Đánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đức

103 850 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 14:16

1 T VN Hp niu qun c c trng bi s thu hp ca lũng niu qun, gõy cn tr chc nng dn lu nc tiu t thn xung bng quang Hp niu qun cú th nguyờn phỏt hoc th phỏt sau cỏc phu thut, si hoc bnh lý ca bn thõn niu qun nh u niu qun, lao tit niu v gp sau iu tr tia x [1],[2] Hp niu qun th phỏt sau phu thut l mt bin chng thng gp cỏc phu thut trờn niu qun, cỏc phu thut bng, sau phỳc mc v phu thut sn ph khoa (PTSPK) Theo Trng Thnh (2012) cỏc trng hp hp niu qun sau phu thut vựng chu cú 75% l PTSPK, sau ú l phu thut si niu qun (17,33%) v cỏc phu thut ghộp thn [3] Hin PTSPK v phu thut ni soi bng c ỏp dng rng rói cỏc c s khỏm cha bnh, mt khỏc trỡnh k thut cỏc tuyn iu tr cha ng u dn n tai bin tit niu cú xu hng ngy cng gia tng [4] T l chn oỏn sm hp niu qun sau phu thut l rt thp Theo Bennani (1994) [5] v Neumann (1991) [6] thỡ ngoi nhng trng hp thiu niu, vụ niu v rũ nc tiu c chn oỏn sm, cỏc tn thng cũn li u chn oỏn giai on mun sau n thỏng, thm sau 10 nm Theo Lờ Ngc T giai on 1996 - 2001, tt c 22 bnh nhõn (BN) tn thng niu qun phu thut sn ph khoa c iu tr to hỡnh cm li niu qun vo bng quang ti bnh vin Vit c u c chn oỏn giai on mun vi biu hin thn to, niu qun gión, chc nng thn suy gim [7] iu tr hp niu qun mc ớch nhm gii quyt ch hp, tỏi lp lu thụng dũng nc tiu ngn nga cỏc bin chng giỳp bo tn chc nng thn Hin cú nhiu phng phỏp iu tr hp niu qun nh: nong niu qun bng búng qua ni soi, ni soi ct t chc x hp, ct on - ni niu qun, to hỡnh niu qun v.v Vic ch nh phng phỏp iu tr da vo v trớ hp mc tn thng v chc nng thn Kt qu iu tr bin chng hp niu qun sau phu thut ph thuc rt nhiu vo thi gian phỏt hin sm, vic chn thi im cng nh cỏc phng phỏp phu thut thớch hp s em li kt qu iu tr tt Nhng trng hp khụng c chn oỏn sm cú th gõy cỏc bin chng nh thn nc, m, cui cựng dn n thn mt chc nng Mt s nghiờn cu cho thy rng nu tỡnh trng niu qun tc nghn hon ton - tun thỡ chc nng thn s khụng hi phc [8] Cỏc trng hp ct thn mt chc nng, nc, m hp niu qun mc phi cng c ghi nhn vi t l khỏ cao so vi cỏc nguyờn nhõn khỏc (35,5%) [9] Ti Vit nam ó cú mt s ti nghiờn cu v tng tai bin tit niu sau phu thut nhng cha cú ti no nghiờn cu v hp niu qun sau m mt cỏch tng quỏt giỳp cho phu thut viờn cỏc tuyn iu tr cú cỏch nhỡn tng quỏt, gúp phn hn ch v ch nh ỳng cỏc phng phỏp iu tr hp niu qun th phỏt sau phu thut, chỳng tụi thc hin ti "ỏnh giỏ kt qu iu tr hp niu qun th phỏt sau phu thut ti bnh vin Vit c " gm cỏc mc tiờu sau: Xỏc nh nguyờn nhõn gõy hp niu qun th phỏt sau phu thut ỏnh giỏ kt qu iu tr hp niu qun th phỏt sau phu thut ti bnh vin Vit c nm 2009 - 2014 Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 I CNG V GII PHU SINH Lí NIU QUN 1.1.1 Gii phu niu qun [10],[11],[12] 1.1.1.1 Hỡnh th chung Niu qun (NQ) l ng dn nc tiu t b thn xung bng quang (BQ) di khong 25 - 28cm ng kớnh ngoi ca NQ khong - 5mm, lũng rng - 3mm NQ nm sau phỳc mc, ộp vo thnh bng sau v i thng xung eo trờn, sau bt chộo ng mch chu thỡ chy vo chu hụng ri chch trc vo bng quang Theo chiu di NQ cú ch hp sinh lý, ch ni tip b thn - niu qun 2mm, ch NQ bt chộo ng mch chu 4mm, on NQ qua thnh BQ v cui cựng l l NQ - 4mm Hỡnh 1.1 Niu qun v cỏc v trớ hp [13] 1.1.1.2 Liờn quan ca niu qun Niu qun c chia thnh on: - on tht lng: Di - 11cm nm trc c tht lng chu v nhỏnh thn kinh sinh dc ựi ca ỏm ri tht lng Phớa bờn trỏi l ng mch ch bng, bờn phi l tnh mch ch di NQ nm sau phỳc mc v cựng i song song xung h chu vi tnh mch sinh dc Qua phỳc mc NQ liờn quan vi i trng phớa trc - on chu: di - 4cm cú liờn quan: + Vi ng mch chu: bờn trỏi NQ bt chộo ng mch chu gc trờn ch phõn nhỏnh 1,5cm, bờn phi NQ bt chộo ng mch chu ngoi di ch phõn nhỏnh 1,5cm ng mch chu gc l mc tỡm NQ + Liờn quan vi phỳc mc: niu qun nm sỏt sau phỳc mc dớnh vo mt sau phỳc mc nờn y phỳc mc thng y theo c NQ, ú l mt im quan trng nờn nh Bờn phỳc mc l i trng (bờn phi l manh trng, bờn trỏi l i trng sigma) Bờn trỏi cú tnh mch mc treo trng di chy song song vi NQ - on chu hụng: Di 12 - 14cm, NQ nm sỏt thnh bờn chu hụng, chia lm hai khỳc v khỏc nam v n + Khỳc thnh: niu qun thng chy theo ng mch chu trong, phớa trc ng mch (bờn phi), phớa ng mch (bờn trỏi), liờn quan vi cỏc nhỏnh ca ng mch chu v ỏm ri thn kinh h v nờn tỏch rt khú + Khỳc tng: nam NQ chy vo nm trc trc trng, lỏch gia bng quang v tỳi tinh, bt chộo phớa sau ng dn tinh, n sau ri thnh bờn chu hụng NQ i vo ỏy ca dõy chng rng, i ti mt bờn ca õm o ri chy phớa trc õm o v phớa sau BQ Hỡnh 1.2 Liờn quan ca niu qun [13] Khi qua phn gia dõy chng rng niu qun i t t trờn xung bt chộo sau ng mch t cung v ti gn thnh bờn õm o, NQ bt chộo di ng mch c t cung (vựng gi niu qun) cỏch thnh bờn õm o 12mm Trc i vo phớa di bng quang thỡ NQ nm gn hn vi thnh trc õm o õy l vựng niu qun rt d b tn thng cỏc PTSPK T mt bờn õm o, niu qun chy trc õm o v sau BQ [14],[15] - on thnh bng quang di - 1,5cm, NQ chy vo BQ theo hng chch xung di vo nờn lỳc mi chui vo BQ hai niu qun cỏch 4cm, nhng sau cựng ti l niu qun BQ ch cũn cỏch 2,5cm Niu qun cú liờn quan gii phu gn vi cỏc c quan lõn cn nờn rt d b tn thng phu thut vựng tiu khung Trờn lõm sng chia NQ thnh ba on: 1/3 trờn (t ch ni b thn - NQ n mo chu), 1/3 gia (t mo chu n eo chu bộ), 1/3 di (phn cũn li) õy l cỏch phõn chia hu ớch trờn lõm sng thun li cho vic la chn cỏc phng phỏp m v ng m [16] 1.1.1.3 Mch mỏu v thn kinh ca niu qun - ng mch: NQ c cp mỏu t nhiu ngun khỏc gm ng mch nhng cú th thay i t - ng mch [14],[15],[17] + 1/3 trờn niu qun c cp mỏu bi nhỏnh xut phỏt t ng mch ch bng, ng mch thn hoc ng mch tuyn thng thn + 1/3 gia niu qun c cp mỏu bi nhỏnh tỏch t ng mch ch bng, ng mch chu gc, ng mch chu hoc ng mch sinh dc + 1/3 di NQ c cp mỏu bi nhỏnh tỏch t ng mch BQ trờn v di, ng mch chu trong, ng mch chu ngoi, ng mch thng v di, ng mch t cung bt, ng mch trc trng gia hoc t ng mch thn Cỏc ng mch chia nhỏnh v to thnh cỏc vũng ni dy c quanh niu qun cỏch thõn NQ t - 21mm Cỏc vũng ni chia thnh vũng: vũng ni 1/3 trờn, 1/3 gia v 1/3 di niu qun [18] - Tnh mch: Cỏc tnh mch cng phong phỳ nh ng mch v i t NQ v tnh mch quanh bng quang, tnh mch chu di hoc tnh mch thn trờn - Bch huyt: 1/3 trờn vo hch tht lng, 1/3 gia vo hch chu gc v h v, 1/3 di vo cỏc hch h v bng quang S phong phỳ v h bch mch cng to iu kin thun li cho nhim khun t cỏc tng lõn cn vo NQ - Thn kinh: NQ c chi phi bi nhng nhỏnh ca thn kinh thn, dõy bng quang di, dõy h v, dõy tinh, dõy mc treo trng di v ỏm ri õm o NQ hot ng t ng l nh mt s t bo c bit nm vựng tip ni gai thn v i thn cú kh nng to nhp nhu ng t i b thn xung niu qun v bng quang [10],[19] Hỡnh 1.3 Mch mỏu nuụi dng niu qun [13] 1.1.1.4 Cu to niu qun Niu qun gm lp: lp mc, lp c v lp niờm mc - Lp mc: l mt mng x cu to bi nhng bú si liờn kt dc v mt li si chun khỏ phong phỳ Cú khỏ nhiu mch mỏu ni tip lp ny - Lp c: gm lp c trn, l c dc, ngoi l c vũng Hai lp c ny khụng c phõn bit rừ rt m chỳng thng hũa ln vi thnh lp c nht chy theo hng dc hn l hng vũng v to nờn hỡnh nh chy theo hỡnh xon c - Lp niờm mc: l biu mụ lỏt tng, cỏc t bo biu mụ cú s bit hoỏ ca biu mụ ng tit niu nờn cú tờn l lp t bo chuyn tip Hỡnh 1.4 Cu to ca niu qun [13] 1.1.2 Sinh lý hc ca niu qun [19] - Hot ng sinh lý ca NQ liờn quan cht ch vi hot ng ca thn thc hin chc nng a nc tiu t thn xung BQ - Trc õy cú quan nim b thn nh mt cỏi bm y nc tiu xung NQ v chuyn xung bng quang vi ỏp lc 25cm H 2O Ngy cỏc nghiờn cu ó chng minh l NQ hot ng nh mt mỏy to nhp Ngay sau nc tiu c y t b thn xung NQ, on tip ni b thn niu qun úng li, súng nhu ng y git nc tiu i nhng luụn to mt on lũng NQ khộp li phớa trc ngn cn nc tiu tro ngc li v c nh th mt nhu ng khỏc a tip git nc tiu khỏc xung di Hỡnh 1.5 S di chuyn ca git nc tiu [19] A Git nc tiu di chuyn bỡnh thng B Git nc tiu lin C Git nc tiu gn liờn tc li tiu - Co búp ca NQ l ng lc y nc tiu t b thn xung bng quang, ng thi cú tỏc dng chng tro ngc nc tiu t bng quang lờn thn p 10 lc bờn NQ lỳc co búp chờnh lch khỏ rừ t 20 - 30cm H2O on chu hụng - S hot ng nhp nhng di chuyn nc tiu tng on NQ l nh s ng ca h thng c tht v cỏc th c to thnh ng NQ Hot ng co búp ny ph thuc vo s bi tit ca thn v ỏp lc bng quang Tn s co búp ca b thn cú th tng gp - ln di chuyn t i b thn xung NQ nhng nhp co búp ca NQ gi nguyờn Riờng th tớch git nc tiu thỡ sau tn s co búp tng lng git nc tiu cng s tng lờn v nh vy mi nhu ng co búp s cú thờm mt lng nc tiu tc di chuyn khụng thay i Cỏc git nc tiu s di hn, rng hn nhng cỏch v gi cho khụng cú hin tng tro ngc S hot ng ny cũn ph thuc vo iu kin BQ y nc tiu hay rng cng nh trờn ng tit niu cú b cn tr hay khụng 1.2 SINH Lí BNH, NGUYấN NHN GY HP NIU QUN SAU PHU THUT 1.2.1 Sinh lý bnh tn thng hp niu qun [20],[21],[22],[23] - Khi cú s tc nghn NQ, s lu thụng bỡnh thng ca nc tiu t b thn xung BQ gim, nc tiu ng li trờn ch tc nghn Ban u NQ ỏp ng bng cỏch tng tn s nhu ng, sau ú l tng th tớch ca dũng nc tiu Khi dũng nc tiu tip tc tng, mt lot cỏc dũng nc tiu s hp nht li, lỳc ny NQ tr nờn y vi mt ct nc tiu v gión to, nc tiu c di chuyn nh l mt ct nc tiu ch khụng cũn l cỏc dũng nc tiu nh nh trc na - Tn thng NQ gõy nờn nc i b thn dn n tng ỏp lc lm i thn gión, nhu mụ thn b ộp dt li Khi cú nhim khun nc tiu kốm theo, nhu mụ thn s b phỏ hy v x húa nhanh hn - Hinman (1934) ó nghiờn cu xỏc nh thi gian tc hp NQ v s nh hng ti chc nng thn trờn thc nghim Sau tht NQ mt bờn 89 Chp UIV Chp BQ ngc dũng Hỡnh 4.2 Kt qu chp X - quang sau m 90 4.3.1.3 Khú khn phu thut v bin phỏp x trớ - Khú khn phu thut: Vn gp khú khn u tiờn phu thut l t chc x dớnh sau phỳc mc ng m thng theo vt m c nờn ti thỡ rch da ó gp t chc x dớnh V phớa bng cỏc tng nh i trng, tiu trng, thm trớ c tỏ trng (nu m cao) cng dớnh vo t chc x ú nờn cú th gõy tn thng cỏc tng phu thut Cỏc mch mỏu cng b co kộo v dinh vo t chc x Do vy vic tỡm v bc l NQ gp rt nhiu khú khón Mt khỏc chy mỏu m cng thng xy Mỏu chy din rng ti ch búc tỏch t chc x nờn cm mỏu ht sc khú khn lm bnh nhõn mt mỏu v kộo di cuc m - Cỏc bin phỏp khc phc: ng rch da phi thun li rng, cú th m lờn trờn hoc xung di cn thit Nu i theo ng m c thỡ ng rch m rng hn v im bt u búc tỏch i t phớa ngoi ng m c Trng hp mc gii phu khụng rừ cn ch ng m phỳc mc vo bng bit rừ ranh gii cỏc tng bng La chn phng phỏp phu thut cn d vo v trớ, mc v chiu di on hp Cn xem xột cú phi lm cỏc bin phỏp gim cng ca ming ni khụng Khi phu tớch niu qun phi gi nguyờn lp mc NQ, cn trỏnh lm thng tn mch mỏu nuụi NQ Trong phu thut khõu ni NQ tn - tn nờn x thờm hai u ming ni theo kiu ch Z hoc ct chộo trỏnh hp ming ni Phu thut CNQVBQ i vi trng hp dớnh nhiu phng phỏp ngoi BQ (Lich Grộgoire) s thun li hn 4.3.2 ỏnh giỏ kt qu phu thut 91 4.3.2.1 Thi gian m Thi gian m trung bỡnh nghiờn cu l 80,3438,57 phỳt Thi gian m di nht: 300 phỳt Thi gian m ngn nht: 20 phỳt Kt qu ny cng gn vi kt qu nghiờn cu ca Hong Long, thi gian m trung bỡnh 84,15 phỳt Theo nghiờn cu ca Nguyn o Thun, phu thut cm NQ vo BQ iu tr tn thng NQ sau m sn ph khoa cú thi gian m trung bỡnh 149 phỳt Nghiờn cu ca Pompeo thi giam m trung bỡnh phu thut cm NQ vo BQ ni soi l 206,6 phỳt [71],[80],[81] Thi gian m ca phu thut ni NQ tn - tn v cm NQ vo BQ di nht sau ú dn phu thut g dớnh m rng NQ Ct laser, nong niu qun cú thi gian m ngn 95% di 30 phỳt Trong phu thut m to hỡnh niu qun, thi gian m kộo di ch yu l mt thỡ gi búc tỏch t chc x dớnh sau phỳc mc, nht l nhng bnh nhõn cú rũ nc tiu lõu ngy, nhim trựng vt m c Cỏc mc ranh gii gii phu cng b thay i vỡ b co kộo nờn vic bc l, tỡm NQ gp khú khn 4.3.2.2 Tai bin, bin chng Chỳng tụi gp tai bin chung m l 15,9%, rỏch phỳc mc gp nhiu nht chim 11,6%, chy mỏu chim 4,3% Trong ú cm NQ vo BQ rỏch phỳc mc 6,3%, chy mỏu 3,2% Ni niu qun tn - tn rỏch phỳc mc 5,3%, chy mỏu 1,1% Nguyờn nhõn rỏch phỳc mc l x dớnh sau phỳc mc hu qu ca ln m c, vỡ vy bc l niu qun d gõy rỏch phỳc mc Nghiờn cu ca Hong Cụng Lõm, rỏch phỳc mc chim 22,73%, chy mỏu chim 4,76% Nghiờn cu ca Nguyn c Minh rỏch phỳc mc 12,2%, chy mỏu 2,44% Trng hp chy mỏu l quỏ trỡnh búc tỏch, g dớnh lm tn thng 92 nhng mch mỏu nh din rng, lng mỏu mt khong 500ml khụng nh hng n huyt ng ú khụng phi truyn mỏu Bin chng sau phu thut cú trng hp (4,4%) ú phu thut ni NQ tn - tn trng hp (nhim trựng vt m), cm NQ vo bng quang trng hp (rũ nc tiu 2, nhim trựng vt m 1) Khụng cú trng hp no chy mỏu sau m 4.3.2.3 Thi gian nm vin sau m Thi gian iu tr sau m ti bnh vin ca cỏc BN hp NQ c iu tr bo tn trung bỡnh nghiờn cu ca chỳng tụi l 7,1 4,2 ngy, ngn nht l ngy, di nht 28 ngy Bnh nhõn phi nm vin kộo di l rũ nc tiu v nhim trựng vt m Thi gian di ngy ch yu gp nhúm ct laser, nong NQNS Kt qu nghiờn cu ca chỳng tụi cng tng t cỏc tỏc gi khỏc Theo nghiờn cu ca Trng Thnh thi gian nm vin sau m phu thut to hỡnh NQ trung bỡnh l 8,5 ngy (7 - 15 ngy), Nguyn ỡnh Thanh Sn l 8,38 ngy; Hong Long l 8,7 ngy, Lờ Vn Tnh l 9,2 ngy [3],[77],[80],[87] Nguyn o Thun nghiờn cu phu thut ni soi cm NQ vo BQ cho thy thi gian nm vin sau m ngn hn, trung bỡnh 5,57 ngy [81] Trong ú thi gian nm vin sau m bng nong NQ qua ni soi ca Nguyn Vn Bỡnh l 4,1 ngy, Pompeo l 3,3 ngy [71],[82] Sakellariou nhn xột phu thut m m em li hiu qu lõu di > 80% [91] Tuy nhiờn Rassweiler li cho rng m m kộo di thi gian nm vin, tng mt mỏu v phi dựng thờm thuc gim au [92] 4.3.2.3 Kt qu sm sau m Chỳng tụi ỏnh giỏ kt qu sm thi gian bnh nhõn nm vin theo cỏc tiờu chun ó Kt qu tt chim 81,1%, trung bỡnh 17,9%, xu 1,1% 93 Phu thut cm NQ vo BQ: tt 69,7%, trung bỡnh 27,3%, xu 3,3%; ni NQ tn - tn: tt 83,0%, trung bỡnh 17,0%; g dớnh - t sonde JJ NQ v ct laser, nong NQ u cho kt qu tt 100% Cỏc bnh nhõn cú kt qu trung bỡnh l nhng trng hp cú tai bin, bin chng mc nh v trung bỡnh ó khc phc c.Chỳng tụi gp trng hp tỏi hp niu qun sau m ú l bnh nhõn hp niu qun sau m ct t cung Chỳng tụi m to hỡnh niu qun bng vt c niờm mc bng quang (phng phỏp Boari) Sau rỳt ng thụng niu qun, bnh nhõn au nhiu, cú hin tng ngm nc tiu quanh niu qun Bnh nhõn ny c m li, to hỡnh niu qun bng quai hi trng, sau m bnh nhõn t kt qu tt Kt qu nghiờn cu ca chỳng tụi cao hn kt qu ca cỏc tỏc gi khỏc nh kt qu ca Hong Cụng Lõm: tt 73,08%, trung bỡnh 26,92% Nguyn Thanh Hi: tt 77,14%, trung bỡnh 22,86% Koutani kt qu to hỡnh NQ thnh cụng l 82%, Obrien t l thnh cụng l 77% [66],[72],[78],[93] 4.3.2.4 Kt qu xa sau m Chỳng tụi tin hnh khỏm li 67 BN chim 70,5%.Thi gian khỏm li trung bỡnh 16,8 14,6 thỏng, ngn nht l thỏng, di nht l nm Cú 7,5% bnh nhõn cú du hiu au vựng tht lng v vt m, 4,5% bnh nhõn cú ỏi but rt sau m Chn oỏn hỡnh nh: 53 BN (79,1) khụng nc, BN (11,9%), BN (9,0%) thn nc I,II v BN (4,5%) thn teo nh Trong ú BN thn khụng cũn chc nng Chc nng thn bỡnh thng 91,0%, gim 7,5% v mt chc nng 1,5% Qua 67 bnh nhõn c khỏm li, kt qu tt l 88,1%, trung bỡnh 7,5%, xu 4,5% Ba trng hp kt qu xu cú trng hp thn teo v mt chc nng sau m v trng hp ct laser, nong NQ ni soi dt sonde JJ sau ú NQ hp tr li phi phu thut to hỡnh 94 ỏnh giỏ kt qu xa sau phu thut to hỡnh iu tr hp NQ Hong Cụng Lõm cho thy kt qu tt 66,66%, trung bỡnh 26,67% kt qu xu 6,67% Nguyn Thanh Hi tt 77,14%, trung bỡnh 22,86% Trong nghiờn cu ca chỳng tụi s BN c ct x hp bng laser, nong NQNS cũn ớt Tuy nhiờn hin phng phỏp ny hin ó c thc hin khỏ rng rói v cho thy kt qu thnh cụng khỏ cao Nghiờn cu ca Mazo cho kt qu thnh cụng 78%, Gnessin 78,7%, Corcosan 85% v Pei kwong Han 76,5% [74],[75],[94],[95] 95 KT LUN Qua 106 BN hp niu qun sau phu thut c iu tr ti bnh vin Vit c t nm 2009 - 2014, tui trung bỡnh 45,6 11,4 tui, nam 24,5%, n 75,5%, chỳng tụi rỳt nhng kt lun sau: Nguyờn nhõn hp niu qun th phỏt sau phu thut: - Hp niu qun th phỏt sau phu thut cú xu hng ngy cng tng, nguyờn nhõn ch yu phu thut si tit niu gp nhiu nht chim 60,4% v phu thut sn ph khoa chim 34,9% - Trong cỏc nguyờn nhõn hp NQ sau m si: m m chim 64,1%, m ni soi bng chim 25% v tỏn si ni soi l 10,9% - Trong cỏc trng hp phu thut sn ph khoa gõy hp NQ: ct t cung chim 56,8%, (m m: 18, m ni soi: 3), ct bung trng l 12 chim 32,4%, (m m: 10, m ni soi: 2) v m trng hp chim 10,8,9% - on niu qun 1/3 trờn v 1/3 gia gp nhiu phu thut si tit niu, on 1/3 di ch yu phu thut sn ph khoa - Cỏc triu chng lõm sng, chn oỏn hỡnh nh khụng cú s khỏc bit gia cỏc nguyờn nhõn gõy hp - Hp x chớt 91,6% Hp dớnh gp 6,3Hp khõu tht 2,1% Kt qu iu tr hp niu qun th phỏt sau phu thut: - Cỏc phng phỏp iu tr hp NQ: phu thut cm niu qun vo bng quang 31,9%, ct on niu qun ni tn - tn 44,3%, g dớnh t sonde JJ NQ 4,7%, ct laser, nong NQ t sonde JJ 9,4% v ct thn 10,4% Ch nh phu thut iu tr hp NQ ph thuc vo v trớ hp, gión v chc nng thn 96 - Thi gian m trung bỡnh: 80,3438,578 phỳt,thi gian iu tr sau m trung bỡnh: 7,1 3,2 ngy Nhúm iu tr bng ct laser, nong niu qun cú thi gian m v thi gian iu tr ngn hn nhúm to hỡnh NQ - Tai bin chung m gp 16,9% ú rỏch phỳc mc gp nhiu nht chim 13,7%, chy mỏu chim 3,2% Bin chng 4,4% ú l bin chng nhim trựng v rũ nc tiu sau m - Kt qu sm sau phu thut: tt chim 80,9%, trung bỡnh 19,1%, khụng cú kt qu xu - Kt qu xa sau phu thut: tt l 88,1%, trung bỡnh 7,5%, xu 4,5% KIN NGH 97 Qua nghiờn cu 106 trng hp hp niu qun th phỏt sau phu thut ti bnh vin Vit c nm 2009 2014 chỳng tụi xin a mt s kin ngh sau: - Khi tin hnh phu thut vựng hụng lng v bng c bit cỏc phu thut ly si NQ v phu thut sn ph khoa cn chỳ ý phũng lm tn thng, hp NQ - Sau phu thut vựng hụng lng v bng c bit cỏc phu thut ly si NQ v phu thut sn ph khoa cn hn bnh nhõn tỏi khỏm phỏt hin sm bin chng hp NQ x trớ kp thi trỏnh cỏc bin chng nng n ca thn MC LC PH LC DANH MC CC BNG DANH MC HèNH B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN DUY ễNG ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị HẹP NIệU QUảN THứ PHáT SAU PHẫU THUậT TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Chuyờn ngnh: Ngoi - Tit niu Mó s : CK 62720715 LUN VN BC S CHUYấN KHOA CP II Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS TRNG THNH H NI - 2014 LI CM N Trong quỏ trỡnh hon thnh lun ny tụi ó nhn c nhiu s dy d, giỳp ng viờn ca cỏc thy cụ, ng nghip, bn bố v gia ỡnh Vi lũng kớnh trng v bit n sõu sc, tụi xin chõn thnh cm n ti: - Ban Giỏm Hiu, phũng Sau i hc, B mụn Ngoi - Trng i hc y H Ni - Ban giỏm c, khoa Phu thut Tit niu - Bnh vin Vit c - PGS.TS. Trng Thnh, ngi thy ó tn tỡnh ch dn, ch bo, úng gúp nhiu ý kin quý bỏu cho tụi hon thnh lun ny - PGS.TS V Nguyn Khi Ca, PGS.TS Hong Long ngi thy ó ch bo, truyn t cho tụi nhiu kin thc lõm sng quý bỏu - Tp th cỏc cỏn b, nhõn viờn khoa Phu thut Tit Niu - Bnh vin Vit c - Ban giỏm c- Bnh vin a khoa tnh Hi Dng, Khoa phu thut Tit niu Bnh vin a khoa tnh Hi Dng, ni tụi cụng tỏc ó h tr tụi rt nhiu quỏ trỡnh hc v lm lun ny - Tp th lp Chuyờn khoa II khúa 26 chuyờn ngnh Ngoi Trng i hc y H Ni - Tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti m, v con, anh ch em, bn bố ó to iu kin v ng viờn tụi cuc sng v s nghip hc - Tụi vụ cựng bit n ton th bnh nhõn v gia ỡnh bnh nhõn nghiờn cu ó tn tỡnh cng tỏc giỳp tụi thc hin nghiờn cu ny H Ni, thỏng 11 nm 2014 Nguyn Duy ụng LI CAM OAN Tụi l Nguyn Duy ụng,hc viờn lp CKII khúa 26, Trng i hc Y H Ni, chuyờn ngnh Ngoi khoa, xin cam oan õy l Lun bn thõn tụi trc tip thc hin di s hng dn ca thy PGS.TS Trng Thnh Cụng trỡnh ny khụng trựng lp vi bt k nghiờn cu no khỏc ó c cụng b ti Vit Nam Cỏc s liu v thụng tin nghiờn cu l hon ton chớnh xỏc, trung thc v khỏch quan, ó c xỏc nhn v chp nhn ca c s ni nghiờn cu Tụi xin hon ton chu trỏch nhim trc phỏp lut v nhng cam kt ny H Ni, ngy 10 thỏng 11 nm 2014 Ngi vit cam oan Nguyn Duy ụng DANH MC CC CH VIT TT BN : Bnh nhõn BQ : Bng quang BT : bỡnh thng BTNQND : B thn niu qun ngc dũng CLVT : Ct lp vi tớnh CNQVBQ : Cm niu qun vo bng quang MSCT : Chp ct lp vi tớnh a lỏt ct cú dng hỡnh (Multi-slice computer tomography) NQNS : niu qun ni soi NTM : Niu tnh mch NQ : Niu qun PT : Phu thut TN : Tit niu [...]... Gồm các bệnh nhân hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật được điều trị tại khoa Phẫu thuật Tiết niệu bệnh viện Việt Đức từ tháng 01 năm 2009 đến tháng 6 năm 2014 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân Bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị phẫu thuật hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật: Chẩn đoán: - Tiền sử phẫu thuật vùng hông lưng, ổ bụng và nội soi tán sỏi NQ ngược dòng - Chẩn đoán hẹp niệu quản dựa vào: +... hệ tiết niệu không chuẩn bị, chụp NĐTM, chụp CLVT, chụp CLVT 64 dãy + Hẹp niệu quản được chẩn đoán xác định trong mổ là do nguyên nhân phẫu thuật trước đó Điều trị: Bệnh nhân được sử dụng các phương pháp phẫu thuật điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ - Bệnh nhân hẹp niệu quản bẩm sinh - Bệnh nhân hẹp niệu quản thứ phát do các bệnh lý khác như viêm, lao niệu quản -... trung ương Bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố Bệnh viện huyện, thị Bệnh viện khác (Bệnh viện tư nhân, bệnh viện nước ngoài ) 2.3.5.5 Xác định vị trí hẹp niệu quản Vị trí hẹp niệu quản dựa vào phân đoạn niệu quản trên lâm sàng: 1/3 trên; 1/3 giữa; 1/3 dưới 2.3.6 Đánh giá kết quả điều trị nẹp niệu quản 2.3.6.1 Chỉ định điều trị - Phẫu thuật tạo hình NQ và BQ Chỉ định phẫu thuật phục hồi lưu thông niệu quản khi... nguyên nhân hẹp niệu quản 2.3.5.1 Các phẫu thuật gây hẹp niệu quản Căn cứ giấy mổ cũ hoặc hỏi bệnh nhân - Mổ sỏi niệu quản, tán sỏi niệu quản nội soi - Mổ cắt tử cung - Mổ cắt u nang buồng trứng - Mổ chửa ngoài tử cung - Mổ lấy thai - Phẫu thuật khác 2.3.5.3 Thời gian được phẫu thuật Tính từ khi bệnh nhân được phẫu thuật đến khi bệnh nhân vào viện điều trị hẹp NQ 2.3.5.4 Tuyến được phẫu thuật Bệnh viện tuyến... thông niệu quản chỉ định ở bệnh nhân niệu quản bị chít hẹp do gập góc hoặc bị buộc thắt được phát hiện sớm, sau khi gỡ dính hoặc cắt chỉ, tổ chức niệu quản hồng trở lại, có nhu động sẽ kết hợp đặt ống thông niệu quản[ 11],[20],[34] 1.4.2 Phẫu thuật tạo hình niệu quản [11],[15],[25], [35] 1.4.2.1 Phương pháp tạo hình niệu quản nối tận - tận - Chỉ định: + Phẫu thuật nội soi điều trị hẹp NQ thất bại + Hẹp. .. niệu quản và bàng quang trong phẫu thuật phụ khoa [72] 29 Lê Ngọc Từ, Hoàng Công Lâm (2001) nghiên cứu chẩn đoán lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị hẹp nệu quản sau mổ lấy sỏi niệu quản [7] Nguyễn Thanh Hải (2007) nghiên cứu chỉ định và kết quả chít hẹp niệu quản 1/3 dưới [78] Đỗ Trường Thành (2011) nghiên cứu 75 trường hợp hẹp NQ phần thấp sau mổ các bệnh lý niệu quản và vùng tiểu khung Kết quả sau. .. cứu phẫu thuật nội soi cắm niệu quản vào bàng quang [81] Nguyễn Văn Bình (2010), nghiên cứu điều trị hẹp niệu quản bằng ống nội soi cứng ngược dòng tại bệnh viện QuảngTrị [82] Các nghiên cứu trên đã phản ánh các khía cạnh khác nhau nhưng chưa nêu một cách tổng quát về vấn đề hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật 30 Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Gồm các bệnh. .. nhất cho điều trị 1.4 ĐIỀU TRỊ HẸP NIỆU QUẢN SAU PHẪU THUẬT Việc lựa chọn phương pháp, kỹ thuật điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố [20],[33]: - Thời gian phát hiện tổn thương sớm hay muộn - Tình trạng tổn thương, vị trí niệu quản hẹp - Tổn thương 2 bên, tổn thương đơn thuần hoặc phối hợp - Tình trạng thận bên có niệu quản hẹp - Tình trạng nhiễm khuẩn 18 1.4.1 Gỡ dính - đặt ống thông niệu quản Gỡ dính... viêm, lao niệu quản - Các khối u bên ngoài chèn ép vào NQ gây hẹp, tắc NQ 31 - Ung thư niệu quản, ung thư xâm lấn niệu quản gây ra các biến chứng hẹp niệu quản - Hẹp niệu quản sau ghép thận - Bệnh nhân không đủ các dữ liệu nghiên cứu 2.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu: tại khoa Phẫu thuật Tiết niệu bệnh viện Việt Đức 2.2.2 Thời gian nghiên cứu: từ tháng 01 năm 2009 đến tháng... quản tránh bị gập góc [30] 14 1.3 CHẨN ĐOÁN HẸP NIỆU QUẢN SAU PHẪU THUẬT 1.3.1 Chẩn đoán sớm sau mổ (24 giờ đầu) - Thiểu niệu, vô niệu sau phẫu thuật: khi bệnh nhân đái số lượng nước tiểu ít hơn 100 ml/24 giờ là vô niệu và dưới 400 ml/24 giờ là thiểu niệu [31] Thiểu niệu, vô niệu là triệu chứng giúp chẩn đoán sớm tổn thương niệu quản sau mổ, thường gặp ở bệnh nhân bị tổn thương cả 2 bên NQ hoặc khi ... pháp điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật, thực đề tài "Đánh giá kết điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật bệnh viện Việt Đức " gồm mục tiêu sau: Xác định nguyên nhân gây hẹp niệu. .. quản thứ phát sau phẫu thuật Đánh giá kết điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật bệnh viện Việt Đức năm 2009 - 2014 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ GIẢI PHẪU SINH LÝ NIỆU QUẢN... thuật điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ - Bệnh nhân hẹp niệu quản bẩm sinh - Bệnh nhân hẹp niệu quản thứ phát bệnh lý khác viêm, lao niệu quản - Các khối u
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đức , Đánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đức , Đánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đức , Trong mổ mở và mổ nội soi, việc dùng dao điện đơn cực (Monopolar) hoặc lưỡng cực (Bipolar) đốt tổ chức cách niệu quản 2cm cũng có thể làm tổn thương lớp thanh mạc và các vùng mạch quanh niệu quản. Theo Vũ Văn Kiên [17], ở vùng này không nên đốt điện để cầ

Từ khóa liên quan