phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng và lượng vốn vay từ nguồn tài chính chính thức của nông hộ ở quận ô môn, tp cần thơ

97 426 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2015, 09:14

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHLÊ ĐẶNG BÍCH THUẬNPHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNGĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG VÀLƢỢNG VỐN VAY TỪ NGUỒN TÀI CHÍNHCHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘỞ QUẬN Ô MÔN, TP CẦN THƠLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGMà SỐ NGÀNH: 52340201Cần Thơ, tháng 12 năm 2013 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHLÊ ĐẶNG BÍCH THUẬNMSSV: 4108641PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNGĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG VÀLƢỢNG VỐN VAY TỪ NGUỒN TÀI CHÍNHCHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘỞ QUẬN Ô MÔN, TP CẦN THƠLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGMà SỐ NGÀNH: 52340201GVHD: NGUYỄN XUÂN THUẬNCần Thơ, tháng 12 năm 2013 LỜI CẢM TẠKế t thúc 4 năm ho ̣c Đa ̣i ho ̣c ở trường Đa ̣i ho ̣c Cầ n Thơ , với kiế nthức đươ ̣c trang bi ̣từ chuyên ngành tài chin– ngân hàng , luâ ̣n văn tố t́ hnghiê ̣p này là kế t quả của quá trình thu thập và nghiên cứu của bản thân.Luâ ̣n văn hoàn thành ngoài nỗ lực của bản thân và sự hỗ trơ ̣ hế t miǹ htừ các bạn, bên ca ̣nh em còn có thầ y NGUYỄN XUÂN THUẬN với cươngvị là giáo viên hướng dẫn đã tận tình giúp đỡ em hoàn chỉnh luận văn vềmă ̣t nô ̣i dung lẫn hiǹ h thức trong suố t thời gian qua…Xin cảm ơn một số bạn đã cùng em sát cánh trong suốt thời gian lấysố liê ̣u và viế t bài luận văn , hỗ trơ ̣ những kiế n thức quan tro ̣ng để luâ ̣n vănthêm phong phú và mang ý nghiã thực tiễn .Bằ ng tấ t cả tấ m lòng , em xin gửi lời cảm ơn chân thành đế n các thầ ycô Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh đã giảng dạy cho em trong nhữngnăm qua và đă ̣c biê ̣t là thầ y NGUYỄN XUÂN THUẬN đã giúp em hoànthành luận văn trong năm học cuối này.Cầ n Thơ, ngày 9 tháng 12 năm 2013Sinh viên thực hiê ̣nLê Đặng Bích Thuậni LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đề tài này do chính tôi thực hiện, đề tài khôngtrùng với bất cứ đề tài hay các bài nghiên cứu khoa học nào trước đây. Tôixin chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình.Cần Thơ, ngày 9 tháng 12 năm2013Sinh viên thực hiệnLê Đặng Bích Thuậnii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪNHọ và tên GVHD: NGUYỄN XUÂN THUẬNHọc vị: Đại họcChuyên ngành: Tài chính Ngân hàngCơ quan công tác: Bộ môn Tài chính Ngân hàng, khoa Kinh tế & Quảntrị Kinh doanh, ĐH Cần ThơHọ và tên SVTH: LÊ ĐẶNG BÍCH THUẬNMã số sinh viên: 4108641Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàngTên đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến việc tiếp cậnnguồn tín dụng và lƣợng vốn vay từ nguồn tài chính chính thức củanông hộ ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ.NỘI DUNG NHẬN XÉT1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Hình thức trình bày:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Ý nghĩa khoa học thực tiển và tính cấp thiết của đề tài:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Nội dung và kết quả đạt được:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6. Nhận xét khác:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………iii 7. Kết luận (ghi rỏ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài vàcác yêu cầu chỉnh sửa,..)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Cần Thơ, ngàytháng năm 2013Giáo viên hướng dẫnNguyễn Xuân Thuậniv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Cần Thơ, ngàythángGiáo viên phản biệnvnăm MỤC LỤCTrangCHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU .............................................................................. 11.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................................................. 11.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ...................................................................... 21.2.1 Mục tiêu chung .................................................................................... 21.2.2 Mục tiêu cụ thể ................................................................................... 21.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ........................................................................ 21.3.1 Phạm vi về không gian ........................................................................ 21.3.2 Phạm vi về thời gian ............................................................................ 21.3.3 Đối tượng nghiên cứu ......................................................................... 21.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ..................... 31.4.1 Những nghiên cứu trước đây về các yếu tố tác động đến quyếtđịnh tiếpcận tín dụng ................................................................................................. 31.4.2 Những biến giải thích có liên quan đã được nghiên cứu ...................... 4CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU ................................................................................................................. 62.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN ........................................................................... 62.1.1 Một số vấn đề cơ bản về tín dụng ........................................................ 62.1.2 Phân loại tín dụng ............................................................................... 82.1.3 Khái niệm và chức năng của kinh tế nông hộ ...................................... 92.1.4 Vốn trong sản xuất nông thôn ............................................................. 102.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................. 112.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu ................................................... 112.2.2 Phương pháp thu thập số liệu .............................................................. 112.2.3 Phương pháp phân tích số liệu ............................................................ 132.3 BIẾN VÀ CÁC BIẾN ĐƢỢC CHỌN ........................................................ 15CHƢƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG TÍN DỤNG CHÍNHTHỨCỞ NÔNG THÔN VIỆT NAM VÀ VÀI NÉT VỀ QUẬN Ô MÔN .................. 183.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH CHÍNH THỨC Ởvi VIỆT NAM ...................................................................................................... 183.1.1 Tổ chức tài chính chính thức ở Việt Nam ............................................ 183.1.2 Các tổ chức tài chính chính thức ở quận Ô Môn .................................. 223.2 SƠ LƢỢC VỀ QUẬN Ô MÔN – TP CẦN THƠ ...................................... 233.2.1 Điều kiện tự nhiên ............................................................................... 233.2.2 Điều kiện Kinh tế - xã hội ................................................................... 23CHƢƠNG 4 XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢNĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬDỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ Ở QUẬN Ô MÔN ................................. 284.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC MẪU ĐIỀU TRA ............................................... 284.2.1 Nguồn lực sản xuất ............................................................................. 284.1.2 Thông tin về tình hình vay vốn của nông hộ ........................................ 354.2.3 Thu nhập ............................................................................................. 424.2.4 Chi tiêu và tiết kiệm ............................................................................ 434.1.5 Tài sản của nông hộ ............................................................................ 444.2 KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CÁCNHÂNTỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNHTHỨC CỦA NÔNG HỘ Ở QUẬN Ô MÔN ................................................... 444.2.1 Mô hình hồi quy ................................................................................. 444.2.2 Kế t quả mô hiǹ h hồ i quy về viê ̣c tiế p câ ̣n nguồ n tiń du ̣ng chiń hthứccủa nông hộ trên địa bàn quận Ô Môn ........................................................ 464.2.3 Các kiểm định cần thiết ....................................................................... 474.2.4 Giải thích sự tác đô ̣ng của các biế n có ý nghiã thố ng kê trong môhìnhProbit .............................................................................................. 484.3 KẾT QUẢ HỒI QUY TƢƠNG QUAN VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CÁCNHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LƢỢNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘỞ QUẬN Ô MÔN............................................................................................. 504.3.1 Mô hình hồi quy ................................................................................. 504.3.2 Kế t quả hồ i quy tương quan ................................................................ 524.3.3 Các kiểm tra cần thiết ......................................................................... 534.3.4 Giải thích sự tác động của các biến có ý nghĩa thống kê trong môhình hồi quy tương quan ................................................................................ 544.4 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA NÔNG HỘ CÓVAYvii TỪ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CHÍNH THỨC QUẬN Ô MÔN....................... 554.4.1 Kiể m đinḥ về sự khác biê ̣t trong thu nhâ ̣p trung biǹ h giữa hô ̣khôngvà trước khi vay ............................................................................................ 554.4.2 Kiể m đinḥ về sự khác biê ̣t giữa trung bình thu nhâ ̣p giữa hô ̣ khôngvay và sau vay của hô ̣ có vay từ các nguồ n tà i chính chính thức ................. 56CHƢƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNGTIẾP CẬN TÍN DỤNG VÀ LƢỢNG VỐN VAY CHO NÔNG HỘQUẬN Ô MÔN – TP CẦN THƠ .................................................................... 585.1 TỒN TẠI .................................................................................................... 585.1.1 Nguyên nhân từ nền kinh tế vĩ mô ....................................................... 585.1.2. Nguyên nhân từ chiń h quyề n điạ phương ............................................ 595.1.3. Nguyên nhân từ phiá NH ................................................................... 595.1.4. Nguyên nhân từ đố i tươ ̣ng vay là nông hô ̣ .......................................... 605.2 GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NÔNG HỘQUẬNÔ MÔN ............................................................................................................ 605.2.1 Giải pháp từ phía NH No&PTNT và NH CSXH Quận ........................ 605.2.2. Giải pháp từ phía Chính phủ ............................................................... 615.2.3. Giải pháp từ phía nông dân ................................................................ 62CHƢƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................... 646.1 KẾT LUẬN ................................................................................................ 646.2 KIẾN NGHỊ .............................................................................................. 646.2.1. Đối với chính quyền địa phương ........................................................ 646.2.2. Đối với ngân hàng .............................................................................. 656.2.3. Đối với nông dân ................................................................................ 66TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................ 67PHỤ LỤC 1PHỤ LỤC 2viii DANH MỤC BẢNGTrangBảng 2.1 Tổng hợp số lượng mẫu phỏng vấn ở mỗi phường .............................. 13Bảng 3.1Thống kê nguồn cung cấp tín dụng cho các hộ gia đình vùng đồngbằng sông Cửu Long ........................................................................................ 22Bảng 3.2 Tình hình Tín dụng bằng đồng Việt Nam của NH NNo&PTNT vàNH CSXH quận Ô Môn giai đoạn 2010 – 2012 ................................................. 23Bảng 3.3 Tình hình dân số và lao động quận Ô Môn năm 2011 .......................... 24Bảng 3.4 Tình hình tăng trưởng GDP và tỷ trọng các ngành trong cơ cấukinh tế quận Ô Môn giai đoạn 2009 – 2011 ....................................................... 25Bảng 4.1 Thống kê quy mô hộ gia đình trong 82 hộ được phỏng vấn ................ 29Bảng 4.2 Tỷ lệ nam nữ chủ hộ .......................................................................... 29Bảng 4.3 Tuổi trung bình chủ hộ trong tổng số quan sát ..................................... 29Bảng 4.4 Tỷ lệ người dưới tuổi lao động, trong tuổi lao động và ngoài tuổilao động của tất cả các thành viên trong tổng quan sát ....................................... 30Bảng 4.5 Giới tính chủ hộ và việc có vay vốn hay không ................................... 30Bảng 4.6 Nghề nghiệp chính của các thành viên trong 82 hộ điều tra ................ 31Bảng 4.7 Nghề chính của chủ hộ trong 82 mẫu điều tra..................................... 32Bảng 4.8 Trình độ học vấn của chủ hộ ............................................................. 33Bảng 4.9 Tình trạng địa vị xã hội của chủ hộ .................................................... 33Bảng 4.10 Tình hình tham gia vào các tổ chức kinh tế-xã hội và có vayhay không của chủ hộ ....................................................................................... 34Bảng 4.11 Thông tin về diê ̣n tić h đấ t của hô ̣...................................................... 34Bảng 4.12 Thố ng kê laĩ suấ t các hô ̣ vay vố n ta ̣i các NH ................................... 36Bảng 4.13 Thố ng kê thời ha ̣n vay của nông hô ̣ .................................................. 36Bảng 4.14 Thống kê về lượng tiền vay .............................................................. 37Bảng 4.15 Chi phí phi laĩ suấ t khi vay ............................................................... 37Bảng 4.16 Mục đích xin vay và tình hình sử dụng vốn vay .............................. 38Bảng 4.17 Nguồ n thông tin vay vố n của nông hô ̣ .............................................. 39Bảng 4.18 Mô ̣t số thông tin khác về tình hình vay vố n của nông hô ̣ ................. 39Bảng 4.19 Tình hình hỗ trợ sử dụng vốn vay và trả nợ vay .............................. 41Bảng 4.20 Tình hình thu nhập các mẫu điều tra ................................................. 42ix Bảng 4.21 Thố ng kê chi tiêu và tiế t kiê ̣m của nông hô ̣ ...................................... 43Bảng 4.22 Giá trị tài sản của nông hộ ................................................................ 44Bảng 4.23 Tổ ng hơ ̣p biế n với dấ u kì vo ̣ng xem xét trong mô hình hồ i quyProbit.......................................................................................................................... 45Bảng 4.24 Kế t quả hồ i quy mô hình Probit cho khả năng tiế p câ ̣n tín du ̣ngtừ các nguồ n tài chính chính thức của nông hô ̣ .................................................. 46Bảng 4.25 Tổ ng hơ ̣p biế n với dấ u kì vo ̣ng đươ ̣c xem xét mô hình hồ i quytương quan ........................................................................................................ 51Bảng4.26 Kết quả mô hình hồi quy ................................................................... 52x DANH MỤC HÌNHTrangHình 3.1 Hệ thống tài chính chính thức ở Việt Nam .......................................... 19Hình 3.2 Tình hình diện tích đất canh tác được sử dụng của quận Ô Môngiai đoạn 2009 -2011.......................................................................................... 26Hình 3.3 Sản lượng lúa của quận Ô Môn giai đoạn 2009 – 2011 ........................ 26Hình 3.4 Năng suất lúa trên địa bàn quận Ô Môn giai đoạn 2009 –2011……...27Hình 4.1 Cơ cấu hộ vay tại các tổ chức tín dụng chính thức tại quận Ô Môn ...... 35xi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTNH NNo&PTNT:Ngân hàng nông nghiê ̣p và phát triể n Nông thônNH CSXH:Ngân hàng chính sách xã hộiVCB:NamNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương ViệtCNVC:Công nhân viên chứcNH:Ngân hàngĐBSCL:Đồng bằng sông Cữu LongNH CPNT:Ngân hàng Cổ phần nông thônQTDNH:Quỹ tín dụng nhân dânBĐ:Bằng đỏHVCH:CH:Học vấn chủ hộChủ hộxii CHƢƠNG 1GIỚI THIỆU1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨUQuá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và côngnghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn nói riêng đã và đang phát triển rất mạnhmẽ ở hầu hết các địa phương trên cả nước để hướng đến mục tiêu Việt Namtrở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Bên cạnh đó, chiến lượcphát triển nông nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đã đề cập đếnkhuôn khổ phát triển nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam nhằm mụctiêu bảo đảm tăng trưởng nông nghiệp bền vững, cải thiện cơ sở hạ tầngnông thôn và ổn định hệ thống chính trị ở khu vực nông thôn. Trong khuônkhổ chiến lược này, quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giớiđược xem như là một điều kiện cần thiết để đảm bảo tăng thêm thu nhập vàcải thiện mức sống ở khu vực nông thôn.Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, thương mại nôngnghiệp đã đóng góp một phần lớn vào việc tạo ra nguồn thu ngoại tệ, tăngthu nhập trong khu vực nông thôn và cho cả nền kinh tế nói chung. Nhậnthức rõ vai trò quan trọng của thương mại nông nghiệp, Chính phủ ViệtNam đã khẳng định rằng phát triển nông thôn ở Việt Nam cần đi theohướng “phát triển đa dạng hoá kinh tế nông thôn theo hướng thị trường dựatrên cơ sở tận dụng lợi thế tương đối của mỗi vùng, phù hợp với mỗi bướcđi của công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Song song với chiến lược đó, Chínhphủ đã đưa ra những chính sách nông nghiệp phù hợp với các thời kì hộinhập và phát triển đất nước như: chính sách về giá để giá nông sản theo sátgiá của thị trường quốc tế và có điều chỉnh cho phù hợp với Việt Nam, quảnlí về tình hình xuất khẩu nông sản ra các nước khác, quy định về thuế suấtnhập khẩu đối với các loại hình nông sản, chính sách tự do hóa thương mạiđể nông dân Việt Nam học tập và chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật với cácnước bạn, chính sách đất đai và hỗ trợ sản xuất… Một trong những chínhsách quan trọng của Chính phủ để phát triển khu vực nông nghiệp đó là sựxuất hiện của các dịch vụ tài chính và cho vay nông dân.Hiện nay, có khá nhiều NH và quỹ tín dụng phát triển và có nhiều ưuđãi về chính sách cho vay đối với hộ nông dân như: Ngân hàng Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NH NNo&PTNT), NH Chínhsách Xã hội ( NH CSXH), quỹ tín dụng nhân dân và các NH thương mạikhác…Tuy nhiên ở một số vùng thì nông dân khó tiếp cận với hệ thống tíndụng chính thức. Hơn nữa, nguồn vốn của cả NH NNo&PTNT và Quỹ tíndụng nhân dân đều có xu hướng chảy vào những hộ giàu. Vấn đề nổi bậtcủa tín dụng nông thôn Việt Nam hiện nay là sự tiếp cận tín dụng của cácnông hộ đang thiếu vốn để tái sản xuất và trang trải các chi phí để có thể ổnđịnh cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Điều này đã đặt rahướng đi cho đề tài: đâu là các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận nguồntín dụng chính thức của nông hộ để nhằm mục đích tìm ra nguyên nhân và1 đưa ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn tíndụng chính thức ở nông thôn và mở rộng thị trường của các tổ chức tíndụng. Đồng thời tạo ra được những khả năng vận động tự chủ của hộ với tưcách là một chủ thể kinh tế với sự hỗ trợ của Nhà nước hay các tổ chứcquốc tế để người nông dân chủ động xây dựng các mô hình kinh tế củamình.Chính vì lí do đó nên em quyết định chọn đề tài “Phân tích các nhântố ảnh hƣởng đến khả năng tiếp cận tín dụng và lƣợng vốn vay từnguồn tài chính chính thức của nông hộ ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ”để làm đề tài tốt nghiệp của mình.1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU1.2.1 Mục tiêu chungĐề tài muốn tìm ra đâu là các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếpcận nguồn vốn chính thức của người dân ở quận Ô Môn và xác định cácnhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay của nông hộ. Từ đó đề ra giải phápnhằm giúp các tổ chức tín dụng mở rộng phạm vi tín dụng và phục vụ và đềra các giải pháp về việc sử dụng vốn góp phần tăng thu nhập cho nông hộcũng như phát triển kinh tế đời sống địa phương.1.2.2 Mục tiêu cụ thể- Phân tích thực trạng tiếp cận nguồn tín dụng chính thức và việc sửdụng vốn vay của nông hộ ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ.- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận nguồn vốn, lượngvốn vay và tác động của vốn vay đối với đời sống, kinh tế của nông hộ ởquận Ô Môn, TP Cần Thơ.- Đề ra các giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng việc tiếp cận nguồntín dụng chính thức và tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn của các hộ nhằmmang lại cho nông hộ nguồn vốn với chi phí thấp, từ đó nâng cao được lợinhuận của hộ để phát triển đời sống kinh tế địa phương, giảm sự chênh lệchgiữa các vùng và khu vực.1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU1.3.1 Phạm vi về không gianĐề tài được thực hiện trên địa bàn quận Ô Môn, TP Cần Thơ.1.3.2 Phạm vi về thời gian- Đề tài được thực hiện bắt đầu từ ngày 12/08/2013 đến ngày18/11/2013- Thông tin và số liệu thứ cấp trong đề tài được sử dụng bắt đầu từnăm 2010 đến năm 2012.- Số liệu sơ cấp trong đề tài được thu thập từ 03/09/2013 đến10/10/20131.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu2 Do hạn chế về không gian và thời gian nên em chỉ tập trung nghiêncứu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến các nhân tố việc tiếp cận nguồntín dụng chính thức và hiệu quả của việc sử dụng vốn vay của nông hộ ởphường: Thới Long và Trường Lạc thông qua việc phân tích các số liệu thuthập được. Cụ thể đề tài sẽ phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năngtiếp cận tín dụng của nông hộ và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lượngvốn vay của nông hộ từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộngviệc tiếp cận nguồn tín dụng chính thức và tăng hiệu quả của việc sử dụngvốn của các hộ.1.4 LƢỢC KHẢO TÀ I LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀ IĐề tài đánh giá tác đ ộng của tín dụng đối với hộ nghèo ở nông thôndựa trên việc thu thập thông tin về thu nhập, chi phí và tài sản của nông hộ.Mục tiêu đầu tiên của đề tài là tìm ra những yếu tố tác động đến quyết địnhtiếp cận tín dụng và sau đó thông qua các kiể m đinḥ cơ bản sẽ đánh giá mứcđô ̣ sử du ̣ng vố n của nông hộ có hiệu quả hay không. Để tìm hiểu thêm về đềtài này, những nghiên cứu trước đây về tín dụng được lược khảo và lướt quavề nội dung mà các tác giả trước đã thực hiện. Phần này trình bày nhữngnghiên cứu thực nghiệm về những yếu tố tác động đến quyết định tiếp cậntín dụng và tác động của tín dụng đối với hộ nghèo ở nông thôn:1.4.1 Những nghiên cứu trƣớc đây về các yếu tố tác động đếnquyết định tiếp cận tín dụng- PGS.TS Lê Khương Ninh và ThS Phạm Văn Hùng, 2010. “Các yếutố quyết định lượng vốn vay tín dụng chính thức của nông hộ ở HậuGiang”. Tác giả đã dùng mô hình Tobit để phân tích 10 yếu tố ảnh hưởngtrực tiếp đến lượng vốn vay được của nông hộ. Đó là các yếu tố: trình độhọc vấn của chủ hộ, nghề nghiệp, thu nhập của hộ, khoảng cách từ nhà đếncác TCTD, điện thoại (nhà có điện thoại hay không), tài sản khác, mục đíchvay vốn, chi phí vay, số lần vay vốn và số TCTD ở địa phương. Tác giả rútra rằng các yếu tố trên chính là rào cản đối với những hộ nghèo, ít học, ítđất, ít có quan hệ rộng và có thu nhập thấp sống ở vùng sâu, vùng xa. Kếtquả phân tích cũng cho thấy nếu các TCTD mở rộng hoạt động của mìnhbằng cách tăng số chi nhánh hay phòng giao dịch ở khu vực nông thôn thìcác nông hộ sẽ vay được nhiều hơn với lãi suất thấp, qua đó hạn chế sự phụthuộc của họ vào tín dụng phi chính thức. Em tham khảo được mô hìnhTobit, cách phân loại các yếu tố để tránh sự tương quan và cách xữ lí số liệucủa bài nghiên cứu này để áp dụng cho việc phân tích bài luận văn của em.- Nguyễn Phương Khanh, 2010. “Các nhân tố ảnh hưởng đến khảnăng tiêp cận vốn tín dụng chính thức của nông hộ ở huyện Long Mỹtỉnh Hậu Giang” Tác giả dùng mô hình Probit cùng với sự hỗ trợ của phầnmềm Stata để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc có “được vay” hay“không đuợc vay” của nông hộ huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang. Mô hìnhProbit gồm 13 biến nhưng trong đó các biến ảnh hưởng đến khả năng tiếpcận vốn tín dụng chính thức của nông hộ đó là giá trị tài sản của chủ hộ, thunhập của hộ, giới tính của chủ hộ, dân tộc, đất có bằng đỏ. Bên cạnh đó vị3 trí nghề nghiệp cũng như thâm niên nghề nghiệp cũng có tác động tích cựcđến khả năng tiếp cận vốn của nông hộ. Em tham khảo được từ đề tài môhình Probit, các nhân tố cũng như các biến ảnh hưởng đến việc tiếp cận tíndụng chính thức của người dân. Tuy nhiên bài nghiên cứu của em sẽ nghiêncứu rộng hơn không chỉ trong hộ gia đình mà còn có cả mối quan hệ của họđến bên ngoài, để xem xét việc hộ gia đình có quen biết rộng có ảnh hưởngđến việc tiếp cận tín dụng và lượng vốn vay của họ hay không.- Võ Văn Khúc, 2008. “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khảnăng tiếp cận nguồn tín dụng chính thức và hiệu quả sử dụng vốn vaycủa nông hộ ở huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ”. Đại học Cần Thơ.Bằng việc sử dụng mô hình Probit, tác giả cho rằng các nhân tố ảnh hưởngđến khả năng tiếp cận bao gồm: giới tính chủ hộ, trình độ học vấn, quyền sửdụng đất và số người sống phụ thuộc. Bên cạnh đó tác giả còn đánh giá khảnăng sử dụng vốn của người dân sau khi được vay vốn thông qua việc đánhgiá mức thu nhập của hộ gia đình trước và sau khi vay vốn. Tác giả nhậnthấy, hầu hết các hộ gia đình sau khi vay vốn có thu nhập ổn định, làm ăncó hiệu quả, từ đó dẫn đến việc người vay sẽ trả nợ đúng hạn, nhân tố nàycũng ảnh hưởng đến việc người dân có được vay tiền từ tổ chức tín dụnghay không. Em tham khảo được cách xử lý số liệu trong bài luận văn này,cách sử dụng mô hình Probit cho việc xác định các nhân tố. Tuy nhiên vấnđề mà em nghiên cứu không chỉ là các nhân tố ảnh hưởng việc người dân cóđược vay hay không từ tổ chức tín dụng, mà các yếu tố nào sẽ ảnh hưởngđến lượng vốn mà họ vay được. Cũng giống như bài luận văn này, em sẽ sửdụng phần mền Excel để xử lí số liệu thi về đồng thời sử dụng phần mềnStata để phân tích các nhân tố.1.4.2 Những biến giải thích có liên quan đã đƣợc nghiên cứuNhư đã đề cập ở trên, cách tiếp cận nguồn vốn vay có thể ảnh hưởngbởi những biến giải thích nào đó như giá trị của những hộ gia đình, tài sản,đất, tuổi của những người trong hộ gia đình, trình độ văn hoá của nhữngngười trong hộ gia đình, giới tính của từng người trong hộ gia đình, và thunhập của hộ. Mỗi biến có thể có tác động đến việc vay vốn ở các mức độkhác nhau. Mức nghèo nàn của những hộ gia đình cùng với những nguồnvốn vay có thể khác với người không đi vay. Những nghiên cứu ở trên giảithích cho những biến ở dưới đây:- Tài sản của hộ gia đình là một biến độc lập được xem như giá trịtiền tệ hiện thời của tài sản sau khi trả dần. Những hộ gia đình có những tàisản lớn có khả năng cao để vay được nhiều tiền bởi họ có năng lực hơntrong việc bảo đảm tránh rủi ro cho ngân hàng bằng việc dùng những tài sảncủa họ để thế chấp . Quan điể m này dựa trên nghiên cứu của Vũ Thi ̣ThanhHà được thực hiện vào năm 2001, sau đó được nghiên cứu lại bởi NguyễnPhương Khanh vào năm 2010.- Diện tích đất là diện tích của đất được sở hữu bởi những hộ gia đìnhnông trại, được đo theo nghìn m2.Theo nghiên cứu của Võ Thi ̣Thanh Lô ̣cđươ ̣c thực hiê ̣n vào năm 1999 và được nghiên cứu lại bởi Nguyễn Phương4 Khanh vào năm 2010 đã đề cập đến yếu tố diện tích đất có ảnh hưởng đếnviê ̣c tiế p câ ̣n tín du ̣ng từ nguồ n chính thức của nông hô ̣ . Biến này bao gồmđất ruộng, đất vườn, đất nhà, và những loại đất khác. Đất có thể được sửdụng để thế chấp để vay nguồn vốn chính thức. Những hộ gia đình có mộtdiện tích đất lớn có khả năng cao để vay tiền.- Trình độ văn hoá theo nghiên cứu của Nguyễn Thi ̣Hồ ng Trang năm2003 thì biến này được định nghĩa như là số những người đi học trong giađình nông hộ. Nó được giải thích rằng những người có trình độ văn hoá caothì có khả năng đầu tư hiệu quả hơn và xác suất cao trong việc trả lại tiềnvay. Thưo nghiên cứu của PGS.TS Lê Khương Ninh và ThS Phạm VănHùng vào năm 2010 nói rằng những người trong nông hộ với trình độ caothì sẽ dễ dàng hơn đối với việc vay vốn từ nguồn tài chính chính thức.- Giới tính là giới tính của chủ hô ̣ trong gia điǹ h nông hộ . Đây là mộtbiến giả trong mô hình . Biế n này nhâ ̣n giá tri ̣là 1 nếu người trong nông hộlà nam và 0 nếu ngược lại. Theo nghiên cứu của Võ Văn Khúc vào năm2008 thì chủ hộ nếu là nam sẽ có khả năng tiếp cận với nguồn tín dụngchính thức nhiều hơn, do họ có nhiều mối quan hệ hơn là phụ nữ.- Đất có bằng đỏ (giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sở hữu đấ t ). Đây là mộtbiến trong mô hình. Nó mang giá trị là 1 nếu đấ t của nông hộ có bằ ng đỏ vàmang giá tri ̣là 0 nếu ngược lại. Những hộ gia đình có bằng đỏ thì có thể sửdụng đất của họ để thế chấp khi vay tiền từ ngân hàng. Như vậy, những hộgia đình đó có nhiều khả năng vay tín dụng chính thức hơn . Điề u này đãđươ ̣c kế t luâ ̣n qua nghiên cứu của Nguyễn Phương Khanh vào năm 2010.Trên đây là các biế n giải thić h đã đươ ̣c sử du ̣ng trong các đề tài nghiêncứu trước đây có liên quan đế n đề tài này . Tuy nhiên viê ̣c xem xét để cho ̣nlựa biế n nào đưa vào mô hình phải thực hiê ̣n mô ̣t cách cân nhắ c và thực sựphản ánh được tình hình thực tế ở địa bàn nghiên cứu, tránh tình trạng “khaithác nguồn dữ liệu” để kết quả thu được củ a mô hiǹ h là thực sự có ý nghiãvà được ứng dụng trong thị trường tín dụng nông thôn tại địa bàn nghiêncứu.5 CHƢƠNG 2PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN2.1.1 Một số vấn đề cơ bản về tín dụng[5]2.1.1.1 Khái niệm tín dụngCó rất nhiều khái niệm về tín dụng, ở đây ta có thể hiểu tín dụng nhưsau:Tín dụng là quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hayhiện vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc và lãi saumột thời gian nhất định.2.1.1.2 Chức năng của tín dụngTín dụng có ba chức năng chủ yếu:- Tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ: Đây là chức năng cơ bảnnhất của tín dụng, nhờ chức năng này của tín dụng mà các nguồn vốn tiền tệtrong xã hội được điều hòa từ nơi “thừa vốn” sang nơi “thiếu vốn” để sửdụng nhằm mục đích phát triển nền kinh tế.Cả hai mặt tập trung và phân phối lại vốn đều được thể hiện theonguyên tắc hoàn trả, vì vậy tín dụng có ưu thế rõ rệt. Nó kích thích mặt tậptrung vốn nhàn rỗi bằng huy động và thúc đẩy việc sử dụng vốn cho cácnhu cầu của sản xuất và đời sống, làm cho hiệu quả sử dụng vốn trong toànxã hội tăng.Việc phân phối vốn tiền tệ này được thực hiện bằng hai cách sau:+ Phân phối trực tiếp: là việc phân phối vốn từ chủ thể có vốn tạmthời chưa sử dụng sang chủ thể trực tiếp sử dụng vốn đó là kinh doanh vàtiêu dùng. Phương pháp phân phối này được thực hiện trong quan hệ tíndụng thương mại và phát hành trái phiếu của Nhà nước và các Công ty.+ Phân phối gián tiếp: là việc phân phối vốn được thực hiện thôngqua các tổ chức tín dụng trung gian như Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng,Công ty tài chính.- Chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông cho xã hội: hoạtđộng tín dụng tạo điều kiện cho sự ra đời của các công cụ lưu thông tíndụng như kì phiếu, séc, thẻ thanh toán,… thay cho sự lưu thông tiền mặt vàlàm giảm chi phí in, vận chuyển, bảo quản tiền. Thông qua Ngân hàng, cáckhách hàng có thể giao dịch với nhau bằng hình thức chuyển khoản hoặc bùtrừ và nhờ hoạt động tín dụng mà nguồn vốn nằm trong xã hội được huyđộng để sử dụng cho sản xuất và lưu thông hàng hóa, làm cho tốc độ chuchuyển vốn trong phạm vi toàn xã hội tăng lên.6 - Chức năng kiểm soát các hoạt động kinh tế: thông qua hoạt độngtín dụng, Nhà nước có thể kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh củakhách hàng vay vốn, mà cụ thể trong tín dụng nông thôn là các hộ vay vốnqua mục đích vay của hộ và giám sát sử dụng vốn. Từ đó có thể theo sáttình hình phát triểm của nông thôn và những chính sách điều chỉnh thíchhợp khi cần thiết.2.1.1.3 Vai trò của tín dụngTín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng góp phầnquan trọng vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Vì vậy tín dụng có cácvai trò như sau:- Đáp ứng nhu cầu về vốn để duy trì sản xuất được liên tục.- Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất.- Là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế phát triển.- Góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả.2.1.1.4 Bản chất tín dụngTín dụng tồn tại trong nhiều phương thức sản xuất khác nhau. Ở mỗiphương thức, tín dụng biểu hiện ra bên ngoài là sự vay mượn tạm thời mộtvật hoặc một số tiền tệ, Quan hệ tín dụng dù có vận động ở bất cứ phươngthức nào thì tín dụng cũng tồn tại 3 đặc điểm cơ bản:- Chỉ thay đổi quyền sử dụng mà không thay đổi quyền sở hữa tíndụng.- Có thời hạn tín dụng được xác định do thỏa thuận giữa người đivay và người cho vay.- Người sở hữu vốn tín dụng nhận một phần thu nhập dưới hình thứclợi tức.2.1.1.5 Nguyên tắc tín dụngKhách hàng vay vốn Ngân hàng phải tuân thủ theo nguyên tắc sau:- Tiền vay được sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trên hợp đồngtín dụng.- Tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi đúng hạn đã thỏathuận trên hợp đồng tín dụng.2.1.1.6 Điều kiện và đối tƣợng cho vay* Điều kiện cho vayCác khách hàng muốn vay vốn của Ngân hàng phải có các điều kiệnsau:- Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi nhân sự và chịutrách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.7 - Có năng lực tài chính đảm bảo khả năng trả nợ trong thời hạn camkết.- Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khr thi vàcó hiệu quả.- Thực hiện quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chínhphủ vf hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.* Đối tƣợng cho vay- Ngân hàng có các đối tượng cho vay sau:+ Giá trị vật tư, hàng hóa, máy móc, thiết bị và các khoản chiphí để khách hàng thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh dịch vụ,…+ Số tiền vay trả cho các tổ chức tín dụng trong thời hạn thicông chứa bàn giao và đưa tài sản cố định vào sử dụng đối với cho vaytrung và dài hạn để đầu tư tài sản cố định mà khoản lãi được tính trong giátrị tài sản cố định đó.- Ngân hàng không cho vay các đối tượng sau:+ Số tiền thuế phải nộp.+ Số tiền để trả nợ gốc và lãi cho các tổ chức tín dụng khác.+ Số tiền vay trả cho chính tổ chức tín dụng cho vay vốn2.1.1.7 Hợp đồng tín dụngHợp đồng tín dụng là hợp đồng kinh tế mang tính chất dân sự, đượckí kết giữa Ngân hàng với một pháp nhân hay thể nhân vay vốn để đầu tưhay sử dụng vốn cho mục đích hợp pháp nào đó.Đây là một văn bản có tính pháp lý cao đối với hoạt động tín dụngcủa Ngân hàng. Ngân hàng luôn quan tâm đến tình hình hoạt động kinhdoanh của khách hàng, Mọi biểu hiện suy giảm trong quản lý và kết quảkinh doanh yếu kém của khách hàng đều dẫn đến hành động điều chỉnh kịpthời của Ngân hàng.2.1.1.8 Lãi suất tín dụngLãi suất cho vay là một yếu tố quan trọng trong hoạt động kinhdoanh tín dụng của Ngân hàng và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinhdoanh của người đi vay. Vì vậy việc quyết định lãi suất cho vay phải dựavào các thông số về kỳ vọng sinh lời của Ngân hàng, mức độ rủi ro, thờihạn cho vay của từng món vay trên cơ sở năng lực tài chính, khả năng trảnợ, biện pháp bảo đảm tiền vay và mức độ an toàn tín nhiệm của kháchhàng… Do đó lãi suất cho vay được Giám đốc sở giao dịch Ngân hàng vàcác Trưởng phòng Nghiệp vụ tín dụng trực tiếp cho vay nghiên cứu và tínhtoán cụ thể để đảm bảo trang trải đủ chi phí huy động vốn, chi phí quản lýmón vay, trích dự phòng rủ ro và có lãi nhưng không được thấp hoặc caohơn mức lãi suất sàn do Ngân hàng Trung ương quy định.2.1.2 Phân loại tín dụng[5]8 * Phân loại theo hình thức:- Tín dụng chính thức: là hình thức tín dụng hợp pháp, được sự chophép của Nhà nước, các tổ chức tín dụng chính thức hoạt động dưới sựgiám sát và chi phối của Ngân hàng Nhà nước. Các nghiệp vụ hoạt độngphải chịu sự quy định của Luật ngân hàng như sự quy định khung lãi suất,huy động vốn, cho vay,… và những dịch vụ mà chỉ có các tổ chức tài chínhchính thức mới cung cấp được. Các tổ chức tài chính chính thức bao gồmcác Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụngnhân dân, các chương trình trợ giúp của Chính phủ…- Tín dụng phi chính thức: là các hình thức tín dụng nằm ngoài sựquản lý của Nhà nước. Các hình thức này tồn tại khắp nơi bao gồm nhiềunguồn cung vốn như: cho vay chuyên nghiệp, thương lái cho vay. Vay từngười thân, bạn bè, họ hàng, cửa hàng vật tư nông nghiệp, hụi,… Lãi suấtcho vay và những quy định trên thị trường này do người cho vay và ngườiđi vay quyết định. Trong đó, cho vay chuyên nghiệp là hình thức cho vaynặng lãi bị nhà nước nghiêm cấm. Đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu xemxét và khảo sát việc nông hộ vay vốn từ các tổ chức tín dụng chính thức.* Phân loại theo kì hạnTín dụng nông thôn phân loại theo tiêu thức thời hạn có ba loại:- Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn dưới 12 tháng. Đâylà loại tín dụng phổ biến trong cho vay nông hộ ở nông thôn, các tổ chức tíndụng chính thức cũng thường cho vay loại này tương ứng với nguồn vốnhuy động, là các khoản tiền gữi ngắn hạn. Trong thị trường tín dụng ngắnhạn ở nông thôn, các nông hộ thường vay để sử dụng cho sản xuất như muagiống, mua phân bón, thuốc trừ sâu, cải tạo đất,.. và phục vụ nhu cầu sinhhoạt cá nhân. Lãi suất của các khoản vay này thường thấp.- Tín dụng trung hạn: Là loại tín dụng có thời hạn từ 12 tháng đến 60tháng thường dùng để cho vay vốn mở rộng sản xuất, đầu tư phát triển nôngnghiệp như mua giống vật nuôi, cây trồng lâu năm và xây dựng các côngtrình nhỏ. Loại tín dụng này ít phổ biến ở thị trường tín dụng nông thôn sovới tín dụng ngắn hạn.- Tín dụng dài hạn: Là loại tín dụng có thời hạn trên 60 tháng đượcsử dụng để cấp vốn các đối tượng nông hộ cải tiến và mở rộng sản xuất cóquy mô lớn, kế hoạch sản xuất khả thi. Cho vay theo hình thức này rất hiếmở thị trường nông thôn và có độ rủi ro cao.2.1.3 Khái niệm và chức năng của kinh tế nông hộ[9]2.1.3.1 Khái niệmỞ Việt Nam quan niệm kinh tế nông hộ không thuộc thành phần kinhtế cá thể. Nó là một đơn vị kinh tế độc lập, không thuộc một thành phầnkinh tế nào. Nó nằm trong mối quan hệ bị chi phối bởi kinh tế tập thể.Chúng ta có thể hiểu kinh tế hộ được hình thành trên cơ sở mộtnhóm người có cùng hoặc không cùng huyết thống nhưng có chung nguồn9 ngân quỹ, và nguồn nhân quỹ này được sử dụng vào việc sản xuất kinhdoanh để sinh lời và đem lại thu nhập cho những người trong hộ.2.1.3.2 Chức năng- Chức năng kinh tế hộ không tách rời các quá trình thay đổi môitrường sản xuất. Trong một môi trường sản xuất như nhau, các hộ có khảnăng tổ chức thực hiện chức năng kinh tế khác nhau đem lại các kết quảkinh tế khác nhau.- Quá trình hoạt động kinh doanh của hộ là quá trình tổ chức kết hợpgiữa các nguồn lực của hộ một cách hiệu quả nhất trên cơ sở phân tíchnhững thông tin về môi trường kinh doanh của mỗi chủ hộ. Năng lực kinhdoanh tự có kết hợp với những kiến thức thu nhận được qua trải nghiệmthực tế qua các trường lớp nhất định của chủ hộ và các thành viên quyếtđịnh những phương hướng thực hiện chức năng kinh tế khác nhau giữa cáchộ. Từ khía cạnh này, việc hộ thực hiện chức năng kinh tế không thể táchrời việc thực hiện tổ chức lao động, đẩy mạnh giáo dục trong gia đình.- Mặt khác yếu tố truyền thống, giáo dục,… cũng có ảnh hưởng đếnhiệu quả sử dụng nguồn lực của hộ. Chức năng giáo dục, chức năng tạonguồn phúc lợi gia đình,… phục vụ cho các cho các chủ hộ lựa chọn nhữngphương hướng kinh doanh có hiệu quả.2.1.4 Vốn trong sản xuất nông thôn[6]2.1.4.1 Khái niệm và phân loạiVốn là của cải, là tài sản, là biểu hiện bằng phương tiện dùng vàosản xuất kinh doanh nhằm mục đích cuối cùng mang lại lợi nhuận. Vốn tồntại dưới nhiều hình thức khác nhau, được hình thành từ nhiều nguồn khácnhau, thường chia làm hai loại cơ bản sau:- Vốn cố định: là hình thức vốn chuyển dịch dần dần vào từng bộphận giá trị sản phẩm và hoàn thành trong vòng tuần hoàn khi tài sản cốđịnh hết thời hạn sử dụng. Ví dụ như về mặt giá trị tài sản cố định hao mòndần trong quá trình sử dụng (hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình). Giátrị của vốn cố định được dịch chuyển dần dần vào giái trị sản phẩm mới chođến khi nào tài sản cố định hết thời hạn sử dụng thì nó hoàn thành một lầnchu chuyển dưới hình thức trích khấu hao. Vốn cố định bao gồm: máy móc,công cụ cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp,đầu tư xây dựng cơ bản,…- Vốn lưu động: là số vốn ứng trước về đối tượng lao động và tiềnlương, sản phẩm đang chế tạo, thành phẩm hàng hóa, tiền tệ… Nó luânchuyển một lần vào giá trị sản phẩm cho đến khi nào nó chuyển thành tiềnthì vốn lưu động thay đổi hoàn toàn hình thái vật chất ban đầu sau quá trìnhsản xuất. Vốn lưu động bao gồm: giống vật nuôi, cây trồng, vật tư nôngnghiệp,…10 2.1.4.2 Nguồn hình thành nên vốn- Nguồn vốn tự có và coi như tự có. Ví dụ: lợi nhuận giữ lại, tríchkhấu hao,…- Nguồn vốn tín dụng. Ví dụ: vay tín dụng từ Ngân hàng, vay từ cácnguồn phi chính thức khác, tín dụng thương mại,…- Nguồn vốn khác. Ví dụ: nguồn từ Ngân sách nhà nước cấp.2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.2.1 Phƣơng pháp chọn vùng nghiên cứuVùng nghiên cứu được chọn là 2 phường: Trường Lạc và Thới Longcủa quận Ô Môn, lí do chọn 2 địa điểm trên:- Điều kiện kinh tế - xã hội: hai phường này có dân số khá đông,nguồn lao động nông nghiệp đông đảo, hầu hết người dân sản xuất nôngnghiệp chủ yếu từ trồng lúa, hoa màu, chăn nuôi gia cầm – thủy cầm và vàmột phần ít kinh doanh các dịch vụ nhỏ lẻ. Thêm vào đó, đây là 2 khu vựccó tỉ lệ người đi vay vốn từ NHNo&PTNT tương đối cao.- NH trên địa bàn phần lớn cung cấp tín dụng cho các hộ gia đìnhnông dân là NHNo&PTNT Quận và NH CSXH, nằm ngay trung tâm củaphường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Trong các NH phục vụcung cấp tín dụng nông thôn trên địa bàn hằng năm thì NHNo&PTNT luônlà NH dẫn đầu với chất lượng tín dụng tốt nhất và giữ vững uy tín trongnhiều năm qua.2.2.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu2.2.2.1 Loại số liệu- Số liệu thứ cấp bao gồm: các số liệu về tình hình kinh tế - xã hộiquận, các số liệu về phương hướng, quy mô hoạt động và tình hình hoạtđộng của NHNo&PTNT và NH CSXH.- Số liệu sơ cấp bao gồm: lượng vốn vay, mục đích vay, thời hạn vayvốn, tình hình trả nợ hoặc lãi vay, thu nhập, chi tiêu và tài sản của nông hộ.2.2.2.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu- Số liệu thứ cấp: niên giám thống kê quận Ô Môn năm 2009 và2011, báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn, số liệu thống kê từ cácbài báo, tạp chí chuyên ngành nông nghiệp và tín dụng, các số liệu lấy trựctiếp từ các luận văn trước của trường Đại học Cần Thơ, các số liệu đượccung cấp trực tiếp từ NHNo&PTNT quận, số liệu từ NH CSXH quận và cáctrang web có liên quan- Số liệu sơ cấp: được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp hộnông dân bằng bảng câu hỏi phỏng vấn đã được chuẩn bị trước. Bảng câuhỏi bao gồm 4 phần với bố cục như sau:+ Phần 1: Thông tin về thành viên trong hộ như: tên, tuổi, giới tính,trình độ học vấn, nghề nghiệp.11 + Phần 2: Thông tin về diện tích đất: đất ruộng, đất vườn, đất thổ cư,đất nuôi thủy sản.+ Phần 3: Thông tin về việc vay vốn của nông hộ từ nguồn tài chínhchính thức trong thời gian gần nhất gồm thông tin của món vay, giá trị tàisản thế chấp khi vay, nhu cầu tư cần hỗ trợ sử dụng vốn, việc thanh toán lãivà nợ gốc khi hết thời hạn vay, khó khăn khi vay,…+ Phần 4: Thông tin về thu nhập và chi tiêu trong năm 2012 và tàisản theo giá thị trường của hộ gia đình.Chi tiết bảng câu hỏi sẽ được trình bày trong phần phụ lục 1.2.2.2.3 Cở mẫu và phƣơng pháp chọn mẫua) Cỡ mẫuSố liệu được sử dụng trong đề tài này là số liệu sơ cấp được thu thậptừ cuộc điều tra nông hộ ở 2 phường của quận Ô Môn vào tháng 9 năm2013. Số liệu được thu thập theo phương pháp ngẫu nhiên thuận tiện.Dựa vào lý thuyế t thố ng kê cơ bản ta có ba yế u tố chiń h ảnh hưởngđến quyết định cỡ mẫu cần chọn là: (1) Độ biến động của dữ liệu, (2) Độ tincâ ̣y trong nghiên cứu, (3) khoảng sai số cho phép.Cỡ mẫu đươ ̣c xác đinḥ theo công thức:n= p(1-p) (Z  /2/ MOE)2Với n: cỡ mẫup: tỉ lệ xuất hiện của các phần tử trong đơn vi ̣lấ y mẫu đúng như mu ̣ctiêu cho ̣n mẫu. (0  p  1)Z: giá trị tra bảng của phân phối chuẩn Z ứng với độ tin cậy.MOE: Sai số cho phép với cỡ mẫu nhỏ.+ (1) Độ biến động của dữ liê ̣u V = p (1-p).thìTrong trường hơ ̣p bấ t lơ ̣i nhấ t là đô ̣ biế n đô ̣ng của dữ liê ̣u ở mức tố i đaV= p (1-p)  max.  V’ =1-2p =0  p =0,5+ ( 2) Độ tin cậy trong nghiên cứu . Do thời gian và chi phí có ha ̣nnên đề tài cho ̣n đô ̣ tin c ậy ở mức 95% nên sai lầ m tố i đa là  =5%. Ta cógiá trị tra bảng của phân phối chuẩn ứng với độ tin cậy95% là Z  /2=1,960.+ (3) Sai số cho phép với cỡ mẫu nhỏ là từ 10% - 12%, trong đề tàinày, em chọn sai số cho phép là 11%Kế t hơ ̣p (1), (2) và (3) ta có cỡ mẫu n = 79 quan sátĐề tài này sẽ sử dụng bộ mẫu số liệu là 82 quan sát. Như vậy đối vớiyêu cầu về cở mẫu thì cở mẫu là 82 đã đủ lớn để tiến hành nghiên cứu.12 Bảng 2.1 Tổng hợp số lượng mẫu phỏng vấn ở mỗi phườngP. Thới LongTiêu chíSố lƣợng(mẫu)P. Trƣờng LạcTỷ lệ(%)Số lƣợng(mẫu)Tỷ lệ(%)Mẫu có vay từ nguồntài chính chính thức3137,83036,6Mẫu không vay từ nguồntài chính chính thức1012,21113,4Tổng cộng415041502.2.3 Phƣơng pháp phân tích số liệu- Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng tiếp cận nguồn tín dụng chínhthức và việc sử dụng vốn vay của nông hộ ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ sửdụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả và phân tích một số chỉ tiêukinh tế xã hội, mục đích vay, nhu cần vay, thời hạn vay, mức độ hiệu quảkhi sử dụng tiền vay thông qua các khoản thu nhập, chi phí và nhu cầu vốncủa hộ.- Mục tiêu 2: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cậnnguồn vốn, lượng vốn vay và tác động của vốn vay đối với đời sống, kinhtế của nông hộ ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Sử dụng phần mềm Excel đểxử lý số liệu sơ cấp và thứ cấp, phân tích thống kê mô tả, phần mềm Statađể chạy hồi quy tương quan, Probit. Đầu tiên dùng phương pháp đơn biếnvà đa biến để phân tích các biến. Tiếp theo mô hình hồi quy tương quan vàprobit sẽ được dự đoán để khảo sát sự tác động của các biến độc lập đối vớisự tiếp cận tín dụng và lượng vốn vay của nông hộ. Phương pháp sử dụng mô hình Probit và hồi quy tương quan đượcmô tả như sau:Biến phụ thuộc trong bài này là sự tiếp cận tín dụng và lượng vốnvay từ nguồn tài chính chính thức của nông hộ. Ở đây sự tiếp cận được hiểukhông chỉ theo nghĩa là nông dân viết đơn xin vay cho NH mà còn hiểu làkhả năng được vay và số tiền vay của mỗi hộ có yêu cầu. Bước thứ nhất, để đánh giá khả năng vay của nông hộ, biếnphụ thuộc như có tiếp cận với nguồn tín dụng chính thức không, thì thườngđược sử dụng với dạng biến giả. Biến giả đơn giản nhất đối với mô hìnhProbit nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng làbiến giả chỉ nhận một trong hai giá trị (0) và (1). Trong đó, (0) mang ýnghĩa là không vay từ nguồn tài chính chính thức, (1) là có vay từ nguồn tàichính chính thức. Đối với mô hình hồi quy tương quan xác định các nhântố ảnh hưởng đến lượng vốn thì chọn biến phụ thuộc là biến định lượng chothấy lượng vốn vay bằng số cụ thể chịu ảnh hưởng bởi các biến đưa vào mô13 hình. Do đó, phải chọn các biến đưa vào mô hình cho phù hợp để tránh sựtương quan giữa các biến, đa cộng tuyến hay bỏ sót biến làm cho mô hìnhkhông có ý nghĩa trong thực tế. Bước thứ hai, sự tiếp cận tín dụng và lượng tiền vay sẽ đượcđo lường thông qua hai mô hình nêu trên và thông qua nhận xét về tình hìnhthực tế tại địa phương tiến hành phân tích các yếu tố tác động lên mô hìnhsau đó sử dụng các kiểm định cơ bản trong thống kê để kiểm tra thu nhậpđánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ.Lí do chọn cả hai mô hình trên để phân tích vì không chỉ để tìm ranguyên nhân giải thích vì sao một nông hộ lại quyết định vay vốn và đượcvay trong khi đó có một số hộ không tiếp cận được với nguồn vốn vay màcòn hiểu được lí do tại sao có những hộ vay ít hơn các hộ khác. Đồng thờithông qua việc giải thích kết quả hồi quy có thể tiến hành so sánh các giảthiết và hoàn cảnh thực tế tại địa bàn nghiên cứu để đưa ra một số giải thíchphù hợp cho nguồn cung từ phía NH cũng như nguồn cầu từ phía người dânở địa phương. Phƣơng pháp thống kê mô tả: thống kê mô tả là việc mô tảcác dữ liệu bằng các phép tính các chỉ số thống kê thường như số trungbình, số trung vị, độ lệch chuẩn, phường sai,…cho các biến số liên tục vàcác tỷ số cho các biến sô không liên tục. Trong phương pháp thống kê môtả, các đại lượng thống kê chỉ được tính với các biến định lượng. Các kiểm định đƣợc sử dụng trong bàia) Kiểm định tương quan hạng của Spearman trong mô hình ProbitHệ số tương quan hạng Spearman dùng để phát hiện ra phương sai saisố thay đổi. Xét mô hình hồi quy sau:Yi = β1 + β2 Xi + uiCác bước thực hiện kiểm định tương quan hạng như sau:- Ước lượng mô hình hồi quy trên dựa trên bộ mẫu cho trước, thu thậpphần dư ei.- Xếp hạng ei và Xi theo thứ tự tăng dần hay giảm dần, tính d= hạng ei– hạng Xi , sau đó tính hệ số tương quan hạng Spearman.- Sau đó ta dùng kiểm định t để xem ý nghĩa của hệ số tương quanmẫu.+ Nếu giá trị t tính được lớn hơn giá trị tra bảng t với mức ý nghĩa đãcho thì chúng ta có thể chấp nhận giả thuyết phương sai sai số thay đổi.+ Ngược lại, chúng ta bác bỏ giả thuyết này.b) Kiểm định phương sai sai số thay đổi (Kiểm định Breusch – Pagan)Khi nghi ngờ có sự tương quan giữa một biến giải thích X nào đó vớiphương sai sai số, ta có thể sử dụng kiểm định này.Trong trường hợp áp dụng mà ta tính được θ vượt quá giá trị tra bảngχ 2 với mức ý nghĩa được chọn, thì chúng ta bác bỏ giả thuyết H0 về phươngsai đồng đều. Ngược lại chúng ta chấp nhận nó.c) Kiểm định không bỏ sót biến (kiểm định RESET của Ramsay)Các bước thực hiện:- Từ mô hình được chọn, tính toán ước lượng của Yi là Ŷi14 - Chạy lại mô hình và đưa Ŷi vào mô hình dưới dạng một biến nào đó.- Đặt lại R2 và sử dụng kiểm định F có đưa R2 mới đặt lại vào.- Nếu giá trị F được tính toán có ý nghĩa, chẳng hạn tại 5%, chúng tacó thể chấp nhận giả thuyết mô hình không có gì sai sót.d) Kiểm định đa cộng tuyến (sử dụng hệ số phóng đại VIF)VIF cho thấy phương sai của hàm ước lượng tăng nhanh như thế nàokhi có đa cộng tuyến.Đối với trường hợp tổng quát có (k-1) biến giải thích thì:1VIFj =221−R2 jVới R j là giá trị R trong hàm hồi quy của Xj theo (k-2) biến giảithích còn lại. Nếu cộng tuyến của Xj và các biến giải thích khác thì R2 j sẽgần bằng 1 và khi đó VIFj sẽ lớn. Vì vậy VIF được dùng như một dấu hiệucác định đa cộng tuyến. Giá trị của VIF càng lớn thì giá trị của biến Xj càngcộng tuyến cao. Như một quy tác kinh nghiệm, nếu VIF của một biến vượtquá 10 (điều này xảy ra khi R2 j >0) thì biến này được coi là có cộng tuyếncao.- Mục tiêu 3: Dựa vào những thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng vànguyên nhân phân tích tại mục tiêu 1 và 2 để đề ra các nguyên nhân ảnhhưởng đến việc tiếp cận tín dụng cũng như lượng vốn vay của nông hộ. Đểtừ đó đề ra các giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng việc tiếp cận nguồn tíndụng chính thức và tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn của các hộ nhằmmang lại cho nông hộ nguồn vốn với chi phí thấp, từ đó nâng cao được lợinhuận của hộ để phát triển đời sống kinh tế địa phương, giảm sự chênh lệchgiữa các vùng và khu vực2.3 BIẾN VÀ CÁC BIẾN ĐƢỢC CHỌNSự tiếp cận tín dụng của nông hộ đến nguồn tài chính chính thức cóthể chịu tác động của nhiều biến giải thích như: diện tích đất, số thành viêntrong hộ, giới tính của chủ hộ, tuổi chủ hộ, trình độ học vấn của chủ hộ, chỉtiêu của hộ, tỉ lệ người sống phụ thuộc và có giấy chứng nhận quyền sửdụng đất (sổ đỏ). Có thể biến sẽ bị tác động bởi các biến độc lập khác. Mộtsố biến được sử dụng trong bài được giải thích như sau:Tongtaisan: là giá trị tài sản của gia đình nông hộ. Đây là một biếnđộc lập bao gồm giá trị của tất cả tài sản của hộ như: giá trị đất đai thuộcquyền sở hữu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đang trong giaiđoạn chờ cấp chứng nhận, giá trị của đất ở và các tài sản gắn liền với đất ở,máy cày, máy bơm nước, tivi, đầu DVD, ghe xuồng, võ lãi, máy xới, xeđạp, xe máy, giá trị vật nuôi (heo, bò, trâu, thủy cầm) và các tài sản có giátrị khác. Gia đình nào có giá trị tài sản lớn thì được xem như là nông hộmạnh về mặt tài chính và được đánh giá là con nợ có khả năng trả nợ nếu đivay. Có hai phương diện cần xem xét: Thứ nhất về phương diện cầu thìnông hộ giàu có nhiều cơ hội để đầu tư hơn vào sản xuất nông nghiệp, vì họcó đất đai, có cơ sở sản xuất kinh doanh nên nhu cầu vốn của họ cao hơn.Thứ hai, về phương diện khác, nông hộ có tài sản lớn sẽ có đủ tiền hoặc đủ15 điều kiện để xin vay ở các nguồn tài chính chính thức, họ hiếm khi vaymượn bên ngoài vì lãi suất cao sẽ làm lợi nhuận giảm. Đơn vị tính cho biếnnày là ngàn đồng.Chisinhhoat: là tổng chi tiêu của hộ trong một năm. Biến này baogồm tất cả các chi phí sinh hoạt hàng ngày (gạo, thức ăn, vật dụng gia đình,xăng dầu, gas, điện,…), chi cho giáo dục, chi cho thuốc men, bệnh tật, đámtiệc và các chi phí khác. Chi tiêu càng nhiều thì nhu cầu tiếp cận tín dụngcàng tăng. Vì để trang trải cho chi tiêu, nông hộ có thể chi xài trong thunhập của mình hoặc thiếu thì có thể vay mượn. Vì thế chi tiêu có thể xem làmột biến nghich với việc tiếp cận tín dụng của nông hộ. Đơn vị tính củabiến này là ngàn đồng.Tuoichuho: là tuổi của chủ hộ. Đây là biến định lượng có đơn vị làtuổi. Chủ hộ thường có vai trò nhất định trong việc ra quyết định trong giađình. Khi tuổi của chủ hộ càng lớn thì khả năng tiếp cận tín dụng sẽ cao hơndo thường có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, trách nhiệm pháp lý đối vớiviệc vay, có nhiều tài sản hơn những chủ hộ trẻ. Tuy nhiên, cần xem xét vấnđề là khi tuổi của chủ hộ cao thì học có thể có nhiều tiền hơn, nên họ khôngcần vay để sản xuất hoặc kinh doanh.Hocvanchuho: trình độ học vấn của chủ hộ. Chủ hộ có trình độ họcvấn cao sẽ có nhiều hiểu biết hơn về việc vay vốn và có thường có quen biếtvới người trong NH. Họ có thể chủ động hơn trong việc vay vốn, khôngmất quá nhiều thời gian để tìm kiếm nguồn, xác minh hồ sơ vay vốn. Trìnhđộ học vấn còn thể hiện trong việc quản lí và sử dụng tiền vay để đạt hiệuquả cao nhất. Nên NH sẽ tin tưởng hơn trong quyết định cung cấp tín dụngvà quy định hạn mức tín dụng cho những hộ này – hộ sẽ sản xuất kinhdoanh hiệu quả và hộ có khả năng trả nợ. Đây là biến được giải thích vớidấu kì vọng cùng dấu với dấu của biến phụ thuộc trong mô hình.Cobangdo1: là diện tích đất có bằng chứng nhận quyền sở hữu đấthay không của nông hộ. Đất có quyền sở hữu trong bài gồm có đất trônglúa, đất vường, đất thổ cư, diện tích ao nuôi cá và diện tích đất khác. Nônghộ muốn vay vốn từ nguồn tín dụng chính thức của NH thì phải có tài sảnthế chấp, trong trường hợp là diện tích đất có sổ đỏ thì đó được xem là yếutố tiên quyết để làm căn cứ xem có cho vay hay không của NH. Nếu diệntích đất này lớn và có sổ đỏ làm căn cứ pháp luật thì hộ vay được xem làmột khách hàng an toàn. Thêm vào đó, đất sản xuất nhiều thì nông hộ cóthể sản xuất nhiều hơn và khả năng trả nợ cũng cao hơn. Khi vỡ nợ cũng cóthể giảm bớt trách nhiệm pháp lý đối với người vay, giảm bớt chi phí quảnlý và rủi ro hơn đối với người cho vay. Xét về cầu tín dụng, diện tích đấtlớn nói chung và có bằng đỏ nói riêng sẽ làm cho các hộ sản xuất nôngnghiệp có cầu tín dụng lớn hơn. Đơn vị tính của biến là 1000m2.Cochucvuchuho: chủ hộ có chức vụ trong xã phường. Đây là biếngiả được đưa vào mô hình sẽ nhận một trong hai giá trị: là 1 nếu chủ hộ cóchức vụ trong xã phường, là 0 nếu chủ hộ không có chức vụ trong xãphường. Trong thực tế, nếu chủ hộ có chức vụ trong xã phường sẽ có khả16 năng vay vốn cao hơn những hộ không có chức vụ trong xã phường vì cáclý do sau: Thứ nhất, hộ có chức vụ trong làng xã sẽ có nguồn thông tin vềnguồn tín dụng ở các tổ chức tín dụng nhanh hơn so với những hộ khác vàquá trình xét duyệt hồ sơ đối với những hộ này sẽ dể dàng hơn. Thứ hai, xétvề lượng vốn có thể vay được thì hộ có chức vụ trong xã phường có khảnăng nhận được nhiều vốn vay hơn do họ đã có uy tín hoặc nếu có cùngdiện tích đất với những hộ khác thì cũng có khả năng vay nhiều hơn vì cóuy tín và tiếng nói nhất định trong xã phường.Chisxkd: tổng chi phí cho sản xuất kinh doanh của nông hộ trong 1năm. Trong thực tế, hộ có chi phí sản xuất kinh doanh cao sẽ có xu hướngmuốn vay nhiều hơn hộ không có chi phí sản xuất kinh doanh. Xét về khảnăng tiếp cận tín dụng và lượng vốn vay thì biến này được dự đoán sẽ có ýnghĩa trong cả hai mô hình để xác định các nhân tố tác động đến việc tiếpcận tín dụng và lượng vốn vay. Đơn vị tính của biến này là 1000 đồng.Laisuat: lãi suất cho vay của các tổ chức tài chính chính thức. Khilãi suất NH cao, việc tiếp cận tín dụng của các hộ có xu hướng giảm xuốngdo lợi ích mang lại và thủ tục xét duyệt hồ sơ vay là không tương xứng.Thêm vào đó, khi lãi suất quá cao sẽ làm cho người vay cân nhắc lựa chọnviệc vay từ tổ chức tín dụng chính thức hay vay bên ngoài. Đây là biếnđịnh lượng có đơn vị tính là (%). Biến lãi suất có dấu mong đợi ngượcchiều với dấu của biến phụ thuộc.Chiphivay: đây là chi phí phi lãi suất phát sinh trong quá trình đivay của nông hộ. Chi phí này bao gồm các khoản chi cho đi lại, chi cho hồsơ và chi phí khác. Chi phí này tăng kết hợp với sự khó khăn trong điềukiện vay sẽ làm cản trở việc vay vốn của nông hộ trong những lần tiếp theovà lượng tiền xin vay cũng sẽ giảm xuống. Dấu kì vọng của biến này trongmô hình ngược dấu với biến giải thích.Thunhaptruocvay: thu nhập trước khi vay vốn của nông hộ. Biếnnày dùng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay của nhữnghộ vay với dấu kì vọng trung dấu với dấu của biến phụ thuộc.Thunhaptruocvay của nông hộ được xem là căn cứ quan trọng của tổ chứctài chính chính thức trong việc quyết định có cho vay hay không. Thu nhậpcủa nông hộ bao gồm các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, cácnguồn thu mang tính chất thường xuyên như lương hay không thườngxuyên như các công việc theo mùa. Trong bài này chỉ xem xét thu nhậpmang tính chất thường xuyên của nông hộ vì đó là cơ sở tài chính để nônghộ trả nợ trong việc vay vốn. Đơn vị tính của biến này là 1000 đồng.Quennvnh: chủ hộ có người thân hoặc bà con làm trong tổ chức tàichính chính thức. Biến này là biến giả nhận một trong hai giá trị (1) hoặc(0). Trong đó, (1) là có người thân làm trong tổ chức tín dụng chính thức,(0) là không có người thân làm trong tổ chức tín dụng chính thức. Xem xétbiến này là vì: nếu chủ hộ có người thân hoặc bà con làm trong tổ chức tíndụng chính thức thì nông hộ sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận và sẽ chủđộng hơn trong việc đi đến các tổ chức tín dụng để vay, có được thông tin17 nhanh hơn những hộ không có mối quan hệ thân thiết với các tổ chức này.Dấu kì vọng trong mô hình được kì vọng trung dấy với biến phụ thuộc.18 CHƢƠNG 3TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG TÍN DỤNG CHÍNH THỨC ỞNÔNG THÔN VIỆT NAM VÀ VÀI NÉT VỀ QUẬN Ô MÔN3.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH CHÍNH THỨC ỞVIỆT NAM3.1.1 Tổ chức tài chính chính thức ở Việt Nam[10]Hiện nay có bốn tổ chức tài chính chính đang hoạt động ở nhữngvùng nông thôn Việt Nam cũng như ở đồng bằng sông Cữu Long. Đó là NHNo&PTNT Việt Nam, NH CSXH Việt Nam, các NH thương mại cổ phầnnông thôn và các Quỹ tín dụng nhân dân. Ngoài ra, các hộ ở nông thôn cóthể được hổ trợ bởi các chương trình tín dụng nào đó được đề xuất bởichính phủ và các tổ chức tín dụng phi chính phủ.19 HỆ THỐNG TÍN DỤNGỞ VIỆT NAMTín dụng chính thứcNH NHÀ NƯỚC VIỆTNAMCác Cty tài chínhHợp tác xã tín dụngCác Ngân hàngQuỹ tín dụng NDNH CSXH VNNH Nhà nướcCác NH khácNH nước ngoài &liên doanh với nướcngoàiNH TM nhà nướcNH Thương mạiNH TM Cổ phầnCác doanh nghiệp kinh doanh và thƣơng mại , các nông hộ sản xuất kinh doanh ởđiạ phƣơngNguồn: Microsofinance Resource Centre (2001)Hình 3.1 Hệ thống tài chính chính thức ở Việt Nam20 3.1.1.1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn[11]Thành lập ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật các Tổ chức Tíndụng Việt Nam, đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thônViệt Nam – Agribank là Ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủđạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tư chonông nghiệp, nông dân, nông thôn. Agribank là Ngân hàng lớn nhất ViệtNam cả về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt động vàsố lượng khách hàng. Tính đến ngày 31/12/2012, nó có khoảng 2300 chinhánh trong khắp các tỉnh thành cả nước và một chi nhánh nước ngoài. Quaphối hợp với Hội nông dân, Hội phụ nữ đã thành lập các tổ, nhóm vay tiếtkiệm. Việc xây dựng các tổ nhóm trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đãgiúp cho hộ có thu nhập thấp tiếp cận được với các định chế tài chính chínhthức là NH No&PTNT Việt Nam. So với việc cá nhân tự tìm đến các tổchức tín dụng thì sự kết hợp cho vay thông qua các tổ nhóm của NH sẽ giúpcho nông dân nghèo có thể tiếp cận nguồn vốn vay chính thức dể dàng hơn.Tiếp cận những đề xuất, kiến nghị của các hộ vay vốn, chủ trang trại,doanh nghiệp; các văn bản hiện hành của Chính phủ, NH Nhà nước, NHNo&PTNT Việt Nam đã chỉnh sửa, ban hành các cơ chế tín dụng thanh toántrên nguyên tắc hợp tác, bình đẳng, đúng luật, không phân biệt thành phầnkinh tế phù hợp với thực tế, vừa đơn giản, vừa thuận lợi cho các nông hộkhi làm thủ tục vay vốn. NH No&PTNT Việt Nam đã áp dụng nhiềuphương thức cho vay như: từng lần, theo hạn mức tín dụng, hợp vốn, theodự án đầu tư,.. Thêm vào đó, NH quyết định cho vay dựa trên nguyên tắcvay vốn có mục đích hợp pháp, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả, ngườivay có tín nhiệm, có khả năng trả nợ. Tài sản đảm bảo chỉ là một trong nămđiều kiện cho vay.NH No&PTNT Việt Nam ở ĐBSCL cũng có một mạng lưới rộng ởkhắp các huyện, các tỉnh, thành phố. NH No&PTNT Việt Nam đã có vai tròquan trọng trong việc cung cấp tín dụng cho người nghèo và gia đình nôngthôn ở ĐBSCL. Ngoài ra, NH No&PTNT Việt Nam có thể xem như là mộtnhà cung cấp tín dụng chính cho các chương trình xóa đói giảm nghèo bêncạnh NH CSXH.3.1.1.2 Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NH CSXH)[12]Ngân hàng CSXH được thành lập vào ngày 31/9/1995 như một côngcụ của NH No&PTNT Việt Nam. Tên nguyên bản là NH Phục vụ ngườinghèo. Mục tiêu chính của NH không phải vì lợi nhuận mà để cung cấpnguồn vốn ưu đãi cho hộ nghèo thiếu vốn sản xuất. Để đạt được mục tiêuđó, NH chủ yếu cung cấp những khoản tiền vay với lãi suất thấp cho nôngdân nghèo, những người không đủ điều kiện cho những khoản vay thươngmại vì thiếu tài sản thế chấp.Việc xác định đâu là hộ nghèo để cho vay là một điều khó đối vớinhân viên NH, vì vậy NH thường có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyềnđịa phương, Ủy ban nhân dân địa phương sẽ giúp đở NH CSXH trong việcxác định hộ nghèo. Để vay vốn, những người đi vay sẽ tập hợp lại thành21 nhóm, sau đó những tổ chức đó sẽ giúp họ trả nợ vay cho NH CSXH. Vàonăm 2002, Thủ tướng chính phủ đã kí quyết định về việc thành lập NHCSXH trên cơ sở tổ chức lại NH Phục vụ người nghèo, tách khỏi NHNo&PTNT Việt Nam.Ở ĐBSCL, khách hàng của NH CSXH đa số là người nghèo. Việc cótài sản thế chấp hay không có sổ đỏ vẫn được xem xét tùy theo mức độ khókhăn của từng trường hợp.3.1.1.3 Ngân hàng Cổ phần nông thôn (NH CPNT)[9]NH TMCPNT được thiết lập như sớm như NH NNo&PTNT. MỗiNH thông thường gồm có năm mươi tới sáu mươi cổ đông nào đó. Bìnhthường, những cổ đông này được yêu cầu là những người cư dân trongnhững vùng nông thôn hay có một mối quan hệ gia đình gần gũi với nhữngvùng này. Thông thường một vài cổ đông nắm giữ một tỉ lệ lớn cổ phầnNH.Những hộ gia đình nông thôn dễ dàng mượn tiền từ NH TMCPNTbởi vì thủ tục đơn giản. Kết quả là NH TMCPNT trả cho một cổ phiếu mộtcách tương đối lớn từ những tiền vay. Tuy nhiên, vì mạng lưới và khả năngtài chính hạn chế, cổ phiếu của NH TMCPNT trong thị trường tín dụngnông thôn thì vẫn tương đối không đáng kể so với NH NNo&PTNT3.1.1.4 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)[9]Quỹ tín dụng nhân dân là một phần của thị trường tín dụng nông thôn.Sau sự sụp đổ của những hợp tác xã tín dụng nông thôn trong cuối nhữngnăm 1980, hệ thống này được tổ chức lại bởi ngân hàng Nhà nước ViệtNam. Sau này, nó được phát triển vào trong một mạng lưới của QTDND.Sự hoạt động của thể chế này đươ ̣c tổ chức hơ ̣p lý và được đơn giản hóa đểđáp ứng sự mong đợi của những hộ gia đình nông thôn. QTDND thườngđược bố trí gần gũi với khách hàng và cũng có thủ tục tiền vay một cáchtương đối nhanh. Bởi vậy, nó có thể được xem như là một đối thủ cạnhtranh của những tổ chức tài chính khác trong thị trường nông thôn. Bởi từnăm 2000, hệ thống của QTDND cho phép khoảng 1.000 quĩ bao trùmnhững nơi công cộng, khu vực và trung tâm với hơn 630.000 thành viên. Sựphát triển của loại tín dụng này ở đồ ng bằ ng sông Cửu Long của Việt Namđược dựa vào mối quan hệ gần gũi giữa những thành viên trong quỹ.3.1.1.5 Các Ngân hàng thƣơng mại khác và chƣơng trình đặc biệtcủa Chính phủ[9]Những NH thương mại khác ở Việt Nam gồm có NH Công ThươngViệt Nam, NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam , và NH Xuất Nhập khẩu ,…Nó hoạt động như một phần của những tổ chức tài chính trong vùng nôngthôn. Hiê ̣n ta ̣i NH hầ u như ở khắ p mo ̣i nơi , những NH này được thiết lậpdưới sự cho phép của Chính phủ Việt Nam như NH Ngoa ̣i Thương , NHphát triển Nhà , NH Phương Nam , NH Thương mại Cổ phần phươngĐông,... Mặc dầu những NH này thường được đặt ở những khu đô thị , cóhoạt động kinh doanh đa dạng nhưng vẫn xem vùng nông thôn là một thị22 trường tiềm năng để cung cấp tín dụng. Vì vậy, NH này có một vai trò quantrọng trong việc cung cấp tín dụng để bù lại sự thiếu vốn của hộ nông dân ởnông thôn. Ở đồ ng bằ ng sông Cửu Long , hệ thống những NH thương mạibao trùm gần như mọi tỉnh, như vậy những hộ gia đình có một cơ hội tốt đểnhận được trợ giúp từ các chương trình xóa đói giảm nghèo.Những chương trình tín dụng được hỗ trợ bởi Chính phủ và cácchương trình đặc biệt của Chính phủ đã được coi là nhân tố cần thiết trongviệc phát triển mô hình kinh tế- xã hội Việt Nam. Tất cả các chương trìnhdịch vụ tín dụng được xem như những phương tiện để đẩy mạnh nhữnghoạt động khác xóa đói giảm nghèo , tạo công ăn việc làm, và y tế. Trong đasố những chương trình ấ y thì tín dụng được cung cấp với lãi suất trợ cấp tớinhững nhóm mục tiêu. Ngoài ra, đặc biệt những chương trình chính phủ vàphi Chính phủ gồm có : “Chương trình tạo công ăn việc làm” , “Chươngtrình trồng rừng năm triệu hecta” , “Chương trình xóa đói giảm nghèo số135”,… Mục đích tất cả các chương trình này đóng góp phầ n cùng Chínhphủ xóa đói giảm nghèo , vừa cung cấ p mô ̣t khoản tín dụng cho ngườinghèo để phất triển kinh tế , ổn định đời sống , mô ̣t mă ̣t để cải thiê ̣n môitrường và mang mu ̣c đích từ thiện khác . Dựa vào những chương trình này,những hộ gia đình nông thôn được coi là như một phần trong những mụctiêu của họ trong việc cung cấp lãi suất thấp hay những khoản tín dụngmiễn phí để cải thiện những mức sống của những hộ gia đình nông thôn.Bảngkê nguồntín dụnggia đìnhđồngCửu Long80,53.1Thốngcung cấpcho các hộvùng2. Quỹ hộ trợ việc làm1,7bằng sông3. Quỹ giảm nghèo3,64. Các tổ chức chính trị xã hội7,2Nguồn cung tín dụngTỉ lệ1. NH CSXH5. Khác7Nguồn: Khảo sát mức sống của người dân năm 20103.1.2 Các tổ chức tài chính chính thức ở quận Ô MônTại địa bàn quận Ô Môn có các NH: NH No&PTNT Việt Nam, NHCSXH, NH Phát triển nhà ĐBSCL (MHB), NH Sài Gòn Thương Tín(Sacombank), NH Đông Á, NH Công Thương Việt Nam (Viettinbank), NHNgoại thương Việt Nam (Vietcombank) và các tổ vay vốn trên địa bàn. Tuynhiên do các NH như : MHB, Sacombank, Vietcombank…mới đi vào hoạtđộng trong thời gian gần đây , nên lượng cung tín dụng cho nông hộ khôngđáng kể. Thêm vào đó , số lươ ̣ng người vay vố n qua các hơ ̣p tác xã vay vố nhiê ̣n nay không còn nhiề u nên đề tài tâ ̣p trung nghiên cứu tình hình cho vaycủa hai NH là NH NNo &PTNT và NH CSXH là chủ yếu . Các NH hàng23 khác hay các loại hình cho vay khác hai NH trên vẫn được nhắc đến nhưngsẽ đề cập ít hơn . Thực tế cho thấ y hai NH này giữ vay trò quan trọng trongviệc cung cấp tín dụng cho người dân trên địa bàn quận. Tình hình huyđộng vốn, cho vay và thu hồi nợ của hai ngân hàng được thể hiện qua bảngsau:Bảng 3.2 Tình hình Tín dụng bằng đồng Việt Nam của NHNNo&PTNT và NH CSXH quận Ô Môn giai đoạn 2010 – 2012Đơn vị tính: triệu đồngChỉ tiêuNăm2010Năm 2011Năm 2012Nguồn vốn huy động326.232383.670509.560NH NNo&PTNT323.102380.111505.5603.1303.5594.344Tổng dư nợ đến trungtuần tháng 12 hằng năm273.193315.279423.453NH NNo&PTNT180.763213.984315.091NH CSXHNHCSXH92.430101.295108.362Nguồn: NH No &PTNT và NH CSXH quận Ô MônKinh tế phát triển, nhu cầu vốn cho phát triển sản xuất cũng ngày càngtăng. Qua 3 năm tình hình huy động vốn cũng như cho vay của NHNNo&PTNT và NH CSXH cũng không ngừng gia tăng. Việc đến NH đểxin vay vốn giờ đây đã không còn quá xa lạ đối với người dân. Đặc biệt đốivới các hộ nghèo tại các các khu vực không năm gần trung tâm cũng có thểtiếp cận đến nguồn vay với lãi suất thấp, thời hạn cho vay tương đối dàithông qua các tổ chức như hội nông dân, hội phụ nữ, tổ vay vốn… chínhđiều này đã làm cho doanh số cho vay của NH CSXH tăng lên, tạo điềukiện cho người dân an tâm sản xuất.3.2 SƠ LƢỢC VỀ QUẬN Ô MÔN – TP CẦN THƠ3.2.1 Điều kiện tự nhiênQuận Ô Môn là một quận nội ô trực thuộc TP Cần Thơ với Bắc giápquận Thốt Nốt; Nam giáp quận Bình Thủy và huyện Phong Điền; Đônggiáp sông Hậu, ngăn cách với các tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp; Tây giáphuyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ.3.2.2 Điều kiện Kinh tế - xã hộiQuận Ô Môn có diện tích tự nhiên 13.222 hecta, bao gồm 7 phường,trong đó phường Châu Văn Liêm là phường chính của Quận.24 3.2.2.1 Về dân sốTình hình dân số và phân bố dân cư được thể hiện qua bảng thống kêsau:Bảng 3.3 Tình hình dân số và lao động quận Ô Môn năm 2011Số lƣợngTiêu chí(Ngƣời)Tỷ trọng trong tổngdân số (%)1. Dân số trung bình131.972100+ Phân theo giới tính:131.972100Nam66.13550,11Nữ65.83749,89131.972100Thành thị23.17117,56Nông thôn108.80182,442. Dân số trong độ tuổi lao động83.14263,003. Lao động làm việc trong các ngành kinh tế82.07562,19Nông lâm ngư nghiệp55.69042,209.4567,1715.90212,05Giao thông vận tải1.0270,784. Mật độ dân cƣ998*-+ Phân theo thành thị, nông thônCông nghiệp và xây dựngDịch vụNguồn: Niên giám thống kê quận Ô Môn năm 2011* Chú thích: (*) Đơn vị tính: người/km2Đa phần dân cư ở quận Ô Môn đều sống bằng nghề nông 42,20% sốlao động, dân số sống ở nông thôn cao chiếm 82,44% tổng dân số. Nguồnlao động dồi dào, cụ thể có 83.142 người đang trong độ tuổi lao động chiếm63% trong tổng dân số. Diện tích đất nông nghiệp tính đến hết năm 2011 làhơn 10.000 ha chiếm khoảng 76.7% tổng diện tích đất của cả quận. Đây làđiều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế ổn định đời sông của dân cư.Những năm gần đây do có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng côngnghiệp và dịch vụ nên lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông –lâm ngư nghiệp giảm dần và chuyển sang làm việc trong lĩnh vực côngnghiệp – dịch vụ.25 3.2.2.2 Về kinh tế:Bảng 3.4 Tình hình tăng trƣởng GDP và tỷ trọng các ngành trong cơcấu kinh tế quận Ô Môn giai đoạn 2009 – 2011NămGiá trị sản suất tínhtheo giá thực tế(triệu đồng)Năm 2009Khu vực IKhu vực IIKhuIIIvựcNăm 2010Khu vực IKhu vực IIKhuIIIvựcNăm 2011Khu vực IKhu vực IIKhuIIIvựcTốc độtăngtrƣởngTỷ trọngtrong cơ cấukinh tế(%)(%)7.366.03355,53100597.1613,838,115.339.12654,5672,481.429.74611,1719,419.799.81633,04100635.2616,383,737.377.43038,1875,281.78712525,0020,9914.355.18846,48100804.10626,585,6011.465.68255,4279,872.085.40016,6914,53Nguồn: Niên giám thống kê quận Ô Môn năm 2011* Chú thích:Khu vực I: Nông –lâm – ngư nghiệpKhu vực II: Công nghiệp – xây dựngKhu vực III: Thương mại dịch vụNhìn chung kinh tế của quận Ô Môn những năm gần đây tăng giảmkhông ổn định. Cụ thể vào năm 2009 tăng trưởng 53,53% nhưng đến năm2010 lại giảm xuống so với năm 2009 chỉ còn 33,04%,bước qua năm 2011có sự tăng trở lại nhưng không mạnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theohướng giảm dần tỷ trọng nông – lâm – ngư nghiệp. Tăng dần tỷ trọng côngnghiệp - dịch vụ.26 Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong khu vực nông nghiệp đã có chiềuhướng tăng trong 3 năm. Có thể nói tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp đạtở mức tăng trưởng bền vững và đảm bảo nhu cầu về an ninh lương thực tạiđịa phương. Điểm chú ý trong chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế trongnhững năm qua của quận là sự phát triển vượt bật trong giá trị tổng sảnphẩm xã hội của khu vực III là 2.085.400 triệu đồng, tăng khá ổn định trongcả 3 năm qua.Riêng về sản xuất nông nghiệp, được xem như là một thế mạnh củaquận; trong 3 năm qua tình hình diện tích trồng lúa ,sản lượng lúa và năngsuất lúa được thể hiện như sau:Đơn vị tính: hecta6834.167000.006000.006834.165746.255000.004000.003482.333120.17Đất trồng lúa3120.173000.00Đất trồng cây lâu năm2000.00Đất khác1000.00199.12183.2183.20.00200920102011Nguồn: Niên giám thống kê quận Ô Môn, 2011Hình 3.2 Tình hình diện tích đất canh tác được sử dụng của quận Ô Môngiai đoạn 2009 -2011Đơn vị tính: tấn450004000035000300002500020000150001000050000435152100819985437684298422120199502436019755Đông XuânHè ThuThu Đông200920102011Nguồn: Niên giám thống kê quận Ô Môn, 2011Hình 3.3 Sản lượng lúa của quận Ô Môn giai đoạn 2009 – 201127 Đơn vị tính: tạ/haNăng suất lúa53.3553.55352.2352.55251.35năng suất lúa51.55150.550200920102011Nguồn: Niên giám thống kê quận Ô Môn, 2011Hình 3.4 Năng suất lúa trên địa bàn quận Ô Môn giai đoạn 2009 – 2011Nhìn chung diện tích đất trồng lúa trong giai đoạn 2009 – 2011 tăngnhẹ. Mặc dù sản lượng lúa có xu hướng giảm vào năm 2010 nhưng năngsuất lúa vẫn tăng đều qua 3 năm. Nguyên nhân là do cải thiện tập quán sảnxuất và nhanh chóng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên sản lượng lúakhông ngừng tăng. Do đặc điểm của ngành sản xuất nông nghiệp chịu ảnhhưởng nhiều của thời tiết và sâu bệnh, làm cho sản lượng lúa hằng năm cónhiề u biế n đô ̣ng. Điều kiện thời tiết tốt kết hợp với phương pháp sản xuấttiên tiến giúp năng suất lúa ngày càng tăng.Trong năm 2011, giá cả các mặt hàng vật tư nông nghiệp tăng làmcho chi phí sản xuất của nông dân cũng tăng theo. Do đó, việc sản xuấtnông nghiệp hiện nay không chỉ cần “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứgiống” mà quên đi vai trò của nguồn vốn trong sản xuất, nó giúp cho nôngđầu tư vào diện tích đất trồng của mình vào những thời điểm thích hợp đểmang lại hiệu quả cao. NH luôn giữ một vai trò gián tiếp quan trọng trongviệc tăng năng suất, hỗ trợ tài chính cho bà con nông dân sản xuất và cảithiện cuộc sống28 CHƢƠNG 4XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾPCẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐNVAY CỦA NÔNG HỘ Ở QUẬN Ô MÔN4.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC MẪU ĐIỀU TRA4.2.1 Nguồn lực sản xuất4.2.1.1 Thông tin nhân khẩu họcĐề tài được nghiên cứu dựa trên 82 quan sát, mỗi quan sát là một hộgia đình, có đặc điểm về nhân khẩu học khác nhau.a) Số thành viên trong gia đìnhBảng 4.1 Thống kê quy mô hộ gia đình trong 82 hộ đƣợc phỏng vấnSố thành viêntrongSố giađìnhgia đìnhTổng cộngTỷ trọng trêntổ ng quan sát(%)Cô ̣ngdồ n278,548,5432226,8315,3742732,9368,2951619,5187,80678,5496,34733,66100,0082100,00Nguồ n: Dữ liê ̣u điề u traNhìn chung, số thành viên trong gia đình của 82 hộ phỏng vấnkhông quá cao. Trong đó số lượng gia đình có 4 thành viên chiếm tỉ lệ caonhất, 32,93%. Chiếm tỉ trọng thứ 2 trong quy mô hộ gia đình là số lượnggia đình đó chính là hộ có 3 nhân khẩu. Hộ gia đình có 5 nhân khẩu chiếm19,51% chiếm tỉ trọng cao thứ 3 trong quy mô hộ gia đình. Số hộ có 6 nhânkhẩu trở lên rất ít chỉ có 10 hộ gia đình. Ta thấy, đa phần các hộ đều thuộcdạng gia đình hạt nhân có hai thế hệ gồm cha mẹ và con cái. Nguyên nhânlà do người dân đã có ý thức trong việc sinh đẻ có kế hoạch, dừng lại ở conthứ 2. Đối với gia đình có 5 nhân khẩu trở lên thường là gia đình có 3 thế hệbao gồm ông bà, cha mẹ và con cái. Chính vì vậy những gia đình nàythường có số người sống phụ thuộc nhiều hơn và có nhiều ý kiến hơn trongviệc sản xuất kinh doanh của gia đình.29 b) Tỷ lệ nam nữ , tuổ i chủ hộ, số thành viên trong độ tuổi lao động, sốthành viên sống phụ thuộcBảng 4.2 Tỷ lệ nam nữ chủ hộGiới tính chủ hộSố ngƣờiTỷ trọng (%)Cô ̣ng dồ nNam6275,6175,61Nữ2024,39100,00Tổng82100,00Nguồ n: Dữ liê ̣u điề u traTrong 82 hộ gia đình phỏng vấn thì có 75,61% nam và 24,29% nữ.Tỉ lệ này có phần chênh lệch so với tỉ lệ chung của Quận. Cụ thể, tỉ trọngnam chiếm hơn ¾ trong tổng số hộ phỏng vấn. Điều này cho thấy chưa cósự tương đồng trong tỉ lệ nam và nữ của Quận.Bảng 4.3 Tuổi trung bình chủ hộ trong tổng số quan sátTiêuchíTuổichủ hộSố quansát82Độ lệchchuẩnTrungbình56,3212,86Tuổi nhỏnhất30Tuổi lớnnhất86Nguồ n: Dữ liê ̣u điề u traTuổi thọ trung bình của chủ hộ trong 82 quan sát là 56 tuổi. Theo sốliệu điều tra của 82 mẫu điều tra có gần 76% chủ hộ là nam, nên độ tuổi nàychưa phải là độ tuổi ngoài tuổi lao động. Thêm vào đó, đây được xem là độtuổi thể hiện tính quyết đoán và kinh nghiệm rất cao trong sản xuất. Tuynhiên, theo điều tra thì đa phần chủ hộ trong độ tuổi lao động là gia đình 2thế hệ, chủ hộ thường là cha mẹ trong gia đình và là lực lượng mang lại thunhập chính cho gia đình.Và cũng theo dữ liệu điều tra, trong 82 hộ gia đình được quan sátgồm có 186 người trong độ tuổi lao động (15 đến 55 tuổi đối với nữ và 15đến 60 tuổi đối với nam) chiếm 74,70% trong tổng số 249 người. Số ngườisống phụ thuộc là 63 người, trong đó có 29 người dưới độ tuổi lao động(dưới 15 tuổi) và 34 người ngoài tuổi lao động (trên 55 tuổi đối với nữ vàtrên 60 tuổi đối với nam)30 Bảng 4.4 Tỷ lệ ngƣời dƣới tuổi lao động, trong tuổi lao động và ngoàituổi lao động của tất cả các thành viên trong tổng quan sátNhóm tuổiSố ngƣời Tỷ trọng (%) Cô ̣ng dồnDưới tuổi lao động2911,6511,65Trong tuổi lao động18674,7086,35Ngoài tuổi lao động3413,65100,00Tổng cộng249100,00Nguồ n: Dữ liê ̣u điề u traBảng 4.5 Giới tính chủ hộ và việc có vay vốn hay khôngĐơn vi ̣tiń h: ngườiCó vay haykhôngKhông vayGiới tính chủ hộNữNamTổng61622Có vay144660Tổng206282Nguồ n: Dữ liê ̣u điều traDựa vào dữ liệu điều tra được, trong tổng số 82 hộ được phỏng vấnthì có 6 chủ hộ là nữ và 16 chủ hộ là nam không vay vốn từ các tổ chức tíndụng. Và có 14 chủ hộ nữ và 46 chủ hộ nam có vay vốn trong đó namchiếm hơn 50% trong tổng số quan sát. Như vậy ta thấy cả nam và nữ chủhộ đều có vay vốn, tuy nhiên, nam là chủ hộ thường có xu hướng vay vốntừ tổ chức tín dụng nhiều hơn nữ chủ hộ.31 c) Nghề nghiê ̣p chính, phụ của các thành viên và chủ hộBảng 4.6 Nghề nghiệp chính của các thành viên trong 82 hộ điều traNghề chính các thành viênSố ngƣờiBuôn bánTỷ trọng (%)Cô ̣ng dồ n124,824,82CNVC31,206,02Chăn nuôi20,806,82Công an10,407,223112,4519,6710,4020,07Học sinh3313,2733,34Học nghề31,2034,54Giáo viên41,6136,15Làm cơ khí20,8036,95Làm mướn52,0138,96Làm ruộng4718,8857,84Làm vườn52,0159,854718,8878,73Nhân viên NH10,4079,13Nhân viên Viettel10,4079,53Ở nhà3212,8592,38Sinh viên114,4296,80Sửa xe31,2098,00Sửa máy10,4098,40Thợ hồ10,4098,80Thợ may10,4099,20Thú y10,4099,60Khác10,40100249100,00Công nhânDượcNội trợTổng cộngNguồ n: Dữ liê ̣u điề u traDựa vào bảng thống kê sau điều tra ta thấy, các ngành nghề như giáoviên, CNVC, thú y, nhân viên NH, dược, công an đòi hỏi phải có bằng cấpvà trình độ cao chiếm tỉ lệ quá thấp (không quá 5%). Số người tham gia vàocác ngành nghề khác như thợ hồ, thợ may, chăn nuôi, buôn bán cũng đượcxem là các ngành nghề tạo ra thu nhập ổn định cho hộ gia đình. Số thành32 viên số bằng nghề nông như là ruộng và làm vườn chiếm tỉ trọng cao hơn20% trong tổng số quan sát, điều đó chứng tỏ người dân ở hai phường điềutra sống bằng nghề nông là chủ yếu. Có 11 người hiện đang là sinh viêntheo học tại các trường Đại Học, Cao Đẳng và Trung cấp chiếm 4,42%.Bảng 4.7 Nghề chính của chủ hộ trong 82 mẫu điều traNghề chính nônghộKhông vaySốSố ngườingười(%)Có vaySốTỷ trọngngười(%)TổngBảo vệ0011,221Buôn bán22,4433,655Chăn nuôi0056,105Cán bộ11,22001Công nhân44,8822,446Làm mướn11,2222,443Làm ruộng22,441923,1721Làm vườn0056,105Nội trợ0044,884Ở nhà89,761923,1727Thợ hồ33,65003Giáo viên11,22001Tổng cộng2226,836073,1782Nguồ n: Dữ liê ̣u điề u traDựa vào dữ liệu thống kê từ điềutra về nghề chính và tình trạng vayvốn của nông hộ ta thấy: chủ hộ tham gia vào 12 ngành nghề là bảo vệ,buôn bán, chăn nuôi, cán bộ, công nhân, làm thuê, làm ruộng, làm vườn,nội trợ, ở nhà thợ hồ và giáo viên. Trong đó số hộ có nghề chính là làmruộng là hộ có vay vốn của NH nhiều nhất gồm 19 hộ có vay chiếm 23,17%trong tổng số quan sát. Trong 60 hộ có vay thì chủ hộ không tham gia vàocác nghề là thợ hồ, giáo viên và cán bộ. Trong 20 hộ không có vay, sốngười ở nhà và đi làm công nhân chiếm tỉ trọng cao hơn các ngành nghềkhác.33 d) Trình độ học vấn và địa vị trong xã hội của chủ hộBảng 4.8 Trình độ học vấn của chủ hộSố quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Lớp nhỏ nhất Lớp cao nhấtHVCH825,203,36012Nguồ n: Dữ liê ̣u điề u traTheo bảng trình độ học vấn của chủ hộ ta thấy, chủ hộ có trình độhọc vấn trung bình là lớp 6. Tuy nhiên trình độ này không đồng đều nhau.Có sự chênh lệch khá nhiều trong trình độ học vấn. Cụ thể trong 82 mẫuphỏng vấn có 53 chủ hộ chưa học đến lớp 5, trong đó có 8 chủ hộ mù chữ.Đa phần các chủ hộ mù chữ là do họ đã lớn tuổi, ngoài độ tuổi lao động vàđã bỏ công việc có liên quan đến chữ nghĩa nhiều năm. Chủ hộ trên lớp 5 là29 người trong đó chủ hộ học lên đến cấp 3 là 9 người, trong đó có 4 ngườihọc hết lớp 12. Không có chủ hộ nào học lến được trình độ cao hơn. Hiệnnay trình độ học vấn của vùng Đồng Bằng sông Cữu Long nói chung làquận Ô Môn nói riêng còn khá thấp (tổng cục thống kê năm 2011). Trình độhọc vấn có vai trò rất quan trọng đối với nông dân trong việc tiếp cận khoahọc vào trong sản xuất và khả năng nhận thức các vấn đề kinh tế xã hội nóichung và trong việc tiếp cận nguồn tín dụng từ tổ chức chính thức nói riêng.Họ phải có cái nhiềun đúng đắn và nghiêm túc về nó thì mới thật sự manglại hiệu quả, cải thiện cuộc sống.Bảng 4.9 Tình trạng địa vị xã hội của chủ hộĐơn vi ̣tiń h: ngườiSố hộ không vaySố chủ hộ không có chức vụSố chủ hộ có chức vụTổngSố hộ có vayTổng215879123226082Nguồ n: Dữ liê ̣u điề u traTheo dữ liệu điều tra cho ta thấy số hộ không có chức vụtrong khu vực và phường là 79 hộ thì trong đó có 58 hộ vay NH chiếm46,34% trong tổng số quan sát. Số hộ có chức vụ trong khu vực và phườnglà 3 hộ trong đó có 2 hộ là có vay. Tuy số hộ có chức vụ trong làng xã ítnhưng theo cách nhìn chủ quan cho ta thấy những hộ có chức vụ thường cóxu hướng vay vốn nhiều hơn vì họ có mối quan hệ tốt nên dễ dàng tiếp cậnhơn. Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ khách quan thì còn số trên chưa thể hiệnđược xu hướng vay vốn của đối tượng nào nhiều hơn. Mô hình hồi quy sẽcho ta biết nhận xét chủ quan có cơ sở hay không.34 Bảng 4.10 Tình hình tham gia vào các tổ chức kinh tế-xã hội và có vayhay không của chủ hộĐơn vi tị ́nh: ngƣờiSố hộ không vay Số hộ có vay Tổng cộngSố hộ không tham giaSố hộ có tham giaTổng cộng18385642226226082Nguồ n: Dữ liê ̣u điề u traTổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn Quận theo nguồn điều tra là HộiPhụ nữ, Hội Nông dân, Tổ vay vốn, tổ chức chính quyền địa phương,…Trong 56 hộ được phỏng vấn không tham gia vào các tổ chức kinh tế xã hộithì có 38 hộ có vay từ các nguồn tài chính chính thức và 18 hộ không vay.Trong 26 hộ có tham gia vào các tổ chức kinh tế xã hội tại địa phương thìcó 4 hộ không vay và 22 hộ có vay từ nguồn tài chính chính thức của Quận.4.1.1.2 Thông tin về diện tích đấtBảng 4.11 Thông tin về diêṇ tích đấ t của hô ̣Loại đấtDiêṇ tích đấ t (1.000 m2)Trung bình Cao nhấtTỷ trọng (%)Thấp nhấtCó BĐKhông có BĐĐất ruộng4,562801000Đất vườn2,6621,701000Đất thổ cư0,3220,0598,191,810,0935,2001000---Tổng diện tích đất7,633310,05Tổng diện tích đấtcó BĐ7,628310,05Diện tích ao nuôicáĐất khácNguồ n: Dữ liê ̣u điề u traTrong tổng diện tích đất mà mỗi hộ gia đình nông hộ sở hữu thì diệntích đất ruộng và đất vườn có bằng đỏ là nhiều nhất chiếm 100% trong tổngsố hai loại đất này. Đất thổ cư có bằng đỏ mà nông hộ sống chiếm tỉ trọng98,19% trong tổng số, số còn lại chưa có bằng đỏ là do nhà ở còn chungphần đất trong sổ đỏ của cha mẹ hoặc là sống đậu trên đất của người khác.Họ chưa tách đất ra khỏi đất của cha mẹ là do thủ tục cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất của Quận còn chậm. Diện tích ao nuôi cá chỉ chiếm35 1,22%. Do diện tích đất nuôi cá thường gắn liền với đất vườn nên tất cảdiện tích ao nuôi cá đều có bằng đỏ.Nếu xét theo mức bình quân trên mỗi nông hộ thì mỗi gia đình nônghộ có 7,633m2 đất bao gồm đất trồng trọt, đất thổ cư và diện tích ao nuôi cá.Trong đó đất ruộng trung bình là 4,560m2, diện tích đất vườn trung bình là2,660m2, diện tích đất thổ cư trung bình là 320 m2, diện tích ao nuôi cátrung bình là 93 m2. Trong tổng số 7,633m2 diện tích trung bình thì diệntích đất có bằng đỏ là 7,628m2 chủ yếu là đất ruộng, đất vườn và ao nuôi cá.4.1.2 Thông tin về tình hình vay vốn của nông hộa) Thống kê về nguồn vayThống kê nguồn vay35%65%NH Nông NghiệpNH Chính sách XHNguồn: Dữ liệu điều traHình 4.2 Cơ cấu hộ vay tại các tổ chức tín dụng chính thức tại quậnÔ MônTại địa bàn quận hiện có rất nhiều các NH hoạt động. Nhưng theo dữliệu điều tra từ nông hộ ở hai phường Thới Long và Trường Lạc quận ÔMôn thì việc tiếp cận tín dụng từ 2 nguồn là NH No&PTNT VN và NHCSXH của Quận. Trong đó vay từ NH No&PTNT VN chiếm tỉ trọng khácao là 39 hộ trong tổng số hộ vay trên địa bàn điều tra. Mặc dù trên địa bànQuận có khá nhiều NH hoạt động nhưng nông hộ vẫn tìm đến với hai NHNo&PTNT VN và NH CSXH là do 2 NH này đã hoạt động rất lâu trên địabàn Quận nên có rất nhiều người nông dân biết đến. Cộng thêm đó, vị trícủa NH No&PTNT VN lại nằm ngay trên đường Quốc lộ và trung tâm củaQuận nên có rất nhiều người tìm đến.36 b) Thống kê về mức lãi suấtBảng 4.12 Thố ng kê lãi suấ t các hô ̣ vay vố n ta ̣i các NHNguồ n vaySố hô ̣vayLãi suất (%/năm)Trung bìnhCao nhấ tNhỏ nhấtNH NNo&PTNT3912,041311,5NH CSXH217,688,55Nguồ n: Dữ liê ̣u điề u traTrong tổng số 60 mẫu điều tra về lãi suất vay, thì ta nhận thấy là lãisuất vay tại mỗi thời điểm khác nhau thì khác nhau và lãi suất cho vay củatừng NH đối với từng đối tượng khác nhau là khác nhau. Dựa vào bảng trênta thấy, lãi suất của NH CSXH là thấp hơn cả chỉ có 7,8%/năm. Sở dĩ lãisuất của NH này thấp là do đối tượng vay vốn của họ là hộ nghèo, NH phátvay thông qua các chương trình cho vay vốn của hội phụ nữ, hội nông dân,tổ vay vốn hổ trợ sản xuất mua con giống, cây giống, cho vay dưới hìnhthức này không có thế chấp và lãi suất thấp.c) Thống kê về thời hạn vayBảng 4.13 Thố ng kê thời ha ̣n vay của nông hô ̣Đơn vị tính: hô ̣Thời hạn vayNHNHTổngNNo&PTNT CSXHVay ngắn hạnVay trung và dài hạnTổng cộng392160000392160Nguồ n: Dữ liê ̣u điề u traTùy theo mục đích mà thời hạn vay sẽ khác nhau. Theo nguồn dữ liệuthi được từ 60 hộ vay thì tất cả các hộ vay đều vay ngắn hạn (thời hạn vaytừ 12 tháng trở xuống). Trong đó vay từ NH No&PTNT là 39 hộ và NHCSXH là 21 hộ. Thông thường các hộ gia đình khi vay vốn đều vay để chănnuôi, trồng trọt cây ngắn hạn là nhiều nên cả hai NH đều không có trườnghợp vay trung và dài hạn.37 d) Tình hình về lượng tiền vayBảng 4.1 Thống kê về lƣợng tiền vayLƣợng vốn vay (1.000 đồ ng)Số hộPhần trămCô ̣ng dồ nLượng vay dưới 10.0001830,0030,00Lượng vay trong khoảng 10.000 đến 50.0002948,3378,33Lượng vay lớn hơn 50.0001321,67100Tổng cộng60100,00Nguồ n: Dữ liê ̣u điề u traĐa phần các hộ vay từ NH No&PTNT là những hộ có tài sản thếchấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vẫn có trường hợp vay tínchấp không cần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trong số mẫuphỏng vấn không có trường hợp này. Tùy theo nhu cầu vốn cho sản xuất màmỗi hộ sẽ quyết định lượng tiền vay là bao nhiêu. Tuy nhiên phương án sảnxuất của hộ phải có vốn tự có của hộ và lượng tiền xin vay từ NH. NH sẽxét duyệt hồ sơ vay của hộ và cho vay tùy thuộc vào giá trị tài sản thế chấpcủa chủ hộ tại thời điểm xem xét cho vay . Theo nguồn dữ liệu điều tra thìcó 3 nhóm chính có lượng vay khác nhau gồm : Nhóm 1: Lượng vay dưới10 triệu đồng có 18 hộ vay chiếm 30% trong tổng số 60 hộ ; Nhóm 2:Lượng vay trong khoảng 10 triệu đến 50 triệu đồng có 29 hộ chiếm48,33%; Nhóm 3: Lượng vay lớn hơn 50 triệu đồng có 13 hộ vay. Ta thấyđa phần các hộ vay nhiều trong khoảng từ 10 triệu đến 50 triệu để đáp ứngcho nhu cầu nguồn vốn của họ.e) Chi phí phi lãi suất khi vayBảng 4.15 Chi phí phi lãi suấ t khi vayLƣơ ̣ng vố n vayChi phí phi lãi suấ t khi vay (ngàn đồng)Tổ ng cô ̣ngNhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3Chi phí đi vay dưới 10018291360Chi phí vay trong khoảng 100 - 5000000Chi phí vay lớn hơn 500000018291360Tổ ng cô ̣ngNguồ n: Dữ liê ̣u điề u traChú thích : Nhóm 1: Lượng vay dưới 10 triê ̣u đồ ng Nhóm 2: Lươ ̣ng vay trong khoảng 10 đến 50 triê ̣u đồ ng Nhóm 3: Lượng vay lớn hơn 50 triệu đồng38 Chi phí phi lãi suất bao gồm những chi phí như: đi lại, hồ sơ, tiền chicho cán bộ xét duyệt hồ sơ, chi cho tổ trưởng,…. Theo bảng thống kê thì có3 khoảng chi phí, theo nguồn điều tra thì tất cả các hộ vay vốn không phânbiệt lượng tiền vay đều có chi phí này dưới 100 ngàn đồng. Tiền này chủyếu là tiền đi lại để làm hồ sơ, thủ tục vay vốn của NH.f) Mục đích xin vay và tình hình sử dụng vốn vayBảng 4.16 Mục đích xin vay và tình hình sử dụng vốn vayMục đích vaySố quansát(hô ̣)Số hô ̣vay(hô ̣)Lƣơ ̣ng vố n vay đƣơ ̣c sƣ̉ du ̣ng(triệu đồ ng)Nhỏnhấ tTrungbìnhLớnnhấ tVay để sản xuấ t605334,83200Vay để tiêu dùng600000Vay để kinh doanh600000Vay cho con đi học602151020Vay cho mu ̣c đić h khác6055310100Nguồ n: Dữ liê ̣u điề u traTheo thống kê từ dữ liệu điều tra thì có 53 hộ vay với mục đích sảnxuất với mục đích cụ thể là mua con giống, cây giống, phân bón, vật tưnông nghiệp, thức ăn, cải tạo hay mở rộng quy mô sản xuất. Tuy không cóhộ vay với mục đích tiêu dùng và kinh doanh nhưng thực tế thì nông hộthường chia nguồn vay để đầu tư vào nhiều lĩnh vực kết hợp để tăng thêmnguồn thu nhập, cũng có trường hợp vay để sản xuất nông nghiệp nhưng lạitiêu dùng. Số hộ vay với mục đích khác là 5 hộ. Lượng vốn vay được sửdụng cho mục đích khác có lượng vay trung bình là 53 triệu đồng. Số hộvay cho con đi học là 2 người và lượng vốn vay trung bình cho vay cho conđi học là 15 triệu đồng. Lượng vốn vay phục vụ cho sản xuất trung bình là34,8 triệu đồng cho mỗi hộ vay. Lượng vốn vay có sự chênh lệch tùy thuộcvào nhu cầy vay và quy mô sản xuất của mỗi hộ.39 g) Tình hình tiếp cận thông tin vay vốn của nông hộBảng 4.17 Nguồ n thông tin vay vố n của nông hô ̣Nguồ n thông tin vaySố hô ̣Từ chiń h quyề n điạ phươngTừ cán bô ̣ tổ chức cho vayPhầ n trăm58,333558,3300Tự tim̀ đế n tổ chức cho vayKhác2033,3400Tổ ng cô ̣ng60100Tivi, báo đàiNguồ n: Dữ liê ̣u điề u traNguồn thông tin vay từ cán bộ cho vay có 35 hộ chiếm hơn 50%trong nguồn thông tin giúp cho chủ hộ tìm đến nguồn vay. Chiếm tỉ trọngthứ hai trong nguồn thông tin là các hộ tự tìm đến tổ chức cho vay chiếm33,34% trong tổng số nguồn thông tin. Nguồn thông tin có từ chính quyềnđịa phương chiếm tỉ trọng nhỏ, không thể phủ nhận tầm quan trọng của nó.Tất cả các hộ đều không tìm đến nguồn vay từ thông tin khác như hỏi thăm,tình cờ biết,…h) Các thông tin khác về tình hình vay vốnBảng 4.18 Mô ̣t số thông tin khác về tiǹ h hiǹ h vay vố n của nông hô ̣Chỉ tiêuSốquansátĐơnTrungvị tính bìnhĐộ lệch Nhỏchuẩ nnhấ tLớnnhấ tLươ ̣ng tiề n xin vay1000đồ ng35.65645.5653.000 200.000Tiề n vay thực nhâ ̣n1000đồ ng35.65645.5653.000 200.000Kỳ hạn nợTháng1201212Lãi suất%10,512,22515Thời gian chờ đơ ̣iGiá trị tài sản thế chấptheo đánh giá của NHtại thời điểm vayNgày5,523,63220106.866,7 153.40907201000đồngNguồ n: Dữ liê ̣u điề u traDựa vào dữ liệu điều tra được, lượng tiền xin vay và lượng tiền thựcnhận không có sự chệch lệch. Điều đó chứng tó, hộ xin vay với mục đíchđúng nên được cán bộ xét duyệt cho vay đúng với số tiền xin vay. Lượngtiền xin vay và thực nhận là 35.656.000 đồng. Kì hạn nợ trung bình là 1240 tháng và không có sự chênh lệch thời hạn vay giữa các hộ. Lãi suất trungbình đối với các hộ vay vốn là 10,51%, tuy nhiên có sự chênh lệch giữa cáchộ vay vì nguồn vay và thời điểm vay khác nhau. Thời gian chờ đợi trungbình tương đối nhiều với 6 ngày bao gồm làm thủ tục cho vay, thẩm định,xét duyệt hồ sơ giấy tờ,…Giá trị tài sản thế chấp theo đánh giá của NH tạithời điểm cho vay trung bình là gàn 107 triệu đồng. Giá trị tài sản thế chấptrung bình tương đối lớn, đủ để đảm bảo cho khoản tiền vay thực nhận củahộ.41 i) Các thông tin về tình hình sử dụng vốnBảng 4.19 Tình hình hỗ trợ sử dụng vốn vay và trả nợ vaySốhô ̣Chỉ tiêuTỷ trọng trên số hộ cóvay (%)Tư vấ n hỗ trợKhông tư vấ n hỗ trơ ̣6010000Không cầ n2643,33Tương đố i cầ n3253,3323,3460100005998,33Vay mươ ̣n khác để trả11,67Mươ ̣n của người thân00Khác00Những khó khăn khi vay vố nThủ tục rườm rà00Không biế t làm thế nào để đươ ̣c vayKhông có tài sản thế chấ p0000Lãi suất quá cao11,67Phải có xác nhận của chính quyền địaphương00Vố n vay không phù hơ ̣p với mu ̣c đić hsử du ̣ng00Đáp ứng nhu cầ uKhông đủ đáp ứng nhu cầ u711,675388,33Có tư vấn hỗ trợNhu cầ u tư vấ n hỗ trợKhông cầ nTrả nợ đúng hạnCó trả nợ đúng hạnKhông trả nơ ̣ đúng ha ̣nNguồ n tiền trả nợTừ hiê ̣u quả sản xuất kinh doanhĐáp ứng đủ nhu cầ uNguồ n : Dữ liê ̣u điề u tra42 Tất cả các hộ có vay đều không được hỗ trợ cách sử dụng vốn. Theonguồn dữ liệu điều tra thì tất cả các hộ có lượng vay nhỏ đều đã có cáchthức sử dụng vốn trước nên không cần hỗ trợ; các hộ có lượng vốn vaytương đối lớn hơn, thường đem tiền đầu tư vào nhiều lĩnh vực nên có khảnăng gặp rủi ro cao, tuy nhiên họ cũng đã có phương án sản xuất từ trước,thêm vào đó lúc đến tổ chức tín dụng xin vay họ đã được cán bộ cho vaythẩm định và giúp đở một phần nào đó. Cũng theo nguồn phỏng vấn thìtrong 60 hộ có vay thì tất cả các hộ đều trả nợ đúng hạn và sử dụng vốnđúng mục đích xin vay, nguồn tiền trả nợ từ hiệu quả hoạt động sản xuấtkinh doanh là chủ yếu chiếm 98,33% trong tổng số. Có 1 hộ không trả đượcnợ NH đúng hạn vì do sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, không sinh rađược lợi nhuận, nhưng vẫn trả lãi được cho NH bằng nguồn tiền vay mượntừ người thân. Đa số các hộ được phỏng vấn có vay NH đều hài lòng khivay vốn ở NH. Có 1 hộ gặp khó khăn khi lãi suất cao, còn lại hầu hết đềutrả lời không có vấn đề gì khi vay từ các tổ chức tín dụng. Trong 60 hộ vaythì có 7 hộ lượng vốn vay không đủ đáp ứng nhu cầu vốn. Những hộ nàytuy có quy mô sản xuất không lớn nhưng do lượng vốn tự có không cónhiều, thêm vào đó, tổ chức tín dụng xem xét và không cho vay nhiều nênlượng vốn không đủ đáp ứng. Có 53 hộ lượng vốn đủ đáp ứng nhu cầutrong năm chiếm 88,33%.4.2.3 Thu nhậpThu nhập trung bình một năm trước khi vay của những hộ cóvay là 56.010.330 đồng. Tuy nhiên không có sự chênh lệch lớn giữa thunhập trước vay và sau vay của các hộ. Thu nhập trung bình một năm saukhi vay là 67.952.710 đồng tăng 21,32 % sao với thu nhập trung bình trướcvay, thu nhập này có sự chênh lệch là do hiệu quả trong việc sử dụng đồngvốn của mỗi gia đình là khác nhau. Thu nhập trung bình năm của các hộ cóvay và không vay theo nguồn điều tra là 54.245.130 đồng. Thông tin đượctrình bày trong bảng bến dưới:Bảng 4.20 Tình hình thu nhập các mẫu điều traChỉ tiêu tính trongnămSố quansát (hô ̣)Độ lệchchuẩnLƣơ ̣ng thu nhâ ̣p (1.000 đ)TrungbìnhThu nhập trước vay60 31.516,44 56.010,33Thu nhập sau vay60 80,267,71 67.952,71Thu nhập hộ không vay2228.816 54.245,13Nguồ n: Dữ liê ̣u điề u tra43Nhỏnhất6.000Lớn nhất138.180-1.840 598.382,23.30098.252 4.2.4 Chi tiêu và tiết kiệmBảng 4.21 Thố ng kê chi tiêu và tiế t kiêṃ của nông hô ̣Đơn vi tị ́nh : 1.000đồ ngHộ không vayChỉ tiêuTổng chi sản xuất kinhdoanhSốquansátHộ có vay và hộkhông vayHộ có vaySốquansátTrungbìnhSốquansátTrungbìnhTrungbình22 13.582,1460 27.447,3382 24.106,03Chi giống221.087,166082Chi phân bón227.500Chi thức ăn22Chi thuê mướnChi khác4.970,533.926,6560 13.246,9582 11.705,092.545,46604.012,17823.618,66222.449,52605.217,68824.855,63220600820Tổng chi tiêu dùng22 47.894,7960 46.755,498247.061,2Chi sinh hoạt22 36.054,5560 30.240,008231.800Chi giáo dục224.972,05605.017,83825.005,55Chi đám tiệc225.859,09608.824,33828.028,78Chi bệnh tật22554,55602.673,33822.104,88Chi khác22454,5560082121,95Nguồ n: Dữ liê ̣u điề u tra Xét chi tiêu của hộ không vay:Tổng chi sản xuất kinh doanh trung bình của 22 hộ không vay là13,582,140 đồng, trong đó chi phí cho trồng lúa và trồng cây ăn trái làchiếm tỉ trọng cao hơn cả bao gồm các chi phí về cây giống, lúa giống,phân bón, thuê mướn nhân công chuyên chở, gặt, suốt,… Các khoản chicho chăn nuôi như chi phí thức ăn cũng chiếm tỉ trọng khá cao Các khoảnchi khác như vốn buôn bán trong năm chiếm tỉ trong không đáng kể.Tổng chi chi tiêu dùng gồm chi phí sinh hoạt hàng ngày như ănuống, đi lại, điện, nước, chi phí cho giáo dục như các khoản đóng tiền họcphí, sách vở,..trong 1 năm. Các chi tiêu khác cho đám tiệc cưới hỏi, chi chothuốc men, bệnh tật và các khoản chi khác trong năm, Theo nguồn dữ liệuđiều tra thì chi tiêu dùng trung bình năm của hộ không vay là 47.894.790đồng. Xét chi tiêu hộ có vay44 Chi cho sản xuất kinh doanh của hộ có vay gấp hơn 2 lần sao với hộkhông vay. Chi cho trồng trọt vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng chicho sản xuất kinh doanh, Các khoản chi cho thức ăn để chăn nuôi cũng tăngso với các hộ không vay. Chi cho sản xuất kinh doanh trung bình trong năm2012 của hộ có vay là 27.447.330 đồng.Chi cho tiêu dùng trung bình trong năm của hộ có vay thấp hơn sovới hộ không vay khoảng 1.139.300 đồng/năm. Trong đó chi cho sinh hoạtthấp hơn, còn chi cho đám tiệc, giáo dục và chi cho thuốc men tăng cao.Điều này chứng tỏ, người có vay tiền có ý thức trong việc mình đang nợcủa các tổ chức tín dụng nên chi tiêu tiết kiệm lại để có khoản dư ra. Xét chi tiêu cho hộ có vay và không vayTrung bình cho tổng 82 quan sát thì chi cho sản xuất kinh doanhtrung bình của hộ là 24.106.030 đồng; chi cho tiêu dùng trung bình của mỗihộ trong năm 2012 vừa rồi là 47.061.200 đồng.Tóm lại: dựa vào bảng thống kê từ điều tra thì ta thấy, các hộ có vayvốn từ NH có nguồn chi cho sản xuất kinh doanh cao hơn cả, điều đó chứngtỏ, hộ vay đã sử dụng đúng mục đích vay.4.1.5 Tài sản của nông hộBảng 4.22 Giá trị tài sản của nông hộSố quan sát(hô ̣)82Độ lệchchuẩ nGiá trị tài sản (1.000 đồ ng)TrungbìnhGiá trị thấpnhấ t969.480,6 1.190.4446200Giá trị caonhấ t4.500.000Nguồ n: Dữ liê ̣u điề u traHiệu quả của việc sản xuất kinh doanh của nông hộ ngoài được đánhgiá thông qua lợi nhuận còn được đánh giá thông qua tài sản mà nông hộđang nắm giữ.Tài sản trung bình theo nguồn điều tra là 1.190.444.000 đồng, tuynhiên do có sự chênh lệch quá lớn giữa hộ có tài sản lớn và hộ có tài sản ítnên trung bình này chưa phản ánh đúng tình trạng mức sống của các hộ giađình tại địa bàn nghiên cứu. Đa phần các hộ có giá trị tài sản lớn thường lànhững hộ có diện tích đất canh tác lớn. Hiện nay giá thị trường của đất ởnhững vị trí khác nhau sẽ khác nhau, vị trí càng thuận lợi thì giá càng caovà đó chính là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sự chênh lệch trong giá trịtài sản của nông hộ.4.2 KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CÁCNHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNGCHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘ Ở QUẬN Ô MÔN4.2.1 Mô hình hồi quyMô hình hồi quy Probit biểu diển các mối quan hệ giữa các biến tácđộng đến việc tiếp cận tín dụng của nông hộ.45 YiD=  0+  1D1+  2D2+  3D3+  4X1 +  5X2+  6X3+  7X4 +uiVới1 nế u có tiế p câ ̣n với nguồ n tài chính chính thứcYiD =0 nế u không tiế p câ ̣n với nguồ n tài chiń h chiń h thức1 nế u chủ hô ̣ có điạ vi ̣trong xã hô ̣iD1 =0 nế u chủ hô ̣ không có điạ vi ̣trong xã hô ̣i1nế u đấ t ruô ̣ng có bằng đỏD2 =0 nế u đấ t ruô ̣ng không có bằ ng đỏ1 nếu chủ hộ có quen nhân viên NHD3 =0 nếu chủ hộ không quen nhân viên NHX1 :Chi phí cho sản xuấ t kinh doanhX2 : Chi cho tiêu dùngX3: Giá trị tổng tài sảnX4 : Tuổi của chủ hộBảng 4.23 Tổ ng hơ ̣p biế n với dấ u ki ̀ vo ̣ng xem xét trong mô hiǹ h hồ iquy ProbitBiế n đô ̣c lâ ̣pKý hiệuDấ u ki ̀vọngĐơn vi ̣Tham gia tổ chức XHthamgiatochucxahoi Có =1+Quen nhân viên NHquennvnhCó =1+Diê ̣n tích đấ t ruô ̣ng có bằ ng đỏCobangdo1Có =1+Chi phí sản xuấ t kinh doanhchisxkd1.000 đồ ng+Chi tiêu dùngchisinhhoat1.000 đồ ng-Giá trị tổng tài sảntaisan1.000 đồ ng+Tuổ i của chủ hô ̣tuoichuhoTuổ i+46 4.2.2 Kế t quả mô hiǹ h hồ i q uy về viêc̣ tiế p câ ̣n nguồ n tín du ̣ngchính thức của nông hộ trên địa bàn quận Ô Môn4.2.2.1 Mô hiǹ h hồ i quyKết quả mô hình hồi quy được thể hiện qua bảng sau:Bảng 4.24 Kế t quả hồ i quy mô hiǹ h Probit cho khả năng tiế p câ ̣n tíndụng tƣ̀ các nguồ n tài chính chính thƣ́c của nông hô ̣Các biếnKhả năng tiếp cận tín dụng từcác nguồn tài chính chính thứcHê ̣ số góc ThamgiatochucxahoiGiá trị P0,97952260.034Quennvnh2,4956160,001Cobangdo10,10905880,0497,47x10-60,623-7,51x10-70,063Taisan9,26x10-80,809Tuoichuho-0,0040830,978-0,74153280,362ChisxkdChisinhhoatConstantTổng số quan sát:82Số quan sát dương:60Phần trăm dự báo đúng:81,71%Giá trị log của hàm gần đúng:-Giá trị kiểm định chi bình phương:35,66Xác suất lớn hơn giá trị chi bình phương:0,000029,804Hệ số tương quan R2:37,50%Ghi chú:Có ý nghĩa ở mức 10% nếu giá trị P nhỏ hơn 0.1Có ý nghĩ ở mức 5% nếu giá trị của P nhỏ hơn 0.05Có ý nghĩa ở mức 1% nếu giá trị của P nhỏ hơn 0.0147 4.2.3 Các kiểm định cần thiếta) Kiểm định sự phù hợp của mô hìnhMức độ dự báo đúng của mô hình là 81,71% được trình bày trongphần phụ lục 2. Mô hình Probit phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việctiếp cận nguồn tín dụng từ nguồn tài chính chính thức của nông hộ phù hợpở mức cao. Giá trị ước lượng Y iD sẽ sát với giá trị thực tế trong mô hình là81,71%Hệ số tương quan R2 = 37,50% cho biết phần biến thiên của việc tiếpcận tín dụng từ nguồn tài chính chính thức (Y iD) được giải thích bởi 37,50%các yếu tố có ý nghĩa đưa vào mô hình, 62,50% còn lại được giải thích bởicác yếu tố khác không được đưa vào mô hình.b) Kiểm định sự tương quan của các biến đưa vào mô hìnhĐặt giả thiết:H0: Các biến đưa vào mô hình không có mối quan hệ vớinhau.H1: Các biến đưa vào mô hình có mối quan hệ với nhau.Dùng kiểm định Spearman về sự tương quan giữa các biến độc lậpvà biến phụ thuộc bằng phầm mền Stata ta có:Pearson chi2(73) =53,09Prob > chi2 = 0,9684Giá trị tra bảng 2 =53,09 >0,9684 (giá trị tính được)=> Chấp nhận giả thiết H0: Các biến đưa vào mô hình không có liên quanvới nhau. Do đó các biến đưa vào mô hình là phù hợp.c) Kiểm định từng tham số 𝛽 i đưa vào mô hìnhĐặt giả thiết:H0:  = 0: Biến đưa vào mô hình không ảnh hưởng đến việcitiếp cận tín dụng của nông hộ đến nguồn tài chính chính thức.H1:   0: Biến đưa vào mô hình ảnh hưởng trực tiếp đếniviệc tiếp cận tín dụng của nông hộ đến nguồn tài chính chính thức.Trong kết quả hồi quy của mô hình Probit, do hàm hồi quy có sửdụng biến giả nên các hệ số trong hàm hồi quy sẽ không trực tiếp biểu hiệnmối quan hệ giữa các biến độc lập và phụ thuộc mà dùng hệ số góc để giảithích sự thay đổi của biến độc lập lên biến phụ thuộc đó là khả năng tiếpcận nguồn tín dụng từ các nguồn tài chính chính thức của nông hộ.48 Theo kết quả có được từ mô hình hồi quy trong tổng 7 biến đưa vàomô hình thì có 3 biến có hệ số góc khác không và 4 biến có hệ số ước lượngkhác không. Tất cả các biến này đều có ý nghĩa trong mô hình.Dựa vào giá trị kiểm định t cho từng biến ở mức ý nghĩa từ 10% đến1% có 4 biến được chọn có ý nghĩa đối với mô hình là Thamgiatochucxahoi(chủ hộ có tham gia vào tổ chức xã hội nào hay không), Quennvnh (chủ hộcó quen với nhân viên làm trong ngân hàng hay không) ,Cobangdo1 (diệntích đất của hộ đang sử dụng có bằng đỏ hay không), Chisinhhoat (tổng chisinh hoạt trong 1 năm của hộ).4.2.4 Giải thích sự tác động của các biến có ý nghĩa thống kê trongmô hiǹ h Probita) Thamgiatochucxahoi: Chủ hộ có tham gia vào các tổ chức xã hội ởkhu vực và phường. Đây là biến giả có hệ số góc là 0,9795226 dấu của kếtquả hồi quy là dương cùng dấu với dấu kì vọng, có ý nghĩa thống kê ở mức5%. Hệ số góc của biến này có tác động tương đối lớn lên việc tiếp cận tíndụng của nông hộ. Khi các yếu tố khác không thay đổi và giả định là nônghộ đều có nhu cầu vay vốn thì chủ hộ nào có tham gia vào các tổ chức xãhội của nhà nước thì có khả năng nhận được vốn vay gấp 0,9795226% sovới chủ hộ không tham gia vào các tổ chức xã hội.Trong việc tiếp cận nguồn tín dụng chính thức, nông hộ muốn vayđược vốn phải có quen biết với khu vực, phường hoặc có chức vụ gì đótrong khu vực, phường. Hộ có tham gia vào các tổ chức xã hội thể hiện sựquen biết nhiều và do đó họ có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm sảnxuất có hiệu quả từ đó, họ tích lũy được nhiều vốn cho sản xuất kinh doanhhoặc dự án kinh doanh tiếp theo. Những hộ có tham gia vào các tổ chức xãhội trong khu vực và phường có thể sử dụng uy tín hoặc sự quen biết củamình để tiếp cận đến nguồn vốn chính thức mà không phải qua các thủ tụcrườm rà, mất thời gian. Kết quả mô hình hồi quy cho ta thấy được điều này.b) Quennvnh: Chủ hộ có quen với nhân viên làm trong NH. Đây làbiến giả được đưa vào mô hình có hệ số góc là 2,495616 dấu của kết quảhồi quy là dấu dương cùng dấu với dấu kì vọng, có mức ý nghĩa thống kê là1%. Hệ số góc của biến này cũng có tác động khá lớn đến việc tiếp cận tíndụng của nông hộ. Giả sử khi các yếu tố khác không đổi và nông hộ đều cónhu cầu vay vốn từ NH, thì chủ hộ nào có quen với nhân viên NH thì cókhả năng nhận được vốn vay gấp 2,495616 % so với nông hộ không cóquen biết với nhân viên NH.Thật sự là đúng như vậy, khi hộ gia đình nào có người quenlàm trongNH hoặc có quen biết với các nhân viên trong NH. Họ sẽ có được nhiều lợithế hơn trong việc tiếp cận với nguồn tài chính chính thức của NH. Thứnhất, nông hộ sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận và sẽ chủ động hơn trongviệc đi đến các tổ chức tín dụng để vay, có được thông tin nhanh hơn nhữnghộ không có mối quan hệ thân thiết với các tổ chức này. Thứ hai, khi cóquen với nhân viên NH học sẽ không cần quá nhiều thu tục phức tạp để vayvì cán bộ tín dụng cho vay sẽ hiểu như là nông hộ sẽ có người bảo lãnh,49 thêm vào đó, có thể cán bộ tín dụng sẽ đánh giá tài sản của nông hộ đó ởmức cao, nên họ dể dàng vay được số vốn nhiều hơn. Mô hình đã cho thấyđiều này là đúng.c) Cobangdo: diện tích đất canh tác có hay không có bằng đỏ. Đây làbiến giả có hệ số góc là 0,1090588, dấu của kết quả hồi quy trùng dấu vớidấu kì vọng, có ý nghĩa ở mức thống kê 5%. Giả định rằng, khi các yếu tốkhác không đổi và nông hộ đều có đất canh tác thì đất canh tác của nông hộcó bằng đỏ có khả năng nhận được vốn vay gấp 0,1090588% so với hộ cóđất ruộng không có bằng đỏ.Trong việc tiếp cận với nguồn tài chính chính thức, nông hộ muốnvay được vốn thì cần phải có tài sản thế chấp. Quận Ô Môn tuy không phảilà quận vùng sâu của TP Cần Thơ, nhưng vùng điều tra thì đa số dân sốsống bằng nghề làm ruộng, làm vườn (26 hộ) trong đó có 24 hộ có vay tiềntừ tổ chức tín dụng thì tài sản thế chấp của họ là đất ruộng, đất vườn. Do đó,một trong những yếu tố đầu tiên để cán bộ tín dụng quyết định nông hộ cóđược vay hay không là phải xem xét tài sản thế chấp của nông hộ đó là đấtruộng có bằng đỏ hay không. Nếu đất ruộng, đất vườn có bằng đỏ thì đượcxem như nông hộ đó có khả năng tiếp cận đến nguồn vốn vay của các tổchức tài chính chính thức. Kết quả mô hình hồi quy cho thấy được điều này.d) Chisinhhoat: tổng chi phí cho tiêu dùng trong 1 năm. Hệ số ướclượng của biến này là -7,51x10-7, dấu của hệ số ước lượng là dấu âm cùngdấu với dấu kì vọng. Biến này có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Biến có đơnvị tính là 1000 đồng. Giả sử khi các yếu tố khác trong mô hình không đổi,chi tiêu dùng trong năm của nông hộ tăng lên 1% sẽ làm cho nông hộ giảmkhả năng tiếp cận nguồn tín dụng chính thức là 7,51x10-7%. Biến này có tácđộng không đáng kể đến mô hình hồi quy.Biến giải thích này mang ý nghĩa là khi chi tiêu dùng của nông hộtăng thì khả năng tiếp cận được nguồn vốn vay từ các tổ chức tài chính sẽgiảm xuống. Xét theo nguồn cung, khi xem xét đối tượng để cho vay NHcũng xem xét mức chi tiêu sinh hoạt của hộ vay như thế nào so với thu nhậpmà họ có được để đảm bảo rằng con nợ là ít rủi ro và có khả năng trả nợ.Khi chi tiêu ít hơn thu nhập tạo ra, người đi vay sẽ được đánh giá là có khảnăng tài chính tốt. Đây cũng là một chỉ tiêu mà NH quan tâm khi quyết địnhcó cho vay hay không. Đối với nguồn cầu, chi tiêu dùng trong năm bao gồmcác khoản cho cho các khoản vay hàng ngày như ăn uống, điện, nước, cácnhu cầu thiết yếu khác và các khoản chi biết thường như đám tiệc, thuốcmen, bệnh tật hay các trường hợp khẩn cấp khác. Đối với chi hàng ngày thìcó thể quản lý tốt trong một khuôn khổ cho phép, nhưng đối với các khoảnbất thường thi không biết trước được và nếu khoản chi này quá lớn mà thunhập thì không có nhiều nên không thể trang trải hết được từ đó khả năngtài chính của nông hộ sẽ kém và sẽ xuất hiện nhu cầu vay mượn. Việc vaymượn bên ngoài với lãi suất cao vẫn được chấp nhận vì có thể giải quyếtđược ngay nhu cầu cấp bách của vốn. Do đó, việc vay từ NH hoặc các tổchức tín dụng chính thức khác cho các trường hợp chi tiêu dùng như vậy ítđược nhắc đến. Xét từ cả hai nguồn gồm nguồn cung và nguồn cầu tín dụng50 chính thức thì chi tiêu dùng tăng lên thì việc tiếp cận đến nguồn tín dụng sẽgiảm xuống.4.3 KẾT QUẢ HỒI QUY TƢƠNG QUAN VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CÁCNHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LƢỢNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘỞ QUẬN Ô MÔN4.3.1 Mô hình hồi quyMô hình hồi quy tương quan biểu diển mối quan hệ của các nhân tốảnh hưởng tới lượng vốn vay của nông hộYi=  0+  1X1+  2X2+  3X3+  4X4+  5X5+  6X6+  7X7+  9D1+  10D2 +UiVới :Yi : lươ ̣ng vố n xin vay của nông hô ̣X1: Giá trị tài sản đem đi thế chấp tại thời điểm vayX2: Chi sản xuấ t kinh doanhX3 : Chi tiêu dùngX4: Thu nhâ ̣p trước vayX5: lãi suất cho vayX6: Học vấn của chủ hộX7: Chi phí phi laĩ suấ t0 :vay tiêu dùng hoă ̣c với mu ̣c đić h khácD1 =1: vay sản xuấ t nông nghiê ̣p0: không có thân nhân làm viê ̣c ở NHD2 =1: có thân nhân làm việc ở NH.51 Bảng 4.25 Tổ ng hơ ̣p biế n với dấ u ki ̀ vo ̣ng đƣơ ̣c xem xét mô hiǹ hhồ i quy tƣơng quanBiế n đô ̣c lâ ̣pKý hiệuĐơn vi ̣Dấ u ki ̀vọngLãi suấtLAISUAT%-Chi phí xin vayCHIPHIVAY1.000 đồ ng-Mục đích xin vayMUCDICHVAYChi SXKD=1+Giá trị tài sản thế chấpGIATRITAISANTHECHAP1.000 đồ ng+Thu nhâ ̣p trước vayTHUNHAPTRUOCVAY1.000 đồ ng+Chi sản xuấ t kinh doanhCHISXKD1.000 đồ ng+Chi tiêu dùngCHITIEUDUNG1.000 đồ ng-CH có quen nhân viên NHQUENNVNHcó quen =1+Học vấn chủ hộHOCVANCHUHOSố lớp+52 4.3.2 Kế t quả hồ i quy tƣơng quanBảng4.26 Kết quả mô hình hồi quyCác biếnLƣơ ̣ng vố n vay tƣ̀ ngồ n tài chínhchính thức của nông hộHê ̣ số góc LAISUATGiá trị P-3.321,6460,114CHIPHIVAY259,82540,029MUCDICHVAY-10292,70,333GIATRITAISANTHECHAP0,2205620,000-47,0880,684CHISXKD0,14537230,230CHITIEUDUNG-0,2015870,009QUENNVNH-20.436,70,004HOCVANCHUHO499,70120,665Constant68.263,460,012THUNHAPTRUOCVAYTổng quan sát:60Xác xuất lớn hơn giá trị chi bình phương:0,0000Hệ số tương quan R2:73,97%Hệ số tương quan R2 điều chỉnh:69,2953 4.3.3 Các kiểm tra cần thiếta) Kiểm định phương sai sai số thay đổiĐặt giả thiế t:H0 : không có hiê ̣n tươ ̣ng phương sai sai số thay đổ iH1: Có hiện tượng phương sai sai số thay đổiKiể m đinḥ phương sai sai số thay đổ i bằ ng sử du ̣ng kiể m đinḥBreusch-Pagan/ Cook-Weisberg trên phầ n mề m Stata có kế t quả như sau:Giá trị tra bảng chi2(1)Prob>chi2= 19,40= 0,0014Ta có giá trị tra bảng của  2 là 19,40 > giá trị tính được =0,0014đổi.=> Chấp nhận giả thiết H0 : không có hiện hượng phương sai số thayb) Kiểm định không bỏ sót biếnĐặt giả thiết:H0 :  =0 mô hiǹ h không bỏ sót biế n : các biến đưa vào môhình là phù hợpH1:   0 mô hình bỏ sót biế nĐược sự hỗ trợ của phần mềm Stata ta có kết quả kiểm địcủa Ramsey như sau:Giá trị tra bảng (3,47)= 10,72Giá trị kiểm định F= 0,0012nh RESETTa có giá trị kiểm định nhỏ hơn giá trị tra bảng: chấp nhận giả thiếtH0 .=> Mô hình không bỏ sót biến.c) Kiểm định đa cộng tuyếnDùng kiểm định tương quan cặp giữa các biến để phát hiện đa cộngtuyến. Tất cả tương quan cặp giữa các biến trong mô hình đều nhỏ hơn 0,9.Tương quan cặp không cao nhưng cũng có thể cũng sẽ xảy ra hiện tượng đacộng tuyến. Kết quả kiểm tra được trình bày trong phần phụ lục.Sử dụng yếu tố phóng đại phương sai (VIF) để phát hiện ra đa cộngtuyến. Tất cả các biến đưa vào mô hình đều không vượt quá 10. Trung bìnhyếu tố phóng đại phương sai (mean VIF) = 1,37Qua hai điều đã kiểm tra bên trên, ta thấy mô hình không có hiệntượng đa cộng tuyến. Các biến giải thích đưa vào mô hình không có tươngquan với nhau. Mỗi biến chứa đựng một số thông tin của biến phụ thuộc mànhững thông tin này các biến khác không có được.54 d) Kiể m đi ̣nh sự phù hợp của tham số  của các biến đưa vào mô hìnhĐặt giả thiế t::H0:  i= 0 Biế n đưa vào mô hình không ảnh hưởng đế n lươ ̣ngvố n từ các nguồ n tài chiń h chiń h thức của nông hô ̣H1:  i  0 Biế n đưa vào mô hình ảnh hưởng đế n lươ ̣ng vố nvay của nông hô ̣Giả thiết H0 bị bác bỏ nếu xác suất lớn hơn giá trị kiểm định ở mức ýnghĩa 10% đến 1%. Trong tổng 9 biến đưa vào mô hình thì tất cả các biếnđều có hệ số   0. Nhưng chỉ có 4 biến có ý nghĩa thống kê từ 1% do xácsuất lớn hơn giá trị kiểm định. Đồng thời xác suất lớn hơn giá trị kiểm địnhcủa toàn mô hình là 0,0000; nó chứng minh được sự phù hợp của mô hình.Các biến có ý nghĩa thống kê từ 10% đến 1% gồm các biến: chiphivay (chiphí vay), giatritaisanthechap (giá trị tài sản thế chấp), chitieudung (chi tiêudùng), quennvnh (quen nhân viên ngân hàng). Các biến còn lại không có ýnghĩa thống kê nên không đưa vào mô hình nghiên cứuTrong mô hiǹ h hồ i quy tương quan các hê ̣ số hồ i quy không phảnánh trực tiếp sư thay đổi của lượng vốn vay khi một biến giải thích nào đóthay đổ i trong khi giữ nguyên các biế n khác không đổ i . Trong phầ n phântích các biến giải thích trong mô hình hồi quy tương quan chủ yếu tập trunggiải thích các biến định tính để làm rõ sự tác động các biến giải thích lênmô hình hồ i quy tương quan.4.3.4 Giải thích sự tác động của các biến có ý nghĩa thố ng kê trongmô hiǹ h hồ i quy tƣơng quana) Chiphivay: chi phí vay. Đây là biến định lượng với hệ số ước lượnglà 259,8254, dấu của biến trong kết quả hồi quy ngược với dấu kì vọng.Biến có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Khi cố định các yếu tố khác, chi phívay cho món vay của nông hộ giảm 1% thì lượng vốn vay của hộ sẽ tănglên 259,8254%Chi phí cho vay cao sẽ làm cho các hộ có nhu cầu vay sẽ đi vay bênngoài nhiều hơn, do vay từ nguồn phi chính thức sẽ nhanh chóng và đơngiản hơn vay từ các nguồn tài chính chính thức. Nhưng thực tế cho thấy NHNo&PTNT và NH CSXH trên địa bàn quận Ô Môn nói riêng và các tổ chứctài chính chính thức nói chung cung cấp một lượng rất lớn tín dụng cho cánhân, tổ chức và doanh nghiệp. Bên cạnh nguyên nhân lãi suất thì nguyênnhân chi phí vay cũng rất quan trọng, chi phí vay của các tổ chức này phùhợp với nhu cầu sản xuất của nông hộ mà vẫn không ảnh hưởng nhiều đếnlợi nhuậnb) Giatritaisanthechap: giá trị tài sản thế chấp khi vay. Hệ số ướclượng của biến này là 0,220562. Biến có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Đâylà biến định lượng, dấu của biến trong kết quả hồi quy cùng dấu với dấu kìvọng. Khi cố định các yếu tố khác, giá trị tài sản mang đi thế chấp của nônghộ tăng lên 1% thì lượng vốn vay của nông hộ tăng lên 0,220562%.55 Cơ sở lý thuyết cho rằng người đi vay có tài sản thế chấp có giá trị sẽcó xu hướng tiếp cận với nguồn tài chính chính thức nhiều hơn những hộ cógiá trị tài sản thế chấp kém hơn. Và đối với lượng vốn vay cũng như thế,người có tài sản thế chấp có giá trị hơn sẽ có xu hướng nhận được nhiềutiền hơn, Kết quả hồi quy ủng hộ điều này.c) Quennvnh: có quen biết với nhân viên NH. Hệ số góc của biến nàylà - 20.436,7. Biến có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Đây là biến định tínhmang một trong hay giá trị 0 hoặc 1, là 1 nếu có quen với nhân viên NH, là0 nếu không có quen với nhân viên NH. Biến này có dấu ngược dấu với dấukì vọng.Theo như chúng ta nghĩ, khi hộ gia đình nào có người quen làmtrong NH hoặc có quen biết với các nhân viên trong NH, họ sẽ có đượcnhiều lợi thế hơn trong việc tiếp cận với nguồn tài chính chính thức củaNH. Vì nông hộ sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận và sẽ chủ động hơntrong việc đi đến các tổ chức tín dụng để vay, có được thông tin nhanh hơnnhững hộ không có mối quan hệ thân thiết với các tổ chức này. Nhưng thựctế mô hình hồi quy đã không ủng hộ điều đó, mô hình hồi quy cho ta thấy,không phải cứ quen với nhân viên NH thì nông hộ sẽ có cơ hội nhận đượclượng vốn vay nhiều hơn.d) Chitieudung: là tổng chi tiêu dùng trong năm của nông hộ. Hệ sốước lượng của biến này là -0,201587, có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Dấucủa kết quả mô hình phù hợp với dấu kì vọng. Hệ số ước lượng giải thíchrằng, khi cố định các yếu tố khác trong mô hình, tổng chi tiêu dùng của chủhộ tăng lên 1% thì lượng vốn vay của nông hộ giảm 0,201587%. Cơ sở lýthuyết và thực tiển đã cho ta thấy sự giảm lượng vốn vay cũng như việc tiếpcận đến nguồn vốn vay từ các tổ chức tài chính chính thức của biến chi tiêucho sinh hoạt. Kết quả hồi quy tương quan của mô hình đã cho ta thấy đượcđiều này.4.4 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA NÔNG HỘ CÓVAY TỪ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CHÍNH THỨC QUẬN Ô MÔNTrong phầ n đă ̣c tiń h mẫu điề u tra , đã có thố ng kê về trung biǹ h thunhâ ̣p giữa hô ̣ có vay vố n và không vay vố n , thu nhâ ̣p trung bình trước khivay và sau khi vay của hô ̣ có vay từ nguồ n tài chiń h chiń h thức . Kế t luâ ̣n sơbô ̣ cho thấ y viê ̣c sử du ̣ng vố n của nông hô ̣ có vay là có hiê ̣u quả và manglại thu nhập cao hơn những hộ không vay vốn . Các kiểm đinḥ dưới đây gópphầ n đánh giá la ̣i sự khác biê ̣t này theo mô ̣t phương pháp khác để kế t luâ ̣nvề tiǹ h hiǹ h sử du ̣ng vố n vay của nông hô ̣ có vay từ các tổ chức tài chiń hchính thức trên địa quận Ô Môn – TP Cần Thơ là thực s ự có hiệu quả haykhông.56 4.4.1 Kiể m đinḥ về sƣ̣ khác biêṭ trong thu nhâ ̣p trung biǹ h giƣ̃a hô ̣không và trƣớc khi vayGọi  x và  y lầ n lươ ̣c là trung biǹ h thu nhâ ̣p của nhóm hô ̣ không vayvà hộ có vay từ các nguồn tài chính chính thức. Với22xyS ,Slà phương saithu nhâ ̣p giữa hai nhóm ; nx, ny lầ n lươ ̣t là số quan sát của hai nhóm thunhâ ̣p; x, y lầ n lươ ̣t là trung bình thu nhâ ̣p.H0:  x -  y  0Đặt giả thiế tH1 :  x -  y > 0x yGiá trị kiểm định Z =22xyxyS Sn n= 0,23955Gía tri ̣tra bảng Z5% = 1,645 > giá trị kiểm định Z = -0,00148 Chấ p nhâ ̣n giả thiế t H0Vâ ̣y thu nhâ ̣p trung biǹ h của hô ̣ không vay nhỏ hơn thu nhâ ̣p trungbình trước vay của hộ có vay từ các nguồn tài chính chính thức (1)4.4.2 Kiể m đinḥ về sƣ̣ khác biêṭ giƣ̃a trung biǹ h thu nhâ ̣p giƣ̃a hô ̣không vay và sau vay của hô ̣ có vay tƣ̀ các nguồ n tài chính chính thƣ́cGọi  x và  y lầ n lươ ̣c là trung biǹ h thu nhâ ̣p của nhóm h ộ không vayvà thu nhập sau vay của hộ có vay từ các nguồn tài chính chính thức . Với22S x , S y là phương sai thu nhập giữa hai nhóm ; nx, ny lầ n lươ ̣t là số quansát của hai nhóm thu nhập; x, y lầ n lươ ̣t là trung bình thu nhâ ̣p.H0:  x -  y  0Giả thiếtH1 :  x -  y > 0x yGiá trị kiểm định Z =22xyxyS Sn n= -1,35242Gia tri ̣tra bảng Z5% = 1,645 > giá trị kiểm định Z = -1,35242 Chấ p nhâ ̣n giả thiế t H0Vâ ̣y thu nhâ ̣p trung biǹ h của hô ̣ không vay nhỏ hơn thu nhâ ̣p trungbình sau vay của hộ có vay từ các nguồ n tài chiń h chiń h thức (2)Kế t hợp 2 kế t luận trên ta có:57 (1) Vâ ̣y thu nhâ ̣p trung biǹ h của hô ̣ không vay nhỏ hơn thu nhâ ̣p trungbình trước vay của hộ có vay từ các nguồn tài chính chính thức(2) Thu nhâ ̣p trung bì nh của hô ̣ không vay nhỏ hơn thu nhâ ̣p trungbình sau vay của hộ có vay từ các nguồn tài chính chính thức.Qua thực tế quan sát và kế t quả kiể m đinḥ cho ta thấ y đươ ̣c sư gia tăngtrong thu nhâ ̣p của những hô ̣ vay vố n so với nhữnghô ̣ không vay vố n .Nguồ n vố n đươ ̣c sử du ̣ng vào mu ̣c đích là sinh lơ ̣i và đã mang về hiê ̣u quảnhấ t đinḥ trong viê ̣c sản xuấ t kinh doanh của nông hô ̣. Ta có thể lý giải điề unày bằng trách nhiệm pháp lý đối với khoản tiền va y từ nguồ n tài chiń hchính thức, ý thức nỗ lực trong sản xuất và hoạch định sử dụng đồng vốnvay với thái đô ̣ tić h cực . Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấ y rằ ng những hô ̣ cóvay để phát triể n sản xuấ t tiề n thân đã có thu nhâ ̣p cao hơn những hô ̣ khôngvay từ nguồ n chiń h thức. Điề u này cho ta thấ y rằ ng bản thân người đi vay lànhững người thực sự có điề u kiê ̣n vay với đủ điề u kiê ̣n pháp lí , có cơ sở sảnxuấ t kinh doanh và kế hoa ̣ch cu ̣ thể . Nhu cầ u vay tiề n chỉ để phu ̣c vu ̣ phầ nnào nhu cầu vốn tạm thời58 CHƢƠNG 5MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬNTÍN DỤNG VÀ LƢỢNG VỐN VAY CHO NÔNG HỘ QUẬN Ô MÔN –TP CẦN THƠCác tổ chức tài chính chính thức đã góp phầ n quan tro ̣ng trong viê ̣cgiải quyết nhu cầu vốn cho sản xuất cho nông dân trên địa bàn quận ÔMôn. Tuy nhiên hoa ̣t đô ̣ng tín du ̣ng ta ̣i đa ̣i bàn vẫn còn nhiề u tồ n ta ̣i bấ tcâ ̣p. Trong chương trước đã tim̀ ra các nhân t ố chính có ý nghĩa thống kêtác động đến việc tiếp cận tín dụng , lươ ̣ng vố n vay và đánh giá hiê ̣u quả sửdụng vốn vay . Trong chương này sẽ đề câ ̣p đế n mô ̣t vấ n đề khác đó là tìmhiể u về những tồ n ta ̣i thực tế trong ho ạt động tín dụng nông hộ ở địa bànquận Ô Môn bằ ng phân tić h nhân quả . Thông qua đó sẽ đề xuấ t mô ̣t số giảipháp cần thiết nhằm gia tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn vay đối với nônghô ̣ và đáp ứng đủ lươ ̣ng vố n vay cầ n thi ết để phát triển sản xuất kinh doanh,góp phần ổn định đời sống nông hộ, nâng cao chấ t lươ ̣ng cuô ̣c số ng.5.1 TỒN TẠIQua khảo sát từ kế t quả điề u tra về tiń du ̣ng nông hô ̣ , những tồ n ta ̣itrong hoa ̣t đô ̣ng tín du ̣ng nông hô ̣ ta ̣ i điạ bàn quận Ô Môn đó là : Nhiề u hô ̣chưa tiế p câ ̣n đươ ̣c với nguồ n vố n vay từ các tổ chức tài chiń h chiń h thức .Lươ ̣ng vố n vay không đáp ứng đủ nhu cầ u trang trải chi phí cho những hô ̣đã vay. Hô ̣ vay sử du ̣ng vố n sai mu ̣c đí ch, không đa ̣t hiê ̣u quả. Hô ̣ không trảđươ ̣c nơ ̣. Dưới đây là mô ̣t số nguyên nhân của những tồ n ta ̣i này.5.1.1 Nguyên nhân từ nền kinh tế vĩ mô.Trong năm 2012 tỉ lệ lạm phát là 6,81%. Tỷ lệ lạm phát khiến chogiá cả các mặt hàng nhu yế u phẩ m phu ̣c vu ̣ đời số ng tăng vo ̣t . Đối vớingười có thu nhâ ̣p cao , giá cả tăng vẫn còn có khả năng chấp nhận nhưngđố i với đời số ng nông hô ̣ gă ̣p nhiề u khó khăn hơn , chi tiêu nhiề u hơn , đờisố ng gă ̣p khó khăn dẫn tới xu hướ ng vay để tiêu dùng . Đây là nguyên nhândẫn tới sử du ̣ng vố n vay không đúng mu ̣c đích . Thêm vào đó , chi phi chocác nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất cũng tăng trong khi thời tiết khắtnghiê ̣t sâu bê ̣nh nhiề u làm giảm lơ ̣i nhuâ ̣ n của nông hô ̣ dẫn tới khả năngkhông trả đươ ̣c nơ ̣ hoă ̣c vay mươ ̣n từ nguồ n phi chiń h thức với laĩ suấ t caođể trả nợ.Lạm phát cũng là một yếu tố tác động gián tiếp đến việc vay vốn củanông hô .̣ Chính sách thắt chặt tiề n tê ̣ trong thời kì la ̣m phát buô ̣c các NHphải tăng lãi suất cho vay . Lãi suất không ảnh hưởng nhiều đến quyết địnhvay vố n của nông hô ̣ đã vay vố n nhưng gây ảnh hưởng tâm lý đố i vớinhững hô ̣ có nhu cầ u vay.Quá trình chuyển dicḥ cơ cấ u kinh tế theo hướng Công - nông- dịch vụvới mu ̣c tiêu là tăng tỷ tro ̣ng các ngành công nghiê ̣p và dicḥ vu ̣ khiế n chosố lao đô ̣ng trong liñ h vực nông nghiê ̣p ngày càng giảm dầ n . Nhu cầ u vayvố n cho sản xuấ t nông nghiê p̣ sẽ giảm và không chỉ đơn thuầ n phu ̣c vu ̣ cho59 sản xuất nông nghiệp nữa mà thay vào đó là cho các hoạt động đầu tư khácvới mu ̣c đích khác .5.1.2. Nguyên nhân tƣ̀ chính quyề n điạ phƣơngViệc vay vốn trên địa bàn quận Ô Môn chủ yếu từ NH No &PTNTQuận, NH CSXH Quận thuộc địa bàn quận Ô Môn . Viê ̣c vay vố n từ các tổchức tài chính chính thức thì yế u tố pháp lý là nhân tố quan tro ̣ng để ngườiđi vay có đươ ̣c xem xét cho vay hay không.Yếu tố pháp lí đó chính là thủ tục xét duyệt hồ sơ xin vay vốn . Hồ sơgiấ y tờ phải có xác nhâ ̣n của chiń h quyề n điạ phương . Viê ̣c xét duyê ̣t đố ivới những hô ̣ vay vố n có tài sản thế chấ p thì tương đố i nhanh và dễ dàngnhưng đố i với những hô ̣ nghèo vaytheo diê ̣n chiń h sách đó là cả mô ̣tkhoảng thời gian dài chờ đợi . Thường thì mấ t 5-20 ngày để người vay cóthể nhận được vốn vay sau khi viết đơn xin vay . Chính sự khác biệt này lígiải tại sao số hộ vay theo diện chính sách t rên điạ bàn quận Ô Môn it́ trongkhi số hô ̣ nghèo cầ n vay vố n thì khá nhiề u mà không tiế p câ ̣n đươ ̣c vớinguồ n vố n vay.Sự bấ t câ ̣p trong viê ̣c xin vay theo da ̣ng chiń h sách đó là phải có sổ hô ̣nghèo. Có sự khác biệt trong mức lãi suất giữa hộ nghèo có sổ hộ nghèo vàhô ̣ nghèo chưa đươ ̣c cấ p sổ , dẫn tới tiǹ h tra ̣ng “tỷ lê ̣ nghèo ảo” không phảnánh đúng thực tế tình hình kinh tế của huyện . Những hô ̣ nghèo không có sổnghèo sẽ phải chờ đợi để đươ ̣c cấ p sổ mà không đươ ̣c xét vay vố n .Đa phầ n hô ̣ có vay vố n từ nguồ n chiń h thức không đươ ̣c tư vấ n và hỗtrơ ̣ sử du ̣ng vố n . Có nhiều hộ cần sự hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi , trồ ngtrọt. Các tổ chức kinh tế xã hội như hô ̣i phu ̣ nữ, hô ̣i nông dân, tổ vay vố n,…chưa thâ ̣t sự là tổ chức mang la ̣i lơ ̣i ić h kinh tế và hỗ trơ ̣ lẫn nhau trong sảnxuấ t. Nhiề u hô ̣ làm ăn thua lỗ do không biế t quản lý nguồ n vố n dẫn tới khảnăng không trả đươ ̣c nơ ̣ hoă ̣c sử du ̣ng vố n vay sai mu ̣c đích.Nguồ n thông tin về viê ̣c cấ p tiń du ̣ng chưa đi sâu vào nhân dân , nhiề uhô ̣ gia đình không biế t làm thế nào để đươ ̣c vay và mang tâm lý sơ ̣ sê ̣t khicó ý định vay. Điề u này làm ảnh hưởng đế n viê ̣c ti ếp cận tín dụng của nônghô ̣ đế n nguồ n tài chiń h chiń h thức.5.1.3. Nguyên nhân tƣ̀ phía NHĐóng vai trò là nguồ n cung cấ p vố n cho xã hô ̣i . NH CSXH hoa ̣t đô ̣ngvới mu ̣c đić h phi lơ ̣i nhuâ ̣n và thực hiê ̣n chức năng của miǹ h là hỗ trơ ̣ vố ncho người nghèo không cầ n có tài sản thế chấ p nhưng yêu cầ u đa ̣t ra là phảicó đầy đủ xác nhận của địa phương . NH No &PTNT là NH thuô ̣c sở hữucủa Nhà nước khi cung cấp vốn cho khách hàng nói chung hay nông hộ nóiriêng vẫn phải làm thủ tu ̣c cho vay vố n và xét duyê ̣t hồ sơ khách hàng đểđảm bảo rằ ng khách hàng có đủ năng lực về tài chin.́ h và cơ sở pháp lýThời gian chờ đợi để được vay vốn của . NH No&PTNTlà không quá nhiềunên không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, NH CSXH có thời gian chờ đợi đểđược nhận vốn khá lâu, nên có ảnh hưởng đến việc quyết định đi vay củanông hộ.60 Trụ sở NH trên địa bàn quận tập trung ở trung quận là quận Châu VănLiêm với nhiều quy mô khác nhau , chưa có phòng giao dicḥ ta ̣i các phườngnằm xa phường trung tâm nên số lươ ̣ng hô ̣ nông dân đế n xin vay và trả nơ ̣ ởNH No&PTNT quận là rấ t đông khi hế t mùa vu .̣Lươ ̣ng vố n vay chỉ đáp ứng đủ nhu cầ u sản xuấ t kinh doanh một phầnnào đó. Hầ u hế t các NH đề u không cho vay quá 70% giá trị tài sản thế chấpcủa nông hộ trừ khi nông hộ là khách hàng lâu năm và có uy tín với NH.Điề u này khiế n cho các hô ̣ có giá tri ̣tài sản thế chấ p ít đi vay hơn và làmgiảm khả năng vay vốn từ nguồ n tài chiń h chiń h thức.NH No&PTNT và NH CSXH sách đều dựa vào thông tin của lãnh đạođịa phương cung cấp. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương không có thông tinđầy đủ về các hoạt động tín dụng trong địa bàn của mình phụ trách, và cũngkhông thể khẳng định tất cả hộ gia đình của địa phương đều được tiếp cậnthông tin. Đôi khi những người có phương án đầu tư hiệu quả không đượctiếp cận với các chương trình cho vay vốn; trong khi họ hàng, bạn bè củacác nhà chức trách địa phương lại thường có tên trong danh sách đượchưởng những chương trình vay vốn ưu đãi.5.1.4. Nguyên nhân tƣ̀ đố i tƣơ ̣ng vay là nông hô ̣Nông hô ̣ thường bi ̣ha ̣n chế nhâ ̣n thức bởi triǹ h đô ̣ ho ̣c vấ n và kế t quảcủa sự thiếu hiểu biết này là không có kế hoạch t rong sản xuấ t kinh doanhhay tê ̣ hơn nữa là không có ý thức tăng gia sản xuấ t để làm giàu . Đối vớinhững nông hô ̣ nghèo vay đươ ̣c vố n , trong quá trình sản xuấ t thì có nhu cầ uvay vố n nhưng khi đã có nguồ n vố n rồi thì la ̣i khôn g biế t chi tiêu thế nào .Kế t quả là sử du ̣ng vố n sai mu ̣c đić h . Thường dùng đồ ng vố n vay để tiêudùng, chi cho nhu yế u phẩ m hay chi cho các trường hơ ̣p khẩ n cấ p như bê ̣nhtâ ̣t, đám tang, đám cưới hỏi ,… do không có tích lũy . Những hộ này sẽ dễrơi vào tiǹ h tra ̣ng không có khả năng hoàn trả nơ ̣ , đươ ̣c liê ̣t vào danh sáchcon nơ ̣ khó đòi hoă ̣c có trả đươ ̣c nơ ̣ là do vay mươ ̣n với khoản “vay nóng”bên ngoài. Nông hô ̣ không thể thoát khỏi vòng lẩ n quẩ n của “nơ ̣ nầ n”.Đối với hộ có kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể nhưng do lại thiếukinh nghiê ̣m trong sản xuấ t , gă ̣p những điề u kiê ̣n bấ t lơ ̣i trong sản xuấ t kinhdoanh nên gă ̣p thua lỗ , dẫn tới phá sản , không trả đươ ̣c nơ ̣ trong khi tà i sảnđã thế chấ p cho NH….Nguyên nhân tiế p theo góp phầ n làm cho nơ ̣ vay không trả đươ ̣c . Đóchính là số người sống phụ thuộc trong gia đình quá nhiều dẫn tới chi tiêuvươ ̣t mức thu nhâ ̣p do lao đô ̣ng chiń h trong gia điǹ h kiế m đư ợc. Chi tiêuvươ ̣t mức thu nhâ ̣p dẫn đế n nhu cầ u vay vố n . Nế u nhu cầ u vay này đươ ̣cgiải quyết bởi nguồn vay chính thức trong ngắn hạn sẽ khó có thể giúp nônghô ̣ thoát nghèo. Khả năng không trả được nợ là rất cao.61 5.2 GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NÔNG HỘQUẬN Ô MÔN5.2.1 Giải pháp từ phía NH No&PTNT và NH CSXH QuậnHoạt động NH muốn đạt hiệu quả cao phải quán triệt chấphành đường lối của Nhà nước. Thường xuyên bám sát các nghị quyết, chủtrương, đường lối phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước và của địa phương,trong đó phải chủ động và tích cực thực hiện các chính sách tín dụng ngânhàng phục vụ phát triển nông nghiệp từng thời kỳKiên trì mục tiêu tín dụng nông nghiệp - nông thôn. Chiếnlược tín dụng của NH NNo&PTNT là phục vụ phát triển kinh tế nôngnghiệp - nông thôn mà trọng tâm là kinh tế hộ sản xuất . Đầu tư tín dụngphải hướng vào mục tiêu chuyển đổi cơ cấu giống , cây con, ngành nghề củatừng địa phương trong chương trình phát triển kinh tế của quận và củaThành phố Cần Thơ.Thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển đổi cơ cấu nguồnvốn ổn định. Coi trọng huy động vốn, đặc biệt là vốn từ dân cư và từ nguồnvốn trung dài hạn để tạo thế ổn định, tự chủ, củng cố và mở rộng thị trườngnông nghiệp - nông thôn, tiếp cận nhanh và mở rộng thị trường thành thị ;mở rộng và tăng thu dịch vụ ngoài tín dụng để hỗ trợ tài chính cho vay hộsản xuất vốn có chi phí sản xuấ t kinh doanh cao.NH NNo &PTNT và NH CSXH tăng cường cho vay qua tổvay vốn của các tổ chức chính trị xã hội quan tâm đúng mức để luôn củngcố hoàn thiện , vì đây là một giải pháp giúp hội viên là nông dân sử dụngvốn có hiệu quả, tăng sức mạnh của các tổ chức hội, nâng cao khả năng trảnợ của các hội. Cùng với các tổ chức hội làm tốt công tác thông tin tuyêntruyền, đồng thời đáp ứng nhiều tiện ích cho hộ sản xuất trong việc đáp ứngcác sản phẩm tín dụng , dịch vụ thanh toán và các dịch vụ NH khác nhằ mgia tăng sự tiế p câ ̣n tín du ̣ng của nông hô ̣ và tăng lươ ̣ng vố n vay cho nônghô ̣.Chất lượng tín dụng là yếu tố sống còn, quyết định sự tồn tạivà phát triển NH. Phải tích cực, kiên quyết để nâng cao chất lượng tín dụng,xử lý nhanh nợ xấu, nợ tồn đọng để nâng cao vòng quay vốn tín dụng phụcvụ phát triển sản xuất. Coi trọng kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý kịpthời các sai sót, gắn kiểm tra với việc chỉnh sửa và xử lý sau kiểm tra.Ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động NH nói chung vàtin học tín dụng nói riêng, tạo điều kiện nâng năng suất lao động, tăng chovay hộ sản xuất, đồng thời thích ứng với xu thế cạnh tranh và hội nhập.Công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự phải ổn định, phùhợp với môi trường và điều kiện kinh doanh. Thường xuyên coi trọng xâydựng nội bộ đòan kết từ lãnh đạo đến cán bộ trên cơ sở thực hiện tốt qui chếdân chủ ở từng cơ sở và điều hành theo qui chế, cơ chế một cách kỹ lưỡng.Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức vì sự nghiệp phát triển lâu dàicủa ngành.62 5.2.2. Giải pháp từ phía Chính phủQuá trình phát triển kinh tế trong những thập niên gần đây của cácQuốc gia trong khu vực và Châu Á cho thấy nông nghiệp , nông thôn đóngvai trò quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội , đặc biệt là đốivới những nước có ngành nông nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trong tổng sảnphẩm quốc dân như nước ta . Những công viê ̣c cầ n làm để phát triể n nôngnghiê ̣p nông thôn đó là:Tập trung nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôntrong giai đoạn đầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đồng thời đẩy nhanh quátrình luân chuyển vốn tín dụng. Tập trung nguồn vốn tín dụng cho nôngnghiệp, nông thôn vẫn là những yêu cầu đầu tiên đặt ra với bất cứ một quốcgia nào muốn công nghiệp hoá và hiện đại hoá . Ngoài chính sách thu hútnguồn vốn từ khu vực thành thị qua việc huy động của các tổ chức tiń du ̣ngchuyển về khu vực nông thôn , Chính phủ cầ n chú trọng và đáp ứng thoảđáng một lượng vốn lớn cân đối từ ngân sách hàng năm dành cho đầu tưphát triển nông nghiệp, nông thôn.Chú trọng xây dựng chính sách phát triển thị trường tín dụngkhu vực nông nghiệp, nông thôn. Chính phủ cần phải thi hành hàng loạt cácchính sách nhằm phát triển thị trường vốn trong nông nghiệp, nông thôn.Trước hết là phải tăng cường dịch chuyển các nguồn vốn tín dụng từ nơithừa đến nơi thiếu, từ thành thị về nông thôn nhanh hơn, nhiều hơn và vốncó thời hạn dài hơn . Chính phủ cần chú trọng đến các dự án trọng điểm vàcó hiệu quả tập trung cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ trồng trọt,chăn nuôi cũng như nuôi trồng đánh bắt hải sản. Đồng thời tạo sự cạnhtranh lành mạnh, xây dựng chính sách tín dụng có tính ràng buộc và khốngchế về lãi suất, về giới hạn khối lượng tín dụng, về phân vùng, phân loại đốitượng trên thị trường.Chú trọng cho vay các tổ chức mang tính sản xuất hàng hoá:Chú trọng cho vay các tổ chức sản xuất có tính chuyên môn hoá sản xuấthàng hoá và thị trường hơn là những khoản cho vay nhỏ lẻ của loại hìnhkinh tế gia đình và tự túc tự cấp.Xây dựng chính sách lãi suất tín dụng nông nghiệp nông thôntheo hướng mở và tiến tới tự do hoá trong kinh tế thị trường: Nhiều nghiêncứu cho thấy, áp đặt mức lãi suất trần cứng nhắc đã kìm hãm sự tăng trưởngcác khoản tiết kiệm tài chính và làm giảm hiệu quả đầu tư , đặc biệt là trongkhu vực nông nghiệp , nông thôn. Cầ n nhận thức được tác hại của việc kiểmsoát quá mức lãi suất tín dụng , Chính phủ cầ n ma ̣nh dạn chuyển hướng ,tăng cường vai trò thị trường bằng việc tự do hoá lãi suất từng bước, phùhợp với quan hệ cung cầu vốn tín dụng trên thị trường.5.2.3. Giải pháp từ phía nông dânTiế p câ ̣n với nguồ n vố n vay và sử du ̣ng lươ ̣n g vố n vay từ các nguồ ntài chính chính thức có hiệu quả không là chuyện khó nhưng đối với nônghô ̣ cầ n phải có những điề u kiê ̣n nhấ t đinḥ sau:63 Đối với hộ vay vốn thuộc diện hộ nghèo không có tài sản thế chấp.Viê ̣c tiế p câ ̣n đế n nguồ n tài chính chính thức chủ yế u là NH CSXH . Khivay cầ n có kê hoa ̣ch sản xuấ t kinh doanh cu ̣ thể . Vạch rõ kế hoạch bắt đầutừ khâu cho ̣n giố ng , chăm sóc , thu hoa ̣ch và thường xuyên theo dõi tiǹ hhình chi tiêu khi sử dụng đồng vốn vay. Viê ̣c làm này sẽ giúp nông hô ̣ tránhsử du ̣ng vố n sai mu ̣c đích , đồ ng thời khi quản lí nguồ n vố n chă ̣t chẽ , nônghô ̣ sẽ có lơ ̣i nhuâ ̣n nhiề u hơn và trả nơ ̣ đúng ha ̣n.Đối với những hộ vay vốn có tài sản thế chấ p , ngoài việc xây dựng kếhoạch sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn ra còn phải giữ uy tín với NHbằ ng viê ̣c đóng laĩ đúng ha ̣n, tăng gia sản xuấ t .Nông dân cầ n chủ đô ̣ng tham gia các tổ chức kinh tế xã hô ̣i như hô ̣inông dân, hô ̣i phu ̣ nữ, thường xuyên theo dõi các thông tin về viê ̣c cung cấ ptín dụng, các thủ tục cho vay để giảm thời gian chờ đợi hơn mà vay với lãisuấ t thấ p hơn . Bên ca ̣nh đó viê ̣c gia nhâ ̣p các tổ chức kinh tế xã hô ̣i giúpnông dân có thêm cơ hô ̣i ho ̣c tâ ̣p và trao đổ i kinh nghiê ̣m trong sản xuấ t,đươ ̣c tư vấ n và hỗ trơ ̣ kỹ thuâ ̣t trong canh tác và chăn nuôi.Gia điǹ h nông hô ̣ cầ n tiế t kiê ̣m trong chi tiêu , tránh những khoản chikhông cầ n thiế t gây lañ g phí, cầ n tăng cường chi tiêu cho giáo du ̣c vì đểphát triển thế hệ sau . Tiế t kiê ̣m để tích lũy phòng những trường hơ ̣p khẩ ncấ p như : bê ̣nh tâ ̣t , ma chay , cưới hỏi ,… ha ̣n chế đế n mức tố i đa viê ̣c sửsụng đồng vốn vay vào mục đić h tiêu dùng mua sắ m vâ ̣t du ̣ng mà không cókhả năng sinh lợi.Nói tóm lại , để tăng khả năng tiếp cận vốn vay và gia tăng lượng vốnvay từ nguồ n tài chiń h chiń h thức không chỉ là nỗ lực từ phiá NH , ChínhPhủ, chính quyề n điạ phương , hay bản thân nông dân mà là sự phố i hơ ̣phoạt động của tất cả . Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay và khảnăng tiế p câ ̣n đế n nguồ n vay đươ ̣c phân tić h trong mô hiǹ h hồ i quy probithay hồ i quy tương quan chỉ thể hiê ̣n mô ̣t phầ n nào ý nghiã của đề tài này .Dựa vào kế t quả hồ i quy , kế t hơ ̣p với thực tra ̣ng hiê ̣n ta ̣i về tình hình tíndụng nông hộ ở địa bàn quận Ô Môn , tiế n hành phân tić h và tim̀ ra nguyênnhân của thực tra ̣ng của nh ững thực trạng trên . Các giải pháp đề ra mộtphầ n khắ c phu ̣c những tồ n ta ̣i trong hoa ̣t đô ̣ng tiń du ̣ng nông thôn ở quận ÔMôn nói riêng và cho thi ̣trường tín du ̣ng nông thôn Viê ̣t Nam nói chunghoạt động hiệu quả hơn , góp phần ổ n đinḥ đời số ng kinh tế của các hô ̣ giađiǹ h nông dân.64 CHƢƠNG 6KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ6.1 KẾT LUẬNĐề tài: “Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng tiếp cậntín dụng và lƣợng vốn vay từ nguồn tài chính chính thức của nông hộ ởquận Ô Môn, TP Cần Thơ” ngoài việc tập trung nghiên cứu các nhân tốảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn vay và lượng vốn vay còn tiến hành phântích những tồn tại và đề ra các giải pháp chi thị trường tín dụng nông thôn ởquận Ô Môn dựa trên các kết quả tính toán từ số liệu điều tra và tình hìnhkinh tế xã hội của quận Ô Môn giai đoạn 2010 – 2012.Bô ̣ số liê ̣u đươ ̣c lấ y trực tiế p từ phỏng vấ n nông dân trên điạ bàn2phường của quận mang đă ̣c trưng cho tiǹ h hiǹ h vay vố n của nông hô ̣ cảquận. Thông tin về nông hô ̣ là những thông tin về tiǹ h hiǹ h nhân khẩ u , tìnhhình vay vốn, tình hình chi tiêu, thu nhâ ̣p và tài sản của hô ̣ trong năm 2012.Thông qua mô hiǹ h hồ i quy đươ ̣c lựa cho ̣n dựa trên các biế n phù hơ ̣pvà có ý nghĩa thống kê cho thấy sự ảnh hưởng các biến độc lập lên biến phụthuô ̣c là mu ̣c tiêu nghiên cứu của đề tài . Dấ u của các biế n đưa vào mô hiǹ htrong kế t quả hồ i quy cho thấ y sự ảnh hưởng cùng chiề u hay ngươ ̣c chiề ucủa biến độc lập lên biến phụ thuộc của từng mô hình . Các biến có ý nghĩathố ng kê đươ ̣c mô tả chi tiế t để thấ y đươ ̣c sự ảnh hưởng của nó đố i với môhình.Đề tài này tuy chỉ đươ ̣c thực hiê ̣n trong khoản thời gian ngắ n nhưng ýnghĩa về mặt kinh tế - xã hội của nó là rất lớn trong sự nghiệp công nghiệphóa, hiê ̣n đa ̣i hóa nông nghiê ̣p nông thôn . Để phát triể n mô ̣t ngành nghề ,mô ̣t liñ h vực hay nói rô ̣ng hơn là phát triể n kinh tế đấ t nước thì điề u k iê ̣ntiên quyế t là phải có nguồ n tài chính thực sự lớn ma ̣nh và mang la ̣i lơ ̣i íchcho các đố i tươ ̣ng mà nó phu ̣c vu ̣ . Nông nghiê ̣p nước ta còn la ̣c hâ ̣u , Chínhphủ nước ta đã và đang không ngừng đề ra các chính sách và biện p háp đểgia tăng nguồ n vố n đầ u tư cho liñ h vực nông nghiê ̣p , mà cụ thể là ban hànhcác chính sách về tín dụng với nhiều ưu đãi để bảo hộ nông dân . Tuy nhiên,để nông nghiệp phát triển thực sự vững mạnh không chỉ có Chính p hủ banhành các chính sách hợp lý , nguồ n vố n dồ i dào là có thể phát triể n nôngnghiê ̣p nông thôn mà phải là sự phố i hơ ̣p đồ ng bô ̣ của : nông dân, nhà khoahọc, nhà nước và NH thì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nôngnghiệp, nông thôn mới thực sự hiệu quả.Tín dụng đối với nông hộ trong đề tài nghiên cứu này ngoài mục đíchtìm ra giải pháp cho thị trường tín dụng nông thôn trên địa bàn mà cònkhẳng định mối quan hệ khắng khít giữa Nhà nước và nông dân thông quaNH No&PTNT và NH CSXH trên địa bàn quận Ô Môn trong công cuộcphát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.65 6.2 KIẾN NGHỊ6.2.1. Đối với chính quyền địa phƣơng- Ban hành các văn bản về nông nghiệp, hỗ trợ vốn, giống (congiống, cây giống) cho nông hộ, đặc biệt là nông hộ vùng sâu, nghèo, gặpnhiều khó khăn.- Thủ tục xác nhận hồ sơ và xét duyệt vay nên tinh gọn, đơn giảnhơn, giảm chi phí đi lại cho người dân để nhanh chóng tiếp cận với nguồnvốn vay, kịp mùa vụ, đáp ứng nhu cầu vốn cho nông dân.- Xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở truyền thông ở nông thôn, phổ biếnkỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi sao cho đạt hiệu quả với chi phí thấp.Thường xuyên phổ biến pháp luật, giáo dục dân số, tin tức thị trường…phục vụ nhu cầu thông tin cho nông dân.- Chính quyền địa phương thường kết hợp với các đoàn thể như hộiNông dân, hội Phụ nữ, thường xuyên tổ chức hội thảo, lập nên các điểmtrình diễn, mô hình làm giàu, sản xuất hiệu quả cho bà con nông dân họctập, trao đổi kinh nghiệm; áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất; sửdụng đồng vốn đạt hiệu quả.- Thường xuyên thu thập ý kiến, tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa bà connông dân và cán bộ ngân hàng để đánh giá nhu cầu vốn trong sản xuất vàgiải đáp những thắc mắc của nông dân trong việc vay vốn.- Nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân bằng cách tổ chức các lớptập huấn và kỹ thuật canh tác, có các giải thưởng khuyến khích cho nôngdân sản xuất giỏi, gia đình nông dân gương mẫu, tiêu biểu, làm đầu tàu chocác phong trào sản xuất của khu vực, phường,…- Chính quyền địa phương có chính sách quản lý chặt chẽ việc thumua nông sản, tránh tình trạng đầu cơ, ép giá của các thương lái.-Hỗ trợ và thường xuyên theo dõi công tác cho vay và thu hồi nợ củangân hàng trên địa bàn quận.Hiện nay, trên địa bàn quận có nhiều hộ có đất sản xuất có nhu cầuvay vốn nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp chongân hàng xin vay vốn. Do đó, chính quyền cần khẩn trương hoàn thành thủtục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con nông dân.6.2.2. Đối với ngân hàng- Mở rộng đối tượng cho vay, tạo quan hệ thân thiết với khách hàngvới phương châm “khách hàng là thượng đế”.- Mở rộng mạng lưới với các phòng giao dịch tại các phường, tạođiều kiện cho bà con dễ dàng vay vốn và giảm bớt chi phí phi lãi suất.- Đào tạo cán bộ tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn bà con nông dân cách thứcsử dụng vốn sao cho đạt hiệu quả. Đội ngũ nhân viên phục vụ nhiệt tình,chu đáo, nhanh gọn trong thủ tục và xét duyệt hồ sơ khách hàng.66 - Cán bộ NH thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng vốn của bàcon nông dân, phát hiện các trường hợp sử dụng vốn không đúng mục đích,giúp NH quản trị nguồn vốn và dự phòng rủi ro- Khi xét duyệt hồ sơ, NH nên xem xét từng điều kiện cụ thể, mụcđich và thời hạn vay vốn, khả năng tài chính và uy tín của khách hàng vayvốn để quyết định hạn mức tín dụng phù hợp với điều kiện sản xuất kinhdoanh của nông dân.- Có các chương trình khách hàng thân thiết, các phần quà và quàtặng hấp dẫn, rút thăm may mắn cho các khách hàng lâu năm, uy tín, kháchhàng mới sẽ được tư vấn hỗ trợ cách thức sử dụng vốn,…- Ngân hàng chính sách xã hội, NH NNo&PTNT phát huy hơn nữahoạt động cho vay của mình thông qua hội phụ nữ, hội nông dân và xãĐoàn để kịp thời giải ngân, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất.- Nội bộ NH thường xuyên tổ chức các cuộc họp trao đổi thông tinđể kịp thời giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình cho vay, khắc phụccác sai sót.6.2.3. Đối với nông dân- Cần ý thức và hưởng ứng tích cực các chương trình phổ cập giáodục, áp dụng kế hoạch hóa gia đình. Tham gia các chương trình khuyế nnông, các lớp khuyến nông do địa phương tổ chức.- Thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, thông tin kinh tế - xãhội,…- Trước khi vay vốn cần có kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, phương ánsản xuất rõ ràng, bản thân không ngừng nổ lực tăng gia sản xuất, có ướcnguyện làm giàu chính đáng.- Có trách nhiệm trong việc hoàn trả nợ ngân hàng, giữ uy tín củabản thân.67 TÀI LIỆU THAM KHẢO1. PGS.TS Lê Văn Tề và TS Nguyễn Văn Hà , 2005. Giáo trình lý thuyết tàichính tiề n tê ̣, NXB Thố ng kê.2. TS. Mai Văn Nam, 2006. Giáo trình kinh tế lượng, NXB Thố ng kê.3. TS. Mai Văn Nam, 2008. Giáo trình nguyên lí thống kê kinh tế. NXBThông tin.4. TS Lưu Thanh Đức Hải , 2007. Bài giảng nghiên cứu Marketing, Đa ̣i ho ̣cCần Thơ.5. Thái Văn Đại, 2012. Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại, Đạihọc Cần Thơ.6. Thái Văn Đại và Nguyễn Thanh Nguyệt, 2010. Quản trị Ngân hàngThương mại, Đại Học Cần Thơ7. PGS.TS Lê Khương Ninh và ThS Phạm Văn Hùng, 2010. Các yếu tốquyết định lượng vốn vay tín dụng chính thức của nông hộ ở Hậu Giang,Khoa Kinh tế Đại học Cần Thơ.8. Nguyễn Phương Khanh, 2010. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiêpcận vốn tín dụng chính thức của nông hộ ở huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang,luận văn tốt nghiệp Đại học Cần Thơ.9.Võ Văn Khúc, 2008. “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năngtiếp cận nguồn tín dụng chính thức và hiệu quả sử dụng vốn vay của nônghộ ở huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, luận văn tốt nghiệp Đại Học CầnThơ.10. Website: www.sbv.gov.vn - Ngân hàng nhà nước Việt Nam11. Website: agribank.com.vn - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn Việt Nam12. Website: vbsp.org.vn - Ngân hàng Chính sách Xã hội.13. Website : cantho.gov.vn/wps/portal/omon – Quận Ô Môn, TP Cần Thơ.14. Trí An, theo Trí Thức Trẻ (2012). Lạm phát 2012: Sau niềm vui là nỗilo. http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/lam-phat-nam-2012-sau-niem-vuila-noi-lo-20130102040435843ca33.chn.68 PHỤ LỤC 1BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN NÔNG HỘ VỀ TÍN DỤNG NÔNGTHÔN NĂM 2013Số (nhập liệu ghi):………………………Ngày phỏngvấn:……………………Chủ hộ: ………………………………….Người phỏngvấn:…………………..Địađiểm:……………………………………………………………………….Người trả lời:…………………………… Số ĐT:……………………………A. THÔNG TIN VỀ HỘ VÀ CHỦ HỘ:Tên thành viêntrong hộTuổiGTHọcvấn(lớpmấy)NghềchínhNghềphụCó quen thân vớinhân viên NHkhông?1.2.3.4.5.6.7.1. Có thành viên trong hộ có chức vụ gì trong phườngkhông?...........................2. Có ai tham gia tổ chức kinh tế xã hội nàokhông?.........................................B. THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH ĐẤT CỦA HỘLoại đất đang sử dụngTổng số (1000m2)1. Đất ruộng2. Đất vườn3. Đất thổ cư4. Diện tích ao nuôi cá5. Đất khácTổng cộng69DT đất có bằng đỏ (1000m2) C. THÔNG TIN VỀ TÍN DỤNG HỘ VAY: HỘ VAY TỪ NGUỒNCHÍNH THỨC1. Gia đình ông/bà hiện có vay vốn bằng tiền ở các tổ chức tín dụng chínhthức không? (các ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân,…)CóKhông (nếu không chuyển sang phần D, nếu có trả lờinhững câu hỏi sau)2. Thông tin về khoản vayNguồnvốn vayLượngtiền xinvayLượngtiền vayđược(triệuđồng)(triệuđồng)Vay cá nhânhay theonhóm (1=cánhân,2=nhóm)Kìhạncủakhoảnvay(tháng)Lãisuất(%)Chi phívay(1000đồng)1. NH NNQuận2. NHngườinghèo3. NHTMkhác4. HTX tíndụng5. Các dựán/chươngtrình chínhphủ (kểra)6. Nguồnkhác (kểra)(Ghi chú: Chi phí xe cộ đi lại để vay:……………………………….Chi phí khác:……………………………………………..)3. Ông/bà biết được thông tin cho vay từ nguồn nào?a. Từ chính quyền địa phươngcho vayb. Từ cán bộ tổ chức70 c. Tự tìm đến tổ chức cho vayđài,…..d. từ tivi, báo,4. Ông/bà mất bao nhiêu ngày kể từ ngày nộp đơn xin vay cho tới lúc nhậnđược tiền?Lần 1:……………………………Lần 2:……………………………5. Khi vay ông/bà có phải thế chấp loại tài sản gì không?Lần 1: CóKhông (nếu không chuyển sang câu 9)Lần 2: CóKhông6. Nếu có thế chấp, ngân hàng (tổ chức) cho vay yêu cầu tài sản thế chấpnào?Lần 1: a. Nhà cửa b. Bằng đỏ quyền sử dụng đấtc. Tài sản khác (kể ra):………………………….Lần 2: a. Nhà cửa b. Bằng đỏ quyền sử dụng đấtc. Tài sản khác (kể ra):………………………….7. Giá trị thị trường ước lượng của tài sản thế chấp là bao nhiêu? (ĐVT:Triệu đồng)Lần 1: ……………….........Lần 2: …………………………8. Giá trị tài sản thế chấp theo đánh giá của ngân hàng? (ĐVT: Triệu đồng)Lần 1: ……………….........Lần 2: …………………………9. Thông tin về mục đích xin vay và tình hình sử dụng vốn vay (đánh dấuvào ô thích hợp)Lần 1Mục đích vay ghi Tình hình thực tếtrong đơn xin vay sử dụng vốn vaySố tiềnTỷ trọng(1000đ)(%)1. Sản xuất2. Kinh doanh3. Tiêu dùng4. Vay cho con đihọc5. Khác (kể ra)Cụ thể sử dụng tiền vay:Trồng lúa:…………………Hoa màu:……………… Cây ăntrái:…………….Nuôi cá:………………… Nuôi heo:……………… Cho con đihọc:…………71 Trị bệnh:……………………...Khác:…………………………Lần 2:Mục đích vay ghitrong đơn xin vayTình hình thực tếsử dụng vốn vaySố tiềnTỷ trọng(1000đ)(%)1. Sản xuất2. Kinh doanh3. Tiêu dùng4. Vay cho con đihọc5. Khác (kể ra)Cụ thể sử dụng tiền vay:Trồng lúa:…………… Hoa màu:……………… Cây ăntrái:……………......Nuôi cá:………………… Nuôi heo:…………… Cho con đihọc:……………Trị bệnh:……………………...Khác:…………………………10. Trong thời gian sử dụng vốn vay, có cán bộ của tổ chức cho vay đếnkiểm tra việc sử dụng vốn theo mục đích ghi trong hợp đồng tín dụngkhông?Lần 1: Có-Nếu có, họ đã đến bao nhiêu lần trong năm:………………………lầnÔng/bà có tốn chi phí tiếp đón họ không?.............................(1000đồng)Lần 2: Có-Không (nếu không chuyển sang câu 11)Không (nếu không chuyển sang câu 11)Nếu có, họ đã đến bao nhiêu lần trong năm:……………………….lầnÔng/bà có tốn chi phí tiếp đón họ không?............................ (1000đồng)11. Nhu cầu tư vấn, hỗ trợ cách thức sử dụng vốn vay của ông/bà như thếnào?a. Rất cầnb. Tương đối cầnc. Không cần12. Khi hết thời hạn vay ông/bà có trả được nợ vay đúng hạn hay không?Lần 1: CóKhông (nếu không chuyển sang câu 14)Lần 2: CóKhông13. Nếu có, ông/bà vui lòng cho biết nguồn tiền dùng để thanh toán nợ chovay?72 Lần 1:Lần 2:a. Từ hiệu quả sản xuất kinh doanhb. Vay mượn để trảc. Mượn của người dând. Khác:…………..a. Từ hiệu quả sản xuất kinh doanhb. Vay mượn để trảc. Mượn của người dând. Khác:…………..14. Nếu không, ông/bà vui lòng cho biết lý do chính là gì?Lần 1: ………………………………………………………………Lần 2: ………………………………………………………………15. Những khó khăn của ông/bà khi vay vốn ở ngân hàngLần 1:1. Thủ tục rườm rà5. Lãi suất cao quá2. Không biết thế nào để được vay6. Phải có xác nhận của địa phương3. Thời gian chờ đợi lâu7. Vốn vay không phù hợp với mục đích sử dụng4. Không có tài sản thế chấp8. Khác (ghi rỏ)Lần 2:1. Thủ tục rườm rà5. Lãi suất cao quá2. Không biết thế nào để được vay6. Phải có xác nhận của địa phương3. Thời gian chờ đợi lâu7. Vốn vay không phù hợp với mục đích sử dụng4. Không có tài sản thế chấp8. Khác (ghi rỏ)16. Lượng vốn vay có đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh không?CóKhôngNếu không, ông/bà vui lòng cho biết lượng vốn vay chiếm bao nhiêu %trong nhu cầu vốn trong năm:……………..17. Ông/bà có đề xuất gì về việc xin vay và sử dụng vốn vay hay không?18. Thu nhập trung bình một năm trước khi vay là baonhiêu?..........................................D. THU NHẬP, CHI TIÊU, TÀI SẢN CỦA NÔNG HỘ1. Tổng thu nhập của các thành viên trong gia đình ông/bà bình quân 1 nămlà bao nhiêu? (ĐVT: 1000đ)Khoản mụcTổngthuKhoản chiPhânbónGiống73ThứcănThuêmƣớnThu nhậpròng 1. Từ lúa2. Từ hoa màu3. Từ chăn nuôi4. Từ cây ăn trái5. Từ lương6. KhácTổng cộng2. Tổng chi cho sinh hoạt của gia đình ông/bà bình quân trong 1 năm là baonhiêu? (ĐVT: 1000 đồng)Các khoản mục chi tiêuSố tiền1. Chi cho sinh hoạt hàng ngày2. Chi cho giáo dục3. Chi đám tiệc4. Chi thuốc men, bệnh tật5. Chi khác (kể ra)Tổng cộng3. Tổng tài sản của ông/bà là bao nhiêu? (ĐVT: triệu đồng)( ước lượng theogiá thị trường)Tài sảnƯớc lương giátrị thị trườngTài sản1. Đất thuộc quyền sởhữu8. Ghe, thuyền2. Gia súc (trâu, bò,dê)9. Tivi3. Máy cày10. Đầu máy video4.Máy bơm nước11. Radio –cassette5. Xe đạp12.Nhà cửa vườntược6. Xe gắn máy13. Tiền vàng đểdành7. Võ lãi, xuồng14. Tài sản khácƯớc lương giá trịthị trườngTổng cộngCuộc phỏng vấn đã kết thúc, chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của ông bà.74 PHỤ LỤC 2. tab sothanhvientronggdsothanhvientronggdFreq.PercentCum.2345677222716738.5426.8332.9319.518.543.668.5435.3768.2987.8096.34100.00Total82100.00. tab gioitinhgioitinhFreq.PercentCum.01206224.3975.6124.39100.00Total82100.00. tab covaykhong gioitinhcovaykhonggioitinh01Total0151516462161Total206282. sum tuoichuhoVariableObsMeantuoichuho8256.31707Std. Dev.12.86192. tab covaykhong gioitinhcovaykhonggioitinh01Total0151516462161Total2062821Total. tab nghechinh covaykhongnghechinhcovaykhong0? nhàB?o v?Buôn bánCh?n NuôiCh?n nuôiCán b?Công nhânLàm m??nLàm ru?ngLàm v??nN?i tr?Th? h?giáo viên7020014120031201314022195400271514163215431Total21618275MinMax3086 . sum trinhdohocvanVariableObsMeantrinhdohoc~n825.195122Std. Dev.3.357097. tab covaykhong gioitinhgioitinh0covaykhong1Total0161416462260Total2062821Total. tab covaykhong cochucvuchuhocochucvuchuho0covaykhong0118384222260Total5626821Total. tab covaykhong tochucxahoitochucxahoi0covaykhong012058122160Total78381. tab nghenghieptvnghenghieptvFreq.PercentCum.? nhà?i b? ??i?i h?cBuôn bánCh?n nuôiCòn nh?Công anCông nhânD??c H?u GiangGiáo viênH?c ngh?H?c sinhLàm m??nLàm ru?ngLàm thuêLàm v??nN?i tr?Nhân viên NHNhân viên ViettelS?a xeSinh viênThú ycán b?làm c? khís?a máyth? h?th? may201212212131143312473547113111321118.030.400.804.820.804.820.4012.450.401.611.2012.450.8018.881.202.0118.880.400.401.204.420.401.200.800.400.400.408.038.439.2414.0614.8619.6820.0832.5332.9334.5435.7448.1949.0067.8769.0871.0889.9690.3690.7691.9796.3996.7997.9998.8099.2099.60100.00Total249100.0076MinMax012 . sum datruong datvuon datthocu aonuoica datkhacVariableObsMeandatruongdatvuondatthocuaonuoicadatkhac82828282824.5648662.658573.3172439.09329270VariableObsMeantongdtdat827.633976VariableObsMeansoluongvon~y6035.65567VariableObsMeanthoihanvay6012VariableObsMeanlaisuat6010.51333VariableObsMeanthoigiande~y605.516667Std. Dev.MinMax5.0776834.133014.2962566.5925339000.05002821.725.20Std. Dev.MinMax6.930807.0531Std. Dev.MinMax3200MinMax1212MinMax513MinMax220MinMax0720000MinMax6000138180MinMax-1840598382.2MinMax052816.8MinMax0138000MinMax051840MinMax027231. sum tongdtdat. sum soluongvonvay45.56538. sum thoihanvayStd. Dev.0. sum laisuatStd. Dev.2.216002.. sum thoigiandedcvayStd. Dev.3.633608. sum giatritaisanthechapVariableObsMeangiatritais~p60106866.7VariableObsMeanthunhaptru~y6056010.33VariableObsMeanthunhapsau~y6067952.58VariableObsMeangiongcv604970.531VariableObsMeanphanboncv6013246.95VariableObsMeanthucancv604012.167VariableObsMeanthuecv603469.155Std. Dev.153409. sum thunhaptruocvayStd. Dev.31516.44. sum thunhapsauvayStd. Dev.80267.71. sum giongcvStd. Dev.8998.506. sum phanboncvStd. Dev.19708.12. sum thucancv. sum thuecvStd. Dev.9866.65177Std. Dev.5217.678 . sum giongVariableObsMeanStd. Dev.giong221087.164VariableObsMeanStd. Dev.phanbon22750010065.26VariableObsMeanStd. Dev.thucan222545.455VariableObsMeanthue222449.523VariableObsMeangiong2823928.652VariableObsMeanphanbon28211705.09VariableObsMeanthucan2823618.659VariableObsMeanthue2823195.595VariableObsMeanshhn6030240VariableObsMeangiaoduc605017.833VariableObsMeandamtiec608824.333VariableObsMeanthuocmen602673.333VariableObsMeanchikhac6001219.75MinMax03600MinMax030000MinMax018000MinMax015300MinMax052816.8MinMax0138000MinMax051840MinMax027231MinMax3600108000MinMax054000MinMax048000MinMax043200MinMax00. sum phanbon. sum thucan6299.866. sum thueStd. Dev.3695.457. sum giong2Std. Dev.7897.036. sum phanbon2Std. Dev.17769.21. sum thucan2Std. Dev.9034.763. sum thue2Std. Dev.4855.627. sum shhnStd. Dev.15799.46. sum giaoducStd. Dev.12030.1. sum damtiecStd. Dev.7919.968. sum thuocmenStd. Dev.7938.425. sum chikhacStd. Dev.0.78 . sum shhnkvVariableObsMeanshhnkv2236054.55VariableObsMeangiaoduckv224972.045VariableObsMeandamtieckv225859.091VariableObsMeanthuocmenkv22554.5455VariableObsMeanchikhackv22454.5455VariableObsMeanshhn28231800VariableObsMeangiaoduc2825005.549VariableObsMeandamtiec2828028.78Std. Dev.20973.38MinMax7200108000MinMax024450MinMax024000MinMax05000MinMax07000MinMax3600108000MinMax054000MinMax048000. sum giaoduckvStd. Dev.7629.17. sum damtieckvStd. Dev.5733.25. sum thuocmenkvStd. Dev.1339.413. sum chikhackvStd. Dev.1503.243. sum shhn2Std. Dev.17395.02. sum giaoduc2Std. Dev.10977.53. sum damtiec2Std. Dev.7480.544. sum thuocmen2VariableObsMeanthuocmen2822104.878VariableObsMeanchikhac282121.9512VariableObsMeantaisan821190444Std. Dev.6874.571MinMax043200MinMax07000MinMax62004500000. sum chikhac2Std. Dev.791.7825. sum taisanStd. Dev.969480.6.79 . tab nghechinh covaykhongnghechinhcovaykhong01Total? nhàB?o v?Buôn bánCh?n NuôiCh?n nuôiCán b?Công nhânLàm m??nLàm ru?ngLàm v??nN?i tr?Th? h?giáo viên8020014120031191314022195400271514163215431Total226082. tab trinhdohocvantrinhdohocvanFreq.PercentCum.012345678910111282515914325102349.762.446.1018.2910.9817.073.662.446.1012.202.443.664.889.7612.2018.2936.5947.5664.6368.2970.7376.8389.0291.4695.12100.00Total82100.00Mô hình hồ i quy Probit các yế u tố tác động đế n viê ̣c tiế p cận tín dụng từcác nguồn tài chính chính thức của nông hộ80 . probit covaykhong tuoi quennvnh thamgiatochucxahoi cobangdo1 taisan chisinhhoat chis> xkdIterationIterationIterationIterationIterationIteration0:1:2:3:4:5:logloglogloglogloglikelihoodlikelihoodlikelihoodlikelihoodlikelihoodlikelihood======-47.687371-31.943384-29.870736-29.804262-29.804027-29.804027Probit regressionNumber of obsLR chi2(7)Prob > chi2Pseudo R2Log likelihood = -29.804027covaykhongCoef.tuoiquennvnhthamgiatoc~icobangdo1taisanchisinhhoatchisxkd_cons-.00040832.495616.9795226.10905889.26e-08-7.51e-077.47e-06-.7415328Std. Err..0147145.7840002.4617265.05547683.84e-074.04e-07.0000152.8127209zP>|z|-0.033.182.121.970.24-1.860.49-0.910.9780.0010.0340.0490.8090.0630.6230.362====8235.770.00000.3750[95% Conf. Interval]-.0292482.9590036.0745552.0003262-6.60e-07-1.54e-06-.0000223-2.334436.02843164.0322281.88449.21779148.45e-074.07e-08.0000372.8513708. lstatProbit model for covaykhongTrueClassifiedD~DTotal+-5378146121Total602282Classified + if predicted Pr(D) >= .5True D defined as covaykhong != 0SensitivitySpecificityPositive predictive valueNegative predictive valuePr( +| D)Pr( -|~D)Pr( D| +)Pr(~D| -)88.33%63.64%86.89%66.67%FalseFalseFalseFalsePr( +|~D)Pr( -| D)Pr(~D| +)Pr( D| -)36.36%11.67%13.11%33.33%++-raterateraterateforforforfortrue ~Dtrue Dclassified +classified -Correctly classified81.71%. lfitProbit model for covaykhong, goodness-of-fit testnumber of observationsnumber of covariate patternsPearson chi2(74)Prob > chi2====828253.090.9684 Mô hình hồ i quy tương quan biể u diễn mố i quan hê ̣ các yếu tố tácđộng đế n lượng vố n vay của nông hộ81 . reg luongvonvay laisuat chiphivay mucdichvay giatritaisanthechap thunhaptruocvay chi> sxkd chitieudung quennvnh hocvanchuhoSourceSSdfMSModelResidual9.0612e+103.1884e+109501.0068e+10637684303Total1.2250e+11592.0762e+09luongvonvayCoef.laisuatchiphivaymucdichvaygiatritais~pthunhaptru~ychisxkdchitieudungquennvnhhocvanchuho_cons-3321.646259.8154-10292.7.220562-47.08836.1453723-.0201587-20436.7499.701258263.46Std. Err.2062.893115.407510524.53.028824115.0258.119715.00740096780.1891146.19222318.23t-1.612.25-0.987.65-0.411.21-2.72-3.010.442.61Number of obsF( 9,50)Prob > FR-squaredAdj R-squaredRoot MSEP>|t|0.1140.0290.3330.0000.6840.2300.0090.0040.6650.012======6015.790.00000.73970.692925252[95% Conf. Interval]-7465.08828.01269-31431.84.1626672-278.1245-.0950824-.035024-34055.11-1802.49313435.98821.7958491.618210846.44.2784567183.9478.3858271-.0052935-6818.2892801.895103090.9.. hettestBreusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticityHo: Constant varianceVariables: fitted values of luongvonvaychi2(1)=19.40Prob > chi2 = 0.0014. ovtestRamsey RESET test using powers of the fitted values ofHo: model has no omitted variablesF(3, 47) = 10.72Prob > F =0.0012. corr laisuatchitieudung(obs=60)laisuatlaisuatchiphivaymucdichvaytaisanthec~pgiatritais~pthunhaptru~ychisxkdchitieudungquennvnhhocvanchuholuongvonvaychiphivay mucdichvay taisanthechap giatritaisanthechap thunhaptruocvay chisxkdquennvnh hocvanchuhochiphi~y mucdic~y taisan~p giatri~p thunha~y1.00000.4465 1.00000.0069 -0.1039 1.00000.9458 0.4961 -0.04900.5018 0.4882 0.04710.3435 0.1626 0.05510.2713 0.2674 0.1435-0.2810 -0.0103 0.0202-0.0497 0.0226 0.0157-0.0097 0.1477 0.1130chisxkd chitie~g quennvnh hocvan~o1.00000.5155 1.00000.3997 0.1246 1.00000.3420 0.1696 0.2419 1.0000-0.3209 0.1303 -0.0970 -0.1458 1.0000-0.0386 -0.0547 0.0028 -0.1500 0.1761 1.00000.0034 0.2691 0.1462 0.0178 0.2244 0.0205 1.000082 . vifVariableVIF1/VIFlaisuatgiatritais~pchiphivaychitieudungchisxkdthunhaptru~yhocvanchuhomucdichvayquennvnh1.931.811.531.291.221.221.191.071.070.5172020.5527690.6552160.7732270.8212740.8224110.8369760.9310600.934105Mean VIF1.37.83 [...]... nghiên cứu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến các nhân tố việc tiếp cận nguồn tín dụng chính thức và hiệu quả của việc sử dụng vốn vay của nông hộ ở phường: Thới Long và Trường Lạc thông qua việc phân tích các số liệu thu thập được Cụ thể đề tài sẽ phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của nông hộ và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay của nông hộ từ đó... lƣợng vốn vay từ nguồn tài chính chính thức của nông hộ ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ để làm đề tài tốt nghiệp của mình 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đề tài muốn tìm ra đâu là các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn chính thức của người dân ở quận Ô Môn và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay của nông hộ Từ đó đề ra giải pháp nhằm giúp các tổ chức tín dụng. .. mở rộng phạm vi tín dụng và phục vụ và đề ra các giải pháp về việc sử dụng vốn góp phần tăng thu nhập cho nông hộ cũng như phát triển kinh tế đời sống địa phương 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng tiếp cận nguồn tín dụng chính thức và việc sử dụng vốn vay của nông hộ ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận nguồn vốn, lượng vốn vay và tác động của. .. Dựa vào những thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng và nguyên nhân phân tích tại mục tiêu 1 và 2 để đề ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng cũng như lượng vốn vay của nông hộ Để từ đó đề ra các giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng việc tiếp cận nguồn tín dụng chính thức và tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn của các hộ nhằm mang lại cho nông hộ nguồn vốn với chi phí thấp, từ. .. biến ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của nông hộ đó là giá trị tài sản của chủ hộ, thu nhập của hộ, giới tính của chủ hộ, dân tộc, đất có bằng đỏ Bên cạnh đó vị 3 trí nghề nghiệp cũng như thâm niên nghề nghiệp cũng có tác động tích cực đến khả năng tiếp cận vốn của nông hộ Em tham khảo được từ đề tài mô hình Probit, các nhân tố cũng như các biến ảnh hưởng đến việc tiếp. .. tín dụng và tác động của tín dụng đối với hộ nghèo ở nông thôn: 1.4.1 Những nghiên cứu trƣớc đây về các yếu tố tác động đến quyết định tiếp cận tín dụng - PGS.TS Lê Khương Ninh và ThS Phạm Văn Hùng, 2010 Các yếu tố quyết định lượng vốn vay tín dụng chính thức của nông hộ ở Hậu Giang” Tác giả đã dùng mô hình Tobit để phân tích 10 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lượng vốn vay được của nông hộ Đó là... hộ ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả và phân tích một số chỉ tiêu kinh tế xã hội, mục đích vay, nhu cần vay, thời hạn vay, mức độ hiệu quả khi sử dụng tiền vay thông qua các khoản thu nhập, chi phí và nhu cầu vốn của hộ - Mục tiêu 2: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận nguồn vốn, lượng vốn vay và tác động của vốn vay đối với đời sống, kinh tế của. .. tiếp cận tín dụng chính thức của người dân Tuy nhiên bài nghiên cứu của em sẽ nghiên cứu rộng hơn không chỉ trong hộ gia đình mà còn có cả mối quan hệ của họ đến bên ngoài, để xem xét việc hộ gia đình có quen biết rộng có ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng và lượng vốn vay của họ hay không - Võ Văn Khúc, 2008 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn tín dụng chính thức và hiệu... vay của nông hộ  Phương pháp sử dụng mô hình Probit và hồi quy tương quan được mô tả như sau: Biến phụ thuộc trong bài này là sự tiếp cận tín dụng và lượng vốn vay từ nguồn tài chính chính thức của nông hộ Ở đây sự tiếp cận được hiểu không chỉ theo nghĩa là nông dân viết đơn xin vay cho NH mà còn hiểu là khả năng được vay và số tiền vay của mỗi hộ có yêu cầu  Bước thứ nhất, để đánh giá khả năng. .. dụng chính thức ở nông thôn và mở rộng thị trường của các tổ chức tín dụng Đồng thời tạo ra được những khả năng vận động tự chủ của hộ với tư cách là một chủ thể kinh tế với sự hỗ trợ của Nhà nước hay các tổ chức quốc tế để người nông dân chủ động xây dựng các mô hình kinh tế của mình Chính vì lí do đó nên em quyết định chọn đề tài Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng tiếp cận tín dụng và ... Phân tích thực trạng tiếp cận nguồn tín dụng thức việc sử dụng vốn vay nông hộ quận Ô Môn, TP Cần Thơ - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận nguồn vốn, lượng vốn vay tác động vốn. .. dựng mô hình kinh tế Chính lí nên em định chọn đề tài Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến khả tiếp cận tín dụng lƣợng vốn vay từ nguồn tài chính thức nông hộ quận Ô Môn, TP Cần Thơ để làm đề tài. .. ngành: Tài – Ngân hàng Tên đề tài: Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến việc tiếp cận nguồn tín dụng lƣợng vốn vay từ nguồn tài chính thức nông hộ quận Ô Môn, TP Cần Thơ NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng và lượng vốn vay từ nguồn tài chính chính thức của nông hộ ở quận ô môn, tp cần thơ, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng và lượng vốn vay từ nguồn tài chính chính thức của nông hộ ở quận ô môn, tp cần thơ, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng và lượng vốn vay từ nguồn tài chính chính thức của nông hộ ở quận ô môn, tp cần thơ

Từ khóa liên quan