Công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

140 225 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2015, 09:51

Một nền kinh tế phát triển là mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của đất nước. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang hội nhập một cách nhanh chóng trên mọi phương diện, nền kinh tế nước ta còn nhiều yếu kém chúng ta cần thiết phải xây dựng những ngành mang tính chất chiến lược như thông tin, năng lượng, ngân hàng…Ngân hàng là ngành đòi hỏi phải có sự phát triển nhanh hơn một bước so với các ngành kinh tế khác. Hoạt động ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Bởi vì, ngân hàng là một ngành kinh doanh tiền tệ mà tiền tệ là một “ hàng hoá” đặc biệt cho nên một sự biến động nhỏ trên thị trường cũng tác động đến nền kinh tế. Cùng với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của đất nước, hệ thống ngân hàng cũng có những bước chuyển mình cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh kinh tế mới. Trải qua hơn mười lăm năm đổi mới ngân hàng Hàng Hải Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn góp phần tích cực trong việc đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế với mức độ cao liên tiếp ở nước ta. Trong hoạt động của các Ngân hàng Thương mại (NHTM) Việt Nam hiện nay, hoạt động tín dụng là một nghiệp vụ truyền thống, nền tảng, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu tài sản và cơ cấu thu nhập, nhưng cũng là hoạt động phức tạp, tiềm ẩn những rủi ro lớn cho các NHTM. Tín dụng trong điều kiện nền kinh tế mở, cạnh tranh và hội nhập vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong kinh doanh ngân hàng và đang đặt ra những yêu cầu mới về nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. Trong hoạt động tín dụng, một nguyên tắc được đặt ra là các món vay của Ngân hàng phải có khả năng thu hồi vốn, đó là lý do mà công tác thẩm định luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ một Ngân hàng nào.Nhận thấy sự cần thiết cũng như vai trò công tác thẩm định tại Ngân hàng, và sau một thời gian thực tế tại Ngân hàng Hàng Hải cùng sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn và các cán bộ hướng dẫn thực tập, tôi đã từng bước hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Chuyên đề tốt nghiệp của tôi có đề tài: “ Công tác thẩm định các dự án đầu tư dựng công nghiệp tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Thực trạng và giải pháp.”Chuyên đề tốt nghiệp bao gồm hai phần: Chương 1: Thực trạng công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp.Chương 2: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao công tác thẩm định dự án nói chung và các dự án xây dựng công nghiệp nói riêng.Trong bản chuyên đề của mình, do còn nhiều hạn chế về kiến thức thẩm định và hiểu biết về các nghiệp vụ tín dụng trong thực tế nên không tránh khỏi những thiếu sót, do đó tôi rất mong được sự góp ý của các thày cô trong Bộ môn Kinh tế đầu tư để tôi có thể hoàn thiện hơn đề tài nghiên cứu của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn: giáo viên hướng dẫn, Thạc sĩ Trần Thị Mai Hoa; tập thể cán bộ phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải, chi nhánh Long Biên đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo, giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa MỤC LỤC Kế hoạch trả nợ gốc hàng năm .31 Trần Thị Hoàng Ngân Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TMCP: Thương mại cổ phần MSB: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam XDCN: xây dựng công nghiệp CBTD: Cán tín dụng CBTĐ: cán thẩm định CTCP: công ty cổ phần TNHH: trách nhiệm hữu hạn VLĐ: vốn lưu động bq: Bình quân 10 VAT: thuế giá trị gia tăng 11 ĐTNH: đầu tư ngắn hạn 12 TSLĐ: tài sản lưu động 13 TSCĐ: tài sản cố định 14 TCTD: tổ chức tín dụng 15 CSH: chủ sở hữu 16 KHCB: khấu hao 17 TNDN: thu nhập doanh nghiệp 18 SXKD: sản xuất kinh doanh 19 TSĐB: tài sản đảm bảo 20 NH: Ngân hàng Trần Thị Hoàng Ngân Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa DANH MỤC BẢNG BIỂU *** Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức phòng ban MSB Sơ đồ 1.2: Quy trình thẩm định Ngân hàng Hàng Hải Sơ đồ 1.3: Quy trình sản xuất sắt uốn mỹ thuật Bảng 1.1: Bảng cho vay tổ chức kinh tế cá nhân nước Bảng 1.2: Bảng nguồn vốn Bảng 1.3: Bảng LÃI - LỖ Bảng 1.4: Số dự án cấp vốn ngân hàng TMCP Hàng Hải Bảng 1.5: Phân tích nhu cầu, nguồn tài trợ VLĐ chi phí VLĐ Dự án xây dựng công nghiệp: Bảng 1.6 : Bảng khấu hao hàng năm Bảng 1.7: Bảng kế hoạch trả nợ dự án Bảng 1.8: Bảng doanh thu Bảng 1.9: Bảng dòng tiền dự án Bảng 1.10: Các tiêu hiệu tài Bảng 1.11: Bảng phân tích độ nhạy dự án (bảng chiều) Bảng 1.12: Bảng phân tích độ nhạy biến động đơn giá sản phẩm chi phí NVL Bảng 1.13: Bảng phân tích độ nhạy biến động chi phí NVL khả tiêu thụ sản phẩm Bảng 1.14: Bảng phân tích độ nhạy tổng hợp Bảng 1.15: Bảng cân đối kế toán công ty CP Hưng Hải Bảng 1.16: Bảng kết hoạt động kinh doanh Công ty CP Hưng Hải Bảng 1.17: Mạng lưới đại lý CTCP Hưng Hải Trần Thị Hoàng Ngân Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa Bảng 1.18: Nhu cầu vốn cố định dự án Bảng 1.19: Nhu cầu vốn lưu động dự án Bảng 1.20: Bảng Doanh thu dự án Bảng 1.21: Bảng chi phí tiền lương dự kiến Bảng 1.22: Bảng Khấu hao Bảng 1.23: Bảng dư nợ dự án Bảng 1.24: Bảng báo cáo kết hoạt động kin doanh dự án Bảng 1.25: Bảng tiêu hiệu tài Bảng 1.26: Bảng biến động khả tiêu thụ sản phẩm Bảng 1.27: Bảng biến động đơn giá sản phẩm dự án Bảng 1.28: Bảng biến động chi phí nguyên vật liệu Bảng 1.29: Bảng biến động đơn giá bán sản phẩm biến động chi phí nguyên vật liệu Bảng 1.30: Bảng biến động khả tiêu thụ sản phẩm biến động chi phí nguyên vật liệu Bảng 1.31: Bảng nhận định rủi ro giải pháp phòng ngừa Bảng 1.32: Khả trả nợ doanh nghiệp XDCN giai đoạn 2002 - 2006 Trần Thị Hoàng Ngân Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa LỜI MỞ ĐẦU Một kinh tế phát triển mục tiêu trước mắt lâu dài đất nước Trong điều kiện kinh tế giới hội nhập cách nhanh chóng phương diện, kinh tế nước ta nhiều yếu cần thiết phải xây dựng ngành mang tính chất chiến lược thông tin, lượng, ngân hàng… Ngân hàng ngành đòi hỏi phải có phát triển nhanh bước so với ngành kinh tế khác Hoạt động ngân hàng mắt xích quan trọng cấu thành vận động nhịp nhàng kinh tế Bởi vì, ngân hàng ngành kinh doanh tiền tệ mà tiền tệ “ hàng hoá” đặc biệt biến động nhỏ thị trường tác động đến kinh tế Cùng với chuyển đổi cấu kinh tế đất nước, hệ thống ngân hàng có bước chuyển cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh kinh tế Trải qua mười lăm năm đổi ngân hàng Hàng Hải Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn góp phần tích cực việc đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế với mức độ cao liên tiếp nước ta Trong hoạt động Ngân hàng Thương mại (NHTM) Việt Nam nay, hoạt động tín dụng nghiệp vụ truyền thống, tảng, chiếm tỉ trọng cao cấu tài sản cấu thu nhập, hoạt động phức tạp, tiềm ẩn rủi ro lớn cho NHTM Tín dụng điều kiện kinh tế mở, cạnh tranh hội nhập tiếp tục đóng vai trò quan trọng kinh doanh ngân hàng đặt yêu cầu nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Trong hoạt động tín dụng, nguyên tắc đặt vay Ngân hàng phải có khả thu hồi vốn, Trần Thị Hoàng Ngân 46A Kinh tế đầu tư Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa lý mà công tác thẩm định giữ vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nhận thấy cần thiết vai trò công tác thẩm định Ngân hàng, sau thời gian thực tế Ngân hàng Hàng Hải hướng dẫn, bảo tận tình giáo viên hướng dẫn cán hướng dẫn thực tập, bước hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp có đề tài: “ Công tác thẩm định dự án đầu tư dựng công nghiệp Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Thực trạng giải pháp.” Chuyên đề tốt nghiệp bao gồm hai phần: Chương 1: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công nghiệp Chương 2: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao công tác thẩm định dự án nói chung dự án xây dựng công nghiệp nói riêng Trong chuyên đề mình, nhiều hạn chế kiến thức thẩm định hiểu biết nghiệp vụ tín dụng thực tế nên không tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý thày cô Bộ môn Kinh tế đầu tư để hoàn thiện đề tài nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn: - giáo viên hướng dẫn, Thạc sĩ Trần Thị Mai Hoa; - tập thể cán phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải, chi nhánh Long Biên tận tình hướng dẫn bảo, giúp đỡ hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này! Trần Thị Hoàng Ngân 46A Kinh tế đầu tư Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP 1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) 1.1.1 Sự hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Hàng Hải Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam gọi tắt Ngân hàng TMCP Hàng Hải, tên giao dịch quốc tế : Maritime Commercial Stock Bank (viết tắt Maritime Bank – MSB) Được thành lập theo giấy phép số 0001/ NH – GP ngày 08 tháng 06 năm 1991 theo định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giấy phép số 45/ GB – UB Uỷ ban Nhân dân TP Hải Phòng cấp ngày 24 / 12 / 1991 Ngày 12 tháng năm 1991, Ngân hàng thức khai trương vào hoạt động Ngân hàng Hàng Hải biết đến Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam với Vốn điều lệ ban đầu 40 tỷ thời gian hoạt động 25 năm.Maritime Bank có cổ đông lớn tổ chức tập đoàn kinh tế lớn, có uy tín lĩnh vực kinh doanh hàng đầu Việt Nam: Tập đoàn Bưu viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VINALINES), Tập đoàn Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt), Cục Hàng Không Việt Nam, tập đoàn Dệt – may Việt Nam (VINATEX), Công ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) Trải qua 17 năm xây dựng phát triển, Maritime Bank khẳng định vị ngân hàng hàng đầu lĩnh vực cấp tín dụng thị trường Việt Nam Hiện nay, mạng lưới hoạt động Maritime Bank khắp nước, tập trung tỉnh thành phố lớn Trần Thị Hoàng Ngân 46A Kinh tế đầu tư Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa Trung tâm kinh tế trọng điểm miền: Miền Bắc (Hà Nội, Hải Phòng), Miền Trung(Đà Nẵng, Nha Trang) Miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu)… mạng lưới Ngân hàng đại lí toàn cầu Với hiệu: “ tạo lập giá trị bền vững”, với phương châm hoạt động “là người bạn đồng hành quý khách hàng”, Maritime Bank sát cánh khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh đến tiêu dùng, sẵn sàng cung cấp cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ tốt Ngân hàng Chi nhánh Long Biên Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh thành lập thời điểm này, sau chi nhánh phố Vọng Trụ sở: số 217 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Chi nhánh đời phát triển hệ thống ngân hàng nói chung, Ngân hàng Hàng Hải nói riêng, cần thiết quảng bá thương hiệu Ngân hàng, mở rộng địa bàn hoạt động, đáp ứng nhu cầu vay cho vay khách hàng Gia Lâm • Ngày 06 – 08- 2007 : định việc mở chi nhánh Long Biên Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam Quyết định số 1833/QĐ – NHNN • Ngày 09- 08 – 2007 : định việc thành lập Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Long Biên: số 97/QĐ – NHNN • Ngày 09- 08 – 2007: định bổ nhiệm ông Bùi Quyết Thắng giữ chức vụ Giám đốc Maritime Bank Long Biên : số 98 / QĐ – NHNN Trần Thị Hoàng Ngân 46A Kinh tế đầu tư Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa 1.1.2 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ số phòng ban MSB 1.1.2.1 Cơ cấu tổ chức Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức NH Hàng Hải Nguồn: Phòng hành tổng hợp – MSB Long Biên 1.1.2.2 Chức ngân hàng Ngân hàng Hàng Hải Ngân hàng hệ thống Ngân hàng thương mại khác có số chức hoạt động sau: - Huy động tiết kiệm tiền đồng Việt Nam ngoại tệ - Cho vay ngắn, trung dài hạn tiền Việt Nam ngoại tệ - Đầu tư hình thức: hùn vốn liên doanh, liên kết với tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng nước - Làm đại lý ủy thác cấp vốn, cho vay từ nguồn hỗ trợ phát triển thức Chính phủ nước tổ chức tài chính, tín dụng nước ngoài, doanh nghiệp hoạt động Việt Nam - Thực dịch vụ chuyển tiền nhanh, toán nước qua mạng toán quốc tế qua SWIFT - Đại lý toán loại thẻ tín dụng quốc tế Trần Thị Hoàng Ngân 46A Kinh tế đầu tư Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa - Nhận tiền gửi đồng Việt Nam ngoại tệ tổ chức, cá nhân nước - Nhận chuyển tiền nước - Cho vay tài trợ hàng xuất với lãi suất ưu đãi - Kinh doanh ngoại tệ, thực nghiệp vụ toán xuất nhập khẩu, dịch vụ ngân hàng chi trả kiều hối, toán nhanh - Đổi sec du lịch - Bảo lãnh khoản vay toán pháp nhân, thể nhân nước 1.1.3 Một số hoạt động chủ yếu Ngân hàng 1.1.3.1 Hoạt động cho vay Bảng 1.1: Bảng cho vay tổ chức kinh tế cá nhân nước Đơn vị: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Cho vay ngắn hạn Cho vay trung hạn Cho vay dài hạn Chiết khấu, cầm cố chứng từ có giá Cho vay vốn tài trợ, ủy thác đầu tư Cho vay khác Nợ chờ xử lý Cộng Nợ đủ tiêu chuẩn Nợ cần ý Nợ tiêu chuẩn Nợ nghi ngờ Nợ có khả vốn, chờ xử lý Cộng 1.489.811 81.728,3 402.697 6.699,957 15.513,26 1.594.155,5 495.841 14.010 3.598 2.562,7 2.588,677 518.600,58 169.614 40,015 0 169.654,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.400,67 7.400,67 2.198.194 95.778,5 4.000,8 9.262,6 25.502,6 2.332.738,6 42.927,6 42.927,63 Nguồn: Báo cáo thường niên 2006 Trần Thị Hoàng Ngân 46A Kinh tế đầu tư Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa Vật tư sau cắt mang rèn theo yêu cầu sản phẩm Khi đó, công việc người kỹ thuật tiến hành dựa trên: - Kiểm tra khuôn rèn trước rèn - Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật chi tiết vẽ - Kiểm tra lò rèn có đầy đủ than, có thoát khí, có vận hành tốt không, có đủ công cụ rèn chưa - Kiểm tra vị trí để nguyên vật liệu, trước sau rèn - Sau rèn xong kiểm tra độ đồng chi tiết, sửa lại thấy lỗi Uốn hoa văn Trước uốn hoa văn, ngưòi cán ký thuật cần: - Kiểm tra bàn uốn, gá uốn, tay bẻ - Kiểm tra vị trí thao tác có thuận tiện: sáng, góc quay, nơi để chi tiết - Đặt vị trí hoa mẫu nơi thích hợp để kiểm tra, so sánh - Kiểm tra hoa văn trước chuyển cho phận hàn Hàn chấm sản phẩm Đây công việc quan trọng đảm bảo cho tính khuôn mẫu sản phẩm Vì tiến hành công ty tiến hành qua công đoạn sau: - Kiểm tra ánh sáng nơi hàn - Kiểm tra độ an toàn điều chỉnh dòng điện cho thuận tiện, thích hợp với sản phẩm - Kiểm tra mặt phẳng, kiểm tra gá mẫu - Kiểm tra vị trí hàn bấm Hàn chết sản phẩm - Hàn chết nhiệt cao, kiểm tra trao đổi với người phụ trách trước hàn Trần Thị Hoàng Ngân Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa - Điều chỉnh dòng điện cho thích hợp với sản phẩm - Hãy kiểm tra độ đồng đều, độ ngấm mối hàn - Hãy chọn vị trí làm việc tốt để suất cao - Có thể đứng hay ngồi hàn dễ lấy sản phẩm khác để hàn tiếp - Kiểm tra lần trước chuyển sang làm sản phẩm khác Làm sản phẩm - Kiểm tra phân loại sản phẩm làm - Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu làm trước bắt tay vào làm - Kiểm tra thiết bị bảo hộ đầy đủ - Kiểm tra máy dụng cụ trước hàn - Sau làm xong phân loại xếp sản phẩm cách khoa học Vận chuyển, sơn tĩnh điện Sau hàn chết sản phẩm, sản phẩm vận chuyển đến phận sơn để trang trí Khi người công nhân phải: - Hãy kiểm tra cách đặt xe vận chuyển xem gẫy sản phẩm không? - Hoá đơn, chứng từ phải giao lại cho phận sơn ký xác nhận - Kiểm tra bể dung dịch trước tẩy rửa hàng ngày - Kiểm tra sản phẩm trrước đưa vào bể - Kiểm tra sản phẩm trước sơn - Kiểm tra sản phẩm sau sơn - Kiểm tra vị trí kê, xếp sản phẩm sau sơn - Xuất hoá đơn nhập kho sản phẩm Với công đoạn sản phẩm đưa vào kho kiểm tra lại độ xác, bền đẹp sản phẩm trước xuất xưởng Trần Thị Hoàng Ngân Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa Trong bước quy trình thực qua công đoạn kiểm soát kỹ thuật bán thành phẩm Khâu mài nhẵn mối hàn khâu quan trọng định phần thẩm mỹ mối nối, khe góc dễ làm khách hàng không hài lòng - Hệ thống máy móc, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, kho bãi: Sắt uốn mỹ thuật sản xuất dây truyền công nghệ tự động hoá kết hợp với thủ công tạo chi tiết sản phẩm tinh xảo, mang tính mỹ thật cao Việc sử dụng thiết bị ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm toàn trình sản xuất kinh doanh, việc lựa chọn thiết bị công ty đảm bảo phù họp với công nghệ, điều kiện sản xuất Việt Nam, đồng thời phải dễ dàng sửa chữa, tìm kiếm phụ hưng thay Trên sở đó, thông Hảiờng công ty lựa chọn số đơn vị cung cấp máy móc thiết bị sau: + Công ty Đại Hải + Công ty cổ phần tĩnh điện Hà Nội + Công ty Teken - Đức + Công ty Yoshio - Nhật Trong giai đoạn đầu tư ban đầu, doanh nghiệp đầu tư thiết bị sau: T T TÊN BỊ Máy đột dập Máy cắt tôn thủy lực Máy ép thủy lực Máy cưa tròn bán tự động Máy mài lưỡi cưa THIẾT Trần Thị Hoàng Ngân DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ Tỉ giá: 1USD =16.080VND SỐ ĐƠN THÀNH NƯỚC SX LƯỢ GIÁ QUY VND TIỀN NG (USD) 3.138.012.0 Đài Loan 65.050 195.150 00 1.045.200.0 Trung Quốc 65.000 65.000 00 675.360.0 Đài Loan 42.000 42.000 00 935.856.0 Trung Quốc 19.400 58.200 00 498.480.0 Trung Quốc 31.000 31.000 00 Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa 948.720.0 Máy búa Trung Quốc 59.000 59.000 00 1.029.120.0 Máy tiện Đài Loan Máy phay vạn Đài Loan 64.000 64.000 00 932.640.0 58.000 58.000 00 1.800.960.0 10 11 Máy phay CNC Đài Loan Máy uốn ống CNC Đài Loan Máy cắt tia nước Trung Quốc 112.000 112.000 00 3.762.720.0 234.000 234.000 00 1.736.640.0 108.000 108.000 00 1.157.760.0 12 13 Lò cao tầng Italy Máy tóp côn ống bán tự động Trung Quốc Plasma Đài Loan Máy cắt dây CNC Đài Loan Máy khắc kim loại CNC Đài Loan Máy xung ZNC Đài Loan Máy đột dập tự động CNC Đài Loan Xe nâng + Chuyền hàng nhà máy Trung Quốc 72.000 72.000 00 1.929.600.0 120.000 120.000 00 62.000 62.000 00 40.000 40.000 00 26.000 26.000 00 45.000 45.000 00 70.000 140.000 00 22.000 66.000 00 1.314.4 50 1.597.35 25.685.388.00 996.960.0 14 15 16 643.200.0 418.080.0 723.600.0 17 18 19 Tổng 2.251.200.0 1.061.280.0 26 Tuân thủ tiêu chí, tiêu chuẩn quốc tế sản xuất, môi trường, bảo hiểm: - Về vấn đề môi trường: Công ty đảm bảo lượng khí thải xử lý theo quy trình kỹ thuật Công ty trang bị phương tiện bảo hộ lao đông cho công nhân trực tiếp tham gia sản xuất Quá trình sản xuất kinh doanh, công ty cam kết nghiêm túc tuân thủ quy định bắt buộc pháp luật Trần Thị Hoàng Ngân Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa có chế độ kiểm tra báo cáo định kỳ phòng tài nguyên môi trường địa phương sở - Vấn đề phòng chống cháy nổ lao đông: Phòng chống cháy nổ an toàn lao động vấn đề quan trọng quan tâm đặc biệt dự án Trong trình xây dựng hoạt động Nhà máy có phương án phòng chống cháy nổ an toàn lao động phù hợp với quy định luật pháp Việt Nam, cụ thể tiêu chuẩn quy phạm phòng cháy chữa cháy cho nhà công trình, tiêu chuẩn quy phạm phòng chống sét Việc bố trí hạng mục công trình mặt tính tới việc đảm bảo an toàn phòng cháy để hạn chế tối đa nguyên nhân dẫn đến hoả hoạn Mặt khác công trình bố trí cho phương tiện cứu hoả tiếp cận công trình dễ dàng xảy hoả hoạn Các nhà xưởng làm vật liệu khó cháy, mái tôn sàn bê tông cốt thép, tường gạch bậc chịu lửa bậc II Trong phân xưởng có bố trí bình xịt CO2 dụng cụ thông thường Cán công nhân viên làm việc Nhà máy qua lớp hướng dẫn phòng cháy chữa cháy Thiết kế phòng cháy chữa cháy chống sét phải Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thông qua Trần Thị Hoàng Ngân Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU HÀNG NĂM ST T Nội dung Hệ số phát huy công suất Năm 80% Năm 85% Năm 95% Năm ->10 100% Số lượng sản phẩm (chiếc) 13.5 Giá sách 00 13.5 00 2.3 Giá ngăn kéo 50 Giờng 50 50 Ghế ăn 00 Bàn ăn 00 Giỏ hoa 28 Hàng rào trang trí 20 Chi tiết lan can 00 Chắn lửa lò sởi 10 10 Giá trồng 50 11 Kệ giá trang trí để ti vi 00 12 Bàn trang điểm 00 13 Ghế loại (nhỏ) 00 14 15 Bàn ghế phòng khách (bộ) Các SP sắt uốn nghệ thuật 00 khác 50 Tổng sp 58 00 00 50 2.7 00 8.2 50 139.7 58 2.1 2.7 8.2 139.7 00 00 00 1.3 2.1 2.7 8.2 00 00 00 1.5 1.3 2.1 2.7 50 00 00 12.8 1.5 1.3 2.1 10 50 00 3.2 12.8 1.5 1.3 00 10 50 16.4 3.2 12.8 1.5 20 00 10 9.5 16.4 3.2 12.8 28 20 00 32.1 9.5 16.4 3.2 00 28 20 4.5 32.1 9.5 16.4 00 00 28 27.0 4.5 32.1 9.5 50 00 00 2.4 27.0 4.5 32.1 50 50 00 2.3 2.4 27.0 4.5 00 50 50 13.5 2.3 2.4 27.0 00 2.3 2.4 13.5 8.2 50 139.7 58 139.7 58 Giá bán (đ/đvsp) 400.0 Giá sách Giá ngăn kéo Trần Thị Hoàng Ngân 00 400.0 00 420.0 400.0 00 420.0 400.0 00 420.0 Kinh tế đầu tư 46A 420.0 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa 00 00 1.750.0 Giường 00 00 153.0 Ghế ăn 00 Bàn ăn Giỏ hoa 00 Hàng rào trang trí 00 Chi tiết lan can 00 Chắn lửa lò sởi 00 10 Giá trồng 00 11 Kệ trang trí để ti vi 00 12 Bàn trang điểm 00 13 Ghế loại (nhỏ) 00 14 15 Bàn ghế phòng khách (bộ) Các SP sắt uốn nghệ thuật 00 khác Doanh thu hàng năm (= Giá bán * Số lợng * 00 00 00 00 108.0 00 3.200.0 00 102.0 00 1.050.0 108.0 3.200.0 102.0 00 00 00 1.400.0 1.050.0 108.0 3.200.0 00 00 00 205.0 1.400.0 1.050.0 108.0 00 00 00 630.0 205.0 1.400.0 1.050.0 00 00 00 65.0 630.0 205.0 1.400.0 00 00 00 145.0 65.0 630.0 205.0 00 00 00 80.0 145.0 65.0 630.0 00 00 00 725.0 80.0 145.0 65.0 00 00 00 153.0 725.0 80.0 145.0 00 00 00 1.750.0 153.0 725.0 80.0 00 00 00 00 1.750.0 153.0 725.0 00 1.750.0 3.200.0 00 102.0 00 102.0 00 HSCS) 4.320.000.0 Giá sách 00 4.590.000.0 00 789.600.0 Giá ngăn kéo 00 Giờng 00 00 Ghế ăn 00 Bàn ăn 00 Giỏ hoa 00 Hàng rào trang trí Trần Thị Hoàng Ngân 00 3.262.500.0 00 2.441.728.0 00 1.173.340.0 00 00 00 00 4.131.000.0 3.099.375.0 2.184.704.0 1.104.320.0 00 00 00 4.287.500.0 3.924.450.0 2.773.125.0 2.056.192.0 00 00 00 987.000.0 4.073.125.0 3.511.350.0 2.610.000.0 00 00 00 5.400.000.0 937.650.0 3.644.375.0 3.304.800.0 00 838.950.0 3.430.000.0 5.130.000.0 2.570.240.0 00 1.311.380.0 00 1.380.400.0 00 Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa 852.800.0 Chi tiết lan can 00 906.100.0 00 1.617.840.0 Chắn lửa lò sởi 00 Giá trồng 00 00 Kệ trang trí để ti vi 00 12 Bàn trang điểm 00 13 Ghế loại (nhỏ) 00 14 15 00 khác 00 32.731.592.0 00 00 00 Tổng doanh thu hàng năm 00 00 00 673.200.0 1.365.000.0 215.460.0 7.344.000.0 Bàn ghế phòng khách (bộ) Các SP sắt uốn nghệ thuật 00 00 00 2.100.000.0 1.296.750.0 192.780.0 6.912.000.0 00 00 00 2.634.250.0 1.995.000.0 1.160.250.0 181.440.0 00 00 00 2.022.300.0 2.502.537.5 1.785.000.0 1.092.000.0 00 00 00 1.066.000.0 1.921.185.0 2.239.112.5 1.680.000.0 11 00 1.718.955.0 2.107.400.0 10 1.012.700.0 226.800.0 00 8.208.000.0 00 715.275.0 00 799.425.0 841.500.0 38.868.765.5 00 40.914.490.0 00 34.777.316.5 00 8.640.000.0 00 PHỤ LỤC BẢNG LƯƠNG DỰ KIẾN Trần Thị Hoàng Ngân Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa Đơn vị: đồng Nhân Lao động gián tiếp Vị trí Số lượng Tổng lương (Người) Mức lương Giám đốc 5.000.000 5.000.000 Phó GD 4.500.000 9.000.000 TP.Hành 3.000.000 3.000.000 Kế toán trưởng 3.500.000 3.500.000 Trưởng phòng kinh doanh 3.000.000 3.000.000 Nhân viên hành 1.500.000 10 15.000.000 Nhân viên kinh doanh 1.800.000 10 18.000.000 Nhân viên kế toán 2.000.000 8.000.000 Bảo vệ 1.200.000 4.800.000 Tổng lương phải trả tháng 69.300.000 Tổng lương phải trả năm 831.600.000 KCS 2.200.000 11.000.000 NV Thiết kế SX 2.000.000 10.000.000 Thợ hàn 1.700.000 40 68.000.000 Thợ nguội 1.500.000 10 15.000.000 Thợ vận hành 1.600.000 12.800.000 Thợ Sơn 1.400.000 5.600.000 Thợ phụ 1.000.000 12 12.000.000 Thợ điện bảo dưỡng 1.500.000 6.000.000 20 16.000.000 Nhân viên khí Lao động trực tiếp Lao động giản đơn 800.000 Tổng lương phải trả tháng 156.400.000 Tổng lương phải trả năm 1.876.800.000 PHỤ LỤC TỔNG HỢP CHI PHÍ HÀNG NĂM STT Chỉ tiêu Năm thứ Năm Năm Năm Năm Năm Công suất huy động 80% 85% 95% 100% 100% Trần Thị Hoàng Ngân Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp Tổng chi phí GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa A Định phí 33.058.151.350 14.468.674.03 33.660.323.625 13.918.862.19 34.962.073.920 13.018.270.35 35.115.665.316 12.199.178.51 34.153.590.571 Khấu hao 6.734.122.569 6.734.122.569 6.734.122.569 6.734.122.569 6.734.122.569 Bảo hiểm tài sản 266.179.062 232.508.450 198.837.837 165.167.224 131.496.611 Chi phí thuê đất 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 Bảo trì/ Sửa chữa TSCĐ 465.016.899 397.675.673 330.334.448 262.993.222 195.651.996 Tiền lương LĐ gián tiếp 989.604.000 989.604.000 989.604.000 989.604.000 989.604.000 CP quản lý 476.401.500 476.401.500 476.401.500 476.401.500 476.401.500 CP bán hàng 815.105.000 815.105.000 815.105.000 815.105.000 815.105.000 Phân bổ công cụ dụng cụ 81.500.000 81.500.000 Chi trả lãi vay đầu tư 4.488.000.000 4.039.200.000 3.321.120.000 2.603.040.000 1.884.960.000 Chi phí khác Biến phí 138.745.000 19.741.461.43 10 Nguyên vật liệu 15.020.064.998 138.745.000 21.943.803.56 16.787.131.46 138.745.000 22.916.486.80 17.670.664.70 138.745.000 B 138.745.000 18.589.477.32 14.136.531.76 11 Nguyên vật liệu phụ 1.257.605.096 1.336.205.414 1.493.406.051 1.572.006.369 1.572.006.369 12 Điện nước 67.999.534 72.249.505 80.749.447 84.999.418 84.999.418 13 Chi phí nhân công trực tiếp 1.786.713.231 1.898.382.808 2.121.721.961 2.233.391.538 2.233.391.538 14 CP quản lý 166.021.323 176.397.656 197.150.321 207.526.654 207.526.654 15 CP bán hàng 188.268.561 200.035.346 223.568.916 235.335.701 235.335.701 16 Chi phí khác 73.094.552 77.662.962 86.799.781 91.368.190 91.368.190 17 Chi phí lãi vay vốn lưu động 913.243.260 960.462.744 953.275.621 821.194.228 678.211.322 STT Chỉ tiêu Năm thứ Năm Năm Năm Năm Năm 10 Công suất huy động 100% 100% 100% 100% 100% Tổng chi phí 32.331.128.455 26.959.082.647 26.642.203.509 26.593.621.971 9.741.902.999 4.537.304.803 4.506.820.032 4.476.335.259 11.380.086.676 22.773.503.895 17.670.664.703 A Định phí 33.241.021.865 10.560.994.83 Khấu hao 6.734.122.569 6.734.122.569 2.032.318.168 2.032.318.168 2.032.318.168 Bảo hiểm 97.825.998 64.155.385 30.484.772 20.323.182 10.161.591 Chi phí thuê đất 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 Bảo trì/ Sửa chữa TSCĐ 128.310.771 60.969.545 40.646.363 20.323.182 Tiền lương LĐ gián tiếp 989.604.000 989.604.000 989.604.000 989.604.000 989.604.000 CP quản lý 476.401.500 476.401.500 476.401.500 476.401.500 476.401.500 CP bán hàng 815.105.000 815.105.000 815.105.000 815.105.000 815.105.000 Phân bổ công cụ dụng cụ Chi trả lãi vay đầu tư 1.166.880.000 448.800.000 0 Trần Thị Hoàng Ngân Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp Chi phí khác B Biến phí 10 GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa 138.745.000 22.589.225.45 17.670.664.70 138.745.000 Nguyên vật liệu 138.745.000 22.680.027.02 17.670.664.70 22.421.777.844 138.745.000 22.135.383.47 138.745.000 22.117.286.71 17.670.664.703 17.670.664.703 17.670.664.703 11 Nguyên vật liệu phụ 1.572.006.369 1.572.006.369 1.572.006.369 1.572.006.369 1.572.006.369 12 Điện nước 84.999.418 84.999.418 84.999.418 84.999.418 84.999.418 13 Chi phí nhân công trực tiếp 2.233.391.538 2.233.391.538 2.233.391.538 2.233.391.538 2.233.391.538 14 CP quản lý 207.526.654 207.526.654 207.526.654 207.526.654 207.526.654 15 CP bán hàng 235.335.701 235.335.701 235.335.701 235.335.701 235.335.701 16 Chi phí khác 91.368.190 91.368.190 91.368.190 91.368.190 91.368.190 17 Chi phí lãi vay vốn lưu động 584.734.454 493.932.883 326.485.271 40.090.904 21.994.139 Trần Thị Hoàng Ngân Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa PHỤ LỤC BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Nhóm thông số KTKT dự án khai thác dự án: Giá trị Công suất thiết kế 139.758 Mức độ huy động CSTK Năm sau đầu tư (70% công suất thiết kế) 111.806 Năm thứ (85% công suất thiết kế) 118.794 Năm thứ (95% công suất thiết kế) 132.770 Các năm sau (100% công suất thiết kế) 139.758 Khả tiêu thụ SP 100% Giá bán sản phẩm bình quân 281.042 Chi phí Biến phí Nguyên vật liệu 126.437.59 Nguyên vật liệu phụ 11.248.06 Điện nước 608.19 Chi phí lương lao động trực tiếp 13.428.93 CP quản lý 1.484.90 CP bán hàng 1.683.88 Chi phí khác 653.76 Định phí Chi phí lương lao động gián tiếp 831.600.000 CP quản lý 476.401.500 CP bán hàng 815.105.000 Tiền thuê đất 14.000.000 Chi phí sửa chữa bảo trì Hảiờng xuyên 1% Chi phí bảo hiểm tài sản 0,50% Chi phí khác 138.745.000 Chế độ khấu hao TSCĐ:Theo phương pháp đuờng thẳng Nhà xưởng văn phòng 10 Máy móc thiết bị Lãi vay Lãi vay vốn cố định 13,2% Lãi vay vốn lưu động 12,6% Tỉ suất chiết khấu 14,2% Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế suất 28% 02 năm đầu (kể từ có thu nhập chịu thuế) 0% 02 năm 14% Trần Thị Hoàng Ngân Đơn vị sp/năm sp/năm sp/năm sp/năm sp/năm VND/sp VND/sp VND/sp VND/sp VND/sp VND/sp VND/sp VND/sp VND/năm VND/năm VND/năm VND/năm %/Tổng tài sản %/Tổng tài sản VND/năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa PHỤ LỤC HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN T T Năm thứ DÒNG TIỀN DỰ ÁN Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (28%) Lợi nhuận sau thuế KHCB Lãi vay Vốn đầu tư Dòng tiền toàn dự án -53.235.812.480 34.777.317.000 33.660.323.625 1.116.993.375 1.116.993.375 6.734.122.569 38.868.766.000 34.962.073.920 3.906.692.080 3.906.692.080 6.734.122.569 40.914.490.000 35.115.665.316 5.798.824.684 811.835.456 4.986.989.228 6.734.122.569 40.914.490.000 34.153.590.571 6.760.899.429 946.525.920 5.814.373.509 6.734.122.569 4.488.000.000 4.039.200.000 3.321.120.000 2.603.040.000 1.884.960.000 10.895.563.219 11.890.315.944 13.961.934.649 14.324.151.797 14.433.456.078 PV dòng tiền (53.235.812.480.00) 9.540.773.396.67 9.117.193.806.91 9.374.482.208.17 8.421.791.766.89 7.430.872.598.15 Cộng dồn (53.235.812.480.00) (43.695.039.083) (34.577.845.276) (25.203.363.068) (16.781.571.301) (9.350.698.703) Thời gian hoàn vốn 32.731.592.000 33.058.151.350 (326.559.350) (326.559.350) 6.734.122.569 6.63 Kế hoạch trả nợ gốc hàng năm 1.360.000.000 5.440.000.000 5.440.000.000 5.440.000.000 5.440.000.000 Từ khấu hao 80% 1.360.000.000 5.387.298.055 5.387.298.055 5.387.298.055 5.387.298.055 Từ lợi nhuận sau thuế 70% 52.701.945 52.701.945 52.701.945 52.701.945 Dòng tiền sinh lời vốn tự có -19.235.812.480 6.450.315.944 8.521.934.649 8.884.151.797 8.993.456.078 Khả trả nợ vay dự án LNS/ KHCB/ Lãi vay vốn cố định Trả nợ gốc+lãi hàng năm Khả trả nợ hàng năm Trần Thị Hoàng Ngân 9.535.563.219 10.895.563.219 11.890.315.944 13.961.934.649 14.324.151.797 14.433.456.078 5.848.000.000 9.479.200.000 8.761.120.000 8.043.040.000 7.324.960.000 1.86 1.25 1.59 1.78 1.97 Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp Khả trả nợ bình quân (DSCR) GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa 1.28 Kế hoạch trả nợ gốc vay hàng năm Dư nợ đầu kỳ Trả nợ thực tế T T 5.440.000.000 Dư nợ cuối kỳ 34.000.000.000 Tổng thời hạn vay vốn (năm) 7.0 Trong đó: - Ân hạn (năm) 0.75 - Thời hạn trả nợ 6.25 Năm thứ DÒNG TIỀN DỰ ÁN Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế 32.640.000.000 27.200.000.000 21.760.000.000 16.320.000.000 1.360.000.000 5.440.000.000 5.440.000.000 5.440.000.000 5.440.000.000 32.640.000.000 27.200.000.000 21.760.000.000 16.320.000.000 10.880.000.000 (4.080.000.000) - - - 40.914.490.000 32.331.128.455 8.583.361.545 Thuế TNDN (28%) 2.148.571.078 2.403.341.233 Lợi nhuận sau thuế KHCB 5.524.897.057 6.734.122.569 6.180.020.312 6.734.122.569 Lãi vay Vốn đầu tư 1.166.880.000 448.800.000 13.425.899.626 13.362.942.881 -53.235.812.480 34.000.000.000 40.914.490.000 33.241.021.865 7.673.468.135 Dòng tiền toàn dự án PV dòng tiền (53.235.812.480.00) 6.052.666.882.83 5.275.205.525.26 Cộng dồn (53.235.812.480.00) (3.298.031.820) 1.977.173.705 - 10 40.914.490.000 26.959.082.647 13.955.407.353 3.907.514.05 40.914.490.000 26.642.203.509 14.272.286.491 40.914.490.000 26.593.621.971 14.320.868.029 3.996.240.217 4.009.843.048 10.047.893.294 2.032.318.168 10.276.046.274 2.032.318.168 10.311.024.981 2.032.318.168 12.080.211.462 4.175.857.839.0 - - 12.308.364.442 12.343.343.149 3.725.678.809.95 3.271.687.114.90 9.878.710.354 13.150.397.469 6.153.031.54 Kế hoạch trả nợ gốc hàng năm 5.440.000.000 5.440.000.000 - - - Từ khấu hao 80% 5.387.298.055 5.387.298.055 - - - Từ lợi nhuận sau thuế 70% 52.701.945 52.701.945 - - - - - - Từ lợi nhuận dự án để lại - Trần Thị Hoàng Ngân - Kinh tế đầu tư 46A Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa Từ nguồn vốn khác - Dòng tiền sinh lời vốn tự có Khả trả nợ vay dự án -19.235.812.480 7.985.899.626 LNS/ KHCB/ Lãi vay vốn cố định Trả nợ gốc+lãi hàng năm Khả trả nợ hàng năm Kế hoạch trả nợ gốc vay hàng năm Dư nợ cuối kỳ 5.440.000.000 34.000.000.000 Trần Thị Hoàng Ngân - 7.922.942.881 - 12.080.211.462 - 12.308.364.442 10 13.362.942.881 6.606.880.000 5.888.800.000 - - - 2.03 2.27 - - - 10.880.000.000 5.440.000.000 5.440.000.000 5.440.000.000 5.440.000.000 12.080.211.462 12.343.343.149 13.425.899.626 Dư nợ đầu kỳ Trả nợ thực tế - 12.308.364.442 - Kinh tế đầu tư 46A 12.343.343.149 10 [...]... Thị Hoàng Ngân 46A 10 Kinh tế đầu tư Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa 1.2.1.2 Khái quát các dự án đầu tư vay vốn ngành xây dựng công nghiệp tại Ngân hàng Bảng 1.4: Số dự án đã được cấp vốn tại ngân hàng TMCP Hàng Hải 2006 2007 Số tiền Dự án cho vay tại NH Dự án xây dựng CN đã cho vay %dự án xây dựng công nghiệp Số dự án 39 21 53.85 % cho vay 688,254 327,74 47.61% Số tiền Số dự án 42 24... và sau 5 năm chưa có lợi nhuận, nay MSB đã có lợi nhuận để thực hiện phân phối theo quy định của Pháp luật Đây thực sự là một nỗ lực vượt bậc của MSB sau 1 thời kỳ dài đầy khó khăn 1.2 Thực trạng công tác thẩm định khía cạnh tài chính các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 1.2.1 Tổng quan về các dự án đầu tư vay vốn ngành xây dựng công nghiệp tại Ngân hàng TMCP Hàng. .. án xây dựng công nghiệp Ngân hàng thường thẩm định đầy đủ các khía cạnh sau: - Thẩm định khía cạnh pháp lý của dự án - Thẩm định khía cạnh thị trường của dự án - Thẩm định khía cạnh kỹ thuật của dự án - Thẩm định khía cạnh tài chính của dự án Đối với dự án xây dựng công nghiệp, nghiệp vụ thẩm định của Ngân hàng có những nội dung đặc trưng hơn được trình bày dưới đây: d1, Thẩm định hồ sơ pháp lý của dự. .. sơ kèm theo báo cáo thẩm định cho phòng tín dụng 1.2.2.2 Phương pháp thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp Trong quá trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công nghiệp, tùy theo quy mô, tính chất, đặc điểm của dự án, tùy khách hàng và những điều kiện thực tế, cán bộ thẩm định sẽ sử dụng linh hoạt các phương pháp Và thông thường, khi tiến hành thẩm định, thì cán bộ thẩm định không chỉ sử dụng... thực hiện được dự án thì công tác chuẩn bị phải hết sức cẩn trọng Nhận thức được vai trò công tác thẩm định đối với các dự án XDCN như vậy, đòi hỏi CBTĐ phải có những hiểu biết kỹ lưỡng về công tác tổ chức thẩm định tại Ngân hàng, từ đó đưa ra những nhận xét, nguyên nhân và đề ra những giải pháp để hoàn thiện công tác thẩm định 1.2.2 Công tác tổ chức Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp 1.2.2.1... Nội dung công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp a Kiểm tra hồ sơ vay vốn CBTD kiểm tra về mặt số lượng, tính hợp lệ, hợp pháp của các hồ sơ và sự phù hợp giữa các hồ sơ Các loại giấy tờ trong hồ sơ vay vốn của dự án đầu tư xây dựng công nghiệp là: - Các loại giấy tờ phản ánh tư cách pháp lý của bên vay: Quyết định hoặc giấy phép thành lập doanh nghiệp của chủ đầu tư, hay các văn bản... trình thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp Trần Thị Hoàng Ngân 46A 12 Kinh tế đầu tư Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Thị Mai Hoa Sơ đồ 1.2: Quy trình thẩm định tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Khách hàng thẩm định Cán bộ thẩm định Trưởng phòng TĐ Tiếp nhận hồ sơ Đưa yêu cầu, giao hồ sơ thẩm định Chưa đủ điều kiện thẩm định Kiểm tra sơ bộ hồ sơ Nhận hồ sơ để thẩm định Chưa rõ Bổ sung, giải trình... người đứng đầu doanh nghiệp, thay đổi kế toán trưởng, … b, Thẩm định, đánh giá doanh nghiệp xây dựng công nghiệp Cán bộ thẩm định sẽ tiến hành thẩm định khách hàng vay vốn xây dựng công nghiệp về các phương diện: - Thẩm định tư cách pháp lý của khách hàng: như quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề,… Trần Thị Hoàng Ngân 46A 19 Kinh tế đầu tư Luận văn tốt nghiệp GVHD:... thẩm định các dự án xây dựng công nghiệp Có thể thấy vai trò của ngành xây dựng công nghiệp đối với nền kinh tế Việt Nam trong thực tế những năm gần đây, và ngay trong bảng tỉ trọng các dự án XDCN xin vay vốn tại Ngân hàng Hàng Hải Với vai trò đối với nền kinh tế và xu hướng hiện nay như vậy nên việc các doanh nghiệp xin vay vốn xây dựng công nghiệp ngày càng nhiều, do vậy đòi hỏi các món vay phải Trần... khách hàng chính của Ngân hàng  Thẩm định mức độ hợp lý của tổng vốn đầu tư xây dựng công nghiệp, tiến độ bỏ vốn và tính khả thi phương án nguồn vốn • Tổng vốn đầu tư dự án: - Vốn đầu tư xây dựng: kiểm tra nhu cầu xây dựng các hạng mục công trình, mức độ hợp lý của đơn giá xây dựng (bằng kinh nghiệm từ các dự án đã triển khai, tư ng tự) - Vốn đầu tư thiết bị: dựa vào danh mục thiết bị kiểm tra giá mua ... dung thẩm định tài dự án xây dựng công nghiệp nội dung thẩm định dự án nói chung, xây dựng công nghiệp lĩnh vực rộng khách hàng Ngân hàng  Thẩm định mức độ hợp lý tổng vốn đầu tư xây dựng công nghiệp, ... thẩm định cho phòng tín dụng 1.2.2.2 Phương pháp thẩm định dự án đầu tư xây dựng công nghiệp Trong trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công nghiệp, tùy theo quy mô, tính chất, đặc điểm dự án, ... dẫn cán hướng dẫn thực tập, bước hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp có đề tài: “ Công tác thẩm định dự án đầu tư dựng công nghiệp Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Thực trạng giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Thực trạng và giải pháp, Công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Thực trạng và giải pháp, Công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn