Phân tích tình hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô việt thắng

68 336 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015, 15:07

CH NGă1.ăC ăS LụăLU N V PHỂNăTệCHăTÌNHăHÌNH TÀIăCHệNHăDOANHăNGHI P 1.1 T ngăquanăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p 1.1.1 Khái ni m v tài doanh nghi p Tài doanh nghi p quan h kinh t phát sinh g n li n v i trình t o l p, phân ph i s d ng ngu n l c tài chính, qu ti n t trình ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p nh m đ t t i m c tiêu nh t đ nh Tài doanh nghi p m t b ph n h th ng tài chính, t i ngu n tài xu t hi n đ ng th i c ng n i thu hút tr l i ph n quan tr ng ngu n TCDN Tài doanh nghi p có nh h ng l n không ch v i tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p mà nh h ng không nh đ n đ i s ng xã h i, s phát tri n hay suy thoái c a n n kinh t nói chung Toàn b quan h kinh t đ c bi u hi n b ng ti n phát sinh nh h ng đ n doanh nghi p đ u th hi n n i dung c a TCDN, bao g m quan h tài sau: - Quan h n i b doanh nghi p: ó khía c nh tài liên quan đ n v n đ phân ph i thu nh p sách tài c a doanh nghi p nh v n đ c c u tài chính, sách đ u t , sách phân chia l i nhu n kinh doanh, s d ng ngân qu n i b doanh nghi p… - Quan h tài gi a doanh nghi p Nhà n c: ây m i quan h phát sinh doanh nghi p th c hi n ngh a v thu đ i v i Nhà n c Nhà n c th c hi n trách nhi m qu n lý đ i v i doanh nghi p - Quan h gi a doanh nghi p v i th tr ng tài t ch c tài trung gian: i u th hi n rõ ràng nh t vi c huy đ ng v n cho nhu c u kinh doanh nh phát hành c phi u, trái phi u, đ u t ch ng khoán… - Quan h gi a doanh nghi p v i nhau: Trong n n kinh t , doanh nghi p có quan h ch t ch v i doanh nghi p khác th tr ng nguyên v t li u đ u vào hay hàng hóa, d ch v đ u Bên c nh quan h c nh tranh v i đ i th ngành ngh 1.1.2 Khái ni m phân tích tài doanh nghi p Phân tích TCDN t p h p khái ni m, ph ng pháp công c cho phép x lý thông tin k toán, tài thông tin khác v qu n lý nh m đánh giá tình hình tài c a m t doanh nghi p, đánh giá r i ro, m c đ ch t l ng hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p đó, kh n ng ti m l c c a doanh nghi p, giúp ng s d ng thông tin đ a quy t đ nh tài quy t đ nh qu n lý phù h p i Tài doanh nghi p bao g m lu ng chuy n d ch giá tr , lu ng v n đ ng c a t t c ngu n l c TCDN trình t o l p, phân ph i s d ng qu ti n t ho c v n ho t đ ng c a doanh nghi p nh m đ t đ c m c tiêu kinh doanh Phân tích ph i t p trung vào vi c làm rõ lu ng v n đ ng nh th nào, có phù h p v i m c tiêu kinh doanh đ hay không, có phù h p v i c ch sách hi n hành hay không Qua đó, nhà qu n tr tài hình thành m t nhìn toàn di n v tình hình tài c a doanh nghi p, ph c v cho vi c đ a nh ng d báo chu n xác v k t qu ho t đ ng t ng lai, quy t đ nh bi n pháp ng x , h tr , c i thi n tình hình TCDN hi n t i Phân tích chìa khóa cho nh ng quy t đ nh sáng su t 1.1.3 Ý ngh a c a phân tích tài doanh nghi p Phân tích tài doanh nghi p tr c h t quan tr ng h n c công c h u hi u ph c v cho công tác quy t đ nh c a bên có l i ích g n v i doanh nghi p B i v y, vi c th ng xuyên ti n hành phân tích tình hình tài s giúp bên liên quan th y rõ b c tranh v th c tr ng ho t đ ng tài chính, xác đ nh đ y đ đ n nh ng nguyên nhân, m c đ nh h ng c a nhân t đ n tình hình tài c a doanh nghi p T đó, có nh ng gi i pháp h u hi u đ n đ nh t ng c ng s c m nh TCDN C th ý ngh a c a phân tích tài doanh nghi p có th tóm g n nh sau: Th nh t, phân tích tài cung c p đ y đ , k p th i trung th c thông tin v tài cho ch s h u, bên ch n đ có nh ng quy t đ nh đ n t ng lai nh m có đ c hi u qu cao nh t u ki n ngu n l c có h n Qua báo cáo phân tích TCDN nhà qu n lý th y doanh thu bán s n ph m t ng s n ph m gi m, bi t đ c r i nhà qu n lý s đ a nh ng s u ch nh nh c t gi m s n ph m có doanh thu gi m đ u t vào s n ph m mà đem l i doanh thu cao có xu h ng t ng Th hai, phân tích tài cung c p thông tin v tình hình huy đ ng v n, hình th c huy đ ng v n, sách vay n , m t đ s d ng đòn b y kinh doanh, đòn b y tài v i m c đích làm gia t ng l i nhu n t ng lai Thông qua báo cáo phân tích TCDN c th qua b ng cân đ i k toán c a doanh nghi p ng i đ c có th th y đ c c c u ngu n v n c a doanh nghi p nh th nào, vay ngân hàng bao nhiêu, kho n n nhi u hay ít, c c u ngu n v n c a doanh nghi p bao nhiêu, v n ch s h u Th ba, phân tích tài cho ng i s d ng thông tin hi u đ c n m ch c ý ngh a s trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p Qua đó, ng i s d ng thông tin s áp d ng công c phân tích khác đ ch t l c thông tin t d li u ban đ u phù h p v i m c đích c a Thang Long University Library Th t , phân tích tài c s cho d đoán t ng lai, t có th đ a quy t đ nh tài phù h p Vi c phân tích tài công c c a giúp ng i s d ng thông tin có th đ a nh ng đánh giá có c n c v tri n v ng tài t ng lai c a doanh nghi p d a nh ng k t qu c a kh s gi đ nh v t ng lai 1.1.4 Vai trò c a phân tích tài doanh nghi p Ho t đ ng tài có m i liên h tr c ti p v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh Do đó, t t c ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ u có nh h ng t i tình hình tài c a doanh nghi p Ng c l i tình hình tài doanh nghi p t t hay x u đ u có tác d ng thúc đ y ho c kìm hãm đ i v i trình s n su t kinh doanh c a doanh nghi p Vì v y c n ph i th ng xuyên theo dõi đánh giá k p th i, ki m tra tình hình tài c a doanh nghi p, công tác phân tích tài doanh nghi p có vai trò vô quan tr ng Nh nói trên, nhu c u thông tin v tình hình tài doanh nghi p c a đ i t ng khác khác nhau, v y, v i m i đ i t ng, vai trò c a phân tích tài c ng có nh ng đ c tr ng riêng bi t D i trình bày vai trò c a phân tích tài doanh nghi p d i góc đ m i quan tâm c a bên liên quan đ n doanh nghi p 1.1.4.1 i v i ng i qu n lý doanh nghi p Các nhà qu n lý doanh nghi p nh ng ng i tr c ti p tham gia vào trình qu n lý doanh nghi p, nh ng ng i tr c ti p quy t đ nh v chi n l c s n xu t kinh doanh, nh ng sách tác đ ng đ n k t qu kinh doanh c a doanh nghi p Do v y, nhu c u thông tin c a nhà qu n tr doanh nghi p l n nh t, chi ti t nh t có th Nh m đáp ng nhu c u này, doanh nghi p th m chí t ch c m t h th ng k toán riêng, k toán qu n tr v i đ c tr ng s linh ho t thu th p trình bày báo cáo, tính t c th i c a thông tin mà đó, bao hàm r t nhi u thông tin n i b , bí m t l Phân tích tài doanh nghi p nh m giúp nhà qu n lý đ a nh ng chi n c đ u t dài h n cho doanh nghi p T vi c phân tích tình hình, hi u qu s d ng tài s n c a doanh nghi p, nhà qu n lý s cân nh c nên đ u t vào lo i tài s n cho phù h p Bên c nh đó, d a vào vi c phân tích di n bi n s d ng v n hi u qu s d ng v n, nhà qu n tr tài s nh n đ nh v tình hình cân đ i v n c a doanh nghi p, t quy t đ nh t ng gi m kho n m c ngu n v n ngu n c ng nh cách th c huy đ ng v n m t cách h p lý nh t Nhà qu n lý doanh nghi p ph i l a ch n xem doanh nghi p nên huy đ ng v n t ngu n v i c c u th cho chi phí cho m i đ ng v n vay th p nh t Phân tích tài giúp d báo tình hình tài doanh nghi p t ng lai B t k m t doanh nghi p trình ho t đ ng, nhà qu n lý đ u c n đ t nh ng m c tiêu ng n dài h n t ng lai Do đó, nh nh ng d báo tài có đ c t vi c phân tích mà nhà qu n lý doanh nghi p có th u ch nh m c tiêu cho phù h p nh t 1.1.4.2 i v i nhà đ u t vào doanh nghi p Các nhà đ u t vào doanh nghi p có th cá nhân, t ch c c ng có th doanh nghi p khác M i quan tâm hàng đ u c a đ i t ng kh n ng sinh l i c a doanh nghi p, nh h ng đ n l i ích t ng ng v i kho n đ u t c a h hi n t i hay nh ng kho n v n h có k ho ch góp t ng lai Phân tích tình hình tài doanh nghi p s giúp nhà đ u t có nhìn đ n v tình hình tài c a doanh nghi p, nh n bi t đ c kh n ng sinh lãi c a doanh nghi p T h đ a quy t đ nh đ u t xác N u báo cáo phân tích TCDN ch doanh nghi p làm n có lãi hi n t i tri n v ng cao t ng lai nhà đ u t s quy t đ nh góp v n vào doanh nghi p ng c l i, h s không ch u góp v n hay rút v n n u tình hình TCDN cho h d báo v thua l , m đ m 1.1.4.3 i v i ch n c a doanh nghi p Ch n c a doanh nghi p nh ng ng i cho doanh nghi p vay v n, bao g m ngân hàng, t ch c tín d ng hay cá nhân cho vay i u quan tr ng nh t đ i v i đ i t ng kh n ng sinh l i kh n ng toán c a doanh nghi p Thông qua vi c so sánh s l ng ch ng lo i tài s n v i s n ph i tr theo kì h n, đ i t ng s quy t đ nh xem có nên cho doanh nghi p vay hay không, n u cho vay cho bao nhiêu, lãi su t hay u ki n toán Ngoài ra, ngân hàng quan tâm đ n l ng v n ch s h u c a doanh nghi p coi ngu n đ m b o cho kh n ng thu h i n doanh nghi p thua l , phá s n Ngân hàng s h n ch cho doanh nghi p vay doanh nghi p d u hi u có th toán kho n n đ n h n 1.1.4.4 i v i ng i lao đ ng doanh nghi p Ng i lao đ ng doanh nghi p nh ng ng i mà thu nh p c a h tr c ti p nh h ng t k t qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p Thông th ng, doanh nghi p có nh ng quy đ nh v cách tính l ng, ngày tr l ng hay hình th c tr l ng c th công khai Tuy nhiên, tình hình tài c a doanh nghi p đóng vai trò l n đ i v i kho n th ng l ng, phúc l i b sung hàng n m c a nhân viên ôi khi, n u doanh nghi p g p v n đ kh n ng toán, nhân viên có th b ch m l ng hay n l ng Bi t đ c tình hình tài doanh nghi p giúp ng i lao đ ng yên tâm làm vi c, g n bó lâu dài v i doanh nghi p Thang Long University Library 1.1.4.5 i v i c quan qu n lý nhà n Trong c ch qu n Nhà n c c, c quan thu đ n v quan tâm nhi u th ng xuyên nh t đ n báo cáo TCDN nh m xác đ nh s thu ph i n p c a doanh nghi p t ng giai đo n, so sánh v i s ti n n p, t đó, đánh giá v tình tr ng th c hi n ngh a v thu c a doanh nghi p Ngoài ra, c quan qu n lí Nhà n c c ng d a vào phân tích tài đ ki m tra, ki m soát ho t đ ng kinh doanh, ho t đ ng tài ti n t c a doanh nghi p có tuân th theo sách, ch đ lu t pháp quy đ nh không, c nh báo, x lý nh ng doanh nghi p có d u hi u gian l n, b t th doanh ng kinh 1.2.ăThôngătinăs d ngătrongăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p 1.2.1 Thông tin ngành kinh t c m v ngành kinh t có tác đ ng l n đ n nh h ng đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, xu h ng phát tri n, thách th c, khó kh n chung mà doanh nghi p ngành ph i đ i m t M t m t, đ c m nh h ng tr c ti p đ n c c u tài s n, ngu n v n, ch tiêu kinh t bình quân nh t c đ luân chuy n v n, vòng quay hàng t n kho, t su t sinh l i c a tài s n c đ nh… Ta có th d dàng nh n ra, c c u tài s n c a ngân hàng s linh ho t, tài s n c đ nh doanh nghi p ngành khai khoáng, hay t c đ quay vòng hàng t n kho c a doanh nghi p bán l s nhanh g p nhi u l n công ty b t đ ng s n M t khác, ch tiêu trung bình c s quan tr ng cho vi c xác đ nh v trí c a doanh nghi p, đánh giá hi u qu ho t đ ng so v i m t b ng chung c ng toàn ngành Ch tiêu đ c bi t khác gi a ngành n cho chu n so sánh c a doanh nghi p c ng ngành s gi ng khác ngành s khác Do v y, s d ng ph ng pháp so sánh đ i v i ch tiêu tài c a doanh nghi p hai ngành khác vô ngh a Nói tóm l i, thông tin v ngành kinh t s giúp cho ng i th c hi n phân tích c ng nh ng i s d ng thông tin phân tích có s đánh giá công b ng h n, khách quan h n, t đó, giúp ích cho vi c quy t đ nh hi u qu h n 1.2.2 Thông tin tài doanh nghi p N u nh thông tin ngành kinh t nh ng thông tin chung, mang t m v mô thông tin tài doanh nghi p l i nh ng thông tin c th , đ i t ng c a phân tích TCDN Các thông tin bao g m nh ng thông tin v chi n l c, sách l c kinh doanh c a doanh nghi p t ng th i k , thông tin v tình hình k t qu kinh doanh c a doanh nghi p, tình hình huy đ ng, phân ph i s d ng v n, kh n ng toán, hi u qu s n xu t kình doanh đ c ph n ánh đ y đ báo cáo tài c a doanh nghi p Báo cáo tài bao g m: B ng cân đ i k toán, Báo cáo k t qu kinh doanh, Báo cáo l u chuy n ti n t Thuy t minh báo cáo tài 1.2.2.1 B ng cân đ i k toán B ng cân đ i k toán m t báo cáo tài khái quát toàn b tài s n ngu n hình thành tài s n t i m t th i m nh t đ nh, d i hình thái giá tr B ng C KT g m hai ph n: tài s n ngu n v n, theo ph ng trình k toán: T ngătƠiăs n = T ng ngu n v n Ph n tài s n: ph n ánh toàn b giá tr tài s n hi n có c a doanh nghi p t i th i m báo cáo theo c c u tài s n hình th c t n t i trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, g m:  Tài s n ng n h n Tính ng n h n đ c th hi n thông qua th i gian d ki n khai thác lo i tài s n nh h n ho c b ng m t niên đ k toán, th ng m t n m Theo quy đ nh c a B Tài chính, lo i tài s n thu c danh m c Tài s n ng n h n bao g m: Ti n kho n t ng đ ng ti n, Các kho n đ u t tài ng n h n, Các kho n ph i thu ng n h n, Hàng t n kho Tài s n ng n h n khác  Tài s n dài h n: Ng c l i v i ng n h n, dài h n th hi n th i gian s d ng, luân chuy n, thu h i v n nhi u h n m t k kinh doanh, g m có: Tài s n c đ nh, Các kho n ph i thu dài h n Riêng v i tài s n c đ nh, theo thông t s 45/2013/TT-BTC c a B Tài ban hành ngày 25 tháng n m 2013, có thêm yêu c u v giá tr ph i t ba m i tri u đ ng tr lên Ph n ngu n v n: ph n ánh ngu n hình thành tài s n hi n có c a doanh nghi p t i th i m báo cáo, g m:  N ph i tr ngu n v n doanh nghi p vay, n ch a toán hay chi m d ng c a đ n v , cá nhân khác, bao g m N ng n h n N dài h n  V n ch s h u kho n ti n ch doanh nghi p đóng góp, tách bi t v i tài s n c a ng i góp v n V n ch s h u ngu n v n v nh vi n, th hi n tính t ch tài ti m l c c a doanh nghi p Trong BC KT đ đ u t c a ch s h u Ngu n kinh phí, qu khác c chia thành V n Theo m u B Tài quy đ nh, m i ph n c a BC KT đ u đ c ph n ánh theo c t: S th t , tên ch tiêu, mã s , thuy t minh, s n m nay, s n m tr c C s d li u đ l p b ng c n c vào s k toán t ng h p, s k toán chi ti t BC KT k tr c c BC KT ta có th nh n đ nh nhanh v quy mô c a doanh nghi p, tính t ch v m t tài chính, c c u s d ng ngu n v n,… 1.2.2.2 Báo cáo k t qu kinh doanh Báo cáo k t qu kinh doanh báo cáo tài t ng h p, ph n ánh t ng quát tình hình k t qu kinh doanh m t k ho t đ ng c a doanh nghi p chi ti t Thang Long University Library cho ho t đ ng kinh doanh Nói cách khác, báo cáo k t qu kinh doanh ph ng ti n trình bày kh n ng sinh l i th c tr ng ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, d i hình thái ti n t C s đ l p báo cáo k t qu kinh doanh t s phát sinh s t ng h p v doanh thu, chi phí s li u báo cáo kì tr c Trong báo cáo k t qu kinh doanh, ch tiêu c b n đ Doanh thu thu n L i nhu n g p = L i nhu n thu n T ng doanh thu L i nhu n g p L i nhu n tr = = c thu Doanh thu thu n = Các kho n gi m tr – bán hàng L i nhu n sau thu Thu nh p doanh nghi p c tính nh sau: doanh thu – Giá v n hàng bán Chi phí bán hàng – Chi phí qu n lí doanh nghi p L i nhu n thu n + L i nhu n khác – = L i nhu n tr c thu – Thu Thu nh p doanh nghi p N i dung c a BCKQKD có th thay đ i nh ng ph i ph n ánh đ c n i dung c b n là: doanh thu, giá v n hàng bán, chi phí bán hàng chi phí qu n lý doanh nghi p, lãi, l S li u báo cáo cung c p nh ng thông tin t ng h p nh t v ph ng th c kinh doanh c a doanh nghi p th i k ch r ng, ho t đ ng kinh doanh đem l i l i nhu n hay l v n, đ ng th i ph n ánh tình hình s d ng ti m n ng v v n, lao đ ng, k thu t kinh nghi m qu n lý kinh doanh c a doanh nghi p L i nhu n m c đích quan tr ng nh t c a doanh nghi p, v y, vi c cung c p thông tin v tình hình kinh doanh c a t ng ho t đ ng, s lãi, l c a doanh nghi p có tác d ng quan tr ng vi c quy t đ nh qu n tr , c ng nh quy t đ nh đ u t c a nh ng ng i liên quan Phân tích Báo cáo k t qu kinh doanh s làm sáng t m i quan h v l i nhu n, doanh thu, chi phí Qua đó, ph c v công tác đánh giá hi u qu ho t đ ng kinh doanh, d báo ti m n ng, xu h ng phát tri n c a doanh nghi p 1.2.2.3 Báo cáo l u chuy n ti n t Báo cáo l u chuy n ti n t báo cáo t ng h p ph n ánh vi c hình thành s d ng l ng ti n k k toán c a doanh nghi p Báo cáo l u chuy n ti n t c s đ phân tích kh n ng kinh doanh, tình hình nh h ng đ n kh n ng toán nhu c u tài b ng ti n k kinh doanh t i Ph ng trình cân đ i c a dòng ti n doanh nghi p: Ti n t năđ uăkìă+ăTi Theo ph ng th c tr nhóm: l u chuy n ti n t t đ ng tài l u chuy - Dòng ti n t ho t đ n thu k = Ti n chi k + Ti n t n cu i k c ti p, nh ng lu ng ti n vào đ c t ng h p thành ba ho t đ ng s n xu t kinh doanh, l u chuy n ti n t t ho t n ti n t t ho t đ ng đ u t ng s n xu t kinh doanh: dòng ti n vào tr c ti p liên quan đ n thu nh p t ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ c ghi nh n b ng thu nh p Dòng ti n thu vào ch y u t ho t đ ng bán hàng hóa, thành ph m ho c cung c p d ch v cho khách hàng Dòng ti n chi bao g m ti n chi tr cho nhà cung c p hàng hóa, d ch v cho doanh nghi p, ti n chi tr l ng cho ng i lao đ ng,… - Dòng ti n t ho t đ ng tài chính: dòng ti n vào liên quan đ n nghi p v ti n t v i ch th doanh nghi p (t ch s h u ch n ) tài tr cho doanh nghi p ho t đ ng c a doanh nghi p Dòng ti n vào ghi nh n ho t đ ng tài nh n ti n t ch s h u ch n Dòng ti n ng c l i - Dòng ti n t ho t đ ng đ u t : Là dòng ti n vào liên quan đ n vi c mua lý tài s n s n xu t kinh doanh doanh nghi p s d ng ho c đ u t vào ch ng khoán c a công ty khác Dòng ti n ph n ánh kho n đ u t ti n m t toàn b đ có đ c tài s n Dòng ti n vào ch đ c ghi nh n nh n đ c ti n t vi c lý tài s n đ u t tr c 1.2.2.4 Thuy t minh báo cáo tài Thuy t minh báo cáo tài tài li u đ c s d ng đ gi i trình khái quát nh ng ch tiêu v tình hình tài s n, ngu n v n k t qu s n xu t kinh doanh k , giúp cho vi c ch đ o s n xu t kinh doanh c a lãnh đ o doanh nghi p c quan có liên quan vi c ki m tra, giám sát vi c ch p hành ch đ tài k toán Thuy t minh báo cáo tài g m nh ng n i dung c b n sau: c m ho t đ ng c a doanh nghi p, k k toán, đ n v ti n t s d ng k toán, chu n m c k toán ch đ k toán áp d ng, sách k toán áp d ng Ngoài ra, có thông tin b sung cho kho n m c trình bày b ng cân đ i k toán, báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh báo cáo l u chuy n ti n t Do v y, đ phân tích tài phát huy hi u qu qu n lý nh ng thông tin c n thi t ph c v cho trình phân tích ph i đ c thu th p đ y đ , thích h p, ph n ánh đ c đ xác, tính trung th c cao ó yêu c u c a thu th p thông tin phân tích tài doanh nghi p 1.3.ăPh 1.3.1 Ph ngăphápăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p ng pháp so sánh So sánh vi c đ i chi u tình hình bi n đ ng c v s t đ i s t t ng ch tiêu c a báo cáo tài ây ph ng pháp đ ng đ i c s d ng r ng rãi phân tích tài đ nh n bi t đ c k t qu c a vi c th c hi n m c tiêu đ ra, c ng nh nh n đ nh xu h ng thay đ i tình hình tài áp d ng đ c ph ng pháp c n ph i đ m b o u ki n có th so sánh đ c c a ch tiêu (ph i th ng nh t v n i dung, ph ng pháp, th i gian, đ n v tính toán c a ch tiêu so sánh) theo m c đích phân tích mà xác đ nh g c so sánh G c so sánh có th ch n g c v m t th i gian ho c không gian K (đi m) đ c ch n đ Thang Long University Library phân tích g i k phân tích (ho c m phân tích) Các tr s c a ch tiêu tính k t ng ng g i tr s ch tiêu k g c, k phân tích t ng Ngoài ra, có th s d ng k thu t phân tích c a ph ng pháp so sánh nh : - So sánh gi a s th c hi n k v i s th c hi n k tr c đ th y rõ xu h ng thay đ i v tài c a DN, th y đ c s c i thi n hay x u nh th đ có bi n pháp kh c ph c k t i - So sánh gi a s th c hi n v i s k ho ch đ đ th y đ c m c đ hoàn thi n ch tiêu công vi c c a doanh nghi p - So sánh gi a s th c hi n k v i m c trung bình c a ngành đ th y đ tình hình tài c a doanh nghi p so v i doanh nghi p ngành Quá trình phân tích theo ph tình tr ng t t hay x u, đ c hay ch a đ ng pháp so sánh có th th c hi n đ c c c b ng hình th c: So sánh theo chi u ngang (so sánh ngang); So sánh theo chi u d c (so sánh d c); So sánh xac đ nh xu h ng tính ch t liên h gi a ch tiêu 1.3.1.1 So sánh ngang So sánh ngang báo cáo tài vi c so sánh, đ i chi u tình hình bi n đ ng c v s t đ i s t ng đ i t ng chi tiêu, c a m i báo cáo tài Th c ch t c a vi c phân tích s bi n đ ng v quy mô t ng kho n m c, t ng báo cáo tài c a doanh nghi p Qua đó, xác đ nh đ c m c bi n đ ng (t ng hay gi m) v quy mô c a chi tiêu phân tích m c đ ng c a t ng nhân t đ n ch nh h tiêu phân tích 1.3.1.2 So sánh d c So sánh d c báo cáo tài c a doanh nghi p vi c s d ng t l , h s th hi n m i t ng quan gi a ch tiêu t ng báo cáo tài chính, gi a báo cáo tài c a doanh nghi p Th c ch t c a vi c phân tích theo chi u d c phân tích s bi n đ ng v c c u hay nh ng m i quan h t l gi a ch tiêu h th ng báo cáo tài doanh nghi p 1.3.1.3 So sánh xác đ nh xu h ng tính ch t liên h gi a ch tiêu Các ch tiêu riêng bi t hay ch tiêu t ng c ng báo cáo tài đ c xem xét m i quan h v i ch tiêu ph n ánh quy mô chung chúng có th đ c xem xét nhi u kì, đ ph n ánh rõ h n xu h ng phát tri n c a cá hi n t ng kinh t - tài c a doanh nghi p Hình th c so sánh c n l ng s li u l n, xuyên su t nhi u n m c ng thêm nhi u yêu c u v tính nh t quán tính toán ghi chép s li u Do đó, ph bi n h n hình th c so sánh ngang so sánh d c 1.3.2 Ph ng pháp lo i tr Lo i tr m t ph ng pháp nh m xác đ nh m c đ nh h ng c a t ng nhân t đ n k t qu kinh doanh, b ng cách xác đ nh m c đ nh h ng c a nhân t này, lo i tr nh h ng c a nhân t khác Trong th c t ph ng pháp lo i tr đ c s d ng phân tích kinh t d i d ng là: ph ng pháp thay th liên hoàn ph 1.3.2.1 Ph ng pháp thay th liên hoàn ng pháp s chênh l ch Là ph ng pháp xác đ nh nh h ng c a nhân t b ng cách thay th l n l t liên ti p nhân t t giá tr k g c sang k phân tích đ xác đ nh tr s c a ch tiêu nhân t thay đ i Sau so sánh tr s c a ch tiêu v a tính đ ch tiêu ch a có bi n đ i c a nhân t c n xác đ nh s tính đ c v i tr s c a cm cđ nh h ng c a nhân t 1.3.2.2 Ph ng pháp s chênh l ch Ph ng pháp s chênh l ch th c ch t thay th liên hoàn Do v y, c ng đòi h i nh h n ch nh thay th liên hoàn Theo ph ng pháp này, m c đ nh h t ng h p đ c xác đ nh b ng s chênh l ch c đ c c đ nh l p tích s 1.3.3 Ph ph ng pháp rút g n c a ph ng pháp ng u ki n c ng có nh ng u m, ng c a nhân t đ i v i ch tiêu a nhân t nhân v i nhân t khác ng pháp Dupont Ph ng pháp phân tích tài Dupont k thu t đ c s d ng đ phân tích kh n ng sinh l i c a m t doanh nghi p b ng công c qu n lý hi u qu truy n th ng Mô hình Dupont tích h p nhi u y u t c a báo cáo thu nh p v i b ng cân đ i k toán đ phân tích m i liên h gi a ch tiêu tài qua giúp phát hi n nh ng nhân t nh h ng đ n ch tiêu phân tích theo m t trình t nh t đ nh ây k thu t mà nhà qu n lý n i b doanh nghi p th ng s d ng đ xác đ nh y u t t o nên m m nh, m y u ho t đ ng kinh doanh, t có nhìn c th h n, sâu s c h n vi c quy t đ nh B n ch t c a ph ng pháp tách m t ch tiêu kinh t t ng h p thành tích c a m t chu i t s có quan h m t thi t v i i u cho phép phân tích tác đ ng c a t ng ch tiêu thành ph n đ n ch tiêu t ng h p, t quy t đ nh phù h p v i tình hình tài c a doanh nghi p C th , mô hình Dupont th c hi n vi c tách t s ROA, ROE thành b ph n có liên h v i đ đánh giá tác đ ng c a t ng b ph n lên k t qu sau Tóm l i, ph ng pháp phân tích Dupont m t công c đ n gi n nh ng vô hi u qu , cho phép nhà phân tích có th nhìn khái quát đ c toàn b v n đ c b n 10 Thang Long University Library Do tình hình kinh doanh chung b thua l c ba n m t 2012 đ n 2014, nên t t c ch tiêu v kh n ng sinh l i đ u mang giá tr âm T su t sinh l i doanh thu (ROS) m i liên h tr c ti p gi a l i nhu n sau thu doanh thu thu n c a công ty, ph n ánh xác k t qu tình hình kinh doanh kì ROS c a công ty n m 2012 đ t 29,17%, t c v i 100 đ ng doanh thu công ty b l 29,17 đ ng ây u không ch p nh n b t c doanh nghi p Tuy nhiên, sang đ n n m 2013, b ng m t s u ch nh thích h p, t l l doanh thu gi m xu ng 1,65%, t c gi m t đ i 27,51%, t ng đ i 94,3% Nguyên nhân s l đ c ki m ch , ch 898 tri u đ ng, t c gi m 60,6% doanh thu thu n t ng lên đ n 595,8% ROS n m 2014 l i âm thêm 2,59% xu ng thành âm 4,24% l i nhu n sau thu gi m m nh, 257,8%, áp ch s gia t ng c a doanh thu 39,3% T su t sinh l i T ng tài s n (ROA) thay đ i v i chi u h m c th p h n ng t ng t v i ROS nh ng có ph n khác bi t cu i giai đo n Xu t phát n m 2012 v i giá tr ROA m c 4,98%, m t t l đáng th t v ng c a b t c doanh nghi p nào, nhiên, so sánh v i ch tiêu ROS có ph n tích c c h n Ti p đó, t ng t v i ROS, giá tr ROA t ng lên m t kho ng 3,31%, lên m c âm 1,67%, t c m c l gi m xu ng, 100 đ ng tài s n s d ng cho kinh doanh, công ty l 1,67 đ ng thay 4,98 đ ng nh n m 2012 Tuy nhiên, đ nh m c a thu l đ ng góc đ tài s n n m 2014, mà thua l t ng tr ng đ n 257,8% t ng tài s n l i gi m 18,3% làm cho ch tiêu ROA âm thêm 338,1%, thua l l n đ n m c ROA âm 7,34% Ti p theo, ta xem xét đ n T su t sinh l i c a V n CSH (ROE) ây ch tiêu đ c quan tâm nh t c a CSH doanh nghi p, nh h ng tr c ti p đ n l i ích c a h kinh doanh công ty TNHH Ô Tô Vi t Th ng, giai đo n 2012 – 2014, CSH s vô lo l ng n u so sánh t su t sinh l i c a đ ng v n b v i t su t ti n g i ngân hàng dao đ ng kho ng 6% – 8% m t n m T su t ROE n m 2012 âm 25,33% t ng ng v i vi c c b 100 đ ng v n vào công ty ông ch m t 25,33 đ ng kinh doanh thua l Ch s đ c c i thi n đôi chút lên m c âm 11,19% n m 2013 vi c gi m l c a công ty đ t 60,6% l n h n t c đ gi m v n CSH kì 10,8% Tuy nhiên, hai y u t bi n đ ng chi u gi m h s ROE s đ t m c th p k l c, c th âm 73,24%, t ng 554,3% so v i n m tr c K t qu t t y u l i nhu n sau thu c a công ty gi m đ n h n 2,5 l n v n CSH gi m g n m t ph n n m N u ti p t c thua l , s c ng h ng s l n, thua l n m tr c làm gi m giá tr L i nhu n ch a phân ph i, m t ch tiêu V n CSH Công ty không cách khác ph i qu n lí phí phát sinh, cân đ i gi a nhu c u khách hàng kh n ng cung c p, gi m chi phí giá v n đ kéo l i nhu n lên m c d ng 54 Thang Long University Library 2.2.5.4 Nhóm ch tiêu v s d ng đòn b y B ng 2.11 Ch tiêu v s d ng đòn b y c a công ty Ô Tô Vi t Th ng giai đo n 2012 – 2014 2012 Ch ătiêu Giáătr Giáătr 2013 2014 Chênhăl chăsoă Chênhăl chăsoă v iăn mă2012 v iăn mă2012 Tuy t đ i T ngă Giáătr đ iă (%) Tuy tă đ i T ngă đ iă (%) T su t l i nhu n sau thu v n CSH -25,33 -11,19 14,14 -55,8 -73,24 -62,05 554,3 L i nhu n tr c thu lãi vay (EBIT) -1.628 -65 1.563 -96,0 -2.020 -1.955 3.007,7 0,18 -0,40 -68,3 òn b y tài (DFL) 0,58 (Ngu n: Tính toán t BCTC công ty Ô Tô Vi t Th ng giai đo n 2012 – 2014) òn b y tài mang ý ngh a v m i quan h gi a s gia t ng c a l i nhu n l i ích CSH thu v , giá tr c a ch tiêu cao s phóng đ i kh n ng nh h ng c a EBIT đ n l i ích CSH T s ph thu c l n t tr ng n t ng tài s n N m 2013, ch s DFL m c 0,58 l n, t c v i m i 100 đ ng EBIT t o ra, CSH s nh n đ c 58 đ ng, t l đòn b y cao Nh ng tr ng h p c a công ty Ô Tô Vi t Th ng, kinh doanh b thua l t l thành b t l i cho CSH Sang đ n n m 2014, s u ch nh gi m kho n vay n c a công ty m t kho n 6.195 tri u đ ng, đòn b y c a công ty gi m xu ng 0,18 l n, t ng ng gi m 0,4 l n giá tr t đ i gi m 68,3% giá tr t ng đ i Trong b i c nh làm n thua l , s gi m sút có tác d ng b o v CSH, gi m thi u tác đ ng tiêu c c t ho t đ ng kinh doanh Nh ng xét cho cùng, v n gi i pháp tình th , nhi u ý ngh a n u công ty không th c i thi n k t qu kinh doanh n m t i 2.3.ă ánhăgiáăchungăv tìnhăhìnhătƠiăchínhăc aăCôngătyăTráchănhi m h u h n ỌăTôă Vi t Th ng 2.3.1 Thành t u Doanh thu bán hàng t ng m nh giai đo n phân tích i u không th ph nh n phân tích tình hình tài c a công ty Ô Tô Vi t Th ng k t qu t ng tr ng doanh thu r t l n, đ c bi t n m 2013 S t ng tr ng k t qu c a đ nh h ng m r ng th tr 55 ng, k ho ch đ c ti n hành tu n t qua nhi u n m c a ban lãnh đ o công ty v i m c tiêu cu i v n t m tr thành công ty TNHH nh p kh u, cung c p ô tô linh ki n ô tô hàng đ u mi n B c i u đ c hi n th c hóa b i đ i ng bán hàng n ng đ ng, táo b o công vi c, có chuyên môn cao m i quan h r ng rãi v i b n hàng uy tín Tình hình thu n nhanh, chi m d ng v n t t t bên Hai m t N ph i thu N ph i tr t i công ty hai m t có di n bi n đ i l p nh ng đ u có l i v i công tác huy đ ng v n Tình hình thu n đ c k toán th c hi n r t t t, h p đ ng đ c tr ti n h u nh không 30 ngày k t nh n hàng, n ph i thu liên t c gi t l th p t ng tài s n, giúp ngu n v n công ty không b chi m d ng Trái ng c l i, n ph i tr l i đ c công ty đàm phán, th a thu n th i gian tr ch m nh m t u kho n h p đ ng Nh đó, công ty Vi t Th ng huy đ ng đ c m t ngu n v n giá r , giúp toán b t v n vay ngân hàng Tuy nhiên, ngu n v n tín d ng th ng m i c ng có gi i h n, công ty c n xem xét toán đ cho nhà cung c p h n, đ t o u ki n cho kho n n sau, đ ng th i b o v uy tín c a th ng tr ng Luân chuy n hàng t n kho v i t c đ ngày nhanh Tình hình luân chuy n hàng t n kho c a công ty phát tri n t ng đ i t t đ i v i m t doanh nghi p kinh doanh hàng có giá tr cao đòi h i nhi u yêu c u k thu t nh linh ki n ô tô hay xe nh p kh u nguyên chi c T c đ luân chuy n hàng t n kho t ng đ u n m Xu t phát n m 2012 v i t c đ quay vòng hàng t n kho m c 0,27 vòng, t c c n 1.360 ngày đ hoàn thành luân chuy n, nh ng sang đ n n m 2013 2014, s vòng quay m i n m t ng lên l n l t 1,95 vòng 6,52 vòng, t ng ng v i t c đ t ng m i n m l n l t 727,9% 193,46% ây t c đ t ng r t cao đ i v i hi u qu s d ng tài s n Nguyên nhân c a thành qu m t ph n công ty tình tr ng th a c u thi u cung, hàng t n kho đ c đ t mua s m hay ph i chu n b chuy n hàng theo h p đ ng kí Bên c nh đó, c ng s thay đ i ph ng pháp kinh doanh m i đ c áp d ng t n m 2013 r ng gi m thi u hàng t n kho, ch tích tr v i s l ng v a đ v i d toán quý, gi m b t chi phí l u kho, thuê đ a m T c đ l u chuy n cao c a hàng t n kho y u t l n tác đ ng tích c c đ n Hi u su t s d ng tài s n c a công ty giai đo n 2012 – 2014 Kh n ng toán đ c tr ng c i thi n M c đích l n nh t c a ch n cho vay nh n đ c lãi vay thu h i v n, đó, kh n ng toán l i đ m b o cho vi c thu h i v n c a ch n dù tr ng h p x u nh t x y Do đó, h r t quan tâm đ n giá tr c a h s kh n ng toán Hi u đ c tâm lí đ ng th i tránh r i ro m t tính kho n, công ty Vi t Th ng c c u ngu n l c tài s n đ cân đ i ch tiêu bi u th kh n ng 56 Thang Long University Library toán, đ c bi t kh n ng toán nhanh toán t c th i, trì m c h p lí có xu h ng t ng C th , kh n ng toán nhanh c a công ty n m 2012 0,48 l n, t ng d n lên thành 0,54 l n 0,68 l n hai n m 2013 2014 Bên c nh đó, H s kh n ng toán t c th i t ng g p 12 l n t giá tr 0,009 l n n m 2012 lên thành 0,114 l n n m 2013 t ng ti p lên thành 0,260 l n n m 2014 ây vi c làm có ý đ c a ban lãnh đ o nh m t o thêm uy tín cho công ty, nhiên, c ng c n ý n u ch y theo ch tiêu v tính kho n có th làm l ch l c c c u tài s n, nh h ng đ n ch tiêu khác Cách tích c c nh t đ c i thi n tình hình t p trung vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh cho t o nhi u l i nhu n h n 2.3.2 H n ch Kinh doanh thua l su t giai đo n nghiên c u ây h n ch l n nh t c a công ty c ng h n ch tr ng y u mà nh t thi t ph i c i thi n b ng m i giá Trong su t n m t 2012 đ n 2014, công ty không h có lãi k c doanh thu có t ng 46.556 tri u đ ng, t ng ng 595,8% n m 2013 t ng thêm 21.383 tri u đ ng, t ng ng 39,3% n m 2014 i u nh h ng r t x u đ n hình nh c a công ty, tác đ ng đ n h u h t c ch tiêu tài có liên quan đ n l i nhu n đ c bi t ch tiêu v t su t l i nhu n nh ROS, ROA, ROE Ngoài ra, ngu n v n CSH b thu h p ph i bù đ p cho ph n L i nhu n ch a phân ph i trì m c âm Tính đ c l p tài gi m c l p tài th hi n thông qua ch tiêu h s t tài tr Các ch tiêu ph n ánh m i quan h gi a m t bên v n CSH, m t bên ch tiêu tài s n đ đánh giá xem kh n ng đáp ng c a ngu n v n đ i v i nhu c u v n t ng ng T i công ty Vi t Th ng, s thu h p c a ngu n v n ch r t l n tình hình thua l tri n miên, tính đ c l p tài gi m d n qua n m Công ty bu c ph i vay n nhi u h n đ trang tr i nhu c u c a lo i tài s n, kèm v i s ph thu c v v n, áp l c tr n h n đ ng th i tình tr ng thi u n i l c v n, có th gây tâm lí r t rè cho nhà qu n tr , đánh m t c h i kinh t Cân b ng tài s n – ngu n v n m t cân đ i Cân b ng tài s n – ngu n v n bi u th m i quan h gi a vi c huy đ ng v n s d ng v n, đó, có hai khía c nh ng n h n dài h n Trên c hai khía c nh này, công ty Vi t Th ng đ u có nh ng h n ch đáng ý u ti n, nhu c u v n l u đ ng ròng đ i di n cho cân b ng ng n h n m c âm sâu, v i n m 2012 âm 7.858 tri u đ ng, n m 2013 gi m ti p thành âm 19.153 tri u đ ng k t thúc n m 2014 m i m c âm 25.349 tri u đ ng Nhu c u v n âm kho n v n vay n huy đ ng t bên 57 th a đ tài tr cho kho n v n b chi m d ng kho n n m hàng t n kho Tuy nhiên, n u th a nhi u l i nh c m ch ng t công ty có c c u ngu n v n không cân đ i, nguy c ph thu c vào kho n n hi n h u tr c m t V cân b ng dài h n, đ i di n ch tiêu V n l u đ ng ròng, có xu h ng gi m đ u đ n cu i n m 2014, giá tr gi m xu ng d i 0, t c ph i s d ng ngu n v n ng n h n đ đ u t cho tài s n dài h n C th , v n l u đ ng ròng n m 2012 đ t 8.206 tri u đ ng, gi m xu ng 2.394 n m 2013 xu ng m c âm 70,8 vào cu i n m 2014 Nh v y, vòng quay v n c a công ty nh h n vòng quay tài s n, s c ép tr g c lãi vay xu t hi n tr c l i nhu n t tài s n đ b ng x u c n đ c ý thay đ i c t o Do đó, m c cân 2.3.3 Nguyên nhân c a h n ch Thi u kinh nghi m qu n lí chi phí i u đ c nh c đ n nhi u l n phân tích Báo cáo k t qu kinh doanh ch tiêu tài khác Nh ng hi n t i, m i quan tâm hàng đ u c a ban lãnh đ o công ty Trong d toán chi phí, đ c bi t giá v n hàng bán chi phí khác kèm, ban lãnh đ o thi u kinh nghiêm không d tính h t kh n ng b ép giá công ty yêu c u s l ng l n th i gian ng n, r i s đ i lên c a chi phí b c d , v n chuy n, lo i thu nh p kh u ây nguyên nhân ch y u d n đ n vi c thua l s h c đ t giá cho ban lãnh đ o công ty công tác d báo qu n lí chi phí N ng n h n t ng nhanh đ bù đ p cho v n ch th t thoát Vi c t ng c ng kho n n u t t y u công ty kh n ng sinh l i Không nh ng t ng mà t ng v i t c đ nhanh h n t c đ t ng c a tài s n kho n n vay đ u t cho tài s n ph i trang tr i thêm ph n v n ch m i n m m t suy gi m k t qu kinh doanh t i t Tuy nhiên, s c ép v toán m i lúc s m t n ng n n u m t kh n ng kho n, k t qu t t y u c a công ty đ n phá s n Báo cáo sai th c t ho t đ ng ây nguyên nhân suy đoán c n c rõ ràng c a tác gi tr c ti p quan sát tình hình kinh doanh c a công ty Các sách bán hàng, u kho n kí h p đ ng c a n m h u nh không thay đ i, s chuy n bi n rõ ràng cung cách qu n lí công ty có thua l báo cáo B n thân công ty liên t c báo l nh ng k ho ch xây d ng, mua s m tài s n, m thêm showroom đ c đ a r t c th , đ i tác, ch n v n hoàn toàn tin t ng vào công ty Do ngu n phân tích ngu n báo cáo đ c n p có c quan qu n lí nhà n c đ tính thu nên hoàn toàn có 58 Thang Long University Library kh n ng đ c s a đ i đ bi n lãi thành l nh m tr n thu T t nhiên, suy đoán ch a có c s ch ng minh nh ng n u suy đoán vi c phân tích tình hình tài c a công ty s m t r t nhi u giá tr K t lu năch Trong ch ngă2 ng 2, khóa lu n áp d ng c s lý thuy t v phân tích tài doanh nghi p t i ch ng vào th c tr ng tài c a Công ty TNHH Ô tô Vi t Th ng giai đo n 2012 – 2014 Các nh n xét đ c đ a trình phân tích t ng nhóm ch tiêu tài k t h p v i s ki n kinh doanh có liên quan Qua đó, vi t ch thành t u, h n ch nguyên nhân d n đ n h n ch , ph c v cho trình xây d ng gi i pháp ch ng 59 CH NGă3 GI IăPHÁPăNỂNGăCAOăTÌNHăHÌNHăTÀIăCHệNH CỌNGăTYăTRÁCHăNHI M H U H NăỌăTỌăVI T TH NG 3.1ă nhăh ngăphátătri n c aăcôngătyătrongăth i gian t i Kh ng ho ng kinh t qua v i nhi u h u qu n ng n cho n n kinh t th gi i nói chung kinh t Vi t Nam nói riêng Xu t kh u đình đ n, du l ch d ch v gi m, b t đ ng s n đóng b ng kéo theo ngành xây d ng c ng có ph n điêu đ ng Tuy nhiên, sau t t c nh ng khó kh n đó, th i m n n kinh t ph c h i m nh m T ch c Ngân hàng th gi i bu i công b Báo cáo C p nh t tình hình kinh t ông Á Thái Bình D ng d báo t c đ t ng tr ng GDP Vi t Nam n m 2015 lên đ n 6%, cao h n m c t ng 5,9% c a n m 2014 s t ng cao n a n m 2016 2017 lên đ n 6,2% 6,5% Thêm n a, ph Vi t Nam đ c đánh giá làm r t t t trình ki m ch l m phát, ch s CPI c n m 2014 ch t ng 1,84% so v i th i m cu i tháng 12 n m 2013, trung bình m i tháng CPI ch t ng 0,15% Ngoài ra, sách xu t nh p kh u thông thoáng làm t ng t c đ l u thông hàng hóa t n c ngoài, c n m 2014, Vi t Nam đ t m c xu t siêu t USD D báo, n m 2015 s n m kinh t Vi t Nam t ng tr ng m nh nh t k t gia nh p WTO H n c , u tác đ ng tr c ti p đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh c a công ty l trình nh p AFTA Thu nh p kh u ô tô nguyên chi c t khu v c Asean v Vi t Nam n m 2014 50%, sang đ n n m 2015 s gi m 35%, n m 2016 20%, n m 2017 10% n m 2018 0% Nh v y, dòng s n ph m công ty nh p kh u khu v c s có l i th v giá, gi m giá v n cho nh ng đ n hàng công ty th c hi n Kinh t v mô phát tri n thu n l i môi tr ng quan tr ng thúc đ y ho t đ ng c a công ty th i gian t i Ban lãnh đ o công ty TNHH Ô Tô Vi t Th ng xác đ nh rõ ràng giai đo n n m 2015 – 2018 b c ngo t quy t đ nh s thành b i c a công ty Giai đo n g n v i m c thu su t liên t c gi m ón đ u xu th t ng tr ng m nh m c a toàn n n kinh t , công ty xác đ nh n m 2015 s di n s t ng v t v nhu c u mua ô tô nh p kh u kéo theo nhu c u cung c p linh ki n cho ho t đ ng s a ch a cá nhân hay ho t đ ng s n xu t c a công ty N u n m b t đ c th i c này, công ty s có b c chuy n bi n đáng k v doanh thu l i nhu n Tuy nhiên, ban lãnh đ o c ng không h b qua đ n s c nh tranh kh c li t v i doanh nghi p nh p kh u khác, nhà phân ph i th c c a hãng xe danh ti ng th gi i i u m u ch t công ty ph i xây d ng cho m t h ng riêng, kiên đ nh v i nh ng chu n m c, quy t c kinh doanh làm nên th ng hi u c a công ty Th nh t, công ty TNHH Ô Tô Vi t Th ng xác đ nh s n ph m ch đ o giai đo n phát tri n ti p theo không ph i xe nh p kh u nguyên chi c mà s chuy n đ i thành 60 Thang Long University Library xe giá r nh p kh u t khu v c ASEAN, Hàn Qu c, Trung Qu c linh ki n, ph ki n ph c v cho l p ráp t i Vi t Nam ây quy t đ nh chi n l c c a Ban giám đ c công ty sau đánh giá v xu h ng phát tri n th tr ng nh ng n m t i ng i dân t ng l p trung l u s bùng n nhu c u mua xe ô tô m c giá nh p kh u gi m, thu nh p ngày t ng, u ki n v đ ng xá, m đ xe đ c nâng c p i kèm v i s phát tri n đó, công ty l p ráp, gia công c ng s gia t ng v s l ng m r ng quy mô s n xu t ây c ng đ c đánh giá khách hàng ti m n ng giúp công ty t n d ng l i th v m i hàng uy tín lâu n m hay kinh nghi p nh p kh u hoàn thi n Th hai, t c a ban lãnh đ o hi n t i ph i t p trung vào l i nhu n kinh doanh h n doanh thu bán hàng Bài h c v s thua l c doanh thu t ng m nh thay đ i t u hành công ty Doanh thu t ng ch u ki n c n đ t ng l i nhu n đ m b o t c đ t ng c a chi phí nh h n t c đ t ng c a doanh thu m i u ki n đ Trong n m t i, ban lãnh đ o công ty s theo dõi sát h i nh ng bi n đ ng v sách xu t nh p kh u, giá v n hàng nh p đ tránh b ép giá nh giai đo n phân tích Bên c nh đó, c ng c n th n tr ng h n kí k t h p đ ng cung c p linh ki n, ph ki n, thêm u kho n linh đ ng v giá c , th i gian th tr ng có nh ng bi n đ ng b t th ng Tuy t đ i không ch y theo doanh thu, nh n đ n hàng v t ng t kh n ng cung c p Doanh thu có th gi m nh l i nhu n nh t đ nh ph i Th ba, công ty ti p t c s d ng sách đ o n khôn ngoan, s n sàng s d ng n vay ngân hàng đ toán kho n ph i tr ng i bán tùy vào t ng tr ng h p H n ch kho n tr ch m đ ph c v toán quay vòng v n Chính sách có th tác đ ng tiêu c c đ n tình hình kinh doanh c a công ty nên Ban giám đ c xác đ nh ph i áp d ng linh ho t, xem xét k y u t tác đ ng có k ho ch ng phó v i di n bi n b t th ng có th x y 3.2 Gi iăphápăc i thi nătìnhăhìnhătƠiăchínhăc a CôngătyăTráchănhi m h u h n ỌăTôă Vi t Th ng Trong su t trình ho t đ ng, có th nói, giai đo n n m t 2012 đ n 2014 giai đo n sóng gió ch a t ng th y đ i v i tình hình tài c a công ty Ô Tô Vi t Th ng T ng tài s n tang m nh n m 2013 r i l i gi m m nh n m 2014 Các m i hàng m i đ y ti m n ng đ ng l c cho s phát tri n m nh m v doanh thu nh ng l i nhu n ghi nh n liên t c âm n m Tình hình vay n di n bi n ph c t p công ty chuy n huy đ ng v n t n vay sang chi m d ng v n c a nhà cung c p Tính cân b ng tài chính, tính đ c l p có nhi u bi n đ ng tiêu c c b i c nh kh n ng toán đ c trì m c t t T t c nh ng di n bi n t o nên m t 61 “b c tranh tài chính” c a công ty v i nh ng màu sáng t i đan xen vào Tuy nhiên, n u đánh giá khách quan tình hình tài c a công ty ti m n r t nhi u v n đ nghiêm tr ng, c n ph i có nh ng bi n pháp thích h p hành đ ng m nh tay m i có th kì v ng vào s thay đ i Th nh t, xây d ng chi n l kh n ng đáp ng c a công ty c kinh doanh th ng nh t, thi t th c, phù h p v i Nh th y thông qua phân tích thông tin Báo cáo k t qu kinh doanh, doanh thu c a công ty t ng liên t c qua t ng n m nh ng chi phí giá v n c ng t ng t ng v i t c đ cao h n nh h ng nghiêm tr ng đ n tình hình l i nhu n L i nhu n sau thu liên t c âm qua t n m ngày âm nhi u h n ch ng t kh n ng ho t đ ng kinh doanh y u c a công ty Ban lãnh đ o Công ty TNHH Ô Tô Vi t Th ng l p t c h p bàn v i đ th ng nh t m t k ho ch kinh doanh hi u qu , thông su t, t p trung vào kí k t h p đ ng, t ng doanh thu nh ng quan tr ng ph i xem xét kh n ng đáp ng c a trình nh p kh u đ u vào S m t cân đ i gi a n ng l c bán hàng, tìm m i hàng v i n ng l c nh p kh u cung c p hàng hóa ph i tr giá đ t liên t c b ép giá trình nh p kh u Ngoài ra, k ho ch c ng c n có nh ng nghiên c u chuyên sâu v lu t thu , nh t v thu nh p kh u, dành cho s n ph m công ty nh p có d đ nh nh p Tìm hi u k nhà cung c p s n ph m, nhà v n chuy n đ ng dài, so sánh giá c kí k t h p đ ng v i u kho n v c th i gian v n chuy n, ch ng đ c phí, ng đi, chi phí b c d hàng cho có l i nh t cho công ty Công ty nên có nh ng k ho ch nh p s n ph m dài h n th i gian v n chuy n bi n th ng r t lâu, có th kéo dài hàng tháng mà n u yêu c u g p s ph i tr c c phí cao h n r t nhi u Do đ n v nh p kh u ch y u nên đ i v i đ n hàng l n, v i th i h n cung c p dài nh đ n hàng 24 tháng cung c p linh ki n cho C ph n L p ráp S n xu t Ô Tô Vincorp c n tr ng nh ng u kho n v giá c Công ty nên đ a vào biên đ dao đ ng v giá đ có s ng phó linh ho t h n n u hàng hóa đ u vào thay đ i Cu i cùng, khách hàng l n c a công ty mi n Nam phí v n chuy n n c c ng m t v n đ l n Công ty c n đàm phán đ phân chia chi phí v i khách hàng hay kí k t cách h p đ ng v n chuy n dài h n v i công ty v n chuy n đ ng b , đ ng s t hay tàu th y đ đ m b o giao đ y đ s l gian, đ a m v i chi phí th p nh t Th hai, gi i quy t s gi m sút tính đ c l p tài ng hàng, th i công ty Vi t Th ng Kinh doanh thu l d n đ n h u qu ph i bù đ p b ng v n ch s h u m t đi, c th n m 2014, v n ch gi m xu ng m c 4.387 tri u đ ng, d i m t ph n ba c a ngu n v n ch đ u t ban đ u 15.000 tri u đ ng Khi tình hình kinh doanh thua 62 Thang Long University Library l , công ty khó có kh n ng kêu g i thêm v n ch nhà đ u t c ng c n nh ng đ m b o sinh l i cho nh ng kho n đ u t c a Không kêu g i đ c v n ch d n đ n công ty ph i vay n đ tài tr cho ho t đ ng c a mình, b t k vay ngân hàng hay n nhà cung c p, u làm cho tính đ c l p c a công ty suy gi m Ti p t c vay n , s c ép tr lãi, tr g c, thi u v n đ u t s nh h ng x u đ n tình hình kinh doanh c a công ty, làm gi m doanh thu l i nhu n kinh doanh Và n u tình hình kinh doanh t i t s ti p t c làm gi m v n ch s h u Cu i t t y u công ty s đ n phá s n n u theo t c đ s ch vòng đ n n m t i Kinh doanh thu l Vay n ngƠyăcƠngă nhi u Thơmăh t v n Khóăkh năhuyăđ ng v n CSH M u ch t đ phá vòng quay m u ch t doanh thu, t c công vi c c n quan tâm hàng đ u hi n ph i kinh doanh có lãi i u ki n v doanh thu có th đ m b o h p đ ng kí kéo dài đ n n m 2015 Do đó, công ty c n đ c bi t quan tâm đ n ki m soát chi phí kinh doanh nh đ c p ph n gi i pháp ây ngu n g c c a v n đ tài giai đo n phân tích Gi i quy t đ c t c gi i quy t đ c nút th t cho nhi u v n đ hi n t i Thêm n a, công ty c n h n ch t i đa s nh h ng c a vay n đ n hi u qu kinh doanh Liên t c n m 2013 2014, công ty t n d ng ngu n v n tín d ng th ng m i đ toán kho n vay ây cách làm hay tín d ng th ng m i có tính ch t linh ho t toán có chi phí nh h n r t nhi u so v i vay n , giúp cho công ty gi m thi u chi phí lãi vay, gi m áp l c tr g c t ngân hàng, h tr t t h n cho ho t đ ng c a công ty Tuy nhiên, gi i pháp t m th i cho v n đ doanh thu c a công ty, vi c c i thi n tính đ c l p tài v n c n nhi u n l c khác Th ba, công ty c n dành s quan tâm h n n a cho công tác phân tích tài Quá trình b t đ u b ng vi c th ng kê s li u thông qua vi c s hóa công tác k toán, m i ch ng t , giao d ch ph i đ c ghi nh n m t h th ng ph n m n qu n lí chung Qu n lí b ng ph n m m xu h ng tr thành cách th c qu n lí hi u 63 qu cao mà nhi u doanh nghi p áp d ng Ph n m m công ty có th đ t hàng nhi u doanh nghi p cung c p d ch v tin h c hi n S li u thu th p đ c không ch ph c v cho công tác l p báo cáo, kê khai thu , tính l ng nhân vi n, mà ph c v cho trình ki m soát chi phí hi n t i, d báo tình hình tài t ng lai, phân tích nh ng thu n l i khó kh n n i b công ty y u t bên T đó, ph c v t t h n công tác ho ch đ nh chi n l c u hành công ty Ti p theo, sau có s li u Giám đ c có th yêu c u báo cáo phân tích v ch tiêu tài v tình hình kinh doanh, tình hình ngu n v n – tài s n hay nhóm ch tiêu phân tích tài khác Nh ng s li u s ph n ánh m t cách xác s c kh e tài c a công ty, hi u qu qu n lí chi phí hay k t qu sau m t th i áp d ng nh ng sách c i thi n tài T đó, làm c s cho nh ng quy t đ nh ti p theo ban lãnh đ o K t lu năch Trong ch ng 3, khóa lu n nêu đ ngă3 c ph ng h ng phát tri n c a công ty giai đo n 2015 - 2015 bao g m k ho ch, chi n l c kinh doanh ban lãnh đ o công ty mu n th c hi n Ti p đó, khóa lu n trình bày nh ng gi i pháp đ kh c ph c nh ng h n ch tình hình tài công ty đ c phân tích nguyên nhân ch ng Tuy nhiên, gi i pháp đ c nêu lên m i ch mang tính đ nh h ng, đ th t s c i thi n tình hình tài s n, công c n có thêm nhi u n l c vi c th c hi n đ nh h ng đ 64 Thang Long University Library K T LU N Phân tích tình hình tài m t nh ng công vi c quan tr ng c n đ c th ng xuyên th c hi n nh t b i c nh n n kinh t có nhi u bi n đ ng nh hi n Công ty TNHH Ô Tô Vi t Th ng giai đo n n m 2012 – 2014 có nh ng b c phát tri n v t b c, nh ng v n t n t i nhi u v n đ c n gi i quy t không s d n đ n phá s n doanh nghi p Công ty c n đ u t h n n a vào công tác phân tích tình hình tài nh m phát hi n bi n đ ng tài b t th ng, đánh giá hi u qu u hành kinh doanh hay n m b t xu h ng phát tri n tài c a công ty D a ki n th c tích l y đ c nh ng h n ch tài đ c phân tích nguyên nhân, khóa lu n có đ a nh ng gi i pháp đ nh h ng giúp c i thi n tình hình tài c a công ty Tuy nhiên, h n ch v th i gian nghiên c u, c ng nh thi u kinh nghi m th c t nên vi c phân tích ch c ch n nhi u u c n ch nh s a Vì v y em r t mong nh n đ c s đóng góp, b sung t phía th y cô giáo đ vi t đ c hoàn thi n h n sát th c h n M t l n n a em xin chân thành c m n s h ng d n t n tình c a giáo viên h d n Th.S V L H ng giúp em hoàn thành khóa lu n t t nghi p Hà N i, ngày 04 tháng 07 n m 2015 Sinh viên Lý Hoàng Long ng PH L C Ph l c 1: B ng cân đ i k toán công ty TNHH Ô Tô Vi t Th ng n m 2012, 2013, 2014 (d ng rút g n) n v tính: đ ng Cu iăn mă 2012 Cu iăn mă 2013 44.930.811.281 48.000.041.948 38.443.182.859 329.225.303 5.193.750.807 10.244.848.969 329.225.303 5.193.750.807 10.244.848.969 14.730.899.577 16.557.288.712 15.614.118.086 1.433.000.000 2.949.000.000 2.491.078.207 13.297.899.577 13.608.288.712 13.123.039.879 IV.ăHƠngăt năkho 27.434.441.210 23.504.253.631 11.570.925.189 Hàng t n kho 27.434.441.210 23.504.253.631 11.570.925.189 V.ăTƠiăs năh năkhác 2.436.245.191 2.744.748.798 1.013.290.615 Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác 2.320.533.542 2.309.402.167 994.109.815 89.211.649 143.278.449 26.500.000 292.068.182 19.180.800 Bă-ăTÀIăS NăDÀIăH N 790.909.145 5.628.607.849 5.355.195.445 II.ăTƠiăs năc ăđ nh 790.909.145 5.628.607.849 5.355.195.445 Tài s n c đ nh h u hình 790.909.145 5.628.607.849 5.355.195.445 - Nguyên giá 973.807.769 5.973.807.769 5.973.807.769 (182.898.624) (345.199.920) (618.612.324) 45.721.720.426 53.628.649.797 43.798.378.304 Aă-ăN ăPH IăTR 36.724.531.053 45.605.889.616 39.411.272.456 I.ăN ăng năh nă 36.724.531.053 45.605.889.616 39.411.272.456 Vay n ng n h n 33.203.210.630 27.143.435.970 1.184.767.000 3.495.063.286 13.236.345.646 37.495.608.239 5.226.108.000 26.257.137 730.897.217 Bă-ăV NăCH ăS ăH U 8.997.189.373 8.022.760.181 4.387.105.848 I.ăV năch ăs ăh uă 8.997.189.373 8.022.760.181 4.387.105.848 V n đ u t c a ch s h u 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 Chênh l ch t giá h i đoái (20.191.861) (96.732.963) (97.937.061) 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i (5.982.618.766) (6.880.506.856) (10.514.957.091) T NGăC NGăNGU NăV Nă 45.721.720.426 53.628.649.797 43.798.378.304 Ch tiêu Cu iăn mă 2014 TÀIăS N Aă-ăTÀIăS NăNG NăH Nă I.ăTi năvƠăcácăkho năt ngăđ ngăti n Ti n III.ăCácăkho năph iăthuăng năh nă Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán - Giá tr hao mòn l y k (*) T NGăC NGăTÀIăS N NGU NăV N Ph i tr ng Ng i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Thang Long University Library Ph l c 2: Báo cáo k t qu kinh doanh công ty TNHH Ô Tô Vi t Th ng n m 2012, 2013, 2014 (d ng rút g n) n v tính: đ ng Ch tiêu N mă2012 Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu N mă2013 N mă2014 7.813.636.631 54.369.885.006 0 Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v 7.813.636.631 54.369.885.006 75.752.633.299 Giá v n hàng bán 7.359.517.175 52.203.616.143 75.419.701.133 L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v 75.752.633.299 454.119.456 2.166.268.863 332.932.166 8.547.893 227.612.893 189.705.493 Chi phí tài 657.745.746 853.660.059 1.222.622.236 - Trong đó: Chi phí lãi vay 651.175.690 806.721.767 1.193.126.521 Chi phí qu n lý kinh doanh 2.720.287.302 2.412.587.895 2.512.709.891 -2.915.365.699 -872.366.198 -3.212.694.468 1.336.075.314 0 Chi phí khác 700.000.000 0 L i nhu n khác 636.075.314 0 -2.279.290.385 -872.366.198 -3.212.694.468 25.521.892 -2.279.290.385 -897.888.090 -3.212.694.468 Doanh thu ho t đ ng tài L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh Thu nh p khác T ng l i nhu n k toán tr c thu Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p DANH M CăTÀIăLI U THAM KH O Th.S V L H ng (2013), Bài gi ng Tài doanh nghi p, tr ng Long, Hà N i Th.S Chu Th Thu Th y (2013), Bài gi ng Tài doanh nghi p, tr Th ng Long, Hà N i Th.S Ngô Th Quyên (2013), Bài gi ng Tài doanh nghi p, tr Th ng Long, Hà N i i h c Th ng ng ih c ng ih c Nguy n N ng Phúc (2012), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, NXB i h c Kinh t qu c dân, Hà N i Nguy n Th H ng H nh (2014), Phân tích tình hình tài t i công ty TNHH L c H ng, tr ng i h c Th ng Long, Hà N i Ph m Th Thùy Linh (2014), Phân tích tình hình tài t i Công ty C ph n đ u t xây d ng k thu t h t ng Vi t Nam thông qua báo cáo tài chính, tr ng i h c Th ng Long, Hà N i Thang Long University Library [...]... ho t đ ng khác nhau Nh ng n i dung c a ch ng 1 là s đ nh h ng cho công tác phân tích tình hình tài chính t i Công ty TNHH Ô tô Vi t Th ng trong ch ng 2 c a khóa lu n 27 CH NGă2 PHỂNăTệCHăTH C TR NGăTÀIăCHệNHăT IăCỌNG TY TRÁCHăNHI M H U H NăỌăTỌăVI T TH NG 2.1 Gi i thi u chung v công ty  Tên chính th c: Công ty Trách nhi m h u h n Ô Tô Vi t Th ng  Tên n c ngoài: VIET THANG AUTO COMPANY LIMITED  Mã... ng phân tích tình hình tài chính doanh nghi p i n hình là nhân t ch t l ng thông tin s d ng và trình đ cán b phân tích - Ch t l ng thông tin s d ng ây là y u t quan tr ng hàng đ u quy t đ nh ch t l ng phân tích tài chính, b i m t khi thông tin s d ng không chính xác, không phù h p thì k t qu mà phân tích tài chính đem l i ch là hình th c, không có ý ngh a Vì v y, có th nói thông tin s d ng trong phân. .. nhân t bên ngoài Phân tích b ph n hay là phân tích chuyên đ là vi c t p trung vào m t hay m t vài khía c nh c th , trong ph m vi nào đó trong ho t đ ng tài chính + D a vào th i đi m ti n hành phân tích ho t đ ng tài chính, phân tích tài chính đ c chia thành phân tích d đoán, phân tích th c hi n và phân tích hi n hành Phân tích d đoán (phân tích tr c, phân tích d báo) là vi c phân tích h ng vào d đoán... i hình phân tích ch y u sau: + D a vào ph m vi phân tích, phân tích tài chính đ c chia thành phân tích toàn b (phân tích toàn di n) và phân tích b ph n (phân tích chuyên đ ) Phân tích toàn b là vi c phân tích toàn b ho t đ ng tài chính trên t t c các khía c nh nh m làm rõ các m t c a ho t đ ng tài chính trong m i quan h nhân qu gi a chúng c ng nh d i tác đ ng c a các nguyên nhân, nhân t bên ngoài Phân. .. n doanh thu, giá v n, công n B ph n k toán có nhi m v ghi nh n giá v n hàng bán, doanh thu hàng hóa tiêu th trong k , xác đ nh công n c a khách hàng sau khi giao hàng và các ch ng t c n thi t khác cho khách hàng 2.2ăPhơn tích th c tr ng tình hình tƠi chính c a công ty TNHHăỌ Tô Vi t Th ng 2.2.1 Phân tích tình hình ngu n v n – tài s n 2.2.1.1 Phân tích tình hình ngu n v n Tình hình bi n đ ng trong ph... Ô Tô Vi t Th ng) c thành l p b i ông Lê Trong n m đ u m i thành l p công ty TNHH Ô Tô Vi t Th ng ch bán l các hãng xe đ n t các qu c gia M , Nh t, Anh, c … và ph tùng xe ô tô trong n i thành Hà N i Nh vi c n m v ng nhu c u, đ c đi m c a t ng phân khúc khách hàng, công ty đã g t hái nhi u thành công, t ng v n đi u l , m thêm c a hàng n nay, tr i qua nhi u n m phát tri n và gi v ng th ng hi u, công ty. .. ch s h u c a công ty Nhi m v ch y u là quy t đ nh t t c các v n đ l n liên quan đ n tình hình s n xu t kinh doanh nh vi c t ng gi m v n đi u l , thay đ i c c u t ch c, m r ng quy mô s n xu t, xác đ nh ph ng h ng, chi n l c kinh doanh và các công vi c tr ng y u khác c a công ty 29 Giám đ c công ty Giám đ c là ng i đ ng đ u công ty, là ng i đi u hành công vi c kinh doanh hàng ngày c a Công ty, ch u s giám... phân tích tài chính là n n t ng c a phân tích tài chính T nh ng thông tin bên trong tr c ti p ph n ánh tài chính doanh nghi p đ n nh ng thông tin bên ngoài liên quan đ n môi tr ng ho t đ ng c a doanh nghi p, ng i phân 25 tích có th th y đ c tình hình tài chính doanh nghi p trong quá kh , hi n t i và d đoán xu h ng phát tri n trong t ng lai - Trình đ cán b phân tích Có đ c thông tin phù h p và chính. .. ti n hành công tác c i ti n t ch c qu n lý c a doanh nghi p 1.4 Quyătrìnhăphơn tích tƠi chính doanhănghi p 1.4.1 L p k ho ch phân tích Giai đo n chu n b phân tích là m t khâu quan tr ng, nh h ng nhi u đ n ch t l ng, th i h n và tác d ng c a phân tích ho t đ ng tài chính Công tác chu n b bao g m vi c xây d ng ch ng trình (k ho ch) phân tích và thu th p, x lý tài li u phân tích + K ho ch phân tích ph i... ho t đ ng tài chính đang di n ra nh m xác minh tính đúng đ n c a các k ho ch hay d toán tài chính đ có bi n pháp đi u ch nh k p th i nh ng b t h p lý trong các d toán, k ho ch tài chính 11 + D a vào th i đi m l p báo cáo phân tích, phân tích tài chính đ c chia thành phân tích th ng xuyên và phân tích đ nh k Phân tích th ng xuyên đ c đ t ngay trong quá trình th c hi n, k t qu phân tích là tài li u đ ... n hành phân tích ho t đ ng tài chính, phân tích tài đ c chia thành phân tích d đoán, phân tích th c hi n phân tích hi n hành Phân tích d đoán (phân tích tr c, phân tích d báo) vi c phân tích h... 2.2ăPhơn tích th c tr ng tình hình tƠi chính c a công ty TNHHăỌ Tô Vi t Th ng 2.2.1 Phân tích tình hình ngu n v n – tài s n 2.2.1.1 Phân tích tình hình ngu n v n Tình hình bi n đ ng ph n Ngu n... n lý c a công ty Công ty TNHH Ô Tô Vi t Th ng s d ng mô hình phân c p – t p trung qu n lý Mô hình đ c ban lãnh đ o l a ch n d a đánh giá v quy mô, ngu n l c đ c m s n xu t c a công ty Các phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô việt thắng , Phân tích tình hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô việt thắng , Phân tích tình hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô việt thắng

Từ khóa liên quan