nghiên cứu khả năng ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (emina) trong sản xuất khoai tây tại tỉnh thái bình

142 390 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2015, 21:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ===== * * * ===== PHẠM THỊ KIM HOÀN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT HỮU HIỆU (EMINA) TRONG SẢN XUẤT KHOAI TÂY TẠI TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : TRỒNG TRỌT Mã số : 60.62.01 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN QUANG THẠCH HÀ NỘI – 2008 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa ñược công bố công trình khác Tôi xin cam ñoan giúp ñỡ cho việc thực luận văn ñã ñược cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ñều ñã ñược rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Phạm Thị Kim Hoàn LỜI CẢM ƠN Trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy, Cô, bạn bè người thân ñã giành cho giúp ñỡ, ñộng viên ñầy tâm huyết thời gian học tập thực ñề tài Tôi xin chân thành cảm ơn giúp ñỡ nhiệt tình Thầy, Cô Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Nông học, Khoa Sau ñại học, ñặc biệt xin ñược bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Thạch người thày ñã tận tình hướng dẫn, giúp ñỡ ñộng viên trình thực ñề tài hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân Xí nghiệp giống trồng Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bình ñã giúp ñỡ vật chất tinh thần ñể hoàn thành ñề tài nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất người thân, bạn bè, ñồng nghiệp người bên cạnh ñộng viên giúp ñỡ trình học tập thực ñề tài Xin chân thành cảm ơn tất Hà Nội, ngày tháng năm 2008 Học viên Phạm Thị Kim Hoàn MỤC LỤC Trang Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình ix Mở ñầu 1.1 ðặt vấn ñề 1.2 Mục ñích, yêu cầu ñề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn ñề tài Tổng quan tài liệu 2.1 Vi sinh vật hữu hiệu (EM), tình hình nghiên cứu ứng dụng EM giới Việt Nam 2.1.1 Giới thiệu chung EM 2.1.2 EM nông nghiệp nông nghiệp bền vững 10 2.1.3 Tình hình nghiên cứu ứng dụng EM giới Việt Nam 13 2.2 Cây khoai tây 18 2.2.1 Giới thiệu chung khoai tây 18 2.2.2 Ảnh hưởng số yếu tố ngoại cảnh ñến sinh trưởng, 21 phát triển suất khoai tây 2.2.3 Tình hình sản xuất khoai tây giới Việt Nam 24 2.2.4 Các nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh vật (VSV) 30 khoai tây Việt Nam Nội dung phương pháp nghiên cứu 35 3.1 Vật liệu, ñịa ñiểm, thời gian nghiên cứu 35 3.1.1 Vật liệu nghiên cứu 35 3.1.2 Thời gian 36 3.1.3 ðịa ñiểm 36 3.2 Nội dung nghiên cứu 36 3.3 Phương pháp nghiên cứu 38 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 38 3.3.2 Các tiêu theo dõi 41 3.4 Tính toán hiệu kinh tế 44 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 44 Kết nghiên cứu thảo luận 45 4.1 Thí nghiệm 1: ðánh giá ảnh hưởng xử lý dạng 45 EMINA lên củ giống ñến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng khoai tây 4.2 Thí nghiệm 2: ðánh giá ảnh hưởng biện pháp phun 59 EMINA thứ cấp lên ñến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng khoai tây phân ñạm khác 4.3 Thí nghiệm 3: ðánh giá ảnh hưởng biện pháp bón lót 77 phân Bokashi ñến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng khoai tây 4.4 Mô hình 90 4.5 Phân tích hiệu kinh tế việc ứng dụng EMINA vào 91 sản xuất khoai tây Kết luận ñề nghị 94 5.1 Kết luận 94 5.2 ðề nghị 95 Tài liệu tham khảo 96 Phụ lục 104 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Từ viết tắt APNAN BVTV Bộ NN PTNT Asia Pacific Natural Agriculture Network Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn CIP International Potato Center CNSH Công nghệ sinh học CT CTV Công thức Cộng tác viên ðHNN Hà Nội ðại học Nông nghiệp Hà Nội EM Effective Microoganisms EMRO EM Research Organization FAO GS Food Agriculture Organization Giáo sư ICM Integrated Crop Management INFRC IPM International Nature Farming Research Center Integrated Pest Management KHKT Khoa học kỹ thuật NST Ngày sau trồng NXB Nhà xuất Ptb PTBV Khối lượng trung bình Phát triển bền vững PTS Phó tiến sĩ SARD Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững SKK Sekai Kyusei Kyo TGST Thời gian sinh trưởng TS Tiến sĩ Viện SHNN Viện Sinh học nông nghiệp VSV Vi sinh vật VSVCN Vi sinh vật chức DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 2.1 Tác dụng phân vi sinh ñối với khoai tây 31 2.2: Tổ hợp vi sinh vật sử dụng cho khoai tây 32 2.3 Ảnh hưởng tổ hợp VSV chức ñối với khoai tây 33 2.4 Tác dụng phân hữu VSV chức ñối với khoai tây 34 4.1 Ảnh hưởng xử lý loại EMINA lên củ giống 45 ñến thời gian mọc mầm sinh trưởng khoai tây 4.2 Ảnh hưởng xử lý loại EMINA lên củ giống 47 ñến số thân/ khóm ñường kính thân khoai tây 4.3 Ảnh hưởng xử lý loại EMINA lên củ giống 48 ñến chiều cao khoai tây 4.4 Ảnh hưởng xử lý loại EMINA lên củ giống 50 ñến ñộng thái khoai tây 4.5 Ảnh hưởng xử lý loại EMINA lên củ giống 52 ñến số diện tích (LAI) khoai tây 4.6 Ảnh hưởng xử lý loại EMINA lên củ giống 54 ñến ñộng thái tia hình thành củ khoai tây 4.7 Ảnh hưởng xử lý loại EMINA lên củ giống 55 ñến kích thước củ thu hoạch 4.8 Ảnh hưởng xử lý loại EMINA lên củ giống 56 ñến suất yếu tố cấu thành suất 4.9 Ảnh hưởng xử lý loại EMINA lên củ giống 57 ñến sâu bệnh hại khoai tây 4.10 Ảnh hưởng biện pháp phun EMINA thứ cấp lên 60 ñến thời gian mọc mầm sinh trưởng khoai tây 4.11 Ảnh hưởng biện pháp phun EMINA thứ cấp lên 61 ñến số thân/ khóm ñường kính thân khoai tây 4.12 Ảnh hưởng biện pháp phun EMINA thứ cấp lên 63 ñến chiều cao khoai tây 4.13 Ảnh hưởng biện pháp phun EMINA thứ cấp lên 66 ñến ñộng thái khoai tây 4.14 Ảnh hưởng biện pháp phun EMINA thứ cấp lên 68 ñến số diện tích (LAI) khoai tây 4.15 Ảnh hưởng biện pháp phun EMINA thứ cấp lên 71 ñến ñộng thái tia hình thành củ khoai tây 4.16 Ảnh hưởng biện pháp phun EMINA thứ cấp lên láñến 72 kích thước củ thu hoạch 4.17 Ảnh hưởng biện pháp phun EMINA thứ cấp lên láñến 74 suất yếu tố cấu thành suất 4.18 Ảnh hưởng biện pháp phun EMINA thứ cấp lên láñến 76 sâu bệnh hại khoai tây 4.19 Ảnh hưởng biện pháp bón lót Bokashi ñến thời gian 77 mọc mầm sinh trưởng khoai tây 4.20 Ảnh hưởng biện pháp bón lót Bokashi ñến số thân/ khóm 79 ñường kính thân khoai tây 4.21 Ảnh hưởng biện pháp bón lót Bokashi ñến chiều cao 80 khoai tây 4.22 Ảnh hưởng biện pháp bón lót Bokashi ñến ñộng thái 81 khoai tây 4.23 Ảnh hưởng biện pháp bón lót Bokashi ñến số diện tích (LAI) khoai tây 83 4.24 Ảnh hưởng biện pháp bón lót Bokashi ñến 85 ñộng thái tia hình thành củ khoai tây 4.25 Ảnh hưởng biện pháp bón lót Bokashi ñến kích thước 86 củ thu hoạch 4.26 Ảnh hưởng biện pháp bón lót Bokashi ñến suất 87 yếu tố cấu thành suất 4.27 Ảnh hưởng biện pháp bón lót Bokashi ñến sâu bệnh 88 hại khoai tây 4.28 Ảnh hưởng dạng EMINA tới sinh trưởng, pháp 90 triển, suất chất lượng khoai tây ruộng mô hình 4.29 Hiệu kinh tế biện pháp ứng dụng EMINA 92 sản xuất khoai tây DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang 4.1 ðộng thái tăng trưởng chiều cao thí nghiệm 49 4.2 ðộng thái khoai tây thí nghiệm 51 4.3 Chỉ số diện tích khoai tây thí nghiệm 52 4.4 Kích thước củ khoai tây thí nghiệm 55 4.5 ðộng thái tăng trưởng chiều cao công thức bón 64 ñạm Urê thí nghiệm 4.6 ðộng thái tăng trưởng chiều cao công thức bón 64 ñạm sunphát thí nghiệm 4.7 ðộng thái khoai tây công thức bón 67 ñạm Urê thí nghiệm 4.8 ðộng thái khoai tây công thức bón 67 ñạm sunphát thí nghiệm 4.9 Chỉ số diện tích khoai tây công thức bón 70 ñạm Urê thí nghiệm 4.10 Chỉ số diện tích khoai tây công thức bón 70 ñạm sunphát thí nghiệm 4.11 Kích thước củ khoai tây thí nghiệm 73 4.12 ðộng thái tăng trưởng chiều cao thí nghiệm 79 4.13 ðộng thái khoai tây thí nghiệm 81 4.14 Chỉ số diện tích khoai tây thí nghiệm 82 4.15 Kích thước củ khoai tây thí nghiệm 86 4.16 Bệnh ghẻ khoai tây 89 4.17 Củ khoai tây ruộng mô hình ñối chứng 91 114 VARIATE 22 36 50 60 70 GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ (N= 18) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | 18 0.75112E-010.16869E-010.10474E-01 13.9 0.0042 18 0.95837 0.84891E-010.67348E-01 7.0 0.0550 18 1.9031 0.17426 0.63303E-01 3.3 0.0000 18 2.1948 0.21387 0.90867E-01 4.1 0.0001 18 1.7032 0.21405 0.90400E-01 5.3 0.0001 | | | | Ảnh hưởng biện pháp xử lý EMINA cho củ giống ñến suất yếu tố cấu thành suất khoai tây BALANCED ANOVA FOR VARIATE CU/ KHOM FILE NSUAT1 26/ 7/ 15:50 :PAGE VARIATE V004 CU/ KHOM LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 784444 156889 0.43 0.819 * RESIDUAL 12 4.36667 363889 * TOTAL (CORRECTED) 17 5.15111 303006 BALANCED ANOVA FOR VARIATE PCU FILE NSUAT1 26/ 7/ 15:50 :PAGE VARIATE V005 PCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 129.588 25.9176 3.85 0.026 * RESIDUAL 12 80.8200 6.73500 * TOTAL (CORRECTED) 17 210.408 12.3769 BALANCED ANOVA FOR VARIATE PCU/KHOM FILE NSUAT1 26/ 7/ 15:50 :PAGE VARIATE V006 PCU/KHOM LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 9610.40 1922.08 3.17 0.047 * RESIDUAL 12 7277.97 606.498 * TOTAL (CORRECTED) 17 16888.4 993.434 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NSUAT1 26/ 7/ 15:50 :PAGE VARIATE V007 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 13.4624 2.69249 6.24 0.005 * RESIDUAL 12 5.17920 431600 * TOTAL (CORRECTED) 17 18.6416 1.09657 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE NSUAT1 26/ 7/ 15:50 :PAGE VARIATE V008 NSLT LN ER SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB 115 SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 24.0260 4.80520 3.17 0.047 * RESIDUAL 12 18.1949 1.51624 * TOTAL (CORRECTED) 17 42.2209 2.48358 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSUAT1 26/ 7/ 15:50 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ ÐC1 CT CT CT CT CT SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 3) 12DF CT$ ÐC1 CT CT CT CT CT NOS 3 3 3 CU/ KHOM 7.86667 8.33333 7.73333 8.20000 8.20000 8.13333 PCU 36.5661 43.4250 43.5566 37.4600 39.4304 40.6764 PCU/KHOM 287.603 361.574 336.847 307.217 323.323 328.663 NSTT 12.6430 15.4493 14.0020 13.2560 13.5500 13.5863 0.348276 1.07316 1.49833 4.63687 14.2185 43.8161 0.379298 1.16874 NSLT 14.3817 18.0800 16.8433 15.3633 16.1667 16.4317 SE(N= 3) 0.710925 5%LSD 12DF 2.19060 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSUAT1 26/ 7/ 15:50 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CU/ KHOM PCU PCU/KHOM NSTT NSLT GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 8.0778 18 40.185 18 324.22 18 13.748 18 16.211 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.55046 0.60323 7.5 0.8193 3.5181 2.5952 6.5 0.0260 31.519 24.627 7.6 0.0471 1.0472 0.65696 4.8 0.0047 1.5759 1.2314 7.6 0.0471 | | | | 116 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng biện pháp phun EMINA thứ cấp lên ñến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng (làm giống) khoai tây phân ñạm khác Ảnh hưởng biện pháp phun EMINA thứ cấp lên ñến ñường kính thân khoai tây phân ñạm khác 36 ngày 60 ngày MỨC MỨC Công thức MỨC MỨC Công thức ðC1 0,61 0,65 ðC1 0,78 0,79 ðC1 0,65 0,65 ðC1 0,82 0,82 ðC1 0,62 0,70 ðC1 0,81 0,84 CT 0,73 0,67 CT 0,88 0,86 CT 0,69 0,74 CT 0,84 0,84 CT 0,69 0,67 CT 0,84 0,80 CT 0,73 0,73 CT 0,84 0,87 CT 0,73 0,68 CT 0,87 0,80 CT 0,68 0,70 CT 0,85 0,85 CT 0,71 0,67 CT 0,87 0,82 CT 0,66 0,70 CT 0,78 0,84 CT 0,64 0,62 CT 0,85 0,81 CT 0,68 0,66 CT 0,84 0,82 CT 0,65 0,66 CT 0,84 0,82 CT 0,65 0,67 CT 0,81 0,82 CT 0,67 0,71 CT 0,84 0,83 CT 0,67 0,69 CT 0,87 0,86 CT 0,69 0,65 CT 0,85 0,81 cv (%) = 4,02 LSD 0,05 = 0,05 LSD 0,01 = 0,06 Sd = 0,02 36 ngày Total Count 18 18 Sum 12,13 12,18967 Average 0,67388889 0,677204 Variance 0,0012373 0,000897 Anova: Two-Factor With Replication Source of Variation SS Sample 0,0158082 Columns 9,8892E-05 Interaction 0,00275736 Within 0,01771017 Total 60 ngày Total Count 0,03637463 18 18 cv (%) = LSD 0,05 = LSD 0,01 = Sd = 2,92 0,04 0,06 0,02 0,7 df 5 24 35 MS 0,003162 9,89E-05 0,000551 0,000738 F 4,284508 0,134014 0,747328 P-value 0,006308 0,717513 0,596004 F crit 2,620654 4,259677 2,620654 117 Sum 15,05089 14,89189 Average 0,83616 0,827327 0,8 Variance 0,000749 0,000466 Anova: Two-Factor With Replication Source of Variation SS df MS F P-value F crit Sample 0,005453 0,001091 1,849751 0,14108 2,620654 Columns 0,000702 0,000702 1,191003 0,285963 4,259677 Interaction 0,001047 0,000209 0,355229 0,873777 2,620654 Within 0,014151 24 0,00059 Total 0,021354 35 Ảnh hưởng biện pháp phun EMINA thứ cấp lên ñến chiều cao khoai tây phân ñạm khác 3.1 Chiều cao (cm) 36 ngày 50 ngày 60 ngày Công thức MỨC MỨC Công thức MỨC MỨC Công thức MỨC MỨC ðC1 27,15 28,57 ðC1 38,70 38,50 ðC1 39,00 39,00 ðC1 29,55 29,55 ðC1 41,30 40,40 ðC1 41,60 40,80 ðC1 27,61 31,11 ðC1 39,78 41,67 ðC1 40,22 42,11 CT 31,60 29,40 CT 43,70 39,70 CT 44,30 40,10 CT 29,80 31,00 CT 45,00 43,30 CT 45,60 43,70 CT 32,50 28,85 CT 43,90 41,10 CT 44,70 41,50 CT 31,85 32,80 CT 44,60 42,70 CT 45,30 43,20 CT 32,55 29,33 CT 45,50 40,11 CT 46,10 40,56 CT 30,90 30,70 CT 43,00 42,10 CT 43,60 42,60 CT 30,39 27,65 CT 44,67 37,70 CT 45,11 38,30 CT 30,00 32,60 CT 43,00 44,50 CT 43,50 45,00 CT 28,20 27,85 CT 39,10 39,90 CT 39,50 40,50 CT 29,00 30,35 CT 41,89 38,90 CT 42,33 39,50 CT 29,60 30,30 CT 42,30 42,20 CT 42,70 42,70 CT 31,10 31,45 CT 43,00 41,60 CT 43,40 42,00 CT 31,20 30,50 CT 41,90 41,00 CT 42,60 41,50 CT 33,80 29,85 CT 44,40 44,00 CT 45,00 44,50 CT 34,30 29,50 CT 45,10 41,44 CT 45,70 42,11 cv (%) 4,66 cv (%) LSD 0,05 2,38 LSD 0,05 LSD 0,01 3,23 LSD 0,01 Sd 1,15 Sd 36 ngày Anova: Two-Factor With Replication Source of Variation SS df Sample 31,6347888 Columns 2,63280672 Interaction 21,9030027 Within 47,9432173 24 Total 104,113816 50 ngày Anova: Two-Factor With Replication Source of Variation SS Sample 40,41463 Columns 25,01852 Interaction 9,384091 Within 81,05885 Total 155,8761 4,38 3,10 4,20 1,50 cv (%) LSD 0,05 LSD 0,01 Sd MS 6,326958 2,632807 4,380601 1,997634 F 3,167226 1,317962 2,192894 4,28 3,07 4,15 1,49 P-value 0,024608 0,262273 0,088557 F crit 2,620654 4,259677 2,620654 35 df 5 24 35 MS 8,082925 25,01852 1,876818 3,377452 F 2,393202 7,407514 0,555691 P-value 0,067654 0,0119 0,732614 F crit 2,620654 4,259677 2,620654 118 60 ngày Anova: Two-Factor With Replication Source of Variation SS Sample 45,1864 Columns 25,99111 Interaction 11,64779 Within 79,42189 Total df 162,2472 MS 9,037279 25,99111 2,329559 3,309246 5 24 F 2,730918 7,854091 0,703955 P-value 0,043246 0,009871 0,626013 F crit 2,620654 4,259677 2,620654 35 Ảnh hưởng biện pháp phun EMINA thứ cấp lên ñến ñộng thái khoai tây phân ñạm khác 36 ngày 50 ngày 60 ngày Công thức MỨC MỨC Công thức MỨC MỨC Công thức MỨC MỨC ðC1 9,45 9,35 ðC1 12,59 12,57 ðC1 12,68 12,70 ðC1 9,55 9,79 ðC1 12,90 12,88 ðC1 12,97 13,00 ðC1 10,21 11,69 ðC1 14,03 14,98 ðC1 14,10 15,17 CT 10,33 10,21 CT 13,97 13,50 CT 14,17 13,71 CT 10,19 10,28 CT 13,53 13,38 CT 13,66 13,53 CT 10,85 10,93 CT 13,88 13,53 CT 14,06 13,73 CT 10,67 10,79 CT 14,19 13,45 CT 14,37 13,62 CT 10,64 11,11 CT 14,07 13,99 CT 14,25 14,16 CT 10,50 10,61 CT 13,36 12,55 CT 13,50 12,74 CT 10,45 9,91 CT 15,02 13,14 CT 15,23 13,40 CT 9,97 10,32 CT 13,67 13,79 CT 13,87 14,00 CT 10,11 9,74 CT 13,59 12,88 CT 13,78 13,09 CT 11,25 10,13 CT 15,09 12,49 CT 15,28 12,62 CT 9,90 9,69 CT 13,33 12,67 CT 13,48 12,81 CT 10,07 10,73 CT 12,29 13,20 CT 12,44 13,33 CT 10,43 10,80 CT 14,11 13,73 CT 14,39 13,97 CT 10,59 9,67 CT 13,29 13,33 CT 13,53 13,59 CT 11,00 11,25 CT 14,26 14,48 CT 14,50 14,73 cv (%) 3,63 cv (%) LSD 0,05 0,62 LSD 0,05 LSD 0,01 0,85 LSD 0,01 Sd 0,30 Sd 36 ngày Anova: Two-Factor With Replication Source of Variation SS Sample 4,31902492 Columns 0,01769195 Interaction 0,91353951 Within 3,2925971 Total 8,54285349 50 ngày Anova: Two-Factor With Replication Source of Variation SS Sample 5,891996 Columns 1,169449 Interaction 1,576613 Within 4,548245 3,27 0,73 0,99 0,36 df 5 24 cv (%) LSD 0,05 LSD 0,01 Sd MS 0,863805 0,017692 0,182708 0,137192 F 6,296343 0,128958 1,331772 3,28 0,75 1,01 0,36 P-value 0,000726 0,722655 0,28464 F crit 2,620654 4,259677 2,620654 35 df 5 24 MS 1,178399 1,169449 0,315323 0,18951 F 6,218131 6,170905 1,663882 P-value 0,000784 0,02036 0,181713 F crit 2,620654 4,259677 2,620654 119 Total 13,1863 60 ngày Anova: Two-Factor With Replication Source of Variation SS Sample 7,087016 Columns 1,066357 Interaction 1,651208 Within 4,707169 Total 35 df 5 24 14,51175 MS 1,417403 1,066357 0,330242 0,196132 F 7,226781 5,436936 1,683772 P-value 0,000298 0,028436 0,176861 F crit 2,620654 4,259677 2,620654 35 Ảnh hưởng biện pháp phun EMINA thứ cấp lên ñến số diện tích khoai tây phân ñạm khác 50 ngày 60 ngày 70 ngày Công thức MỨC MỨC Công thức MỨC MỨC Công thức MỨC MỨC ðC1 1,25 1,48 ðC1 1,38 1,81 ðC1 0,86 1,18 ðC1 1,61 1,32 ðC1 1,94 1,55 ðC1 1,30 1,15 ðC1 1,75 1,47 ðC1 2,00 1,68 ðC1 1,36 1,16 CT 1,74 1,82 CT 1,92 1,96 CT 1,40 1,51 CT 1,76 1,79 CT 1,98 2,02 CT 1,44 1,52 CT 1,91 1,78 CT 2,32 2,04 CT 1,87 1,52 CT 1,67 1,60 CT 2,06 1,89 CT 1,52 1,44 CT 1,49 1,72 CT 1,64 2,14 CT 1,47 1,73 CT 2,05 1,65 CT 2,33 1,87 CT 1,80 1,42 CT 1,66 1,60 CT 2,14 1,91 CT 1,44 1,31 CT 1,57 1,53 CT 1,87 1,82 CT 1,16 1,31 CT 1,60 1,72 CT 1,99 2,09 CT 1,51 1,48 CT 1,43 1,56 CT 1,58 1,83 CT 1,20 1,45 CT 1,40 1,61 CT 1,69 1,81 CT 1,32 1,36 CT 1,60 1,61 CT 2,16 1,80 CT 1,59 1,21 CT 1,59 1,67 CT 1,98 2,22 CT 1,59 1,83 CT 1,64 1,44 CT 1,97 1,77 CT 1,72 1,40 CT 2,09 1,98 CT 2,41 2,45 CT 1,81 1,93 11,87 cv (%) 10,24 cv (%) LSD 0,05 0,28 LSD 0,05 0,39 LSD 0,01 0,38 LSD 0,01 0,53 Sd 0,14 Sd 0,19 50 ngày Anova: Two-Factor With Replication Source of Variation SS df MS Sample 0,46024 0,092048 Columns 0,006287 0,006287 Interaction 0,052816 0,010563 Within 0,679609 24 0,028317 Total 1,198951 60 ngày Anova: Two-Factor With Replication Source of Variation SS Sample 0,677523 Columns 0,015664 Interaction 0,015103 Within 1,278998 cv (%) LSD 0,05 LSD 0,01 Sd 12,48 0,31 0,41 0,15 F 3,250624 0,222017 0,37303 P-value 0,022138 0,641763 0,862098 F crit 2,620654 4,259677 2,620654 F 2,542701 0,293929 0,056681 P-value 0,055435 0,592712 0,997663 F crit 2,620654 4,259677 2,620654 35 df 5 24 MS 0,135505 0,015664 0,003021 0,053292 120 Total 1,987287 70 ngày Anova: Two-Factor With Replication Source of Variation SS Sample 1,114963 Columns 0,005854 Interaction 0,007287 Within 0,787439 Total 35 df 5 24 1,915542 MS 0,222993 0,005854 0,001457 0,03281 F 6,796493 0,178414 0,044418 P-value 0,000446 0,6765 0,998696 F crit 2,620654 4,259677 2,620654 35 Ảnh hưởng biện pháp phun EMINA thứ cấp lên ñến suất yếu tố cấu thành suất khoai tây phân ñạm khác Pcủ (g/củ) Pcủ/khóm Số củ/ khóm Công thức MỨC MỨC Công thức MỨC MỨC Công thức MỨC MỨC ðC1 7,60 6,90 ðC1 33,70 34,38 ðC1 256,10 237,20 ðC1 8,40 9,00 ðC1 32,27 34,03 ðC1 271,10 306,30 ðC1 8,60 8,20 ðC1 30,97 31,40 ðC1 266,30 257,50 CT 7,80 9,10 CT 36,28 37,40 CT 283,00 340,30 CT 8,50 7,10 CT 39,85 39,56 CT 338,70 280,90 CT 7,50 7,80 CT 40,23 39,23 CT 301,70 306,00 CT 7,90 7,20 CT 38,44 37,58 CT 303,70 270,60 CT 8,70 8,70 CT 40,28 35,15 CT 350,40 305,80 CT 7,20 8,20 CT 37,96 39,28 CT 273,30 322,10 CT 9,20 7,70 CT 36,76 38,29 CT 338,20 294,80 CT 7,50 8,20 CT 34,91 32,87 CT 261,80 269,50 CT 7,30 9,10 CT 36,60 33,32 CT 267,20 303,20 CT 9,00 8,00 CT 33,53 36,00 CT 301,80 288,00 CT 7,40 8,00 CT 34,73 34,75 CT 257,00 278,00 CT 8,10 7,50 CT 33,58 36,92 CT 272,00 276,90 CT 6,90 7,80 CT 40,28 40,54 CT 277,90 316,20 CT 8,20 8,70 CT 40,16 38,00 CT 329,30 330,60 CT 9,10 8,20 CT 37,71 38,01 CT 343,20 311,70 cv (%) 9,86 cv (%) LSD 0,05 1,34 LSD 0,05 LSD 0,01 1,82 LSD 0,01 Sd 0,65 Sd Số củ/ khóm Anova: Two-Factor With Replication Source of Variation SS df Sample 0,244722 Columns 0,006944 Interaction 0,431389 Within 15,18 24 Total 15,86306 Pcủ (g/củ) Anova: Two-Factor With Replication Source of Variation SS Sample 191,330775 Columns 0,06456552 Interaction 13,4347671 Within 64,7846176 4,50 2,77 3,75 1,34 MS 0,0489444 0,0069444 0,0862778 0,6325 cv (%) LSD 0,05 LSD 0,01 Sd F 0,077383 0,010979 0,136408 9,40 46,61 63,16 22,58 P-value 0,995128 0,917419 0,98222 F crit 2,6206541 4,2596772 2,6206541 35 df 5 24 MS 38,26615 0,064566 2,686953 2,699359 F 14,17602 0,023919 0,995404 P-value 1,67E-06 0,878385 0,441465 F crit 2,620654 4,259677 2,620654 121 Total 269,614725 Pcủ/khóm Anova: Two-Factor With Replication Source of Variation SS Sample 11677,82 Columns 0,233611 Interaction 186,1014 Within 18354,98 Total 35 df 5 24 30219,14 MS 2335,564 0,233611 37,22028 764,7908 F 3,05386 0,000305 0,048667 27,72078 18 264,78 14,71 F crit 2,620654 4,259677 2,620654 35 NSLT (tấn/ha) NSTT (tấn/ha) Công thức MỨC MỨC Công thức MỨC MỨC ðC1 10,16 10,62 ðC1 12,81 11,86 ðC1 12,21 12,26 ðC1 13,56 15,32 ðC1 11,26 11,48 ðC1 13,32 12,88 CT 12,33 13,70 CT 14,15 17,02 CT 13,69 13,31 CT 16,94 14,05 CT 12,52 12,56 CT 15,09 15,30 CT 12,14 12,51 CT 15,19 13,53 CT 12,90 13,16 CT 17,52 15,29 CT 12,73 13,62 CT 13,67 16,11 CT 12,18 13,15 CT 16,91 14,74 CT 12,42 12,70 CT 13,09 13,48 CT 13,17 12,33 CT 13,36 15,16 CT 12,72 12,68 CT 15,09 14,40 CT 11,37 12,28 CT 12,85 13,90 CT 12,62 12,67 CT 13,60 13,85 CT 12,28 13,06 CT 13,90 15,81 CT 14,29 13,91 CT 16,47 16,53 CT 13,93 13,42 CT 17,16 15,59 cv (%) 5,35 cv (%) 9,40 LSD 0,05 1,14 LSD 0,05 2,33 LSD 0,01 1,54 LSD 0,01 3,16 Sd 0,55 Sd 1,13 NSTT (tấn/ha) Total Count 18 18 Sum 224,927 229,406 Average 12,49594 12,74478 Variance 0,946136 0,651718 Anova: Two-Factor With Replication Source of Variation SS df MS F Sample 15,97405 3,19481 7,016271 Columns 0,557262 0,557262 1,22383 Interaction 0,261238 0,052248 0,114743 Within 10,92823 24 0,455343 Total NSLT (tấn/ha) Total Count 18 Sum 264,635 Average 14,70194 P-value 0,028443 0,9862 0,998376 35 14,7 12,6 P-value 0,000362 0,279576 0,987933 F crit 2,620654 4,259677 2,620654 122 Variance 2,670368 1,773588 Anova: Two-Factor With Replication Source of Variation SS Sample 29,19455 Columns 0,000584 Interaction 0,465253 Within 45,88745 Total df 5 24 75,54784 MS 5,838911 0,000584 0,093051 1,911977 F 3,05386 0,000305 0,048667 P-value 0,028443 0,9862 0,998376 F crit 2,620654 4,259677 2,620654 35 Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng biện pháp bón lót Bokashi ñến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng (làm giống) khoai tây Ảnh hưởng biện pháp bón lót Bokashi ñến số thân khoai tây BALANCED ANOVA FOR VARIATE 15 FILE THAN3 26/ 7/ 16:22 :PAGE VARIATE V004 15 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 231667 463333E-01 16.68 0.000 * RESIDUAL 12 333334E-01 277778E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 265000 155882E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 22 FILE THAN3 26/ 7/ 16:22 :PAGE VARIATE V005 22 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 266667 533333E-01 0.32 0.893 * RESIDUAL 12 2.01333 167778 * TOTAL (CORRECTED) 17 2.28000 134118 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 29 FILE THAN3 26/ 7/ 16:22 :PAGE VARIATE V006 29 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 364444 728889E-01 0.42 0.827 * RESIDUAL 12 2.08667 173889 * TOTAL (CORRECTED) 17 2.45111 144183 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THAN3 26/ 7/ 16:22 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ ÐC1 CT CT CT CT CT NOS 3 3 3 15 0.233333 0.466667 0.500000 0.400000 0.200000 0.300000 22 3.03333 2.93333 3.03333 3.13333 2.96667 3.30000 29 3.20000 3.06667 3.33333 3.20000 3.06667 3.46667 123 SE(N= 3) 0.304290E-01 0.236487 0.240755 5%LSD 12DF 0.937622E-01 0.728696 0.741848 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THAN3 26/ 7/ 16:22 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE 15 22 29 GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 0.35000 18 3.0667 18 3.2222 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.12485 0.52705E-01 15.1 0.0001 0.36622 0.40961 13.4 0.8926 0.37971 0.41700 12.9 0.8274 | | | | Ảnh hưởng biện pháp bón lót Bokashi ñến ñường kính thân khoai tây BALANCED ANOVA FOR VARIATE 36 FILE DK3 26/ 7/ 16:31 :PAGE VARIATE V005 36 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 886600E-02 177320E-02 3.27 0.043 * RESIDUAL 12 650600E-02 542166E-03 * TOTAL (CORRECTED) 17 153720E-01 904235E-03 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 50 FILE DK3 26/ 7/ 16:31 :PAGE VARIATE V006 50 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 550067E-02 110013E-02 3.49 0.035 * RESIDUAL 12 377733E-02 314778E-03 * TOTAL (CORRECTED) 17 927800E-02 545765E-03 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 60 FILE DK3 26/ 7/ 16:31 :PAGE VARIATE V007 60 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 104913E-01 209827E-02 3.04 0.053 * RESIDUAL 12 829067E-02 690889E-03 * TOTAL (CORRECTED) 17 187820E-01 110482E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DK3 26/ 7/ 16:31 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ ÐC1 CT CT CT CT CT NOS 3 3 3 22 0.342667 0.368000 0.380667 0.378000 0.402333 0.360000 36 0.674333 0.685333 0.706667 0.711667 0.722667 0.659333 50 0.788333 0.823667 0.819000 0.828667 0.833667 0.792667 60 0.816000 0.855667 0.845333 0.866667 0.880333 0.816000 SE(N= 3) 0.134516E-01 0.134433E-01 0.102433E-01 0.151755E-01 5%LSD 12DF 0.414488E-01 0.414234E-01 0.315632E-01 0.467609E-01 - 124 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DK3 26/ 7/ 16:31 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE 22 36 50 60 GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 0.37194 18 0.69333 18 0.81433 18 0.84667 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.27299E-010.23299E-01 6.3 0.1135 0.30070E-010.23284E-01 3.4 0.0430 0.23362E-010.17742E-01 2.2 0.0352 0.33239E-010.26285E-01 3.1 0.0533 | | | | Ảnh hưởng biện pháp bón lót Bokashi ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao khoai tây BALANCED ANOVA FOR VARIATE 36 FILE CCC3 26/ 7/ 16:37 :PAGE VARIATE V005 36 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 11.6761 2.33522 4.29 0.018 * RESIDUAL 12 6.52668 543890 * TOTAL (CORRECTED) 17 18.2028 1.07075 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 50 FILE CCC3 26/ 7/ 16:37 :PAGE VARIATE V006 50 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 24.3378 4.86756 3.62 0.032 * RESIDUAL 12 16.1267 1.34389 * TOTAL (CORRECTED) 17 40.4644 2.38026 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 60 FILE CCC3 26/ 7/ 16:37 :PAGE VARIATE V007 60 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 26.8111 5.36222 3.92 0.024 * RESIDUAL 12 16.4000 1.36667 * TOTAL (CORRECTED) 17 43.2111 2.54183 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CCC3 26/ 7/ 16:37 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ ÐC1 CT CT CT CT CT NOS 3 3 3 22 7.60000 8.25000 8.06667 8.51667 8.33333 8.30000 36 31.3000 32.7667 32.4667 33.3333 33.7000 33.4667 50 40.5333 43.2000 43.0333 43.0000 44.2667 43.6333 60 41.3333 43.9667 43.8667 43.9667 45.3333 44.4667 SE(N= 3) 0.421307 0.425790 0.669300 0.674949 5%LSD 12DF 1.29819 1.31200 2.06234 2.07975 - 125 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CCC3 26/ 7/ 16:37 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE 22 36 50 60 GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 8.1778 18 32.839 18 42.944 18 43.822 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.68196 0.72973 8.9 0.7238 1.0348 0.73749 2.2 0.0182 1.5428 1.1593 2.7 0.0315 1.5943 1.1690 2.7 0.0245 | | | | Ảnh hưởng biện pháp bón lót Bokashi ñến ñộng thái khoai tây BALANCED ANOVA FOR VARIATE 22 FILE LA4 27/ 7/ 8:48 :PAGE VARIATE V004 22 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 524265 104853 1.52 0.256 * RESIDUAL 12 829124 690937E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 1.35339 796111E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 36 FILE LA4 27/ 7/ 8:48 :PAGE VARIATE V005 36 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 4.05574 811148 13.98 0.000 * RESIDUAL 12 89650 747084E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 4.95224 291308 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 50 FILE LA4 27/ 7/ 8:48 :PAGE VARIATE V006 50 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 6.03054 1.20611 13.00 0.000 * RESIDUAL 12 1.11336 927803E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 7.14391 420230 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LA4 27/ 7/ 8:48 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ ÐC1 CT CT CT CT CT NOS 3 3 3 22 2.68586 3.07782 2.94698 3.14755 3.20653 2.94705 36 10.2464 11.1444 11.1741 11.5192 11.7505 10.9493 50 12.5451 13.7368 13.6987 14.0535 14.4190 13.4900 60 12.7028 13.8607 13.9375 14.4202 14.9112 13.6728 SE(N= 3) 0.151760 0.157806 0.175860 0.183987 5%LSD 12DF 0.467625 0.486291 0.541885 0.566768 - 126 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LA4 27/ 7/ 8:48 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE 22 36 50 60 GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 3.0020 18 11.131 18 13.657 18 13.918 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.28215 0.26286 8.8 0.2557 0.53973 0.27333 2.5 0.0002 0.64825 0.30460 2.2 0.0002 0.74975 0.31867 2.3 0.0002 | | | | Ảnh hưởng biện pháp bón lót Bokashi ñến số diện tích khoai tây BALANCED ANOVA FOR VARIATE 50 FILE DTLA4 27/ 7/ 11:19 :PAGE VARIATE V006 50 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 663164 132633 4.27 0.018 * RESIDUAL 12 372434 310361E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 1.03560 609175E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 70 FILE DTLA4 27/ 7/ 11:19 :PAGE VARIATE V008 70 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 658736 131747 13.99 0.000 * RESIDUAL 12 112988 941569E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 771724 453955E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DTLA4 27/ 7/ 11:19 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ ÐC1 CT CT CT CT CT SE(N= 5%LSD 3) 12DF CT$ ÐC1 CT CT CT CT CT NOS 3 3 3 22 0.476022E-01 0.667758E-01 0.701333E-01 0.841823E-01 0.797261E-01 0.755420E-01 36 0.644074 0.830951 0.919352 0.895037 0.911542 0.869650 50 1.47700 1.66599 1.76334 1.80604 2.12085 1.76694 0.591335E-02 0.355801E-01 0.101712 0.182211E-01 0.109635 0.313410 NOS 3 3 3 60 1.69310 1.94444 2.02558 2.13008 2.31523 1.98847 0.941453E-01 0.290094 70 1.17753 1.38515 1.40298 1.62084 1.78536 1.45746 SE(N= 3) 0.560229E-01 5%LSD 12DF 0.172626 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DTLA4 27/ 7/ 11:19 127 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE 22 36 50 60 70 GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ (N= 18) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | 18 0.70660E-010.14885E-010.10242E-01 14.5 0.0125 18 0.84510 0.11021 0.61627E-01 7.3 0.0013 18 1.7667 0.24681 0.17617 10.0 0.0184 18 2.0162 0.23732 0.16306 8.1 0.0123 18 1.4716 0.21306 0.97034E-01 6.6 0.0001 | | | | Ảnh hưởng biện pháp bón lót Bokashi ñến suất yếu tố cấu thành suất khoai tây BALANCED ANOVA FOR VARIATE CU/ KHOM FILE NSUAT3 27/ 7/ 16:52 :PAGE VARIATE V004 CU/ KHOM LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 1.87111 374222 0.62 0.689 * RESIDUAL 12 7.24000 603333 * TOTAL (CORRECTED) 17 9.11111 535948 BALANCED ANOVA FOR VARIATE PCU FILE NSUAT3 27/ 7/ 16:52 :PAGE VARIATE V005 PCU LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 61.4757 12.2951 5.35 0.008 * RESIDUAL 12 27.5912 2.29926 * TOTAL (CORRECTED) 17 89.0668 5.23923 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NSUAT3 27/ 7/ 16:52 :PAGE VARIATE V007 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SOURCE OF VARIATION DF DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 17.6675 3.53350 3.13 0.049 * RESIDUAL 12 13.5370 1.12809 * TOTAL (CORRECTED) 17 31.2046 1.83556 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSUAT3 27/ 7/ 16:52 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS CU/ KHOM PCU PCU/KHOM NSTT ÐC1 7.50000 37.2491 277.992 12.5466 CT 8.00000 38.7132 309.246 13.4591 CT 3 8.46667 37.8460 320.470 14.1047 CT 8.13333 40.8721 331.537 14.7487 CT 8.20000 42.4199 347.146 15.7048 CT 8.43333 37.9942 320.256 14.4026 SE(N= 3) 0.448454 0.875455 13.1698 0.613212 5%LSD 12DF 1.38184 2.69757 40.5806 1.88952 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSUAT3 27/ 7/ 16:52 NSLT 13.8996 15.4623 16.0235 16.5768 17.3573 16.0128 0.658490 2.02903 128 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CU/ KHOM PCU PCU/KHOM NSTT NSLT GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 8.1222 18 39.182 18 317.77 18 14.161 18 15.889 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.73208 0.77675 9.6 0.6888 2.2889 1.5163 3.9 0.0084 29.111 22.811 7.2 0.0485 1.3548 1.0621 7.5 0.0488 1.4555 1.1405 7.2 0.0485 | | | | [...]... ñích nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng các chế phẩm EMINA và các dạng ñạm ñến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng (làm giống) khoai tây từ ñó ñề xuất qui trình sản xuất tối ưu có tính bền vững cho khoai tây giống cũng như khoai tây thương phẩm góp phần xây dựng hệ thống sản xuất khoai tây của tỉnh Thái Bình 1.2.2 Yêu cầu của ñề tài - Xác ñịnh ảnh hưởng của các loại chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu. .. chứng minh tác dụng của chế phẩm này trên nhiều cây trồng Liệu EMINA có giúp cho kỹ thuật sản xuất khoai tây trong nền nông nghiệp phát triển cao và an toàn hay không; ñến nay chưa có nghiên cứu nào ñược công bố chính thức vì vậy chúng tôi tiến hành thực hiện ñề tài: “ Nghiên cứu khả năng ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất khoai tây tại tỉnh Thái Bình 1.2 Mục tiêu, yêu cầu... chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM) trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất khoai tây nói riêng 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Xây dựng ñược qui trình sử dụng EMINA trong sản xuất khoai tây có năng suất, chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu, chế biến trong nước và chủ ñộng nguồn giống tại chỗ, phục vụ trực tiếp cho sản xuất ở ñịa phương - Xác ñịnh ñược hiệu quả của sử dụng EMINA trong sản xuất. .. cùng tồn tại và phát triển giữa chúng” Trong ñó, khi các vi sinh vật có ích tăng lên thành một quần thể thì trong ñất khả năng cư ngụ (tồn tại và phát triển) của chúng cũng tăng lên và hệ sinh thái vi sinh vật trong ñất khi ñó trở lên ổn ñịnh và rất cân bằng, ở ñó các vi sinh vật cá biệt (ñặc biệt là các vi sinh vật có hại không phát triển) như vậy khả năng nhiễm bệnh của ñất ñược kiểm soát EM sử dụng. .. EMCO cả 2 ñều ở Nhật Bản, ngoài ra còn có Vi n nghiên cứu cây trồng nhiệt ñới (aka TPR or TPRI or TPRR) ở Nhật Bản chứng nhận cho sản phẩm EM-X, APNAN chứng nhận cho các sản phẩm sản xuất và phân phối ở Châu Á Ở mỗi nước cũng có cơ quan xác nhận cho sản phẩm của nước mình (Vinny Pint, 2003) [49] 2.1.3.2 Tại Vi t Nam Ở Vi t Nam, nghiên cứu về chế phẩm vi sinh vật ñ−ợc tiến hµnh từ những năm ñầu của thập... là nhóm vi sinh vật phân bố rộng rãi trong ñất và chế phẩm EM (sau vi khuẩn và nấm) Chúng tham gia vào quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ trong ñất như xenlluloza, tinh bột có phần khép kín vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên Do ñặc tính này nên chế phẩm EM còn ñược ứng dụng trong quá trình chế biến phân huỷ rác Xạ khuẩn còn sản sinh ra chất kháng sinh từ quá trình trao ñổi chất của vi khuẩn... khả năng quang hợp; tăng hiệu lực phân hữu cơ; tăng sức ñề kháng của cây trồng với sâu bệnh có hại; cải thiện môi trường lý, hoá và sinh vật trong ñất; ngăn cản các loại bệnh và sâu trong ñất, do vậy ñã làm tăng năng suất cây trồng [36] Vi n sinh học Nông nghiệp trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã sản xuất chế phẩm EMINA từ các vi sinh vật có ích và ñã có nhiều thí nghiệm chứng minh tác dụng của chế. .. tự nhiên, tác dụng có lợi của chúng cũng cộng hưởng lên Hệ vi sinh vật có lợi này ñược hợp thành bởi một hỗn hợp các loại vi sinh vật - vi khuẩn Chúng ñược tìm thấy ở mọi nơi trong môi trường tự nhiên trên thế giới 2.1.1.2 Các loại vi sinh vật phổ biến trong EM [11] * Vi khuẩn quang hợp (photosynthetic bacteria) Vi khuẩn quang hợp là nhóm vi khuẩn tự dưỡng quang năng có khả năng sử dụng năng lượng ánh... sử dụng nhiều phân hoá học, thuốc trừ sâu Phát triển sản xuất theo nghĩa sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường còn rất hạn chế ðã có nhiều nghiên cứu, ứng dụng vào thực tế bước ñầu giải quyết cho vấn ñề này như xây dựng vùng sản xuất rau an toàn, mô hình canh tác nông nghiệp hữu cơ, Phong trào 3 giảm 3 tăng, IPM, ICM, v.v Sử dụng công nghệ vi sinh vật hữu hiệu (Effective Microorganisms - EM) trong. .. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng EM trên thế giới và Vi t Nam 2.1.3.1 Trên thế giới * Các nghiên cứu: Công nghệ EM ñược bắt ñầu nghiên cứu bởi giáo sư Tiến sĩ Teruo Higa, trường ðại học Ryukyu, Nhật Bản Vào năm 1970, Ông ñã nghiên cứu phân lập, nuôi cấy trộn lẫn các vi sinh vật có ích ñược tìm thấy trong môi trường và ñược sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và thực phẩm như vi khuẩn lactic, vi khuẩn ... 2.2.4 Các nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh vật (VSV) 30 khoai tây Vi t Nam Nội dung phương pháp nghiên cứu 35 3.1 Vật liệu, ñịa ñiểm, thời gian nghiên cứu 35 3.1.1 Vật liệu nghiên cứu 35 3.1.2... thuật sản xuất khoai tây nông nghiệp phát triển cao an toàn hay không; ñến chưa có nghiên cứu ñược công bố thức tiến hành thực ñề tài: “ Nghiên cứu khả ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA). .. Sinh học nông nghiệp VSV Vi sinh vật VSVCN Vi sinh vật chức DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 2.1 Tác dụng phân vi sinh ñối với khoai tây 31 2.2: Tổ hợp vi sinh vật sử dụng cho khoai tây
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu khả năng ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (emina) trong sản xuất khoai tây tại tỉnh thái bình, nghiên cứu khả năng ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (emina) trong sản xuất khoai tây tại tỉnh thái bình, nghiên cứu khả năng ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (emina) trong sản xuất khoai tây tại tỉnh thái bình

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn