Một số biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa

120 352 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015, 20:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THẾ PHONG MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Nghệ An, năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THẾ PHONG MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Sỹ Tùng Nghệ An, năm 2013 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành nhất, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô trường Đại học Vinh tận tình giảng dạy, giúp đỡ, hướng dẫn cho trình học tập nghiên cứu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến PGS.TS Ngô Sỹ Tùng, người Thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Xin cám ơn đồng nghiệp, bạn bè, gia đình cổ vũ động viên, cung cấp số liệu, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ hoàn thành khóa học hoàn thành luận văn Trong trình nghiên cứu viết luận văn, khả thời gian có hạn, chắn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong dẫn góp ý Một lần tác giả xin trân trọng cảm ơn! Vinh, tháng … năm 2013 Tác giả MỤC LỤC TRANG MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu: .3 Khách thể đối tượng nghiên cứu: 3.1 Khách thể nghiên cứu: 3.2 Đối tượng nghiên cứu: 4 Giả thuyết khoa học: Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu: 5.1 Nhiệm vụ nghiên cứu: 5.2 Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: .4 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận .4 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 6.3 Phương pháp thống kê toán học .5 Những đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI .6 1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề: .6 1.1.1 Những vấn đề chung 1.1.2 Định hướng Chính phủ - Bộ GD-ĐT: 1.2.Một số khái niệm đề tài: .10 1.2.1 Quản lý: 10 1.2.2 Quản lý giáo dục 13 1.2.3 Khái niệm dạy học: 16 1.2.4 Công nghệ thông tin: 20 1.2.5 Ứng dụng công nghệ thông tin 21 1.2.6 Cơ sở vật chất CNTT 22 1.3 Vấn đề ứng dụng CNTT hoạt động dạy học trường THCS: 23 1.3.1 Tầm quan trọng ứng dụng CNTT dạy học 23 1.3.2 Mục tiêu, ưu điểm ứng dụng CNTT dạy học .26 1.3.3 Các hình thức ứng dụng CNTT dạy học 29 1.4 Nội dung quản lý ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học trường THCS 33 Kết luận chương 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN TĨNH GIA - THANH HÓA 35 2.1 Khái quát đặc điểm tình hình huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 35 2.1.1 Khái quát tự nhiên –xã hội: 35 2.1.2 Tình hình Giáo dục huyện Tĩnh Gia – tỉnh Thanh Hóa: 39 2.1.3 Hệ thống trường lớp huyện Tĩnh Gia đến năm 2013: .43 2.1.4 Đội ngũ giáo viên huyện Tĩnh Gia: .44 2.1.5 Tình hình phổ cập giáo dục bậc Tiểu học Trung học: 44 2.2 Thực trạng quản lý ứng dụng CNTT ngành GDĐT huyện Tĩnh 44 2.2.1 Định hướng: 44 2.2.2 Công tác quản lý đạo ứng dụng CNTT Phòng GDĐT Tĩnh 45 2.2.3 Công tác quản lý ứng dụng CNTT trường THCS huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 48 2.3 Thực trạng việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học trường THCS huyện Tĩnh Gia qua điều tra khảo sát: 52 2.3.2 Tình hình thực hiện: 54 2.3.3 Công tác quản lý đạo ƯD CNTT dạy học .55 2.3.4 Các văn đạo ứng dụng CNTT dạy học, chế thi đua khen thưởng 56 2.3.5 Tiêu chí đánh giá việc ứng dụng CNTT dạy học 57 2.3.6 Việc ứng dụng CNTT dạy học 58 2.4 Nhận xét, đánh giá chung thực trạng 61 2.4.1 Những việc làm được: 61 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế: .62 2.4.3 Nguyên nhân: 64 Kết luận chương 64 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC ỨNG DỤNG CNTT TRONG HO ẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN TĨNH GIA – THANH HÓA 67 3.1 Các nguyên tắc xây dựng giải pháp: 67 3.1.1 Đảm bảo tính mục tiêu: 67 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn 68 3.1.3 Đảm bảo tính hiệu 68 3.1.4 Bảo đảm tính khả thi 69 3.2 Các biện pháp quản lý ứng dụng CNTT hoạt động dạy học trường THCS huyện Tĩnh Gia 69 3.2.1 Biện pháp 1: Tác động mạnh mẽ đến nhận thức 69 3.2.2 Biện pháp 2: Xây dựng, phát triển sử dụng có hiệu hệ thống CSVC, phương tiện CNTT 72 3.2.3 Biện pháp 3: Nâng cao trình độ tin học, 74 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cường quản lý lập kế hoạch triển khai 76 3.2.5 Biện pháp 5: Giám sát, kiểm tra việc thực .79 3.2.6 Biện pháp 6: Tổ chức thi đua 81 3.2.7 Biện pháp 7: Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá .83 3.2.8 Biện pháp 8: Sử dụng hình thức thi đua khen thưởng 91 3.2.7 Biện pháp 7: Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá .91 3.2.9 Sự phối hợp biện pháp .93 3.3 Khảo nghiệm tính cấn thiết khả thi biện pháp 93 3.3.1 Khảo nghiệm kết khảo nghiệm: .93 3.3.2 Đánh giá kết khảo nghiệm: 95 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 Kết luận: 96 Kiến nghị: 98 2.1 Với Bộ Giáo dục Đào tạo: 98 2.2 Với Ủy ban Nhân dân Huyện,Tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia: .99 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC I DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CB Cán CBQL Cán quản lý CĐSP Cao đẳng Sư phạm CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất GD Giáo dục GDĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên THCS Trung học sở PT Phổ thông TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT Truyền thông UBND Ủy ban Nhân dân UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học văn hóa Liên Hiệp Quốc (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) ƯD CNTT Ứng dụng công nghệ thông tin XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG STT TÊN BẢNG Bảng 2.1 Số liệu thống kê CSVC, trang thiết bị CNTT trường THCS huyện Tĩnh Gia Bảng 2.2 Trình độ tin học CBQL trường THCS huyện Tĩnh Gia năm 2011-2012 Bảng 2.3 Trình độ tin học GV trường THCS huyện Tĩnh Gia năm 2011-2012: Bảng 2.4 Kết xin ý kiến đánh giá cán bộ, giáo viên tình hình ứng dụng CNTT hoạt động trường THCS huyện Tĩnh Gia Bảng 2.5 Xin ý kiến đánh giá CBQL GV tình hình ứng dụng CNTT hoạt động dạy học nhà trường Bảng 2.6 Xin ý kiến đánh giá tình hình quản lý, đạo xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động nhà trường Bảng 2.7 Xin ý kiến đánh giá CBQL, giáo viên tình hình đạo xây dựng chế thi đua khen thưởng ứng dụng CNTT Trang 48 50 51 53 54 55 57 hoạt động nhà trường Bảng 2.8 Xin ý kiến đánh giá CBQL, giáo viên trường việc xây dựng tiêu chí đánh giá ứng dụng CNTT hoạt động 57 dạy học nhà trường Bảng 2.9 Xin ý kiến mức độ GV ứng dụng CNTT hoạt động 10 dạy học thân theo mức liệt kê bên phải câu hỏi đây: Bảng 3.1 Kết Thăm dò tính cần thiết khả thi giải pháp 58 94 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế kỷ XXI, giới chứng kiến phát triển vũ bão ngành công nghệ thông tin (CNTT) truyền thông (TT), trình tin học hóa diễn mạnh mẽ nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội CNTT TT thay đổi cách sống, cách làm việc cách suy nghĩ người giới Có thể nói hiểu biết định máy tính nói riêng CNTT TT nói chung khó hòa nhập vào sống đại Máy tính trở thành công cụ lao động thiếu người kỉ nguyên TT Trong năm gần đây, nước ta có bước nhảy vọt kinh tế xã hội, thúc đẩy khoa học kĩ thuật nói chung, ngành CNTT TT nói riêng phát triển mạnh mẽ trở thành ngành quan trọng hàng đầu Đối với ngành GD, việc áp dụng CNTT TT vào công tác giảng dạy học tập trở thành vấn đề cần quan tâm đặc biệt Ngành Giáo dục Đào tạo có nhiệm vụ chuẩn bị cho xã hội nguồn nhân lực thiết phải có đổi mạnh mẽ phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đáp ứng cho nhu cầu nhân lực kinh tế tri thức Trong bối cảnh hội nhập mở cửa giao lưu với quốc tế, học sinh tiếp cận nguồn thông tin đa dạng, phong phú nhiều mặt sống, có nhiều hiểu biết hơn, linh hoạt thực tế Các nhà quản lý giáo dục phải hiểu hết tầm quan trọng công nghệ thông tin truyền thông hoạt động giáo dục Từ đưa giải pháp nâng cao chất lượng - giải pháp đổi phương pháp dạy học Đổi phương pháp dạy học vấn đề thuộc phạm vi nhận thức rộng đa dạng So với khu vực giới, phương pháp dạy học nước ta lạc hậu hiệu Chúng ta chưa giải hài hòa phát triển số lượng chất lượng, chất lượng đại trà chất lượng mũi nhọn, đặc biệt chưa có đạo thống đồng chặt chẽ từ cấp Trên thực tế đổi phương pháp dạy học liên quan đến nhiều yếu tố khác như: môn, đối tượng, phương tiện, lực đội ngũ quản lý giáo viên giảng dạy Đứng góc độ khác môn học, cấp học, vùng miền có ý kiến khác Tuy nhiên có quan điểm chung mục tiêu cuối hiệu thể chất lượng học sinh Nổi bật điểm chung là: - Đổi phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng môn - Đổi phương pháp dạy học sát đối tượng - Đổi phương pháp dạy học có hỗ trợ CNTT Nghị hội nghị Trung ương lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII nêu rõ: "Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư người học Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy học bảo đảm điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, sinh viên đại học Phát triển mạnh phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên rộng khắp toàn dân, niên”.[1] Thực Nghị Trung ương lần khóa VIII, trường THCS nước nói chung, ngành GDĐT tỉnh Thanh Hóa nói riêng trọng giải pháp mang tính chiến lược, phù hợp với xu phát triển chung giới, là: Đổi phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy Từ năm 2005 đến nay, phong trào ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trường THCS huyện Tĩnh Gia ngày thầy cô tham gia tích cực, giúp học sinh tiếp cận với phương pháp dạy học phương tiện giảng dạy tiên tiến Tuy triển khai rộng rãi, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học nơi, lúc theo kiểu khác nhau, có nơi xem hoạt động mang tính phong trào “đến hẹn lại lên”, có nơi mang tính bắt buộc cách triệt để mức Nhìn chung chưa có thống đạo nhận thức cán quản lý đặc biệt đội ngũ giáo 98 kiện cụ thể đơn vị, biện pháp có tác động khác nhau, phải chọn lựa trọng tâm, cấp thiết, lâu dài, Vì biện pháp nêu cần phải thực cách đồng bộ, khoa học có hệ thống có trọng điểm trọng tâm Đó mong muốn mà tác giả đề tài thực nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học địa phương Kết giá trị thực tiễn mà đề tài đem lại góp phần tác động đến nhận thức CBQL, giáo viên trường THCS, giúp họ hiểu ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng việc ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học, từ nhà trường có định hướng lâu dài cho hoạt động Đề tài xem định hướng, sách tra cứu để nhà trường tham khảo ứng dụng vào thực tế quản lý đơn vị Tuy nhiên thời gian nghiên cứu có hạn nên đề tài nghiên cứu hạn chế định Mong nhận ý kiến đóng góp đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu triển khai cách có hiệu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo địa phương giai đoạn Kiến nghị: 2.1 Với Bộ Giáo dục Đào tạo: - Xây dựng chuẩn đánh giá tiết dạy có ứng dụng CNTT làm sở thức cho giáo viên thực thống toàn quốc - Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy học cho môn, từ cung cấp trọn gói cho sở giáo dục - Tăng ngân sách đầu tư CNTT cho địa phương đảm bảo đầu tư cho lớp học có hệ thống máy chiếu đa phương tiện hệ thống bảng tương tác - Tổ chức xây dựng thư viện học liệu mở cấp quốc gia nhằm cung cấp tư liệu hình ảnh, video clip minh họa cho giảng môn giáo viên - Chính thức định biên cán CNTT trường phổ thông 99 2.2 Với Ủy ban Nhân dân Huyện,Tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia: - Có sách ưu tiên phát triển CNTT ngành Giáo dục đào tạo - Có kế hoạch dài hạn để đầu tư sở vật chất, trang thiết bị CNTT mua phần mềm hỗ trợ dạy học môn - Huy động nguồn lực để đầu tư thúc đẩy phát triển CNTT nhà trường - Tổ chức lớp tập huấn ứng dụng CNTT dạy học môn cách bản, thiết thực - Khuyến khích đơn vị xây dựng website phục vụ thông tin nhu cầu học tập học sinh thông qua trang web - Các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục sớm đưa tiêu chí đánh giá tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn giảng điện tử để có sở thẩm định, tạo ngân hàng giảng điện tử có chất lượng TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thông báo số 242-TB/TW kết luận Bộ trị tiếp tục thực Nghị Trung ương (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020 Ban bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 40 CT/TW vệc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo quản lý giáo dục, Hà Nội Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Quốc Chí (1999), khoa học tổ chức quản lý, NXB Thống kê, Hà Nội Bộ Chính trị, Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 Bộ Chính trị đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá Bộ Giáo dục Đào tạo, Chỉ thị số 29/2001/CT-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo, ngày 30 tháng năm 2001 việc Tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng Công nghệ thông tin ngành giáo dục giai đoạn 2001-2005 Bộ Giáo dục Đào tạo, thị 55/2008/CT-2008 tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012 Bộ Giáo dục Đào tạo, Công văn số 9886/BGDĐT-CNTT, ngày 11 tháng 11 năm 2009, việc hướng dẫn thực nhiệm vụ CNTT năm học 20092010, năm 2009 Bộ Giáo dục Đào tạo, Công văn số 4960/BGDĐT-CNTT, ngày 27 tháng năm 2011, việc hướng dẫn thực nhiệm vụ CNTT năm học 2011 – 2012, năm 2011 Trần Hữu Cát, Đoàn Minh Duệ (1999), Đại cương khoa học quản lý, Đại học Vinh 10 Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đại cương quản lý, trường Cán quản lý – GDĐT ĐHQG , Hà Nội 2003 11 Nguyễn Văn Đảm (2001), đề tài “Ứng dụng CNTT đổi phương pháp giảng dạy mô Toán, lý, hóa, sinh, địa” Sở GDĐT Thanh Hóa 12 Đảng cộng sản Việt Nam (2006) Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Đảng cộng sản Việt Nam (2011) Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia-sự thật, Hà Nội 14 Nguyễn Công Giáp (2009), Đưa công nghệ thông tin vào nhà trường – Các học kinh nghiệm, Tạp chí quản lý giáo dục, Số tháng 11/2009 15 Phạm Minh Hạc (1998), Một số vấn đề giáo dục học khoa học giáo dục, Hà Nội 16 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1990), Giáo dục học, tập 1-2, NXB Giao dục 17 Trần Kiểm, Khoa học quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Giáo dục 2004 18 Nguyễn Văn Lê (1985), Khoa học quản lý nhà trường, NXB TP HCM 19 Mác – Ăng (1993), toàn tập (tập 4), NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 20 Microsoft, Sử dụng công nghệ thông tin dạy học, NXB Giáo dục 21 Hà Thế Ngữ, (2001), Giáo dục học số vấn đề lý luận av2 thực tiễn, NXB ĐHQG, Hà Nội 22 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Một số khái niệm quản lý giáo dục, tập giảng sau đại học, Trường CBQL giáo dục, Hà Nội 23 Vũ Hào Quang (2002), Xã hội học quản lý, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 24 Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2000), Nghị số 40/2000/QH10, ngày 09/12/2000 đổi chương trình giáo dục phổ thông 25 Ngô Quang Sơn (2009) Biện pháp quản lý việc thiết kế sử dụng hiệu tài liệu tự học điện tử môi trường dạy học đa phương tiện dạy học trực tuyến, Tạp chí QLGD số 1, Hà Nội tháng 6/2009 26 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 27 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 phê duyệt “chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020” 28 Trần Thị Thu Trang (2009), đề tài “Ứng dụng CNTT tổ chức hoạt động dạy học môn vật lý trường CĐSP”, Trường CĐSP Quảng Ninh 29 Trường Cán quản lý Trung ương (1985), vấn đề quản lý giáo dục, Trường CBQL TW Hà Nội 30 Tự điển Việt Nam (1998), NXB Giáo dục, 1998 31 Từ điển Wikipedia, bách khoa toàn thư mở Tiếng Việt PHỤ LỤC Phụ lục 1: Số liệu thống kê phòng máy, máy tính phục vụ cho dạy học trường THCS huyện Tĩnh Gia STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Trường THCS THCS Các sơn THCS Anh sơn THCS Hùng sơn THCS Thanh Sơn THCS Thanh Thuỷ THCS Ngọc Lĩnh THCS Triêu dương THCS Hải Châu THCS Hải Ninh THCS Hải An THCS Tân Dân THCS Hải Lĩnh THCS Định Hải THCS Ninh Hải THCS Hải Hoà THCS Hải Nhân THCS Thị Trấn THCS Đào Duy Từ THCS Bình Minh THCS Hải Thanh THCS Xuân Lâm THCS Trúc Lâm THCS Phú Lâm THCS Phú sơn THCS Tùng Lâm THCS Tân Trường THCS Trường Lâm THCS Mai Lâm THCS Hải Bình THCS Tĩnh Hải THCS Hải Yến THCS Hải Hà Số phòng máy Tổng số máy tính cho việc dạy học Số máy tính có kết nối internet Số máy chiếu Số CB,GV có máy tính cá nhân Màn hình LCD cỡ lớn 33 34 THCS Nghi sơn THCS Lương Chí Tổng Phụ lục 2: Trình độ tin học CBQL trường THCS huyện Tĩnh Gia năm 2011-2012 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Đơn vị Số CBQL TH CNTT Chứng A Chứng B Chứng C Cao đẳng Đại học (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) THCS Anh Sơn THCS Bình Minh THCS Các Sơn THCS Đào Duy Từ THCS Định Hải THCS Hải An THCS Hải Bình THCS Hải Châu THCS Hải Hà THCS Hải Hoà THCS Hải Lĩnh THCS Hải Nhân THCS Hải Ninh THCS Hải Thanh THCS Hải Thượng THCS Hải Yến THCS Hùng Sơn THCS Lương Chí THCS Mai Lâm THCS Nghi Sơn THCS Ngọc Lĩnh THCS Phú Lâm THCS Phú Sơn THCS Tân Dân THCS Tân Trường THCS Thanh Sơn THCS Thanh Thuỷ THCS Thị trấn THCS Tĩnh Hải THCS Triêu Dương THCS Trúc Lâm THCS Trường Lâm THCS Tùng Lâm THCS Xuân Lâm Tổng Tỉ lệ % (9)=(4)+ .+(8) (10) Phụ lục 3:Trình độ tin học GV trường THCS huyện Tĩnh Gia năm 2011-2012: Đơn vị Số GV TH UD CNTT Chứng A Chứng B Chứng C Cao đẳng Đại học Tổng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(4) + +(8) THCS Các Sơn THCS Thanh Sơn THCS Trường Lâm THCS Xuân Lâm THCS Đào Duy Từ THCS Hải Hoà THCS Thị trấn THCS Tân Dân THCS Hải Nhân THCS Hải Ninh THCS Ninh Hải THCS Định Hải THCS Hải Hà THCS Nghi Sơn THCS Tĩnh Hải THCS Hải Bình THCS Hải Thanh THCS Bình Minh THCS Trúc Lâm THCS Phú Sơn THCS Tùng Lâm THCS Phú Lâm THCS Tân Trường THCS Mai Lâm THCS Hải Lĩnh THCS Anh Sơn THCS Hùng Sơn THCS Thanh Thuỷ THCS Hải An THCS Hải Châu THCS Ngọc Lĩnh THCS Lương Chí THCS Triêu Dương THCS Hải Yến Tổng Tỉ lệ % (10) Phụ lục 5: Phiếu tham khảo ý kiến Phiếu xin ý kiến đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hoạt động quản lý dạy học trường THCS huyện Tĩnh Gia Kính gởi quý Thầy, cô trường THCS huyện Tĩnh Gia Để giúp có số liệu thực tế công tác ứng dụng CNTT hoạt động quản lý, hoạt động dạy học đơn vị Thầy (cô) nhằm hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học Xin Thầy cô vui lòng cho ý kiến vào nội dung bảng kèm theo cách đánh chéo (X) vào năm mức độ mà Thầy cô đồng ý: Năm mức độ nhận xét theo quy ước sau: - Mức độ 1: Rất tốt hay đồng ý - Mức độ 2: Tốt hay đồng ý - Mức độ 3: Được hay ý kiến - Mức độ 4: Không tốt hay không đồng ý - Mức độ 5: Rất không tốt hay không đồng ý TT Nội dung I/ Về nhận thức: CNTT hỗ trợ đắc lực cho CBQL hoạt động quản lý nhà trường CNTT hỗ trợ đắc lực cho giáo viên hoạt động đổi phương pháp dạy học Cần phải đảm bảo đầy đủ trang thiết bị đại thực UD CNTT hoạt động dạy học Hiện có nhiều phần mềm hỗ trợ ƯD CNTT hoạt động dạy học CNTT cần thiết hoạt động trường học từ QL đến giảng dạy học tập Mức độ nhận xét 5 CNTT cần thiết cho hoạt động quản lý CNTT cần thiết cho hoạt động giảng dạy CNTT cần thiết cho hoạt động tra cứu sưu tầm học liệu giáo viên CNTT cần thiết cho hoạt động học tập HS II/ Tình hình thực hiện: Số lượng trang thiết bị nhà trường đảm bảo tốt cho việc UD CNTT dạy học Chất lượng trang thiết bị đảm bảo tốt cho việc UD CNTT dạy học Theo anh chị UD CNTT vào công tác dạy học đơn vị mức độ nào? Mức độ hỗ trợ cán phụ trách tin học đơn vị Đánh giá mức độ Giáo viên UD CNTT vào dạy học Đánh giá mức độ Giáo viên soạn gián án máy tính Đánh giá mức độ giáo viên tìm kiếm tư liệu cho giảng Đánh giá mức độ tổ chức cho học sinh tìm kiếm tư liệu cho học Kiến thức trình độ tin học học sinh đảm bảo tốt cho việc tiếp cận UD CNTT hoạt động học tập III/ Công tác quản lý đạo ƯD CNTT dạy học Công tác xây dựng kế hoạch tổng thể việc ƯD CNTT hoạt động dạy học Công tác xây dựng kế hoạch chi tiết việc ƯD CNTT hoạt động dạy học học kỳ, năm học, giai đoạn phát triển nhà trường Trình độ tin học CBQL đảm bảo tốt Mức độ nhận xét Mức độ nhận xét cho việc đạo quản lý ƯD CNTT hoạt động dạy học? Mức độ dự trù kinh phí cho hoạt động nào? Việc nâng cấp, thay thế, bổ sung trang thiết bị CNTT nào? Kinh phí cho hoạt động UD CNTT Bồi dưỡng kiến thức tin học cho CBQL mức độ nào? Bồi dưỡng kiến thức tin học cho giáo viên mức độ nào? Việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán phụ trách tin học mức độ nào? IV/ Các văn đạo ứng dụng CNTT dạy học, chế thi đua khen thưởng Xây dựng văn đạo việc UD CNTT hoạt động dạy học Các văn đạo việc quản lý UD CNTT hoạt động dạy học có đầy đủ không? Đơn vị có chế khen thưởng thi đua UD CNTT dạy học? Mức độ khen thưởng có tác dụng kích thích cho hoạt động nào? V/ Tiêu chí đánh giá việc ứng dụng CNTT dạy học Xây dựng tiêu chí đánh giá việc UD CNTT hoạt động dạy học Các tiêu chí đánh giá có thiết thực không? Các tiêu chí đánh giá có phù hợp với tất môn học hay không? CBQL, giáo viên có đồng ý với tiêu chí đánh giá hay không? VI/ Mức độ ứng dụng CNTT hoạt động dạy học thân Soạn giáo án máy tính Mức độ nhận xét Mức độ nhận xét Mức độ nhận xét Hằng ngày Hằng tuần Hằng tháng 1-2 lần/học kỳ Chưa Soạn giảng trình chiếu Tra cứu thông tin, lấy tư liệu cho việc soạn giảng Làm phim, ảnh tư liệu, hoạt hình phục vụ dạy học Biên soạn đề trắc nghiệm phần mềm Dạy học có dùng máy chiếu (projectors tivi hình lớn) Dạy học có dùng giảng điện tử hay phần mềm mô Dạy học phòng máy vi tính phòng nghe nhìn (multimedia) Dạy học trực tuyến (e-learning) 10 Dạy học trình chiếu máy tính phần lớn có văn 11 Dạy học trình chiếu máy tính có văn bản, phim ảnh, âm 12 Viết trả lời, hướng dẫn học tập lên diễn đàn, chia sẻ tài nguyên, giảng lên website 13 Trả lời email cho học sinh, phụ huynh học sinh 14 Trả lời email cho nhà trường, đồng nghiệp 15 Tổ chức kiểm tra phần mềm máy tính 16 Phân tích, đánh giá đề trắc nghiệm sau kiểm tra 17 Nhập điểm vào phần mềm máy tính (Excel phần mềm quản lý điểm) 18 Phân tích thông tin kết học tập học sinh 19 Lướt web tra cứu thông tin môn, nắm bắt tin tức Xin Thầy cô vui lòng cung cấp vài thông tin cá nhân HT PHT Chức vụ tại: TT GV NV Thầy cô là: (HT, PHT, tổ trưởng, GV) Giới tính Nam Nữ Là phái nam hay nữ Thông tin cá nhân thông tin khác bảo mật phục vụ cho mục đích làm đề tài nghiên cứu khoa học Chúng xin chân thành cám ơn quý thầy cô giúp đỡ Phụ lục 6: Phiếu thăm dò tính cần thiết tính khả thi số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT hoạt động dạy học trường THCS huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa Để giúp hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học, xin Thầy cô vui lòng cho ý kiến tính cần thiết, tính khả thi biện pháp quản lý ứng dụng CNTT hoạt động dạy học đơn vị Thầy cô theo bảng kèm theo cách gạch chéo vào mức độ đồng ý Có mức độ sau: - Mức độ 1: Rất cần thiết hay khả thi - Mức độ 2: Cần thiết hay khả thi - Mức độ 3: Không cần thiết hay không khả thi STT Biện pháp Tác động mạnh mẽ đến nhận thức cán bộ, giáo viên nhà trường nhiệm vụ ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học thời kỳ mới, để từ hiểu rõ CNTT công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho CB, GV đổi phương pháp dạy học Xây dựng, phát triển sử dụng có hiệu hệ thống CSVC, phương tiện CNTT Tăng cường việc huy động nguồn lực để đầu tư sở vật chất, phương tiện ứng dụng CNTT Nâng cao trình độ tin học, ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Tăng cường quản lý lập kế hoạch triển khai nội dung, chương trình thực ứng dụng CNTT Giám sát kiểm tra việc thực ứng dụng CNTT dạy học Tính cần thiết Tính khả thi 10 giáo viên Tổ chức thi đua nâng cao chất lượng thiết kế giảng trình chiếu máy tính Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng thiết kế giảng trình chiếu máy tính Sử dụng hình thức thi đua khen thưởng, hỗ trợ phù hợp kịp thời Xin Thầy cô vui lòng cung cấp vài thông tin cá nhân HT PHT TT Chức vụ Thầy cô là: Nam Nữ Giới tính: Là phai nam hay phái nữ: GV NV Ngoài biện pháp trên, Thầy cô có đề xuất thêm biện pháp khác: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Rất cám ơn Thầy cô cho ý kiến [...]... tham khảo, luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài Chương 2: Thực trạng việc quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học ở các trường Trung học cơ sở huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa Chương 3: Một số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học ở các trường Trung học cơ sở huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 6 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn... tin trong dạy học ở nhà trường THCS, chúng tôi mạnh dạn tiến hành nghiên cứu đề tài: Một số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học ở các trường Trung học cơ sở huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 2 Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp quản lý việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 3 Khách... thống các khái niệm, cơ sở lý luận, các văn kiện của Đảng, văn bản pháp quy của Nhà nước và của ngành GDĐT về chỉ đạo quản lý và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường THCS - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa - Đề xuất một số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học, chủ yếu của Hiệu trưởng các. .. toàn diện Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về việc quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường THCS Phân tích, đánh giá nguyên nhân tồn tại trong quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học, đưa ra một số biện pháp khả thi về quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa nói riêng và các trường THCS nói chung 8 Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu, phần kết luận,... 3.1 Khách thể nghiên cứu: 4 Công tác quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học ở trường THCS 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học ở trường THCS 4 Giả thuyết khoa học: Nếu đề xuất được một số biện pháp quản lý khoa học, có tính khả thi thì sẽ nâng cao được hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở các trường THCS 5 Nhiệm vụ và... Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa Đề tài ứng dụng CNTT tổ chức các hoạt động dạy học môn Vật lý ở trường CĐSP của tác giả Trần Thị Thu Trang, trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh [11] [28] Tuy nhiên đến nay còn ít đề tài nghiên cứu việc quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học ở các trường THCS Xuất phát từ những yêu cầu khách quan và tính cấp thiết về bài toán quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong. .. nguồn nhân lực công nghệ thông tin; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và phát triển dịch vụ công nghệ thông tin Điều 24, luật Công nghệ thông tin nêu rõ nguyên tắc ƯD CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước: “1 Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phải được ưu tiên, bảo đảm tính công khai, minh bạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà... tiếp giảng dạy vì ngại tiếp cận với CNTT, chưa tích cực đổi mới phương pháp dạy học, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, quan trọng hơn là do các nhà quản lý cấp cơ sở còn lúng trong quản lý chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là quản lý chỉ đạo ứng dụng CNTT vào dạy học Cùng với ngành Giáo dục Đào đạo trong cả nước, giáo dục huyện Tĩnh Gia đã có nhiều cố gắng trong quản lý việc ứng dụng CNTT trong dạy học, bước... 24] Công nghệ thông tin mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến tạo, phương pháp dạy học theo dự án, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề càng có nhiều điều kiện để ứng dụng rộng rãi Các hình thức dạy học như dạy học đồng loạt, dạy theo nhóm, dạy cá nhân cũng có những đổi mới trong môi trường công nghệ thông tin. .. trưởng các trường THCS huyện Tĩnh Gia 5.2 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu các biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 6 Phương pháp nghiên cứu: Để giải quyết nhiệm vụ, nội dung và mục đích nghiên cứu, đề tài sử dụng kết hợp một số phương pháp sau: 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận Phân tích và tổng hợp tài liệu, khái quát các nhận ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THẾ PHONG MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN... Cơ sở lý luận đề tài Chương 2: Thực trạng việc quản lý ứng dụng CNTT hoạt động dạy học trường Trung học sở huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa Chương 3: Một số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT hoạt động. .. biện pháp quản lý ứng dụng CNTT hoạt động dạy học trường Trung học sở huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề xuất số biện pháp quản lý việc ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa, Một số biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa, Một số biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa liên quan