Vận dụng phương pháp thống kê phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Đồng Phú giai đoạn 2004-2009

21 489 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 15:11

Kết quả sản xuất kinh doanh là chỉ tiêu biểu hiện bằng tiền toàn bộ thành quả lao động do những người lao động của đơn vị đó MỤC LỤC CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH .2 I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH .2 1. Khái niệm kết quả sản xuất kinh doanh 2 2. Nguyên tắc xác định các chỉ tiêu 2 CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP THỐNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 9 SẢN XUẤT KINH DOANH .9 II. PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ .10 1. Khái niệm .10 2. Phân loại 10 3. Đặc điểm của phương pháp chỉ số 11 4. Tác dụng của phương pháp chỉ số 11 CHƯƠNG III VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ GIAI ĐOẠN 2004-2009 12 II. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ GIAI ĐOẠN 2004-2009 .13 1. Phương pháp dãy số thời gian 13 2.1 Phân tích biến động của Doanh thu do ảnh hưởng của năng suất lao động bình quân và số lao động bình quân 16 2.2 Phân tích biến động của tổng quỹ lương do ảnh hưởng của tiền lương bình quân tháng và số lao động bình quân17 KẾT LUẬN .19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay xu thế toàn cầu hóa đang bao trùm lên tất cả các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng đang dần chuyển mình trong việc hội nhập kinh tế quốc tế. Điều này đã tạo ra nhiều hội to lớn nhưng cũng đồng thời đặt ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trong môi trường cạnh tranh khó khăn như vậy, chỉ những doanh nghiệp nào hoạt động hiệu quả mới thể tồn tại và phát triển. Và chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Là một sinh viên của ngành thống kê, với mong muốn được áp dụng những phương pháp thống vào thực tiễn và mong muốn hiểu rõ hơn về kết quả sản xuất kinh doanh, em đã chọn đề tài: “ Vận dụng phương pháp thống phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Đồng Phú giai đoạn 2004-2009” Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Trần Quang đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành tốt đề tài này. Tuy nhiên do trình độ còn hạn chế không tránh khỏi các thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng góp của thầy và các bạn. Đề tài gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề lý luận chung về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Chương II: Phương pháp thống phân tích kết quả sản xuất kinh doanh Chương III: Vận dụng phương pháp thống phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Đồng Phú giai đoạn 2004-2009 Sinh viên Trần Thanh Bình 1 CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH +sản+xuất+kinh+doanh+của+công+ty.htm' target='_blank' alt='bảng kết quả sản xuất kinh doanh của công ty' title='bảng kết quả sản xuất kinh doanh của công ty'>KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH quả+sản+xuất+kinh+doanh+của+doanh+nghiệp.htm' target='_blank' alt='phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp' title='phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp'>KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1. Khái niệm kết quả sản xuất kinh doanh Kết quả sản xuất kinh doanh là chỉ tiêu biểu hiện bằng tiền toàn bộ thành quả lao động do những người lao động của đơn vị đó (hoặc lao động làm thuê cho đơn vị ấy) làm ra trong một khoảng thời gian nhất định như một ngày, một tháng, một quý hay một năm. Nó chỉ được xem là kết quả sản xuất của một đơn vị khi: - Nó là kết quả do lao động hữu ích tạo ta - Của những người lao động trong đơn vị đó làm ra trong thời gian tính toán 2. Nguyên tắc xác định các chỉ tiêu - Nguyên tắc thường trú, tính theo lãnh thổ sản xuất - Tính theo thời điểm sản xuất: Sản phẩm được sản xuất ở thời kỳ nào thì tính vào kết quả sản xuất của thời kỳ đó - Tính theo giá thị trường - Tính toàn bộ giá trị sản phẩm: Theo nguyên tắc này cần tính cả giá trị nguyên vật liệu của khách hàng - Tính toàn bộ kết quả sản xuât: Theo nguyên tắc này cần tính vào giá trị sản xuất không chỉ thành phẩm mà cả nửa thành phẩm và sản phẩm dở dang. II. NHÓM CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là những sản phẩm mang lại lợi ích tiêu dùng xã hội được thể hiện là sản phẩm vật chất hoặc sản phẩm dịch vụ. Những sản phẩm này phải phù hợp với lợi ích kinh tế và trình độ văn minh của tiêu dùng xã hội. Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được biểu thị bằng các chỉ tiêu hiện vật và các chỉ tiêu giá trị. Kết quả kinh doanh liên quan trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh, phân tích kết quả cùng với phân tích điều kiện 2 sản xuất kinh doanh giúp ta đánh giá được hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì thế việc phân tích kết quả sản xuất kinh doanh là vô cùng quan trọng và cần thiết. 1. Các chỉ tiêu tính bằng đơn vị hiện vật - Nửa thành phẩm là chỉ tiêu theo dõi kết quả sản xuất của một sản phẩm hoặc một chi tiết sản phẩm. Nửa thành phẩm là kết quả sản xuất đã qua chế biến ở một hoặc một số giai đoạn công nghệ nhưng chưa qua chế biến ở công nghệ giai đoạn cuối cùng trong quy trình công nghệ chế biến sản phẩm. - Chỉ tiêu sản phẩm hoàn thành ( thành phẩm ) là những sản phẩm đã qua chế biến ở tất cả các giai đoạn công nghệ cần thiết trong quy trình chế tạo công nghệ sản phẩm và đã hoàn thành việc chế biến ở giai đoạn cuối cùng, đã qua kiểm tra và đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. - Chỉ tiêu sản phẩm quy ước (Tính theo sản phẩm tiêu chuẩn) phản ánh lượng sản phẩm tính đổi từ các lượng sản phẩm cùng tên nhưng khác nhau về mức độ phẩm chất và quy cách. Sản phẩm quy ước được tính theo công thức : Lượng sản phẩm quy ước = ∑(Lượng sản phẩm hiện vật loại i x hệ số tính đổi) 2. Các chỉ tiêu tính bằng đơn vị tiền tệ. • Chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất (GO) * Khái niệm : Tổng giá trị sản xuất là toàn bộ của cải vật chất và dịch vụ được tạo ra trong một thời kỳ nhất định của doanh nghiệp, thường tính cho một năm. Tổng giá trị sản xuất bao gồm : giá trị những sản phẩm vật chất và giá trị những hoạt động dịch vụ phi vật chất. Mỗi doanh nghiệp thường hoạt động trên nhiều lĩnh vực, vì vậy để tính tổng giá trị sản xuất của doanh nghiệp, thống cần tính ra giá trị sản xuất của từng loại hoạt động của doanh nghiệp, sau đó tổng hợp lại mới chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất. Chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất phản ánh quy mô kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong thời kỳ nghiên cứu, chỉ tiêu này biểu hiện thành tựu hoặc kết quả của tập thể lao động của một doanh nghiệp. Theo hệ thống tài khoản quốc gia (SNA), GO được xác định theo phương pháp xí nghiệp, phương pháp ngành, phương pháp nền kinh tế quốc dân. Để xác định GO của một doanh nghiệp, trong 3 thống sử dụng phương pháp xí nghiệp, GO của doanh nghiệp công nghiệp làm sở để xác định GO của ngành và của nền kinh tế quốc dân. * Về mặt giá trị : GO= C+V+M * Nội dung kinh tế : nhìn chung GO của các ngành bao gồm tổng của 6 nội dung sau + Giá trị thành phẩm đã sản xuất được trong kỳ + Doanh thu đã tiêu thụ trong kỳ các loại gồm: - Bán thành phẩm - Giá trị phụ, phế phẩm, thứ phẩm, phế liệu đã tiêu thụ được trong kỳ (đối với các hoạt động công nghiệp và xây dựng…) - Giá trị phụ, phế phẩm đã tiêu thụ được trong kỳ (đối với sản xuất nông lâm ngư nghiệp) + Chênh lệch giá trị sản xuất dở dang cuối kỳ so với đầu kỳ + Giá trị các công việc được tính theo quy định đặc biệt + Tiền thu được do các hoạt động dịch vụ làm cho bên ngoài + Tiền thuê máy móc, thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất của đơn vị sơ sở; sửa chữa thường xuyên máy móc, thiết bị cho bên ngoài * Ý nghĩa : - Dùng để tính các chỉ tiêu giá trị gia tăng (VA), giá trị tăng thuần (NVA) - Chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất được sử dụng để tính toán hàng loạt các chỉ tiêu hiệu quả khác như: năng suất lao động giá thành, hiệu năng sử dụng lao động . • Chỉ tiêu giá trị gia tăng (VA) * Khái niệm : giá trị gia tăng còn gọi là giá trị tăng thêm là toàn bộ kết quả lao động hữu ích của những người lao động trong đơn vị sở mới sáng tạo ra và giá trị hoàn vốn cố định (khấu hao TSCĐ) trong một khoảng thời gian xác định ( 1 tháng, 1 quý, 1 năm). Nó phản ánh bộ phận giá trị mới được tạo ra của các hoạt động sản xuất hàng hóa và dịch vụ mà những người lao động của đơn vị sở mới 4 làm ra bao gồm phần giá trị cho mình (V), phần cho đơn vị sở và xã hội (M) và phần cho hoàn vốn cố định (KHTSCĐ=C 1 ) * Về mặt giá trị VA= V+M+C 1 * Nội dung kinh tế : chỉ tiêu giá trị gia tăng xét theo yếu tố bao gồm + Thu nhập của người lao động ( TNI của người lao động ) bao gồm các khoản sau : - Tiền lương hoặc thu nhập theo ngày công của người lao động (gồm cả những khoản mà người lao động nhận được do phân phối theo số lượng hoặc chất lượng lao động dưới hình thức bằng tiền hoặc bằng hiện vật) - Các khoản thu ngoài lương hoặc thu nhập theo ngày công của người lao động như tiền ăn trưa, tiền bồi dưỡng hoặc phụ cấp ca ba, chi lương trong ngày nghỉ việc, tiền thưởng các loại như: thưởng cho phát minh sáng kiến, tiết kiệm vật tư, thưởng năng suất; chi cho học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ… mà đơn vị sở trả trực tiếp cho người lao động. - Phụ cấp độc hại; phụ cấp đắt đỏ; phụ cấp đi công tác( tiền lưu trú) - Các khoản thu mà người chủ sử dụng lao động nộp thay cho người lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí hỗ trợ hoạt động công đoàn… + Thu nhập lần đầu của đơn vị sở - Lợi nhuận trả tiền vay ngân hàng - Lợi nhuận còn lại của đơn vị sở + Thu nhập lần đầu của chính phủ - Thuế sản xuất bao gồm tất cả các loại thuế đánh vào sản xuất như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu . - Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, các khoản phải thu, phải nộp nhà nước +Khấu hao tài sản cố định : giá trị khấu hao tài sản cố định phát sinh trong năm được coi là một bộ phận giá trị gia tăng của doanh nghiệp. 5 * Ý nghĩa : Chỉ tiêu giá trị gia tăng phản ánh tổng hợp toàn bộ thành quả của đơn vị trong một thời gian nhất định. Nó là sở để doanh nghiệp thực hiện tái sản xuất mở rộng, cải thiện đời sống người lao động và là sở để tính thuế VAT thay cho thuế doanh thu. Chỉ tiêu VA được tính theo phương pháp SNA, là một bộ phận của giá trị sản xuất của doanh nghiệp, là sở để tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tổng sản phẩm quốc dân (GNP) của nền kinh tế quốc dân. Nó phản ánh phần giá trị mới sáng tạo ra của từng doanh nghiệp đóng góp vào chỉ tiêu chung của nền kinh tế Ưu điểm của chỉ tiêu VA đã loại trừ được sự tính toán trùng lặp của chỉ tiêu GO, đảm bảo tính chất so sánh tốt hơn • Chỉ tiêu doanh thu * Khái niệm : doanh thu là chỉ tiêu tổng hợp tính bằng tiền bao gồm toàn bộ giá trị sản phẩm mà doanh nghiệp đã tiêu thụ và thu tiền về trong một thời kỳ dưới dạng tiền mặt hay thông qua chuyển khoản ở ngân hàng. * Nội dung kinh tế : chỉ tiêu doanh thu được tính theo giá hiện hành bao gồm: - Giá trị sản phẩm vật chất và các dịch vụ đã hoàn thành được tiêu thụ ngay trong kỳ báo cáo. - Giá trị sản phẩm vật chất hoàn thành trong các kỳ trước tiêu thụ được trong kỳ báo cáo. - Giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ hoàn thành đã giao cho người mua trong kỳ trước và nhận được thanh toán trong kỳ báo cáo. - Mức độ khác : doanh thu thuần là tổng doanh thu bán hàng đã trừ các khoản giảm trừ như thuế, thuế sản xuất, giảm giá hàng, các khoản đền bù sửa chữa hàng hư hỏng còn trong thời gian bảo hành. Doanh thu thuần là chỉ tiêu dùng để tính lãi lỗ kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. * Ý nghĩa : doanh thu là chỉ tiêu dùng để đánh giá quan hệ 5tài chính, xác định lỗ lãi hiệu quả kinh doanh, đồng thời đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và xác 6 định số vốn đã thu hồi. Chỉ tiêu này tác dụng khuyến khích chẳng những ở khâu sản xuất tăng thêm số lượng, chất lượng mà còn cả ở khâu tiêu thụ. • Chỉ tiêu lợi nhuận * Khái niệm : lợi nhuận là chỉ tiêu phản ánh phần giá trị thặng dư hoặc mức hiệu quả kinh doanh mà đơn vị thu được từ các hoạt động kinh doanh * Nội dung kinh tế : a. Lợi nhuận thu được từ kết quả tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ của đơn vị sở b. Lợi nhuận thu từ kết quả hoạt động tài chính. - Lợi nhuận gửi tiết kiệm ngân hàng - Lợi nhuận cho vay vốn - Lợi nhuận do vốn góp liên doanh - Lợi nhuận mua chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, ngoại tệ - Lợi nhuận cho thuê tài sản - Lợi nhuận kinh doanh bất động sản c. Lợi nhuận thu từ kết quả hoạt động bất thường như : - Lợi nhuận do nhượng bán thanh lý tài sản cố định - Tiền thu được do phạt vi phạm hợp đồng - Thu được các khoản nợ khó đòi đã xóa sổ Trong 3 bộ phận nói trên lợi nhuận thu từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tổ chức hạch toán doanh nghiệp thường tính các chỉ tiêu lợi nhuận sau : + Lợi nhuận gộp (LG) là chỉ tiêu lợi nhuận chưa trừ đi chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng, hay nói cách khác chỉ tiêu lợi nhuận chưa trừ đi các khoản chi phí tiêu thụ. + Lợi nhuận thuần trước thuế (LT) là chỉ tiêu lợi nhuận sau khi đã trừ đi các khoản chi phí tiêu thụ. + Lợi thuần sau thuế (L) là chỉ tiêu lợi nhuận sau khi đã trừ đi thuế thu nhập của doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước. 7 * Ý nghĩa : lợi nhuận là chỉ tiêu phản ánh một trong mục tiêu quan trọng về kinh doanhdùng để tính các chỉ tiêu kinh tế như : mức lợi nhuận bình quân mỗi lao động, mức doanh lợi cả vốn . Lợi nhuận quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 8 CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP THỐNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH I. PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN 1. Khái niệm Dãy số thời gian là dãy các trị số thống được sắp xếp theo thứ tự thời gian Cho phép nghiên cứu xu hướng biến động của hiện tượng qua thời gian từ đó tìm ra tính quy luật của sự phát triển đồng thời dự đoán các mức độ của hiện tượng trong tương lai 2 .Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian • Mức độ bình quân theo thời gian: phản ánh mức đại biểu của các mức độ tuyệt đối trong dãy số thời gian. Chỉ tiêu này thể cho chúng ta tính được giá trị bình quân của các chỉ tiêu như GO, doanh thu… từ đó đánh giá mức độ đại biểu qua thời gian • Lượng tăng ( giảm) tuyệt đối: phản ánh mức độ của hiên tượng giữa hai thời gian nghiên cứu đã tăng hay giảm một lượng tuyệt đối là bao nhiêu. Chỉ tiêu này dùng để tính toán giá trị tăng tuyệt đối của các chỉ tiêu kết quả hay nói cách khác đây là kết quả của sự so sánh bằng phép trừ • Tốc độ phát triển: phản ánh xu hướng phát triển của hiện tượng qua thời gian. Chỉ tiêu này cho chúng ta nghiên cứu rõ sự phát triển của các chỉ tiêu kết quả, qua đó chúng ta thể thấy rõ xu hướng biến động của kết quả sản xuất kinh doanh • Tốc độ tăng giảm: phản ánh mức độ của hiện tượng nghiên cứu giữa hai thời gian đã tăng hay giảm bao nhiêu lần (%). Chỉ tiêu này thể dùng để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh kì nghiên cứu so với kì gốc tăng giảm như thế nào • Giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng giảm: phản ánh ứng với 1% giá trị tăng (giảm) của tốc độ tăng giảm liên hoàn thì tương ứng với một trị số tuyệt đối là bao nhiêu 9 [...]... sản xuấtkinh doanh Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã niêm yết và chính thức giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2007, với mã giao dịch là DPR, 43 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu II VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ GIAI ĐOẠN 2004-2009 1 Phương pháp dãy số thời gian Bảng 1: Doanh. .. III VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ GIAI ĐOẠN 2004-2009 I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ Tiền thân là đồn điền Phú Riềng, kết quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam từ năm 1927 Là vùng đất đỏ Bazan khí hậu và địa chất phù hợp với phát triển cây cao su nhưng cũng là nơi truyền thống. .. 7,038 7,288 Biểu đồ : Biến động của doanh thu công ty cao su Đồng Phú giai đoạn 2004-2009 Từ kết quả của bảng 2 và đồ thị 1 ta thể thấy rõ được sự biến động của doanh thu công ty giai đoạn 2004-2009 Doanh thu bình quân cả giai đoạn là 585,93 tỷ đồng, lượng tăng bình quân là 63,94 tỷ đồng, tốc độ phát triển bình quân 14 là 113,4 % Trong giai đoạn này doanh thu của công ty xu hướng tăng dần theo thời... diện tích trên 10.000 ha cao su, với gần 8.000 ha vườn cây đang cho khai thác Diện tích vườn cây cao su thuộc quyền quản lý của 6 nông trường: 1 Nông trường cao su An Bình 2 Nông trường cao su Tân Lập 3 Nông trường cao su Tân Lợi 4 Nông trường cao su Tân Thành 5 Nông trường cao su Thuận Phú 6 Nông trường cao su Tân Hưng Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo... việc xuất khẩu cao su gặp rất nhiều khó khăn Chính các nguyên nhân trên đã làm cho doanh thu công ty năm 2009 giảm 6,19% so với năm 2008 2 Phương pháp chỉ số Bảng 3: Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cao su Đồng Phú 15 năm 2008 và 2009 Chỉ tiêu 1 Doanh thu 2 Lao động bình quân 3 Tổng quỹ lương ĐVT Tỷ đồng Người Tỷ đồng Năm 2008 728,8 3935 278,91 Năm 2009 683,7 3969 243,3 2.1 Phân tích biến động của. .. Bản Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29/12/2006 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp Vốn điều lệ của Công ty là 430 tỷ đồng Để đạt mục tiêu xây dựng Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú phát triển ổn định và tăng sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới Công ty đã và đang triển khai một số dự án đầu tư nhằm mở rộng quy mô và đa dạng hóa ngành nghề sản. .. GIAI ĐOẠN 2004-2009 1 Phương pháp dãy số thời gian Bảng 1: Doanh thu công ty cổ phần cao du Đồng Phú giai đoạn 2004-2009 Năm Doanh thu ( tỷ đồng) 2004 364 2005 433,19 13 2006 602,1 2007 703,8 2008 728,8 2009 683,7 Bảng 2: Biến động doanh thu công ty cao su Đồng Phú giai đoạn 2004-2009 Năm Doanh thu Lượng tăng Tốc độ phát Tốc độ tăng (tỷ đồng) giảm tuyệt đối triển (%) giảm (%) δi 2004 2005 2006 2007 2008... này,với thế mạnh về khai thác và trồng cây cao su lãnh đạo công ty cao su Đồng Phú đã các biện pháp, bước đi đúng đắn để đẩy mạnh xuất khẩu cao su thiên nhiên Chính vì thế mà doanh thu của công ty trong giai những năm này tăng lên mạnh mẽ Tiếp đà tăng lên của những năm trước đó năm 2007-2008 doanh thu của công ty vẫn không ngừng tăng lên, tuy vậy tốc độ tăng không cao như những năm trước, cụ thể năm 2007... tiêu kết quả sản xuất kinh doanh Trong quá trình làm, đề án không thể tránh khỏi sai sót, em rất mong được sự chỉ bảo của thầy 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Giáo trình Lý thuyết thống – ĐH Kinh tế quốc dân Đồng chủ biên: PGS.TS Trần Ngọc Phác – TS Trần Thị Kim Thu 2 Giáo trình thống kinh doanh – ĐH Kinh tế quốc dân Đồng chủ biên: GS.TS Phạm Ngọc Kiểm – PGS.TS Nguyễn Công Nhự 3 Báo cáo kết quả sản xuất. .. 18 KẾT LUẬN Qua các phân tích bản biến động của các chỉ tiêu kết quả ta thấy rõ được công ty cổ phần cao su Đồng Phú hoạt động tương đối hiệu quả Doanh nghiệp cần phát huy tốt các thế mạnh của mình cũng như tìm cách khắc phục các hạn chế một cách tối đa Ngày nay, trong môi trường cạnh trang khốc liệt, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải không ngừng đánh giá các kết quả hoạt động của
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp thống kê phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Đồng Phú giai đoạn 2004-2009, Vận dụng phương pháp thống kê phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Đồng Phú giai đoạn 2004-2009, Vận dụng phương pháp thống kê phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Đồng Phú giai đoạn 2004-2009, Các chỉ tiêu tính bằng đơn vị hiện vật Các chỉ tiêu tính bằng đơn vị tiền tệ., Phân loại

Từ khóa liên quan