Luận văn thạc sĩ kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng tại việt nam

108 799 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2015, 08:07

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ***** TRƯƠNG TUẤN ANH LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI: U U KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VÀNG TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế Tài - Ngân hàng GVHD : TS NGUYỄN THỊ MỸ DUNG TP.HCM, tháng 04/2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Tài ngân hàng với đề tài “Kiểm định nhân tố ảnh hưởng xây dựng mô hình dự báo giá vàng Việt Nam” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc Các thông tin sử dụng luận văn đáng tin cậy trung thực Học viên TRƯƠNG TUẤN ANH LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ này, trước hết em xin hết lòng cảm ơn Thầy, Cô trường Đại học Tài – Marketing truyền đạt cho em kiến thức quý báu, học lý luận suốt thời gian học tập trường Đặc biệt em xin gửi lòng biết ơn trân trọng đến cô Nguyễn Thị Mỹ Dung, người hướng dẫn, bảo em để hoàn thành tốt luận văn Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Phương Nam, giảng viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM hỗ trợ em mặt tài liệu nghiên cứu số kiến thức chuyên môn trình chạy mô hình thực luận văn Một lần nữa, em xin tri ân đến tất người lòng chân thành Học viên TRƯƠNG TUẤN ANH DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTW : Ngân hàng Trung Ương NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng Nhà nước SGD : Sở giao dịch WGC : World Gold Council (Hội đồng vàng giới) CRB : Commodity Research Bureau (chỉ số hàng hóa) IMF : International Monetary Fund (Quỹ tiền tệ quốc tế) OLS : Ước lượng bình phương bé - Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu - Chương 2: Lý luận tổng quan đặc điểm vàng thị trường vàng - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu - Chương 4: Kết nghiên cứu - Chương 5: Kết luận kiến nghị MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU U U 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VÀNG U U 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VÀNG 2.1.1 Đặc điểm vàng 2.1.1.1 Vàng kim loại quý 2.1.1.2 Vàng hàng hóa đặc biệt 2.1.1.3 Vàng khoản đầu tư 2.1.1.4 Vàng dự trữ quốc gia 2.1.2 Đơn vị đo lường cách niêm yết giá vàng 2.2 CÁC YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VÀNG Ở VIỆT NAM 2.2.1 Biến động cung – cầu vàng 2.2.2 Chính sách Nhà nước 2.2.3 Giá vàng giới 10 2.2.4 Tỷ giá USD/VND 10 2.2.5 Giá dầu 11 2.2.6 Lãi suất tiền gửi 11 2.2.7 Biến động giá chứng khoán 11 2.2.8 Các yếu tố khác 11 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VÀNG 12 2.3.1 Các nghiên cứu Việt Nam 12 2.3.2 Những nghiên cứu giới 13 2.3.3 Kết luận rút từ nghiên cứu thực nghiệm lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam 15 TÓM TẮT CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 U U 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 19 3.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 19 3.2.1 Sử dụng mô hình hồi quy bội nghiên cứu biến động giá vàng 19 3.2.2 Tiêu chí lựa chọn mô hình 20 3.2.3 Kiểm định giả thuyết 20 3.2.4 Mô hình ARIMA 22 3.2.5 Mô hình ARCH, GARCH, TGARCH 23 3.3 XÁC ĐỊNH CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU 24 3.3.1 Ảnh hưởng Lãi suất tiền gửi đến Giá vàng Việt Nam 24 3.3.2 Ảnh hưởng Tỷ giá hối đoái USD/VND đến Giá vàng Việt Nam 25 3.3.3 Ảnh hưởng Giá dầu giới đến giá vàng Việt Nam 26 3.3.4 Ảnh hưởng Giá bạc giới đến giá vàng Việt Nam 28 3.3.5 Ảnh hưởng Giá vàng giới đến giá vàng Việt Nam 28 3.4 DỮ LIỆU VÀ NGUỒN DỮ LIỆU 30 TÓM TẮT CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 U U 4.1 GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2007 - 2011 33 4.1.1 Mô hình hồi quy 34 4.1.2 Xử lý tồn xu chuỗi liệu 36 4.1.2.1 Xét tính dừng chuỗi liệu 36 4.1.2.2 Xử lý tồn xu chuỗi liệu 38 4.1.3 Mô hình hồi quy bội với liệu khử yếu tố xu 41 4.1.4 Kiểm tra phù hợp mô hình 42 4.1.4.1 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 42 4.1.4.2 Kiểm tra tượng tự tương quan 43 4.1.4.3 Kiểm tra tượng phương sai sai số thay đổi 44 4.1.5 Giải thích kết đạt 45 4.2 GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG 1/2012 – THÁNG 5/2014 45 4.2.1 Mô hình hồi quy 46 4.2.2 Xử lý tồn xu chuỗi liệu 48 4.2.2.1 Xét tính dừng chuỗi liệu 48 4.2.2.2 Xử lý tồn xu chuỗi liệu 51 4.2.3 Mô hình hồi quy bội với liệu khử yếu tố xu 54 4.2.4 Kiểm tra phù hợp mô hình 55 4.2.4.1 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 55 4.2.4.2 Kiểm tra tượng tự tương quan 56 4.2.4.3 Kiểm tra tượng phương sai sai số thay đổi 57 4.2.5 Mô hình ARIMA 58 4.2.6 Mô hình hồi quy bội với tất nhân tố chọn 61 4.2.7 Mô hình ARCH 62 4.3 KẾT QUẢ DỰ BÁO 63 4.4 TÓM TẮT VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 64 TÓM TẮT CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 U U 5.1 KẾT LUẬN 69 5.2 GỢI Ý VỀ CHÍNH SÁCH 69 5.2.1 Về lãi suất tiền gửi 70 5.2.2 Về tỷ giá USD/VND 70 5.2.3 Về yếu tố cung vàng 70 5.2.4 Về yếu tố mùa 71 5.2.5 Về sách Nhà nước 71 5.4 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 71 TÓM TẮT CHƯƠNG 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC AR(1) MA(1) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Inverted AR Roots Inverted MA Roots 0.291083 0.232076 0.812016 0.787496 505547.6 5.88E+12 -390.7484 1.955182 29 -.23 0.389023 0.395599 0.748239 0.586644 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 0.4619 0.5632 -355943.1 1096677 29.24063 29.43260 29.29771 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG PHỤ LỤC 3.1: Kiểm định tính dừng chuỗi liệu giá vàng nước giai đoạn 2007 - 2011 Null Hypothesis: VGP has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* 0.694591 -3.546099 -2.911730 -2.593551 0.9911 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(VGP) Method: Least Squares Date: 12/13/14 Time: 03:00 Sample (adjusted): 2007M02 2011M12 Included observations: 59 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob VGP(-1) C 0.011700 251711.7 0.016845 437635.9 0.694591 0.575162 0.4901 0.5674 0.008393 -0.009004 1248506 8.88E+13 -910.9101 0.482456 0.490134 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 533945.8 1242923 30.94610 31.01653 30.97360 1.735658 PHỤ LỤC 3.2: Kiểm định tính dừng sai phân bậc giá vàng nước giai đoạn 2007 - 2011 Null Hypothesis: D(VGP) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -6.379829 -3.548208 -2.912631 -2.594027 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(VGP,2) Method: Least Squares Date: 12/13/14 Time: 03:03 Sample (adjusted): 2007M03 2011M12 Included observations: 58 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(VGP(-1)) C -0.872462 461215.4 0.136753 182525.7 -6.379829 2.526852 0.0000 0.0144 0.420903 0.410562 1255209 8.82E+13 -895.7639 40.70222 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -39142.71 1634922 30.95738 31.02843 30.98505 1.897253 PHỤ LỤC 3.3: Kiểm định tính dừng chuỗi liệu giá vàng nước giai đoạn 2012 – tháng 5/2014 Null Hypothesis: VGP has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=6) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -1.062923 -3.699871 -2.976263 -2.627420 0.7153 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(VGP) Method: Least Squares Date: 12/13/14 Time: 02:54 Sample (adjusted): 29 Included observations: 27 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob VGP(-1) D(VGP(-1)) C -0.050228 0.529938 1856201 0.047254 0.171105 1959181 -1.062923 3.097145 0.947437 0.2984 0.0049 0.3529 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.288229 0.228914 963008.5 2.23E+13 -408.7223 4.859347 0.016908 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -355943.1 1096677 30.49795 30.64193 30.54076 1.698836 PHỤ LỤC 3.4: Kiểm định tính dừng sai phân bậc giá vàng nước giai đoạn 2012 – tháng 5/2014 Null Hypothesis: D(VGP) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=6) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -3.068949 -3.699871 -2.976263 -2.627420 0.0412 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(VGP,2) Method: Least Squares Date: 12/13/14 Time: 02:50 Sample (adjusted): 29 Included observations: 27 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(VGP(-1)) C -0.512170 -216300.6 0.166888 191854.4 -3.068949 -1.127421 0.0051 0.2703 0.273645 0.244591 965505.3 2.33E+13 -409.3434 9.418449 0.005113 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -69690.70 1110871 30.46988 30.56587 30.49842 1.649830 PHỤ LỤC 4: KIỂM TRA HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN PHỤ LỤC 4.1: Kết kiểm định tượng tự tương quan giai đoạn 2007 - 2011 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.753318 0.000000 Prob F(2,54) Prob Chi-Square(2) 0.4757 1.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 12/06/14 Time: 11:01 Sample: 2007M02 2011M12 Included observations: 59 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(IR) D(OP) D(WGP) RESID(-1) RESID(-2) 10300.78 -1784.587 96.22459 0.167775 -0.037812 101723.9 14111.76 1717.239 0.137106 0.137868 0.101262 -0.126461 0.056034 1.223688 -0.274265 0.9197 0.8998 0.9555 0.2264 0.7849 -0.016432 -0.091723 653276.5 2.30E+13 -871.1006 2.006569 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 131196.8 625231.4 29.69833 29.87439 29.76705 PHỤ LỤC 4.2: Kết kiểm định tượng tự tương quan giai đoạn 2012 – tháng 5/2014 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 1.574327 3.156560 Prob F(2,24) Prob Chi-Square(2) 0.2278 0.2063 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 12/13/14 Time: 20:11 Sample: 29 Included observations: 28 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(EX) D(SP) RESID(-1) RESID(-2) 459.9490 -10076.28 0.362174 -0.039577 2770.975 56795.05 0.210523 0.209081 0.165988 -0.177415 1.720357 -0.189293 0.8696 0.8607 0.0982 0.8515 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.112734 0.001826 521608.3 6.53E+12 -406.1830 1.865190 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter -31056.53 522085.2 29.29879 29.48910 29.35697 PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI PHỤ LỤC 5.1: Kết kiểm định phương sai thay đổi giai đoạn 2007 - 2011 Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.805845 10.17376 11.74988 Prob F(6,52) Prob Chi-Square(6) Prob Chi-Square(6) 0.1161 0.1175 0.0678 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/06/14 Time: 11:18 Sample: 2007M02 2011M12 Included observations: 59 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C D(IR)^2 D(IR)*D(OP) D(IR)*D(WGP) D(OP)^2 D(OP)*D(WGP) D(WGP)^2 2.92E+11 7.89E+10 -1.54E+10 2.84E+09 3.78E+08 -3.47E+08 32454240 1.03E+11 9.88E+10 2.73E+10 2.71E+09 1.59E+09 2.96E+08 19376864 2.825872 0.798827 -0.565699 1.047909 0.238733 -1.173911 1.674896 0.0067 0.4280 0.5740 0.2995 0.8123 0.2458 0.1000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.172437 0.076949 6.23E+11 2.02E+25 -1682.300 1.805845 0.116086 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 4.02E+11 6.48E+11 57.26440 57.51089 57.36062 1.716264 PHỤ LỤC 5.2: Kết kiểm định phương sai thay đổi giai đoạn 2012 – tháng 5/2014 Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.357286 1.197040 0.812462 Prob F(3,24) Prob Chi-Square(3) Prob Chi-Square(3) 0.7843 0.7537 0.8465 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/13/14 Time: 20:13 Sample: 29 Included observations: 28 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C D(EX)^2 D(EX)*D(SP) D(SP)^2 2.64E+11 40870121 6.61E+09 5.28E+09 7.96E+10 86613231 1.18E+10 1.27E+10 3.320746 0.471869 0.560345 0.414462 0.0029 0.6413 0.5804 0.6822 0.042751 -0.076905 3.50E+11 2.94E+24 -781.8292 0.357286 0.784319 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 2.64E+11 3.37E+11 56.13066 56.32097 56.18884 2.367064 PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MỘT SỐ MÔ HÌNH ARIMA PHỤ LỤC 6.1: Kiểm định mô hình ARIMA(1,1,1) Dependent Variable: D(VGP) Method: Least Squares Date: 12/18/14 Time: 11:54 Sample (adjusted): 2012M03 2014M05 Included observations: 27 after adjustments Convergence achieved after 12 iterations MA Backcast: 2012M02 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AR(1) MA(1) -367390.3 0.130355 0.516909 317836.3 0.293020 0.264018 -1.155910 0.444866 1.957856 0.2591 0.6604 0.0620 0.309635 0.252105 948416.5 2.16E+13 -408.3101 5.382118 0.011720 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Inverted AR Roots Inverted MA Roots 13 -.52 PHỤ LỤC 6.2: KiỂm định mô hình ARIMA(2,1,2) Dependent Variable: D(VGP) Method: Least Squares Date: 12/18/14 Time: 11:35 Sample (adjusted): 2012M04 2014M05 Included observations: 26 after adjustments Convergence achieved after 25 iterations MA Backcast: 2012M02 2012M03 -355943.1 1096677 30.46741 30.61140 30.51023 1.980387 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AR(2) MA(2) -404792.5 -0.629754 0.979054 236317.7 0.182818 0.102489 -1.712916 -3.444704 9.552784 0.1002 0.0022 0.0000 0.190985 0.120636 1047532 2.52E+13 -395.7092 2.714821 0.087398 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -345694.8 1117076 30.66994 30.81510 30.71174 1.034007 Kết kiểm tra phần dư có nhiễu trắng: Như vậy, sai số mô hình ARIMA(2,1,2) chuỗi dừng có phân phối chuẩn Sai số nhiễu trắng PHỤ LỤC 6.3: Kiểm định mô hình ARIMA(1,1,2) Dependent Variable: D(VGP) Method: Least Squares Date: 12/18/14 Time: 12:02 Sample (adjusted): 2012M03 2014M05 Included observations: 27 after adjustments Convergence achieved after 15 iterations MA Backcast: 2012M01 2012M02 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AR(1) MA(2) -393033.8 0.586972 -0.286583 338150.8 0.191601 0.233505 -1.162303 3.063511 -1.227313 0.2565 0.0053 0.2316 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.266053 0.204891 977895.0 2.30E+13 -409.1365 4.349953 0.024433 Inverted AR Roots Inverted MA Roots 59 54 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -.54 -355943.1 1096677 30.52863 30.67261 30.57144 1.783488 Kết kiểm tra phần dư có nhiễu trắng: Như vậy, sai số mô hình ARIMA(1,1,2) chuỗi dừng có phân phối chuẩn Sai số nhiễu trắng PHỤ LỤC 6.4: Kiểm định mô hình ARIMA(2,1,1) Dependent Variable: D(VGP) Method: Least Squares Date: 12/18/14 Time: 12:07 Sample (adjusted): 2012M04 2014M05 Included observations: 26 after adjustments Convergence achieved after 11 iterations MA Backcast: 2012M03 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -358645.9 379213.0 -0.945764 0.3541 AR(2) MA(1) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Inverted AR Roots Inverted MA Roots 0.166743 0.686485 0.320644 0.261570 959925.5 2.12E+13 -393.4385 5.427807 0.011725 41 -.69 0.237233 0.179522 0.702866 3.823967 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.4892 0.0009 -345694.8 1117076 30.49527 30.64043 30.53707 2.009956 -.41 Kết kiểm tra phần dư có nhiễu trắng: Như vậy, sai số mô hình ARIMA(2,1,1) chuỗi dừng có phân phối chuẩn Sai số nhiễu trắng PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ARCH MÔ HÌNH (2.5) Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic Obs*R-squared 0.297741 0.318600 Prob F(1,24) Prob Chi-Square(1) 0.5903 0.5725 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/27/14 Time: 11:34 Sample (adjusted): 2012M04 2014M05 Included observations: 26 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RESID^2(-1) 2.02E+11 0.108617 6.16E+10 0.199057 3.280645 0.545656 0.0032 0.5903 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.012254 -0.028902 2.22E+11 1.19E+24 -715.1548 0.297741 0.590338 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.26E+11 2.19E+11 55.16576 55.26253 55.19362 1.950697 [...]... sự ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô là các biến độc lập lên giá vàng Việt Nam là biến phụ thuộc, tác giả thực hiện kiểm định các giả thuyết sau: • H 01 : Lãi suất tiền gửi không ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam R R 19 • H 02 : Tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam R R • H 03 : Giá dầu thế giới không ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam R R • H 04 : Giá bạc thế giới không ảnh hưởng đến giá vàng. .. giá vàng Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế TP.HCM 6 Đinh Thị Ngọc Mai, 2010, Một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng và phát triển hoạt động đầu tư vàng tại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế TP.HCM 7 Lê Phạm Hạnh Nguyên, 2012, Giá vàng và một số nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng tại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế TP.HCM 8 Phạm Thị Huyền Trang, 2012, Các nhân tố ảnh. .. phát triển thị trường vàng tại Việt Nam Chính vì thế, việc phân tích, kiểm định, giải thích các yếu tố vĩ mô tác động đến giá vàng để từ đó đưa ra dự báo cũng như nhận định về xu hướng biến động giá vàng là một trong những việc làm hết sức cần thiết Xuất phát từ những lý do đó, tác giả đã chọn đề tài Kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng tại Việt Nam cho việc nghiên cứu luận văn của mình 1.2 MỤC... ứng với giá vàng thế giới Luận văn thạc sĩ “Mối quan hệ giữa giá vàng và lạm phát tại Việt Nam , Nguyễn Thị Hòa, 2011 Trong luận văn tác giả thực hiện phương pháp kiểm định nhân quả Granger (Granger Causality) để kiểm tra mối quan hệ nhân quả giữa các biến giá vàng, lạm phát và tỷ giá USD/VND Kết quả cho thấy giá vàng có tác động cùng chiều đến lạm phát Luận văn “Mô hình dự báo giá vàng Việt Nam , Thái... 2011 Trong luận văn tác giả tiến hành kiểm định các nhân tố tác động đến giá vàng tại Việt Nam gồm giá vàng thế giới, giá dầu, tỷ giá USD/VND và tác động của giá vàng trong quá khứ dựa theo số liệu thực tế của các nhân tố đó trong khoảng thời gian từ tháng 01/2008 đến tháng 07/2011 Kết quả giá vàng trong nước có tác động cùng chiều với giá vàng thế giới và tỷ giá USD/VND Ngoài việc kiểm định ra tác... 2.2 CÁC YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VÀNG Ở VIỆT NAM 2.2.1 Biến động cung – cầu vàng • Biến động nguồn cung: Nguồn cung vàng của Việt Nam hàng năm chính là nguồn vàng nhập khẩu Khi giá vàng trong nước thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi, các công ty kinh doanh vàng có sẵn nguồn vàng sẽ xuất khẩu vàng để thu lợi nhuận Ngược lại, khi giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới, họ lại nhập khẩu vàng. .. Giá bạc thế giới, Giá vàng thế giới thực sự có ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam tùy theo giai đoạn nghiên cứu Theo đó, Lãi suất tiền gửi, Giá bạc thế giới và Giá vàng thế giới tương quan thuận với giá vàng Việt Nam; Tỷ giá hối đoái và Giá dầu thế giới tương quan nghịch với giá vàng Việt Nam Với việc sử dụng mô hình ARIMA(1,1,1), tác giả đã xây dựng được mô hình dự báo giá vàng Việt Nam trong 7 tháng... Faktorler TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn tập trung phân tích, kiểm định và giải thích sự ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô như Lãi suất tiền gửi, Tỷ giá hối đoái, Giá dầu thế giới, Giá bạc thế giới, Giá vàng thế giới đến giá vàng Việt Nam Qua đó xây dựng nên mô hình dự báo về giá vàng trong tương lai nhằm giúp người dân và các nhà đầu tư có sự hoạch định về chiến lược kinh doanh của mình, đồng thời giúp các nhà điều... 02/2010, Giá vàng và Tỷ lệ lạm phát Ấn Độ tương quan thuận Trong bài nghiên cứu này tác giả kết luận rằng Vàng thực sự là một hàng rào chống lại sự biến động của đồng đô la Mỹ trên sàn giao dịch nước ngoài” 2.3.3 Kết luận rút ra từ các nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng ở Việt Nam Qua tham khảo các nghiên cứu thực nghiệm về sự ảnh hưởng của các yếu tố đến giá vàng, ... nhận thấy: Hầu hết các nghiên cứu đều cho rằng có nhiều nhân tố tác động không nhỏ đến giá vàng, tuy nhiên vẫn chưa có mô hình nào tổng hợp tác động của tất cả yếu tố trên lên giá vàng Việt Nam Nguyên nhân một phần là do các yếu tố tác động lên giá vàng còn có tác động lẫn nhau nên rất khó để xem xét Do đó, khi nghiên cứu các yếu tố tác động đến giá vàng ở Việt Nam, tác giả vận dụng các kết quả nghiên ... 2012, Giá vàng số nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế TP.HCM Phạm Thị Huyền Trang, 2012, Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng kinh tế Việt Nam, Luận văn. .. dầu giới không ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam R R • H 04 : Giá bạc giới không ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam R R • H 05 : Giá vàng giới không ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam R R 3.2.2 Tiêu... 3.3.3 Ảnh hưởng Giá dầu giới đến giá vàng Việt Nam 26 3.3.4 Ảnh hưởng Giá bạc giới đến giá vàng Việt Nam 28 3.3.5 Ảnh hưởng Giá vàng giới đến giá vàng Việt Nam 28 3.4 DỮ LIỆU VÀ NGUỒN
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng tại việt nam , Luận văn thạc sĩ kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng tại việt nam , Luận văn thạc sĩ kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng tại việt nam

Từ khóa liên quan