Khảo sát và phân tích một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm hà tây trong 5 năm (1997 2001)

61 315 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015, 16:07

BỘ Y TÊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI s v NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH MỘT s ố CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY c ổ PHAN DƯỢC PHẨM h t â y t r o n g NĂM (1997 - 2001) (KĩịQA LUKĨl t ố t HQI)JỆP Dược SỸ KlịĨTỈ 52:1997 - 2002) Người hướng dẫn: TS LÊ VIÊT HÙNG ThS NGUYỄN TUẤN ANH Nơi thực hiện: CTCPDP Hà Tây Bộ mơn Quản lý Kinh tế Dược Thời gian thực : 3/3 - 25/5/2002 r ỈA ^ >N 1* THƯ-VíỆN); V HÀ NỘI 2002 U -Ế ữ Ị y : : Ho L, ìi2 ĨJ s Q lh â ỉt i l l fi, fấ ¿I ft t h n h U h é a Lu ậ n tố i ễtụ h ìêp eli ú p h é fì tơ i ỉtitííe lù i ụ, tú Í íỉíị lùêỉ đu sâu Jắe tó lời ếm cĩit ehân thành nhất, tồi: Çj (Ị)ỉê í HỗùntỊ, - ff)h ó h ỉ i í í tí'Mú’n tj tí'iiú’a g ¿tai hoe nữưđa Hỗù Q lơ i ttq iíú í th íiíj íĩiĩ tỵ'ite tiêfì hưổnạ, ílẫ n f (jiiífi itẽ i ú ỉí ỉíííì m o i (tiều êít th u ậ n lú i (te ohú tơ i h ú ù n th n h khóa, tu â n tốt nq h ieft íia ụ ÇjhcS* OlụuỊỆỈtt ÇJutin cỈtih - ¿ ị ỉ íi ợ üien d tiđ e ĩt ã t ift t ê f f if t h a h í lu i tì Í iít ú t iỉi ílẫ n Q$ỗ w ion Q u ả n tij íMt DCinh te a íỊỈú ệ t đ ổ t i S itơ t íỊ t t ỉ v ìn lỉ lầ m k/ióa lit a n ÇJêt cãi n ỉifi Im ụ, tú lò tiíị txí ổn ah n th n h tâ i: rDcS J¿e (ĩ)ãíi JẼJỞ£¿iám ĩtêíe ĩũỉxt hành @cĩ@fp [...]... quả HĐKD của công ty trong 5 năm (1997- 2001) để phân tích LN và đánh giá khả năng hoạt động SXKD của công ty 29 Bảng 11: Báo cáo kết quả HĐKD của CTCPDP Hà Tây từ năm 1997 đến 2001 Đơn v ị : Triệu đồng — - Nãm Chỉ tiêu ' Tổng doanh thu 1997 1998 1999 2000 2001 63.800 1 05. 799 162 .55 8 208.7 65 233 .55 1 Các khoản giảm trừ 8 25, 5 1.380 4 95 509 454 1 Doanh thu thuần 62.970 ,5 104.419 162.036 208. 256 233.097... quyết định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1 .5. 2 Phân tích hoạt động kinh doanh qua bảng báo cáo kết quả HĐKD Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh theo từng hoạt động của doanh nghiệp Số liệu trong bảng BCKQHĐKD cung cấp những thông tin tổng hợp về phương thức hoạt động kinh doanh, về việc... của xí nghiệp là kinh doanh và sản xuất thuốc chữa bệnh Tháng 7 năm 19 85 Xí nghiệp ỉiên hợp Dược Hà Sơn Bình ra đời trên cơ sở hợp nhất các đơn vị Dược trong tỉnh đó là: - Công ty Dược phẩm Hà Sơn Bình - Xí nghiệp Dược phẩm I Hà Sơn Bình - Công ty Dược liệu Hà Sơn Bình Tháng 10 năm 1991 sau khi tách tỉnh Hà Sơn Bình thành 2 tỉnh: Hà Tây và Hòa Bình, ngành Dược Hà Tây có tên là: Xí nghiệp liên hợp Dược. .. khoán ❖ Cổ phần: là vốn điều lệ của doanh nghiệp chia thành nhiều phần bằng nhau ♦> Cổ đông: là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần của CTCP ❖ Cổ phiếu: là một loại chứng chỉ có giá trị do CTCP phát hành để xác nhận quyền sở hữu cổ phần của cổ đông ❖ Cổ tức: là số tiền hàng năm được trích từ LN của công ty để trả cho mỗi cổ phần ❖ Vốn điều lệ của CTCP: là tổng số vốn do các cổ đông đóng góp và ghi vào... thác tiềm năng và khắc phục các tồn tại yếu kém của quá trình HĐKD - Xây dựng phương án kinh doanh căn cứ vào mục tiêu đã định 1.4 Vài nét chính về quá trình hình thành và phát triển của CTCPDP Hà Tây Công ty dược phẩm Hà Tây được hình thành từ những năm 1 956 - 1960 có chức năng phân phối, lưu thông thuốc chữa bệnh và mãi đến năm 19 65 thì đổi tên thành Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây và thành lập nên xưởng... tỉnh Hà Tây Tháng 3 năm 1993 đổi tên thành: Công ty Dược phẩm Hà Tây, và đặc biệt trong năm 1997 thực hiện quyết định của ƯBND tỉnh, công ty đã tiếp nhận 10 công ty Dược huyện, thị xã đang làm ăn hiệu quả chưa cao, nhà cửa dột nát về với công ty Theo xu hướng chung của sự phát triển trong nền kinh tế thị trường, nắm bắt được tính ưu việt và sự cần thiết cổ phần hóa DNNN, nên ngày 21 tháng 12 năm 2000... ƯBND tỉnh Hà Tây ra quyết định số 1911/QĐ-UB chuyển DNNN Công ty Dược phẩm Hà Tây thành Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, với tên giao dịch là HATAPHAR - trụ sở chính đặt tại: 80 Quang Trung-thị xã Hà Đông-tỉnh Hà Tây Với chức năng chính là: sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc chữa bệnh, hóa chất dược, dược liệu và trang thiết bị dụng cụ y tế Về mặt chính quyền: công ty chịu sự lãnh đạo của UBND... của người lao động với các hoạt động của công ty, là động lực vật chất khuyến khích, kích thích người lao động Tiền lương bình quân của CBCNV Tiền lươngbq = Tổng quĩ lương Tổng CBCNV (Công thức 15) 1 .5. 7 Mạng lưới phục vụ Đánh giá khả năng phục vụ của công ty đáp ứng nhu cầu về thuốc của mạng lưới y tế tỉnh Hà Tây 1 .5. 8 Chất lượng thuốc Chỉ tiêu chất lượng là chỉ tiêu hàng đầu trong kinh doanh, ... tiêu chuẩn GMPASEAN và công ty CPDP Hà Tây đã được Cục Quản lý Dược - Bộ Y Tế kiểm tra và cấp chứng chỉ cho 3 dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-ASEAN, là điều kiện để sản phẩm thuốc của CTCPDP Hà Tây xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á 1 .5 Các chỉ tiêu khảo sát Tiến hành đánh giá phân tích các chỉ tiêu sau: 1 .5. 1 Tổ chức bộ máy và cơ cấu nhân lực Thể hiện cách bố trí sử dụng nguồn lực, là một trong. .. tiến hành công tác cổ phần hóa Đã có 16 tỉnh thành phố triển khai thành công cổ phần hóa DNNN, 9 tỉnh khác đang lập kế hoạch xúc tiến trong năm 2002, còn lại 36 tỉnh chưa có kế hoạch Đến nay có 36 DNNN đã hoàn thành cổ phần hóa Trong đó Tổng công ty Dược Việt Nam đã cổ phần hóa được 6 đơn vị thành viên Các công ty sau khi cô phần xong đều ổn định và tăng trưởng mạnh [4] 9 1.3 Phương pháp luận về phân tích ... DNNN Cơng ty Dược phẩm Hà Tây thành Cơng ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, với tên giao dịch HATAPHAR - trụ sở đặt tại: 80 Quang Trung-thị xã Hà Đơng-tỉnh Hà Tây Với chức là: sản xuất, kinh doanh, xuất... sát phân tích sơ tiêu hoạt động kinh doanh CTCP Dược Phẩm Hà Tây năm từ 1997 đến 2001” Với mục tiêu: Tim hiểu thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh CTCP Dược phẩm Hà Tây giai đoạn 1997 - 2001... trình HĐKD - Xây dựng phương án kinh doanh vào mục tiêu định 1.4 Vài nét q trình hình thành phát triển CTCPDP Hà Tây Cơng ty dược phẩm Hà Tây hình thành từ năm 1 956 - 1960 có chức phân phối,
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát và phân tích một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm hà tây trong 5 năm (1997 2001), Khảo sát và phân tích một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm hà tây trong 5 năm (1997 2001), Khảo sát và phân tích một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm hà tây trong 5 năm (1997 2001)

Từ khóa liên quan