Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại thị trấn đông khê, huyện thạch an, tỉnh cao bằng luận văn ths 2015

105 393 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2015, 19:25

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-----------------ĐINH THỊ BÍCH HẠNH“HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝNGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI THỊ TRẤN ĐÔNG KHÊ,HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG”LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGHà Nội - Năm 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ----------------ĐINH THỊ BÍCH HẠNH“HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝNGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI THỊ TRẤN ĐÔNG KHÊ,HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG”Chuyên ngành: Tài chính ngân hàngMã số: 60 34 02 01LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGNGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS.TS LÊ HÙNG SƠNHà Nội - Năm 2015 LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận văn này là kết quả của quá trình học tập, nghiêncứu khoa học độc lập và nghiêm túc của cá nhân tôi.Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực, cónguồn gốc rõ ràng, đƣợc trích dẫn và tham khảo từ các tài liệu, giáo trình vàcác công trình nghiên cứu đã đƣợc công bố.Những quan điểm đƣợc trình bày trong luận văn là quan điểm cá nhân.Các giải pháp nêu trong luận văn đƣợc rút ra từ những cơ sở lý luận và quátrình nghiên cứu thực tiễn.Tác giả luận vănĐinh Thị Bích Hạnh LỜI CẢM ƠNTrƣớc tiên, tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS LêHùng Sơn hiện tại đang công tác tại Kho bạc nhà nƣớc Việt Nam, giáo viênhƣớng dẫn đã tận tình chỉ bảo, theo sát và giúp đỡ cho tác giả trong suốt quátrình nghiên cứu, thu thập tài liệu, số liệu, và thực hiện luận văn, đồng thời cónhững ý kiến đóng góp quý báu để luận văn đƣợc hoàn thành tốt hơn.Bên cạnh đó, tác giả luận văn xin trân trọng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợnhiệt tình trong quá trình thu thập số liệu của các cán bộ công tác tại Ủy bannhân dân thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Đặc biệt là cáccán bộ kế toán tại phòng Tài chính – kế toán thị trấn.Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn gia đình đã động viên và giúp đỡ tác giảtrong quá trình nghiên cứu cũng nhƣ hoàn thành luận văn.Tác giả luận vănĐinh Thị Bích Hạnh MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam đoanLời cảm ơnDanh mục các từ viết tắt..................................................................................... iDanh mục các bảng ........................................................................................... iiDanh mục các biểu đồ ...................................................................................... iiiDanh mục sơ đồ................................................................................................ iiiMỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝLUẬN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ........................................ 51.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu ................................................................. 51.1.1. Những nghiên cứu đã có ..................................................................... 51.1.2. Sự khác biệt với đề tài đang nghiên cứu ............................................. 81.2.Tổng quan về ngân sách nhà nƣớc .............................................................. 91.2.1. Khái niệm và đặc điểm của ngân sách nhà nƣớc ................................ 91.2.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nƣớc .................................................... 91.2.1.2. Đặc điểm ngân sách nhà nƣớc.................................................... 111.2.2. Vai trò của ngân sách nhà nƣớc ........................................................ 131.2.3. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc .............................................. 161.2.3.1. Hệ thống ngân sách nhà nƣớc .................................................... 161.2.3.2. Nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc .................... 171.2.3.3. Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc........................ 181.3.Ngân sách xã ............................................................................................. 191.3.1. Khái niệm và đặc điểm ngân sách xã ................................................ 191.3.1.1. Khái niệm ngân sách xã ............................................................. 191.3.1.2. Đặc điểm ngân sách xã............................................................... 20 1.3.2. Quản lý ngân sách xã ........................................................................ 201.3.2.1. Khái niệm quản lý ngân sách xã ................................................. 201.3.2.2. Chu trình quản lý ngân sách xã .................................................. 211.3.2.3. Đánh giá quản lý ngân sách xã ................................................... 231.3.3. Quản lý thu ngân sách xã .................................................................. 241.3.3.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò thu ngân sách xã ....................... 241.3.3.2. Các nguồn thu ngân sách xã ....................................................... 251.3.4. Quản lý chi ngân sách xã .................................................................. 271.3.4.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò chi ngân sách xã ....................... 271.3.4.2. Nhiệm vụ chi ngân sách xã ......................................................... 281.3.5. Cân đối ngân sách xã ........................................................................ 291.3.6. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý ngân sách xã ............................ 301.3.6.1. Nhân tố khách quan .................................................................... 301.3.6.2. Nhân tố chủ quan ....................................................................... 31CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 332.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 332.2. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 332.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin, dữ liệu ........................................... 342.2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận ...................................................... 352.2.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu................................................................. 352.2.4. Tác động của phƣơng pháp nghiên cứu ............................................ 37CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀNƢỚC TẠI THỊ TRẤN ĐÔNG KHÊ, HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAOBẰNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 ................................................................... 393.1.Đặc điểm địa bàn nghiên cứu – Thị trấn Đông Khê ................................. 393.1.1. Đặc điểm vị trí địa lý – tự nhiên ....................................................... 393.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội .................................................................. 40 3.1.2.1. Về kinh tế .................................................................................... 403.1.2.2. Về xã hội ..................................................................................... 413.2.Thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nƣớc tại Thị trấn Đông Khêgiai đoạn 2010 - 2014 ...................................................................................... 423.2.1. Quản lý thu ngân sách thị trấn .......................................................... 423.2.1.1. Dự toán thu ................................................................................. 423.2.1.2. Quyết toán thu............................................................................. 493.2.1.3. So sánh quyết toán trên dự toán theo tỷ lệ % ............................. 553.2.1.4. Tỷ trọng các khoản thu so với tổng thu ...................................... 573.2.2 . Quản lý chi và nhiệm vụ chi ngân sách thị trấn ............................... 603.2.2.1. Dự toán chi ................................................................................. 603.2.2.2. Quyết toán chi ............................................................................. 653.2.2.3. So sánh quyết toán trên dự toán theo tỷ lệ % ............................. 693.2.2.4. Tỷ trọng các khoản chi so với tổng chi ...................................... 713.2.3. Cân đối thu – chi ngân sách thị trấn .................................................. 733.3.Hạn chế và nguyên nhân ........................................................................... 743.3.1. Hạn chế.............................................................................................. 743.3.1.1. Hạn chế về thu ngân sách ........................................................... 743.3.1.2. Hạn chế về chi ngân sách ........................................................... 763.3.1.3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ........................................ 773.3.2. Nguyên nhân ..................................................................................... 783.3.2.1. Nguyên nhân khách quan ........................................................... 783.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan ............................................................... 79CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝNGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI THỊ TRẤN ĐÔNG KHÊ, HUYỆN THẠCHAN, TỈNH CAO BẰNG .................................................................................. 81 4.1. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Đông Khê giai đoạn2015 – 2020. .................................................................................................... 814.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý NSNN tại thị trấn Đông Khê ...... 824.2.1. Quản lý nguồn thu tập trung và khuyến khích tăng thu .................... 824.2.2. Quản lý và sử dụng các khoản chi ngân sách có hiệu quả ................ 844.2.3. Tăng cƣờng kiểm tra, xử lý vi phạm quản lý NSNN ........................ 854.2.4. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý NSNN ......................................... 864.3. Kiến nghị .................................................................................................. 874.3.1. Đối với HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng ............................................ 874.3.2. Đối với HĐND, UBND huyện Thạch An ......................................... 884.3.3. Đối với Phòng Tài chính huyện Thạch An ....................................... 89KẾT LUẬN ..................................................................................................... 92TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 93 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTSTTKý hiệuNguyên nghĩa1GTGTGiá trị gia tăng2HĐNDHội đồng nhân dân3KBNNKho bạc nhà nƣớc4NSNgân sách5NSĐPNgân sách địa phƣơng6NSNNNgân sách nhà nƣớc7NSTƢNgân sách trung ƣơng8NSXNgân sách xã9TNDNThu nhập doanh nghiệp10TNCNThu nhập cá nhân11UBNDỦy ban nhân dâni DANH MỤC CÁC BẢNGSTTBảngNội dungTrang1Bảng 3.1Tình hình lập dự toán thu từ 2010 đến 2014462Bảng 3.2So sánh Dự toán thu NS giữa các năm (năm sau48so với năm trƣớc)3Bảng 3.3Tình hình quyết toán thu NS từ 2010 đến 2014494Bảng 3.4So sánh quyết toán thu NS giữa các năm (năm51sau so với năm trƣớc)5Bảng 3.5So sánh quyết toán trên dự toán thu NS theo %55từ 2010 đến 20146Bảng 3.6Tình hình dự toán chi NS từ năm 2010 đến 2014607Bảng 3.7So sánh dự toán chi NS giữa các năm (năm sau62so với năm trƣớc)8Bảng 3.8Tình hình quyết toán chi NS từ năm 2010 đến6520149Bảng 3.9So sánh quyết toán chi NS giữa các năm (năm67sau so với năm trƣớc)10Bảng 3.10 So sánh quyết toán trên dự toán chi NS theo tỷ69lệ % từ 2010 đến 201411Bảng 3.11 Tỷ trọng các khoản chi so với tổng chi NS từ712010 đến 201412Bảng 3.12 Tình hình cân đối thu – chi ngân sách thị trấn(2010 – 2014)ii73 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒSTT1Biểu đồNội dungBiểu đồ 3.1 Tỷ trọng các khoản thu so với tổng thu theo dựTrang57toán2Biểu đồ 3.2 Tỷ trọng các khoản thu so với tổng thu theoquyết toán58DANH MỤC SƠ ĐỒSTTSơ đồNội dungTrang1Sơ đồ 1.1Sơ đồ hệ thống ngân sách nhà nƣớc172Sơ đồ 1.2Sơ đồ quy trình lập dự toán ngân sách xã21iii MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiBất cứ một quốc gia nào cũng đều phải có quỹ tiền tệ để quốc gia đó cóthể tồn tại và phát triển cùng với các hoạt động trên mọi lĩnh vực của quốc giađó. Ngân sách nhà nƣớc là một chủ thể tài chính quan trọng trong hệ thống tàichính của một quốc gia, đồng thời nó cũng là công cụ tài chính chủ yếu giúpNhà nƣớc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình. Hệ thống NSNNđƣợc hình thành từ các cấp NSNN vì quỹ NSNN không chỉ có ở cấp Nhànƣớc mà còn có ở các cấp địa phƣơng bao gồm ngân sách của đơn vị hànhchính các cấp có HĐND và UBND. Hệ thống NSNN đƣợc phân cấp quản lýcũng nhƣ sự phân cấp quản lý kinh tế và hành chính. Phân cấp quản lý NSNNsẽ giúp cho việc sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn của quốc gia, từ đóthúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của đấtnƣớc. Việc quản lý tốt NSNN sẽ góp phần ổn định và thúc đẩy tăng trƣởngkinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội,xóa đói giảm nghèo cũng nhƣ đảm bảo các nhiệm vụ an ninh – quốc phòng.Có thể nhận thấy đƣợc sự quan trọng và cần thiết của việc quản lý NSNN ởcác cấp.Phân cấp quản lý NSNN đƣợc cụ thể hóa và ban hành thành Luật Ngânsách nhà nƣớc năm 1996, sau đó đƣợc sửa đổi và bổ sung năm 2002, có hiệulực từ năm 2004. Hiện Luật Ngân sách nhà nƣớc đã đƣợc sửa đổi năm 2015để phù hợp hơn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Việcsửa đổi, bổ sung Luật NSNN về công tác quản lý điều hành NSNN ở các cấp,cải cách hành chính và công khai ngân sách đƣợc chú trọng hơn đã góp phầnnâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý NSNN.Hệ thống NSNN ở nƣớc ta bao gồm Ngân sách trung ƣơng và Ngânsách địa phƣơng (NSĐP). Trong cấp NSĐP thì ngân sách xã (NSX) là cấp1 ngân sách nhỏ nhất, NSX có thể là ngân sách cấp xã, phƣờng hay thị trấn.Nguồn NSĐP này đƣợc coi là cấp ngân sách cơ sở trong hệ thống NSNN, vìlà một bộ phận của NSNN nên nó cũng mang những đặc trƣng chung củaNSNN: vừa là hệ thống các quan hệ kinh tế giữa nhà nƣớc với các chủ thểkhác và vừa bao gồm cả quá trình thu – chi ngân sách. Tuy nhiên, NSX khôngchỉ là một đơn vị trong hệ thống ngân sách mà nó còn đóng vai trò là đơn vịsử dụng ngân sách. Việc nắm giữ đồng thời cả hai vai trò khiến cho việc quảnlý NSX còn gặp nhiều khó khăn.Việc quản lý NSĐP, đặc biệt là NSX đóng vai trò quan trọng trongquản lý NSNN. Quản lý tốt cấp NSĐP sẽ giúp làm tăng hiệu quả quản lý cấpNSNN. Mỗi địa phƣơng có tình hình kinh tế - xã hội riêng, vì vậy sự quản lýngân sách ở các địa phƣơng khác nhau cũng khác nhau, nhất là ở cấp ngânsách xã lại càng có sự khác biệt bởi xã là cấp cơ sở trong hệ thống tổ chức bộmáy Nhà nƣớc. Nguồn thu của ngân sách xã thƣờng nhỏ lẻ, không tập trungmà nguồn lực tài chính cấp trên cũng có hạn dẫn đến ngân sách hạn hẹp.Quản lý chi ở cấp ngân sách này còn gặp nhiều khó khăn do các lĩnh vực chithì nhiều mà các khoản chi cũng không đồng đều, đôi khi còn nhỏ giọt. Bêncạnh đó, trình độ cán bộ quản lý ngân sách cấp xã còn hạn chế, nên chƣa baoquát đƣợc đầy đủ nhiệm vụ, triển khai công việc chƣa hiệu quả.Sinh sống tại thị trấn Đông Khê thuộc tỉnh Cao Bằng là một nơi vốncòn gặp nhiều khó khăn về kinh tế và đang theo học chuyên ngành tài chính,nhận thấy đây là một vấn đề quan trọng nên tôi quan tâm và muốn nghiên cứuvề vấn đề quản lý ngân sách tại địa phƣơng. Tôi mong muốn có thể đóng gópcho địa phƣơng mình phần nào thông qua việc nghiên cứu đề tài này. Vì lý dođó, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tạiThị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng” làm đối tƣợngnghiên cứu luận văn thạc sĩ của mình.2 2. Mục đích nghiên cứu- Mục đíchNghiên cứu và tìm hiểu về thực trạng thu - chi NSNN tại thị trấn ĐôngKhê nhằm đƣa ra những hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế đó,đồng thời có những giải pháp và kiến nghị để góp phần hoàn thiện công tácquản lý ngân sách tại địa phƣơng.- Nhiệm vụ+ Tổng hợp các vấn đề lý luận chung về ngân sách nhà nƣớc nói chungvà cụ thể về ngân sách xã (thị trấn).+ Tổng hợp số liệu và phân tích thực trạng quản lý ngân sách nhà nƣớctại thị trấn Đông Khê.+ Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quảnlý ngân sách nhà nƣớc tại thị trấn Đông Khê.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu- Đối tƣợng nghiên cứuLuận văn tập trung nghiên cứu về Ngân sách xã. Các lý luận chung vềngân sách nhà nƣớc cũng nhƣ về ngân sách xã. Trong đó, đề cập đến các hoạtđộng chính của quản lý ngân sách xã nhƣ quản lý thu NSX, các khoản mụcthuộc nguồn thu NSX; quản lý chi NSX, nhiệm vụ chi ngân sách tại địaphƣơng; sự cân đối ngân sách giữa thu – chi cũng nhƣ các nhân tố ảnh hƣởngđến việc quản lý ngân sách nhà nƣớc cấp xã.- Phạm vi nghiên cứuLuận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý ngân sách nhà nƣớctại (xã) thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) trong giai đoạn2010 - 2014. Cụ thể, các vấn đề liên quan đến ngân sách xã tại thị trấn ĐôngKhê về các hoạt động thu ngân sách, nhiệm vụ chi ngân sách cũng nhƣ côngtác thực hiện quản lý ngân sách tại địa phƣơng.3 4. Câu hỏi nghiên cứu-Công tác quản lý ngân sách nhà nƣớc tại thị trấn Đông Khê, huyệnThạch An, tỉnh Cao Bằng có những hạn chế nào còn tồn tại?-Làm thế nào để khắc phục những hạn chế và hoàn thiện công tác quảnlý ngân sách nhà nƣớc tại thị trấn Đông Khê?5. Bố cục luận vănNgoài danh sách các từ viết tắt, danh sách các bảng, biểu đồ, mở đầu vàkết luận thì bố cục luận văn gồm có 4 chƣơng:Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về ngânsách nhà nƣớc.Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu.Chƣơng 3: Thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nƣớc tại Thị trấnĐông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010 – 2014.Chƣơng 4: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tạiThị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng.4 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝLUẬN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu1.1.1 . Những nghiên cứu đã cóNgân sách nhà nƣớc là chủ thể tài chính đóng vai trò rất quan trọngtrong nền kinh tế, vì vậy, có nhiều nghiên cứu đã đề cập đến chủ thể này trêncác góc độ khác nhau cũng nhƣ tại các địa phƣơng khác nhau. Hệ thốngNSNN bao gồm nhiều cấp ngân sách, các nghiên cứu có thể đƣợc tiến hành ởcác cấp ngân sách khác nhau, thêm vào đó mỗi địa phƣơng có các đặc điểmvề tình hình kinh tế, xã hội là mang tính chất riêng dẫn đến sự đa dạng về quymô cũng nhƣ hƣớng nghiên cứu giữa các nghiên cứu là không giống nhau.Tuy nhiên, các nghiên cứu đều có chung chủ thể nghiên cứu là NSNN nênqua tìm hiểu tôi đã lựa chọn một vài nghiên cứu đã có để tham khảo nhƣ:Luận án tiến sĩ kinh tế của TS.Ngô Thiện Hiền (2012) với đề tài “Nângcao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011 –2015 và tầm nhìn đến 2020”. Nghiên cứu đã đƣa ra những lý luận tổng quanvề NSNN nói chung, các khái niệm cũng nhƣ quản lý quy trình NSNN. Bêncạnh đó, các lý luận về hiệu quả quản lý NSNN và các nhân tố ảnh hƣởngcũng đã đƣợc tác giả đƣa ra nhằm làm cơ sở để đánh giá hiệu quả quản lýNSNN cấp tỉnh tại tỉnh An Giang. Nghiên cứu còn đƣa ra những kinh nghiệmvề quản lý NSNN tại một số nƣớc trên thế giới và cả các tỉnh trong cùng khuvực ở trong nƣớc, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm dành cho Việt Nam nóichung và tỉnh An Giang nói riêng. Thực trạng về hiệu quả quản lý NSNN ởtỉnh An Giang đƣợc tác giả trình bày một cách khá đầy đủ từ NS cấp tỉnh đếncác cấp địa phƣơng và tập trung chủ yếu vào sự quản lý NS của cấp tỉnh. Từ5 những kết quả phân tích thực trạng có đƣợc, tác giả chỉ ra những hạn chế chủyếu cần khắc phục và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó để đƣa ranhững giải pháp khắc phục cũng nhƣ biện pháp để thực hiện các giải pháp đónhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nƣớc tại tỉnh An Giang. Cóthể thấy, luận án của tiến sĩ Ngô Thiện Hiền đã có những lý luận chung vềNSNN cũng nhƣ những đánh giá về thực trạng và các giải pháp đƣa ra nhằmnâng cao hiệu quả quản lý NSNN tại tỉnh An Giang rất chi tiết và đầy đủ, tuynhiên, tác giả nghiên cứu tập trung chủ yếu vào NSNN ở cấp tỉnh. Các lý luậnvề NSNN đƣa ra là các lý luận về NSNN nói chung mang tính tổng quan vàthực trạng tác giả phân tích là ở NSNN cấp tỉnh với con số đƣợc tổng hợp từrất nhiều huyện, xã trong địa bàn tỉnh nên quy mô cũng nhƣ phạm vi nghiêncứu của tác giả mang tính tổng quan cao.Luận văn thạc sĩ kinh tế của tác giả Huỳnh Thị Cẩm Liêm (2011) vớiđề tài “Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Đức Phổ”.Cũng giống nhƣ bất cứ đề tài nào về NSNN thì tác giả cũng đã đƣa ra nhữnglý luận cơ bản về NSNN nói chung, thêm vào đó tác giả có đƣa ra các vấn đềliên quan đến quản lý NSNN cấp huyện nhƣ các vấn đề về khái niệm, đặcđiểm, vai trò của NS huyện cũng nhƣ các hoạt động thu – chi NS cấp huyện.Phạm vi nghiên cứu ở bài nghiên cứu này đã đƣợc thu xuống ở cấp huyện.Bên cạnh đó, luận văn cũng đã phân tích thực trạng quản lý NSNN tại địa bànnghiên cứu và đƣa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tácquản lý NSNN tại huyện Đức Phổ trong thời gian tới. Luận văn của tác giảHuỳnh Thị Cẩm Liên đã nghiên cứu về NSNN với cách tiếp cận khác so vớiluận án của tiến sĩ Ngô Thiện Hiền. Bên cạnh lý luận về NSNN nói chung thìtác giả cũng đã đƣa ra những lý luận về NSNN cấp huyện, về vai trò, đặcđiểm của NS cấp huyện. Những đánh giá về thực trạng của địa bàn nghiêncứu là ở cấp địa phƣơng, tuy nhiên nó vẫn mang tính khá tổng quan vì một6 huyện có nhiều xã thành viên và mỗi xã sẽ có sự khác biệt trong việc sử dụngNSNN.Ngoài ra, có thể kể đến đề tài luận văn tốt nghiệp “Một số giải phápnhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện NghĩaHưng, tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay” của tác giả Ngô ThanhHuyền. Luận văn không đƣa ra các lý luận về NSNN nói chung mà đƣa ra cáclý luận cụ thể về ngân sách xã, các khái niệm, đặc điểm, cai trò cũng nhƣquản lý thu – chi ngân sách xã. Luận văn cũng đã chỉ ra thực trạng về côngtác quản lý NSX trên địa bàn huyện nghiên cứu để từ đó có đƣợc nhận xét vềsự thuận lợi và khó khăn trong quản lý NSX, đồng thời đƣa ra các biện phápđể nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSX trên địa bàn huyện. Đây là luậnvăn có phạm vi nghiên cứu thu hẹp hơn so với hai luận văn trên, tức là luậnvăn tiến hành nghiên cứu về công tác quản lý NSX nói chung trên địa bànhuyện. Bên cạnh lý luận về NSX thì luận văn không đƣa ra những lý luậnchung về NSNN và hệ thống phân cấp quản lý của NSNN để từ đó thấy đƣợcmối liên hệ và sự tƣơng quan giữa ngân sách cấp xã và các cấp ngân sách cấptrên. Tác giả tiến hành nghiên cứu về công tác quản lý NSX tổng thể trên địabàn huyện chứ không phải tiến hành nghiên cứu về một xã cụ thể.Bên cạnh các nghiên cứu mang tính cá nhân về NSNN thì tài liệu “Tàiliệu đào tạo, bồi dưỡng công chức tài chính – kế toán xã vùng trung du, miềnnúi và dân tộc” (Kèm theo Quyết định số 3095/QĐ-BTC ngày 21 tháng 12năm 2011 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính) là một tài liệu rất đáng tin cậy về lýluận NSNN nói chung và chi tiết về NSX do Bộ tài chính tiến hành soạn thảo.Tuy nhiên, tài liệu chỉ mang tính lý luận, cung cấp những kiến thức về mặt lýthuyết và chủ yếu nhằm hƣớng dẫn, đào tạo cho các cán bộ cấp xã chứ khôngmang tính chất nghiên cứu về thực trạng tại một địa phƣơng cụ thể.7 1.1.2 . Sự khác biệt với đề tài đang nghiên cứuQua tổng quan về các nghiên cứu đã có đã giúp cho tác giả có đƣợcđịnh hƣớng căn bản để xây dựng đề cƣơng nghiên cứu luận văn của mình.Nhìn chung, các đề tài và tài liệu nêu trên đều đƣa ra những lý luận căn bảnvề NSNN nói chung và ngân sách từng cấp địa phƣơng nói riêng, thực trạngtại từng địa phƣơng mà các tác giả nghiên cứu cũng nhƣ những giải phápnhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý NSNN. Tuy nhiên, theo sự tìmhiểu của tác giả thì hiện chƣa có nghiên cứu nào về NSNN đƣợc tiến hành tạiđịa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Đề tài luận văn “Hoàn thiện côngtác quản lý ngân sách nhà nước tại Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An,Tỉnh Cao Bằng” mà tác giả thực hiện là nghiên cứu đầu tiên về thực trạngquản lý NSX tại địa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cụ thể là về thị trấnĐông Khê – một đơn vị cấp xã thuộc huyện Thạch An.Ngoài phần cơ sở lý luận chung về NSNN thì không giống nhƣ cácnghiên cứu trên, luận văn tiến hành nghiên cứu về một xã cụ thể trong địa bànhuyện chứ không phải nghiên cứu về công tác quản lý NSX nói chung củatoàn huyện hay công tác quản lý NSNN ở các cấp cao hơn là cấp huyện vàcấp tỉnh.Bên cạnh đó, mỗi một địa phƣơng có đặc thù riêng về tình hình kinh tế- xã hội cũng nhƣ sự phát triển của địa phƣơng chịu ảnh hƣởng của phong tụctập quán của ngƣời dân và vị trí địa lý của địa phƣơng đó. Do đó, những thựctrạng về công tác quản lý NSX tại thị trấn Đông Khê cũng có sự khác biệt.Các giải pháp mà nghiên cứu đƣa ra cũng phù hợp với thực trạng tại địaphƣơng.8 1.2.Tổng quan về ngân sách nhà nƣớc1.2.1 . Khái niệm và đặc điểm của ngân sách nhà nƣớc1.2.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nƣớcNgân sách nhà nƣớc đƣợc sinh ra, tồn tại và phát triển gắn với lịch sửhình thành và phát triển của một đất nƣớc, và theo đó là các mối quan hệ kinhtế về hàng hóa, tiền tệ. NSNN cho thấy đƣợc các mối quan hệ kinh tế giữa cácchủ thể trong một đất nƣớc, và nó cũng đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ hữuhiệu thể hiện các chức năng và quyền lực của Nhà nƣớc. Hình thái của NSNNtùy thuộc vào chế độ của đất nƣớc đó, vì vậy sự quản lý phân cấp NSNN cũngkhác nhau tùy theo từng chế độ, từng thời kỳ. Nó thay đổi theo sự thay đổicủa từng quốc gia tại từng thời điểm khác nhau. Các quan điểm, khái niệm vềNSNN ở các quốc gia khác nhau cũng sẽ khác nhau tùy thuộc theo nhận địnhcủa quốc gia đó về NSNN.Có thể lấy ví dụ nhƣ, theo quan điểm của ngƣời Nga thì NSNN là“Bảng liệt kê các khoản thu chi bằng tiền trong một giai đoạn nhất định củanhà nƣớc”, còn theo cuốn tƣ liệu Xanh của Pháp đƣợc ấn hành nhằm hƣớngdẫn một số luật định tài chính và thuế, trong đó ngân sách đƣợc hiểu là:“Chứng từ dự kiến cho phép các khoản thu chi hàng năm của nhà nƣớc; Toànbộ tài liệu kế toán mô tả, trình bày các khoản chi phí của nhà nƣớc trong mộtnăm”.Theo Luật Ngân sách Nhà nƣớc năm 2015 thì khái niệm ngân sách nhànƣớc là: “Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nướcđược dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quannhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng,nhiệm vụ của Nhà nước”.9 Tuy có nhiều khái niệm cũng nhƣ quan điểm về NSNN nhƣng nóichung NSNN đƣợc hiểu là quỹ tiền tệ của Nhà nƣớc, đƣợc thu - chi có kếhoạch và đƣợc Nhà nƣớc sử dụng để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ củamình trong một năm. Việc thu – chi NSNN không đơn thuần chỉ là thể hiệntrên các con số trong việc thu đƣợc bao nhiêu và chi ra bao nhiêu, mà nó cònthể hiện sự phân cấp quản lý NSNN cùng với hiệu quả sử dụng ngân sách củaNhà nƣớc.Đặc trƣng của NSNN đƣợc thể hiện qua các mối quan hệ kinh tế giữaNhà nƣớc với các chủ thể trong nền kinh tế và quá trình thu – chi ngân sách.Không giống nhƣ việc thu – chi trong các doanh nghiệp hay tổ chức, cá thể,việc thu – chi NSNN diễn ra liên tục trên phạm vi rộng của một quốc gia vàcác mối quan hệ của quốc gia đó với các khoản mục thu – chi rất đa dạng vàphong phú. Có thể nói, hoạt động thu – chi NSNN là rất phức tạp, vì nó khôngchỉ diễn ra ở một cấp Nhà nƣớc mà nó còn diễn ra ở các cấp địa phƣơng. Phầnlớn các khoản thu của NSNN đều mang tính bắt buộc và không hoàn trả trựctiếp, còn các khoản chi của NSNN thì mang tính cấp phát không hoàn trả trựctiếp. Việc huy động và sử dụng NSNN gắn với các mối quan hệ kinh tế củaNhà nƣớc đã cho thấy đƣợc bản chất của NSNN là “hệ thống các mối quan hệkinh tế - tài chính giữa Nhà nước với các chủ thể khác nhau trong xã hội,phát sinh trong quá trình Nhà nước huy động, phân phối và sử dụng quỹ tiềntệ tập trung của Nhà nước dựa trên nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp nhằmđảm bảo thực hiện các chức năng quản lý và điều hành nền kinh tế - xã hộicủa Nhà nước theo luật pháp” (theo “Giáo trình Ngân sách nhà nƣớc” – ĐHKinh doanh và Công nghệ).10 1.2.1.2. Đặc điểm ngân sách nhà nƣớcNgân sách nhà nƣớc đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống tàichính quốc gia. Ngân sách nhà nƣớc bao gồm những quan hệ tài chính nhấtđịnh trong tổng thể các quan hệ tài chính quốc gia, đó là quan hệ tài chínhgiữa Nhà nƣớc với từng chủ thể công dân, các doanh nghiệp – nhất là doanhnghiệp Nhà nƣớc, các tổ chức chính trị - xã hội, các quốc gia và các tổ chứcquốc tế.NSNN có các đặc điểm sau:1. NSNN là quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của một quốc gia vì nó gắn vớiquyền lực của Nhà nƣớc, quy mô quỹ NSNN và hình thức thu – chi NSNNđƣợc quyết định bởi sự phát triển kinh tế - xã hội. Tất cả các nguồn thu củaquốc gia đều tập trung ở NSNN mà quy mô NSNN có đƣợc do thu ngân sáchtùy thuộc vào sự phát triển kinh tế của đất nƣớc đó. Vì NSNN là quỹ tiền tệlớn nhất của Nhà nƣớc nên mọi khoản chi tiêu của Nhà nƣớc đều từ quỹNSNN, sự phát triển về mặt xã hội của một quốc gia cũng sẽ ảnh hƣởng đếnnhu cầu chi của quốc gia đó. Hoạt động thu - chi của NSNN luôn gắn chặt vớiquyền lực kinh tế - chính trị của Nhà nƣớc, và các chức năng của Nhà nƣớcđƣợc tiến hành dựa trên cơ sở những luật lệ nhất định.2. Các khoản thu - chi của NSNN chủ yếu dựa trên nguyên tắc khônghoàn trả một cách trực tiếp. Đây là một trong những đặc trƣng cơ bản củaNSNN. Các khoản thu NSNN đều có tính bắt buộc thông qua các hình thứcnhƣ thu thuế, phí và lệ phí. Các chủ thể đóng góp cho NSNN đƣợc Nhà nƣớchoàn trả gián tiếp một phần dƣới các hình thức sử dụng các công trình côngcộng, cải tạo môi trƣờng, ổn định nền kinh tế…Các khoản chi cho các đốitƣợng đƣợc thực hiện dƣới hình thức cấp phát hay đầu tƣ, họ đƣợc Nhà nƣớchoàn trả gián tiếp tùy thuộc vào sự đóng góp của họ vào sự nghiệp phát triểnkinh tế - xã hội hay các đóng góp vào các lĩnh vực khác về chính trị, y tế, môi11 trƣờng… Đặc điểm này cần phải đƣợc nhận thức rõ để có sự phân phối, quảnlý thu – chi ngân sách hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội tại thờiđiểm cụ thể.3. Ngân sách nhà nƣớc luôn gắn bó mật thiết với quyền sở hữu của Nhànƣớc và chứa đựng lợi ích chung của cộng đồng. Sự vận động và phát triểncủa NSNN phải đƣợc thực hiện theo kế hoạch đề ra, cụ thể về chu trình quảnlý NSNN phải đƣợc tiến hành theo 3 khâu lập dự toán, chấp hành và quyếttoán ngân sách. Việc quản lý NSNN dựa trên các kế hoạch, các mục tiêu vềkinh tế, xã hội mà nhà nƣớc đề ra trong các khoảng thời gian từ ngắn hạn đếntrung và dài hạn. Các nguyên tắc về chu trình quản lý NSNN trong các khâuphải đảm bảo công bằng và hợp lý, phù hợp với mục tiêu phát triển của đấtnƣớc nói chung và theo từng địa phƣơng nói riêng. Trong đó, lợi ích chungcủa cộng đồng cũng nhƣ lợi ích của quốc gia phải đƣợc đảm bảo về các lĩnhvực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh – quốc phòng…4. Quá trình quản lý NSNN luôn đòi hỏi sự công khai, minh bạch. Vì việcquản lý NSNN liên quan đến nhiều chủ thể trong nền kinh tế và liên quan đếnsự phát triển của đất nƣớc cho nên NSNN đƣợc quản lý một cách công khai,minh bạch sẽ giúp cho việc quản lý đƣợc hiệu quả hơn, đồng thời giảm đƣợcsự tiêu cực trong quản lý NSNN. Nếu làm tốt đƣợc công tác công khai vàminh bạch trong quản lý NSNN thì thu sẽ đạt hiệu quả, chi đúng đối tƣợng,tránh lãng phí, thất thoát nguồn ngân sách.Ngoài những đặc điểm chính trên thì NSNN cũng có những đặc điểmnhƣ các quỹ tiền tệ khác, nhƣng sự khác biệt của NSNN với tƣ cách là mộtquỹ tiền tệ tập trung của Nhà nƣớc là nó đƣợc chia thành nhiều quỹ nhỏ có tácdụng riêng, sau đó mới đƣợc chi dùng cho những mục đích đã định.12 1.2.2 . Vai trò của ngân sách nhà nƣớcTừ khái niệm cũng nhƣ các đặc điểm của NSNN, có thể nhận thấyNSNN giữ một vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống tài chính của mộtquốc gia, nó không chỉ giúp Nhà nƣớc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ củamình mà còn là công cụ giúp điều tiết sự phát triển của nền kinh tế. Vai tròcủa NSNN đƣợc thể hiện:– Ngân sách nhà nƣớc đóng vai trò chính trong hệ thống tài chính củamột quốc gia.NSNN là quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất và do Nhà nƣớc quản lý vì thếnó cũng chính là nguồn tài chính chủ yếu của Nhà nƣớc trong việc thực hiệncác chức năng cũng nhƣ nhiệm vụ của mình trong từng thời gian cụ thể theoquy định của pháp luật. Quy mô quỹ NSNN đƣợc quyết định bởi thu NSNNtừ đó ảnh hƣởng đến quyết định của Nhà nƣớc trong việc đáp ứng các nhu cầuchi tiêu của Nhà nƣớc.Thu NSNN chủ yếu là thu các loại thuế. Để có đƣợc nguồn thu NSNNổn định thì các chính sách liên quan đến thuế nhƣ các loại thuế, mức thuế phảithu cũng nhƣ các quy định về miễn giảm thuế, các đối tƣợng chịu thuế… phảiđƣợc xem xét và đƣa ra một cách khoa học, hợp lý và phù hợp với quy địnhcủa pháp luật, giúp Nhà nƣớc tăng thu có hiệu quả. Các chức năng, nhiệm vụcủa Nhà nƣớc đƣợc hoàn thành một phần thông qua việc chi NSNN. ChiNSNN có hai khoản mục chính là chi thƣờng xuyên và chi cho đầu tƣ pháttriển. Cả hai khoản mục này đều nhằm mục đích phục vụ cho việc thực hiệncác mục tiêu của Nhà nƣớc về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh – quốcphòng… và giúp cho bộ máy của Nhà nƣớc hoạt động. Cũng giống nhƣ thuNSNN thì các chính sách, quy định liên quan đến việc chi NSNN cũng phải13 đƣợc nghiên cứu đƣa ra một cách hợp lý và khoa học, giúp cho việc chi đạthiệu quả, chống thất thoát hay lãng phí NSNN.– Ngân sách nhà nƣớc là công cụ giúp Nhà nƣớc điều tiết sự phát triểncủa nền kinh tế.Điều này đƣợc thể hiện qua hai hoạt động chính là thu và chi củaNSNN, hai hoạt động này bổ sung và hỗ trợ cho nhau trong việc điều tiết sựphát triển của nền kinh tế. Thu NS tạo ra nguồn lực để đáp ứng nhu cầu chiNS, mặt khác, chi NS tạo điều kiện và hỗ trợ cho việc thu NS đƣợc ổn định vàlâu dài. Có thể nhận thấy, sự cân bằng giữa cung – cầu hàng hóa, cung – cầutiền tệ giúp phát triển và cân bằng nền kinh tế, do nó phản ánh sự phân bổkinh tế của nhà nƣớc.Hoạt động thu của NS biểu hiện chủ yếu qua các loại thuế và các chínhsách thuế liên quan, nó tác động lên cung – cầu trên thị trƣờng hàng hóa, dịchvụ và tiền tệ và góp phần điều tiết cơ cấu của nền kinh tế. Các chính sách ƣuđãi về thuế có thể giúp thu hút sự đầu tƣ của các doanh nghiệp về những khuvực mà Nhà nƣớc muốn đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, hay góp phần khuyếnkhích và tác động tới sự lựa chọn các phƣơng án kinh doanh, sản xuất, cácloại hình dịch vụ của các nhà đầu tƣ, các doanh nghiệp đối với các loại hìnhkinh tế chƣa phát triển ở nƣớc ta. Góp phần cân bằng cung – cầu trên thịtrƣờng cũng nhƣ dịch chuyển cơ cấu của nền kinh tế theo hƣớng phát triển cólợi hơn.Hoạt động chi NS của Nhà nƣớc diễn ra trên nhiều lĩnh vực với phạmvi rộng, ngoài duy trì cho hoạt động của bộ máy Nhà nƣớc thì chi NS cũngđƣợc thực hiện trên các ngành, lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Việc chicho xây dựng các công trình thuộc kết cấu hạ tầng giúp Nhà nƣớc phát triểncơ sở hạ tầng đã tạo điều kiện cho việc kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệpđƣợc diễn ra thuận lợi hơn, tăng nhanh tốc độ lƣu chuyển hàng hóa, dịch vụ.14 Từ đó cũng ảnh hƣởng tới quyết định của các nhà đầu tƣ hay các doanhnghiệp trong việc lựa chọn địa điểm để đầu tƣ sản xuất kinh doanh, góp phầnđiều tiết sự phát triển kinh tế giữa các địa phƣơng, ảnh hƣởng tới “cung” củanền kinh tế. Hay thông qua việc tác động tới lƣơng của ngƣời dân cũng sẽ ảnhhƣởng đến “cầu” của nền kinh tế.– Ngân sách nhà nƣớc góp phần điều tiết sự cân bằng trong thu nhập giữacác chủ thể trong nền kinh tế.Một xã hội luôn tồn tại sự không cân bằng trong thu nhập giữa các chủthể trong nền kinh tế, NSNN góp phần điều tiết sự thiếu cân bằng này và giảmbớt khoảng cách thu nhập giữa các đối tƣợng trong nền kinh tế thông qua thu– chi NS. Nhà nƣớc sử dụng thu NS để điều tiết thông qua công cụ chủ yếu làthuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Thông qua hai loại thuếnày cùng với mức thuế phải nộp giữa các đối tƣợng chịu thuế, tùy theo từngloại đối tƣợng sẽ góp phần giảm bớt khoảng cách thu nhập cũng nhƣ tăng thuNS cho NSNN. Bên cạnh đó, việc chi NS vào đầu tƣ phát triển kinh tế xã hộicũng nhƣ các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa… cũng giúp đảm bảo sự côngbằng hơn cho ngƣời dân trong việc sử dụng các dịch vụ công cộng, giảm bớtkhoảng cách giàu nghèo giữa ngƣời dân. Các chính sách về tiền lƣơng cũngđƣợc Nhà nƣớc chú trọng và quan tâm nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định hơncho ngƣời lao động.– Ngân sách nhà nƣớc góp phần đảm bảo và tăng cƣờng an ninh – quốcphòng.Bất cứ một quốc gia nào thì việc xây dựng lực lƣợng vũ trang vữngmạnh để bảo vệ Tổ quốc là một điều rất quan trọng. An ninh – quốc phòngđƣợc đảm bảo thì mới có thể có sự phát triển ổn định của nền kinh tế giúp đấtnƣớc ngày càng đi lên. Tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh – quốcphòng là việc không thể phủ nhận, vì vậy việc chi ngân sách nhà nƣớc cho an15 ninh – quốc phòng là điều rất cần thiết và là vai trò quan trọng của ngân sáchnhà nƣớc.– Ngân sách nhà nƣớc là công cụ giúp phát triển mối quan hệ với cácnƣớc, tổ chức trên thế giới.Vai trò này đƣợc thể hiện thông qua việc thu – chi NS. Việc thu NSliên quan đến các khoản viện trợ, đầu tƣ trực tiếp, gián tiếp hay các khoản vaycủa nƣớc ngoài, các tổ chức quốc tế cho đất nƣớc. Chi NS đƣợc sử dụng choviệc phục vụ công tác đối ngoại của Nhà nƣớc, góp phần mở rộng và pháttriển các mối quan hệ quốc tế.1.2.3 . Phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc1.2.3.1. Hệ thống ngân sách nhà nƣớc“Hệ thống NSNN được hiểu là tổng thể các cấp ngân sách có mối quanhệ hữu cơ với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu chi của mỗi cấpngân sách”. (Theo “Giáo trình Ngân sách nhà nƣớc” – ĐH Kinh doanh vàcông nghệ Hà Nội)Hệ thống NSNN ở nƣớc ta bao gồm: ngân sách trung ƣơng (NSTƢ) vàngân sách địa phƣơng (NSĐP). NSĐP bao gồm ngân sách của đơn vị hànhchính các cấp có HĐND và UBND.Nhằm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền ở Nhà nƣớc ta hiệnnay thì NSĐP bao gồm: ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng(gọi chung là ngân sách cấp tỉnh); ngân sách cấp huyện, quận, thị xã, thànhphố thuộc tỉnh (gọi chung là ngân sách cấp huyện); và ngân sách cấp xã,phƣờng, thị trấn (gọi chung là ngân sách cấp xã).Cơ cấu tổ chức của hệ thống NSNN nƣớc ta có thể mô tả theo sơ đồsau:16 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hệ thống Ngân sách nhà nƣớcNSNNNSĐPNS Cấp tỉnhNS của các Sở, Banngành thuộc tỉnhNSTƢNS HuyệnNS cấp huyệnNS các Phòng,Ban cấp huyệnNS các Bộ, cơquan TƢNS XãNS các đơn vịthuộc xã(Theo “Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức tài chính - kế toán xã vùngtrung du, miền núi và dân tộc” của Bộ Tài chính (2011))1.2.3.2. Nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhànƣớcPhân cấp quản lý NSNN là quá trình Nhà nƣớc phân giao nhiệm vụ,quyền hạn, trách nhiệm nhất định cho chính quyền địa phƣơng trong hoạtđộng quản lý ngân sách.Phân cấp quản lý NSNN không chỉ là việc phân giao nhiệm vụ giữa cáccấp mà nó còn giải quyết các mối quan hệ giữa chính quyền trung ƣơng vàchính quyền địa phƣơng trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt độngcủa NSNN bao gồm 3 nội dung: Quan hệ về mặt chính sách, chế độ; Quan hệvật chất về nguồn thu, nhiệm vụ chi; Quan hệ về quản lý theo chu trìnhNSNN.Sự phân cấp quản lý NSNN là cần thiết vì nếu chỉ tập trung quản lýNSNN ở cấp trung ƣơng thì sẽ dẫn đến việc sử dụng ngân sách không hiệuquả và tƣ tƣởng ỷ lại của chính quyền địa phƣơng. Bên cạnh đó, mỗi địa17 phƣơng có đặc thù về cuộc sống cũng nhƣ tình hình kinh tế - xã hội khônggiống nhau, nên việc phân cấp quyền quản lý cho địa phƣơng là hợp lý, giúpcho việc sử dụng ngân sách đƣợc hiệu quả hơn. Sự phân cấp này phải đảmbảo phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phƣơng cũng nhƣ đảm bảođƣợc sự công bằng trong việc sử dụng ngân sách.Để việc phân cấp quản lý NSNN đƣợc hiệu quả, thì phải tuân theo cácnguyên tắc:- Phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, cũng nhƣ an ninh – quốcphòng của Nhà nƣớc.- Phù hợp với năng lực quản lý của các cấp trên địa bàn.- Đảm bảo vai trò chủ đạo của NSTW và sự độc lập của NSĐP trong hệthống NSNN.- Đảm bảo sự công bằng trong phân cấp NSNN.1.2.3.3. Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nƣớc– Quan hệ giữa các cấp chính quyền về chính sách, chế độCác loại thu nhƣ thuế, phí, lệ phí, vay nợ và các chế độ tiêu chuẩn, địnhmức chi tiêu thực hiện thống nhất trong cả nƣớc là do Nhà nƣớc trung ƣơnggiữ vai trò quyết định. Ngoài ra thì HĐND cấp tỉnh cũng đƣợc quyết định mộtsố chế độ thu, chi NS phù hợp với đặc điểm thực tế ở địa phƣơng theo quyđịnh của Nhà nƣớc và pháp luật, đồng thời khi quyết định một số chế độ,chính sách thì phải có ý kiến của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực liên quan.– Quan hệ giữa các cấp về nguồn thu, nhiệm vụ chiTheo luật NSNN đã quy định cụ thể về nguồn thu, nhiệm vụ chi giữaNSTƢ và NSĐP đƣợc ổn định từ 3 – 5 năm bao gồm các khoản thu mà từngcấp đƣợc hƣởng 100%, các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % và các nhiệm vụchi của từng cấp trên cơ sở quán triệt các nguyên tắc phân cấp đã nêu trên. Do18 đặc điểm của từng địa phƣơng và nhằm giúp cho địa phƣơng có thể chủ độngtrong việc thực hiện những nhiệm vụ đƣợc giao gắn với công tác quản lý tạiđịa phƣơng thì NSĐP đƣợc phân cấp các khoản thu đƣợc hƣởng nhƣ các loạithuế nhà, thuế môn bài, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế thu nhập cánhân, thuế tài nguyên… Công tác chi NS cũng tƣơng tự nhƣ vậy, tuy nhiên,chi địa phƣơng chủ yếu là chi quản lý các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh –quốc phòng ở địa phƣơng, giúp địa phƣơng có thể kịp thời xử lý các nhiệm vụcủa Nhà nƣớc trên địa phƣơng mình. Ngoài ra, NSĐP còn đƣợc NS cấp trênbổ sung NS theo hai hình thức: Bổ sung cân đối và Bổ sung có mục tiêu.– Quan hệ giữa các cấp về quản lý chu trình NSNNNgân sách địa phƣơng có quyền lập dự toán NS, phân bổ dự toán chiNS theo từng lĩnh vực, với các cấp NSĐP có NS cấp dƣới thì có thể quyếtđịnh số bổ sung từ NS mình cho từng NS cấp dƣới và trực tiếp phê chuẩn dựtoán NS. Đối với NSĐP cấp tỉnh còn có nhiệm vụ:+ Quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấpNSĐP.+ Quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp NSĐP.1.3. Ngân sách xã1.3.1 . Khái niệm và đặc điểm ngân sách xã1.3.1.1. Khái niệm ngân sách xãNgân sách xã là cấp ngân sách cơ sở trong hệ thống NSNN. Cho nên cóthể hiểu, ngân sách xã cũng là NSNN đƣợc thể hiện thông qua hoạt động thu– chi ngân sách để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nƣớc ở cấp xã.19 1.3.1.2. Đặc điểm ngân sách xãVì là một bộ phận trong hệ thống NSNN nên ngân sách xã cũng mangnhững đặc điểm của NSNN nhƣ:- Ngân sách xã là hệ thống các quan hệ kinh tế giữa Nhà nƣớc với cácchủ thể khác phát sinh trong quá trình sử dụng ngân sách cấp xã để thực hiệncác chức năng, nhiệm vụ của Nhà nƣớc cấp cơ sở.- Sự vận động của quỹ tiền tệ cấp cơ sở này cũng dựa trên hai hoạt độngchính là hoạt động thu ngân sách và hoạt động chi ngân sách.- Tuy nhiên, ngân sách xã không chỉ là một đơn vị trong hệ thống NSNNmà nó còn đóng vai trò là đơn vị sử dụng ngân sách. Ngân sách xã còn đóngvai trò là đơn vị sử dụng NS vì xã cũng có nhiệm vụ trực tiếp chi tiêu cácnguồn kinh phí theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định. Chính sự khácbiệt này làm cho công tác quản lý ngân sách xã còn gặp nhiều khó khăn.1.3.2 . Quản lý ngân sách xã1.3.2.1Khái niệm quản lý ngân sách xãQuá trình quản lý NSX đƣợc diễn ra liên tục, kế tiếp nhau nên thƣờnggọi là chu trình NSX.Theo “Tài liệu đào tạo, bồi dƣỡng công chức tài chính - kế toán xãvùng trung du, miền núi và dân tộc” của Bộ Tài chính năm 2011 thì: “Chutrình ngân sách hay còn gọi là quy trình ngân sách dùng để chỉ toàn bộ hoạtđộng của một ngân sách kể từ khi bắt đầu hình thành cho tới khi kết thúcchuyển sang ngân sách mới”.Một chu trình ngân sách gồm 3 khâu nối tiếp nhau, đó là:20 – Lập dự toán ngân sách (bao gồm chuẩn bị và quyết định dự toán ngânsách).– Chấp hành ngân sách.– Quyết toán ngân sách.1.3.2.2–Chu trình quản lý ngân sách xãLập dự toán ngân sách xãLập dự toán NSX là khâu đầu tiên cũng là khâu có ý nghĩa quan trọngảnh hƣởng đến các khâu còn lại trong chu trình quản lý NSX. Ngân sách xãđƣợc lập với các mục tiêu: Huy động nguồn lực tài chính theo đúng chế độ, chính sách của Nhànƣớc và bảo đảm kiểm soát chi tiêu tổng thể. Phân bổ NS phù hợp với ƣu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội và chính sách, chế độ của Nhà nƣớc. Là cơ sở cho việc quản lý thu – chi trong khâu chấp hành ngân sáchcũng nhƣ việc đánh giá, quyết toán NSX đƣợc công khai, minh bạch và bảođảm trách nhiệm giải trình.Sơ đồ 1.2: Quy trình lập dự toán ngân sách xã1678529341021 Bƣớc 1: UBND huyện hƣớng dẫn và giao quyết số kiểm tra dự toán NS chocác xã.Bƣớc 2: UBND xã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng dự toán NSX và giaosố kiểm tra cho các ban ngành, đoàn thể.Bƣớc 3: Các ban ngành, đoàn thể, kế toán xã lập dự toán NSX.Bƣớc 4: UBND xã làm việc với các ban ngành, đoàn thể về dự toán NSX; kếtoán tổng hợp và hoàn chỉnh dự toán xã.Bƣớc 5: UBND xã trình Thƣờng trực HĐND xã xem xét cho ý kiến về dựtoán NSX.Bƣớc 6: Căn cứ vào ý kiến của HĐND xã, UBND xã hoàn chỉnh lại dự toánNSX và gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.Bƣớc 7: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tổ chức làm việc về dự toán NSvới các xã; tổng hợp và hoàn chỉnh dự toán NS huyện báo cáo UBND huyện.Bƣớc 8: UBND huyện giao dự toán ngân sách chính thức cho các xã.Bƣớc 9: UBND xã hoàn chỉnh lại dự toán NSX gửi đại biểu HĐND xã trƣớcphiên họp của HĐND xã về dự toán NSX; HĐND xã thảo luận và quyết địnhdự toán NS.Bƣớc 10: UBND xã giao dự toán cho ban ngành, đoàn thể, đồng thời gửiPhòng Tài chính – Kế hoạch huyện, KBNN huyện; thực hiện công khai dựtoán NSX trƣớc ngày 31/12.–Tổ chức chấp hành ngân sách xãChấp hành NSX là quá trình sử dụng tổng hợp các biện pháp kinh tế, tàichính và hành chính nhằm biến các chỉ tiêu thu – chi ghi trong kế hoạch NSnăm trở thành hiện thực. Đây là khâu có ý nghĩa quyết định đối với một chutrình quản lý NSNN vì đây là khâu biến những con số, kế hoạch trên giấy trởthành những con số phản ảnh tình hình thực tế tại địa phƣơng. Làm tốt côngtác này sẽ có ảnh hƣởng tích cực trong việc quyết toán NSNN.22 –Quyết toán ngân sách xãĐây là khâu cuối cùng trong chu trình quản lý NSNN cấp xã.Quyết toán NSX là việc tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện thu,chi ngân sách trong năm theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền,cũng nhƣ xem xét trách nhiệm pháp lý của chính quyền cấp xã trong việc huyđộng và sử dụng ngân sách.Quyết toán NSX dựa trên nguyên tắc: Về số liệu: chính xác, trung thực và đầy đủ. Về nội dung: đúng theo các dự toán đƣợc giao và theo Mục lục NSNN. Về trách nhiệm: Do thủ trƣởng đơn vị sử dụng ngân sách chịu tráchnhiệm trƣớc pháp luật. KBNN các cấp có trách nhiệm tổng hợp số liệuquyết toán gửi cơ quan Tài chính cùng cấp để lập báo cáo quyết toán, xácnhận số thu – chi ngân sách trên báo cáo quyết toán của NS các cấp, đơn vịsử dụng NS. Kiểm toán nhà nƣớc có trách nhiệm kiểm toán báo cáo quyếttoán NSNN các cấp trƣớc khi Quốc hội, HĐND phê chuẩn quyết toán NS.1.3.2.3Đánh giá quản lý ngân sách xãTheo khoản 1, Điều 8 về “Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nƣớc”,Luật NSNN năm 2015 thì “Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất, tậptrung dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, công bằng; có phâncông, phân cấp quản lý; gắn quyền hạn với trách nhiệm cơ quan quản lý nhànước các cấp”. Điều này đƣợc thể hiện qua việc đánh giá từng khâu trong chutrình quản lý NSNN nói chung và NSX nói riêng.Trong khâu lập dự toán NSX: Cần rà soát lại từng chỉ tiêu thu – chi quasự biến động của đối tƣợng và mức thu – chi qua các năm, tránh dự báo quáthấp hoặc quá cao. Bản dự toán cần thuyết minh rõ ràng các cơ sở tính toán số23 thu – chi ngân sách và công khai dự toán NS để đảm bảo tính minh bạch củacông tác lập dự toán cũng nhƣ sử dụng NSNN.Trong tổ chức chấp hành NSX: UBND xã phối hợp với cơ quan thuếđảm bảo thu đúng, đủ và kịp thời. Chi đúng dự toán đƣợc giao, chi đúng chếđộ, tiêu chuẩn, định mức, đúng mục đích, đối tƣợng và tiết kiệm, có hiệu quả.Thẩm tra nhu cầu sử dụng kinh phí của các đơn vị. Kiểm tra, giám sát việcthực hiện chi NS, sử dụng tài sản đúng mục đích của các bộ phận.Trong khâu quyết toán NSX: Báo cáo quyết toán NSX cần đánh giá tìnhhình thực hiện dự toán NSX và tiến hành so sánh giữa các kỳ trong năm cũngnhƣ giữa năm ngân sách để từ đó góp phần xây dựng dự toán năm sau phùhợp với thực tiễn tình hình của địa phƣơng.1.3.3 . Quản lý thu ngân sách xã1.3.3.1–Khái niệm, đặc điểm và vai trò thu ngân sách xãKhái niệm: “Thu ngân sách xã bao gồm các khoản thu của ngân sáchnhà nước phân cấp cho ngân sách xã và các khoản huy động đóng góp của tổchức, cá nhân trên nguyên tắc tự nguyện để xây dựng các công trình kết cấuhạ tầng theo quy định của pháp luật do Hội đồng nhân dân xã quyết định đưavào ngân sách xã quản lý”. (Theo “Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức tàichính - kế toán xã vùng trung du, miền núi và dân tộc” của Bộ Tài chính(2011)).Thu ngân sách xã bao gồm các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí mà cấpxã đƣợc hƣởng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nƣớc; các khoản thukhác theo quy định của pháp luật, trong đó thuế, phí và lệ phí là những nguồnthu quan trọng.– Đặc điểm:24 + Theo quy định của Luật NSNN.+ Quy mô và phạm vi thu NSX không giống nhau giữa các xã (kể cảcác xã trong cùng một khu vực, một huyện).+ Chịu ảnh hƣởng của nhiều yếu tố nhƣ phong tục, mức thu nhập củangƣời dân, trình độ và đạo đức của các cán bộ cấp xã…– Vai trò:+ Thu NSX đảm bảo cho chính quyền cấp xã thực hiện đầy đủ các chứcnăng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật.+ Tạo điều kiện cho các hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, vănhóa, thể thao…của xã đƣợc duy trì, đáp ứng nhu cầu của ngƣời dân.1.3.3.2Các nguồn thu ngân sách xãThu ngân sách xã đƣợc hình thành từ 3 nguồn chủ yếu sau:- Các khoản thu ngân sách xã được hưởng 100%: Là các khoản thu phátsinh trên địa bàn xã, do xã tổ chức huy động và dành cho NSX đƣợc hƣởng100% số thu từ các khoản này. Cở sở để hình thành các khoản thu và chophép xã đƣợc hƣởng 100% xuất phát bởi: cơ sở kinh tế của nguồn thu và yêucầu tập trung quản lý nguồn thu. Các khoản thu này bao gồm:+ Các khoản phí, lệ phí nộp vào NSX theo quy định.+ Thu từ các hoạt động sự nghiệp của xã.+ Thu đấu thầu, thu khoán từ đất công do xã trực tiếp quản lý.+ Các khoản huy động, đóng góp trực tiếp cho NSX.+ Các khoản viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho NSX.+ Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.- Các khoản thu ngân sách xã được hưởng theo tỷ lệ điều tiết: Cơ sở đểhình thành các khoản thu này cũng dựa vào cơ sở kinh tế và yêu cầu tập trungquản lý nguồn thu. Khi dựa trên cơ sở kinh tế, những lợi ích gì thuộc về25 quyền sở hữu của chính quyền nhà nƣớc cấp trên phát sinh trên địa bàn xã, thìchính quyền nhà nƣớc cấp trên đƣợc hƣởng; song nên có phân chia cho cấp xãmột phần để tạo sự phối hợp quản lý có hiệu quả. Khi dựa trên yêu cầu tậptrung quản lý nguồn thu, những khoản thu lớn và tƣơng đối ổn định thƣờngdành cho ngân sách cấp trên. Các khoản thu này bao gồm:+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình.+ Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ gia đình.+ Lệ phí trƣớc bạ nhà, đất.- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: Trong hệ thống tổ chức NSNN, cáccấp NS có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, và mỗi cấp đều phải đảm bảo cânđối thu – chi của mình. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh cụ thể nếu cấp NS(hay một bộ phận của cấp NS) nào không tự cân đối đƣợc, thì NS cấp trên cótrách nhiệm cấp bổ sung nguồn thu cho cấp NS (hay bộ phận của cấp NS) đóđể đảm bảo cân đối thu – chi ngay từ khâu dự toán. Từ đó hình thành khoảnthu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dƣới. Gồm thu bổ sungcân đối và thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên.+ Thu bổ sung cân đối là khoản tiền chuyển nguồn cân đối từ NS cấptrên hoặc điều hòa NS cho NSX trong trƣờng hợp thu NSX bị thiếu hụt sovới nhu cầu cân đối chi các nhiệm vụ chi đã phân cấp cho xã.+ Thu bổ sung có mục tiêu là khoản tiền của NSNN cấp trên hỗ trợ choNSX để thực hiện một số nhiệm vụ mục tiêu cụ thể. Số thu bổ sung theomục tiêu đƣợc xác định hàng năm và có sự thay đổi trên cơ sở nhu cầu bổsung thêm các nhiệm vụ mục tiêu, dựa vào kết quả thực hiện các chƣơngtrình và khả năng bố trí của NS cấp trên.26 1.3.4 . Quản lý chi ngân sách xã1.3.4.1-Khái niệm, đặc điểm và vai trò chi ngân sách xãKhái niệm:“Chi ngân sách xã là việc UBND xã sử dụng ngân sách được HĐNDxã quyết định hàng năm nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chínhquyền cấp xã theo quy định của pháp luật”. (Theo “Tài liệu đào tạo, bồidưỡng công chức tài chính - kế toán xã vùng trung du, miền núi và dân tộc”của Bộ Tài chính (2011)).- Đặc điểm:+ Quy mô chi NSX không lớn nhƣng nhiệm vụ chi vừa rộng vừa phứctạp. Điều này là do NSX không chỉ đảm bảo sự hoạt động của bộ máy chínhquyền cấp xã mà còn phải cung cấp tài chính để đầu tƣ phát triển kinh tế, xãhội, văn hóa, an ninh – quốc phòng.+ Quản lý chi NSX vừa mang tính chất quản lý một cấp NS, vừa mangtính chất quản lý đơn vị sử dụng NS do xã đồng thời là cấp NS mà cũng làđơn vị sử dụng NS.- Vai trò: NSX là công cụ của chính quyền cấp xã, vì vậy NSX cũng cóvai trò quan trọng về nhiều mặt nhƣ NSNN nhƣng chỉ phát huy trong phạm viđịa bàn của xã.+ Chi ngân sách xã là điều kiện quan trọng để đáp ứng các yêu cầu pháttriển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã. Thông qua chi ngân sách xã,chính quyền xã thực hiện các chức năng quản lý nhà nƣớc đƣợc giao, baogồm cả việc duy trì trật tự ổn định xã hội, phát triển các sự nghiệp kinh tế, vănhóa – xã hội theo phân cấp trên địa bàn.27 + Đồng thời giúp chính quyền xã kiểm tra, kiểm soát, điều chỉnh cáchoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng cƣờng hiệu quả các hoạt động quản lýpháp luật, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn xã.1.3.4.2Nhiệm vụ chi ngân sách xãChi ngân sách xã bao gồm 2 khoản mục chi chính là: Chi thƣờng xuyêncủa ngân sách xã và chi đầu tƣ phát triển.- Chi thƣờng xuyên của ngân sách xã:Chi thƣờng xuyên của NSX là các khoản chi nhằm đảm bảo cho sựhoạt động của chính quyền cấp xã, đƣợc xác định bởi chính sách, chế độ hoạtđộng của các cơ quan Nhà nƣớc, Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấpxã đƣợc phân cấp quản lý.Chi thƣờng xuyên ở cấp NSX gồm các khoản mục chi nhƣ sau:Chi thƣờng xuyênChi xã hội, văn hóa, thông tin, thểdục thể thaoChi hoạt động các đơn vịKinh phí hoạt động của cơ quanĐảngChi sự nghiệp giáo dụcKinh phí của các tổ chức chính trị xã hộiSửa chữa, cải tạo công trình phúclợi xã hộiChi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tếHỗ trợ khuyến khích sự nghiệpkinh tếChi dân quân tự vệ và an toàn xãhộiTrợ cấp cán bộ và các khoản khácCăn cứ vào định mức, chế độ, tiêu chuẩn của nhà nƣớc, HĐND tỉnhquy định cụ thể mức chi thƣờng xuyên cho từng công việc phù hợp với tìnhhình đặc điểm và khả năng ngân sách địa phƣơng.- Chi đầu tƣ phát triển:28 Tập hợp các nội dung chi có liên quan đến cải tạo, nâng cấp, làm mớicác công trình thuộc hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật của xã, nhƣ: đƣờnggiao thông; kênh mƣơng tƣới tiêu nƣớc; trƣờng học; trạm xá; các trạm thu,phát sóng phát thanh, truyền hình; … đƣợc gọi là chi đầu tƣ phát triển củaNSX. Thông qua chi đầu tƣ phát triển của NSX mà từng bƣớc tạo dựng cơ sởvật chất cần thiết cho quá trình xây dựng, phát triển kinh tế địa phƣơng ngaytừ cấp cơ sở.Trong điều kiện hiện nay, phạm vi chi đầu tƣ phát triển của NSX, baogồm: Chi đầu tƣ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội củaxã không có khả năng thu hồi vốn, theo phân cấp của tỉnh. Chi đầu tƣ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội củaxã từ nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho từng dự án nhấtđịnh theo quy định của pháp luật, do HĐND xã quyết định đƣa vào ngân sáchxã quản lý. Các khoản chi đầu tƣ phát triển khác theo quy định của pháp luật.Căn cứ vào nguồn đầu tƣ, chi đầu tƣ phát triển chia làm 2 nguồn chính: Nguồn đầu tƣ từ nguồn thu thuế, phí và thu khác phân cấp cho xã vàthu bổ sung từ NS cấp trên theo quy định (tùy thuộc vào phân cấp của HĐNDcấp tỉnh). Nguồn đầu tƣ từ việc huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân theoquy định do HĐND xã quyết định đƣa vào NSX quản lý.1.3.5 . Cân đối ngân sách xãTại khoản 3, Điều 8 của Luật NSNN 2002 quy định “Về nguyên tắc,ngân sách địa phương được cân đối với tổng số chi không được vượt quá tổngsố thu”. Nhƣ vậy, ngân sách xã hàng năm đƣợc cân đối theo nguyên tắc tổng29 số chi (chi đầu tƣ phát triển, công tác xã hội, quốc phòng an ninh, hoạt độngNhà nƣớc và đoàn thể, các sự nghiệp và các khoản chi khác theo quy địnhphân cấp của HĐND cấp tỉnh) không đƣợc vƣợt tổng số thu các khoản thuđƣợc hƣởng (gồm các khoản thuế, phí, lệ phí, thu từ kết quả hoạt động tàichính khác của xã, thu viện trợ, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên (nếu có), vàcác khoản thu khác đã đƣợc pháp luật quy định và sự phân cấp của HĐNDcấp tỉnh). Nghĩa là tổng số dự toán chi cả năm không đƣợc vƣợt quá tổng sốdự toán thu cả năm; và tổng số quyết toán chi của không đƣợc vƣợt tổng sốquyết toán thu cả năm. Để chủ động cân đối NS thì trong khâu lập dự toánNSNN, dự toán chi NSX phải bố trí khoản dự phòng từ 2% - 4% tổng số chinhằm đáp ứng các nhu cầu chi phát sinh đột xuất trong năm NS.1.3.6 . Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý ngân sách xã1.3.6.1Nhân tố khách quan- Điều kiện kinh tế - xã hội:Các điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phƣơng đều có sự khác biệt.Sự phát triển về mặt kinh tế ở địa phƣơng giúp cho cuộc sống ngƣời dân trởnên tốt đẹp hơn, ngƣời dân có nguồn thu nhập ổn định từ đó giúp ổn định tàichính địa phƣơng. NSNN đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối và sửdụng các nguồn lực tài chính, do đó nguồn lực tài chính của địa phƣơng cóảnh hƣởng tới việc quản lý NSNN. Kinh tế địa phƣơng phát triển ổn định thìviệc quản lý NSNN cấp địa phƣơng cũng đạt hiệu quả hơn. Bên cạnh sự pháttriển về kinh tế, thì sự ổn định về mặt xã hội cũng có tác động đến việc quảnlý NSĐP. Một xã hội trật tự, ổn định sẽ giúp cho việc quản lý NSĐP đƣợcthuận lợi, công tác thu – chi ngân sách cũng từ đó đạt đƣợc hiệu quả tốt hơn.- Các chính sách kinh tế của nhà nƣớc:30 Cấp xã là cấp cơ sở trong hệ thống quản lý của nhà nƣớc, vì vậy nócũng chịu tác động từ các chính sách kinh tế của nhà nƣớc, thậm chí, cấp xãcòn là cấp trực tiếp thực hiện các chính sách đó. Liên quan đến kinh tế địaphƣơng tức là liên quan đến nguồn ngân sách của địa phƣơng đó. Vì thế, tùytheo định hƣớng của chính sách kinh tế mà nhà nƣớc đƣa ra mà có sự tácđộng đến ngân sách xã, có thể là quy mô ngân sách hay các khoản mục thu –chi cần điều chỉnh.- Cơ chế quản lý NSNN:Cơ chế quản lý NSNN cũng có ảnh hƣởng tới ngân sách xã. Điều nàycó thể nhận thấy thông qua việc phân cấp quản lý NSNN giữa các cấp trên vớicấp cơ sở - cấp xã. Việc đổi mới cơ chế quản lý giúp cho việc quản lý ngânsách cấp xã đƣợc thuận lợi và hiệu quả hơn.1.3.6.2Nhân tố chủ quan- Nhân tố chủ quan ảnh hƣởng chủ yếu đến việc quản lý NSX chính làcác cán bộ, nhân viên thực hiện các công tác liên quan đến quản lý NSX nhƣcông tác thu các loại thuế - nguồn thu chính của NS cấp xã hay công tác thựchiện chi NS. Trình độ của cán bộ quản lý NS sẽ ảnh hƣởng đến việc quản lýNS đó.Trình độ cũng nhƣ thái độ của các cán bộ thực hiện công tác thu ngânsách sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng cũng nhƣ số lƣợng thu, liệu việc thu ngânsách có đúng theo quy định hay không? Có bỏ sót khoản thu nào hay không?Thu có đầy đủ không? …Là những câu hỏi mà cán bộ thu phải trả lời đƣợc.Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác chi cũng vậy. Liệu cán bộ, nhân viênthực hiện nhiệm vụ chi đã tiến hành các thủ tục, công đoạn chi theo đúng quyđịnh hay chƣa? Việc chi có đúng đối tƣợng không? Chi có hiệu quả không?31 Những vấn đề này phản ảnh hiệu quả của việc quản lý NSX, vì vậy nhân tốchủ quan có ảnh hƣởng không nhỏ đến công tác quản lý ngân sách ở cấp xã.- Bên cạnh nhân tố về con ngƣời thì tổ chức bộ máy cấp xã cũng có ảnhhƣởng không nhỏ đến công tác quản lý NSX.Một bộ máy hoạt động tốt không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việcthực hiện các quy trình liên quan đến thu – chi NSX đƣợc hiệu quả và nhanhchóng, nó còn giúp cho việc quản lý NSX đƣợc công khai, minh bạch và rõràng hơn. Ngƣợc lại, nếu tổ chức bộ máy cấp xã hoạt động không hiệu quả sẽdẫn đến khó khăn trong công tác quản lý và thực hiện thu – chi NSX.Mỗi một bộ phận trong tổ chức thực hiện các chức năng và nhiệm vụkhác nhau, tuy nhiên vẫn có sự liên quan và tƣơng tác lẫn nhau trong côngviệc. Nếu chỉ có một vài bộ phận làm tốt công việc của mình thì vẫn chƣa đủcho một bộ máy hoạt động tốt. Các bộ phận trong tổ chức nếu không có sựliên kết cũng nhƣ giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành công việc sẽ dẫn đến sự trìtrệ, không linh hoạt và hiệu quả công việc không cao của cả bộ máy quản lýnói chung và bộ phận quản lý NSX nói riêng. Có thể thấy ngay trong việcthực hiện chi ngân sách, mỗi bộ phận trong tổ chức có mức chi khác nhau dotính chất của công việc cũng nhƣ số cán bộ của bộ phận đó. Việc một bộ phậncó thực hiện chi đúng với định mức của bộ phận mình hay không, có chi vƣợtquá hay chi không đúng mục đích hay không cần sự kết hợp quản lý của cả bộphận đó và bộ phận tài chính xã. Từ đó có thể thấy về tổng thể tổ chức bộmáy cấp xã cũng có ảnh hƣởng không nhỏ tới công tác quản lý NSX.32 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1 . Câu hỏi nghiên cứuMục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng quản lý NSNN tại thị trấnĐông Khê, đồng thời đƣa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm góp phầnhoàn thiện công tác quản lý ngân sách tại địa phƣơng.Đối tượng nghiên cứu chính là về Ngân sách xã.Phạm vi nghiên cứu: luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản lýNSNN tại thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) giai đoạn2010 – 2014.Một số câu hỏi nghiên cứu đƣợc đặt ra để thực hiện nghiên cứu đề tàinày nhƣ sau:- Ngân sách xã là gì?- Các hoạt động chính trong quản lý ngân sách xã bao gồm những nộidung gì?- Những nhân tố nào ảnh hƣởng đến công tác quản lý NSNN cấp xã?- Thực trạng quản lý NSNN ở thị trấn Đông Khê giai đoạn 2010 – 2014nhƣ thế nào?- Những hạn chế nào còn tồn tại trong công tác quản lý NSNN tại thị trấnĐông Khê giai đoạn 2010 – 2014?- Làm thế nào để khắc phục những hạn chế và hoàn thiện công tác quảnlý NSNN tại thị trấn Đông Khê?2.2 . Phƣơng pháp nghiên cứuPhƣơng pháp nghiên cứu có ý nghĩa và đóng vai trò quan trọng trongviệc tiến hành nghiên cứu, ảnh hƣởng đến kết quả nghiên cứu và sự thànhcông của luận văn. Để thực hiện nghiên cứu các nội dung và mục đích nghiêncứu của đề tài, luận văn sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau:33 2.2.1 . Phƣơng pháp thu thập thông tin, dữ liệuThu thập thông tin, dữ liệu là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đầu tiêntrong quá trình thực hiện nghiên cứu. Lƣợng thông tin, dữ liệu thu thập đƣợcđƣợc dùng để thực hiện nghiên cứu vì vậy chất lƣợng bài nghiên cứu phụthuộc khá nhiều vào chất lƣợng và số lƣợng thông tin thu thập đƣợc. Với mỗiđề tài khác nhau thì lƣợng thông tin cũng nhƣ dữ liệu thu thập dùng chonghiên cứu cũng sẽ khác nhau. Đối tƣợng thu thập khác nhau sẽ dẫn đến cáccách thu thập thông tin, dữ liệu không nhƣ nhau đối với từng bài nghiên cứucụ thể.Đối với đề tài nghiên cứu, tác giả chủ yếu thu thập thông tin, dữ liệudựa trên hai hƣớng: đối tƣợng thông tin, dữ liệu đƣợc sử dụng để làm cơ sở lýluận cho đề tài và đối tƣợng thông tin, dữ liệu đƣợc sử dụng để phân tích thựctrạng tại địa bàn nghiên cứu.Đối với đối tƣợng đƣợc sử dụng là cơ sở lý luận thì các tài liệu đƣợcthu thập từ luật, các quy định, giáo trình và các tài liệu về đào tạo liên quanđến chủ thể nghiên cứu. Cụ thể là Luật NSNN năm 2002 và Luật NSNN mớinhất năm 2015 (bắt đầu có hiệu lực từ năm 2017), các quy định về NSX nhƣviệc quy định về quản lý NSX của Thông tƣ số 60/2003/TT-BT. Bên cạnh đó,các tài liệu về giảng dạy liên quan đến NSNN nhƣ giáo trình “Ngân sách nhànƣớc” của trƣờng Đại học Kinh doanh và công nghệ và tài liệu đào tạo dànhcho cán bộ cấp xã do Bộ Tài chính soạn thảo năm 2011: Tài liệu bồi dƣỡngcông chức tài chính kế toán xá cho vùng trung du, miền núi và dân tộc. Đây làtài liệu có những cơ sở lý luận rất cụ thể, chi tiết và phù hợp với đề tài đangnghiên cứu, vì địa phƣơng mà nghiên cứu đƣợc thực hiện nằm ở miền núi vớiđa phần ngƣời dân là dân tộc thiểu số.Đối với đối tƣợng đƣợc sử dụng để phân tích thì tác giả chủ yếu thuthập số liệu từ các báo cáo tài chính năm cũng nhƣ từ lịch sử của địa bàn34 nghiên cứu. Lịch sử địa bàn nghiên cứu sẽ giúp làm rõ đƣợc phần nào vị trícủa địa bàn từ đó có thể đánh giá đƣợc một phần thuận lợi cũng nhƣ khó khănmà địa phƣơng nghiên cứu đang gặp phải và còn tồn tại. Các tài liệu về báocáo tài chính năm chính là những số liệu thứ cấp quan trọng để phân tích thựctrạng quản lý ngân sách tại địa phƣơng – là phần chính mà luận văn hƣớngtới, để từ đó có thể đƣa ra những giải pháp và kiến nghị thiết thực và phù hợpvới tình hình thực tế tại địa phƣơng.2.2.2 . Phƣơng pháp nghiên cứu lý luậnPhƣơng pháp này nhằm thu thập các thông tin lý luận dựa trên nguồnthông tin sơ cấp và thứ cấp thu thập đƣợc từ những giáo trình, tài liệu nghiêncứu đã có cùng với những điều luật, quy định có liên quan để xây dựng cơ sởlý luận của đề tài. Từ những tài liệu đã thu thập đƣợc, tiến hành nghiên cứu vàlựa chọn những lý luận cần thiết cho mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Từ đótổng hợp và sắp xếp lại những cơ sở lý luận phù hợp theo hệ thống tƣơng ứngvới cơ cấu, bố cục của luận văn định nghiên cứu để các kết quả nghiên cứu từthực tiễn đều đƣợc khẳng định dựa trên cơ sở lý luận tƣơng ứng phù hợp.2.2.3 . Phƣơng pháp xử lý số liệuLuận văn chủ yếu dùng phƣơng pháp thống kê (sử dụng phần mềmExcel) để xử lý các số liệu, thông tin đã thu thập đƣợc, biểu đồ hóa các số liệuđó. Nguồn thông tin thứ cấp đƣợc thu thập và sử dụng trong luận văn chủ yếutừ các báo cáo tài chính của thị trấn.Các bƣớc xử lí số liệu:Bƣớc 1: Tập hợp số liệu từ các báo cáo tài chính và tổng hợp trên phầnmềm Excel.Bƣớc 2: Phân loại và sắp xếp các số liệu theo mục tiêu cần so sánh.35 Bƣớc 3: Sử dụng phần mềm Excel để tính toán các số liệu theo hƣớngcần so sánh.Bƣớc 4: Tổng hợp thành bảng hay biểu đồ hóa các số liệu đã đƣợc tínhtoán theo hƣớng cần phân tích hay so sánh.Bƣớc 5: Phân tích, so sánh các bảng và biểu đồ.Bƣớc 6: Đƣa ra nhận xét về các kết quả phân tích đƣợc. Cụ thể về phương pháp so sánh được sử dụng trong luận văn:Phƣơng pháp so sánh đƣợc sử dụng để thấy đƣợc mức độ biến động củacác nội dung so sánh qua các năm, các đối tƣợng đƣợc so sánh phải thống nhấtvề nội dung và đơn vị tính. Luận văn chủ yếu sử dụng phƣơng pháp so sánhbằng số tƣơng đối là phƣơng pháp so sánh đƣợc tính theo tỷ lệ phần trăm (%).Hai loại số tƣơng đối đƣợc sử dụng khi phân tích là số tƣơng đối động thái vàsố tƣơng đối kết cấu.- Số tƣơng đối động thái là kết quả của phép chia giữa số tuyệt đối củanăm phân tích so với năm đƣợc so sánh, đƣợc dùng để so sánh giữa hai mứcđộ của cùng một nội dung so sánh ở hai thời điểm khác nhau, đƣợc thể hiệndƣới dạng công thức nhƣ sau:Số tƣơng đối động thái=Số tuyệt đối năm phân tíchSố tuyệt đối năm so sánhx 100%- Số tƣơng đối kết cấu dùng để xác định tỷ trọng của từng bộ phận cấuthành nên tổng thể, là kết quả của phép chia giữa số tuyệt đối bộ phận cho sốtuyệt đối tổng thể trong cùng một thời điểm, đƣợc thể hiện dƣới dạng côngthức:Số tƣơng đối kết cấu =Số tuyệt đối bộ phậnSố tuyệt đối tổng thể36x100% 2.2.4 . Tác động của phƣơng pháp nghiên cứuNhƣ đã nêu trên, phƣơng pháp nghiên cứu đóng vai trò hết sức quantrọng ảnh hƣởng đến kết quả nghiên cứu của luận văn. Với mỗi nghiên cứu,tùy vào tác giả và mục đích, định hƣớng của đề tài nghiên cứu mà các phƣơngpháp nghiên cứu đƣợc sử dụng cũng khác nhau. Việc sử dụng đúng phƣơngpháp nghiên cứu sẽ giúp tác giả đi đúng theo hƣớng nghiên cứu của đề tài màmình đang làm cũng nhƣ phản ánh đƣợc kết quả nghiên cứu một cách hiệuquả. Ngƣợc lại, nếu không sử dụng đúng phƣơng pháp nghiên cứu hay sửdụng không hiệu quả phƣơng pháp nghiên cứu có thể dẫn đến quá trìnhnghiên cứu không hiệu quả hay kết quả nghiên cứu không phù hợp với đề tàinghiên cứu. Với đề tài này, tác giả chủ yếu sử dụng hai phƣơng pháp làphƣơng pháp nghiên cứu lý luận và phƣơng pháp xử lý số liệu.Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận giúp xây dựng khung cơ sở lý luậncho luận văn, từ đó có đƣợc những cơ sở lý luận phù hợp với đề tài đangnghiên cứu và giúp định hƣớng cho việc xử lý các số liệu thu thập đƣợc. Việcxây dựng cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu là hết sức quan trọng. Khôngphải mọi lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu đều đƣợc sử dụng để đƣavào luận văn mà những lý luận thu thập đƣợc phải đƣợc chọn lọc và chỉnhững lý luận phù hợp với định hƣớng và mục đích nghiên cứu của đề tài mớiđƣợc sử dụng. Việc sắp xếp những lý luận phù hợp theo hệ thống một cáchkhoa học sẽ giúp cho luận văn có đƣợc một khung cơ sở lý luận rõ ràng, mạchlạc cũng giúp cho ngƣời đọc có thể nắm đƣợc tổng quan cơ bản lý luận mộtcách dễ dàng hơn.Nếu phƣơng pháp nghiên cứu lý luận đóng vai trò quan trọng trong việcgiúp cho luận văn có đƣợc khung cơ sở lý luận khoa học và hợp lý thì phƣơngpháp xử lý số liệu lại đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý những số liệu37 thu thập đƣợc. Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trƣớc hết với việc tổng hợpnhững số liệu có đƣợc cũng nhƣ tiến hành sắp xếp các số liệu theo hƣớng tiếnhành nghiên cứu. Các số liệu sau khi đƣợc sắp xếp sẽ đƣợc tính toán và phântích dựa trên lý luận đã nghiên cứu trƣớc đó. Ngoài ra, phƣơng pháp này sẽgiúp kiểm chứng cũng nhƣ chứng minh những gì đƣợc đƣa ra trong cơ sở lýluận của đề tài.Có thể thấy, hai phƣơng pháp này có sự tƣơng quan, bổ sung cũng nhƣhỗ trợ lẫn nhau trong việc nghiên cứu, dựa trên lý luận ta có cơ sở để từ đóbiết đƣợc thực trạng cần phải làm những gì, cần phải phân tích những gì và từsố liệu ta kiểm chứng ngƣợc lại cũng nhƣ phản ánh lại đƣợc lý luận đã đƣa ra.Tuy nhiên, cơ sở lý luận thƣờng là lý thuyết chung đƣợc đƣa ra cho một vấnđề, còn với mỗi địa bàn tiến hành nghiên cứu lại có sự đa dạng về số liệu cũngnhƣ các tình huống phát sinh quanh vấn đề cần nghiên cứu do mỗi địa phƣơngcó sự khác biệt không chỉ về điều kiện kinh tế, xã hội mà còn về đặc điểm vịtrí địa lý cũng nhƣ phong tục tập quán của ngƣời dân. Vì vậy, việc xử lí sốliệu tuy dựa trên những lý luận đã đƣa ra nhƣng cũng phải phù hợp với tìnhhình cụ thể tại từng địa phƣơng tiến hành lấy số liệu để tiến hành phân tíchcũng nhƣ đƣa ra nhận xét, đánh giá.38 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCHNHÀ NƢỚC TẠI THỊ TRẤN ĐÔNG KHÊ, HUYỆN THẠCH AN, TỈNHCAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2010 - 20143.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu – Thị trấn Đông Khê3.1.1 . Đặc điểm vị trí địa lý – tự nhiênCao Bằng là một tỉnh miền núi nằm ở phía Đông Bắc nƣớc ta với địahình chủ yếu là đồi núi, tiếp giáp với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn và HàGiang và có đƣờng biên giới với Trung Quốc. Huyện Thạch An là 1 trong 13huyện thị của tỉnh Cao Bằng, tiếp giáp với huyện Tràng Định của tỉnh LạngSơn. Thị trấn Đông Khê là trung tâm của huyện Thạch An, giáp với các xãkhác trong huyện nhƣ xã Trọng Con, xã Lê Lai, xã Đức Xuân, xã ĐứcLong… Thị trấn nằm ở vùng thung lũng của huyện, đây là vùng có nhữngcánh đồng nhỏ hẹp nằm xen kẽ những giữa nếp gấp của núi đá, núi đất vớidòng nƣớc chảy quanh năm, mùa khô ít nƣớc, mùa mƣa nƣớc lũ dâng cao,chảy xiết.Ở đây chịu ảnh hƣởng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bìnhhàng năm khoảng 20oC, độ ẩm trung bình trên 80%, lƣợng mƣa trung bìnhhàng năm 1.300mm. Khí hậu hình thành hai mùa rõ rệt: mùa mƣa và mùakhô. Mùa mƣa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 trong năm. Thời tiết nóng nực,nhiệt độ trung bình trên 20oC, cao nhất là 35oC. Mƣa nhiều, lƣợng mƣa đođƣợc từ 1.700mm đến 1.800mm, thƣờng mƣa to, gây ra lũ lụt, sạt lở đồi núi,ách tắc các tuyến đƣờng giao thông, nhất là giao thông nông thôn. Mùa khôkéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Mùa khô ít mƣa, chịu ảnh hƣởngcủa gió mùa Đông Bắc. Nhiệt độ trung bình từ 12oC đến 15oC, có năm rétnhất dƣới 0oC. Độ ẩm thấp nhất (từ tháng 12 năm trƣớc đến tháng 2 năm sau)39 khoảng từ 20% đến 30%, thƣờng có sƣơng mù kéo dài từ đêm đến 8 giờ sáng,vùng núi cao có thể kéo dài hơn. Vào những tháng chuyển tiếp từ mùa lạnhsang mùa nóng (cuối tháng 2 đầu tháng 3 âm lịch) thƣờng xảy ra mƣa đá làmthiệt hại hoa màu và nhà cửa, tài sản của nhân dân.Thị trấn Đông Khê là thị trấn vùng cao có 15 khu dân cƣ hành chính(10 xóm, 5 tổ dân phố) với tổng diện tích trên 1.622ha, dân số toàn thị trấn cógần 3700 ngƣời với khoảng 1127 hộ, gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Kinh,Mông, Hoa và một số dân tộc khác cùng nhau sinh sống. Thị trấn là trung tâmhuyện có đƣờng quốc lộ 4A đi qua, ở đây có chợ Đông Khê là trung tâm giaodịch, lƣu thông hàng hóa của huyện, nhất là các ngày chợ phiên.3.1.2 . Tình hình kinh tế - xã hội3.1.2.1Về kinh tếHuyện Thạch An là một huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn cả vềkinh tế lẫn đời sống xã hội. Trong các xã thuộc huyện thì thị trấn Đông Khêgiữ vai trò nhƣ là trung tâm giao dịch, buôn bán của huyện nên kinh tế của thịtrấn cũng có sự phát triển hơn so với các xã khác.Là thị trấn vùng cao, sản xuất nông nghiệp chiếm trên 60% và sản xuấttự cung tự cấp là chủ yếu. Đất sản xuất nông nghiệp tính đến năm 2013 cókhoảng 314ha với tổng sản lƣợng lƣơng thực có hạt cả năm đạt 1251,1 tấn.Trong sản xuất nông nghiệp, ngoài các loại cây lƣơng thực, hoa màu, nhândân địa phƣơng còn có truyền thống chăn nuôi các loại gia súc chủ yếu là trâubò dùng để cày cấy, lấy phân bón ruộng vƣờn, nƣơng rẫy; các loại gia cầmnhƣ lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng cũng đƣợc nuôi để tăng thêm thu nhập.Bên cạnh đó, còn có các ngành nghề thủ công nhƣ: rèn đúc nông cụphục vụ sản xuất nông nghiệp (dao, liềm, búa, lƣỡi cày…), nghề đan lát (dậu,40 cót) giúp cải thiện thu nhập ngƣời dân địa phƣơng. Ngoài phần đa số ngƣờidân là nông dân do sản xuất nông nghiệp là chủ yếu thì còn có các hộ tiểuthƣơng, buôn bán dịch vụ nhỏ sinh sống chủ yếu tại khu vực gần chợ ĐôngKhê. Đời sống của những ngƣời dân này có phần đƣợc cải thiện hơn so với hộdân nông thôn.Số dân của thị trấn là không nhiều nên thị trấn không có họp chợ hàngngày mà tiến hành họp chợ theo phiên, cứ cách 5 ngày sẽ có 1 phiên chợ. Đâylà thời điểm kinh doanh buôn bán diễn ra tấp nập nhất do không chỉ có sựtham gia của ngƣời dân địa phƣơng mà còn có sự tham gia của các tiểuthƣơng kinh doanh hay ngƣời dân khu vực khác tham gia buôn bán từ các sảnphẩm nông nghiệp đến các loại hàng hóa khác. Các đối tƣợng này đóng gópmột phần vào thu NS địa phƣơng.3.1.2.2Về xã hộiLà một huyện còn nghèo nên cuộc sống ngƣời dân huyện nói chung vàngƣời dân thị trấn nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Thị trấn vẫn còn nhiềuhộ gia đình nghèo hay cận nghèo cần có sự hỗ trợ của nhà nƣớc. Cơ sở vậtchất cũng nhƣ đời sống tinh thần ngƣời dân khá nghèo nàn. Tuy phong tràovăn hóa, văn nghệ ở thị trấn cũng khá phát triển nhƣng các hoạt động tổ chứcgiao lƣu văn nghệ - thể thao giữa các tổ dân phố, xóm thƣờng chỉ diễn ra vàocác dịp lễ, Tết, hội truyền thống ngoài ra không có hình thức giải trí nào khác.Toàn thị trấn có 03 trƣờng học từ cấp mầm non đến trung học cơ sởvới tỷ lệ huy động học sinh đến trƣờng ở các bậc học đều cao, phổ cập trunghọc cơ sở chiếm 100%. Chất lƣợng giáo dục ngày càng đƣợc cải thiện, cáccán bộ cũng nhƣ giáo viên đƣợc cử đi học và đào tạo để nâng cao trình độ vàchất lƣợng giảng dạy. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác giáodục ở địa phƣơng, cơ sở vật chất sử dụng cho giáo dục còn chƣa đƣợc đảm41 bảo. Bên cạnh đó, do trình độ nhận thức hoặc do điều kiện kinh tế của ngƣờidân vẫn còn nhiều hạn chế nên vẫn có tình trạng bỏ học giữa chừng của nhiềuhọc sinh.Trình độ của các cán bộ cũng còn nhiều hạn chế về mặt chuyên môn vànhận thức, các cán bộ không thƣờng xuyên đƣợc cử đi đạo tạo nâng cao trìnhđộ nên có thể gây ảnh hƣởng đến sự phát triển của địa phƣơng.Thị trấn cũng thƣờng xuyên tiến hành tuyên truyền các thông tin cầnthiết về luật pháp, y tế cũng nhƣ an toàn thực phẩm cho ngƣời dân. Các dịchvụ y tế, chăm sóc sức khỏe của ngƣời dân cũng đƣợc thực hiện khá thƣờngxuyên và đầy đủ nhƣ công tác khám chữa bệnh hay tiêm chủng cho trẻ em.Số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm tới hơn 82% tổngsố hộ gia đình của thị trấn. Tuy nhiên, tình hình tệ nạn xã hội nhƣ trộm cắphay tiêm chích ma túy vẫn còn xảy ra.3.2. Thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nƣớc tại Thị trấn ĐôngKhê giai đoạn 2010 - 20143.2.1. Quản lý thu ngân sách thị trấn3.2.1.1Dự toán thuDựa vào hai bảng số liệu dƣới đây, ta có thể đƣa ra một số nhận xét vềdự toán thu NSX nhƣ sau:– Tất cả các nguồn thu dự toán của NS thị trấn đều thông qua Kho bạc,không có khoản thu NS ngoài Kho bạc.– So với năm 2010 thì tổng thu NSX qua các năm đều tăng. Tỷ lệ tănglần lƣợt là 150,02%, 201,23% , 259,31% và 268,13% tƣơng ứng với các nămtừ 2011 đến 2014. Tuy nhiên, nếu so sánh tỷ lệ phần trăm tăng trong dự toángiữa năm sau so với năm trƣớc thì mức độ tăng giữa các năm cũng không quá42 mức chênh lệch. Năm 2010 tăng 125,62% so với năm 2009, trong khi năm2011 tăng 150,02% so với năm 2010, năm 2012 tăng 134,14% so với năm2011, năm 2013 tăng 128,86% so với năm 2012, năm 2014 cũng chỉ tăng có103,4% so với năm 2013 (đây là năm có mức tăng thấp nhất trong 5 nămnghiên cứu).– Nhƣ trong phần lý luận, có 3 khoản mục thu lớn cấu thành nên tổng thuNSX đó là các khoản thu NSX hƣởng 100%, các khoản thu phân chia theo tỷlệ % và thu bổ sung ngân sách từ cấp trên.– Đối với các khoản thu NSX đƣợc hƣởng 100%: Tổng thu NSX năm 2011 so với năm 2010 tăng nhƣng các khoản thu100% mà NS thị trấn đƣợc hƣởng trong năm này so với năm 2010 lại giảm,năm 2012 và 2013 tăng so với năm 2010. Tuy tỷ lệ giảm là rất ít, năm 2011giảm còn 99,86% so với năm 2010. Năm 2012 và 2013 thì tăng so với năm2010 đều là 115,14%. Khi so sánh giữa năm 2011 với năm 2010 thì có thể thấy nguyên nhândự toán của năm 2011 giảm do với năm 2010 là do sự thay đổi trong dự toánchi tiết các khoản mục của các khoản thu NSX hƣởng 100%. Năm 2010 cókhoản Thu chuyển nguồn từ năm trƣớc là 44.500.000 đồng trong khi năm2011 không có khoản thu này, nhƣng bù lại năm 2011 lại có sự tăng lên trongdự toán thuế TNCN (mức tăng là 200% tƣơng đƣơng với con số tuyệt đối là40 triệu đồng) cũng nhƣ trong năm này còn có khoản Thu kết dƣ NS nămtrƣớc đƣợc gần 2.500.000 đồng mà năm 2010 không có. Còn các khoản thucòn lại giữa năm 2011 so với năm 2010 cũng không có sự chênh lệch nàođáng kể. Hầu hết các khoản mục tạo nên khoản thu NSX hƣởng 100% của năm2012 đều tăng mạnh so với 2 năm trƣớc đó. Chỉ xét đến tỷ lệ thì khoản mụcthuế tài nguyên và thu khác là 2 khoản mục có tỷ lệ tăng mạnh nhất, so với43 năm 2010 thì năm 2012 tăng gấp 10 lần nhƣng xét về con số tuyệt đối thì sốtăng lên chỉ khoảng 20 triệu đồng. Trong khi khoản mục thuế thu nhập cánhân chỉ tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2010 nhƣng mức tăng về số tuyệt đốilên đến hơn 100 triệu đồng.Dự toán thu năm 2012 so với năm 2011 cũng tƣơng tự, các khoản mụcthu đều đƣợc dự toán tăng. Mặc dù trong năm này không có dự toán cho cáckhoản mục thu thuế TNDN, thuế nhà đất và thu chuyển nguồn từ năm trƣớcnhƣ 2 năm trƣớc đó nhƣng do các khoản mục thu còn lại đều đƣợc dự toántăng mạnh nên xét về tổng thu các khoản thu NSX hƣởng 100% của năm2012 vẫn tăng. Năm 2013 do có dự toán khoản mục thu thuế GTGT và thuế TNCNtăng mạnh nên mặc dù không có dự toán cho các khoản mục khác nhƣ thuếTNDN, thuế tài nguyên và thu khác, dự toán tổng các khoản thu NSX hƣởng100% vẫn tăng so với các năm trƣớc (năm 2012 và 2013 có mức dự toán cáckhoản thu NSX hƣởng 100% là nhƣ nhau). Năm 2014 là năm có mức tăng các khoản thu NSX hƣởng 100% so vớinăm 2010 lớn nhất, gần 146%. Nguyên nhân tăng có thể do sự tăng khá mạnhcủa khoản mục thu thuế TNCN, tăng tới hơn 600%. Khi so với năm trƣớc đólà năm 2013 thì hầu hết các khoản mục chi tiết trong khoản mục thu NSXhƣởng 100% đều tăng.Nếu xét về con số tuyệt đối thì năm 2014 là năm có dự toán thu NSXchi tiết khoản mục thu NSX hƣởng 100% lớn nhất trong các năm nghiên cứu.Hai khoản mục thu thuế GTGT và thuế TNCN là nguyên nhân chính cho sựtăng lên trong dự toán của năm 2014. So với năm 2010 hay so với năm 2013thì mức tăng của hai khoản mục này đều lớn hơn hẳn so với mức tăng của cácnăm nghiên cứu khác.44 – Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % chỉ có một khoản mục thu duynhất là Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh và khoản thu này các nămso với năm 2010 đều tăng lên. Từ năm 2012 đến 2014 thì dự toán khoản mụcthuế này là nhƣ nhau (đều là 50 triệu đồng).– Thu bổ sung từ ngân sách từ cấp trên đều tăng dần qua các năm (trừnăm 2014). Khoản mục thu này có hai mục nhỏ là thu bổ sung cân đối ngân sách từcấp trên và thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên. Riêng năm 2010toàn bộ khoản thu bổ sung ngân sách từ cấp trên đều là thu bổ sung cân đốingân sách từ cấp trên, không có khoản Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấptrên, các năm còn lại đều có cả hai khoản mục nhỏ. Năm 2014 là năm duy nhất trong 5 năm mà Thu bổ sung từ ngân sáchcấp trên giảm so với năm trƣớc đó là năm 2013, ngay cả hai khoản mục chitiết của Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cũng giảm hẳn. Thu bổ sung cómục tiêu từ ngân sách cấp trên năm 2014 thậm chỉ chỉ hơn 65% so với năm2013.Mức tăng hay giảm dự toán tổng thu NSX của thị trấn đƣợc tổng hợptrên mức dự toán tăng hay giảm của các khoản mục thu bộ phận. Khi so sánhdự toán thu giữa các năm, các khoản mục thu bộ phận có thể có sự tăng haygiảm khác nhau nhƣng về tổng thể thì các mức tăng, giảm đó sẽ đƣợc tổnghợp lại và phản ánh chung ở dự toán tổng thu NSX.45 Bảng 3.1 Tình hình lập dự toán thu từ 2010 đến 2014Đơn vị: Nghìn đồngNămChỉ tiêu2010Số tuyệtđối201120122013Tỷ lệ %(2010/2010)Số tuyệtđốiTỷ lệ %(2011/2010)Số tuyệtđốiTỷ lệ %(2012/2010)1,229,195100.00%1,844,009150.02%2,473,561201.23%3,187,421259.31%3,295,850268.13%1,229,195100.00%1,844,009150.02%2,473,561201.23%3,187,421259.31%3,295,850268.13%651,400100.00%650,49099.86%750,000115.14%750,000115.14%950,000145.84%13,000100.00%13,000100.00%20,000153.85%21,000161.54%24,303186.95%2. Thuế giá trị gia tăng197,600100.00%192,50097.42%500,000253.04%530,000268.22%622,246314.90%3. Thuế thu nhập doanh nghiệp197,600100.00%192,50097.42%40,000100.00%80,000200.00%150,000375.00%170,000425.00%250,000625.00%5. Thuế nhà đất115,000100.00%128,000111.30%0.00%4,0003.48%13,85112.04%6. Thuế môn bài39,500100.00%35,00088.61%35,00088.61%25,00063.29%24,60062.28%9. Thuế tài nguyên2,000100.00%5,000250.00%20,0001000.00%13,000650.00%10. Thu khác2,200100.00%2,00090.91%25,0001136.36%2,00090.91%44,500100.00%Tổng thu ngân sách xãA/ Thu ngân sách xã đã quaKho bạcI/ Các khoản thu NSX hƣởng100%1. Phí, lệ phí4. Thuế thu nhập cá nhânSố tuyệtđối2014Tỷ lệ %(2013/2010)Số tuyệtđốiTỷ lệ %(2014/2010)7. Lệ phí trƣớc bạ8. Thuế chuyển quyền sử dụng đất11. Thu chuyển nguồn năm trƣớc46 12. Thu kết dƣ ngân sách nămtrƣớcII/ Các khoản thu phân chiatheo tỷ lệ %2,49015,500100.00%20,000129.03%50,000322.58%50,000322.58%50,000322.58%15,500100.00%20,000129.03%50,000322.58%50,000322.58%50,000322.58%562,295100.00%1,173,519208.70%1,673,561297.63%2,387,421424.58%2,295,850408.30%562,295100.00%971,570172.79%1,180,304209.91%2,019,648359.18%1,895,850337.16%1. Thuế chuyển quyền sử dụng đất2. Thuế nhà đất3. Thuế môn bài thu từ cá nhân,hộ kinh doanh4. Thuế sử dụng đất nông nghiệpthu từ hộ gia đình5. Lệ phí trƣớc bạ nhà, đất6. Các khoản thu phân chia khácdo tỉnh quy địnhIII/ Thu bổ sung ngân sách từcấp trênThu bổ sung ngân sách từ cấp trênThu bổ sung có mục tiêu từ ngânsách cấp trênIV/ Viện trợ không hoàn lại trựctiếp cho xã (nếu có)B/ Thu ngân sách xã chƣa quaKho bạc201,949493,257367,773240,000(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tổng hợp thu ngân sách năm 2010 – 2014 – Phòng KT-TC Thị trấn Đông Khê)47 Bảng 3.2: So sánh Dự toán thu NS giữa các năm theo tỷ lệ %% So sánh giữa năm sau so năm trƣớcChỉ tiêu2010/20092011/20102012/20112013/20122014/2013Tổng thu ngân sách xãA/ Thu ngân sách xã đã qua Kho bạcI/ Các khoản thu NSX hƣởng 100%1. Phí, lệ phí2. Thuế giá trị gia tăng125.62%125.62%150.02%150.02%134.14%134.14%128.86%128.86%103.40%103.40%125.62%112.41%150.02%99.86%134.14%115.30%128.86%100.00%103.40%126.67%65.00%100.00%153.85%105.00%115.73%3. Thuế thu nhập doanh nghiệp100.76%97.42%259.74%106.00%117.40%4. Thuế thu nhập cá nhân100.76%97.42%187.50%113.33%147.06%5. Thuế nhà đất200.00%6. Thuế môn bài102.54%111.30%7. Lệ phí trƣớc bạ118.80%88.61%100.00%83.33%250.00%400.00%110.00%90.91%1250.00%71.26%129.03%71.26%346.28%71.43%98.40%250.00%100.00%100.00%129.03%250.00%100.00%100.00%149.04%208.70%142.61%142.66%96.16%149.04%172.79%121.48%171.11%93.87%244.25%74.56%65.26%8. Thuế chuyển quyền sử dụng đất9. Thuế tài nguyên10. Thu khác11. Thu chuyển nguồn năm trƣớc12. Thu kết dƣ ngân sách năm trƣớcII/ Các khoản thu phân chia theo tỷlệ %1. Thuế chuyển quyền sử dụng đất2. Thuế nhà đất3. Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinhdoanh4. Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từhộ gia đình5. Lệ phí trƣớc bạ nhà, đất6. Các khoản thu phân chia khác dotỉnh quy địnhIII/ Thu bổ sung ngân sách từ cấptrênThu bổ sung cân đối ngân sách từ cấptrênThu bổ sung có mục tiêu từ ngân sáchcấp trênIV/ Viện trợ không hoàn lại trực tiếpcho xã (nếu có)B/ Thu ngân sách xã chƣa qua Khobạc(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ Báo cáo tổng hợp thu NS thị trấn năm 2010-2014)48 3.2.1.2Quyết toán thuBảng 3.3 Tình hình quyết toán thu NS từ 2010 đến 2014Đơn vị: Nghìn đồngChỉ tiêuNăm2010Số tuyệtTỷ lệ %đối2011Số tuyệtTỷ lệ %đối1,228,329100.00%1,888,652153.76% 2,517,817204.98% 3,361,218273.64% 4,143,614337.34%1,228,329100.00%1,888,652153.76% 2,517,817204.98% 3,361,218273.64% 4,143,614337.34%645,033100.00%667,383103.46%804,506124.72%924,672143.35% 1,463,764226.93%1. Phí, lệ phí13,304,100.00%13,4634101.20%22,850171.75%22,303167.63%28,406213.50%2. Thuế giá trị gia tăng263,968100.00%376,268142.54%412,366156.22%537,849203.76%594,096225.06%68,210100.00%3,2404.75%5,4007.92%4. Thuế thu nhập cá nhân100,175100.00%111,394111.20%168,897168.60%201,276200.92%282,502282.01%5. Thuế nhà đất115,924100.00%117,986101.78%39,00133.64%5,3334.60%6,5255.63%6. Thuế môn bài27,225100.00%2798.35%43,500159.78%43,550159.96%43,250158.86%7. Lệ phí trƣớc bạ0.00%3,7200.00%6,3790.00%8568. Thuế chuyển quyền sử dụng đất0.00%0.00%28,9950.00%2,80911.47%11,13895.16%25,045Tổng thu ngân sách xãA/ Thu ngân sách xã đã qua KhobạcI/ Các khoản thu NSX hƣởng100%3. Thuế thu nhập doanh nghiệp9. Thuế tài nguyên11,705100.00%14,503123.90%492012Số tuyệtTỷ lệ %đối1,3432013Số tuyệtTỷ lệ %đối2014Số tuyệtđốiTỷ lệ %213.96% 10. Thu khác11. Thu chuyển nguồn năm trƣớc12. Thu kết dƣ ngân sách năm trƣớcII/ Các khoản thu phân chia theotỷ lệ %20100.00%44,500100.00%11,849 58341.93%4,502,10.12%112,828253.55%64,60145.19%463,0241040.50%2,49021,000100.00%47,750227.38%39,750189.29%49,125233.93%44,000209.52%21,000100.00%47,750227.38%39,750189.29%49,000233.33%44,000209.52%1. Thuế chuyển quyền sử dụng đất2. Thuế nhà đất3. Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộkinh doanh4. Thuế sử dụng đất nông nghiệpthu từ hộ gia đình5. Lệ phí trƣớc bạ nhà, đất6. Các khoản thu phân chia khác dotỉnh quy địnhIII/ Thu bổ sung ngân sách từ cấptrênThu bổ sung ngân sách từ cấp trênThu bổ sung có mục tiêu từ ngânsách cấp trênIV/ Viện trợ không hoàn lại trựctiếp cho xã (nếu có)B/ Thu ngân sách xã chƣa quaKho bạc125562,295100.00%1,173,519208.70% 1,673,561297.63% 2,387,421424.58% 2,135,850379.84%402,867100.00%971,570241.16% 1,180,304292.98% 2,019,648501.32% 1,895,850470.59%159,428100.00%201,949126.67%309.39%230.68%150.54%493,257367,773240,000500,000(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tổng hợp thu ngân sách năm 2010 – 2014 – Phòng KT-TC Thị trấn Đông Khê)50 Bảng 3.4: So sánh quyết toán thu NS giữa các năm theo tỷ lệ %Chỉ tiêuSo sánh năm sau với năm trƣớc2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013Tổng thu ngân sách xã127.33% 153.76% 133.31% 133.50% 123.28%A/ Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc127.33% 153.76% 133.31% 133.50% 123.28%I/ Các khoản thu NSX hƣởng 100%115.92% 103.46% 120.55% 114.94% 158.30%1. Phí, lệ phí106.96%101.20%169.72%97.61%127.36%2. Thuế giá trị gia tăng94.88%142.54%109.59%130.43%110.46%3. Thuế thu nhập doanh nghiệp133.05%166.67%4. Thuế thu nhập cá nhân122.53%111.20%151.62%119.17%140.36%5. Thuế nhà đất113.25%101.78%33.06%13.67%122.34%6. Thuế môn bài95.95%98.35%162.46%100.11%99.31%7. Lệ phí trƣớc bạ171.49%13.43%8. Thuế chuyển quyền sử dụng đất9.69%9. Thuế tài nguyên123.90%9.26%829.36%224.86%10. Thu khác11. Thu chuyển nguồn năm trƣớc10.12% 2505.91%57.26%716.67%12. Thu kết dƣ ngân sách năm trƣớcII/ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ123.53% 227.38%83.25% 123.58%89.57%%1. Thuế chuyển quyền sử dụng đất2. Thuế nhà đất3. Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh123.53%227.38%83.25%123.27%89.80%doanh4. Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từhộ gia đình5. Lệ phí trƣớc bạ nhà, đất6. Các khoản thu phân chia khác do tỉnhquy địnhIII/ Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên 143.71% 208.70% 142.61% 142.66%89.46%Thu bổ sung cân đối ngân sách từ cấp128.93%241.16%121.48%171.11%93.87%trênThu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách202.31%126.67%244.25%74.56%65.26%cấp trênIV/ Viện trợ không hoàn lại trực tiếpcho xã (nếu có)B/ Thu ngân sách xã chƣa qua Khobạc(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ Báo cáo tổng hợp thu NS thị trấn năm 2010-2014)51 Từ các bảng trên, ta có thể đƣa ra một số nhận xét nhƣ sau:– Các khoản thu quyết toán NS của thị trấn toàn bộ đều thông qua Khobạc, không có khoản thu nào chƣa qua Kho bạc.– Tổng thu NS theo quyết toán qua các năm đều tăng. So với năm 2010thì tỷ lệ tăng của các năm 2011, 2012 và 2013 lần lƣợt là: 153, 76%,204,98%, 273,64% và 337,34%. Tuy nhiên nếu so sánh tốc độ tăng giữa cácnăm thì năm 2012 và 2013 có cùng mức tăng khoảng 133% so với năm trƣớcnó, năm 2010 có mức tăng là 127,33% so với năm 2009 và năm 2011 có mứctăng lớn nhất 153,76% so với năm 2010. Mặc dù năm 2014 có mức tăng lớnnhất khi so với năm 2010 nhƣng so với năm 2013, nó chỉ tăng 123,28% (thấphơn mức tăng của 2 năm trƣớc đó).– Các khoản thu NSX đƣợc hƣởng 100% nói chung đều tăng qua cácnăm. Năm 2011 chỉ tăng hơn 3% so với năm 2010. Nếu so sánh giữa các nămthì mức tăng khoảng 120% thậm chí thấp hơn chỉ khoảng 114% - 115% sovới năm trƣớc đó. Năm 2011 tăng ít so với năm 2010 là do các khoản mục thutrong khoản thu này cũng có mức tăng không đáng kể, khoản mục thu chuyểnnguồn từ năm trƣớc chỉ bằng 1/10 so với năm 2010. Tuy xét về tổng thu NSXnăm 2014 tăng không nhiều so với năm 2013 nhƣng các khoản mục thu NSXhƣởng 100% trong năm này lại có mức tăng lớn hơn khá nhiều, so với năm2013 tăng 158,30%. Tuy nhiên, xét về số tuyệt đối thì khoản khác biệt này đƣợc bù trừ bởisự tăng lên của các khoản mục thu khác tuy tăng ít về tỷ lệ nhƣng con sốtuyệt đối tăng lên là không nhỏ. Năm 2012 và 2013 có tỷ lệ tăng nhiều hơndo có sự gia tăng các khoản mục thu có số tuyệt đối lớn một cách đáng kểhơn. Mặc dù vẫn có một số khoản mục thu giảm, thậm chí đạt tỷ lệ rất nhỏsong về số tuyệt đối lại không phải là lớn nên không ảnh hƣởng nhiều. Vídụ nhƣ khoản mục Thuế tài nguyên của năm 2012 chỉ bằng khoảng 11% so52 với năm 2010 nhƣng số giảm tuyệt đối chỉ khoảng 10 triệu đồng, haykhoản mục Thuế nhà đất và Thuế TNDN năm 2013 chỉ đạt khoảng hơn 4%so với năm 2010 nhƣng lại đƣợc các khoản tăng khác nhƣ Thuế GTGT hayThuế TNCN bù lại. Bên cạnh đó, năm 2012 và 2013 còn có thêm khoản Lệphí trƣớc bạ và Thuế chuyển quyền sử dụng đất mà năm 2010 và 2011không có. Nếu so sánh giữa các năm thì sự biến động về tỷ lệ có thể nhắc đến đólà 3 loại khoản mục thu: Thuế nhà đất, Thuế tài nguyên và Thu chuyểnnguồn từ năm trƣớc. Thuế nhà đất chỉ có năm 2011 là tăng so với năm2010 còn các năm sau chỉ bằng 1/3 so với năm trƣớc đó. Thuế tài nguyêngiảm mạnh vào năm 2012 chỉ bằng 9,26% so với năm 2011 dẫn đến tỷ lệcao đột ngột là 829,36% khi so sánh giữa năm 2013 với năm 2012 trongkhi nếu so với năm 2010 thì Thuế tài nguyên 2013 chỉ bằng 95, 16%. Sựbiến động lớn nhất về tỷ lệ thuộc về Thu chuyển nguồn từ năm trƣớc. Năm2012 có sự tăng gấp hơn 20 lần so với năm 2011, trong khi năm 2013 chỉđạt gần 60% so với năm 2012. Điều này là do sự giảm mạnh của năm 2011đã nói ở trên, trong khi năm 2012 lại tăng rất nhiều nên dẫn đến sự chênhlệch rất lớn nhƣ vậy. Nếu so với năm 2010 thì năm 2012 chỉ tăng lên hơn112% mà thôi. Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến quyết toán cáckhoản thu NSX hƣởng 100% của năm 2014 tăng hơn hẳn các năm còn lạilà do năm 2014 có khoản thu chuyển nguồn từ năm trƣớc khá lớn, tăng gấp7 lần so với năm 2013 và 10 lần so với năm 2010.– Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % vẫn chủ yếu là Thuế môn bài thutừ cá nhân, hộ kinh doanh và các năm đều tăng so với năm 2010. Có khác biệtduy nhất là một khoản nhỏ từ Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ giađình năm 2013. Mặc dù so với năm 2010 thì khoản thu này các năm sau đềutăng nhƣng năm 2012 và năm 2014 lại giảm so với năm trƣớc nó. Năm 201253 chỉ bằng 83,25% so với năm 2011 và năm 2014 chỉ bằng 89,57% so với năm2013 và có thể nhận thấy điểm chung ở cả 2 năm này đó là khoản mục thuchuyển nguồn từ năm trƣớc đều lớn hơn hẳn so với năm trƣớc đó hay so vớinăm 2010.– Các khoản thu bổ sung từ NS cấp trên đều tăng mạnh so với năm 2010khi tiến hành quyết toán thu NS thị trấn. Năm 2010, Thu bổ sung từ NS cấptrên theo dự toán đều là Thu bổ sung cân đối NS từ cấp trên nhƣng khi quyếttoán thì có cả hai khoản mục thu nhỏ.– Không giống nhƣ các năm còn lại, năm 2014 có phát sinh khoản mụcthu Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã lên tới 500 triệu (đây là do NSXđang đƣợc hƣởng nguồn kinh phí đƣợc tài trợ từ dự án của nƣớc ngoài đầu tƣvào huyện và trên huyện giao cho thị trấn để tiến hành làm các con đƣờng liênthôn, liên xóm góp phần phát triển cơ sở hạ tầng của địa phƣơng).– Năm 2014 là năm duy nhất có khoản thu bổ sung từ NS cấp trên giảmso với năm trƣớc đó, chỉ bằng 89,46% so với năm 2013. Kéo theo là cả haikhoản mục chi tiết trong khoản thu này cũng giảm so với năm 2013. Tuykhoản thu bổ sung từ NS cấp trên giảm so với năm 2013 nhƣng nó không thểhiện rằng NS đã giảm sự phụ thuộc vào NS cấp trên so với năm trƣớc đó mànguyên nhân là do năm 2014 có khoản thu Viện trợ không hoàn lại trực tiếpcho xã nhƣ đã nhận xét ở trên.54 3.2.1.3So sánh quyết toán trên dự toán theo tỷ lệ %Bảng 3.5: So sánh quyết toán trên dự toán thu NS theo tỷ lệ %từ 2010 đến 2014Chỉ tiêu2010201199.93% 102.42%99.93% 102.42%99.02% 102.60%102.34% 103.57%133.59% 195.46%34.52%250.44% 139.24%100.80%92.18%68.92%76.50%Năm201220132014101.79% 105.45% 125.72%101.79% 105.45% 125.72%107.27% 123.29% 154.08%114.25% 106.20% 116.88%82.47% 101.48%95.48%Tổng thu ngân sách xãA/ Thu ngân sách xã đã qua Kho bạcI/ Các khoản thu NSX hƣởng 100%1. Phí, lệ phí2. Thuế giá trị gia tăng3. Thuế thu nhập doanh nghiệp4. Thuế thu nhập cá nhân112.60% 118.40% 113.00%5. Thuế nhà đất133.33%47.11%6. Thuế môn bài124.29% 174.20% 175.81%7. Lệ phí trƣớc bạ8. Thuế chuyển quyền sử dụng đất9. Thuế tài nguyên585.27% 290.06%6.72%192.66%10. Thu khác0.92%592.46%11. Thu chuyển nguồn năm trƣớc100.00%12. Thu kết dƣ ngân sách năm trƣớc100.00%II/ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ%135.48% 238.75% 79.50% 98.25% 88.00%1. Thuế chuyển quyền sử dụng đất2. Thuế nhà đất3. Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinhdoanh135.48% 238.75%79.50%98.00%88.00%4. Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộgia đình5. Lệ phí trƣớc bạ nhà, đất6. Các khoản thu phân chia khác do tỉnhquy địnhIII/ Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 114.81%Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên71.65% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấptrên100.00% 100.00% 100.00% 100.00%IV/ Viện trợ không hoàn lại trực tiếpcho xã (nếu có)B/ Thu ngân sách xã chƣa qua Kho bạc(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ Báo cáo tổng hợp thu NS thị trấn năm 2010-2014)55 Từ bảng trên có thể thấy: nhìn chung quyết toán thu NS các năm đềulớn hơn dự toán thu NS, chỉ có năm 2010 là quyết toán thấp hơn mức dự toán,nguyên nhân có thể do mức quyết toán của các khoản thu nhƣ thuế TNDN,thuế môn bài và thu khác thấp hơn rất nhiều so với mức dự toán. Các năm2011, 2012 và 2013 có mức quyết toán thu ngân sách tăng nhƣng mức tăngkhông lớn, chỉ tăng khoảng 2% đến 5%. Năm 2014 là năm có mức tăng lớnnhất, quyết toán tăng tới 25% so với dự toán, nguyên nhân là do quyết toán cókhoản mục Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã lên tới 500triệu đồng.Nếu chỉ xét về tỷ lệ % thì có thể thấy nhiều khoản thu có mức tăng haygiảm quyết toán so với dự toán khá lớn, nhƣng nếu xét về con số tuyệt đối thìcó thể mức tăng lớn về tỷ lệ lại chỉ là mức tăng nhỏ về con số tuyệt đối vàngƣợc lại, các mức tăng/giảm về con số tuyệt đối bù trừ lẫn nhau làm chomức tăng/giảm về tỷ lệ tổng số thu NS quyết toán so với mức thu NS dự toánlà không nhiều. Bên cạnh đó, cũng có thể do nhiều khoản mục thu khi dự toánthì có nhƣng khi quyết toán lại không có và ngƣợc lại, nhiều khoản dự toánkhông đƣa ra nhƣng khi trong năm lại phát sinh khoản thu đó nên quyết toánlại có số thu.Nhƣ năm 2010, thu khác là khoản thu có mức thu quyết toán giảmnhiều nhất về tỷ lệ % (giảm tới 99%) so với các khoản thu còn lại nhƣng xétvề con số tuyệt đối thì số giảm lại không đáng kể, chỉ hơn 2 triệu đồng, nếu sovới thuế TNDN thì đây là khoản thu có mức quyết toán so với dự toán giảmmạnh nhất (giảm gần 130 triệu đồng trong khi xét về tỷ lệ % thì giảm khoảng65%).Hay nhƣ năm 2011, dự toán thuế TNDN lên tới hơn 190 triệu đồngnhƣng quyết toán lại không có phát sinh, bù lại thuế GTGT lại tăng gần gấp56 đôi. Năm 2012, dự toán cho khoản mục thu khác là 25 triệu đồng nhƣng khiquyết toán lại không phát sinh khoản mục này.Năm 2013 là năm có khá nhiều khoản thu phát sinh khi quyết toán màtrong dự toán lại không hề có nhƣ các khoản mục thuế TNDN, lệ phí trƣớc bạ,thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế tài nguyên…Điển hình trong năm 2014 là quyết toán có hai khoản mục thu rất lớn,tổng hai khoản mục lên tới gần 1tỷ đồng. Bên cạnh đó cũng có một vài khoảnmục thu nhƣ lệ phí trƣớc bạ hay thuế chuyển quyền sử dụng đất không có dựtoán nhƣng khi quyết toán cuối năm lại có số phát sinh.3.2.1.4Tỷ trọng các khoản thu so với tổng thu- Về dự toán:Biểu đồ 3.1: Tỷ trọng các khoản thu so với tổng thu theo dự toán57 Có thể thấy các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % trong dự toán thuchiếm tỷ lệ nhỏ nhất trong tổng số dự toán thu qua các năm, chỉ khoảng từ 1%- 2%. Hai khoản mục thu còn lại chiếm tỷ lệ phần lớn trong dự toán thu NScác năm, đặc biệt là sự dịch chuyển tỷ lệ giữa hai khoản mục thu này. Cáckhoản thu bổ sung từ NS cấp trên ngày càng tăng lên, từ chỉ chiếm chƣa tớimột nửa tổng thu NSX năm 2010 thì ngay từ năm 2011 khoản thu này đã tănglên đến hơn 63%, và đến năm 2013 đã tăng lên đến 74,9%. Còn khoản mụcthu NSX đƣợc hƣởng 100% thì giảm từ 52,99% năm 2010 xuống còn 23,53%năm 2013. Tuy năm 2014 thì các khoản mục NSX hƣởng 100% có tăng lên sovới năm 2013 cũng nhƣ khoản mục thu bổ sung từ NS cấp trên có giảm,chiếm gần 70% nhƣng tỷ lệ này vẫn là lớn. Điều này cho thấy sự phụ thuộcngày càng lớn vào thu bổ sung ngân sách từ cấp trên của NSX, đặc biệt, phầnlớn khoản thu bổ sung này là thu bổ sung cân đối ngân sách từ cấp trên.- Về quyết toánBiểu đồ 3.2: Tỷ trọng các khoản thu so với tổng thu theo quyết toán58 Tƣơng tự nhƣ các tỷ lệ trong thu NS dự toán, thì thu NS quyết toáncũng không có sự khác biệt nhiều, vẫn là hai khoản mục thu Các khoản thuNSX hƣởng 100% và Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên chiếm tỷ trọng lớntrong tổng thu NS thị trấn. Và khoản mục thu bổ sung từ ngân sách cấp trênchiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng thu NSX cũng giống nhƣ trong dựtoán thu NSX, tuy nhiên, sự chuyển dịch giữa các tỷ lệ thì có hơi khác mộtchút so với dự toán thu NS, mức tăng tỷ trọng của khoản mục Thu bổ sung từNS cấp trên thấp hơn một chút so với mức dự toán thu NS. Năm 2013 chiếmtỷ trọng là 71,03% chứ không tới 74,9% nhƣ dự toán. Năm 2012 theo dự toánthì tỷ trọng khoản thu này chiếm tới hơn 70% nhƣng khi quyết toán lại chỉchiếm hơn 66%.Năm 2014 là năm có tỷ trọng các khoản thu quyết toán khác biệt nhấtso với các năm còn lại. Đầu tiên, năm 2014 có thêm tỷ trọng của khoản mụcViện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã chiếm tới hơn 12%. Thêm vào đókhoản mục các khoản thu NSX hƣởng 100% cũng chiếm tỷ trọng cao hơn sovới 2 năm trƣớc đó, hơn 35%. Hai khoản mục này đã làm giảm tỷ trọng củakhoản mục thu bổ sung ngân sách từ cấp trên và các khoản thu phân chia theotỷ lệ % so với dự toán năm 2014 cũng nhƣ so với năm trƣớc đó. So với dựtoán chiếm gần 70% thì khoản mục thu bổ sung ngân sách từ cấp trên chỉchiếm 63,61% trong quyết toán, và so với năm 2013 thì tỷ trọng giảm gần8%. Đây cũng là năm có khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm chiểm tỷtrọng thấp nhất, chỉ hơn 1% một chút. Nếu nói các năm trƣớc đó có sự dịchchuyển theo quy luật thì năm 2014 là một năm có sự khác biệt so với các nămcòn lại về tỷ trọng các khoản thu quyết toán.59 3.2.2. Quản lý chi và nhiệm vụ chi ngân sách thị trấn3.2.2.1Dự toán chiBảng 3.6: Tình hình dự toán chi NS từ năm 2010 đến 2014Đơn vị: Nghìn đồngChỉ tiêuTổng chi ngân sách xãA/ Chi ngân sách xã đãqua Kho bạcI/ Chi đầu tƣ phát triểnII/ Chi thƣờng xuyên1. Chi dân quân tự vê, anninh trật tự- Chi dân quân tự vệ- Chi an ninh trật tự2. Sự nghiệp giáo dục3. Sự nghiệp y tế4. Sự nghiệp văn hóathông tin5. Sự nghiệp thể dục, thểthao6. Sự nghiệp kinh kế- Sự nghiệp giao thông- Sự nghiệp nông - lâm- thủy lợi - hải sản2010Số tuyệtTỷ lệ %đối(2010/2010)1,213,695100.00%2011Số tuyệtTỷ lệ %đối(2011/2010)1,828,512150.66%Năm2012Số tuyệtTỷ lệ %đối(2012/2010)2,455,789202.34%20132014Số tuyệtTỷ lệ %Số tuyệt Tỷ lệ %đối(2013/2010)đối(2014/2010)3,132,029258.06% 3,248,875267.68%1,213,695100.00%1,828,512150.66%2,455,789202.34%3,132,029258.06%3,248,875267.68%1,213,695100.00%1,828,512150.66%2,455,789202.34%3,126,029257.56% 3,248,875267.68%20,553100.00%26,105127.01%25,000121.64%32,400157.64%36,000175.16%12,2038,350100.00%100.00%16,00010,105131.12%121.02%16,0009,00034131.12%107.78%22,5009,900184.38%118.56%25,00011,000,37,420204.87%131.74%36,3404,950100.00%9,000181.82%9,000181.82%9,000181.82%10,000202.02%2,700100.00%3,600133.33%3,600133.33%3,600133.33%4,000148.15%180,000180,00060377,000377,000 - Sự nghiệp thị chính- Thƣơng mại, dịch vụ- Các sự nghiệp khác7. Sự nghiệp xã hội- Hƣu xã, thôi việc vàtrợ cấp khác- Già trẻ cô đơn, thôiviệc và trợ cấp khác- Chi xã hội khác8. Chi quản lý Nhànƣớc, Đảng, Đoàn thểTrong đó: Quỹ lƣơng8.1 Quản lý Nhà nƣớc8.2 Đoàn Thanh niênCSHCM8.3 Hội Phụ nữ Việt Nam8.4 Hội nông dân ViệtNam8.5 Hội cựu chiến binhViệt Nam8.6 Đảng cộng sản ViệtNam8.7 Mặt trận Tổ quốc ViệtNam9. Chi khácIII/ Dự phòngIV/Chi chuyển nguồnsang năm sau (nếu có)B/ Chi ngân sách xãchƣa qua Kho bạc89,712100.00%106,748118.99%156,626174.59%188,686210.32%294,652328.44%89,712100.00%105,468117.56%121,934135.92%127,786142.44%145,972162.71%34,6920.00%60,9000.00%148,6801,2801,094,618100.00%1,610,259147.11%1,982,879181.15%2,479,003226.47% 2,866,802261.90%793,920100.00%1,159,311146.02%1,467,344184.82%1,697,975213.87% 1,892,274238.35%30,899100.00%44,056142.58%66,000213.60%85,357276.24%96,127311.10%26,314100.00%37,147141.17%53,000201.41%76,469290.60%83,537317.46%28,392100.00%15,94756.17%51,500181.39%61,543216.77%73,888260.25%24,128100.00%34,380142.49%50,000207.23%59,000244.53%76,002315.00%149,401100.00%236,664158.41%200,035133.89%395,418264.67%490,025327.99%41,563100.00%82,752199.10%95,000228.57%103,240248.39%154,948372.80%1,162100.00%72,8006262.37%64,7205567.31%6,000(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tổng hợp chi ngân sách năm 2010 – 2014 – Phòng KT-TC Thị trấn Đông Khê)61 Bảng 3.7: So sánh dự toán chi NS giữa các năm theo tỷ lệ %Chỉ tiêuTổng chi ngân sách xãA/ Chi ngân sách xã đã quaKho bạcI/ Chi đầu tƣ phát triểnII/ Chi thƣờng xuyên1. Chi dân quân tự vệ, an ninhtrật tự- Chi dân quân tự vệ- Chi an ninh trật tự2. Sự nghiệp giáo dục3. Sự nghiệp y tế4. Sự ngiệp văn hóa thông tin5. Sự nghiệp thể dục, thể thao6. Sự nghiệp kinh kế7. Sự nghiệp xã hội- Hƣu xã, thôi việc và trợ cấpkhác- Già trẻ cô đơn, thôi việc vàtrợ cấp khác- Chi xã hội khác8. Chi quản lý Nhà nƣớc,Đảng, Đoàn thể8.1 Quản lý Nhà nƣớc8.2 Đoàn Thanh niên CSHCM8.3 Hội Phụ nữ Việt Nam8.4 Hội nông dân Việt Nam8.5 Hội cựu chiến binh ViệtNam8.6 Đảng cộng sản Việt Nam8.7 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam9. Chi khácIII/ Dự phòngIV/ Chi chuyển nguồn sangnăm sau (nếu có)B/ Chi ngân sách xã chƣaqua Kho bạcTạm ứng XDCBTạm chiSo sánh năm sau với năm trƣớc2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013139.75% 150.66% 134.31% 127.29% 103.73%139.75%150.66%134.31%127.29%103.73%139.75%150.66%134.31%127.29%103.73%84.41%127.01%95.77%129.60%111.11%76.27%100.00%131.12%121.02%100.00%89.06%140.63%110.00%111.11%111.11%100.00%100.00%181.82%133.33%100.00%100.00%111.11%111.11%113.79%118.99%146.72%100.00%100.00%209.44%120.47%113.79%117.56%115.61%104.80%114.23%2710.31%175.54%244.14%115.64%156.16%151.72%147.11%123.14%125.02%162.65%135.77%127.92%124.75%146.02%142.58%141.17%56.17%126.57%149.81%142.68%322.93%115.72%129.33%144.28%119.50%111.44%117.30%142.49%145.43%118.00%128.82%136.15%112.45%100.22%158.41%199.10%6262.37%84.52%114.80%88.90%197.67%108.67%0.00%123.93%150.08%112.62%109.24%120.06%(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ Báo cáo tổng hợp chi NS thị trấn năm 2010-2014)62 Từ hai bảng trên, ta có một số nhận xét về dự toán chi NS thị trấn quacác năm nhƣ sau:– Tất cả các khoản mục chi của NS thị trấn đều qua Kho bạc, không cókhoản chi nào chƣa qua Kho bạc. Không có chi NS cho khoản mục Chi đầu tƣphát triển. Nguyên nhân không có chi đầu tƣ phát triển là do thị trấn là trungtâm của huyện, khi đầu tƣ phát triển cho thị trấn thì cũng là năm trong đầu tƣphát triển chung của huyện nên các khoản mục đầu tƣ phát triển cho thị trấnthì đều do cấp huyện làm chủ đầu tƣ, không do thị trấn quản lý. Tất cả cáckhoản chi dự toán của NS thị trấn từ năm 2010 đến 2014 đều là Chi thƣờngxuyên. Chỉ có năm 2013 là có một khoản chi Dự phòng.– Khi so sánh dự toán chi giữa các năm với năm 2010 và giữa năm sauvới năm trƣớc thì nhận thấy dự toán chi các năm sau đều tăng. Trong cáckhoản mục chi chi tiết thì chỉ có duy nhất khoản chi cho Hội nông dân trongkhoản mục Chi quản lý Nhà nƣớc, Đảng, Đoàn thể năm 2011 là giảm còn mộtnửa so với năm 2010, còn lại tất cả các khoản mục chi đều tăng. Mức tăng lớnnhất thuộc về khoản mục Chi khác, năm 2011 và 2012 tăng gấp 50 – 60 lần sovới năm 2010 nhƣng năm 2013 và 2014 lại không phát sinh chi cho khoảnmục chi này.– Khoản mục chi cho sự nghiệp y tế, giáo dục cũng không phát sinhthƣờng xuyên. Trong 4 năm thì chỉ có năm 2012 và 2014 là có phát sinhkhoản chi cho sự nghiệp giáo dục và năm 2013 thì phát sinh khoản chi cho sựngiệp y tế. Chi cho Sự nghiệp kinh tế cũng chỉ phát sinh trong hai năm 2012và 2013, cụ thể là chi cho sự nghiệp giao thông. Con số chi cũng khá lớn, năm2012 là 180 triệu đồng và năm 2013 là 377 triệu đồng (đây là do địa phƣơngnhận đƣợc tài trợ từ dự án của nƣớc ngoài).– Năm 2010 không phát sinh khoản chi cho Chi xã hội khác trong khoảnmục chi Sự nghiệp xã hội, nhƣng từ năm 2011 trở đi đều có phát sinh khoản63 chi này, hơn nữa năm 2011 chỉ là 1,28 triệu đồng thì năm 2012 đã lên tới hơn34 triệu đồng. Mức tăng này có sự chênh lệch quá lớn, nếu xét về tỷ lệ thìmức chi năm 2012 gấp gần 27 lần so với mức chi xã hội khác năm 2011. Năm2013, mức chi này cũng gần gấp đôi con số năm 2012. Lớn nhất là năm 2014,con số này lên tới hơn 148 triệu đồng.– Nếu so sánh về tỷ lệ % giữa năm sau so với năm trƣớc thì có thể thấytổng chi dự toán năm sau so với năm trƣớc đều tăng: năm 2010 tăng 139,75%so với năm 2009, năm 2011 tăng 150,66% so với năm 2010 nhƣng từ năm2012 thì mức tăng lại giảm, chỉ tăng 134,31% so với năm 2011 và năm 2013thì mức tăng chỉ là 127,29% so với năm 2012. Năm 2014 có mức tăng thấpnhất, chỉ 103,73% so với năm 2013.– Năm 2011, 2013 và 2014 thì hầu nhƣ các khoản mục chi đều tăng sovới năm trƣớc đó. Năm 2010 và năm 2012, một số khoản mục chi lại giảm sovới năm trƣớc đó nhƣ: Chi dân quân tự vệ, an ninh trật tự giảm xuống còn84,41% năm 2010 và 95, 77% năm 2012. Năm 2012, chi tiết chi cho Đảngcộng sản Việt Nam trong khoản mục Chi quản lý Nhà nƣớc, Đảng, Đoàn thểgiảm còn 84,52% và khoản mục Chi khác giảm còn 88,9%.Tóm lại, chi NSX thƣờng đƣợc cấu thành bởi Chi đầu tƣ phát triển vàChi thƣờng xuyên nhƣng đối với địa bàn nghiên cứu thì dự toán NSX chỉ cóChi thƣờng xuyên, không có dự toán cho Chi đầu tƣ phát triển và một khoảnchi Dự phòng năm 2013. Nhìn chung, có thể thấy mức tăng khá đồng đềugiữa các năm phân tích. Bên cạnh đó vẫn còn một vài khoản mục chi có mứcdự toán tăng hay giảm đột biến hay mức dự toán không đồng đều giữa cácnăm. Mặc dù sự tăng giảm đột biến của một vài khoản mục chi đó không tácđộng quá nhiều đến mức tăng giảm của dự toán tổng chi NSX nhƣng nó phảnánh phần nào về hoạt động chi ngân sách trong năm phát sinh sự đột biến.64 3.2.2.2Quyết toán chiBảng 3.8: Tình hình quyết toán chi NS từ năm 2010 đến 2014Đơn vị: Nghìn đồngChỉ tiêuTổng chi ngân sách xãA/ Chi ngân sách xã đã quaKho bạcI/ Chi đầu tƣ phát triểnII/ Chi thƣờng xuyên1. Chi dân quân tự vê, an ninhtrật tự- Chi dân quân tự vệ- Chi an ninh trật tự2. Sự nghiệp giáo dục3. Sự nghiệp y tế4. Sự nghiệp văn hóa thông tin5. Sự nghiệp thể dục, thể thao6. Sự nghiệp kinh kế- Sự nghiệp giao thông- Sự nghiệp nông - lâm thủy lợi - hải sản- Sự nghiệp thị chính- Thƣơng mại, dịch vụ2010Số tuyệtTỷ lệ %đối(2010/2010)1,204,838100.00%2011Số tuyệtTỷ lệ %đối(2011/2010)1,840,902152.79%Năm2012Số tuyệtTỷ lệ %đối(2012/2010)2,478,067205.68%2013Số tuyệt Tỷ lệ %đối(2013/2010)3,312,093 274.90%2014Số tuyệtTỷ lệ %đối(2014/2010)4,099,614340.26%1,204,838100.00%1,840,902152.79%2,478,067205.68%3,312,093274.90%4,099,614340.26%1,204,838100.00%1,728,073143.43%2,413,459200.31%2,849,069236.47%3,635,821301.77%20,553100.00%26,105127.01%25,000121.64%32,400157.64%36,000175.16%12,2038,350100.00%100.00%16,00010,10516,0009,00033,9649,0003,60022,5009,90036,88036,3409,0003,600377,000377,000184.38%118.56%0.00%0.00%181.82%133.33%204.87%131.74%100.00%100.00%131.12%107.78%0.00%0.00%181.82%133.33%25,00011,00037,4204,9502,700131.12%121.02%0.00%0.00%181.82%133.33%10,0004,000500,000202.02%148.15%659,0003,600180,000180,000 - Các sự nghiệp khác7. Sự nghiệp xã hội- Hƣu xã, thôi việc và trợ cấpkhác- Già trẻ cô đơn, thôi việc vàtrợ cấp khác- Chi xã hội khác8. Chi quản lý Nhà nƣớc,Đảng, Đoàn thể8.1 Quản lý Nhà nƣớc8.2 Đoàn Thanh niên CSHCM8.3 Hội Phụ nữ Việt Nam8.4 Hội nông dân Việt Nam8.5 Hội cựu chiến binh ViệtNam8.6 Đảng cộng sản Việt Nam8.7 Mặt trận Tổ quốc ViệtNam9. Chi khácIII/ Dự phòngIV/ Chi chuyển nguồn sangnăm sau (nếu có)B/ Chi ngân sách xã chƣaqua Kho bạcTạm ứng XDCBTạm chi89,712100.00%106,748118.99%156,626174.59%184,106205.22%500,000277,01089,712100.00%105,468117.56%121,934135.92%120,166133.95%145,9720.00%0.00%308.78%162.71%0.00%1,2800.00%34,6920.00%63,9400.00%131,0381,081,261100.00%1,509,820139.64%1,940,549179.47%2,206,082204.03%2,771,391256.31%785,27130,89925,68127,886100.00%100.00%100.00%100.00%1,125,12739,25637,14714,977143.28%127.05%144.65%53.71%1,425,01479,19955,82957,445181.47%256.31%217.40%206.00%1,433,08085,22976,12263,900182.49%275.83%296.41%229.15%1,826,08689,15379,98666,444232.54%288.52%311.46%238.27%23,495100.00%33,930144.42%36,073153.54%57,349244.10%72,079306.79%147,153100.00%180,430122.61%201,395136.86%394,111267.82%489,477332.63%40,876100.00%78,952193.15%85,593209.40%96,291235.57%148,166362.48%5,662100.00%72,8001285.65%64,7201142.96%112,82864,6070.00%463,025463,793(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tổng hợp chi ngân sách năm 2010 – 2014 – Phòng KT-TC Thị trấn Đông Khê)66 Bảng 3.9: So sánh quyết toán chi NS giữa các năm theo tỷ lệ %Chỉ tiêuSo sánh năm sau với năm trƣớc2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013136.60% 152.79% 134.61% 133.66% 123.78%Tổng chi ngân sách xãA/ Chi ngân sách xã đã qua136.60% 152.79% 134.61% 133.66% 123.78%Kho bạcI/ Chi đầu tƣ phát triểnII/ Chi thƣờng xuyên136.60% 143.43% 139.66% 118.05% 127.61%1. Chi dân quân tự vê, an ninh147.60%127.01%95.77%129.60% 111.11%trật tự- Chi dân quân tự vệ109.74%131.12%100.00% 140.63% 111.11%- Chi an ninh trật tự297.68%121.02%89.06%110.00% 111.11%2. Sự nghiệp giáo dục108.59% 101.46%3. Sự nghiệp y tế4. Sự nghiệp văn hóa thông100.00%181.82%100.00% 100.00% 111.11%tin5. Sự nghiệp thể dục, thể thao 134.33%133.33%100.00% 100.00% 111.11%6. Sự nghiệp kinh kế209.44% 132.63%- Sự nghiệp giao thông209.44%7. Sự nghiệp xã hội110.00%118.99%146.72% 117.55% 150.46%- Hƣu xã, thôi việc và trợ cấp110.00%117.56%115.61%98.55%121.48%khác- Già trẻ cô đơn, thôi việc vàtrợ cấp khác- Chi xã hội khác2710.31% 184.31% 204.94%8. Chi quản lý Nhà nƣớc,138.91%139.64%128.53% 113.68% 125.62%Đảng, Đoàn thể8.1 Quản lý Nhà nƣớc146.33%143.28%126.65% 100.57% 127.42%8.2 Đoàn Thanh niên CSHCM 137.29%127.05%201.75% 107.61% 104.60%8.3 Hội Phụ nữ Việt Nam113.72%144.65%150.29% 136.35% 105.08%8.4 Hội nông dân Việt Nam113.91%53.71%383.54% 111.24% 103.98%8.5 Hội cựu chiến binh Việt118.52%144.42%106.32% 158.98% 125.69%Nam8.6 Đảng cộng sản Việt Nam127.86%122.61%111.62% 195.69% 124.20%8.7 Mặt trận Tổ quốc Việt109.68%193.15%108.41% 112.50% 153.87%Nam488.15% 1285.65%88.90%0.00%9. Chi khácIII/ Dự phòngIV/ Chi chuyển nguồn sang57.26% 716.67% 100.17%năm sau (nếu có)B/ Chi ngân sách xã chƣaqua Kho bạcTạm ứng XDCBTạm chi(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ Báo cáo tổng hợp chi NS thị trấn năm 2010-2014)67 Cũng tƣơng tự nhƣ dự toán chi NS thì quyết toán chi NS từ năm 2010đến năm 2014 cũng không có sự khác biệt nhiều. Các khoản mục chi hầu hếtđều tăng khi so với năm 2010 hay so giữa năm sau với năm trƣớc. Năm 2013có phát sinh khoản chi cho Sự nghiệp giáo dục là gần 37 triệu đồng trong khidự toán chi NS không có chi cho khoản mục này. Quyết toán chi NS từ năm2011 đến 2014 thì khoản mục Chi chuyển nguồn sang năm sau đều có phátsinh, mức chi chuyển nguồn giữa các năm cũng không giống nhau mà có sựkhác biệt lớn do các con số phát sinh trong tình hình chi của riêng từng năm làkhông giống nhau. Năm 2011, mức Chi chuyển nguồn là gần 113 triệu đồngnhƣng đến năm 2012 thì lại chỉ còn khoảng 64,6 triệu đồng, đến năm 2013vàn năm 2014 thì con số này lại tăng lên tới 463 triệu đồng.Bên cạnh đó, mức tăng của khoản mục Chi khác khi quyết toán khôngquá lớn nhƣ khi dự toán, năm 2011 và năm 2012 tăng hơn 10 lần so với năm2010. Nhƣng khi so sánh giữa các năm thì có thể thấy rõ sự khác biệt trongmức thay đổi khoản mục Chi khác. Nếu chỉ xét về tỷ lệ thì năm 2010 tăng hơn480% so với 2009, năm 2012 lại giảm chỉ còn 88% so với năm 2011, đặc biệtnhƣ trên đã nhận xét, năm 2011 tăng tới 1285% so với năm 2010. Năm 2012,ngoài khoản mục chi khác giảm so với năm 2011 thì chi dân quan tự vệ, anninh trật tự cũng giảm chỉ còn 95,77%.Năm 2013 và 2014 đều không có khoản mục Chi khác. Tất cả cáckhoản mục chi trong quyết toán chi năm 2014 đều tăng dù so với năm 2010hay năm 2013.Nói chung, quyết toán chi NSX không có nhiều sự biến động ngoài haikhoản mục chi khác và chi chuyển nguồn sang năm sau. Hai khoản mục chinày có sự biến động giữa các năm khá lớn phản ánh tình hình chi không đồngđều giữa các năm, mức chi khi quyết toán còn khá thất thƣờng.68 3.2.2.3 So sánh quyết toán trên dự toán theo tỷ lệ %Bảng 3.10: So sánh quyết toán trên dự toán chi NS theo tỷ lệ % từ 2010đến 20142011Năm2012Tổng chi ngân sách xãA/ Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc99.27%99.27%100.68%100.68%100.91%100.91%105.75% 126.19%105.75% 126.19%I/ Chi đầu tƣ phát triểnII/ Chi thƣờng xuyên99.27%94.51%98.28%91.14% 111.91%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%- Chi dân quân tự vệ100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%- Chi an ninh trật tự100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%Chỉ tiêu1. Chi dân quân tự vệ, an ninh trật tự20102. Sự nghiệp giáo dục2013100.00%3. Sự nghiệp y tế2014100.00%100.00%4. Sự ngiệp văn hóa thông tin100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%5. Sự nghiệp thể dục, thể thao100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%6. Sự nghiệp kinh kế7. Sự nghiệp xã hội- Hƣu xã, thôi việc và trợ cấp khác100.00%100.00%100.00%97.57%94.01%100.00%100.00%100.00%94.04%100.00%100.00%100.00%104.99%88.13%- Già trẻ cô đơn, thôi việc và trợ cấp khác- Chi xã hội khác8. Chi quản lý Nhà nƣớc, Đảng, Đoàn thể98.78%93.76%97.87%88.99%96.67%8.1 Quản lý Nhà nƣớc98.91%97.05%97.12%84.40%96.50%8.2 Đoàn Thanh niên CSHCM100.00%89.10%120.00%99.85%92.74%8.3 Hội Phụ nữ Việt Nam97.59%100.00%105.34%99.55%95.75%8.4 Hội nông dân Việt Nam98.22%93.92%111.54%103.83%89.93%8.5 Hội cựu chiến binh Việt Nam97.38%98.69%72.15%97.20%94.84%8.6 Đảng cộng sản Việt Nam98.50%76.24%100.68%99.67%99.89%8.7 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam98.35%95.41%90.10%93.27%95.62%487.10%100.00%100.00%9. Chi khácIII/ Dự phòngIV/ Chi chuyển nguồn sang năm sau (nếucó)B/Chi ngân sách xã chƣa qua Kho bạcTạm ứng XDCBTạm chi(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ Báo cáo tổng hợp chi NS thị trấn năm 2010-2014)69 Nhìn chung, mức quyết toán chi các khoản mục chi NS thị trấn các nămđều đạt 100% mức dự toán chi NS đã đề ra. Vẫn có sự tăng lên trong quyếttoán tổng chi NS so với dự toán nhƣng mức tăng này là không nhiều từ năm2010 đến năm 2013, chƣa đến 1% trong các năm 2011 và 2012, cao nhất lànăm 2013 cũng chỉ hơn 5%, thậm chí năm 2010 mức quyết toán chi còn giảmso với dự toán chi NS ban đầu chỉ đạt 99, 27%. Duy chỉ có năm 2014 là cómức quyết toán chi so với dự toán chi tăng lớn nhất so với các năm còn lại,126.19%.Có thể thấy, mức quyết toán Chi thƣờng xuyên đều thấp hơn so với dựtoán chi khoản mục này trong cả 4 năm, chỉ có năm 2014 là cao hơn khoảng11%. Năm 2010 có mức Chi thƣờng xuyên quyết toán gần với mức dự toánđề ra nhất, đạt 99,27%, tuy nhiên điều này có thể là do sự tăng đột biến củakhoản mục Chi khác khi quyết toán so với dự toán, tăng tới hơn 400%. Cácnăm còn lại, các khoản mục chi đều giảm so với dự toán nhƣng xét về tổngthể quyết toán vẫn tăng là do có con số phát sinh trong khoản mục Chi chuyểnnguồn sang năm sau. Năm 2013 có mức giảm các khoản mục chi quyết toánso với dự toán là lớn nhất nhƣng con số Chi chuyển nguồn cũng lớn, lên tới463 triệu đồng nên đã làm tăng tổng chi quyết toán lên hơn 5% so với dự toánchi NS trong năm. Năm 2014 cũng tƣơng tự khi có khoản mục Chi chuyểnnguồn cũng là hơn 463 triệu đồng.Trong chi tiết các khoản mục chi thƣờng xuyên thì chi quản lý Nhànƣớc, Đảng, Đoàn thể là khoản mục chi có mức giảm nhiều nhất khi quyếttoán so với dự toán. Năm 2013 thậm chí mức quyết toán chỉ đạt 88% so vớidự toán. Các khoản mục chi còn lại hầu hết đều đạt 100% hay thấp hơn so vớidự toán.Khoản mục chi dự phòng chỉ phát sinh trong dự toán năm 2013, cònkhoản mục chi chuyển nguồn sang năm sau chỉ phát sinh khi quyết toán từ70 năm 2011 đến năm 2014 mà không có dự toán. Năm 2013, khoản mục chi sựnghiệp giáo dục cũng chỉ phát sinh khi quyết toán mà không có dự toán. Khiso quyết toán với dự toán các khoản mục chi chi tiết tăng giảm ảnh hƣởng tớisự tăng giảm của tổng chi NSX thì phải tính đến cả những khoản mục chỉ phátsinh ở dự toán hoặc quyết toán.3.2.2.4Tỷ trọng các khoản chi so với tổng chiBảng 3.11: Tỷ trọng các khoản chi so với tổng chi ngân sáchtừ 2010 đến 2014Nội dungA/ Chi ngân sách xãđã qua Kho bạcI/ Chi đầu tƣ pháttriểnII/ Chi thƣờngxuyên1. Chi dân quân tựvê, an ninh trật tự2. Sự nghiệp giáodục3. Sự nghiệp y tế4. Sự ngiệp văn hóathông tin5. Sự nghiệp thể dục,thể thao2010DựQuyếttoántoán2011DựQuyếttoántoánNăm2012DựQuyếttoántoán100%100%100%100%100%100%100% 93.87%100% 97.39% 99.81% 86.02%100% 88.69%1.69%1.71%1.43%1.02%1.01%0.98%1.01%0.88%1.38%1.37%1.11%1.05%0.91%100%1.42%100%2013DựQuyếttoántoán2014DựQuyếttoántoán100%100%1.03%100%1.16%1.10%100%0.41%0.41%0.49%0.49%0.37%0.36%0.29%0.27%0.28%0.24%0.22%0.22%0.20%0.20%0.15%0.15%0.11%0.11%0.11%0.10%7.33%7.26% 12.04% 11.38%6. Sự nghiệp kinh kế12.20%7.39% 7.45% 5.84% 5.80% 6.38% 6.32% 6.02% 5.56% 8.30% 6.76%7. Sự nghiệp xã hội8. Chi quản lý Nhànƣớc, Đảng, Đoàn 90.19% 89.74% 88.06% 82.02% 80.74% 78.31% 79.15% 66.61% 96.67% 67.60%thể0.10% 0.47% 3.98% 3.95% 2.64% 2.61%9. Chi khácIII/ Dự phòngIV/ Chi chuyểnnguồn sang nămsau (nếu có)B/ Chi ngân sách xãchƣa qua Kho bạc0.19%6.13%2.61%13.98%(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ Báo cáo tổng hợp chi NS thị trấn năm 2010-2014)7111.31% Từ bảng trên có thể nhận thấy:– Vì tất cả các khoản mục chi của ngân sách đều qua Kho bạc, không cókhoản chi nào ngoài Kho bạc, nên tỷ trọng các khoản chi so với tổng chi cũngchính bằng tỷ trọng các khoản chi chi tiết so với chi NSX đã qua Kho bạc.– Khoản mục Chi thƣờng xuyên là khoản chi chính của NS thị trấn,chiếm gần nhƣ toàn bộ tỷ trọng các khoản chi NS, đa số là chiếm tới 100% cảtrong dự toán và quyết toán chi.– Chi thƣờng xuyên không chiếm toàn bộ khoản chi trong quyết toán chiNS từ năm 2011 đến năm 2013 là do có khoản Chi chuyển nguồn cho nămsau, chiếm tới 6,13%, 2,61% và 13,98% tổng quyết toán chi NS lần lƣợt trongcác năm 2011, 2012 và 2013. Dự toán chi năm 2013 thì khoản mục chi nàycũng không chiếm 100% do có khoản chi Dự phòng, tuy chỉ chiếm một tỷ lệrất nhỏ là 0,19%.– Về chi tiết các khoản mục chi trong chi thƣờng xuyên thì chi quản lýnhà nƣớc, Đảng, Đoàn thể chiếm tỷ trọng lớn nhất. Năm 2010 và 2014 dựtoán khoản mục chi này chiếm tới hơn 90% trong tổng chi thƣờng xuyên cũngnhƣ tổng chi NSX (do dự toán năm này thì chi thƣờng xuyên chiếm 100%tổng chi NSX). Có thể nhận thấy tỷ trọng của khoản mục chi quản lý Nhànƣớc, Đảng, Đoàn thể giảm dần qua các năm trong cả dự toán và quyết toán.Năm 2012 và 2013, tuy chi quản lý nhà nƣớc, Đảng, Đoàn thể vẫn chiếm tỷtrọng lớn nhƣng đã giảm nhiều so với các năm 2010 và 2011. Năm 2012,khoản chi này chỉ chiếm khoảng 80% trong cả dự toán và quyết toán. Năm2013 thì quyết toán chi khoản mục chi này chỉ chiếm khoảng 66% dù mức dựtoán vẫn chiếm tỷ trọng khá cao, hơn 79%. Nguyên nhân làm giảm tỷ trọngcủa khoản chi này là do trong 2 năm này tỷ trọng của các khoản mục chi sựnghiệp giáo dục, y tế và chi sự nghiệp kinh tế tăng lên, năm 2013 chi sựnghiệp kinh tế thậm chí chiếm tới hơn 11% tổng chi NS của thị trấn. Bên cạnh72 đó, quyết toán năm 2013 thì khoản mục chi quản lý này chỉ chiếm hơn 66%chủ yếu là do xuất hiện chi chuyển nguồn sang năm sau, chiếm tới hơn 13%.Còn lại, đa phần các khoản mục chi chỉ chiếm dƣới 1%, một vài khoản mụcchiếm 3% đến 7%.3.2.3 . Cân đối thu – chi ngân sách thị trấnBảng 3.12: Tình hình cân đối thu – chi ngân sách thị trấn (2010 – 2014)Đơn vị: Nghìn đồngNămTổng thuTổng chiChênhlệch(Thu Chi)Tăng thu(năm sau- nămtrƣớc)% Tăngthu (nămsau - nămtrƣớc)/nămtrƣớcTăng chi(năm sau- nămtrƣớc)% Tăngchi (nămsau - nămtrƣớc)/nămtrƣớcDự toán1,229,19520101,213,69515,50020111,844,0091,828,51215,497614,81450.02%614,81750.66%20122,473,5612,455,78917,772629,55234.14%627,27734.31%201320143,187,4213,295,8503,132,0283,248,87555,39346,975813,860108,42934.29%3.40%676,239116,84727.54%3.73%Quyết toán1,228,32920101,204,83823,49120111,888,6521,840,90247,750660,32353.76%636,06452.79%20122,517,8172,478,06739,750629,16533.31%637,16534.61%20133,361,2183,312,09349,125843,40133.50%834,02633.66%20144,143,6144,099,61444,000782,39623.28%787,52123.78%Nhìn chung, công tác quản lý NSNN tại thị trấn Đông Khê đều đảmbảo theo nguyên tắc cân đối NSX trong cả dự toán và quyết toán NS: tổng sốchi không vƣợt quá tổng số thu.Trong dự toán năm 2011, cả thu và chi NS đều tăng trên 50% so vớinăm 2010. Tuy mức tăng dự toán của chi NS lớn hơn thu NS nhƣng chênhlệch này là không đáng kể, chỉ là 0,64% nên vẫn đạt đƣợc sự cân đối NSXtheo nguyên tắc. Năm 2012 thì mức tăng trong dự toán thu và chi đã giảm sovới mức tăng năm 2011, chỉ tăng hơn 34% và nguyên tắc cân đối NSX vẫn73 đạt đƣợc tuy dự toán chi có mức tăng lớn hơn dự toán thu nhƣng sự chênhlệch là không đáng kể, 0,16%). Năm 2013 thì ngƣợc lại so với năm 2012,mức tăng chi so với năm 2012 là 27,54% trong khi mức tăng thu là 34,29%nên sự cân đối NS vẫn đƣợc đảm bảo. Năm 2014 là năm có mức tăng thu dựtoán và chi dự toán thấp nhất trong các năm, chỉ khoảng 3%. Và mặc dù mứctăng chi dự toán trong năm này cao hơn so với mức tăng thu dự toán, nhƣngkhoảng cách là rất nhỏ nên không ảnh hƣởng đến đảm bảo nguyên tắc cân đốingân sách.Quyết toán NS thị trấn cũng đảm bảo tuân theo nguyên tắc tổng thu lớnhơn tổng chi trong cả 4 năm. Phần trăm tăng thu và tăng chi so với năm trƣớcđó của mỗi năm có sự chênh lệch nhƣng rất nhỏ. Tuy mức tăng chi của năm2012 và 2013 đều lớn hơn một chút so với mức tăng thu, nhƣng sự khác biệtnày là không nhiều xét cả về tỷ lệ và con số tuyệt đối nên nguyên tắc cân đốithu – chi NSX vẫn đƣợc đảm bảo.3.3. Hạn chế và nguyên nhân3.3.1. Hạn chếTừ những phân tích dựa trên các bảng tổng hợp số liệu có đƣợc và tìmhiểu về tình hình thực tế, có thể đƣa ra một số hạn chế về công tác quản lý NStrên địa bàn thị trấn Đông Khê nhƣ sau:3.3.1.1Hạn chế về thu ngân sáchTrong quản lý thu NSX thì quyền tự chủ của cấp xã còn hạn chế, phầnlớn phụ thuộc vào cấp trên dẫn đến nguồn thu còn hạn hẹp và thụ động. Điềunày cũng đƣợc thể hiện qua cơ cấu thu của NSX.74 Trong cơ cấu nguồn thu NS thì tỷ trọng các khoản thu trên tổng thu còncó sự chênh lệch quá lớn giữa các khoản thu. Nguồn thu chủ yếu của NS thịtrấn là dựa vào các khoản thu hƣởng 100% và thu bổ sung từ NS cấp trên.Thêm vào đó, càng về những năm về sau thì tỷ trọng của thu bổ sung từ NScấp trên càng lớn, chiếm tới hơn 70% trên tổng thu mà NS thị trấn thu đƣợctrong khi năm 2010 chỉ chiếm khoảng 45% tổng thu. Khoản mục Thu bổ sungtừ ngân sách cấp trên bao gồm Thu bổ sung cân đối ngân sách từ cấp trên vàThu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên thì phần lớn đều là Thu bổsung cân đối từ NS cấp trên chứ không phải là Thu bổ sung có mục tiêu từ NScấp trên. Điều này cho thấy một sự lệ thuộc ngày càng lớn vào sự bổ sung củaNS cấp trên dành cho NS thị trấn mà bản thân thị trấn lại không tích cực chủđộng tăng các khoản thu mà thị trấn có thể tự thu đƣợc. Hiệu quả thu NSkhông đƣợc thực hiện tốt.Bên cạnh đó, việc lập dự toán thu NSX còn nặng về hình thức và phụthuộc vào phân bổ dự toán từ cấp trên xuống, chƣa thực sự dựa trên tình hìnhphát triển của địa phƣơng để tiến hành dự toán thu dẫn đến chƣa phản ánhđƣợc các khoản thu trong năm của thị trấn. Việc lập dự thu sát với quyết toánthu sẽ giúp cho NS thị trấn đƣợc chủ động hơn, công tác thu cũng đạt hiệuquả tốt hơn. Công tác dự toán thu NS còn máy móc, chỉ dựa vào thu NS nămtrƣớc để lập, chƣa tính đến tình hình phát triển thực tế ở địa phƣơng. Có nhiềukhoản mục thu không lập dự toán nhƣng trong năm lại phát sinh khoản thuhay có khoản thu đƣợc lập dự toán thu nhƣng trong năm lại không phát sinhkhoản thu đó. Cho thấy sự không linh hoạt trong công tác lập dự toán thu NSthị trấn năm.Điều này cũng cho thấy hạn chế trong trình độ và khả năng của cán bộphụ trách quản lý NSX do các khoản mục thu trong cả khi lập dự toán và khi75 quyết toán phần lớn đều theo phân bổ từ cấp trên, dẫn đến sự thụ động trongcông tác thu.Các thủ tục thu phí, lệ phí và các loại thuế còn nhiều bất cập và đôi khiquá rƣờm rà, gây khó khăn cho ngƣời dân khi đến nộp thuế tại cơ quan thuếhay Kho bạc.3.3.1.2Hạn chế về chi ngân sáchCông tác chi ngân sách thị trấn qua các năm cũng còn nhiều hạn chế, cụthể nhƣ sau:Quản lý chi NSX cũng thiếu sự tự chủ và hầu nhƣ đều theo phân bổ từcấp trên đẫn đến việc chƣa phát huy đƣợc tính sáng tạo và tự chịu trách nhiệmcủa cấp NSX để có thể nâng cao hiệu quả chi NS.Hầu nhƣ toàn bộ khoản chi của NS thị trấn là dành cho Chi thƣờngxuyên, tức là chỉ chi nhằm đảm bảo hoạt động của chính quyền cấp xã chứkhông có Chi đầu tƣ phát triển. Chi đầu tƣ phát triển sẽ giúp cho đời sống củangƣời dân thị trấn đƣợc cải thiện cũng nhƣ tạo điều kiện phát triển kinh tế - xãhội trên địa bàn nhƣng việc không đầu tƣ vào sự phát triển của thị trấn bằngchính nguồn lực tài chính của mình dẫn đến sự ỷ lại vào sự đầu tƣ của cấptrên, thụ động trong sự phát triển chính địa bàn của mình.Ngân sách thị trấn hầu nhƣ không lập Dự phòng chi cho công tác chiNS trong năm, chỉ có duy nhất năm 2013 là có lập dự phòng chi nhƣng chỉchiếm một tỷ lệ rất nhỏ là 0,19% trong khi theo nguyên tắc cân đối NSX thìdự toán chi NSX phải lập dự phòng từ 2% đến 5% tổng số chi nhằm đáp ứngcác nhu cầu chi phát sinh đột xuất trong năm ngân sách. Việc không lập dựphòng chi sẽ có thể gây khó khăn và lung túng cho cán bộ quản lý NSX khi cókhoản chi đột xuất phát sinh.76 Các khoản mục chi cũng chƣa đƣợc phân bổ một cách hợp lý khi có sựtập trung quá nhiều vào chi cho một khoản mục là chi quản lý Nhà nƣớc,Đảng, Đoàn thể ở thị trấn. Cần có sự phân bổ chi đồng đều hơn nữa vào cáckhoản mục chi khác nhƣ các khoản chi Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế,kinh tế, xã hội… để đời sống vật chất cũng nhƣ tinh thần của ngƣời dân trọngđịa bàn đƣợc cải thiện hơn. Chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế hay kinh tế (chủyếu là giao thông) không đều đặn giữa các năm mà phát sinh thƣờng là trongnăm quyết toán, ít khi đƣợc lập từ dự toán NS.Đôi khi có nhƣng khoản chi tăng đột biến trong năm thì khi quyết toánthƣờng đƣợc đƣa vào khoản Chi khác hay Chi xã hội khác. Điều này có thểdẫn đến sự thiếu minh bạch trong công tác quản lý và sử dụng quỹ NSNN ởthị trấn của các cán bộ địa phƣơng.Các tiêu chuẩn, định mức về chi NS qua các năm hầu nhƣ không có sựthay đổi nhiều có thấy sự không linh hoạt và không gắn với thực tế khi thựchiện chi NS, cũng nhƣ sự thiếu quan tâm của các cơ quan quản lý cấp trên dẫnđến ko đảm bảo đƣợc việc chi đúng mục tiêu hay không cũng nhƣ không đảmbảo đƣợc hiệu quả công tác chi NS.Trình độ chuyên môn của các cán bộ liên quan quản lý NSX vẫn cònhạn chế và ít đƣợc đào tạo cũng nhƣ tập huấn để nâng cao khả năng vàchuyên môn của mình. Việc thiếu hiểu biết về các quy định, nguyên tắc trongquá trình quản lý NSNN đã dẫn đến việc cân đối NS sai nguyên tắc trong việclập dự toán thu và chi NSX năm 2012.3.3.1.3Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sátCông tác thanh tra, kiểm tra không diễn ra thƣờng xuyên và còn mangtính hình thức dựa trên sự phân bổ có sẵn từ cấp trên, không quan tâm đếnliệu chi NSX có hiệu quả không, chi có đúng mục tiêu, đúng đối tƣợng chi77 không…hay việc thu NSX có hiệu quả không, còn có những nguồn thu nào cóthể khai thác mà cấp xã đã bỏ qua…Việc xử lý vi phạm khi có sai sót đôi khi còn qua loa và chƣa thực sựgiải quyết đƣợc vấn đề.3.3.2. Nguyên nhân3.3.2.1Nguyên nhân khách quanĐiều kiện kinh tế - xã hội ở địa phƣơng có ảnh hƣởng không nhỏ đếncả công tác thu và chi NS trên địa bàn thị trấn. Kinh tế địa phƣơng chủ yếu lànông nghiệp, các hộ kinh doanh tiểu thƣơng và tiểu thủ công nghiệp chỉchiếm phần nhỏ dẫn đến các khoản phí, lệ phí hay thuế NS thị trấn thu đƣợclà không nhiều. Các khoản thu đƣợc hƣởng theo tỷ lệ % lại càng ít có đốitƣợng thu nên chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu thu NS thị trấn. Thu – chiNSX phần lớn vẫn phải có sự hỗ trợ của NS cấp trên thì mới hoàn thành đƣợccác mục tiêu, định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng.Số tiền thu mà NS thu đƣợc dựa vào hai yếu tố là đối tƣợng thu và mứcthu. Nếu một trong hai yếu tố hay cả hai yếu tố cùng thay đổi sẽ dẫn đến sựthay đổi trong con số thu đƣợc của NS. Đối tƣợng chịu thuế hay lệ phí nàynăm nay có thể sang năm sau sẽ trở thành đối tƣợng của loại thuế, phí khác dođối tƣợng thay đổi phƣơng thức kinh doanh hay không còn kinh doanhnữa…hoặc mức thuế đối tƣợng nộp thuế phải chịu có sự thay đổi, có thể làtăng hay giảm mức nộp thuế do thu nhập của đối tƣợng chịu thuế thay đổi.Quá trình thực hiện chi NS trong năm có thể phát sinh những khoản chiđột xuất dẫn đến tăng chi trong năm. Các chính sách của cấp trên cũng có thểchính là nguyên nhân dẫn đến việc thị trấn ít đầu tƣ vào các chƣơng trình sựnghiệp hay chi đầu tƣ phát triển của địa phƣơng mình, có thể do các khoảnđầu tƣ, chi đó đã đƣợc cấp trên tiến hành nhằm mục tiêu phát triển của cả78 huyện nói chung và xét vào chi của cả huyện nên NS thị trấn sẽ không phảichi nữa.3.3.2.2Nguyên nhân chủ quanNguyên nhân chủ quan dẫn đến những hạn chế trong công tác thu – chiNS ở thị trấn Đông Khê là do trình độ cũng nhƣ thái độ của các cán bộ chịutrách nhiệm tại địa phƣơng. Do các khoản thu – chi của thị trấn đều thông quaKho bạc Nhà nƣớc và các khoản mục thu – chi cũng không quá phức tạp nênchỉ có 01 cán bộ chịu trách nhiệm trong công tác tài chính – kế toán của địaphƣơng. Trình độ của cán bộ thị trấn nói chung còn thấp, trình độ chuyên môncao nhất là Đại học nhƣng cả thị trấn cũng chỉ có một ngƣời làm công tác Vănhóa – xã hội, còn lại đa số là Đại học tại chức, trung cấp và nhiều cán bộ mớiđang đi học trung cấp. Riêng cán bộ kế toán – tài chính thì trình độ là Đại họctại chức. Điều này có thể giải thích cho những yếu kém trong công tác lập dựtoán thu – chi NS hay việc không trích lập dự phòng các khoản chi do chƣahoàn toàn hiểu rõ đƣợc nguyên tắc cũng nhƣ quy trình của việc quản lýNSNN cấp xã.Bên cạnh đó, trình độ của cán bộ chịu trách nhiệm đối với các khoảnthu – chi NSX cũng góp phần gây nên những hạn chế trong công tác quản lýNSX. Ngoài cán bộ phụ trách về kế toán, tài chính xã thì các cán bộ kháctrong xã hầu nhƣ ít có sự hiểu biết thật sự về các quy trình liên quan đến quảnlý thu – chi NSX mà chỉ biết thông qua các quy định hay các văn bản hƣớngdẫn đến việc sử dụng ngân sách. Ngay cả trình độ các cán bộ tài chính cấptrên vẫn còn có nhiều hạn chế. Sự thụ động và thiếu trình độ trong việc quảnlý NSX của các cán bộ quản lý dẫn đến việc quản lý NSX còn nhiều hạn chếvà chƣa đạt đƣợc hiệu quả cao. Công tác đào tạo và tập huấn để nâng caotrình độ của các cán bộ cấp xã, thậm chí cấp huyện vẫn còn rất ít đƣợc tổ79 chức, dẫn đến những sai sót nhiều khi không đáng có trong cả công tác lập dựtoán hay khi quyết toán NSX.Không chỉ vậy, bộ máy quản lý nhà nƣớc hoạt động không hiệu quảcũng là nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong quản lý thu – chi NSX.Phòng tài chính – kế toán là một bộ phận trong bộ máy quản lý nhà nƣớc củathị trấn nhƣng lại là bộ phận có mối quan hệ với hầu hết tất cả các bộ phậncòn lại do bất cứ bộ phận nào cũng sẽ phải cần đến ngân sách để tiến hành cáchoạt động cần thiết. Vì vậy, nếu giữa các bộ phận không có sự phối hợp tốt sẽdẫn đến việc quản lý NS đối với từng bộ phận nói riêng và đối với toàn bộNSX nói chung sẽ không đạt đƣợc hiệu quả cao. Ngƣợc lại, có thể làm chậmhay gây cản trở cho công tác quản lý thu – chi NS thị trấn.80 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢNLÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI THỊ TRẤN ĐÔNG KHÊ, HUYỆNTHẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG4.1 . Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Đông Khê giaiđoạn 2015 – 2020.Dựa vào phƣơng hƣớng phát triển, các nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ2015 – 2020 mà Thị trấn đã đề ra trong Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị trấnnhiệm kỳ 2015 – 2020 ta có một số mục tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội mà Thịtrấn hƣớng tới đến năm 2020 nhƣ sau:–Thu Ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 8 –10% (phấn đấu hàng năm thu ngân sách trên địa bàn đạt và vƣợt chỉ tiêugiao).–Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp: 60%; dịch vụ thƣơng mại: 25%; cácthành phần kinh tế khác: 15%.–Bình quân lƣơng thực đầu ngƣời hộ sản xuất nông nghiệp 458kg/ngƣời/năm.–Sản lƣợng lƣơng thực có hạt đạt khoảng 1.347 tấn.–Diện tích trồng rừng đạt theo chỉ tiêu kế hoạch huyện giao hàng năm.Độ che phủ rừng từ 62 – 67%.–Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2 – 4% theo tiêu chí mới.–Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dƣới 1%o /năm.–Tỉ lệ số hộ dân đƣợc sử dụng nƣớc sạch, hợp vệ sinh đạt 95%.–Duy trì kết quả phổ cập giáo dục và giữ vững 02 trƣờng chuẩn quốc giamức độ I (THCS và TH), phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn mức độ II.–Giảm tỉ lệ trẻ em dƣới 5 tuổi suy dinh dƣỡng đến năm 2020 còn dƣới10%.81 –70% số xóm, tổ dân phố có đƣờng bê tông nội đồng liên xóm.–Tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh chính trị,trật tự an toàn xãhội.–Số cơ quan, đơn vị tổ dân phố, xóm đạt khu văn hóa hàng năm đạt 80%trở lên, số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 83% trở lên.–Số tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh 75% trởlên.–Bình quân hàng năm kết nạp 12 Đảng viên mới trở lên.–100% Đảng viên đủ tƣ cách hoàn thành nhiệm vụ trong đó 80% trở lênĐảng viên đƣợc giao nhiệm vụ đủ tƣ cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.4.2 . Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý NSNN tại thị trấn Đông Khê4.2.1 . Quản lý nguồn thu tập trung và khuyến khích tăng thuCác nguồn thu NS thị trấn cần đƣợc quản lý một cách tập trung, có thểthông qua cơ quan thuế và cả KBNN. Các đối tƣợng nộp thuế hay các khoảnphí, lệ phí chỉ tập trung nộp vào cơ quan thuế hay KBNN sẽ giúp cho việcquản lý nguồn thu NS của thị trấn đƣợc thuận tiện và dễ theo dõi hơn. Cáccông đoạn, thủ tục nộp thuế cũng cần đƣợc xem xét và cải thiện sao cho thuậntiện, nhanh chóng và dễ hiểu với ngƣời nộp thuế nhƣng vẫn tuân theo các quyđịnh của Nhà nƣớc về kê khai và nộp thuế. Đảm bảo cho việc nộp thuế đƣợccông khai và minh bạch với ngƣời dân.Bên cạnh các khoản thu vốn có từ trƣớc thì các cán bộ thu NS cũng nênchú ý đến những khoản thu có khả năng thu đƣợc và tiến hành rà soát, khuyếnkhích các đối tƣợng nộp các loại thuế và phí một cách đúng thời hạn và đúngsố lƣợng phải nộp. Các khoản thu tiềm ẩn có thể tăng thu nhƣ khoản thu vềThuế thu nhập thƣờng xuyên do ngƣời Việt Nam đi lao động ở nƣớc ngoài82 đóng, hoặc có thể huy động sự đóng góp của ngƣời dân vào các dự án, đầu tƣphát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội ở địa phƣơng.Việc khai thác nguồn thu có thể thực hiện dựa ngay trên sự hiểu biếtcủa các cán bộ làm việc tại xã về địa phƣơng nơi mình sinh sống. Có thể tiếnhành lấy ý kiến của ngay các cán bộ này vì giữa các bộ phận có sự liên quanvà họ là những ngƣời hiểu rõ nhất những hoạt động phát sinh trong địaphƣơng. Từ đó có thể phân tích và nhận ra các nguồn thu tiềm ẩn có thể thuđƣợc để bổ sung vào các nguồn thu mà NSX có thể đƣợc hƣởng. Cũng có thểtìm kiếm nguồn thu tiềm ẩn từ việc tham khảo các nguồn thu của các cấp xãkhác để có thêm nguồn thu nhập cho NSNN thị trấn.Bên cạnh đó, ngoài việc khai thác các nguồn thu mới có khả năng thìcũng cần phải bồi dƣỡng các nguồn thu sẵn có nhƣ các loại phí, lệ phí haythuế có đƣợc từ sự đóng góp của ngƣời dân. Bằng cách tạo điều kiện thuận lợicho các hộ kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh để tăng thu nhập từ đótăng thuế thu đƣợc, hay khuyến khích các hình thức phát triển kinh tế kháccho ngƣời dân nhƣ việc giúp ngƣời dân tăng năng suất trong sản xuất nôngnghiệp bằng cách phổ biến các kiến thức liên quan đến nuôi trồng các loại vậtnuôi, cây lƣơng thực, cây công nghiệp…Giúp ngƣời dân phát triển kinh tếcũng chính là giúp địa phƣơng phát triển kinh tế để có thể tăng thu và từ đóquay ngƣợc lại đầu tƣ phát triển địa phƣơng.Tăng tỷ trọng thu mà địa phƣơng tự có đƣợc sẽ giúp nâng cao khả năngtự chủ trong quản lý thu – chi NS ở địa phƣơng, cũng nâng cao trách nhiệmcủa địa phƣơng để việc thu cũng nhƣ chi NS đƣợc hiệu quả hơn vì sự pháttriển của chính địa phƣơng mình.83 4.2.2 . Quản lý và sử dụng các khoản chi ngân sách có hiệu quảCác khoản chi NS của thị trấn trƣớc hết phải đƣợc công khai và minhbạch đối với ngƣời dân, điều này thì trong các báo cáo về tình hình thực hiệnnhiệm vụ thu – chi ngân sách theo từng năm đều đƣợc công khai, tuy nhiênhầu nhƣ chỉ có các cán bộ chính quyền mới biết đƣợc thông tin, còn phần lớnngƣời dân là không có thông tin.Cơ cấu chi và phân bổ nguồn lực tài chính của địa phƣơng cần đƣợccân đối để nâng cao hiệu quả chi NS và có thể tiết kiệm cho NS thị trấn. Tỷtrọng các khoản chi cần đƣợc cơ cấu một cách phù hợp với sự phát triển kinhtế, chính trị, xã hội ở địa bàn. Các khoản mục chi nhƣ chi đầu tƣ phát triển vàchi dự phòng cần có khoản phân bổ phù hợp để có những sự đầu tƣ hợp lýcho mục đích phát triển kinh tế - xã hội ở địa phƣơng cũng nhƣ có khoản dựphòng hợp lý nhằm đề phòng những tình huống chi đột xuất phát sinh trongnăm ngân sách. Nhất là khoản mục chi đầu tƣ phát triển, trong cả 4 nămnghiên cứu thì NSX đều không có chi cho khoản mục này, sự phát triển về cơsở vật chất ở địa bàn thị trấn đều do huyện đứng ra đầu tƣ, đây là điều cầnđƣợc điều chỉnh vì hiện nay đang tiến hành nâng cao khả năng tự chủ ở cáccấp địa phƣơng, cần có những dự án đầu tƣ do thị trấn làm chủ đầu tƣ để tựthị trấn có thể chịu trách nhiệm cao hơn với sự phát triển của chính địa bànmình.Công tác cải cách thủ tục hành chính cần đƣợc tiến hành nhanh chóngtheo những quy định mà cấp trên đã đề ra, đồng thời cập nhật cũng nhƣ ápdụng kịp thời các quy định mới về chi NSĐP.Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát các khoản chi đối với các đơn vị đƣợcsử dụng kinh phí từ NSNN nhằm đánh giá sự hợp lý cũng nhƣ mục đích cáckhoản chi mà đơn vị đƣợc sử dụng xem các khoản chi đó có hợp lý không, cóđƣợc sử dụng đúng mục đích đã đƣa ra hay không và cần đánh giá hiệu quả sử84 dụng các khoản chi đó. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí NS khi sử dụngcác khoản chi NS, đồng thời nâng cao trách nhiệm chi của NS thị trấn vớinhững khoản mục chi mà NS thị trấn tiến hành chi.4.2.3 . Tăng cƣờng kiểm tra, xử lý vi phạm quản lý NSNNDù cẩn thận đến đâu thì đôi khi trong quá trình quản lý NSNN ở địaphƣơng vẫn có thể có những sai sót hay sai phạm, dù cố ý hay vô ý thì nhữngsai phạm đó cũng gây những hậu quả không tốt tới công tác quản lý NSNN ởthị trấn. Nếu những sai phạm đó là do vô ý gây nên thì vẫn phải tiến hànhkhiển trách, nếu gây ra hậu quả nặng nề có thể sẽ phải kỷ luật. Nếu những saiphạm là cố ý gây ra nhƣ chi không đúng mục đích chi, cố tình chi sai, thukhông đúng nguyên tắc NS của Nhà nƣớc, thu không đúng, không đủ số thunhƣng lại cố ý che giấu thì phải có những biện pháp xử lý kịp thời để tránhnhững sai phạm có thể xảy ra sau này.Tăng cƣờng công tác thanh, kiểm tra đối với cán bộ thực hiện công tácquản lý NSNN ở thị trấn cũng nhƣ các bản báo cáo thu – chi NS của thị trấntheo định kỳ hoặc tiến hành kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện những sai sót đểkịp thời sửa chữa. Các cán bộ cấp trên cũng nên tiến hành kiểm tra, xử lý viphạm quản lý NSNN một cách thƣờng xuyên hơn để có thể nắm đƣợc côngtác quản lý NSNN tại địa phƣơng mình là nhƣ thế nào, đồng thời kịp thời sửachữa sai sót, xử lý vi phạm nhằm tránh các sai sót tƣơng tự có thể xảy ra trongtƣơng lai, đồng thời giúp nâng cao ý thức, thái độ làm việc của các cán bộ cấpdƣới. Cần đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân đặc biệt là lãnh đạo của thị trấnđể nâng cao chất lƣợng các bản báo cáo NS cũng nhƣ hiệu quả quản lý NSNNở thị trấn. Sự thanh tra, kiểm tra đối với NSĐP không chỉ do cán bộ NS cấphuyện tiến hành mà cần có sự phối kết hợp với các cơ quan khác nhƣ cơ quan85 thuế hay KBNN để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong khi kiểm tra vàxử lý vi phạm.4.2.4 . Nâng cao trình độ cán bộ quản lý NSNNTừ nguyên nhân đƣa ra ở trên có thể thấy rằng trình độ cán bộ quản lýNSNN cần phải đƣợc cải thiện và đào tạo chuyên sâu hơn nữa về chuyên môncũng nhƣ thái độ khi tham gia quản lý NSNN. Không chỉ đối với cán bộ trựctiếp quản lý NS cấp xã mà còn đối với các cán bộ tài chính cấp trên cũng nhƣcác cán bộ liên quan nhƣ cán bộ làm việc tại Kho bạc, cơ quan thuế …Cần cửcán bộ đi tham gia học tập tại các lớp tập huấn và đạo tạo nâng cao nghiệp vụđể các cán bộ có thể nắm bắt đƣợc những yêu cầu cụ thể trong công tác quảnlý NSNN cũng nhƣ cập nhật những thay đổi trong quy định, quy trình vànguyên tắc liên quan đến công tác quản lý NSNN.Không chỉ cần đến sự chuyên sâu về chuyên môn của cán bộ trực tiếptham gia công tác thu – chi NSNN nhƣ các cán bộ làm việc trong phòng Tàichính – kế toán của thị trấn, các cán bộ tại phòng thuế cũng nhƣ cán bộ Khobạc Nhà nƣớc – nơi trực tiếp thu các khoản thu cho NS thị trấn. Việc thốngnhất đƣợc quy trình cũng nhƣ cách quản lý NSX sẽ giúp cho cán bộ kế toánxã thuận lợi hơn trong công tác lập dự toán, thu – chi NS trong năm và quyếttoán NS cuối năm, tiết kiệm đƣợc thời gian cũng nhƣ công sức và tiền bạctrong việc quản lý NSX.Bên cạnh đó, cũng cần có sự hiểu biết nhất định về công tác quản lý NScủa các cán bộ trong HĐND, UBND thị trấn. Phần lớn trình độ của các cán bộtrong thị trấn là trung cấp mà cũng không có chuyên môn về lĩnh vực tàichính nhƣng các cán bộ lãnh đạo trong thị trấn lại tham gia công tác quyếtđịnh việc thu – chi NS trong cả lập dự toán và quyết toán NS của thị trấn. Nếu86 không có sự hiểu biết nhất định về quản lý NSNN thì sẽ có thể đƣa ra nhữngnhận định, ý kiến thiếu chính xác về việc phê duyệt thu – chi NS trong năm.Các cán bộ của thị trấn cũng nhƣ các cán bộ có liên quan đến công tácquản lý NSNN ở địa phƣơng cũng cần phải có đạo đức, thái độ làm việc đúngđắn, minh bạch, nhƣ vậy sẽ giúp cho việc quản lý NSX đƣợc minh bạch từ đógia tăng lòng tin của ngƣời dân vào sự lãnh đạo của chính quyền.4.3 . Kiến nghịTừ thực tế nghiên cứu và từ những giải pháp đƣa ra nhằm hoàn thiệncông tác quản lý NSNN tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh CaoBằng thì tác giả có một số kiến nghị nhƣ sau:4.3.1. Đối với HĐND, UBND tỉnh Cao BằngNói chung, HĐND cấp tỉnh đƣợc quyết định chế độ chi ngân sách phùhợp với đặc điểm thực tế ở địa phƣơng còn UBND cấp tỉnh tiến hành báo cáoBộ tài chính việc ban hành các chế độ chi ngân sách ở địa phƣơng để tổnghợp và giám sát thực hiện. HĐND cấp tỉnh còn quyết định một số chế độ thuphí đối với quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên, gắn với chức năng quản lýhành chính của chính quyền nhà nƣớc cấp địa phƣơng và các khoản đóng gópcủa nhân dân theo quy định của pháp luật. Có thể nói, HĐND và UBND tỉnhCao Bằng sẽ có các quyết định cụ thể đối với các cấp địa phƣơng (cụ thể làcác cấp huyện trong đó có huyện Thạch An) trong cả thu và chi NS địaphƣơng. Các quyết định của HĐND, UBND tỉnh là chung cho các cấp địaphƣơng nhƣng bên cạnh việc đƣa ra các quyết định chung cho tất cả các cấpđịa phƣơng là nhƣ nhau thì tùy thuộc và tình hình kinh tế, xã hội tại mỗi địaphƣơng mà có sự phân bổ thích hợp hơn. Nhƣ đối với huyện Thạch An và thịtrấn Đông Khê, vì đây là một địa phƣơng còn nghèo nên rất cần sự quan tâmđầu tƣ của tỉnh để địa phƣơng có thể phát triển xứng với tiềm năng của mình.87 Các nhu cầu về chi NS đối với địa phƣơng cần đƣợc lƣu ý quan tâm hơn vì cơsở vật chất ở đây còn nghèo nàn, vẫn còn nhiều hộ nghèo, trình độ dân trí vẫncòn khá thấp. Bên cạnh đó, địa phƣơng cũng có một số ngành nghề thủ côngcó thể phát triển để đem về thu nhập cho ngƣời dân nhƣ nghành nghề đan látđồ thủ công hay ở địa phƣơng có địa hình và khí hậu hợp với trồng cây thạchcũng có thể là hƣớng phát triển cho kinh tế của địa bàn cần có sự đầu tƣ đểphát triển. Vì vậy cần đƣợc sự quan tâm, đầu tƣ hơn nữa của cấp tỉnh đối vớisự phát triển của huyện Thạch An nói chung và thị trấn Đông Khê nói riêng.Do trình độ của các cán bộ tài chính cấp huyện và cấp xã nói chung cònnhiều hạn chế. Cấp tỉnh cần tổ chức những buổi tập huấn, đào tạo cho các cánbộ cấp địa phƣơng để cải thiện khả năng làm việc cũng nhƣ nâng cao hiểu biếtcủa các cán bộ làm công tác tài chính. Việc tổ chức tập huấn có thể tiến hànhtheo định kỳ hay tùy thuộc vào nhu cầu của các cán bộ để tiến hành.Cấp tỉnh cũng nên cử cán bộ thanh tra, giám sát xuống các địa phƣơngđể tiến hành thanh tra, kiểm tra những sai phạm cũng nhƣ xử lý những viphạm mà các cấp địa phƣơng có thể gặp phải. Đồng thời có sự hỗ trợ đối vớicác cấp địa phƣơng để kịp thời sửa chữa những sai sót không đáng có có thểxảy ra trong quá trình quản lý NS địa phƣơng.4.3.2. Đối với HĐND, UBND huyện Thạch AnHĐND và UBND cấp huyện có nhiệm vụ tƣơng tự nhƣ HĐND vàUBND cấp xã trong việc quản lý NS cấp huyện nhƣng bên cạnh đó thìHĐND, UBND cấp huyện cũng có vai trò trong việc quản lý NS cấp xã.UBND cấp huyện sẽ hƣớng dẫn, giao số kiểm tra dự toán ngân sách cho cấpxã và giao dự toán ngân sách chính thức cho các xã trong quy trình lập dựtoán NSX. Có thể thấy, UBND có sự tham gia vào công tác quản lý NSNNcấp xã nhiều hơn là HĐND huyện. Ngân sách huyện đƣợc quyết định có bổ88 sung NS cho NSX hay không và điều này do HĐND và UBND huyện quyếtđịnh.Đối với HĐND và UBND huyện Thạch An thì nên giao phần nàoquyền tự chủ trong công tác quản lý NSNN cho thị trấn. Tuy việc phân cấpnguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp NSĐP và quyết định tỷ lệ % phân chiagiữa các cấp NSĐP là do NS cấp tỉnh quyết định. Nhƣng UBND huyện mới làcấp duyệt dự toán NS cho NS cấp xã nên huyện Thạch An vẫn phần nào cóthể giao quyền tự chủ nhiều hơn cho NS thị trấn.Bên cạnh đó, qua tìm hiểu thì các cán bộ cấp huyện ở huyện Thạch Ancũng ít khi đƣợc tập huấn hay tham gia đào tạo cán bộ nên đề nghị cấp huyệncho các cán bộ đƣợc tham gia nâng cao trình độ cũng nhƣ nghiệp vụ để có thểkhông chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý NS cấp huyện mà còn có thể giúpđỡ các cán bộ địa phƣơng cấp dƣới. Vì thị trấn chịu sự quản lý trƣớc hết làhuyện nên việc cấp huyện có đƣợc sự cải thiện về trình độ cũng sẽ phần nàogiúp đƣợc cấp xã có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình trong việc quản lýNSX. Không chỉ vậy, thị trấn Đông Khê là trung tâm của huyện Thạch An, sựphát triển của thị trấn có đóng góp khá lớn vào sự phát triển của huyện. Đâylà nguyên nhân mà HĐND cũng nhƣ UBND huyện Thạch An cần để ý hơnđến sự phát triển của thị trấn Đông Khê.4.3.3. Đối với Phòng Tài chính huyện Thạch AnTrƣớc khi HĐND, UBND cấp huyện có những quyết định về NS đốivới cấp xã thì phải qua Phòng Tài chính của huyện. Đây chính là nơi chịutrách nhiệm không chỉ làm công tác quản lý NS huyện nói chung mà còn cảNS các xã trực thuộc huyện, là bộ phận trực tiếp làm việc với NS các xã.Đối với Phòng Tài chính huyện Thạch An thì trƣớc hết cần nâng caotrình độ nghiệp vụ của mình để có thể năm bắt đƣợc cả việc quản lý NSNN89 cấp xã. Bên cạnh đó cũng cần sự chăm chỉ và cẩn thận vì họ không chỉ chịutrách nhiệm về các con số trong NS huyện mà cả các NSX thành viên. Nếu cósự nhầm lẫn giữa các xã có thể gây nên những vi phạm trong công tác quản lýNSNN. Phòng tài chính huyện cần cẩn thận hơn nữa trong công tác lập dựtoán NS của các xã để tránh tình trạng mất cân đối trong dự toán và quyếttoán thu – chi NSX. Thêm vào đó, cũng cần có sự trao đổi thƣờng xuyên giữacác cán bộ Phòng Tài chính huyện với các cán bộ tài chính xã để nhận thấyđƣợc những gì mà hai cấp có thể hỗ trợ lẫn nhau để có đƣợc hiệu quả côngviệc cao hơn.90 91 KẾT LUẬNNgân sách nhà nƣớc là một chủ thể vô cùng quan trọng trong hệ thốngtài chính của một quốc gia. Việc quản lý một cách có hiệu quả các hoạt độngthu – chi NS đóng vai trò rất lớn trong việc sử dụng quỹ tiền tệ tập trung lớnnhất này. Ngân sách nhà nƣớc không chỉ phải đƣợc quản lý tốt ở các cấp trênmà ngay cả các cấp địa phƣơng – đặc biệt là đối với NS cấp xã, cấp cơ sởtrong hệ thống NSNN càng cần phải đƣợc quan tâm và quản lý có hiệu quả.Luận văn đã đƣa ra những vấn đề lý luận cơ bản về NSNN nói chungvà NSX nói riêng để từ đó có đƣợc cái nhìn tổng quan về hệ thống NSNNcũng nhƣ quản lý NSNN tại cấp cơ sở - cấp xã, thị trấn. Đồng thời phân tíchvề thực trạng thu, chi cũng nhƣ cân đối NSX trên địa bàn thị trấn từ năm 2010đến năm 2014 để từ đó nhận thấy đƣợc những hạn chế mà hoạt động thu – chiNSX còn gặp phải cũng nhƣ nguyên nhân gây ra những hạn chế đó. Nghiêncứu cũng đã đƣa ra các giải pháp nhằm cải thiện hoạt động thu – chi NS ở thịtrấn giúp cho các hoạt động này đƣợc tiến hành hiệu quả hơn, phù hợp hơnvới những quy định của Nhà nƣớc về quản lý NSNN cấp địa phƣơng, gópphần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của NSNN đối với các cán bộcũng nhƣ ngƣời dân trong địa bàn thị trấn.92 TÀI LIỆU THAM KHẢO1. BCH Đảng bộ Huyện Thạch An, 2013. Lịch sử Huyện Thạch An (1930– 2010). Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia – sự thật.2. Bộ Tài chính, 2003. Thông tư số 60/2003/TT-BT về Quy định về quảnlý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. HàNội, năm 2003.3. Bộ Tài chính, 2008. Thông tư số 75/2008/TT-BTC về Hướng dẫn quảnlý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn. Hà Nội, năm2008.4. Bộ Tài chính, 2011. Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức tài chính kế toán xã vùng trung du, miền núi và dân tộc. Hà Nội, năm 2011.5. Tô Thiện Hiền, 2012. Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nướctỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến 2020. Luận án tiến sĩ,Trƣờng Đại học ngân hàng TP Hồ Chí Minh.6. Lê Văn Hƣng và Lê Hùng Sơn, 2013. Giáo trình Ngân sách nhà nước.Hà Nội, Trƣờng Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội.7. Huỳnh Thị Cẩm Liên, 2011. Hoàn thiện công tác quản lý ngân sáchnhà nước huyện Đức Phổ. Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Đà Nẵng.8. Quốc hội, Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng12 năm 2002. Hà Nội, năm 2002.9. Quốc hội, Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 15 tháng 7năm 2015. Hà Nội, năm 2015.10.UBND Thị trấn Đông Khê, 2010. Báo cáo tổng hợp quyết toán chingân sách thị trấn theo nội dung kinh tế năm 2010. Cao Bằng, năm 2010.11.UBND Thị trấn Đông Khê, 2010. Báo cáo tổng hợp quyết toán thungân sách thị trấn theo nội dung kinh tế năm 2010. Cao Bằng, năm 2010.93 12.UBND Thị trấn Đông Khê, 2011. Báo cáo tổng hợp quyết toán chingân sách thị trấn theo nội dung kinh tế năm 2011. Cao Bằng, năm 2011.13.UBND Thị trấn Đông Khê, 2011. Báo cáo tổng hợp quyết toán thungân sách thị trấn theo nội dung kinh tế năm 2011. Cao Bằng, năm 2011.14. UBND Thị trấn Đông Khê, 2012. Báo cáo tổng hợp quyết toán chingân sách thị trấn theo nội dung kinh tế năm 2012. Cao Bằng, năm 2012.15. UBND Thị trấn Đông Khê, 2012. Báo cáo tổng hợp quyết toán thungân sách thị trấn theo nội dung kinh tế năm 2012. Cao Bằng, năm 2012.16. UBND Thị trấn Đông Khê, 2013. Báo cáo tổng hợp quyết toán chingân sách thị trấn theo nội dung kinh tế năm 2013. Cao Bằng, năm 2013.17. UBND Thị trấn Đông Khê, 2013. Báo cáo tổng hợp quyết toán thungân sách thị trấn theo nội dung kinh tế năm 2013. Cao Bằng, năm 2013.18.UBND Thị trấn Đông Khê, 2014. Báo cáo tổng hợp quyết toán chingân sách thị trấn theo nội dung kinh tế năm 2014. Cao Bằng, năm 2014.19. UBND Thị trấn Đông Khê, 2014. Báo cáo tổng hợp quyết toán thungân sách thị trấn theo nội dung kinh tế năm 2014. Cao Bằng, năm 2014.94 [...]... luận về ngân sách nhà nƣớc Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nƣớc tại Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010 – 2014 Chƣơng 4: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tại Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng 4 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Tổng... tiến hành tại địa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng Đề tài luận văn Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng mà tác giả thực hiện là nghiên cứu đầu tiên về thực trạng quản lý NSX tại địa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cụ thể là về thị trấn Đông Khê – một đơn vị cấp xã thuộc huyện Thạch An Ngoài phần cơ sở lý luận chung về NSNN thì không... Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý ngân sách nhà nƣớc tại (xã) thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) trong giai đoạn 2010 - 2014 Cụ thể, các vấn đề liên quan đến ngân sách xã tại thị trấn Đông Khê về các hoạt động thu ngân sách, nhiệm vụ chi ngân sách cũng nhƣ công tác thực hiện quản lý ngân sách tại địa phƣơng 3 4 Câu hỏi nghiên cứu - Công tác quản lý ngân sách nhà nƣớc tại. .. nghị để góp phần hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tại địa phƣơng - Nhiệm vụ + Tổng hợp các vấn đề lý luận chung về ngân sách nhà nƣớc nói chung và cụ thể về ngân sách xã (thị trấn) + Tổng hợp số liệu và phân tích thực trạng quản lý ngân sách nhà nƣớc tại thị trấn Đông Khê + Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nƣớc tại thị trấn Đông Khê 3 Đối tƣợng... tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng có những hạn chế nào còn tồn tại? - Làm thế nào để khắc phục những hạn chế và hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nƣớc tại thị trấn Đông Khê? 5 Bố cục luận văn Ngoài danh sách các từ viết tắt, danh sách các bảng, biểu đồ, mở đầu và kết luận thì bố cục luận văn gồm có 4 chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về ngân sách. .. pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay” của tác giả Ngô Thanh Huyền Luận văn không đƣa ra các lý luận về NSNN nói chung mà đƣa ra các lý luận cụ thể về ngân sách xã, các khái niệm, đặc điểm, cai trò cũng nhƣ quản lý thu – chi ngân sách xã Luận văn cũng đã chỉ ra thực trạng về công tác quản lý NSX trên địa bàn huyện nghiên... nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu về Ngân sách xã Các lý luận chung về ngân sách nhà nƣớc cũng nhƣ về ngân sách xã Trong đó, đề cập đến các hoạt động chính của quản lý ngân sách xã nhƣ quản lý thu NSX, các khoản mục thuộc nguồn thu NSX; quản lý chi NSX, nhiệm vụ chi ngân sách tại địa phƣơng; sự cân đối ngân sách giữa thu – chi cũng nhƣ các nhân tố ảnh hƣởng đến việc quản lý ngân sách nhà nƣớc... khó khăn trong quản lý NSX, đồng thời đƣa ra các biện pháp để nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSX trên địa bàn huyện Đây là luận văn có phạm vi nghiên cứu thu hẹp hơn so với hai luận văn trên, tức là luận văn tiến hành nghiên cứu về công tác quản lý NSX nói chung trên địa bàn huyện Bên cạnh lý luận về NSX thì luận văn không đƣa ra những lý luận chung về NSNN và hệ thống phân cấp quản lý của NSNN để... phƣơng mình phần nào thông qua việc nghiên cứu đề tài này Vì lý do đó, tôi chọn đề tài Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng làm đối tƣợng nghiên cứu luận văn thạc sĩ của mình 2 2 Mục đích nghiên cứu - Mục đích Nghiên cứu và tìm hiểu về thực trạng thu - chi NSNN tại thị trấn Đông Khê nhằm đƣa ra những hạn chế và nguyên nhân gây ra những... tổng quan cao Luận văn thạc sĩ kinh tế của tác giả Huỳnh Thị Cẩm Liêm (2011) với đề tài Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Đức Phổ” Cũng giống nhƣ bất cứ đề tài nào về NSNN thì tác giả cũng đã đƣa ra những lý luận cơ bản về NSNN nói chung, thêm vào đó tác giả có đƣa ra các vấn đề liên quan đến quản lý NSNN cấp huyện nhƣ các vấn đề về khái niệm, đặc điểm, vai trò của NS huyện cũng ... vụ chi ngân sách nhƣ công tác thực quản lý ngân sách địa phƣơng Câu hỏi nghiên cứu - Công tác quản lý ngân sách nhà nƣớc thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng có hạn chế tồn tại? -... tác quản lý ngân sách nhà nước Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng mà tác giả thực nghiên cứu thực trạng quản lý NSX địa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cụ thể thị trấn Đông Khê... Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại thị trấn đông khê, huyện thạch an, tỉnh cao bằng luận văn ths 2015 , Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại thị trấn đông khê, huyện thạch an, tỉnh cao bằng luận văn ths 2015 , Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại thị trấn đông khê, huyện thạch an, tỉnh cao bằng luận văn ths 2015

Từ khóa liên quan