300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị (có đáp án)

101 787 2
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2015, 15:21

19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) Thuộc tính đặc trưng vật chất theo quan niệm MácLênin gì? a - Là phạm trù triết học b - Là thực khách quan tồn bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác c - Là toàn giới thực d - Là tất tác động vào giác quan ta gây lên cảm giác [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B Theo Ph.Ăngghen tính thống thực giới ở: a - Tính vật chất b - Sự tồn tự nhiên xã hội c - Tính khách quan d - Tính thực [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A Sai lầm quan niệm quy vật trước Mác vật chất gì? a - Đồng vật chất với tồn b - Quy vật chất dạng vật thể c - Đồng vật chất với thực d - Coi ý thức dạng vật chất [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B Quan điểm: “vật chất ý thức hai nguyên thể song song tồn tại” quan điểm trường phái triết học nào? a - Duy vật biện chứng b - Duy vật siêu hình c - Duy tâm khách quan d - Nhị nguyên [HUI.VN] ĐÁP ÁN D V.I.Lênin đưa định nghĩa vật chất: “Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người …, … chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào …” Hãy chọn từ điền vào chổ trống để hoàn thiện nội dung forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an1750 1/20 định nghĩa nêu trên: a - Ý thức b - Cảm giác c - Nhận thức d - Tư tưởng [HUI.VN] ĐÁP ÁN B forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an1750 2/20 19/05/2013 Quan điểm: "Bản chất giới ý thức" quan điểm trường phái triết học nào? a - Duy vật b - Duy tâm c - Nhị nguyên d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B Theo Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng người xã hội loài người hình thức nào? a - Vận động sinh học b - Vận động học c - Vận động xã hội d - Vận động lý học [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C Theo Ăngghen, vật chất có hình thức vận động bản? a - Hai b - Ba c - Bốn d - Năm [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D Theo Ph.Ăngghen, phương thức tồn vật chất là: a - Phát triển b - Chuyển hóa từ dạng sang dạng khác c - Phủ định d - Vận động [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 10 Theo quan niệm triết học vật biện chứng, không gian gì? a - Mô thức trực quan cảm tính b - Khái niệm tư lý tính c - Thuộc tính vật chất d - Một dạng vật chất [HUI.VN] ĐÁP ÁN C 19/05/2013 11 Đêmôcrít nhà triết học cổ Hy Lạp quan niệm vật chất gì? a - Nước b - Lửa c - Không khí d Nguyên tử [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 12 Theo triết học MácLênin vật chất là: a - Toàn giới quanh ta b - Toàn giới khách quan c - Là khái quát trình nhận thức người giới khách quan d - Là hình thức phản ánh đối lập với giới vật chất [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 13 Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức định vật chất, quan điểm: a - Duy vật b - Duy tâm c - Nhị nguyên d - Duy tâm chủ quan [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 14 Theo quan điểm triết học Mác, ý thức là: a - Hình ảnh giới khách quan b - Hình ảnh phản ánh vận động phát triển giới khách quan c - Là phần chức óc người d - Là hình ảnh phản ánh sáng tạo lại thức khách quan [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 15 Theo quan điểm CNDVBC, nguồn gốc xã hội ý thức là: a - Lao động b - Lao động ngôn ngữ c - Ngôn ngữ d - Cả a, b, c sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 16 Chọn câu trả lời đúng: a - Động vật bậc cao có ý thức người b - Ý thức có người c - Người máy có ý thức người d - Cả a, b, c sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 17 Chọn câu trả lời a - Ý thức thuộc tính dạng vật chất b - Ý thức phản ánh nguyên xi thực khách quan c - Ý thức phản ánh động, sang tạo thực khách quan d - Cả a, b, c sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 18 Chọn câu trả lời với quan điểm triết học MácLênin a - Ý thức có nguồn gốc từ dạng vật chất giống gan tiết mật b - Ý thức người tượng bẩm sinh c - Ý thức người trực tiếp hình thành từ lao động sản xuất vật chất xã hội d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 19 Lựa chọn câu theo quan điểm CNDVBC: a - Thế giới thống tính vật chất b - Thế giới thống tồn c - Thế giới thống ý niệm tuyệt đối hay ý thức người d - Cả a, b, c sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 20 Lựa chọn câu theo quan điểm CNDVBC a - Vận động, không gian, thời gian sản phẩm ý chí người tạo ra, vật chất b - Vận động, không gian, thời gian tính vật chất c - Vận động, không gian, thời gian hình thức tồn vật chất d - Cả a, b, c sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 21 Lựa chọn câu theo quan điểm CNDVBC a - Nguồn gốc vận động bên vật tượng tương tác hay tác động b - Nguồn gốc vận động ý thức tinh thần tư tưởng định c - Nguồn gốc vận động thân vật tượng tác động mặt, yếu tố vật tượng gây d - Nguồn gốc vận động “Cú hích thượng đế” [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 22 Ý thức có vai trò gì? Xác định câu trả lời theo quan điểm CNDVBC? a - Ý thức tự làm thay đổi tư tưởng Do ý thức hoàn toàn vai trò thực tiễn b - Vai trò thực ý thức phản ánh sáng tạo thực khách quan đồng thời có tác động trở lại thực thông qua hoạt động thực tiễn người c - Ý thức phụ thuộc vào nguồn gốc sinh có vật chất động tích cực d - Cả a, b, c sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 23 Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nói lên thay đổi vị trí vật thể không gian? a - Cơ học b - Lý học c - Xã hội d - Hóa học [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 24 Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nói lên tương tác phân tử, hạt bản…? a - Cơ học b - Lý học c - Xã hội d - Hóa học [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 25 Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nói lên tương tác nguyên tử, trình hóa hợp phân giải? a - Cơ học b - Lý học c - Xã hội d - Hóa học [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 26 Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nói lên trao đổi chất thể sống môi trường? a - Cơ học b - Lý học c - Xã hội d - Sinh học [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 27 Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nói lên thay phương thức sản xuất trình phát triển xã hội loài người? a - Cơ học b - Lý học c - Xã hội d - Hóa học [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 28 Sự thống lượng chất thể phạm trù nào? a - Độ b - Nhảy vọt c - Điểm nút d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 29 Phạm trù nói lên bước ngoặt thay đổi lượng đưa đến thay đổi chất? a - Độ b - Nhảy vọt c - Điểm nút d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 30 Theo chủ nghĩa MácLênin, phát triển là: a - Khuynh hướng chung vận động vật tượng b - Sự thay đổi lượng trình vận động vật chất c - Sự thay đổi chất trình vận động vật chất d - Vận động [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 31 Phạm trù nói lên mối lien hệ chất, tất nhiên, phổ biến lặp lặp lại vật tượng hay nhân tố, thuộc tính, mặt vật tượng: a - Quy luật b - Vận động c - Phát triển d - Mặt đối lập [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 263 Thành tựu quan trọng việc thực sách xã hội thời kỳ đổi mới: a - Chuyển đổi từ chế quản lý tập trung, quan lieu bao cấp sang chế thị trường tự b - Chuyển từ chế quản lý tập trung, quan lieu bao cấp sang chế thị trường định hướng XHCN c - Hạn chế gia tăng dân số d - Thực dạy nghề cho người sau cai nghiện ma túy [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 264 Điều sau hạn chế việc giải vấn đề xã hội Đảng Nhà nước thời kỳ đổi mới: a - Áp lực gia tăng dân số lớn b - Tệ nạn xã hội ngày phức tạp c - Hệ thống giáo dục – y tế tụt hậu phát triển d - Bảo đảm ổn định xã hội [HUI.VN] ĐÁP ÁN D 265 Về mục tiêu đối ngoại Việt Nam, từ năm 1945 nhà nước dân chủ nhân dân đời Trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo quyền, Đảng hoạch định đường lối đối ngoại với nội dung: a - Đưa nước nhà đến độc lập thống b - Đưa nước nhà giành độc lập tự c - Đưa nước nhà đến độc lập hoàn toàn vĩnh viễn d - Đưa nước nhà đến độc lập [HUI.VN] ĐÁP ÁN C 266 Về nguyên tắc đối ngoại Việt Nam, từ năm 1945 nhà nước dân chủ nhân dân đời Trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo quyền, Đảng hoạch định đường lối đối ngoại với nội dung: a - Lấy nguyên tắc Liên Hiệp Quốc làm tảng b - Lấy nguyên tắc Độc lập tự làm tảng c - Lấy nguyên tắc hiến chương Thái Bình Dương làm tảng d - Lấy nguyên tắc hiến chương Đại Tây Dương làm tảng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 267 Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (121976), Đảng ta xác định nhiệm vụ đối ngoại là: a - Ra sức tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh b - Khôi phục phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật c - Củng cố quốc phòng, xây dựng sở vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội nước ta d - Cả câu [HUI.VN] ĐÁP ÁN D 268 Hơn 20 năm thực đường lối mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế nước ta đạt kết quả: a - Phá bị bao vây cấm vận lực thù địch b - Giải hòa bình vấn đề biên giới, lãnh thổ c - Mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa d - Cả [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 269 Trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, từ năm 1989 Đảng chủ trương a - Xóa bỏ tình trạng độc quyền mang tính chất cửa quyền sản xuất kinh doanh xuất nhập b - Nhà nước độc quyền ngoại thương trung ương thống quản lý công tác ngoại thương c - A B sai d - A B [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 270 Đại hội lần thứ X, Đảng có chủ trương a - Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế b - Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế c - Tích cực hòa nhập kinh tế quốc tế d - Chủ động quan hệ với quốc gia giới [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 271 Nước ta đứng trước thách thức việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế a - Phân hóa giàu nghèo, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia b - Chịu sức ép cạnh tranh gay gắt c - Những biến động thị trường quốc tế tác động đến thị trường nước d - Cả [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 272 Phương châm Đại Hội Đảng lần thứ IX: “Việt Nam [……] bạn, [……] nước cộng đồng quốc tế, phấn đấu hòa bình, độc lập phát triển” a - Muốn đối tác b - Đã, đối tác tin cậy c - Chấp nhận đối tác d - Sẵn sàng đối tác tin cậy [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 273 Mục tiêu, nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi là: a - Lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công đổi mới, để phát triển kinh tế xã hội lợi ích cao tổ quốc b - Giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công đổi c - Giữ vững ổn định trị xã hội d - Giữ vững độc lập tự chủ tự cường đôi với đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 274 Các thành tựu đối ngoại 20 năm chứng minh đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế Đảng thời kỳ đổi là: a - Đúng đắn tư b - Đúng đắn tư thực tiễn c - Sáng tạo thực tiễn d - Đúng đắn sáng tạo [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 275 Điền từ thiếu vào chỗ trống: Đảng Cộng sản Việt Nam đời sản phẩm kết hợp chủ nghĩa MácLênin, với phong trào công nhân [……] nước ta vào năm cuối thập kỷ kỷ XX a - Chủ nghĩa yêu nước b - Phong trào yêu nước c - Truyền thống yêu nước d - Truyền thống dân tộc [HUI.VN] ĐÁP ÁN -B 276 Tại cho đường cách mạng Việt Nam độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa tất yếu? a - Đảng Cộng sản Việt Nam có đường lối đắn b - Do phát triển lực lượng sản xuất c - Vì phù hợp với đặc điểm đất nước xu phát triển thời đại d - Vì đáp ứng nguyện vọng mong ước nhân dân ta [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 277 Ai tổng Bí thư Đảng? a - Hồ Chí Minh b - Trần Văn Cung c - Trần Phú d - Lê Hồng Phong [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 278 Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập nào? a - 22121944 b - 19121946 c - 15051945 d - 10051945 [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 279 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thong qua vào ngày tháng năm nào? a - 09/11/1945 b - 10/10/1946 c - 09/11/1946 d - 09/11/1947 [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 280 Hà Nội xác định thủ đô nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào năm nào? a - Năm 1945 b - Năm 1946 c - Năm 1954 d - Năm 1930 [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 281 Năm 1920, sau nghiên cứu “Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin” Nguyễn Ái Quốc đến khẳng định “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, đường khác đường [……]” Hãy điền vào chỗ trống để làm rõ luận điểm a - Cách mạng tư sản b - Cách mạng vô sản c - Cách mạng dân tộc d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 282 Tháng 06 năm 1929, tổ chức Đảng Cộng sản đời Bắc kỳ với tên gọi gì: a - Đông Dương Cộng sản Đảng b - An Nam Cộng sản Đảng c - Đông Dương Cộng sản liên đoàn d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 283 Tháng 08 năm 1929, tổ chức Đảng Cộng sản đời Nam kỳ với tên gọi gì: a - Đông Dương Cộng sản Đảng b - An Nam Cộng sản Đảng c - Đông Dương Cộng sản liên đoàn d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 284 Tháng 09 năm 1929, tổ chức Đảng Cộng sản đời Trung kỳ với tên gọi gì: a - Đông Dương Cộng sản Đảng b - An Nam Cộng sản Đảng c - Đông Dương Cộng sản liên đoàn d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 285 Tổ chức tiền than Đảng cộng sản Việt Nam thành lập tháng 06 năm 1925 có tên gọi gì: a - Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên b - Hội cách mạng Thanh niên c - Hội Thanh niên cách mạng d - Hội lien hiệp dân tộc bị áp [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 286 Dưới chế độ thống trị thực dân Pháp, mâu thuẫn xã hội Việt Nam mâu thuẫn giữa: a - Toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp b - Giai câp nông dân với giai cấp tư sản c - Giai cấp công nhân với giai cấp tư sản d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 287 Nguyễn Ái Quốc rời Tổ quốc tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào: a - 06/05/1911 b - 05/06/1921 c - 05/06/1911 d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 288 Nguyễn Ái Quốc đọc sơ khảo lần thứ Luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lênin vào tháng, năm a - 07/1920 b - 12/1920 c - 07/1923 d - 12/1923 [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 289 Tổ chức “Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên” thành lập vào tháng, năm nào: a - Tháng năm 1925 b - Tháng năm 1925 c - Tháng năm 1926 d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 290 Tham dự Hội nghị Hợp Đảng Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc) có: a - Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng b - Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng c - Tổ chức Đông Dương Cộng sản Liên đoàn d - Chỉ có a b [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 291 Phương châm tác chiến chiến dịch Điện Biên Phủ cảu ta gì? a - Đánh nhanh, thắng nhanh b - Đánh chắc, tiến c - Đánh điểm, diệt viện d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 292 Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ngày đêm? a - 53 ngày đêm b - 54 ngày đêm c - 55 ngày đêm d - 50 ngày đêm [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 293 Ngày 09/01/1950 lấy làm ngày truyền thống của: a - Thanh niên Việt Nam b - Học sinh, sinh viên c - Tri thức d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 294 Với tiến công chiến lược mùa xuân 1972 với thắng lợi to lớn trận Điện Biên Phủ không, buộc Mỹ phải ký: a - Hiện định Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình Việt Nam b - Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình Việt Nam c - Hiệp định Giơnevơ chủ quyền độc lập Việt Nam d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 295 Nắm vững cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội là: a - Bài học lớn bao trùm, xuyên suốt đường lối cách mạng Việt nam tư tưởng Hồ Chí Minh b - Bài học đoàn kết toàn dân Đảng c - Kinh nghiệm xây dựng lực lượng cách mạng Đảng d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 296 Cách mạng nghiệp nhân dân, nhân dân nhân dân là: a - Bài học lấy dân làm gốc b - Kinh nghiệm dựng nước giữ nước c - Kinh nghiệm xây dựng Đảng d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 297 Không ngừng củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân là: a - Bài học quan trọng hang đầu cách mạng Việt Nam b - Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội c - Kinh nghiệm xuất phát từ truyền thống đại đoàn kết dân tộc d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 298 Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại sức mạnh nước với sức mạnh quốc tế là: a - Bài học quan trọng hàng đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam b - Đoàn kết quốc tế Đảng c - Kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân d - Tất sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 299 Đổi phương thức lãnh đạo Đảng hoạt động hệ thống trị phải sở: a - Kiên định nguyên tắc tổ chức hoạt động Đảng b - Thực nguyên tắc tập trung dân chủ, thực dân chủ rộng rãi Đảng xã hội c - Đẩy nhanh phân cấp, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu d - Cả [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 300 Tại Đại hội X Đảng ta xác định: a - Đảng Cộng sản VN đội tiên phong giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc b - Đảng Cộng sản VN đội tiên phong giai cấp công nhân đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc c - Đảng Cộng sản VN đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích nhân dân lao động dân tộc d - Đảng Cộng sản VN đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân Việt Nam [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an1750 101/ 20 [...]... Suy lý [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 57 Xác định quan niệm sai về thực tiễn a - Thực tiễn là nguồn gốc của nhận thức vì qua thực tiễn bộc lộ thuộc tính bản chất của đối tượng b - Thực tiễn là động lực của nhận thức nó đòi hỏi tư duy con người phải giải đáp những vấn đề đặt ra c - Thực tiễn là hoạt động vật chất và tinh thần của con người d - Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 58 Chọn câu. .. c - Nhờ hệ thống tri thức trước đó (chân lý) làm tiền đề d - Do khả năng tổng hợp của trí tuệ của con người trong thời đại mới [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 59 Chọn câu trả lời đúng Chân lý là: a - Tri thức đúng b - Tri thức phù hợp với thực tế c - Tri thức phù hợp với hiện thực d - Tri thức phù hợp với hiện thực được thực tiễn kiểm nghiệm [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 60 Chọn câu trả lời đúng Trong các hình thức cơ bản... trọng nhất a - Sản xuất vật chất b - Chính trị xã hội c - Thực nghiệm khoa học d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 61 Chọn câu trả lời đúng Một trong những vai trò của thực tiễn đối với nhận thức: a - Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của nhận thức b - Thực tiễn là kết quả của nhận thức c - Thực tiễn do ý thức của con người tạo ra d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 62 Chọn câu trả lời đúng Hình thức nào sau... người lao động d - Trình độ của lực lượng sản xuất [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 89 Chọn câu trả lời đúng: Sự biến đổi có tính chất cách mạng nhất của kiến trúc thượng tầng là do? a - Thay đổi chính quyền nhà nước b - Thay đổi của lực lượng sản xuất c - Thay đổi của quan hệ sản xuất thống trị d - Sự thống trị của cơ sở hạ tầng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 90 Xác định câu trả lời đúng theo quan điểm của triết học MácLênin:... - Tư liệu sản xuất [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 75 Mặt xã hội của phương thức sản xuất là gì? a - Cơ sở hạ tầng b - Quan hệ sản xuất c - Kiến trúc thượng tầng d - Lực lượng sản xuất [HUI.VN] ĐÁP ÁN B 76 Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội trong lịch sử? a - Quan hệ sản xuất đặc trưng b - Chính trị tư tưởng c - Lực lượng sản xuất d - Phương thức sản xuất [HUI.VN] ĐÁP ÁN A 77 Phạm trù nào nói... quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất và quan hệ tổ chức quản lý sản xuất c - Quan hệ sản xuất bao gồm quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức quản lý sản xuất và quan hệ phân phối sản phẩm d - Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất sẽ thúc đẩy sản xuất phát triển [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 82 Chọn câu sai trong các câu sau đây: a - Lực lượng sản xuất sản xuất thể hiện... và trình độ của lực lượng sản xuất [HUI.VN] ĐÁP ÁN D 84 Chọn câu sai trong các câu sau đây: a - Trong quan hệ sản xuất thì quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất quyết định các quan hệ khác b - Trong quan hệ sản xuất thì quan hệ tổ chức quản lý sản xuất quyết định các quan hệ khác c - Quan hệ sản xuất bao gồm quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức quản lý sản xuất và quan hệ phân phối sản phẩm d... hạ tầng d Tồn tại xã hội [HUI.VN] ĐÁP ÁN A 69 Các thiết chế như Nhà nước, Đảng, chính trị là các yếu tố thuộc phạm trù nào? a - Cơ sở hạ tầng b - Quan hệ sản xuất c - Kiến trúc thượng tầng d - Lưc lượng sản xuất [HUI.VN] ĐÁP ÁN C 70 Phương thức sản xuất là thể thống nhất của các nhân tố nào? a - QHSX và KTTT b - QHSX và LLSX c - CSHT và KTTT d - LLSX và CSHT [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 71 Cấu trúc của lực lượng... đều sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 99 Yếu tố nào không thuộc LLSX: a - Trình độ thành thạo của người lao động b - Kinh nghiệm c - Năng lực tổ chức, quản lý người lao động d - Vị trí của người lao động trong doanh nghiệp [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 100 Những yếu tố nào trong đó các yếu tố sau không thuộc QHSX a - Quan hệ giữa người đối với việc góp vốn vào công ty b - Quan hệ giữa người tổ chức và quản lý của công ty... - Đấu tranh kinh tế b - Đấu tranh chính trị c - Đấu tranh dân tộc d - Đấu tranh giai cấp [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 104 Nhà nước đầu tiên trong lịch sử là kiểu nhà nước nào? a - Nhà nước phong kiến b - Nhà nước chủ nô c - Nhà nước tư sản d - Nhà nước vô sản [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 105 Kiểu nhà nước nào sau đây được V.I.Lênin gọi là nhà nước “nửa nhà nước”? forum.hui.vn/Thread -300- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an1750 ... thực thực tiễn kiểm nghiệm [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 60 Chọn câu trả lời Trong hình thức hoạt động thực tiễn, hình thức quan trọng a - Sản xuất vật chất b - Chính trị xã hội c - Thực nghiệm khoa học d... sống trị xã hội? a - Chính trị b - Đạo đức c - Tôn giáo d - Khoa học [HUI.VN] ĐÁP ÁN A 139 Hình thái ý thức phản ánh toàn tư tưởng, quan điểm giai cấp, phản ánh mặt pháp lý đời sống xã hội? a - Chính. .. tưởng đời trực tiếp từ tâm lý xã hội, cô đọng tâm lý xã hội [HUI.VN] ĐÁP ÁN A 144 Lựa chọn phương án theo quan điểm triết học MácLênin đặc điểm tâm lý xã hội a - Tâm lý xã hội phản ánh gián tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: 300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị (có đáp án), 300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị (có đáp án), 300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị (có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn