Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1.pdf

78 550 1
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2012, 17:00

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 Đồ án tốt nghiệp…Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 1 MARTER OF BUSINESS ADMINITRATION (Bilingual) June Intake, 2009 Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ song ngữ) Nhập học:6/2009 Subject code (Mã môn học): MGT510 Subject name (Tên môn học): QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Assignment No. (Tiểu luận số): Student Name (Họ tên học viên): Nguyễn Huy Bẩy Mã số học viên: E0900077 Đồ án tốt nghiệp…Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 2 TÊN KHOÁ HỌC: Trích ( √ ) vào ô lựa chọn HELP MBA Họ tên học viên: Nguyễn Huy Bẩy Khoá học (Thời điểm nhập học): 6/2009 Môn học: Quản trị chiến lƣợc Mã môn học: MGT510 Họ tên giảng viên: TS. Ravi Varmman Kanniappan Giảng viên hƣớng dẫn: Th.s. Ngô Quý Nhâm Bài tập số: Hạn nộp: 10/01/2011 Số từ: 10.833  Tôi ra.  .  Lưu ý: -  -  Đồ án tốt nghiệp…Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 3 Chƣơng I MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.1. Lý do chọn đề tài: T   . Song ng ,           trong môi tr c tranh toàn c. V Vi Nam âà -nhanh chóng  này,   trong ho  doanh. T th tr trên,  th  v d nh ki th  h và th ti,   yêu c c tr Help v nhi v làm  án t nghi c h viên cao h qun tr kinh doanh, tác gi  tài “Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69 – 1”, làm  án mình. 1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu: 1.2.1. Mục tiêu chung: D vào mô hình Delta Project và b  chi l   giá th tr tình hình ho  s xu kinh doanh c công ty c ph Lilama 69-1, trên c s  tác gi s  giá, nh xét nh i i y, h và thách th c  môi tr trong và ngoài công ty, t  a ra m s nh Đồ án tốt nghiệp…Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 4 gi pháp nh góp ph thúc  ho  s xu kinh doanh c công ty Liama 69 -1  nm 2015 theo mô hình Delta Project và b  chi l. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể:  án -1.  xu, và   xây  ho  Lilama 69  1 m 2015. 1.3. Kết quả dự kiến của luận văn:  theo mô hình Delta P     1,  th                 a 69 -1    1.4. Phạm vi nghiên cứu. Lu vn s  giá chi l s xu kinh doanh hi th và  ra m s nh gi pháp nh góp ph nâng cao hi qu ho  sn xu kinh doanh c Công ty Lilama 69 -1  nm 2015. 1.5. Cấu trúc của luận văn:  Chương I: Giới thiệu.       Lilama 69 - Đồ án tốt nghiệp…Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 5 Chương II: sở lý luận về quản trị chiến lƣợc.  Chương III: Phƣơng pháp nghiên cứu. nh; hthông tin,  . Chương IV: Thực trạng chiến lƣợc kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69 -1. -ôt hình Delta  Chương V: Đánh giá chiến lƣợc kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69 -1.              -c Công ty c-1. Chương VI: Kết luận và một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả chiến lƣợc sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69 -1. Chng này s  giá nh m m, m y chi l ho  s xu kinh doanh hi th,  th trên c s  a ra m s nh gi pháp nh góp ph nâng cao chi l ho  s xu kinh doanh c Công ty c ph Lilama 69 -1  nm 2015. Đồ án tốt nghiệp…Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 6 Chƣơng 2 SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC 2.1. Chiến lƣợc là gì? Trong xu th toàn c hoá kinh t hi nay, vi  v  t t và phát tri là m bài toán vô cùng khó khn  các doanh nghi.  làm  i này thì không gì khác là doanh nghi c ph xây d cho m chi l phát tri kinh doanh phù h,  th ph tri khai, th hi hi qu m   s thành công trong môi tr kinh t  li nh hi nay. V,  l là gì. o ra  th duy nht và n  thng các hot ng khác bii nh  (Quý Nhâm 2010). Theo cho r;   (Chander, A.(1962). N : . Quinn, J, B. (1980). c Johnson và Scholes:  l là  h và ph vi c m t ch v dài h nh giành l th c tranh cho t ch thông qua vi  d các ngu l c nó trong môi tr thay ,    nhu c th tr và tho mãn mong  c các bên h (Johnson, G, Scholes, K. (1999) 2. 2. Tầm quan trọng của Quản trị chiến lƣợc. V coi nh b xng s giúp công , g Đồ án tốt nghiệp…Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 7 2. 3. Quản trị chiến lƣợc là gì? ng ng   (Quý Nhâm. 2010).  [ Lê Thế Giới – Nguyễn Thanh Liêm – Trần Hữu Hải (2007)]. 2. 4. Quy trình quản trị chiến lƣợc. m tám c dù sáu   giá c xem là ánh giá  (Hình. Hình 1: Mô hình quy trình quản trị chiến lƣợc. 2. 5. Lợi ích của Quản trị chiến lƣợc. . [T.J. Andersen,( 2000)]. . [E.J 1. Xác đị nh sứ mạng, mục tiêu và chiến lược hiện tại của tổ chức 2. Phân tích môi trường. 4. Phân tích các nguồn lực của tổ chức 6. Xây dựng các chiến lược 7. Triển khai các chiến lược 3.Xác đị nh các hội và đe dọa 5. Xác đị nh điểm mạnh và điểm yếu 8. Đánh giá kết quả Đồ án tốt nghiệp…Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 8 Zajac, M.S. Kraatz, R,F.Bresser. (2000)].         ; t ; c . [Wilson (1994)]. 2.6. Mô hình căn bản của quản trị chiến lƣợc. Hình 2: Mô hình căn bản của quản trị chiến lƣợc. Mô hình cn b c qu tr chi l bi th các b ti hành trong quá trình qu tr c doanh nghi liên quan  các v  nh: Vi nghiên c th tr trên phng di toàn di, t  giúp cho doanh nghi  hình và xây d chi l trong ho  s xu kinh doanh, c nh vi th thi chi l  m cách hi qu nh,  th s  giá, ki soát vi th thi chi l  hi qu không, t  s ph h xem xét m cách toàn di c quá trình ho  kinh doanh c doanh nghi  Giải pháp khách hàng toàn diện 4 quan điểm khác nhau Tài chính, khách hàng, quá trình nội bộ, học hỏi và tăng trưởng Xem xét tình hình ngoại cảnh và nội bộ sử dụng phép phân tích SWOT Hình thành chiến lược Sứ mệnh, Mục tiêu, Chiến lược, Chính sách Thực thi chiến lược Đánh giá và kiểm soát Chương trình, Ngân sách, Quy trình Hiệu quả Phản hồi Đồ án tốt nghiệp…Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 9 2. 7.Các công cụ đƣợc sử dụng để nghiên cứu quản trị chiến lƣợc. 2. 7.1. Mô hình Delta Project và bản đồ chiến lược. 2. 7.1.1. Mô hình Delta Project. Hình 3: Mô hình Delta Project * Ý nghĩa của mô hình:  Các thành phần cố đị nh vào hệ thống Các giải pháp khách hàng toàn diện Sản phẩm tốt nhất Sứ mệnh kinh doanh Xác đị nh vị trí cạnh tranh cấu ngành Công việc kinh doanh Lịch chiến lược Đổ i mới cải tiến Hiệu quả hoạt động Xác đị nh khách hàng mục tiêu Lịch trình chiên lược cho quá trình thích ứng 4 quan điểm khác nhau Tài chính, Khách hàng, Quá trình nội bộ, Học hỏi và Tăng trưởng Ma trận kết hợp và ma trận hình cột Thử nghiệm và Phản hồi Sơ đồ chiến lược Đồ án tốt nghiệp…Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 10   ; ; . 2.7.2. Bản đồ chiến lƣợc. : T B  chi l các : ; c; các giá ; cvô hình.   c thông tiài chính,    trúc chi phí .   [...]... - Đồ án tốt nghiệp Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 16 Chƣơng 4 CHIẾN LƢỢC KINH DOANH HIỆN THỜI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69 -1 4.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần Lilama 69 -1.  69.1 Nam.... 13 Công ty cô phân thuy iên VIWASEEN 1.355 13 Xi nghiêp dich vu c khi hang hai 1.392 14 Công ty san xuât va TM Viêt My 1.296 Đồ án tốt nghiệp Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 31 Chƣơng 6 KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN... 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 70,150,000,000 70,150,000,000 - - Đồ án tốt nghiệp Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 42 Ph l 2 M S K QU HO NG S XU KINH DOANH C CÔNG TY C PH LILAMA 69-1 T NM 2008  2010 Biểu 1. Báo cáo kết quả sản xuất tóm lƣợc... Cạnh tranh Năm thế lực Sản phẩm Thay thế (của các công ty ở các ngành khác) Cạnh tranh giữa các công ty bán Những nhà cung ứng các khoản đầu vào đầu vào chính Người mua Các cơng ty mới có thể gia nhập ngành Đồ án tốt nghiệp Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 21 Vi... c công ty v cha h lý, cha s phát tri mang tính chi l và b v, t tr xây l chi giá tr l trong t giá tr s l và doanh thu c công ty.  v l v s xu công nghi ch m t trung vào ngành Đồ án tốt nghiệp Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. .. CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 ĐẾN NĂM 2015 T th ình hình ho  s xu kinh doanh c công ty c ph Lilama 69-1, tác gi a ra m s gi pháp nh góp ph nâng cao hi qu ho  s xu kinh doanh c công ty  2015, trên c s công ty c xây d cho mìh m chi l ho  s xu kinh doanh rõ dàng và t trung... - % - 2. Kim ngach xuât khâu 1000 USD 971 971 Ty trong % 100% 100% Đồ án tốt nghiệp Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 4 gi pháp nh góp ph thúc  ho  s xu kinh doanh c công ty Liama 69 -1  nm 2015 theo mơ hình Delta Project và b ... 69-án. 14. Lilama 69--1. 15. Lilama 69--1. Đồ án tốt nghiệp Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 46 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 14,925,000,000 14,925,000,000... khó khn  v công ty. S bi  c giá c th tr c gây  h r l t hot  s xu kinh doanh c công ty. Đồ án tốt nghiệp Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 10 ... 21. Lilama 69-1(2010): Báo cáo k ho  t giai o 2011 -2015. 22. (http://www.hastc.org.vn). 23. http://www .lilama6 9-1.com.vn. 24. http://triviet.wordpress.com. Đồ án tốt nghiệp Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 …… Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)……. 13 2.9. Năm nhiệm vụ phải thực . xu kinh doanh c Công ty c ph Lilama 69 -1  nm 2015. Đồ án tốt nghiệp Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1. tốt nghiệp Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1 ……..Nguyễn Huy Bẩy………………………………………….Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (EV9)…….
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1.pdf, Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1.pdf, Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69-1.pdf, Lý do chọn đề tài: Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu: 1. Mục tiêu chung:, Kết quả dự kiến của luận văn: Phạm vi nghiên cứu., Chiến lƣợc là gì?, Năm nhiệm vụ phải thực hiện trong Quản trị chiến lƣợc., Phân tích ngành., Định vị khách hàng Castomer Targeting. Đổi mới cải tiến. Q trình thích ứng Adaptive Proceses., Hiệu quả sử dụng nhân lực. Hiệu quả sử dụng cơng nghệ: Hiện cơng ty có 182 máy móc thiết bị,, Bản đồ chiến lƣợc hiện tại của cơng ty Lilama 69 -1. Tầm nhìn sứ mệnh, giá trị cốt lõi., Xác định vị trí cạnh tranh. Ngành nghề và phạm vi kinh doanh., Đổi mới, cải tiến. Hiệu quả hoạt động. Giải pháp khách hàng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn