Thoả ước giải quyết tranh chấp (DSU) và cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO” làm bài tiều luận của mình

25 1,448 2
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 16:57

Đề tài: Thoả ước giải quyết tranh chấp (DSU) và cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO” làm bài tiều luận của mình LỜI NÓI ĐẦU Hoạt động thương mại là các hoạt động nhằm mục đích lợi nhuận thông qua việc trao đổi mua bán hàng hoá, dịch vụ các đối tượng trao đổi khác trong thương mại. Cũng như các lĩnh vực khác, hoạt động thương mại quốc tế chịu sự điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luậtvà những nguyên tắc pháp lý nhất định. Đây cũng chính là sở pháp lý hữu hiệu để giải quyết các vấn đề thể phát sinh trong hoạt động thương mại. Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) cũng không nằm ngoài xu thế này. Khi tranh chấp thương mại xảy ra giữa các quốc gia thành viên của WTO thì các quy định của tổ chức này sẽ là căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp. Để hiểu rõ thêm về chế cũng như thủ tục giải quyết tranh chấp giữa các thành viên của WTO. Em xin chon đề tài “Thoả ước giải quyết tranh chấp (DSU) chế giải quyết tranh chấp của WTO” làm bài tiều luận của mình. Do thời gian cũng như kiến thức còn hạn bài tiểu luận khó thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em kính mong thầy xem xét đóng góp ý kiến cho bài tiều tiểu luận của em ngày một hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! 1 NỘI DUNG I. KHÁI QUÁT VỀ THOẢ ƯỚC GIẢI QUYỂT TRANH CHẤP (DSU) CỦA WTO 1. khái quát về thoả ước giải quyết tranh chấp (DSU) của WTO. Việc giải quyết tranh chấp thương mại phát sinh giữa các quốc gia là thành viên của WTO sẽ được thực hiện theo các quy định về giải quyết tranh chấp của tổ chức thương mại thế giới (WTO). chế giải quyết tranh chấp thương mại giữa các nước là thành viên WTO được hình thành từ sau vòng đàm phán Urugoay chính thức được áp dụng từ tháng 12-1996. Sau thời gian dài đấu tranh giữa các nước thành viên của hiệp định chung về thuế quan mậu dịch (GATT), vòng đàm phán Urugoay kết thúc với việc thành lập tổ chức thương mại thế giới (WTO) một bộ phận chức năng quan trọng của WTO là chế giải quyết tranh chấp DSB. việc thông qua “thoả thuận về các quy tắc cụng như thủ tục giải quyết tranh chấp” gọi tắt là DSU đã tạo nền tảng, sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các nước thành viên. Thoả ước DSU quy định các phương pháp, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp, đảm bảo tính công bằng, thống nhất, khách quan trong thủ tục giải quyết tranh chấp cũng như đưa ra các biện pháp đảm bảo thi hành các khuyến nghị, phán quyết của quan giải quyết tranh chấp. 2.Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO-DSB 2 WTO không thành lập một quan giải quyết tranh chấp hoàn toàn độc lập tách ròi khỏi cấu của tổ chức chung WTO. khoản 3 Điều IV- Hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới (gọi tắt là hiệp đinh WTO) quy định về cấu của WTO như sau: “khi cần thiết Đại Hội Đồng sẽ được triệu tập để đảm nhiệm phần trách nhiệm của quan giải quyết tranh chấp được quy định trong thoả thuận về giải quyết tranh chấp. quan giải quyết tranh chấp thể chủ tịch riêng tự xây dựng ra các quy định về thủ tục mà quan này cho là cần thiết để hoàn thành trách nhiệm của họ”. Như vậy, Đại Hội Đồng WTO vừa là quan thường trực vừa làcơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) của WTO. Nghĩa là, thành viên của DSB cũng chính là các đại diện của các nước thành viên trong Đại Hội Đồng. DSB coa một chủ tịch riêng được hỗ trợ bởi ban thư ký của WTO trong quá trình tiến hành các thủ tục giải quyết tranh chấp. • thẩm quyền của DSB Thành lập ban hội thẩm để giải quyết từng tranh chấp cụ thể khi yêu cầu của nguyên đơn; thành lập giám sát hoạt động của quan phúc thẩm; Thông qua các báo cáo của ban Hội thẩm quan phúc thẩm; Đảm bảo giám sát việc thực thi các phán quyết khuyến nghị của quan nói trên bằng cách cho phép áp dụng các biện pháp trả đũa hay đình chỉ thi hành những nhượng bộ các nghĩa vụ khác theo theo các hiệp định liên quan (khoản 1 Điều 2 thoả thuận DSU). • Chức năng của DSB 3 Giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các nước thành viên theo những nguyên tắc, trình tự thủ tục quy định trong DSU, đưa ra quyết định cuôí cùng về tranh chấp. đảm bảo thực hiện giám sát thi hành thoả thuận DSU nhằm tạo dựng duy trì một chế giải quyết tranh chấp công khai, thống nhất, khách quan, hiệu quả; Xây dựng, ban hành các quy định về thủ tục giải quyết tranh chấp đảm bảo các nghĩa vụ thực thi thoả thuận DSU. DSB là quan giải quyết tranh chấp nhưng không trực tiếp tham gia vào quá trình tổ tụng để giải quyết vụ việc mà chỉ tham gia vào giai đoạn đầu tiên là thành lập ban Hội Thẩm giai đoạn cuối cùng là thông qua báo cáo,kết luận về giải quyết vụ việc. DSU quy định một hệ thống xét xử hai cấp: Ban Hội thẩm Quan Phúc thẩm. Mọi tranh chấp phát sinh sẽ đựơc giải quyết theo trình tự hai cấp này. DSB trách niệm lập ra ban hội thẩm để giải quyết từng vụ việc cụ thể đồng thời DSB sẽ giám sát các hoạt động thông qua báo cáo cuối cùng về giải quyết vụ viẹc của ban hội thẩm. Nếu kháng cáo vụ việc sẽ được chuyển lên quan phúc thẩm. Khi báo cáo của ban hội thẩm quan phúc thẩm được thông qua nó sẽ giá trị pháp lý ràng buộc các bên liên quan thực thi. Để bảo tính khả thi của các quyết định của mình, DSB quyền quyết định áp đặt các biện pháp trả đũa nếu như một bên không chịu thi hành các quyết định của DSB. • Các quan trực thuộc DSB Hệ thống các quan giải tranh chấp của WTO được tổ chức theo hai cấp: cấp Ban hội thẩm (Panel) cấp cao hơn là quan phúc thẩm. Hai quan này đều do DSB lập nên cũng như chịu sự giảm sát của DSB, nhiệm 4 vụ DSB thực thi các chức năng của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp. Ban hội thẩm (Panel) Theo quy đình của DSU, nếu yêu cầu bằng văn bản của bên nguyên đơn, Ban Hội thẩm sẽ đựơc thành lập chậm nhất là vào ngày cuộc họp tiếp theo của DSB mà tại đó yêu cầu này lần đầu tiên được đua ra như một đề mục của chương trình nghị sự DSB, trừ khi tại cuộc họp đó DSB quyết định trên sở nhất trí chung không thành lập Ban Hội thẩm (khoản 1 điều 6- DSU). Thông thường, khi bên nguyên đơn yêu cầu, một cuộc họp DSB sẽ được tổ chức trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu, với điều kiện là phải thông báo cuộc họp trước 10 ngày. việc quy định ban hội thẩm được thành lập một cách tự động như vậy nhằm đảm bảo cho quá trình tố tụng được diễn ra nhanh chóng. Đối với vụ kiện nhiều nguyên đơn thì cũng chỉ một Ban hội thẩm được thành lập để xem xét những đơn kiện tính đến quyền của tất cả các nước thành viên liên quan (khoản 1 Điều 9 – DSU). Nêu hai hoặc nhiều ban Hội Thẩm được thành lập để xem xét nhưng đơn kiện liên quan đến cùng một vấn đề thì sẽ cố gắng đến mức cao nhất thể để chon các hội thẩm viên chung cho các ban hội thẩm riêng đó (khoản 3 Điều 9 – DSU). Điều này một mặt giảm bợt thủ tục chi phí cho việc thành lập Ban hội thẩm riêng đó (khoan 3 Điều 9 – DSU). Điều này một mặt giảm bớt thủ tục chi phí cho việc thành lập ban hội thẩm, mặt khác đảm bảo tính thống nhất, công bằng trong xử lý các tranh chấp phát sinh cùng nội dung. Về thành phần Ban hội thẩm, theo điều 8 thoả thuận DSU, ban hội thẩm gồm 3 thành viên. Các bên tranh chấp cũng thể thoả thuận một Ban hội 5 thẩm gồm 5 hội thẩm viên. Các hội thẩm viên được DSB lựa chon trên sở danh sách các chuyên gia do ban thư ký giới thiệu được thông báo cho các thành viên của WTO. Để bảo vệ quyền lợi cho các thành viên đang phát triển, DSU quy định trong vụ tranh chấp xảy ra giữa một nước thành viên phát triển một nước thành viên đang phát triển, nếu yêu cầu của nước thành viên đang phát triển thì ban Hội thẩm sẽ ít nhất một hội thẩm viên là công dân nước đang phát triển (khoản 10 Điều 8). Trong quá trình tố tụng, các hội thẩm viên phải tuân thủ nguyên tắc làm việc độc lập, công bằng, vô tư, đồng thời phải tuân thủ đúng các quy định trong các hiệp định của WTO. - Chức năng của ban hội thẩm Điều 11 – DSU quy định chức năng của Ban hội thẩm là hỗ trợ DSB làm tròn trách nhiệm theo thoả thuận DSU các hiệp định liên quan. Cụ thể là, ban hội thẩm sẽ phải đánh giá một cách khách quan các vấn đề tranh chấp, gồm cả việc đánh giá thực tế vụ việc, khả năng áp dụng, sự phù hợp của các hiệp định liên quan tiến hành nững điều tra khác thể giúp DSB trong viẹc đưa ra các khuyến nghị hoặc phán quyết được quy định trong các hiệp định liên quan. Trong quá trình tố tụng, ban hội thẩm sẽ đều đăn tham vấn với các bên tranh chấp tạo cho họ nhưng hội như nhau để đưa ra một giải pháp thoả đáng với cả hai bên. Như vậy, thể thấu ban hội thẩm không phải là một quan xét xử như trọng tài hay toà án. nhiệm vụ của ban hội thẩm chỉ dừng lại ở việc điều tra thực tế, chỉ ra các biện pháp giải quyết khi cần thiết. Báo cáo này khi đựơc 6 DSB thông qua thì được coi như phán quyết của DSB giá trị pháp lý ràng buộc các bên tranh chấp, buộc các bên phải thi hành. - Nguyên tắc làm việc của ban hội thẩm Ban hội thẩm làm việc theo các nguyên tắc quy định trong phụ lục 3 của thoả thuận DSU, bao gồm: Ban hội thẩm sẽ họp kín. Các bên tranh chấp bên thứ 3 quyền lợi liêm quan sẽ mặt tại các buổi họp chỉ khi được ban hội thẩm mời trình diện. Giữ bí mật việc nghị án của ban hội thẩm những tài liệu được đệ trình. tạo quyền bình đẳng ngang nhau cho các bên trong tranh chấp, tạo hội cho bên thứ ba quan tâm đến vụ tranh chấp trình bày quan điểm của mình. quan phúc thẩm quan phúc thẩm là cấp xét xử thứ hai của hệ thống giải quyết tranh chấp. Khác với ban hội thẩm được thành lập để giải quyết theo từng vụ việc tranh chấp cụ thể sau khi khiếu nại của một bên tranh chấp, quan phúc thẩm được lập duy trì hoạt động như một cơi quan thường trực của DSB. quan phúc thẩm sẽ xem xét các kháng cáo về báo cáo của ban hội thẩm. điều 17 DSU quy định quan phúc thẩm gồm 7 người mỗi vụ việc sẽ do 3 người xét xử. DSB sẽ chỉ định người làm việc ở quan phúc thẩm trong nhiệm kì 4 năm mỗi người thể tái bổ nhiệm một lần. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của 3 trong số 7 người được bổ nhiệm ngay sau khi hiệp định WTO co hiệu lực sẽ hết hạn sau 2 năm. Ngưòi được bổ nhiệm thay thế một người mà nhiệm kỳ chưa hết thể giữ vị thí đó trong thời gian nhiệm kỳ còn lại của 7 người tiền nhiệm. việc quy định như vậy đảm bảo quan phúc luôn sự luân phiên giữa người cụ người mới, qua đó duy trì được quá trình làm việc bình thường của quan phúc thẩm. - Thành viên của quan phúc thẩm. Cũng như các hội thẩm viên, các thành viên quan phúc thẩm phải đáp ứng đày đủ các tiêu chuẩn khăt khe do DSU quy định. khoản 3 điều 17thoả thuận DSU yêu cầu: Thành viên quan phúc thẩm phải uy tín, kinh nghiệm chuyên môn về pháp luật, thương mại quốc tế những lĩnh vực thuộc diện điều chỉnh của WTO. Họ không được liên kết với bất kỳ một chính phủ nào. với tư cách là thành viên của quan phúc thẩm họ sẽ đại diện rộng rãi cho tất cả các nước thành viên WTO. Sẵn sàng tham gia làm việc bất cứ lúc nào. Trong quá trình làm việc, mọi thành viên đều bình đẳng như nhau. Không giống như ban hội thẩm là thành viên không đựơc là công dân của các nước đang tranh chấp hay quyền lợi liên quan đến tranh chấp, việc lựa chon ba thành viên để thành lập ban phúc thẩm tuân theo nguyên tắc lựa chon ngẫu nhiên, tạo hội cho tất cả các thành viên trong quan phúc thẩm được tham gia, bất chấp họ thuộc quốc tịch nào (quy tắc 6 - thủ tục phúc thẩm do quan phúc thẩm soạn thảo). Tuy nhiên, đối với các vụ tranh chấp thể tạo ra xung đột quyền lợi trực tiếp hay gián tiếp với một thành viên trong quan phúc thẩm thì thành viên này không được tham gia xem xét vụ việc đó. 8 II. CHẾ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO 1. Các nguyên tắc giải quyết tranhchấp của WTO Khi giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các nước thành viên của WTO, DSB phải tuân thủ các nguyên tắc bản nhất, đó là nguyên tắc không phân biệt đối xử, nguyên tắc công khai thúc đảy cạnh tranh lành mạnh, nguyên tắc bảo hộ thông qua thuế quan, nguyên tắc tiếp cận thị trường, nguyên tắc bảo hộ phòng ngừa bất trắc. Ngoài các nguyên tắc chung nói trên, khi giải quyết tranh chấp, DSB dựa trên những nguyên tắc cụ thể sau: - Nguyên tắc bình đẳng giữa các thành viên tranh chấp. Theo nguyên tắc này các nước thành viên tranh chấp dù lớn hay nhỏ, phát triển, hay chậm phát triển đều bình đẳng như nhau trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh. Nguyên tắc này chi phối tất cả các giai đoạn của quá trình giải quyết tranh chấp: bình đẳng khi tham vấn; bình đẳng khi đưa tranh chấp ra ban hội thẩm, trong quá trình kháng cáo, khi thi hành khuyến nghị, phán quyết của DSB. Nguyên tắc bình đẳng cũng chi phối hoạt động của các hội thẩm viên, các thành viên quan phúc thẩm trong quá trình giải quyết tranh chấp các hội thẩm viên, các thành viên quan phúc thẩm hoàn toàn bình đẳng với nhau trong việc đưa ra ý kiến, quan điểm về các vấn đề cần giải quyết. - Nguyên tắc bí mật. Các cuộc họp của bản hội thẩm, của quan phúc thẩm là các cuộc họp kín, không công khai, các bên tranh chấp chỉ được mới tham dự khi cần 9 thiết. Như vậy nội dung các cuộc họp của ban hội thẩm, quan phúc thẩm là bí mật đối với các nước thành viên thư ba. Nguyên tắc bí mật phần nào cũng thể hiện trong giai đoạn tham vấn, đó là nội dung tham vấn giữa các nước thành viên tranh chấp không được thông báo cho các thành viên WTO biết. - Nguyên tắc “đồng thuận phủ quyết” (hay “đồng thuận nghich”). Theo Điều 2.4, Điều 6.1, Điều 16.4 Điều 17.14, việc ra quyết định thành lập ban hội thẩm quan phúc thẩm đều dựa trên nguyên tắc đồng thuận phủ quyết (hay đồng thuận nghích), nghĩa là trong mọi trường hợp, ban hội thẩm sẽ được thành lập để giải quyết tranh chấp các báo cáo của ban hội thẩm, của quan phúc thẩm sẽ được thông qua, trừ khi DSB quyết định trên sở đồng thuận không thành lập ban hội thẩm hay không thông qua các báo cáo này. Điều này dẫn tới việc hầu như ban hội thẩm được thành lập một cách tự động khi yêu cầu bằng văn bản của nguyên đơn các báo cáo cũng đựơc thông qua một cách tự động. Đây cũng là một điểm độc đáo tiến bộ trong chế giải quyết tranh chấp cuả WTO so với GATT 1947 trước đây.trong chế của GATT 1947, nguyên tắc đồng thuận được hiểu rằng ban hội thẩm chỉ được thành lập một báo cáo chỉ được thông qua khi sự nhất trí của tất cả các thành viên trong hội đồng GATT. Vì vây, khi một bên tranh chấp không thiện chí thể gây ra tình trạng trì trệ trong việc thông qua do một hay một số bên không chấp nhận những đề xuất trong báo cáo. -Nguyên tắc đối xử ưu đãi với các nước đang phát triển chậm phát triển nhất 10 [...]... “không chuyện vào WTO là đổi đời ngay” Nguyễn Như Bình 2009 Thể chế thương mại Quốc Tế NXB Văn hoá thông tin 24 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 I Khái quát về thoả ước giải quyết tranh chấp (DSU) của WTO 2 1 Khái quát về thoả ước giải quyết tranh chấp (DSU) của WTO 2 2 quan giải quyết tranh chấp của WTO – DSB 3 II chế thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO 9 1 2... không giải quyết được tranh chấp trong thời hạn 20 ngày sau ngày nhận được yêu cầu, bên khiếu nại thể yêu cầu thành lập ban hội thẩm Nếu trong giai đoạn tham vấn, các nước tranh chấp thống nhất đựơc giải pháp cho vụ tranh chấp thì tranh chấp đã được giải quyết Nếu các nước tranh chấp không thoả thuận được giải pháp thoả đáng cho việc tranh chấp thì việc giải quyết tranh chấp sẽ được tiến hành ở bước... tranh chấp 2 Quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp theo chế của WTO Thủ tục giải quyết tranh chấp theo chế của WTO thương trải qua các giai đoạn: tham vấn, hội thẩm, kháng cáo phúc thẩm, thi hành phán quyết Tuy nhiên, không phải bất kỳ tranh chấp nào cũng đều phải trải qua tất cả các giai đoạn này Tuỳ thuộc vào nội dung của tranh chấp, thiện chí của các bên mà một tranh chấp thể được giải. .. những bước bỡ ngỡ trong việc hội nhập kinh tế việc tuân thủ các cam kết khiến Việt Nam thể đối mặt gặp khó khăn trong các tranh chấp từ đó hạn chế khả năg tiếp cận thị trường quốc tế Bên cạnh đó DSU là thoả ước giải quyết tranh chấp vớic chế quy trình hết sức nghiêm ngặt chế giải quyết tranh chấp theo thoả ước DSU là chế hết sức tiến bộ chế này tạo ra sự công bằng giưa các quốc gia tranh. .. WTO giải quyết một cách hết sức hợp lý khoa học Thông qua thoả ước giải quyết tranh chấp DSU chế giải quyết tranh chấp của WTO WTO không chỉ giải quyết được các tranh chấp phát sinh mà nó còn là một chế hết sức tiến bộ công bằng đối với tất cả các quốc gia thành viên 23 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bộ thương mại “Báo cáo tóm tắt kết quả đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới và. .. quyết xong tranh chấp, Ban trong tài này tự giải thể Để đảm bảo tính khách quan, các nước tranh chấp hầu như không đưa tranh chấp ra một tổ chức trọng tài quốc tế thương trực của một nước nào Trong qua trình giải quýêt tranh chấp, ban trọng tài phải tuân thủ theo nguyên tắc thủ tục của thoả thuận DSU về việc giải quyết tranh chấp Khi đã lựa chọn trọng trọng tài để giải quyết tranh chấp, nước phải... nước đang phát triển chỉ thể hiện ở chỗ ban thư ký dành hỗ trợ về mặt pháp lý cho các nước này, thể kéo dài một số thời gian trong quá trình giải quyết tranh chấp, quyền lợi tình hình kinh tế của các nước này sẽ được chú ý tói trong các giai đoạn của quá trình giải quyết tranh chấp, quyền lợi tình hình kinh tế của các nước này sẽ được chú ý tới trong các giai đoạn của quá trình giải quyết tranh. .. thành phán quyết của DSB các bên tranh chấp phải thi hành Không bên nào quyền kháng cáo báo cáo của quan phúc thẩm phán quyết của DSB d Giai đoạn thi hành phán quyết Theo quy định của thoả thuận DSU, việc thi hành khuyến nghị phán quyết của DSB là bắt buộc để đảm bảo giải quyết tranh chấp hữu hiệu Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông qua báo cáo của ban hội thẩn hoặc quan phúc thẩm,... tiếp theo của chế giải quyết tranh chấp Quy định này nhằm tránh sự đối đầu giữa các thành viên của WTO khi giảiquyết các tranh chấp phát sinh Bước đầu tiên trong giai đoạn tham vấn là khi một nước thành viên của WTO (gọi tắt là nước khiếu nại) thấy một nước thành viên khác (gọi là nước 11 bị khiếu nại) tiến hành một hay một số hành vi trái với các quy định của hiệp định hay thoả thuận của WTO Trong... giải quyết tranh chấp giữa họ nghĩa vụ thông báo cho tất cả các nước thành viên WTO biết trước 20 khi bắt đầu tiến hành thủ tục trọng tài Những thành viên khác chỉ được tham gia thủ tục trọng tài nếu được các bên tranh chấp đồng ý Tuy nhiên, WTO không một quan trọng tài hoạt động thường xuyên để giải quyết tranh chấp Ban trong tài là do các nước tranh chấp thành lập ra sau khi giải quyết . về cơ chế cũng như thủ tục giải quyết tranh chấp giữa các thành viên của WTO. Em xin chon đề tài Thoả ước giải quyết tranh chấp (DSU) và cơ chế giải quyết. phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp. 2 .Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO-DSB 2 WTO không thành lập một cơ quan giải quyết tranh chấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thoả ước giải quyết tranh chấp (DSU) và cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO” làm bài tiều luận của mình, Thoả ước giải quyết tranh chấp (DSU) và cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO” làm bài tiều luận của mình, Thoả ước giải quyết tranh chấp (DSU) và cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO” làm bài tiều luận của mình, khái quát về thoả ước giải quyết tranh chấp DSU của WTO., Giai đoạn tham vấn, Giai đoạn hội thẩm, Giai đoạn kháng cáo và phúc thẩm Giai đoạn thi hành phán quyết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn