thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông lâm nghiệp vùng gò đồi theo hướng phát triển trang trại trên địa bàn huyện hải lăng tỉnh quảng trị đến năm 2020

128 357 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2015, 19:56

Bộ giáo dục đào tạo trờng đại học nông nghiệp hà nội Đinh quang hng thực trạng đề xuất sử dụng đất nông - lâm nghiệp vùng gò đồi theo hớng phát triển trang trại địa bàn huyện hải lăng - tỉnh quảng trị đến năm 2020 Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyên ngành : Quản lý đất đai Mã số : 60.62.16 Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Vòng Hà Nội - 2009 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực Luận văn đ đợc cám ơn thông tin trích dẫn luận văn đ đợc rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Đinh Quang Hng Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip i Lời cảm ơn Tôi xin chân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Vòng - Giảng viên Khoa Tài nguyên - Môi trờng - Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội ngời hớng dẫn khoa học - đ tận tình giúp đỡ hớng dẫn thực hoàn thành luận văn Tôi xin chân trọng cảm ơn thày giáo, cô giáo Khoa Tài nguyên - Môi trờng, Viện Đào tạo Sau Đại học - trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội đ nhiệt tình giảng dạy, bảo tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu luận văn Tôi xin chân trọng cảm ơn Viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn), L nh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, phòng Tài nguyên Môi trờng, Phòng thống kê, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân x , cán địa x Vùng gò đồi huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị đ tạo điều kiện giúp đỡ trình điều tra cung cấp thông tin, số liệu, t liệu đồ để thực luận văn Tôi xin chân trọng cảm ơn Bộ môn Quy hoạch đất đai - Khoa Tài nguyên - Môi trờng - Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội, bạn đồng nghiệp, bạn học viên lớp đặc biệt ngời thân yêu gia đình đ tạo điều kiện giúp đỡ cổ vũ động viên suốt trình học tập hoàn thành Luận văn Tác giả luận văn Đinh Quang Hng Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip ii mục lục Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng iv Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tàI liệu nghiên cứu 2.1 Nhận thức chung trang trại 2.1.1 Khái niêm trang tri 2.1.2 Ngun gốc, bn chất trang trại 2.1.3 Những tác động ca trình phát triển trang tri đến s phát triển kinh tế - x hi 2.1.4 Tính tất yếu hình thành phát trin trang tri 2.2 10 Tổng quan nghiên cứu phát triển kinh tế trang trại số nớc giới 11 2.2.1 S hình thành phát triển trang tri mt s nc th gii 11 2.2.2 Phân loi mô hình kinh tế trang trại số nớc gii 22 2.2.3 Mt s kinh nghim phát trin trang tri vùng gò đồi 23 2.3 26 Quá trình hình thành xu hớng phát triển trang trại nớc ta 2.3.1 Quá trình thay đổi nhận thức, quan điểm 26 2.3.2 Quá trình tích tụ ruộng đất - hình thành phát triển trang trại 29 2.3.3 Qúa trình phát trin mô hình kinh t trang tri nc ta 33 2.3.4 Thực trạng phát triển trang trại Việt Nam thời đờng lối đổi Đảng Nhà nớc 42 Đối tợng, phạm vi, NI DUNG Và PHNG PHáp NGHIêN CU Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 48 iii 3.1 Đối tợng nghiên cứu 48 3.2 Phạm vi nghiên cứu 48 3.3 Nội dung nghiên cứu 48 3.4 Phơng pháp nghiên cứu 48 Kết nghiên cứu 51 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - x hội huyện hải lăng 51 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 51 4.1.2 Điều kiện kinh tế - x hội 69 4.2 Thực trạng sử dụng đất nông - lâm nghiệp, đất trang trại vùng gò đồi huyện Hải Lăng 83 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất đai chung vùng gò đồi 83 4.2.3 Thực trạng sử dụng đất phát triển trang trại vùng gò đồi 88 4.3 Hiệu sử dụng đất trang trại 92 4.3.1 Hiệu kinh tế 92 4.3.2 Hiệu x hội 93 4.3.3 Hiệu môi trờng 94 4.4 Định hớng sử dụng đất nông lâm nghiệp vùng gò đồ theo hớng phát triển trang trại địa bàn huyện Hải Lăng 95 4.4.1 Cơ sở để định hớng 95 4.4.2 Định hớng sử dụng đất nông lâm nghiệp vùng gò đồ theo hớng phát triển trang trại vùng gò đồi 97 4.4.3 Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại Vùng đồi gò 102 Kết luận đề nghị 106 5.1 Kết luận 106 5.2 Đề nghị 107 D Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip iv Danh mục chữ viết tắt Chữ viết tắt Có nghĩa CP : Chính phủ HTX : Hợp tác x MNCD : Mặt nớc chuyên dùng NLKH : Nông lâm kết hợp NQ-CP : Nghị - Chính phủ NTTS : Nuôi trồng thuỷ sản NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn TN&MT : Tài nguyên Môi trờng TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh SXNN : Sản xuất nông nghiệp UBND : Uỷ ban nhân dân VAC : Vờn ao chuồng Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip v danh mục bảng Bảng : Sự phát triển trang trại Pháp qua số thời kỳ 12 Bảng : Sự phát triển trang trại Mỹ qua số thời kỳ 15 Bảng 3: Sự phát triển trang trại Nhật qua số thời kỳ 18 Bảng 4: Sự phát triển trang trại Thái Lan qua số thời kỳ 21 Bảng 5: Số lợng trang trại diện tích đất tăng thêm trang trại quản lý từ năm 2001 - 2006 phân theo vùng l nh thổ 36 Bảng 6: Diện tích loại đất trang trại quản lý cấu loại hình sản xuất trang trại năm 2006 38 Bảng 7: Qui mô đất sản xuất trang trại năm 2006 (Bình quân 39 ha/trang trại) Bảng 8: Cơ cấu trang trại phân theo qui mô đất sản xuất trang trại nớc năm 2006 41 Bảng 9: Tình hình sử dụng đất đai trang trại nớc năm 2006 43 Bảng 10 : Phân loại đất x vùng gò đồi huyện Hải Lăng 55 Bảng 11: Diện tích phân bố loại đất vùng gò đồi huyện Hải Lăng 56 Bảng 13: Tình hình phát triển chăn nuôi vùng gò đồi huyện Hải Lăng 75 Bảng 14: Dân số qua năm vùng gò đồi huyện Hải Lăng 78 Bảng 15: Lao động qua năm vùng gò đồi huyện Hải Lăng 78 Bảng 16: Hiện trạng sử dụng đất năm 2008 vùng gò đồi huyện Hải Lăng 84 Bảng 17 : Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng gò đồi huyện Hải Lăng giai đoạn 2005 - 2008 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 86 vi mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài Lịch sử phát triển nông nghiệp Việt Nam đại đ diễn nhiều thay đổi sách ruộng đất Những năm 60 kỷ trớc ruộng đất đợc tập thể hóa, trình kéo dài đến cuối năm 80 Khi sản xuất hợp tác x thực trì trệ, hiệu đ nảy sinh chủ trơng khoán, tiền đề để phân chia lại ruộng đất giao quyền sử dụng đất cho hộ gia đình Việc giao quyền sử dụng đất cho hộ gia đình đ tạo đột phá lớn sản xuất nông nghiệp, ngời nông dân sản xuất từ thụ động ỷ lại trở nên chủ động có sáng tạo lớn Cơ chế khoán nông nghiệp đ góp phần lớn đa Việt Nam từ nớc nông nghiệp thiếu ăn trở thành nớc xuất gạo lớn giới có số loại nông sản có sản lợng xuất lớn nh: cà phê, chè, cao su, hạt điều, hồ tiêu Hi Lng huyn ủng bng ven bin nằm phía Nam tnh Qung Tr, ủây cng mt huyện thun nông huyn đông dân th hai (99.122 ngời) ca tnh Qung Tr (630.339 ngời) có nhiu tim nng sn xut nông nghip vi tng din tích t nhiên 49.000,23 ha, din tích ủt nông nghip - lâm nghiệp 38.003,69 a hình ca huyn có th chia làm hai khu vc chính: Khu vc ủng bng duyên hi ven bin phía Đông khu vc gò ủi ủt dc phân b ch yu phía Tây Quc l 1A Vùng gò ủi huyện Hi Lng trung ch yu x , gồm: Hi Chánh, Hi Sn, Hi Phú, Hi Trng, Hi Lâm, Hi Th Hi Thng, dân số toàn vùng 40.501 ngời, tng din tích tự nhiên vùng 27.439,15 ha, chim gn 56% tng din tích t nhiên toàn huyn (49.000,23 ha) chim 22,6% tng din tích gò ủi toàn tnh (121.412,17 ha) Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip H thng canh tác hin ti hu nh ủc canh lng thc kt hp vi chn nuôi làm c s thu nhp ủi sng ngời dân Nhng khó khn h thng canh tác nông nghip hin sut thp, s lng gia súc hn ch, giá c nông sn không n ủnh thng gim xung thp sau thu hoch Cây n qu lâu nm phát trin manh mún nng sut cht lng thp Ngoài cách sn phm tip cn vi th trng phát trin t lâm nghip vùng có tim nng rt ln vic hình thành trang tri có hiu qu, nhng thiu quy hoch phù hp ủ xây dng chin lc phát trin kinh t - x hi ca x vùng gò đồi nói riêng ca toàn huyn Hi Lng nói chung Xut phát t thc tin tin hành nghiên cu ủ tài: Thực trạng đề xuất sử dụng đất nông - lâm nghiệp vùng gò đồi theo hớng phát triển trang trại địa bàn huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 1.2 mục đích đề tài Nghiên cu ủánh giá thc trng s dng ủt nông - lâm nghip, ủt trang tri, nhm ủánh giá hiu qu s dng ủt ca mô hình kinh t trang tri phát trin kinh t vùng gò ủi huyn Hi Lng xut ủnh hng s dng hp lý ủt nông - lâm nghip vùng gò ủi theo mô hình trang tri phù hp nhm khai thác tt nht nhng ủiu kin li th khc phc nhng hn ch ca vùng, nâng cao hiu qu s dng ủt to lp thêm nhng c s khoa hc cho vic quy hoch phát trin mô hình kinh t trang tri, khc phc tình trng t phát, hiu qu thp bn vng Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 1.3 Yêu cầu đề tài Nm vng tài liu, bn, ch trng sách, pháp lut, chin lc phát trin kinh t - x hi liên quan ti phát trin kinh t trang tri phm vi nghiên cu Các s liu, tài liu ủiu tra, thu thp ủm bo ủ xác, tin cy thng nht tài phi ủm bo tính khoa hc thc tin vic to lp nhng c s khoa hc v s dng ủt nông - lâm nghip vùng gò ủi cho phát trin trang tri Kt qu nghiên cu ca ủ tài c s khoa hc cho chuyn ủi c cu trng vt nuôi theo hng phát trin kinh t trang tri ti bàn vùng gò ủi huyn Hi Lng cng nh phng khác có nhng ủiu kin tng t, góp phn tích cc thúc đẩy phát trin kinh t - x hi nông thôn trung, tng ngun thu nhp, to công n vic làm cho c dân phng Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip thực, làm sở cho việc đạo nhân rộng quy hoạch phát triển mô hình trang trại thời gian tới - Mô hình kinh tế trang trại thực đ vào sống hội để nhân dân phát triển lên Đây đợc coi mô hình kinh tế quan trọng giúp nông dân tăng thu nhập, tạo thu nhập cao đơn vị diện tích ngành nông - lâm nghiệp đạt mức tăng trởng bền vững Tuy nhiên thực trạng phát triển trang trại vùng số lợng ít, mang tính tự phát, cha có quy hoạch nên cha khai thác hết tiềm lợi vùng, so với tiềm vùng hiệu sử dụng đất cha cao Do vào kết nghiên cứu, đ định hớng phát triển mô hình trang trại, loại hình sử dụng đất phù hợp, sở ngời dân áp dụng đa vào sản xuất nhằm mang lại hiệu kinh tế cao 5.2 Đề nghị - Để kiểm định kết nghiên cứu cần đầu t cho công tác nghiên cứu, triển khai việc thực chuyển đổi cấu trồng vùng x theo đề xuất đ nêu Kết nghiên cứu đề tài cần đợc áp dụng thực vùng gò đồi huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị xem xét vùng có điều kiện tơng tự - Đẩy mạnh phát triển trồng mạnh vùng nh: keo tràm, cao su tiểu điền, kết hợp có hiệu mô hình lồng ghép nông - lâm kết hợp theo hớng phát triển kinh tế trang trại Đồng thời lập quy hoạch phát triển trang trại địa bàn vùng gò đồi, mở rộng hớng nghiên cứu đề tài cho vùng khác tỉnh Quảng Trị nói riêng nớc nói chung Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 107 tài liệu tham khảo Tiếng Việt Ban chấp hành Trung ơng Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm - Ban Chấp hành Trung ơng khoá IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ban chấp hành Trung ơng Đảng Công sản Việt Nam (2003), Tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, Văn kiện lần thứ bảy - Ban chấp hành Trung ơng khoá IX ,NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ban vật giá Chính phủ (2000), T liệu kinh tế trang trại, NXB Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tình hình tích tụ ruộng đất chuyển dịch lao động nông nghiệp sang làm nghề khác nông thôn số tỉnh Sở NN - PTNT tỉnh, năm 2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2003), Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế trang trại sau năm thực Nghị số 03/NQCP ngày 02/02/2000 phủ kinh tế trang trại, Hà Nội B NN&PTNT, Chính sách chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn (2001-2020), NXB Nông nghiệp, Hà Ni - 2001 Các văn pháp luật kinh tế trang trại (2001), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (2000), Kinh tế trang trại tổng quan giới Việt Nam, NXB thành phố Hồ Chí Minh Kết Tổng Điều tra nông thôn, nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2006 Tổng cục Thống kê, năm 2007 10 Nghiên cứu quản lý trang trại t nhân quy mô lớn đề xuất giải pháp chủ yếu cho phát triển trang trại quy mô lớn Viện QH - TKNN, tháng 12 năm 2008 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 108 11 Luật đất đai 1993 , Luật sửa đổi,bổ sung số diều Luât Đất đai 1998, Luật sửa đổi ,bổ sung số điều Luật Đất đai 2001, Luật Đất đai 2003 12 Đào Thế Tuấn (1997), Kinh tế hộ nông dân, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 GS.TS Nguyn in, Kinh t trang tri gia ủình th gii Châu á, NXB Thng kê - 1993 14 GS.TS Nguyn in, Nông nghip nc M - Công nghiệp hoá, đại hoá, NXB Thng kê, Hà Ni, 1998 15 Trn c, Kinh t trang tri vùng đồi núi, NXB Thng kê, Hà Ni, 1998 16 PGS.TS Lê Trng, Trang tri qun lý phát trin, NXB Lao ủng x hi, 2005 17 Uỷ ban nhân dân huyện Hải Lăng (2003) Báo cáo tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Hải Lăng thời kỳ 2002 - 2010, Hải Lăng 18 Uỷ ban nhân dân huyện Hải Lăng (2007), Báo cáo tổng hợp Quy hoạch phát triển công nghiệp - TTCN huyện Hải Lăng giai đoạn 2007 - 2015 định hớng đến 2020, Hải Lăng 19 Uỷ ban nhân dân huyện Hải Lăng (2000), Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể kinh tế - x hội huyện Hải Lăng thời kỳ 1996 - 2010, Hải Lăng 20 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (2002), Báo cáo mô hình kinh tế trang trại gò đồi tỉnh Quảng Trị 21 Uỷ ban nhân dân huyện Hải Lăng (2007), Chơng trình bảo tồn phát triển làng nghề giai đoạn 2008 - 2010 tầm nhìn 2020 huyện Hải Lăng 22 Uỷ ban nhân dân huyện Hải Lăng, Đề án tổng quan phát triển kinh tế x hội vùng gò đồi huyện Hải Lăng giai đoạn 1998 - 2010 23 Uỷ ban nhân dân huyện Hải Lăng, Niên giám thống kê huyện Hải Lăng năm 2007, Hải Lăng tháng 4/2008 Tiếng Anh 24 FAO (1989), Farming systems development, Rome 25 Friedrich K.H (1992) Reading in farming system development, Rome Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 109 Phần phụ lục Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 110 Phụ lục diện tích đất sản xuất trang trại nông - lâm - thủy sản năm 2008 Đơn vị tính: Đất sản xuất nông nghiệp Số Chỉ tiêu TT Đất lâm Tổng diện tích Tổng Cả nớc Đồng sông Hồng Đông Bắc Tây Bắc Bắc Trung Bộ Đất hàng trồng năm lâu năm 422,441.10 263,362.20 143,802.40 14,158.30 1,714.60 626.60 27,831.00 3,308.70 265.80 2,542.00 503.40 221.70 31,955.70 11,145.30 6,374.80 29,592.80 16,434.10 11,668.60 37,209.80 36,608.30 5,226.50 90,258.80 84,049.30 13,271.50 188,892.70 109,598.50 106,146.90 Duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đất trồng Đồng sông Cửu Long 119,559.80 1,088.00 3,042.90 281.70 4,770.50 4,765.50 31,381.80 70,777.80 3,451.60 nghiệp 48793.80 1,129.00 14,870.20 1,961.20 16,272.00 11,427.90 394.00 2,173.00 566.50 Đất có mặt nớc NTTS 110285.10 11314.70 9652.10 77.40 4538.40 1730.80 207.50 4036.50 78727.70 * Nguồn: Tổng cục thống kê Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 111 Loại hình trang trại 1,834 622 466 156 40 1,026 146 13,844 8,257 821 7,436 51 3,069 2,467 12,010 7,635 355 7,280 11 2,043 2,321 61,017 40,093 38,332 1,761 1,668 17,016 2,240 113,699 72,020 55,426 16,594 2,640 33,711 5,328 52,682 31,927 17,094 14,833 972 16,695 3,088 Cả nớc Đồng sông Hồng 1,506 1,328 372 956 220 435 -477 4,707 2,347 1,362 985 880 1,028 452 3,201 1,019 990 29 660 593 929 Đông Bắc 386 205 42 163 95 32 54 521 305 102 203 124 36 56 135 100 60 40 29 Tây Bắc 112 3,743 2,548 1,540 1,008 324 514 357 6,756 4,229 3,187 1,042 807 1,226 494 3,013 1,681 1,647 34 483 712 137 Bắc Trung Bộ 4,904 3,339 2,875 464 498 1,026 41 7,808 4,708 4,127 581 619 2,324 157 2,904 1,369 1,252 117 121 1,298 116 Duyên hải NTB 2,695 2,832 2,362 470 -93 -6 -38 8,730 8,625 8,071 554 21 37 47 6,035 5,793 5,709 84 114 43 85 Tây Nguyên biến động số lợng trang trại nông - lâm - thủy sản thời kỳ 2001 - 2006 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip Năm 2001 Tổng số trang trại I Trang trại nông nghiệp Trang trại trồng trọt Trang trại chăn nuôi II Trang trại lâm nghiệp III Trang trại thủy sản IV Trang trại sản xuất KDTH Năm 2006 Tổng số trang trại I Trang trại nông nghiệp Trang trại trồng trọt Trang trại chăn nuôi II Trang trại lâm nghiệp III Trang trại thủy sản IV Trang trại sản xuất KDTH So sánh 2006/2001 Tổng số trang trại I Trang trại nông nghiệp Trang trại trồng trọt Trang trại chăn nuôi II Trang trại lâm nghiệp III Trang trại thủy sản IV Trang trại sản xuất KDTH * Nguồn: Tổng cục thống kê Số TT Phụ lục 4,186 4,271 1,537 2,734 -13 147 -219 16,891 15,135 11,278 3,857 100 1,357 299 12,705 10,864 9,741 1,123 113 1,210 518 Đông Nam Bộ 23,252 9,769 8,011 1,758 -70 12,504 1,049 54,442 28,414 26,478 1,936 38 24,634 1,356 31,190 18,645 18,467 178 108 12,130 307 Đồng Sông Cửu Long Phụ lục biến động số lợng đơn vị, đất sản xuất lao động nông - lâm - thủy sản nớc thời kỳ 2001 - 2006 Số TT I 1.1 1.2 1.3 1.4 Hạng mục Nông nghiệp Số đơn vị nông nghiệp Doanh nghiệp Cơ sở nông nghiệp trực thuộc Hợp tác x Hộ Trong trang trại Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lâu năm Tổng số lao động nông nghiệp Lâm nghiệp Số đơn vị lâm nghiệp Doanh nghiệp Cơ sở lâm nghiệp trực thuộc Hợp tác x Hộ Trong trang trại Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Tổng số lao động lâm nghiệp Thủy sản Số đơn vị thủy sản Doanh nghiệp Cơ sở thủy sản trực thuộc Hợp tác x Hộ Trong trang trại Đất nuôi trồng thủy sản Tổng số lao động thủy sản 2.1 2.2 II 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 III 1.1 1.2 1.3 1.4 Đơn vị tính Năm 2001 Năm 2006 Đơn vị " " " " " Nghìn " " 10,698,167 597 646 7,171 10,689,753 40,093 8,879 6,064 2,815 Ngời So sánh 2006/2001 Số lợng Tỷ lệ 9,748,082 608 343 6,971 9,740,160 72,020 9,436 6,348 3,088 -950,085 11 -303 -200 -949,593 31,927 557 284 273 -8.88 1.84 -46.90 -2.79 -8.88 79.63 6.27 4.68 9.70 23,318,852 21,263,892 -2,054,960 -8.81 Đơn vị " " " " " Nghìn " " " Ngời 27,008 319 63 20 26,606 1,667 11,823 4,819 5,493 1,511 73,580 34,688 296 139 30 34,223 2,640 14,514 5,672 6,766 2,075 98,086 7,680 -23 76 10 7,617 973 2,691 853 1,273 564 24,506 28.44 -7.21 120.63 50.00 28.63 58.37 22.76 17.70 23.17 37.33 33.31 Đơn vị " " " " " Nghìn 515,443 2,683 96 322 512,342 17,015 503.5 689,541 1,232 89 236 687,984 33,711 715.1 174,098 -1,451 -7 -86 175,642 16,696 211.6 33.78 -54.08 -7.29 -26.71 34.28 98.13 42.03 Ngời 1,137,669 1,566,898 429,229 37.73 * Nguồn: Tổng cục thống kê Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 113 Phụ lục biến động diện tích đất trang trại nông - lâm - thủy sản thời kỳ 2001 - 2006 Đơn vị tính: Số TT Chỉ tiêu Cả nớc Diện tích đất Diện tích đất nông - lâm nông - lâm nghiệp thủy nghiệp thủy sản Năm 2001 sản Năm 2006 Tăng (+) giảm (-) Số lợng 373,233.70 515,142.90 141,909.20 Tỷ lệ (%) Đồng sông Hồng 16,038.31 25,769.70 9,731.39 60.68 Đông Bắc 33,481.02 36,737.70 3,256.68 9.73 Tây Bắc 1,696.76 5,242.60 3,545.84 208.98 Bắc Trung Bộ 34,124.69 48,282.70 14,158.01 41.49 16,345.37 37,693.40 21,348.03 130.61 Duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên 33,204.61 45,393.70 12,189.09 36.71 Đông Nam Bộ 86,009.27 109,893.70 23,884.43 27.77 152,333.67 206,129.40 53,795.73 35.31 Đồng sông Cửu Long * Nguồn: Tổng cục thống kê Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 114 Phụ lục diện tích - dân số theo đơn vị hành vùng gò đồi huyện HảI lăng Đơn vị tính: Ha Số TT Tên xã Toàn vùng gò đồi X Hải Phú X Hải Thợng X Hải Thọ X Hải Lâm X Hải Trờng X Hải Sơn X Hải Chánh Diện tích Dân số Mật độ dân số (km2) (ngời) (ngời/km2) 273.26 39,129 1,356 17.43 4,287 246 16.61 5,294 319 22.27 6,578 295 82.06 4,371 53 44.15 6,369 144 55.36 4,629 84 35.38 7,601 215 Nguồn tài liệu, số liệu:Niên giám thống kê huyện năm 2007 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 115 Phụ lục so sánh trạng sử dụng đất (năm 2008) vùng gò đồi toàn huyện Toàn huyện Thứ tự Vùng gò đồi Tỷ lệ % so với huyện Mục đích sử dụng Mã Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 49000.23 100.00 27439.15 100.00 56.00 1.1 1.1.1 Tổng diện tích đất tự nhiên nhóm đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp * Đất trồng hàng năm NNP SXN CHN 38003.69 77.56 21251.79 77.45 55.92 12458.92 32.78 4949.34 23.29 39.73 11558.95 92.78 4350.70 87.90 37.64 1.1.1.1 1.1.1.2 - Đất trồng lúa - Đất cỏ dùng vào chăn nuôi LUA COC 7745.37 67.01 2538.07 58.34 32.77 7.05 0.06 1.1.1.3 1.1.2 1.2 - Đất trồng hàng năm khác * Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp HNK CLN LNP 3806.53 32.93 1812.63 41.66 47.62 899.97 7.22 598.64 12.10 66.52 24974.89 65.72 16067.17 75.60 64.33 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 * Đất rừng sản xuất * Đất rừng phòng hộ * Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thuỷ sản RSX RPH RDD NTS 12926.54 51.76 8913.17 55.47 68.95 12048.35 48.24 7154.00 44.53 59.38 569.46 1.50 235.14 1.11 41.29 1.4 1.5 Đất làm muối Đất nông nghiệp khác LMU NKH 0.42 0.00 0.14 0.00 33.33 2.1 Nhóm đất phi nông nghiệp * Đất PNN OTC 6417.29 13.10 3308.44 12.06 51.56 754.53 11.76 472.01 14.27 62.56 2.1.1 2.1.2 2.2 - Đất nông thôn - Đất đô thị * Đất chuyên dùng ONT ODT CDG 734.50 97.35 472.01 100.00 64.26 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 - Đất trụ sở quan, CT nghiệp - Đất quốc phòng - Đất an ninh - Đất sản xuất, kinh doanh phi NN 2.2.5 2.3 2.4 20.03 2.65 2206.22 34.38 987.68 29.85 44.77 CTS CQP CAN CSK 18.28 0.83 6.51 0.66 35.61 48.28 2.19 21.86 2.21 45.28 1.08 0.05 0.41 0.04 37.96 92.13 4.18 82.92 8.40 90.00 - Đất có mục đích công cộng * Đất tôn giáo, tín ngỡng * Đất nghĩa trang, nghĩa địa CCC TTN NTD 2046.45 92.76 875.98 88.69 42.80 146.50 2.28 51.98 1.57 35.48 1086.99 16.94 411.96 12.45 37.90 2.5 2.6 * Đất sông suối mặt nớc CD * Đất phi nông nghiệp khác SMN PNK 2213.23 34.49 1379.61 41.70 62.33 9.82 0.15 5.20 0.16 52.95 3.1 Nhóm đất cha sử dụng - Đất cha sử dụng CSD BCS 4579.25 9.35 2878.92 10.49 62.87 1479.35 32.31 462.84 16.08 31.29 3.2 3.3 - Đất đồi núi cha sử dụng - Núi đá rừng DCS NCS 3099.90 67.69 2416.08 83.92 77.94 Nguồn:Số liệu thống kê đất đai năm 2007 số liệu điều tra năm 2008 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 116 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 117 29.24 136.79 6.05 66.42 51.92 0.11 30.86 30.86 2.53 129.47 8.23 15.68 18.82 5.09 51.64 51.64 462.18 171.55 171.55 166.13 0.10 229.24 24.68 24.68 0.00 12.06 14.27 100.00 55.66 139.45 57.26 474.80 474.80 1,186.69 656.23 598.97 459.52 1,679.73 16 Hải Thợng 156.74 2.88 21.86 48.46 1.11 29.85 0.66 2.21 0.04 8.40 88.69 1.57 12.45 41.70 0.16 10.49 16.08 83.92 299.49 29.74 826.82 826.82 41.66 12.10 75.60 55.47 44.53 1,747.47 Hải Phú 1,466.59 591.31 561.57 262.08 Cơ cấu (%) 77.45 23.29 87.90 58.34 Tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp 21,251.79 NNP 4,949.34 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 4,350.70 1.1.1 * Đất trồng hàng năm CHN 2,538.07 1.1.1.1 - Đất trồng lúa LUA 1.1.1.2 - Đất cỏ dùng vào chăn nuôi COC 1,812.63 1.1.1.3 - Đất trồng hàng năm khác HNK 598.64 1.1.2 * Đất trồng lâu năm CLN 16,067.17 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 8,913.17 1.2.1 * Đất rừng sản xuất RSX 7,154.00 1.2.2 * Đất rừng phòng hộ RPH 1.2.3 * Đất rừng đặc dụng RDD 235.14 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.4 Đất làm muối LMU 0.14 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH Nhóm đất phi nông nghiệp 3,308.44 PNN 472.01 2.1 * Đất OTC 472.01 2.1.1 - Đất nông thôn ONT 2.1.2 - Đất đô thị ODT 987.68 2.2 * Đất chuyên dùng CDG 6.51 2.2.1 - Đất trụ sở quan, CT nghiệp CTS 21.86 2.2.2 - Đất quốc phòng CQP 0.41 2.2.3 - Đất an ninh CAN 82.92 2.2.4 - Đất sản xuất, kinh doanh phi NN CSK 875.98 2.2.5 - Đất có mục đích công cộng CCC 51.98 2.3 * Đất tôn giáo, tín ngỡng TTN 411.96 2.4 * Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 1,379.61 2.5 * Đất sông suối mặt nớc CD SMN 5.20 2.6 * Đất phi nông nghiệp khác PNK Nhóm đất cha sử dụng 2,878.92 CSD 462.84 3.1 - Đất cha sử dụng BCS 2,416.08 3.2 - Đất đồi núi cha sử dụng DCS 3.3 - Núi đá rừng NCS Nguồn:Số liệu thống kê đất đai năm 2007 số liệu điều tra năm 2008 Mã 100.00 Tổng diện tích đất tự nhiên Mục đích sử dụng 18 19 719.97 92.37 627.60 271.27 55.33 215.94 279.33 122.21 157.12 16.33 135.95 8.13 26.36 40.02 0.41 1.73 186.59 10.15 118.18 290.73 29.06 134.96 6.28 55.07 223.84 0.14 258.82 31.18 31.18 8.76 213.42 12.10 1,001.81 451.36 550.45 1,689.10 678.39 666.29 452.87 2,227.25 153.13 0.85 632.73 24.79 24.79 513.69 41.92 1,939.57 1,161.97 777.60 3,152.35 1,212.78 1,170.86 657.17 4,505.05 188.88 0.15 164.64 0.62 613.52 163.69 163.69 95.57 282.69 3.23 6,695.65 3,023.00 3,672.65 7,320.76 529.54 526.31 243.62 8,205.55 17 Phân theo đơn vị hành cấp xã Hải Hải TrHải Lâm ờng Thọ trạng sử dụng đất năm 2008 vùng gò đồi huyện hảI lăng 27,439.15 Thứ tự Phụ lục 1,285.86 34.42 1,251.44 0.29 80.59 6.25 59.60 142.26 81.69 0.81 310.60 20.80 20.80 6.32 120.22 189.77 3,343.12 1,868.72 1,474.40 3,939.42 589.98 400.21 279.99 5,535.88 20 Hải Sơn 239.99 76.01 163.98 3.74 71.63 6.89 70.65 612.02 76.47 1.10 801.35 35.32 35.32 20.37 243.67 264.62 1,785.40 1,106.50 678.90 2,496.88 691.11 426.49 182.82 3,538.22 21 Hải Chánh Đơn vị tính : Phụ lục Biến động sử dụng đất vùng gò đồi huyện hảI lăng giai đoạn 2005 - 2008 Thứ tự Mục đích sử dụng Mã đất Diện tích 2005 (ha) Cơ cấu (% Diện tích 2008 (ha) Cơ cấu (% Biến động 8.00 27,452.23 100.00 27,439.15 100.00 -13.08 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 Tổng diện tích đất tự nhiên nhóm đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp * Đất trồng hàng năm - Đất trồng lúa - Đất cỏ dùng vào chăn nuôi - Đất trồng hàng năm khác * Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp * Đất rừng sản xuất * Đất rừng phòng hộ * Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác NNP SXN CHN LUA COC HNK CLN LNP RSX RPH RDD NTS LMU NKH 16,416.63 3,638.63 3,500.99 2,389.86 6.02 1,105.11 137.64 12,668.46 7,974.09 4,694.37 59.80 22.16 96.22 68.26 0.17 31.57 3.78 77.17 62.94 37.06 21,251.79 4,949.34 4,350.70 2,538.07 77.45 23.29 87.90 58.34 1,812.63 598.64 41.66 12.10 4,835.16 1,310.71 849.71 148.21 -6.02 707.52 461.00 16,067.17 8,913.17 7,154.00 75.60 55.47 44.53 3,398.71 939.08 2,459.63 99.05 0.60 235.14 1.11 136.09 10.49 0.06 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.4 2.5 2.6 Nhóm đất phi nông nghiệp * Đất - Đất nông thôn - Đất đô thị * Đất chuyên dùng - Đất trụ sở quan, CT nghiệp - Đất quốc phòng - Đất an ninh - Đất sản xuất, kinh doanh phi NN - Đất có mục đích công cộng * Đất tôn giáo, tín ngỡng * Đất nghĩa trang, nghĩa địa * Đất sông suối mặt nớc CD * Đất phi nông nghiệp khác PNN OTC ONT ODT CDG CTS CQP CAN CSK CCC TTN NTD SMN PNK 3,586.63 883.77 863.74 20.03 868.30 4.52 16.57 13.06 24.64 97.73 2.27 24.21 0.52 1.91 0.14 3,308.44 472.01 472.01 0.00 12.06 14.27 100.00 96.27 750.94 39.57 221.88 1,573.11 11.09 86.48 1.10 6.19 43.86 3.1 3.2 3.3 Nhóm đất cha sử dụng - Đất cha sử dụng - Đất đồi núi cha sử dụng - Núi đá rừng CSD BCS DCS NCS 7,448.97 475.93 6973.04 27.13 6.39 93.61 987.68 6.51 21.86 0.41 82.92 875.98 51.98 411.96 1,379.61 5.20 2,878.92 462.84 2,416.08 29.85 0.66 2.21 0.04 8.40 88.69 1.57 12.45 41.70 0.16 10.49 16.08 83.92 -10.35 -278.19 -411.76 -391.73 -20.03 119.38 1.99 5.29 0.41 -13.35 125.04 12.41 190.08 -193.50 5.20 -4,570.05 -13.09 -4,556.96 Nguồn:Số liệu thống kê đất đai năm 2007 số liệu điều tra năm 2008 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 118 Phụ lục trạng sử dụng đất năm 2008 huyện hảI lăng - tỉnh quảng trị Đơn vị tính : Thứ tự 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 Tổng diện tích Cơ cấu (%) Mục đích sử dụng Mã NNP SXN CHN LUA COC HNK CLN LNP RSX RPH RDD NTS LMU NKH PNN OTC ONT ODT CDG CTS CQP CAN CSK CCC TTN NTD SMN PNK CSD BCS DCS NCS 49,000.23 38,003.69 12,458.92 11,558.95 7,745.37 7.05 3,806.53 899.97 24,974.89 12,926.54 12,048.35 0.00 569.46 0.00 0.42 6,417.29 754.53 734.50 20.03 2,206.22 18.28 48.28 1.08 92.13 2,046.45 146.50 1,086.99 2,213.23 9.82 4,579.25 1,479.35 3,099.90 0.00 100.00 77.56 32.78 92.78 67.01 0.06 32.93 7.22 65.72 51.76 48.24 0.00 1.50 0.00 0.00 13.10 11.76 97.35 2.65 34.38 0.83 2.19 0.05 4.18 92.76 2.28 16.94 34.49 0.15 9.35 32.31 67.69 0.00 Tổng diện tích đất tự nhiên nhóm đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp * Đất trồng hàng năm - Đất trồng lúa - Đất cỏ dùng vào chăn nuôi - Đất trồng hàng năm khác * Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp * Đất rừng sản xuất * Đất rừng phòng hộ * Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Nhóm đất phi nông nghiệp * Đất - Đất nông thôn - Đất đô thị * Đất chuyên dùng - Đất trụ sở quan, CT nghiệp - Đất quốc phòng - Đất an ninh - Đất sản xuất, kinh doanh phi NN - Đất có mục đích công cộng * Đất tôn giáo, tín ngỡng * Đất nghĩa trang, nghĩa địa * Đất sông suối mặt nớc CD * Đất phi nông nghiệp khác Nhóm đất cha sử dụng - Đất cha sử dụng - Đất đồi núi cha sử dụng - Núi đá rừng Nguồn:Số liệu thống kê đất đai năm 2007 số liệu điều tra năm 2008 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 119 24.78 114.98 0.17 61.25 0.27 14.39 383.14 116.61 3.74 0.28 14.39 383.14 0.27 116.61 34.90 64.48 22.00 3.99 3.99 25.51 5.67 8.91 36.79 8.60 9.92 11.41 11.41 0.05 24.25 60.21 12.83 31.01 31.01 0.28 34.76 58.69 51.64 51.64 5.09 18.82 15.68 8.23 129.47 94.98 79.11 2.16 90.96 57.53 44.74 52.25 114.18 0.65 58.17 0.28 2.53 0.42 2.88 156.74 24.68 0.63 0.46 80.22 23.40 0.56 1.05 92.29 19.95 24.68 229.24 48.46 826.82 826.82 29.74 299.49 262.08 561.57 591.31 1,466.59 1,747.47 13 Xã Hải Phú 21.86 0.64 45.38 22.55 23.40 210.18 10.83 200.77 200.77 7.99 221.23 6.88 398.43 626.54 634.53 846.13 1,087.32 12 Xã Hải Vĩnh 2.25 0.21 52.88 20.07 19.95 20.09 22.55 137.75 206.67 20.07 183.41 2.10 24.78 4.79 630.80 265.34 12.34 4.54 20.09 129.31 2.87 110.58 143.95 141.30 678.35 71.03 126.12 630.80 8.49 176.49 466.06 642.55 651.04 1,284.06 1,502.14 11 Xã Hải Quế 0.12 96.63 615.12 2.50 148.49 0.24 236.70 154.50 242.48 396.98 399.48 552.76 132.68 384.84 694.50 10 Xã Hải Quy 0.16 774.98 686.15 417.84 327.90 251.92 745.74 173.44 173.44 384.60 745.74 173.44 633.88 1,650.03 862.62 831.68 2,298.51 Xã Hải Xuân Xã Hải Ba 1,120.53 ã Hải 683.82 87.37 771.19 435.53 34.78 2.96 167.34 0.17 23.27 0.32 191.10 24.98 24.98 689.35 23.85 2,266.03 2,226.24 4,492.27 223.75 175.78 0.17 289.69 465.64 689.39 5,205.51 6,666.05 14 Xã Hải Lệ 30.86 30.86 0.11 51.92 66.42 6.05 136.79 29.24 0.10 166.13 171.55 171.55 462.18 55.66 474.80 474.80 57.26 139.45 459.52 598.97 656.23 1,186.69 1,679.73 15 Xã Hải Thợng 52.36 52.36 78.61 114.44 11.05 155.90 2.11 0.25 158.26 22.85 22.85 385.21 120.46 738.34 738.34 225.35 889.05 1,114.40 1,114.40 1,973.20 2,410.77 16 Xã Hải Dơng 81.71 81.71 19.79 45.27 6.14 96.24 0.47 0.32 97.03 21.01 21.01 189.24 10.50 128.46 234.40 362.86 181.08 454.06 635.14 635.14 1,008.50 1,279.45 17 Xã Hải Thiện 215.94 55.33 271.27 223.84 55.07 6.28 134.96 29.06 0.62 164.64 163.69 163.69 613.52 95.57 3,672.65 3,023.00 6,695.65 3.23 282.69 243.62 526.31 529.54 7,320.76 8,205.55 18 Xã Hải Lâm Phân theo đơn vị hành cấp xã 15.73 15.73 19.44 20.99 6.47 47.80 0.30 0.21 48.31 10.10 10.10 105.31 0.08 1.12 1.12 46.51 420.88 467.39 467.39 468.59 589.63 19 Xã Hải Thành 13.40 13.40 14.03 37.78 7.83 111.07 0.90 0.12 112.09 18.84 18.84 190.57 1.80 49.20 928.26 977.46 977.46 979.26 1,183.23 20 Xã Hải Hoà 1.73 1.73 55.70 62.49 8.38 58.43 0.01 1.46 59.90 21.55 21.55 208.02 13.22 54.60 54.46 442.21 496.67 551.27 564.49 774.24 21 Xã Hải Tân 627.60 92.37 719.97 290.73 118.18 10.15 186.59 1.73 0.41 0.15 188.88 24.79 24.79 632.73 777.60 1,161.97 1,939.57 41.92 513.69 657.17 1,170.86 1,212.78 3,152.35 4,505.05 22 Xã Hải Trờng 157.12 122.21 279.33 40.02 26.36 8.13 135.95 16.33 0.85 153.13 31.18 31.18 258.82 0.14 8.76 550.45 451.36 1,001.81 12.10 213.42 452.87 666.29 678.39 1,689.10 ##### 23 Xã Hải Thọ 1,251.44 34.42 1,285.86 142.26 59.60 6.25 80.59 0.29 0.81 81.69 20.80 20.80 310.60 6.32 1,474.40 1,868.72 3,343.12 189.77 120.22 279.99 400.21 589.98 3,939.42 5,535.88 24 Xã Hải Sơn 163.98 76.01 239.99 612.02 70.65 6.89 71.63 3.74 1.10 76.47 35.32 35.32 801.35 20.37 678.90 1,106.50 1,785.40 264.62 243.67 182.82 426.49 691.11 2,496.88 3,538.22 25 Xã Hải Chánh 115.79 115.79 15.87 3.60 42.12 0.14 0.14 42.40 12.32 12.32 74.19 0.47 64.33 524.48 588.81 63.26 63.26 63.26 652.54 842.52 26 Xã Hải Khê [...]... tế trang trại là một loại hình kinh tế phổ biến trong nông, lâm nghiệp và có mặt ở khắp mọi nơi Việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông - lâm nghiệp theo hớng trang trại đ đợc thực hiện ở các nớc trên thế giới vì nó phù hợp với sự phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và đem lại hiệu quả cao về kinh tế, x hội và môi trờng Tuy nhiên việc sử dụng đất nông - lâm nghiệp theo hớng phát triển trang trại đem... phó với thực trạng mất đất nông nghiệp trên, năm 1968, Nhật Bản đ ban hành điều luật về tổ chức lại ngành nông nghiệp đối với những vùng cần phát triển và năm 1975 đợc bổ sung sửa đổi Năm 1989, Nhật Bản đ ban hành Điều Luật Đẩy mạnh sử dụng đất nông nghiệp Với những chính sách về đất nông nghiệp và vai trò vị trí quan trọng của sản xuất nông nghiệp trong sự nghiệp công nghiệp hóa đất nớc, từ năm 1990,... của trang trại là 5-6 ha, đến năm 1950 là 14 ha, năm 1970 là 23 ha, năm 1987 là 29 ha và hiện nay phổ biến là 25 - 30 ha Tuy nhiên diện tích đất đai sử dụng của trang trại ở Pháp còn phụ thuộc vào từng vùng sinh thái và trình độ của các chủ trang trại, mục đích sử dụng của các loại hình trang trại Về tình hình sở hữu và quản lý sử dụng ruộng đất ở Pháp năm 1990 có 70% trang trại gia đình có ruộng đất. .. ha /trang trại năm 1940 lên 200 ha /trang trại 1990 Bảng 2 : Sự phát triển trang trại ở Mỹ qua một số thời kỳ chỉ tiêu năm năm năm năm năm 1940 1960 1980 1985 1990 1 số lợng trang trại (1.000 trang trại) 6.350 2.649 2.300 2.220 2.140 70 120 180 185 200 2 diện tích đất đai bình quân (ha /trang trại) Hiện nay ở Mỹ có khoảng 60 - 70% số trang trại sử dụng ruộng đất riêng và khoảng 52 - 85% trang trại gia... 30% trang trại phải lĩnh canh một phần hay toàn bộ Bảng 1 : Sự phát triển trang trại ở Pháp qua một số thời kỳ Năm 1930 Năm 1950 Năm 1960 Năm 1970 Năm 1990 1 Số lợng trang trại (1.000 trang trại) 3.966 2.285 1.588 1.263 981 2 Bình quân diện tích đất đai (ha /trang trại) 11,6 14 19 23 29 Chỉ tiêu Việc sử dụng ruộng đất nông nghiệp ở Pháp theo hớng trang trại đ đem lại hiệu quả rất lớn, nó thúc đẩy nền nông. .. diện tích đất đai về nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp nhờng chỗ cho công nghiệp, mặc dù quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp còn chậm Tuy nhiên việc sử dụng đất nông nghiệp theo hớng phát triển trang trại đ đem lại hiệu quả sử dụng đất cao hơn so với các nông hộ sản xuất bình thờng Tóm lại, ở các nớc khác nhau diện tích đất đai của trang trại cũng khác nhau và thay đổi theo thời gian, tuỳ thuộc vào đặc... hộ quản lý, chiếm 65% đất đai và 70% giá trị sản lợng nông sản còn lại là trang trại liên doanh và trang trại hợp doanh [3] Việc sử dụng đất đai của trang trại ở Mỹ cũng nh các nớc khác trên thế giới còn phụ thuộc vào đặc điểm của vùng sinh thái và loại hình sản xuất Vai trò của trang trại trong nông nghiệp đợc thể hiện rất rõ, gần 2,2 triệu trang trại ở Mỹ đ sản xuất một số lợng nông sản hạt cốc chiếm... 50 năm qua tốc độ tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp để hình thành trang trại tăng 2,5 - 3,0 lần, trên cơ sở tăng diện tích đất đai bình quân của các trang trại, giảm số lợng các trang trại, chủ yếu là các trang trại nhỏ Năm 1940 số lợng trang trại ở Mỹ là 6.350 nghìn trang trại nhng đến năm 1990 số lợng trang trại giảm xuống chỉ còn 2.140 nghìn trang trại, nhng diện tích đất đai tăng từ 70 ha /trang. .. thành và phát triển trang trại ở các nớc trên thế giới, cho thấy xu hớng phát triển trang trại ở các nớc ngày càng tăng, tuy nhiên xu hớng tăng ở các nớc có xu hớng khác nhau ở các nớc khi công nghiệp phát triển thì số lợng trang trại có giảm nhng diện tích đất đai sử dụng trong trang trại thì tăng mạnh, điều đó thể hiện các trang trại đầu t theo hớng mở rộng diện tích đất đai, đa công nghiệp hoá vào nông. .. rừng năm 1995 là 32,6%, đến năm 2000 tăng lên là 35,1%, năm 2001 là 35,9% và đến năm 2002 tăng lên là 36,6% và đến năm 2008 đạt trên 48% 2.1.4 Tính tt yu ca s hình thành và phát trin trang tri Nền kinh tế Việt Nam đến nay về cơ bản vẫn là nền kinh tế nhị nguyên mà trong đó nông nghiệp, nông thôn là địa bàn rộng lớn nhất (80% dân c sông ở nông thôn) Thực trạng kinh tế nông nghiệp, nông thôn nớc ta đến ... năm vùng gò đồi huyện Hải Lăng 78 Bảng 15: Lao động qua năm vùng gò đồi huyện Hải Lăng 78 Bảng 16: Hiện trạng sử dụng đất năm 2008 vùng gò đồi huyện Hải Lăng 84 Bảng 17 : Thực trạng sử dụng đất. .. Xut phát t thc tin tin hành nghiên cu ủ tài: Thực trạng đề xuất sử dụng đất nông - lâm nghiệp vùng gò đồi theo hớng phát triển trang trại địa bàn huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. .. sử dụng đất nông lâm nghiệp vùng gò đồ theo hớng phát triển trang trại địa bàn huyện Hải Lăng 95 4.4.1 Cơ sở để định hớng 95 4.4.2 Định hớng sử dụng đất nông lâm nghiệp vùng gò đồ theo hớng phát
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông lâm nghiệp vùng gò đồi theo hướng phát triển trang trại trên địa bàn huyện hải lăng tỉnh quảng trị đến năm 2020, thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông lâm nghiệp vùng gò đồi theo hướng phát triển trang trại trên địa bàn huyện hải lăng tỉnh quảng trị đến năm 2020, thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông lâm nghiệp vùng gò đồi theo hướng phát triển trang trại trên địa bàn huyện hải lăng tỉnh quảng trị đến năm 2020

Từ khóa liên quan