NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC TỈA THƯA RỪNG ĐƯỚC TRỒNG Ở VÙNG VEN BIỂN NAM BỘ

14 1,022 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 11:28

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC TỈA THƯA RỪNG ĐƯỚC TRỒNG Ở VÙNG VEN BIỂN NAM BỘ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM TRỌNG THỊNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LÀM SỞ CHO VIỆC TỈA THƯA RỪNG ĐƯỚC (Rhizophora apiculata Blume) TRỒNG VÙNG VEN BIỂN NAM BỘ Chuyên ngành: Lâm sinh Mã số: 4.04.04 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH - 2007 Công trình được hoàn thành tại: Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Giang Văn Thắng, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh. 2. TS. Đinh Quang Diệp, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh. Phản biện 1: GS.TSKH Đỗ Đình Sâm, Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam Phản biện 2: GS.TSKH Phan Nguyên Hồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Phản biện 3: PGS.TS Triệu Văn Hùng Vụ Khoa học – Công Nghệ - Bộ NN&PTNT Lu ận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước họp tại: Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, Văn Điển – Thanh Trì – Hà Nội Vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 2 năm 2007 thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia và Thư viện Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh. Danh mục các công trình của tác giả đã công bố về đề tài luận án 1. Ph ạm Trọng Thịnh (2004), “Phân chia cấp đất để kinh doanh rừng Đước”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 2 năm 2004, trang 255-257, Hà Nội. 2. Phạm Trọng Thịnh (2004), “Một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của rừng Đước vùng ven biển Nam Bộ”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 4 năm 2004, trang 521-523, Hà Nội. 24 (7). Với các chỉ tiêu tỉa thưa mà đề tài đã xác lập, tổng trữ lượng gỗ của rừng Ðuớc trên cấp đất I là 465,9 m3/ha (phần nuôi dưỡng 407,7 m3/ha, phần tỉa thưa 58,2 m3/ha). Trên cấp đất II là 291,4 m3/ha (phần nuôi dưỡng 256,3 m3/ha, phần tỉa thua 35,1 m3/ha). Trên cấp đất III là 159,2 m3/ha (phần nuôi dưỡng 138,6 m3/ha, phần tỉa thưa 20,6 m3/ha) (8). Tỉa thưa đúng sở khoa học chính là biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng Đướ c trồng. So với các quần thụ không tỉa thưa thì quần thụ được tỉa thưa giá trị hiện tại thuần các cấp đất I, II và III lớn gấp 2,5 đến 3,8 lần so với quần thụ không tỉa thưa. Tỷ lệ nội hoàn (IRR) các cấp đất I, II và III lớn gấp 1,6 đến 1,7 lần so với quần thụ không tỉa thưa. 5.2 ĐỀ NGHỊ (1). Kết quả nghiên cứu củ a đề tài đã cho thấy, quá trình sinh trưởng của cá thể và sự đào thải tự nhiên trong rừng Đước đều phụ thuộc vào cấp đất, do đó các biện pháp nuôi dưỡng và kinh doanh rừng Đước cần được xác lập theo từng cấp đất. (2). Trong thực tiễn hiện nay chỉ áp dụng một phương thức tỉa thưa giới cho rừng Đước trồng là không hợp lý. Nên áp dụng hai phương thức tỉ a thưa cho rừng đướctỉa thưa tầng dưới và tỉa thưa phối hợp. (3). Khi thực hiện các hoạt động tỉa thưa cần nghiên cứu kỹ về cấu trúc của rừng theo các đặc điểm phân hóa rừng theo chiều cao và phân nhóm đường kính và xác định đúng cấp đất của lâm phần. (4). Cấp đất và các yếu tố lập địa sự liên hệ mật thiết với nhau, thông qua các yế u tố lập địa thể dự đoán được cấp đất ngay khi thiết lập rừng. Việc nghiên cứu sâu về mối liên hệ giữa lập địa và cấp đất giá trị thiết thực trong thực tiễn sản xuất. (5). Cần thiết lập hệ thống ô định vị để theo dõi hiệu quả của các phương thức tỉa thưa rừng đã được xác lập, ki ểm chứng các chỉ tiêu kỹ thuật đã được đề xuất và nghiên cứu mô hình chuyển đổi cấu trúc rừng. 1 Chương 1. MỞ ĐẦU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Cây Đước (Rhizhophora apiculata Bl) là loài cây gỗ chủ yếu trong rừng ngập mặn. Đây là loài cây nhiều giá trị trong việc cung cấp sản phẩm gỗ, củi, và bảo vệ bờ biển, cung cấp nơi cư trú cho nhiều loài sinh vật biển. Các nước trên thế giới và Việt Nam đang quan tâm trồng, bảo vệ và sử dụng bền vững rừ ng Đước vùng ven biển. Tỉa thưa vai trò quan trọng trong kinh doanh rừng Đước.Tỉa thưabiện pháp chọn lọc loại bỏ những cây xấu, nuôi dưỡng những cây sinh trưởng tốt, nâng cao năng suất rừng, cải thiện tình trạng sâu bệnh hại rừng, làm tăng hiệu quả của các hoạt động lâm ngư kết hợp. Tỉa thưa cung cấp sản phẩm gỗ, củi, nâng cao thu nhập cho ngườ i trồng rừng, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển bền vững vùng ven biển. Những kết quả nghiên cứu trước đây và những quy định hiện hành về phân loại và tỉa thưa rừng Đước còn nhiều khiếm khuyết. Chẳng hạn như chưa quan tâm đầy đủ đến yếu tố cấp đất, về sự phân hóa và đào thải tự nhiên trong quần thụ, về mật độ tối ưu của quần thụ và các phương thức tỉa thưa…nên đã hạn chế hiệu quả kinh doanh rừng Đước, làm cho các nhà đầu tư chưa quan tâm đến các dự án trồng rừng Đước vùng ven biển. Do đó, việc nghiên cứu đầy đủ những yếu tố làm sở khoa học cho tỉa thưa rừng Đước trồng vùng ven biển Nam bộ là rất cần thiết. 1.2. MỤ C ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu làm sáng tỏ các quy luật sinh trưởng của cây cá thể và những đặc điểm phân hóa, đào thải tự nhiên của rừng Đước làm sở để đề xuất các chỉ tiêu kỹ thuật cho tỉa thưa rừng Đước trồng vùng ven biển Nam bộ. Các kết quả nghiên cứu của đề tài giúp các nhà quản lý đưa ra những quy phạm kỹ thuật tỉa thư a, nuôi dưỡng và kinh doanh rừng Đước một cách khoa học, giúp người trồng rừng điều chỉnh hoạt động nuôi dưỡng 2 rừng nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao, giúp nhà đầu tư dự đoán trữ lượng và hiệu quả kinh tế của kinh doanh rừng Đước. 1.3. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI (1) Rừng Đước trồng vùng ven biển Nam bộ thuộc ba cấp đất. Ranh giới của các cấp đất được xác định bằng các phương trình sinh trưởng chiều cao bình quân của tầng cây trội (H 0 ). Tại tuổi sở 20 năm, chiều cao bình quân của tầng cây trội (H 0 ) cấp đất I là 17,5 mét, cấp đất II là 14,5mét, cấp đất III là 11,5 mét. (2) Lượng tăng trưởng hàng năm của cây Đước, mức độ phân hóa và đào thải tự nhiên của rừng Đước giảm dần từ cấp đất I đến cấp đất III. Tuổi cây lượng tăng trưởng hàng năm đạt giá trị cực đại cấp đất I đến sớm hơn so với cấp đất II và cấp đất III. Chu kỳ kinh doanh của rừng Đước trồng là 25 năm. (3) Các quy luật sinh trưởng của cây Đước và quá trình phân hóa, đào thải tự nhiên của rừng Đước là những yếu tố sở để xác định các chỉ tiêu kỹ thuật tỉa thưa rừng Đước trồng trên các cấp đất. Cấp đất I, tỉa thưa ba lần, vào lúc 8 tuổi, 14 tuổi và 20 tuổi, số cây nuôi dưỡng sau mỗi lần tỉa thưa là 3030 cây/ha, 2346 cây/ha và 2087 cây/ha. C ấp đất II, tỉa thưa hai lần vào lúc 9 tuổi và 17 tuổi, số cây nuôi dưỡng là 3172 cây/ha sau lần tỉa thưa thứ nhất và 2312 cây/ha sau lần tỉa thưa thứ hai. Cấp đất III, tỉa thưa hai lần vào lúc 10 tuổi và 20 tuổi, số cây nuôi dưỡng sau lần tỉa thứ nhất là 3462 cây/ha và 2572 cây/ha sau lần tỉa thứ hai. (4) Tỉa thưa đúng sở khoa học là biện pháp hữu hiệu để nâng cao năng suất và giá trị kinh tế của rừng Đước trồng. Thực hiện tỉa thưa theo các chỉ tiêu đã được đề tài xác lập sẽ làm tăng tổng trữ lượng gỗ của rừng Đước trồng từ 208 m 3 /ha (cấp đất I) đến 82 m 3 /ha (cấp đất III). Lãi suất thuần của rừng Đước được tỉa thưa lớn gấp 2,5 đến 3,8 lần so với rừng Đước không tỉa thưa. 23 quản lý kinh doanh rừng Đước như biểu thể tích thân cây, biểu tỉa thưa rừng Đước, biểu quá trình sinh trưởng của rừng Đước. (2). Luận án đã thiết lập được liên hệ giữa thể tích thân cây vỏ (V) với đường kính vỏ (D) và chiều cao cây Đước (H) thể hiện dưới dạng phương trình hai biến số phụ thuộc V= 10 (-4,346) x D (2,01) x H (0,965) . Đây là phương trình thích hợp để lập biểu thể tích hai nhân tố, phục vụ cho kiểm kê trữ lượng rừng Đước trồng vùng ven biển Nam Bộ. (3). Cấp đất của rừng Đước được xác lập với chỉ tiêu phân chia cấp đất là chiều cao bình quân H 0 . Cự ly chiều cao giữa các cấp đất là 3 m. Tại tuổi sở là 20 năm, các chỉ số cấp đất (Si) là 17,5 m (cấp đất I), 14,5m (cấp đất II), và 11,5 (cấp đất III). (4). Luận án đã xác lập được quy luật sinh trưởng của cây cá thể bình quân trên từng cấp đất. Lượng tăng trưởng hàng năm về thể tích thân cây đạt giá trị cực đại lúc 14 (cấp đất I), 15 tuổi (cấp đất II) và 16 tuổi (cấp đấ t III). Lượng tăng trưởng bình quân của thể tích thân cây đạt cực đại lúc 19 tuổi (cấp đất I), 22 tuổi (cấp đất II) và 23 tuổi (cấp đất III). Chu kỳ kinh doanh của rừng Đước trồng được xác định là 25 năm cấp đất I và cấp đất II; từ 20-25 năm cấp đất III. (5). Quá trình phân hóa và đào thải tự nhiên trong quần thể cũng phụ thuộc vào tuổi và cấp đất. Tại cùng một tu ổi, tỷ lệ % số cây tầng rừng bị đào thải và chèn ép giảm dần từ cấp đất I sang cấp đất II và cấp đất III. Tỷ lệ (%) số cây tầng rừng bị chèn ép và bị đào thải cao nhất giai đoạn 10 tuổi, sau đó giảm dần khi tuổi tăng lên. (6). Các chỉ tiêu kỹ thuật cho tỉa thưa rừng Ðuớc đã được xác đị nh cho từng cấp đất. Cấp đất I, tỉa thưa thực hiện vào các thời điểm 8 tuổi, 14 tuổi và 20 tuổi, mật độ nuôi dưỡng là 3030 cây/ha, 2346 cây/ha và 2087 cây/ha. Cấp đất II, tỉa thưa vào các thời điểm 9 tuổi và 17 tuổi, mật độ nuôi dưỡng là 3172 cây/ha, 2312 cây/ha. Cấp đất III, tỉa thưa vào các thời điểm 10 tuổi và 20 tuổi, mật độ nuôi dưỡng tương ứng là 3462 cây/ha và 2572 cây/ha. 22 trong 25 năm là 11,7 m 3 /ha/năm, giá trị cực đại của tổng lượng tăng trưởng bình quân chung của quần thụ là 12,1 m 3 /ha/năm lúc 22 tuổi. Bộ phận nuôi dưỡng lượng tăng trưởng của trữ lượng bình quân là 10,3 m 3 /ha/năm. Cấp đất III, tỉa thưa 2 lần vào tuổi 10 và tuổi 20, tổng trữ lượng quần thụ đạt 158,9 m 3 /ha vào thời điểm 25 tuổi, gồm bộ phận nuôi dưỡng là 138,6 m 3 /ha và phần tỉa thưa là 20,6 m 3 /ha. Tổng lượng tăng trưởng hàng năm của quần thụ đạt cực đại là 13,6 m 3 /ha/năm lúc 18 tuổi. Tổng lượng tăng trưởng bình quân của rừng trong 25 năm là 6,4 m 3 /ha/năm và đạt giá trị cực đại là 6,6 m 3 /ha/năm lúc 23 tuổi. Bộ phận nuôi dưỡng lượng tăng trưởng của trữ lượng bình quân là 5,5 m 3 /ha/năm. 4.4.7. Hiệu quả của tỉa thưa rừng Ðước trồng Kết quả nghiên cứu cho thấy, với chu kỳ kinh doanh 25 năm, nếu thực hiện tỉa thưa đúng sở khoa học như đề tài đề xuất, so với điều kiện không thực hiện tỉa thưa, thì: - Tổng trữ lượng quần thụ sẽ tăng 207,9 m 3 /ha (cấp đất I), 143,4 m 3 /ha (cấp đất II), 82,6 m 3 /ha (cấp đất III) và sản lượng của quần thụ tăng 166,7m 3 /ha (cấp đất I), 114,5 m 3 /ha (cấp đất II), 65,4 m 3 /ha (cấp đất III). - Giá trị hiện tại thuần các cấp đất I, II và III lần lượt lớn gấp 2,5; 2,9 và 3,8 lần so với không tỉa thưa. Còn tỷ lệ nội hoàn (IRR) các cấp đất I, II và III lần lượt lớn gấp 1,6; 1,6 và 1,7 lần so với không tỉa thưa. Chương 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1. KẾT LUẬN (1). Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã đạt được các mục tiêu ban đầu là làm sáng tỏ các sở khoa học cho tỉa thưa rừng Đước. Đó là những quy luật sinh trưởng của cây Đước, sự phân hóa và đào thải tự nhiên của rừng Đước trên các cấp đất. Đề tài đã đóng góp thiết thực cho các hoạt động 3 1.4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.4.1. Về mặt khoa học Đề tài góp phần làm phong phú thêm các phương pháp nghiên cứu về nuôi dưỡng rừng trồng. Trong đề tài đã kết hợp nghiên cứu quy luật sinh trưởng của cá thể với nghiên cứu quy luật phân hóa và đào thải của quần thụ để đề xuất các chỉ tiêu kỹ thuật cho tỉa thưa rừng Đước. Đã vận dụng lý thuyế t về chuỗi Markov để mô phỏng động thái cấu trúc của rừng Đước, qua đó đã kết luận là chuỗi Markov thích hợp để nghiên cứu quy luật chuyển đổi cấu trúc của rừng Đước trồng, và dự đoán cấu trúc của quần thụ. Quá trình sinh trưởng của cây bình quân và của quần thụ đã được xác định trên sở sự ảnh hưởng của yếu tố tỉa th ưa, tương ứng với các giai đoạn trước khi tỉa thưa, sau khi tỉa thưa và giữa hai lần tỉa thưa trên từng cấp đất. Các chỉ tiêu kỹ thuật trong tỉa thưa rừng Đước và biểu quá trình sinh trưởng của rừng Đước được xây dựng một cách hệ thống theo tuổi và cấp đất. 1.4.2. Về mặt thực tiễn Đề tài đã xây dựng được phương trình tính thể tích thân cây phụ c vụ công tác điều tra, thống kê tài nguyên rừng Đước. Các kết quả nghiên cứu về quá trình sinh trưởng của cây cá thể và sự phân hóa, đào thải tự nhiên của quần thụ, giúp xác định các giai đoạn sinh trưởng của rừng, phục vụ cho nghiên cứu và thực hiện các biện pháp nuôi dưỡng rừng. Đề tài đã xác định được các chỉ tiêu kỹ thuật cho tỉa thưa rừng Đước một cách khoa học, đ ã xây dựng được biểu quá trình sinh trưởng của rừng Đước sau tỉa thưa giúp chủ rừng điều chỉnh quá trình kinh doanh rừng Đước nhằm đạt được hiệu quả cao. Kết quả nghiên cứu về quá trình sinh trưởng của rừng Đước qua tỉa thưa giúp dự đoán được năng suất và hiệu quả kinh tế của rừng Đước dưới 4 tác động của tỉa thưa, phục vụ cho các dự án đầu tư trồng rừng Đước vùng ven biển. 1.5. GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI Đối tượng nghiên cứu của đề tài là giai đoạn ni dưỡng rừng Đước trồng để sản xuất gỗ nhỏ và củi với chu kỳ kinh doanh 25 năm, mật độ trồng ban đầu là 10.000 cây/ha. Rừng trồng trong điều kiện cùng nguồn giống, cùng phương thức trồng, khơng áp dụng biện pháp thâm canh rừng. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là vùng ven biển Nam bộ từ Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đến Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang). Các địa điểm nghiên cứu thu thập tài liệu điển hình tại 3 khu vực: Cần Giờ, Thạnh Phú (Bến Tre) và Cà Mau. 1.6. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN Luận án gồm 150 trang và phần phụ lục 26 trang. 106 tài liệu tham khảo. Bố cục gồm 5 chương. Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Tổng quan. Chương 3: Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương 4: Kết quả và thảo luận. Chương 5: Kết luận và đề nghị. Luận án 56 bảng số liệu, 25 hình, ảnh và biểu đồ, xây dựng 25 phương trình tốn học. Chương 2. TỔNG QUAN Đề tài đã tập hợp được 106 tài liệu tham khảo liên quan trực tiếp đến các đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh trưởng của lồi Đước, về các phương pháp và kết quả nghiên cứu tỉa thưa rừng trồng. Thơng qua nghiên cứu tổng quan, nghiên cứu sinh đã các nhận định như sau: (1). Mục tiêu, tác dụng và nhiệm vụ của tỉa thưa rừng là loại bỏ một cách chọn lọc một số cây rừng để mở rộng tán và hệ rễ của những cây được giữ lại. Thơng qua các biện pháp đ iều chỉnh mật độ khu rừng để thúc đẩy sinh trưởng cho những cây được ni dưỡng. Tạo ra các khu rừng phù hợp mục đích kinh doanh, đồng thời vẫn bảo đảm được chức năng phòng hộ và các giá trị khác của rừng. 21 lượng bình qn theo tuổi dạng khúc khuỷu, do ngay sau mỗi lần tỉa thưa trữ lượng lâm phần sụt giảm. Nhưng sau 2 đến 3 năm sau khi tỉa thưa, thì trữ lượng quần thụ lại tiếp tục tăng. Với chu kỳ kinh doanh là 25 năm, trữ lượng của quần thụ sau các lần tỉa thưa đã biến đổi như sau: Cấp đất I, tỉa thưa 3 lần, vào lúc 8 tuổi, 14 tu ổi và 20 tuổi. Tổng trữ lượng của quần thụ đạt 465,9 m 3 /ha vào thời điểm 25 tuổi, gồm bộ phận ni dưỡng là 407,7 m 3 /ha và phần tỉa thưa là 58,2 m 3 /ha. Tổng lượng tăng trưởng hàng năm của quần thụ đạt cực đại là 36,7 m 3 /ha/năm vào lúc 12 tuổi. Tổng lượng tăng trưởng bình qn chung của quần thụ trong 25 năm là 18,6 m 3 /ha/năm và đạt cực đại là 19,7 m 3 /ha/năm lúc 21 tuổi. Bộ phận ni dưỡng lượng tăng trưởng của trữ lượng bình qn là 16,3 m 3 /ha/năm. Cấp đất II, tỉa thưa 2 lần vào lúc 9 tuổi và 17 tuổi. Tổng trữ lượng quần thụ đạt 291,4 m 3 /ha vào thời điểm 25 tuổi, gồm bộ phận ni dưỡng là 256,3 m 3 /ha và phần tỉa thưa là 35,1 m 3 /ha. Tổng lượng tăng trưởng hàng năm của quần thụ đạt cực đại là 24,8 m 3 /ha/năm lúc 14 tuổi. Tổng lượng tăng trưởng bình qn của quần thụ Hình 4.6. Biến đổi của trữ lượng M(m3)/ha bộ phận nuôi dưỡng 3 cấp đất M1(I) M1(II) M1(III) 0 100 200 300 400 500 0 5 10 15 20 25 30 Tuổi (năm) Trữ lượng (m3) 20 tỉa thưa thứ hai 3 cấp đất đều khác nhau, cấp đất I là 6 năm, cấp đất II là 8 năm và cấp đất III là 10 năm, tương ứng với khoảng thời gian để chiều cao bình qn của quần thụ tăng 5 mét. Riêng cấp đất I thực hiện 3 lần tỉa thưa nên lần tỉa thưa thứ 3 được thực hiện khi chiều cao bình qn của quần thụ tăng 4 mét. Điề u này cũng phù hợp với u cầu sản phẩm và khoảng thời gian để quần thụ sinh trưởng đến kỳ khai thác cuối cùng vào lúc 25 tuổi. 4.4.6. Biểu q trình sinh trưởng và tỉa thưa rừng Đước Các kết quả nghiên cứu q trình sinh trưởng của quần thụ thơng qua tỉa thưa đã được trình bày tóm tắt trong bảng 4.5 và trong hình 4.6. Bảng 4.5. Tóm tắt các biểu q trình sinh trưởng của rừng Đước Dg 1 Hg 1 N 1 M 1 N C Dg C M C M PM Cấp Đất Tuổi năm cm m cây/ha m 3 /ha cây/ha cm m 3 /ha m 3 /ha % 5 3,4 4,2 6812 14,4 14,4 56,3 8 6,8 8,3 3030 49 2670 5,1 15,2 64,1 25,5 14 12,2 13,9 2346 204 684 9,1 25,8 245 10,1 20 14,9 17,2 2087 334 259 11,1 17,2 392 5,5 Cấp Đất I 25 15,9 18,5 2087 408 466 1,7 5 2,6 3,2 7049 7 7 59,8 9 6,0 6,5 3172 32 2519 4,5 10,5 42,4 21,7 15 10,3 10,6 3172 152 162 12,0 17 11,4 12,6 2312 160 860 8,7 24,6 195 8,0 20 12,6 13,2 2313 205 240 4,7 Cấp Đất II 25 13,7 14,0 2312 256 291 1,9 5 1,7 2,1 7320 2,4 2,4 64,0 10 4,8 5,5 3462 21,2 2104 3,8 4,6 26 20,1 15 7,4 8,3 3462 72,7 77,3 15,5 20 9,7 10,2 2572 110 890 7,1 16 131 5,8 Cấp Đất III 25 10,5 11,1 2572 139 159 2,1 Hình 4.6 cho thấy, sự biến đổi của trữ lượng bình qn của quần thụ sau tỉa thưa trong chu kỳ kinh doanh là 25 năm. Đường biểu diễn của trữ 5 (2). Tác dụng của tỉa thưa là tạo ra các sản phẩm trung gian để nâng cao thu nhập cho người trồng rừng. Đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng đường kính của thân cây và khả năng chống chịu của cây rừng đối với sâu bệnh, gió bão. Cải thiện các giá trị về mặt sinh thái cảnh quan của rừng. (3). Nhiệm vụ của tỉa thưa rừng trồng thuần lồi là điều chỉnh mật độ , điều chỉnh phân bố cây rừng trong khu rừng và nâng cao chất lượng rừng. (4). Để xây dựng chương trình tỉa thưa và dự đốn trữ lượng của rừng Đước cần nghiên cứu đầy đủ các q trình sinh trưởng của cá thể, của quần thụ và sự cạnh tranh đào thải của các cá thể trong quần thụ mỗi giai đoạn tuổi trên từng cấp đất. Trên sở đó xác định các chỉ tiêu kỹ thuật cho tỉa thưa rừng như thời điểm và chu kỳ tỉa thưa, mật độ cây ni dưỡng, cường độ tỉa thưa, phương thức tỉa thưa. Trữ lượng gỗ của quần thụ cũng phải được xác định trên từng cấp đất theo các giai đoạn trước khi tỉa thưa, sau tỉa thưa và giữa hai lần tỉ a thưa. (5). Nhìn chung, các nghiên cứu làm sở cho thống kê tài ngun và tỉa thưa rừng Đước hiện nay còn nhiều hạn chế. Biểu thể tích rừng Đước (Viện Điều tra Quy hoạch rừng, 1995) là biểu 1 nhân tố nên độ chính xác chưa cao, hoặc biểu 2 nhân tố nhưng chỉ nghiên cứu trong phạm vi hẹp (Viên Ngọc Nam, 2004). Quy phạm thiết kế kinh doanh rừng Đước (Bộ Lâm Nghiệp, 1984) Quy phạm tỉa thưa rừng Đướ c (Bộ Lâm Nghiệp, 1985) và (Bộ Nơng Nghiệp & PTNT, 2002), khơng quan tâm đến cấp đất, tuổi, mật độ tối ưu và chỉ áp dụng một phương thức tỉa thưa giới cho tồn vùng. Các biểu q trình sinh trưởng của rừng Đước (Viện Điều tra Quy hoạch rừng, 1995), (Viên Ngọc Nam, 2004), (Võ Ngươn Thảo và Đặng Trung Tấn, 1999) chưa quan tâm đến mật độ tối ưu, cấp đất và hiệu quả của tỉ a thưa đối với sinh trưởng của quần thụ. Như vậy, chưa cơng trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ và tồn diện các yếu tố kỹ thuật cho tỉa thưa rừng Đước. Do đó, việc nghiên cứu 6 đầy đủ các sở khoa học cho tỉa thưa rừng Đước trồng vùng ven biển Nam bộ là rất cần thiết. Chương 3. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Khí hậu vùng ven biển Nam bộ đặc trưng bởi tính chất xích đạo, nắng, nóng, mưa nhiều, nhiệt độ cao và ít thay đổi. Lượng mưa phân bố không đều trong các tháng mùa mưa và thay đổi theo các địa phương. Vùng ven biển Nam bộ chịu ảnh hưởng của 2 hệ thống sông lớn là sông Đồng Nai và sông Cửu Long. Những hệ thống sông này mang phù sa bồi tụ cho vùng ven biển, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của rừng Đước. Cây Đước phân bố tự nhiên trên các bãi bồi đang ổn định vùng ngập mặ n ven biển. Rừng Đước được trồng đại trà vùng ven biển Nam bộ sau năm 1975. Đến năm 2005, tổng diện tích rừng Đước trồng vùng ven biển Nam bộ 85.000 ha. Mật độ trồng là 10.000 cây/ha hoặc 20.000 cây/ha. Sinh trưởng của cây con phụ thuộc vào điều kiện lập địa. Rừng non bắt đầu giao tán sau 2,5-3 năm vùng bùn chặt, ngập thủy triều trung bình trong ngày, còn vùng sét mềm sau 3-3,5 năm. Trước đây, vùng ven biể n Nam bộ những khu rừng Đước cao trên 30 mét với đường kính đạt trên 50 cm độ tuổi 50-60 năm. Các sản phẩm của rừng Đước rất đa dạng, như róng, nóng, kèo, cột làm nhà. Gỗ súc dùng làm ván trong xây dựng. Gỗ đóng cọc giữ lưới để đánh bắt cá vùng ven biển. Than Đước được sử dụng rất rộng rãi các vùng thành thị và nông thôn. 3.2. QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN Trong quá trình phát triển, số l ượng các cá thể của quần thụ giảm đi không ngừng từ khi rừng được trồng đến khi thu hoạch rừng. Đó là kết quả của quá trình sinh trưởng của mỗi cá thể, quá trình cạnh tranh không gian 19 b. Thời điểm tỉa thưa lần thứ 2 - Cấp đất I, thời điểm tỉa thưa lần thứ 2 vào lúc 14 tuổi, khi chiều cao bình quân của quần thụ tăng được 5 mét từ sau lần tỉa thưa thứ nhất. - Cấp đất II, lần tỉa thứ hai được thực hiện vào lúc 17 tuổi, chiều cao bình quân của quần thụ tăng trưởng 4,8 mét, sau khi thực hiện tỉa thư a lần thứ nhất. - Cấp đất III, lần tỉa thứ hai được thực hiện vào lúc 20 tuổi, chiều cao bình quân của quần thụ tăng trưởng 4,3 mét, sau khi thực hiện tỉa thưa lần thứ nhất. c. Thời điểm tỉa thưa lần cuối Do đặc điểm sinh trưởng của quần thụ trên các cấp đất khác nhau. giai đoạn từ 15 trở đi, tăng trưởng của lâm phần trên các cấp đất II và cấp đất III không lớn, do đó tỉa thưa lần thứ 3 chỉ thực hiện cho cấp đất I, thời điểm tỉa thưa lần thứ 3 cho cấp đất I vào lúc 20 tuổi. 4.4.5. Chu kỳ tỉa thưa rừng Đước Chu kỳ tỉa thưa trên các cấp đất đã được xác định dựa vào quá trình sinh trưởng của rừng trên các cấp đấ t và sản phẩm tỉa thưa. Đối với cấp đất I thực hiện 3 lần tỉa thưa, với chu kỳ 6 năm. Lần tỉa thưa thứ nhất vào lúc 8 tuổi, sản phẩm tỉa thưa là róng nhỏ. Lần tỉa thưa thứ hai vào lúc 14 tuổi, chiều cao bình quân của lâm phần tăng 5 mét sau khi tỉa thưa lần thứ nhất, sản phẩm tỉa thưa là đòn tay. Tỉa thưa lầ n thứ ba lúc 20 tuổi, chiều cao bình quân của quần thụ tăng 4 mét, sản phẩm tỉa thưa là đòn tay. Cấp đất II thực hiện 2 lần tỉa thưa, lần tỉa thưa thứ nhất lúc 9 tuổi, sản phẩm tỉa thưa là róng nhỏ. Tỉa thưa lần thứ hai vào lúc 17 tuổi, tương ứng với thời điểm chiều cao bình quân của quần thụ đã tăng 5 mét, sản ph ẩm tỉa thưa là đòn tay. Cấp đất III thực hiện 2 lần tỉa thưa, tỉa thưa lần thứ nhất lúc 10 tuổi, sản phẩm tỉa thưa là róng nhỏ. Tỉa thưa lần thứ hai vào lúc 20 tuổi, sản phẩm tỉa thưa là đòn tay. Đây cũng là thời điểm chiều cao bình quân của quần thụ tăng 5 mét sau khi tỉa thưa lần thứ nhất. Như vậy, khoảng thời gian từ khi thực hiện tỉa thưa lần thứ nhất tới lần 18 Cường độ tỉa thưa tính theo số cây được tính trực tiếp thông qua tỷ lệ giữa số cây tỉa thưa với tổng số cây của quần thụ, còn cường độ tỉa thưa tính theo trữ lượng M C và cường độ tỉa thưa tính theo tiết diện ngang G C được tính thông qua các chỉ tiêu đường kính, chiều cao, thể tích và số cây của quần thụ. Liên hệ giữa các chỉ tiêu cường độ tỉa thưa tính theo tiết diện ngang và cường độ tỉa thưa tính theo trữ lượng với cường độ tỉa thưa theo số cây trong các phương thức tỉa thưa rừng Đước trồng được tổng hợp trong bảng 4.4. Bảng 4.4. Liên hệ giữa các chỉ tiêu cường độ tỉ a thưa Tỷ lệ Tỉa thưa Tầng dưới Tỉa thưa tầng trên Tỉa thưa giới Tỉa thưa phối hợp Mc(%)/Nc(%) 0,47 2,00 1,00 0,80 Gc(%)/Nc(%) 0,60 1,69 1,00 0,85 Liên hệ giữa các chỉ tiêu cường độ tỉa thưa được trình bày trong bảng 4.4 cho phép xác định các chỉ tiêu cường độ tỉa thưa theo tiết diện ngang và trữ lượng dựa vào cường độ tỉa thưa theo số cây. Cường độ tỉa thưa được xác định từ mật độ rừng trước khi tỉa thưa, từ phương trình (4.14) với số cây nuôi dưỡng tính từ các phương trình (4.15), (4.16) và (4.17) và công thức N 2 = 10.000/ _ St . 4.4.4. Các thời điểm tỉa thưa Từ kết quả nghiên cứu về sinh trưởng của cây bình quân, sự đào thải và phân tầng của rừng, cũng như các yếu tố về kích thước của sản phẩm tỉa thưa và khía cạnh kinh tế của hoạt động tỉa thưa, đề tài đã xác định các thời điểm tỉa thưa trên các cấp đất như sau: a. Thời điểm tỉa thưa lần đầu - Cấp đất I: Thời điểm tỉa thưa lần đầu lúc 8 tuổi, - Cấp đất II: Thời điểm tỉa thưa lần đầu lúc 9 tuổi, - Cấp đất III: Thời điểm tỉa thưa lần đầu lúc 10 tuổi, 7 sinh trưởng và đào thải tự nhiên của các cá thể trong quần thụ. Các quá trình đó mối liên hệ mật thiết với các yếu tố đất đai. Hoạt động tỉa thưa nhiệm vụ chọn lọc tuyển chọn đúng cây nuôi dưỡng và cây nên được loại bỏ để nâng cao năng suất và chất lượng của quần thụ. Để xác định những sở khoa học cho tỉ a thưa rừng Đước cần nghiên cứu kỹ về quá trình sinh trưởng của cá thể trên các cấp đất, quá trình phân hóa và đào thải tự nhiên trong lâm phần trên từng cấp đất. 3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu sau đây: (i). Xây dựng phương trình tính thể tích thân cây; (ii). Phân chia cấp đất và nghiên cứu sinh trưởng của cây bình quân; (iii). Nghiên cứu sự phân hóa và đào thải tự nhiên của rừng, xây dựng mô hình dự đoán cấu trúc của rừng; (iv). Xác định các chỉ tiêu tỉa thưa, xây dựng biểu quá trình sinh trưởng của rừng Đướcnghiên cứu hiệu quả kinh tế của tỉa thưa. 3.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 3.4.1. Nghiên cứu thu thập số liệu trên thực địa Số liệu nghiên cứu trên thực địa bằng các ô tiêu chuẩn tạm thời. Số lượng các ô mẫu thu thập được gồm 276 ô, gồm Cầ n Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) 91 ô, Thạnh Phú (Bến Tre) 44 ô, Cà Mau 141 ô. Diện tích các ô tiêu chuẩn tạm thời là 100 m 2 đối với rừng non dưới 8 tuổi, là 1000 m 2 cho rừng từ 8 đến 20 tuổi, và 2000 m 2 cho rừng trồng tr ên 20 tuổi. Giải tích thân cây và đo cây ngả để nghiên cứu sinh trưởng của cá thể và của lâm phần. Số lượng cây giải tích gồm 84 cây tuổi từ 5 đến 29 năm. Chặt hạ 95 cây để đo cây ngả để lập biểu thể tích. Kế thừa 53 cây ngả của Phân Viện Điều tra quy hoạch rừng để kiểm tra độ chính xác của biểu thể tích thân cây. 8 Những tiêu chí làm căn cứ để bố trí ô đo đếm là (i) mức độ ngập sâu của thủy triều: sâu, trung bình, nông hoặc không ngập, (ii) độ thành thục của đất: bùn chặt, sét mềm, sét chặt, (iii) biện pháp kinh doanh (có tỉa thưa và không tỉa thưa); (iv) tuổi của rừng. Tiêu chí chọn lựa cây giải tích là cây đường kính bằng Dg hoặc Dg ± SDg. Đó là những cây sinh trưởng bình thường, không bị cong queo sâu bệnh hay cụt ngọn. 3.4.2. Phân tích tương quan hồi quy và phân tích ph ương sai Các phương pháp phân tích tương quan hồi quy được thực hiện trong các nội dung nghiên cứu xây dựng phương trình tính thể tích thân cây; phân chia cấp đất; nghiên cứu sinh trưởng của cây bình quân trên các cấp đất; nghiên cứu sinh trưởng của tán lá cây nuôi dưỡng. Các phương trình được lựa chọn là phương trình tổng bình phương các sai lệch là nhỏ nhất, hệ số tương quan cao nhất, tồn tại của phương trình và của các hệ số mức sác xuất p≤0,05. Sai số bình quân của phương trình nhỏ (Δ<5%). Quá trình phân tích tương quan hồi quy và phân tích phương sai được thực hiện bằng các phần mềm STATGRAPHICS Plus 3.0; STAG70 và SPSS 10.0 for Windows. 3.4.3. Phân chia cấp đất và sinh trưởng của cây bình quân Việc phân chia cấp đất được thực hiện qua các bước phân cấp đất bộ, khảo sát và chọn lựa phương trình để biểu diễn chỉ tiêu sinh trưởng chiều cao H 0 của cây bình quân. Xác định các đường cong phân cấp đất dựa vào chỉ số cấp đất và suất tăng trưởng chiều cao các cấp đất. Kiểm nghiệm sự phù hợp của biểu đồ cấp đất bằng cách biến đổi các phương trình phân chia cấp đất từ dạng hàm số phi tuyến tính về dạng tuyến tính, sử dụng tiêu chuẩn t kiểm tra sai dị giữa các trị số b của đường tuyến tính phân chia cấp đất. 3.4.4. Nghiên cứu sự phân tầng và đào thải tự nhiên của rừng Đước Vận dụng kết hợp phương pháp phân cấp tầng rừng theo chiều cao của G. Kraft và phân nhóm đường kính theo B.D.Zưnkin. Xây dựng mô hình 17 tán lá khi tuổi cây tăng lên, mật độ tầng cây nuôi dưỡng (I, II và III) cũng giảm nhanh trong giai đoạn trước 10 tuổi. Bảng 4.3. Diện tích tán lá St(m 2 ) và mật độ nuôi dưỡng N(cây/ha) Cấp đất I Cấp đất II Cấp đất III Tuổi (năm) St (I) (m 2 ) N 2(I) Cây/ha St (II) (m 2 ) N 2(II) Cây/ha St (III) (m 2 ) N 2(III) Cây/ha 5 1,80 5.545 1,50 6.675 1,19 8.409 10 3,06 3.273 2,56 3.908 2,06 4.843 15 4,04 2.476 3,47 2.884 2,89 3.462 20 4,52 2.211 3,98 2.513 3,45 2.903 25 4,70 2.127 4,23 2.364 3,74 2.675 Trong giai đoạn 10 năm đầu, tỷ lệ (%) số cây giảm 6,7%/năm (cấp đất I), giảm 6,1%/năm (ở cấp đất II), và giảm 5,2%/năm (cấp đất III). Giai đoạn từ 11 đến 20 tuổi, tỷ lệ (%) số cây giảm 1,6%/năm (cấp đất I), giảm 2,3%/năm (cấp đất II), giảm 3,8%/năm (cấp đất III). Giai đoạn từ 21 đến 25 tuổi, tỷ lệ (%) số cây giả m 0,7%/năm (cấp đất I), giảm 1,2%/năm (cấp đất II), giảm 1,8%/năm (cấp đất III). 4.4.2. Phương thức tỉa thưa rừng Đước Từ kết quả nghiên cứu sự phân hóa và đào thải tự nhiên của quần thụ, đề tài đã khảo sát 4 phương thức tỉa thưa, tỉa thưa tầng dưới, tỉa thưa tầng trên, tỉa thưa giới và tỉa thưa ph ối hợp. Căn cứ vào tác dụng và hiệu quả của từng phương thức tỉa thưa đã cho thấy phương thức tỉa thưa phối hợp và tỉa thưa tầng dưới thích hợp cho rừng Đước trồng. 4.4.3. Liên hệ giữa các chỉ tiêu cường độ tỉa thưa Các phương thức tỉa thưa khác nhau thì các chỉ tiêu cường độ tỉa thưa tính theo số cây, trữ lượng ho ặc tiết diện ngang cũng khác nhau và thay đổi tùy thuộc vào tuổi rừng. [...]... phân hóa và đào thải tự nhiên của rừng, xây dựng mơ hình dự đốn cấu trúc của rừng; (iv) Xác định các chỉ tiêu tỉa thưa, xây dựng biểu q trình sinh trưởng của rừng Đướcnghiên cứu hiệu quả kinh tế của tỉa thưa 3.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 3.4.1 Nghiên cứu thu thập số liệu trên thực địa Số liệu nghiên cứu trên thực địa bằng các ơ tiêu chuẩn tạm thời Số lượng các ơ mẫu thu thập được gồm... các chỉ tiêu tỉa thưa và xây dựng biểu q trình sinh trưởng của rừng Đước, dự đốn hiệu quả kinh tế của tỉa thưa Các chỉ tiêu tỉa thưa được xác định dựa trên kết quả khảo sát sự phân tầng của rừng, quy luật sinh trưởng của cây, của quần thụ và yếu tố kinh tế khi tỉa thưa Xây dựng biểu q trình sinh trưởng của rừng Đước dựa trên quy luật biến đổi của các chỉ tiêu bình qn, các chỉ tiêu tỉa thưa và biến... cao bình qn tầng trội, còn T là tuổi của quần thụ Kết quả kiểm nghiệm đã cho thấy các phương trình (4.2), (4.3) và (4.4) thích hợp để phân chia cấp đất cho rừng Đước trồng vùng ven biển Nam bộ Các chỉ số cấp đất Si (H0,m) cho cấp đất I là 17,5 mét, cấp đất II là 14,5 mét và cấp đất III là 11,5 mét đã xác định được tại tuổi sở A0 = 20 năm Biểu đồ phân chia cấp đất được xác lập trong hình 4.1 0,62... trưởng và đào thải tự nhiên của các cá thể trong quần thụ Các q trình đó mối liên hệ mật thiết với các yếu tố đất đai dự đốn cấu trúc của rừng theo chiều cao bằng mơ hình chuỗi xác xuất Markov Hoạt động tỉa thưa nhiệm vụ chọn lọc tuyển chọn đúng cây ni dưỡng và cây nên được loại bỏ để nâng cao năng suất và chất lượng của quần thụ Để xác định những sở khoa học cho tỉa thưa rừng Đước cần nghiên. .. rừng Đước từ chuỗi Markov và số liệu thực tế bằng tiêu chuẩn t đã cho thấy, khơng sự khác biệt mức p ≤ 0,05 Do vậy, thể sử dụng chuỗi Markov để xác định ma trận chuyển đổi cấu trúc của rừng qua các cấp tuổi 4.4 CÁC CHỈ TIÊU TỈA THƯA RỪNG ĐƯỚC 5 Tuổi (năm) 0 4.4.1 Mật độ ni dưỡng a Mật độ quần thụ trước khi tỉa thưa được tính bằng phương trình: 0 5 10 15 20 25 Hình 4.1 Biểu đồ cấp đất rừng đước. .. % số cây trong 5 tầng rừng và theo 5 nhóm đường kính mỗi cấp đất Từ đó đã xác định được đường kính và chiều cao bình qn của từng tầng rừng theo từng nhóm đường kính Kết quả nghiên cứu về sự phân tầng và đào thải tự nhiên của rừng cho phép xác định được cường độ tỉa thưa theo số cây và các chỉ tiêu đường kính, chiều cao bình qn của cây khi thực hiện các phương thức tỉa thưa theo tầng và 12 60 % số. .. (cấp đất II) và 16 tuổi (cấp đất III); lượng tăng trưởng bình qn (ΔV) đạt cực đại lúc 19 tuổi (cấp đất I), 22 tuổi (cấp đất II) và 23 tuổi (cấp đất III) Như vậy, chu kỳ kinh doanh rừng Đước là 25 năm Tuổi thành thục cơng nghệ của rừng Đước trồng tương ứng trên các cấp đất cho các sản phẩm được trình bày bảng 4.1 Bảng 4.1 Tuổi thành thục cơng nghệ rừng Đước trên các cấp đất Sản phẩm chính Cột Kèo Đòn... thụ khi thực hiện tỉa thưa Hiệu quả của tỉa thưa được phân tích thơng qua các yếu tố lượng tăng trưởng của bộ phận ni dưỡng, tổng trữ lượng gỗ và sản lượng gỗ trong điều kiện và khơng tỉa thưa Các chỉ tiêu giá trị hiện tại của lợi nhuận ròng (NPV) Tỷ lệ hồn vốn nội tại (IRR), các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (Chi phí/thu nhập) tại LNT 184 (Cà Mau), năm 2005 Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN... cần nghiên cứu kỹ về q trình sinh trưởng của cá thể trên các cấp đất, q trình phân hóa và đào thải tự nhiên trong lâm phần trên từng cấp đất 3.4.5 Xác định mật độ tầng cây ni dưỡng 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu sau đây: (i) Xây dựng phương trình tính thể tích thân cây; (ii) Phân chia cấp đất và nghiên cứu sinh trưởng của cây bình qn; (iii) Nghiên cứu sự phân... theo các phương thức tỉa thưa - Giai đoạn 6 tuổi, tỷ lệ (%) số cây tầng rừng bị chèn ép và bị đào thải (tầng IV+V) là 50% (cấp đất I), 26,37% (cấp đất II) và 24,56% (cấp đất III) - Giai đoạn 10 tuổi, tỷ lệ (%) số cây tầng rừng bị chèn ép và bị đào thải (tầng IV+V) là 42,97% (cấp đất I); 29,34% (cấp đất II) và 23,34% (cấp đất III) - Giai đoạn 16 tuổi, tỷ lệ (%) số cây tầng rừng bị chèn ép và bị
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC TỈA THƯA RỪNG ĐƯỚC TRỒNG Ở VÙNG VEN BIỂN NAM BỘ, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC TỈA THƯA RỪNG ĐƯỚC TRỒNG Ở VÙNG VEN BIỂN NAM BỘ, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC TỈA THƯA RỪNG ĐƯỚC TRỒNG Ở VÙNG VEN BIỂN NAM BỘ

Từ khóa liên quan