:" Nội dung quy luật quan hệ sản xuât phù hơp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,nhận thức và vận dụng quy luật này của đảng ta trong giai đoạn hiện nay

26 1,326 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 09:20

:" Nội dung quy luật quan hệ sản xuât phù hơp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,nhận thức và vận dụng quy luật này của đảng ta trong giai đoạn hiện nay Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Lao động sản xuất là cơ sở tồn tại phát triển xã hội loài người. Trong quá trình sản xuất một mặt con người tác động vào giới tự nhiên để tìm hiểu những thuộc tính của nó nhằm phục vụ lơi ích của mình, mặt khác trong quá trình đó xuất hiện những mối quan hệ phức tạp giữa người với người đặc biệt khi xã hội hình thành các giai cấp đối kháng nhau về lợi íchthif đấu tranh giai cấp là động thúc đẩy xã hội phát triển từ chế độ này sang chế độ khác tiến bộ hơn. Nhận thức những quy luật vận động phát triển của tự nhiên là yêu cầu tất yếu để con người đảm bảo sự tồn tại phát triển của mình. Triết học Mac- Lê Nin đã đề cập đày đủ về mọi mặt của đời sống xã hội,mặt khác đã giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển không ngừng của xã hội. Một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng đối với toàn bộ xã hội là quan hệ xã hội trong đóquan hệ kinh tế bởi vì nó quyết định sự phát triển tồn tại của xã hội .trong phát triển kinh tế tồn tại nhiều vấn đề phức tạp cần giải quyết “ quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phất triển của lực lượng sản xuất” la quy luật đặc biệt quan trọng, nó phản ánh sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội qua các giai đoạn lịch sử. Lịch sử nhân loại sự kế tiếp nhau của các hình thái kinh tế xã hội. do duy tri sự sống đảm bảo thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của mình, con người phải phát triển lực lượng sản xuất,lực lượng sản xuất tuy được tạo ra băng năng lực thực tiễn của con người,song không phải do ý muốn chủ quan cua con người lục lượng sản xuất phát triển kéo theo quan hệ sản xuất phải thích ứng với nó.quan hệ sản xuất do lực lượng sản xuất quyết định ,nhưng ngược lại quan hệ sản xuất lại qui định các quan hệ khác của xã hội.khi lực lượng sản xuất phát triển cao quan hệ sản xuất không còn phù hơp với nó tất yếu dẫn đến cuộc cách mạng xã hội để thay thế quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới phù hợp. Quy luật “quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trình độ phát triển của lượng sản xuất” quyết định sư thay thế của các phương thức sản xuất, sự hinh thành biến đổi của các hình thái kinh tế xã hội. Nước ta đang trong thời kì quá độ lên CNXH kinh tế nước ta đi lên từ nền kinh tế lạc hậu, do vậy đảng nhà nước ta đã đang vận dụng quy luật trên để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do tầm quan trọng của quy luật này đối với đời sống kinh tế xã hội em thấy đề tài này hay nên muốn tìm hiểu nôi dung quy luật ,mặt khác thấy được sự vận dụng của đảng ta trong phát triển kinh tế xã hội ở nước ta. Vậy nên em đã chọn đề tài:" Nội dung quy luật quan hệ sản xuât phù hơp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,nhận thức vận dụng quy luật này của đảng ta trong giai đoạn hiện nay”. Bởi thời gian trình độ có hạn chế nên không tranh khỏi những thiếu sót trong bài viết của em,kính mong được sự chỉ bảo góp ý của quý thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NỘI DUNG I- QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHẢI PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LƯC LƯỢNG SẢN XUẤT 1. KHÁI NIỆM PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT. NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT. 1.1. Khái niệm: Phương thức sản xuất là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định quan hệ sản xuất tương ứng. 1.2. Nội dung của phương thức sản xuất. a. Lực lượng sản xuất Là năng lực thực tiễn cải biến giới tự nhiên của co người nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống của mình. Lực lượng sản xuất là sư kết hợp người lao động tư liệu sản xuất. * Tư liệu sản xuất được cấu thành từ hai bộ phận: đối tượng lao động tư liệu lao động. 1) Đối tượng lao động: Là bộ phận của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động vào làm thay đổi hình thái của nó cho phù hơp với mục đích của con người . Đối tượng lao động gồm: -Thứ nhất: là bộ phận của tư nhiên mà con người trực tiếp sử dụng đưa vào sản xuất như gỗ trong rừng, quặng trong lòng đất, hải sản, sông ngòi, khí hậu… 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Thứ hai: là loại không có sẵn trong tự nhiên mà phải trai qua lao động, được cải biến ít nhiều như:sợi tổng hợp, các loại hóa chất , hợp kim…đó được gọi là nguyên liệu. -Thứ ba: là những bộ phận của tự nhiên không thuộc về gới hạn của đối tượng lao động trực tiếp, chưa mang đấu ấn của con người, nhưng lao động của con người sẽ hướng tới. chảng hạn 97% tài nguyên dưới đáy đại dương, tài nguyên trên mặt trăng sao hỏa trong vũ trụ nói chung… hiên chưa dược con người khai thác sử dụng, song tất yếu phải được tiến hành trong tương lai. Chúng ta có thể tin rằng với những tiến bộ của khoa học kĩ thuật,con người hoàn toàn co thể tạo ra những sản phảm mới có ý nghĩa quyết định chất lượng cuộc sống văn minh nhân loại. Bởi loài người luôn muốn tiên đến những gì tốt đẹp hoàn thiện hơn. Chính việc tìm kiếm ra những đối tượng lao động mới sẽ cuốn hút mọi hoạt động của con người.Do vậy khi nói đến đối tượng lao động, chúng ta không thể bỏ qua những cái con người cần hướng tới. 2) Tư liệu lao động: Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật lam nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao lao động.Các Mác đã tách những bộ phận trực tiếp dẫn truyền tích cực sự tác động của con người vào giói tự nhiên gọi là công cụ sản xuất. Bộ phận còn lại, gồm toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật lien quan đến quá trình sản xuất như:nhà xưởng, đường xá, bến cảng ,sân ga… phục vụ lien quan trực tiếp đến quá trình sản xuất gọi là phương tiện lao động. Thông thường hệ thống phương tiện lao động còn được gọi là cơ sở hạ tầng của nền kinh tế. Theo Mác, công cụ sản xuất giữ vị trí là hệ thống” xương cốt bắp thịt” của sản xuất là chỉ tiêu quan trọng nhất. Công cụ sản xuất được con người không ngừng cải tiến hoàn thiện, do đó công cụ sản xuất luôn là yếu tố động nhất, cách mạng nhất của lực lượng sản xuất bất kỳ thời đại lịch sử nào. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trình độ phát triển của tư liệu sản xuấttrong đó đặc biệt là công cụ sản xuất là thước đo trình độ chinh phục thiên nhiên của con người. Đồng thời đó là cơ sở xác định trình độ của sản xuất là tiêu trí để đánh giá sự khác nhau giữa cac thời đại kinh tế, các chế độ chính trị xã hội C.Mác viết:”Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào”. Chính công cụ sản xuất lao động kết hợp với lao động sáng tạo của con người là yeus tố quyết định đến năng suất lao động. Vì vậy Lênin đã nói:” xét đến cùng năng suất lao động là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá trình độ của lưc lượng sản xuất trong mỗi xã hội”. + Người lao động: Tư liệu lao động dù có tinh xảo hiện đại đến đâu chăng nữa nhưng nếu tách khỏi người lao động thì cũng không phát huy được tác dụng tích cực của nó.Do đó Lênin viết :” Lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, là người lao động”. Bởi vì người lao động không chỉ là sản phẩm của quá trình sản xuất mà bằng những kinh nghiệm trí tuệ được tích lũy đã chế tạo ra coong cụ sản xuất. Đồng thời với tri thức kinh nghiệm sản xuất của mình, con người mới biết cách sử dụng sáng tạo công cụ lao động để tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Người lao động với tư cách là một bộ phận của lực lượng sản xuất xã hội phải là người có thể lực, có tri thức văn hóa, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm những thói quen tốt, phẩm chất tư cách lành mạnh, lương tâm nghề nghiệp cao đối với công việc. Lâu nay do chưa chú trọng đúng mức đến vị trí của người lao động, chúng ta chưa khai thác phát huy hết tiềm năng của nhân tố con người. Mặc dù năng lực sản xuất của con người còn phụ thuộc vào những tư liệu sản xuất hiện có mà họ đang sử dụng. Nhưng với tính tích cực sáng tạo của họ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bao giờ cũng là động lực thúc đẩy tốc độ, quy mô hiệu quả chất lượng của nền sản xuất. Thiếu nó sản xuất sẽ mất đi sinh khí, vì vậy phải thấy con người là sản phẩm phát triển của công cụ sản xuất, mà mỗi bước phát triển của công cụ sản xuất phải thích ứng gắn liền với trình độ của người lao động. Công cụ sản xuất người lao động là hai bộ phận quan trọng không thể tách rời của lực lượng sản xuất. 3) Trình độ của lực lượng sản xuất. Trình độ của lực lượng sản xuất được thẻ hiệntrình độ tinh xảo hiện đại của công cụ sản xuất,trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng, kỹ xảo của người lao động;trình độ phân công lao động xã hội, tổ chức quảnsản xuất quycủa nèn sản xuất. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất càng cao thì chuyên môn hóa phân công càng sâu, trình độ phân công lao động chuyên môn hóa là thước đo trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. b. Quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất là toàn bộ những quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất tái sản xuất xã hội. Nó bao gồm ba mặt cơ bản sau: - Quan hệ về sở hữu đối với tư liệu sản xuất - Quan hệ trong tổ chức quảnsản xuất - Quan hệ trong phân phối sản phẩm sản xuất ra Ba mặt quan hệ nói trên là một thể thống nhất hữu cơ, tạo thành quan hệ sản xuất; trong đó quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuấtquan hệ xuất phát quan hệ cơ bản, đặc trưng cho quan hệ sản xuất trong từng xã hội. Nó có ý nghĩa quyết định đối với các mặt quan hệ khác. Quan hệ sản xuất được hiểu là những quan hệ vật chất, quan hệ kinh tế của đời sống xã hội. Mỗi hình thái kinh tế xã hội đều hình thành dựa trên 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 những quan hệ sản xuất nhất định, trong đó quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất quy định bản chất của quan hệ sản xuất. Tính vật chất của quan hệ thể hiện ở chỗ nó tồn tại khách quan độc lập hoàn toàn với ý thức của con người. Mác đã chỉ rằng: trong sự sản xuất xã hội ra đời sống của mình, con người có những quan hệ nhất định tất yếu không phụ thuộc vào ý muốn của họ. Tức là những quan hệ sản xuất, những quan hệ này phù hợp với trình độ phát triển nhất định của các lực lượng sản xuất vật chất của họ. 2. MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮ QUAN HỆ SẢN XUẤT LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. 2.1. Lực lượng sản xuất quyết định sự hình thành, phát triển biến đổi của quan hệ sản xuất. Để nâng cao năng suất lao động giảm lao động nặng nhọc, con người đã không ngừng cải tiến chế tạo ra những công cụ lao động mới. Đồng thời với sự tiến bộ của công cụ sản xuất là sự phát triển ngày càng cao của tri thức khoa học, trình độ chuyên môn kỹ thuật mọi kỹ năng của người lao động. Tính năng động này của lực lượng sản xuất đòi hỏi quan hệ sản xuất phải thích ứng với nó. Lực lượng sản xuất quyết định sự hình thành, phát triển biến đổi của quan hệ sản xuất khi không thích ứng với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất sẽ kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất, mâu thuẫn này trong xã hội có giai cấp đối kháng là mâu thuẫn giữa các giai cấp đối kháng. Lịch sử đã chứng minh, do sự phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất loài người đã bốn lần thay đổi quan hệ sản xuất gắn liền với bốn cuộc cách mạng xã hội, dãn đến sự ra đời nối tiếp nhau của các hình thái kinh tế xã hội. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. Sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất. Tuy bị chi phối bởi lực lượng sản xuất nhưng với tính chất là hình thức, quan hệ sản xuất cũng có những tác độngnhất định trở lại đối với lực lượng sản xuất. Khi quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất nó sẽ trở thàng động lực thúc đẩy, định hướng tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất phát triển. Ngược lại nếu quan hệ sản xuất lỗi thời , lạc hậu hoặc “tiên tiến” hơn một cách giả tạo so với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất thì nó sẽ trở thành xiềng xích kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. 2.3. Sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất phải tạo được điều kiện sử dụng kết hợp tối ưu giữa tư liệu sản xuất người lao động . Mở ra điều kiện thích hợp cho việc kích thích vật chất , tinh thần đối với người lao động .Nhưng lực lượng sản xuất luôn luôn phát triển còn quan hệ sản xuất có xu hướng tương đối ổn định . Khi lực lượng sản xuất phát triển lên một trình độ mới, quan hệ sản xuất không còn phù hợp với nó nữa , trở thành chướng ngại đối với sự phát triển của nó, sẽ nảy sinh mâu thuẫn gay gắt giữa hai mặt của phương thức sản xuất. Sự phát triển khách quan đó tất yếu dẫn đến việc xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ, thay thế bằng một quan hệ sản xuất mới phù hợp với tính chất trình độ mới của lực lượng sản xuất, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển . Việc xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ , thay thế nó bằng quan hệ sản xuất mới cũng có nghĩa là sự diệt vong của một phương thức sản xuất lỗi thời sự ra đời của phương thức sản xuất mới. Trong xã hội co giai cấp đối kháng mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mới quan hệ sản xuất lỗi thời là cơ sở khách 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quan của cuộc đấu tranh giai cấp, đồng thời cũng là tiền đề tất yếu của các cuộc cách mạng xã hội . 3. SỰ PHÙ HỢP TÍNH MÂU THUẪN CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. 3.1. Tương quan giữa sự phù hợp về tính chất với sự phù hợp về trình độ trong sự phù hợp của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất. Trình độ của lực lượng sản xuất trình độ nói chung thuộc phạm trù lượng, tính chất của lượng sản xuất tính chất nói chung thuộc phạm trù chất. Trên cơ sở những tương quan giũa trình độ tính chất nói chung từ đó suy ra những tương quan cần thiết giữa trình độ tính chất của lực lượng sản xuất: * Sự phù hợp của LLSX bao hàm sự phù hơp của QHSX Lượng biến đổi dẫn đến chất cũng biến đổi, nhưng sự biến đổi của lượng diễn ra nhanh hơn sự biến đổi của chất. Ở một giai đoạn nào đó , sự biến đổi về lượng chưa tạo ra những biến đổi về chất. Trình độ của lực lượng sản xuất đã biến đổi đạt được những tiến bộ nhất định, nhưng tính chất của nó chưa có sự thay đổi. Điều đó có nghĩa là trong một giai đoạn nào đấy,nếu giải quyết được sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất thì sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất của nó cũng được giải quyết. Hay nói cách khác, sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ của lượng sản xuất bao hàm sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất của nó. Trên cơ sở đó ta có thể kết luận: trong giai đoạn sự biến đổi về trình độ chưa làm cho lực lượng sản xuất có sự thay đổi về tính chất thì sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất diễn ra trước bao hàm sự phù hợp của quan hệ sản xuất vớitinhs chất của nó. Sự phù hợp của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất do đó được quyết định bởi sự phù hợp về trình độ. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.2. Sự phù hợp của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất khi lực lượng sản xuất xuất hiện chất mới. Những năm gần đây, các đảng cộng sản ở một số nước xã hội chủ nghĩa đã tiến hành tổng kết làm rõ nhiều vấn đề trong đó có những vấn đề nhận thức vân dụng quy luật này. Nghị quyết đại hội VI của đảng đã chỉ ra: lực lượng sản xuất bị kìm hãm không chỉ do quan hệ sản xuất lạc hậu, mà cả khi quan hệ sản xuất phát triển không đồng bộ, có những yếu tố đi quá xa so với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Các nhà lý luận, từ nhiều góc độ khác nhau cùng nghiên cứu luận giải quy luật này. Nhiều công trình đã có những đóng góp thiết thực vào việc làm thế nào cho đúng với các vấn đề của quy luật này vận dụng nó như thế nào trong hoàn cảnh cụ thể của đất nước mình để phát triển lực lượng sản xuất. Từ góc dộ tính chất của lực lượng sản xuất tương quan giữa chúng, chúng ta đã tìm hiểu vấn đề phù hợp đặt ra trong quy luật này ở hầu hết những trường hợp cần thiết . Những vấn đề đặt ra đã cơ bản được giải quyết , có thể kết luận: trong sự phù hợp của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất thì sự phù hợp về trình độ luôn đặt ra trước bao hàm sự phù hợp về tính chất. Giải quyết yêu cầu phù hợp về trình độ cũng đồng thời là việc giải quyết yêu cầu phù hợp về tính chất. Do vậy sự phù hợp về tính chất là điều không cần thiết phải đặt ra nêu lên trong quy luật. Đó chính là điều C.Mác khi phân tích quan hệ của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất thì hầu như chỉ xét đến trình độ của lực lượng sản xuất chính là sự phù hợp về trình độ. Qua phân tích trên ta có thể gọi tên của quy luật là” quy luật phù hợp của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất “. 10 [...]... QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHẢI PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LƯC LƯỢNG SẢN XUẤT 3 1 KHÁI NIỆM PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT .3 2 MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮ QUAN HỆ SẢN XUẤT LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 7 3 SỰ PHÙ HỢP TÍNH MÂU THUẪN CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 9 II- NHẬN THỨC VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TA TRONG. .. NHẬN THỨC VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Trong quá trình lãnh đạo xã hội đẩy mạnh phát triển kinh tế Đảng ta đang vận dụng quy luật sao cho quan hệ sản xuất luôn luôn phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất, trên thực tế Đảng Nhà nước ta đang từng bước điều chỉnh quan hệ sản xuất cả tầm vĩ mô vi mô, đồng thời coi trọng việc đẩy mạnh phát triển. .. các lực lực lượng sản xuất phát triển, hạn chế triệt tiêu các tác động kìm hãm; làm cho toàn bộ nền kinh tế của đất nước luôn luôn vận động theo đúng quỹ đạo độc lập dân tộc CNXH 23 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KẾT LUẬN Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất” là quy luật mang tính khách quan đặc biệt quan. .. đó chính là làm cho lực lượng sản xuất phát triển Trong tiến trình lãnh đạo quản lý đất nước của Đảng Nhà nước ta trong suốt mấy chục năm qua thực tiễn đã cho thấy những mặt được cũng như những những mặt còn hạn chế trong quá trình nắm bắt vận dụng các quy luật kinh tế cũng như quy luật quan hệ sản xuất - lực lượng sản xuất vào thực tiễn ở nước ta, với đặc điểm của nước ta là Nước nông nghiệp,... về mặt chính trị của chính quy n Xô viết sẽ tiêu tan, hoặc là phải làm cho những thành tựu ấy đứng vững trên một cơ sở kinh tế Cơ sở này hiện nay chưa có Đấy chính là công việc mà chúng ta cần bắt tay vào làm” đúng theo quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Con người không thể tự ý lựa chọn quan hệ sản xuất nói chung quan hệ sở hữu nói riêng... quá trình phát triển tự nhiên của lịch sử Khi hiểu quy luật này ta thấy rằng lực lượng sản xuất chỉ có thể phát triển khi có một quan hệ sản xuất phù hợp với thực tiễn đã chưng minh điều đó Quy luật này cho phép ta ngiên cứu xã hội loài người trong mỗi thời kỳ phát triển của nó như là một “cơ thể xã hội” thống nhất bao gồm tất cả mọi hiện tượng xã hội trong một thể thống nhất hữu cơ sự tác động... dựng xây dựng là nhằm cải tạo, trong đó xây dựng là chủ yếu Do đó Đảng ta cho rằng mỗi bước phát triển của lực lượng sản xuất là một bước góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất nhằm thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Việc khẳng định sự tồn tại khách quan của các thành phần kinh tế hiện nay ở nước ta chính sách thực hiện khoán sản phẩm đến nhóm người lao động trong nông nghiệp là biểu hiện. .. chế độ công hữu Việc thay thế chế độ tư hữu bằng chế độ công hữu, theo quan điểm của các ông, không thể tiến hành ngay một lúc, mà phải là một quá trình lâu dài Tuy nhiên, vào giai đoạn lịch sứ đó, các ông chưa chỉ ra mô hình cụ thể về chế độ công hữu Kiểu quan hệ sản xuất - quan hệ sở hữu này hay kiểu quan hệ sản xuất quan hệ sở hữu khác tuỳ thuộc vào tính chất trình độ lực lượng sản xuất Ở nước ta. .. nước ta, đặc biệt là sự nghiệp CNH, HĐH đang đặt ra một vấn đè cơ bản cấp thiết là kết hợp chặt chẽ sự phát triển của lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Việt Nam Cần đặt nhiệm vụ phát triển lực lượng sản xuất lên hang đầu, nhưng không được sao nhãng việc phát triển các quan hệ sản xuất Cần phải đổi mới không ngừng các chính sách kinh tế của chúng ta sao cho các quan hệ sản xuất luôn luôn phát triển, ... vĩ mô của nhà nước; đa dạng hóa hình thức quan hệ phân phối theo lao động kết hợp với phân phối theo tài sản, theo tư bản, theo các hình thức vốn góp kinh doanh Cơ sở khoa học của những điều chỉnh của Đảng ta là sự nhận thức đúng đắn quy luật quan hệ sản xuất trong thời kì quá độ ở nước ta áp dụng sáng tạo lý luận của Lênin về vai trò tích cực của kinh tế cá thể kinh tế tư bản nhà nước, quan tâm . quan hệ sản xuât phù hơp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,nhận thức và vận dụng quy luật này của đảng ta trong giai đoạn hiện. của quan hệ sản xuất khi không thích ứng với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất sẽ kìm hãm sự phát triển của lực
- Xem thêm -

Xem thêm: :" Nội dung quy luật quan hệ sản xuât phù hơp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,nhận thức và vận dụng quy luật này của đảng ta trong giai đoạn hiện nay, :" Nội dung quy luật quan hệ sản xuât phù hơp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,nhận thức và vận dụng quy luật này của đảng ta trong giai đoạn hiện nay, :" Nội dung quy luật quan hệ sản xuât phù hơp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,nhận thức và vận dụng quy luật này của đảng ta trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan