Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp nông thôn chương 4 quản lý nhà nước về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

20 1,698 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 22:01

Chương QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN NƯỚC TA QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN NƯỚC TA 1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 1.2 HIỆN TRẠNG VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 1.1.1 CÁC KHÁI NIỆM 1.1.2 PHÂN LOẠI CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 1.1.1 CÁC KHÁI NIỆM * KHÁI NIỆM ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN * KHÁI NIỆM QUY HOẠCH ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN KHÁI NIỆM ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN Điểm dân cư nông thôn nơi cư trú tập trung nhiều hộ gia đình gắn kết với sản xuất, sinh hoạt hoạt động xã hội khác phạm vi khu vực định bao gồm trung tâm xã, thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (sau gọi chung thôn) hình thành điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, văn hoá, phong tục, tập quán yếu tố khác KHÁI NIỆM QUY HOẠCH ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn việc tổ chức không gian, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội điểm dân cư nông thôn 1.1.2 PHÂN LOẠI CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN Thị tứ: điểm dân cư nông thôn phát triển (đô thị hoá) mức cao,chuyển tiếp phát triển thành đô thị (thị trấn) Làng lớn: thường làng hình thành từ lâu đời, có quy mô dân số lớn (hàng nghìn dân), trung tâm trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, dịch vụ, … số xã, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xã hay nhiều điểm dân cư Làng nhỏ: điểm dân cư có quy mô vài trăm dân trở lên, nơi ở, nơi sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nông, lâm, ngư nghiệp nhân dân xã Các xóm, trại, bản: điểm dân cư nông thôn nhỏ với điều kiện sống thấp hạn chế 1.2 HIỆN TRẠNG VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 1.2.1 HIỆN TRẠNG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 1.2.2 XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 1.2.2 XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN Quy tụ phát triển điểm làng, ấp lớn, xóa bỏ dần điểm xóm, trại nhỏ Hình thành phát triển thị tứ, thị trấn điểm dân cư kiểu đô thị khác (làng đô thị hóa) Hình thành phát triển trang trại, nông lâm trường 2 QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.1 VAI TRÒ CỦA QLNN ĐỐI VỚI QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2 QUẢN LÝ QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.3 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.4 CÁC VẤN ĐỀ VỀ XÃ HỘI, AN NINH VÀ TRẬT TỰ NÔNG THÔN 2.1 VAI TRÒ CỦA QLNN ĐỐI VỚI QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN Các điểm dân cư nông thôn phận quan trọng cấu thành đời sống xã hội đất nước QLNN quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn nhằm mục tiêu xây dựng phát triển khu dân cư theo mục tiêu, kế hoạch đặt 2.2 QUẢN LÝ QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2.1 NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2.2 NỘI DUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2.3 THẨM QUYỀN LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2.4 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2.1 NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN UBND cấp xã lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, trình HĐND cấp thông qua trình UBND cấp huyện phê duyệt Nội dung nhiệm vụ: - Dự báo quy mô tăng dân số theo giai đoạn; - Tổ chức không gian sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống - Định hướng phát triển 2.2.2.NỘI DUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN Xác định khu chức năng, hệ thống công trình hạ tầng, hướng phát triển cho điểm dân cư, thiết kế mẫu nhà phù hợp với vùng để hướng dẫn nhân dân xây dựng Khu trung tâm xã phải xác định vị trí, diện tích xây dựng công trình Những điểm dân cư nông thôn tồn ổn định lâu dài, thực quy hoạch xây dựng phải thiết kế cải tạo, chỉnh trang khu chức năng, công trình hạ tầng 2.2.3 THẨM QUYỀN LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN UBND cấp xã tổ chức lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc địa giới hành quản lý, trình HĐND cấp thông qua trình UBND cấp huyện phê duyệt 2.2.4 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN Quy hoạch điều chỉnh khi: - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương điều chỉnh; - Quy hoạch xây dựng vùng điều chỉnh; - Các điều kiện địa lý, tự nhiên có biến động UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng điều chỉnh điểm dân cư nông thôn thuộc địa giới hành quản lý 2.3 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.3.1 QUẢN LÝ VỀ ĐẤT ĐAI 2.3.2 QUẢN LÝ VỀ XÂY DỰNG 2.3.4 QUẢN LÝ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, VỆ SINH CÔNG CỘNG 2.4 CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI, AN NINH VÀ TRẬT TỰ NÔNG THÔN 2.4.1 QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 2.4.2 QUẢN LÝ VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI, AN NINH, AN TOÀN 2.4.1 QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Thực tốt chương trình xoá đói giảm nghèo Phát huy vai trò tổ chức quần chúng công tác xoá đói giảm nghèo địa phương Thực sách xã hội khác Thực sách dân số kế hoạch hoá gia đình Thực sách phát triển giáo dục, đào tạo 2.4.2 QUẢN LÝ VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI, AN NINH, AN TOÀN Có biện pháp hạn chế tệ nạn xã hội, trì trật tự, an ninh, an toàn làng xã, xây dựng nếp sống mới, gia đình văn hoá nông thôn Thực quy chế dân chủ thực nông thôn để người dân làm chủ kinh tế, xã hội, tham gia vào công việc quản lý quyền địa phương Xây dựng phong trào quần chúng rộng rãi [...]... - Quy hoạch xây dựng vùng được điều chỉnh; - Các điều kiện về địa lý, tự nhiên có biến động 2 UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh và quy hoạch xây dựng điều chỉnh đối với các điểm dân cư nông thôn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý 2.3 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.3.1 QUẢN LÝ VỀ ĐẤT ĐAI 2.3.2 QUẢN LÝ VỀ XÂY DỰNG 2.3 .4 QUẢN LÝ VỀ BẢO VỆ MÔI... HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN Các điểm dân cư nông thôn là bộ phận quan trọng cấu thành đời sống xã hội của đất nước QLNN đối với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển và các khu dân cư theo đúng mục tiêu, kế hoạch đặt ra 2.2 QUẢN LÝ QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2.1 NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2.2 NỘI DUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG... hoạch xây dựng thì phải thiết kế cải tạo, chỉnh trang các khu chức năng, các công trình hạ tầng 2.2.3 THẨM QUYỀN LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN UBND cấp xã tổ chức lập quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trình HĐND cùng cấp thông qua và trình UBND cấp huyện phê duyệt 2.2 .4 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN... CƯ NÔNG THÔN 2.2.2 NỘI DUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2.3 THẨM QUYỀN LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2 .4 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2.1 NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 1 UBND cấp xã lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, trình HĐND cùng cấp thông qua và trình UBND cấp huyện phê duyệt 2 Nội dung nhiệm... gia đình 4 Thực hiện các chính sách về phát triển giáo dục, đào tạo 2 .4. 2 QUẢN LÝ VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI, AN NINH, AN TOÀN 1 Có các biện pháp hạn chế các tệ nạn xã hội, duy trì trật tự, an ninh, an toàn làng xã, xây dựng nếp sống mới, gia đình văn hoá mới ở nông thôn 2 Thực hiện quy chế dân chủ thực sự ở nông thôn để người dân được làm chủ về kinh tế, xã hội, và tham gia vào các công việc quản lý của chính... LÝ VỀ ĐẤT ĐAI 2.3.2 QUẢN LÝ VỀ XÂY DỰNG 2.3 .4 QUẢN LÝ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, VỆ SINH CÔNG CỘNG 2 .4 CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI, AN NINH VÀ TRẬT TỰ NÔNG THÔN 2 .4. 1 QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 2 .4. 2 QUẢN LÝ VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI, AN NINH, AN TOÀN 2 .4. 1 QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1 Thực hiện tốt các chương trình xoá đói giảm nghèo Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong công tác xoá... công nghiệp, làng nghề truyền thống - Định hướng phát triển 2.2.2.NỘI DUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 1 Xác định các khu chức năng, hệ thống các công trình hạ tầng, hướng phát triển cho từng điểm dân cư, thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với từng vùng để hướng dẫn nhân dân xây dựng 2 Khu trung tâm xã phải xác định vị trí, diện tích xây dựng của các công trình 3 Những điểm dân cư nông thôn đang... mới, gia đình văn hoá mới ở nông thôn 2 Thực hiện quy chế dân chủ thực sự ở nông thôn để người dân được làm chủ về kinh tế, xã hội, và tham gia vào các công việc quản lý của chính quyền địa phương 3 Xây dựng các phong trào quần chúng rộng rãi ... quản lý 2.3 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.3.1 QUẢN LÝ VỀ ĐẤT ĐAI 2.3.2 QUẢN LÝ VỀ XÂY DỰNG 2.3 .4 QUẢN LÝ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, VỆ SINH CÔNG CỘNG 2 .4 CÁC... HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2 .4 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2.1 NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN UBND cấp xã lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng. .. trại, nông lâm trường 2 QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.1 VAI TRÒ CỦA QLNN ĐỐI VỚI QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2 QUẢN LÝ QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp nông thôn chương 4 quản lý nhà nước về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp nông thôn chương 4 quản lý nhà nước về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp nông thôn chương 4 quản lý nhà nước về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, Chương 4 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN, ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN NƯỚC TA, KHÁI NIỆM QUY HOẠCH ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN, QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN

Từ khóa liên quan