Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp gối với viên khớp ATK

37 798 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 12:02

S Y T H NI BNH VIN A KHOA Y HC C TRUYN H NI TI NGHIấN CU KHOA HC CP C S NH GI TC DNG CA VIấN KHP ATK TRONG H TR IU TR THOI HểA KHP GI HNI-2014 Ch nhim ti: Th.S Trn Quc Hựng ng Ch nhim: Th.S Ngụ Quang Hựng T VN Thoỏi húa khp l bnh mn tớnh Bnh lý ph bin cỏc bnh lý v khp trờn th gii Gp nhiu ngi cú tui (> 35 tui) Ph n cú t l mc bnh cao hn nam gii Nguyờn nhõn: cú liờn quan n yu t tui tỏc, sau cỏc yu t thun li V iu tr thoỏi húa khp gi: Y hc hin i: Ni khoa, Ngoi khoa Y hc c truyn: quan nim bnh au nhc xng khp u l chng tý (b tc khụng thụng) T VN Phỏp iu tr: ụn thụng kinh lc, hnh khớ hot huyt, b can thn, b khớ huyt, khu phong, tỏn hn, tr thp Trờn c s lý lun YHCT: Cụng ty dc phm a Phỳc ó phi hp vi BVKYHN tin hnh NC ti: Vi mc tiờu: ỏnh giỏ tỏc dng h tr iu tr thoỏi húa khp gi vi viờn khp ATK ỏnh giỏ tỏc dng khụng mong mun ca viờn khp ATK TNG QUAN TI LIU 1.1 Gii phu khp gi: Khp gi l khp chu ton b sc nng ca c th, cu to c chia lm phn: Cu trỳc xng gm cú: li cu ựi, mõm chy v xng bỏnh chố, bc cỏc u xng l mt lp sn khp Cu trỳc phn mm ngoi khp: Bao khp, cỏc dõy chng bờn, v cỏc nhúm gõn c bờn ngoi l DCBN v gõn c khoeo, bờn l DCBT, phớa trc cú gõn c t u ựi v gõn bỏnh chố, phớa sau bao khp dy lờn c tng cng bi dõy chng khoeo chộo v dõy chng khoeo cung Cu trỳc phn mm khp chớnh l DCCT, DCCS, m trờn cỏc din khp ca mõm chy vi li cu ựi l sn chờm v sn chờm ngoi TNG QUAN TI LIU 1.2 Bnh THK: hay cũn c gi l bnh viờm xng khp l bnh lý ph bin nht cỏc bnh lý v khp trờn th gii Tn thng c bn ca bnh l s hy hoi ca sn khp, viờm bao hot dch khp v gim nht ca dch khp, t ú dn n au n v hn ch ng Bnh hay gp la tui trung niờn, c bit l ph n bt u bc vo thi k tin kinh Bnh THK tin trin tng t, din bin theo nhiu giai on, vi xu hng ngy cng nng dn lờn v y hc hin cha cú kh nng cha hon ton TNG QUAN TI LIU 1.3 Tỡnh hỡnh NC v ngoi nc: WHO: 0,5% dõn s b bnh khp, ú cú 20% b THK Kenneth kim tra X quang nhng ngi > 55 t M cú 80% cú du hiu THK T l THKG di 0,1% ụ tui 25 - 34 v lờn ti 10 - 20% tui 65 - 74 Theo c tớnh M cú ti 40 triu ngi cú biu hin THK hỏng v cỏc khp chi di (chim 33% tng s nhng ngi L) Phỏp THK chim 28,6% cỏc bờnh v khp Theo mt thng kờ ca chõu u, s 4326 BN THK c kim tra thỡ khp hỏng v khp gi l cỏc khp b tn thng nhiu hn c, ú THKG chim 92,1% TNG QUAN TI LIU VN, theo thng kờ ca BV Bch Mai 10 nm: THK ng hng th ba (4,66%) nhúm cỏc bnh cú tn thng khp THKG chim 56,5% tng s cỏc bnh khp thoỏi hoỏ cn iu tr ni trỳ Cú s liờn quan cht ch gia THK v tui tỏc: + 15 44 tui: 5% THK + 45 64 tui: 25 30% THK + Trờn 65 tui: 60 90% THK TNG QUAN TI LIU 1.4 Quan im Y hc c truyn: Cỏc chng bnh v xng khp núi chung nh: THXK, viờm khp cp, tớnh, VCSDK, bnh goutte, au nhc c xng khp theo YHCT thuc phm vi Chng tý Tý l b tc, chng tý l chng kinh mch b ngoi t vo lm b tc dn n khớ, huyt hnh b tr ngi gõy nờn bỡ, phu, cõn, ct, c, nhc, khp, xng au nhc, m, tờ bỡ, nng thỡ khp sng lờn co dui khú khn Hai nguyờn nhõn phi hp gõy nờn bnh Mt l nguyờn khớ h yu, hai l phong hn thp ba loi t khớ tha h cựng xõm nhp vo kinh lc, lm b tc kinh lc, hoc l phong hn thp t ut lõu húa nhit, hoc l kinh lc cú tớch nhit li cú phong hn thp t xõm nhp TNG QUAN TI LIU Phõn loi: Ni kinh chia chng tý lm loi: cõn tý, ct tý, nhc tý, mch tý v bỡ tý, tng ng vi cỏc nm Nu bnh tý khụng li cm phi phc t thỡ bnh s vo cỏc tng Theo nguyờn nhõn gõy bnh chia lm loi: phong hn thp tý v phong thp nhit tý Tuy l t khớ cựng tỏc ng, song cú lỳc phong l yu t tri (phong thng) cú tờn l hnh tý, cú lỳc hn l yu t tri (hn thng) tờn l thng tý, cú lỳc thp l yu t tri (thp thng) cú tờn l trc tý phong hn thp tý gp lnh thỡ cp, gp núng thỡ hoón TNG QUAN TI LIU Phộp iu tr: Tu Tnh cho l phỏt bnh bui sỏng l khớ tr, dng h; vo bui chiu l huyt nhit õm tn Cn c vỏo ú m phộp iu tr Hi Thng Lón ễng: tr phong nờn b huyt, tr hn nờn b ha, tr thp nờn kin t, dựng thuc phong thp nhng cn dựng thuc b khớ huyt khng ch khụng cho bnh t ch yu vo kinh can thn, b ngun gc ca tinh huyt tỏc dng n gõn xng vỡ ú l bờn cú h m gõy nờn Khu phong, tr thp, tỏn hn, thụng kinh hot lc, kin T, b Can Thn KT QU V BN LUN S phõn b v gii ca nhúm NC S phõn b v gii ca nhúm NC KT QU V BN LUN S phõn b v ngh nghip ca nhúm NC S phõn b v gii ca nhúm NC KT QU V BN LUN V trớ khp tn thng V trớ khp Nhúm NC Nhúm C Tng (n = 30) (n = 30) (n = 60) Phi n % 16,7 n % 10,0 n % 13,3 Trỏi 16,7 16,7 10 16,7 khp 20 66,7 22 73,3 42 70,0 Tng 30 100 30 100 60 100 khp p 0,74 S phõn b v gii ca nhúm NC KT QU V BN LUN Triu chng LS ca nhúm trc NC S phõn b v gii ca nhúm NC KT QU V BN LUN ỏnh giỏ tm ng khp gi ca nhúm trc T Mc hn ch ng gp dui Nhúm NC Nhúm C Tng (n = 30) (n = 30) (n = 60) n % n % n % Nng ( 900) 16,7 10,0 13,3 Trung bỡnh (910-1200) 21 70,0 21 70,0 42 70,0 Nh (1210-1350) 10 16,7 13,3 Khụng hn ch 3,3 3,3 3,4 Tng 30 NC 100 S phõn b v gii ca nhúm 30 100 60 100 (1360) p 0,043 KT QU V BN LUN ỏnh giỏ ch s Gút - Mụng ca nhúm trc iu tr Mc hn ch Nhúm NC Nhúm C Tng (n = 30) (n = 30) (n = 60) Nng (5 15 cm) n 23 % 76,7 n 16 % 53,3 n 39 % 65,0 Rt nng (> 15 cm) 23,3 14 46,7 21 35,0 30 100 30 100 60 100 Tng p S phõn b v gii ca nhúm NC 0,09 KT QU V BN LUN So sỏnh ch s VAS trc sau iu tr ca nhúm NC S phõn b v gii ca nhúm NC KT QU V BN LUN So sỏnh thang im Lequesne trc v sau T ca nhúm NC S phõn b v gii ca nhúm NC KT QU V BN LUN So sỏnh gp dui khp gi trc v sau iu tr ca nhúm NC S phõn b v gii ca nhúm NC KT QU V BN LUN So sỏnh kt qu bin i cỏc ch s huyt hc v sinh húa mỏu Ch s Nhúm NC (X SD) p Hng cu (T/l) Trc T 4,23 0,32 Sau T 4,33 0,27 0,005 Bch cu (G/l) 7,02 1,42 5,86 1,17 < 0,001 HGB 126,9 15,21 137,4 12,42 < 0,001 Creatinin (mmol/l) 72,61 23,30 71,71 22,98 0,82 AST (U/L) 23,2 4,64 24,90 5,10 0,008 ALT (U/L) 26,87 5,86 29,27 6,11 0,004 KT QU V BN LUN Tỏc dng LS khụng mong mun ca nhúm NC sau T Triu chng Nhúm nghiờn cu n T l % Sn nga 0 da 0 Mt mi 0 au u 0 au bng 0 i ngoi 0 Thay i M - HA 0 KT LUN Qua NC tỏc dng iu tr h tr ca ch phm viờn khp ATK kt hp vi th thut in chõm iu tr thoỏi húa khp gi Chỳng tụi kt lun nh sau: Ch phm viờn khp ATK cú tỏc dng h tr tt v lõm sng iu tr thoỏi húa khp gi Tỏc dng Nhúm NC (X SD) Trc T Sau T p Gim au (VAS) 7,55 1,19 2,57 1,25 < 0,001 Tng tm ng ( gp dui) 98,23 13,49 130,57 12,82 < 0,001 Gim viờm, phự n (Chu vi khp) 34,60 1,70 32,0 1,20 < 0,001 Hiu qu iu tr (Theo Lequesne) 15,13 2,99 6,10 2,07 < 0,001 KT LUN Ch phm viờn khp ATK cú kh nng dung np tt Qua theo dừi cỏc triu chng LS v mt s ch s CLS chỳng tụi thy 100% BN ca NNC khụng cú bt c mt biu hin tỏc dng khụng mong mun no ca ch phm KIN NGH Tip tc nghiờn cu m rng lõm sng v tỏc dng h tr iu tr ca ch phm viờn khp ATK vi thoỏi húa ca cỏc khp khỏc Tỡm c ch tỏc dng iu tr ca ch phm Ph bin, sn xut s dng rng rói ch phm cho cỏc tuyn Y t Xin trân trọng cảm ơn ! [...]... VÀ BÀN LUẬN Tác dụng LS không mong muốn của nhóm NC sau ĐT Triệu chứng Nhóm nghiên cứu n Tỷ lệ % Sẩn ngứa 0 0 Đỏ da 0 0 Mệt mỏi 0 0 Đau đầu 0 0 Đau bụng 0 0 Đi ngoài 0 0 Thay đổi M - HA 0 0 KẾT LUẬN Qua NC tác dụng điều trị hỗ trợ của chế phẩm viên khớp ATK kết hợp với thủ thuật điện châm để điều trị thoái hóa khớp gối Chúng tôi kết luận như sau: 1 Chế phẩm viên khớp ATK có tác dụng hỗ trợ tốt về lâm... một số chỉ số CLS chúng tôi thấy 100% BN của NNC không có bất cứ một biểu hiện tác dụng không mong muốn nào của chế phẩm KIẾN NGHỊ 1 Tiếp tục nghiên cứu mở rộng lâm sàng về tác dụng hỗ trợ điều trị của chế phẩm viên khớp ATK với thoái hóa của các khớp khác Tìm cơ chế tác dụng điều trị của chế phẩm 2 Phổ biến, sản xuất sử dụng rộng rãi chế phẩm cho các tuyến Y tế ... trợ tốt về lâm sàng trong điều trị thoái hóa khớp gối Tác dụng Nhóm NC (X ± SD) Trước ĐT Sau ĐT p Giảm đau (VAS) 7,55 ± 1,19 2,57 ± 1,25 < 0,001 Tăng tầm vận động (Độ gấp duỗi) 98,23 ± 13,49 130,57 ± 12,82 < 0,001 Giảm viêm, phù nề (Chu vi khớp) 34,60 ± 1,70 32,0 ± 1,20 < 0,001 Hiệu quả điều trị (Theo Lequesne) 15,13 ± 2,99 6,10 ± 2,07 < 0,001 KẾT LUẬN 2 Chế phẩm viên khớp ATK có khả năng dung nạp tốt... LUẬN Vị trí khớp tổn thương Vị trí khớp Nhóm NC Nhóm ĐC Tổng (n = 30) (n = 30) (n = 60) Phải n 5 % 16,7 n 3 % 10,0 n 8 % 13,3 Trái 5 16,7 5 16,7 10 16,7 2 khớp 20 66,7 22 73,3 42 70,0 Tổng 30 100 30 100 60 100 1 khớp p 0,74 Sự phân bố về giới của 2 nhóm NC KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Triệu chứng LS của 2 nhóm trước NC Sự phân bố về giới của 2 nhóm NC KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Đánh giá tầm vận động khớp gối của 2 nhóm... phẩm nghiên cứu: Viên khớp ATK có tác dụng tăng cường lưu thông khí huyết, hỗ trợ làm giảm các chứng sưng, đau nhức khớp, đau lưng, giúp các khớp cử động dễ dàng Sản phẩm đảm bảo về độ an toàn và chất lượng, được bộ Y tế cấp phép cho lưu hành toàn quốc ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP NC Viên khớp ATK là một chế phẩm YHCT được bào chế với thành phần các vị DL có sẵn trong tự nhiên: Tần giao: 57mg Khương hoạt:... được chọn điều trị chung cho cả 2 nhóm NNC và NĐC Châm tả Châm bổ 1. A thị huyệt 1. Huyết hải 2. Hạc đỉnh 2. Âm lăng tuyền 3. Độc tỵ 3. Tam âm giao 4. Tất nhãn 4. Thái khê 5. Tất dương quan 5. Túc tam lý 6. Ủy trung 7. Dương lăng Tuyền 8. Tuyệt cốt Điện châm, lưu kim từ 20 – 30 phút. 01 lân/ ngày, liệu trình ĐT 30 ngày ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP NC  Chế phẩm nghiên cứu: Viên khớp ATK có tác dụng tăng... (≥1360) p 0,043 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Đánh giá chỉ số Gót - Mông của 2 nhóm trước điều trị Mức độ hạn chế Nhóm NC Nhóm ĐC Tổng (n = 30) (n = 30) (n = 60) Nặng (5 – 15 cm) n 23 % 76,7 n 16 % 53,3 n 39 % 65,0 Rất nặng (> 15 cm) 7 23,3 14 46,7 21 35,0 30 100 30 100 60 100 Tổng p Sự phân bố về giới của 2 nhóm NC 0,09 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN So sánh chỉ số VAS trước sau điều trị của 2 nhóm NC Sự phân bố về giới... đơn thuần: 1 Đau khớp gối 4 Tuổi ≥ 38 2 Lạo xạo khi cử động 5 Sờ thấy phì đại xương 3 Cứng khớp ˂ 30 phút • Chẩn đoán xác định khi có yếu tố1, 2, 3, 4 hoặc 1, 4, 5 -1991 tự ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP NC • Lâm sàng, X quang, và Xét nghiệm: 1 Đau khớp gối 4 Tuổi ≥ 40 2 Gai xương ở rìa khớp 3 Dịch khớp là dịch TH 5 Cứng khớp ˂ 30 phút 6 Lạo xạo khi cử động • Chẩn đoán xác định khi yếu tố 1, 2 hoặc 1, 3, 5,... sánh thang điểm Lequesne trước và sau ĐT của 2 nhóm NC Sự phân bố về giới của 2 nhóm NC KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN So sánh độ gấp duỗi khớp gối trước và sau điều trị của 2 nhóm NC Sự phân bố về giới của 2 nhóm NC KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN So sánh kết quả biến đổi các chỉ số huyết học và sinh hóa máu Chỉ số Nhóm NC (X ± SD) p Hồng cầu (T/l) Trước ĐT 4,23 ± 0,32 Sau ĐT 4,33 ± 0,27 0,005 Bạch cầu (G/l) 7,02 ± 1,42 5,86... theo phương pháp thống kê y sinh học, sử dụng phần mềm SPSS 16.0 ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP NC 2.3.4 Quy trình NC: • Lập bệnh án theo mẫu thống nhất • Sau hỏi bệnh, thăm khám LS, CLS Tiến hành chia BN vào 2 nhóm (mỗi nhóm 30 BN) theo phương pháp ghép cặp (giai đoạn bệnh, tuổi, giới)  NNC (n1 = 30): điện châm các huyệt theo phác đồ chung kèm theo uống viên khớp ATK  NĐC (n2 = 30): điện châm các huyệt ... ti: Vi mc tiờu: ỏnh giỏ tỏc dng h tr iu tr thoỏi húa khp gi vi viờn khp ATK ỏnh giỏ tỏc dng khụng mong mun ca viờn khp ATK TNG QUAN TI LIU 1.1 Gii phu khp gi: Khp gi l khp chu ton b sc nng... LUN Qua NC tỏc dng iu tr h tr ca ch phm viờn khp ATK kt hp vi th thut in chõm iu tr thoỏi húa khp gi Chỳng tụi kt lun nh sau: Ch phm viờn khp ATK cú tỏc dng h tr tt v lõm sng iu tr thoỏi húa... inchõm,lukimt2030phỳt.01lõn/ngy,liutrỡnhT30ngy I TNG & PHNG PHP NC Ch phm nghiờn cu: Viờn khp ATK cú tỏc dng tng cng lu thụng khớ huyt, h tr lm gim cỏc chng sng, au nhc khp, au lng, giỳp cỏc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp gối với viên khớp ATK , Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp gối với viên khớp ATK , Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp gối với viên khớp ATK

Từ khóa liên quan