Toán l5 nhân 1 số TP với 10, 100,...

20 175 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2015, 04:33

MÔN : TOÁN GV: ĐOÀN THỊ NGỌC Thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2009 KiỂM TRA BÀI CŨ: -Em nêu quy tắc nhân số thập phân với số tự nhiên ? -Muốn nhân số thập phân với số tự nhiên ta làm sau : -Nhân nhân số tự nhiên -Đếm xem phần thập phân số thập phân có chữ số dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ phải sang trái Bài : Một ô tô 42,6km Hỏi ô tô ki – lô-mét ? • Giải Số km ô tô là: 42,6 x = 170,4 (km) Đáp số : 170,4 km Thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2009 Toán : I Hình thành quy tắc nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000… Ví dụ 27,867 x 10 = ? 27,867 x 10 278,670 + Suy nghĩ để tìm cách viết số 27,867 thành số 278,67 + Nếu ta chuyển dấu phẩy số 27,867 sang bên phải chữ số ta số 278,67 + Khi nhân số thập phân với 10 ta tìm kết cách nào? + Vậy nhân số thập phân với 10 ta cần chuyển dấu phẩy số sang bên phải chữ số tích b Ví dụ 2: Hãy đặt tính thực phép tính 53,286 x 100 = ? 53,286 x 100 5328,600 + Suy nghĩ để tìm cách viết số 53,286 thành số 5328,6 - Nếu ta chuyển dấu phẩy số 53,286 sang bên phải hai chữ số ta số 5328,6 + Khi nhân số thập phân với 100 ta tìm kết cách nào? + Vậy nhân số thập phân với 100 ta cần chuyển dấu phẩy số sang bên phải hai chữ số tích +Muốn nhân số thập phân với 10 ta làm nào? - Muốn nhân số thập phân với 10 ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải chữ số - Muốn nhân số thập phân với 100 ta làm nào? - Muốn nhân số thập phân với 100 ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải hai chữ số - Dựa vào cách nhân số thập phân với 10, 100 em nêu cách nhân số thập phân với 1000 - Muốn nhân số thập phân với 1000 ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải ba chữ số QUI TAÉC - Muốn nhân số thập phân với 10, 100, 1000,…ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải một, hai, ba,…chữ số II.Luyện tập Bài 1: Nhân nhẩm a 1,4 x 10 =? 2,1 x 100 = ? 7,2 x 1000 = ? 14 210 7200 b 9,36 x 10 = ? 25,08 x 100 = ? 5,32 x 1000 = ? 93,6 2508 5320 c 5,328 x 10 = 4,061 x 100 = 0,894 x 1000 = ? 53,28 ? 406,1 ? 894 2.Viết số đo sau dạng số đo có đơn vị xăng-ti-mét 104cm 1260cm 10,4dm = 12,6m = 0,856m = 85,6cm 5,75dm = 57,5cm QUI TAÉC - Muốn nhân số thập phân với 10, 100, 1000 ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải một, hai, ba chữ số [...]...+Muốn nhân một số thập phân với 10 ta làm như thế nào? - Muốn nhân một số thập phân với 10 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số - Muốn nhân một số thập phân với 10 0 ta làm như thế nào? - Muốn nhân một số thập phân với 10 0 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số - Dựa vào cách nhân một số thập phân với 10 , 10 0 em hãy nêu cách nhân một số thập phân với 10 00... Muốn nhân một số thập phân với 10 00 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải ba chữ số QUI TAÉC - Muốn nhân một số thập phân với 10 , 10 0, 10 00,…ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một, hai, ba,…chữ số II.Luyện tập Bài 1: Nhân nhẩm a 1, 4 x 10 =? 2 ,1 x 10 0 = ? 7,2 x 10 00 = ? 14 210 7200 b 9,36 x 10 = ? 25,08 x 10 0 = ? 5,32 x 10 00 = ? 93,6 2508 5320 c 5,328 x 10 = 4,0 61 x 10 0... 10 00 = ? 93,6 2508 5320 c 5,328 x 10 = 4,0 61 x 10 0 = 0,894 x 10 00 = ? 53,28 ? 406 ,1 ? 894 2.Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét 10 4cm 12 60cm 10 ,4dm = 12 ,6m = 0,856m = 85,6cm 5,75dm = 57,5cm QUI TAÉC - Muốn nhân một số thập phân với 10 , 10 0, 10 00 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một, hai, ba chữ số ... nhân số thập phân với 10 00 - Muốn nhân số thập phân với 10 00 ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải ba chữ số QUI TAÉC - Muốn nhân số thập phân với 10 , 10 0, 10 00,…ta việc chuyển dấu phẩy số. .. phải chữ số - Muốn nhân số thập phân với 10 0 ta làm nào? - Muốn nhân số thập phân với 10 0 ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải hai chữ số - Dựa vào cách nhân số thập phân với 10 , 10 0 em nêu... số II.Luyện tập Bài 1: Nhân nhẩm a 1, 4 x 10 =? 2 ,1 x 10 0 = ? 7,2 x 10 00 = ? 14 210 7200 b 9,36 x 10 = ? 25,08 x 10 0 = ? 5,32 x 10 00 = ? 93,6 2508 5320 c 5,328 x 10 = 4,0 61 x 10 0 = 0,894 x 10 00
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán l5 nhân 1 số TP với 10, 100,..., Toán l5 nhân 1 số TP với 10, 100,..., Toán l5 nhân 1 số TP với 10, 100,..., Bài 3 : Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki – lô-mét ?

Từ khóa liên quan