Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên của các trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

134 371 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2015, 20:38

1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (năm 2001), Đảng ta khẳng định “Giáo dục quốc sách hàng đầu”, “đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển”, “phát triển giáo dục đào tạo động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, điều kiện để phát huy nguồn lực người - yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững” [14] Trong năm gần đây, giáo dục-đào tạo tăng cường đầu tư tài hiệu sử dụng chưa cao; công tác tổ chức, cán bộ, chế độ, sách chậm đổi Chất lượng giáo dục thấp không đồng vùng, miền; quan tâm đến phát triển số lượng nhiều chất lượng Hệ thống giáo dục thiếu đồng bộ, chưa liên thông, cân đối cấp học, ngành học, cấu, trình độ, ngành nghề, vùng, miền Việc giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống, truyền thống văn hoá, lịch sử dân tộc, Đảng, quyền lợi nghĩa vụ công dân cho học sinh, sinh viên chưa ý mức nội dung phương pháp; giáo dục phổ thông quan tâm nhiều đến “dạy chữ”, chưa quan tâm đến “dạy người”, kỹ sống “dạy nghề” cho thiếu niên Luật Giáo dục 2005 (bổ sung năm 2009) xác định nhà giáo giữ vai trò định việc đảm bảo chất lượng giáo dục Vì vậy, xây dựng, phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhiệm vụ cấp thiết ngành giáo dục núi chung nhà trường núi riờng Giáo dục phổ thông giữ vai trò đặc biệt quan trọng việc tạo dựng mặt dân trí, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội quốc gia Muốn thực trọng trách mình, người giáo viên trung học phổ thông tri thức, kỹ đào tạo, phải bồi dưỡng tự bồi dưỡng mặt phẩm chất đạo đức, tri thức, kỹ sư phạm nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, nắm bắt phương pháp giảng dạy mới, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn Trong năm qua, công tác xây dựng, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên cấp quản lý giáo dục đạt nhiều kết đáng ghi nhận Tuy nhiên địa phương tùy thuộc vào điều kiện thực tế có cách thực khác Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trở thành “thước đo” chất lượng giáo viên trường THCS THPT nước Tuy nhiên để chuẩn thực phát huy tác dụng, người làm công tác quản lý nhà trường cần phải có biện pháp phát triển đội ngũ dựa chuẩn, hướng tới chuẩn đáp ứng yêu cầu đặc thù địa phương Theo hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2012-2013 Bộ GD&ĐT xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cỏn quản lý sở giáo dục trọng nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bố trí xếp đội ngũ nhà giáo cán quản lý sở giáo dục theo quy định phù hợp với tình hình thực tế địa phương Tổ chức hoạt động động viên đội ngũ nhà giáo cán quản lý gíao dục tích cực hưởng ứng, thực hiệu vận động phong trào thi đua vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; "Mỗi thầy, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" sở giáo dục Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cán quản lý sở giáo dục đủ số lượng, đồng cấu đảm bảo chất lượng theo hướng chuẩn hóa, theo qui hoạch, kế hoạch Thực đầy đủ, kịp thời việc đánh giá theo chuẩn, chế độ, sách nhà giáo cán quản lý sở giáo dục, đặc biệt nhà giáo cán quản lý sở giáo dục công tác vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, sở giáo dục chuyên biệt Đội ngũ giáo viên THPT yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng giáo dục THPT Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT đồng cấu, đủ số lượng đảm bảo chất lượng nhân tố định việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục trường THPT Thành phố Cao Lónh Thành phố Cao Lãnh thành phố có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Tháp Trong năm gần đây, điều kiện chủ quan khách quan, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội thành phố Cao Lãnh chưa đạt kết xứng đáng với tiềm sẵn có Chất lượng giáo dục đào tạo điều cấp ủy Đảng, quyền, ngành giáo dục nhân dân tỉnh Đồng Tháp quan tâm Đối với bậc trung học phổ thông, thành phố Cao Lãnh có 05 trường THPT Tuy nhiên, chất lượng giáo dục toàn diện chưa đạt kết mong muốn Một nguyên nhân đội ngũ giáo viên bậc trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh có bất cập số lượng, chất lượng, cấu Chính vậy, giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên,có hiệu lĩnh vực giáo dục-đào tạo, đáp ứng mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài mà Nghị Đại hội Đảng Tỉnh Đồng Tháp xác định thời gian tới phải xây dựng, phát triển, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên địa bàn thành phố Cao Lãnh, có đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông Vì lý nên chọn đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”, nhằm góp phần giải vấn đề lý luận thực tiễn nói Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận khảo sát thực tiễn đội ngũ giáo viên THPT thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đề xuất số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT nhằm phát triển đội ngũ giáo viên THPT thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Công tác phát triển đội ngũ GV trường trung học phổ thông 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp phát triển đội ngũ GV trường THPT thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn Giả thuyết khoa học Thực trạng đội ngũ giáo viên THPT thành phố Cao Lãnh có nhiều bất cập, đề xuất giải pháp thích hợp, có tính khả thi góp phần vào việc phát triển đội ngũ giáo viên THPT thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nghiệp công nghiệp hóa đại hóa tỉnh thời gian tới Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1.Tìm hiểu, nghiên cứu sở lý luận số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT 5.2 Khảo sát, nghiên cứu sở thực tiễn số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 5.3 Đề xuất số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn gồm: - Phương pháp điều tra phiếu hỏi - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp vấn sâu - Phương pháp nghiên cứu sảm phẩm hoạt động - Phương pháp thực nghiệm tác động sư phạm - Phương pháp thống kê toán học Đóng góp luận văn 7.1 Về mặt lý luận: Luận văn góp phần hệ thống hóa số vấn đề lí luận, đề xuất vấn để phát triển đội ngũ giáo viên THPT có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu chất lượng giáo dục đào tạo 7.2 Về mặt thực tiễn: Đánh giá thực trạng, xác định ưu điểm, hạn chế công tác phát triển đội ngũ giáo viên Từ đó, đề xuất giải phỏp phát triển đội ngũ giáo viên THPT có tính khả thi, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT thành phố Cao Lãnh Đưa đội ngũ trở thành nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu giảng dạy, giáo dục nhà trường, thực có hiệu mục tiêu giáo dục, đào tạo Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn có chương: Chương Cơ sở lý luận vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông Chương Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Chương Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THPT THÀNH PHỐ CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu giới Vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên từ lâu nhiều nhà khoa học nước quan tâm nghiên cứu đưa nhiều giải pháp có hiệu Theo nhà nghiên cứu Xô Viết, “Kết toàn hoạt động nhà trường phụ thuộc nhiều vào công việc tổ chức đắn hợp lý hoạt động đội ngũ giáo viên khoa học kỷ thuật [39] V.A Xukhomlinxky tổng kết thành công thất bại 26 năm kinh nghiệm thực tiễn làm công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ hiệu trưởng, với tác giả khác, ông nhấn mạnh đến phân công hợp lý, phối hợp chặt chẽ, thống quản lý hiệu trưởng phó hiệu trưởng để đạt mục tiêu hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đề Vai trò lãnh đạo, quản lý toàn diện hiệu trưởng tác giả đánh giá cao Tuy nhiên, thực tế, có vai trò quan trọng hiệu phó, tổ trưởng chuyên môn tổ chức, đoàn thể việc tham gia quản lý hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhà trường Vậy làm để công tác xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên đạt hiệu cao nhất, huy động tốt sức mạnh giáo viên? Đó vấn đề mà tác giả đặt công trình nghiên cứu Nói chung, tác giả trọng đến việc phân công hợp lý biện pháp quản lý hiệu trưởng [35] Một giải pháp hữu hiệu để xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên nhà nghiên cứu khẳng định là: phải bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, phát huy tính sáng tạo lao động họ tạo khả ngày hoàn thiện tay nghề sư phạm, phải biết lựa chọn giáo viên nhiều nguồn khác bồi dưỡng họ thành người giáo viên tốt theo tiêu chuẩn định, nhiều biện pháp khác [35] Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tác giả quan tâm đến giải pháp tổ chức hội thảo chuyên môn, qua giáo viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ Tuy nhiên, nội dung hội thảo chuyên môn cần phải chuẩn bị kỹ, phù hợp có tác dụng thiết thực đến dạy học Việc tổ chức hội thảo phải sinh động, thu hút nhiều giáo viên tham gia thảo luận, trao đổi Những vấn đề đưa hội thảo phải mang tính thực tiễn cao, phải vấn đề nhiều giáo viên quan tâm có tác dụng thiết thực việc dạy học V.A Xukhomlinxki Xvecxlerơ nhấn mạnh đến phương pháp dự giờ, phân tích giảng, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn Theo Xvecxlerơ việc dự phân tích giảng đòn bẩy quan trọng công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ giáo viên Việc phân tích giảng mục đích giáo viên thấy khắc phục thiếu sót, đồng thời phát huy mặt mạnh nhằm nâng cao chất lượng giảng V.A Xukhomlinxki nêu cụ thể tác phẩm “Vấn đề quản lý lãnh đạo nhà trường” cách tiến hành dự phân tích giảng giúp cho việc thực tốt có hiệu giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam Việt Nam, nhà nghiên cứu quan tâm đến vấn đề xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Hầu hết tác giả khẳng định, chất lượng đội ngũ giáo viên điều kiện định chất lượng, hiệu giáo dục Theo tác giả Trần Bá Hoành: Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phải thực sách khuyến khích vật chất tinh thần giáo viên, phải tiếp tục đầu tư nâng cấp trường sư phạm, xây dựng số trường đại học sư phạm trọng điểm, phải đổi công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán quản lý giáo dục, phải sử dụng giáo viên lực [16] Tác giả Trần Hồng Quân cho rằng: Giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên củng cố, đổi hệ thống trường sư phạm Sự phát triển số lượng chất lượng đội ngũ giáo viên phần phụ thuộc vào quy mô trình độ đào tạo hệ thống trường sư phạm Ông cho rằng, cần phải ưu tiên hàng đầu cho trường sư phạm, trường sư phạm trọng điểm sở vật chất, thiết bị giáo dục, đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy Tại Trường Đại học Vinh, có công trình nghiên cứu tác PGS.TS Nguyễn Ngọc Hợi, PGS.TS Phạm Minh Hùng, PGS.TS Thái Văn Thành Các tác giả nêu lên nguyên tắc chung việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên sau: - Xác định đầy đủ hoạt động chuyên môn giáo viên - Xây dựng, hoàn thiện quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn giáo viên - Tổ chức đánh giá xếp loại chuyên môn giáo viên - Sắp xếp điều chuyển giáo viên không đáp ứng yêu cầu chuyên môn 10 Trên sở nguyên tắc chung, tác giả nhấn mạnh vai trò quản lý chuyên môn việc thực mục tiêu giáo dục Bởi tính chất nghề nghiệp mà hoạt động chuyên môn giáo viên có nội dung phong phú Ngoài giảng dạy làm công tác chủ nhiệm lớp, hoạt động chuyên môn bao gồm việc tự bồi dưỡng bồi dưỡng, giáo dục học sinh lên lớp, sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học giáo dục Thực chất việc quản lý chuyên môn giáo viên quản lý trình lao động sư phạm người thầy Như vậy, vấn đề xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên từ lâu nhà nghiên cứu nước quan tâm Các công trình nghiên cứu họ, có điểm chung là: Khẳng định vai trò quan trọng giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên việc nâng cao chất lượng dạy học cấp học, bậc học Đây tư tưởng, quan điểm đạo mang tính chiến lược phát triển giáo dục Đảng ta 1.2 Một số khái niệm công cụ 1.2.1 Trường Trung học phổ thông (THPT) Trường THPT nằm hệ thống giáo dục phổ thông, tổ chức sư phạm – xã hội Giáo dục trung học phổ thông thực ba năm học, từ lớp mười đến lớp mười hai [20] Trường THPT coi trung tâm giáo dục, văn hóa, góp phần tích cực vào trình phát triển kinh tế - xã hội cộng đồng Là cấp học chịu áp lực nhu cầu học tiếp THCS phổ cập cho 80% học sinh độ tuổi 11 – 15, hoàn thành phổ cập THCS vào năm 2010 nước, chuẩn bị tham gia hoàn thành phổ cập THPT vào năm 2020 Sơ đồ 1: Vị trí, tính chất trường THPT hệ thống giáo dục phổ thông 120 Phụ lục SỞ GD-ĐT ĐỒNG THÁP Trường THPT Trần Quốc Toản CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc DỰ KIẾN SỐ LỚP VÀ SỐ HỌC SINH NĂM HỌC 2013-2014 (không kể lớp GDTX trường THPT) Số lớp Số học sinh Tỉ lệ HS/lớp 10 10 435 43,5 Dự kiến năm học 2013-2014 Số Số Tỉ lệ học lớp HS/lớp sinh 371 41,2 11 10 405 40,5 11 434 39,5 12 367 40,8 10 384 38,4 Tổng cộng 29 1207 41,6 30 1189 39,6 Khối lớp Hiện có năm học 2012-2013 (tính đến 31/3/2013) TỔNG SỐ CBQL (BAN GIÁM HIỆU): Mẫu KHBC_THPT người (2) Ghi Tính theo TT 35/2006 Tỉ lệ GV/ lớp (20122013) Tỉ lệ GV/ lớp (20132014) 2,34 2,33 121 NHU CẦU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 ĐVT: người 122 Giáo viên trực tiếp dạy lớp (không tính BGH, không tính nhân viên, không tính cán chuyên trách) Giáo viên dạy lớp THPT Hiện có (tính đến 31/3/2013) Thừa (tính đến 31/3/2013) Nghỉ hưu tính từ 01/4/2013 đến 31/12/2013 (nếu có) Nhu cầu (tuyển cho NH 2013-2014) Toán 10 Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa 4 GD CD Tiếng Anh Tiếng Pháp Thể dục KT NN KT CN Các môn Tổng số Tin GD khác (3) học QP (ghi rõ môn) 1 - 68 - - NHU CẦU NHÂN VIÊN, CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH ĐVT: người 123 Nhân viên / GV chuyên trách Hiện có (tính đến 31/3/2013) GV Trợ NV phổ lý Thư cập viện THPT niên 1 NV thiết bị NV thí nghiệm thực hành Văn thư Thủ quỹ 1 1 Y Kế tế toán học đường 1 Giáo vụ (chỉ có trường chuyên ) Bảo vệ (HĐ 68) Phục vụ (HĐ 68) 2 Lái xe (HĐ 68) Thừa (tính đến 31/3/2013) Nghỉ hưu tính từ 01/4/2013 đến 31/12/2013 (nếu có) Nhu cầu (tuyển cho NH 2013-2014) Tổng số nhân có trường: 84 Ngày 16 tháng năm 2013 HIỆU TRƯỞNG (đã ký) Nguyễn Thị Hoa Phụ lục (Còn có thêm ghi cụ thể nhiệm vụ) Tổng số (4) 12 - - - - 124 SỞ GD-ĐT ĐỒNG THÁP Trường THPT Thiên Hộ Dương CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc DỰ KIẾN SỐ LỚP VÀ SỐ HỌC SINH NĂM HỌC 2013-2014 Khối lớp Hiện có năm học 2012-2013 (tính đến 31/3/2013) (không kể lớp GDTX trường THPT) Dự kiến năm học 2013-2014 Số Số Tỉ lệ học lớp HS/lớp sinh 300 42,9 Số lớp Số học sinh Tỉ lệ HS/lớp 10 334 41,8 11 321 40,1 324 40,5 12 218 36,3 301 43,0 Tổng cộng 22 873 39,7 22 925 42,0 TỔNG SỐ CBQL (BAN GIÁM HIỆU): Mẫu KHBC_THPT người Ghi Tính theo TT 35/2006 Tỉ lệ GV/ lớp (20122013) Tỉ lệ GV/ lớp (20132014) 2,36 2,36 (2) NHU CẦU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 Giáo viên Giáo viên trực tiếp dạy lớp (không tính BGH, không tính nhân viên, không tính cán chuyên trách) ĐVT: người Tổng 125 dạy lớp THPT Hiện có (tính đến 31/3/2013) Thừa (tính đến 31/3/2013) Nghỉ hưu tính từ 01/4/2013 đến 31/12/2013 (nếu có) Nhu cầu (tuyển cho NH 2013-2014) Toán Lý Hoá 1 Sinh Văn Sử Địa GD CD Tiếng Anh Tiếng Pháp Thể dục KT NN KT CN 1 Tin GD học QP Các môn khác (ghi rõ môn) số (3) - 52 - - - NHU CẦU NHÂN VIÊN, CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH ĐVT: người 126 Nhân viên / GV chuyên trách Hiện có (tính đến 31/3/2013) GV Trợ NV phổ lý Thư cập viện THPT niên 1 NV thiết bị NV thí nghiệm thực hành Văn thư Thủ quỹ 1 1 Y Kế tế toán học đường 1 Giáo vụ (chỉ có trường chuyên ) Bảo vệ (HĐ 68) Phục vụ (HĐ 68) Lái xe (HĐ 68) Thừa (tính đến 31/3/2013) Nghỉ hưu tính từ 01/4/2013 đến 31/12/2013 (nếu có) Nhu cầu (tuyển cho NH 2013-2014) Tổng số nhân có trường: 66 Ngày 29 tháng năm 2013 P.HIỆU TRƯỞNG (đã ký) Nguyễn Thị Thanh Hằng Phụ lục (Còn có thêm ghi cụ thể nhiệm vụ) Tổng số (4) 12 - - - - 127 SỞ GD-ĐT ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Trường THPT Đỗ Công Tường DỰ KIẾN SỐ LỚP VÀ SỐ HỌC SINH NĂM HỌC 2013-2014 Khối lớp Hiện có năm học 2012-2013 (tính đến 31/3/2013) (không kể lớp GDTX trường THPT) Dự kiến năm học 2013-2014 Số Số Tỉ lệ học lớp HS/lớp sinh 360 40,0 Số lớp Số học sinh Tỉ lệ HS/lớp 10 11 393 35,7 11 303 33,7 350 38,9 12 268 33,5 280 40,0 Tổng cộng 28 964 34,4 25 990 39,6 TỔNG SỐ CBQL (BAN GIÁM HIỆU): người Mẫu KHBC_THPT Ghi Tính theo TT 35/2006 Tỉ lệ GV/ lớp (20122013) Tỉ lệ GV/ lớp (20132014) 3,11 3,48 (2) NHU CẦU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 Giáo viên Giáo viên trực tiếp dạy lớp (không tính BGH, không tính nhân viên, không tính cán chuyên trách) ĐVT: người Tổng 128 dạy lớp THPT Hiện có (tính đến 31/3/2013) Thừa (tính đến 31/3/2013) Nghỉ hưu tính từ 01/4/2013 đến 31/12/2013 (nếu có) Nhu cầu (tuyển cho NH 2013-2014) Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa 11 11 1 3 GD CD Tiếng Anh Tiếng Pháp Thể dục KT NN KT CN Tin GD học QP 10 5 2 3 2 Các môn khác (ghi rõ môn) số (3) - 87 - 23 - - NHU CẦU NHÂN VIÊN, CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH ĐVT: người 129 Nhân viên / GV chuyên trách Hiện có (tính đến 31/3/2013) GV Trợ NV phổ lý Thư cập viện THPT niên 1 NV thiết bị NV thí nghiệm thực hành Văn thư Thủ quỹ Y Giáo vụ Kế tế (chỉ có toán học trường đường chuyên) 1 Bảo vệ (HĐ 68) Phục vụ (HĐ 68) Lái xe (HĐ 68) Thừa (tính đến 31/3/2013) Nghỉ hưu tính từ 01/4/2013 đến 31/12/2013 (nếu có) Nhu cầu (tuyển cho NH 2013-2014) Tổng số nhân có trường: 103 Ngày 05 tháng năm 2013 HIỆU TRƯỞNG (đã ký) Bùi Thị Ngọc Bích Phụ lục (Còn có thêm ghi cụ thể nhiệm vụ) Tổng số (4) 13 - - - - 130 SỞ GD-ĐT ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu DỰ KIẾN SỐ LỚP VÀ SỐ HỌC SINH NĂM HỌC 2013-2014 Khối lớp Hiện có năm học 2012-2013 (tính đến 31/3/2013) (không kể lớp GDTX trường THPT) Dự kiến năm học 2013-2014 Số Số Tỉ lệ học lớp HS/lớp sinh 285 35,6 Số lớp Số học sinh Tỉ lệ HS/lớp 10 261 32,6 11 224 32,0 261 32,6 12 217 31,0 224 32,0 Tổng cộng 22 702 31,9 23 770 33,5 TỔNG SỐ CBQL (BAN GIÁM HIỆU): người Mẫu KHBC_THPT Ghi Tính theo TT 35/2006 Tỉ lệ GV/ lớp (20122013) Tỉ lệ GV/ lớp (20132014) 2,64 2,74 (2) NHU CẦU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 Giáo viên Giáo viên trực tiếp dạy lớp (không tính BGH, không tính nhân viên, không tính cán chuyên trách) ĐVT: người Tổng 131 dạy lớp THPT Hiện có (tính đến 31/3/2013) Thừa (tính đến 31/3/2013) Nghỉ hưu tính từ 01/4/2013 đến 31/12/2013 (nếu có) Nhu cầu (tuyển cho NH 2013-2014) Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa 3 GD CD Tiếng Anh Tiếng Pháp Thể dục KT NN KT CN 1 Các môn khác (ghi rõ môn) Tin GD học QP số (3) 58 - - - - - NHU CẦU NHÂN VIÊN, CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH ĐVT: người 132 Nhân viên / GV chuyên trách Hiện có (tính đến 31/3/2013) GV Trợ NV phổ lý Thư cập viện THPT niên 1 NV thiết bị Thừa (tính đến 31/3/2013) Nghỉ hưu tính từ 01/4/2013 đến 31/12/2013 (nếu có) Nhu cầu (tuyển cho NH 2013-2014) NV thí nghiệm thực hành Văn thư Thủ quỹ Kế toán 1 Y Giáo vụ tế (chỉ có học trường đường chuyên) 1 Bảo vệ (HĐ 68) Phục vụ (HĐ 68) Lái xe (HĐ 68) NV Kỹ thuật - Tổng số nhân có trường: 78 Ngày 05 tháng năm 2013 HIỆU TRƯỞNG (đã ký) Trần Minh Hòa Tổng số (4) - 17 - 133 Phụ lục 6: Phiếu hỏi ý kiến chuyên gia tính cần thiết tính khả thi giải pháp đề xuất Xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến anh (chị) tính cần thiết tính khả thi giải pháp nhằm xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên THPT công lập mà đề xuất cách đánh dấu x vào ô mà anh(chị) cho hợp lý Anh (chị) bổ sung thêm số giải pháp mà anh (chị) cho cần thiết hiệu Tính cần thiết Các giải pháp Quy hoạch đội ngũ giáo viên THPT Đổi công tác tuyển dụng, bố trí, xếp đội ngũ giáo viên THPT đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục (tuyển dụng hình thức thi tuyển; phân cấp công tác tuyển dụng cho trường THPT; bố trí xếp đội ngũ GV theo trình độ, lực) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, lực cho đội ngũ giáo viên Thực đánh giá xếp loại, sàng lọc đội ngũ giáo viên THPT Xây dựng tổ chức thực tốt chế độ, sách giáo viên THPT Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Tính khả thi Rất khả thi Khả Không thi khả thi 134 Các giải pháp khác (nếu có) Xin cảm ơn hợp tác anh (chị)! Một vài thông tin cá nhân: Chức vụ: Đơn vị công tác: Người hỏi ký tên [...]... bố trí giáo viên thời gian qua bên cạnh những u điểm nh đảm bảo sự thống nhất chung trong toàn ngành, cơ quan chủ quản nắm đợc cụ thể, chi tiết đối tợng tuyển dụng, quản lý chặt chẽ số lợng, chất lợng cán bộ, giáo viên thì cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập nh không phát huy đợc tính năng động, sáng tạo, tự chủ và tự chịu trách nhiệm của đơn vị cơ sở 28 trong tuyển dụng, bố trí sắp xếp đội ngũ Còn... dc THPT l: Giỏo dc trung hc ph thụng nhm giỳp hc sinh cng c v phỏt trin nhng kt qu ca giỏo dc trung hc c s, hon thin hc vn ph thụng v cú nhng kt qu ca giỏo dc trung hc c s, hon thin hc vn ph thụng v cú nhng hiu bit thụng thng v k thut v hng nghip, cú iu kin phỏt huy nng lc cỏ nhõn, la chn hng phỏt trin, tip tc hc i hc, cao ng, trung cp, hc ngh hoc i vo cuc sng lao ng [20] Trng trung hc cú nhng nhim... trên hồ sơ, giấy tờ, cha có sự kiểm tra năng lực thực tế, nên cha đánh giá đúng năng lực thực sự của đối tợng cần tuyển dụng Vì vậy, đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên THPT là việc làm cần thiết, cấp bách 1.4.2 Ni dung, phng phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn cỏc trng THPT Thnh ph Cao Lónh, tnh ng Thỏp Cn c vo s lng HS, k hoch phỏt trin ca nh trng, nh mc biờn ch GV/lp, trờn c... i ng giỏo viờn tiu hc, i ng giỏo viờn trung hc c s, i ng giỏo viờn THPT, i ng giỏo viờn dy ngh, i ng giỏo viờn trung hc chuyờn nghip i ng giỏo viờn l lc lng ch yu t chc ging dy, giỏo dc trong cỏc nh trng, cỏc c s giỏo dc õy l b phn rt quan trng trong mt tp th s phm Cht lng giỏo dc, o to cao hay thp ph thuc phn 15 ln vo cht lng i ng giỏo viờn Mt i ng cú trỡnh cao, cú y phm cht v nng lc cn thit, yờu... mụn ny quỏ nhiu, mụn kia li quỏ ớt - Ngoi ra cũn cú mt s tiờu chớ v cht lng NGV m nh qun lý cú th da vo ú nõng cao cht lng i ng ca mỡnh nh Quy ch cụng nhn trng trung hc t chun: Theo Thụng t 30/2009/TT- BGD-T ca B Giỏo dc v o to ban hnh quy nh chun ngh nghip giỏo viờn trung hc c s, giỏo viờn trung hc ph thụng giỏo viờn cỏc b mụn t trỡnh chun c o to theo quy nh hin hnh trong ú ớt nht cú 20% GV t chun... thng huõn chng, song nhng ngi Thy giỏo tt l nhng ngi anh hựng vụ danh C Th Tng Phm Vn ng cng núi Ngh dy hc l ngh cao quý vo bc nht trong nhng ngh cao quý ngh dy hc l mt ngh sỏng to vo bc nht trong cỏc ngh sỏng to vỡ nú sỏng to ra nhng con ngi sỏng to 24 Ngh quyt Hi ngh ln th hai Ban chp hnh Trung ng ng khoỏ VIII ó khng nh i ng GV gi vai trũ quyt nh cht lng giỏo dc v c xó hi tụn vinh Bờn cnh nim vui v... phi tỡm ra gii phỏp cú hiu qu khc phc Khi Ngh quyt Hi ngh Trung ng ln th hai Ban chp hnh Trung ng ng Khoỏ VIII khng nh giỏo dc, khoa hc, cụng ngh phi thc s l Quc sỏch hng u, thỡ trỏch nhim ca nh giỏo li cng nng n hn Do ú mi GV phi nhn thc rng: Mun giỏo dc ngi khỏc, trc ht phi t giỏo dc mỡnh; t rốn luyn bn thõn, t bi dng trỡnh , t bo v v nõng cao uy tớn, xng ỏng vi lũng tin v mong i ca nhõn dõn v HS... GV ra k hoch bi dng cng nh vic o to li hoc nõng cao trỡnh Bn thõn ngi Cỏn b qun lý cng cn cú s phn u, t ỏnh giỏ, t bi dng t tiờu chun qui nh theo iu l trng Trung hc, ng thi c cp qun lý giỏo dc trc tip xp loi t khỏ tr lờn theo qui nh v chun Hiu trng 1.4 Phỏt trin i ng giỏo viờn THPT 1.4.1 S cn thit phi phỏt trin i ng giỏo viờn cỏc trng THPT Thnh ph Cao Lónh,tnh ng Thỏp Nhng nm qua, chỳng ta ó xõy... nng lc ca mỡnh ging dy, giỏo dc t hiu qu ngy cng cao 16 Tuy nhiờn, phỏt trin i ng giỏo viờn l phỏt trin tp th nhng con ngi cú hc vn, cú nhõn cỏch phỏt trin trỡnh cao Vỡ th, trong phỏt trin i ng giỏo viờn cn lu ý mt s yờu cu chớnh nh sau: - Phỏt trin i ng giỏo viờn trc ht phi giỳp cho i ng giỏo viờn phỏt huy c vai trũ ch ng, sỏng to Khi dy v phỏt huy cao nht nng lc v tim nng ca i ng, h cú th cng hin... tr lờn ti Thụng t 30/2009/TT- BGD-T B Giỏo dc v o to ban hnh quy nh chun ngh nghip giỏo viờn trung hc c s, giỏo viờn trung hc ph thụng 20 Vic nõng cp t l GV t chun v trờn chun cng l mt mc tiờu quan trng trong chin lc phỏt trin giỏo dc Ban lónh o nh trng phi cú bin phỏp ng viờn, khuyn khớch GV bi dng nõng cao trỡnh , to c mt i ng ngy cng nhiu thc s, tin s trong cỏc trng THPT 1.3.2 Yờu cu v tiờu chun, ... trí giáo viên thời gian qua bên cạnh u điểm nh đảm bảo thống chung toàn ngành, quan chủ quản nắm đợc cụ thể, chi tiết đối tợng tuyển dụng, quản lý chặt chẽ số lợng, chất lợng cán bộ, giáo viên. .. công tác tuyển dụng, bố trí, xếp đội ngũ giáo viên THPT việc làm cần thiết, cấp bách 1.4.2 Ni dung, phng phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn cỏc trng THPT Thnh ph Cao Lónh, tnh ng Thỏp Cn c vo s lng... Tin V giỏo dc, cú Trng i hc ng Thỏp, Trng Cao ng cng ng, Trung tõm dy ngh, Trng nghip v th dc th thao, Trng Cao ng Y t, Trng trung hc ph thụng, cú 11 trng trung hc c s, h thng nh tr, mu giỏo c u
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên của các trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên của các trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên của các trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Từ khóa liên quan