Hình thái kinh tế xã hội với việc vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

30 1,242 13
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 14:06

Hình thái kinh tế xã hội với việc vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời mở đầu Lịch sử nhân loại luôn vận động biến đổi phát triển không ngừng. Con ngời trong suốt quá trình hình thành, để tồn tại phát triển đã lao động từ những hình thức đơn giản thô sơ cho tới những phơng thức sản xuất hiện đại nh ngày nay để tác động vào tự nhiên, chinh phục thiên nhiên tạo ra của cải vật chất nhằm duy trì sự tồn tại phát triển của mình, đồng thời cũng góp phần thúc đẩy hội phát triển. Nhân loại vẫn luôn luôn tự đặt ra những câu hỏi nh: Chúng ta là ai, từ đâu đến ? Hay khái quát cấp độ cao hơn nh hội loài ngời là gì? xuất hiện nh thế nào? vận động phát triển ra sao? . Tất cả những điều đó đã đang sẽ là những câu hỏi lớn đối với toàn thể nhân loại mọi thời đại. Loài ngời đã trải qua năm hình thái phát triển kinh tế hội là cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, t bản chủ nghĩa, hội chủ nghĩa. Mỗi dân tộc tự xác định cho mình hớng đi riêng trong từng giai đoạn lịch sử nhất định sao cho phù hợp với quy luật phát triển của hội loài ngời, lấy cơ sở đấy làm kim chỉ nam, là bánh lái cho con thuyền cập bến đợc an toàn để phát triển kinh tế, hội. Nớc ta xuất phát từ một nớc có nền nông nghiệp lạc hậu, vì vậy cơ sở vật chất còn nhiều yếu kém, để có thể phát triển đi lên theo con đờng chủ nghĩa hội cần phải có một kế hoạch, chiến lợc phát triển kinh tế hội phù hợp với những điều kiện vốn có của nớc nhà. Đảng nhà nớc ta đã lựa chọn con đờng đi lên chủ nghĩa hội bỏ qua giai đoạn t bản chủ nghĩa, bởi chỉ có đi lên chủ nghĩa hội mới giữ vững đợc độc lập, tự do cho dân tộc, mới thực hiện đợc mục tiêu làm cho mọi ngời dân đợc ấm no, tự do, hạnh phúc. Sự lựa chọn con đờng độc lập dân tộc chủ nghĩa hội là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Sau một thời gian học tập nghiên cứu môn triết học, em nhận thấy đề tài Hình thái kinh tế hội với việc vận dụng học thuyết hình thái kinh tế Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hội vào việc xây dựng phát triển nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa nớc ta là một đề tài hay, hấp dẫn không ít những ai yêu thích môn triết học nói chung các môn khoa học hội nói riêng cũng nh những ai quan tâm đến quá trình phát triển của hội loài ngời, vì vậy em đã chọn đề tài này để nghiên cứu cho bài tiểu luận triết học của mình. Phần nội dung I. Lý thuyết chung về hình thái kinh tế hội Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bất kỳ nhà nớc nào mỗi giai đoạn lịch sử cũng có vai trò kinh tế nhất định đối với hội mà nó thống trị, song mỗi chế độ hội thì vai trò kinh tế của nhà nớc có sự biến đổi thích hợp đối với hội đó. Với mong muốn tìm hiểu về quá trình biến đổi của hội loài ngời qua các giai đoạn lịch sử đã thu hút đợc nhiều nhà triết học, hội học giành công sức nghiên cứu, có ngời tìm câu trả lời các thần thánh thợng đế, một cõi siêu nhiên, có ngời cho đó là do vai trò của những cá nhân kiệt xuất có khả năng làm nên lịch sử, cũng có nhà triết học quan niệm sự vận động phát triển của thế giới mà trong đó có hội loài ngời dựa vào sự vận động, tha hoá của ý niệm tuyệt đối Tất cả những quan điểm đó (chủ nghĩa duy tâm duy vật trớc C.Mác) đều tỏ ra thiếu sức thuyết phục, cha thể giải quyết một cách đúng đắn khoa học những vấn đề đặt ra. Chỉ đến chủ nghĩa duy vật lịch sử (một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác) các vấn đề trên mới đợc giải quyết một cách thực sự khoa học. Bằng sự kế thừa có chọn lọc những thành tựu triết học trớc đó cùng với sự nghiên cứu tỉ mỉ về quá rình lịch sử loài ngời, học thuyết về hình thái kinh tế hội của mác đã chỉ rõ những quy luật cơ bản của vận động hội, vạch ra phơng pháp khoa học để giải thích lịch sử. Với ý nghĩa vai trò ấy, có thể xem học thuyết về hình thái kinh tế hội là hạt nhân lí luận, là hòn đá tảng của chủ nghĩa duy vật lịch sử. đây thực sự là một đóng góp to lớn, một thành tựu lý luận quan trọng trong việc giải quyết nguyên nhân định hớng sự phát triển của hội trong thực tiễn. Dới sự phân tích khoa học biện chứng của chủ nghĩa duy vật lịch sử, phạm trù hình thái kinh tế hội không phải là một thực thể độc lập đơn lẻ, cứng nhắc mà nó rất sinh động linh hoạt, tồn tại nh một cơ thể sống, là sự thống nhất biện chứng của các mặt đối lập, mâu thuẫn nhau. Các mặt, các yếu tố cấu thành của một hình thái kinh tế hội gồm có: lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất (họp thành phơng thức sản xuất) cơ sở hạ tầng (về quan hệ sản xuất) kiến trúc thợng tầng. Các yếu tố này luôn luôn tác động qua lại, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 làm chuyển hoá lẫn nhau tạo nên sự vận động phát triển không ngừng của hội, có sự thay thế nhau liên tục của các hình thái kinh tế hội trong lịch sử loài ngời. 1. Sản xuất vật chất vai trò của nó đối với đời sống hội 1.1 Sản xuất vật chất. Trớc đây thời kỳ sơ khai nguyên thuỷ, để có thể duy trì sự sống con ngời chỉ biết sử dụng những thức ăn có sẵn trong tự nhiên bằng cách hái lợm, khi hội dần phát triển con ngời đã biết chế tạo ra những dụng cụ thô sơ cho tới hiện đại phục vụ cho việc tìm kiếm thức ăn xây dụng chỗ ở, cứ nh vậy trải qua thời gian biến đổi lâu dài con ngời đã biết sản xuất ra của cải vật chất từ những nguồn nguyên liệu có sẵn hoặc tổng hợp để tạo ra những hàng hoá phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt đem lu thông trao đổi rộng rãi, đó là hoạt động có mục đích không ngừng sáng tạo để phát triển của loài ngời. Sự sản xuất hội bao gồm sản xuất vật chất, sản xuất tinh thần, sản xuất ra bản thân con ngời, ba quá trình này không tách biệt với nhau mà có mối quan hệ đan xen, biện chứng song sản xuất vật chất giữ vai trò quan trọng nhất, là cơ sở của sự tồn tại phát triển của hội, quyết định toàn bộ sự vận động của đời sống hội. Sản xuất vật chất là quá trình con ngời sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên, cải biến các dạng vật chất của giới tự nhiên nhằm tạo ra của cải vật chất thoả mãn nhu cầu tồn tại phát tiển của con ngời. Theo Ph.Ăngghen lao động là điều kiện cơ bản đầu tiên của toàn bộ đời sống loài ngời, cùng với giới tự nhiên cung cấp những vật liệu cho hoạt động sản xuất, lao động là nguồn gốc của mọi của cải. Hoạt động sản xuất vật chất tạo ra t liệu sinh hoạt nhằm duy trì sự tồn tại phát triển của con ngời nói chung cũng nh từng cá thể con ngời nói riêng. Quá trình con ngời sử dụng sức lao động (thông qua công cụ lao động) tác động vào tự nhiên sản xuất ra của cải vật chất, thoả mãn nhu cầu con ngời, đảm bảo cho sự tồn tại phát triển của hội loài ngời. Với tính cách là chủ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thể trong sản xuất, con ngời với sức lao động, kinh nghiệm, thói quen tri thức khoa học-kĩ thuật của mình, sử dụng t liệu lao động mà trớc hết là công cụ tác động vào đối tợng lao động để tạo ra của cải vật chất. C. Mác cho rằng Việc sản xuất ra những t liệu sinh hoạt vật chất trực tiếp tạo ra một cơ sở, từ đó mà ngời ta phát triển các thể chế nhà nớc, các quan điểm pháp quyền, nghệ thuật thậm chí cả những quan niệm tôn giáo của ngời ta. 1.2 Vai trò ý nghĩa của sản xuất vật chất đối với đời sống hội a) Vai trò của sản xuất vật chất đối với đời sống hội. Quan điểm duy vật biện chứng của Mác: Sản xuất vật chất là cơ sở, nền tảng cho sự phát triển hội, biểu hiện: +Sản xuất vật chất đảm bảo cho sự tồn tại của con ngời, trong quá trình sản xuất vật chất, con ngời làm biến đổi thiên nhiên, biến đổi hội biến đổi chính bản thân họ, từ đó mà ta thấy vai trò to lớn của ngời lao động. +Sản xuất vật chất của con ngời là cơ sở tái sản xuất ra quan hệ hội, mà trên cơ sở đó xây dựng nên toàn bộ những mối quan hệ hội khác nh chính trị, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo nghệ thuật, khoa học cả triết học nữa. +Sản xuất vật chất là cơ sở đánh giá sự tiến bộ hội quy định sự biến đổi phát triển các mặt đời sống hội, quy định sự phát triển từ thấp đến cao. b) ý nghĩa phơng pháp luận Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, để có thể duy trì cuộc sống cho hội loài ngời không thể thiếu quá trình sản xuất vật chất, bởi những gì sẵn có trong tự nhiên không phải tất cả đề là vô hạn, nếu cứ khai thác mà không tìm cách bồi đắp bổ xung hoặc tìm nguồn nguyên liệu thay thế thì tới một lúc nào đó những nguồn lực đó sẽ dần dần cạn kiệt mất đi vĩnh viễn, kết quả là loài ng- ời sẽ đi đến giai đoạn diệt vong. Cuộc sống ngày càng phát triển thì đòi hỏi những yêu cầu cao hơn, không chỉ là cơm no, áo ấm mà còn là ăn ngon mặc đẹp, điều đó thể hiện vai trò to lớn của quá trình tìm tòi sáng tạo lâu dài của loài ngời để sản xuất vậtc chất cho hội. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cần tìm nguyên nhân của các hiện tợng hội trong sự tồn tại phát triển của loài ngời. Tuy nhiên trong mỗi giai đoạn, thời kỳ lịch sử nhất định, cách thức sản xuất ra của cải vật chất là không giống nhau. Vậy đặc điểm của từng giai đoạn đó là gì, cách thức sản xuất vật chất đó ra sao, đâu là nguyên nhân của sự phát triển hội? Chúng ta cần phải nghiên cứu tìm hiểu để có câu trả lời thích hợp, từ đó có những phơng hớng vận dụng thích hợp với từng giai đoạn nhất định, không thể áp đặt chung cho mọi thời kỳ cùng một phơng pháp bởi những quy định đó có thể đúng cho giai đoạn này nhng sẽ là lỗi thời lạc hậu hoặc quá xa vời chênh lệch với những quan hệ hội, cha thích ứng đối với giai đoạn khác. 2. Biện chứng giữa lực lợng sản xuất-quan hệ sản xuất 2.1 Phơng thức sản xuất, lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất a) Phơng thức sản xuất C.Mác đã từng chỉ ra một điểm quan trọng mang tính quy luật của sự phát triển hội rằng lịch sử loài ngời là lịch sử thay thế nhau của các phơng thức sản xuất. Khái niệm: Phơng thức sản xuất là cách thức con ngời thực hiện quá trình sản xuất, chính là sự thống nhất giữa lực lợng sản xuất một trình độ nhất định quan hệ sản xuất tơng ứng. Đối với sự vận động của lịch sử loài ngời, cũng nh sự vận động của mỗi hội cụ thể, sự thay đổi về phơng thức sản xuất bao giờ cũng là sự thay đổi có tính chất cách mạng, trong sự thay đổi đó các quá trình kinh tế, hội đợc chuyển sang một chất mới. Dựa vào phơng thức đặc trng của mỗi thời đại lịch sử, ngời ta có thể hiểu đợc thời đại lịch sử đó thuộc về hình thái lịch sử nào. Vai trò của phơng thức sản xuất trong hội: Quy định tính chất, kết cấu, sự vận động phát triển của hội, điều đó thể hiện rất rõ nét qua các giai đoạn phát triển của lịch sử hội. Phơng thức sản xuất hiện đại tối tân phù hợp với quan hệ sản xuất sẽ làm cho hội phát triển nhanh, ngợc lại phơng thức sản xuất lạc hậu, không tơng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xứng với sự phát triển của quan hệ sản xuất sẽ kìm hãm sự phát triển của hội. Lịch sử hội loài ngời qua các giai đoạn lịch sử đã chứng minh điều đó. Trong hội cộng sản nguyên thuỷ phơng thức sản xuất lạc hậu làm cho hội tồn tại hơn một triệu năm. Phơng thức sản xuất nô lệ có sự phát triển tiến bộ hơn làm hội nô lệ tồn tại hơn 6000 năm. hội phong kiến, lực lơng sản xuất đã mang tính chất nửa cơ khí, do đó tồn tại 1000 năm, đến hội t bản phơng thức sản xuất đã trình độ phát triển cao, trong vòng 300 năm tổng sản phẩm thu nhập hội bằng cả ba hội trớc kia cộng lại. Từ sự phân tích trên ta thấy muốn cho hội đời sống hội phát triển, chúng ta phải quan tâm tới phơng thức sản xuất vì chính nó quyết định sự tồn tại, vận động, phát triển của hội chứ không phải t tởng, ý muốn chủ quan của con ngời. Phơng thức sản xuất là phạm trù mang tính chất khách quan: Trong lịch sủ nhân loại có những phơng thức sản xuất gắn với chế độ t hữu phơng thức sản xuất gắn với chế độ công hữu, dù phát triển hội theo mỗi h- ớng khác nhau nhng tất cả đều hớng tới hội chủ nghĩa công sản trong tơng lai, chỉ trên cơ sở xoá bỏ phơng thức sản xuất dựa trên quyền t hữu về t liệu sản xuất, xác lập phơng thức sản xuất hội chủ nghĩa thì toàn bộ cơ cấu của đời sống hội mới thay đổi căn bản. Bởi xu hớng tất yếu của lịch sử là hớng tới một hội bình đẳng giữa ngời với ngời, không có sự phân biệt giàu nghèo rõ rệt. Xây dựng phát triển sản xuất trong hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở chế độ công hữu về t liệu sản xuất Việt Nam, dựa trên nền tảng cơ sở đã nêu trên, đảng ta luôn nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc xây dựng một phơng thức sản xuất mới hội chủ nghĩa, xem đó nh là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng hội chủ nghĩa nớc ta. b) Lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất là sự kết hợp giữa ngời lao động với t liệu sản xuất mà trớc hết là công cụ lao động. Là sự biểu hiện mối quan hệ giữa con ngời với tự Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiên trong quá trình sản xuất, trong mối quan hệ đó ngời lao động là nhân tố chủ yếu, hàng đầu của lực lợng sản xuất, thể hiện năng lực thực tiễn của con ngời trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất. Lênin viết: "Lực lợng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, là ngời lao động." T liệu sản xuất, ngời lao động với kinh nghiệm sản xuất có kĩ năng lao động biết sử dụng chế tạo công cụ lao động. T liệu sản xuất bao gồm t liệu lao động đối tợng lao động, trong t liệu lao động có công cụ lao động các vật liệu phụ trợ khác để bảo quản công cụ lao động, chuyên trở bảo quản sản phẩm lao động. Đối tợng lao động gồm một bộ phận của tự nhiên tham gia vào quá trình sản xuất vật chất đợc con ngời sử dụng tạo ra sản phẩm lao động con ngời tạo ra đối tợng lao động, chúng ta không chỉ tìm trong tự nhiên những vật liệu có sẵn để sản xuất mà còn tạo ra những đối tợng lao động mới. Do vậy trong các yếu tố hợp thành lực lợng sản xuất thì ngời lao động giữ vai trò quan trọng nhất. Ngày nay khoa học công nghệ phát triển mạnh chúng ta đã tìm ra hơn 400 loại vật liệu mới đa vào quá trình sản xuất làm cho sản xuất ngày càng đ- ợc phát triển. Cha bao giờ tri thức khoa học đợc vật chất hoá, kết tinh, thâm nhập vào các yếu tố của lực lợng sản xuất cả quan hệ sản xuất nhanh có hiệu quả nh ngày nay. Khoa học không còn là lý thuyết đứng ngoài quá trình sản xuất vật chất mà chuyển thành mắt xích bên trong của hệ thống sản xuất cả trong lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất. ý nghĩa trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp của khoa học không chỉ riêng khoa học tự nhiên mà cả khoa học hội mức độ nhất định. Trong t liệu sản xuất, công cụ lao động là yếu tố quan trọng, là hệ thống xơng cốt bắp thịt trong kĩ thuật sản xuất, nó thờng xuyên đợc con ngời cải tiến, là yếu tố động nhất, cách mạng nhất trong lực l- ợng sản xuất. Khi công cụ lao động đợc cải tiến, kinh nghiệm trình độ sản xuất của con ngời ngày càng đợc nâng cao, các nghành mới ra đời, phân công lao động hội phát triển dẫn đến sản xuất của hội phát triển. Nhờ đó đã Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiết kiệm đợc thời gian cũng nh sức lao động của con ngời. Ngời lao động với kinh nghiệm sáng tạo của mình đã cải tạo công cụ lao động, chế tạo ra công cụ lao động mới đồng thời con ngời là chủ thể quyết định năng suất lao động năng suất lao động đợc coi là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá trình độ lực l- ợng sản xuất của một hội nhất định. Các yếu tố của lực lợng sản xuất có mối quan hệ biện chứng với nhau, sự hoạt động của công cụ lao động phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm, thói quen của con ngời đồng thời bản thân con ngời lại phụ thuộc vào công cụ lao động hiện có, đây là mối liên hệ giữa cái khách quan cái chủ quan. Ngày nay khoa học công nghệ hiện đại đợc áp dụng rộng rãi vào trong sản xuất, nó có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển mạnh mẽ, vì vậy khoa học đã trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp, cho phép con ngời tạo ra năng suất lao động cao hơn so với trớc kia, chúng ta khẳng định ngày nay khoa học kỹ thuật đã trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp, lực lợng sản xuất độc lập vì những tri thức khoa học đã đợc vật chất hoá, đợc kết tinh vào từng yếu tố của lực lợng sản xuất. Trải qua các cuộc cách mạng khoa học trên nhiều lĩnh vực trong lịch sử, cùng với sự tiến triển của sản xuất, khoa học ngày càng có vai trò quan trọng trong sản xuất. Khoa học đã phát triển đến mức trở thành nguyên nhân trực tiếp của nhiều biến đổi to lớn trong sản xuất trong đời sống. Khoa học công nghệ hiện đại chính là đặc điểm thời đại của sản xuất do vậy nó hoàn toàn có thể đợc coi là cái đặc trng cho lực lợng sản xuất hiện đại. Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VIII của đảng ta đã vạch ra mục tiêu đối với sự phát triển của lực lợng sản xuất nói chung, của nền khoa học nớc nhà nói riêng nh sau: Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đa nớc ta trở thành một nớc công nghiệp. Lực lợng sản xuất đến lúc đó sẽ đạt trình độ tơng đối hiện đại, phần lớn là lao động thủ công đợc thay thế bằng lao động sử dụng máy móc. điện khí hoá cơ bản đợc thực hiện trong cả nớc, năng xuất lao động hội hiệu quả kinh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh cao hơn nhiều so với hiện nay. Sự phát triển của khoa học kĩ thuật đủ sức cung cấp luận cứ cho việc hoạch định các chính sách, chiến lợc quy hoạch phát triển. Tính khách quan của lực lợng sản xuất: Lực lợng sản xuất do con ngời tạo ra song nó vẫn là yếu tố khách quan, là nền tảng vật chất của toàn bộ lịch sử nhân loại. Lực lợng sản xuất đợc kế thừa liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác, mỗi thế hệ sinh ra đều phải thích ứng với một trình độ lực lợng sản xuất của thế hệ trớc để lại vì lực lợng sản xuất là kết quả của năng lực thực tiễn của con ngời, những lực lợng đã đạt đợc bởi hình thái hội trớc tạo ra. c) Quan hệ sản xuất Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa ngời với ngời trong quá trình sản xuất sản xuất vật chất, thể hiện quan hệ sở hữu đối với t liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức quản lý trao đổi với nhau cũng nh quan hệ về phân phối sản phẩm. Các quan hệ sản xuất của một phơng thức sản xuất là một hệ thống bao gồm nhiều mối quan hệ phong phú đa dạng biểu hiện dới nhiều hình thức, mỗi mặt quan hệ của hệ thống sản xuất có vai trò ý nghĩa riêng biệt, xác định khi nó tác động tới nền sản xuất hội nói riêng tới toàn bộ tiến trình lịch sử nói chung. Tính khách quan của quan hệ sản xuất: Quan hệ sản xuất do con ngời tạo ra nhng nó đợc hình thành một cách khách quan trong quá trình sản xuất, nó là hình thức hội của sản xuất. Quan hệ sản xuất là nền tảng vật chất, kinh tế, để hình thành nên những quan hệ hội khác, hình thức của lực lợng sản xuất đồng thời cũng là cơ sở sâu xa của đời sống tinh thần hội. Tính ổn định tơng đối: Quan hệ sản xuất là một hệ thống ổn định tơng đối so với sự vận động phát triển không ngừng của lực lợng sản xuất. Sở dĩ nh vậy bởi trong mỗi giai đoạn phát triển nhất định, hình thái kinh tế hội cũng có tính ổn định tơng đối, không thể tuỳ tiện thay đổi. Quan hệ sản xuất gồm 3 mặt sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 [...]... định ii Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế hội vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội nớc ta Trong thời đại ngày nay, chủ trơng phát triển rút ngắn để đi lên chủ nghĩa hội một số quốc gia tiền t bản chủ nghĩa chẳng những không mâu thuẫn với tinh thần của sự phát triển mang tính lịch sử, tự nhiên mà còn là biểu hiện sinh động của quá trình lịch sử Trên con đờng đi tới chủ nghĩa hội, Việt... bảo quyền dân chủ cho nhân dân trong quản lý kinh tế, hội, mọi lĩnh vực khác của hội 5 Phạm trù hình thái kinh tế hội Hình thái kinh tế hội là phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ hội từng giai đoạn lịch sử nhất định, với những quan hệ sản xuất của nó thích ứng với lực lợng sản xuất một trình độ nhất định với một kiến trúc thợng tầng tơng ứng đợc hình thành trên... các nhà triết học, hội học những ai quan tâm tới khoa học hội khám phá Học thuyết kinh tế hội đã đợc C.Mác vận dụng kế thừa có chọn lọc từ những nghiên cứu của các nhà triết học duy vật trớc đó ứng dụng thực tiễn đối với nhiều quốc gia trên thế giới, cho tới hiện nay học thuyết này vẫn đợc coi là nền tảng cơ sở của kinh tế học hiện đại Đảng nhà nớc ta đã vận dụng học thuyết này trong... tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa trong thời kì quá độ Việt Nam là cực kỳ quan trọng Tuy nhiên trong thực tiễn vẫn còn có nhiều sai lầm trong t tởng cũng nh hoạt động nên nó đã ảnh hởng rất nhiều đến sự phát triển của nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa của ta Do đó, việc nghiên cứu thật kĩ lỡng về nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa mang đặc điểm Việt Nam có ý nghĩa. .. chính trị, hội t tởng của chủ nghĩa hội 2) Đặc điểm nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội nớc ta Nớc ta đi từ điểm xuất phát thấp hơn rất nhiều các quốc gia khác, là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lại chịu ảnh hởng của chiến tranh kéo dài, cơ sở hạ tầng nghèo nàn Bớc vào thời kì quá độ, nền kinh tế vốn dĩ không đồng đều về trình độ của lực lợng sản xuất, mà xuất phát từ yêu... kỳ phát triển t bản chủ nghĩa theo tuần tự phát triển nh hầu hết các quốc gia trên thế giới, bởi đảng nhà nớc nhận thấy chúng ta có thể kế thừa những kinh nghiệm phát triển của những quốc gia đi trớc, thực hiện chiến lợc đi tắt, đón đầu, chúng ta có đủ khả năng về kinh nghiêm bản lĩnh để tiến thẳng lên chủ nghĩa hội mà không nhất thiết phải tuần tự phát triển theo các hình thái kinh tế hội. .. 5.1 Sự phát triển các hình thái kinh tế hội là một quá trình lịch sử tự nhiên hội loài ngời tuân theo những quy luật khách quan, phát triển từ thấp tới cao, các quy luật đó là quy luật sự phù hợp của quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất, cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thợng tầng, cùng nhiều quy luật hội khác Nguyên nhân sâu xa của sự phát triển kinh tế hội là sự vận động phát triển. .. tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa không phải là thị trờng tự điều tiết hoàn toàn, mà còn phải phục vụ các mục tiêu kinh tế hội của đất nớc trong từng thời kì, do đó nó còn phải chịu sự điều chỉnh quản lý của Nhà nớc hội chủ nghĩa Trong nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam tồn tại nhiều hình thức phân phối nh phân phối theo lao động, phân phối theo vốn tài sản, phân... xuất với lực lợng sản xuất, lạc hậu so với sự phát triển kinh tế của thế giới III Một số giải pháp kiến nghị Từ thực tiễn phát triển của nền kinh tế nớc ta, xu hớng phát triển trong thời gian tới, trớc những yêu cầu đặt ra đối với nền kinh tế trong thời kỳ mới, thời kỳ hợp tác phát triển kinh tế toàn cầu Có thể xác định những phơng hớng nhiệm vụ trong thời gian tới nh sau: Cần tiếp tục duy trì và. .. của hội mới, điều đó không những đem lại sự ấm no hạnh phúc trong nhân dân mà còn thúc đẩy hội phát triển Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Nhà nớc trong thời kỳ mới, đây là vấn đề có tính nguyên tắc là nhân tố quyết định bảo đảm cho việc phát triển nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Kêt luận hội loài ngời luôn vận động biến đổi từ thấp tới cao, trong mỗi thời kỳ phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình thái kinh tế xã hội với việc vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Hình thái kinh tế xã hội với việc vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Hình thái kinh tế xã hội với việc vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Phơng thức sản xuất, lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất a Phơng thức sản xuất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn