khảo sát quy trình sản xuất và ảnh hưởng của thời gian mạ băng đến tỷ lệ mạ băng cá tra fillet đông iqf công ty cp chế biến xnk thủy hải sản hùng cường vĩnh long

81 656 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2015, 21:37

z TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG PHẠM HỮU TRÀ MY KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA THỜI GIAN MẠ BĂNG ĐẾN TỶ LỆ MẠ BĂNG CÁ TRA FILLET ĐÔNG IQF Công ty CP Chế biến XNK Thủy hải sản Hùng Cƣờng - Vĩnh Long Luận văn tốt nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Cần Thơ, năm 2013 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Tên đề tài KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA THỜI GIAN MẠ BĂNG ĐẾN TỶ LỆ MẠ BĂNG CÁ TRA FILLET ĐÔNG IQF Công ty CP Chế biến XNK Thủy hải sản Hùng Cƣờng - Vĩnh Long Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực PGs.Ts Nguyễn Văn Mƣời Phạm Hữu Trà My MSSV: LT11595 Lớp: CB1108L1 Cần Thơ, tháng 05 năm 2013 LỜI CAM ĐOAN -oOo Luận văn đính kèm theo sau đây, với đề tài “Khảo sát quy trình sản xuất ảnh hƣởng thời gian mạ băng đến tỉ lệ mạ băng cá tra fillet đông IQF Công ty Cổ phần Chế biến XNK thủy hải sản Hùng Cƣờng - Vĩnh Long”, sinh viên Phạm Hữu Trà My thực Cần Thơ, ngày 12 tháng năm 2013 Giáo viên hƣớng dẫn PGS.Ts Nguyễn Văn Mƣời Ngƣời cam đoan Phạm Hữu Trà My Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ TÓM TẮT Nghiên cứu thực thông qua việc khảo sát công đoạn dây chuyền sản xuất cá tra fillet cấp đông IQF nghiên cứu ảnh hưởng thời gian mạ băng đến tỷ lệ mạ băng quy trình sản xuất Công ty Cổ phần Chế biến XNK thủy hải sản Hùng Cường Vĩnh Long Kết khảo sát cho thấy, việc sản xuất fillet cá tra lạnh đông IQF công ty thực theo quy trình khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tuân thủ theo HACCP Trong phạm vi khảo sát, fillet cá tra có kích cỡ 170  220 g/miếng nguyên liệu sản xuất phổ biến Đồng thời, trình mạ băng sau cấp đông IQF công đoạn có ý nghĩa quan trọng giúp cải thiện chất lượng sản phẩm, ngăn cản biến đổi vật lý xảy trình trữ đông Quá trình mạ băng theo phương pháp nhúng nước lạnh (nhiệt độ trung bình 0,3C khảo sát với mẫu cá fillet có kích cỡ 170  220 với thời giam mạ băng thay đổi từ 10 giây đến 150 giây Kết thí nghiệm cho thấy tỉ lệ băng gia tăng tăng thời gian mạ băng từ 10 đến 60 giây, tỉ lệ mạ băng cao mức thời gian 70 giây, đạt khoảng 20% so với khối lượng fillet cá ban đầu, sau giảm dần Đồng thời thí nghiệm xây dựng đường hồi quy y = -0,0011x2 + 0,2098x + 9,8416 (R² = 0,9002) – với x thời gian mạ băng (giây, dao động từ 10 đến 150 giây) y tỷ lệ băng thu (%) giúp dự đoán tỉ lệ mạ băng fillet cá tra đông IQF điều kiện khảo sát Từ khóa: cá tra, đông IQF, fillet, phƣơng trình hồi quy, thời gian mạ băng Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng ii Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ LỜI CẢM TẠ Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập thủy hải sản Hùng Cƣờng - Vĩnh Long giúp em có đƣợc kiến thức thực tế để hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp, đằng sau chữ âm thầm giúp đở nhiều ngƣời Vì vậy, với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến: Phó Giáo sƣ - Tiến sĩ Nguyễn Văn Mƣời, ngƣời tận tâm hƣớng dẫn em suốt thời gian thực tập nghiên cứu, để em hoàn thành luận văn Quý thầy cô Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng, Trƣờng Đại học Cần Thơ nói chung, quý thầy cô Bộ môn Công nghệ thực phẩm nói riêng Thầy cô truyền đạt cho em nhiều kiến thức chuyên môn bổ ích suốt thời gian học tập nghiên cứu Trƣờng Ban Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến XNK thủy hải sản Hùng Cƣờng Vĩnh Long, chị Đặng Thị Kiều Diễm, tập thể Cán bộ, Công nhân viên Công ty chấp thuận tạo điều kiện cho em đƣợc vào thực tập, nghiên cứu Công ty tận tình giúp đỡ để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Những ngƣời thân gia đình, bạn Bộ môn Công nghệ Thực phẩm nhiệt tình quan tâm ủng hộ Tuy có nhiều cố gắng nhƣng với hiểu biết chƣa nhiều thiếu kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi sai sót, em kính mong nhận đƣợc góp ý Ban lãnh đạo Công ty quý thầy cô để kiến thức đƣợc hoàn thiện Cuối lời em xin kính chúc quý thầy cô dồi sức khỏe thành công nghiệp trồng ngƣời Kính chúc Ban Giám đốc toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty ngày có bƣớc vững chắc, gặt hái nhiều thành công kinh doanh đạt hiệu Xin chân thành cảm ơn ! Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2013 Sinh viên thực Phạm Hữu Trà My Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng iii Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii TÓM TẮT ii LỜI CẢM TẠ iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix DANH SÁCH CÁC BẢNG xi CHƢƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 TỔNG QUAN 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CHƢƠNG LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 2.1.1 Quá trình hình thành 2.1.2 Sự hình thành phát triển Công ty 2.1.3 Các sản phẩm Công ty 2.1.4 Sơ đồ tổ chức Công ty 2.1.5 Vị trí địa lý Công ty 2.1.6 Sơ đồ mặt tổng thể Công ty Hùng Cường Sơ đồ mặt phân xưởng chế biến .12 2.1.7 2.2 Tình hình sản xuất Công ty Hùng Cường 13 GIỚI THIỆU VỀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU CÁ TRA .14 2.2.1 Nguồn gốc 14 2.2.2 Phân bố 15 2.2.3 Môi trường sống .15 2.2.4 Đặc điểm 15 2.2.5 Tính chất cá tra 17 2.2.6 Những tiêu đánh giá nguồn nguyên liệu 22 2.2.7 Phương thức thu mua, vận chuyển bảo quản nguồn nguyên liệu .23 2.3 KỸ THUẬT LẠNH ĐÔNG THỦY SẢN .24 Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng iv Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ 2.3.1 Lạnh đông thủy sản 24 2.3.2 Tiến trình lạnh đông .24 2.3.3 Các phương pháp lạnh đông 26 2.3.4 Các biến đổi thủy sản trình lạnh đông .26 2.4 YÊU CẦU VỀ BÁN THÀNH PHẨM VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY 28 2.4.1 Kiểm tra nhiệt độ bán thành phẩm công đoạn 28 2.4.2 Kiểm tra thao tác, kỹ thuật công đoạn 28 2.4.3 Các tiêu chất lượng nội sản phẩm công ty 28 2.5 CÁC BIẾN ĐỔI XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH THU MUA, CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM 30 2.5.1 Hiện tượng thối rữa 30 2.5.2 Hiện tượng cháy lạnh bảo quản 30 2.5.3 Sự bay ẩm bề mặt .30 2.6 TẦM QUAN TRỌNG CỦA MẠ BĂNG SẢN PHẨM 31 CHƢƠNG PHƢƠNG TIỆN & PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 PHƢƠNG TIỆN THÍ NGHIỆM 32 3.1.1 Địa điểm, thời gian thí nghiệm 32 3.1.2 Thiết bị , dụng cụ .32 3.1.3 Nguyên liệu 32 3.2 PHƢƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 32 3.2.1 Khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra fillet đông lạnh công ty 32 3.2.2 Thí nghiệm khảo sát: Ảnh hưởng thời gian mạ băng đến tỉ lệ băng thu cá tra fillet đông lạnh cỡ 170  220 g/miếng .33 3.3 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU .34 3.3.1 Phương pháp phân tích 34 3.3.2 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 35 CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN FILLET CÁ TRA ĐÔNG LẠNH IQF 36 4.2 THUYẾT MINH QUY TRÌNH 37 4.2.1 Tiếp nhận nguyên liệu 37 Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng v Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ 4.2.2 Cân 38 4.2.3 Cắt tiết 39 4.2.4 Rửa (Ngâm xả máu) 40 4.2.5 Fillet 41 4.2.6 Cân 42 4.2.7 Rửa 42 4.2.8 Lạng da 43 4.2.9 Cân 44 4.2.10 Nhúng nước 44 4.2.11 Định hình 45 4.2.12 Nhúng nước 46 4.2.13 Kiểm tra 46 4.2.14 Cân 47 4.2.15 Soi ký sinh trùng .48 4.2.16 Phân cỡ 49 4.2.17 Cân 50 4.2.18 Rửa 51 4.2.19 Quay tăng trọng (Ngâm phụ gia) .52 4.2.20 Phân màu phân loại 53 4.2.21 Cân 54 4.2.22 Nhúng nước 55 4.2.23 Cấp đông IQF 55 4.2.24 Cân 56 4.2.25 Mạ băng 56 4.2.26 Tái đông 58 4.2.27 Cân - tái mạ 58 4.2.28 Vô PE - đóng thùng 59 4.2.29 Bảo quản - vận chuyển .60 4.3 NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA THỜI GIAN MẠ BĂNG ĐẾN TỶ LỆ MẠ BĂNG CÁ TRA FILLET ĐÔNG IQF 62 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng vi Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ 5.1 KẾT LUẬN .65 5.2 KIẾN NGHỊ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH THỐNG KÊ xii Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng vii Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT -oOo - BHLĐ: Bảo hộ lao động BRC: British Retail Consortium (Hiệp hội bán lẻ Anh) DMAO: Dimethylamine oxide GAP: Good Agricultural Practices (thực hành nông nghiệp tốt) GMP: Good Manufacturing Practices (Thực hành sản xuất tốt) HACCP: Hazard Analysis Critcal Control Points (Phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn) IQF: Individually quick frozen (Đông lạnh rời) ISO: International Organization for Standardization (Tổ chức Quốc tế Tiêu chuẩn) m2: Mét vuông m3: Mét khối mm: Milimet PA: Polyamide PCCC: Phòng cháy chữa cháy PE: Polyethylene ppm: parts per million (một phần triệu) QM: Quality Management (Quản lý chất lƣợng) SSOP: Sanitation Standard Operating Procedure (quy trình làm vệ sinh thủ tục kiểm soát vệ sinh) TCN: Tiêu chuẩn ngành TMO: Trimethylamine oxide VSV: Vi sinh vật Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng viii Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ Cá sau quay tăng trọng đƣợc cho xe chứa đƣa đến bàn phân màu, công nhân quan sát mắt thƣờng, miếng fillet nghi ngờ không cỡ cân thử lại Miếng cá có cỡ, màu cho vào rổ có lót sẵn miếng PE thẻ cỡ - màu Công nhân bắt màu theo màu bỏ vào rổ riêng biệt theo bảng phân màu 4.3 sau Bảng 4.3: Bảng phân màu cá Lọai Thịt trắng (T1) Thịt hồng (T2) Thịt vàng (T3) Màu sắt cá T1 Cá trắng T1* Cá trắng ngà T2 Cá phớt hồng T2* Cá hồng nhạt T3 Cá màu vàng, hồng đậm T3V Cá màu vàng sậm, hồng sậm Ký hiệu màu thẻ cỡ Số chữ thẻ màu đỏ Số chữ thẻ màu xanh dƣơng Số chữ thẻ màu vàng (Nguồn: Công ty CP XNK THS Hùng Cường) Tùy theo lô cá yêu cầu khách hàng mà quy định phân màu khác nhƣng chủ yếu màu T1, T2, T3 Ngoài ra, có thêm loại T1*,T2*, T3V miếng cá có màu sậm so với T1, T2, T3 Hình 4.15 Công đoạn phân màu miếng fillet sau phân màu 4.2.21 Cân * Chuẩn bị: Cân đồng hồ * Mục đích - Xác định trọng lƣợng theo yêu cầu khách hàng - Thuận lợi cho việc cấp đông đồng thời xác định trọng lƣợng tịnh lƣợng phụ trội * Yêu cầu - Cân xác theo loại, cỡ - Cân cá gáo nƣớc - Không để cá ứ động lâu Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng 54 Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ - Phải đặt cân nơi phẳng trƣớc cân phải kiểm tra cân xác - Thống kê ghi đầy đủ , rõ ràng - Tránh rơi vãi lúc cân * Thao tác Cá sau phân cỡ - loại đƣợc cho vào rổ nhựa nhỏ cân Hai công nhân đặt rổ cá lên cân, thống kê ghi lại trọng lƣợng Tùy theo đơn đặt hàng khách hàng tùy theo dạng đông mà cá đƣợc cân với trọng lƣợng khác nhau, tùy theo loại dạng đông mà có lƣợng phụ trội khác thƣờng khoảng  5% Khi cân xong cho vào khâu 4.2.22 Nhúng nƣớc * Chuẩn bị: Bồn nhúng, nƣớc đáy vảy, rổ nhựa, nƣớc * Mục đích: Nhằm loại bỏ tạp chất phần hóa chất sau quay tăng trọng * Yêu cầu - Nhiệt độ nƣớc rửa ≤ 8°C - Tần suất thay nƣớc 20  25 rổ/lần * Thao tác Cá sau cân (đổ rổ lót PE) đƣợc cho vào bồn nhúng cho bán thành phẩm phải ngập nƣớc, dùng tay khuấy đảo nhẹ bán thành phẩm, thao tác nhẹ nhàng tránh làm rách cá Bán thành phẩm sau rửa đƣợc chuyển đến băng chuyền cấp đông 4.2.23 Cấp đông IQF * Chuẩn bị: Máy đông IQF, xe đẩy * Mục đích - Hạ thấp nhiệt độ sản phẩm xuống điểm đóng băng nhằm ổn định cấu trúc sản phẩm, ức chế hoạt động phát triển VSV - Tạo hình cho sản phẩm, giúp dễ bao gói vận chuyển - Ổn định chất lƣợng sản phẩm, kéo dài thời gian sử dụng bảo quản sản phẩm * Yêu cầu - Băng chuyền phải đƣợc vận hành trƣớc từ 35  40 phút nhiệt độ thiết bị đạt -40  -35°C xếp sản phẩm vào băng chuyền cấp đông Thời gian cấp đông tùy theo cỡ, size Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng 55 Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ - Sản phẩm sau cấp đông nhiệt độ tâm sản phẩm phải đạt ≤ -18°C - Công nhân phải có mặt thƣờng xuyên để xếp sản phẩm cho đều, thao tác xếp phải nhẹ nhàng, tránh làm rách cá Hình 4.16 Xếp cá vào thiết bị cấp đông cá sau trình lạnh đông * Thao tác Công nhân xếp miếng cá lên băng chuyền, xếp úp miếng cá xuống sau cho bụng cá tiếp xúc trực tiếp với băng chuyền, dùng tay vuốt miếng cá cho phẳng, gọn từ đuôi đến đầu, không xếp miếng cá chồng lên hay không xếp thƣa để tiết kiệm diện tích băng chuyền Thời gian miếng fillet tủ đông từ 20  30 phút tùy theo kích cỡ cá Sản phẩm sau cấp đông, công nhân cân trọng lƣợng theo yêu cầu cấu đơn hàng 4.2.24 Cân * Chuẩn bị: Cân đồng hồ, cân điện tử, rổ nhựa, kết nhựa * Mục đích: Xác định khối lƣợng trƣớc mạ băng Tùy theo đơn hàng mà cân khác * Yêu cầu - Thao tác nhanh, cân xác Tỉ lệ phụ trội  10% - Phải đặt cân nơi phẳng trƣớc cân phải kiểm tra cân xác * Thao tác Cá sau khỏi băng chuyền, công nhân để cá vào rổ đem cân Tùy theo đơn đặt hàng công nhân tiến hành cân khác Cá sau cân đem qua bồn mạ băng 4.2.25 Mạ băng * Chuẩn bị: Rổ nhựa, bồn mạ chứa 2/3 nƣớc mạ, đá vảy, nƣớc sạch, cân đồng hồ Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng 56 Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ * Mục đích - Tạo lớp vỏ mỏng nƣớc đá bao bọc quanh sản phẩm lạnh đông nhằm bảo vệ bề mặt sản phẩm, hạn chế hao hụt khối lƣợng sản phẩm nƣớc, làm cho bề mặt sản phẩm láng đẹp tăng giá trị cảm quan - Hạn chế oxy hóa chất béo sản phẩm nhờ có ngăn cách sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với không khí - Thực mạ băng tốt có lợi điều kiện vận chuyển, bảo quản * Yêu cầu - Nƣớc mạ băng phải nƣớc - Nhiệt độ nƣớc mạ băng: ≤ 4°C - Lớp băng phải phủ đồng đầy đủ lên miếng cá, đảm bảo lƣợng băng không dày, hay mỏng - Bồn nƣớc mạ có chứa đá vảy - Châm nƣớc mạ thƣờng xuyên để giữ đƣợc nhiệt độ theo yêu cầu - QM thƣờng xuyên kiểm tra nhiệt độ nƣớc mạ - Thao tác thực nhẹ nhàng, cẩn thận, tránh ứ động để không ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm, đặt biệt sai lệch trọng lƣợng - Tránh mạ băng kéo dài làm cho lớp áo băng bị chảy dẫn đến hao hụt chất lƣợng sản phẩm Hình 4.17 Công đoạn mạ băng * Thao tác Sản phẩm sau cân, tiến hành nhúng sản phẩm vào bồn nƣớc mạ gồm nƣớc đá vảy chuẩn bị sẵn với nhiệt độ nƣớc mạ băng ≤ 4°C, xốc mạnh để miếng cá không dính vào chuyển qua băng chuyền tái đông Mạ băng từ  lần tùy theo tỉ lệ % mạ băng mà khách hàng yêu cầu Thời gian mạ băng tùy thuộc vào % băng theo yêu cầu khách hàng nhƣng không vƣợt 30% Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng 57 Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ 4.2.26 Tái đông * Chuẩn bị: Tủ cấp đông IQF, rổ nhựa * Mục đích - Đảm bảo cho bề mặt cá đƣợc khô ổn định nhiệt độ tâm sản phẩm - Đảm bảo đủ khối lƣợng theo yêu cầu khách hàng * Yêu cầu - Nhiệt độ tâm sản phẩm sau tái đông phải đạt ≤ -18°C - Nhiệt đô tủ tái đông -35  -25°C - Băng chuyền phải thật khô, không bị ẩm ƣớt Hình 4.18 Công đoạn tái đông * Thao tác Thành phẩm sau mạ băng xong chuyển tiếp qua băng chuyền tái đông để làm khô bề mặt Khi nhiệt độ dàn lạnh đạt ≤ -25°C cho sản phẩm vào băng chuyền để tái đông Thời gian tái đông phụ thuộc vào nhiệt độ tủ, tốc độ băng chuyền % tỉ lệ mạ băng lọai sản phẩm Thông thƣờng tái đông khoảng  phút 4.2.27 Cân - tái mạ * Chuẩn bị: Cân điện tử, bồn mạ chứa 2/3 nƣớc mạ, đáy vảy, nƣớc * Mục đích - Xác định khối lƣợng sau mạ băng - Xác định khối lƣợng cá đem đóng thùng, đáp ứng yêu cầu khách hàng - Xác định đƣợc tỉ lệ mạ - Tái mạ để làm tăng tỉ lệ mạ băng theo yêu cầu Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng 58 Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ * Yêu cầu - Cân khối lƣợng quy định - Thao tác nhanh - Kiểm tra cân nhiệt độ bồn mạ xác * Thao tác Cá sau tủ cấp đông đƣợc công nhân cho vào rổ, đặt rổ lên bàn cân, trừ hao sau cho khối lƣợng cá đƣợc cân theo khối lƣợng quy định, chƣa đƣợc tiến hành tái mạ Tỉ lệ phụ trội cho phép  10% Cân xong tiến hành bao bì Hình 4.19 Công đoạn cân 4.2.28 Vô PE - đóng thùng * Chuẩn bị - Túi PE túi PA - Bàn inox, thùng carton, dây đai, băng keo * Mục đích - Bảo vệ sản phẩm tránh tác nhân bên xâm nhập vào, ngăn tiếp xúc với oxy tác nhân hóa học, sinh học nhƣ: độ ẩm, côn trùng,… - Dễ dàng bảo quản, vận chuyển phân phối - Phƣơng tiện truyền đạt thông tin, xác định xuất xứ sản phẩm - Là hình thức để quảng cáo sản phẩm, nâng cao thƣơng phẩm, mở rộng thị trƣờng - Tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm * Yêu cầu - Túi PE phải đảm bảo vệ sinh, không bị rách - Thùng carton phải sẽ, không đặt thùng carton dƣới nhà - Bao gói cỡ, loại - Đúng quy cách theo yêu cầu khách hàng Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng 59 Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ - Thông tin bao bì phải theo quy định hành Nhà Nƣớc Việt Nam, theo quy định nƣớc nhập theo quy định khách hàng - Ký hiệu bên thùng phải phù hợp với nội dung bên sản phẩm - Thời gian bao gói nhanh để đảm bảo nhiệt độ tâm sản phẩm -18°C - Nhiệt độ phòng khoảng 15°C - Thao tác bao gói phải kỹ thuật, nhanh, nhẹ nhàng xác - Dây đai nịt thùng carton phải màu sắc loại thùng theo yêu cầu khách hàng * Thao tác Sau cân, công nhân tiến hành bao gói sản phẩm Sau cho sản phẩm vào túi PE tiến hành hàn kín miệng máy ép nóng Sau túi sản phẩm đƣợc cho vào thùng carton Trên thùng carton phải ghi đầy đủ thông tin sản phẩm theo yêu cầu quy định Sản phẩm chủng loại, size đƣợc xếp vào thùng carton Tiếp theo, dáng nắp thùng carton băng keo chuyển đến máy nẹp dây đai, đai nẹp hai ngang, hai dọc theo yêu cầu khách hàng Hình 4.20 Công đoạn vô túi PE thùng carton 4.2.29 Bảo quản - vận chuyển * Chuẩn bị: Kho lạnh, pallet, xe kéo * Mục đích - Nhằm trì nhiệt độ sản phẩm ổn định - Có tác dụng giữ nguyên trạng thái chất lƣợng ban đầu sản phẩm * Yêu cầu - Phải thƣờng xuyên kiểm tra nhiệt độ kho, đảm bảo nhiệt độ kho đạt -20 ± 2°C - Thao tác nhẹ nhàng Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng 60 Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ - Hàng hóa chất kho phải quy định - Sản phẩm sau đóng thùng nhanh chóng đƣa vào kho trữ đông, không đƣợc để sản phẩm bên 15 phút làm tan chảy sản phẩm - Khi xuất nhập hàng thao tác vận chuyển phải nhanh để hạn chế tổn thất nhiệt kho, kho mở không - Phải tuân thủ theo: Hàng vào trƣớc trƣớc, hàng vào sau sau - Nhiệt độ kho phải ổn định, dao động, điều hòa không khí tốt - Thời gian bảo quản tối đa năm kể từ ngày sản xuất - Xếp hàng vào kho phải đảm bảo đủ lối đi, nhiệt độ bảo quản phải tiếp xúc bề mặt sản phẩm Đảm bảo độ sáng kho làm việc - Tuyệt đối không đƣa nguyên liệu tƣơi bán thành phẩm chƣa cấp đông vào kho thành phẩm * Thao tác Sau bao gói sản phẩm đƣợc xếp lên xe chuyển đến kho lạnh để bảo quản Thành phẩm nhập kho đƣợc xếp theo vững theo chủng loại, cỡ, ngày sản xuất Nhiệt độ kho bảo quản thành phẩm khoảng -20oC ± 2oC Thành phẩm đƣợc xếp pallet cách mặt đất 10 cm, cách tƣờng 20 cm, cách trần 40 cm, cách quạt 50 cm chừa lối khoảng m Để đảm bảo không khí lạnh đƣợc lƣu thông khắp kho Xuất hàng lên xe lạnh container phải cho máy lạnh hoạt động trƣớc 30 phút để hạ nhiệt độ xuống -18°C tiến hành xuất hàng lên xe Khi xuất hàng phải theo quy tắc: “vào trƣớc trƣớc” Khi xếp hàng lên xe phải xếp quy cách, xếp theo chủng loại, size, ngày sản xuất Hình 4.21 Sản phẩm kho bảo quản xe vận chuyển Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng 61 Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ * Phương pháp thời gian bảo quản sản phẩm * Phƣơng pháp bảo quản sản phẩm - Sản phẩm đƣa vào kho lạnh nhanh tốt, nhằm đảm bảo nhiệt độ trung tâm sản phẩm  -18°C, nhiệt độ kho bảo quản khoảng -20 ± 2°C - Sản phẩm đƣa vào kho đƣợc xếp thành khối chặt chẽ, quy định, theo loại sản phẩm có khoảng cách phù hợp - Hạn chế nhiệt lƣợng truyền từ bên vào mở cửa kho hoạt động ngƣời kho gây cách bố trí màng chắn cửa kho để hạn chế nhiệt lƣợng từ tràn vào gây tổn thất nhiệt kho quy định thời gian mở cửa kho * Thời hạn bảo quản Thông thƣờng thời hạn bảo quản sản phẩm đông lạnh công ty năm kể từ ngày sản xuất, sản phẩm đƣợc xuất bán sau tháng bảo quản công ty 4.3 NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA THỜI GIAN MẠ BĂNG ĐẾN TỶ LỆ MẠ BĂNG CÁ TRA FILLET ĐÔNG IQF Mạ băng công đoạn quan trọng góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm tránh tổn thất hƣ hỏng xảy trình tồn trữ, bảo quản tiêu thụ tác nhân lý hóa hay VSV (Phan Thị Thanh Quế, 2005) Kết thí nghiệm tỉ lệ mạ băng sản phẩm cá tra đông IQF size cá 170 ÷ 220 g/miếng theo khoảng thời gian khác đƣợc thể bảng 4.4 Bảng 4.4: Tỉ lệ mạ băng fillet cá tra theo thời gian mạ băng khác Thời gian mạ băng (giây) Tỉ lệ băng (%) 10 20 30 11,75a ± 0,91 12,80b ± 0,72 15,36c ± 0,72 40 50 60 70 80 90 100 120 150 16,71d ± 0,77 17,36e ± 0,15 19,15fg ± 0,50 20,08h ± 0,42 19,23g ± 0,21 19,08fg ± 0,62 18,58f ± 0,23 17,91e ± 0,39 16,43d ± 0,44 (Các chữ khác cột biểu thị khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức độ tin cậy 95%) Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng 62 Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ Từ kết thí nghiệm bảng 4.4 cho thấy khối lƣợng cá sau trình mạ băng tăng dần theo thời gian đến mức cố định giảm dần Điều cho thấy, thời gian ngâm cá dài băng hình thành miếng fillet cá tăng, nhƣng với mức thời gian lâu tỷ lệ băng giảm Kết phân tích thống kê tỉ lệ mạ băng thí nghiệm cho thấy thời gian ngâm mạ băng dài tỉ lệ băng cá tăng giảm dần theo thời gian Tỉ lệ mạ băng thấp thời gian 10 giây cao thời gian 70 giây Sự khác biệt sản phẩm fillet cá tra sau trình lạnh đông IQF có nhiệt độ thấp, đồng thời nƣớc dùng để mạ băng đƣợc đƣa gần điểm đóng băng nƣớc đá Chính cho miếng fillet cá tra từ thiết bị cấp đông vào bể mạ băng nƣớc bám bên miếng fillet nhanh chóng chuyển thành băng bám bề mặt Thời gian dài lƣợng băng hình thành lớn làm cho tỉ lệ băng miếng fillet cá tăng dần theo thời gian Hình 4.22 Fillet cá tra sau trình mạ băng Đồng thời, tỷ lệ băng giảm nhanh thời gian mạ băng 100 giây Điều đƣợc giải thích nƣớc chuyển pha từ trạng thái lỏng sang trang thái rắn cần giải phóng lƣợng nhiệt gọi ẩn nhiệt chuyển pha lỏng – rắn (Nguyễn Văn Mƣời, 2007) Lƣợng nhiệt giải phóng đƣợc miếng fillet cá hấp thụ Vì vậy, thời gian mạ băng kéo dài, lƣợng nhiệt hấp thụ từ miếng fillet để hình thành băng bề mặt tăng đến giai đoạn định chuyển pha không nhiệt độ miếng fillet tăng dần Do đó, tỉ lệ băng không tăng thêm thời gian mạ băng kéo dài Mặt khác, theo Nguyễn Văn Mƣời (2007) hệ số truyền nhiệt nƣớc lỏng lớn nƣớc đá nên thời gian mạ băng kéo dài, lƣợng băng hình thành lớn dày Độ dày lớp băng bao quanh miếng fillet cá có hệ số dẫn nhiệt thấp ngăn cản trình truyền nhiệt hấp thụ nhiệt miếng fillet để chuyển pha nƣớc Điều làm cho lƣợng băng hình thành với tỉ lệ định không tăng thêm gia tăng thời gian mạ băng Ngoài ra, diện tích bề mặt, độ láng mịn, kích thƣớc, hình dạng, thành phần hóa học miếng fillet cá,… ảnh hƣởng đến tỉ lệ băng cá trình mạ băng Bên cạnh đó, kết thí nghiệm cho phép xây dựng đƣờng hồi quy tỉ lệ mạ băng Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng 63 Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ theo thời gian mạ băng fillet cá tra đông IQF size 170 ÷ 220 Từ đồ thị hình 4.23 thu đƣợc phƣơng trình hồi quy: y = -0,0011x2 + 0,2098x + 9,8416 (với R2 = 0,9002) Với y: tỉ lệ băng thu đƣợc (%) Tỉ lệ băng (%) x: thời gian mạ băng (giây) 24 22 20 18 16 14 12 10 y = -0,0011x2 + 0,2098x + 9,8416 R² = 0,9002 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Thời gian mạ băng (s) Hình 4.23 Đồ thị biểu diễn biến đổi tỉ lệ mạ băng fillet cá tra theo thời gian Từ phƣơng trình hồi quy giúp nhà sản xuất dự đoán tỉ lệ mạ băng y (%) biết thời gian ngâm mạ băng x (giây) mẫu sản phẩm Điều giúp cho nhà sản xuất giám sát điều hành dễ dàng công đoạn mạ băng quy trình sản xuất Nhƣ vậy, qua trình khảo sát ảnh hƣởng thời gian mạ băng đến tỉ lệ mạ băng cho thấy tỉ lệ mạ băng tăng dần theo thời gian đạt cao khoảng thời gian 70 giây Đồng thời, thí nghiệm xây dựng đƣợc đƣờng hồi quy giúp nhà sản xuất kiểm soát trình sản xuất sản phẩm Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng 64 Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 CHƢƠNG 5.1 Trường Đại học Cần Thơ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN - Công ty áp dụng công nghệ chế biến đại, thiết bị tiên tiến sản xuất sản phẩm đạt chất lƣợng cao - Công nhân có tay nghề cao, tạo sản phẩm đa dạng chất lƣợng bị hao hụt công đoạn chế biến - Qua trình tiến hành thí nghiệm khảo sát ảnh hƣởng thời gian mạ băng đến tỉ lệ mạ băng cá tra fillet đông IQF thu đƣợc kết nhƣ sau:  Thời gian mạ băng dài tỉ lệ mạ băng tăng mức thời gian từ 10 đến 70 giây, sau giảm dần + Tỉ lệ băng đạt đƣợc tối đa mạ băng lần điều kiện khảo sát 20% + Xây dựng đƣợc phƣơng trình hồi quy y = -0,0011x2 + 0,2098x + 9,8416 (với R2 = 0,9002) giúp dự đoán tỉ lệ mạ băng fillet cá tra đông IQF size 170 ÷ 220 g/miếng Công ty 5.2 KIẾN NGHỊ - Khảo sát nhiệt độ nƣớc mạ, kích cỡ cá, khối lƣợng cá, hình dạng cá, nhiệt độ tâm sản phẩm,… đến tỉ lệ mạ băng - Ảnh hƣởng chất phụ gia bổ sung nƣớc mạ đến chất lƣợng băng sản phẩm sau trình mạ Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng 65 Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO * Tiếng Việt Bộ Thủy sản (2004), Cá tƣơi chất lƣợng biến đổi chất lƣợng, NXB Nông Nghiệp Nguyễn Văn Mƣời (2007), Công nghệ chế biến lạnh thực phẩm, Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Văn Thƣờng (2008), “Tổng quan dẫn liệu định loại cá tra Pangasianodon hypophthalmus phân bố vùng hạ lƣu sông Mê kông” Tạp chí Khoa học 2008 (1): 84-89 Phan Thị Thanh Quế (2005), Giáo trình Công nghệ chế biến thủy hải sản, Đại học Cần Thơ Trần Đức Ba – chủ biên (2004), Công nghệ lạnh thủy sản, Nhà xuất Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh Tài liệu quy trình công nghệ Công ty CP XNK thủy hải sản Hùng Cƣờng * Internet http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-535-1998-QD-BTS-tieu-chuan-capnganh-28-TCN-117-1998-28-TCN-118-1998-28-TCN-119-1998-vb91108t17.aspx http://www.hcseafood.com.vn/ http://www.phucuonggroup.com/web/ http://www.idiseafood.com/vi/node/138 http://nongdan24g.files.wordpress.com/2011/04/ca-tra.jpg?w=640 Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng 66 Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ PHỤ LỤC PHÂN TÍCH THỐNG KÊ One-Way ANOVA - ty le by thoi gian Dependent variable: ty le Factor: thoi gian Number of observations: 72 Number of levels: 12 ANOVA Table for ty le by thoi gian Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Between groups 451.148 11 41.0135 131.70 Within groups 18.685 60 0.311417 Total (Corr.) 469.833 71 Table of Means for ty le by thoi gian with 95.0 percent LSD intervals Stnd error thoi gian Count Mean (pooled s) Lower limit Upper limit 10 11.75 0.227822 11.4278 12.0722 20 12.8 0.227822 12.4778 13.1222 30 15.3667 0.227822 15.0444 15.6889 40 16.7167 0.227822 16.3944 17.0389 50 17.3667 0.227822 17.0444 17.6889 60 19.15 0.227822 18.8278 19.4722 70 20.0833 0.227822 19.7611 20.4056 80 19.2333 0.227822 18.9111 19.5556 90 19.0833 0.227822 18.7611 19.4056 100 18.5833 0.227822 18.2611 18.9056 120 17.9167 0.227822 17.5944 18.2389 150 16.4333 0.227822 16.1111 16.7556 Total 72 17.0403 Method: 95.0 percent LSD thoi gian Count Mean 10 11.75 20 12.8 30 15.3667 150 16.4333 40 16.7167 50 17.3667 120 17.9167 100 18.5833 90 19.0833 60 19.15 80 19.2333 70 20.0833 Contrast 10 - 20 10 - 30 10 - 40 10 - 50 10 - 60 10 - 70 10 - 80 10 - 90 10 - 100 10 - 120 10 - 150 20 - 30 20 - 40 Sig * * * * * * * * * * * * * Difference -1.05 -3.61667 -4.96667 -5.61667 -7.4 -8.33333 -7.48333 -7.33333 -6.83333 -6.16667 -4.68333 -2.56667 -3.91667 P-Value 0.0000 Homogeneous Groups X X X X X X X X XX XX X X +/- Limits 0.644475 0.644475 0.644475 0.644475 0.644475 0.644475 0.644475 0.644475 0.644475 0.644475 0.644475 0.644475 0.644475 Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng xii Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ 20 - 50 * -4.56667 0.644475 20 - 60 * -6.35 0.644475 20 - 70 * -7.28333 0.644475 20 - 80 * -6.43333 0.644475 20 - 90 * -6.28333 0.644475 20 - 100 * -5.78333 0.644475 20 - 120 * -5.11667 0.644475 20 - 150 * -3.63333 0.644475 30 - 40 * -1.35 0.644475 30 - 50 * -2.0 0.644475 30 - 60 * -3.78333 0.644475 30 - 70 * -4.71667 0.644475 30 - 80 * -3.86667 0.644475 30 - 90 * -3.71667 0.644475 30 - 100 * -3.21667 0.644475 30 - 120 * -2.55 0.644475 30 - 150 * -1.06667 0.644475 40 - 50 * -0.65 0.644475 40 - 60 * -2.43333 0.644475 40 - 70 * -3.36667 0.644475 40 - 80 * -2.51667 0.644475 40 - 90 * -2.36667 0.644475 40 - 100 * -1.86667 0.644475 40 - 120 * -1.2 0.644475 40 - 150 0.283333 0.644475 50 - 60 * -1.78333 0.644475 50 - 70 * -2.71667 0.644475 50 - 80 * -1.86667 0.644475 50 - 90 * -1.71667 0.644475 50 - 100 * -1.21667 0.644475 50 - 120 -0.55 0.644475 50 - 150 * 0.933333 0.644475 60 - 70 * -0.933333 0.644475 60 - 80 -0.0833333 0.644475 60 - 90 0.0666667 0.644475 60 - 100 0.566667 0.644475 60 - 120 * 1.23333 0.644475 60 - 150 * 2.71667 0.644475 70 - 80 * 0.85 0.644475 70 - 90 * 1.0 0.644475 70 - 100 * 1.5 0.644475 70 - 120 * 2.16667 0.644475 70 - 150 * 3.65 0.644475 80 - 90 0.15 0.644475 80 - 100 * 0.65 0.644475 80 - 120 * 1.31667 0.644475 80 - 150 * 2.8 0.644475 90 - 100 0.5 0.644475 90 - 120 * 1.16667 0.644475 90 - 150 * 2.65 0.644475 100 - 120 * 0.666667 0.644475 100 - 150 * 2.15 0.644475 120 - 150 * 1.48333 0.644475 * denotes a statistically significant difference Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng xiii [...]... tài là khảo sát quy trình công nghệ sản xuất cá tra fillet đông lạnh tại Công ty cổ phần chế biến thủy sản Hùng Cƣờng Đồng thời, khảo sát ảnh hƣởng của thời gian mạ băng đến tỉ lệ mạ băng của sản phẩm fillet cá tra lạnh đông IQF tại Công ty Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng 2 Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 CHƢƠNG 2 2.1 Trường Đại học Cần Thơ LƢỢC KHẢO TÀI... phẩm xuất khẩu: 10.566.409 tấn và giá trị thu đƣợc: 3.335.591 USD) (Tài liệu tổ chức hành chánh của Công ty) 2.1.3 Các sản phẩm của Công ty Công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu mặt hàng thủy sản đông lạnh Các mặt hàng của Công ty: cá tra fillet, cá cắt khoanh đông lạnh, cá cắt hạt lựu, tôm đông lạnh, cá gấp đuôi, cá cuộn bông hồng Mặt hàng chủ lực của Công ty là cá tra fillet Sản phẩm của Công ty xuất. .. Đức, huyện Long Hồ, thành phố Vĩnh Long Giữ năm 2007, dự án đƣợc khởi công và Phú Cƣờng đã mua lại cổ phần của đối tác, đổi tên thành Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy hải sản Hùng Cƣờng, là đứa em út trong đại gia đình tập đoàn Phú Cƣờng 2.1.2 Sự hình thành và phát triển của Công ty - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu thuỷ hải sản (CP XNK THS) Hùng Cƣờng - Tên tiếng Anh:... nhiều Công ty lần lƣợt ra đời Trong đó Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu thủy hải sản Hùng Cƣờng là một trong những Công ty sản xuất mặt hàng cá tra fillet đông lạnh theo dây chuyền sản xuất hiện đại, góp phần nâng cao chất lƣợng sản phẩm Bên cạnh nâng cao giá trị dinh dƣỡng và an toàn sản phẩm, giá trị cảm quan là không thể thiếu nên việc mạ băng cũng ảnh hƣởng không kém đến chất lƣợng sản phẩm... quan trọng Ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng 1 Luận văn tốt nghiệp Đại học Khóa 37LT - 2013 Trường Đại học Cần Thơ Việc ứng dụng kĩ thuật lạnh đông vào trong ngành công nghiệp chế biến cá tra đã cho ra các sản phẩm nhƣ: cá tra fillet đông lạnh, cá tra cắt khúc đông lạnh, cá tra nguyên con đông lạnh… đặc biệt là sản phẩm cá tra fillet đông lạnh phổ biến và rất đƣợc ƣa chuộng... thí nghiệm khảo sát tƣơng quan của tỉ lệ băng thu đƣợc theo thời gian mạ băng 33 Hình 3.3 Cân khối lƣợng miếng fillet trƣớc khi mạ băng 34 Hình 3.4 Xác định nhiệt độ nƣớc trƣớc khi mạ băng 35 Hình 4.1 Sơ đồ quy trình chế biến cá tra fillet đông IQF 36 Hình 4.2 Tiếp nhận nguyên liệu tại Công ty 37 Hình 4.3 Công đoạn cân 1 39 Hình 4.4 Công đoạn... fluoro quynolones có trong cá, bên cạnh đó Hiệp hội nghề cá Hoa Kỳ kiện các Xí nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam bán phá giá các sản phẩm cá tra, basa đông lạnh khi xuất khẩu vào Hoa Kỳ Hơn nữa thủy hải sản dễ bị hƣ hỏng, ƣơn thối, suy giảm chất lƣợng và hao hụt khối lƣợng nhanh chóng sau khi chết cũng nhƣ trong quá trình chế biến, ảnh hƣởng nhiều đến lợi ích kinh tế Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và thách... nhão đông IQF: ngoài nƣớc (Colombia), trong nƣớc (Quảng Ngãi) - Tôm bistro (lột vỏ còn đuôi ): Mỹ (mua của Công ty khác về gia công lại) * Phụ phẩm của Công ty: - Đầu cá, xƣơng cá, da, mỡ, dè bẩn, vụn cá … sẽ đƣợc Công ty Thanh Khôi ở Hậu Giang mua về chế biến bột cá và thức ăn chăn nuôi - Riêng dè cá sạch ở đầu định hình sẽ đƣợc Công ty Thanh Khôi mua về chế biến chả cá - Một phần đầu và xƣơng cá sẽ đƣợc... gian khảo sát thực tế, tìm hiểu chính sách, môi trƣờng đầu tƣ, nhận thấy đất Vĩnh Long là đất chín rồng, nơi hội tụ nhiều tiềm năng phát triển về ngành chế biến thủy hải sản Tập đoàn Phú Cƣờng đã quy t định hợp tác với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu - chế biến thủy sản Vĩnh Sơn để cùng đầu tƣ vào dự án xây dựng nhà máy chế biến cá tra tại Khu Công nghiệp Cổ Chiên, ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long. .. thuật của Công ty) 2.1.7 Tình hình sản xuất của Công ty Hùng Cƣờng Tình hình sản xuất của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu, rào cản kĩ thuật khắt khe của các nƣớc nhập khẩu (không có chất kháng sinh, hay nhiễm vi sinh… ) Bên cạnh đó, Công ty cũng rất chú trọng chất lƣợng sản phẩm, thị trƣờng tiêu thụ nên dù gặp nhiều khó khăn nhƣng tiến trình xuất khẩu rất phát triển và hƣng thịnh Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát quy trình sản xuất và ảnh hưởng của thời gian mạ băng đến tỷ lệ mạ băng cá tra fillet đông iqf công ty cp chế biến xnk thủy hải sản hùng cường vĩnh long, khảo sát quy trình sản xuất và ảnh hưởng của thời gian mạ băng đến tỷ lệ mạ băng cá tra fillet đông iqf công ty cp chế biến xnk thủy hải sản hùng cường vĩnh long, khảo sát quy trình sản xuất và ảnh hưởng của thời gian mạ băng đến tỷ lệ mạ băng cá tra fillet đông iqf công ty cp chế biến xnk thủy hải sản hùng cường vĩnh long

Từ khóa liên quan