BỘ câu HỎIBÀI tập MÔN SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH cấp TRUNG học có đáp án

70 815 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2015, 14:40

BỘ CÂU HỎI/BÀI TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC MƠN: SINH HỌC – TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Chương I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ I Mức độ nhận biết Câu 1: Ở sinh vật nhân thực, q trình nhân đơi ADN, enzim ligaza (enzim nối) có vai trò A tổng hợp kéo dài mạch B tháo xoắn phân tử ADN C nối đoạn Okazaki với D tách hai mạch đơn phân tử ADN Câu Trong qúa trình tái bản, ADN nhân đơi theo ngun tắc A bổ sung bán bảo tồn B bán bảo tồn nửa gián đoạn C khn mẫu nửa gián đoạn D nửa gián đoạn bổ sung Câu 3: Bản chất mã di truyền A ba mã hố cho axit amin B nuclêơtit liền kề loại hay khác loại mã hố cho axit amin C trình tự xếp nulêơtit gen quy định trình tự xếp axit amin chuỗi polipeptit D axit amin prơtêin trình tự nuclêơtit mARN qui định Câu 4: Nhận định sau khơng đúng? A Mã di truyền có tính thối hố B trình tự xếp nulêơtit gen quy định trình tự xếp axit amin chuổi polipeptit C Mã di truyền mã ba, đọc theo chiều xác định, đọc khơng chồng gối D Axit amin mở đầu hầu hết sinh vật methionyl Câu 5: Khi nói chế dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định sau khơng đúng? A Khi dịch mã, ribơxơm chuyển dịch theo chiều 5’→3’ phân tử mARN B Khi dịch mã, ribơxơm chuyển dịch theo chiều 3’→5’trên phân tử mARN C Trong thời điểm có nhiều ribơxơm tham gia dịch mã phân tử mARN D Axit amin mở đầu q trình dịch mã mêtiơnin Câu 6: Mạch gốc đoạn gen có trình tự sau: 5'…XGXGTAAAXAGT… 3' Trình tự nuclêơtit tương ứng mARN A 5'… AXUGUUUAXGXG… 3' B 5'… TGAXAAATGXGX… 3' C 5'… XGXGTAAAXAGT… 3' D 5' …GCGXAUUUGUXA… 3' Câu 7: Loại enzim sau trực tiếp tham gia vào q trình phiên mã gen cấu trúc sinh vật nhân sơ? A ARN pơlimeraza B Restrictaza C ADN pơlimeraza D Ligaza Câu 8: Bộ ba đối mã (anticơđon) tARN vận chuyển axit amin mêtiơnin A 5'AUG3' B 3'XAU5' C 5'XAU3' D 3'AUG5' Câu 9: Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động gen diễn chủ yếu giai đoạn A trước phiên mã B sau dịch mã C dịch mã D phiên mã Câu 10: Trong chế điều hòa hoạt động gen opêron Lac vi khuẩn E coli, gen điều hòa có vai trò A kết thúc q trình phiên mã gen cấu trúc B khởi đầu q trình phiên mã gen cấu trúc C quy định tổng hợp prơtêin ức chế D quy định tổng hợp enzim phân giải lactơzơ Câu 11: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau khơng đúng? A Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen B Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể C Đột biến gen làm xuất alen khác quần thể D Đột biến gen gây hại vơ hại có lợi cho thể đột biến Câu 12: Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút nhiễm sắc thể A điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đơi B vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào C vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân D có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể làm cho nhiễm sắc thể khơng dính vào Câu 13: Tần số đột biến gen phụ thuộc vào số lượng gen có kiểu gen đặc điểm cấu trúc gen cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến sức chống chịu thể tác động mơi trường Phương án A (2), (3) B (1), (2) C (2), (4) D (3), (4) Câu 14: Nối cột A với cột B cho phù hợp xếp theo mức độ lớn dần cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể: A B Crơmatit a 300nm Sợi b 11nm Nuclêơxơm c 2nm Sợi nhiễm sắc d 30nm ADN e 700nm A 5c → 3b → 2d → 4a → 1e B 5c → 3b → 2b → 4d → 1e C 1e → 4d → 2b → 3b → 5c D 1e → 4a → 2d → 3b → 5c Câu 15: Mơ tả sau với chế gây đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? A Hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác trao đổi cho đoạn khơng tương đồng B Một đoạn nhiễm sắc thể đứt đảo ngược 1800 nối lại vị trí củ C Một đoạn nhiễm sắc thể đứt gắn vào nhiễm sắc thể cặp tương đồng khác D Các đoạn khơng tương đồng cặp nhiễm sắc thể tương đồng đứt trao đổi đoạn cho Câu 16: Ngun nhân phát sinh đột biến cấu trúc NST tác động A tác nhân sinh học, vật lý, hóa học hay biến đổi sinh lý, sinh hóa nội bào B tác nhân sinh học, vật lý hóa học C biến đổi sinh lý, hóa sinh bên nội bào tác nhân sinh học D tác nhân vật lý, hóa học hay biến đổi sinh lý, sinh hóa nội bào Câu 17: Ở người, hội chứng Tơcnơ dạng đột biến có kí hiệu nhiễm sắc thể nào? A thể khơng XO B thể XO C thể ba XXY D thể bốn XXX Câu 18: Thể song nhị bội cá thể tế bào A chứa NST hai lồi khác B chứa NST đơn bội hai lồi khác C chứa hai NST lưỡng bội hai lồi khác D tồn song song NST đơn hai lồi Câu 19: Cơ chế phát sinh đột biến lệch bội A khơng phân li hay số cặp NST q trình phân bào B khơng phân li tất cặp NST q trình phân bào C kết cặp khơng NST q trình phân bào D khơng phân li cặp NST q trình phân bào Câu 20: Trường hợp sau Người tạo hợp tử phát triển thành thể mắc hội chứng Đao? A Giao tử chứa NST 21 kết hợp với giao tử bình thường B Giao tử chứa NST 22 bị đoạn kết hợp với giao tử bình thường C Giao tử chứa NST 23 kết hợp với giao tử bình thường D Giao tử khơng chứa NST 21 kết hợp với giao tử bình thường Câu Đáp án Câu Đáp án C 11 B A 12 D C 13 A BẢNG KẾT QUẢ D B A 14 15 16 B B A A 17 B C 18 C D 19 A 10 C 20 A II Mức độ thơng hiểu Câu 1: Khi nói chế dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định sau khơng đúng? A Khi dịch mã, ribơxơm chuyển dịch theo chiều 5'→3' phân tử mARN B Khi dịch mã, ribơxơm chuyển dịch theo chiều 3'→5'trên phân tử mARN C Trong thời điểm có nhiều ribơxơm tham gia dịch mã phân tử mARN D Axit amin mở đầu q trình dịch mã mêtiơnin Câu 2: Sự giống hai q trình nhân đơi phiên mã A chu kì tế bào thực nhiều lần B thực tồn phân tử ADN C có xúc tác enzim ADN - polimeraza D lắp ghép nucleotit tự theo ngun tắc bổ sung Câu 3: Phân tích thành phần hóa học axit nuclêic cho thấy tỉ lệ loại nuclêơtit sau: A = 20%; G = 35%; T = 20% Axit nuclêic A ADN có cấu trúc mạch đơn B ARN có cấu trúc mạch đơn C ADN có cấu trúc mạch kép D ARN có cấu trúc mạch kép Câu 4: Điều sau xác nói q trình nhân đơi ADN? (1) Diễn trước tế bào bước vào giai đoạn phân chia (2) Xảy theo ngun tắc bổ sung bán bào tồn (3) Mỗi đơn vị nhân đơi gồm hai chạc chữ Y (4) Emzim ADN – polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’ → 3’ (5) Trên mạch khn 3’ → 5’, mạch bổ sung tổng hợp liên tục (6) Trên mạch khn 5’ → 3’, mạch bổ sung tổng hợp ngắt quảng tạo nên đoạn Okazaki A (1), (2), (3), (4), (6) B (1), (2), (3), (4), (5) C (1), (2), (3), (4), (5), (6) D (1), (2), (4), (5), (6) Câu 5: Cho thành phần: (1) mARN gen cấu trúc; (2) Các loại nuclêơtit A, U, G, X; (3) ARN pơlimeraza; (4) ADN ligaza; (5) ADN pơlimeraza Các thành phần tham gia vào q trình phiên mã E.coli A (3) (5) B (2) (3) C (1), (2) (3) D (2), (3) (4) Câu 6: Cho kiện diễn q trình phiên mã: (1) ARN pơlimeraza bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu khởi đầu phiên mã (2) ARN pơlimeraza bám vào vùng điều hồ làm gen tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3’ – 5’ (3) ARN pơlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc gen có chiều 3' → 5' (4) Khi ARN pơlimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc dừng phiên mã Các kiện diễn theo trình tự A (1) → (4) → (3) → (2) B (1) → (2) → (3) → (4) C (2) → (1) → (3) → (4) D (2) → (3) → (1) → (4) Câu 7: Cho thơng tin sau: (1) mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khn để tổng hợp prơtêin (2) Khi ribơxơm tiếp xúc với mã kết thúc mARN q trình dịch mã hồn tất (3) Nhờ enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu cắt khỏi chuỗi pơlipeptit vừa tổng hợp (4) mARN sau phiên mã phải cắt bỏ intron, nối êxơn lại với thành mARN trưởng thành Các thơng tin phiên mã dịch mã với tế bào nhân thực tế bào nhân sơ A (2) (3) B (3) (4) C (1) (4) D (2) (4) Câu 8: Khi nói dịch mã, phát biểu sau đúng? (1) Dịch mã q trình tổng hợp protein, q trình xảy nhân tế bào nhân thực (2) Trong q trình dịch mã, phân tử mARN thường có số ribơxơm hoạt động (3) tARN tiến vào ribơxơm gắn vào phân tử mARN vị trí có ba mở đầu ’ UAA 3’ (4) Q trình dịch mã kết thúc ribơxơm tiếp xúc với ba 5’UGA 3’ phân tử mARN A (1), (3) B (2), (3) C (1), (2) D (2), (4) Câu 9: Các bước xảy q trình điều hòa hoạt động vi khuẩn E.coli mơi trường có chất cảm ứng operon Lac sau: (1) Prơtêin ức chế khơng liên kết với vùng vận hành (2) Một số phân tử lactozơ liên kết với prơtêin ức chế (3) Các enzim tạo tới phân giải Lactơzơ tế bào (4) Prơtêin ức chế giải phóng liên kết với vùng vận hành (5) Gen cấu trúc tiến hành phiên mã dịch mã Sắp xếp bước theo trình tự mơi trường có Lactơzơ: A → → → → B → → → → C → → → →5 D → → → → Câu 10 Cho trường hợp sau đây, có trường hợp khơng có đường lactose mà operon lac thực phiên mã? (1) Gen điều hòa (R) operon bị đột biến dẫn đến prơtêin ức chế bị biến đổi khơng gian chức sinh học (2) Đột biến vùng khởi động (P) operon (3) Vùng vận hành (O) operon bị đột biến khơng khả gắn kết với prơtêin ức chế (4) Gen cấu trúc bị đột biến dẫn đến prơtêin gen quy định tổng hợp bị chức Phương án là: A B C D Câu 11: Hố chất gây đột biến 5-BU (5-brơm uraxin) thấm vào tế bào gây đột biến thay cặp A–T thành cặp G–X Q trình thay mơ tả theo sơ đồ: A A–T → X–5BU → G–5BU → G–X B A–T → A–5BU → G–5BU → G–X C A–T → G–5BU → X–5BU → G–X D A–T → G–5BU → G–5BU → G–X Câu 12: Cho thơng tin đột biến sau đây: (1) Xảy cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch (2) Làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm nhiều phân tử ADN (4) Làm xuất alen quần thể Các thơng tin nói đột biến gen A (1) (4) B (3) (4) C (1) (2) D (2) (3) Câu 13: Dạng đột biến thay cặp nuclêơtít cặp nuclêơtít khác loại A ba có nuclêơtít thay thay đổi ba khác khơng thay đổi B tồn ba nuclêơtít gen bị thay đổi C nhiều ba nuclêơtít gen bị thay đổi D ba từ vị trí cặp nuclêơtít bị thay đến cuối gen bị thay đổi Câu 14: Ở gen xảy đột biến thay cặp nuclêơtit cặp nuclêơtit khác số lượng trình tự axit amin chuỗi pơlipeptit khơng thay đổi Giải thích sau đúng? A Mã di truyền mã ba B Nhiều ba khác mã hố cho loại axit amin C Một ba mã hố cho nhiều loại axit amin D Tất lồi sinh vật có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ Câu 15: Đột biến lặp đoạn thường xuất kèm với đột biến A đảo đoạn B chuyển đoạn tương hỗ C chuyển đoạn khơng tương hỗ D đoạn Câu 16: Các phát biểu sau với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể (2) Làm giảm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm thay đổi thành phần gen nhiễm sắc thể (4) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến A (1), (4) B (2), (4) C (2), (3) D (1), (2) Câu 17: Giả sử nhiễm sắc thể có trình tự gen EFGHIK bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự gen EFGHIKIK Đây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng A đảo đoạn B chuyển đoạn C đoạn D lặp đoạn Câu 18: Nhận định khơng thể tứ bội? A Thể tứ bội thường có khả giảm phân tạo giao tử bình thường B Thể tứ bội kiểu gen Aaaa tạo loại giao tử bình thường Aa aa C Thể tứ bội thường có tế bào to, quan sinh dưỡng lớn, phát triển khỏe D Thể tứ bội thường gây hại cho thể sinh vật Câu 19: Tế bào sinh dưỡng thể ngũ bội (5n) chứa nhiễm sắc thể (NST), A cặp NST có B số cặp NST mà cặp có C tất cặp NST mà cặp có D NST lưỡng bội tăng lên lần Câu 20: Cơ chế phát sinh thể đa bội chẵn A tất cặp nhiễm sắc thể (NST) tự nhân đơi có số cặp NST khơng phân ly B số cặp NST tự nhân đơi khơng phân ly C cặp NST tự nhân đơi khơng phân ly D tất cặp NST tự nhân đơi khơng phân ly Câu Đáp án B D A C BẢNG KẾT QUẢ B C A D D 10 B Câu Đáp án 11 B 12 A 13 A 14 B 15 D 16 A 17 D 18 D 19 C 20 D III Mức độ vận dụng Câu 1: Một gen sinh vật nhân sơ, có 150 chu kì xoắn G = 600 Khi gen nhân đơi liên tiếp lần, cần mơi trường nội bào cung cấp số lượng nuclêơtit thuộc loại A T = A = 6300; G = X = 4200 B A = T = 4200; G = X = 6300 C A = T = 1200; G = X = 1800 D A = T = 1200; G = X = 1800 Câu 2: Một gen sinh vật nhân sơ có guanin chiếm 20% tổng số nuclêơtit gen Trên mạch gen có 150 ađênin 120 timin Số liên kết hiđrơ gen A 1120 B 1080 C 990 D 1020 Câu 3: Trên mạch phân tử ADN có tỉ lệ loại nuclêơtit (A + G)/(T+X) = Tỉ lệ mạch bổ sung phân tử ADN nói A 0,2 B 2,0 C 5,0 D 0,5 Câu 4: Một gen sinh vật nhân sơ có số lượng loại nuclêơtit mạch A = 70; G = 100; X = 90; T = 80 Gen nhân đơi lần, số nuclêơtit loại X mà mơi trường cung cấp A 190 B 90 C 100 D 180 15 Câu 5: Phân tử ADN vi khuẩn E.coli chứa N phóng xạ Nếu chuyển E.coli sang mơi trường có N14, cho nhân đơi đợt Số phân tử ADN chứa hồn tồn N 14 sau đợt nhân đơi A 16 B 15 C D 14 Câu 6: Một gen có 93 vòng xoắn mạch gen có tổng số hai loại A với T 279 nuclêơtit Số liên kết hiđrơ cặp G ≡ X gen là: A 1953 B 1302 C 837 D 558 Câu 7: Từ loại nuclêơtit U, G, X tạo mã ba chứa nuclêơtit loại X? A 19 B 27 C 37 D Câu 8: Biết codon mã hóa với axit amin tương ứng sau: Valin: GUU; Trip: UGG; Lys: AAG; Pro: XXA; Met: AUG Xác định trình tự axit amin chuỗi polipeptit dịch mã từ phân tử mARN có trình tự nuclêơtitnhư sau: 5’ AUGAAGGUUUGGXXA 3’ A Met – Lys – Trip – Pro – Val B Met – Lys – Val – Trip – Pro C Met – Lys – Trip – Val – Pro D Met – Trip – Pro – Val – Lys Câu 9: Một gen dài 0,51 micrơmet, gen thực phiên mã lần, mơi trường nội bào cung cấp số nuclêơtit tự A 6000 B 3000 C 4500 D 1500 Câu 10: Khi nghiên cứu E.coli, loại vi khuẩn phổ biến ruột kết người động vật có vú khác, nhà khoa học thấy tượng thú vị sau: Khi mơi trường thiếu axit amin trytophan, loại axit amin cần thiết cho tồn vi khuẩn, tế bào vi khuẩn đáp ứng lại việc hoạt hóa đường chuyển hóa để tự tổng hơp tryptophan từ loại chất khác mơi trường Nhưng sau đó, thể chủ tiêu hóa loại thức ăn giàu tryptophan tế bào vi khuẩn dừng việc sản xuất tryptophan; nhờ tránh việc lãng phí nguồn dinh dưỡng Cơ chế cho phép tế bào tổng hợp dừng sản xuất tryptophan gọi chế điều hòa operon trp (hình vẽ bên dưới) Prơtêin ức chế bị bất hoạt Các enzyme tổng hợp Tryp Mơi trường thiếu Tryptophan Khơng tạo ARN Chất kìm hãm kích hoạt Mơi trường thừa tryptophan Trong chế điều hòa operon tryp, mơi trường thiếu tryptophan kiện sau khơng xảy ra? A Prơtêin ức chế trạng thái khơng hoạt động B ARN – polymeraza bám vào vùng khởi động (P) tiến hành phiên mã C Gen điều hòa R tổng hợp prơtêin ức chế D Nhóm gen cấu trúc khơng tổng hợp enzim tổng hợp trytophan Câu 11: Gen A dài 4080Å bị đột biến thành gen a Khi gen a tự nhân đơi lần, mơi trường nội bào cung cấp 2398 nuclêơtit Đột biến thuộc dạng A cặp nuclêơtít B thêm cặp nuclêơtít C thêm cặp nuclêơtít D cặp nuclêơtít Câu 12: Gen B có 390 guanin có tổng số liên kết hiđrơ 1670, bị đột biến thay cặp nuclêơtit cặp nuclêơtit khác thành gen b Gen b nhiều gen B liên kết hiđrơ Số nuclêơtit loại gen b là: A A = T = 250; G = X = 390 B A = T = 251; G = X = 389 C A = T = 610; G = X = 390 D A = T = 249; G = X = 391 Câu 13: Một gen cấu trúc dài 4080 ăngxtrơng, có tỉ lệ A/G = 3/2, gen bị đột biến thay cặp A - T cặp G - X Số lượng nuclêơtit loại gen sau đột biến là: A A = T = 720 ; G = X = 480 B A = T = 419 ; G = X = 721 C A = T = 719 ; G = X = 481 D A = T = 721 ; G = X = 479 Câu 14: Một gen sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêơtit có tỷ lệ A/G = 2/3 gen bị đột biến cặp nuclêơtit giảm liên kết hidrơ so với gen bình thường Số lượng loại nuclêơtit gen hình thành sau đột biến : A A = T = 599; G = X = 900 B.A = T = 600 ; G = X = 900 C A = T = 600; G = X = 899 D.A = T = 900; G = X = 599 Câu 15: Ở lồi động vật, người ta phát nòi có trình tự gen nhiễm sắc thể số III sau: Nòi 1: ABCDEFGHI; nòi 2: HEFBAGCDI; nòi 3: ABFEDCGHI; nòi 4: ABFEHGCDI Cho biết nòi nòi gốc, nòi lại phát sinh đột biến đảo đoạn Trình tự phát sinh nòi A → → → B → → → C → → → D → → → Câu 16: Một lồi thực vật lưỡng bội có nhóm gen liên kết Số nhiễm sắc thể có tế bào thể ba lồi kì ngun phân A 18 B C 24 D 17 Câu 17: Ở lồi thực vật có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24, số loại thể tam nhiễm đơn tạo tối đa quần thể lồi A 12 B 36 C 24 D 48 Câu 18: Ở cà chua, gen qui định màu sắc nằm nhiễm sắc thể thường, alen A qui định màu đỏ trội hồn tồn so với alen a qui định màu vàng Trong trường hợp bố, mẹ giảm phân bình thường, tỉ lệ kiểu hình vàng thu từ phép lai hai tứ AAaa x AAaa A 1/8 B 1/12 C 1/36 D 1/16 Câu 19: Cho lai cải củ có kiểu gen aaBB với cải bắp có kiểu gen MMnn thu F1 Đa bội hóa F1 thu thể song nhị bội Biết khơng có đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, thể song nhị bội có kiểu gen A aBMMnn B aBMn C aaBBMn D aaBBMMnn Câu 20: Ở lồi thực vật, gen A qui định hạt màu nâu trội hồn tồn so với gen a qui định hạt màu trắng; thể đem lai giảm phân cho giao tử 2n Phép lai khơng thể tạo lai có kiểu hình hạt màu trắng A AAaa x AAaa B AAAa x aaaa C Aaaa x Aaaa D AAaa x Aaaa Câu Đáp án Câu Đáp án A 11 A B 12 D D 13 C BẢNG KẾT QUẢ A D A 14 15 16 A C D A 17 A B 18 C C 19 D 10 D 20 B IV Mức độ vận dụng cao Câu 1: Một gen có 900 cặp nuclêơtit có tỉ lệ loại nuclêơtit Số liên kết hiđrơ gen A 2250 B 1798 C 1125 D 3060 Câu 2: Một gen sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrơ có 900 nuclêơtit loại G Mạch gen có số nuclêơtit loại ađênin chiếm 30% số nuclêơtit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêơtit mạch Số nuclêơtit loại mạch gen là: A A = 450; T = 150; G = 150; X = 750 B A = 750; T = 150; G = 150; X = 150 C A = 450; T = 150; G = 750; X = 150 D A = 150; T = 450; G= 750; X = 150 Câu 3: Trên mạch thứ gen có 15% A, 25% T tổng số G với X mạch thứ hai gen 840 nuclêơtit Chiều dài gen nói A0 A 4896 B 48960 C 4760 D 47600 Câu 4: Gen có tổng số loại nuclêơtit 60% số nuclêơtit gen 3120 liên kết hiđrơ Ở mạch có A = 5T X = 2G Số lượng loại nuclêơtit gen A A = 780, G = 520 B A = 520, G = 780 C A = 480, G = 720 D A = 720, G = 480 Câu 5: Một mạch gen có số lượng loại nuclêơtit A, T, G, X theo thứ tự chiếm tỉ lệ : 1,5 : 2,25 : 2,75 so với tổng số nuclêơtit mạch Gen có chiều dài 0,2346 micrơmet Số liên kết hiđrơ gen bằng: A 1840 B 1725 C 1794 D 1380 Câu 6: Một phân tử ADN kép, thẳng có 3155 liên kết hyđrơ nối hai mạch đơn, tự nhân đơi số lần liên tiếp cần mơi trường nội bào cung cấp 18.900 nuclêơtit Số nuclêơtit loại phân tử ADN A A = T = 400; G = X = 785 B A = T = 895; G = X = 455 C A = T = 715; G = X = 575 D A = T = 550; G = X = 685 Câu 7: Một phân tử mARN dài 2040Å tách từ vi khuẩn E coli có tỉ lệ loại nuclêơtit A, G, U X 20%, 15%, 40% 25% Người ta sử dụng phân tử mARN làm khn để tổng hợp nhân tạo đoạn ADN có chiều dài chiều dài phân tử mARN Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêơtit loại cần phải cung cấp cho q trình tổng hợp đoạn ADN là: A G = X = 320, A = T = 280 B G = X = 280, A = T = 320 C G = X = 240, A = T = 360 D G = X = 360, A = T = 240 Câu 8: Một gen có đoạn intron Theo lí thuyết từ gen tạo loại phân tử mARN có đủ đoạn exon A 60 loại B 160 loại C 120 loại D 720 loại Câu 9: Một chuổi polipeptit tổng hợp cần 799 lượt tARN Trong ba đối mã tARN có A= 447, loại lại Mã kết thúc mARN UAG Số nucleotit loại mARN điều kiển tổng hợp chuổi polipeptit là: A A = 447; U = G = X = 650 B U = 447; A = G = X = 650 C U = 448; G =A = 651; X = 650 D U= 448; X = 650; G =U = 651 Câu 10: Gen B có 900 nuclêơtit loại ađênin (A) có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 1,5 Gen B bị đột biến dạng thay cặp G-X cặp A-T trở thành alen b Tổng số liên kết hiđrơ alen b A 3599 B 3600 C 3899 D 3601 Câu 11: Một gen có 4800 liên kết hiđrơ có tỉ lệ A/G = 1/2, bị đột biến thành alen có 4801 liên kết hiđrơ có khối lượng 108.104 đvC Số nuclêơtit loại gen sau đột biến là: A T = A = 601, G = X = 1199 B T = A = 598, G = X = 1202 C T = A = 599, G = X = 1201 D A = T = 600, G = X = 1200 Câu 12: Gen D có 3600 liên kết hiđrơ số nuclêơtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêơtit gen Gen D bị đột biến cặp A-T thành alen d Một tế bào có cặp gen Dd ngun phân lần, số nuclêơtit loại mà mơi trường nội bào cung cấp cho cặp gen nhân đơi là: A A = T = 1799; G = X = 1200 B A = T = 1800; G = X = 1200 C A = T = 899; G = X = 600 D A = T = 1199; G = X = 1800 Câu 13: Alen A có chiều dài 153nm có 1169 liên kết hiđrơ bị đột biến thành alen a Khi cặp gen Aa tự nhân đơi nhân đơi hai lần, mơi trường nội bào cung cấp 1089 nuclêơtit loại ađênin 1611 nuclêơtit loại guanin Dạng đột biến xảy với alen A A thay cặp A-T cặp G-X B thay cặp G-X cặp A-T C cặp G-X D thêm cặp A-T Câu 14: Ở lồi thực vật, cho lai hai lưỡng bội với hợp tử F1 Một hợp tử ngun phân liên tiếp đợt Ở kì lần ngun phân thứ tư, người ta đếm tất tế bào có 336 crơmatit Số nhiễm sắc thể có hợp tử A 14 B 21 C 15 D 28 Câu 15: Cà độc dược có nhiễm sắc thể 2n = 24 Trong q trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể số khơng phân li, cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường Trong q trình giảm phân hình thành giao tử đực, cặp nhiễm sắc thể số khơng phân li, cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường Sự thụ tinh giao tử đực giao tử mang 11 nhiễm sắc thể tạo từ q trình tạo thể đột biến dạng A thể ba B thể kép C thể D thể khơng Câu 16: Một lồi thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết Giả sử đột biến lồi kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) kì tế bào sinh dưỡng sau: Thể đột biến I II III IV V VI Số lượng NST tế bào sinh dưỡng 48 84 72 36 60 108 Cho biết số lượng nhiễm sắc thể tất cặp tế bào thể đột biến Trong thể đột biến trên, thể đột biến đa bội chẵn là: A I, III, IV, V B II, VI C I, III D I, II, III, V Câu 17: Ở cà chua có tứ bội lưỡng bội Gen A quy định màu đỏ trội hồn tồn so với alen a quy định màu vàng Biết rằng, tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử 2n, lưỡng bội giảm phân bình thường cho giao tử n Các phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu hình 11 màu đỏ : màu vàng đời A AAaa x Aa AAaa x aaaa B AAaa x Aa AAaa x AAaa C AAaa x aa AAaa x Aaaa D AAaa x Aa AAaa x Aaaa Câu 18: Dùng Cơnsixin để xử lý hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu thể tứ bội Cho thể tứ bội giao phấn với Trong trường hợp bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo lý thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen Aaaa đời A 18/36 B 6/36 C 8/36 D 16/36 Câu 19: Ở sinh vật nhân thực vật lưỡng bội, alen A qui định đỏ trội hồn tồn so với alen a qui định vàng Lai đỏ chủng với vàng chủng (P), thu hợp tử Dùng cơnsixin xử lí hợp tử, sau cho phát triển thành F Cho F1 tự thụ phấn thu F2 gồm 176 đỏ vàng Cho biết tứ bội giảm phân tạo giao tử lưỡng bội có khả tự thụ tinh Theo lý thuyết, F2 thu có tối đa loại kiểu gen? A.5 B.3 C.2 D.4 Câu 20: Ở lồi sinh vật, xét tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa Bb Khi tế bào giảm phân hình thành giao tử, giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb khơng phân li; giảm phân II diễn bình thường Số loại giao tử tạo từ tế bào sinh tinh A B C D Câu Đáp án Câu Đáp án A 11 C A 12 A C 13 B BẢNG KẾT QUẢ C A B 14 15 16 B B C C 17 D D 18 C C 19 A 10 A 20 C Chương 2: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Chun đề: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN I Mức độ nhận biết Câu 1: Trong trường hợp gen phân li độc lập, tổ hợp tự Cá thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường tạo A 16 loại giao tử B loại giao tử C loại giao tử D loại giao tử Câu 2: Phép lai tính trạng cho đời phân li kiểu hình theo tỉ lệ 15 : Tính trạng di truyền theo quy luật A tác động cộng gộp B liên kết gen C hốn vị gen D di truyền liên kết với giới tính 10 (4) Các cá thể lơng tráng cá thể lơng xám có sức sống khả sinh sản nhau, cá thể lơng vàng có sức sống khả sinh sản bình thường Giả sử quần thể thuộc lồi có thành phần kiểu gen 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = Chọn lọc tự nhiên nhanh chóng làm thay đổi tần số alen quần thể trường hợp: A (1), (3) B (3), (4) C (2), (4) D (1), (2) Câu 38: Ý nghĩa hố thạch A chứng trực tiếp lịch sử phát triển sinh giới B chứng gián tiếp lịch sử phát triển sinh giới C xác định tuổi hố thạch xác định tuổi đất D xác định tuổi hố thạch đồng vị phóng xạ Câu 39 Trong lịch sử phát triển sinh vật trái đất, có mạch dẫn động vật chuyển lên sống cạn vào đại A cổ sinh B ngun sinh C trung sinh D tân sinh Câu 40 Đặc điểm có vật thể sống mà khơng có giới vơ cơ? A Có cấu tạo đại phân tử hữu prơtêin axitnuclêic B Trao đổi chất thơng qua q trình đồng hố ,dị hố có khả sinh sản C Có khả tự biến đổi để thích nghi với mơi trường ln thay đổi D Có tượng tăng trưởng,cảm ứng,vận động Câu 41: Ý nghĩa sinh thái kiểu phân bố đồng cá thể quần thể A giúp sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng mơi trường B tạo cân tỉ lệ sinh sản tử vong quần thể C làm giảm mức độ cạnh tranh cá thể D làm tăng khả chống lại điều kiện bất lợi mơi trường Câu 42: Phát biểu sau khơng đúng? A Cạnh tranh lồi làm cho số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ hợp lí, giúp quần thể tồn phát triển B Quan hệ hỗ trợ cá thể quần thể giúp khai thác tối ưu nguồn sống mơi trường, làm tăng khả sống sót sinh sản cá thể C Hiện tượng cạnh tranh cá thể lồi xảy mật độ cá thể quần thể tăng q cao làm cá thể tiêu diệt lẫn dẫn đến suy thối quần thể D Hiện tượng cạnh tranh lồi hình thức chọn lọc tự nhiên, góp phần nâng cao khả sống sót thích nghi quần thể Câu 43: So với quần thể sinh vật, quần xã sinh vật có khác biệt A có tính đa dạng sinh học B có khu phân bố rộng C có thời gian tồn lâu D phân bố cá thể khơng gian Câu 44: Trong mối quan hệ sau đây, trường hợp có hình thức giống nhau? (1) Trùng roi sống ruột mối (2) Chim sáo với trâu rừng (3) Vi khuẩn lam với rễ họ Đậu (4) Cây tầm gởi sống thân gỗ (5) Rận sống da chó (6) Hải quỳ tơm kí cư A (1),(3), (5) B (2), (4), (6) C (4), (5), (6) D (1), (3), (6) Câu 45: Trong vườn dừa, người ta diệt bọ dừa nhiều biện pháp khác Biện pháp ứng dụng tượng khống chế sinh học A phun thuốc diệt bọ dừa vào bệnh B thả ong kí sinh vào vườn dừa C ung khói đuổi bọ dừa trưởng thành D vệ sinh tiêu diệt trứng bọ dừa đẻ Câu 46: Trong hệ sinh thái, chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề, trung bình lượng bị thất tới 90% Phần lớn lượng bị thất bị tiêu hao A qua phận rơi rụng (rụng lá, rụng lơng, lột xác động vật ) B qua hơ hấp (năng lượng tạo nhiệt, vận động thể,…) C hoạt động nhóm sinh vật phân giải D qua chất thải ( qua phân nước tiểu ) Câu 47: Biển khơi thường chia thành hai tầng, tầng có suất sơ cấp, tầng khơng có suất Nhân tố sinh thái chủ yếu tạo nên sai khác A ánh sáng B nhiệt độ C chất dinh dưỡng D hàm lượng khí ơxi Câu 48: Để nâng cao hiệu suất hệ sinh thái, biện pháp sau chưa hợp lí? A Tăng cường sử dụng lại chất hữa B Tăng cường sử dụng đạm sinh học C Tăng cường sử dụng phân hóa học D Làm giảm dinh dưỡng khỏi hệ sinh thái Câu 49: Một hệ sinh thái rừng nhiệt đới có sinh vật: gỗ lớn, đại bàng, bụi, cỏ, nai, sâu xanh, hổ, thú nhỏ ăn sâu, rắn, bọ ngựa Trong sinh vật trên, sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp A đại bàng, hổ, rắn B nai, sâu xanh C nai, bọ ngựa D thú nhỏ ăn sâu, bọ ngựa Đề 5: MA TRẬN Mức độ Nội dung Số câu Vận dụng cao *** Hiểu * Vận dụng thấp ** 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 30%= 15 câu 40%= 20 câu 20%=10 câu 10%=5 câu Biết Phần Di truyền 27 Chương Chương Chương Chương Chương Phần Tiến hóa 10 Chương Chương Phần Sinh thái 13 Chương Chương Chương Tổng cộng 50 Chú thích: Câu biết (*), Vận dụng thấp(**), Vận dụng cao (***) Câu 1*: Một lồi thực vật có NST 2n = 14, cặp NST có hình dạng kích thước khác Quan sát NST tế bào sinh dưỡng thể thuộc lồi trên, người ta thấy NST số gồm giống hệt hình dạng kích thước Nhận định sau đúng? Tế bào bị đột biến tứ bội thể ba kép Tế bào bị đột biến thể bốn Tế bào bị đột biến thể ba kép thể bốn Tế bào bị đột biến tứ bội Tế bào bị đột biến số lượng NST Tế bào bị đột biến lệch bội A 2.,5,6 B 1,2,4 C 1,3,4 D 2,3,4 Câu 2*: Xét phần chuỗi polipeptit có trình tự axit amin sau: Met - Val - Ala - Asp - Gly - Ser - Arg - Thể đột biến gen có dạng: Met - Val - Ala - Glu - Gly - Ser – Arg - Đột biến thuộc dạng: A Thêm cặp nucleotit B Thay cặp nucleotit C Mất cặp nucleotit D Mất cặp nucleotit HD: protein đột biến khác axit amin => thay ba => Chọn B Câu 3** Trong trường hợp khơng xảy đột biến mới, thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Theo lý thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1? (1) AAAa x AAAa (2) Aaaa x Aaaa (3) AAaa x AAAa (4) AAaa x Aaaa (5) Aaa x Aaa (6) Aa x Aaaa (7) Aa x Aa (8) AAaa x Aa Phép lai là: (1), (4),(7) B (2), (3), (6) C (1), (2), (7) D (3), (4), (8) HD : (1) AAAa x AAAa => 1AAAA: 2AAAa: 1AAaa (2) Aaaa x Aaaa => 1AAaa: 2Aaaa: 1aaaa (3) AAaa x AAAa => 1AAAA:5AAAa:5AAaa:1Aaaa (4) AAaa x Aaaa.=> 1AAAa:5AAaa:5Aaaa:1aaaa (5) Aaa x Aaa => (6) Aa x Aaaa.=> 1AAa:2Aaa:1aaa (7) Aa x Aa.=> 1AA:2Aa:1aa (8) AAaa x Aa => 1AAA;5AAa;5Aaa;1aaa Chọn C Câu Kết luận sau khơng nói đột biến? A Nếu đột biến xãy lần ngun phân hợp tử (đột biến tiền phơi) di truyền cho hệ sau đường sinh sản vơ tính hữu tính B Nếu đột biến phát sinh q trình giảm phân tạo giao tử biểu thành kiểu hình di truyền cho hệ sau đường sinh sản hữu tính C Nếu đột biến trội biểu thành kiểu hình chịu tác động chọn lọc tự nhiên D Nếu đột biến xảy tế bào sinh dưỡng (đột biến soma) di truyền cho hệ sau đường sinh sản vơ tính HD : Chỉ có đột biến trội đúng, đột biến lặn sai Câu 5.** Cơ thể có kiểu gen AaBb tiến hành giảm phân tạo giao tử, số tế bào xảy đột biến khơng phân li cặp NST chứa cặp gen Aa giảm phân 2, cặp NST lại phân li bình thường (1) Các loại giao tử đột biến tạo thành là: AAB, AAb, aaB, aab, B, b (2) Các loại giao tử tạo thành là: AAB, AAb, aaB, aab, AB Ab, aB, ab, B, b (3) Các loại giao tử đột biến tạo thành là: AAB, Aab, aaB, aab, B, b (4) Các loại giao tử đột biến tạo thành là: AAB, AAb, aaB, aab, BB, bb, BO, bO (5) Các loại giao tử đột biến tạo thành là: AB, Ab, aB, ab, AAb, aaB, aab, B, b Có phương án đúng? A B C D Giải: - Cặp Aa giảm phân II khơng phân li -> giao tử AA, aa, 0, A,a ( bình thường) - Cặp Bb cho giao tử B,b => Giao tử đột biến tạo thành là: AAB, AAb, aaB, aab, B, b => Các loại giao tử ( đột biến bình thường): AAB, AAb, aaB, aab, AB Ab, aB, ab, B, b Phương án Câu Trong q trình nhân đơi ADN vi khuẩn E.coli A mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn B theo chiều tháo xoắn, mạch 5’ → 3’ tổng hợp liên tục, mạch 3’ → 5’ tổng hợp gián đoạn C hai mạch tổng hợp gián đoạn D hai mạch tổng hợp liên tục Câu 7** Một phân tử ADN có chiều dài 0,408 micromet, có tích % nuclêơtit loại A với loại khác 4% số nuclêơtit loại A lớn loại G Phân tử bị đột biến tác nhân 5BU (1) Số nuclêơtit loại phân tử ADN A = T = 960; G = X = 240 (2) Số nuclêơtit loại phân tử ADN A = T = 720; G = X = 240 (3) Số nuclêơtit loại phân tử ADN sau đột biến A = T = 959; G = X = 241 (4) Số nuclêơtit loại phân tử ADN sau đột biến A = T = 961; G = X = 239 (5) Số nuclêơtit loại phân tử ADN sau đơt biến A = T = 960; G = X = 240 Có phương án ? A B C.4 D Giải : - Số nu ADN = 2400 - Ta có A% G% = 0,04 (1) A% + G% = 0,5 (2) => Giải phương trình (1) (2) - Ta A=T = 40%, G=X= 10% => Số (Nu) loai A=T = 960, G=X = 240 - Tác nhân 5BU làm thay cặp AT cặp GX => Số nu sau đột biến A = T = 959; G = X = 241 => Phương án Câu **Trong lồi lưỡng bội, kết hợp hai loại giao tử sau tạo thể ba kép? A n với n+1 n với n+2 B n-1 với n+1 n với n-2 C n+1 với n+1 n với n+1+1 D n+1 với n-1 n với n+1 Câu Đặc điểm sau khơng q trình phiên mã dịch mã vi khuẩn? A Q trình phiên mã diễn nhân, q trình dịch mã diễn tế bào chất B Q trình phiên mã cần có tham gia enzim ARN polimeraza C ARN polymeraza dịch chuyển mạch khn ADN theo chiều 3’ → 5’, ribơxơm dịch chuyển mARN theo chiều 5’ → 3’ D Q trình dịch mã bắt đầu đầu 5’ phân tử mARN vừa tách khỏi sợi khn Câu 10: Bộ ba đối mã sau khơng tồn tARN? A 3’UAA5’; 3’UAG5’; 3’UGA5’ B 5’UUA3’; 5’XUA3’; 5’UXA3’ C 5’UAA3’; 5’UAG3’; 5’UGA3’ D 3’UUA5’; 3’XUA5’; 3’UXA5’ Câu 11***: Ở lồi thực vật xét gen có alen A, a, a nằm NST thường, đó: alen A quy định tính trạng hoa đỏ trội hồn tồn so với alen a a 1; alen a quy định tính trạng hoa hồng trội hồn tồn so với alen a quy định tính trạng hoa trắng Trong trường hợp tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả thụ tinh bình thường khơng có đột biến xảy ra, tứ bội có kiểu gen Aaa1a1 tự thụ phấn Tỷ lệ phân li kiểu hình hệ A 27 trắng : hồng : đỏ B 27 hồng : đỏ : trắng C 26 đỏ : hồng : trắng D 27 đỏ : hồng : trắng Giải: P: Aaa1a1 x Aaa1a1 (1/6Aa: 2/6Aa1: 2/6aa1: 1/6a1a1) ((1/6Aa: 2/6Aa1: 2/6aa1: 1/6a1a1) F1: Trắng = 1/36 a1a1a1a1 + Hồng = 4/36 aaa1a1 + 2/36 aa1a1a1 + 2/36 aa1a1a1 Đỏ = - ( 8/36 + 1/36) = 27/36 Câu 12***: Có sơ đồ phả hệ I II Nam bình thường Nam bệnh Nữ bình thưởng III IV (1) Gen lặn gây bệnh nằm NST thường (2) Gen lặn gây bệnh nằm NST giới tính X ( 3) Con trai III mang kiểu gen gây bệnh với xác suất 3/32 ( 4) Con trai III mang kiểu gen gây bệnh với xác suất 1/8 (5) Con trai IV mang kiểu gen gây bệnh với xác suất 3/128 (6) Con gái I mang kiểu gen khơng bệnh với xác suất 1/2 10 Có phương án ? A B C D HD : - Bệnh có trai => gen nằm NST X - Số có KG XAXA = XAXa = ½ + Nếu số có KG XAXA x số XaY => KG số = 100% XAXa + Nếu số có KG XAXa x số XaY => KG số = 1/4 XAXa => Xác suất KG số = 1/2(1/2+1/4) = 3/8 => Xác suất KG số = Số 3( 3/8 XAXa ) x số 4(XAY) 1/4 XaY = 3/32 - Số có KG XAXa ( số XaY ) => xác suất KG số = Số 3( 3/8 XAXa ) x số 4(XAY) 1/4XAXa = 3/32 => Xác suất kiểu gen số = 3/32.1/4 XaY= 3/128 Câu 13*: Ở người, bệnh mù màu bệnh máu khó đơng đột biến gen lặn NST X khơng có alen tương ứng Y Bố bình thường, mẹ bình thường có kiểu gen X AbXaB sinh mắc hai bệnh Trong trường hợp khơng xảy đột biến, nhận định sau ? A Đứa trai, giảm phân mẹ có xảy hốn vị gen B Đứa trai, q trình giảm phân mẹ, cặp NST giới tính khơng phân li giảm phân C Đứa trai, q trình giảm phân bố, cặp NSTgiới tính khơng phân li D Đứa trai q trình giảm phân bố xảy hốn vị gen Câu 14**: Ở lồi sinh vật, hai cặp gen A,a B,b nằm cặp nhiễm sắc thể cách 20cM Hai cặp gen D,d E, e nằm cặp nhiễm sắc thể khác cách AB De AB de × 10cM Cho phép lai: Biết khơng phát sinh đột biến hốn vị gen xảy ab de ab de hai giới với tần số Theo lí thuyết, tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn tất gen chiếm tỉ lệ A.0,8% B 8% C 2% D.7,2% Giải: - AB/ab x AB/ab => F1 = ab/ab = (0,4)2 = 0,16 - Cặp De/de x de/de = 0,5.1 = 0,5 - Tính chung: 0,16.0,5 = 0,08 = 8% Câu 15*: Ở ruồi giấm (Drosophila melanogaster) Giả sử, alen A quy định chân dài, alen a quy định chân ngắn; alen B quy định cánh dài, alen b quy định cánh cụt Khi cho lai ruồi giấm chủng chân dài, cánh dài với ruồi đực chân ngắn, cánh cụt thu F1, tiếp tục cho F1 giao phối với thu F2 Tính theo lý thuyết, tỷ lệ ruồi chân dài, cánh cụt đời F2 A 36% B 32% C 9% D 18% Câu 16***: Tổ hợp lai sau ln cho tỉ lệ kiểu hình: 1A-bb: 2A-B- : 1aaB1 Ab Ab (liên kết hồn tồn) x (liên kết hồn tồn) aB aB Ab Ab (liên kết hồn tồn) x (0 < f >50%) aB aB Ab AB (liên kết hồn tồn) x (0 50%) aB ab AB Ab (liên kết hồn tồn) x (0< f>50%) ab aB Câu trả lời là: A 1,2,3,4 B 1,2,4 C 1,2,3 D 1,3,4 - Nếu phép lai có kiểu gen dị hợp cặp có HVG mà bên khơng cho giao tử ab cho đời có loại kiểu hình với tỉ lệ 1:2:1 Câu 17***: Ở lồi thực vật, alen A quy định tròn, alen a quy định dài; alen B quy định ngọt, alen b quy định chua; alen D quy định chín sớm, alen d quy định chín muộn Biết hai gen B,b D,d nằm cặp nhiễm sắc thể cách 40 cM Người ta lấy hạt phấn Bd có kiểu gen Aa ni cấy mơi trường nhân tạo thu dòng đơn bội bD sau đa bội hố để tạo dòng Tính theo lý thuyết, tỷ lệ dòng chủng (1) tròn, chín muộn thu 15% (2) tròn, chín sớm thu 10% (3) dài, chua, chín muộn tròn, chua muộn thu 20% (4) dài, chua, sớm dài ngọt, sớm = 25% (5) dài, chín sớm thu 15% (6) tròn, chua chín sớm thu 10% Chọn phương án A 1,3,4,5 B 2,3,56 C 1,2,3,4 D 2,3,4,6 Giải - P: Aa Bd cho hạt phấn có LKG = ABd= aBd = AbD= abD = 0,25 – 0,1 = 0,15 bD có HVG= ABD = aBD = Abd= abd = 0,4: = 0,1 - Sau lưỡng bội hạt phấn: AABBdd = aaBBdd = AAbbDD = aabbDD = 15% AABBDD; aaBBDD; AAbbdd; aabbdd = 10% (1) tròn, chín muộn AABBdd = 15% (Đ) (2) tròn, chín sớm AABBDD= 10% (Đ) (3) dài, chua, chín muộn tròn, chua muộn aabbdd + AAbbdd = 10 +10 = 20% (Đ) (4) dài, chua, sớm dài ngọt, sớm aabbDD + aaBBDD= 15+ 10 = 25% (Đ) (5) dài, ngọt, chín sớm aaBBDD = 15% (S) (6) tròn, chua chín sớm AAbbDD = 10% (S) Câu 18***: Một thể giảm phân cho loại giao tử với số lượng 80 Abd; 20 ABD; 80 AbD; 20 abd; 80 aBD; 20 ABd; 80 aBd; 20 abD 1.Ba cặp gen nói nằm cặp NST Xãy hốn vị gen với tần số 20% Ab Dd aB ABD = abd = ABd = abD = 5% Cơ thể nói dị hợp cặp gen Abd = AbD = aBD = aBd = 20% AB Dd Kiểu gen thể ab 9.Abd = AbD = aBD = aBd = % Có phương án đúng? A B Kiểu gen thể Xãy hốn vị gen với tần số 10% 10 ABD = abd = ABd = abD = 20% C D Câu 19: Thực phép lai hai thể dị hợp cặp gen thu kiểu hình 9:3:3:1 Kết luận sau khơng đúng? A Hai cặp gen nằm hai cặp NST khác B Hai cặp gen nằm cặp NST liên kết hồn tồn C Hai cặp gen nằm cặp NST có hốn vị gen D Hai cặp gen nằm hai cặp NST có tương tác gen Câu 20: Một cặp vợ chồng bình thường sinh trai mắc hội chứng Đao Claifentơ (XXY) Kết luận sau khơng đúng? A Trong giảm phân người mẹ cặp NST số 21 cặp NST giới tính khơng phân li giảm phân 2, bố giảm phân bình thường B Trong giảm phân người bố cặp NST số 21 cặp NST giới tính khơng phân li giảm phân 1, mẹ giảm phân bình thường C Trong giảm phân người mẹ cặp NST số 21 cặp NST giới tính khơng phân li giảm phân 1, bố giảm phân bình thường D Trong giảm phân người bố cặp NST số 21 cặp NST giới tính khơng phân li giảm phân 2, mẹ giảm phân bình thường Câu 21*: Ở lồi động vật ngẫu phối, đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX Xét gen, đó: gen thứ có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y; gen thứ ba có alen nằm đoạn tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X,Y Tính theo lý thuyết, (1) lồi động vật có tối đa bao 378 kiểu gen (2) lồi động vật có tối đa bao 234 kiểu gen (3) lồi động vật đực có tối đa bao 144 kiểu gen (4) lồi động vật có tối đa bao 324 kiểu gen (5) lồi động vật đực có tối đa bao 234 kiểu gen (6) lồi động vật có tối đa bao 144 kiểu gen (7) lồi động vật có tối đa bao 180 kiểu gen (8) lồi động vật đực có tối đa bao 144 kiểu gen (9) lồi động vật có tối đa bao 324 kiểu gen (10) lồi động vật có tối đa bao 144 kiểu gen (11) lồi động vật đực có tối đa bao 180 kiểu gen Các đáp án A 1, 2, B 1, 5, C.4 7,8 D 9, 10, 11 Giải: r1 = alen => Số kG = (2+1)/2 = r2= alen thuộc X r3 = alen thuộc X Y => Số kiểu gen = N(N+1)/2 + NM ( N = r2.r3.; M = r3 ) => Số kiểu gen r2 r3 12(12 + 1) + 3.4.4 = 126 => Tổng kiểu gen QT = 126 = 378 Câu 22: Ở lồi chim, xét cặp gen (A,a), (B,b), (D,d) nằm ba cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn so với alen lặn Thực phép lai P: AaBbDdXMXm x aaBbddXMY Trong tổng số cá thể F1, đực có kiểu hình giống mẹ chiếm tỷ lệ A 3/32 B 3/16 C 9/64 D 3/64 Giải F1 đực có kiểu hình giống mẹ = ½ ¾ ½ ½ = 3/32 Câu 23*: Cho biết alen A quy định tính trạng hoa đỏ trội hồn tồn so với alen a quy định tính trạng hoa trắng Bố mẹ (P) mang kiểu gen dị hợp (Aa), q trình giao phấn thể có 100% giao tử mang alen A 50% giao tử mang alen a tham gia thụ tinh Tỷ lệ hoa trắng so với hoa đỏ đời F1 A 6,25% B 6,67% C 12,5% D 11,11% Giải: P: Aa x Aa => gP ( A= 0,5, a= 0,25) ( A= 0,5; a= 0,25) F1: 0,25AA: 0,25Aa: 0,125aa => Tỉ lệ hoa trắng 12,5% Câu 24: Cho số thơng tin sau: (1) lồi đơn bội, đột biến gen trội thành gen lặn; (2) lồi lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm X khơng có alen tương ứng Y cá thể có chế xác định giới tính XY; (3) lồi lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm Y khơng có alen tương ứng X; (4) lồi lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm X cá thể có chế xác định giới tính XO; (5) lồi lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nhiễm sắc thể thường; (6) lồi lưỡng bội, đột biến gen lặn thành gen trội, gen nằm NST thường NST giới tính Trong trường hợp gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn so với alen lặn Trường hợp biểu thành kiểu hình là: A (2), (3), (4), (5), (6) B (1), (3), (4), (6) C (1), (2), (3), (4), (5), (6) D (1), (2), (3), (4), (6) Câu 25***: Phép lai AaBBDdeeFf × AaBbddEeFf, đời F1 có alen trội chiếm tỉ lệ A 24/128 B 30/128 C 18/128 D 21/128 Giải Cka −b ( a số alen trội cần tìm, b số cặp alen trội đồng hợp, k tổng cặp gen dị hợp 2k C76−1 21 bố mẹ) = 128 Áp dung : Câu 26: Cho biết quần thể giao phối có thành phần kiểu gen sau: Quần thể 1: 36% AA : 48% Aa : 16% aa; Quần thể 3: 49% AA : 42% Aa : 9% aa; aa; Quần thể 2: 45% AA : 40% Aa : 15% aa; Quần thể 4: 42,25% AA : 45,75% Aa : 12% Quần thể 5: 56,25% AA : 37,5% Aa : 6,25% aa; Quần thể 6: 56% AA : 32% Aa : 12% aa Những quần thể trạng thái cân Hacđi - Vanbec ? A 1,3,5 B 1,4,6 C 4,5,6 D 2,4,6 Câu 27 Một quần thể có thành phần kiểu gen 30%AA: 70%aa; sau nhiều hệ thành phần kiểu gen khơng thay đổi Kết luận sau khơng đúng? A Đây quần thể lồi giao phối B Quần thể có tính đa hình di truyền thấp C Khi điều kiện sống thay đổi, quần thể dễ bị tiêu diệt D Đây quần thể lồi tự phối lồi sinh sản vơ tính Câu 28** Ba gen AB D nằm 1NST Khi xét cặp gen tần số HVG A B 20%, B D 10% Trong điều kiện tần số trao đổi chéo A D 30% A Gen B nằm A D, có trao đổi chéo kép B Gen A nằm B D, khơng có trao đổi chéo kép C Gen B nằm A D, khơng có trao đổi chéo kép D Gen A nằm B D, có trao đổi chéo kép Giải - Tần số TĐC chéo A/D = fA/B + fB/D =0,2+ 0,1= 0,3 => Gen B nằm A D, khơng có TĐC kép Câu 29: Cho thành tựu: (1) Tạo chủng vi khuẩn E coli sản xuất insulin người; (2) Tạo giống dâu tằm tam bội có suất tăng cao so với dạng lưỡng bội bình thường; (3) Tạo giống bơng giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ thuốc cảnh Petunia; (4) Tạo giống dưa hấu tam bội khơng có hạt, hàm lượng đường cao; (5) Tạo cừu sản xuất sữa có chứa prơtêin người; (6) Tạo giống Pomato từ cà chua khoai tây Các thành tựu ứng dụng kĩ thuật chuyển gen là: A (1), (3), (4), 5) B (1), (3), (6) C (1), (3), (5), (6) D (1), (3), (5) Câu 30: Để tạo giống chủng mang đặc tính mong muốn (Tính kháng thuốc diệt cỏ, kháng sâu bệnh, tính chịu lạnh, tính chịu hạn ), người ta thường sử dụng phương pháp: A dung hợp tế bào trần B tạo giống chọn lọc dòng tế bào soma có biến dị C ni tế bào tạo mơ sẹo D ni hạt phấn nỗn chưa thụ tinh Câu 31: Đối với vi khuẩn, tốc độ tiến hố diễn cách nhanh chóng A vi khuẩn có gen nên tỷ lệ gen đột biến cao B vi khuẩn sinh sản nhanh gen đột biến biểu thành kiểu hình C vi khuẩn có kích thước nhỏ, tốc độ trao đổi chất mạnh nên dễ chịu ảnh hưởng mơi trường D quần thể vi khuẩn có kích thước nhỏ nên dễ chịu tác động nhân tố tiến hố Câu 32*: Để tạo giống chủng có kiểu gen AAbbDD từ hai giống ban đầu có kiểu gen AABBdd aabbDD, người ta tiến hành: A Lai hai giống ban đầu với tạo F1, cho F1 lai trở lại với có kiểu gen AABBdd tạo F2 Các có kiểu hình (A-bbD-) thu F2 giống có kiểu gen AAbbDD B Lai hai giống ban đầu với tạo F1, cho F1 tự thụ phấn tạo F2, chọn F2 có kiểu hình (A- bbD-) dùng phương pháp tế bào học để xác định có kiểu gen AAbbDD C Lai hai giống ban đầu với tạo F1, cho F1 tự thụ phấn tạo F2, chọn F2 có kiểu hình (A-bbD-) cho tự thụ phấn qua số hệ để tạo giống có kiểu gen AAbbDD D Lai hai giống ban đầu với tạo F1 chọn có kiểu hình (A-bbD-) cho tự thụ phấn qua số hệ để tạo giống có kiểu gen AAbbDD Câu 33: Giả sử giống lúa: alen A gây bệnh vàng lùn trội hồn tồn so với alen đột biến a có khả kháng bệnh Để tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả kháng bệnh từ giống lúa ban đầu có kiểu gen AA, người ta thực bước sau: xử lí hạt giống tia phóng xạ để gây đột biến gieo hạt mọc thành chọn lọc có khả kháng bệnh cho nhiễm tác nhân gây bệnh cho kháng bệnh lai với cho tự thụ phấn để tạo dòng Quy trình tạo giống theo thứ tự: A 1,2,3,4 B 1,3,2,4 C 1,3,2 D 1,4,3,2 Câu 34: Khi nói bệnh ung thư người, phát biểu sau đúng? A Trong hệ gen người, gen tiền ung thư gen có hại B Sự tăng sinh tế bào sinh dưỡng ln dẫn đến hình thành khối u ác tính C Bệnh ung thư thường liên quan đến đột biến gen đột biến nhiễm sắc thể D Những gen ung thư xuất tế bào sinh dưỡng di truyền qua sinh sản hữu tính Câu 35: Khi nói chứng tiến hóa, phát biểu sau đúng? A Những quan lồi khác bắt nguồn từ quan lồi tổ tiên, quan thực chức khác gọi quan tương tự B Cơ quan thối hóa quan tương đồng chúng bắt nguồn từ quan lồi tổ tiên khơng chức năng, bị tiêu giảm C Các lồi động vật có xương sống có đặc điểm giai đoạn trưởng thành khác khơng thể có giai đoạn phơi giống D Những quan thực chức khơng bắt nguồn từ nguồn gốc gọi quan tương đồng Câu 36: Trong tiến hố, chọn lọc tự nhiên xem nhân tố tiến hố A chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng, tốc độ, nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen quần thể B chọn lọc tự nhiên làm tăng cường phân hố kiểu gen quần thể gốc C chọn lọc tự nhiên diễn với nhiều hình thức khác D chọn lọc tự nhiên đảm bảo sống sót cá thể thích nghi Câu 37: Khi nói vai trò cách li địa lí q trình hình thành lồi mới, phát biểu sau khơng đúng? A Cách li địa lí trở ngại mặt địa lí sơng, núi, biển…ngăn cản cá thể quần thể lồi gặp gỡ giao phối với B Cách li địa lí thời gian dài dẫn đến cách li sinh sản hình thành lồi C Cách li địa lí góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể tạo nhân tố tiến hố D Cách li địa lí tạo cách tình cờ góp phần hình thành nên lồi Câu 38: Theo quan niệm tiến hố đại, phát biểu sau vai trò chọn lọc tự nhiên khơng đúng? A Chọn lọc tự nhiên khơng thể loại bỏ hồn tồn alen lặn có hại khỏi quần thể B Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình tác động gián tiếp lên kiểu gen C Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội nhanh chóng làm biến đổi tần số tương đối alen thành phần kiểu gen quần thể D Chọn lọc tự nhiên làm xuất alen làm thay đổi tần số tương đối alen Câu 39: Khi mơi trường sống khơng đồng thường xun thay đổi, quần thể có khả thích nghi cao A quần thể có kích thước nhỏ sinh sản hữu tính B quần thể có kích thước lớn sinh sản tự phối C quần thể có kích thước lớn sinh sản hữu tính D quần thể có kích thước nhỏ sinh sản vơ tính Câu 40*: Lồi bơng trồng Mĩ có NST 2n = 52, có 26 NST lớn 26 NST nhỏ Lồi bơng châu Âu có có NST 2n = 26 gồm tồn NST lớn Lồi bơng hoang dại Mĩ có có NST 2n = 26 gồm tồn NST nhỏ Cách giải thích sau chế hình thành lồi bơng có NST 2n = 52 NST? A Lồi bơng hình thành cách lai xa lồi bơng châu Âu lồi bơng hoang dại Mĩ B Lồi bơng có lẽ hình thành đường cách li địa lí C Lồi bơng hình thành đường đa bội hóa D Lồi bơng hình thành đường lai xa lồi bơng châu Âu lồi bơng hoang dại Mĩ kèm theo đa bội hóa Câu 41: Phát biểu sau nói q trình hình thành lồi mới? A Hình thành lồi q trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen quần thể ban đầu theo hướng khác nhau, tạo hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc B Hình thành lồi q trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo hệ gen mới, cách li với quần thể gốc C Hình thành lồi q trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc D Hình thành lồi q trình lịch sử, cải thiện thành phần kiểu gen quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc Câu 42: Trong mơ lồi giun dẹp sống cát vùng ngập thuỷ triều ven biển, người ta thấy có tảo lục đơn bào sống Khi thuỷ triều hạ xuống, giun dẹp phơi cát tảo lục có khả quang hợp Giun dẹp sống tinh bột tảo lục đơn bào tạo Quan hệ giun dẹp tảo lục đơn bào A quan hệ hợp tác B quan hệ hội sinh C quan hệ cộng sinh D quan hệ kí sinh Câu 41: Điều sau nói diễn sinh thái khơng đúng? A Diễn sinh thái q trình biến đổi quần xã sinh vật qua giai đoạn tương ứng với điều kiện mơi trường sống B Trong diễn thế: lồi ưu làm thay đổi điều kiện sống, ln lấn át lồi khác ngày chiếm ưu quần xã C Song song với q trình biến đổi quần xã diễn q trình biến đổi điều kiện tự nhiên như: khí hậu, thổ nhưỡng… D Diễn ngun sinh diễn khởi đầu từ mơi trường chưa có sinh vật, diễn thứ sinh diễn xuất mơi trường có quần xã sinh vật sinh sống Câu 43: Quan sát thấy cá thể quần thể phân bố đồng đều, điều chứng tỏ A cá thể quần thể hấp dẫn cá thể bên cạnh khơng bị cá thể khác xua đuổi B nguồn sống phân bố khơng đồng C cá thể quần thể cạnh tranh gay gắt với giành nguồn sống D kích thước vùng phân bố quần thể tăng Câu 44** Giả sử lượng đồng hóa sinh vật dị dưỡng đồng cỏ, có chuỗi thức ăn sau: - Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 500 000 Kcal - Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal - Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal - Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 620 Kcal (1) Trong chuổi thức ăn có bậc dinh dưỡng (2) Hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ cấp 12% (3) Hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ cấp 10% (4) Hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ cấp 1,2,3 12%, 10% 9% (5) Hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ cấp 2,3,4 12%, 10% 9% (6) Trong chuổi thức ăn có bậc dinh dưỡng Có ý A B3 C4 D.5 Câu 45**: Trong vườn cam có lồi kiến chun đưa rệp lên chồi non, nhờ rệp lấy nhiều nhựa thải nhiều đường cho kiến ăn Người ta thả kiến đỏ để đuổi kiến hơi, đồng thời tiêu diệt sâu rệp Mối quan hệ giữa: rệp cam rệp kiến kiến đỏ kiến kiến đỏ rệp Lần lượt là: A kí sinh mồi hợp tác cạnh tranh động vật ăn thịt B hỗ trợ mồi hội sinh cạnh tranh động vật ăn thịt C hỗ trợ mồi hợp tác cạnh tranh động vật ăn thịt hội sinh động vật ăn thịt mồi cạnh tranh D kí sinh Câu 46: Cho chuỗi thức ăn : Cây ngơ  Sâu ăn ngơ  Nhái  Rắn hổ mang  Diều hâu Trong chuỗi thức ăn này, mắt xích vừa nguồn thức ăn mắt xích phía sau, vừa có nguồn thức ăn mắt xích phía trước là: A Sâu ăn ngơ, nhái, rắn hổ mang B Cây ngơ, sâu ăn ngơ, nhái C Nhái , rắn hổ mang , diều hâu D Cây ngơ, sâu ăn ngơ, diều hâu Câu 47: Nhóm lồi ưu A Nhóm lồi có vai trò kiểm sốt khống chế phát triển lồi khác, trì ổn định quần xã B Nhóm lồi có vai trò thay cho nhóm lồi khác nhóm suy vong ngun nhân C Nhóm lồi có tần suất xuất độ phong phú thấp., có mặt chúng lại làm tăng mức đa dạng cho quần xã D Nhóm lồi có tần suất xuất độ phong phú cao, sinh khối lớn, định chiều hướng phát triển quần xã Câu 48*: Cho biết Việt Nam, cá chép phát triển mạnh khoảng nhiệt độ 25 – 35 0C, nhiệt độ xuống 20C cao 440C cá bị chết Cá rơ phi phát triển mạnh khoảng nhiệt độ 20 – 35 0C, nhiệt độ xuống 5,60C cao 420C cá bị chết Nhận định sau khơng đúng? A Từ 20C đến 44 0C giới hạn sống cá chép B Cá chép có vùng phân bố rộng cá rơ phi giới hạn sinh thái rộng C Cá chép có vùng phân bố hẹp cá rơ phi khoảng thuận lợi hẹp D Từ 5,60C – 42 0C giới hạn sinh thái cá rơ phi nhiệt độ Câu 49** Trong khu rừng có diện tích lớn, sau tìm hiểu mức độ ảnh hưởng nhiệt độ ẩm độ đến sinh trưởng phát triển lồi A, B, C, ta có bảng số liệu sau : Lồi Nhiệt độ (oC) Độ ẩm (%) Giới hạn Giới hạn Giới hạn Giới hạn A 42 26 60 80 B 28 10 30 50 C 32 15 45 75 Nhận xét sau khơng mức độ cạnh tranh lồi: A Lồi A B khơng cạnh tranh B Lồi B C có cạnh tranh C Lồi A C có cạnh tranh nhau D Giữa lồi có cạnh tranh qua lại Câu 50.* Những hoạt động sau người giải pháp nâng cao hiệu sử dụng hệ sinh thái? (1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại hệ sinh thái nơng nghiệp (2) Khai thác hợp lí bảo vệ nguồn tài ngun tái sinh (3) Loại bỏ lồi tảo độc, cá hệ sinh thái ao hồ ni tơm, cá (4) Xây dựng hệ sinh thái nhân tạo cách hợp lí (5) Bảo vệ lồi thiên địch (6) Bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, khơng hình thành hệ sinh thái nhân tạo Phương án là: A (2), (3), (4), (6) (5), (6) B (1), (3), (4), (5), (6) C (1), (2), (3), (4), (5) - HẾT D (2), (3), (4), [...]... điểm 3câu 8% = 8 điểm 4câu 4% =4 điểm 2câu 2% = 2 điểm 1câu 6% = 6 điểm 2câu 8% = 8 điểm 2câu 4% = 4 điểm 1câu 2% = 2 điểm 1câu 4% = 4 điểm 1câu 2% = 2 điểm 1câu 4% = 4 điểm 1câu 2% = 2 điểm 1câu 2% =2 điểm 1câu 2% = 2 điểm 0 2% = 2 điểm 0 0 1câu 2% = 2 điểm 2% = 2 điểm 0 1 câu 2% = 2 điểm 0 0 6 Bằng chứng tiến hóa 4% = 4 điểm 7 Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 12%=12 điểm 8 Sự phát sinh và phát triển. .. 11 Quần xã sinh vật 6% = 6 điểm 12 Hệ sinh thái, Sinh quyển và bảo vệ môi trường 6% = 6 điểm 100% = 100 điểm Thông hiểu 2% =2 điểm 2 câu 3 câu 0 2% =2 điểm 1 câu 4% =4 điểm 0 6% = 6 điểm 1 câu 2% = 2 điểm 0 0 1 câu 2% =2 điểm 1 câu 2% =2 điểm 0 0 1 câu 2% = 2 điểm 1 câu 2% = 2điểm 1 câu 2% =2 điểm 2 câu 4% = 4 điểm 0 0 0 0 0 2% =2 điểm 30% = 30 điểm 0 40% = 40 điểm 0 1 câu 2% =2 điểm 1 câu 2% =2 điểm... làm thay đổi chức năng của protein Câu 2: Điều nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm của mã di truyền? A Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba, bộ ba AGU có chức năng khởi đầu dịch mã B Mã di truyền có tính phổ biến, tức là tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, không có ngoại lệ C Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit... quả đỏ có kiểu gen đồng hợp tử về cả hai cặp gen nói trên ở F1 là: A.1% B 66% C 59% D 51% Câu 19: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt... nhiễm sắc thể Y Câu Đáp án Câu Đáp án 1 D 11 C 2 D 12 B 3 B 13 C Bảng kết quả 4 5 6 A A B 14 15 16 D C A 7 C 17 B 8 B 18 C 9 B 19 D 10 D 20 D III.Mức độ vận dụng Câu 1: Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền là: 0,6AA : 0,4Aa Sau một thế hệ ngẫu phối, người ta thu được ở đời con 8000 cá thể Tính theo lí thuyết, số cá thể có kiểu gen dị hợp ở đời con là A 7680 B 2560 C 5120 D 320 Câu 2: Ở một loài... đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1? A Ab ab x aB B ab Ab ab x aB C aB ab aB x ab D ab AB ab x Ab ab Bảng kết quả Câu Đáp án Câu Đáp án 1 C 11 D 2 B 12 B 3 D 13 B 4 A 14 C 5 A 15 D 15 6 B 16 A 7 B 17 A 8 C 18 A 9 D 19 D 10 D 20 A III Mức độ vận dụng Câu 1: Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau Theo lí thuyết, phép lai AaBbDD × aaBbDd thu được ở đời con có số... ung thư D Hội chứng Tớcnơ Bảng kết quả Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án B B B D B D C D D C 23 Câu Đáp án 11 C 12 B 13 C 14 B 15 D 16 D 17 B 18 C 19 B 20 C II Mức độ thông hiểu Câu 1 : Một quần thể gia súc đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 84% số cá thể lông vàng, các cá thể còn lại có lông đen Biết gen A quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen Tần số của alen A và alen... để phôi phát triển bình thường, sinh ra các bò con Các bò con này A .có kiểu gen giống nhau B.không thể sinh sản hữu tính C.khi lớn lên có thể giao phối với nhau sinh ra đời con D .có kiểu hình giống hệt nhau cho dù được nuôi trong các môi trường khác nhau Câu 17: Khi nói về vai trò của thể truyền plasmic trong kỹ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu nào sau đây là đúng? A Nếu không có thể... 3 trắng Câu 20: Biểu hiện về mặt di truyền của quần thể tự phối là A tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử chiếm ưu thế theo hướng đa dạng về kiểu gen B tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử chiếm ưu thế theo hướng kém đa dạng về kiểu gen C tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử chiếm ưu thế theo hướng đa dạng về kiểu gen D tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử chiếm ưu thế theo hướng kém đa dạng về kiểu gen Câu 21: Trong quần thể khởi đầu có tần... đoán nào sau đây là đúng khi nói về kiểu hình ở F1? A Các cây F1 có ba loại kiểu hình, trong đó có 25% số cây quả vàng, 25% số cây quả đỏ và 50% số cây có cả quả đỏ và quả vàng B Trên mỗi cây F1 có hai loại quả, trong đó có 75% số quả đỏ và 25% số quả vàng C Trên mỗi cây F1 có hai loại quả, trong đó có 50% số quả đỏ và 50% số quả vàng D Trên mỗi cây F1 chỉ có một loại quả, quả đỏ hoặc quả vàng 13 Câu ... thấp câu 4% = điểm 3câu 8% = điểm 4câu 4% =4 điểm 2câu 2% = điểm 1câu 6% = điểm 2câu 8% = điểm 2câu 4% = điểm 1câu 2% = điểm 1câu 4% = điểm 1câu 2% = điểm 1câu 4% = điểm 1câu 2% = điểm 1câu 2%... cho Câu 16: Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc NST tác động A tác nhân sinh học, vật lý, hóa học hay biến đổi sinh lý, sinh hóa nội bào B tác nhân sinh học, vật lý hóa học C biến đổi sinh. .. to, quan sinh dưỡng lớn, phát triển khỏe D Thể tứ bội thường gây hại cho thể sinh vật Câu 19: Tế bào sinh dưỡng thể ngũ bội (5n) chứa nhiễm sắc thể (NST), A cặp NST có B số cặp NST mà cặp có C tất
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ câu HỎIBÀI tập MÔN SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH cấp TRUNG học có đáp án, BỘ câu HỎIBÀI tập MÔN SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH cấp TRUNG học có đáp án, BỘ câu HỎIBÀI tập MÔN SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH cấp TRUNG học có đáp án

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn