QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

109 710 1
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2015, 18:12

BỘ TÀI CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING NGUYỄN THÀNH DUY QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ GVHD: TS TRƢƠNG DUY HOÀNG TP.HCM, tháng 4/2015 LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự tính trung thực, hợp pháp công trình nghiên cứu, cụ thể: Tôi tên là: Nguyễn Thành Duy Sinh ngày 11 tháng năm 1983, Nơi sinh: Quảng Ngãi Quê quán: Bình Long, Bình Sơn, Quảng Ngãi Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi Là học viên Cao học Khóa 2-D1 năm 2012, chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Cam đoan đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi” Giáo viên hƣớng dẫn: TS Trƣơng Duy Hoàng Tôi xin cam đoan đề tài công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chƣa đƣợc công bố toàn nội dung công trình khác Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP.HCM, ngày tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Thành Duy LỜI CẢM TẠ Luận văn Cao học đƣợc hoàn thành trƣờng Đại học Tài Marketing Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến trƣờng Đại học Tài Marketing, Khoa đào tạo sau đại học nhà trƣờng đặc biệt Tiến sĩ Trƣơng Duy Hoàng – ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn tác giả hoàn thiện đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi” Xin chân thành cảm ơn Giáo sƣ, Phó Giáo sƣ, Tiến sĩ trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành cho thân thời gian tác giả học Trƣờng Xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp BIDV Quảng Ngãi tận tình cung cấp số liệu, tài liệu liên quan đến BIDV, BIDV Quảng Ngãi để tác giả có đƣợc kiến thức cần thiết hoàn thiện đề tài Với kiến thức có hạn phạm vi nghiên cứu đề tài BIDV Quảng Ngãi, đề chắn có hạn chế định, mong lƣợng thứ đóng góp ý kiến Quý Thầy Cô để đề đƣợc hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Thành Duy MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RRTD CỦA NHTM 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RRTD CỦA NHTM 1.1.1 Một số khái niệm tín dụng, RRTD NH 1.1.2 Đặc điểm RRTD NH 1.1.2.1 RRTD tồn gắn liền với hoạt động tín dụng 1.1.2.2 RRTD NH chịu ảnh hƣởng trực tiếp rủi ro từ khách hàng 1.1.2.3 RRTD NH đƣợc kiểm soát 1.1.2.4 RRTD NH đa dạng phức tạp 1.1.3 Phân loại RRTD NH 1.1.3.1 Phân loại theo cấu tín dụng 1.1.3.2 Phân loại theo nguyên nhân gây RRTD 1.2 QUẢN TRỊ RRTD NH 10 1.2.1 Khái niệm quản trị RRTD NH 10 1.2.2 Ý nghĩa hoạt động quản trị RRTD NH 10 1.2.3 Quy trình quản trị rủi ro 11 1.2.4 Những nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng quản trị RRTD NH 13 1.2.5 Sự cần thiết phải nâng cao chất lƣợng quản trị RRTD NHTM 14 1.3 CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ RRTD TẠI NHTM 15 1.3.1 Các phƣơng pháp phòng ngừa RRTD 15 1.3.1.1 Phƣơng pháp xếp hạng giám sát rủi ro danh mục tín dụng 15 1.3.1.2 Phƣơng pháp đo lƣờng rủi ro khoản vay 16 1.3.1.3 Biện pháp phòng ngừa nhóm nợ có dấu hiệu rủi ro 20 1.3.2 Các biện pháp khắc phục nhóm nợ rủi ro 21 1.3.3 Các biện pháp xử lý nhóm nợ rủi ro cao 22 1.4 ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC BASEL VỀ QUẢN TRỊ NỢ XẤU TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ RRTD HIỆN ĐẠI 23 1.5 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RRTD CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC NHTM VIỆT NAM 25 1.5.1 Kinh nghiệm quản trị RRTD số quốc gia 26 1.5.1.1 Malaysia 26 1.5.1.2 Kinh nghiệm Trung Quốc 28 1.5.1.3 Kinh nghiệm Mỹ 28 1.5.2 Một số học quản trị RRTD cho NHTM Việt Nam 30 Kết luận Chƣơng 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI BIDV QUẢNG NGÃI… 33 2.1 KHÁI QUÁT VỀ BIDV VÀ BIDV QUẢNG NGÃI 33 2.1.1 Sơ lƣợc hình thành phát triển BIDV 33 2.1.2 Giới thiệu chung BIDV Quảng Ngãi 36 2.1.2.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV Quảng Ngãi 36 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức BIDV Quảng Ngãi 36 2.1.3 Khái quát thực trạng hoạt động tín dụng BIDV Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2013 38 2.1.3.1 Hoạt động tín dụng 38 2.1.3.2 Kết kinh doanh 42 2.1.4 Các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng BIDV Quảng Ngãi 44 2.1.4.1 Đối thủ cạnh tranh 44 2.1.4.2 Yêu cầu ngày cao từ phía khách hàng 44 2.1.4.3 Đặc điểm tín dụng BIDV Quảng Ngãi 45 2.1.4.4 Thông tin bất cân xứng hoạt động tín dụng 45 2.1.4.5 Văn hoá kinh doanh doanh nghiệp 46 2.1.4.6 Tài sản đảm bảo cho vay 46 2.1.4.7 Nguồn lực BIDV Quảng Ngãi 48 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI BIDV QUẢNG NGÃI 48 2.2.1 Mô hình cấp tín dụng BIDV Quảng Ngãi 48 2.2.2 Mô hình chấm điểm, xếp hạng khách hàng 50 2.2.3 Kiểm tra giám sát, thu hồi vốn vay 52 2.2.4 Tài sản đảm bảo, sách bảo đảm tiền vay 55 2.2.5 Vấn đề nhận dạng rủi ro chủ yếu hoạt động tín dụng 56 2.2.6 Vấn đề thông tin kế toán báo cáo tài 58 2.2.7 Vấn đề vốn tự có cấp tín dụng 59 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD TẠI BIDV QUẢN NGÃI 59 2.3.1 Những kết đạt đƣợc công tác quản trị RRTD BIDV Quảng Ngãi 60 2.3.2 Những hạn chế công tác quản trị RRTD BIDV Quảng Ngãi 62 Kết luận chƣơng 66 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI BIDV QUẢNG NGÃI 67 3.1 ĐỊNH HƢỚNG CỦA BIDV, BIDV QUẢNG NGÃI VỀ QUẢN TRỊ RRTD67 3.1.1 Định hƣớng chung BIDV quản trị RRTD 67 3.1.2 Định hƣớng BIDV Quảng Ngãi quản trị RRTD 68 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI BIDV QUẢNG NGÃI 69 3.2.1 Nhóm giải pháp tổ chức CB 70 3.2.1.1 Xây dựng công cụ tự đánh giá kiểm soát rủi ro trình tác nghiệp 70 3.2.1.2 Hoàn thiện cấu tổ chức hoạt động tín dụng 74 3.2.1.3 Xây dựng đội ngũ CB quản lý RRTD 76 3.2.2 Nhóm giải pháp quản lý danh mục tín dụng 78 3.2.2.1 Kiểm soát tỷ trọng cho vay bảo đảm tài sản 78 3.2.2.2 Xây dựng sách khách hàng phù hợp 79 3.2.2.3 Định kỳ đánh giá lại tài sản bảo đảm nợ theo định kỳ 80 3.2.3 Nhóm giải pháp quy trình cho vay 81 3.2.3.1 Quy trình cấp tín dụng 81 3.2.3.2 Nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án/phƣơng án vay 82 3.2.3.3 Quản lý, giám sát kiểm soát chặt chẽ trình giải ngân sau cho vay 84 3.2.3.4 Nâng cao tính thực tiễn khả đánh giá xác hệ thống XHTDNB 86 3.2.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ công tác xử lý rủi ro 87 3.2.4.1 Sử dụng công cụ bảo hiểm 87 3.2.4.2 Quy định xử lý trách nhiệm vi phạm tập thể, cá nhân để xảy nợ xấu, nợ tổn thất 88 3.2.5 Các giải pháp khác 88 3.2.5.1 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội 88 3.2.5.2 Đánh giá rủi ro phát sinh việc phát triển loại hình sản phẩm tín dụng quy trình tín dụng 89 3.2.5.3 Nâng cao chất lƣợng thông tin tín dụng 89 3.2.5.4 Thực nghiêm túc việc tính toán, trích lập dự phòng bù đắp rủi ro90 3.3 KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 90 3.3.1 Kiến nghị với BIDV 90 3.3.2 Kiến nghị với NH Nhà nƣớc 92 Kết luận chƣơng 93 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt ATM Nghĩa tiếng Anh Automatic Teller Machine Nghĩa Tiếng Việt Máy rút tiền tự động Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển BIDV Việt Nam BIDV Quảng Ngãi Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi CB Cán CBNV Cán nhân viên CIC Credit Informations Center Trung tâm thông tin tín dụng DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân ISO International Organization Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế for Standardization GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội L/C Letder credit Thƣ tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại RRTD Rủi ro tín dụng QLKH Quản lý khách hàng QLRR Quản lý rủi ro SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thƣơng mại cổ phần XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội XDCB Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ TT Tên bảng, biểu đồ Bảng 2.1: Kết hoạt động tín dụng BIDV Quảng Ngãi giai đoạn Trang 2011-2013…………………………………………………… 39 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tín dụng BIDV Quảng Ngãi giai đoạn 20112013…………………………………………………………………… 40 Bảng 2.2: Một số tiêu kinh doanh chủ yếu BIDV Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2013 ………………………………………………… 43 Bảng 2.3: Thang điểm xếp hạng tín dụng khách hàng BIDV……… 50 DANH MỤC CÁC HÌNH TT Tên hình Trang Hình 1.1 Kim tự tháp quản trị rủi ro……… ……………………… 13 Hình 2.1 Sơ đồ mô hình tổ chức BIDV… …………………… 34 Hình 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức BIDV…………………………… 35 Hình 2.3 Sơ đồ cấu tổ chức BIDV Quảng Ngãi…………….… 38 Hình 3.1 Quy trình tự đánh giá kiểm soát rủi ro………………… 71 sử dụng tiền vay, khách hàng thực nghiêm túc qui định thời hạn kinh doanh, đầu tƣ, cố gắng thực thƣơng vụ với thời hạn ngắn; đầu tƣ, tập trung giải dứt điểm phần công việc theo tiến độ,… Ba là, xác định kỳ hạn nợ phù hợp với dòng tiền Kỳ hạn nợ cần đƣợc xác định phù hợp với thời gian qui mô dòng tiền vào khách hàng, hạn chế đƣợc rủi ro khách hàng thiếu khoản, vốn vay đƣợc sử dụng có hiệu Điều quan trọng thông qua việc thực kế hoạch trả nợ sát với dòng tiền vào, CB QLKH phát kịp thời dấu hiệu khoản vay có vấn đề phát sinh từ việc toán chậm tiền gốc, lãi Để làm đƣợc điều này, BIDV Quảng Ngãi cần hƣớng dẫn cụ thể kiểm soát chặt chẽ việc thực qui định BIDV định kỳ hạn trả nợ gốc lãi vay Trên sở qui định chung BIDV, BIDV Quảng Ngãi cần qui định giới hạn thời hạn cho vay, kỳ hạn nợ gốc, lãi theo đối tƣợng vay cụ thể phù hợp với thời gian qui mô dòng tiền vào khách hàng không vƣợt chu kỳ sản xuất kinh doanh Chu kỳ đƣợc xác định thống cho ngành nghề cụ thể, sở phƣơng án mẫu đƣợc xây dựng từ đơn vị trực thuộc, không để xảy tình trạng ngành nghề nhƣng CB QLKH, đơn vị trực thuộc cho vay thời hạn khác xác định kỳ luân chuyển vốn khác Kỳ hạn nợ gốc phải đƣợc xác định không chu kỳ sản xuất kinh doanh Thu lãi vay theo định kỳ tháng quý, thu theo kỳ trả gốc Với định kỳ trả lãi ngắn giúp NH giám sát chặt chẽ tình hình tài khách hàng, sớm phát dấu hiệu xấu qua việc thực kế hoạch trả nợ 3.2.3.3 Quản lý, giám sát kiểm soát chặt chẽ trình giải ngân sau cho vay Thực giải ngân theo định cấp tín dụng cấp phê duyệt, đối chiếu mục đích vay, yêu cầu giải ngân cấu chi phí nhu cầu vốn khách hàng, đảm bảo việc sử dụng vốn vay có đầy đủ chứng từ chứng minh hợp lệ Hạn chế giải ngân tiền mặt trừ trƣờng hợp đặc thù hoạt động kinh doanh khách hàng nhƣ cho vay thu mua nông, lâm, thủy sản hộ dân, trả lƣơng công nhân, áp dụng phƣơng thức toán chuyển khoản để kiểm soát việc sử dụng vốn vay khách hàng 84 Những RRTD xuất sau cho vay không thân phƣơng án kinh doanh hiệu quả, khách hàng vay sử dụng vốn sai mục đích mà NH không kiểm soát đƣợc dòng tiền sau kết thúc phƣơng án kinh doanh, dẫn đến tình trạng khách hàng sử dụng nguồn tiền vào mục đích hiệu hay không minh bạch Để phòng ngừa rủi ro này, cần thực kiểm soát chặt chẽ sau cho vay: - Kiểm tra việc sử dụng vốn vay phù hợp với đặc thù khoản vay, kết xếp hạng khách hàng Do khoản vay, khách hàng vay có khác biệt định mà cần xây dựng lựa chọn kế hoạch kiểm tra sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo an toàn cho NH nhƣng tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh khách hàng mối quan hệ bên Nên sử dụng xếp hạng tín dụng khách hàng làm sở cho việc xác định định kỳ hàng tháng, quý nửa năm kiểm tra sử dụng vốn vay, khách hàng có xếp hạng tín dụng cao, có uy tín quan hệ tín dụng thời hạn kiểm tra sử dụng dài hơn, khách hàng xếp hạng tín dụng thấp mật độ kiểm tra nhiều Đối với khách hàng có nợ xấu, cần kiểm tra lần/tháng để theo sát tình hình khách hàng, có nhận định, phân tích giải pháp đắn nhằm hạn chế rủi ro - Trong kiểm tra sử dụng vốn vay, cần nghiêm túc thực kiểm tra thực tế, có đánh giá việc sử dụng vốn vay, tài sản bảo đảm khách hàng, kịp thời phát rủi ro có biện pháp xử lý, tránh tình trạng thực kiểm tra mang tính đối phó, thực giấy tờ - Cần có phân tích đánh giá kịp thời dấu hiệu rủi ro nhƣ khách hàng có khó khăn việc trả nợ, thay đổi môi trƣờng kinh doanh, tình hình thị trƣờng ảnh hƣởng xấu đến kinh doanh, có dấu hiệu vi phạm pháp luật,… dựa hệ thống tín hiệu cảnh báo sớm RRTD để nắm bắt khả xử lý chủ động, kịp thời rủi ro có nguy xảy - Theo dõi chặt chẽ nguồn tiền khách hàng sở xây dựng chế tra soát đối vối loại vay (các khoản vay xây dựng cần kiểm tra tiến độ công trình, xác nhận chủ đầu tƣ công nợ cam kết chuyển toàn nguồn tiền toán tài khoản khách hàng mở NH; Các khoản vay kinh doanh cần kiểm tra 85 tồn kho, công nợ hàng tháng kiểm tra việc sử dụng nguồn thu khách hàng, quy định nguồn tiền hàng từ phƣơng án vay trả nợ sau thu đƣợc tiền) 3.2.3.4 Nâng cao tính thực tiễn khả đánh giá xác hệ thống XHTDNB Thực xếp hạng tín dụng theo định kỳ trì cách liên tục để làm sở xây dựng sách khách hàng giới hạn tín dụng, áp dụng hình thức bảo đảm tiền vay thích hợp, định hƣớng tín dụng với khách hàng Xếp hạng tín dụng công cụ hiệu quả, mang tính khoa học quản trị RRTD thông qua lƣợng hóa đánh giá đƣa định phù hợp Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng đƣợc BIDV ứng dụng từ năm 2006 cần sửa đổi, hiệu chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế Do đó, hoàn thiện hệ thống XHTDNB công việc trọng tâm để nâng cao chất lƣợng tín dụng Hệ thống XHTDNB công cụ để đo lƣờng rủi ro quản lý chất lƣợng tín dụng Do BIDV phải chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo hƣớng: - Đối với các tiêu phi tài chính, đánh giá lực quản trị điều hành khách hàng đánh giá chứng chỉ, cấp mà phải trọng đến lịch sử kinh doanh khách hàng ngƣời điều hành dự án; đánh giá thông tin lịch sử quan hệ tín dụng không nên lấy làm điều kiện tiên để NH đƣa định cấp tín dụng, bên cạnh NH phải xem xét đến thông tin khác từ báo cáo tài khách hàng tình hình công nợ, nghĩa vụ nộp thuế,… - Đối với tiêu tài chính, nhằm đảm bảo đánh giá xác lực tài khách hàng, cần phải nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ khách hàng cách yêu cầu khách hàng thực kiểm toán báo cáo tài hàng năm - Với yêu cầu trên, hệ thống XHTDNB phải đƣợc chỉnh sửa hoàn thiện theo hƣớng: Bổ sung hệ thống XHTDNB cho phù hợp với tình hình thực tế khách hàng thực trạng Việt Nam, cách tăng tiêu phi tài so với hệ thống dần yêu cầu báo cáo tài khách hàng phải đƣợc kiểm toán, nhằm phản ảnh xác toàn diện khách hàng - Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp có quy mô nhỏ, có tình hình tài yếu nhƣng lịch sử trả nợ, khả trả nợ thiện chí trả nợ tốt 86 - Xây dựng tiêu đánh giá suy giảm khả trả nợ khách hàng, nhằm để đánh giá suy giảm khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp không đủ điều kiện để chấm điểm xếp hạng theo hệ thống XHTDNB Hiện tại, BIDV Quảng Ngãi cần thực tốt nội dung sau: - Quán triệt nhận thức cho CB làm công tác tín dụng tầm quan trọng chất lƣợng thông tin đầu vào cung cấp cho hệ thống XHTDNB - Lựa chọn, xây dựng đội ngũ CB QLKH có khả giao tiếp tốt, thƣờng xuyên bồi dƣỡng kỹ giao tiếp, khai thác thu thập thông tin khách hàng từ nhiều nguồn cho đội ngũ 3.2.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ công tác xử lý rủi ro 3.2.4.1 Sử dụng công cụ bảo hiểm Hiện có nhiều biện pháp đƣợc NHTM sử dụng để bù đắp tổn thất xảy nhƣ: Sử dụng công cụ phái sinh (hợp đồng trao đổi tín dụng, hợp đồng quyền tín dụng), mua bán nợ, công cụ bảo hiểm, tài sản bảo đảm nợ vay, xử lý nợ hạn, trích lập dự phòng tổn thất Tuy nhiên phạm vi luận văn này, tác giả xin đƣa biện pháp sử dụng công cụ bảo hiểm Trong thực tế, RRTD xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khác nhau, nhiên có trƣờng hợp rủi ro mà NH khó lƣờng trƣớc đƣợc Vì để giảm thiểu tổn thất rủi ro xảy NH nên sử dụng công cụ bảo hiểm theo hƣớng sau: - Thông qua Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), BIDV Quảng Ngãi cần thực tích cực bảo hiểm tính mạng ngƣời vay (BIC Bình An), bảo hiểm tài sản bảo đảm tiền vay - Trong điều kiện cấp tín dụng NH phải đề nghị khách hàng vay mua bảo hiểm cho công trình, máy móc thiết bị, mua bảo hiểm cho hàng hóa tài sản hình thành từ vốn vay, mua bảo hiểm cho nguyên nhiên vật liệu,…với điều kiện NH ngƣời thụ hƣởng thứ Thực tế thời gian qua phƣơng pháp giúp NH tránh đƣợc tổn thất thiên tai, hỏa hoạn xảy hoạt động kinh doanh NH - CB QLKH tích cực tuyên truyền, giải thích cho ngƣời vay lợi ích bảo hiểm 87 - Thực nghiêm túc quy định bảo hiểm bắt buộc tài sản bảo đảm động sản, phƣơng tiện vận tải với thời hạn bảo hiểm phù hợp thời hạn vay - Giao tiêu doanh số bảo hiểm, phí bảo hiểm đến phòng, CB, đồng thời có khuyến khích lợi ích vật chất cho CB QLKH thực tốt tiêu đƣợc giao 3.2.4.2 Quy định xử lý trách nhiệm vi phạm tập thể, cá nhân để xảy nợ xấu, nợ tổn thất Hiện BIDV chƣa có quy định xử lý vi phạm, quy định trách nhiệm cá nhân liên quan để xảy nợ xấu, nợ tổn thất nên việc xử lý chƣa kiên Trong chờ BIDV có qui định cụ thể xử lý vi phạm để nợ xấu, nợ tổn thất BIDV Quảng Ngãi cần đƣa nội dung xử lý vi phạm vào nội qui lao động để có xử lý tập thể cá nhân để nợ xấu, nợ tổn thất vƣợt mức qui định chậm khắc phục từ tháng trở lên Tùy theo mức độ rủi ro, nguyên nhân gây rủi ro thiếu sót từ phía CB mà lựa chọn mức độ xử lý phù hợp Khi áp dụng đến mức kỷ luật cách chức, sa thải đồng thời phải chịu trách nhiệm vật chất 3.2.5 Các giải pháp khác 3.2.5.1 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội Công tác kiểm tra nội phải đƣợc tiến hành đột xuất thƣờng xuyên theo định kỳ hàng quý có nội dung kiểm tra cụ thể, nhằm tăng cƣờng khả kiểm soát tính tuân thủ hoạt động cấp tín dụng, phát kịp thời nguy dẫn đến rủi ro có hƣớng xử lý nhằm giảm tổn thất rủi ro xảy Nhƣ nêu phần hoàn thiện máy cấp tín dụng, trƣớc mắt chƣa thực thành lập phòng kiểm tra nội khu vực để đảm bảo đủ thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, phận kiểm tra nội Chi nhánh phải Hội sở định mặt hoạt động nhƣ nhân đƣợc hƣởng lƣơng từ Hội sở Có nhƣ công tác kiểm tra, giám sát mang tính khách quan Trong công tác kiểm tra nội bộ, việc thực định kỳ phải thƣờng xuyên tiến hành kiểm tra khoản nợ xấu, nợ có vấn đề, công tác thu hồi nợ ngoại bảng Công tác kiểm tra cần phải tập trung vào lĩnh vực cho vay nguy tiềm ẩn rủi ro cao nhằm phát kịp thời ngăn ngừa rủi ro Cải tiến phƣơng pháp kiểm tra, giảm dần phƣơng pháp kiểm tra thủ công, tập trung kiểm tra, giám sát từ xa qua 88 khai thác liệu hệ thống, phân tích liệu, xác định trọng điểm cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ Ngoài việc kiểm tra, kiểm soát nội phải chủ động chuyển dần từ việc kiểm tra tính tuân thủ sang kiểm tra, kiểm soát rủi ro Trong công tác kiểm tra nội bộ, cần tăng cƣờng kiểm soát từ xa, giám sát hệ thống, kiểm tra tập trung có trọng điểm, ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải pháp để tăng cƣờng khả phòng ngừa RRTD, kiểm tra khách hàng có nợ xấu, đánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ có vấn đề khả thu hồi nợ 3.2.5.2 Đánh giá rủi ro phát sinh việc phát triển loại hình sản phẩm tín dụng quy trình tín dụng Hoạt động tín dụng truyền thống đem lại thu nhập lớn cho NH nhƣng tiềm ẩn rủi ro lớn Việc phát triển loại hình sản phẩm tín dụng mới, sản phẩm, dịch vụ NH đại (phát hành toán thẻ tín dụng nội địa quốc tế, bao toán, ) cần thiết phù hợp nhằm cấu lại dƣ nợ tín dụng, đa dạng hóa sản phẩm, góp phần giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng Tuy nhiên, loại sản phẩm tín dụng NH đƣợc nghiên cứu cung cấp thị trƣờng phải đƣợc nhận diện rõ ràng, đầy đủ rủi ro xảy cho NH, thông qua thử nghiệm, tổ chức hội thảo thu thập ý kiến CB có kinh nghiệm hoạt động tín dụng công nghệ thông tin 3.2.5.3 Nâng cao chất lƣợng thông tin tín dụng Hiện tính minh bạch thông tin hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam phổ biến, yêu cầu thiết lập kho liệu thông tin sử dụng cho hoạt động kinh doanh cần thiết Mặc dù thời gian qua CIC NHNN BIDV có nhiều nổ lực việc tạo lập kho liệu doanh nghiệp vay vốn nhƣ xây dựng đánh giá ngành sản xuất kinh doanh, làm sở việc thẩm định, phân tích tín dụng nhƣng khả đáp ứng yêu cầu nhiều hạn chế Thông tin tín dụng không đƣa dự báo, giải pháp phòng ngừa Do khả sử dụng thông tin cho công tác thẩm định tín dụng chƣa cao chƣa đáp ứng đƣợc phòng ngừa rủi ro Khi Thông tƣ 02 Thông tƣ 09 NHNN có hiệu lực, khoản nợ khách hàng nhiều tổ chức tín 89 dụng đƣợc phân loại nợ vào nhóm nhất, cần phải xây dựng hệ thống thông tin theo hƣớng tích cực hơn, cụ thể: - BIDV chủ động phối hợp NHNN với vai trò đầu mối, thực kết nối kho thông tin liệu NHTM để bổ sung, nâng cao số lƣợng nhƣ độ xác kho liệu, không liệu khách hàng mà thông tin dự báo lĩnh vực ngành nghề, thị trƣờng làm sở việc phân tích tín dụng - Trên sở thông tin doanh nghiệp, ngành hàng, dự án cấp tín dụng, BIDV cần tổng hợp đƣa đánh giá, phân tích cung cấp thông tin hữu ích cho toàn hệ thống để sử dụng việc thẩm định tín dụng - BIDV cần thiết lập mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thông tin nƣớc ngoài, để khai thác thông tin tình hình tài chính, hoạt động công ty mẹ, đối tác nƣớc doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc 3.2.5.4 Thực nghiêm túc việc tính toán, trích lập dự phòng bù đắp rủi ro - NH phải tiến hành phân loại nợ, trích lập sử dụng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tín dụng nhằm lành mạnh hóa tài NH - Thời gian đến, NH tiến hành phân loại nợ, trích lập sử dụng quỹ dự phòng để xử lý RRTD theo thông tƣ 02/2013/TT-NHNN 09/2014/TT-NHNN NHNN (thay Quyết định 493 định 18 NHNN) Việc phân loại phải thực quy định, tránh trƣờng hợp hiệu kinh doanh mà phân loại nợ thiếu xác Chủ động phân loại nợ theo tính chất, khả thu hồi nợ khoản vay, hạ nhóm nợ khoản vay có nguy gây rủi ro Thực việc sử dụng quỹ dự phòng để xử lý RRTD theo quy định NH 3.3 KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT Để thực đồng giải pháp nêu trên, tác giả có số kiến nghị BIDV NHNN: 3.3.1 Kiến nghị với BIDV - Thực định hƣớng chung BIDV thời gian tới việc nghiên cứu, xây dựng lộ trình tập trung phán tín dụng, quản lý RRTD Trụ sở Để đảm bảo tính độc lập khách quan định cấp tín dụng phận QLRR, 90 nâng cao khả kiểm tra, kiểm soát phận kiểm tra nội bộ, BIDV cần điều chỉnh quy chế tổ chức máy hoạt động tín dụng chi nhánh BIDV cách: + Thiết lập phòng QLRR, phòng kiểm tra nội khu vực trực thuộc Hội sở chính, để thực chức thẩm định phƣơng án, dự án sản xuất kinh doanh vƣợt thẩm quyền phán tín dụng Chi nhánh thực công tác kiểm tra nội Chi nhánh theo khu vực quản lý + Tại Chi nhánh, tổ chức phận cấp tín dụng thành phòng QLKH phòng quản trị tín dụng Chức phòng QLKH tiếp nhận thẩm định đề nghị cấp tín dụng khách hàng Chức phòng quản trị tín dụng thực tác nghiệp hệ thống, lƣu giữ hồ sơ tín dụng, kiểm tra tính tuân thủ việc thực định cấp thẩm quyền phê duyệt nhƣ kiểm tra hồ sơ giải ngân, giám sát nhắc nhỡ phòng QLKH kiểm tra sử dụng vốn vay, vật tƣ đảm bảo nợ vay, nhắc nhỡ phối hợp việc thu nợ, lãi vay khách hàng, thông báo nợ đến hạn,…và thực xử lý khoản nợ có vấn đề, nợ xấu theo quy định Ban lãnh đạo - Sớm hoàn thiện, bổ sung hệ thống XHTDNB khách hàng doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế khách hàng thực trạng Việt Nam, cách tăng tiêu phi tài so với hệ thống dần yêu cầu báo cáo tài khách hàng phải đƣợc kiểm toán, nhằm phản ảnh xác toàn diện khách hàng Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp có quy mô nhỏ, có tình hình tài yếu nhƣng lịch sử trả nợ, khả trả nợ thiện chí trả nợ tốt Xây dựng tiêu đánh giá suy giảm khả trả nợ khách hàng, nhằm để đánh giá suy giảm khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp không đủ điều kiện để chấm điểm xếp hạng theo hệ thống XHTDNB - Trên sở thông tin doanh nghiệp, ngành hàng, dự án cấp tín dụng toàn hệ thống, BIDV cần tổng hợp đƣa đánh giá, phân tích cung cấp thông tin hữu ích cho toàn hệ thống để sử dụng việc thẩm định tín dụng Ngoài ra, BIDV cần thiết lập mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thông tin nƣớc ngoài, để khai thác thông tin tình hình tài chính, hoạt động công ty mẹ, đối tác nƣớc doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc 91 - Xây dựng quy chế khen thƣởng, kỷ luật, xử lý trách nhiệm vật chất CB tham gia quy trình tín dụng để vừa tạo động lực cho CB thực nhiệm vụ cách xuất sắc hơn, chất lƣợng, hiệu cao vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm thành viên tham gia vào quy trình tín dụng BIDV ban hành quy chế khen thƣởng chung cho tất đối tƣợng, xét chọn danh hiệu thi đua vào cuối năm, khen thƣởng phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch Quy chế xử lý kỹ luật trách nhiệm CBNV mà chƣa có chế khen thƣởng theo lƣơng nhƣ chƣa có quy chế xử lý trách nhiệm vật chất CB, thành viên tham gia vào quy trình cấp tín dụng khách hàng 3.3.2 Kiến nghị với NH Nhà nƣớc - Nâng cao lực quản lý điều hành sách tín dụng: Hiện hoạt động kinh doanh NHTM xuất cạnh tranh liệt nhằm chiếm lĩnh thị phần nhƣ số lƣợng khách hàng Tuy nhiên có lúc bộc lộ cạnh tranh thiếu lành mạnh lĩnh vực tín dụng nhƣ tranh giành khách hàng vay vốn NH vay nhằm tăng trƣởng tín dụng, hạ thấp điều kiện, tiêu chuẩn quy định cho vay, dẫn đến RRTD tăng cao điều ảnh hƣởng đến chất lƣợng hoạt động hệ thống NH, nguy hiểm rủi ro đổ vỡ NH tác động ảnh hƣởng đến kinh tế Do để hạn chế nguy dẫn đến rủi ro NHTM, NHNN cần nâng cao lực quản lý điều hành sách tiền tệ nói chung sách tín dụng nói riêng, tăng cƣờng việc kiểm tra giám sát đảm bảo phát triển bền vững cho hoạt động hệ thống NH - NHNN cần sớm xây dựng hệ thống giám sát rủi ro hoạt động NH có khả cảnh báo sớm NHTM, thiết lập hệ thống quy trình, quy định, đồng thời xúc tiến việc xem xét ứng dụng phƣơng pháp tra, giám sát NH theo 25 nguyên tắc giám sát NH Ủy ban BASEL (Hiệp ƣớc vốn BASEL I), thực chuyển dần sang phƣơng pháp tra sở rủi ro Thanh tra sở rủi ro phƣơng pháp tra tập trung vào việc đánh giá mức độ rủi ro NH gặp phải không tuân thủ quy định, quy trình có thủ tục, quy định hoạt động phù hợp; đồng thời sở đánh giá mức độ rủi ro, nguồn lực để kiểm soát, cảnh báo, xử lý NH; đƣa giải pháp buộc NH phải có hành động phù hợp để phòng ngừa giảm thiểu rủi ro; trì an toàn hệ thống NH 92 - NHNN cần ban hành quy định, hƣớng dẫn cụ thể yêu cầu NHTM xây dựng quy trình quản trị RRTD cho NH theo tiêu chí thống - Hoàn thiện Thông tƣ 02/2013/TT-NHNN Thống đốc NHNN quy định phân loại nợ có số điểm chƣa phù hợp nhƣ cần xem xét điều chỉnh theo hƣớng nợ gia hạn cần vào thời gian gia hạn số lần gia hạn để phân loại nợ, vào số lần gia hạn, mà không vào thời gian gia hạn nên đã đánh đồng xếp tất khoản nợ gia hạn vào nhóm nợ xấu,… - CIC tiếp tục đổi bƣớc mô hình tổ chức nhằm đẩy mạnh việc đôn đốc NHTM báo cáo thông tin, tăng cƣờng việc thu thập, xử lý quản lý thông tin đầu vào nhằm tạo sở liệu tốt nhằm giúp NH thực hoạt động kinh doanh ngăn ngừa rủi ro Đặc biệt trọng việc nâng cao chất lƣợng thông tin đầu vào, thƣờng xuyên cập nhật bảo đảm thông tin đầy đủ, xác, tăng cƣờng mở rộng phát triển thêm nhiều sản phẩm thông tin hữu ích, thiết thực - Với vai trò đầu mối, NHNN yêu cầu NHTM thực cung cấp thông tin tiêu tài phi tài khách hàng có quan hệ tín dụng, đồng thời NHNN xây dựng bổ sung thông tin định hƣớng phát triển ngành, lĩnh vực kinh doanh, nhằm mục đích giúp NH có nguồn thông tin xác để phân tích thẩm định khách hàng vay vốn hạn chế đƣợc rủi ro hoạt động tín dụng Bên cạnh NHNN đƣa biện pháp xử lý hành kịp thời NH không chấp hành quy định việc cung cấp thông tin Kết luận chƣơng Căn lý luận chƣơng sở khoa học thực tiễn chƣơng 2, chƣơng đƣa số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị RRTD BIDV Quảng Ngãi, cụ thể giải pháp chủ yếu đề tài: Một là, Về công tác tổ chức CB: BIDV Quảng Ngãi cần hoàn thiện, xây dựng đội ngũ CB làm công tác tín dụng chuyên môn hóa có kinh nghiệm quản trị RRTD Hai là, Về quản lý danh mục tín dụng: BIDV Quảng Ngãi cần phải kiểm soát tỷ trọng cho vay bảo đảm tài sản, khách hàng có vay lớn; Cần kiểm soát tỷ trọng cho vay số ngành hàng lớn, ngành hàng có độ rủi ro cao; Cần thực nghiêm túc việc đánh giá lại tài sản bảo đảm theo định kỳ 93 để trích đủ dự phòng có khả bù đắp RRTD xảy ra, tài sản bảo đảm phƣơng tiện giao thông Ba là, Về thực quy trình cho vay: BIDV Quảng Ngãi cần tập trung nâng cao chất lƣợng thẩm định, trọng xác định giới hạn tín dụng cho khách hàng, nhóm khách hàng liên quan, phân tích rủi ro dự án xác định kỳ hạn nợ phù hợp với dòng tiền vào khách hàng Đồng thời, giám sát chặt chẽ trình giải ngân sử dụng vốn sau vay, nâng cao tính thực tiễn khả đánh giá xác hệ thống XHTDNB Bốn là, Về biện pháp xử lý RRTD: BIDV Quảng Ngãi cần quan tâm đến bảo hiểm tính mạng ngƣời vay tài sản bảo đảm nợ, phƣơng tiện giao thông vận tải Đồng thời có qui định cụ thể việc xử lý trách nhiệm vi phạm cá nhân tập thể để xảy nợ xấu, nguyên nhân chủ quan Năm là, giải pháp khác: Cần hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị RRTD, đánh giá rủi ro phát sinh việc phát triển sản phẩm nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội 94 KẾT LUẬN Cùng với việc không ngừng gia tăng sản phẩm dịch vụ NH, tập trung nguồn lực cho hoạt động bán lẻ, tín dụng sản phẩm chủ yếu mang lại thu nhập cho BIDV Mặt khác, BIDV Quảng Ngãi phải tăng trƣởng tín dụng để thực đề án tái cấu trúc NH, tiếp tục khẳng định vị trí NHTM chủ lực thị trƣờng tài chính, vƣợt qua cạnh tranh ngày gay gắt NHTM địa bàn Đi đôi với tăng trƣởng đó, RRTD điều tránh khỏi Tuy nhiên, chấp nhận đƣợc rủi ro mức độ để đảm bảo đƣợc tăng trƣởng có hiệu bền vững đòi hỏi công tác quản trị RRTD phải đƣợc tăng cƣờng thông qua giải pháp hợp lý Xuất phát từ yêu cầu đó, sở phƣơng pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích đề tài giải đƣợc vấn đề sau: Đề tài trình bày sở lý luận RRTD bao gồm khái niệm đặc điểm bản, nguyên nhân dẫn đến RRTD Đề tài vào nghiên cứu quản trị rủi ro phƣơng pháp quản trị RRTD Đề tài nêu điểm hoạt động tín dụng BIDV Quảng Ngãi qua thời kỳ, phân tích thực trạng tín dụng RRTD theo cấu loại vay, đối tƣợng khách hàng để tìm nhân tố tác động đến RRTD Trên sở đó, luận văn nghiên cứu thực tiễn trình quản trị RRTD BIDV Quảng Ngãi, phân tích mặt đƣợc mặt hạn chế công tác quản trị RRTD Đây để đƣa giải pháp kiến nghị góp phần nâng cao hiệu công tác quản trị RRTD Để hoàn thiện công tác quản trị RRTD BIDV Quảng Ngãi, đề tài chọn lọc đề nghị số giải pháp BIDV Quảng Ngãi, kiến nghị BIDV, NHNN Các giải pháp nhằm: - Hoàn thiện hệ thống tổ chức qui trình cho vay đảm bảo đƣợc tính thống tính tuân thủ toàn hệ thống; Chú trọng đến chất lƣợng nguồn nhân lực đạo đức lực chuyên môn - Xây dựng sách tín dụng an toàn hiệu quả, phát huy đƣợc lợi thế, chủ động xây dựng danh mục với tỷ trọng đầu tƣ tối ƣu vào loại ngành nghề cụ thể, phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế địa phƣơng 95 - Kiểm soát rủi ro từ thiết lập sách tín dụng cụ thể cho giai đoạn; thực thi sách cách triệt để thông qua hệ thống tổ chức cho vay chặt chẽ với qui trình thống đảm bảo kiểm soát đƣợc rủi ro qua công đoạn; nhận diện định lƣợng sớm rủi ro xảy để giám sát, phòng ngừa xử lý kịp thời… giải pháp tích cực, đồng hành với biện pháp hỗ trợ từ BIDV, NHNN ban ngành địa phƣơng giúp BIDV Quảng Ngãi phát triển tín dụng hiệu an toàn, góp phần làm cho hoạt động kinh doanh đơn vị ngày phát triển bền vững Đề tài đƣợc viết sở kết hợp lý thuyết, thực trạng công tác quản trị RRTD BIDV Quảng Ngãi kinh nghiệm thực tiễn thời gian công tác BIDV hẳn mang tính khả thi Tuy nhiên, kết thực phụ thuộc vào sách điều hành tín dụng quản trị RRTD NHNN, BIDV tâm tập thể CBNV BIDV Quảng Ngãi việc vận dụng giải pháp công tác thực tiễn Mặc dù, trình nghiên cứu thân cố gắng nhƣng mang tính lịch sử Trong tƣơng lai, tình hình kinh tế - xã hội biến động, phát sách không tránh khỏi vƣớng mắc Điều đòi hỏi quan tâm điều chỉnh kịp thời giải pháp lâu dài cho công tác quản trị RRTD NHTM 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO BIDV Quảng Ngãi (2013), Báo cáo hoạt động kinh doanh qua năm 20112013 Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị ngân hàng thương mại đại, Nxb Phương Đông Lê Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Nhung (2009), Tiền tệ ngân hàng, Nxb Thống kê TP.HCM Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc về: “Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD” Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2007), định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Thống đốc ngân hàng Nhà nƣớc việc sửa đổi, bổ sung số điều quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo định 493/2005/QĐ-NHNN, Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2006), Quyết định số 8598/QĐ-BNC ngày 20/10/2006 quy định việc ban hành hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2009), Công văn 6020/QĐ-PC ngày 20/10/2009 việc sửa đổi bổ sung số điều QĐ 3979/QĐ-PC ngày 13/7/2009 giao dịch bảo đảm cho vay; Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2009), Quy định số 3979/QĐPC ngày 13/7/2009 quy định giao dịch bảo đảm cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2011), Công văn 4766/QĐ-PC ngày 03/10/2011 việc sửa đổi Mục 40 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 6020/QĐ-PC ngày 20/10/2009 việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định số 3979/QĐ-PC ngày 13/7/2007 giao dịch bảo đảm cho vay 10 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2012), Công văn số 2615/CVNHBL2 ngày 30/07/2012 việc Hướng dẫn thực phân cấp thẩm quyền phán tín dụng cấp điều hành hoạt động tín dụng bán lẻ 11 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2012), Quy trình cho vay số 4599/QĐ-NHBL2 ngày 02/11/2012 quy định cấp tín dụng bán lẻ 12 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2012), Quyết định số 2202/QĐ-QLTD2 ngày 10/07/2012 Quy định thẩm quyền phán tín dụng cấp điều hành BIDV 13 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2013), Quy trình cho vay số 379/QĐ-QLTD ngày 24/01/2013 quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp 14 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2013), Quyết định số 530/QĐQLRRTD ngày 31/01/2013 quy định việc tổ chức hoạt động Hội đồng tín dụng cấp 15 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nxb Thống kê TP.HCM 17 Nguyễn Đào Tố (2008), Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng từ ứng dụng nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu, Tạp chí Ngân hàng 18 PGS TS Nguyễn Minh Duệ (2007), Bài giảng quản trị rủi ro, Trƣờng ĐHBK Hà Nội 19 Trƣờng đào tạo BIDV (2013) Bài giảng quản trị RRTD, quản lý rủi ro NHTM (chƣơng trình đào tạo danh cho Lãnh đạo Chi nhánh luân chuyển TSC) 20 Peter S.Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài 21 Trang web http://www.dddn.com.vn 22 Trang web http://www.tapchitaichinh.vn [...]... Quảng Ngãi, cùng với áp lực quản trị RRTD khi BIDV Quảng Ngãi chính thức trở thành NH TMCP và qua quá trình công tác tại BIDV Quảng Ngãi đã trở thành động lực để tôi chọn đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi 2 Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài Hoạt động quản trị RRTD đã đƣợc rất nhiều tác giả nghiên cứu tại nhiều tổ chức tín dụng. .. Trong hệ thống BIDV, đã có một số tác giả nghiên cứu với một số đề tài nhƣ: “Hạn chế RRTD tại Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển – Chi nhánh Gia Lai” của Trƣơng Nhật Tân, Quản trị RRTD tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Bình Định” của Nguyễn Anh Dũng, “Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng tại Ngân 1 hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy” của Lê Quốc Khánh, Quản trị RRTD tại. .. tác thẩm định khách hàng phải nhanh chóng, tạo sự thuận lợi tối đa cho khách hàng Bằng cách nào dung hoà giữa tăng trƣởng tín dụng, tạo sự thuận lợi tối đa cho khách hàng và hạn chế rủi ro nhất là RRTD là vấn đề then chốt trong hoạt động tín dụng Xuất phát từ yêu cầu nghiên cứu, đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi đã giải quyết... tài Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi với mong muốn góp một phần nhỏ trong việc hạn chế RRTD tại BIDV Quảng Ngãi, nhằm xây dựng định hƣớng kinh doanh của BIDV Quảng Ngãi đảm bảo an toàn, hiệu quả, vừa tăng trƣởng tín dụng nhƣng cũng kiểm soát đƣợc RRTD, hạn chế thấp nhất khi RRTD xảy ra 3 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu các vấn về quản trị. .. những kế hoạch khác nhau trong đánh đổi lợi nhuận và rủi ro để giải quyết đƣợc cả hai vấn đề thu nhập và rủi ro một cách hợp lý Theo nguyên tắc chung trong quản trị rủi ro, việc quản trị rủi ro phải đảm bảo thực hiện đồng bộ các khâu [19]: Một là, nhận biết rủi ro: Là quá trình nhận thức các rủi ro hiện tại, rủi ro tƣơng lai, rủi ro tiềm tàng liên quan đến doanh nghiệp, các rủi ro có thể hình dung về... Khánh, Quản trị RRTD tại Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam của Lê Thị Hồng Điều,… Tuy nhiên, các giải pháp nghiên cứu trƣớc đây đã đƣa ra đƣợc những giải pháp chung nhất và mang tính thời điểm, phạm vi trong một chi nhánh cụ thể Bên cạnh đó, hiện tại BIDV Quảng Ngãi chƣa có nghiên cứu nào về quản trị RRTD tại NH Quá trình công tác tại BIDV Quảng Ngãi cùng với xu thế phát triển của thị trƣờng, tôi... thông báo chi n lƣợc giải quyết rủi ro (từ trên xuống dƣới) và thông báo các thông tin rủi ro (từ dƣới lên trên) về tất cả các rủi ro quan trọng, tận dụng cơ chế giám sát bên ngoài (kiểm toán độc lập, cơ quan quản lý và giám sát của thị trƣờng) Toàn bộ quá trình quản trị rủi ro đƣợc thể hiện theo hình kim tự tháp sau: Chi n lƣợc rủi ro Mục tiêu của ngân hàng Nhận biết rủi ro Thực thi quản trị rủi ro Kiểm... tiêu kinh doanh của doanh nghiệp Rủi ro đối với một NH là mức độ không chắc chắn liên quan tới một vài sự kiện Trong hoạt động của NHTM có rất nhiều loại rủi ro, trong đó các NH thƣờng quan tâm tới 6 loại rủi ro chính: RRTD, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trƣờng, rủi ro tác nghiệp, rủi ro pháp lý và rủi ro danh tiếng RRTD là rủi ro thƣờng xuyên xảy ra, chi m tỷ trọng lớn và gây ra hậu quả nặng nề nhất... quản trị RRTD tại BIDV Quảng Ngãi Chƣơng 3: Giải pháp tăng cƣờng quản trị RRTD tại BIDV Quảng Ngãi 3 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RRTD CỦA NHTM 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RRTD CỦA NHTM 1.1.1 Một số khái niệm về tín dụng, RRTD NH Trong thực tế, thuật ngữ tín dụng đƣợc hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau Tín dụng xuất phát từ gốc chữ Latinh - tức là tin tƣởng, tín nhiệm Tín dụng đƣợc diễn giải... xuất một số giải pháp nhằm tăng cƣờng quản trị RRTD tại BIDV Quảng Ngãi 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài: Thực trạng quản trị RRTD tại BIDV Quảng Ngãi Phạm vi nghiên cứu: Quản trị RRTD tại BIDV Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2013 và trong thời gian tới 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Để phù hợp với nội dung, yêu cầu, mục đích của đề tài, đề tài sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau: ... Automatic Teller Machine Nghĩa Tiếng Việt Máy rút tiền tự động Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển BIDV Việt Nam BIDV Quảng Ngãi Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi CB Cán... Xuất phát từ yêu cầu nghiên cứu, đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi giải vấn đề sau: - Hệ thống hóa sở lý luận RRTD quản trị RRTD... hành nghiên cứu đề tài Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi với mong muốn góp phần nhỏ việc hạn chế RRTD BIDV Quảng Ngãi, nhằm xây dựng định
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI , QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI , QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn