Đánh giá tác dụng của điện trường châm trong điều trị hội chứng thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm

104 2,488 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 12:01

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BC CSTL CT N0 N7 N15 ĐT GOT GPT HC HCTLH MRI Nhóm C Nhóm NC SĐT T1 T2 TC TĐT TVĐĐ YHCT YHHĐ t Bạch cầu Cột Sống Thắt Lưng Computed Tomography (Chụp cắt lớp vi tính) Đánh giá trước điều trị Đánh giá sau ngày điều trị Đánh giá sau 15 ngày điều trị Điều trị Glutamat Oxaloacetat Transaminase (enzyme trao đổi amin Glutamat Oxaloacetat) Glutamat Pyruvat Transaminase (enzyme trao đổi amin Glutamat Pyruvat) Hồng cầu Hội chứng thắt lưng hông Magnetic Resonance Imaging (Chụp cộng hưởng từ) Nhóm chứng Nhóm nghiên cứu Sau Điều Trị Longitudinal Relaxation Time (Thời gian dãn theo trục dọc chụp cộng hưởng từ) Transverse Relaxation Time (Thời gian dãn theo trục ngang chụp cộng hưởng từ) Tiểu cầu Trước Điều Trị Thoát Vị Đĩa Đệm Y Học Cổ Truyền Y Học Hiện Đại Thời gian mắc bệnh MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM THEO YHHĐ 1.1.1 Lâm sàng: .3 1.1.2 Cận lâm sàng 1.1.3 Chẩn đoán xác định hội chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm: 1.1.4 Điều trị hội chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm phương pháp YHHĐ 1.2 HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM THEO YHCT 1.2.1 Bệnh danh: 1.2.2 Nguyên nhân chế bệnh sinh: 1.2.3 Các thể bệnh lâm sàng theo YHCT 10 1.3 GIẢI PHẪU-SINH LÝ ĐOẠN CỘT SỐNG THẮT LƯNG .12 1.3.1 Hình thể chung đốt sống thắt lưng .12 1.3.2 Đặc điểm giải phẫu sinh lý đĩa đệm cột sống thắt lưng .14 1.3.3 Sinh bệnh học thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng 16 1.3.4 Tiêu chuẩn phân loại mức độ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng 17 1.4 ĐIỆN TRƯỜNG CHÂM: 18 1.4.1 Đại cương châm 18 1.4.2 Phương pháp điện trường châm 20 1.5 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG HIỆN NAY .21 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .26 2.1.1 Tiêu chuẩn nhận bệnh nhân .26 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân: 27 2.2 PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 27 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu: 29 2.3.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 29 2.3.3 Quy trình nghiên cứu 29 2.3.4 Các số nghiên cứu 35 2.3.5 Tiêu chuẩn đánh giá kết điều trị 36 2.3.6 Xử lý số liệu 40 2.4 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU: .40 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 41 3.1.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi .41 3.1.2 Phân bố bệnh nhân theo giới .42 3.1.3 Phân bố bệnh nhân theo nghề nghiệp 43 3.1.4 Phân bố bệnh nhân theo thời gian mắc bệnh .44 3.1.5 Phân bố bệnh nhân theo thể YHCT 44 3.1.6 Phân bố bệnh nhân theo kiểu thoát vị 45 3.1.7 Phân bố bệnh nhân theo mức độ bệnh .46 3.1.8 Các số lâm sàng trước điều trị nhóm 47 3.1.9 Các số mạch, huyết áp nhóm trước điều trị .48 3.1.10 Các số huyết học sinh hóa nhóm trước điều trị 48 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 50 3.2.1 Sự cải thiện thang điểm Vas nhóm sau 15 ngày điều trị 50 3.2.2 Sự cải thiện hội chứng cột sống hội chứng rễ thần kinh sau 15 ngày điều trị 52 3.2.3 Sự cải thiện tầm vận động cột sống thắt lưng sau 15 ngày điều trị 58 3.2.4 Sự cải thiện chức sinh hoạt hàng ngày sau 15 ngày điều trị .62 3.2.5 Kết điều trị chung sau 15 ngày điều trị .64 3.2.6 Kết sau 15 ngày điều trị nhóm NC theo thể YHCT .66 3.2.7 Chỉ số mạch, huyết áp nhóm sau 15 ngày điều trị 66 3.2.7 Chỉ số huyết học sinh hóa sau 15 ngày điều trị 68 3.2.8 Theo dõi sau 15 ngày ngừng điều trị: 69 3.3 THEO DÕI TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .69 BÀN LUẬN 70 4.1 BÀN LUẬN VỀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỆNH NHÂN .71 4.1.1 Tuổi bệnh nhân nghiên cứu: 71 4.1.2 Giới bệnh nhân nghiên cứu 72 4.1.3 Nghề nghiệp bệnh nhân nghiên cứu 73 4.1.4 Thời gian mắc bệnh bệnh nhân nghiên cứu 73 4.1.5 Các thể YHCT bệnh nhân nghiên cứu 74 4.1.6 Kiểu thoát vị bệnh nhân nghiên cứu 74 4.1.7 Mức độ bệnh bệnh nhân nghiên cứu 75 4.2 BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 75 4.2.1 Sự cải thiện mức độ đau: .75 4.2.2 Sự cải thiện hội chứng cột sống hội chứng rễ thần kinh nhóm .77 4.2.3 Sự cải thiện tầm vận động cột sống thắt lưng .79 4.2.4 Sự cải thiện chức sinh hoạt hàng ngày .80 4.2.5 Kết điều trị chung 81 4.2.6 Kết sau 15 ngày ĐT nhóm NC theo thể YHCT .81 4.2.7 Sự thay đổi số sinh tồn thể 82 4.2.8 Theo dõi đau tái phát sau ngừng điều trị 15 ngày .82 4.3 BÀN LUẬN VỀ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN 82 KẾT LUẬN 83 KIẾN NGHỊ 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi 41 Bảng 3.2 Phân bố bệnh nhân theo giới 42 Bảng 3.3 Phân bố bệnh nhân theo nghề nghiệp 43 Bảng 3.4 Phân bố bệnh nhân theo thời gian mắc bệnh 44 Bảng 3.5 Phân bố bệnh nhân theo thể YHCT 44 Bảng 3.6 Phân bố bệnh nhân theo kiểu thoát vị 45 Bảng 3.7 Phân bố bệnh nhân theo mức độ bệnh 46 Bảng 3.8 Các số lâm sàng trước điều trị 47 Bảng 3.9 Các số mạch, huyết áp nhóm trước điều trị 48 Bảng 3.10 Các số huyết học sinh hóa nhóm trước điều trị 48 Bảng 3.11 Sự cải thiện thang điểm Vas nhóm sau ngày điều trị .50 Bảng 3.12 Sự cải thiện thang điểm Vas nhóm sau 15 ngày điều trị 51 Bảng 3.13 Sự cải thiện số nghiệm pháp tay đất sau ngày điều trị .52 Bảng 3.14 Sự cải thiện số nghiệm pháp tay đất sau 15 ngày điều trị .53 Bảng 3.15 Sự cải thiện số nghiệm pháp Schober sau ngày điều trị 54 Bảng 3.16 Sự cải thiện số nghiệm pháp Schober sau 15 ngày điều trị 55 Bảng 3.17 Sự cải thiện số nghiệm pháp Lasegue sau ngày điều trị 56 Bảng 3.18 Sự cải thiện số nghiệm pháp Lasegue sau 15 ngày điều trị 56 Bảng 3.19 Sự cải thiện số Gấp sau ngày điều trị 58 Bảng 3.20 Sự cải thiện số Gấp sau 15 ngày điều trị .59 Bảng 3.21 Sự cải thiện số Duỗi sau ngày điều trị .60 Bảng 3.22 Sự cải thiện số Duỗi sau 15 ngày điều trị .61 62 63 Bảng 3.23 Kết sau ngày điều trị nhóm NC theo thể YHCT 66 Bảng 3.24 Kết sau 15 ngày điều trị nhóm NC theo thể YHCT 66 Bảng 3.25 Chỉ số mạch, huyết áp nhóm sau 15 ngày điều trị 66 Bảng 3.26 Chỉ số huyết học sinh hóa sau 15 ngày điều trị 68 Bảng 3.27 Theo dõi sau 15 ngày ngừng điều trị 69 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố theo tuổi chung nhóm 41 Biểu đồ 3.2 Phân bố theo giới chung nhóm 42 Biểu đồ 3.3 Phân bố theo nghề nghiệp chung nhóm 43 Biểu đồ 3.4 Phân bố theo thời gian mắc bệnh chung nhóm 44 Biểu đồ 3.5 Phân bố theo thể YHCT chung nhóm .45 Biểu đồ 3.6 Phân bố theo kiểu thoát vị chung nhóm 46 Biểu đồ 3.7 Phân bố theo mức độ bệnh chung nhóm 47 Biểu đồ 3.8 Sự cải thiện số Oswestry sau ngày điều trị 62 Biểu đồ 3.9 Sự cải thiện số Oswestry sau 15 ngày điều trị 63 Biểu đồ 3.10 Kết điều trị chung sau ngày điều trị 64 Biểu đồ 3.11 Kết điều trị chung sau 15 ngày điều trị 65 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hình ảnh TVĐĐ phim MRI Hình 1.2 Các thành phần đốt sống đĩa đệm 15 Hình 1.3 Giản đồ liên quan vùng da nội tạng theo Zakharin Head 20 Hình 2.1 Kim châm cứu .27 Hình 2.2 Máy điện châm M8 .28 Hình 2.3.Thuốc Methycobal 28 Hình 2.4 Sơ đồ quy trình thiết kế nghiên cứu 30 Hình 2.5.Thủ thuật xát 31 Hình 2.6.Thủ thuật day .31 Hình 2.7.Thủ thuật lăn 32 Hình 2.8.Thủ thuật bóp .32 Hình 2.9 Thủ thuật ấn huyệt 33 Hình 2.10 Thước đo thang điểm VAS [44] 36 Hình 2.11 Thước đo tầm vận động khớp [45] 38 ĐẶT VẤN ĐỀ Hội chứng thắt lưng hông (HCTLH) bệnh cảnh lâm sàng gồm có triệu chứng bệnh lý cột sống thắt lưng bệnh lý dây thần kinh hông to Bệnh biểu hiện tượng đau vùng thắt lưng giới hạn từ ngang đốt sống thắt lưng L1 phía đến đĩa đệm đốt sống thắt lưng L5-S1 phía lan xuống chân; nguyên nhân thường viêm rễ thắt lưng cùng, viêm khớp cột sống, thoái hoá cột sống đặc biệt phải kể đến thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng Theo thống kê, thoát vị đĩa đệm chiếm tỷ lệ khoảng 63-73% tổng số đau cột sống thắt lưng hông (CSTL) [1],[2] Theo Tổ chức y tế giới có đến 80% dân số lần đau vùng cột sống thắt lưng hông Tại Mỹ, nguyên nhân hàng đầu gây hạn chế vận động phụ nữ 45 tuổi, nguyên nhân đứng thứ hai khiến bệnh nhân khám bệnh, bệnh gặp nam nữ thường độ tuổi lao động [3], năm 1984 ước tính kinh phí để điều trị HCTLH thoát vị đĩa đệm 21 tỷ USD [4] Vấn đề chẩn đoán điều trị HCTLH TVĐĐ cột sống thắt lưng vừa hiệu vừa giảm chi phí vấn đề thời nhiều quốc gia giới bệnh gây ảnh hưởng nhiều tới nghề nghiệp, sinh hoạt bệnh nhân gánh nặng cho xã hội Y học đại (YHHĐ) có nhiều phương pháp điều trị HCTLH TVĐĐ điều trị bảo tồn, can thiệp tối thiểu phẫu thuật điều trị Điều trị nội khoa bảo tồn đề cập đến từ lâu mang lại hiệu định, phương pháp có nhược điểm thuốc giảm đau chống viêm có nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng đến người bệnh, đặc biệt phải sử dụng dài ngày Phương pháp phẫu thuật có biến chứng không mong muốn hậu phẫu cho người bệnh Theo Y học cổ truyền (YHCT), HCTLH TVĐĐ thuộc phạm vi chứng tý, chứng huyết ứ, khí trệ huyết ứ với bệnh danh cụ thể: yêu thống, yêu cước thống YHCT có nhiều phương pháp để điều trị châm, cứu, xoa bóp, bấm huyệt, thuốc thang sắc uống, thuốc đắp, thuốc bôi… Trường châm phương pháp dùng kim dài, loại kim số loại kim châm YHCT để châm xuyên huyệt, dựa sở học thuyết kinh lạc, có hiệu điều trị cao tác dụng giảm đau cải thiện tầm vận động bệnh xương khớp có HCTLH TVĐĐ Đã có nhiều đề tài sử dụng phương pháp châm cứu để điều trị hội chứng thắt lưng hông TVĐĐ chủ yếu nghiên cứu tác dụng hào châm mà chưa có nhiều đề tài nghiên cứu tác dụng điện trường châm điều trị bệnh TVĐĐCSTL mang tính hệ thống Vì tiến hành đề tài: “Đánh giá tác dụng điện trường châm điều trị hội chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm”, nhằm hai mục tiêu: Đánh giá tác dụng điện trường châm điều trị hội chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm Theo dõi tác dụng không mong muốn phương pháp điện trường châm điều trị hội chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Hội chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm theo YHHĐ Định nghĩa: HCTLH khái niệm lâm sàng, bệnh cảnh gồm có triệu chứng biểu bệnh lý cột sống thắt lưng bệnh lý rễ tạo thành dây thần kinh hông to, mà nguyên nhân gây bệnh hàng đầu thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, chế bệnh sinh phổ biến xung đột đĩa rễ (đĩa đệm - rễ thần kinh) 1.1.1 Lâm sàng: HCTLH biểu hai hội chứng: hội chứng cột sống hội chứng chèn ép rễ [5],[6] 1.1.1.1 Hội chứng cột sống: - Đau cột sống thắt lưng: Khởi phát sau chấn thương vận động cột sống mức Đau cấp tính tiến triển giảm dần sau đau tái phát trở thành mạn tính Đau có tính chất học (tăng lên ho, hắt hơi, thay đổi tư thế, lúc nửa đêm sáng, giảm nghỉ ngơi) - Các biến dạng cột sống: + Mất ưỡn thắt lưng (mất đường cong sinh lý) + Vẹo cột sống thắt lưng + Dấu hiệu “gập góc” - Có điểm đau cột sống cạnh cột sống thắt lưng: Rất phổ biến, tương ứng với đoạn vận động bệnh lý điểm xuất chiếu đau rễ thần kinh tương ứng - Hạn chế tầm hoạt động CSTL: chủ yếu hạn chế khả nghiêng bên ngược với tư chống đau khả cúi (nghiệm pháp Schober) 83 KẾT LUẬN Hiệu điều trị phương pháp điện trường châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt thủy châm Methycobal điều trị hội chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm: - Hiệu điều trị hội chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm nhóm nghiên cứu điện trường châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt thủy châm Methycobal đạt : tốt 60% , 30%, trung bình 10%, 0% - Hiệu điều trị hội chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm phương pháp điện trường châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt thủy châm Methycobal cao phương pháp điện hào châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt thủy châm Methycobal, khác biệt có ý nghĩa thống kê với (p < 0,01) - Đáp ứng điều trị thể YHCT PPNC tương đương - Sau ngừng điều trị 15 ngày, nhóm có bệnh nhân đau tái phát, nhiên số lượng không đáng kể Tác dụng không mong muốn phương pháp điều trị - Tác dụng không mong muốn trình điều trị lâm sàng nhóm nghiên cứu không đáng kể, bệnh nhân ngừng điều trị - Phương pháp nghiên cứu an toàn; thay đổi mạch, huyết áp, huyết học, sinh hóa ý nghĩa thống kê với (p > 0,05) 84 KIẾN NGHỊ - Cần có thêm đề tài nghiên cứu phương pháp với thời gian lâu với cỡ mẫu lớn để đánh giá xác hiệu giảm đau cải thiện triệu chứng bệnh nhân - Vì Điện trường châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt thủy châm Methycobal phương pháp điều trị bệnh đơn giản, hiệu tốt mà chứng minh thực tế lâm sàng có tác dụng điều trị bệnh Hội chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm tốt điện hào châm nên đề nghị phổ biến phương pháp tuyến sở, phương tiện thuốc men thiếu thốn để góp phần giảm triệu chứng đau cải thiện tầm vận động cho bệnh nhân bị HCTLH TVĐĐ TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Ngọc Ân (2002), “Đau vùng thắt lưng”, Bệnh thấp khớp, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr.374-395 Vũ Quang Bích (2006), Phòng chữa chứng bệnh đau lưng, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr.148-192 Cục Quân Y, Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 (2007), Bài giảng tập huấn toàn quân năm 2007 chuyên ngành vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bộ Quốc Phòng, Hà Nội, tr.35-50 Hồ Hữu Lương (2001), Đau thắt lưng thoát vị đĩa đệm, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr.3-5, 132 Nguyễn Văn Đăng (1996), “Đau thần kinh hông to”, Bách khoa thư bệnh học tập I, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr.145-149 Rene Cailliet, M.D (1970), Low back syndrome, second edition, F.D.Davis Company, Philadelphia, pp 78-118 Lương Thúy Hiền (2008), Một số đặc điểm lâm sàng hình ảnh cộng hưởng từ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, Tạp chí Y học Việt Nam, Tháng 6, số 2, tập 347, tr.11-14 Nguyễn Mai Hương (2001), Đối chiếu đặc điểm lâm sàng hình ảnh cộng hưởng từ TVĐĐ/CSTL, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước (2011), CT Cột sống, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr.73-80 10 Đặng Thị Xuân Liễu (2005), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hình ảnh học bệnh nhân đau thần kinh tọa, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 11 Komori H.,Okawa A.,Haro H.et al (1998), Contras enhanced magnetic resonance imaging in conservative management of lumbar disc herniation, Spin, 23 (1), 67-73 12 Lê Văn Phước (2001), Cộng hưởng từ cột sống, Nhà xuất Y học Hà Nội, tr.22-32 13 Đặng Ngọc Huy, Bùi Quang Tuyền, Vũ Hùng Liên CS (2008), Nghiên cứu hình ảnh cộng hưởng từ chẩn đoán thoát vị đĩa đệm vùng cột sống thắt lưng, Tạp chí Y học thực hành, số 4, tr 46-49 14 Trần Trung, Hoàng Đức Kiệt (2007), Chẩn đoán bệnh thoát vị đĩa đệm cộng hưởng từ, Tạp chí Y học thực hành, số 1,tập 562, tr.6-7 15 Trần Thị Kiều Loan (2009) Đánh giá tác dụng điện châm kết hợp thủy châm điều trị đau thắt lưng thoái hóa cột sống, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 16 Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội(2002), Bài giảng YHCT tập II, Nhà xuất Y học, tr.155-157, 166-168 491-193 17 Nguyễn Văn Hải (2007), Đánh giá kết điều trị đau dây thần kinh tọa thoát vị đĩa đệm bấm kéo nắn, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II, Đại học Y Hà Nội 18 Trịnh Văn Minh (1998), Giải phẫu người (tập I), Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr.327-334 19 Đặng Ngọc Huy, Bùi Quang Tuyển, Nguyễn Hùng Minh (2008), Đặc điểm giải phẫu cột sống liên quan đến bệnh thoát vị đĩa đệm, Tạp chí Y học thực hành, số 5, tập 608+609, tr.7-8 20 Nguyễn Văn Thông (1993), Góp phần nghiên cứu đánh giá phương pháp xoa bóp nắn chỉnh cột sống điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, Luận án tiến sỹ khoa học y dược, Học viện Quân y 21 B Amor, M Rvel, M Dougados (1985), Traitment des conflits discogradiculaires par injection intradiscale daprotinine, Medecine et armees, pp 751 - 754 22 Nguyễn Tài Thu (2004), Mãng Châm chữa bệnh, Nhà Xuất Y học, Hà Nội, tr 9-10 23 Nguyễn Tài Thu (1997),Châm cứu sau đại học, Nhà xuất y học, Hà Nội, tr 12-13 24 Hoàng Bảo Châu (1984), Châm cứu học, Nhà xuất Y học, tr 463437 25 Đỗ Hoàng Dũng (2001), Đánh giá tác dụng điều trị đau dây thần kinh tọa thể phong hàn điện mãng châm, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 26 Nguyễn Thị Thu Hương (2003), Đánh giá tác dụng điều trị đau dây thần kinh tọa thể phong hàn điện châm huyệt Giáp tích (từ L3-S1), Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội 27 Tarasenko Lidiya(2003), Nghiên cứu điều trị hội chứng Đau thắt lưng hông thoái hóa cột sống L1 – S1 điện mãng châm, Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội 28 He Tao, He Lan (2004), Clinical observation on lumbar disc herniation treated by traction combined with acupuncture, World Journal of Acupuncture- Moxibustion 2004 vol.4 29 Trần Thái Hà (2007), Nghiên cứu tác dụng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng phương pháp điện châm, xoa bóp kết hợp vật lý trị liệu, Luận văn thạc sỹ Y học, Đại học Y Hà Nội 30 Zou R., Xu Y.,Zhang H.X.(2009), Evaluation on analgestic effect of electroacupuncture combined with acupoint- injection in treating lumbar intervertebral disc herniation, Zhongguo Gu Shang, 2009 Oct;22(10):759-61 31 Bùi Thanh Hà, Trần Quốc Bảo, Đỗ Viết Phương (2010), Nghiên cứu hiệu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng phương pháp kết hợp điện châm với kéo dãn cột sống, Tạp chí Y học Việt Nam, tháng 12, số 2, tập 376, tr 64-72 32 Nguyễn Tiến Hưng (2012), Đánh giá tác dụng đại trường châm kết hợp laser châm điều trị đau thoái hóa cột sống thắt lưng, Luận văn Thạc sỹ Y học, Viện Y Học Cổ Truyền Quân Đội 33 Lại Đoàn Hạnh, Nguyễn Nhược Kim (2011), “Tác dụng điều trị hội chứng thắt lưng hông phương pháp thuỷ châm Bidizym so sánh với phương pháp điện châm”, Tạp chí Nghiên cứu y học, vol 76, tr.74-78 34 Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Thị Phương Lê Thành Xuân (2012), “Đánh giá tác dụng phương pháp xoa bóp Shiatsu điều trị đau thần kinh hông to thoát vị đĩa đệm”, Tạp chí Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam, số 35, tr.14-21 35 Nguyễn Thị Thu Hà, Lại Thanh Hiền (2013), “Tác dụng giảm đau châm cứu kết hợp thuỷ châm Methylcobal bệnh nhân đau thần kinh toạ”, Tạp chí Nghiên cứu y học, vol81, tr.85-90 36 Nghiêm Thị Thu Thuỷ, Lê Thành Xuân (2012), “Đánh giá tác dụng điện trường châm kết hợp kéo giãn cột sống điều trị đau thắt lưng thoát vị đĩa đệm”, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện – Đại học Y Hà Nội 37 Lê Thị Hoài Anh (2012), “Đánh giá hiệu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng phương pháp điện châm, xoa bóp kết hợp vật lý trị liệu”, Tạp chí Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam, số 33, tr.23-30 38 Đinh Đăng Tuệ, Lê Thành Xuân (2013), “Đánh giá hiệu điều trị đau thần kinh toạ phương pháp vật lý trị liệu - phục hồi chức kết hợp xoa bóp bấm huyệt”, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện – Đại học Y Hà Nội 39 Trần Thị Minh Quyên, Nguyễn Nhược Kim (2011), “Đánh giá tác dụng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng phương pháp điện châm kết hợp kéo giãn cột sống”, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện – Đại học Y Hà Nội 40 孙孙平(2009),孙灸治孙腰椎孙孙孙出症的孙床孙究,中孙中孙孙孙 代孙程孙育, 7(7), 孙.114.Tôn Quân Bình (2009), “Nghiên cứu lâm sàng đánh giá châm cứu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng”, Tạp chí Trung Y dược Trung Quốc, vol7(7), tr.114 41 Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt (2013), “Châm cứu phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc”, Sách đào tạo bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền, Nhà xuất Y học 42 Nguyễn Tài Thu (1987), “Châm cứu chữa bệnh”, Nhà xuất Đồng Nai 43 Trần Trung (2008), Nghiên cứu giá trị hình ảnh cộng hưởng từ chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, Luận án Tiến sĩ y học, Đai học Y Hà Nội 44 Lê Thị Kiều Hoa (2001), Nghiên cứu hiệu phục hồi vận động bệnh nhân thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng - máy Eltrac 471, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 45 Bộ môn Phục hồi chức năng, Trường Đại học Y Hà Nội (2003), Bài giảng Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr 62 - 66, 79 - 83 46 Trần Thái Hà (2012), Nghiên cứu thuốc “Thân thống trục ứ thang” tác dụng điều trị hội chứng thắt lưng hông thoát vị đĩa đệm, Luận án tiến sỹ, Đại học Y hà Nội 47 Trần Thị Lan Nhung (2006), Bước đầu nghiên cứu hiệu điều trị đau vùng thắt lưng thoát vị đĩa đệm với phương pháp kéo nắn tay, Khóa luận tốt nghiệp bác sỹ y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội 48 Nguyễn Vũ (2004), Nghiên cứu chẩn đoán kết phẫu thuật TVĐĐCSTL, thắt lưng cùng, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ y khoa 49 Phan Thị Hạnh (2008), Đánh giá kết điều trị phục hồi chức bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ đa khoa, Đại học Y Hà Nội 50 Nguyễn Khắc Ninh (2008), Đánh giá tác dụng điều trị đau điện châm, Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội PHỤ LỤC BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU STT Nghiên cứu Chứng Số vv: I Hành Họ tên bệnh nhân: …………………… Tuổi : Giới: Địa chỉ: Điện thoại liên hệ: Nghề nghiệp: Tính chất lao động: Ngày vào viện: Ngày viện: II Y học đại 1.Thời gian mắc bệnh: Tiền sử: Chấn thương cột sống □ Phẫu thuật cột sống □ Lao cột sống □ Tiêm cột sống < tháng □ Khác □ Bệnh sử: - Đau lần thứ mấy: - Hoàn cảnh xuất hiện: Tự nhiên □ Sau chấn thương □ VĐ sai tư □ Khác □ Cận lâm sàng: - Hình ảnh MRI: + Vị trí thoát vị: Thoát vị đơn tầng □ Thoát vị đa tầng □ + Mức độ thoát vị: TVĐĐ thể sau Chẩn đoán xác định theo YHHĐ: Đánh giá số số: Thời điểm Chỉ số Phân bố bệnh nhân theo tuổi Phân bố bệnh nhân theo giới Phân bố bệnh nhân theo nghề nghiệp Phân bố bệnh nhân theo thời gian mắc bệnh Phân bố bệnh nhân theo thể YHCT Phân bố bệnh nhân theo kiểu thoát vị Phân bố bệnh nhân theo mức độ bệnh Mức độ đau ( điểm) NP Lasègue ( độ) Độ giãn CSTL (cm) Nghiệm pháp tay đất ( cm) Gấp cột sống ( độ) Duỗi cột sống ( độ) Chức SHHN ( điểm) Kết điều trị chung Kết điều trị hai thể YHCT nhóm chứng Chỉ số : mạch, huyết áp Chỉ số huyết học : hồng cầu, Bạch cầu, Tiểu cầu Chỉ số sinh hóa : GOT, GPT, Ure, Creatinin Tác dụng không mong muốn III Y học cổ truyền Vọng chẩn: - Thần sắc: - Tư bệnh nhân: - Lưỡi: - Vùng cột sống thắt lưng: Văn chẩn: - Hơi thở: - Tiếng nói: Vấn chẩn: - Thời gian mắc bệnh: - Vị trí, tính chất đau: D0 D7 D15 Ghi - Cảm giác (tê bì, kiến bò… ) - Vận động đau tăng: - Ho, hắt hơi, đau tăng: - Lạnh đau tăng: - Mồ hôi chân: - Nhị tiện: - Ngủ: Thiết chẩn: Xúc chẩn: - Bì phu: - Cơ nhục vùng tổn thương: Mạch chẩn: Chẩn đoán YHCT: a Bát cương: b Kinh lạc: c Nguyên nhân: d Thể bệnh: IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ: * Số ngày điều trị: * Kết điều trị: sau 15 ngày điều trị * Theo dõi sau 15 ngày ngừng điều trị bệnh nhân có đau tăng hay không? * Tác dụng không mong muốn lâm sàng sau 15 ngày điều trị: Hà Nội, Ngày… tháng… năm… PHỤ LỤC CHỈ SỐ OSWESTRY DISABILITY Bộ câu hỏi OSWESTRY gồm 10 số, số gồm mức độ khả khác cho điểm từ đến điểm, điểm cao ảnh hưởng đến chức trầm trọng, nghiên cứu lấy số Chỉ số OSWESTRY D0 D7 D15 I Chăm sóc cá nhân Tự chăm sóc thân bình thường Tự chăm sóc thân gây đau nhiều Tự chăm sóc thân phải chậm cẩn thận đau Cần giúp đỡ làm hầu hết việc chăm sóc thân Cần trợ giúp hang ngày hầu hết công việc chăm sóc thân Không tự chăm sóc thân II Nâng vật nặng Có thể nâng vật nặng mà không gây đau thêm Có thể nâng vật nặng gây đau thêm Không thể nâng vật nặng từ nhà lên đau làm vật vị trí thuận tiện Có thể nâng vật nhẹ vừa vật vị trí thuận tiện Chỉ nâng vật nhẹ vị trí thuận tiện Không nhấc vật III Đi Đau khoảng cách Đau nên khoảng 1000m Đau nên khoảng 500m Đau nên khoảng 250m Chỉ sử dụng dụng cụ trợ giúp Không đau IV Ngồi Có thể ngồi Chỉ ngồi kiểu ghế phù hợp Đau nên ngồi khoảng Đau nên ngồi khoảng nửa Đau nên ngồi khoảng 15 phút Không ngồi đau nhiều PHỤ LỤC TÊN, VỊ TRÍ, TÁC DỤNG VÀ CÁCH CHÂM CÁC HUYỆT NGHIÊN CỨU STT Tên huyệt Giáp tích L1-S1 Thận du Tác dụng Cách châm Điều trị đau Châm chếch sống 0,5 thốn, ngang giảm cứng dọc sâu 0,3-0,5 L1-S1 cột sống Giữa đốt sống lưng L2 Đau lưng, ù tai, di thốn Châm sâu - L3 đo bên, tinh, liệt dương 0,5-1 thốn Đại trường bên 1,5 thốn Giữa đốt sống lưng L4 Đau lưng, đau Châm sâu du – L5 đo bên, dây thần kinh 0,7-1 thốn Bq25 bên 1,5 thốn Trật biên Ngang đốt S4 đo Bq54 thốn Bq23 Vị trí Cách cột Hoàn khiêu Đ30 hông to Đau đám rối thần Châm sâu 1kinh thắt lưng 1,5 thốn Điểm 1/3 1/3 Đau lưng, đau Châm sâu đường nối từ dây thần kinh 1,5-2,5 thốn mấu chuyển lớn xương hông to, đau khớp đùi với lỗ mẻ xương háng DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU TẠI BỆNH VIỆN CHÂM CỨU TRUNG ƯƠNG Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Họ tên Nguyễn Bá T Nguyễn Thị H Đào Thị Khánh V Nguyễn Mạnh D Mạc Huy C Lê Đình Ch Nguyễn Thị Lan A Cáp Trọng B Đoàn Thị M Đàm Thị Thanh V Nguyễn Quốc Ch Trần Văn L Vũ Thị Kim O Đỗ Thị O Lưu Hải L Phạm Thị Minh Th Hoàng Thị H Ngô Thọ L Trần Thị Thanh Ng Ngô Diệu H Nguyễn Thị M Dương Thị B Hồ Hồng Th Tô Hiến T Võ Thị H Nguyễn Mạnh H Hồ Trung Th Phùng Thế L Nguyễn Thị S Dương Văn B Phan Thế Ph Nguyễn Tiến D Nguyễn Văn Th Tạ Thị Thu H Nguyễn Thị Kim D Trần Viết Q Nguyễn Thị Th Bùi Văn M Tuổi 32 51 61 44 35 50 40 37 50 64 34 26 61 68 41 43 42 35 44 34 65 57 36 44 61 68 54 36 61 68 34 48 54 50 50 28 53 59 Giới Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Địa Hà Đông – Hà Nội Bình Thủy – TP Cần Thơ Đống Đa – Hà Nội Hoàng Mai – Hà Nội Hai Bà Trưng – Hà Nội TT Con Cuông – Nghệ An Cầu Giấy – Hà Nội Đông Triều – Quảng Ninh Sóc Sơn – Hà Nội Đống Đa – Hà Nội Ba Đình - Hà Nội Hải An – Hải Phòng Thanh Xuân – Hà Nội Đống Đa – Hà Nội Long Biên – Hà Nội Đống Đa – Hà Nội Hai Bà Trưng – Hà Nội Thanh Xuân – Hà Nội Cầu Giấy – Hà Nội Đống Đa – Hà nội Kỳ Bá – Thái Bình Duy Tiên – Hà Nam Long Biên – Hà Nội Đống Đa – Hà Nội Lệ Thủy – Quảng Bình Hà Đông – Hà Nội Hai Bà Trưng – Hà Nội Sơn Tây – Hà Nội Ba Đình – Hà Nội Từ Sơn – Bắc Ninh Quận – TP Hồ Chí Minh Đống Đa – Hà Nội Đống Đa – Hà Nội Hoàng Mai – Hà Nội Đống Đa – Hà Nội Bình Xuyên – Vĩnh Phúc Quảng Xương – Thanh Hóa Từ Liêm – Hà Nội Ngày vào viện 17/03/2014 24/03/2014 01/04/2014 07/04/2014 11/04/2014 15/04/2014 18/04/2014 18/04/2014 22/04/2014 06/05/2014 07/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 13/05/2014 21/05/2014 30/05/2014 02/06/2014 05/06/2014 06/06/2014 12/06/2014 16/06/2014 23/06/2014 24/06/2014 24/06/2014 30/06/2014 02/07/2014 07/07/2014 14/7/2014 15/07/2014 16/07/2014 23/07/2014 24/07/2014 29/07/2014 29/07/2014 30/07/2014 04/08/2014 04/08/2014 05/08/2014 Số bệnh án 527 597 876 332 349 370 1001 1008 405 1151 1167 1192 457 1230 511 1398 1409 598 1478 1550 1562 1688 688 1751 1775 735 1882 1993 2022 2027 859 2150 2198 2210 2220 899 2282 2300 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Chu Thị H Trần Thị Vinh H Bùi Việt Th Vũ Thị Thúy H Súc Sa V Đào Công Th Đặng Thị Thu Ph Trần Kim D Lê Thị Th Trần Thị Thanh H Trần Thị Bích L Nguyễn Thị Tr Nguyễn Thị N Đoàn Minh H Trần Ngọc D Hà Thị M Nguyễn Huy T Phan Thị Thùy D Lâm Hoàng A Đỗ Thị H Nguyễn Thị Gi Nguyễn Thị Như Tr 46 71 40 38 42 67 41 59 30 52 73 60 56 31 19 56 62 33 19 61 72 33 Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Thanh Sơn – Phú Thọ Ba Đình – Hà Nội Hoàn Kiếm – Hà Nội Hai Bà Trưng – Hà Nội Đống Đa – Hà Nội Đống Đa – Hà Nội Thanh Xuân – Hà Nội Đống Đa – Hà Nội Thanh Oai – Hà Nội Đống Đa – Hà Nội Đống Đa – Hà Nội Lộc Hà – Hà Tĩnh Ninh Giang – Hải Dương Thanh Xuân – Hà Nội Hoàng Mai – Hà Nội Hà Đông – Hà Nội Đông Anh – Hà Nội Ba Đình – Hà Nội Tràng Định – Lạng Sơn Hoàng Mai – Hà Nội TP Hà Giang – Hà Giang Đống Đa – Hà Nội 05/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 14/08/2014 18/08/2014 19/08/2014 20/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 04/09/2014 06/09/2014 08/09/2014 22/09/2014 25/09/2014 29/09/2014 01/10/2014 04/10/2014 08/10/2014 13/10/2014 2297 2353 2358 2366 952 2482 2514 987 2517 994 2584 2587 2648 2667 2697 1109 2912 2959 1148 3193 3057 1200 Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014 Xác nhận Bệnh viện [...]... cứu tác dụng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng phương pháp điện châm, xoa bóp kết hợp vật lý trị liệu đạt kết quả điều trị 46,7% rất tốt; 46,7% tốt; 6,6% trung bình [29] - Năm 2009, Zou R và CS (Trung Quốc) nghiên cứu đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp thủy châm trong điều trị 60 bệnh nhân TVĐĐ/ CSTL Kết quả là hiệu quả điều trị của nhóm nghiên cứu cao hơn so với nhóm chứng thông... thắt cơ, tăng cường điều chỉnh tuần hoàn đặc biệt có tác dụng giảm đau - Điện trường châm là một phát triển mới của nghành châm cứu, kết hợp YHCT và YHHĐ, phát huy được cả tác dụng của kích thích lên huyệt vị, huyệt đạo và tác dụng của xung điện trên cơ thể [23] 1.5 Một số nghiên cứu về điều trị hội chứng thắt lưng hông hiện nay YHCT đã sử dụng châm cứu như một phương pháp hữu hiệu trong điều trị chứng. .. có tác dụng cải thiện các triệu chứng của hội chứng cột sống và hội chứng rễ thần kinh, tuy nhiên không có sự khác biệt so với nhóm châm cứu đơn thuần [35] 24 - Năm (2012), Nghiêm Thị Thu Thuỷ, Lê Thành Xuân thực hiện đề tài Đánh giá tác dụng của điện trường châm kết hợp kéo giãn cột sống trong điều trị đau thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại Bệnh viện Châm cứu trung ương cải thiện tốt các giá trị VAS,... hiệu quả điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng phương pháp kết hợp điện châm với kéo 23 dãn cột sống trên 30 bệnh nhân với kết quả điều trị tốt đạt 80%, khá đạt 13,33%, cải thiện tốt tầm vần động cột sống đạt 93,33% [31] - Năm 2012, Nguyễn Tiến Hưng đã nghiên cứu đánh giá tác dụng của đại trường châm kết hợp laser châm trong điều trị đau do thoái hóa cột sống thắt lưng kết quả điều trị 70%... nhiều kỹ thuật châm được áp dụng bao gồm: thể châm, điện châm, châm kết hợp cứu, trường châm, nhĩ châm - Đánh giá tác dụng điều trị đau thần kinh tọa thể phong hàn bằng điện mãng châm của Đỗ Hoàng Dũng năm 2001 Kết quả: loại tốt chiếm 63,6%, 22 loại khá chiếm 36,4% [25] - Đánh giá tác dụng điều trị đau dây thần kinh tọa thể phong hàn bằng điện châm các huyệt giáp tích (từ L3-S1)” của Nguyễn Thị... thoát vị chèn ép vào tủy hoặc rễ thần kinh - Chỉ định tuyệt đối: TVĐĐ có hội chứng đuôi ngựa hoặc hội chứng chèn ép rễ thần kinh một hoặc hai bên gây liệt và đau nhiều - Chỉ định tương đối: Sau điều trị nội 3 tháng không hiệu quả với các biểu hiện đau rễ hoặc TVĐĐ mạn tính tái phát kèm đau rễ 9 1.2 Hội chứng thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm theo YHCT 1.2.1 Bệnh danh: - Hội chứng thắt lưng hông do. .. thường, cột sống có 23 đĩa đệm trong đó đoạn cột sống thắt lưng có 4 đĩa đệm và 2 đĩa đệm chuyển tiếp (lưng- thắt lưng, thắt lưng cùng) Chiều cao của đĩa đệm tăng dần từ đoạn cổ đến đoạn cùng, trung bình đoạn thắt lưng là 9 mm và chiều cao của đĩa đệm L4-L5 là lớn nhất [18] - Mâm sụn: Là cấu trúc thuộc về thân đốt sống, nhưng nó có liên quan chức năng dinh dưỡng trực tiếp với đĩa đệm Nó đảm bảo dinh dưỡng... nghĩa thống kê với p < 0,05; điện châm kết hợp kéo giãn cột sống cũng có tác dụng cải thiện các triệu chứng của hội chứng cột sống và hội chứng rễ [39] - Năm (2009), Tôn Quân Bình khi tiến hành đề tài “Nghiên cứu lâm sàng đánh giá châm cứu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng được thực hiện tại Bệnh viện Trung y tỉnh Cát Lâm Kết quả, sau điều trị và phỏng vấn BN, tác giả đưa ra kết quả như sau:... cột sống thắt lưng và chức năng sinh hoạt hàng ngày (p ... nghiệm (s): - So sánh tỷ lệ dùng test c2 - So sánh giá trị trung bình nhóm chứng nhóm nghiên cứu dùng test t- student - So sánh giá trị trung bình nhóm trước sau điều trị dùng test t- student ghép... Cường độ: 0-15 µA - Thuốc thủy châm Methycobal 500µg dạng ống tiêm 1ml, dung dịch màu đỏ suốt, sản xuất hãng dược Eisaid Co. ,Ltd, Nhật Bản Hình 2.3.Thuốc Methycobal - Thước đo tầm vận động cột sống... C (n = 30) Điện hào châm Kết hợp XBBH thủy châm Methylcobal 500µg châm Methylcobal 500µg Kết sau 15 ngày Kết sau 15 ngày điều trị điều trị So sánh Kết Luận Hình 2.4 Sơ đồ quy trình thiết kế nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác dụng của điện trường châm trong điều trị hội chứng thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm, Đánh giá tác dụng của điện trường châm trong điều trị hội chứng thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm, Đánh giá tác dụng của điện trường châm trong điều trị hội chứng thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm, CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU, d.Chụp cộng hưởng từ hạt nhân, + Những phản xạ đột trục của hệ thần kinh thực vật làm ảnh hưởng đến sự vận mạch, nhiệt, sự tập trung bạch cầu…làm giảm xung huyết, bớt nóng, giảm đau…, c. Phản ứng toàn thân:, CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TÀI LIỆU THAM KHẢO, BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm