Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lượng đào tạo tại đại học ngoại ngữ

225 1,028 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2015, 16:48

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC-------o0o-------VŨ XUÂN HỒNGNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝCHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI ĐẠI HỌCNGOẠI NGỮ QUÂN SỰLUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤCHÀ NỘI - 2010 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC--------o0o--------VŨ XUÂN HỒNGNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝCHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI ĐẠI HỌCNGOẠI NGỮ QUÂN SỰChuyên ngành : Quản lý giáo dụcMã số :62.14.05.01LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤCNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:1- PGS.TS.Trần Khánh Đức2- TS. Phạm Văn LâmHÀ NỘI - 2010 1DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮTBĐCL:Bảo đảm chất lƣợngBỘ GD&ĐT:Bộ Giáo dục và Đào tạoBQP:Bộ Quốc phòngĐHNNQS:Trƣờng Đại học Ngoại ngữ Quân sựĐHQGHN:Trƣờng Đại học Quốc gia Hà NộiGDĐH:Giáo dục đại họcKLTN:Khóa luận tốt nghiệpNCKH:Nghiên cứu khoa họcQĐNDVN:Quân đội Nhân dân Việt NamQLCL:Quản lý chất lƣợngQLCLĐT:Quản lý chất lƣợng đào tạoQLCLĐTĐH:Quản lý chất lƣợng đào tạo đại họcQLCLĐTNN:Quản lý chất lƣợng đào tạo ngoại ngữQLCLTT:Quản lý chất lƣợng tổng thểQLGD:Quản lý giáo dụcQLHV:Quản lý học viênSQNNQS:Sĩ quan ngoại ngữ quân sự 2DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG, BIỂU ĐỒA. DANH MỤC HÌNH VẼTrang1- Hình 1.1. Sơ đồ các chức năng cơ bản của quản lý .................................... 262- Hình 1.2. Mô hình quản lý quá trình đào tạo ............................................. 283- Hình 1.3. Sơ đồ các cấp độ quản lý chất lƣợng .......................................... 384- Hình 1.4. Mô hình C.I.P.O ......................................................................... 455- Hình 1.5. Sơ đồ vòng tròn quản lý chất lƣợng P.D.C.A của Deming ........ 466- Hình 1.6. Mô hình QLCLĐTĐH theo quan điểm QLCLTT ..................... 557- Hình 1.7. Định hƣớng xây dựng mô hình QLCLĐT tại ĐHNNQS .......... 598- Hình 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của ĐHNNQS ........................................ 729- Hình 2.2. Sơ đồ hệ thống quản lý học viên ................................................ 9310- Hình 2.3. Sơ đồ Mô hình QLCLĐT hiện tại của ĐHNNQS....................10011-Hình 3.1. Sơ đồ mô hình QLCLĐT theo QLCLTT tại ĐHNNQS ........ 11012-Hình 3.2.Mô hình nhân cách SQNNQS………………………………...12213-Hình 3.3.Sơ đồ triển khai nhóm giải pháp………………………….......144B- DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU1- Bảng 2.1. Kết quả học tập của học viên trong 3 năm 2005-2008 ........... 762- Bảng 2.2. Thống kê số lƣợng đề tài NCKH của giảng viên ..................... 763- Bảng 2.3. Thống kê số lƣợng đề tài NCKH và KLTN của học viên ....... 774- Bảng 2.4. So sánh kết quả tuyển sinh các trƣờng ĐHNN khu vực HN ... 795- Bảng 2.5.1. Kết quả khảo sát GV về thực trạng công tác tuyển sinh ......... 796- Bảng 2.5.2. Kết quả khảo sát HV về thực trạng công tác tuyển sinh ......... 797- Bảng 2.6. Thống kê số lƣợng, chất lƣợng đội ngũ giảng viên ................ 818- Bảng 2.7.1. Kết quả khảo sát GV về thực trạng đội ngũ ............................ 829- Bảng 2.7.2. Kết quả khảo sát HV về thực trạng đội ngũ ............................ 8210-Bảng 2.8.1.Kết quả khảo sát GV về thực trạng QL mục tiêu đào tạo ...... 8411-Bảng 2.8.2.Kết quả khảo sát HV về thực trạng QL mục tiêu đào tạo ....... 8412-Bảng 2.9.1.Kết quả khảo sát GV về thực trạng quản lý nội dung CT....... 8613-Bảng 2.9.2.Kết quả khảo sát HV về thực trạng quản lý nội dung CT....... 87Formatted: French (France) 314-Bảng 2.10.1. Kết quả khảo sát GV về thực trạng điều kiện bảo đảm ….8915- Bảng 2.10.2. Kết quả khảo sát HV về thực trạng điều kiện bảo đảm….8916- Bảng 2.11.1. Kết quả khảo sát GV về thực trạng quản lý PP dạy học ..... 9117- Bảng 2.11.2. Kết quả khảo sát HV về thực trạng quản lý PP dạy học ..... 9118- Bảng 2.12.1. Kết quả khảo sát GV về thực trạng công tác QLHV .......... 9419- Bảng 2.12.2. Kết quả khảo sát HV về thực trạng công tác QLHV .......... 9520- Bảng 2.13.1. Kết quả khảo sát GV về thực trạng kiểm tra, đánh giá .... 9721- Bảng 2.13.2. Kết quả khảo sát HV về thực trạng kiểm tra, đánh giá ..... 9722- Bảng 3.1. Kết quả xin ý kiến chuyên gia về mô hình ........................... 14523- Bảng 3.2. Kết quả xin ý kiến chuyên gia về các giải pháp.................... 14624- Bảng 4.1. Phân loại chất lƣợng điểm các lớp trƣớc thử nghiệm ........... 15025- Bảng 4.2. Phân phối tần suất kết quả điểm trƣớc thử nghiệm............... 15126- Bảng 4.3. Thống kê kết quả điểm thử nghiệm giai đoạn 1 ................... 15327- Bảng 4.4. Phân phối tần suất kết quả điểm thử nghiệm giai đoạn 1 ..... 15428- Bảng 4.5. Thống kê kết quả điểm thử nghiệm giai đoạn 2 ................... 15629- Bảng 4.6. Phân phối tần suất kết quả điểm giai đoạn 2......................... 15630- Bảng 4.7. So sánh kết quả điểm của 3 giai đoạn thử nghiệm................ 15831- Bảng 4.8. So sánh tần suất kết quả điểm của 3 giai đoạn thử nghiệm.. 15932- Bảng 4.9. Phân phối các tham số đặc trƣng về điểm sau thử nghiệm ... 16033- Bảng 4.10. Kết quả thăm dò giảng viên, cán bộ sau quả thử nghiệm ... 16234- Bảng 4.11. Kết quả thăm dò học viên sau quả thử nghiệm .................... 163C- DANH MỤC BIỂU ĐỒ1- Biểu đồ 4.1 So sánh chất lƣợng đào tạo các lớp trƣớc TN..................... 1512- Biểu đồ 4.2. So sánh mức độ tiến bộ của các lớp sau TN giai đoạn 1 .... 1543- Biểu đồ 4.3. So sánh mức độ tiến bộ của các lớp sau TN giai đoạn 2 .... 157 4DANH MỤC PHỤ LỤCSố TTTrang1- Phụ lục số 1: Mẫu phiếu xin ý kiến GV, CBQL về thực trạng QLCL . 1822- Phụ lục số 2: Mẫu phiếu thăm dò ý kiến HV về thực trạng QLCL…..1853- Phụ lục số 3: Mẫu phiếu xin ý kiến về mô hình và các giải pháp.........1884- Phụ lục số 4: Mẫu phiếu dự giờ của giảng viên .................................. 1905- Phụ lục số 5: Mẫu phiếu hỏi học viên sau môn học ............................. 1916- Phụ lục số 6: Mẫu phiếu hỏi học viên sau giờ học ............................... 1927- Phụ lục số 7: Mẫu phiếu xin ý kiến các đơn vị trong toàn quân .......... 1938- Phụ lục số 8: Mẫu phiếu chấm điểm thi giảng viên giỏi ...................... 1959- Phụ lục số 9: Mẫu phiếu xin ý kiến về kết quả thử nghiệm .................... 19610- Phụ lục số 10: Nội dung chi tiết 3 giải pháp thử nghiệm ...................... 19811- Phụ lục số 11: Chức trách nhiệm vụ các thành viên trong Trƣờng ....... 20312- Phụ lục số 12: Nội dung bộ tiêu chí chuẩn đánh giá CLĐT.................. 21013- Phụ lục số 13: Nội dung chi tiết mô hình nhân cách HV tốt nghiệp ..... 21214- Phụ lục số 14: Bảng thống kê kết quả khảo sát cán bộ, giảng viên ...... 21315- Phụ lục số 15: Bảng thống kê kết quả khảo sát học viên ...................... 218 5MỤC LỤCTrangDANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT, HÌNH VẼ, BẢNG, BIỂU ĐỒ, PHỤ LỤC,MỤC LỤCMỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài......................................................................................... 82. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 103. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................. 104. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ............................................................ 115. Giả thuyết khoa hoc .................................................................................... 116. Giới hạn đề tài ............................................................................................. 117. Những luận điểm bảo vệ ............................................................................ 118. Những đóng góp mới của luận án ............................................................. 129. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu ........................................ 1210. Kết cấu luận án.......................................................................................... 13CHƢƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH QUẢN LÝCHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề .............................................................. 151.2. Một số khái niệm cơ bản ....................................................................... 211.2.1. Mô hình, mô hình quản lý giáo dục ...................................................... 211.2.2. Quản lý .................................................................................................. 251.2.3. Đào tạo, quá trình đào tạo ..................................................................... 271.2.4. Chất lƣợng, chất lƣợng đào tạo ............................................................. 291.3.Cơ sở lý luận về quản lý chất lƣợng đào tạo ........................................ 361.3.1. Quản lý chất lƣợng đào tạo ................................................................... 361.3.2. Các cấp độ quản lý chất lƣợng đào tạo ................................................. 371.3.3. Hệ thống quản lý chất lƣợng đào tạo . .................................................. 391.3.4. Các lĩnh vực quản lý chất lƣợng đào tạo. ............................................ 401.4.Các mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo ............................................. 421.4.1. Mô hình ISO 9000 ................................................................................ 43 61.4.2. Mô hình các yếu tố tổ chức (SEAMEO) ................................................ 431.4.3. Mô hình bảo đảm chất lƣợng (C.I.P.O) ................................................. 441.4.4. Mô hình quản lý chất lƣợng tổng thể ( QLCLTT ) ............................... 461.5. Áp dụng quan điểm QLCLTT vào QLCLGDĐH.................................. 541.6. Định hƣớng xây dựng mô hình QLCLĐT tại ĐHNNQS ...................... 58Kết luận chƣơng 1 ............................................................................... 60CHƢƠNG 2:KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TRẠNGQUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO TẠI ĐẠI HỌCNGOẠI NGỮ QUÂN SỰ2.1. Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm chất lƣợng đào tạo đại học. ............. 612.1.1. Bảo đảm chất lƣợng đào tạo đại học ở một số quốc gia ....................... 612.1.2. Mô hình QLCLGD theo QLCLTT và ISO ở một số trƣờng đại học ... 652.1.3. Hệ thống chuẩn đánh giá trình độ ngoại ngữ phổ biến trên thế giới .... 662.1.4. Bảo đảm chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ của quân đội một số nƣớc ...... 692.2. Khái quát về Đại học Ngoại ngữ Quân sự ............................................ 702.2.1. Tổ chức, biên chế. ................................................................................. 712.2.2. Chức năng, nhiệm vụ. .......................................................................... 722.2.3. Loại hình, quy mô đào tạo. ................................................................... 742.2.4. Thực trạng hoạt động đào tạo tại ĐHNNQS. ....................................... 752.3. Thực trạng quản lý chất lƣợng đào tạo tại ĐHNNQS ......................... 772.3.1. Thực trạng quản lý chất lƣợng đầu vào ................................................ 782.3.2. Thực trạng quản lý chất lƣợng quá trình đào tạo .................................. 902.3.3. Thực trạng quản lý chất lƣợng đầu ra ................................................... 962.4.Mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo hiện tại của ĐHNNQS…………992.5. Sự cần thiết tổ chức áp dụng quan điểm QLCLTT vào QLCLĐTtại ĐHNNQS ................................................................................................ 1002.5.1. Nhu cầu về chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ của Quân đội .................... 1002.5.2. Điều thuận lợi để áp dụng quan điểm QLCLTT vào QLCLĐTtại ĐHNNQS ................................................................................................ 101Kết luận chƣơng 2 ............................................................................ ..103 7CHƢƠNG 3: MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO VÀ CÁCGIẢI PHÁP TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TẠI ĐẠI HỌCNGOẠI NGỮ QUÂN SỰ3.1. Những nguyên tắc đề xuất mô hình .................................................... 1043.2. Mô hình QLCLĐT theo quan điểm QLCLTT tại ĐHNNQS ............ 1063.3. Tổ chức xây dựng nhóm giải pháp triển khai mô hình ....................... 1113.3.1.Xây dựng điều kiện quản lý chất lƣợng tổng thể ................................. 1113.3.2.Quản lý chất lƣợng đầu vào ................................................................. 1203.3.3.Quản lý chất lƣợng quá trình đào tạo................................................... 1313.3.4.Quản lý chất lƣợng đầu ra .................................................................... 1373.4. Xin ý kiến chuyên gia về mô hình và các giải pháp triển khai ............ 144Kết luận chƣơng 3 ............................................................................. 147CHƢƠNG 4:KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC GIẢI PHÁP4.1. Tổ chức thử nghiệm ............................................................................. 1484.2. Xây dựng quy trình thử nghiệm ........................................................... 1494.3. Phân tích kết quả thử nghiệm .............................................................. 1534.3.1.Phân tích kết quả về mặt định lƣợng ................................................... 1534.3.2.Phân tích kết quả đánh giá thƣ̉ nghiê ̣m qua phiếu thăm dò ................ 161Kết luận chƣơng 4 ............................................................................... 165KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ....................................................................... 166DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ....................................................... 169DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................... 170PHỤ LỤC ........................................................................................................ 182 8MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiXu thế hội nhập và toàn cầu hoá đã và đang mang lại cho các quốc gianhững thời cơ và thách thức trong hợp tác và cạnh tranh. Nhân tố quyết định thànhcông hay thất bại chính là chất lƣợng của hàng hoá hay dịch vụ. Chất lƣợng đƣợcquyết định bởi nhiều yếu tố trong đó nguồn nhân lực đóng vai trò hạt nhân. Do vậychất lƣợng của giáo dục- đào tạo đang là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội,đặc biệt là chất lƣợng giáo dục đại học.Nghị quyết số 37/2004 QH 10 của Quốc hội về giáo dục và đào tạo đã đánhgiá về tình hình giáo dục thời gian qua: “…Chất lƣợng giáo dục còn nhiều yếu kém,bất cập, hiệu quả giáo dục còn thấp chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đào tạo nguồnnhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nƣớc..” [105,tr.102]. Quốc hội đãgiao cho Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đổi mới giáo dục, mở rộng quan hệ hợp tác,nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, mở rộng một cách hợp lý quy mô giáo dụcđại học, tạo sự chuyển biến cơ bản về chất lƣợng giáo dục đại học, đổi mới toàndiện công tác quản lý nhà nƣớc về giáo dục theo hƣớng phân cấp rõ ràng về tráchnhiệm, quyền hạn, lấy việc quản lý chất lƣợng làm nhiệm vụ trọng tâm.Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, ngày 2 tháng 11 năm 2005 Chính phủđã ra Quyết định số 14/2005/NQ-CP về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đạihọc Việt Nam giai đoạn 2006-2020. Nghị quyết nhấn mạnh: “Đổi mới cơ bản vàtoàn diện giáo dục đại học, tạo chuyển biến cơ bản về chất lƣợng, hiệu quả và quymô, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, hộinhập quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân…Gắn kết chặt chẽ đổi mới giáo dụcđại học với chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh vànhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao của đất nƣớc.” [17, tr.43-44]. Nhấn mạnh vaibảo đảm chất lƣợng đào tạo đại học, Nghị quyết 14 cũng đã đề ra phƣơng hƣớng:“Xây dựng và hoàn thiện các giải pháp bảo đảm chất lƣợng và hệ thống kiểm địnhgiáo dục đại học…”.Thực hiện chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc, Bộ Quốc phòng đã chấn chỉnhvà củng cố hệ thống các trƣờng đại học trong Quân đội, đƣa Nhà trƣờng quân sự 9hoà nhập hệ thống giáo dục quốc dân, từng bƣớc triển khai công tác quản lý chấtlƣợng đào tạo. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo xây dựng “Bộ tiêu chí đánh giá chấtlƣợng và điều kiện bảo đảm chất lƣợng đào tạo đại học trong hệ thống trƣờng quânđội”, mục đích nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo đại học của hệthống nhà trƣờng quân đội.Đại học Ngoại ngữ Quân sự- ĐHNNQS (trƣờng Đại học Ngoại ngữ Quân sự- BQP) là thành viên trong hệ thống Nhà trƣờng Quân đội, là cơ sở duy nhất đàotạo cử nhân ngoại ngữ quân sự với bốn ngôn ngữ chính: Nga, Anh, Pháp, TrungQuốc. Mục tiêu đào tạo của Nhà trƣờng cũng giống nhƣ các trƣờng đại học kháctrong Quân đội là “ mục tiêu kép”: đào tạo sĩ quan và đào tạo chuyên ngành bậcđại học (cử nhân ngoại ngữ quân sự). Trong khoá học 4 năm, học viên đƣợc rènluyện, giáo dục chính trị tƣ tƣởng và trang bị những kiến thức quân sự cơ bản đểtrở thành sĩ quan, đồng thời đƣợc trang bị những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, vềngành học để đạt trình độ đại học ngoại ngữ chuyên ngành quân sự.Sau hơn 20 năm xây dựng và trƣởng thành Nhà trƣờng đã phát triển về nhiềumặt, đã đào tạo đƣợc một số lƣợng lớn nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ xây dựngquân đội, xây dựng kinh tế và phục vụ cho nhu cầu xã hội của đất nƣớc. Do nhữngkhó khăn của quân đội và đất nƣớc, trong thời gian qua Nhà trƣờng chƣa đƣợcquan tâm và đầu tƣ thích đáng, chất lƣợng đào tạo chƣa ngang tầm với yêu cầunhiệm vụ, đội ngũ giảng viên chƣa đáp ứng đƣợc về số lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng,chƣơng trình còn chậm đổi mới, phƣơng pháp giảng dạy và phƣơng tiện còn lạchậu, cơ sở vật chất xuống cấp, chất lƣợng đầu vào chƣa cao, chất lƣợng học viêntốt nghiệp chƣa đáp ứng đƣợc mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao củaBQP.Tồn tại trên do nhiều nguyên nhân, nhƣng một nguyên nhân chính là côngtác quản lý chất lƣợng đào tạo chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, Nhà trƣờng chƣaxây dựng đƣợc mô hình quản lý chất lƣợng phù hợp với đặc thù môi trƣờng sƣphạm quân sự đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ, chƣa đề xuất đƣợc những giảipháp quản lý chất lƣợng đào tạo hiệu quả, chƣa tiếp cận và kịp thời đổi mới theoxu hƣớng quản lý hiện đại. 10Hiện tại trên thế giới và ở Việt Nam đã có nhiều trƣờng đại học, nhiều cơ sởđào tạo đã và đang nghiên cứu, lựa chọn những giải pháp nâng cao chất lƣợng đàotạo bằng việc áp dụng những mô hình quản lý hiện đại vào quản lý chất lƣợng đàotạo sao cho phù hợp với mục tiêu đào tạo và hoàn cảnh thực tiễn của mỗi trƣờng.Trong Quân đội đã có nhiều công trình nghiên cứu nhằm nâng cao chất lƣợng đàotạo sĩ quan trong hệ thống các trƣờng đại học quân sự, nhƣng chƣa có công trìnhnào đề cập tới xây dựng mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo tại ĐHNNQS. Xuấtphát từ lý do trên tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lýchất lƣợng đào tạo tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự ”, với mong muốn góp phầnnâng cao chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ của Nhà trƣờng, cung cấp cho Quân độingày càng nhiều sĩ quan giỏi về ngoại ngữ, thạo về chỉ huy điều hành, có quanđiểm lập trƣờng vững vàng, có sức khỏe tốt , trung thành với lợi ích của Tổ quốc,của nhân dân, góp phần tích cực xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinhnhuệ và từng bƣớc hiện đại.2. Mục đích nghiên cứuXây dựng đƣợc mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo theo quan điểmQLCLTT và đề xuất các giải pháp triển khai mô hình áp dụng cho quá trình đàotạo sĩ quan ngoại ngữ quân sự (SQNNQS) tại ĐHNNQS nhằm từng bƣớc nâng caochất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng Quân đội tronggiai đoạn cách mạng mới.3. Nhiệm vụ nghiên cứu3.1. Nghiên cứu lý luận về quản lý chất lƣợng đào tạo và mô hình quản lýchất lƣợng đào tạo đại học làm cơ sở đề xuất mô hình quản lý chất lƣợng đào tạovà các giải pháp triển khai mô hình.3.2. Phân tích kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm chất lƣợng đào tạo và môhình bảo đảm chất lƣợng đào tạo.3.3. Đánh giá thực trạng quản lý chất lƣợng đào tạo SQNNQS tại ĐHNNQS.3.4. Đề xuất mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo theo quan điểm QLCLTTvà các giải pháp triển khai mô hình áp dụng cho đào tạo SQNNQS. 113.5. Kiểm chứng tính đúng đắn và tính khả thi của mô hình và các giải pháp.4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu4.1. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động đào tạo SQNNQS tại ĐHNNQS.4.2. Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác quản lý chất lƣợng đào tạo SQNNQStại ĐHNNQS.5. Giả thuyết khoa họcNếu xây dựng đƣợc mô hình QLCLĐT theo quan điểm QLCLTT và đề xuấtcác giải pháp triển khai phù hợp thì sẽ từng bƣớc bảo đảm và nâng cao chất lƣợngđào tạo đội ngũ SQNNQS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ củng cố an ninh quốc phòngvà bảo vệ Tổ quốc.6. Giới hạn đề tàiLuận án chỉ tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về bảo đảm chất lƣợng đàotạo đại học, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ, đềxuất mô hình QLCLĐT (trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ bậc đại học) theo quanđiểm QLCLTT và các giải pháp triển khai mô hình áp dụng cho đối tƣợng đào tạoSQNNQS tại ĐHNNQS.7. Những luận điểm bảo vệ7.1. Áp dụng quan điểm của mô hình quản lý chất lƣợng tiên tiến vào quảnlý giáo dục sẽ nâng cao chất lƣợng đào tạo nói chung, đào tạo SQNNQS nói riêng.7.2. Những kinh nghiệm quốc tế sẽ là bài học để tham khảo trong quá trìnhxây dựng mô hình QLCLĐT tại ĐHNNQS.7.3. Đặc điểm của mô hình QLCLTT và điều kiện đặc thù của môi trƣờng sƣphạm quân sự là cơ sở lý luận và thực tiễn để nghiên cứu xây dựng mô hìnhQLCLĐT theo quan điểm QLCLTT và đề xuất các giải pháp triển khai mô hình tạiĐHNNQS.7.4. Mô hình QLCLĐT theo quan điểm QLCLTT và các giải pháp triển khaimô hình có tính thực tiễn và khả thi trong nâng cao chất lƣợng đào tạo đội ngũSQNNQS đáp ứng nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho BQP. 128. Những đóng góp mới của luận án8.1. Đóng góp thêm vào lý luận quản lý chất lƣợng đào tạo đại học theoquan điểm của các mô hình quản lý chất lƣợng tiên tiến, phù hợp với các đặc điểmcủa một trƣờng đại học quân sự đào tạo chuyên ngành.8.2. Rút ra đƣợc những kinh nghiệm quốc tế về QLCLĐT để tham khảotrong xây dựng mô hình QLCLĐT tại ĐHNNQS.8.3. Đánh giá đƣợc thực trạng công tác quản lý chất lƣợng đào tạo tạiĐHNNQS theo quan điểm QLCLTT.8.4. Đề xuất đƣợc mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo theo quan điểmQLCLTT và các giải pháp triển khai mô hình áp dụng cho đối tƣợng đào tạoSQNNQS.8.5. Làm thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên, học viênvề quản lý chất lƣợng đào tạo, về hoạt động dạy học và nâng cao hiệu quả đào tạocủa Nhà trƣờng.8.6. Sẽ tƣ̀ng bƣớc nâng cao chất lƣợng đào tạo SQNNQS, cung cấp nguồnnhân lực chất lƣợng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng Quân đội hiện tại và trongtƣơng lai.8.7. Góp phần làm phong phú thêm mô hình QLCLĐT cho hệ thống Nhàtrƣờng Quân đội đào tạo đại học chuyên ngành.9. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu9.1. Phƣơng pháp luận9.1.1. Quán triệt các quan điểm đổi mới của Đảng, Nhà nƣớc và Quân đội vềgiáo dục và quản lý giáo dục, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm và thành tựuvề quản lý giáo dục và quản lý chất lƣợng giáo dục đại học trên thế giới.9.1.2. Tiếp cận vấn đề theo quan điểm: hệ thống - lịch sử - lôgic - thực tiễnvà quan điểm tích hợp nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn của việcxây dựng mô hình QLCLĐT và đề xuất các giải pháp triển khai mô hình. 139.2. Phƣơng pháp nghiên cứu9.2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận- Nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và Quân đội vềgiáo dục và quản lý giáo dục.- Khai thác, phân tích, tổng hợp các nguồn tài liệu khoa học trong và ngoàinƣớc về mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo và chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ vv...- Định hƣớng nghiên cứu xây dựng mô hình QLCLĐT theo quan điểm môhình QLCLTT.9.2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn- Tham khảo kinh nghiệm QLCLĐT đại học trên thế giới.- Đánh giá thực trạng công tác QLCLĐT tại ĐHNNQS bằng xây dựng hệthống phiếu điều tra khảo sát và hồi cứu qua hệ thống lƣu trữ kết quả đào tạo.- Nghiên cứu những đặc thù của môi trƣờng sƣ phạm quân sự khi áp dụngquan điểm QLCLTT vào QLCLĐT.- Xây dựng đƣợc mô hình QLCLĐT mới và đề xuất các giải pháp triển khaimô hình tại ĐHNNQS.9.2.3. Phƣơng pháp chuyên gia: xin ý kiến chuyên gia về mô hình và các giải phápnhằm khẳng định tính đúng đắn của giả thuyết khoa học.9.2.4. Phƣơng pháp thử nghiệm: thử nghiệm một số giải pháp và đánh giákết quả thử nghiệm bằng phƣơng pháp thống kê toán học và phiếu hỏi.10. Kết cấu luận ánLuận án gồm 3 phần:10.1. Phần mở đầu10.2. Phần nội dung (gồm 4 chương).- Chương 1: Cơ sở lý luận về mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo.- Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng công tác quản lý chất lƣợngđào tạo tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự . 14- Chương 3: Mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo và các giải pháp triển khaimô hình tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự.- Chương 4: Kết quả thử nghiệm các giải pháp.10.3. Phần kết luận và khuyến nghị.Ngoài ra luận văn còn có danh mục công trình của tác giả, danh mục tài liệutham khảo và phụ lục. 15CHƢƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH QUẢN LÝCHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đềBƣớc vào những năm đầu của thiên niên kỷ mới, loài ngƣời đang chứng kiếnnhững thay đổi to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Một trong nhữngnguyên nhân chính dẫn tới sự thay đổi đó là quá trình toàn cầu hóa. Hội nhập, hợptác và cạnh tranh đã và đang mang lại sự tăng trƣởng nhanh chóng cho nhiều quốcgia, nhƣng đồng thời cũng làm tăng nhanh khoảng cách giữa các nƣớc giàu và cácnƣớc nghèo. Nhân tố quyết định thành công trong hợp tác và thắng lợi trong cạnhtranh là chất lƣợng sản phẩm của giáo dục và đào tạo. Đó là nguồn nhân lực chấtlƣợng cao.Từ những năm 1990, nhóm Tƣơng lai học (MEGATRENDS) đã công bốnhững dự báo cho nhân loại trong thế kỷ 21: “Trong trật tự kinh tế thế giới mớinƣớc nào đầu tƣ nhiều nhất vào giáo dục, nƣớc đó sẽ có khả năng cạnh tranh mạnhnhất …”[18]. Từ những nhận thức trên mỗi quốc gia đã tự tìm cho mình một môhình đào tạo riêng, đặc biệt là mô hình đào tạo đại học phù hợp với hoàn cảnh củađất nƣớc, đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hóa nền kinh tế. Quá trình đào tạo nguồnnhân lực chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu tăng trƣởng nhanh của nền kinh tế, thamgia vào quá trình toàn cầu hóa. Nâng cao chất lƣợng giáo dục đại học đã trở thànhnhu cầu cấp thiết cho mỗi quốc gia trong xã hội phát triển.Từ vài thập kỷ qua, chất lƣợng giáo dục đã là vấn đề đƣợc quan tâm nhiềunhất của cộng đồng đại học thế giới và của hầu hết các quốc gia phát triển cũngnhƣ đang phát triển. Nhƣng để đánh giá, đo lƣờng và xây dựng những điều kiệnbảo đảm chất lƣợng giáo dục lại là một vấn đề không dễ dàng. Xuất phát từ nhữnglý do trên các tổ chức bảo đảm chất lƣợng giáo dục đại học quốc tế và khu vực đãra đời.Tổ chức Bảo đảm chất lƣợng Đại học Quốc tế - INQAAHE (InternationalNetwork of Quality Assurance Agencies in Higher Education) hình thành vào thậpkỷ 90 của thế kỷ 20, bao gồm các hội viên là các cơ quan bảo đảm chất lƣợng giáo 16dục đại học của các nƣớc. Các thành viên tham gia trên tinh tinh thần tự nguyên vàđáp ứng đầy đủ các tiêu chí do INQAAHE đề ra. Đây là tổ chức duy nhất có khảnăng kết nối các cơ quan kiểm định của các quốc gia trên thế giới và đứng ra thànhlập ban điều phối với các tổ công tác hỗ trợ về công tác kiểm định, đánh giá chấtlƣợng, xây dựng những tiêu chí bảo đảm chất lƣợng và định hƣớng hoạt động chocơ quan kiểm định chất lƣợng các nƣớc.[46,tr.189].Bên cạnh đó một số cơ quan bảo đảm chất lƣợng quốc tế đã hình thành cáctổ chức bảo đảm chất lƣợng cho riêng mình nhƣ: Liên minh Toàn cầu về chuyểnđổi giáo dục quốc gia (GATE) đƣợc thành lập năm 1985, tập trung giải quyếtnhững vấn đề về chất lƣợng giáo dục và đề xuất các giải pháp về chuyển đổi chấtlƣợng giáo dục giữa các quốc gia. Hiệp hội các trƣờng Đại học Châu Âu đã xâydựng dịch vụ kiểm định chất lƣợng đào tạo của các trƣờng thành viên (CRE). Dịchvụ này do các chuyên gia đánh giá về chất lƣợng giáo dục hàng đầu khu vực thựchiện. Khối các nƣớc công nghiệp phát triển gồm 15 nƣớc ngay từ năm 1988 đã hợptác xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chất lƣợng giáo dục sử dụng cho các trƣờng đạihọc trong khối. Bộ tiêu chí bao gồm 16 tiêu chí nhằm bảo đảm chất lƣợng cho tấtcả các trƣờng đại học thuộc các nƣớc thành viên (OECD).Đối với công tác bảo đảm chất lƣợng giáo dục đại học khu vực Đông NamÁ, từ năm 1995 các trƣờng đại học thuộc mạng lƣới đại học khối ASEAN đã thànhlập Tổ chức các trƣờng đại học khu vực (AUN). Căn cứ vào chuẩn quốc tế và điềukiện thực tiễn trong khu vực, tổ chức này đã xây dựng hệ thống bảo đảm chấtlƣợng gồm 5 nguyên tắc và 6 tiêu chí nhằm thống nhất công tác bảo đảm chấtlƣợng của các trƣờng đại học thành viên [46,tr.193].Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa việc bảo đảm chất lƣợng giáo dục đạihọc đã đặc biệt đƣợc quan tâm ở hầu hết các nƣớc. Hiện có trên 100 nƣớc đã có hệthống bảo đảm chất lƣợng giáo dục đại học, phần lớn đƣợc hình thành từ thập kỷ90 của thế kỷ 20. Công tác bảo đảm chất lƣợng giáo dục của các nƣớc phần lớnđƣợc thực hiện bằng hệ thống kiểm tra, kiểm định và kiểm toán chất lƣợng cáctrƣờng đại học, trong đó công tác kiểm định đƣợc ƣu tiên hàng đầu. 17Đối với việt Nam, chiến lƣợc phát triển giáo dục đại học cho tới năm 2020đã đƣợc Đảng và Chính phủ vạch ra với mục tiêu đổi mới cơ bản và toàn diện giáodục đại học, tạo đƣợc sự chuyển biến cơ bản về chất lƣợng, hiệu quả và quy mô,đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, hội nhậpkinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân. Định hƣớng đến năm 2020 giáodục đại Việt Nam đạt trình độ trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến của đạihọc trên thế giới ; có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trƣờng địnhhƣớng xã hội chủ nghĩa.[24,tr.2].Nâng cao chất lƣợng giáo dục đại học là việc làm thƣờng xuyên đối với cáccơ sở đào tạo đại học và các cơ quan quản lý giáo dục. Ngày 2 tháng 12 năm 2004Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT đã ký quyết định số 38/2004 ban hành quy chế tạm thời vềkiểm định chất lƣợng trƣờng đại học bằng Bộ tiêu chí kiểm định bao gồm 53 tiêuchí thuộc 10 lĩnh vực. Đây là Bộ tiêu chí kiểm định chất lƣợng đại học đầu tiên củaViệt Nam và sẽ đƣợc thí điểm cho 20 trƣờng đại học. Căn cứ vào quyết định số:76/2007/QĐ-BGĐT ngày 14/12/2007 quy định về kiểm định trƣờng đại học, caođẳng và Trung cấp chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT đã tiến hành kiểm định 20 trƣờngĐại học. Hiện đang có 20 trƣờng đại học đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (đánhgiá trong) đang chờ đánh giá ngoài ; 47 trƣờng đại học và 62 trƣờng cao đẳng khácđã đƣợc tập huấn và đang triển khai tự đánh giá (nguồn Cục Khảo thí và Kiểm địnhchất lượng). Trong những năm gần đây, công tác quản lý chất lƣợng giáo dục đãđặc biệt đƣợc chú trọng, đã hình thành các tổ chức chuyên trách về đánh giá vàkiểm định chất lƣợng. Ngoài cục Khảo thí và Kiểm định chất lƣợng giáo dục đƣợcthành lập, còn có 55/63 sở giáo dục có phòng khảo thí, có 55 đơn vị chuyên tráchvề bảo đảm chất lƣợng đƣợc thành lập ở các trƣờng đại học và cao đẳng trong cảnƣớc( nguồn: Dự thảo chiến lược phát triển giáo dục 2008-2020). Các tổ chức nàyđƣợc thành lập sẽ là công cụ, là đòn bẩy từng bƣớc nâng cao chất lƣợng giáo dụcđại học, đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng cao phục vụ côngcuộc công nhiệp hoá, hiện đại hóa đất nƣớc.Tiếp cận công tác bảo đảm chất lƣợng trên thế giới, từ năm 2000 Việt namđã tổ chức nhiều cuộc hội thảo quốc gia và quốc tế về bảo đảm chất lƣợng giáo 18dục, tập trung vào GDĐH nhƣ: Hội thảo về “Bảo đảm chất lƣợng trong giáo dụcđại học Việt Nam” do Bộ GD&ĐT phối hợp với UNESCO tổ chức tháng 4 năm2000 tại Đà Lạt. Hội thảo quốc tế với chủ đề “Chất lƣợng giáo dục và kỹ năngsống” do Văn phòng giáo dục UNESCO khu vực Châu Á-Thái Bình Dƣơng tổchức tại Hà Nội tháng 9 năm 2003. Hội thảo về “chất lƣợng giáo dục và vấn đềđào tạo giáo viên” do Khoa Sƣ phạm - ĐHQGHN tổ chức tháng 10 năm 2004 tạiHà Nội và Diễn đàn quốc tế về giáo dục Việt Nam với chủ đề “Đổi mới giáo dụcđại học và hội nhập quốc tế” do Hội đồng Giáo dục Quốc gia tổ chức tại Hà Nộitháng 6 năm 2004 vv..Trong xu thế phát triển của bảo đảm chất lƣợng khu vực và thế giới các cơsở đào tạo trong nƣớc đã đầu tƣ đáng kể cho việc nghiên cứu và xây dựng hệ thốngbảo đảm chất lƣợng, tập trung vào bảo đảm chất lƣợng giáo dục đại học. Năm2000, Trung tâm Đảm bảo chất lƣợng đào tạo và Nghiên cứu phát triển Giáo dụcthuộc ĐHQGHN đã triển khai đề tài cấp Nhà nƣớc: “Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêuchí đánh giá chất lƣợng đào tạo dùng cho các trƣờng đại học Việt Nam”. Kết quảcông trình là Bộ tiêu chí đánh giá chất lƣợng và điều kiện đảm bảo chất lƣợng đàotạo dùng cho các trƣờng đại học Việt Nam bao gồm 26 tiêu chí thuộc 6 lĩnh vựchoạt động của trƣờng đại học. Đây là Bộ tiêu chí đánh giá chất lƣợng đào tạo đạihọc đầu tiên của Việt Nam [28,tr.87].Từng bƣớc hoàn thiện quy trình đánh giá chất lƣợng giáo dục và tham giahội nhập giáo dục khu vực và thế giới, Viện Chiến lƣợc và Chƣơng trình giáo dục,Bộ GD&ĐT đã triển khai thực hiện công trình nghiên cứu “Cơ sở lý luận và thựctiễn về chất lƣợng giáo dục và đánh giá chất lƣợng giáo dục” Mã số : B- 2004CTGD-01.Trên cơ sở những tiêu chí cơ bản do đề tài xây dựng, các cở sở đào tạotham khảo để đánh giá chất lƣợng hoặc xây dựng hệ thống chuẩn đánh giá chấtlƣợng đào tạo cho riêng mình [19].Trƣờng Đại học Giáo dục - ĐHQGHN ngay từ khi mới thành lập (Khoa Sưphạm trước đây), đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo quốc tế và quốc gia và triển khainhiều đề tài nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng caophục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhƣ : “Nghiên cứu xây dựng quy trình 19đào tạo giáo viên trung học phổ thông chất lƣợng cao trong đại học đa ngành, đalĩnh vực”, “Giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo giáo viên các môn Toán, Lý,Hoá, Sinh” và đề tài “Quy trình quản lý chất lƣợng trong khoa Sƣ phạm”. Nhữngcông trình này đã đóng góp to lớn cho việc nâng cao chất lƣợng đào tạo đội ngũgiáo sinh của Trƣờng, cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho hệ thống giáodục quốc dân.Công trình nghiên cứu của nghiên cứu sinh Khoa Sƣ phạm - ĐHQGHN,Trịnh Ngọc Thạch với đề tài “Hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lựcchất lƣợng cao trong các trƣờng đại học Việt Nam” nhằm xây dựng một mô hìnhvới những giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng caođạt trình độ quốc tế của các tƣờng đại học việt Nam. Đây là công trình nghiên cứuhƣớng các trƣờng đại học Việt Nam tham gia hội nhập trong đào tạo nguồn nhânlực chất lƣợng cao. Đề tài nghiên cứu của NCS Nguyễn Thị Thanh Tâm - ViệnChiến lƣợc và Chƣơng trình Giáo dục : “Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chấtlƣợng giáo dục ở trƣờng mầm non nông thôn theo quan điểm Quản lý Chất lƣợngTổng thể” là cơ sở xây dựng các trƣờng mần non đạt chuẩn, nền móng của hệthống giáo dục Việt Nam.Trong lĩnh vực bảo đảm chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN đã có nhiều đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo nhƣĐề tài : B-91-32-01 về Đào tạo cử nhân ngoại ngữ theo quy trình mới của tác giảNguyễn Đức Chính, Đề tài mã số: 1-22a-93 về Chiến lƣợc dạy học ngoại ngữxuyên suốt các bậc học và nhóm đề tài: QN-01.02.03-04 về xây dựng hệ thốngchuẩn đánh giá các kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên hệ sƣ phạm từ năm thứ nhấtđến năm thứ tƣ.Nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốcdân và tiến tới hội nhập chuẩn về chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ quốc tế, ngày30/9/2008 Thủ tƣớng Chính phủ đã phê duyệt đề án: “Dạy và học ngoại ngữ tronghệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008- 2020”. Đây là những cơ sở nhằm từngbƣớc nâng cao chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Việt Nam nói 20chung, các trƣờng đại học nói riêng và đáp ứng xu thế hội nhập về giáo dục - đàotạo trong khu vực và trên thế giới.Hệ thống Nhà trƣờng Quân đội nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Việcnâng cao chất lƣợng đào tạo của cả hệ thống nói chung và các trƣờng đại học quânsự nói riêng là nhu cầu cấp thiết. Khẳng định tầm quan trọng của chất lƣợng đàotạo trong Trƣờng đại học Quân sự đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội trong thờikỳ mới, Nghị quyết 94 của Đảng ủy Quân sự Trung ƣơng đã nhấn mạnh sự cầnthiết nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao của Hệ thống Nhàtrƣờng Quân đội trong công cuộc xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại.Trên cơ sở “Bộ tiêu chí đánh giá chất lƣợng và điều kiện bảo đảm chấtlƣợng đào tạo dùng cho các trƣờng đại học Việt Nam” , BQP đã triển khai đề tàikhoa học cấp ngành: “Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chất lƣợng vàđiều kiện bảo đảm chất lƣợng đào tạo đại học trong hệ thống trƣờng Quân đội”[16.]. Bộ tiêu chí bao gồm 10 nhóm và 33 tiêu chí. Mỗi nhóm tiêu chí đề cập tớiviệc đánh giá chất lƣợng và những điều kiện bảo đảm chất lƣợng cho từng lĩnh vựccụ thể. Đây sẽ là cơ sở cho các trƣờng đại học quân sự xây dựng bộ tiêu chí bảođảm chất lƣợng cho riêng mình.ĐHNNQS là thành viên trong hệ thống nhà trƣờng Quân đội, việc nâng caochất lƣợng đào tạo đội ngũ SQNNQS cho quân đội trong điều kiện hội nhập và hợptác quốc tế là nhu cầu cấp bách. Nhà trƣờng đã có một số công trình nghiên cứunhƣ: “Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ” của tác giả Trịnh ĐứcThắng; “Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động tự học của học viên” của tác giả MaiVăn Khơi; “Biện pháp cải tiến hình thức tổ chức và phƣơng pháp dạy học ngoạingữ” của tác giả Đinh Văn Tiếp; “Xây dựng hệ thống chuẩn đánh giá các kỹ năngthực hành tiếng Pháp” của tác giả Vũ Xuân Hồng. Nhƣng những công trình nghiêncứu có tính tổng hợp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ một cách toàndiện của Trƣờng chƣa đƣợc đề cập. Do vâ ̣y v iệc xây dựng mô hình quản lý chấtlƣợng đào tạo theo quan điểm QLCLTT là việc làm cấp thiết, nhằm góp phần nângcao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng Quân đội hiệntại và trong tƣơng lai. 211.2. Một số khái niệm cơ bản1.2.1. Mô hình, mô hình quản lý giáo dục1.2.1.1. Mô hìnhTừ điển Bách khoa Việt Nam định nghĩa thuật ngữ mô hình theo hai nghĩarộng và hẹp. Nghĩa hẹp: mô hình là khuôn, mẫu, tiêu chuẩn theo đó mà chế tạo rasản phẩm hàng loạt; là thiết bị, cơ cấu tái hiện hay bắt chƣớc cấu tạo và hoạt độngcủa cơ cấu khác (nguyên mẫu hay mô hình hóa). Nghĩa rộng: mô hình là hình ảnhƣớc lệ của một khách thể (hình tƣợng, sơ đồ, sự mô tả…) [114,tr.932].Theo Từ điển Tra cứu Toán học và Điều khiển học trong kinh tế thì mô hìnhlà một trong những công cụ quan trọng nhất của nhận thức khoa học, là hình ảnhcó tính ƣớc lệ của đối tƣợng nghiên cứu. Mô hình đƣợc ngƣời nghiên cứu xâydựng lên nhằm phản ánh đƣợc những đặc tính của đối tƣợng, các mối quan hệ qualại, các tham số, cấu trúc và quá trình vận hành. Mô hình có thể đƣợc hiểu theokhái niệm ngắn gọn hơn : Mô hình là vật thể trung gian giữa ngƣời nghiên cứu vàthực thể nghiên cứu (đối tượng nghiên cứu). Ngƣời nghiên cứu xây dựng mô hìnhgiữa mình và thực thể. Thực thể phản ánh qua mô hình những điều then chốt nhất,đơn giản hóa, sơ đồ hóa, hình tƣợng hóa [115,tr.316].Theo tác giả Đặng Bá Lãm: “Mô hình là một đối tƣợng đƣợc tạo ra tƣơng tựvới một đối tƣợng khác về một số mặt nào đó. Nếu gọi a là mô hình của A, thì a làcái thể hiện , còn A là cái đƣợc thể hiện. Giữa cái thể hiện và cái đƣợc thể hiện cómột sự phản ánh không đầy đủ” [120,tr.113].Giới thiệu về mô hình tác giả Trần Khánh Đức đánh giá cao vai trò mô hìnhhóa và đƣa ra nhiều loại mô hình phục vụ cho quá trình nghiên cứu.- Mô hình vật thể: Mô hình dựng lại những đặc trƣng cơ bản của đối tƣợng.Các đặc trƣng này bao gồm đặc trƣng cấu trúc, hình dáng, chức năng, động tháivv… Thƣờng thì đó là những mô hình cung cấp những hình ảnh cụ thể của đốitƣợng nghiên cứu với những kích cỡ thu nhỏ và đơn giản hơn. Cụ thể nhƣ mô hìnhmáy móc, mô hình tòa nhà vv… 22- Mô hình vật lý - toán: Mô hình sử dụng nghiên cứu các hiện tƣợng, quátrình vật lý trên các mô hình nhân tạo hay trong phòng thí nghiệm. Các mô hìnhvật lý thƣờng đƣợc sử dụng rộng rãi trong các công cụ toán học.- Mô hình thông tin: Mô hình sử dụng hệ thống ký hiệu để mô tả các đặctrƣng, tính chất của đối tƣợng nghiên cứu. Tùy từng đối tƣợng nghiên cứu và ngƣờinghiên cứu mà xây dựng mô hình phù hợp với nhiệm vụ nghiên cứu. Kết quảnghiên cứu đƣợc thử nghiệm trên đối tƣợng thực để bảo đảm tính chính xác, kháchquan và phù hợp với điều kiện thực tế. Quá trình kiểm nghiệm cũng chính là quátrình điều chỉnh, bổ sung để mô hình hoàn chỉnh và chính xác.Căn cứ vào từng loại đối tƣợng nghiên cứu để thiết lập mô hình, quá trìnhthiết lập mô hình tuân thủ các bƣớc cơ bản sau:- Nghiên cứu đối tƣợng qua hình dạng, đặc trƣng, tính chất và mối quan hệ.- Lập mô hình đối tƣợng nghiên cứu.- Nghiên cứu, thí nghiệm trên mô hình đƣợc xác lập.- Dựa vào tính đối xứng, đồng dạng, đồng tính giữa đối tƣợng thực với môhình để chuyển kết quả nghiên cứu từ mô hình sang vật thể.- Kiểm nghiệm kết quả nghiên cứu.Nội dung phân tích về các loại mô hình trên cho ta thấy điểm chung nhất củamô hình là mô tả một thực thể, một quá trình, một quy trình (đối tượng nghiên cứu)bằng một thực thể khác dƣới dạng tổng hợp và khái quát những đặc trƣng và thuộctính cơ bản của đối tƣợng nghiên cứu [46,tr.64].Mô hình là một khái niệm có tính đàn hồi lớn, trong phạm vi hẹp, mộtphƣơng thức cũng có thể gọi là “Mô hình”. Ví dụ nhƣ một phƣơng thức quản lýcũng có thể gọi là “Mô hình quản lý”; một phƣơng thức giảng dạy hay học tậpcũng có thể đƣợc gọi là “Mô hình giảng dạy” hay “Mô hình học tập” [52,tr.82].1.2.1.2. Mô hình quản lý giáo dụcKhi nghiên cứu về quản lý giáo dục nói chung và quản lý chất lƣợng giáodục nói riêng, nhiều vấn đề nghiên cứu không thể thực hiện trực tiếp trên đối tƣợngdo lĩnh vực quá phức tạp, ngƣời ta không thể hiểu đƣợc bản chất hay quy luật vậnđộng của chúng một cách cụ thể nhƣ nhân cách ngƣời giáo viên, quá trình hình 23thành và phát triển kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp hay chất lƣợng đào tạo, năng lựchành nghề... Trong những trƣờng hợp nhƣ vậy ngƣời ta thƣờng sử dụng mô hìnhhóa để xem xét [46,tr.63].Mô hình quản lý giáo dục thuộc mô hình thông tin. Đó là sự ƣớc lệ củangƣời nghiên cứu nhằm tạo ra một cấu trúc cơ bản về các thành tố, các mối quanhệ và cơ chế vận động trong công tác quản lý của một cơ sở giáo dục. Khi nghiêncứu về mô hình quản lý giáo dục, ngƣời ta thƣờng gặp những khó khăn trong việclựa chọn mô hình và cách tiếp cận. Cuthbert đã tiếp cận mô hình quản lý giáo dụcbằng lý giải: “Nghiên cứu mô hình giáo dục là một thứ chiết trung, ngƣời ta vaymƣợn mô hình từ nhiều môn khoa học khác và đôi khi chỉ để giải thích một tínhchất đơn giản của cơ sở giáo dục” [119.tr.35]. Tác giả phân chia mô hình giáo dụcthành 5 nhóm theo nội dung sau:1- Phân tích- hợp lý (Analytic- rational )2- Thực hành - hợp lý (Pragmatic - rational)3- Chính trị (Political)4- Mập mờ (Ambiguity) * Có thể dịch là hỗn hợp5- Hiện tƣợng và tƣơng tác (Phenomennological and Interractionist)Cuthbert so sánh các mô hình của mình trên các phƣơng diện:- Các mức độ đồng thuận giữa các thành viên tổ chức về mục đích chung.- Những ý tƣởng khác nhau về cách đánh giá kết quả giáo dục.- Những ý tƣởng khác nhau về quan niệm và ý nghĩa của cấu trúc tổ chức.Theo cách tiếp cận khác, T. Bush đã chia ra làm 6 mô hình QLGD chính, vớicác mức độ áp dụng khác nhau tuỳ theo bậc học:1- Mô hình chính thức ( Formal )2- Mô hình tập thể (Colletive)3- Mô hình chính trị ( Political )4- Mô hình chủ quan ( Subjective ) 245- Mô hình mập mờ ( Ambiguity ) * Có thể dịch là mô hình hỗn hợp6- Mô hình văn hoá ( Cultural )Việc phân tích mô hình sẽ tiến hành trên 4 yếu tố:- Mức độ đồng thuận về các mục đích và mục tiêu của trƣờng, trong đó nhấnmạnh mục đích của tổ chức hay cá nhân.- Ý nghĩa và giá trị của các cấu trúc tổ chức trong cơ sở giáo dục.- Quan hệ giữa tƣơng tác với mô hình bên ngoài.- Các chiến lƣợc lãnh đạo thích hợp nhất cho cơ sở giáo dục.Những mô hình quản lý giáo dục trên đƣợc hình thành do nhiều cách tiếp cậnkhác nhau về đối tƣợng nghiên cứu. Nhƣng trong những hoàn cảnh và điều kiện cụ thểcác mô hình vẫn có thể hỗ trợ, bổ sung và thay thế cho nhau.Có thể nói phƣơng pháp mô hình hóa là phƣơng pháp khá công dụng khinghiên cứu, đánh giá các vấn đề về giáo dục-đào tạo. Mô hình cung cấp cho ngƣờinghiên cứu một hình ảnh cụ thể về đối tƣợng nghiên cứu, cấu trúc cơ bản cùngnhững mối quan hệ của các thành tố. Nhờ đặc trƣng đơn giản hóa đối tƣợng nghiêncứu của mô hình mà ngƣời nghiên cứu có khả năng tìm hiểu, phân tích sâu sắc cáckhía cạnh khác nhau của các thành tố mô hình, từ đó loại bỏ những yếu tố phụ vàcác quan hệ thứ yếu để đi sâu tìm hiểu bản chất sự vật hiện tƣợng cần nghiên cứu[46,tr.65].Trong phạm vi nghiên cứu về chất lƣợng đào tạo đại học “mô hình giáo dục”đƣợc hiểu là “mô hình đào tạo” khi giáo dục và đào tạo là hai khái niệm đồng nhất(được trình bày kỹ trong khái niệm đào tạo). Còn khái niệm “Mô hình quản lý chấtlƣợng đào tạo” là phƣơng thức quản lý chất lƣợng các thành tố của mô hình đàotạo, cụ thể quản lý chất lƣợng các thành tố đầu vào, quá trình đào tạo, đầu ra vàquá trình tƣơng tác của chúng trong quá trình hình thành chất lƣợng. Trong giáodục đại học, mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo thông thƣờng đƣợc hiểu là quản lýchất lƣợng các thành tố sau:- Đầu vào: Mục tiêu, chƣơng trình đào tạo, nguồn lực cho đào tạo bao gồmgiảng viên, sinh viên, cơ sở vật chất, tài chính và các quy chế, quy định của trƣờng. 25- Quá trình: Hoạt động dạy, hoạt động học, hoạt động nghiên cứu khoa họcvà hoạt động quản lý đào tạo.- Đầu ra: Phẩm chất đạo đức, kỹ năng, kỹ xảo và đáp ứng nhu cầu thị trƣờnglao động của ngƣời học, trƣởng thành của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý.- Môi trường: Những tác động bên ngoài ảnh hƣởng trực tiếp tới chất lƣợngđào tạo nhƣ điều kiện kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của cơ sở đào tạo và khuvực trƣờng đóng quân.Quản lý chất lƣợng đào tạo ở một trƣờng đại học khi sử dụng mô hình tƣduy với cấu trúc tổ chức từ ban giám hiệu xuống tới các phòng, khoa, ban, tổ bộmôn hay cấu trúc các thành tố mô hình đào tạo nhƣ thầy, trò, cơ sở vật chất, mụctiêu, nội dung, chƣơng trình là rất hiệu quả. Đặc biệt là đối với nhà trƣờng quânđội, do mang đặc thù riêng về hành chính quân sự nhƣ tổ chức chặt chẽ, phân cấpchỉ đạo rõ ràng theo chức năng, nhiệm vụ. Từng cá nhân, tổ chức đều có chứctrách, nhiệm vụ quy định theo Điều lệnh Kỷ luật Quân đội. Trong trƣờng hợp nàykhi mô hình hóa công tác quản lý, ngƣời nghiên cứu có thể dễ dàng tìm đƣợc sựtƣơng đồng giữa mô hình quản lý đƣợc xây dựng với nhà trƣờng cụ thể, nhữnghoạt động đào tạo của nhà trƣờng đƣợc thu nhỏ qua hình ảnh của mô hình quản lý.Trên cơ sở đó điều chỉnh sự tƣơng tác giữa các thành tố, giữa các quá trình nhằmđạt mục tiêu chất lƣợng.1.2.2. Quản lýTừ khi xã hội loài ngƣời xuất hiện, quản lý đã từng bƣớc hình thành và pháttriển. Xã hội phát triển qua các phƣơng thức sản xuất từ nguyên thủy đến nền vănminh hiện đại, trình độ tổ chức và điều hành xã hội đã từng bƣớc nâng lên nhƣ mộtnguyên tắc tất yếu của lịch sử khách quan. Sự phát triển xã hội dựa vào nhiều yếutố, trong đó có 3 yếu tố cơ bản là: tri thức, sức lao động và trình độ quản lý. Mọihoạt động của xã hội đều cần đến hoạt động quản lý mà hoạt động quản lý lại docon ngƣời tiến hành. Đó là sự tƣơng tác giữa chủ thể và khách thể quản lý.Các Mác đã so sánh ngƣời quản lý bằng một hình ảnh rất cụ thể: “Ngƣờinghệ sĩ vĩ cầm thì tự điều khiển mình, còn dàn nhạc thì cần ngƣời nhạctrƣởng ”[65.tr.34]. V.I Lê-nin thì khẳng định : “ Không có quản lý tốt và hoàn hảo 26thì ngay cả việc đầu tƣ cơ bản về kỹ thuật mới cùng với sự lao động quên mình củanông dân và công nhân đều không thể mang lại hiệu quả mong muốn ” [118.tr.59].Theo Simon Hebrt: “Quản lý là việc chỉ rõ cho mỗi ngƣời trong tổ chức cầnđƣa ra những quyết định gì và ảnh hƣởng của những quyết định đó đối với nhữngcông việc mà ngƣời đó thực hiện”. Cách tiếp cận của những nhà khoa học giáo dụcViệt Nam thì cụ thể hơn. Khi đề cập tới khái niệm quản lý các tác giả Nguyễn ThịMỹ Lộc và Nguyễn Quốc Chí đã định nghĩa: “Quản lý là quá trình đạt đến mụctiêu của tổ chức bằng vận dụng các hoạt động chức năng: lập kế hoạch, tổ chức, chỉđạo và kiểm tra” [20.tr.2].Hoạt động quản lý là quá trình đạt mục tiêu của tổ chức bằng việc thực hiệncác chức năng quản lý. Những chức năng này hoạt động tƣơng đối độc lập và đƣợcphân chia từ hoạt động quản lý. Sự phân chia này có nhiều cách, nhƣng các nhà lýluận đều thống nhất quản lý có 4 chức năng cơ bản là: Lập kế hoạch, tổ chức, chỉđạo và kiểm tra ( Xem hình 1.1) .Hình 1.1. Sơ đồ các chức năng cơ bản của quản lýKHKTTCCĐKH : kế hoạch ; TC : tổ chức ; CĐ : chỉ đạo ; KT : Kiểm traCác chức năng cơ bản của quản lý có mối quan hệ mật thiết với nhau, ngƣờiquản lý luôn phải nắm bắt và xử lý thông tin, điều chỉnh và uốn nắn các hoạt động 27quản lý trên cơ sở thực hiện 4 chức năng quản lý để định hƣớng tổ chức đạt mụctiêu đã định.1.2.3. Đào tạo, quá trình đào tạo1.2.3.1. Đào tạoTrong thuật ngữ tiếng Việt, giáo dục và đào tạo mang những nghĩa rộng vàhẹp khác nhau. Đào tạo là quá trình giáo dục với những mục tiêu, chƣơng trình,quy trình, phƣơng pháp cụ thể gắn với từng bậc học cụ thể, tập trung hình thànhnhững kỹ năng, kỹ xảo cho ngƣời học. Thuật ngữ này thƣờng sử dụng cho đào tạonghề, đào tạo đại học và sau đại học. Còn giáo dục thì mang nghĩa chung hơn, đólà quá trình truyền thụ và lĩnh hội tri thức nhằm hình thành ở ngƣời học phẩm chấtđạo đức, nhân cách và năng lực trong cuộc sống. Thông thƣờng giáo dục gắn vớicác cấp học thấp hơn nhƣ giáo dục mẫu giáo, giáo dục phổ thông. Từ điển Giáodục học định nghĩa giáo dục là: “Hoạt động hƣớng tới con ngƣời thông qua một hệthống các biện pháp tác động nhằm truyền thụ những tri thức và kinh nghiệm, rènluyện kỹ năng và lối sống, bồi dƣỡng tƣ tƣởng và đạo đức cần thiết cho đối tƣợng,giúp hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất nhân cách phù hợp với mụcđích, mục tiêu chuẩn bị cho đối tƣợng tham gia lao động sản xuất và đời sống xãhội…” [57,tr.105]. Còn thuật ngữ đào tạo đƣợc định nghĩa: “Đào tạo là quá trìnhchuyển giao có hệ thống, có phƣơng pháp, những kinh nghiệm, những tri thức, kỹnăng, kỹ xảo nghề nghiệp, chuyên môn, đồng thời bồi dƣỡng những phẩm chất đạođức cần thiết và chuẩn bị cho ngƣời học đi vào cuộc sống tự lập và góp phần xâydựng và bảo vệ đất nƣớc.. ” [57,tr.76].Từ những khái niệm trên về giáo dục và đào tạo có thể đƣợc hiểu theonhững phạm vi rộng hẹp khác nhau hoặc sự đan xen giữa hai khái niệm, trongphạm vi nghiên cứu của đề tài thì giáo dục và đào tạo là hai khái niệm đồng nhất,do đề tài nghiên cứu về chất lƣợng giáo dục ở bậc đại học. Nhƣ vậy đào tạo có thểđƣợc hiểu là quá trình chuyển giao có hệ thống tri thức giữa ngƣời dạy và ngƣờihọc thông qua mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp đào tạo và kinh nghiệm sống củangƣời dạy nhằm hình thành ở ngƣời học phẩm chất đạo đức, kỹ năng, kỹ xảo, khảnăng tự lập trong cuộc sống và hòa nhập trong cộng đồng xã hội. 281.2.3.2. Quá trình đào tạoQuá trình đào tạo là những hoạt động truyền thụ kiến thức, huấn luyện kỹnăng, giáo dục thái độ nhằm giúp ngƣời học chiếm lĩnh đƣợc năng lực nghề nghiệphoặc những năng lực khác của cuộc sống [57,tr.324].Quá trình đào tạo đƣợc hiểu theo nghĩa hẹp là quá trình dạy học hay quátrình giáo dục. Nó là một bộ phận cấu thành chủ yếu nhất trong toàn bộ công tácquản lý, là việc xây dựng các chức năng, nhiệm vụ, xác định cơ chế tổ chức và chỉđạo hoạt động giáo dục - đào tạo trong nhà trƣờngTrong hoạt động đào tạo của nhà trƣờng, quá trình đào tạo là quá trình kếthợp có tổ chức giữa hoạt động của ngƣời dạy với ngƣời học nhằm phát triển nhâncách của ngƣời học. Đối tƣợng của quá trình đào tạo là nhân cách của ngƣời họcnói chung và nhân cách của từng cá thể nói riêng. Tổ chức quá trình đào tạo là việcthực hiện đồng thời 3 chức năng chính. Theo tác giả Đặng Quốc Bảo thì đó là quátrình: dạy chữ, dạy người và dạy nghề nhằm hình thành 3 mục tiêu: thái độ, kiếnthức và kỹ năng. Ba chức năng trên luôn trong mối tƣơng tác lẫn nhau nhằm pháttriển nhân cách ngƣời học trong quá trình đào tạo.Hình 1.2. Mô hình quản lý quá trình đào tạoMTHTRQLPNĐKQL: Quản lý; M: mục tiêu; N: nội dung; P: phương pháp; TH: thày ; TR: trò; ĐK: điều kiệnQuá trình đào tạo đƣợc duy trì, phát triển với 6 thành tố chính là : Mục tiêu ;Nội dung; Phƣơng pháp; Thầy; Trò; Điều kiện cùng mối quan hệ, tác động qua lạigiữa chúng theo quy luật khách quan và khoa học. Chất lƣợng đào tạo sẽ đƣợc 29quyết định bởi sự tác động của hoạt động quản lý vào các thành tố nhằm vận hànhchúng theo định hƣớng đạt mục tiêu đã định (Xem hình 1.2).1.2.4. Chất lƣợng, chất lƣợng đào tạo1.2.4.1. Chất lượngChất lƣợng luôn là vấn đề đƣợc quan tâm trên nhiều lĩnh vực và đƣợc nhiềunhà nghiên cứu đƣa ra những quan niệm khác nhau tùy thuộc vào cách tiếp cận từnhững góc độ khác nhau.Từ điển Bách khoa Việt Nam định nghĩa : “Chất lƣợng là cái tạo nên phẩmchất, giá trị của một ngƣời, một sự vật, một sự việc. Đó là tổng thể những thuộctính cơ bản khẳng định sự tồn tại của một sự vật và phân biệt chúng với những sựvật khác.. ” [ 113, tr.19].Theo quan niệm truyền thống chất lƣợng đƣợc định nghĩa là: “Một sản phẩmcó chất lƣợng là sản phẩm làm ra một cách hoàn thiện, bằng các vật liệu quý hiếm,đắt tiền. Nó nổi tiếng và tôn vinh thêm cho ngƣời sở hữu nó” [28, tr.27].Theo TCVN- ISO 8402 chất lƣợng là “tập hợp các đặc tính của một thựcthể tạo cho nó khả năng thỏa mãn những nhu cầu đã nêu ra hoặc nhu cầu tiềm ẩn”[46, tr.30].Khi nghiên cứu về chất lƣợng tác giả Nguyễn Đức Chính dƣới góc độ củanhà nghiên cứu giáo dục đã đƣa ra những khái niệm cơ bản về chất lƣợng:- Chất lƣợng là sự phù hợp với các tiêu chuẩn ( thông số kỹ thuật).- Chất lƣợng là sự phù hợp với mục đích.- Chất lƣợng với tƣ cách là hiệu quả của việc đạt mục đích.- Chất lƣợng là sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng [28, tr.31].Edward Sallis đã phân chất lƣợng thành 2 giá trị khác nhau đó là chất lƣợngtuyệt đối và chất lƣợng tƣơng đối. Chất lƣợng tuyệt đối là những thứ tuyệt hảo,hoàn mỹ, những thứ đƣợc coi là có chuẩn mực cao nhất. Bản thân nó tạo đƣợc sựnổi trội và và uy tín bằng chất lƣợng tuyệt mỹ của mình [124, tr.22]. Trong thực tếcuộc sống hàng ngày nếu hiểu một hàng hóa hay dịch vụ nào đó có chất lƣợngtuyệt đối thì đó là điều không thực tế. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nếu đòi hỏimột trƣờng đại học nào đó đạt chất lƣợng đào tạo tuyệt đối thì đó có thể là không 30tƣởng. Cũng theo Sallis ngƣời tiêu dùng là ngƣời phán quyết cuối cùng về chấtlƣợng và nếu thiếu ngƣời tiêu dùng thì nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ khôngcó lý do tồn tại. Do vậy khi đƣa ra chuẩn mực của sản phẩm hay dịch vụ nhà sảnxuất cần nghiên cứu nhu cầu khách hàng và có đủ kiến thức, kỹ năng chuyển tảinhu cầu đó vào sản phẩm hay dịch vụ một cách sáng tạo.1.2.4.2. Chất lượng đào tạoChất lƣợng đào tạo luôn là vấn đề quan tâm của mỗi quốc gia trong chiếnlƣợc phát triển giáo dục nói riêng và chiến lƣợc phát triển đất nƣớc nói chung. Nóđang là vấn đề thời sự, thu hút nhiều học giả tham gia nghiên cứu và tranh luận.Những định nghĩa về chất lƣợng đào tạo khác nhau do quan điểm không đồng nhấtđã dẫn tới việc đề xuất những biện pháp quản lý chất lƣợng không đạt đƣợc mụctiêu mong muốn. Việc nhận thức đúng về chất lƣợng đào tạo là cần thiết nhằm pháttriển sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao phục vụ thị trƣờng lao động.Định nghĩa về chất lƣợng giáo dục đại học, Tổ chức Bảo đảm Chất lƣợngGiáo dục Đại học Quốc tế INQAAHE (International Network of Quality AssuranceAgence in Higher Education) đƣa ra 2 khái niệm:- Chất lƣợng là việc tuân theo các chuẩn quy định.- Chất lƣợng là việc đạt các mục tiêu đề ra.Theo quan niệm thứ nhất thì cần có bộ tiêu chí chuẩn cho giáo dục đại học ởtất cả các lĩnh vực, việc kiểm định, đánh giá phải dựa vào Bộ tiêu chí này. Theoquan niệm thứ hai thì dựa vào mục tiêu của từng lĩnh vực do trƣờng đại học xâydựng từ trƣớc để đánh giá chất lƣợng của nhà trƣờng. Theo những quan niệm trênthì việc đánh giá chất lƣợng giáo dục của một trƣờng đại học chỉ cần dựa vào bộtiêu chí chuẩn chung hoặc dựa vào việc thực hiện mục tiêu đã xây dựng sẵn từtrƣớc là đủ.Theo tác giả Luis Eduarda Gonzalez (1988) [19,tr.7] thì chất lƣợng giáo dụcđại học đƣợc đánh giá bằng 6 đặc điểm cơ bản sau :- Sự phù hợp (relevance): sự hài hoà của mục tiêu giáo dục và hệ thống giáodục với đòi hỏi của xã hội. 31- Hiệu quả (effectiveness): sự phù hợp giữa những gì đã đƣợc lập ra trong kếhoạch với những gì đã thực hiện đƣợc, có thể hiểu đó là sự đạt mục tiêu trong giáodục.- Nguồn (resources): đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, những thôngtin để cơ sở giáo dục đạt đƣợc những cam kết của mình.- Hiệu suất (efficiency): sự tiết kiệm tối đa nguồn lực nhằm đạt đƣợc kiếnthức, kỹ năng của ngƣời học và phát triển dịch vụ.- Công hiệu (eficacy): sự tƣơng thích giữa kết quả đạt đƣợc với nguồn lực đãsử dụng.- Quá trình (process): sự vận động của các thành tố, các lĩnh vực dƣới sựquản lý nhằm đạt những kết quả mong muốn.Quan niệm về chất lƣợng đào tạo và chất lƣợng đào tạo đại học của các họcgiả Việt Nam, có thể cụ thể và thực tiễn hơn. Tác giả Trần Khánh Đức đã đƣa rakhái niệm : “Chất lƣợng đào tạo với đặc trƣng sản phẩm là con ngƣời lao động (cóthể đƣợc hiểu là kết quả đầu ra của quá trình đào tạo) đƣợc thể hiện ở các phẩmchất, giá trị nhân cách và giá trị sức lao động hay năng lực hành nghề của ngƣời tốtnghiệp, tƣơng ứng với mục tiêu đào tạo của từng ngành đào tạo...” [46,tr.33]. Trêncơ sở quan niệm nhƣ vậy, khi xây dựng chuẩn đánh giá chất lƣợng đào tạo, có thểxây dựng hệ thống tiêu chí để đánh giá chất lƣợng theo những nhóm tiêu chí củatừng chuyên ngành đào tạo khác nhau .Chất lƣợng giáo dục và chất lƣợng giáo dục đại học đang là vấn đề đƣợctranh luận trên nhiều diễn đàn khác nhau. Nguyên nhân là do cách tiếp cận khácnhau đã dẫn tới cách nhìn nhận và đánh giá chƣa thống nhất. Hiện đang tồn tại 6quan niệm khác nhau về đánh giá chất lƣợng giáo dục:a- Chất lượng được đánh giá bằng “ đầu vào ”Theo quan niệm này chất lƣợng “đầu vào” là chất lƣợng giảng viên, sinhviên, điều kiện bảo đảm cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học sẽ quyết định chấtlƣợng đào tạo. Quan điểm này đƣợc gọi là quan điểm “ guồn lực” có nghĩa lànguồn lực = Chất lƣợng. Nhƣợc điểm của cách tiếp cận này đã không tính đến tácđộng diễn ra trong quá trình đào tạo của nhà trƣờng. Yếu tố “hộp đen” đã không 32đƣợc xem xét và không giải thích đƣợc các trƣờng hợp nhƣ một trƣờng có “đầuvào” dồi dào, nhƣng quá trình đào tạo hạn chế dẫn tới “đầu ra” là một sản phẩmkém chất lƣợng.b- Chất lượng được đánh giá bằng “đầu ra”Vào những năm 1980, giáo dục đại học thế giới đã phải đƣơng đầu vớinhững thách thức mới nhƣ nguồn kinh phí đầu tƣ cho giáo dục bị cắt giảm. Nhiềunƣớc đƣa ra khẩu hiệu “Đầu tƣ ít nhƣng giảng dạy phải nhiều và tốt”. Điều này đãđặt ra cho các trƣờng đại học phải tính tới hiệu quả của quá trình đào tạo, đó là“đầu ra” và các tiêu chí đo đầu ra của sản phẩm. Chất lƣợng sản phẩm đầu ra củacác trƣờng đại học đƣợc tính bằng khả năng thích ứng với thị trƣờng và mức độhoàn thành công việc của sinh viên tốt nghiệp. Đó cũng là uy tín và thƣớc đo chấtlƣợng đào tạo của mỗi trƣờng đại học.Nhƣợc điểm của quan điểm này là đã không xem xét một cách đúng mứcmối liên hệ nhân quả giữa “đầu vào” và “đầu ra”. Trong thực tế nếu chất lƣợng độingũ giảng viên không đáp ứng đƣợc yêu cầu, chất lƣợng đầu vào của sinh viênthấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn thì thật khó có chất lƣợng “đầu ra”tốt. Do vậy quan điểm dựa vào chất lƣợng “đầu ra” để đánh giá chất lƣợng đào tạocủa một trƣờng là chƣa đủ.c- Chất lượng được đánh giá bằng “giá trị gia tăng”Theo cách tiếp cận này thì chất lƣợng phụ thuộc vào việc tác động tích cựccủa nhà trƣờng vào sinh viên để hình thành ở họ một nhân cách vƣợt trội. “Giá trịgia tăng” đƣợc tính bằng hiệu số của giá trị “đầu ra” và giá trị “đầu vào”.Nhƣợc điểm của quan điểm này là thật khó thiết kế đƣợc công cụ đo “đầuvào” và “đầu ra” của quá trình đào tạo. Và càng khó hơn khi tìm hiệu của 2 sốmang định tính nhiều hơn định lƣợng. Trong thực tế do sự đa dạng về chất lƣợng“đầu vào” và “đầu ra” của các trƣờng đại học, nên không thể thiết kế bộ công cụ đochung chất lƣợng đào tạo cho các trƣờng.d- Chất lượng được đánh giá bằng “giá trị học thuật”Đây là quan điểm đánh giá chất lƣợng đào tạo dựa vào chất lƣợng học thuậtcủa đội ngũ giảng viên. Có nghĩa là trƣờng nào có đội ngũ cán bộ, giảng dạy cóhọc hàm, học vị cao, có uy tín khoa học sẽ đƣợc xem là trƣờng có chất lƣợng cao. 33Nhƣợc điểm của cách tiếp cận này là năng lực chất xám của đội ngũ cán bộgiảng dạy có học hàm, học vị cao rất khó đánh giá trong điều kiện khoa học côngnghệ phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng nhƣ ngày nay, nếu nhƣ sự cập nhậtkhông thƣờng xuyên. Vả lại năng lực chất xám chuyển sang thành năng lực truyềnthụ còn là cả một vấn đề lớn. Một đội ngũ giảng viên có uy tín cao về khoa học,nếu nhƣ thiếu công tác tổ chức và quản lý quá trình đào tạo thì đó chỉ là những ốcđảo khoa học riêng rẽ.e- Chất lượng được đánh giá bằng “văn hóa tổ chức riêng”Nét đặc trƣng của “văn hóa tổ chức riêng” là không ngừng nâng cao chấtlƣợng trong quá trình đào tạo, đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của các đối tƣợngkhách hàng. Quan điểm này dựa trên nguyên tắc các trƣờng đại học tự tạo ra “ ănhóa tổ chức riêng” hỗ trợ quá trình cải tiến và nâng cao chất lƣợng đào tạo. Mộttrƣờng đại học đƣợc coi là có chất lƣợng có nghĩa là nó xây dựng đƣợc cho mìnhnền “văn hóa tổ chức riêng”.f- Chất lượng được đánh giá bằng “kiểm toán”Quan điểm này coi trọng quá trình bên trong của trƣờng đại học, đặc biệt lànguồn thông tin cung cấp cho việc ra quyết định. Trong tài chính, việc kiểm toánnhằm xem xét các tổ chức có duy trì chế độ tài chính, sổ sách có hợp lý không, thìtrong kiểm toán chất lƣợng đào tạo xem các trƣờng có thu thập đầy đủ thông tin đểra những quyết định về chất lƣợng phù hợp và hiệu quả hay không. Theo quanđiểm này chất lƣợng đào tạo đại học đƣợc đánh giá bằng số lƣợng và chất lƣợngthông tin phục vụ cho việc ra quyết định và quá trình thực hiện các quyết định vềchất lƣợng, còn các yếu tố “đầu vào” và “đầu ra” chỉ là thứ yếu.Nhƣợc điểm của quan điểm này là không lý giải đƣợc những trƣờng hợp cóđầy đủ thông tin cần thiết nhƣng việc ra quyết định về chất lƣợng chƣa phải làchính xác, hoặc khi có quyết định chính xác nhƣng quá trình thực hiện không đạtđƣợc hiệu quả.Từ những quan điểm và lập luận trên có thể kết luận những quan niệm vềchất lƣợng, chất lƣợng giáo dục chƣa đồng nhất. Theo chúng tôi thì khi xem xétchất lƣợng giáo dục đại học của cơ sở đào tạo nào đó, cần phải căn cứ vào nhiều 34yếu tố khác nhau để đánh giá nhƣ : đầu vào, đầu ra, giá trị gia tăng, giá trị họcthuật, kiểm toán hay văn hóa tổ chức riêng…. Nhƣ vậy chất lƣợng của sự vật hayhiện tƣợng có thể đƣợc hiểu là giá trị phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của con ngƣờivà xã hội. Trong giáo dục, chất lƣợng với tƣ cách là sản phẩm của giáo dục sẽ làmhài lòng khách hàng. Đây chính là mục tiêu giáo dục đại học cần hƣớng tới.1.2.4.3. Những khái niệm liên quan đến chất lượng đào tạoa- Xây dựng chính sách chất lượngTheo tác giả Gaba thì chính sách chất lƣợng đƣợc hiểu theo 8 nội dungchính sau: 1- Các quyết định hiện hành của cơ quan quản lý; 2- Tiêu chuẩn củacách cƣ xử; 3- Định hƣớng các hoạt động nhằm đạt mục tiêu; 4- Cách ứng xử đƣợcthông qua bằng các quyết định của các cấp quản lý; 5- Sự xác nhận ý định và mụctiêu của tổ chức; 6- Kết quả tổng hợp các hoạt động, các quyết định và cách cƣ xửcủa các cấp quản lý; 7- Kết quả của hệ thống chính sách quản lý về hoạch địnhcũng nhƣ thực thi; 8- Chiến lƣợc dùng để giải quyết các vấn đề trong quản lý [50,tr.29].Chính sách chất lƣợng có vai trò rất quan trọng trong nâng cao chất lƣợnggiáo dục - đào tạo, đặc biệt trong giáo dục đại học. Bất kỳ một trƣờng đại học nàokhi ra đời phải có một chủ trƣơng với những biện pháp rõ ràng để bảo đảm chấtlƣợng. Theo tác giả Nguyễn Đức Chính thì chính sách chất lƣợng đối với mộttrƣờng đại học là tuyên ngôn về sự cam kết của nhà trƣờng đảm bảo sẽ cung cấpmột nền giáo dục đại học có chất lƣợng. Chủ trƣơng đó phải đƣợc thể hiện bằngnhững phƣơng châm cụ thể [28, tr.43].b- Xây dựng kế hoạch chất lượngXuất phát từ nhu cầu của khách hàng xây dựng mục tiêu chất lƣợng của sảnxuất hay dịch vụ và những biện pháp thực hiện mục tiêu. Đối với giáo dục - đàotạo căn cứ vào nhu cầu hiện tại và tƣơng lai của thị trƣờng lao động, xây dựng mụctiêu và các biện pháp đạt mục tiêu bằng các kế hoach chất lƣợng cho từng họctrình, học phần, môn học và ngành học. Kế hoạch chất lƣợng là một bộ phận cầnthiết của kế hoạch chiến lƣợc và có tầm quan trọng đặc biệt đối với uy tín của nhà 35trƣờng, phải đƣa ra đƣợc một chƣơng trình hành động cụ thể với những biện phápcải tiến, không ngừng nâng cao chất lƣợng từng giai đoạn và cả khóa học...c- Kiểm tra chất lượngLà hoạt động đo lƣờng, đối chiếu, thử nghiệm một hoặc nhiều đặc tính củađối tƣợng so sánh với những quy định, tiêu chuẩn ban đầu đặt ra để xác định tínhphù hợp của sản phẩm. Nhƣ vậy việc kiểm tra chỉ là đối chiếu kết quả đã thực hiệnxong của sản phẩm hay dịch vụ với các chuẩn quy định xem đã đạt chƣa. Trên cơsở đó chấp nhận hay loại bỏ các sản phẩm cuối cùng. Phƣơng pháp này gây lãngphí, nó đang bị loại bỏ dần trong phƣơng thức quản lý hiện đại. Đặc biệt trong giáodục không cho phép có sản phẩm phế phẩm bị loại bỏ nhƣ trong sản xuất hàng hóa,việc kiểm tra chất lƣợng đang đƣợc dần thay thế bằng kiểm soát chất lƣợng.d- Cải tiến chất lượngLà hoạt động xuyên suốt quá trình quản lý chất lƣợng, đặc biệt đối với cơ sởáp dụng quản lý chất lƣợng theo quan điểm QLCLTT. Cải tiến liên tục sẽ nâng caohiệu quả và hiệu suất của quá trình sản xuất hay dịch vụ, tạo lợi ích cho tổ chức vànhằm làm thỏa mãn nhu cầu không ngừng tăng của khách hàng, đáp ứng yêu cầucủa tất cả các bên.Chu trình cải tiến liên tục nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợng theo vòngxoáy trôn ốc, từ lợi ích trƣớc mắt tới lợi ích lâu dài, từ chất lƣợng thấp tới chấtlƣợng cao.Trong giáo dục, việc cải tiến chất lƣợng cần căn cứ vào nhu cầu thị trƣờnglao động trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài, thƣờng xuyên cải tiến nội dung chƣơng trình,phƣơng pháp dạy và học, nâng cao chất lƣợng giáo viên, chất lƣợng đầu vào, chấtlƣợng trang thiết bị. Cải tiến là biện pháp nhằm đƣa ra những sản phẩm giáo dụctốt nhất đáp ứng nhu cầu chất lƣợng của của các đối tƣợng khách hàng.e- Kiểm định chất lượngThuật ngữ kiểm định chất lƣợng mới chỉ xuất hiện trong lĩnh vực quản lýgiáo dục từ khoảng 30 năm lại đây. Ngày nay, nó đang đƣợc xử dụng rộng rãitrong quản lý chất lƣợng giáo dục của nhiều nƣớc trên thế giới. Kiểm định chấtlƣợng giáo dục có thể đƣợc áp dụng cho một trƣờng học hoặc một chƣơng trình 36đào tạo. Nó đang là phƣơng thức chủ yếu trong khâu bảo đảm chất lƣợng giáo dục.Nội dung kiểm định đƣợc tiến hành trên tất cả các lĩnh vực hoạt động giáo dục đàotạo của nhà trƣờng. Hình thức kiểm định đƣợc tiến hành bằng đánh giá của cơ sởđào tạo (đánh giá trong) và đánh giá của các cơ quan chức năng (đánh giá ngoài).Mục đích kiểm định nhằm bảo đảm với cộng đồng và các cơ quan hữu quan rằngtrƣờng học đó, chƣơng trình đào tạo đó có mục tiêu đào tạo rõ ràng, phù hợp; cókhả năng và những điều kiện bảo đảm thực hiện đƣợc mục tiêu đã đƣợc xây dựng.f- Đánh giá, đo lường chất lượngĐánh giá, đo lƣờng chất lƣợng là việc làm không đơn giản, đặc biệt trong đánhgiá chất lƣợng giáo dục-đào tạo. Yêu cầu đánh giá cả mặt định lƣợng và định tính,rộng và đa chiều, liên quan đến nhiều đối tƣợng cả chủ quan và khách quan, cả yếutố con ngƣời và cơ sở vật chất. Việc đầu tiên của đánh giá đo lƣờng là xác địnhmục đích của đánh giá là gì ? đối tƣợng cần đánh giá, đo lƣờng là lĩnh vực nào ?chủ thể đánh giá, đo lƣờng là ai ? sau đó sẽ xác định phƣơng pháp và công cụ đolƣờng, đánh giá. Trong giáo dục đại học, công cụ đánh giá là bộ thƣớc đo gồm cáctiêu chí với các chỉ số tƣơng ứng với các lĩnh vực của hoạt động giáo dục và đàotạo nhƣ nội dung chƣơng trình, thầy trò, các điều kiện bảo đảm, công tác nghiêncứu khoa học và dịch vụ cộng đồng. Bằng đánh giá trong và đánh giá ngoài nhàtrƣờng có thể xem xét, so sánh chỉ số đạt đƣợc với tiêu chí đề ra ban đầu, từ đó xácđịnh chất lƣợng của trƣờng đang ở mức nào, biết rõ những thuận lợi, khó khăn đểđiều chỉnh, khắc phục, ngăn ngừa và cải tiến nhằm đạt mục tiêu đã định.1.3. Cơ sở lý luận về quản lý chất lƣợng đào tạo1.3.1. Quản lý chất lƣợng đào tạoKhi nghiên cứu khái niệm quản lý chất lƣợng đào tạo, cần phải xem xét tớibản chất của quá trình quản lý chất lƣợng. Quản lý chất lƣợng bao gồm các hoạtđộng chủ yếu sau :-Xác định mục tiêu bằng xây dựng các tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt tới.- Tổ chức quản lý các hoạt động tạo ra sản phẩm.- Đối chiếu sản phẩm với tiêu chuẩn đạt tới của mục tiêu.- Cải tiến, điều chỉnh để kết quả đạt chuẩn. 37Hiện đang tồn tại nhiều mô hình quản lý chất lƣợng khác nhau về chu trìnhcũng nhƣ nguyên lý quản lý, đôi khi nó phụ thuộc vào những điều kiện văn hóa, xãhội và những hoàn cảnh kinh tế của từng nƣớc. Nhật bản là nƣớc đi đầu về quản lýchất lƣợng. Theo giáo sƣ ngƣời Nhật K.Ishikawa thì chu trình quản lý chất lƣợnggồm 6 bƣớc: 1- Xác định mục tiêu; 2- Xác định các phƣơng pháp; 3- Huấn luyện vàđào tạo cán bộ; 4- Thực hiện công việc; 5- Kiểm tra kết quả các công việc; 6- Thựchiện công tác quản lý [46, tr.43].Tiêu chuẩn Việt Nam 1994 (TCVN-1994) định nghĩa quản lý chất lƣợnglà những hoạt động của các chức năng quản lý, nhƣ lập kế hoạch, kiểm soát , bảođảm và cải tiến chất lƣợng trong hệ thống chất lƣợng.Đánh giá đầy đủ vai trò của QLCLĐT trong giáo dục và đào tạo, tác giảNguyễn Thị Mỹ Lộc cho rằng QLCLĐT phải đƣợc thực hiện ở mọi khâu, mọi nơi,mọi lúc, từ đầu vào, qúa trình đào tạo và đầu ra cho tới nơi làm việc của sinh viêntốt nghiệp [79, tr.19].1.3.2. Các cấp độ quản lý chất lƣợng đào tạoCùng phát triển với quá trình quản lý, công tác quản lý chất lƣợng đã hìnhthành qua 3 cấp độ, đi từ kiếm soát chất lƣợng đến bảo đảm chất lƣợng và quản lýchất lƣợng tổng thể. Cấp độ 1: kiểm soát chất lượng; Cấp độ 2: Bảo đảm chấtlượng; Cấp độ 3: Quản lý chất lượng tổng thể. Trong giáo dục - đào tạo các cấp độquản lý chất lƣợng cũng đƣợc miêu tả theo 3 cấp độ cụ thể:a- Kiểm soát chất lượngLà hình thức quản lý chất lƣợng đƣợc hình thành sớm nhất, tập trung loại bỏnhững sản phẩm cuối cùng không đạt chuẩn về chất lƣợng. Quá trình này diễn rasau quá trình đào tạo. Trong sản xuất việc kiểm tra, kiểm soát là loại bỏ những sảnphẩm kém chất lƣợng còn trong giáo dục việc thanh tra, kiểm soát xem sản phẩmgiáo dục có đạt tiêu chuẩn chất lƣợng đặt ra ban đầu hay không. Nhìn chung quátrình này diễn ra sau khi sinh viên đã hoàn thành khóa học, sản phẩm giáo dục đãra đời. Những chuẩn mực là do cấp trên xác định và đƣa xuống cấp dƣới thực hiện,lúc này cấp trên đóng vai trò thanh tra, kiểm soát về chất lƣợng. 38b- Bảo đảm chất lượngBảo đảm chất lƣợng khác với kiểm soát chất lƣợng là quá trình xảy ra trƣớcvà trong quá trình đào tạo, tập trung phòng ngừa những sản phẩm kém chất lƣợng.Chuẩn chất lƣợng đã đƣợc thiết kế trƣớc khi tổ chức đào tạo nhằm bảo đảm chấtlƣợng đầu ra có đầy đủ các thuộc tính của chuẩn. Bảo đảm chất lƣợng là phƣơngtiện tạo ra những sản phẩm giáo dục hoàn hảo không mắc lỗi trong quá trình dịchvụ. Chất lƣợng của sản phẩm đƣợc kiểm soát bằng hệ thống phòng ngừa từ đầu vàocho tới đầu ra. Hệ thống bảo đảm chất lƣợng còn chỉ ra những chuẩn mực cần đạttới và cách thức đạt các chuẩn mực ấy trong quá trình đào tạo. Trách nhiệm về chấtlƣợng thuộc về mọi thành viên của nhà trƣờng, chứ không chỉ còn của nhữngngƣời lãnh đạo.Hình 1.3. Sơ đồ các cấp độ trong quản lý chất lượng [124, tr.27].QUẢN LÝ CLTTBẢO ĐẢM CLKIỂM SOÁT CLPHÁT HIỆNPHÒNG NGỪACẢI TIẾNc- Quản lý chất lượng tổng thểHệ thống quản lý chất lƣợng tổng thể là phƣơng thức tiếp tục và phát triểnhệ thống bảo đảm chất lƣợng. Nó có quan hệ mật thiết với các phƣơng thức quảnlý chất lƣợng trƣớc đó. Mục tiêu cao nhất của quản lý chất lƣợng tổng thể là làmhài lòng các đối tƣợng khách hàng bằng nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viênvà cả tổ chức bằng cam kết về chất lƣợng, cải tiến liên tục, xây dựng nền văn hóa 39chất lƣợng trong tổ chức. Quản lý chất lƣợng tổng thể diễn ra trƣớc, trong và sauquá trình đào tạo.Từ những quan niệm trên có thể hiểu hệ thống kiểm soát chất lƣợng là tiềnđề để hình thành hệ thống bảo đảm chất lƣợng và định hƣớng tới hệ thống quản lýchất lƣợng tổng thể, cấp độ quản lý chất lƣợng cao nhất. Hiện cả 3 cấp độ quản lýchất lƣợng trên đều đang tồn tại trong quản lý chất lƣợng GDĐH ở các nƣớc, do cả3 phƣơng thức đều nhằm tới mục tiêu là bảo đảm chất lƣợng sản phẩm giáo dụcđƣợc cung cấp có chuẩn mực nhất định [86, tr. 114- 115].1.3.3. Hệ thống quản lý chất lƣợng đào tạo đại họcHiện nay trên thế giới còn có nhiều cách nhìn nhận khác nhau về hệ thốngbảo đảm chất lƣợng giáo dục đại học. Van & Westerheijden (1993) chia hệ thốngra 5 thành tố, còn các tác giả Fraser (1992); Jackson (1998) và Kells (1992) thì chiahệ thống thành 2 nhóm chính bao gồm các thành tố bên trong và các thành tố bênngoài. Tác giả Phạm Thành Nghị đã chia hệ thống bảo đảm chất lƣợng thành 3thành tố chính là: Quản lý chất lƣợng bên trong, tự đánh giá và đánh giá ngoài [86,tr.122].1.3.3.1. Quản lý chất lượng bên trongNội dung bao gồm công tác quản lý các yếu tố đầu vào, quá trình và đầu ra.Đầu vào bao gồm các yếu tố có liên quan đến sinh viên, giảng viên, trang thiết bịbảo đảm, công tác quản lý đào tạo và các yếu tố liên quan đến chƣơng trình nhƣmục tiêu, nội dung, phƣơng pháp dạy học. Quá trình bao gồm các yếu tố giảng dạycủa giảng viên, học tập của sinh viên, nghiên cứu khoa học của cả giảng viên vàsinh viên và sự kết hợp giữa dạy và học, giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đầura bao gồm các yếu tố nhƣ kết quả thi cử, chất lƣợng và số lƣợng sinh viên tốtnghiệp và đánh giá của ngƣời sử dụng lao động.1.3.3.2. Tự đánh giáTự đánh giá là cơ sở quan trọng để tự cải thiện chất lƣợng của trƣờng đạihọc. Nhà trƣờng phải dựa vào 3 yếu tố để thực hiện tốt việc đánh giá. Thứ nhất làdựa vào các cơ quan thẩm định, thanh tra để cam kết và thực hiện cam kết về chấtlƣợng. Thứ hai là đào tạo tập huấn cho cán bộ của trƣờng về tự đánh giá. Thứ ba là 40cung cấp những thông tin trong nƣớc và quốc tế về các chỉ số thực hiện, các kinhnghiệm về dạy học, về kiểm tra, đánh giá. Trên cơ sở đó xây dựng chuẩn về chấtlƣợng để tổ chức tự đánh giá.1.3.3.3. Đánh giá ngoàiĐánh giá ngoài là tổ chức đánh giá của cơ quan độc lập về chuyên môn,hoặc của các đồng nghiệp. Đoàn sẽ trực tiếp làm việc với mọi đối tƣợng đào tạo,kiểm tra mọi lĩnh vực liên quan đến đào tạo, căn cứ vào mục tiêu, cam kết và cácchuẩn về giáo dục của nhà trƣờng để đánh giá và kết luận về mục tiêu chất lƣợngmà trƣờng đã đạt đƣợc. Thông thƣờng tổ chức đánh giá ngoài đƣợc thực hiện saukhi có tự đánh giá. Các cơ quan tổ chức đánh giá ngoài căn cứ vào chức tráchnhiệm vụ và kết quả kiểm định sẽ công khai hóa chất lƣợng đào tạo của trƣờng đạihọc và làm thủ tục cấp chứng nhận về kiểm đinh chất lƣợng1.3.4. Các lĩnh vực quản lý chất lƣợng đào tạoQuản lý chất lƣợng của một trƣờng đại học cần căn cứ vào chức năng, nhiệmvụ cụ thể và mục tiêu đào tạo của trƣờng đó để xác định nhiệm vụ quản lý hay nóicách khác là những lĩnh vực cần quản lý. Hiện nay, nhiệm vụ QLCLĐT của cáctrƣờng đại học thƣờng tập trung vào những lĩnh vực chính sau:a - Quản lý mục tiêu đào tạo: Nhiệm vụ quản lý bao gồm quản lý việc xâydựng mục tiêu đào tạo theo chuẩn mực về chất lƣợng và quản lý quá trình thựchiện mục tiêu ; quản lý các mục tiêu lâu dài và trƣớc mắt về việc hình thành nhâncách, năng lực của ngƣời học khi tốt nghiệp, khả năng đáp ứng yêu cầu của xã hội,khả năng thích ứng với môi trƣờng và phát huy kiến thức đã học, hoàn thiện vànâng cao năng lực chuyên môn...b - Quản lý nội dung chương trình đào tạo: Nhiệm vụ quản lý bao gồmviệc xây dựng và thực hiện nội dung chƣơng trình đào tạo theo mục tiêu. Cấu trúcnội dung chƣơng trình phải bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và cân đối giữalý thuyết với thực hành, giữa tính truyền thống với tính hiện đại. Giáo trình, tài liệuphải phù hợp và đáp ứng mục tiêu nội dung chƣơng trình.c - Quản lý phương pháp dạy học: Nhiệm vụ quản lý bao gồm quản lý cácphƣơng pháp dạy của thầy, phƣơng pháp giáo dục, rèn luyện học viên của cán bộ 41quản lý, phƣơng pháp học, tự học của học viên để hình thành nhân cách phẩm chấtđạo đức, năng lực chuyên môn của ngƣời học đáp ứng mục tiêu chất lƣợng.d- Quản lý nghiên cứu khoa học: Nhiệm vụ quản lý bao gồm quản lý chấtlƣợng nghiên cứu khoa học của giảng viên và học viên. Đây là lĩnh vực quan trọngthứ hai sau nhiệm vụ dạy học, giảng viên sẽ gắn kết giữa giảng dạy và nghiên cứukhoa học, học viên sẽ gắn kết giữa học và hành, giữa lý thuyêt và thực tiễn. Chấtlƣợng nghiên cứu khoa học sẽ mang lại thƣơng hiệu của trƣờng đại học, đặc biệttrong điều kiện mô hình công nghiệp hóa các trƣờng đại học, trong doanh nghiệpcó trƣờng đại học, trong trƣờng đại học có cơ quan nghiên cứu.e - Quản lý giảng viên: Nhiệm vụ quản lý bao gồm tuyển chọn đầu vàogiảng viên, bồi dƣỡng nâng cao năng lực phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và nănglực chuyên môn, quản lý hoạt động dạy của từng giảng viên và cả đội ngũ nóichung. Trong thực tế giảng viên vừa là đối tƣợng quản lý nhƣng cũng vừa là chủthể quản lý trong quá trình đào tạo.f - Quản lý học viên: Nhiệm vụ quản lý bao gồm quá trình tuyển chọn chấtlƣợng đầu vào, quản lý việc học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của họcviên. Quản lý chất lƣợng quá trình hình thành nhân cách và chất lƣợng đầu ra.Kiểm tra, đánh giá thƣờng xuyên, kịp thời và chính xác từng học kỳ và cả khóahọc, đối chiếu với hệ thống chuẩn chất lƣợng, điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêuđào tạo. Định kỳ xin ý kiến ngƣời sử dụng nguồn nhân lực để kiểm tra khả năngthích ứng thị trƣờng của học viên tốt nghiệp.g- Quản lý các điều kiện bảo đảm: Nhiệm vụ quản lý bao gồm quản lý cơsở vật chất của nhà trƣờng nhƣ nhà cửa, đất đai, phòng học, phòng thí nghiệm,trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập, thƣ viện, khu vui chơi giải trí...Trong quản lý các điều kiện bảo đảm việc quản lý tài chính là nhiệm vụ quantrọng. Đây là động lực để thúc đẩy hoạt động dạy học đạt chất lƣợng nhƣ mongmuốn.h- Quản lý hành chính và các hoạt động khác: Nhiệm vụ bao gồm xâydựng và quản lý bộ máy của nhà trƣờng, các hội đồng chuyên ngành nhƣ Hội đồngkhoa học, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp quốc gia và Hội đồng Bảo 42đảm chất lƣợng, ban hành và thực hiện các chính sách, quy chế, quy định. Hìnhthành các điều kiện quản lý chất lƣợng nhƣ phân cấp quản lý, xây dựng chức tráchnhiệm vụ và hệ thống chuẩn đánh giá chất lƣợng. Quản lý các hoạt động đóng gópvào chất lƣợng đào tạo ngoài hoạt động giáo dục nhƣ công tác văn hóa, văn nghệ,công tác đảng, công tác quần chúng nhƣ thanh niên, phụ nữ, công đoàn, công tácthi đua, khen thƣởng và kỷ luật…Nhƣ vậy, quản lý chất lƣợng đào tạo đại học đƣợc hiểu là quản lý chất lƣợngtất cả các lĩnh vực tạo lên chất lƣợng trong một trƣờng đại học. Nó bao gồm mộthệ thống hoạt động quản lý phức tạp với sự tham gia và tƣơng tác lẫn nhau củanhiều thành tố từ đầu vào, quá trình đào tạo cho tới đầu ra. Chất lƣợng hoạt độngcủa mỗi thành tố đều ảnh hƣởng tới chất lƣợng chung của cả quá trình.1.4. Các mô hình quản lý chất lƣợng đào tạoTrong quá trình hình thành và phát triển, công tác quản lý chất lƣợng giáodục trên thế giới đã trải qua một số mô hình quản lý chất lƣợng cụ thể: mô hìnhkiểm soát chất lƣợng (quality control); mô hình Kiểm soát chất lƣợng tổng thể(Total quality cotrol); mô hình Bảo đảm chất lƣợng (Quality Assurance). Hiện tạimột số khu vực trên thế giới đã hình thành mô hình bảo đảm chất lƣợng chung chocác trƣờng đại học trong khối nhƣ Hiệp hội Châu Âu về bảo đảm chất lƣợng giáodục đại học đã xây dựng mô hình EFQA vào năm 2005 nhằm bảo đảm chất lƣợngcho các trƣờng đại học thuộc Khối. Các nƣớc trong khối ASEAN đã hình thànhHiệp hội của các trƣờng đại học gọi tắt là AUN vào tháng 10/2001 (hệ thống bảođảm chất lượng của Khối bao gồm 11 tiêu chí sử dụng chung cho 17 trường đạihọc của Khối, trong đó có ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP Hồ Chí Minh). Trongphạm vi nghiên cứu, đề tài chỉ đề cập một số mô hình quản lý chất lƣợng đào tạocơ bản đã và đang đƣợc phổ biến trong lĩnh vực quản lý giáo dục đại học và có liênquan tới mô hình nghiên cứu của đề tài : mô hình ISO 9000 (InternationalStandards Organisation 9000); mô hình quản lý các yếu tố tổ chức (OrganizationalElements Model - SEAMEO), mô hình C.I.P.O (Context-Input-Process-Outcome)và mô hình quản lý chất lƣợng tổng thể -TQM (Total Quality Management). 431.4.1. Mô hình ISO 9000Mô hình ISO 9000 đã đƣợc các cơ sở đào tạo ứng dụng để xây dựng hệthống quản lý chất lƣợng theo ISO 9000. Nó đƣa ra một nguyên tắc nghiêm ngặtđối với ngƣời sử dụng và đòi hỏi sự đầu tƣ về nguồn lực và thời gian. Mọi ngƣờitrong tổ chức phải nắm chắc những yêu cầu và tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắcquy định. Những nguyên tắc cơ bản của mô hình:- Chất lƣợng do hệ thống quản lý chất lƣợng quyết định.- Làm đúng ngay từ đầu và không mắc lỗi ở mọi khâu.- Lấy phòng ngừa là chính ở mọi khâu tác nghiệp.- Tăng cƣờng chất lƣợng hiệu quả quản lý theo mục tiêu và theo quá trình.- Thực hiện nguyên tắc 5W và 1H: Who: Ai làm? What: Làm việc gì?Where: Làm ở đâu? When : Làm khi nào? Why: Tại sao làm? và How: Làm nhƣthế nào?- Tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu: Viết những gì sẽ làm; Làm những gì đãviết; kiểm tra những việc đang làm với những gì đã viết; Lƣu hồ sơ nội dung kiểmtra; Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống hoạt động [46, tr.38].Quan điểm của mô hình ISO 9000 là phải tạo ra đƣợc các sản phẩm có chấtlƣợng thống nhất. Trong giáo dục sản phẩm của quá trình đào tạo không thể thốngnhất theo một khuôn mẫu nhất định do đầu vào, quá trình nhận thức, tiếp thu củamỗi học viên không giống nhau, cách truyền đạt kiến thức của các thầy khác nhaucho dù mọi học viên đều có một mục tiêu chung, cùng một nội dung chƣơng trình,cùng thời gian và môi trƣờng đào tạo.Hiện nay quan điểm của mô hình ISO 9000 đã đƣợc nhiều cơ sở giáo dục ápdụng vào xây dựng hệ thống bảo đảm chất lƣợng đào tạo. Tuy rằng việc áp dụngvào quản lý chất lƣợng đào tạo đại học chƣa thật phù hợp, nhƣng nó đã là cơ sở đểmô hình QLCLTT hình thành sau này.1.4.2. Mô hình các yếu tố tổ chức - SEAMEOMô hình Các yếu tố Tổ chức căn cứ vào 5 yếu tố để đánh giá chất lƣợnggiáo dục đại học: 44- Đầu vào: Bao gồm sinh viên, cán bộ giảng viên trong trƣờng, cơ sở vậtchất, tài chính, chƣơng trình đào tạo, các quy chế và quy định về giáo dục đào tạo.- Quá trình đào tạo: Bao gồm mục tiêu đào tạo, nội dung, phƣơng phápgiảng dạy, quy trình đào tạo và quản lý đào tạo...- Kết quả đào tạo: Mức độ hoàn thành khóa học, năng lực đạt đƣợc và khảnăng thích ứng thị trƣờng việc làm của sinh viên...- Đầu ra: Sinh viên tốt nghiệp, kết quả nghiên cứu và các dịch vụ khác đápứng nhu cầu về kinh tế - xã hội...- Hiệu quả: Kết quả của giáo dục đại học và ảnh hƣởng của nó đối với thịtrƣờng lao động và kinh tế xã hội.Dựa vào 5 yếu tố trên các nhà quản lý giáo dục đã đƣa ra những khái niệmvề chất lƣợng giáo dục cho từng lĩnh vực nhƣ sau :- Chất lượng đầu vào: Trình độ đầu vào thỏa mãn các tiêu chí, mục tiêu đềra của trƣờng.- Chất lượng quá trình đào tạo: Mức độ đáp ứng các yêu cầu của quá trìnhdạy học và các quá trình giáo dục- đào tạo khác.- Chất lương đầu ra: Mức độ đạt đƣợc của sinh viên tốt nghiệp về chuyênngành đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ khác so với tiêu chí, mục tiêuđã xây dựng.+ Chất lượng sản phẩm: Mức độ đạt yêu cầu công tác của sinh viên khi tốtnghiệp qua tự đánh giá, đánh giá của cha mẹ sinh viên và của thị trƣờng lao động.+ Chất lượng giá trị gia tăng: Mức độ năng lực của sinh viên tốt nghiệp vềquan điểm, thái độ, kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo đóng góp cho xã hội [46, tr.53].Mô hình các yếu tố tổ chức (SEAMEO) tƣơng đối phù hợp với quản lý chấtlƣợng giáo dục đại học, hiện đã đƣợc nhiều nƣớc Đông Nam Á áp dụng có hiệuquả và từng bƣớc nâng cao chất lƣợng giáo dục đại học.1.4.3. Mô hình C.I.P.OChƣơng trình hành động Dakar - 2000 của UNESCO về chất lƣợng giáo dụccủa cơ sở giáo dục đƣợc đánh giá qua 10 yếu tố: 451- Ngƣời học khoẻ mạnh đƣợc nuôi dƣỡng tốt, đƣợc khuyến khích thƣờngxuyên để có động cơ học tập chủ động.2- Giáo viên thành thạo nghề nghiệp và đƣợc động viên đúng mức.3- Phƣơng pháp dạy học tích cực.4- Chƣơng trình giáo dục thích hợp với ngƣời học và ngƣời dạy.5- Trang thiết bị, phƣơng tiện, tài liệu dạy học phù hợp.6- Môi trƣờng dạy học tốt.7- Hệ thống đánh giá chất lƣợng giáo dục thích hợp.8- Hệ thống quản lý giáo dục tốt.9- Thu hút đƣợc nguồn lực của địa phƣơng và cộng đồng.10- Chính sách phù hợp với giáo dục.Mƣời yếu tố trên có thể đƣợc sắp xếp trong 3 thành phần cơ bản của giáodục là đầu vào (Input), quá trình (Process) và đầu ra (Outcome) nằm trong một ngữcảnh cụ thể (Context). Có thể gọi tắt mô hình bảo đảm chất lƣợng theo quan điểmnày là mô hình C.I.P.O. Chất lƣợng của cơ sở giáo dục đƣợc hình thành từ chấtlƣợng của 3 thành tố đầu vào, quá trình, đầu ra trong một ngữ cảnh cụ thể.Hình 1.4. Mô hình bảo đảm chất lƣợng C.I.P.O [19, tr.11]Ngữ cảnhĐầu vàoQuá trìnhĐầu raTriết lý quản lý chất lƣợng giáo dục theo mô hình C.I.P.O là: chất lƣợnggiáo dục của một cơ sở đào tạo là chất lƣợng của 3 thành tố: đầu vào, quá trình vàđầu ra đặt trong ngữ cảnh cụ thể của nhà trƣờng. Mô hình C.I.P.O sẽ là nội dungtham khảo trong quá trình xây dựng mô hình QLCLĐT tại Trƣờng ĐHNNQS theoquan điểm QLCLTT. 461.4.4. Mô hình quản lý chất lƣợng tổng thể - QLCLTT1.4.4.1. Sự hình thành và phát triển của mô hình QLCLTTQuản lý chất lƣợng tổng thể chỉ một phƣơng thức quản lý toàn diện các lĩnhvực hình thành chất lƣợng, lấy chất lƣợng làm mục tiêu hàng đầu của hoạt độngquản lý. Thuật ngữ tiếng Anh xuất hiện vào cuối thập kỷ 30 của thế kỷ 20, khi màsự phát triển mạnh mẽ của thời kỳ hậu công nghiệp đòi hỏi bức bách một mô hìnhquản lý mới ra đời. Đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu mô hình quản lý là WalterShewhart, chuyên gia hàng đầu về áp dụng thống kê vào quản lý chất lƣợng sảnphẩm công nghiệp. Kế tục và hoàn thiện mô hình quản lý chất lƣợng của ông lànhà vật lý, thống kê học ngƣời Mỹ, tiến sĩ W.Edwards Deming, ông đã vạch ra mộtchu trình quản lý chất lƣợng sản phẩm từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện,kiểm tra và điều chỉnh [46, tr.43], đó là quá trình cải tiến liên tục nhằm khôngngừng nâng cao chất lƣợng đáp ứng yêu cầu khách hàng. Chính nhờ cách kiểmsoát chất lƣợng này mà công nghiệp Mỹ đã phát triển mạnh mẽ và hàng hóa mangnhãn hiệu “Made in USA” một thời đã là hoàng kim trên thị trƣờng thế giới.Hình 1.5. Sơ đồ vòng tròn quản lý chất lƣợng PDCA của W.E. Deming [46, tr.43].ACPDP: Kế hoạch (Plan); D: Tổ chức thực hiện (Do); C: Kiểm tra (Check);A:Tác động quản lý (Action). 47Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã chủ trƣơng khôi phục đấtnƣớc bằng cuộc cách mạng chất lƣợng, tập trung vào chất lƣợng hàng hóa và sảnphẩm dân dụng mang nhãn hiệu “Made in Japan”. Deming đã khuyên ngƣời Nhậthãy hƣớng tới những điều mà khách hàng muốn để thiết kế và sản xuất hàng hóacó chất lƣợng cao. Nhờ có Deming và một đồng nghiệp ngƣời Mỹ khác là JosephJuran mà phƣơng pháp Kiểm soát chất lƣợng tổng thể -TQC (Total QualityControl) đã đƣợc áp dụng thành công trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ ngânhàng. Mô hình quản lý TQC của ngƣời Nhật đã đƣợc ngƣời Mỹ xây dựng thànhmô hình quản lý TQM [124,tr.16].1.4.4.2. Những quan niệm về QLCLTTTrong những thập kỷ gần đây, QLCLTT đã nhanh chóng đƣợc nhiều nhàkhoa học quản lý quan tâm nghiên cứu áp dụng nhằm nâng cao chất lƣợng và hiệuquả công tác quản lý. Do tiếp cận ở những góc độ khác nhau và tồn tại những quanđiểm khác nhau nên QLCLTT còn đƣợc hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau.Đại Từ điển Kinh tế thị trƣờng định nghĩa : “Quản lý chất lƣợng tổng thể làhệ thống các biện pháp hoạt động quản lý chất lƣợng mà xí nghiệp công nghiệphình thành và vận dụng nhằm bảo đảm và nâng cao chất lƣợng sản phẩm. Nó cónhững đặc điểm chính sau :- Thực hiện quản lý toàn bộ quá trình.- Quản lý mọi ngƣời, mọi việc.- Nâng cao toàn diện việc quản lý chất lƣợng công tác.- Quản lý có tính tổng hợp” [97,tr.366].Trong tác phẩm Kiểm soát Chất lƣợng Toàn diện, Nhà xuất bản Mc GrawHill Inc, năm 1991, V.Feigenbaum định nghĩa: “QLCLTT là một hệ thống hữuhiệu nhằm hội nhập những nỗ lực về phát triển, duy trì và cải tiến chất lƣợng củanhiều tổ nhóm trong một tổ chức để có thể tiếp thị, áp dụng khoa học kỹ thuật, sảnxuất và cung ứng dịch vụ nhằm thỏa mãn hoàn toàn nhu cầu của khách hàng mộtcách kinh tế nhất ” [50, tr.20].Tiếp cận nguồn nhân lực, nhấn mạnh yếu tố tâm trí con ngƣời, Giáo sƣngƣời Nhật ông Histoshi Kume có quan niệm: “Quản lý Chất lƣợng Tổng thể - 48TQM là một dụng pháp hợp lý đƣa đến thành công, tạo điều kiện cho tăng trƣởngbền vững của một tổ chức, qua việc huy động hết tâm trí của tất cả các thành viênnhằm tạo ra chất lƣợng một cách kinh tế nhất theo yêu cầu khách hàng” [99,tr.62].Theo Gillbert Stora- Jean Montainge: TQM (Total Quality Management)đƣợc hiểu nhƣ sau:Chữ Total (T) đƣợc hiểu theo các nghĩa là: đồng bộ, toàn diện hay tổng thểbao gồm: Tất cả các công việc của doanh nghiệp; Quản lý chất lƣợng của tất cả cáccông việc; Mỗi ngƣời đều là tác nhân của chất lƣợng; chất lƣợng là công việc củamọi ngƣời.- Chữ Quality (Q) đƣợc hiểu là: chất lƣợng. Chất lƣợng sản phẩm đƣợc quyếtđịnh bởi chất lƣợng công tác quản lý, đƣợc thể hiện qua 3 khía cạnh (3P):+ P1 (Performance): Hiệu năng, độ tin cậy, an toàn, sản phẩm thích nghi vớikhách hàng.+ P2 (Price) : Giá hợp lý, dễ sửa chữa, thay thế, kinh tế, thỏa mãn nhu cầu.+ P3 (Punctuality): Dịch vụ đáp ứng kịp thời.- Chữ Management (M) đƣợc hiểu là : quản lý hay quản trị, bao gồm cáccông việc sau (POLC):+ Planning (P): Lập kế hoạch.+ Organizing (O): Tổ chức thực hiện (liên hệ giữa các thành tố của tổ chức).+ Leading (L): Lãnh đạo, ra quyết định.+ Controlling (C): Kiểm soát quá trình [46, tr.47].Hai tác giả Schmidt & Finnigan (1992) đã đƣa ra 8 nguyên tắc củaQLCLTT: sự hài lòng của khách hàng, sự kích thích, tính quá trình, sự cải thiệnthƣờng xuyên, sự hợp tác, sự đổi mới, sự đánh giá và tính chất lâu dài. Còn hai tácgiả khác là Sims & Sims (1995) thì nhấn mạnh 4 nguyên tắc: tập trung vào kháchhàng, cam kết cải thiện chất lƣợng thƣờng xuyên, sự tham gia của mọi ngƣời trongtổ chức và tƣ duy hệ thống [86.tr.223].Định nghĩa về QLCLTT, theo Tiêu chí Việt Nam TCVN-ISO 8402:1994: “QLCLTT là cách quản lý một tổ chức tập trung vào chất lƣợng, dựa vào sựtham gia của các thành viên nhằm đạt sự thành công lâu dài nhờ sự thỏa mãn nhu 49cầu khách hàng và đem lại lợi ích cho mọi thành viên của tổ chức và cho xã hội”[50,tr.20].Khi nghiên cứu về QLCLTT các học giả Việt Nam đã đƣa ra những quanniệm cụ thể và dễ hiểu hơn, theo tác giả Phan Văn Kha: “Quản lý chất lƣợng tổngthể đòi hỏi sự thay đổi của văn hóa tổ chức, đặc biệt là thái độ, tác phong và cáchlàm việc của cán bộ quản lý và nhân viên. Để đội ngũ làm việc tự giác, tích cực cóhiệu quả và sản phẩm có chất lƣợng cao, đòi hỏi cần thay đổi môi trƣờng, tạo cơchế và điều kiện làm việc phù hợp với đội ngũ thay vì kiểm soát họ…” [68.tr.176].Tác giả Phạm Thành Nghị đƣa ra 5 nguyên tắc của QLCLTT là: tập trung vàokhách hàng, sự cam kết của lãnh đạo và của các thành viên, cải thiện chất lƣợngthƣờng xuyên, xây dựng nền văn hóa chất lƣợng cao và tƣ duy hệ thống[86.tr.224]. Theo tác giả Nguyễn Đức Chính: “QLCLTT là tất cả mọi ngƣời bất kỳở cƣơng vị nào, vào bất kỳ thời điểm nào cũng đều là ngƣời quản lý chất lƣợng củaphần việc mình đƣợc giao và hoàn thành nó một cách tốt nhất, với mục đích tối caolà thỏa mãn nhu cầu của khách hàng” [28.tr.49].Từ những quan niệm trên theo chúng tôi triết lý cơ bản của QLCLTT là: Tậptrung tăng cường quản lý chất lượng của cả hệ thống; cải tiến liên tục nhằm khôngngừng nâng cao chất lượng ở mọi lúc, mọi nơi; mỗi thành viên trong tổ chức hoànthành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả nhất; xây dựng nền vănhóa chất lượng; cam kết của mỗi thành viên về chất lượng sản phẩm; hướng mụctiêu chất lượng tới sự thỏa mãn nhu cầu của các đối tượng khách hàng.Quan điểm hƣớng chất lƣợng tới nhu cầu khách hàng đã đƣợc Chủ tịch HồChí Minh đƣa ra rất sớm ngay sau khi thành lập Nhà nƣớc VNDCCH. Trong buổinói chuyện với cán bộ làm công tác huấn luyện trong Hội nghị lần thứ nhất vềcông tác huấn luyện và đào tạo (6/5/1950), Bác đã ví ngƣời làm công tác quản lýgiáo dục nhƣ những ngƣời làm ra “hàng”, Bác khuyên: “Làm ra hàng phải đúngvới nhu cầu ngƣời tiêu thụ. Nếu ngƣời ta cần nhiều xe mà mình làm ra nhiều bìnhtích thì hàng ế ” [84, tr.48]. Nhƣ vậy vấn đề đào tạo phải gắn với nhu cầu ngƣời sửdụng, ngày nay khi tiếp cận với quan điểm của QLCLTT, chúng ta nhận thấy Bácđã sớm định hƣớng cho công tác QLCLGD Việt Nam theo quan điểm quản lý chấtlƣợng tiên tiến. 501.4.4.3. Khách hàng của QLCLTT trong GDĐHMục tiêu của QLCLTT trong GDĐH là đáp ứng tốt nhất nhu cầu thỏa mãncủa khách hàng. Mục tiêu chính của quản lý chất lƣợng là hƣớng tới các đối tƣợngkhách hàng. Vậy thì khách hàng của phƣơng thức quản lý này là ai?Theo Edward Sallis (1993) khi áp dụng QLCLTT vào quản lý giáo dục vàcoi giáo dục là một dịch vụ thì khách hàng của giáo dục bao gồm có khách hàngbên trong và khách hàng bên ngoài [124, tr.32]:- Học sinh là khách hàng bên ngoài số 1.- Cha mẹ học sinh, ngƣời sử dụng lao động là khách hàng bên ngoài số 2.- Thị trƣờng lao động, chính phủ, xã hội là khách hàng bên ngoài số 3.- Giảng viên, cán bộ nhà trƣờng là khách hàng bên trong.Khi trƣờng đại học áp dụng quan điểm QLCLTT vào quản lý chất lƣợng đàotạo, công tác quản lý chất lƣợng trƣớc tiên phải hƣớng tới sinh viên, trung tâm củaquá trình đào tạo, sau đó là thị trƣờng lao động, nhân tố quyết định sự tồn tại vàphát triển của nhà trƣờng và các đối tƣợng khách hàng khác.1.4.4.4. Những đặc điểm cơ bản của QLCLTT trong giáo dục đại họca- Mục tiêu hướng tới khách hàngSự hài lòng của khách hàng là mục tiêu hàng đầu, là nhiệm vụ của cả quátrình của QLCLTT. Các thành viên của tổ chức đều phải xác định phát triển mốiquan hệ với khách hàng và làm hài lòng họ bằng những sản phẩm hay dịch vụ củamình, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu để tồn tại và phát triển của tổ chức. Đối vớitrƣờng đại học quản lý chất lƣợng theo quan điểm QLCLTT, việc đầu tiên phảihƣớng chất lƣợng tới đối tƣợng học viên, để họ đƣợc hƣởng những dịch vụ tốt nhấtcủa quá trình đào tạo nhƣ chất lƣợng nội dung chƣơng trình, chất lƣợng giảng dạycủa đội ngũ giảng viên, chất lƣợng cơ sở vật chất và chất lƣợng nghiên cứu khoahọc …Đối tƣợng thứ 2 là ngƣời sử dụng lao động, họ phải đƣợc hƣởng những sảnphẩm tốt nhất của quá trình đào tạo, đó là những lao động có phẩm chất đạo đứcnói chung, đạo đức nghề nghiệp nói riêng, có kiến thức chuyên môn sâu, có kỹnăng, kỹ xảo và có sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. Đối tƣợng thứ3 là cán bộ giảng viên trong trƣờng, họ phải đƣợc hƣởng những điều kiện tốt nhất 51để thể hiện và cống hiến, đƣợc hƣởng những quyền lợi tƣơng xứng với nghĩa vụ vàtrách nhiệm, đƣợc động viên và khuyến khích để không ngừng nâng cao chấtlƣợng giảng dạy và công tác.b- Cam kết về chất lượng của mỗi thành viên trong tổ chứcMỗi thành viên phải cam kết bảo đảm chất lƣợng công việc của cá nhân,của nhóm bằng việc tự quyết định chất lƣợng phần việc của cá nhân và nhóm, tựkiểm tra đánh giá và điều chỉnh nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợng của cả tổchức. Đối với cơ sở đào tạo đại học áp dụng quan điểm QLCLTT vào quản lý chấtlƣợng đào tạo, yêu cầu hiệu trƣởng đề ra mục tiêu chất lƣợng và cam kết về chấtlƣợng đào tạo của trƣờng mình với các đối tƣợng khách hàng, trong tâm đối vớingƣời học và thị trƣờng lao động. Chủ nhiệm khoa, tổ trƣởng bộ môn đề ra mụctiêu cho ngành học và môn học, cam kết với tổ chức và học viên về chất lƣợngngành học và môn học. Giảng viên xây dựng mục tiêu bài giảng và cam kết về chấtlƣợng bài giảng. Đối với cán bộ quản lý phải cam kết chất lƣợng công việc mìnhphụ trách với tổ chức và các đối tƣợng khách hàng khác. Trong quá trình đào tạoviệc xây dựng mục tiêu chất lƣợng và thực hiện cam kết về chất lƣợng của mỗithành viên trong trƣờng đại học đối với các đối tƣợng khách hàng là nguyên tắctrong QLCL theo quan điểm QLCLTT.c- Cải tiến và hoàn thiện chất lượng thường xuyênDo nhu cầu khách hàng luôn thay đổi, việc thƣờng xuyên hoàn thiện mụctiêu, chuẩn mực đánh giá, cải tiến liên tục quy trình sản xuất, dịch vụ nhằm khôngngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm là động lực để tổ chức tồn tại và phát triển.Hƣớng chất lƣợng tới khách hàng và làm họ hài lòng là mục tiêu chủ yếu củaQLCLTT bằng việc cải tiến liên tục và cải tiến từng bƣớc. Cải tiến liên tục đƣợcthể hiện trong kế hoạch chiến lƣợc của trƣờng đại học bằng các chu kỳ cải tiến chấtlƣợng nhằm nâng cao chất lƣợng dần theo vòng xoáy chôn ốc từ thấp đến cao, từlợi ích trƣớc mắt tới lợi ích lâu dài. Nhằm thực hiện duy trì cải tiến liên tục các nhàquản lý giáo dục cần phân chia trách nhiệm về chất lƣợng cho mọi thành viên, đểhọ có quyền lực thực hiện các quyết định có liên quan tới chất lƣợng, trong thực tếkhông ai hiểu chất lƣợng công việc của họ hơn chính họ. Việc phân chia này để 52mỗi thành viên trong tổ chức luôn tự đánh giá về chất lƣợng công việc của mình,thƣờng xuyên cải tiến chất lƣợng, đóng góp không ngừng nâng cao chất lƣợng củacả hệ thống.Cải tiến chất lƣợng từng bƣớc đƣợc thực hiện theo quy mô nhỏ theo hƣớngtăng dần. Khi áp dụng quan điểm QLCLTT vào QLCLĐT tại trƣờng đại học cầncó quy mô rộng bao hàm toàn bộ các hoạt động đào tạo. Để thực hiện quy mô rộngtrƣớc tiên cần có những quy mô hẹp, có tính khả thi và thiết thực theo hƣớng tăngdần nhƣ cải tiến từng lĩnh vực hình thành lên chất lƣợng tổng thể của nhà trƣờng.Cải tiến từng bƣớc sẽ tiết kiệm về nguồn lực, tạo lên sự vững chắc, tránh sự đổ bểmất lòng tin và tạo tiền đề cho cải tiến trên quy mô tổng thể.Trong QLCLTT việc cải tiến liên tục chỉ thực hiện đƣợc khi xây dựng đƣợcnhững công cụ của quản lý nhƣ xây dựng đƣợc mục tiêu chất lƣợng, các tiêu chíchuẩn chất lƣợng cho từng lĩnh vực của giáo dục, trên cơ sở đó kiểm định, đánh giávà đề ra những nội dung cải tiến, điều chỉnh chất lƣợng nhằm đạt mục tiêu chấtlƣợng đã xây dựng.d- Xây dựng nền văn hóa chất lượng caoViệc đƣa quan điểm QLCLTT vào quản lý chất lƣợng đào tạo tại trƣờng đạihọc không có nghĩa chỉ đơn giản là đƣa những hệ thống nguyên tắc, công cụ củamô hình mới vào quản lý mà đó là cách thay đổi nhận thức, quan niệm về cácchuẩn mực, hệ thống giá trị và niềm tin, dần hình thành nền văn hóa chất lƣợngtrong tổ chức. Nội dung chính thay đổi văn hóa tổ chức là sự thay đổi về nhận thứccủa mọi thành viên trong tổ chức, thay đổi nhận thức về giá trị, thay đổi tác phong,phƣơng pháp làm việc, phong cách của ngƣời quản lý và nhận thức trách nhiệmcủa mỗi thành viên trong tổ chức. Sự thay đổi phải đƣợc diễn ra trƣớc tiên ở lãnhđạo cấp cao của nhà trƣờng. Họ phải nhận thức đầy đủ về triết lý cũng nhƣ nhữngnguyên tắc của QLCLTT, những lợi ích trƣớc mắt, lâu dài cũng nhƣ thƣơng hiệucủa nhà trƣờng do phƣơng thức quản lý chất lƣợng mới mang lại. Những ngƣờiquản lý sẽ là ngƣời tác động trực tiếp vào các thành viên trong tổ chức để họ thayđổi nhận thức và thay đổi các các chuẩn mực hành vi, hệ thống giá trị và thói quenđể họ cùng tham gia vào quản lý chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng ở mọi lúc, mọi 53nơi. Cũng chính những ngƣời quản lý sẽ xây dựng kế hoạch để đƣa QLCLTT vàoquản lý chất lƣợng của nhà trƣờng và cam kết về chất lƣợng đào tạo của tổ chứcmình với các đối tƣợng khách hàng. Có thể hiểu văn hóa chất lƣợng cao trongtrƣờng đại học là : Mọi thành viên trong tổ chức (từ hiệu trƣởng xuống tới nhânviên, học viên) ở mọi lúc, mọi nơi luôn nhận thức đầy đủ về chức trách, nhiệm vụcủa mình và hoàn thành một cách tốt nhất, thƣờng xuyên cải tiến, nâng cao hiệuquả, chất lƣợng công việc luôn hƣớng tới làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng vàkhông ngừng nâng cao thƣơng hiệu của cả tổ chức.e- Tư duy hệ thốngQuản lý chất lƣợng theo quan điểm QLCLTT đƣợc hiểu là quản lý chấtlƣợng của cả hệ thống, chất lƣợng sản phẩm không phụ thuộc vào một cá nhân haybộ phận nào, mà đó là sự kết hợp hài hòa của cả hệ thống. Sự sai sót của mỗi cánhân hay bộ phận sẽ dẫn tới sai sót của cả hệ thống. Điều đó buộc phải có sự phốihợp chặt chẽ của mọi thành viên trong tổ chức, ý thức trách nhiệm của mọi cá nhânvới tổ chức, sự điều hành nhịp nhàng trong quản lý, việc tự kiểm tra thƣờng xuyêncủa mỗi cá nhân và tổ chức trong quá trình đào tạo. Lợi ích của mỗi thành viênnằm trong lợi ích của cả hệ thống và ngƣợc lại trong lợi ích của hệ thống có lợi íchcủa mỗi cá nhân. Trong QLCLTT nếu có những sai sót do lỗi của quá trình sảnxuất hay dịch vụ thì lỗi của hệ thống chiếm tới 85%, lỗi do thực hiện công việc cánhân chỉ là 15% [86, tr.225] . Khi áp dụng quan điểm QLCLTT vào QLCLĐT ởcác trƣờng đại học, tƣ duy hệ thống luôn đƣợc đề cao, việc chỉ huy điều hành, phốihợp công việc của cả hệ thống trên cơ sở hoạt động của mỗi thành viên sẽ là yếu tốquyết định tới chất lƣợng sản phẩm đầu ra.f- Thông tin quản lý chuẩn xác và kịp thờiTổ chức thông tin chuẩn xác và kịp thời là nguyên tắc quan trọng trong quảnlý chất lƣợng đào tạo theo quan điểm QLCLTT. Nó phục vụ cho việc nắm bắtnhanh, nhậy và chính xác nhu cầu của các đối tƣợng khách hàng, trên cơ sở đó nhàtrƣờng cải tiến, điều chỉnh quá trình đào tạo nhằm đạt chất lƣợng nhƣ mong muốn.Khi tổ chức quản lý theo quan điểm QLCLTT, thông tin phản hồi đóng vai tròtrọng yếu. Có thể chia thành 2 dạng thông tin: thông tin trong nội bộ trƣờng (thông 54tin từ ban giám hiệu xuống các cơ quan, đơn vị đào tạo, xuống tới học viên vàngƣợc lại, giúp các nhà quản lý cải tiến và điều chỉnh chất lƣợng kịp thời trong quátrình đào tạo) và thông tin với các đối tƣợng khách hàng bên ngoài (thông tin giữanhà trƣờng với các đơn vị sử dụng lao động, nhằm đánh giá chất lƣợng sản phẩmđào tạo của nhà trƣờng đã đạt mục tiêu chất lƣợng hay chƣa, trên cơ sở đó điềuchỉnh quá trình quản lý chất lƣợng). Phục vụ cho quá trình cải tiến liên tục, thuthập thông tin phản hồi tập trung vào những nội dung chính: xây dựng quy trìnhthu thập thông tin; xác lập hệ thống thu thập thông tin; xây dựng mục tiêu, yêu cầu,nội dung thu thập thông tin; thiết lập phƣơng thức thu thập và xử lý thông tin. Bảođảm những thông tin chuẩn xác và kịp thời giúp ngƣời quản lý điều chỉnh chấtlƣợng sản phẩm để đáp ứng nhanh nhất nhu cầu khách hàng.1.5. Áp dụng quan điểm QLCLTT vào quản lý chất lƣợng GDĐHMô hình QLCLTT xuất xứ từ mô hình quản lý chất lƣợng trong công nghiệpvà thƣơng mại. Nhƣng do có những đặc trƣng riêng nên nó phù hợp với quản lýchất lƣợng giáo dục đại học hơn với các mô hình khác (xem hình 1.6). Để chọnmột mô hình phù hợp với quản lý chất lƣợng giáo dục đại học, tác giả Nguyễn ĐứcChính quan niệm : “Trong các mô hình quản lý chất lƣợng GDĐH, nếu xét chấtlƣợng giáo dục là sự trùng khớp với mục tiêu thì việc sử dụng mô hình quản lýchất lƣợng tổng thể là phù hợp hơn cả. Mô hình này cho phép nghiên cứu đề ra cácmục tiêu chiến lƣợc của GDĐH trong từng thời kỳ, trên cơ sở trình độ phát triểnkinh tế xã hội của đất nƣớc và các chính sách lớn của chính phủ đối với GDĐH. Từđó tùy thuộc vào nguồn lực hiện có, các nhà quản lý chất lƣợng GDĐH có thể chủđộng tác động tới những khâu, những lĩnh vực quan trọng có ảnh hƣởng trực tiếptới chất lƣợng để nâng cao dần chất lƣợng GDĐH theo kế hoạch đã đề ra” [28,tr.59]. 55Hình 1.6. Mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo đại học theo quan điểmQLCLTT [ 46,tr.110]Đầu vào- Phát triển C.trìnhQuá trình đào tạoĐầu ra- Kiến thức, kỹ năng- Hiện trạng việcthái độ ng. nghiệplàm- Năng lực nghề- Thích ứng nghềnghiệpnghiệp- Hiểu biết xã hội- Phát triển nghề- Cơ sở vật chất- Ứng xử giao tiếpnghiệp- Nguồn tài chính- Năng lực ngoại ngữ- Thu nhập- Năng lực tin học- Tự tạo việc làm-Sinh viên- Giảng viên- Trang thiết bị vàtài liệu- QL và đánh giá- Đào tạo- Nghiên cứu KH- Dịch vụKết quả ĐT- Phát triển C.trình- Năng lực khaithác thông tinĐO LƢỜNGKiểm tra, kiểm định, đánh giá, điều chỉnh, cải tiến, phát triểnTriết lý quản lý của QLCLTT đã giúp các nhà sản xuất công nghiệp thànhcông trong quản lý chất lƣợng sản phẩm, tăng thêm lợi ích, giảm chi phí, nâng caohiệu quả sản xuất, làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Điều đó đã khiến các nhàquản lý giáo dục tìm hiểu nghiên cứu và áp dụng quan điểm của mô hình này vàoquản lý chất lƣợng giáo dục. Nhiều nhà quản lý giáo dục đã đề nghị: mỗi cơ sởgiáo dục hãy xây dựng cho mình một hệ thống QLCLTT riêng phù hợp với điềukiện, hoàn cảnh của riêng mình.Khi thế giới bƣớc vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của kinh tế tri thức, chấtlƣợng đào tạo luôn là áp lực đòi hỏi các cơ sở giáo dục cải tiến liên tục, khôngngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao đáp ứng tốtnhất cho thị trƣờng lao động thì việc xem xét áp dụng quan điểm QLCLTT sẽ làphù hợp với quy luật khách quan. 56Quản lý chất lƣợng theo quan điểm QLCLTT là tập trung vào yếu tố conngƣời, mọi ngƣời trong hệ thống phải hiểu rằng chỉ có thể đạt đƣợc mục tiêu chungkhi mỗi ngƣời phải suy nghĩ, hành động nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợngcông việc của riêng mình, đóng góp vào nâng cao chất lƣợng toàn hệ thống. Mỗithành viên trong cơ sở GDĐH là ngƣời cung cấp dịch vụ nhƣng đồng thời cũng làkhách hàng sử dụng dịch vụ (khách hàng bên trong, họ được phục vụ như mộtkhách hàng), mọi hoạt động của họ luôn hƣớng tới khách hàng (khách hàng bênngoài). Đây là nét văn hóa mới trong quản lý, đòi hỏi mỗi ngƣời trong tổ chức cầnthay đổi tƣ duy, nhận thức, thay đổi các chuẩn mực, hệ thống giá trị, niềm tin vàquan niệm.Nhƣ vậy, có thể hiểu nội dung của QLCLTT trong trƣờng đại học là quản lýchất lƣợng tất cả các hoạt động về giáo dục đào tạo (giảng dạy, học tập, nghiêncứu khoa học…) quản lý chất lƣợng công việc của mọi thành viên ( từ hiệu trưởngxuống tới học viên), quản lý chất lƣợng ở mọi thời điểm của đào tạo ( từ đầu vàocho tới đầu ra). Căn cứ vào mục tiêu đã xây dựng, tổ chức kiểm tra, đánh giá vàđiều chỉnh thƣờng xuyên, cải tiến liên tục, giảm thiểu những sai sót trong quá trìnhđào tạo, nhằm tạo ra những sản phẩm giáo dục tốt nhất đáp ứng nhu cầu thị trƣờnglao động.Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng, giáo dục đào tạo đƣợc coi là một nhân tốquan trọng quyết định tới sự phát triển không ngừng của xã hội bằng việc đóng gópcung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho mọi lĩnh vực.Việc áp dụng quan điểmQLCLTT vào quản lý chất lƣợng đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợngnguồn nhân lực cho xã hội là việc làm cần thiết. Seymour (1992) đã đƣa ra 4 thếmạnh của QLCLTT trong điều kiện kinh tế thị trƣờng:a-Tính chịu trách nhiệmĐối với bất kỳ cơ sở đào tạo nào dù công lập hay tƣ thục đều phải có tráchnhiệm với Nhà nƣớc, nhà đầu tƣ, ngƣời học, ngƣời sử dụng lao động về chất lƣợngđào tạo của mình. Với nhà đầu tƣ, họ cần biết tính hiệu quả của việc đầu tƣ vào cơsở giáo dục đó nhƣ thế nào. Khi áp dụng QLCLTT, cơ sở giáo dục không chỉ côngkhai mục tiêu chất lƣợng giáo dục với các đối tƣợng khách hàng, mà còn phải cải 57tiến liên tục cơ chế quản lý bên trong nhằm bảo đảm sản phẩm của đầu ra có chấtlƣợng ngày càng tốt hơn làm hài lòng tất cả các đối tƣợng khách hàng. Mục đíchđó làm tăng cƣờng trách nhiệm của mỗi thành viên và cả tổ chức trong quá trìnhđào tạo.b- Giảm chi phíKhi nền GDĐH còn nằm trong cơ chế tập trung, bao cấp, Nhà nƣớc bao cấptoàn bộ, ngƣời sử dụng dich vụ chi phí không đáng kể nên khách hàng ít quan tâmđến giá trị dịch vụ mà họ đƣợc nhận. Khi GDĐH hội nhập cơ chế thị trƣờng, chiphí của nhà nƣớc giảm đi, trách nhiệm về tài chính của ngƣời hƣởng dịch vụ tănglên, điều đó buộc ngƣời học và gia đình phải tính toán tới hiệu quả việc đầu tƣ củamình, giá trị họ nhận đƣợc phải tƣơng ứng với chi phí họ bỏ ra. Thực trạng đó buộccác cơ sở đào tạo phải tìm đến các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lƣợng và giảmchi phí đào tạo. Đó là lý do để các nhà quản lý nghiên cứu và áp dụng QLCLTTvào quản lý GDĐH.c- Định hướng dịch vụTrƣớc đây mục đích của giáo dục và đào tạo chỉ nặng về học vấn, đào tạotheo kế hoạch của Nhà nƣớc, phục vụ cho nền kinh tế bao cấp, không tính tới nhucầu thị trƣờng. Trong điều kiện toàn cầu hóa nền kinh tế và phát triển kinh tế thịtrƣờng hiện nay, việc phân công cũng nhƣ sử dụng lao động không chỉ dừng lạitrong phạm vi một quốc gia. Thị trƣờng lao động đòi hỏi dịch vụ giáo dục đáp ứngnhanh những nhu cầu cấp bách của cơ chế, buộc dịch vụ GDĐH phải thay đổi mụctiêu đào tạo là hƣớng tới phục vụ cơ chế thị trƣờng. Vì vậy công tác quản lý chấtlƣợng phải không ngừng cải tiến về mọi mặt để sinh viên tốt nghiệp không bị lạchậu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng. Nguyên nhân trênlà cơ sở để xem xét nghiêm túc việc áp dụng mô hình QLCLTT vào quản lý chấtlƣợng đào tạo đại học.d- Phát huy tính cạnh tranhTrong cơ chế bao cấp, ngƣời học phải nhận dịch vụ mà họ đƣợc bao cấp,không có sự lựa chọn nào khác. Ngày nay dịch vụ này đã đƣợc coi nhƣ một lĩnhvực của nền kinh tế thị trƣờng, ngƣời học có thể chọn bất kỳ cơ sở giáo dục nào họ 58thấy phù hợp về chất lƣợng, hiệu quả và kinh tế. Điều đó đã tạo sự cạnh tranh vềgiáo dục đại học không chỉ trong nƣớc mà còn bao gồm cả trong khu vực và trênthế giới. QLCLTT sẽ giảm chi phí, tạo ra những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng mọinhu cầu khách hàng do mọi thành viên đều làm chủ, chịu trách nhiệm và cải tiếnliên tục công việc của mình, đây là yếu tố giành thắng lợi trong cạnh tranh. Đó làmột trong những nguyên nhân để các cơ sở GDĐH chấp nhận mô hình QLCLTT[86, tr.227].Áp dụng QLCLTT vào quản lý GDĐH cần nhiều thời gian và nguồn lực, nhƣngđổi lại nó sẽ mang lại những lợi ích to lớn và lâu dài, đặc biệt khi mà chất lƣợng đãtrở thành ƣu tiên số một trong dịch vụ GDĐH thì việc chuyển hƣớng này sẽ là tấtyếu khách quan [86, tr.242].1.6. Định hƣớng xây dựng mô hình QLCLĐT theo quan điểm QLCLTTtại Đại học Ngoại ngữ Quân sựNhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới đã đặt rayêu cầu cần thiết phải xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từngbƣớc hiện đại. Việc trƣớc tiên là phải xây dựng đội ngũ sĩ quan có phẩm chất đạođức cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và cókiến thức, năng lực chuyên môn trong trong lĩnh vực khoa học công nghệ quân sự,trong chế tạo và khai thác sử dụng những trang thiết bị quân sự hiện đại và đặc biệtlà hợp tác quốc tế về quốc phòng trong xu thế hội nhập. Thực tế trên đặt ra choĐHNNQS nhiệm vụ nâng cao chất lƣợng đào tạo, cung cấp cho các đơn vị trongtoàn quân đội ngũ cán bộ biên và phiên dịch có chất lƣợng cao, sử dụng ngoại ngữthành thạo trong lĩnh vực chuyên môn, bổ sung cho các trƣờng quân sự, đội ngũgiảng viên ngoại ngữ có tƣ cách, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực sƣ phạm vàngoại ngữ để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy. Nhu cầu thực tiễn trên đã địnhhƣớng công tác bảo đảm chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ của ĐHNNQS là cần thamkhảo, nghiên cứu các mô hình quản lý tiên tiến, những kinh nghiệm thực tế để xâydựng mô hình quản lý nhằ m không ngƣ̀ng nâng cao chất lƣợng đào tạo. 59Hình 1.7. Định hƣớng xây dựng mô hình QLCLĐT theo quan điểm QLCLTTtại ĐHNNQSBỘ QUỐC PHÒNGĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰMôi trường sư phạm quân sựĐẦU VÀOQUÁ TRÌNHĐẦU RAKIỂM SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, CẢI TIẾNĐƠN VỊ SỬ DỤNG HỌC VIÊN TỐT NGHIỆPCăn cứ vào kết quả nghiên cứu về lý luận, nhƣ̃ng quan điể m của mô hìnhQLCLTT và những đặc thù của môi trƣờng sƣ phạm quân sự của ĐHNNQS, tácgiả đề xuất hƣớng nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo dựatrên quan điểm QLCLTT (xem hình 1.7) nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợngnguồn nhân lực chất lƣợng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng,chính quy, tinh nhuệ và từng bƣớc hiện đại. Kết luận chƣơng 1Nhằm cung cấp cơ sở lý luận phục vụ nội dung nghiên cứu xây dựng môhình QLCLĐT theo quan điểm QLCLTT và đề xuất các giải pháp triển khai môhình tại ĐHNNQS, chƣơng 1 của luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề cơbản sau:Thứ nhất, khái quát lịch sử vấn đề nghiên cứu, về sự hình thành và phát triểncủa công tác bảo đảm chất lƣợng trên thế giới, ở Việt Nam và trong hệ thốngnhà trƣờng Quân đội, trong đó nhấn mạnh tới công tác bảo đảm chất lƣợng đàotạo tại ĐHNNQS.Thứ hai, trình bày các khái niệm về quản lý, chất lƣợng, chất lƣợng đào tạo,mô hình, mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo, các cấp độ quản lý chất lƣợngđào tạo và các lĩnh vực của quản lý chất lƣợng đào tạo. Đây là nội dung quantrọng, cơ sở lý luận để nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lƣợng đào tạovà đề xuất các giải pháp triển khai mô hình tại ĐHNNQS.Thứ ba, đề cập các mô hình quản lý chất lƣợng phổ biến đang đƣợc áp dụngtrong lĩnh vực quản lý chất lƣợng đào tạo đại học: mô hình ISO 9000, mô hìnhcác yếu tố tổ chức - SEAMEO, mô hình C.I.P.O và tập trung đi sâu nghiên cƣ́unhững ƣu việt của mô hình QLCLTT đối với công tác QLCLĐTĐH.Thứ tư, trình bày những lý do thuâ ̣n lơ ̣i khi áp dụng quan điểm QLCLTT vàoQLCLGDĐH và đề xuất hƣớng nghiên cứu xây dựng mô hình QLCLĐT tạiĐHNNQS theo quan điểm QLCLTT. 61CHƢƠNG 2KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤTLƢỢNG ĐÀO TẠO TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ2.1. Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm CLĐTĐHPhục vụ cho nội dung nghiên cứu về thực tiễn của đề tài, luận án giớithiệu một số kinh nghiệm về công tác bảo đảm chất lƣợng đào tạo đại học vàđào tạo ngoại ngữ ở một số quốc gia.2.1.1. Bảo đảm chất lƣợng đào tạo đại học ở một số quốc giaBảo đảm chất lượng giáo dục đại học tại Mỹ: Mỹ là một trong nhữngquốc gia có truyền thống về bảo đảm chất lƣợng giáo dục, đặc biệt là chất lƣợnggiáo dục đại học. Giáo dục đại học Mỹ có bề dày về bảo đảm chất lƣợng vàobậc nhất thế giới, hệ thống bảo đảm chất lƣợng đã ra đời cách đây gần một thếkỷ, chủ yếu là do tƣ nhân và tự nguyện. Công tác bảo đảm chất lƣợng dựa trênhoạt động chính là kiểm định chất lƣợng của các Hiệp hội nghề nghiệp và các tổchức tƣ nhân. Chính phủ không trực tiếp kiểm định mà chỉ công nhận hiện trạngchất lƣợng đào tạo của các trƣờng qua kết quả kiểm định của các tổ chức kiểmđịnh phi chính phủ. Thực hiện việc kiểm định chất lƣợng các trƣờng đại học có2 tổ chức có thẩm quyền kiểm định chất lƣợng các trƣờng đại học là : Sáu Hiệphội kiểm định chất lƣợng vùng (Miền Trung, Miền Bắc, Miền Tây Bắc, MiềnTây Nam và khu vực New England) và năm hiệp hội kiểm định chất lƣợng cấpquốc gia (Hiệp hội các trường thiên chúa giáo, Thần học, Cộng đồng, dạy nghềvà Hội đồng quốc gia nghiên cứu giáo dục trong nước)[28, tr.416]. Các môhình bảo đảm chất lƣợng cũng nhƣ các cơ quan kiểm định chất lƣợng đã chínhthức hình thành và phát triển từ những năm 30 của thế kỷ 20. Mục đích là kiểmđịnh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của hoạt động đào tạo, nhằm 2 mục đíchchính:- Bảo đảm trƣớc các bên tham gia vào công tác giáo dục rằng mộtchƣơng trình đào tạo hay một trƣờng nào đó đã đạt hoặc vƣợt chuẩn chất lƣợngquy định. 62- Hỗ trợ trƣờng liên tục cải tiến chất lƣợng.Theo luật định không một trƣờng đại học nào buộc phải kiểm định chấtlƣợng, nhƣng các trƣờng đã tình nguyện đƣợc kiểm định vì muốn khẳng địnhthƣơng hiệu của trƣờng mình với các đối tƣợng khách hàng. Những trƣờng cónhiều kinh nghiệm về bảo đảm chất lƣợng của Mỹ phải kể tới Trƣờng đại họcHarvard. Đây là mô hình đã đƣợc nhiều trƣờng đại học trên thế giới tham khảovà áp dụng, trong đó có Việt Nam.Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học của Cộng hòa Pháp: Pháp lànƣớc có nền giáo dục sớm phát triển và có bề dày truyền thống về bảo đảm chấtlƣợng. Ủy ban Đánh giá Quốc gia (Commité National d’Evaluation - CNE ) baogồm 17 thành viên đƣợc thành lập năm 1985. Đây là cơ quan trực thuộc Tổngthống, độc lập với Thủ tƣớng và Bộ giáo dục. Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ vớicác Hiệp hội hiệu trƣởng các trƣờng đại học trong việc thực hiện kiểm định chấtlƣợng. Ủy ban tổ chức đánh giá 8 năm một lần, đánh giá ngành học theo chiềungang và triển khai kiểm định trong cả nƣớc một lĩnh vực chuyên môn nào đó.Kết quả kiểm định sẽ đƣợc công bố công khai trong toàn quốc. Căn cứ vào kếtquả này, các trƣờng cũng đƣợc xếp hạng chất lƣợng một cách công khai.Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học của Vương quốc Anh: Anh lànƣớc có nhiều kinh nghiệm về bảo đảm chất lƣợng. Cơ quan Bảo đảm Chấtlƣợng Giáo dục đại học (The Quality Assesement Agency for Higher Education- QAA) là tổ chức do các cơ quan đại diện của trƣờng đại học Anh thành lậpnăm 1997, sau khi có sự cải tổ hệ thống giáo dục đại học. Nhiệm vụ của Cơquan Bảo đảm chất lƣợng Giáo dục đại học bao gồm:- Làm việc với các cơ quan đào tạo đại học để thúc đẩy không ngừng cảitiến chất lƣợng và hoàn thiện tiêu chuẩn trong dịch vụ đào tạo.- Cung cấp thông tin chính xác cho ngƣời học, phụ huynh, ngƣời sử dụnglao động về chất lƣợng, tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo đại học.- Hỗ trợ các cơ sở đào tạo về chuẩn các môn học và quản lý việc cấp bằng. 63- Tƣ vấn cho chính phủ về quyền hạn cấp bằng và danh hiệu cho cáctrƣờng đại học.- Thực hiện chƣơng trình đánh giá cấp trƣờng và đánh giá chƣơng trìnhđào tạo [28,tr.354 ].Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học của Trung Quốc: Công tác bảođảm chất lƣợng giáo dục đại học của Trung Quốc trƣởng thành tƣơng đốinhanh. Năm 1990 Trung Quốc đã ban hành quy chế tạm thời về đánh giá chấtlƣợng giáo dục đại học. Ủy ban Kiểm định Chất lƣợng Đại học đã đƣợc thànhlập, Ủy ban có nhiệm vụ tƣ vấn cho Chính phủ quyết định thành lập hay giải tánmột trƣờng đại học. Một trƣờng đại học đƣợc thành lập khi Ủy ban và Chínhphủ kiểm tra, đánh giá có đầy đủ các điều kiện về bảo đảm chất lƣợng. Mộttrƣờng đại học khác cũng có thể bị ngừng hoạt động nếu sau một vài lần kiểmtra không đủ tiêu chuẩn về chất lƣợng. Hệ thống kiểm định của Trung Quốc đãchính thức đi vào hoạt động từ năm 1993, sau một thời gian nghiên cứu và thửnghiệm. Nội dung đánh giá tập trung vào 3 nhóm trƣờng: nhóm trƣờng có uy tínvà có thƣơng hiệu về đào tạo, nhóm trƣờng mới thành lập và nhóm trƣờng cóchất lƣợng đào tạo trung bình. Chỉ trong khoảng 10 năm Trung Quốc đã tiếnhành đánh giá đƣợc 180 trƣờng. Chính phủ đã chủ trƣơng thông tin rộng rãi kếtquả đánh giá các trƣờng trên phƣơng tiện thông tin đại chúng nhằm đảm bảotính khách quan và công bằng trong đánh giá chất lƣợng giáo dục đại học.Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học của Nhật Bản: Nhật Bản là nƣớctrong khu vực sớm học tập mô hình giáo dục của Mỹ về bảo đảm chất lƣợng.Viện Quốc gia về văn bằng và học thuật (NIAD) đã đƣợc thành lập từ năm1991. Lúc đầu Viện thực hiện nhiệm vụ đánh giá chất lƣợng giáo dục chung, từnăm 2001 Viện đã chính thức tham gia đánh giá chất lƣợng giáo dục đại học vớichu kỳ 5 năm 1 lần. Nội dung kiểm định tập trung vào 2 mục tiêu chính:- Khả năng phát triển nhân cách của sinh viên, chất lƣợng giáo dục,nghiên cứu khoa học và chất lƣợng dịch vụ của trƣờng đại học. 64- Chất lƣợng hoạt động của nhà trƣờng về tài chính và đánh giá chấtlƣợng giáo dục đào tạo dựa trên mục tiêu mà trƣờng đã xây dựng từ trƣớc[46,tr.227].Năm 2002 Luật Giáo dục đƣợc sửa đổi và ban hành cho phép tập đoàn hóacác đại học công, các cơ sở giáo dục đại học đƣợc tự chủ trong cơ cấu lại tổ chứcvà linh hoạt trong quản lý. Hình thành hệ thống đánh giá 3 bên bao gồm:- Nhà trƣờng (Tập đoàn Đại học) tự đánh giá.- Nhà nƣớc (Ủy ban đánh giá các tập đoàn đại học Quốc gia).- Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp.Năm 2004 Nhật Bản đã cơ bản tập đoàn hóa xong các trƣờng đại họccông. Các cơ sở giáo dục đại học áp dụng mô hình quản lý doanh nghiệp, hoàntoàn có quyền tự chủ về nhân sự, tài chính, nội dung chƣơng trình, văn bằngchứng chỉ và tham gia cạnh tranh quốc tế. Chất lƣợng đào tạo hay thƣơng hiệucủa nhà trƣờng đƣợc khẳng định bằng kết quả đánh giá 3 bên.Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học của Ôxtrâylia: Mô hình khác vềbảo đảm chất lƣợng giáo dục trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dƣơng phải kểtới Ôtrâylia. Chính phủ Ôxtrâylia đã thành lập Ủy ban Bảo đảm chất lƣợngGiáo dục đại học (Committee for Quality Assurance in Higher Education), Ủyban có nhiệm vụ tƣ vấn cho chính phủ về bảo đảm chất lƣợng giáo dục đại học.Ủy ban hoạt động độc lập, do Chính phủ trực tiếp chỉ đạo làm nhiệm vụ kiểmđịnh chất lƣợng các trƣờng hàng năm. Nhiệm vụ của Ủy ban bao gồm:- Yêu cầu các trƣờng đại học mô tả các chính sách, các quá trình và sảnphẩm đảm bảo chất lƣợng.- Tổ chức thăm và đánh giá trƣờng.- Xuất bản các báo cáo đánh giá của Hội động Giáo dục Quốc gia.- Xếp bậc chất lƣợng các trƣờng qua đánh giá và tài trợ tài chính hàngnăm theo thang bậc chất lƣợng của trƣờng [46,tr.236].Hệ thống bảo đảm chất lƣợng giáo dục đại học của Ôxtrâylia tƣơng đốiđộc đáo về cấu trúc. Đó là sự kết hợp giữa 2 cơ quan kiểm định của chính phủ 65và của các ngành nghề là: Cơ quan Kiểm định Chất lƣợng các Trƣờng đại học(Australian Quality Training Agency- AUQA) và Hệ thống chuẩn Chất lƣợngđào tạo - 2007 (Australian Quality Training Framework - 2007). Chính nhờnhững hoạt động tích cực của Hội đồng Giáo dục Quốc gia về kiểm tra, đánhgiá mà chất lƣợng đào tạo đại học và hệ thống kiểm định chất lƣợng song hànhcủa 2 cơ quan kiểm định mà chất lƣợng đào tạo của ôxtrâylia đã tăng lên đángkể, thu hút nhiều sinh viên quốc tế đến du học, trong đó có sinh viên Việt Nam.2.1.2. Mô hình QLCLĐT theo quan điểm QLCLTT và ISOở một số trƣờng đại họcViệc áp dung mô hình TQM và ISO vào quản lý chất lƣợng trong dịch vụvà sản xuất hàng hoá đang là việc làm phổ biến trên thế giới, nhƣng tổ chức ápdụng vào quản lý chất lƣợng giáo dục-đào tạo mới chỉ bắt đầu từ một vài thậpkỷ gần đây. Hiện nay trên thế giới có khoảng trên 500 trƣờng và cơ sở giáo dụcđào tạo áp dụng ISO 9000-2000 và Mô hình TQM vào quản lý chất lƣợng giáodục-đào tạo. Trong đó có nhiều cơ sở giáo dục nổi tiếng ở những nƣớc pháttriển nhƣ: Harvard (Mỹ), Cambridge (Anh) và các trƣờng đại học danh tiếngcủa Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản đã áp dụng triết lý quản lý TQMvà ISO vào quản lý chất lƣợng giáo dục đại học.Đối với Việt Nam, từ năm 2003 đến năm 2007, đƣợc sự tƣ vấn của củaTrung tâm Chất lƣợng Quốc tế (IQC) đã có 11 trƣờng áp dụng ISO 9001-2000vào quản lý chất lƣợng giáo dục và đã đƣợc cấp giấy chứng nhận: TrƣờngĐHQTKD Hà Nội, Trƣờng ĐHSP Hà Nội, Trƣờng ĐHCN Hà Nội, Trƣờng ĐHHàng Hải -Hải Phòng, Trƣờng ĐHDL Hải Phòng, Trƣờng ĐH Đà Lạt, TrƣờngĐHCN -TP. Hồ Chí Minh, Trƣờng ĐHNL- TP. HCM, Trƣờng ĐH bán côngTôn Đức Thắng TP.HCM, Trƣờng ĐHSPKT - TP.HCM và Trƣờng CĐCN thựcphẩm -TP.HCM. Số lƣợng 11 trƣờng trên 255 trƣờng ĐH và CĐ của Việt Nammới đƣợc cộng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế là quá nhỏ, mới chỉ chiếm 4% sốtrƣờng. Một số cơ sở khác đang nghiên cứu áp dụng TQM và ISO - 2000 vàobảo đảm chất lƣợng nhƣ Đại học Sƣ phạm Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội. Theo 66đánh giá của Trung tâm chất lƣợng Quốc tế thì hầu nhƣ các trƣờng đại học VNchƣa hình thành nền văn hoá chất lƣợng trong hoạt động quản lý giáo dục; hoạtđộng đo lƣờng chất lƣợng trong giáo dục chƣa đƣợc quan tâm; định hƣớng củaChính phủ về chất lƣợng giáo dục chƣa cụ thể; khả năng hội nhập quốc tế củacác trƣờng khó khăn (nguồn IQC). Do vậy, việc xây dựng hệ thống quản lý chấtlƣợng giáo dục theo các chuẩn quốc tế là cấp thiết, nhằm tạo ra những đột phá,nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nƣớc và năng lực hội nhập quốc tế.2.1.3. Hệ thống chuẩn đánh giá trình độ ngoại ngữ phổ biến trên thế giớiTrong quá trình xây dựng mô hình QLCLĐT tại một trƣờng đào tạo chuyênngoại ngữ việc xây dựng hệ thống chuẩn phục vụ công tác đánh giá trong, đánhgiá ngoài và tổ chức kiểm định chất lƣợng thƣờng xuyên là việc làm cần thiết.Luận án đề cập một số hệ thống chuẩn đánh giá trình độ một số ngôn ngữ phổbiến trên thế giới để làm cơ sở tham khảo xây dựng hệ thống chuẩn đánh giácác ngôn ngữ của Nhà trƣờng, phục vụ công tác bảo đảm chất lƣợng đào tạo.2.1.3.1. Hệ thống chuẩn IELTSIELTS (International English Language Testing System) là hệ thống chuẩnkiểm tra tiếng Anh quốc tế của Khối Thịnh vƣợng chung, tập trung đánh giá cảbốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết và đƣợc phân chia thành 9 mức độ từ thấptới cao (mức 1 là thấp nhất, mức 9 là cao nhất). Hệ thống mô tả chi tiết cáchthức đánh giá cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mỗi cấp độ khác nhau,đƣợc thiết kế nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh tại các cơ sở đào tạovà dành cho đối tƣợng thí sinh dự tuyển học đại học và sau đại học trong KhốiThịnh vƣợng chung. Trên cơ sở kết quả đánh giá theo chuẩn, các cơ sở đào tạođiều chỉnh kế hoạch bảo đảm chất lƣợng đào tạo.2.1.3.2. Hệ thống chuẩn TOEFLTOEFL (Test Of English as a Foreing Language) - Hệ thống chuẩn đánhgiá tiếng Anh Mỹ, Ca-na-đa. Chuẩn TOEFL đƣợc coi là hệ thống chuẩn đánhgiá trình độ tiếng Anh khá tin cậy trên thể giới, phục vụ mục đích lựa chọn các 67thí sinh dự tuyển vào học tại các trƣờng Đại học của Mỹ và Ca-na-đa. Hệ thốngmang nặng tính học thuật và ít quan tâm đến đến việc sử dụng tiếng Anh nhƣmột công cụ giao tiếp, chỉ là công cụ đánh giá đo lƣờng trình độ ngoại ngữ màkhông đề cấp đến những điều kiện bảo đảm. Thang chuẩn đánh giá của TOEFLđƣợc chia làm 7 mức: 100 điểm; 200 điểm; 300 điểm; 400 điểm; 500 điểm; 600điểm; 600 điểm + .2.1.3.3. Hệ thống chuẩn ALTEALTE (Association of Language Testers in Europe)- Hiệp hội các nhàkhảo thí ngoại ngữ Châu Âu. Hệ thống chuẩn ALTE chia các cấp độ ngôn ngữtƣơng đối phù hợp. Trong mỗi trình độ có những tiêu chí cụ thể để đánh giá 4kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thang chuẩn của ALTE đƣợc chia làm 5 trình độkhác nhau từ thấp tới cao. Trong mỗi trình độ có những tiêu chí đánh giá cụ thểcho các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.Đây là cơ sở khoa học để tham khảo xây dựng Khung chuẩn đánh giánăng lực ngoại ngữ của Việt Nam và cũng là cơ sở tham khảo xây dựng hệthống chuẩn đánh giá ngoại ngữ tại ĐHNNQS.2.1.3.4. Hệ thống chuẩn CambridgeNăm 1858, Nghiệp đoàn các cơ quan kiểm tra đánh giá địa phƣơng thuộctrƣờng Đại học Cambridge có tên viết tắt là: UCLES đã thiết lập một hệ thốngđánh giá trình độ tiếng Anh tƣơng đối hiệu quả dành cho các trƣờng đại học củaAnh. Đây là một trong những tổ chức đánh giá có uy tín nhất trên thế giới. Hiệnnay tổ chức này thuộc Hiệp hội các Nhà khảo thí ngoại ngữ Châu Âu. Thangđánh giá của Hệ thống chuẩn Cambridge đƣợc xây dựng dựa trên thang đánhgiá của ALTE, gồm 5 trình độ.Hệ thống chuẩn Cambridge cũng giống nhƣ ALTE đánh giá tiếng Anhtƣơng đối toàn diện trên trên tất cả 4 kỹ năng và chia nhỏ thành nhiều cấp độ vàmang độ chuẩn và chính xác cao.2.1.3.5. Hệ thống chuẩn CECRCECR (Cadre européen commun de référence), là khung tham chiếu đánhgiá trình độ ngoại ngữ chung châu Âu. Trên cơ sở khung tham chiếu mỗi ngônFormatted: English (United States) 68ngữ căn cứ vào đặc thù xây dựng cho mình một khung chuẩn đánh giá riêng chophù hợp. Khung đánh giá trình độ của ngƣời học qua bốn kỹ năng: nghe, nói,đọc, viết theo 6 cấp độ của ngôn ngữ từ thấp tới cao (A1,A2, B1, B2, C1, C2) vàtuân thủ các nguyên lý cơ bản của giáo học pháp là đi từ dễ đến khó, từ đơn giảnđến phức tạp, từ cụ thể đến trừu tƣợng và từ ngắn đến dài.2.1.3.6. Hệ thống chuẩn đánh giá tiếng Pháp: DELF và DALFTrên cơ sở khung chuẩn đánh giá chung Châu Âu (CECR), Bộ Giáo dụcvà Bộ Ngoại giao Pháp đã xây dựng khung chuẩn đánh giá tiếng Pháp gồm haitrình độ cơ bản và chuyên sâu, nội dung kiểm tra cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc,viết. Trong mỗi trình độ có chia thành các cấp độ nhỏ:- Trình độ tiếng Pháp cơ bản (Diplôme d’études de la langue française DELF) gồm bốn cấp độ : A1 ; A2 ; B1 ; B2 .- Trình độ tiếng Pháp chuyên sâu (Diplôme approfondi de la languefrançaise - DALF) gồm hai cấp độ : C1 ; C2 .2.1.3.7. Hệ thống chuẩn đánh giá trình độ tiếng Trung Quốc-HSKHệ thống chuẩn kiểm tra tiếng Trung Quốc - HSK (Kiểm tra trình độHán ngữ) đƣợc thiết kế theo chuẩn quốc gia và có giá trị trên toàn thế giới, doViện Ngôn ngữ Bắc Kinh xây dựng, đƣợc chính phủ Trung Quốc phê duyệt vàđƣa vào sử dung từ năm 1990. HSK đƣợc thống nhất trên toàn thế giới, trong đócó Việt Nam, thống nhất đề thi, cách thức thi, giấy thi, thang điểm…Chứng chỉHSK đƣợc thay thế các kỳ thi ngoại ngữ đầu vào đại học, sau đại học, các khoáhuấn luyện, bồi dƣỡng tại Trung Quốc và thi tuyển vào các vị trí có sử dụngHán ngữ. Hệ thống gồm 3 trình độ: sơ cấp, trung cấp, cao cấp và bao gồm 11cấp độ (trình độ tốt nghiệp đại học tiếng Trung Quốc tại Việt Nam tương đươngcấp 8 với mức độ đạt 400 điểm).2.1.3.8. Khung chuẩn năng lực ngoại ngữ của Việt Nam - KNLNNNội dung Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dângiai đoạn 2008-2020” đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt trong Quyếtđịnh số : 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 bao gồm Khung năng lực chuẩn ngoạingữ Việt Nam gồm có 6 bậc dựa vào khung đánh giá chuẩn Châu Âu. Khungmô tả những năng lực cần đạt tới cho mỗi kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mỗi 69trình độ khác nhau. Căn cứ vào Khung chuẩn này, ĐHNNQS sẽ thiết kế cácchuẩn đánh giá cho từng trình độ của các năm học và năng lực ngoại ngữ họcviên cần đạt tới khi tốt nghiệp.2.1.4. Bảo đảm chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ của quân đội một số nƣớcNhu cầu phát triển của thời đại đã đặt ra cho quân đội các nƣớc cần quantâm đặc biệt tới chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ nhằm phục vụ cho chiến lƣợc anninh quốc phòng và xu thế hội nhập quốc tế.Quân đội Trung Quốc có trƣờng Đại học Ngoại ngữ Quân sự thành lậpnăm 1986, nằm trong Học viện Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, đặt tạitỉnh Lạc Dƣơng. Trƣờng có 22 khoa ngoại ngữ, đào tạo hầu nhƣ tất cả các ngônngữ phổ biến trên thế giới. Chƣơng trình đào tạo đại học ngoại ngữ 4 năm,ngoài ra trƣờng còn có nhiệm vụ giảng dạy ngoại ngữ cho quân đội các nƣớc cónhu cầu học tiếng Trung Quốc và chƣơng trình hợp tác quân sự với Trung quốc(Khoảng trên 30 nước có học viên quân sự gửi đào tạo, trong đó có Việt Nam).Nhà trƣờng sử dụng hệ thống chuẩn kiểm tra - HSK để kiểm tra, đánh giá chấtlƣợng đào tạo tiếng. Trên cơ sở đó điều chỉnh hệ thống bảo đảm chất lƣợnghàng năm.Quân đội Australia có Trung tâm đào tạo ngoại ngữ DITC (DefenceInternational Training Centre) đặt tại Melbourne. Trung tâm đƣợc thành lậpnăm 1979, với nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ cho các sĩ quan quân đội chuẩn bịcho chƣơng trình hợp tác quốc tế về quân sự của Quân đội Autralia và đào tạotiếng Anh cho quân đôi các nƣớc khác (Trung tâm có quan hệ hợp tác đào tạovới QĐNDVN từ nhiều năm nay). Trung tâm sử dụng Hệ thống chuẩn IELTSđể đánh giá trình độ và chất lƣợng đào tạo tiếng Anh. Căn cứ vào trình độ củatừng đối tƣợng học viên nhƣ học viên đến từ các nƣớc phát triển, các nƣớc đangphát triển, các châu lục khác nhau, các ngôn ngữ bản địa để phân lớp cho phùhợp với chƣơng trình đào tạo. Trung tâm thƣờng xuyên thay đổi phƣơng phápdạy học, giáo trình, phƣơng tiện nhằm đạt mục tiêu chuẩn đánh giá.Quân đội Pháp đào tạo ngoại ngữ tại Trung tâm CIFR đặt tại thành phốRochefort (Centre Interarmées de Formation de Rochefort), Trung tâm đào tạo 70ngoại ngữ đặt trong Trung tâm đào tạo Liên quân, có nhiệm vụ đào tạo ngoạingữ cho số sĩ quan chuẩn bị tham gia hợp tác quốc tế, đối ngoại quân sự và đàotạo tiếng Pháp cho quân đội các nƣớc có quan hệ quân sự với quân đội Pháp,trong đó có Việt Nam. Trung tâm đã sử dụng Hệ thống chuẩn DELF và DALFđể đánh giá trình độ tiếng Pháp đạt đƣợc của học viên. Căn cứ vào kết quả đánhgiá trình độ học viên sau từng chƣơng trình, Trung tâm có sự điều chỉnh về nộidung chƣơng trình, phƣơng pháp dạy học và các điều kiện bảo đảm khác.Kinh nghiệm bảo đảm chất lƣợng đào tạo của một số quốc gia, các chuẩnđánh giá trình độ ngoại ngữ phổ biến trên thế giới, kinh nghiệm đào tạo ngoạingữ của quân đội một số nƣớc và thực trạng chất lƣợng đào tạo của Nhà trƣờng,sẽ là cơ sở để luận án nghiên cứu, tham khảo trong quá trình xây dựng mô hìnhquản lý chất lƣợng đào tạo theo quan điểm QLCLTT và đề xuất các nhóm giảipháp triển khai mô hình tại ĐHNNQS.2.2. Khái quát về Đại học Ngoại ngữ Quân sựSau khi đất nƣớc hoàn toàn thống nhất, nhiệm vụ xây dựng Quân đội cáchmạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bƣớc hiện đại và sẵn sàng chiến đấu bảo vệTổ quốc là nhiệm vụ chiến lƣợc của Quân đội ta. Trƣớc yêu cầu nhiệm vụ mới,ngày 30/10/1980 Bộ trƣởng BQP đã ra quyết định số 612/QP thành lập trƣờngCao đẳng Ngoại ngữ Quân sự trực thuộc BQP trên cơ sở Bộ môn tiếng Nga vàtiểu đoàn tiếng Nga của trƣờng Văn hóa Quân đội. Nhiệm vụ của trƣờng là đàotạo sĩ quan biên dịch và phiên dịch bậc cao đẳng và bồi dƣỡng ngoại ngữ chohọc viên, cán bộ, sĩ quan chuẩn bị gửi đi đào tạo ở nƣớc ngoài (Liên Xô vàĐông Âu cũ).Do nhu cầu đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ về ngoại ngữ tăng nhanh, ngày15/12/1981, Bộ trƣởng BQP đã ra quyết định số 415/QĐ-QP thành lập trƣờngĐại học Ngoại ngữ Quân sự trên cơ sở trƣờng Cao đẳng Ngoại ngữ Quân sự.Nhu cầu đào tạo các thứ tiếng tăng dần, năm học 1984-1985, Nhà trƣờng thựchiện Quy chế tuyển sinh quân sự của BQP cho 2 ngôn ngữ là tiếng Nga và tiếngTrung Quốc. Do nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực xây dựng quân đội trong thời 71kỳ mới, năm học 1989-1990 Nhà trƣờng chính thức tuyển sinh đào tạo tiếngAnh bậc đại học và năm học 2002-2003 chính thức tuyển sinh đào tạo đại họcmôn tiếng Pháp.Thực hiện Nghị quyết 93 và 94 của Đảng ủy Quân sự Trung ƣơng, hệ thốngnhà trƣờng Quân đội đã có những bƣớc phát triển mới và hội nhập với hệ thốnggiáo dục quốc dân. Các trƣờng đại học quân sự đã thực hiện thống nhất quytrình đào tạo, nội dung, chƣơng trình và văn bằng chứng chỉ theo quy định củahệ thống các trƣờng đại học của Nhà nƣớc. ĐHNNQS là một trong 21 trƣờngđại học quân sự nằm trong hệ thống các trƣờng đại học của Nhà nƣớc, chịu sựquản lý và chỉ đạo đồng thời của BQP và Bộ GD&ĐT.Nhà trƣờng hiện đóng quân trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Hoài Đức,Hà Nội (cây số 15 đƣờng số 32 Hà Nội- Sơn Tây). Diện tích đất đóng quân củaTrƣờng là 4 ha. Nhà trƣờng đã xây dựng đƣợc hệ thống giảng đƣờng, thƣ viện,khu nhà làm việc của Hiệu bộ, các phòng, khoa và khu nhà ở cho học viên, nhàăn tập thể, bệnh xá, sân chơi, bãi tập, hồ nƣớc, vƣờn hoa, cây cảnh…Môitrƣờng tƣơng đối phù hợp với nhiệm vụ đào tạo đại học chuyên ngành.2.2.1. Tổ chức biên chếTổ chức biên chế của Nhà trƣờng gồm: Ban Giám hiệu (Hiệu trƣởng, cáchiệu phó, chính uỷ và phó chính ủy) ; khối các khoa gồm 8 khoa: khoa tiếngAnh, khoa tiếng Trung, khoa tiếng Pháp, khoa tiếng Nga, khoa Quân sự, khoatiếng Việt, khoa Lý luận Mác - Lênin, khoa Công tác Đảng - Công tác chính trị;khối phòng ban gồm 5 phòng: phòng Đào tạo, phòng Khoa học - Công nghệ vàMôi trƣờng, phòng Chính trị, phòng Tham mƣu - Hành chính, phòng Hậu cần; 3ban gồm ban Đào tạo sau đại học, Ban Quân lực, Ban Tài chính; khối hệ gồm 3hệ: Hệ quản lý học viên quân sự, Hệ quản lý học viên dân sự, Hệ quản lý họcviên quốc tế (xem hình 2.1). 72Hình 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của ĐHNNQSBAN GIÁM HIỆUKHỐI PHÒNG BANKHỐI KHOAPĐTKTAPKHKTTPTMHCKTPPHCKTNPCTKTVBSĐHKCTĐBQLKMLBTCKQSKHỐI HỆHQSHDSHQTBan giám hiệu: Hiệu trưởng, chính ủy, hiệu phó và phó chính ủy. Khốikhoa:KTA: khoa tiếng Anh; KTT: khoa tiếng Trung; KTP: khoa tiếng Pháp;KTN: khoa tiếng Nga; KTV: khoa tiếng Việt; KCTĐ:Khoa Công tác Đảng công tác Chính trị; KML: khoa Lý luận Mác - Lênin; KQS: Khoa Quân sự .Khối phòng ban: PĐT: Phòng đào tạo; PKH: Phòng Khoa hoc- Công nghệ Môi trường; PTMHC: Phòng Tham mưu-Hành chính; PHC: Phòng Hậu cần;PCT: Phòng Chính trị; BSĐH: Ban Đào tạo sau đại học; BQL: Ban Quân lực;BTC: Ban Tài chính. Khối hệ: HQS: Hệ quản lý học viên quân sự; HDS: Hệquản lý học viên dân sự; HQT: Hệ quốc tế.2.2.2. Chức năng, nhiệm vụĐHNNQS là cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành ngoại ngữ quân sự, đƣợcNhà nƣớc và BQP giao nhiệm vụ đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp quốc gia.Trƣờng chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ trực tiếp của Cục Nhà trƣờng - BQP và cótrách nhiệm thực hiện Luật giáo dục, Điều lệ Trƣờng Đại học, Điều lệ công tác 73Nhà trƣờng QĐNDVN, những văn bản quy định về giáo dục và đào tạo của BộGD&ĐT và BQP. Nhà trƣờng có các chức năng cụ thể:- Đào tạo cử nhân ngoại ngữ quân sự các thứ tiếng Nga, Anh, Pháp, Trung(sĩ quan ngoại ngữ quân sự); đào tạo ngoại ngữ văn bằng 2; bồi dƣỡng ngoạingữ ngắn hạn cho cán bộ sĩ quan quân đội chuẩn bị đi học ở nƣớc ngoài; đàotạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớcvà đào tạo tiếng Việt cho học viên quốc tế. Trong đó đào tạo SQNNQS lànhiệm vụ trung tâm.- Tổ chức các lớp ngoại ngữ tại chức trong các học viện, nhà trƣờng Quân đội.- Bồi dƣỡng ngoại ngữ cho giảng viên và cán bộ nghiên cứu trong các đơn vịvà học viện, nhà trƣờng của Quân đội.- Tham mƣu cho BQP về nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ không chuyên tronghệ thống Nhà trƣờng Quân đội.- Hợp tác với quân đội các nƣớc về đào tạo ngoại ngữ.Nhiệm vụ cụ thể:- Xây dựng mục tiêu đào tạo trên cơ sở nhiệm vụ BQP giao cho Trƣờng.- Căn cứ vào chƣơng trình Khung của Bộ GD&ĐT và nội dung yêu cầu đàotạo của BQP, xây dựng chƣơng trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ quân sự cho 4thứ tiếng Nga, Anh, Pháp, Trung.- Tổ chức đào tạo theo quy trình đã đƣợc BQP phê duyệt.- Tổ chức nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình phục vụ cho nhiệm vụnhiệm vụ dạy học ngoại ngữ.- Quản lý phƣơng pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên,phƣơng pháp học tập, nghiên cứu khoa học và làm khóa luận tốt nghiệp của họcviên.- Quản lý và xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lƣợng,bảo đảm về chất lƣợng, có cơ cấu về chuyên ngành, trình độ, tuổi và giới tínhphù hợp.- Tổ chức tuyển sinh hàng năm theo kế hoạch của BQP và Bộ GD&ĐT. 74- Tổ chức đào tạo chuyên ngành nhằm hình thành nhân cách cử nhân ngoạingữ quân sự.- Tổ chức đào tạo các bộ môn khoa học quân sự, giáo dục chính trị tƣ tƣởngvà rèn luyện học viên nhằm hình thành nhân cách ngƣời sĩ quan.- Quản lý và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục- đàotạo đƣợc giao.- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, thực tập tốt nghiệp, làm khóa luận, thi tốtnghiệp quốc gia và cấp bằng theo quy định.- Thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong Nhà trƣờng Quân đội,xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bƣớc hiện đại. Thựchiện nghiêm chủ trƣơng của Đảng, pháp luật Nhà nƣớc, Điều lệnh của Quânđội, các quy định, chỉ thị về giáo dục và đào tạo.2.2.3. Loại hình, quy mô đào tạoCăn cứ vào nhiệm vụ đƣợc BQP giao, Nhà trƣờng hiện đang đào tạo các loạihình sau :- Đào tạo sĩ quan ngoại ngữ quân sự - Cử nhân ngoại ngữ quân sự bậc đạihọc, thời gian đào tạo 4 năm.- Đào tạo văn bằng 2 - Đào tạo cho sĩ quan quân đội đã có bằng đại họcthêm một bằng đại học ngoại ngữ, thời gian đào tạo 2 năm.- Đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc Đào tạo cử nhân ngoại ngữ tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốccho đối tƣợng sinh viên dân sự, thời gian đào tạo 4 năm.- Đào tạo tiếng Việt cho học viên quân sự quốc tế, thời gian đào tạo 1năm (cử nhân Việt Nam học đào tạo 4 năm).- Đào tạo thạc sĩ tiếng Anh và tiếng Trung , thời gian đào tạo 2 năm.- Mở các lớp bồi dƣỡng ngoại ngữ cho các đơn vị trong toàn quân.Trong phạm vi nghiên cứu, luận án chỉ đề cập sâu tới quản lý chất lƣợng đàotạo đối tƣợng SQNNQS (cử nhân ngoại ngữ quân sự), do đây là đối tƣợng đàotạo chính của Nhà trƣờng, lƣu lƣợng đào tạo hàng năm khoảng 800 học viên 75đƣợc biên chế thành 40 lớp. Mỗi năm Nhà trƣờng tuyển sinh 200 học viên theokế hoạch của Bộ GD&ĐT và BQP. Đầu vào là những quân nhân hết nghĩa vụquân sự, nam, nữ thanh niên tốt nghiệp phổ thông trung học có học lực khá (tỷlệ nữ chiếm 10%), là Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có lýlịch gia đình và bản thân rõ ràng, có sức khỏe tốt, tình nguyện phục vụ quân độilâu dài và trúng tuyển kỳ thi đại học quốc gia hàng năm do Nhà nƣớc tổ chức.Sau khi trúng tuyển học viên đƣợc gọi nhập ngũ và phong quân hàm binh nhì,đƣợc tổ chức huấn luyện quân sự theo quy định của BQP. Thời gian đào tạo 4năm, chia làm 8 kỳ. Học kỳ 8 học viên phải tham gia thực tập chuyên ngành,tham gia bảo vệ khóa luận và thi tốt nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT. Họcviên tốt nghiệp đƣợc cấp bằng cử nhân ngoại ngữ quân sự và phong quân hàmsĩ quan, điều động công tác theo yêu cầu của BQP. Trong quá trình học tập, họcviên đƣợc hƣởng mọi chế độ bao cấp của học viên quân sự nhƣ: ăn, mặc, bảohiểm y tế, phụ cấp hàng tháng. Học viên không phải đóng tiền học hay mọi chiphí khác về đào tạo. Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện, hàng năm họcviên đƣợc thăng quân hàm hạ sĩ quan và đƣợc bồi dƣỡng kết nạp vào Đảngcộng sản Việt Nam.2.2.4. Thực trạng hoạt động đào tạo tại ĐHNNQS2.2.4.1. Hoạt động đào tạoĐHNNQS là một trong 57 trƣờng đại học và cao đằng đào tạo ngoại ngữtrong toàn quốc. Khác với các trƣờng đại học và cao đẳng khác, mục tiêu đàotạo của Trƣờng là đào tạo biên dịch, phiên dịch và giảng viên ngoại ngữ cho cácđơn vị và nhà trƣờng trong Quân đội. Do vậy ngoài ngoại ngữ phổ thông họcviên tốt nghiệp cần phải có kiến thức về quân sự và vốn thuật ngữ quân sự.Đánh giá chung về chất lƣợng đào tạo trong thời gian qua cho thấy, học viênsau khi tốt nghiệp đã hoàn thành đƣợc những nhiệm vụ ban đầu về chuyên mônngoại ngữ và có khả năng chỉ huy điều hành đơn vị.Căn cứ vào báo cáo tổng kết năm học trong 3 năm lại đây, chất lƣợng đàotạo đƣợc đánh giá cụ thể ( xem bảng 2.1.) 76Bảng 2.1. Kết quả học tập của học viên trong 3 năm (2005-2008)STTNĂM HỌCKHÁ, GIỎIĐẠT YÊU CẦUKHÔNG ĐẠT12005-200658%38%4%22006-200760%37%3%32007-200859%38%4%So với các trƣờng đại học ngoại ngữ trong khu vực Hà Nội, thì chất lƣợngđào tạo của ĐHNNQS còn khiêm tốn. Một trong những lý do là trong thời gianhọc, học viên ít có cơ hội giao tiếp với ngƣời nƣớc ngoài. Đội ngũ giảng viên ítđƣợc cọ xát trong môi trƣờng tiếng nhƣ tham gia các hội thảo quốc tế về đàotạo ngoại ngữ. Phƣơng tiện giảng dạy cũ và lạc hậu, hệ thống thƣ viện, giáotrình, tài liệu chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu tự học của học viên. Những hạn chế,tồn tại trên sẽ đựơc đề cập sâu trong từng lĩnh vực của nội dung đánh giá thựctrạng quản lý chất lƣợng đào tạo.2.2.4.2. Hoạt động nghiên cứu khoa họcGiảng viên dạy đại học có hai nhiệm vụ chính là giảng dạy và nghiên cứukhoa học. ĐHNNQS đang trong quá trình trƣởng thành và phát triển, nhu cầuvề tài liệu NCKH, giáo trình giảng dạy, tài liệu bổ trợ về ngoại ngữ đòi hỏinhiều. Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trƣờng cũng quan tâm tới lĩnh vực này, dovậy đội ngũ giảng viên, đặc biệt các giảng viên trẻ đã trƣởng thành tƣơng đốinhanh trong lĩnh vực NCKH. Trong 3 năm lại đây số lƣợng đề tài NCKH vàgiáo trình tài liệu (GTTL) biên soạn chiếm tỷ lệ khá cao so với số lƣợng giảngviên (xem bảng 2.2.).Bảng 2.2. Thống kê số lƣợng đề tài NCKH và GTTL do giảng viên biên soạnSTTNĂM HỌCNCKHGTTL1Năm học 2005-200622512Năm học 2006-200720303Năm học 2007-20082642Nội dung các đề tài tập trung vào nghiên cứu các khía cạnh của ngônngữ, phƣơng pháp dạy và học ngoại ngữ nói chung, các kỹ năng thực hành tiếngnói riêng. Căn cứ vào mục tiêu đào tạo, học viên tốt nghiệp ngoài đòi hỏi thông 77thạo ngoại ngữ phổ thông, còn phải thông thạo các thuật ngữ quân sự. Do vậyNhà trƣờng còn phải biên soạn các loại giáo trình ngoại ngữ quân sự nhƣ thựchành tiếng quân sự, dịch quân sự, thuật ngữ giáo khoa quân sự… Đây là lĩnhvực khó khăn cho số giảng viên trẻ mới tham gia giảng dạy trong môi trƣờngQuân đội.Hƣớng dẫn học viên làm khóa luận tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học làmột trong những nhiệm vụ của giảng viên dạy đại học. Hàng năm học viên củatrƣờng làm khóa luận tốt nghiệp chiếm từ 20 tới 25%. Giảng viên đƣợc phâncông hƣớng dẫn đã tham gia nhiệt tình giúp đỡ học viên và luôn xác định sảnphẩm NCKH là thành quả lao động chung của thầy và trò (xem bảng 2.3.).Bảng 2.3. Thống kê số lƣợng đề tài NCKH và KLTN của học viênNĂM HỌCNCKHKLTN1Năm học 2005-200640422Năm học 2006-200728453Năm học 2007-20083248STTĐánh giá chung số lƣợng đề tài NCKH của Nhà trƣờng thực hiện hàng nămtuy nhiều nhƣng chất lƣợng chƣa đƣợc nhƣ mong muốn, giá trị thực tiễn chƣacao. Một trong những lý do là nhà trƣờng còn quan tâm nhiều tới số lƣợng màchƣa đi sâu vào chất lƣợng và tính hiệu quả của đề tài. Nhà trƣờng chƣa thƣờngxuyên tổ chức hội thảo hay sơ kết, tổng kết nhằm nâng cao chất lƣợng công tácNCKH và biên soạn giáo trình. Chƣa khuyến khích, động viên giảng viên, họcviên làm nghiên cứu khoa học, chƣa có chế độ đãi ngộ thích đáng, tiền thù lao,nhuận bút còn thấp so với mặt bằng chung.2.3. Thực trạng quản lý chất lƣợng đào tạo tại ĐHNNQSĐịnh hƣớng nghiên cứu của đề tài là xây dựng mô hình quản lý chất lƣợngđào tạo tiếp cận quan điểm QLCLTT và đề xuất các giải pháp triển khai môhình, việc đánh giá thực trạng QLCLĐT tập trung hƣớng vào các khâu : đầuvào, quá trình đào tạo và đầu ra dựa vào hệ thống phiếu khảo sát giảng viên, cánbộ quản lý và học viên (xem phụ lục 1 và 2). Đối tƣợng khảo sát là 80 giảng 78viên và cán bộ quản lý (60 giảng viên của 4 khoa ngoại ngữ, 20 cán bộ quản lý)và 150 học viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tƣ của 4 khoa ngoại ngữ. Cấp độđánh giá chất lƣợng của phiếu điều tra theo các mức : Tốt (đạt từ 80-100 %);Khá (từ 65-80 %); Trung bình (đạt từ 50- 65 %); Không đạt (dƣới 50 %).2.3.1. Thực trạng quản lý chất lƣợng đầu vào2.3.1.1. Quản lý công tác tuyển sinhCông tác tổ chức tuyển sinh đƣợc thực hiện nghiêm túc nhƣ việc tiếp nhậnhồ sơ từ các ban tuyển sinh quân sự địa phƣơng, tổ chức thi tuyển, coi thi, chấmthi và công bố kết quả, đƣợc thực hiện nghiêm túc theo quy chế của BộGD&ĐT và BQP. Đặc thù của nhà trƣờng Quân đội, Nhà nƣớc bao cấp học phí,ăn mặc và phân công công tác khi ra trƣờng. Trong điều kiện kinh tế hiện nay,chi phí cho học tập cũng nhƣ công ăn, viêc làm đối với nhiều gia đình còn khókhăn, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều học viên muốn đăng ký dự thi tuyểnvào Trƣờng. Hệ thống nhà trƣờng Quân sự nói chung, ĐHNNQS nói riêng,trong những năm qua đã thu hút đƣợc nhiều thanh niên học khá, giỏi từ cácvùng nông thôn dự thi và trúng tuyển.Quy chế tuyển sinh của Trƣờng tƣơng đối rõ ràng, đƣợc công bố công khaitrong mỗi đợt tuyển sinh nhƣ: quân nhân hết nghĩa vụ quân sự và học sinh tốtnghiệp phổ thông có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ, có đủ điều kiện vănhoá, tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội đều đƣợc đăng ký dự thi. Mọithủ tục dự thi và sơ tuyển đƣợc thực hiện từ cấp quận, huyện đội. Chính sáchtuyến sinh Nhà trƣờng thực hiện chung theo chính sách của Bộ GD&ĐT vàBQP. Chất lƣợng thi đầu vào hàng năm đạt khá tốt, điểm chuẩn đầu vào 3 nămgần đây đều bằng hoặc cao hơn Đại học Hà Nội (ĐHHN) và Đại học Ngoạingữ- ĐHQGHN (Xem bảng 2.4.). Theo kết quả đánh giá khảo sát của giáo viênvà học viên có trên 65% ý kiến giảng viên, cán bộ quản lý và học viên đánh giáchất lƣợng đầu vào đạt khá và tốt (xem bảng 2.5.1. và 2.5.2.).Bảng 2.4. So sánh kết quả tuyển sinh các trƣờng ĐHNN khu vực Hà Nội( Điểm chuẩn khoa thấp nhất và khoa cao nhất ) 79STTNĂM HỌCĐHNNQSĐHHNĐHNN-ĐHQGHN12005-200623 - 2924 - 3024 - 28,522006-200723,5 - 2722 -2423 – 2432007-200824 -3022,5 - 28,524 – 27Bảng 2.5.1. Kết quả khảo sát giảng viên, cán bộ quản lývề thực trạng công tác tuyển sinhĐÁNH GIÁ %NỘI DUNG ĐÁNH GIÁS TTTKTBKĐ1Tiêu chí tuyển sinh23,7526,2545.005,002Chính sách tuyển sinh8,7525,0058,757,503Chất lƣợng đầu vào27,5037,5035,0004Xác định mục tiêu học tập của học viên13,7541,2543,751,25Bảng 2.5.2. Kết quả khảo sát học viên về thực trạng công tác tuyển sinhĐÁNH GIÁ %NỘI DUNG ĐÁNH GIÁS TTTKTBKĐ1Tiêu chí tuyển sinh20,0036,7040,003,302Chính sách tuyển sinh16,7039,3039,304,703Chất lƣợng đầu vào23,3043,3033,3004Xác định mục tiêu học tập của học viên13,3030,0046,7010,00Một số những hạn chế trong công tác tuyển sinh:Do tính đặc thù của nhà trƣờng quân đội, khâu quảng bá về Trƣờng trênphƣơng tiện thông tin chƣa rộng rãi nên nhiều bậc phụ huynh và các em họcsinh có năng khiếu học ngoại ngữ, mong muốn phục vụ lâu dài trong quân độichƣa biết để đăng ký dự thi vào trƣờng. Khâu sơ tuyển cấp cơ sở (cấp quâ ̣n,huyện) chƣa đánh giá đƣợc khả năng học ngoại ngữ, do vậy một số học viên đãgặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập do hạn chế về năng khiếu ngoạingữ. Điểm ƣu tiên chính sách là rất cần thiết đối với chính sách hậu phƣơng giađình quân đội, một số ít học viên bị hạn chế về năng khiếu học ngoại ngữ, đƣợcƣu tiên vào học đã phần nào ảnh hƣởng tới chất lƣợng đào tạo chung của quátrình đào. 802.3.1.2. Quản lý đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lýGiảng viên, cán bộ quản lý là lực lƣợng quyết định tới chất lƣợng đào tạocủa Nhà trƣờng. Ngoài việc truyền đạt kiến thức ngoại ngữ, giảng viên còn tácđộng trực tiếp tới việc hình thành nhân cách nghề nghiệp và nhân cách quân sựcho học viên trong quá trình đào tạo. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, trongnhững năm qua Trƣờng đã chú trọng tới công tác tuyển chọn, đào tạo, bồidƣỡng nâng cao chất lƣợng chuyên môn, lập trƣờng tƣ tƣởng, phẩm chất đạođức, kiến thức về quân sự, văn hóa, xã hội, kinh tế cho đội ngũ giảng viên bằngnhiều hình thức khác nhau, nhƣ bồi dƣỡng tại chỗ, tập huấn, đào tạo sau đại họctrong nƣớc và ở nƣớc ngoài.Quá trình hình thành và phát triển của đội ngũ giảng viên phụ thuộc vàonhiệm vụ của Trƣờng qua từng giai đoạn: Năm 1982 khi mới thành lập, đội ngũgiảng viên chỉ có 30 ngƣời và 20 cán bộ quản lý, khi đó Nhà trƣờng mới chỉ cóhai khoa ngoại ngữ là khoa tiếng Nga và tiếng Trung Quốc. Sau 27 năm xâydựng và trƣởng thành, hiện nhà trƣờng có 4 khoa ngoại ngữ với đội ngũ giảngviên 120 ngƣời và 45 cán bộ quản lý, trong đó có 3 phó giáo sƣ, 8 tiến sĩ, 50thạc sĩ, 10 nghiên cứu sinh, 38 học viên cao học (xem bảng 2.6.).Kết quả thống kê chất lƣợng đội ngũ, số giảng viên là sĩ quan và quânnhân chuyên nghiệp tƣơng đƣơng nhau, đây là yếu tố thuận lợi cho công tác chỉđạo, chỉ huy cũng nhƣ tác động hình thành nhân cách quân sự cho học viên. Sốgiảng viên có tuổi đời dƣới 30 và thời gian giảng dạy dƣới 5 năm chiếm tỷ lệtrên 50%, có thể đánh giá đây là đội ngũ cán bộ trẻ có hƣớng phát triển chuyênmôn tốt trong 5 tới 10 năm tới, tƣơng tự độ tuổi từ 30-40 và thời gian giảng dạytừ 5 đến 15 năm chiếm hơn 1/3. Đây là lực lƣợng đang chín, có năng lực tốt vềsƣ phạm, ngôn ngữ cũng nhƣ khả năng tham gia rèn luyện học viên.Bảng 2.6. Thống kê số lƣợng, chất lƣợng đội ngũ giảng viênNỘI DUNG THỐNG KÊSTTSỐ LƢỢNG(GV)TÍNH %1Sĩ quan5647,02Quân nhân chuyên nghiệp5647,0 813Công chức quốc phòng86,04Tuổi đời dƣới 305546,05Tuổi đời từ 31- 403529,06Tuổi đời từ 41- 501815,07Tuổi đời từ 51-551210,08Nữ giới7260,09Nam giới4840,010Phó giáo sƣ32,511Tiến sĩ86,612Thạc sĩ5041,613Thời gian giảng dạy từ 1- 5 năm5949,014Thời gian giảng dạy từ 6 – 10 năm2521,015Thời gian giảng dạy từ 11- 15 năm1714,016Thời gian giảng dạy từ 16- 20 năm1210,017Thời gian giảng dạy trên 20 năm76,0Nhà trƣờng đã xây dựng đƣợc quy trình xây dựng đội ngũ giảng viêngồm: dự báo đội ngũ, tuyển chọn, đào tạo, bồi dƣỡng và đánh giá giảng viên.Việc cử giảng viên đi đào tạo sau đại học trong nƣớc và ở nƣớc ngoài đã đƣợcnhà trƣờng quan tâm. Hàng năm nhà trƣờng tổ chức thi và xét công nhận giảngviên giỏi cấp khoa, cấp trƣờng, đề nghị xét giảng viên giỏi cấp BQP và đề nghịNhà nƣớc xét phong tặng các danh hiệu nhà giáo. Nhà trƣờng đã xây dựng đềán, với những chỉ tiêu xây dựng chất lƣợng đội ngũ nhà giáo đến năm 2010, bảođảm đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học là 60%, trong đó có 15% cótrình độ tiến sĩ, cùng chế độ đãi ngộ cụ thể đối với đội ngũ nhà giáo.Bảng 2.7.1. Kết quả khảo sát giảng viên, cán bộ quản lývề thực trạng đội ngũ giảng viênĐÁNH GIÁ %STTNỘI DUNG ĐÁNH GIÁTKTBKĐ 821Quy trình tuyển chọn giảng viên16,2556,2527,5002Nhận thức về nhiệm vụ giảng dạy20,0046,2533,7503Số lƣợng phù hợp với nhiệm vụ giảng dạy16,2561,2522,5004Chất lƣợng đội ngũ giảng viên13,7538,7547,505Năng lực sƣ phạm11,2545,0043,7506Năng lực giao tiếp ngoại ngữ18,7538,7542,5007Năng lực nghiên cƣú khoa học13,7541,2545,0008Phẩm chất chính trị, đạo đức63,7530,006,2509Đào tạo, bồi dƣỡng15,0042,5038,753,7510Quy trình nhận xét, đánh giá giảng viên20,0037,5040,002,50Bảng 2.7.2. Kết quả khảo sát học viên về thực trạng đội ngũ giảng viênĐÁNH GIÁ %STTNỘI DUNG ĐÁNH GIÁTKTBKĐ1Số lƣợng phù hợp với nhiệm vụ giảng dạy20,7036,7042,6002Năng lực sƣ phạm19,3042,0038,7003Năng lực ngôn ngữ14,7041,3044,0004Nhiệt tình trong giảng dạy64,0032,0014,0005Khách quan, công bằng trong đánh giá62,0030,008,0006Sử dụng trang thiết bị dạy học22,0048,0030,0007Đào tạo chuyên môn cơ bản32,0046,0022,0008Độ tuổi phù hợp26,0052,0022,000Một số hạn chế của công tác xây dựng đội ngũ:Công tác dự báo cho xây dựng đội ngũ đã đƣợc tiến hành, nhƣng chƣađƣợc quan tâm đúng mức, cụ thể việc thực hiện kế hoạch đầu vào và đầu rachƣa cân đối, độ tuổi chênh lệch lớn, đội ngũ kế tiếp, kế cận mỏng. Chính sáchđãi ngộ với những giảng viên có trình độ cao chƣa thích đáng, chƣa có nhữngchính sách phù hợp khuyến khích nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên. Dođặc thù nhà trƣờng quân đội việc mời giảng viên là ngƣời nƣớc ngoài tham giagiảng dạy chƣa đƣợc thực hiện, chƣa có nhiều cơ hội cho giảng viên tham gia 83hội thảo quốc tế hay đi thực tế ở nƣớc ngoài. Nguyên nhân trên phần nào đã ảnhhƣởng tới năng lực sƣ phạm cũng nhƣ năng lực ngoại ngữ của giảng viên.Giảng viên có độ tuổi từ 41 trở lên và có thời gian công tác trên 10 nămchỉ chiếm 1/3, sẽ là nghịch lý đối với chất lƣợng hiện tai của đội ngũ. Tỷ lệ nữgiới chiếm 60% sẽ là thuận lợi cho môi trƣờng giảng dạy ngoại ngữ, nhƣng khókhăn cho môi trƣờng nhà trƣờng quân sự về chỉ huy điều hành cũng nhƣ tácđộng hình thành nhân cách quân sự cho đối tƣợng học viên. Tỷ lệ giảng viênhọc vị phó giáo sƣ, giáo sƣ, trình độ sau đại học, đặc biệt là trình độ tiến sĩ thấpso với một cơ sở đào tạo đại học và sau đại học. Năng lực sƣ phạm, ngôn ngữvà nghiên cứu khoa học của giảng viên chỉ đƣợc đánh giá ở mức độ trung bìnhkhá ( xem bảng 2.7.1. và 2.7.2.).2.3.1.3. Quản lý mục tiêu đào tạoMục tiêu đào tạo của trƣờng là cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng caophục vụ sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từngbƣớc hiện đại, nâng cao năng lực ngoại ngữ chung cho đội ngũ sĩ quan trongtoàn quân. Mọi hoạt động của Trƣờng luôn hƣớng tới mục tiêu chung là cungcấp cho Quân đội những sĩ quan có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần tráchnhiệm cao sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, có khả năng chỉ huyđiều hành đơn vị và có năng lực ngôn ngữ thực hiện nhiệm vụ biên dịch vàphiên dịch trong lĩnh vực quân sự, đảm nhiệm việc giảng dạy trong hệ thốngNhà trƣờng Quân đội.Đánh giá về quản lý mục tiêu, nội dung khảo sát đề cập các nội dung liênquan đến quản lý mục tiêu đào tạo. Căn cứ vào kết quản khảo sát (ý kiến đóngvà mở) và thực tiễn công tác quản lý, mục tiêu đào tạo có thể đƣợc đánh giá:mục tiêu đào tạo đƣợc xây dựng căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trƣờng vàyêu cầu của Quân đội, bảo đảm tính khoa học và thực tiễn, có trên 70% giảngviên, cán bộ quản lý và trên 80 % học viên đánh giá mục tiêu ở mức đạt trở lên.Mục tiêu đào tạo của Trƣờng đƣợc công khai rộng rãi trong giảng viên, cán bộquản lý và học viên. Bƣớc đầu mục tiêu đã đáp ứng đƣợc nhu cầu trƣớc mắt của 84Quân đội, có trên 70 % giảng viên và trên 60 % học viên đánh giá ở mức đạt trởlên (xem bảng 2.8.1 và 2.8.2.).Bảng : 2.8.1. Kết quả khảo sát giảng viên, cán bộ quản lývề thực trạng quản lý mục tiêu đào tạoĐANH GIÁ %STTNỘI DUNG KHẢO SÁTTKTBKĐ1Mục tiêu của Trƣờng đƣợc công bố công khai7,5011,25 77,502Mục tiêu bảo đảm tính thực tiễn, tính khoa học.2,5026,25 61,25 10,003Mục tiêu đáp ứng nhu cầu trƣớc mắt.5,0022,50 45,00 27,504Mục tiêu đáp ứng nhu cầu lâu dài.10,00 21,25 45,00 23,755Mục tiêu phù hợp với đặc thù của Trƣờng.6,2522,56Mục tiêu phù hợp với nhu cầu của Quân đội.5,0013,75 48,75 32,503,7547,50 23,75Bảng : 2.8.2. Kết quả khảo sát học viên về thực trạng quản lý mục tiêu đào tạoĐÁNH GIÁ %STTNỘI DUNG KHẢO SÁTTKTBKĐ1Mục tiêu của Trƣờng đƣợc công bố công khai6,0018,7070,002Mục tiêu đáp ứng nhu cầu trƣớc mắt.6,7014,7046,60 32,003Mục tiêu đáp ứng nhu cầu lâu dài.12,0018,0036,70 33,304Mục tiêu phù hợp với điều kiện của Trƣờng.7,3038,7038,00 16,005,30Một số hạn chế trong công tác quản lý mục tiêu đào tạo:Các khoa, tổ bộ môn chƣa xây dựng đƣợc mục tiêu đào tạo cho riêngmình. Mục tiêu đào tạo sĩ quan ngoại ngữ quân sự của Trƣờng chƣa đáp ứngđƣợc mục tiêu lâu dài và cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho nhu cầuxây dựng Quân đội trong thời kỳ mới. Đây là nội dung lớn đòi hỏi Nhà trƣờngcần tiếp tục nghiên cứu xây dựng và thực hiện mục tiêu đào tạo và cũng là nộidung luận án đề xuất giải quyết trong giải pháp.2.3.1.4. Quản lý nội dung chương trình đào tạo 85Nhà trƣờng đã xây dựng nội dung chƣơng trình đáp ứng mục tiêu là đào tạonhững quân nhân và thanh niên có đủ điều kiện để trở thành sĩ quan, có trình độđại học chuyên ngành ngoại ngữ, có đủ năng lực chuyên môn hoàn thành nhiệmvụ biên dịch và phiên dịch ban đầu, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, cónăng lực, đủ điều kiện phong quân hàm sĩ quan và đảm nhận chỉ huy đơn vị từcấp trung đội đến cấp đại đội.- Nội dung chương trìnhTrên cơ sở mục tiêu đào tạo và chƣơng trình khung của Bộ GD&ĐT quyđịnh cho hai khối trƣờng chuyên ngành đào tạo ngoại ngữ và chuyên ngànhquân sự, Nhà trƣờng yêu cầu các khoa giáo viên xây dựng chƣơng trình đào tạo,trong đó có đề cƣơng chi tiết cho từng môn học: bao gồm quy định về thờilƣợng, đối tƣợng giảng dạy, giáo trình, điều kiện triển khai môn học, mục tiêuđạt tới của môn học, nhiệm vụ của giảng viên, học viên và biện pháp kiểm tra,đánh giá. Chƣơng trình đựơc hiệu trƣởng nhà trƣờng phê duyệt và chuyểnxuống khoa tổ chức thực hiện.- Giáo trình giảng dạyCác khoa ngoại ngữ đang sử dụng giáo trình gốc của các nƣớc bản ngữgiảng dạy cho chƣơng trình thực hành tiếng cơ bản của năm thứ nhất và thứ hai.Giáo trình đào tạo chuyên sâu cho từng kỹ năng và chuyên ngành ngoại ngữquân sự (sử dụng trong năm thứ 3 và thứ 4) phần lớn đều do Trƣờng biên soạn.Khoa tiếng Nga hiện đang sử dụng giáo trình Đường đến nước Nga đểgiảng dạy cho năm thứ nhất và năm thứ hai. Giáo trình giảng dạy năm thứ ba vàthứ tƣ, ngoài giáo trình dạy nghe, còn phần lớn là do Nhà trƣờng biên soạn.Khoa tiếng Trung sử dụng giáo trình Hán ngữ đối ngoại từ cuốn 1 đến cuốn6 giảng dạy cho năm thứ nhất và thứ hai. Năm thứ ba và thứ tƣ sử dụng giáotrình Nhịp cầu Hán ngữ cuốn thƣợng và cuốn hạ để giảng dạy. Ngoài ra còn sửdụng một số tài liệu, giáo trình của Nhà trƣờng biên soạn để giảng dạy cho cáckỹ năng thực hành tiếng. 86Khoa tiếng Anh hiện đang sử dụng giáo trình New Headway để giảng dạycho năm thứ nhất và thứ hai. Năm thứ ba và thứ tƣ sử dụng giáo trình NewHeadway upper và một số giáo trình chuyên ngành của Nhà trƣờng biên soạn.Khoa tiếng Pháp hiện đang sử dụng giáo trình Le Nouvel Espaces 1 và 2giảng dạy cho năm thứ nhất và thứ hai. Năm thứ ba và thứ tƣ sử dụng giáo trìnhLa Pratique de la langue dạy thực hành tiếng. Giáo trình giảng dạy và rènluyện các kỹ năng khác do Nhà trƣờng biên soạn.Nhìn chung, giáo trình giảng dạy cho năm thứ nhất, thứ hai và môn văn họcphần lớn các khoa sử dụng giáo trình, tài liệu của các nƣớc bản ngữ. Giáo trìnhgiảng dạy các kỹ năng dịch, nghe, nói, đọc, viết của năm thứ 3, thứ 4 và giáo trìnhthực hành tiếng quân sự, dịch quân sự do các khoa ngoại ngữ biên soạn.Để đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý nội dung chƣơng trình vàđề xuất những giải pháp cải tiến trong thời gian tới, tác giả đã tiến hành khảosát giảng viên, cán bộ quản lý và học viên trên những nội dung liên quan đếnquản lý nội dung chƣơng trình và giáo trình tài liệu. Kết quả có thể đƣợc đánhgiá cụ thể nhƣ sau:Nhà trƣờng đã tổ chức xây dựng chƣơng trình theo chƣơng trình khungcủa Bộ GD&ĐT, nội dung bám sát mục tiêu đào tạo, đã có sự phối hợp nhịpnhàng trong tổ chức xây dựng và thực hiện chƣơng trình giữa cơ quan chức năngvới các khoa giáo viên. Nội dung chƣơng trình đã đƣợc đánh giá phù hợp vớimục tiêu đào tạo ở mức tốt, khá và đạt yêu cầu với tỷ lệ tƣơng đối cao.Bảng 2.9.1. Kết quả khảo sát giảng viên, cán bộ QLvề nội dung chƣơng trìnhĐANH GIÁ %STTNỘI DUNG KHẢO SÁTTKTBKĐ1Chƣơng trình phù hợp với mục tiêu đào tạo11,25 31,25 53,752Cấu trúc nội dung chƣơng trình2,5026,25 61,25 10,003Chất lƣợng giáo trình đang giảng dạy5,0022,50 62,50 10,004Chất lƣợng tài liệu bổ trợ, tham khảo011,25 65,00 23,755Chất lƣợng giáo trình giảng dạy trên phƣơng tiện015,00 21,25 63,756Tỷ lệ thời lƣợng môn học chung với môn ngoại ngữ013,75 18,75 67,507Thông tin phản hồi về nội dung chƣơng trình05,003,7523,75 71,25 87Bảng 2.9.2. Kết quả khảo sát học viên về thực trạng quản lý nội dung chƣơng trìnhĐÁNH GIÁ %STTNỘI DUNG KHẢO SÁT1Chƣơng trình phù hợp với mục tiêu đào tạo2TKTBKĐ8,0018,70 68,005,30Cấu trúc nội dung chƣơng trình020,70 66,6012,703Chất lƣợng giáo trình đang giảng dạy024,70 54,0021,304Chất lƣợng tài liệu bổ trợ, tham khảo08,0056,7035,305Chất lƣợng giáo trình giảng dạy trên phƣơng tiện0036,7063,306Tỷ lệ thời lƣợng môn học chung với môn ngoại ngữ010,00 50,0040,00Một số hạn chế về công tác quản lý nội dung chương trình:Giáo trình năm thứ nhất và năm thứ 2 phần lớn các khoa sử dung giáotrình của các nƣớc bản ngữ đƣợc xuất bản từ những năm 90 của thế kỷ trƣớc,tính cập nhật về ngôn ngữ và kiến thức không cao. Về đào tạo ngoại ngữchuyên ngành quân sự, giáo trình thực hành ngoại ngữ quân sự, dịch quân sự đãxây dựng xong nhƣng việc giảng dạy chƣa đạt hiệu quả cao, một trong những lýdo là kiến thức quân sự của giảng viên còn hạn chế. Giáo trình giảng dạy trênphƣơng tiện chƣa phát huy đƣợc hiệu quả do chƣa có sự đồng bộ về giáo trìnhvà phƣơng tiện, có tới 63,75 % giảng viên và 63,3 % học viên đánh giá khôngđạt yêu cầu. Bố trí thời lƣợng giảng dạy các bộ môn chung chiếm tỷ lệ cao, dovậy phần nào đã ảnh hƣởng tới chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ của trƣờng, có67,5 % giảng viên và 40% học viên đánh giá không đạt yêu cầu. Hệ thống đánhgiá phản hồi về nội dung chƣơng trình chƣa đƣợc quan tâm để điều chỉnh chophù hợp với mục tiêu đào tạo, có 71,25 % ý kiến giảng viên, cán bộ quản lýđánh giá không đạt yêu cầu ( xem bảng 2.9.1. và 2.9.2.). Những nội dung trêncần đƣợc quan tâm và giải quyết trong giải pháp của luận án.2.3.1.5. Quản lý cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảmCơ sở vật chất của Trƣờng bao gồm 7 dãy nhà 5 tầng, trong đó có 2 dãygiảng đƣờng, bao gồm 90 phòng học, phòng luyên âm, phòng multi, phòng máyvi-tính và 4 hội trƣờng 100 chỗ ngồi, 4 dãy nhà dành cho khu ký túc xá học 88viên gồm 200 phòng ở (mỗi phòng có diện tích 20m2 dành cho 4 học viên), mộtdãy nhà dành cho khu làm việc của giáo viên và cơ quan gồm 65 phòng làmviệc và văn phòng khoa. Trƣờng có hội trƣờng lớn gồm 500 chỗ ngồi giành chosinh hoạt tập thể, một thƣ viện 2 tầng có diện tích 250m2, có thể phục vụ cho100 bạn đọc, một nhà ăn 2 tầng phục vụ đồng thời cho 800 ngƣời ăn, một bệnhxá 15 giƣờng, một sân vận động, 5 sân bóng chuyền và 1 sân ten-nit. Trƣờng có2 căng- tin giành cho giảng viên và cho học viên. Khu hiệu bộ nằm ở trung tâmTrƣờng, gồm khu nhà 3 tầng, diện tích 250m2, dành cho Ban giám hiệu làmviệc và phòng họp, phòng giao ban. Ngoài ra trƣờng còn có sân, vƣờn cây cảnhvà hồ nƣớc, cây xanh tạo môi trƣờng cảnh quan thuận lợi cho một cơ sở đào tạochuyên ngành.Căn cứ vào thực trạng công tác quản lý cơ sở vật chất và kết quả khảo sátcán bộ, giảng viên, học viên (xem bảng 2.10.1 và 2.10.2.), nội dung đánh giácông tác quản lý cở sở vật chất của Trƣờng đƣợc khái quát nhƣ sau:Nhà trƣờng đóng quân trên địa bàn rộng rãi, thoáng mát, có nhiều câyxanh, hồ nƣớc, tạo không khí trong lành cho môi trƣờng giáo dục.Việc thiết kếtổng thể khu giảng đƣờng, khu nhà ở cho học viên, khu làm việc của giảng viên,khu hiệu bộ, tƣơng đối hợp lý. Hệ thống liên hoàn giữa khu giảng đƣờng và khunhà ở cho học viên đã phát huy đƣợc công năng tổ chức đào tạo và rèn luyệnhọc viênNhững hạn chế về quản lý cơ sở vật chất và điều kiện bảo đảm:Phần lớn cơ sở vật chất của Nhà trƣờng đƣợc xây dựng từ những năm80 và đầu những năm 90, nhà cửa đã xuống cấp, giá trị sử dụng không cao. Hệthống các phòng học và phòng chuyên dụng chƣa bảo đảm. Thiết bị dạy họccòn thiếu, các phòng học mới chỉ dừng lại ở bàn ghế, bảng, cat-xet. Hệ thốngbản đồ, tranh ảnh giới thiệu về địa lý, văn hóa của các nƣớc bản ngữ, tự điển,sách tra cứu chƣa đƣợc trang bị. Nói chung điều kiện cơ sở vật chất đƣợc trangbị cho phòng học ngoại ngữ chƣa đủ để áp dụng hiệu quả phƣơng pháp dạy họctích cực, nâng cao chất lƣợng đào tạo. 89Bảng 2.10.1. Kết quả khảo sát giảng viên, cán bộ quản lý về thực trạngquản lý cơ sở vật chấtĐÁNH GIÁ %S TTNỘI DUNG ĐÁNH GIÁKĐTKTB55,0032,5012,5001Cảnh quan, môi trƣờng giáo dục2Phòng học ngoại ngữ chuyên dụng020,0062,5017,503Phòng học đa phƣơng tiện07,5028,7563,754Trang thiết bị phục vụ dạy học016,2531,2552,55Bảo đảm tài liệu giáo trình025,0063,7511,256Hệ thống thƣ viện0033,7566,257Hội trƣờng phục vụ sinh hoạt tập thể18,7521,2560,0008Điều kiện làm việc của cán bộ, giảng viên16,2526,2557,5009Điều kiện ăn ở của học viên011,2573,7515,0010Điều kiện cho học viên tự học05,0038,7556,2511Điều kiện vui chơi giải trí03,7537,5058,7512Điều kiện chăm sóc sức khỏe012,5066,2521,25Bảng 2.10.2. Kết quả khảo sát học viên về thực trạng cơ sở vật chấtĐÁNH GIÁ %STTNỘI DUNG ĐÁNH GIÁTBKĐTK56,7026,0017,3001Cảnh quan, môi trƣờng giáo dục2Phòng học ngoại ngữ chuyên dụng016,0064,7019,303Phòng học đa phƣơng tiện03,3023,3073,404Trang thiết bị phục vu dạy học012,7036,7050,605Bảo đảm tài liệu giáo trình019,3058,7022,006Hệ thống thƣ viện0043,3056,707Hội trƣờng phục vụ sinh hoạt tập thể26,728,0045,3008Điều kiện ăn ở của học viên012,0074,7013,309Điều kiện cho học viên tự học0047,3052,7010Điều kiện vui chơi giải trí0036,7063,3011Điều kiện chăm sóc sức khỏe020,7062,0017,30 90Nhà trƣờng hiện đã đƣợc trang bị hai phòng học Multi, một phòng luyệnâm, nhƣng do phƣơng tiện đã lạc hậu, và số lớp đông do vậy việc giảng dạy trênphƣơng tiện chƣa hiệu quả và còn nhiều bất cập, theo đánh giá của giảng viên63,75 % và của học viên là 73,30 % không đạt yêu cầu. Hệ thống thƣ viện củaTrƣờng chƣa bảo đảm đƣợc nhu cầu nghiên cứu, học tập của giảng viên và họcviên, chƣa có hệ thống thƣ viện điện tử, hệ thống internet đã đƣợc trang bịnhƣng tổ chức khai thác chƣa hiệu quả, sách báo nƣớc ngoài còn hạn chế về sốlƣợng cũng nhƣ chất lƣợng, 66,25 % giảng viên và 56,70 % học viên đánh giáhệ thống thƣ viện không đạt yêu cầu. Hiện nhà trƣờng chƣa xây dựng đƣợc câulạc bộ ngoại ngữ để tổ chức các hoạt động ngoại khóa hay tổ chức giới thiệusách báo, tranh ảnh, các hoạt động văn hóa của các nƣớc bản ngữ.Điều kiện vui chơi giải trí cho học viên còn hạn chế, nhƣ sân bóng đá cònlà nơi hoạt động chung của nhiều loại hình, nhƣ thể thao, tập luyện đội ngũ, tổchức rèn luyện các kỹ năng bắn súng và một số các hoạt động tập thể khác. Trangthiết bị cho vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu giải trívà nâng cao thể lực của học viên, 58,75% giảng viên và 63,3 % học viên đánh giáđiều kiện vui chơi giải trí không đạt yêu cầu.2.3.2. Thực trạng quản lý chất lƣợng quá trình đào tạo2.3.2.1. Quản lý công tác giảng dạyNhằm đánh giá chính xác thực trạng việc quản lý công tác giảng dạy làmcơ sở đề xuất các giải pháp, tác giả đã tiến hành khảo sát giảng viên, cán bộquản lý và học viên về những nội dung liên quan đến quản lý phƣơng pháp dạyhọc (xem bảng 2.11.1 và 2.11.2.). Qua khảo sát và thực tiễn công tác quản lý,thực trạng công tác quản lý phƣơng pháp dạy học đƣợc đánh giá nhƣ sau:Căn cứ vào mục tiêu và chƣơng trình đào tạo, Nhà trƣờng đã từng bƣớccải tiến, đáp ứng nhiệm vụ đƣợc giao, đã quan tâm đầu tƣ phƣơng tiện giảngdạy, tổ chức hội thảo về phƣơng pháp dạy học nhằm tiếp cận với phƣơng phápdạy học tích cực. Phƣơng pháp dạy học hiện tại tƣơng đối phù hợp với mục tiêuvà đối tƣợng đào tạo. 91Bảng 2.11.1. Kết quả khảo sát giảng viên, cán bộ quản lý về thực trạngquản lý phƣơng pháp dạy họcĐÁNH GIÁ %STTNỘI DUNG ĐÁNH GIÁTKTBKĐ1Phƣơng pháp phù hợp với mục tiêu đào tạo6,2521,2565,007,502Phƣơng pháp phù hợp với đối tƣợng đào tạo10,0033,7546,2510,003Tiếp cận phƣơng pháp dạy học ngoại ngữ tích cực 3,7516,2525,0055,004Kết hợp phƣơng pháp hiện đại và truyền thống11,2516,2521,2551,255Sử dụng phƣơng tiện vào giảng dạy3,758,7531,2556,256Hoạt động đổi mới phƣơng pháp dạy học015,0081,253,75Bảng 2.11.2. Kết quả khảo sát học viên về thực trạng quản lýphƣơng pháp dạy họcĐÁNH GIÁ %STTNỘI DUNG ĐÁNH GIÁTKTBKĐ1Phƣơng pháp phù hợp với mục tiêu đào tạo8,0024,0053,3014,702Phƣơng pháp phù hợp với đối tƣợng đào tạo7,3026,0047,3019,403Tiếp cận phƣơng pháp dạy học ngoại ngữ tích cực 5,3014,7019,3060,704Kết hợp phƣơng pháp hiện đại và truyền thống9,3014,7024,7051,305Sử dụng phƣơng tiện vào giảng dạy5,3012,0024,7058,006Hoạt động đổi mới phƣơng pháp dạy học06,0080,7013,30Những hạn chế về quản lý phương pháp dạy học:Việc tổ chức quán triệt về vai trò và tầm quan trọng của phƣơng pháp dạyhọc tích cực cho cán bộ, giảng viên, học viên trong Trƣờng còn hạn chế. Giảngviên còn nặng về phƣơng pháp dạy học truyền thống, chƣa mạnh dạn thay đổitheo phƣơng pháp hiện đại, 55 % đánh giá của giảng viên và 60,7 % của họcviên đánh giá không đạt yêu cầu. Đầu tƣ trang thiết bị đào tạo chƣa ngang tầmnhiệm vụ, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu về đổi mới phƣơng pháp giảng dạy.Giảng viên sử dụng phƣơng tiện cho giảng dạy còn hạn chế, 56,25% giảng viênvà 58 % học viên đánh giá không đạt yêu cầu. 92Việc sử dụng phƣơng pháp dạy học tích cực kết hợp với trang thiết bị hiệnđại còn nhiều hạn chế. Số giảng viên lớn tuổi có xu hƣớng thiên về phƣơngpháp truyền thống, nặng về thuyết trình, chủ động trang bị kiến thức cho họcviên, chƣa thực sự quan tâm tới nhu cầu của học viên. Đối với số giảng viên trẻcó khuynh hƣớng đổi mới phƣơng pháp giảng dạy bằng phƣơng pháp tích cực,chủ động soạn thảo bài giảng trên phần mềm, đƣa trang thiết bị hiện đại vàogiảng dạy nhƣ máy vi tính, đĩa hình, đĩa tiếng, đèn chiếu… Tuy nhiên điều kiệncơ sở vật chất không cho phép, nhƣ số lớp quá nhiều trong khi đó số phòng đachức năng còn hạn chế.Phƣơng pháp dạy học ngoại ngữ tích cực theo đƣờng hƣớng giao tiếp đãđƣợc nêu ra và thảo luận. Nhƣng việc áp dụng chƣa hiệu quả do nhiều nguyênnhân nhƣ lớp học quân số đông, giáo trình, trang thiết bị không phù hợp.Phƣơng pháp dạy còn nặng về trang bị ngữ pháp, cấu trúc câu, về kỹ năng đọcvà viết. Giảng viên chƣa tạo đƣợc nhiều cơ hội và tình huống giao tiếp cho họcviên phát triển kỹ năng. Nhà trƣờng chƣa có chuyên gia nƣớc ngoài giảng dạy,cùng với trang thiết bị nghe nhìn hạn chế, học viên không có cơ hội để giao tiếpvới ngƣời bản ngữ, hoặc xem nhiều phim ảnh, nên chất lƣợng phát âm chƣachuẩn, khả năng nghe và giao tiếp còn nhiều hạn chế.Phƣơng pháp dạy dịch chƣa đƣợc quan tâm nhiều cả về giáo trình,phƣơng tiện và phƣơng pháp giảng dạy, chƣa tổ chức dạy dịch trên ca-bin. Mônthực hành tiếng quân sự và dịch quân sự đã đƣợc Nhà trƣờng quan tâm tổ chứcxây dựng giáo trình và xếp vào giảng dạy cho học kỳ 6, nhƣng chất lƣợng chƣahiệu quả. Trong đó có nhiều nguyên nhân, do đây là môn học có nhiều thuậtngữ khó của chuyên ngành quân sự và khoa học công nghệ quân sự, trình độgiảng viên, đặc biệt là số trẻ chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của môn học và lý dothứ 2 là học viên chƣa thực sự say mê với môn học.Nội dung quan trọng khác có liên quan tới phƣơng pháp giảng dạy ngoạingữ là số lƣợng giảng viên đi bồi dƣỡng, tập huấn phƣơng pháp sƣ phạm vàngôn ngữ ở nƣớc ngoài chiếm tỷ lệ thấp. Việc tổ chức bồi dƣỡng tại chỗ chƣa 93làm thƣờng xuyên, khả năng cập nhật những phƣơng pháp giảng dạy mới chƣakịp thời, năng lực ngôn ngữ của giảng viên còn hạn chế. Đây cũng là những lýdo chƣa phát huy đƣợc phƣơng pháp dạy học tích cực nâng cao chất lƣợng đàotạo của Nhà trƣờng.2.3.2.2. Quản lý công tác học tập và rèn luyện học viênKhác với hệ thống quản lý sinh viên trong các trƣờng đại học dân sự, hệthống quản lý học viên trong các trƣờng quân sự đƣợc tổ chức chặt chẽ và nềnếp theo Điều lệnh kỷ luật Quân đội. Vị trí cao nhất trong hệ thống quản lý họcviên là Hiệu trƣởng, Chính uỷ, xuống tới hệ trƣởng, khối trƣởng và lớp trƣởng.Chức trách nhiệm vụ của mỗi vị trí quản lý đều đƣợc quy định cụ thể và rõràng. Hệ thống quản lý học viên của ĐHNNQS đƣợc mô tả theo sơ đồ (xemHình 2.2).Nhà trƣờng thực hiện chế độ quản lý học viên toàn diện 24/24 giờ. Mọichế độ trong ngày đều thực hiện theo Điều lệnh Quản lý Bộ đội. Buổi sáng họctập trên lớp từ 7 giờ tới 11 giờ 30 phút, giờ tự học trên lớp bố trí vào buổi chiềutừ 13 giờ 30 phút tới 16 giờ 30 phút, buổi tối từ 7 giờ tới 9 giờ và buổi sángngày thứ 7.Hình 2.2. : Sơ đồ hệ thống quản lý học viên quân sƣ ̣BAN GIÁM HIÊỤPHÒNGBANHỆ QUẢN LÝHVQSKHỐI T.AKHỐI T.TLỚP T.ALỚP T.TKHOANGOẠI NGƢ̃KHỐI T.PKHỐI T.NLỚP T.PLỚP T.N 94Ban giám hiê ̣u :Hiê ̣u trưởng , hiê ̣u phó , chính ủy , phó chính ủy ; phòngban: Các phòng ban của Nhà trường ; khoa ngoại ngữ : gồ m 4 khoa ngoạingữ; Hệ quản lý HVQS : Hê ̣ quản lý họ c viên quân sự ; khố i T.A, khố i T .T,khố i T.P, khố i T.N: 4 khố i quản lý học viên tiế ng Anh , tiế ng Trung, tiế ng Phápvà tiếng Nga ; lớp T .A, lớp T .T ; lớp T .P, lớp T .N: Các lớp tiếng Anh ,tiế ngTrung, tiế ng Pháp và tiế ng Nga từ năm thứ nhấ t đế n năm thứ 4.Căn cứ vào thực tế của công tác quản lý và kết quả khảo sát (xem bảng2.12.1. và 2.12.2.), chất lƣợng công tác quản lý học tập và rèn luyện của họcviên đƣợc đánh giá nhƣ sau:Học viên xác định tƣơng đối tốt động cơ và mục tiêu học tập, chất lƣợngNCKH đạt mức khá. Công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng, giáo dục truyềnthống và phát triển Đảng trong học viên theo kết quả khảo sát trên 85% ý kiếngiảng viên và học viên đánh giá các nội dung này đạt khá trở lên.Bảng 2.12.1. Kết quả khảo sát giáo viên, cán bộ về công tác QLHVĐÁNH GIÁ %S TTNỘI DUNG ĐÁNH GIÁTKTBKĐ036,2540,0023,751Số lƣợng học viên trong lớp (quy định 20 HV/Lớp)2Chất lƣợng NCKH và làm KLTN16,2522,5046,2515,003Hoạt động tự học5,0025,0045,0025,004Học viên sử dụng trang thiết bị vào học tập7,5026,2548,7517,505Hoạt động ngoại khóa031,2551,2517,56Công tác phát triển Đảng73,7513,7512,5007Giáo dục chính trị, tƣ tƣởng56,2521,2522,5008Giáo dục truyền thống52,5041,256,2509Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện7,5026,2556,251010Cập nhật kết quả học tập, rèn luyện026,2560,0013,7511Khen thƣởng, kỷ luật kịp thời, công minh7,5023,7557,5011,2512Chất lƣợng học viên tốt nghiệp16,2536,2542,505,0013Năng lực biên dịch, phiên dịch13,7540,0040,006,2514Năng lực giảng dạy của học viên2,5017,5026,2553,75 95Bảng 2.12.2. Kết quả khảo sát học viên về thực trạng công tác QLHVĐÁNH GIÁ %S TTNỘI DUNG ĐÁNH GIÁTKTBKĐ031,3043,3025,401Số lƣợng học viên trong lớp (quy định 20 HV/Lớp)2Chất lƣợng NCKH và làm KLTN13,3019,7055,3012,703Hoạt động tự học6,7025,3045,3022,704Học viên sử dụng trang thiết bị vào học tập8,0024,0053,3014,705Hoạt động ngoại khóa028,0053,3018,706Công tác phát triển Đảng74,0013,3012,7007Giáo dục chính trị, tƣ tƣởng66,0023,3010,7008Giáo dục truyền thống50,0033,3016,7009Khen thƣởng, kỷ luật kịp thời, công minh8,0025,3054,0012,7010Chất lƣợng học viên tốt nghiệp17,3044,0028,7010,0011Năng lực biên dịch, phiên dịch16,7037,3041,304,7012Năng lực giảng dạy của học viên016,7022,7060,60Nhà trƣờng đã xây dựng đƣợc hệ thống quản lý cùng những quy chế, quyđịnh về quản lý học viên tƣơng đối phù hợp với mục tiêu đào tạo. Công tác thiđua khen thƣởng đã tiến hành thƣờng xuyên, công tác giáo dục và rèn luyện đãđóng góp nâng cao chất lƣợng đào tạo và hình thành nhân cách ngƣời sĩ quancho các đối tƣợng học viên.Học viên tốt nghiệp, luôn bảo đảm 100 % đi nhận công tác, không cónhững trƣờng hợp vƣớng mắc về tƣ tƣởng. Bƣớc đầu học viên đã hoàn thànhnhiệm vụ đƣợc giao, có đủ điều kiện để tiếp tục học tập nâng cao chuyên mônnghiệp vụ.Một số hạn chế về công tác quản lý học viên:Chất lƣợng đội ngũ cán bộ quản lý không đồng đều, số cán bộ quản lýtốt nghiệp tại trƣờng đƣợc giữ lại làm quản lý biết ngoại ngữ, có kinh nghiệmquản lý trong qúa trình học và tự học ngoại ngữ, nhƣng kinh nghiệm trong tổchức rèn luyện chính quy có nhiều hạn chế. Số cán bộ tốt nghiệp Trƣờng sĩquan lục quân I và Học viện Chính trị Quân sự có năng lực chỉ huy điều hành 96đơn vị nhƣng hạn chế về ngoại ngữ, khả năng hỗ trợ học viên trong quá trìnhđào tạo không nhiều. Đây chính là một trong những nguyên nhân chính làm chochất lƣợng việc quản lý học tập và rèn luyện học viên chƣa cao.Giảng viên là ngƣời đã đƣợc học và nghiên cứu ngoại ngữ trong nhiềunăm, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực học và tự học ngoại ngữ, trong giảngdạy còn nặng về truyền đạt kiến thức, chƣa quan tâm nhiều tới truyền đạt kinhnghiệm học và tự học ngoại ngữ cho học viên.Học viên còn thụ động, trông chờ vào kiến thức giảng viên cung cấp,chƣa chủ động khai thác nguồn tƣ liệu qua thƣ viện, phƣơng tiện nghe nhìn,phƣơng tiện thông tin để tiếp thu, lĩnh hội kiến thức ngoài giảng đƣờng.Quản lý nội dung tự học còn hạn chế, cán bộ quản lý và học viên chƣanhận thức hết tầm quan trong của tự học trong đào tạo ngoại ngữ, chƣa xâydựng đƣợc kế hoạch tự học, đề ra đựợc nội dung và phƣơng pháp, công tácquản lý giờ tự học chƣa hiệu quả.Năng lực giảng dạy của học viên tốt nghiệp chƣa đạt yêu cầu, có tới53,75 % ý kiến của giảng viên và 60,70 % của học viên đánh giá không đạt.Đây là nội dung cần đề xuất trong giải pháp.2.3.3. Thực trạng quản lý chất lƣợng đầu ra2.3.3.1. Quản lý công tác kiểm tra, đánh giáNhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo đội ngũ sĩ quan tƣơng lai cho Quânđội, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trƣờng đã quan tâm tới công tác kiểm tra,đánh giá bằng nhiều Nghị quyết và Chỉ thị. Đã có sự phân cấp cụ thể, rõ ràngtrong khâu kiểm tra, đánh giá từ tổ bộ môn, khoa, hệ quản lý học viên tới Nhàtrƣờng. Dựa vào mục tiêu và nội dung đào tạo, các cấp đã xây dựng kế hoạch,nội dung kiểm tra, đánh giá, nhƣ giáo viên chịu trách nhiệm kiểm tra đánh giátrong giờ học, buổi học, cấp bộ môn tổ chức kiểm tra, đánh giá kết thúc các họcphần, môn học, cấp khoa chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra đánh giá kết thúchọc kỳ, năm học, cấp trƣờng tổ chức kiểm tra đánh giá trong các kỳ thi tốtnghiệp quốc gia... 97Trong kiểm tra đánh giá chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ, nhà trƣờng đãthực hiện nghiêm quy chế kiểm tra đánh giá của Bộ GD&ĐT và quy định củaBQP. Hình thức và nội dung đánh giá đã từng bƣớc đƣợc cải tiến, bám sát mụctiêu và nội dung đào tạo. Hình thức thi và kiểm tra trắc nghiệm đã từng bƣớcđƣợc áp dụng. Thời gian thi của từng học phần, thi hết môn hay kết thúc nămhọc đã đƣợc thống nhất trong toàn trƣờng. Công tác nhận xét, đánh giá học viênđã thực hiện nghiêm túc theo học kỳ, năm học và kết thúc khóa học, đây là cơsở để Nhà trƣờng có những hình thức khen thƣởng kịp thời và là cơ sở để bố trí,điều động công tác học viên tốt nghiệp.Bảng số : 2.13.1. Kết quả khảo sát giảng viên, cán bộ quản lý vềthực trạng công tác kiểm tra, đánh giáĐÁNH GIÁ %STTNỘI DUNG ĐÁNH GIÁ1TKĐKĐQuy trình kiểm tra, đánh giá phù hợp với mục tiêu đào tạo033,7556,2510,002Hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với mục tiêu đào tạo038,7558,752,503Nội dung kiểm tra, thi sát với nội dung giảng dạy12,5043,7543,7504Tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi031,2562,506,255Đánh giá kết quả khách quan công bằng18,7536,2545,0006Quản lý kết quả thi, kiểm tra031,2561,257,507Hệ thống chuẩn đánh giá chất lƣợng000100Bảng số 2.13.2. Kết quả khảo sát học viên về thực trạngcông tác kiểm tra, đánh giáSTTĐÁNH GIÁ %NỘI DUNG ĐÁNH GIÁTKĐKĐ1Hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với mục tiêu đào tạo032,7056,7010,602Nội dung kiểm tra, thi sát với nội dung giảng dạy18,0034,7042,005,303Đánh giá kết quả khách quan công bằng18,0039,3042,7004Quản lý kết quả thi, kiểm tra026,0067,306,70Căn cứ vào kết quả khảo sát (xem bảng 2.13.1. và 2.13.2.), những mặtmạnh của công tác kiểm tra, đánh giá đƣợc đánh giá nhƣ sau: nội dung thi, kiểm 98tra sát với nội dung dạy học, có 56,25 % ý kiến của giảng viên và 52,7% củahọc viên đánh giá đạt khá và tốt. Nội dung đánh giá khách quan công bằng, có55 %, ý kiến giảng viên, 57,3 % ý kiến học viên đánh giá đạt khá và tốt.Một số hạn chế về công tác kiểm tra, đánh giá:Trong đào tạo ngoại ngữ, tự học đóng vai trò quan trọng, hiện tại chấtlƣợng giờ tự học của học viên chƣa cao, một trong những nguyên nhân là Nhàtrƣờng chƣa có những biện pháp kiểm tra và đánh giá chất lƣợng giờ tự học củahọc viên. Nhà trƣờng đang tiến hành xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi. Việctổ chức các hình thức thi, ra đề thi, coi thi, chấm thi chƣa có sự thống nhất caovề nội dung cũng nhƣ cách thức đánh giá giữa các khoa ngoại ngữ. Chƣa xâydựng đƣợc hệ thống chuẩn đánh giá để tổ chức kiểm định cũng nhƣ tự đánh giáchất lƣợng đào tạo thƣờng xuyên trong nội bộ Trƣờng. Theo đánh giá của giảngviên và và cán bộ quản lý thì nội dung này chƣa đạt yêu cầu.2.3.3.2. Quản lý công tác thông tin phản hồiCông tác thông tin phản hồi trong đào tạo đã đƣợc nhà trƣờng quan tâm,hàng năm Trƣờng đã xây dựng phiếu hỏi, tổ chức khảo sát xin ý kiến giảngviên, cán bộ quản lý trong trƣờng về nội dung chƣơng trình đào. Trong một sốkhoa, giảng viên đã chủ động xây dựng phiếu hỏi sau giờ giảng. Sau từng nămhọc Nhà trƣờng đã tổ chức đối thoại với cán bộ, giảng viên và học viên nhằmxin ý kiến về các lĩnh vực hoạt động của Trƣờng, trong đó tập trung vào lĩnhvực đào tạo.Một số hạn chế về công tác thông tin phản hồi:Công tác thông tin phản hồi trong đào tạo tuy đã đƣợc quan tâm, nhƣngviệc thực hiện chƣa trở thành quy định bắt buộc và tổ chức thƣờng xuyên, rộngkhắp. Các cơ quan chức năng của Trƣờng chƣa chủ động đề xuất các hình thứctổ chức thông tin phản hồi. Việc xin ý kiến các cơ quan, đơn vị sử dụng họcviên tốt nghiệp và ý kiến của học viên tốt nghiệp chƣa đƣợc thực hiện. Thôngtin phản hồi đánh giá về mục tiêu đào tạo, nội dung chƣơng trình, phƣơng phápgiảng dạy vv.. chƣa đƣợc tiến hành. 992.4. Mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo hiện tại của ĐHNNQSNhà trƣờng chịu sự quản lý của Nhà nƣớc về lĩnh vực giáo dục và đàotạo, trực tiếp là BQP. Bộ Quốc phòng xây dựng và chỉ đạo thực hiện chủ trƣơngvà biện pháp phát triển công tác nhà trƣờng, ban hành các văn bản quy phạmpháp luật về công tác nhà trƣờng, quản lý thống nhất về mục tiêu, chƣơng trình,nội dung, kế hoạch đào tạo, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, tiêu chuẩn nhàgiáo … thông qua cơ quan chuyên trách là Cục Nhà trƣờng.Cục Nhà trƣờng-BQP là đơn vị chủ quản chịu trách nhiệm chỉ đạo mọihoạt động đào tạo trong hệ thông nhà trƣờng quân đội. Căn cứ vào nhu cầu đàotạo nguồn nhân lực của BQP, hàng năm Bô ̣ phân bổ chí tiêu đào tạo, xây dựngmục tiêu chất lƣợng và các điều kiện bảo đảm đƣa xuống các trƣờng tổ chứcthực hiện. Trong quy trình đào tạo cán bộ quân đội, Cục Nhà trƣờng đƣợc coi là“khách đặt hàng” cho các đơn vị trong toàn quân..Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo đƣợc giao, Nhà trƣờng tổ chức tuyển sinh,xây dựng mục tiêu đào tạo, xây dựng chƣơng trình đào tạo, tổ chức xây dựngđội ngũ giảng viên cán bộ quản lý, xây dựng quy trình và biện pháp kiểm tra,đánh giá và tổ chức đào tạo. Mô hình đào tạo của Trƣờng (xem hình 2.3.) có thểchia thành 3 quá trình là: quản lý đầu vào (tuyển sinh, đội ngũ giảng viên, mụctiêu đào tạo, nội dung chương trình, điều kiện bảo đảm); quản lý quá trình đàotạo (hoạt động quản lý, hoạt động giảng dạy của giảng viên, hoạt động học tậpcủa học viên và hoạt động nghiên cứu khoa học); quản lý đầu ra (hoạt độngkiểm tra, đánh giá và công tác thông tin phản hồi).Các đơn vị trong toàn quân, căn cứ vào nhu cầu nguồn nhân lực thực hiệnnhiệm vụ đƣợc BQP phân bổ chỉ tiêu học viên tốt nghiệp, có trách nhiệm tổchức tiếp nhận, sử dụng và đánh giá chất lƣợng cán bộ. Trong quy trình đào tạocán bộ quân đội, các đơn vị trong toàn quân đƣợc sử dụng sản phẩm đào tạo doCục nhà Trƣờng "đặt hàng" với ĐHNNQS và có thể đƣợc coi là “khách hàng sửdụng”. 100Hình 2.3. Sơ đồ mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo hiện tại của ĐHNNQSBỘ QUỐC PHÒNGĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰĐẦU VÀOQ.TRÌNHĐẦU RACÁC ĐƠN VỊ TRONGQUÂN ĐỘIMôi trƣờng sƣ phạm quân sự của Trƣờng có những đặc thù riêng, cảgiảng viên và học viên đều là quân nhân, mọi thành viên đều thực hiện nhiệmvụ dạy và học theo điều lệnh và chức trách, nhiệm vụ. Học viên đƣợc quản lý24/24 tiếng trong doanh trại, thời gian học tập và tự học đều thực hiện trêngiảng đƣờng. Bên cạnh nhiệm vụ học tập ngoại ngữ, học viên còn phải học tậpchính trị, tham gia rèn luyện quân sự và các hoạt động thể thao văn hóa khác.Căn cứ vào kết quả nghiên cứu về các cấp độ quản lý chất lƣợng và quátrình quản lý chất lƣợng đào tạo của Trƣờng, có thể nhận thấy mô hình quản lýchất lƣợng hiện tại của ĐHNNQS đang dừng ở cấp độ bảo đảm chất lƣợng vàcòn mang những yếu tố của kiểm soát chất lƣợng. Do vậy việc nghiên cứu xâydựng mô hình quản lý chất lƣợng định hƣớng quan điểm quản lý chất lƣợng tiêntiến là nhu cầu khách quan nhằm đáp ứng tốt nhất nguồn nhân lực chất lƣợngcao phục vụ sự nghiệp xây dựng Quân đội trong giai đoạn cách mạng mới.2.5. Sự cần thiết tổ chức áp dụng quan điểm QLCLTT vàoquản lý chất lƣợng đào tạo tại ĐHNNQS2.5.1. Nhu cầu về chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ của Quân độiTrƣớc yêu cầu về hội nhập của đất nƣớc, về xây dựng Quân đội chính quy,hiện đại đòi hỏi cần có đội ngũ cán bộ quân đội vừa hồng vừa chuyên. Ngoàiphẩm chất chính trị vững vàng, mỗi sĩ quan, quân nhân phải trang bị cho mình 101những kiến thức mới và năng lực hành động ngang tầm nhiệm vụ, trong đó cónăng lực ngoại ngữ. Ngoại ngữ giúp ngƣời quân nhân tiếp cận với khoa học kỹthuật quân sự của thế giới, nghiên cứu, áp dụng vào chế tạo, khai thác và sửdụng những vũ khí hiện đại, giúp các sĩ quan nhìn nhận, đánh giá đúng về đốitƣợng tác chiến của quân đội, am hiểu sâu về tình hình chính trị, kinh tế, xã hộivà quân sự của các nƣớc trong khu vực và thế giới. Trong lĩnh vực học tập,ngoại ngữ là công cụ giúp không ngừng nâng cao trình độ trong các khóa đàotạo đại học và sau đại học, khóa tập huấn, huấn luyện chuyên ngành quân sự ởnƣớc ngoài. Trong quá trình tự học, ngoại ngữ giúp các sĩ quan thực hiện sựnghiệp học tập suốt đời.2.5.2. Điều kiện thuận lợi để áp dụng quan điểm QLCLTTCăn cứ vào những đặc điểm của mô hình QLCLTT và điều kiện sƣ phạmđặc thù của Nhà trƣờng Quân đội nói chung, ĐHNNQS nói riêng, việc áp dụngquan điểm QLCLTT vào quản lý CLĐT có những điều kiện những thuận lợisau:- Tổ chức biên chế chặt chẽNgoài việc biên chế theo đơn vị đào tạo của Bộ GD-ĐT thì Trƣờng còn cótổ chức biên chế theo Điều lệnh quản lý Bộ đội. Sự phân cấp cụ thể trong lãnhđạo, chỉ huy và quy định rõ ràng về chức trách, nhiệm vụ của mỗi thành viên từhiệu trƣởng tới giáo viên, ngƣời phục vụ. Tổ chức quản lý hoạt động nhóm,hoạt động tập thể đƣợc quy định trong Điều lệnh nhƣ các tổ chức: tiểu đội,trung đội, đai đội, lớp, khối...- Tính kế hoạch hóa caoCăn cứ vào kế hoạch đào tạo hàng năm của Bộ quốc phòng, Đảng ủy, Bangiám hiệu nhà trƣờng xây dựng nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch năm học. Trêncơ sở cam kết kế hoạch công tác năm của giáo viên, tổ bộ môn và phòng, khoa,Hiệu trƣởng ra chỉ lệnh kế hoạch đào tạo năm học bao gồm cả nội dung côngviệc và chỉ tiêu chất lƣợng. Kế hoạch đào tạo của Trƣờng đã đƣợc đƣa vào nghịquyết lãnh đạo của Đảng ủy và đã thành chỉ lệnh buộc mọi thành viên phải thực 102hiện theo cam kết và theo chức trách. Kế hoạch tuy là mệnh lệnh, nhƣng mỗithành viên đều nhận thức đó là chức trách, nhiệm vụ của mình trong tổ chức.- Làm việc theo Điều lệnhTổ chức của ĐHNNQS là tổ chức quân đội, có sự phân cấp rõ ràng theoĐiều lệnh từ trên xuống dƣới, ở mỗi cấp đều có lãnh đạo chỉ huy. Do vậy việctổ chức thực hiện nhiệm vụ rất thuận lợi. Việc giao nhiệm vụ cho cấp dƣới căncứ vào chức trách nhiệm vụ đƣợc thực hiện bằng mệnh lệnh và mỗi thành viênphải có trách nhiệm thực hiện theo Điều lệnh việc báo cáo thƣờng xuyên và kịpthời kết quả thực hiện nhiệm vụ.- Thanh tra, kiểm tra thường xuyênĐối với nhà trƣờng quân đội nói chung, ĐHNNQS nói riêng, việc tổ chứcthanh tra, kiểm tra giáo dục diễn ra thƣờng xuyên theo định kỳ cũng nhƣ độtxuất ở mọi cấp từ tổ bộ môn đến cấp trƣờng. Sau thanh tra, kiểm tra đều cónhận xét, đánh giá theo quy định và công khai kết quả kiểm tra để các thànhviên điều chỉnh, cải tiến trong quá trình giảng dạy và quản lý.- Điều kiện dạy học và sinh hoạt đồng nhấtGiảng viên và học viên đƣợc làm việc trong môi trƣờng quân đội đồng nhấtvề thời gian, điều kiện giảng dạy, học tập, và sinh hoạt và về nghĩa vụ, tráchnhiệm và quyền lợi.- Thông tin phản hồi nhanh chóng, cải tiến kịp thờiViệc thu thập thông tin phản hồi chất lƣợng đào tạo từ phía khách hàng rấtthuận lợi do điều kiện quản lý hành chính quân sự. Tổ chức lấy phiếu hỏi haynhững hội nghị sơ, tổng kết trong năm học của các cấp đã thành quy định. Saukhi đã có đánh giá cụ thể về chất lƣợng đào tạo của học kỳ, năm học hay khóahọc, việc cải tiến quá trình đào tạo nhằm đạt mục tiêu sẽ thành chỉ lệnh của cáccấp chỉ huy.- Khách hàng ổn địnhKhách hàng bên ngoài số một của Trƣờng là học viên tốt nghiệp phổ thôngtrung học, có kết quả học tập từ khá trở lên, có sức khỏe tốt, có lý lịch gia đìnhvà bản thân rõ ràng, có độ tuổi phù hợp, tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân 103đội và thi đỗ vào trƣờng theo kỳ thi tuyển quốc gia. Nhƣ vậy đối tƣợng trungtâm của quá trình đào tạo, khách hàng số một của trƣờng tƣơng đối ổn định vàthống nhất về tiêu chí.Khách hàng bên ngoài thứ hai của Trƣờng là các đơn vị trong toàn quân.Trong xu thế hội nhập toàn diện của đất nƣớc, việc tăng cƣờng hợp tác về anninh, quốc phòng với các nƣớc trong khu vực và thế giới đang đặt cho các đơnvị nhu cầu nguồn nhân lực chất lƣợng cao, trong đó có nhu cầu năng lực ngoạingữ của đội ngũ sĩ quan.Kêt luận chƣơng 2Nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng mô hình QLCLĐTtheo quan điểm QLCLTT và đề xuất các giải pháp triển khai tại ĐHNNQS cótính thực tiễn và khả thi, chƣơng 2 đề cập những nội dung cơ bản sau:Thứ nhất, phân tích kinh nghiệm bảo đảm chất lƣợng đào tạo đại học ởmột số quốc gia, các chuẩn đánh giá ngoại ngữ phổ biến trên thế giới và kinhnghiệm quản lý chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ của quân đội một số nƣớc. Đây làcơ sở thực tiễn để tham khảo xây dựng mô hình QLCLĐT tại ĐHNNQS.Thứ hai, đánh giá thực trạng công tác đào tạo và quản lý chất lƣợng đàotạo của Nhà trƣờng trên các lĩnh vực: quản lý chất lượng đầu vào, quản lý chấtlượng quá trình đào tạo, quản lý chất lượng đầu ra. Đề cập nhu cầu đào tạonguồn nhân lực chất lƣợng cao của BQP. Trên cơ sở đó nêu sự cần thiết phảinghiên cứu đề xuất mô hình QLCLĐT tiếp cận mô hình quản lý chất lƣợng tiêntiến, nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo của ĐHNNQS.Thứ ba, trình bày đƣợc mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo hiện tại củaNhà trƣờng và rút ra đƣợc những điều kiện thuận lợi của môi trƣờng sƣ phạmquân sự để lựa chọn quan điểm QLCLTT vào xây dựng mô hình quản lý chấtlƣợng mới và đề xuất các giải pháp triển khai mô hình tại ĐHNNQS. 104CHƢƠNG 3MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO VÀ CÁC GIẢI PHÁPTRIỂN KHAI MÔ HÌNH TẠI ĐẠI HỌCNGOẠI NGỮ QUÂN SỰ3.1. Những nguyên tắc đề xuất mô hình3.1.1. Nguyên tắc đồng bộKhi tổ chức quản lý theo mô hình, một trong những nguyên tắc quantrọng hàng đầu là đồng bộ. Trong quá trình quản lý chất lƣợng, tất cả các giảipháp triển khai mô hình đều đƣợc quan tâm, đầu tƣ thích đáng. Tuy nhiên trongtừng giai đoạn có sự ƣu tiên và đầu tƣ cho từng giải pháp cụ thể. Quá trình thiếtkế và vận hành các giải pháp triển khai mô hình phải lô-gic, khoa học và đồngbộ giữa bộ máy của tổ chức, nhóm giải pháp điều kiện quản lý với các nhómgiải pháp đầu vào, quá trình và đầu ra.3.1.2. Nguyên tắc thực tiễnMô hình đề xuất phải căn cứ vào tình hình thực tiễn và phù hợp với mụctiêu đào tạo, với môi trƣờng sƣ phạm quân sự mang 2 yếu tố là nhà trƣờng vàđơn vị. Các giải pháp luôn tính đến điều kiện thực tiễn của Nhà trƣờng Quânđội nhƣ các điều kiện về nguồn lực, các quy chế, quy định chặt chẽ của Điềulệnh kỷ luật Quân đội, đặc thù của đầu vào và đầu ra vv…3.1.3. Nguyên tắc chất lƣợng và hiệu quảMục đích xây dựng mô hình QLCLĐT là nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệuquả đào tạo của Nhà trƣờng. Do vậy nguyên tắc này luôn đƣợc đề cao trong quátrình xây dựng mô hình và đề xuấ t các nhóm giải pháp triển khai. Mô hình vàgiải pháp đề xuất cần tập trung nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của quá trìnhđào tạo.3.1.4. Nguyên tắc khách quanThiết kế mô hình QLCLĐT theo quan điểm QLCLTT cần bảo đảm sựtƣơng thích của mô hình quản lý mới với các điều kiện khách quan. Tổ chứcnhận thức cho mọi thành viên trong tổ chức hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của 105việc nâng cao chất lƣợng đào tạo là quy luật khách quan để nhà trƣờng tồn tạivà phát triển. Có nhiều giải pháp và nhiều mô hình quản lý để nâng cao chấtlƣợng đào tạo, tuy nhiên cần phải lựa chọn mô hình có những đặc điểm phù hợpvới điều kiện Nhà trƣờng Quân đội và trả lời đƣợc câu hỏi tại sao lựa chọn môhình đó. Mô hình phải thực sự mang la ̣i chấ t lƣơ ̣ng , hiệu quả cho quá trình đàotạo. Việc lựa chọn giải pháp quản lý theo quan điểm QLCLTT sẽ là tôn trọngquy luật khách quan và phù hợp với đặc thù của môi trƣờng sƣ phạm quân sự.3.1.5. Nguyên tắc kế thừa và phát triểnMô hình QLCLĐT đƣợc xây dựng dựa trên cơ sở những yếu tố có sẵncủa Trƣờng. Về lý luận: cái mới ra đời không phải phủ định toàn bộ cái đã có,mà chỉ phủ định cái lỗi thời lạc hậu một cách biện chứng, nó sẽ kế thừa và pháttriển những tinh hoa để nâng cao hơn một bƣớc về chất. Trong thực tế hệ thốngquản lý đào tạo của ĐHNNQS đã hình thành ngay từ ngày đầu mới thành lập.Khi xây dựng mô hình quản lý mới, Nhà trƣờng chỉ cần tổ chức lại cơ cấu bộmáy quản lý cho phù hợp với quan điểm QLCLTT, xây dựng những quy chế,quy định của từng thành viên và tổ chức dựa trên những quy định sẵn có và tăngthêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý, xây dựng quy trình đánh giáchất lƣợng và tổ chức cải tiến liên tục, điều chỉnh thƣờng xuyên công tác bảođảm chất lƣợng đào tạo.3.1.6. Nguyên tắc khả thiTổ chức xây dựng mô hình QLCLĐT tại ĐHNNQS cần căn cứ vào Điềulệnh Quản lý bộ đội, những quy định, quy chế về giáo dục đào tạo của BQP vàBộ GD&ĐT. Ngoài ra cần căn cứ vào những điều kiện cụ thể của Nhà trƣờngnhƣ khả năng về tài chính, thực trạng về tổ chức, về đội ngũ giảng viên, cơ sởvật chất, các điều kiện bảo đảm, các tổ chức quản lý, rèn luyện học viên để bảođảm tính thực tiễn và tính khả thi của mô hình. Về cơ sở lý luận, mô hình phảibảo đảm tính khoa học, tính hợp lý và phù hợp với những điều kiện trƣớc mắtcũng nhƣ lâu dài. 1063.2. Mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo theo quan điểm QLCLTTtại Đại học Ngoại ngữ Quân sựMô hình QLCLĐT hiện tại của ĐHNNQS là mô hình bảo đảm chấtlƣợng và còn mang những yếu tố của mô hình kiểm soát chất lƣợng. Căn cứ vàokết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, tác giả xây dựng mô hình QLCLĐTtiếp cận quan điểm QLCLTT và đề xuất các giải pháp triển khai mô hình ápdụng cho đối tƣợng đào tạo SQNNQS tại ĐHNNQS, nhằm mục đích từng bƣớcnâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lƣợng caocủa Bộ Quốc phòng (xem hình 3.1 ).Mô hình nghiên cứu của luận án thuộc mô hình thông tin, đó là sự ƣớc lệcủa ngƣời nghiên cứu nhằm tạo ra một cấu trúc cơ bản về các thành tố, các mốiquan hệ và cơ chế vận động trong công tác quản lý giáo dục. Có thể hiểu môhình quản lý chất lƣợng đào tạo tại ĐHNNQS là một phƣơng thức quản lý vềchất lƣợng đào ta ̣o đƣợc mô hình hóa bằng tƣ duy quản lý, dựa trên những đặcthù của môi trƣờng sƣ phạm quân sự và tiếp cận những quan điểm củaQLCLTT. Căn cứ vào mô hình hóa, thiết lập các thành tố, xây dựng những giảipháp quản lý tác động vào các thành tố nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợnghoạt động của từng thành tố trong mối tƣơng tác của hệ thống, nhằm nâng caochất lƣợng đào ta ̣o tổng thể của cả tổ chức.Mô hình QLCLTT là mô hình quản lý chất lƣợng tƣơng đối hoàn hảo vàtiên tiến nhất, đang tiếp tục đƣợc hoàn thiện và phát triển. Quá trình tiếp cậnnhững quan điểm của mô hình QLCLTT để áp dụng vào QLCLĐT, ngƣờinghiên cứu cần xem xét đối tƣợng nghiên cứu (cơ sở giáo dục) đang hƣớng tớimục tiêu gì, đang đứng ở đâu, vào thời điểm nào và hoàn cảnh nhƣ thế nào.Việc áp dụng mô hình một cách khách quan, khoa học sẽ là động lực thúc đẩysự phát triển, nhƣng nếu áp dụng một cách móc sẽ là không tƣởng, phi thực tiễnvà dẫn tới sự đổ bể. Khi nghiên cứu các quan điểm của mô hình QLCLTT ápdụng vào xây dựng mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo, tác giả luận án đang là 107cán bộ quản lý trong môi trƣờng Nhà trƣờng Quân đội, việc đào tạo đội ngũSQNNQS có chất lƣợng cao đang là nhu cầu bức thiết, đặc biệt trong thời điểmmà chất lƣợng giáo dục đại học Việt Nam nói chung, chất lƣợng đào tạo trongcác trƣờng đại học quân sự nói riêng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển củaxã hội và Quân đội. Thực tế đó đã đặt ra là cần thiết phải có sự thay đổi về tƣduy quản lý chất lƣợng đào tạo ở tầm vĩ mô cũng nhƣ vi mô bằng tiếp cậnnhững mô hình quản lý chất lƣợng tiên tiến, trong đó có mô hình QLCLTT.Những quan điểm của mô hình QLCLTT đƣợc tiếp cận khi xây dựng môhình QLCLĐT tại ĐHNNQS là: nâng cao chất lượng đào tạo của cả hệ thốngbằng tác động quản lý vào tất cả các thành tố của mô hình và cải tiến thườngxuyên chất lượng ở mọi thời điểm: đầu vào - quá trình - đầu ra; trên mọi lĩnhvực: đào tạo, nghiên cứu khoa học, rèn luyện học viên; nâng cao trách nhiệmcủa mọi thành viên: hiệu trưởng, chủ nhiệm khoa, tổ trưởng bộ môn, giảngviên, công nhân viên và học viên. Hướng chất lượng đầu ra đáp ứng nhu cầunguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng Quân đội và bảo vệTổ quốc.Do cách tiếp cận khác nhau về mô hình QLCLTT, hiện còn có nhữngquan niệm chƣa thống nhất về các thành tố đầu vào - quá trình - đầu ra của môhình. Từ thực tiễn tham gia công tác quản lý trong môi trƣờng đại học quân sự,qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về mô hình QLCLTT và nhằm xây dựngmô hình quản lý phù hợp với điều kiện thực tiễn, tác giả đã thiết lập các nhómthành tố của mô hình và đề xuất các giải pháp tác động vào các thành tố thựchiện triển khai mô hình bao gồm nội dung sau:3.2.1. Các nhóm thành tố của mô hình1- Nhóm thành tố đầu vào:- Tổ chức bộ máy quản lý của nhà trƣờng+ Hoàn thiện bộ máy quản lý theo hƣớng quản lý chất lƣợng.+ Hình thành hệ thống quản lý chất lƣợng. 108- Điều kiện quản lý.+ Xây dựng chính sách chất lƣợng.+ Xây dựng kế hoạch chất lƣợng.+ Xây dựng tiêu chí chuẩn đánh giá đào tạo ngoại ngữ.+ Xây dựng chức năng nhiệm vụ của mỗi thành viên và tổ chức- Mục tiêu đào tạo.- Chƣơng trình đào tạo.- Tuyển sinh đầu vào.- Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý.- Cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm2- Nhóm thành tố quá trình:- Hoạt động dạy học.+ Hoạt động giảng dạy.+ Hoạt động học tập của học viên.- Hoạt động nghiên cứu khoa học.+ Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, cán bộ quản lý.+ Hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên.- Hoạt động quản lý quá trình đào tạo.+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh.+ Tổ chức thông tin phản hồi.+ Cải tiến từng bƣớc, từng lĩnh vực và liên tục, toàn diện3- Nhóm đầu ra:- Kết quả đào tạo.+ Kết quả đào tạo chung của học viên trong trƣờng.+ Kết quả đào tạo của học viên tốt nghiệp: kiến thức, năng lực nghềnghiệp, nhân cách sĩ quan, thể lực. 109- Sự hài lòng của các loại đối tƣợng khách hàng.+ Sự hài lòng của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý.+ Sự hài lòng của học viên.+ Sự hài lòng của các đơn vị sử dụng học viên tốt nghiệp.3- Nhóm môi trường sư phạm quân sự:- Điều lệnh kỷ luật Quân đội.- Công tác Đảng, công tác chính trị.- Hoạt động rèn luyện quân sự.- Phong trào thể thao văn hóa.- Phong trào thi đua khen thƣởng.- Uy tín của nhà trƣờng.- Kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực đóng quân.3.2.2. Nhóm giải pháp triển khai mô hình1- Xây dựng điều kiện QLCLTT.2- Quản lý chất lƣợng đầu vào.3- Quản lý chất lƣợng quá trình đào tạo.4- Quản lý chất lƣợng đầu ra. Hình 3.1. SƠ ĐỒ MÔ HÌNH QLCLĐT THEO QUAN ĐIỂM QLCLTT TẠI ĐHNNQSBỘ QUỐC PHÒNG- Điều lệnh kỷ luật Quân độiMÔI TRƢỜNG SƢ PHẠM QUÂN SỰ- Công tác Đảng, công tác chính trị.- Hoạt động rèn luyện về quân sự- Phong trào văn hóa, thể thao.- Phong trào thi đua, khen thƣởng.- Uy tín của Nhà trƣờng.- Khu vực trƣờng đóng quân ( KT, VH và XH khu dân cƣ).ĐẦU VÀO- Tổ chức bộ máyQUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO- Hoạt động dạy họcĐẦU RA- Kết quả đào tạo+ Kiện toàn bộ máy QL nhà trƣờng+ Hoạt động giảng dạy+ Kết quả chung của học viên+ Hình thành hệ thống QLCL+ Hoạt động học tập+ Kết quả học viên tốt nghiệp : gia- Điều kiện quản lý- Hoạt động nghiên cứu khoa họctăng kiến thức, năng lực chuyên+ Chính sách chất lƣợng+ Nghiên cứu KH của giảng viênmôn, nhân cách ngƣời sĩ quan, phát+ Kế hoạch chất lƣợng+ Nghiên cứu KH của học viêntriển thể lực.- Mục tiêu, chƣơng trình đào tạo- Hoạt động quản lý-Thỏa mãn nhu cầu khách hàng :- Tuyển sinh+ Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện,giảng viên, học viên, các đơn vị sử- Giảng viên, cán bộ, nhân viênkiểm tra, đánh giádụng học viên tốt nghiệp.- Cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm.+ Cải tiến, điều chỉnhĐÁNH GIÁ - ĐIỀU CHỈNH - CẢI TIẾNCÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP 110 1113.3. Tổ chức xây dựng nhóm giải pháp triển khai mô hình3.3.1. Xây dựng điều kiện QLCLTT3.3.1.1. Nâng cao nhận thức về QLCLĐT theo quan điểm QLCLTTKhi tổ chức áp dụng mô hình vào quản lý chất lƣợng, Nhà trƣờng cầntổ chức cho mỗi thành viên nhận thức về việc nâng cao chất lƣợng đào tạo làxu thế của thời đại, là nhiệm vụ của mỗi ngƣời và cả tổ chức. Để thực hiệnmục tiêu đó cần thiết phải nghiên cứu những mô hình, giải pháp quản lý tiêntiến, phù hợp với đặc thù môi trƣờng sƣ phạm quân sự và mô hình QLCLTTlà một trong những sự lựa chọn. Mọi ngƣời cần có nhận thức đúng về vai trò,tầm quan trọng của quan điểm QLCLTT trong quản lý chất lƣợng và nâng caothƣơng hiệu đào tạo của Nhà trƣờng. Mỗi thành viên trong trƣờng từ hiệutrƣởng tới giảng viên, ngƣời phục vụ, học viên phải thay đổi thói quen, cáchnghĩ, cách làm truyền thống, tiếp cận với quan điểm quản lý mới, đó là chấtlƣợng sản phẩm giáo dục của Trƣờng đƣợc tạo ra ở mọi khâu, mọi lúc, mọinơi và bởi mọi ngƣời, chất lƣợng cần đƣợc cải tiến liên tục, hƣớng tới làmthỏa mãn không ngừng nhu cầu tất cả các đối tƣợng khách hàng, nói cáchkhác là tham gia xây dựng nền văn hóa chất lƣợng trong Trƣờng.Ngoài việc động viên, khuyến khích mọi thành viên tham gia vào quátrình quản lý, Nhà trƣờng xác định quyền hạn, trách nhiệm của mỗi thànhviên bằng những quy chế, quy định cụ thể. Các thành viên của tổ chức, ngoàiviệc bảo đảm các tiêu chí về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, chuyên môn theoquy định, mỗi ngƣời ở từng cƣơng vị tự xác định và hoàn thành tốt nhấtnhiệm vụ đƣợc giao, tự kiểm tra, đánh giá, cải tiến, điều chỉnh và chịu tráchnhiệm về chất lƣợng công việc của mình ở mọi thời điểm. Mỗi cá nhân luônphải học tập, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý, tiếpcận với kiến thức mới, chủ động không ngừng nâng cao chất lƣợng, hiệu quảcông việc, đóng góp cho mục tiêu chung của Nhà trƣờng. 1123.3.1.2. Xây dựng bộ máy và cơ chế QLCLTTTrong hoạt động của nhà trƣờng, đặc biệt là hoạt động của trƣờng đạihọc, bộ máy tổ chức đóng vai trò hạt nhân của quá trình đào tạo. Một trƣờngcó bộ máy quản lý tốt sẽ là nhân tố quyết định tới chất lƣợng đào tạo, chấtlƣợng nghiên cứu khoa học và quyết định tới chất lƣợng “đầu ra” và thƣơnghiệu của trƣờng. Ngƣợc lại bộ máy quản lý yêú kém sẽ dẫn tới sự lãng phímọi nguồn lực, không hiệu quả, chất lƣợng đào tạo thấp. Nhà trƣờng là cơ sởđào tạo chuyên ngành ngoại ngữ quân sự. Về tổ chức biên chế có Ban giámhiệu, các khoa ngoại ngữ, các khoa kiến thức cơ bản, các phòng, ban chứcnăng và các hệ quản lý học viên (sơ đồ hệ thống tổ chức nhà trường) là mộthệ thống chỉ huy hoàn chỉnh về hành chính quân sự và chính trị, từ Hiệutrƣởng xuống tới học viên. Ngoài hệ thống quản lý hành chính quân sự, Nhàtrƣờng có các tổ chức về chuyên môn nhƣ: Hội đồng khoa học cấp Trƣờng,cấp khoa, Hội đồng xét giảng viên dạy giỏi, Hội đồng tuyển sinh và Hội đồngthi Tốt nghiệp Quốc gia.Khi áp dụng mô hình vào quản lý chất lƣợng đào tạo, Nhà trƣờngthành lập Hội đồng Bảo đảm chất lƣợng ở cấp trƣờng và cấp khoa. Hội đồngbao gồm các thành viên có chức năng, nhiệm vụ và có vai trò quyết định tớichất lƣợng đào tạo. Hội đồng cấp trƣờng bao gồm: Hiệu trƣởng Nhà trƣờng làchủ tịch hội đồng, các thành viên là chủ nhiệm các khoa, các trƣởng phòngĐào tạo, phòng Quản lý khoa học-công nghệ và môi trƣờng, Phòng Thammƣu hành chính, Phòng Chính trị và Phòng Hậu cần. Hội đồng cấp khoa baogồm: chủ nhiệm khoa là chủ tịch hội đồng và các tổ trƣởng bộ môn là cácthành viên. Biên chế ở các phòng ban chức năng có trợ lý chuyên trách theodõi về chất lƣợng đào tạo. Xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng: tổ chứcbiên chế, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và phối hợp hiệp đồng…Hội đồng Bảo đảm chất lƣợng có chức năng tham mƣu, đề xuất với Nhàtrƣờng xây dựng hệ thống các văn bản về quản lý và bảo đảm chất lƣợng đàonhƣ: hệ thống các tiêu chí chuẩn đánh giá chất lƣợng đào tạo; chức trách, 113nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong bảo đảm chấtlƣợng; những điều kiện bảo đảm chất lƣợng; cách thức đánh giá mức độ thoảmãn của khách hàng; Quy trình cải tiến chất lƣợng thƣờng xuyên; quy trình tổchức thông tin phản hồi…Cơ chế hoạt động của hệ thống QLCLĐT tại ĐHNNQS là các quy chế,quy định về bảo đảm chất lƣợng đƣợc xây dựng dựa trên những văn bản phápquy của Nhà nƣớc và Quân đội về giáo dục và đào tạo, về quản lý hành chínhquân sự. Đó là những nguyên tắc phối hợp hiệp đồng trong hoạt động đào tạo,những quy định chặt chẽ về chế độ thỉnh thị, báo cáo thƣờng xuyên, giúp mọithành viên trong Trƣờng hiểu rõ chức trách, nhiệm vụ của mình, phải làm việcgì? làm tới đâu? chất lƣợng ra sao? giúp các cấp quản lý nắm chắc kết quảhoạt động của cấp dƣới, kịp thời điều chỉnh quá trình quản lý đạt mục tiêu. Cụthể cơ chế hoạt động của bộ máy QLCLĐT là những quy định rõ ràng về chứctrách, quyền hạn của mỗi chức danh trong bộ máy, về giáo dục - đào tạo, vềnghiên cứu khoa học, về tổ chức kiểm tra, đánh giá, sử dụng cơ sở vật chất vàtài chính, khen thƣởng và xử phạt và những văn bản xác lập mối quan hệ, tổchức phối hợp hiệp đồng giữa các thành tố trong quá trình vận hành bộ máy.Những văn bản, quy chế, quy định phải bảo đảm yêu cầu:- Hƣớng hoạt động đào tạo đạt mục tiêu là làm thỏa mãn nhu cầu cácđối tƣợng khách hàng.- Làm cho mọi thành viên trong hệ thống nhận thức đúng và hoàn thànhtốt chức trách nhiệm vụ đƣợc phân công, tự kiểm tra, đánh giá và chịu tráchnhiệm về chất lƣợng công việc của mình.- Việc quản lý chất lƣợng đƣợc thực hiện ở mọi khâu: dạy học, nghiêncứu khoa học và rèn luyện học viên và ở mọi thời điểm từ đầu vào, quá trìnhđào tạo cho tới đầu ra.- Mọi thành viên trong trƣờng cùng tham gia quá trình quản lý chất lƣợng.- Thông tin phản hồi về chất lƣợng đƣợc phản ánh trung thực, kháchquan và kịp thời nhằm cải tiến liên tục, đáp ứng mục tiêu chất lƣợng. 1143.3.1.3. Xây dựng bộ công cụ quản lý chất lượnga. Xây dựng chức trách, nhiệm vụ của các thành viên trong bộ máyĐHNNQS là một đơn vị trong tổ chức của QĐNDVN đồng thời là mộttổ chức trong hệ thống giáo dục quốc dân. Về mặt tổ chức Trƣờng phải đápứng thỏa mãn những chức năng cơ bản của một trƣờng đại học chuyên ngànhvà một đơn vị quân đội có hai nhiệm vụ chính là quản lý hành chính quân sựvà tổ chức giáo dục - đào tạo. Việc xây dựng chức trách nhiệm vụ cho mỗichức danh hay tổ chức trong Trƣờng nằm trong quy trình xây dựng cơ chếquản lý. Đó là những quy chế, quy định mang tính nguyên tắc đƣợc ban hànhnhằm tác động vào các thành viên của tổ chức để họ làm đúng và tốt hơn chứctrách nhiệm vụ của mình.Nhằm xây dựng hệ thống văn bản quản lý chất lƣợng hiệu quả theo quanđiểm QLCLTT, căn cứ vào Luật giáo dục năm 2005, Điều lệ Trƣờng đại học,Điều lệ Nhà trƣờng Quân đội, Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ QĐNDVN, tác giảluận án đề xuất chức trách, nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên từ vị trí cao nhấtlà hiệu trƣởng xuống tới học viên ( xem phụ lục số:11). Văn bản đã quy định cụthể chức trách, nhiệm vụ của hiệu trƣởng, chủ nhiệm khoa, trƣởng phòng chứcnăng, tổ trƣởng bộ môn, giảng viên và học viên. Dựa vào đó mỗi thành viên sẽnhận thức đầy đủ về chức trách, nhiệm vụ của mình và hoàn thành một cách tốtnhất đóng góp nâng cao chất lƣợng chung của cả tổ chức.b. Xây dựng hệ thống tiêu chí chuẩn đánh giá chất lượng đào tạoKhi xây dựng mô hình QLCLĐT theo quan điểm QLCLTT, việc thiếtkế các tiêu chí nhằm chuẩn hóa kiến thức đạt đƣợc của học viên là rất cầnthiết. Đây sẽ là cơ sở để Nhà trƣờng tự đánh giá, đo lƣờng và xem xét việcđào tạo đã đạt mục tiêu đề ra hay chƣa. Trên cơ sở đó cải tiến, điều chỉnh quátrình quản lý chất lƣợng và chuẩn bị từng bƣớc tham gia vào quy trình kiểmđịnh chất lƣợng đào tạo. Những tiêu chí đo chất lƣợng “đầu vào” có thể đềcập nhƣ: độ tuổi, sức khỏe, lý lịch gia đình, lý lịch nhân thân, trình độ, kiếnthức và phẩm chất đạo đức...Tiêu chí đo chất lƣợng “quá trình đào tạo” nhƣ: 115chất lƣợng dạy và học, chất lƣợng quản lý, sự gia tăng về kiến thức, quá trìnhhình thành kỹ năng, kỹ xảo của học viên...Tiêu chí đo chất lƣợng “đầu ra”nhƣ: nhân cách học viên tốt nghiệp, kiến thức thu đƣợc, kỹ năng, kỹ xảo,năng lực giao tiếp, năng lực tƣ duy, thái độ nghề nghiệp, phẩm chất đạo đứcvà khả năng thích nghi với môi trƣờng công tác.Hệ thống tiêu chí chuẩn là bộ công cụ đảm bảo chất lƣợng theo mụctiêu, nhằm làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Đồng thời đây sẽ là bộcông cụ để đo mức độ hoàn thành công việc của mọi thành viên từ giảng viênđến tổ trƣởng bộ môn, chủ nhiệm khoa, hiệu trƣởng nhà trƣờng. Hệ thống tiêuchí chuẩn phải đo và lƣợng hóa đƣợc chất lƣợng đào tạo của Nhà trƣờng vàbiểu thị đựợc mối quan hệ giữa các thành tố trong hệ thống, bảo đảm sự thốngnhất trong hoạt động đào tạo, hƣớng tới chất lƣợng của từng cá nhân, từngnhóm và chất lƣợng tổng thể chung của toàn Trƣờng.Bộ tiêu chí bao gồm các chỉ số định lƣợng hoặc định tính tƣơng ứng vớicác lĩnh vực của quá trình đào tạo, giúp cơ quan chuyên môn (tổ chức đánh giángoài) đo đƣợc chất lƣợng đào tạo cùng những điều kiện bảo đảm của Nhàtrƣờng, trên cơ sở đó công nhận và xếp loại Trƣờng có đạt chuẩn hay không.Đối với ĐHNNQS, Khoa Tiếng Pháp đã thực hiện đề tài cấp ngành:"Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn đánh giá các kỹ năng thực hành tiếngPháp dành cho đào tạo cử nhân ngoại ngữ quân sự". Hiện Nhà trƣờng chƣa cóbộ tiêu chí chuẩn đánh giá chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ chung cho các ngônngữ. Việc đánh giá chất lƣợng thƣờng đựơc dựa vào những mục tiêu dotrƣờng đặt ra từ trƣớc. Để xây dựng bộ tiêu chí chuẩn đánh giá chất lƣợng đàotạo chung cho toàn Trƣờng, cần huy động nhiều nguồn lực với sự tham giacủa nhiều cán bộ, giảng viên và phải có lộ trình nhất định. Nội dung này sẽđƣợc giải quyết trong những đề tài nghiên cứu khác. Trong phạm vi nghiêncứu của luận án tác giả đề xuất một số lĩnh vực và tiêu chí chủ yếu làm cơ sởxây dựng bộ tiêu chí chuẩn đánh giá chất lƣợng đào tạo chung cho Nhàtrƣờng (Xem phụ lục 12). 1163.3.1.4. Xây dựng chính sách chất lượngNâng cao chất lƣợng đào tạo là mục tiêu đồng thời là nhu cầu cấp thiếtđòi hỏi các trƣờng đại học quân sự nói chung và ĐHNNQS nói riêng khôngngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng tốt nhất nguồn nhân lực chấtlƣợng cao phục vụ cho sự nghiệp hiện đại hóa Quân đội. Sự cam kết về bảođảm chất lƣợng của Nhà trƣờng đƣợc thể hiện bằng những chủ trƣơng, địnhhƣớng và những biện pháp cụ thể nhằm đạt mục tiêu đào tạo đề ra. Địnhhƣớng chính sách chất lƣợng trong tổ chức quản lý theo quan điểm QLCLTTlà làm thỏa mãn nhu cầu các đối tƣợng khách hàng:- Giảng viên (khách hàng bên trong) có nhiều cơ hội đƣợc học tập, bồidƣỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn về ngoại ngữ cũng nhƣ sƣphạm, có những điều kiện tốt để thể hiện mình trong quá trình truyền đạt kiếnthức, kinh nghiệm học và tự học ngoại ngữ cho học viên.- Học viên (khách hàng bên ngoài thứ nhất) đƣợc cung cấp khối lƣợngkiến thức nhiều nhất theo nhu cầu, bảo đảm các điều kiện học tập sinh hoạt đểhình thành những kỹ năng, kỹ xảo, những kiến thức về ngoại ngữ, năng lực thựchành tiếng, năng lực dịch nói, dịch viết, năng lực giảng dạy và hình thành nhâncách ngƣời sĩ quan.- Các đơn vị trong toàn quân (khách hàng bên ngoài thứ hai) đƣợchƣởng những sản phẩm giáo dục của Trƣờng. Đó là các sĩ quan trẻ có phẩmchất đạo đức tốt, có lập trƣờng tƣ tƣởng vững vàng, có sức khỏe tốt, có trìnhđộ ngoại ngữ chuyên sâu về quân sự, thành thạo trong thực hiện các kỹ nănggiao tiếp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đƣợc giao.3.3.1.5. Xây dựng kế hoạch chất lượngKế hoạch chất lƣợng là trục xuyên suốt quá trình quản lý chất lƣợngđào tạo, đặc biệt đối với các cơ sở giáo dục áp dụng quản lý chất lƣợng theoquan điểm QLCLTT. Xây dựng kế hoạch chất lƣợng chính là việc xác lậpnhững gì cần phải hoàn thành và hoàn thành nhƣ thế nào. Cụ thể là việc xác 117định mục tiêu chất lƣợng đào tạo của trƣờng phải đạt trong tƣơng lai vànhững điều kiện thích hợp để đạt đƣợc mục tiêu ấy.Những nguyên tắc trong xây dựng kế hoạch chất lƣợng:- Thu hút mọi thành viên của nhà trƣờng tham gia vào quá trình quản lý.- Mọi thành viên phải cam kết và tự nguyện thực hiện những cam kết.- Xây dựng bộ công cụ phục vụ cho kiểm tra, đánh giá chất lƣợng đào tạo.- Định kỳ kiểm tra, đánh giá mức độ đạt mục tiêu của tổ chức.- Coi trọng yếu tố con ngƣời và các biện pháp phòng ngừa trong hoạtđộng quản lý chất lƣợng.- Thƣờng xuyên điều chỉnh, cải tiến chất lƣợng hƣớng tới thỏa mãn mọinhu cầu của các đối tƣợng khách hàng.Căn cứ vào mục đào tạo của Trƣờng và định hƣớng chính sách chấtlƣợng, cần xây dựng kế hoạch chất lƣợng cụ thể theo những nội dung sau:a. Xây dựng kế hoạch chất lượng đào tạo- Hoạt động đào tạo: cải tiến nâng cấp giáo trình, đổi mới nội dungchƣơng trình cho phù hợp với đối tƣợng và mục tiêu đào tạo. Mục tiêu trongthời gian đào tạo 4 năm, học viên lĩnh hội đƣợc khối lƣợng kiến thức nhiềunhất để hình thành những kỹ năng , kỹ xảo, nhân cách nghề nghiệp, nhân cáchngƣời sĩ quan, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của các đơn vị quân đội.- Xây dựng đội ngũ: xây dựng lộ trình cụ thể để tăng cƣờng số lƣợngcũng nhƣ chất lƣợng đội ngũ giảng viên về bằng cấp, năng lực chuyên mônbằng tổ chức tuyển đầu vào, công tác đào tạo, bồi dƣỡng trong và ngoài nƣớc.- Nâng cao chất lượng quản lý học viên: xây dựng những chính sách,tiêu chí, cách thức tuyển sinh đầu vào phải phù hợp với nhu cầu về số lƣợngvà chất lƣợng của các đơn vị quân đội. Tổ chức giáo dục và rèn luyện họcviên định hƣớng chất lƣợng đầu ra. Trong thời gian 4 năm học, học viên cóđầy đủ các tiêu chí của một cử nhân ngoại ngữ quân sự, một sĩ quan chỉ huy,sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ đƣợc giao. 118- Bảo đảm cơ sở vật chất: xây dựng lộ trình cung cấp những điều kiện vậtchất tốt nhất hỗ trợ giảng viên và học viên nâng cao chất lƣợng đào tạo nhƣphòng làm việc, giảng đƣờng, trang thiết bị dạy học, thƣ viện, tài liệu, giáo trình.Những điều kiện sinh hoạt nhƣ: ký túc xá, nhà ăn, bãi tập, tạo điều kiện cho họcviên rèn luyện sức khỏe, hình thành nhân cách ngƣời sĩ quan chỉ huy.Quá trình đào tạo bao gồm 3 giai đoạn là: đầu vào - quá trình - đầu ra.Để có chất lƣợng đầu ra đạt mục tiêu yêu cầu, kế hoạch chất lƣợng đào tạođƣợc xây dựng từ chi tiết đến tổng thể nhƣ: Giảng viên xây dựng kế hoạchchất lƣợng cho từng bài giảng; Tổ bộ môn xây dựng kế hoạch chất lƣợng chomôn học và khoa xây dựng kế hoạch chất lƣợng cho chuyên ngành ngoại ngữđào tạo; Nhà trường xây dựng kế hoạch chất lƣợng đào tạo tổng thể, kế hoạchkiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch chất lƣợng đào tạo của từnglĩnh vực, từng thành viên, từng giai đoạn, kế hoạch sơ kết, tổng kết, rút kinhnghiệm, tổ chức cải tiến và điều chỉnh trong quá trình đào tạo.b. Xây dựng kế hoạch chất lượng thỏa mãn nhu cầu khách hàngThỏa mãn nhu cầu khách hàng là đặc trƣng cơ bản của quản lý chấtlƣợng theo quan điểm QLCLTT, là nhiệm vụ xuyên suốt quá trình quản lý.Xin đề xuất một số nội dung chính:- Giảng viên xây dựng phiếu thăm dò ý kiến học viên sau mỗi bài giảnghoặc học trình nhằm điều chỉnh kịp thời nội dung, phƣơng pháp, tiến độ bàigiảng phù hợp mức độ lĩnh hội kiến thức của học viên.- Cấp tổ bộ môn xây dựng phiếu hỏi cho mỗi học phần, môn học tìmhiếu những đánh giá của giảng viên, học viên về nội dung chƣơng trình họcphần, môn học, cách thức tổ chức hoạt động dạy học.- Cấp khoa định kỳ xây dựng phiếu hỏi sau mỗi học kỳ, năm học nhằmtìm hiểu những đánh giá của giảng viên, những nhu cầu của học viên về tất cảcác hoạt động đào tạo, trên cơ sở đó điều chỉnh quá trình quản lý đào tạo củamôn học, ngành học. 119- Cấp trƣờng xây dựng phiếu hỏi cho năm học, khóa học, tổ chức đốithoại trực tiếp và hòm thƣ góp ý. Nội dung tập trung vào hoạt động dạy họcvà nghiên cứu khoa học. Đối tƣợng hỏi là học viên, giảng viên, cán bộ quản lývà định kỳ tổ chức thăm dò ý kiến các đơn vị sử dụng học viên tốt nghiệpbằng phiếu thăm dò và hội nghị khách hàng (xem phụ lục 7).3.3.1.6. Xây dựng quy trình cải tiến chất lượngCải tiến là hoạt động trọng yếu của quản lý chất lƣợng theo quan điểmQLCLTT. Trong quá trình quản lý chất lƣợng, hoạt động cải tiến luôn cầnđƣợc coi trọng và đƣợc tiến hành ngay sau khâu đánh giá, thông tin phản hồivà đƣợc tiến hành ở mọi khâu, mọi lúc, mọi nơi. Quá trình cải tiến là quá trìnhtìm tòi, khám phá để khắc phục những tồn tại, ngăn chặn những xu hƣớngkhông phù hợp, giảm chi phí, tăng hiệu quả, nâng cao chất lƣợng, đáp ứngnhu cầu chất lƣợng tăng không ngừng của khách hàng. Khi áp dụng quanđiểm QLCLTT vào quản lý chất lƣợng, Hội đồng bảo đảm chất lƣợng cấptrƣờng và cấp khoa có nhiệm vụ:- Quán triệt cho mọi thành viên của Trƣờng hiểu rõ về vai trò và ýnghĩa của cải tiến chất lƣợng khi triển khai mô hình quản lý theo quan điểmQLCLTT. Mỗi ngƣời cần nhận thức việc cải tiến chất lƣợng là nguyên nhânđể mỗi cá nhân, tập thể tồn tại và phát triển, từ đó tự xác định nhiệm vụ cảitiến cho riêng mình. Vận động, khuyến khích mọi thành viên tích cực khámphá những yếu kém, không hiệu quả trong bảo đảm chất lƣợng, phát hiệnnhững vấn đề cần khắc phục trong quản lý chất lƣợng.- Tiến hành cải tiến từng bƣớc và cải tiến liên tục trên mọi lĩnh vực,mọi lúc, mọi nơi của quá trình đào tạo.- Xây dựng quy trình cải tiến: mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp cải tiến,tổ chức thông tin phản hồi.- Căn cứ vào các công cụ đo lƣờng (chuẩn đánh giá, chức trách nhiệmvụ các thành viên) tổ chức kiểm định, đánh giá, định hƣớng cải tiến chấtlƣợng. 120- Xác định những lĩnh vực trọng điểm cần ƣu tiên cải tiến.- Thu thập, tổng hợp, phân tích những thông tin liên quan tới lĩnh vực cần cảitiến ( nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp giảng dạy, điều kiện bảo đảm…).- Phân cấp cải tiến chất lƣợng từ giảng viên, cấp tổ bộ môn, khoa, trƣờng..- Triến khai các hoạt động cải tiến, tổ chức đánh giá sau cải tiến.- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác cải tiến, rút kinhnghiệm và tiếp tục điều chỉnh quá trình cải tiến.Thỏa mãn nhu cầu các đối tƣợng khách hàng luôn là mục tiêu hàng đầucủa công tác quản lý chất lƣợng theo quan điểm QLCLTT. Do vậy công táccải tiến luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình quản lý đạt mục tiêu. Căncứ vào kết quả năm học, kết quả điều tra, khảo sát các đối tƣợng trongTrƣờng, các đơn vị sử dụng học viên tốt nghiệp, Nhà trƣờng tiếp tục điềuchỉnh mục tiêu, nội dung chƣơng trình, cải tiến phƣơng pháp dạy và học,phƣơng pháp tổ chức kiểm tra đánh giá, mua sắm trang thiết bị dạy học, nhằmkhông ngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo.3.3.2. Quản lý chất lƣợng đầu vào3.3.2.1. Quản lý chất lượng mục tiêu đào tạoMục tiêu chất lƣợng của Trƣờng đƣợc phản ánh bằng những đặc trƣngcơ bản về phẩm chất, đạo đức, năng lực của học viên đạt tới khi kết thúc quátrình đào tạo và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao khi tốt nghiệpra trƣờng. Có thể hiểu mục tiêu chất lƣợng đào tạo chi phối tất cả các hoạtđộng đào tạo của Trƣờng, quy tụ toàn bộ nguồn lực bộ máy sƣ phạm nhằmđạt chất lƣợng cao nhất trong hoạt động giáo dục - đào tạo.Trên cơ sở mục tiêu đào tạo chung của Hệ thống Nhà trƣờng Quân đội,ĐHNNQS xây dựng mục tiêu đào tạo cụ thể chuyên ngành ngoại ngữ. Mụctiêu đƣợc xem xét trên hai bình diện là mục tiêu chiến lƣợc của đào tạo ngoạingữ (mục tiêu đào tạo chung của Nhà trường) và mục tiêu đặc thù (mục tiêucụ thể) của môn học. 121a. Mục tiêu chung: Trong sự nghiệp xây dựng Quân đội chính quy,tinh nhuệ và từng bƣớc hiện đại, khả năng sử dụng ngoại ngữ đƣợc xem nhƣmột tiêu chí để đánh giá năng lực công tác, năng lực chỉ huy điều hành củamột sĩ quan. Đặc biệt trong việc bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học vàcông nghệ, trong đó có khoa học quân sự, một ngành khoa học tổng hợp củanhiều ngành khoa học khác. Mục tiêu đào tạo của ĐHNNQS là trang bị chonhững sĩ quan làm nhiệm vụ đối ngoại quân sự năng lực tốt về ngoại ngữ, sựhiểu biết sâu sắc về văn hóa, đất nƣớc, con ngƣời của đối tác để họ sẵn sànghoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đƣợc giao. Đối với các cán bộ nghiên cứu, ngoạingữ sẽ giúp họ nắm chắc những thông tin khoa học công nghệ hiện đại, ápdụng vào việc bảo quản, khai thác và sử dụng, tiến tới nghiên cứu chế tạo vũkhí nhằm từng bƣớc hiện đại hóa quân đội. Với lực lƣợng làm nhiệm vụ quanhệ quốc tế, Nhà trƣờng trang bị cho họ những kiến thức ngoại ngữ sâu để sớmphát hiện những âm mƣu, thủ đoạn chống đối chế độ và xâm phạm chủ quyền,biên giới, lãnh thổ quốc gia và quyền lợi dân tộc của các đối tƣợng thù địch.b. Mục tiêu cụ thể: Việc dạy và học ngoại ngữ với tƣ cách nhƣ mộtmôn học, giúp học viên đạt tới năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ. Đó là sựthành thạo về ngoại ngữ, bao gồm hai hoạt động chính: hoạt động thu và xử lýtin bằng kỹ năng nghe, đọc và hoạt động truyền tin bao gồm kỹ năng viết, nói.Khi ngoại ngữ đạt tới công cụ giao tiếp, có nghĩa là học viên tốt nghiệp cókhả năng sử dụng tất cả mọi loại hình giao tiếp không bị hạn chế bởi khônggian và thời gian. Ngoài chức năng giao tiếp, ngoại ngữ còn là công cụ để tựhọc tập suốt đời, không ngừng nâng cao trình độ, làm thay tƣ duy, nhận thứccủa mỗi sĩ quan. Có thể hiểu mục tiêu đào tạo cụ thể của của Trƣờng là chấtlƣợng sản phẩm của quá trình đào tạo, học viên phải đạt tới năng lực giao tiếptốt về ngoại ngữ trên nhiều lĩnh vực nhƣ văn hóa, khoa học kỹ thuật, kinh tế,ngoại giao và đặc biệt là khoa học kỹ thuật quân sự. 122Hình 3.2 : Mô hình nhân cách SQNNQSMÔ HÌNH NHÂN CÁCH SQNNQSNĂNG LỰCPHẨM CHẤTPHẨMCHẤTĐẠO ĐỨCPHẨMCHẤTNGHỀNGHIỆPKIẾNTHỨCKỸ NĂNGNGHỀNGHIỆPTHỂCHẤTĐể có cơ sở đánh giá phẩm chất, năng lực của học viên tốt nghiệp (chấtlượng đầu ra), luận án đề xuất mô hình nhân cách học viên tốt nghiệp có thểđƣợc gọi là mô hình nhân cách SQNNQS. Đây sẽ là thƣớc đo đánh giá chấtlƣợng đầu ra của qúa trình đào tạo và là cơ sở đối chiếu tính phù hợp về mục tiêuđào tạo của Trƣờng với nhu cầu thực tiễn của Quân đội. Nhân cách SQNNQS tốtnghiệp đƣợc mô tả theo mô hình (xem hình 3.2) và tiêu chí nhân cách cụ thể(xem phụ lục 13).Đối với nội dung quản lý chất lƣợng mục tiêu đào tạo: căn cứ vào yêucầu nhiệm vụ đƣợc BQP giao, Nhà trƣờng xây dựng mục tiêu chất lƣợng đàotạo chung cho toàn trƣờng, trong đó có mục tiêu chất lƣợng từng khóa học,năm học và từng học kỳ. Tổ chức xin ý kiến rộng rãi trong giảng viên, triểnkhai đóng góp từ cấp bộ môn trở lên và thông qua Hội đồng Bảo đảm Chấtlƣợng Nhà trƣờng, trƣớc khi trình BQP phê duyệt. Trên cơ sở mục tiêu chấtlƣợng đào tạo của Trƣờng, các khoa tổ chức xây dựng mục tiêu chất lƣợngcho từng ngành học, tổ bộ môn xây dựng các mục tiêu chất lƣợng môn học vàgiảng viên xây dựng mục tiêu chất lƣợng bài giảng. 1233.3.2.2. Quản lý nội dung chương trình đào tạoKhi áp dụng mô hình QLCLĐT theo quan điểm QLCLTT tạiĐHNNQS, quản lý nội dung chƣơng trình đóng một vai trò quan trọng, nóđóng góp nâng cao chất lƣợng “đầu vào”, là cơ sở pháp lý thực hiện quá trìnhquản lý đào tạo và là yếu tố quyết định tới chất lƣợng “đầu ra”.a. Những nguyên tắc xây dựng nội dung chương trình đào tạoChƣơng trình phải mềm hóa giúp ngƣời dạy phát triển và mở rộng kiếnthức khi cần thiết, nhƣng vẫn bảo đảm đầy đủ tính pháp lý và thực hiện đƣợcmục tiêu đào tạo, phát huy đƣợc tính tích cực của học viên trong học tập,đảm bảo những yếu tố đào tạo liên thông tạo điều kiện cho học viên học tập ởnhững bậc học cao hơn. Chƣơng trình bảo đảm tính toàn diện, cung cấp đầy đủnhững điều kiện cho học viên hình thành năng lực nhận thức, năng lực tƣ duy vànăng lực thực hành ngôn ngữ cũng nhƣ việc hình thành nhân cách ngƣời sĩ quan,bảo đảm nguyên tắc kế thừa, từ thấp lên cao, từ dễ tới khó, đƣợc mô-đun hóacác học phần đi từ khối kiến thức cơ bản tới khối kiến thức ngành và chuyênngành, định hƣớng xây dựng chƣơng trình đào tạo theo tín chỉ, học phần.b. Những yêu cầu khi xây dựng nội dung chương trình đào tạoChƣơng trình bảo đảm khối lƣợng kiến thức quy định của Bộ GD&ĐTcho chƣơng trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ và chƣơng trình về đào tạo sĩquan cấp phân đội, hàm chứa những học phần mang kiến thức khoa học cơbản và kiến thức chuyên ngành, bảo đảm đào tạo theo diện rộng nhƣngchuyên sâu theo bậc học. Chƣơng trình tập trung trang bị những nội dung kiếnthức cơ bản trên lớp cho học viên, những kiến thức bổ trợ khác đƣợc tăngcƣờng bổ sung trong giờ tự học và giờ ngoại khóa. Trong thực tế chƣơng trìnhđào tạo đại học ngoại ngữ không thể trang bị toàn bộ những kiến thức cho họcviên sử dụng suốt đời mà chỉ trang bị những kiến thức nền chuyên ngành, cònkiến thức ngoại ngữ chuyên ngành sâu, học viên tự trang bị bằng tự học trongquá trình công tác. 124c. Những căn cứ để xây dựng nội dung chương trình đào tạo- Nhu cầu của Quân đội: nguồn nhân lực của Quân đội trong xu thế xâydựng và phát triển, hợp tác và gìn giữ hòa bình và xu hƣớng tác chiến hiệnđại, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ tƣơng lai của Quân đội.- Mục tiêu, yêu cầu đào tạo của bậc học: bảo đảm khi ra trƣờng họcviên phải là những chuyên gia về ngôn ngữ bậc đại học, thành thạo trong giaotiếp bằng 4 kỹ năng ngôn ngữ, khả năng dịch thuật, chuyên sâu về kiến thứcngôn ngữ quân sự. Nội dung chƣơng trình căn cứ vào kiến thức đào tạo chungcủa chƣơng trình đào tạo đại học khối ngành khoa học quân sự nhƣ kiến thứcgiáo dục đại cƣơng, kiến thức giáo dục nhóm ngành để bố trí thời lƣợng đàotạo ngoại ngữ cho phù hợp và lô-gic với khối kiến thức chung.- Điều kiện thực tiễn: căn cứ vào điều kiện thực tiễn của nhà trƣờngnhƣ cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chất lƣợng đầu vào và môi trƣờng đàotạo... chƣơng trình đƣợc xây dựng không xa rời thực tiễn, có tính khả thi cao,mang lai hiệu quả và chất lƣợng đào tạo.d. Nội dung chương trình đào tạo ngoại ngữMục tiêu đào tạo của ĐHNNQS có những đặc thù riêng nhƣ đã đề cập,ngoài kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, văn minh, đất nƣớc con ngƣời của nƣớcbản ngữ theo chƣơng trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ, chƣơng trình còn baohàm những nội dung đào tạo sĩ quan của BQP nhƣ khối kiến thức quân sự doBộ Tổng Tham mƣu quy định, khối kiến thức khoa học xã hội nhân văn doTổng cục Chính trị quy định. Bảo đảm kiến thức nhóm ngành đào tạo sĩ quanvề công tác Đảng, công tác chính trị, điều lệnh quản lý bộ đội, tổ chức thammƣu, chính trị, hậu cần, kiến thức về các quân binh chủng, cách khai thác vàsử dụng vũ khí, khí tài và chiến thuật cấp đại đội, tiểu đoàn vv…Quản lý chất lƣợng nội dung chƣơng trình chính là việc xây dựngchƣơng trình, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, cải tiến và điều chỉnh đạtmục tiêu, góp phần quyết định vào công tác bảo đảm chất lƣợng của Nhàtrƣờng. Nhân cách nghề nghiệp, khối lƣợng kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, năng 125lực ngôn ngữ, năng lực thực hành tiếng của học viên đƣợc tạo ra từ kết quảquá trình quản lý nội dung chƣơng trình. Căn cứ vào nội dung chƣơng trìnhkhung đào tạo cử nhân ngoại ngữ của Bộ GD&ĐT các khoa ngoại ngữ xâydựng chƣơng trình đào tạo riêng cho từng ngôn ngữ trình Hiệu trƣởng phêduyệt.3.3.2.3. Quản lý chất lượng đầu vào của học viênQuy trình đào tạo sĩ quan ngoại ngữ quân sự cũng giống nhƣ các quytrình đào tạo các ngành học khác, có thể đƣợc hiểu nhƣ quy trình công nghệ.Đầu ra của quá trình là những sĩ quan có trình độ về cử nhân ngoại ngữ, cókiến thức về quân sự, có phẩm chất đạo đức và khả năng chỉ huy, điều hànhđơn vị. Để có đầu ra đạt yêu cầu, điều đầu tiên là quan tâm tới chất lƣợng đầuvào, trong đó yếu tố quan trọng hàng đầu là học viên, chủ thể, đồng thời làtrung tâm của quá trình đào tạo.a. Quản lý công tác tuyển sinhDo đặc thù môi trƣờng Nhà trƣờng Quân đội, việc tuyên truyền vềTrƣờng còn nhiều hạn chế. Nội dung đã đề cập trong đánh giá thực trạng đầuvào của học viên. Thông tin về Trƣờng chƣa đến đƣợc với nhiều phụ huynhhọc sinh phổ thông trung học. Nhiều em có năng khiếu, mong muốn đƣợc họcngoại ngữ và phục vụ quân đội lâu dài chƣa biết để đăng ký dự thi. Đây cũnglà một trong những nguyên nhân tác động làm cho chất lƣợng đầu vào còn cónhững hạn chế nhất định.Nhằm nâng cao chất lƣợng công tác tuyển sinh, Nhà trƣờng và BQPcần có những biện pháp cụ thể:Tổ chức tuyên truyền về trƣờng: Cần cung cấp cho phụ huynh và họcsinh những thông tin về thời gian đào tạo, nội dung, mục tiêu đào tạo, nghĩavụ và trách nhiệm của học viên, những chế độ, quyền lợi học viên đƣợchƣởng trong khi học tập cũng nhƣ sau khi tốt nghiệp… 126Nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan quân sự địa phƣơngtrong việc tổ chức sơ tuyển ban đầu, bảo đảm thực hiện đúng tiêu chí của BQPtrong khâu tuyển sinh từ sức khỏe, lý lịch, phẩm chất đạo đức và học lực…Thực hiện nghiêm quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và quy định củaBQP trong tổ chức thi, chấm thi, quản lý kết quả thi và công tác xét tuyểnđầu vào.Khâu tuyển sinh bảo đảm tính cân đối về vùng miền, tạo thuận lợi choviệc phân công công tác khi học viên tốt nghiệp.b. Xây dựng động cơ học tập đúng đắn cho học viênXác định cho mỗi học viên khi vào Trƣờng có động cơ học tập đúngđắn, có ý thức học tập cao, vƣợt qua những rào cản trong quá trình học tập vàrèn luyện, đây là việc làm quan trọng trong quản lý học viên. Những nội dungcông việc cụ thể:- Tổ chức tốt công tác giáo dục nhập học cho học viên: Giới thiệu vềTrƣờng, tổ chức biên chế, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, những thành tích, truyềnthống. Giới thiệu nội dung chƣơng trình đào tạo của khóa học, quy định củaBộ GD&ĐT, của BQP, quy định của trƣờng về giáo dục đào tạo, để họcviên biết điều gì cần làm, cần tránh, giúp học viên hình dung con đƣờng đạtmục tiêu học tập và rèn luyện trong quá trình đào tạo tại trƣờng.- Giới thiệu về nghề nghiệp, chỗ đứng, vị trí xã hội trong tƣơng lai,những thuận lợi và khó khăn để học viên xác định tốt động cơ trong học tập.3.3.2.4. Quản lý đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lýCăn cứ vào những chủ trƣơng của Đảng, Chính phủ và Quân đội về xâydựng đội ngũ cán bộ giảng viên trong thời kỳ mới và thực trạng đội ngũ giảngviên của Trƣờng, luận án đề xuất một số nội dung liên quan đến việc hoànthiện và phát triển đội ngũ phù hợp với mô hình quản lý chất lƣợng theo quanđiểm QLCLTT. 127a. Tổ chức dự báo phát triển đội ngũTổ chức biên chế đội ngũ giảng viên luôn tuân thủ biểu biên chế theoĐiều lệ Trƣờng Đại học và Điều lệnh QĐNNVN. Khi tiến hành công tác dựbáo xây dựng đội ngũ cần căn cứ vào những yêu cầu sau:- Nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác ngoại ngữ phục vụ choquân đội trong 5 năm, 10 năm và 15 năm tới.- Nhu cầu các ngôn ngữ quân đội cần đào tạo trong tƣơng lai để xâydựng đội ngũ giảng viên cho từng chuyên ngành.- Khả năng hợp tác quốc tế của quân đội và đất nƣớc, nhu cầu cần bồidƣỡng ngoại ngữ cho cán bộ làm công tác đối ngoại quân sự và cán bộ khoahọc kỹ thuật.- Kết quả khảo sát thực tế việc bố trí, sử dụng số sĩ quan ngoại ngữ tốtnghiệp và nhu cầu sử dụng trong tƣơng lai về số lƣợng cũng nhƣ ngôn ngữcủa các đơn vị.Trên cơ sở nhu cầu nguồn nhân lực cần cung cấp cho sự nghiệp xâydựng Quân đội trong tƣơng lai, tổ chức dự báo số lƣợng, chất lƣợng đội ngũgiảng viên cho từng giai đoạn, đến năm 2015, 2020 và 2025.b. Xây dựng cơ cấu đội ngũĐội ngũ giảng viên cần đƣợc cơ cấu khoa học, phù hợp với thực tiễncủa đơn vị, đáp ứng mục tiêu, nhu cầu của Quân đội.- Độ tuổi: thông thƣờng giảng viên có nhiều năm tuổi nghề, có kinhnghiệm giảng dạy thì tuổi đời cũng cao. Mặt khác tuổi phục vụ tại ngũ củagiảng viên trong các trƣờng Quân đội nói chung và ĐHNNQS nói riêng đềuphải thực hiện theo Luật sĩ quan và các quy định khác về thời hạn phục vụ củaquân nhân. Xây dựng giải pháp cho lứa tuổi, nhƣ kéo dài tuổi phục vụ đối vớinhững giảng viên có bằng cấp phù hợp, có nhiều kinh nghiệm trong giảngdạy. Việc quy hoạch độ tuổi cũng cần tính tới tính kế thừa, bảo đảm có nhiềuđộ tuổi khác nhau và tính kế tiếp giữa các thế hệ. 128- Giới tính: đặc thù môi trƣờng giảng dạy ngoại ngữ, số giảng viên lànữ giới của Trƣờng hiện chiếm tỷ lệ cao 60%, trong khi đó nam giới chỉchiếm 40%. Do vậy việc tăng cƣờng tỷ lệ giảng viên là nam giới trong nhữngnăm tới là cần thiết nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy kết hợp với tham giarèn luyện học viên. Biện pháp giải quyết bằng tăng cƣờng bổ sung số học viênnam giới tốt nghiệp giỏi giữ lại làm giảng viên và hạn chế việc tuyển chọngiảng viên nữ tốt nghiệp trƣờng ngoài vào giảng dạy.- Trình độ: tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học, đặc biệt là trình độtiến sĩ, phó giáo sƣ, giáo sƣ chƣa đáp ứng đƣợc với nhiệm vụ một cơ sở đàotạo đại học và sau đại học. Xây dựng những biện pháp cấp bách nhằm khuyếnkhích động viên số giảng viên trẻ có trình độ đăng ký đi học nghiên cứu sinhtrong và ngoài nƣớc. Nhà trƣờng và Quân đội xây dựng những chính sách cụthể nhƣ khuyến khích chế độ quân hàm, lƣơng, khen thƣởng đối với nhữnggiảng viên có bằng cấp và học vị và năng lực thực tiễn.c. Giải pháp về số lượng và chất lượngNhằm tăng cƣờng chất lƣợng đội ngũ, Nhà trƣờng thành lập Hội đồngtuyển chọn giảng viên, xây dựng những tiêu chí cụ thể về phẩm chất đạo đức,sức khỏe, lý lịch gia đình, lý lịch nhân thân, năng lực sƣ phạm, năng lực ngoạingữ cùng với những quy định cụ thể về quy trình tuyển chọn... Bảo đảm tuyểnchọn đƣợc đội ngũ giảng viên có chất lƣợng cao, thực sự là những ngƣời cóđức, có tài, yêu nghề, yên tâm phục vụ lâu dài trong quân đội, từng bƣớc thựchiện việc chuẩn hóa đội ngũ.Căn cứ mục tiêu đào tạo của Nhà trƣờng, xây dựng đội ngũ giảng viêncó phẩm chất đạo đức tốt, trình độ năng lực chuyên môn vững, có kiến thứccơ bản về quân sự, có năng lực chỉ huy điều hành học viên, giúp học viênhoàn thiện nhân cách. Giảng viên đƣợc học tập nâng cao trình độ sƣ phạm vàngoại ngữ bằng các lớp bồi dƣỡng tại chỗ về sƣ phạm và ngôn ngữ vào dịpnghỉ hè, hoặc tổ chức mời các chuyên gia về sƣ phạm, ngôn ngữ, quản lý giáodục trong và ngoài nƣớc tham gia giảng dạy. Mặt khác khai thác các nguồn 129đào tạo nƣớc ngoài của BQP, Bộ GD&ĐT và các tổ chức quốc tế nhằm tăngcƣờng gửi giảng viên đi tham gia tập huấn và học tập tại các cơ sở đào tạo ởnƣớc ngoài nhằm nâng cao năng lực sƣ phạm, năng lực ngoại ngữ và năng lựcnghiên cứu khoa học.Thƣờng xuyên nâng cao kiến thức quân sự cho đội ngũ giảng viên,bằng cách hàng năm nhà trƣờng cần mở những lớp huấn luyện quân sự tạitrƣờng hoặc gửi đi đào tạo tại trƣờng Sĩ quan Lục quân đối với giảng viênmới tuyển chọn vào Quân đội.d. Tổ chức thi và bình xét giảng viên giỏiThi và bình xét giảng viên giỏi hàng năm là hoạt động nhằm nâng caonăng lực chuyên môn cũng nhƣ phẩm chất đạo đức của nhà giáo, phát huytiềm năng của mỗi con ngƣời và của cả tập thể. Động viên những giảng viêncó trình độ năng lực chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, có số giờ giảngvƣợt chỉ tiêu, có công trình nghiên cứu khoa học, tham gia hƣớng dẫn họcviên nghiên cứu khoa học hoặc khóa luận tốt nghiệp đăng ký thi giảng viêngiỏi cấp ở Khoa và cấp Trƣờng. Thành lập hội đồng chấm thi có năng lực,công tâm xem xét trên các lĩnh vực của giảng viên dự thi nhƣ: khâu chuẩn bịbài, tổ chức giảng dạy; năng lực sƣ phạm; năng lực ngoại ngữ; phong cách sƣphạm; khả năng sử dụng phƣơng tiện, hiệu quả giờ giảng và nhận xét, đánhgiá của học viên (xem phụ lục 9).3.3.2.5. Quản lý điều kiện bảo đảmNhà trƣờng Quân đội hiện đang thực hiện chế độ bao cấp về cơ sở vậtchất. Khi tổ chức áp dụng mô hình vào quản lý cầ n xây dựng kế hoạch trangbị từng bƣớc, cho từng lĩnh vực, tiến tới trang bị toàn bộ theo yêu cầu nhiệmvụ. Nội dung chính của công tác bảo đảm cơ sở vật chất bao gồ m:- Nâng cấp và từng bƣớc trang bị mới hệ thống trang thiết bị dạy họcphù hợp với mục tiêu và phƣơng pháp đào tạo. Cải tạo, nâng cấp phòng họcđa chức năng (multimedia), phòng luyện âm (lab.). Trang bị hệ thống truyềnhình cáp và các phƣơng tiện nghe nhìn có khả năng thu và ghi âm đƣợc những 130chƣơng trình của đài truyền hình nƣớc bản ngữ cho mỗi lớp học, làm cơ sởkhai thác tài liệu và tạo môi trƣờng tiếng cho học viên. Tổ chức khai thác thiếtbị một cách hiệu quả, cán bộ quản lý, giảng viên phải là ngƣời tổ chức, hƣớngdẫn khai thác trang thiết bị dạy học và phƣơng tiện nghe nhìn một cách hiệuquả trong quá trình đào tạo.- Xây dựng và cải tạo lại hệ thống các phòng học, giảng đƣờng, có kíchthƣớc phù hợp với lớp ngoại ngữ, bảo đảm âm lƣợng và đầy đủ ánh sáng,thông thoáng. Mỗi lớp học đƣợc trang bị các phƣơng tiện nghe nhìn và tra cứunhƣ cát-xet, bản đồ thế giới và bản đồ nƣớc bản ngữ, từ điển...tạo môi trƣờngtiếng và những điều kiện nâng cao chất lƣợng tự học của học viên.- Tổ chức lại hệ thống thƣ viện, thƣ viện điện tử, tập trung vào chuyênngành ngoại ngữ nhằm cung cấp giáo trình, tài liệu, giúp giảng viên, học viênnghiên cứu và học tập. Khai thác các nguồn cung cấp kinh phí của Nhà nƣớcvà Quân đội, sự hỗ trợ của các phòng tùy viên quân sự nƣớc ngoài và các tổchức ngôn ngữ quốc tế trong xây dựng thƣ viện chuyên ngành.- Tăng cƣờng cơ sở vật chất cho hoạt động ngoại khóa : dạ hội ngoạingữ, giao lƣu văn hóa và ngoại ngữ, xem phim, và tổ chức hội thảo về phƣơngpháp dạy và học sẽ góp phần tăng cƣờng khả năng giao tiếp của học viên. Xâydựng câu lạc bộ ngoại ngữ để tiến hành các hoạt động ngoại khóa, đồng thờilà nơi giới thiệu tài liệu, sách mới về ngoại ngữ hay tranh ảnh giới thiệu đấtnƣớc, con ngƣời và văn hóa của các nƣớc bản ngữ...- Xây dựng hệ thống bãi tập chuyên dụng và nhà thể thao có mái che,trang bị các thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao hiện đại để học viên vui chơi,giải trí nhằm nâng cao thể lực cho bộ đội, đáp ứng phục vụ trong những điềukiện khắc nghiệt.- Cải tạo và xây dựng khu nhà ở cho học viên bảo đảm đúng các tiêuchuẩn quy định của Quân đội, (8 m2 trên đầu ngƣời, 4 ngƣời trong mộtphòng). Trang thiết bị hệ thống quạt mát, ánh sáng, bàn ghế, giƣờng tủ cầnđƣợc trang bị thống nhất theo quy cách mẫu mã, bảo đảm tính thống nhất và 131tính tiện dụng, thông thoáng tạo điều kiện cho học viên nâng cao chất lƣợnghọc tập và rèn luyện.- Cải tạo và xây dựng hệ thống nhà ăn, nhà bếp, bệnh xá phù hợp vớinhà trƣờng quân đội trong xây dựng chính quy. Bảo đảm tốt chế độ ăn uốngvệ sinh, sạch sẽ, đủ lƣợng và chất, chế độ chăm sóc sức khỏe, khám và điềutrị bệnh thƣờng xuyên và định kỳ, bảo đảm học viên tham gia học tập và rènluyện đạt tỷ lệ trên 99% quân số.Khi tổ chức áp dụng quan điểm QLCLTT vào quản lý chất lƣợng đàotạo, tài chính, cơ sở vật chất đóng vai trò trọng yếu, là thành tố quan trọng đầuvào quyết định tới chất đầu ra. Nhà trƣờng là cơ sở đào tạo đƣợc bao cấp vềkinh phí, ngoài chế độ tiêu chuẩn tài chính đƣợc cấp hàng năm theo kế hoạch,khi tổ chức áp dụng mô hình mới vào quản lý chất lƣợng cần căn cứ vào nhucầu về tài chính và cơ sở vật chất phục vụ cho chƣơng trình quản lý, xây dựngkế hoạch bảo đảm cho từng giai đoạn trình BQP phê duyệt.3.3.3. Quản lý chất lƣợng quá trình đào tạo3.3.3.1. Quản lý quá trình dạy họcPhƣơng pháp dạy học là nhân tố quyết định tới chất lƣợng đào tạo, làphƣơng tiện đƣa nội dung chƣơng trình đạt tới mục tiêu. Đối với đào tạongoại ngữ, quan điểm đổi mới phƣơng pháp dạy học theo phƣơng pháp tíchcực đòi hỏi các nhà quản lý giáo dục và ngƣời dạy phải thay đổi nhận thức,vƣợt lên “vật cản” là tƣ duy cũ, cách làm truyền thống của thày và trò chỉtruyền đạt và tiếp thu một chiều trong quá trình dạy học. Phƣơng pháp dạyhọc ngoại ngữ là một trong những phƣơng pháp đƣợc tiếp cận sớm khoa họcsƣ phạm tên tiến của thế giới. Đó là phƣơng pháp sƣ phạm tích cực, đƣợcxoay trên ba trụ cột chính: thầy - trò - nội dung.Lựa chọn phƣơng pháp dạy học phù hợp với mục tiêu đào tạo và điềukiện thực tế là vấn đề cần đƣợc quan tâm và bảo đảm điều kiện sau: 132- Phù hợp với nguyên tắc, nhiệm vụ và nội dung dạy học, thực tế củađối tƣợng học ( lứa tuổi, tâm lý, thể chất, vùng miền và kiến thức nền...), điềukiện thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Ngoài ra còn phải tính tớikhả năng phù hợp của giảng viên về trình độ, kinh nghiệm, năng lực sƣ phạm,năng lực ngôn ngữ.- Bảo đảm cân đối thời gian truyền đạt kiến thức và thời gian rèn luyệncác kỹ năng giao tiếp.- Căn cứ vào mục tiêu đào tạo của Trƣờng việc áp dụng từng bƣớcphƣơng pháp dạy học theo đƣờng hƣớng giao tiếp có kết hợp với những yếutố truyền thống là cần thiết để tiến tới xây dựng phƣơng pháp giảng dạy phùhợp với mục tiêu đào tạo đặc thù của Nhà trƣờng.- Tổ chức nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của phƣơng pháp dạyhọc tích cực đối với việc nâng cao chất lƣợng đào tạo. Làm thay đổi tƣ duy vàcách làm truyền thống của cán bộ, giảng viên là không áp đặt, không làm thayhọc viên mà chỉ là ngƣời hƣớng dẫn, gợi mở và kết luận vấn đề. Học viên tựtìm cho mình phƣơng pháp tự học phù hợp, tự tìm kiếm, xử lý và chiếm lĩnhthông tin để biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Trong bài giảngngoại ngữ, phƣơng pháp thuyết trình dần chuyến sang phƣơng pháp nêu vấnđề, tạo ra mâu thuẫn để học viên tự giải quyết mâu thuẫn, tạo sự say mê, hứngthú và kích thích tính sáng tạo của học viên. Trong giờ thực hành tiếng, ngoàigiảng dạy, giảng viên còn là ngƣời đạo diễn làm nhiệm vụ phân nhóm, phânvai, tạo tình huống, nêu vấn đề để học viên đƣợc nói nhiều nhất, tranh luậnnhiều nhất. Những vấn đề trong giờ học phần lớn sẽ do học viên tự giải quyếtdƣới sự gợi mở và trọng tài của giảng viên.3.3.3.2. Quản lý quá trình học tập và rèn luyện của học viênĐối tƣợng đào tạo của ĐHNNQS tƣơng đối đồng đều về độ tuổi cũngnhƣ tâm lý, tuổi trung bình từ 18 tới 24 tuổi, phần lớn các em là học sinh phổthông mới tốt nghiệp lớp 12, về giới tính 90% học viên là nam giới. Sau khinhập học các em đƣợc gửi đi huấn luyện 6 tháng tại Trƣờng sĩ quan Lục quân. 133Đặc thù của nhà trƣờng Quân đội nói chung, ĐHNNQS nói riêng là thời giantự học cũng nhƣ sinh hoạt của học viên đều đƣợc quản lý trong doanh trại. Dovậy, Nhà trƣờng xây dựng những biện pháp quản lý giờ tự học phù hợp, hiệuquả nhằm nâng cao chất lƣợng tự đào tạo của học viên.a. Quản lý quá trình học và tự họcTrong đào tạo ngoại ngữ có thể hiểu hoạt động học của học viên là quátrình tổ chức lĩnh hội kiến thức, từng bƣớc hình thành các kỹ năng, kỹ xảo,kiến thức ngoại ngữ, văn hóa, xã hội và năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ.Hoạt động tự học là quá trình nỗ lực củng cố, đào sâu, mở rộng những kiếnthức ngôn ngữ đã lĩnh hội trên lớp và quá trình tự tổ chức lĩnh hội kiến thứcmột cách độc lập, sáng tạo. Trong quá trình tự học, học viên tự xác định mụctiêu, sắp xếp công việc theo trình tự hợp lý, phân phối thời gian, lựa chọn địađiểm và phƣơng tiện, tự huy động năng lực cá nhân, tự kiểm tra, đánh giá vàđiều khiển quá trình tự học đạt mục tiêu đề ra.Xuất phát từ vị trí và vai trò, tầm quan trọng của tự học trong đào tạo nóichung, đào tạo ngoại ngữ nói riêng, trong phạm vi nghiên cứu, tác giả đề cậpsâu những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lƣợng tự học của học viên.Việc làm trƣớc tiên của công tác quản lý tự học là tổ chức nhận thứcđúng về vai trò, tầm quan trọng của tự học, tự nghiên cứu nhằm đạt mục tiêucủa mỗi cá nhân. Từ nhận thức đúng, học viên sẽ xác định cần tự giác, tíchcực tìm ra phƣơng pháp tự học có hiệu quả phù hợp với điều kiện bản thân.Nội dung chính của công tác quản lý quá trình tự học của họcviên đƣợc đề xuất nhƣ sau:- Quản lý kế hoạch tự học: Đặc thù học viên trong các trƣờng quân sựnói chung, ĐHNNQS nói riêng, ngoài thời gian trên lớp buổi sáng 6 tiết, buổichiều và buổi tối tự học trên giảng đƣờng. Hệ quản lý học viên cần có kếhoạch ngày, tuần và tháng cho từng khối ngôn ngữ, từng lớp. Việc xây dựngkế hoạch tự học phải chi tiết cho từng lớp, cho tổ và cho từng cá nhân, cụ thể 134hóa nhƣ bố trí học môn gì? Học nhƣ thế nào? Học khi nào? và đánh giá kếtquả ra sao?...- Quản lý phương pháp tự họ : Mỗi cá nhân đều có phƣơng pháp tự họckhác nhau, nhƣng điểm chung của phƣơng pháp tự học ngoại ngữ là đọc,nghe, phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tƣợng hóa, khái quát hóa, quy nạp vàdiễn đạt sự hiểu biết của mình bằng kỹ năng nói, viết và dịch. Học viên hìnhthành và hoàn thiện phƣơng pháp tự học phụ thuộc vào phƣơng pháp củagiảng viên. Giảng viên thiết kế bài giảng hƣớng vào giải quyết vấn đề hay đặtra các tình huống để học viên tự giải quyết bằng tự học, sử dụng biện pháp“kích não”, kích thích tính tích cực của học viên trong tự học, tự nghiên cứu,buộc học viên phát huy cao độ tính tự giác, chủ động khám phá và lĩnh hộinhững tri thức mới, hình thành kỹ năng, kỹ xảo và thái độ nghệ nghiệp trongtƣơng lai.Cán bộ quản lý, giảng viên luôn định hƣớng quá trình tự học của họcviên nhƣ hƣớng dẫn tổ chức xây dựng mục tiêu, kế hoạch tự học, lựa chọnphƣơng pháp tự học phù hợp, cách sử dụng trang thiết bị, phƣơng tiện tự họcvà phƣơng pháp khai thác tài liệu...- Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả tự học: Kiểm tra việc xâydựng mục tiêu, kế hoạch tự học của từng học viên, quá trình thực hiện kế hoạchvà kịp thời uốn nắn những lệch lạc, điều chỉnh quá trình tự học của học viên làmột trong những chức năng của cán bộ quản lý và giảng viên. Việc tự kiểm trađánh giá kết quả hoạt động tự học có đạt mục tiêu hay không là công việc củahọc viên. Ngƣời quản lý, giảng viên sẽ đánh giá kết quả tự học của học viênbằng kết quả kiểm tra trình, học phần, thi kết thúc học kỳ hoặc năm học.- Tăng cường các điều kiện cho tự học: Học viên đào tạo sĩ quan sinhhoạt và học tập 24/24 giờ tại đơn vị, việc quản lý các điều kiện bảo đảm chotự học có vai trò quan trọng quyết định tới chất lƣợng tự học. Cụ thể là việcquản lý cơ sở vật chất phục vụ cho tự học nhƣ phòng học, ánh sáng, quạt mát, 135phƣơng tiện nghe nhìn, tài liệu giáo trình, và các hoạt động của thƣ việnchuyên ngành…Khi tổ chức quản lý chất lƣợng đào tạo theo quan điểm QLCLTT, hoạtđộng dạy và hoạt động học là hai hoạt động chính của quá trình đào tạo. Nótƣơng tác với các thành tố khác của mô hình tạo ra sản phẩm của quá trình, đólà chất lƣợng đào tạo. Chất lƣợng “đầu ra” của quá trình đào tạo sẽ đƣợcquyết định chính bởi hoạt động quản lý việc dạy của thầy và việc học của trò.b. Quản lý NCKH, thực tập và làm khóa luận tốt nghiệpTổ chức cho học viên NCKH, thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốtnghiệp vừa là nhiệm vụ đồng thời là mục tiêu của đào tạo đại học. NCKHgiúp học viên tăng cƣờng hiệu quả của quá trình tự học, rèn luyện kỹ năng,thái độ cần thiết trong NCKH. Sản phẩm NCKH của học viên sẽ là những tàiliệu bổ sung cho thƣ viện của Khoa và Trƣờng, cung cấp tài liệu tham khảocho học viên trong những khóa sau. Để nâng cao chất lƣợng NCKH của họcviên, Trƣờng xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng khóa, từng năm học, cóchính sách cụ thể khuyến khích, động viên học viên NCKH nhƣ hỗ trợ về tàichính, những chính sách khen thƣởng, động viên kịp thời. Yếu tố quan trọngkhác là khuyến khích, động viên đội ngũ giảng viên tích cực tham gia hƣớngdẫn học viên NCKH và làm KLTN để sản phẩm của học viên thực sự lànhững công trình khoa học có giá trị nghiên cứu.Chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ bậc đại học còn chịu ảnh hƣởng của quátrình thực tập. Nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo các kỹ năng thực hành tiếngnhƣ nghe, nói, khả năng dịch và giảng dạy cho học viên, hàng năm Nhàtrƣờng xây dựng kế hoạch thực tập một cách khoa học và cụ thể về nội dung,thời gian và địa điểm và mục tiêu các đợt thực tập cần đạt đƣợc. Học viên tựxây dựng kế hoạch thực tập, thông qua giáo viên hƣớng dẫn và ban chỉ đạothực tập. Trƣớc khi đƣa học viên đi thực tập, Nhà trƣờng mời cán bộ của cơsở thực tập giới thiệu về cơ quan cũng nhƣ nội dung công việc thực tập để họcviên đƣợc tìm hiểu và chuẩn bị tâm thế trƣớc khi đến địa điểm thực tập. Nhà 136trƣờng tăng cƣờng thời lƣợng thực tập sƣ phạm đối với những học viên sẽ làmcông tác giảng dạy khi tốt nghiệp. Trong quá trình thực tập, học viên sẽ đƣợcgiảng viên hƣớng dẫn và cơ sở thực tập đánh giá từng tuần, từng tháng và tổchức đánh giá, rút kinh nghiệm khi kết thúc thực tập.c. Quản lý rèn luyện học viênMục tiêu đào tạo của hệ thống Nhà trƣờng Quân đội mang đặc thùriêng, việc tổ chức rèn luyện kết hợp với đào tạo chuyên môn là hai hoạt độngkhông thể thiếu trong qúa trình đào tạo. Học viên phải chấp hành nghiêmĐiều lệnh Kỷ luật Quân đội, Điều lệ Công tác Nhà trƣờng QĐNDVN, LuậtGiáo dục và Điều lệ Trƣờng Đại học.Căn cứ vào những quy chế, quy định của BQP và Bộ GD&ĐT, Trƣờngxây dựng quy chế quản lý và những tiêu chí đánh giá công tác rèn luyện họcviên, phù hợp với đặc điểm, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Nội dung tiêu chíđánh giá đi vào những lĩnh vực chính:- Những điều kiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức rèn luyệnhọc viên nhƣ: tổ chức, biên chế , văn bản quy định và những điều kiện về bãitập, thao trƣờng...- Hoạt động về công tác Đảng, công tác chính trị: tổ chức Đảng, tổchức Đoàn Thanh niên và các tổ chức quần chúng khác tham gia vào công tácquản lý học viên. Công tác phát triển Đảng trong đối tƣợng học viên là mộttrong những điều kiện quan trong để tổ chức rèn luyện, và nâng cao chấtlƣợng đào tạo.- Phân loại, đánh giá học viên về phẩm chất đạo đức cũng nhƣ kết quảhọc tập từng tháng, từng học kỳ và năm học, là căn cứ để nhận xét về phẩmchất đạo đức, năng lực chuyên môn cho học viên tốt nghiệp, là cơ sở giúp cácđơn vị sử dụng lao động tiếp tục theo dõi, bồi dƣỡng và đánh giá chính xácchất lƣợng cán bộ sau này. 137- Hoàn chỉnh hệ thống quản lý từ cấp Trƣờng xuống tới Hệ, Khối vàlớp, bảo đảm tổ chức hoạt động khoa học, hợp lý và bao gồm những cán bộ cóphẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, có năng lực chỉ huy lãnh đạo, có kiến thứcvề tâm lý quản lý và nắm chắc các nguyên tắc quản lý. Cán bộ quản lý hocviên thực sự phải là những ngƣời thầy về lĩnh vực rèn luyện, là tấm gƣơngsáng cho học viên noi theo.3.3.4. Quản lý chất lƣợng đầu ra3.3.4.1. Quản lý công tác kiểm tra, đánh giáa. Tổ chức nhận thức về kiểm tra, đánh giáQuán triệt rộng rãi cho cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn Trƣờng,tạo sự thống nhất trong nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kiểmtra, đánh giá trong bảo đảm chất lƣợng đào tạo theo quan điểm QLCLTT,đồng thời nắm chắc các nguyên tắc, hình thức, phƣơng pháp tổ chức kiểm tra,đánh giá, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ của mỗi thành viên trong tổchức trong thực hiện nhiệm vụ.b. Xác định mục đích của kiểm tra, đánh giá- Đối với học viên: Tuyển chọn và phân loại đúng năng lực và trình độcủa đầu vào (đánh giá đầu vào). Đánh giá điều kiện học viên lên lớp, lƣu ban,ngừng học, đánh giá kết quả gia tăng về kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, thái độnghề nghiệp và mức độ hình thành nhân cách của học viên tốt nghiệp (đánhgiá đầu ra).- Đối với giảng viên và cán bộ quản lý: Nắm chắc kết quả học tập vàrèn luyện của học viên. Tiếp nhận thông tin phản hồi làm cơ sở điều chỉnhmục tiêu, nội dung chƣơng trình, cải tiến phƣơng pháp, tăng cƣờng cơ sở vậtchất, thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo.c. Yêu cầu trong kiểm tra, đánh giáKiểm tra, đánh giá trong quá trình đào tạo ngoại ngữ, yêu cầu ngƣờithầy luôn có thái độ khách quan, công bằng và trung thực, tránh những địnhkiến chủ quan. Mục đích của kiểm tra là phát hiện những sai sót, khiếm 138khuyết về kiến thức để có biện pháp bổ sung cho học viên. Kiểm tra, đánh giáthƣờng xuyên và hệ thống sẽ giúp thầy nắm chắc kiến thức ngoại ngữ củatừng học viên và trình độ chung của lớp, hình thành thái độ nghiêm túc chohọc viên trong học tập.Kiểm tra, đánh giá có đúng chất lƣợng đào tạo hay không phụ thuộcvào mục tiêu chất lƣợng của học phần, môn học và khóa học đã đƣợc xâydựng trƣớc đó. Khi xây dựng chƣơng trình, ngƣời quản lý phải lƣợng hóađƣợc khối lƣợng kiến thức cần đạt đựơc khi kết thúc.Kiểm tra, đánh giá phải đƣợc tổ chức thống nhất trong toàn Trƣờng vềthời gian cũng nhƣ cách thức, nội dung đánh giá. Tùy thuộc vào đặc thù từngngôn ngữ, môn học có thể có những cách thức kiểm tra, đánh giá khác nhau.Nhà trƣờng định hƣớng các khoa tiếp tục hoàn chỉnh ngân hàng đề thi để đƣavào sử dụng.d. Xây dựng nguyên tắc kiểm tra, đánh giáNhững nguyên tắc chính của quá trình kiểm tra, đánh giá phù hợp vớimục tiêu đào tạo; bảo đảm tính khách quan, công bằng, tính thống nhất giữađánh giá và tự đánh giá. Trong giáo dục-đào tạo, kiểm tra, đánh giá đƣợc coinhƣ phƣơng thức thúc đấy sự phát triển và hoàn thiện không ngừng nhằm đạtmục tiêu và là công cụ đo lƣờng chất lƣợng đầu ra của mỗi bài học, mỗi họcphần, mỗi môn học và cả quá trình đào tạo.e. Xác định nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá- Đánh giá thực trạng kiến thức ngôn ngữ, kỹ năng, kỹ xảo và năng lựcgiao tiếp bằng ngoại ngữ của học viên.- Đánh giá hiệu quả phƣơng pháp giảng dạy và việc sử dụng trang thiếtbị vào dạy học ngoại ngữ.- Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, mức độ phù hợp của nội dungchƣơng trình, nhằm bố sung kiến thức thiếu hụt của học viên đƣợc phát hiện sau 139kiểm tra. Điều chỉnh mục tiêu, nội dung chƣơng trình đào tạo, cải tiến phƣơngpháp giảng dạy, phƣơng pháp học và tự học, tự nghiên cứu của học viên.Kiểm tra, đánh giá chính xác về chất lƣợng dạy học ở mỗi thời điểm, ởmỗi bộ môn sẽ là cơ sở để tự điều chỉnh và cải tiến liên tục trong quá trìnhđào tạo nhằm đạt mục tiêu đã định. Trong quản lý chất lƣợng theo quan điểmQLCLTT, kiểm tra, đánh giá luôn là công cụ quan trọng hỗ trợ quá trình cảitiến từng bƣớc, cải tiến thƣờng xuyên hƣớng đạt mục tiêu chất lƣợng đào tạo.f. Tổ chức hình thức kiểm tra, đánh giáCông tác kiểm tra, đánh giá đƣợc thống nhất về hình thức tổ chức vànội dung trong quá trình đào tạo. Kiểm tra, đánh giá đào tạo ngoại ngữ cónhững đặc thù riêng, do vậy cần thực hiện bằng hình thức kiểm tra trắcnghiệm, tự luận và vấn đáp, trong đó tập trung cho hình thức trắc nghiệm vàvấn đáp. Chƣơng trình kiểm tra đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, kiểm tra địnhkỳ và kiểm tra kết thúc và bằng các phƣơng pháp: kiểm tra trực tiếp, kiểm trathăm dò và kiểm tra theo chuẩn.- Kiểm tra trực tiếp: Giảng viên và cán bộ quản lý kiểm tra thƣờngxuyên vở ghi chép, vở bài tập và nội dung tự học của học viên, có thể yêu cầuhọc viên tự kiểm tra lẫn nhau, hoặc học viên tự kiểm tra, đánh giá kết quả họctập của riêng mình.- Kiểm tra thăm do, đánh giá kết quả: Thực hiện trên tất cả các kỹ năngnghe, nói, đọc, viết có thể thực hiện bằng vấn đáp hoặc viết. Hình thức thi vấnđáp có thể thực hiện bằng cách nói và đọc theo các chủ đề, trả lời theo nộidung hoặc tình huống để kiểm tra kiến thức ngôn ngữ của học viên cũng nhƣkhả năng giao tiếp. Hình thức thi viết có thể thực hiện bằng trắc nghiệm đểkiểm tra độ rộng về kiến thức, có thể bằng phƣơng pháp tự luận để kiểm trađộ sâu về kiến thức của học viên.- Kiểm tra theo chuẩn: Các khoa, tổ bộ môn phải xây dựng mục tiêuchất lƣợng, chuẩn yêu cầu đạt đƣợc về kiến thức ngoại ngữ, kiến thức vănhóa, văn học hay năng lực giao tiếp cho từng kỹ năng, từng học phần, từng 140môn học. Chuẩn đào tạo ngoại ngữ là tập hợp các tiêu chí định tính và địnhlƣợng, là mốc mà ngƣời dạy và ngƣời học cần hƣớng tới. Tổ chức ra đề thi vàkiểm tra phải sát với nội dung và mục tiêu đào tạo, kết quả đƣợc đối chiếu vớichuẩn đã xây dựng và điều chỉnh quá trình đào tạo.- Kiểm tra bằng phiếu thăm dò: Sau mỗi bài học, môn học, giảng viênxây dựng phiếu thăm dò để khảo sát ý kiến của học viên về chất lƣợng nộidung, phƣơng pháp giảng dạy, kết quả thu đƣợc.Kiểm tra, đánh giá trong đào tạo ngoại ngữ phải đƣợc xem xét để đánhgiá một cách toàn diện trên các lĩnh vực ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, khả năngdịch ngƣợc, dịch xuôi, các kỹ năng thực hành tiếng nhƣ nghe, nói, đọc, viết vànhững kiến thức thu đƣợc của học viên về văn hóa, văn học, đất nƣớc và conngƣời của nƣớc bản ngữ.g. Xây dựng nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượngNội dung kiểm tra, đánh giá đƣợc tiến hành trên toàn bộ các hoạt độnggiáo dục và đào tạo. Do điều kiện nghiên cứu, đề tài luận án chỉ tập trung tổchức đánh giá một số thành tố chính của mô hình đào tạo.- Đánh giá nội dung chương trình.Đánh giá sự đáp ứng của nội dung chƣơng trình đào tạo đối với mụctiêu đào tạo của nhà trƣờng, sự phù hợp với điều kiện môi trƣờng sƣ phạmquân sự, môi trƣờng ngoại ngữ, thực trạng đội ngũ giảng viên, đặc thù họcviên quân sự. Việc đánh giá nội dung chƣơng trình đƣợc xem xét trên 2 mặt,tính hiện đại của xu thế hội nhập quốc tế và mức độ phù hợp của giáo trình,tài liệu giảng dạy với mục tiêu đào tạo. Trên cơ sở đó đề xuất đổi mới nộidung chƣơng trình, hoàn thiện giáo trình tài liệu.- Đánh giá phương pháp giảng dạy.Tập trung đánh giá phƣơng pháp sƣ phạm về sự phù hợp với mục tiêuđào tạo của nhà trƣờng, với nhu cầu hình thành nhân cách nghề nghiệp củahọc viên. Nhằm nâng cao khả năng thực hành tiếng, kỹ năng dịch và kiến thức 141văn hóa, văn học. Đánh giá phƣơng pháp giúp kịp thời điều chỉnh cải tiếnphƣơng pháp theo định hƣớng dạy học tích cực.- Đánh giá các điều kiện bảo đảm.Căn cứ vào giải pháp về điều kiện bảo đảm, thƣờng xuyên và định kỳtổ chức đánh giá mức độ và hiệu quả của điều kiện cơ sở vật chất nhƣ giáotrình tài liệu, trang thiết bị dạy học: phòng luyện âm, phòng multi, thiết bịnghe nhìn, thƣ viện chuyên ngành…. Trên cơ sở đánh giá tiếp tục tổ chức cácđiều kiện bảo đảm nhằm đạt mục tiêu chất lƣợng đã xây dựng.- Đánh giá học viên.Đánh giá học viên là đánh giá kết quả sản phẩm của giáo dục. Trongđánh giá chất lƣợng ngƣời học có nhiều mặt để xem xét nhƣ: học lực, hạnhkiểm hay trí lực, tâm lực, thể lực … tập trung đánh giá chất lƣợng học viêntrên các khía cạnh: Kiến thức, kỹ năng và thái độ.- Đánh giá giảng viên.Thông thƣờng Nhà trƣờng tổ chức đánh giá giảng viên qua bình bầu,thi đua khen thƣởng hoặc tổ chức thi giảng viên dạy giỏi hàng năm. Việc đánhgiá giảng viên chính xác và công bằng sẽ tạo động lực cho sự phát triển. Songsong với việc đánh giá theo thống kê chất lƣợng đội ngũ có thể tổ chức đánhgiá qua phiếu thăm dò học viên trong quá trình giảng dạy và đồng nghiệptrong tổ chức dự giờ. Nội dung đánh giá tập trung vào năng lực ngôn ngữ,năng lực sƣ phạm, thái độ trong kiểm tra đánh giá, thái độ ứng xử, quan hệvới học viên.Một phƣơng pháp khác là đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp, đây là nộidung đánh giá rất chính xác. Dựa vào hệ thống chuẩn, ngƣời giáo viên có thểtự đánh giá mình đã đạt chuẩn hay chƣa, nhà trƣờng tự đánh giá đƣợc chấtlƣợng đội ngũ của mình và các cơ quan chuyên môn đánh giá đƣợc chất lƣợngđội ngũ của nhà trƣờng. Hiện nay ĐHNNQS chƣa xây dựng đƣợc chuẩn đánh 142giá chất lƣợng đội ngũ, nội dung này cần có sự đầu tƣ của một chƣơng trìnhnghiên cứu khác.- Đánh giá kết quả hoạt động dạy học.Căn cứ vào mục đích, yêu cầu, hình thức và nội dung kiểm tra, đánhgiá, việc đánh giá chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ đối với đối tƣợng đào tạoSQNNQS tập trung vào các hình thức kiểm tra thƣờng xuyên, đột xuất và địnhkỳ (học kỳ, năm học). Các khâu chuẩn bị cho đánh giá đƣợc chuẩn bị nghiêmtúc nhƣ tổ chức ôn thi, ra đề thi, coi thi, chấm thi, công khai và bảo quản kếtquả thi. Những hình thức thi, kiểm tra phải đƣợc lựa chọn phù hợp, đối với cáckỹ năng nghe, đọc cần tăng cƣờng thi trắc nghiệm, kỹ năng nói tăng cƣờngphỏng vấn, đối thoại và kỹ năng viết tăng cƣờng tự luận.Nội dung thi, kiểm tra đối với năm thứ nhất, thứ hai tập trung đánh giácác kỹ năng thực hành tiếng, nhƣ khả năng phát âm, khả năng nghe và phánđoán, khối lƣợng từ vựng, kiến thƣc ngữ pháp và tập trung đánh giá khả nănggiao tiếp thông thƣờng. Đối với năm thứ ba và thứ tƣ ngoài đánh giá các kỹnăng thực hành tiếng cao hơn ở các mức độ xử lý tình huống giao tiếp, tậptrung đánh giá khả năng dịch thuật, kiến thức ngôn ngữ, kiến thức văn hóa,thuật ngữ quân sự và năng lực sƣ phạm của học viên.3.3.4.2. Quản lý công tác thông tin phản hồiTrong quản lý nói chung thông tin phản hồi sẽ là kênh thông tin ngƣợc,có thể ví nhƣ những tĩnh mạch trong cơ thể đƣa máu về tim. Thông tin ngƣợcsẽ nối khâu đầu ra với quá trình đào tạo và khâu đầu vào, nối các thành viêncủa hệ thống với ngƣời quản lý. Nhờ có thông tin phản hồi ngƣời quản lý nắmchắc đƣợc đối tƣợng quản lý, môi trƣờng quản lý, hiệu quả của quyết địnhquản lý để điều chỉnh quá trình quản lý đạt mục tiêu.a. Xác định mục đíchNắm chắc nhu cầu của các đối tƣơng khách hàng (học viên, giảng viên,gia đình, các đơn vị trong toàn quân) và kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa 143học của nhà trƣờng. Kịp thời điều chỉnh, cải tiến quá trình đào tạo nhằm đạtmục tiêu chất lƣợng, đáp ứng nhu cầu khách hàng.b. Yêu cầuTổ chức phản hồi kịp thời, nội dung thông tin bảo đảm chính xác,khách quan, trung thực trên tất cả các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nghiên cứukhoa học, điều kiện bảo đảm...c. Nội dung- Xây dựng quy trình và phƣơng thức thu thập và xử lý thông tin phản hồi.- Thiết lập và phân cấp hệ thống thu thập và xử lý thông tin phản hồi.- Tổ chức đánh giá, phân tích và xử lý thông tin kịp thời.- Xây dựng ngân hàng thông tin phản hồi phục vụ cải tiến chất lƣợng.d. Tổ chức thực hiện- Xây dựng ban chuyên trách thu thập thông tin phản hồi trong Hộiđồng Bảo đảm chất lƣợng cấp trƣờng và cấp khoa.- Thu thập thông tin từ học viên: Cấp trƣờng tổ chức thông tin định kỳhàng năm, cấp khoa làm từng học kỳ, cấp bộ môn làm theo học phần và giáoviên làm thƣờng xuyên cho từng bài giảng. Tập trung vào nội dung chƣơngtrình, phƣơng pháp giảng dạy, thái độ trách nhiệm của giảng viên, cán bộquản lý, những điều kiện phục vụ cho học tập. Hình thức bằng phiếu hỏi, hòmthƣ góp ý, sổ góp ý, lập đƣờng dây nóng và đối thoại trực tiếp...- Thu thập thông tin từ giáo viên, cán bộ quản lý: Cấp trƣờng và cấpkhoa tổ chức tiếp nhận thông tin phản hồi từ giảng viên, cán bộ quản lý saumỗi học kỳ và năm học. Hình thức bằng phiếu hỏi và đối thoại trực tiếp,đƣờng dây nóng...- Thu thập thông tin từ các đơn vị trong toàn quân: Hàng năm Nhàtrƣờng tổ chức hội nghị khách hàng nhân các dịp tổng kết năm học. Xây dựnghệ thống phiếu hỏi, nội dung xoay quanh chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng 144qua đánh giá của các cơ quan đơn vị trong toàn quân về chất lƣợng học viêntốt nghiệp (xem phụ lục 7).Ngoài ra nhà trƣờng duy trì kênh thông tin với những học viên đã tốtnghiệp, định kỳ tổ chức xin ý kiến đánh giá về mục tiêu, nội dung, chƣơngtrình, phƣơng pháp giảng dạy và công tác quản lý chất lƣợng.Hình 3.3. Sơ đồ triển khai nhóm giải phápĐIỀU KIỆN QLCLTTĐẦU VÀOQUÁ TRÌNHĐẦU RAĐÁNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH, CẢI TIẾN3.4. Xin ý kiến chuyên gia về mô hình và các giải pháp triển khai mô hìnhĐể kiểm tra tính đúng đắn, tính khả thi và tính thực tiễn của mô hình vànhóm giải pháp, sau khi thực hiện xong nội dung chƣơng 3, tác giả đã tổ chứcxin ý kiến chuyên gia bằng hội nghị và hệ thống phiếu hỏi (xem phụ lục 3).Thành phần hội nghị bao gồm 45 ngƣời trong đó có 30 giáo viên (Ban chủ nhiệmkhoa, tổ trưởng bộ môn của các khoa ngoại ngữ) và 15 cán bộ quản lý (chuyênviên của cục Nhà trường - BQP, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường).Tác giả trình bày những cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất mô hình,các yếu tố của mô hình và nội dung của từng nhóm giải pháp, chủ động nêuvấn đề thảo luận và giải quyết những vấn đề của các chuyên gia đặt ra.Tại Hội nghị các chuyên gia đã cho ý kiến về sự cần thiết hoặc khôngcần thiết đối với việc xây dựng mô hình QLCLĐT theo quan điểm QLCLTTtại ĐHNNQS và tính cấp thiết, tính thực tiễn và tính khả thi của các giải pháp 1459triển khai mô hình. Tổng cộng có 12 ý kiến đóng góp và 45 đánh giá quaphiếu khảo sát.Nội dung ý kiến đóng góp và đánh giá qua phiếu khảo sát đều khẳngđịnh việc đề xuất mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo theo quan điểmQLCLTT là cần thiết trong điều kiện hiện nay của Nhà trƣờng, đặc biệt trongxu thế chuẩn hoá về chất lƣợng của hệ thống các trƣờng đại học nói chung, vàhệ thống các trƣờng quân sự nói riêng (xem bảng 3.1.).Bảng 3.1. Kết quả khảo sát về mô hình QLCLĐT theo quan điểm QLCLTTNội dung đánh giáCần thiếtXây dựng mô hình QLCLĐT theo quan điểm45Kh. cần thiếtQLCLTTT tại ĐHNNQSThảo luận về các giải pháp triển khai mô hình, các ý kiến đều thốngnhất việc chia các giải pháp thành 4 nhóm là phù hợp, việc đặt thứ tự từngnhóm giải pháp là lô-gíc, các giải pháp đã bao quát toàn bộ nội dung các lĩnhvực quản lý chất lƣợng đào tạo, phù hợp với quan điểm QLCLTT là: nângcao chất lượng đào tạo của cả hệ thống bằng các giải pháp quản lý, cải tiến,điều chỉnh chất lượng liên tục ở mọi khâu, mọi lúc và mọi nơi, hướng tới thỏamãn nhu cầu các đối tượng khách hàng.Kết quả ý kiến đóng góp tại hội nghị và qua phiếu khảo sát, 100 % đạibiểu đều đánh giá việc đề xuất các giải pháp triển khai mô hình là cấp thiếtnhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo tại ĐHNNQS trong điều kiện hiện nay. Vềtính thực tiễn và tính khả thi của các giải pháp có ý kiến còn phân vân về cácyếu tố khách quan tác động tới công tác quản lý, nhƣng đại đa số các đại biểuđều nhất trí đánh giá các giải pháp đề xuất đều có tính thực tiễn và tính khả thi(xem bảng 3.2). 146Bảng 3.2. Kết quả khảo sát về các giải pháp triển khai mô hìnhSốTTNội dung giải phápTính cấpTính thựcTínhthiếttiễnkhả thi%%%AXây dựng điều kiện quản lý1Nâng cao nhận thức về quan điểm QLCLTT10088932Xây dựng bộ máy và cơ chế QLCLTT10093933Xây dựng bộ công cụ quản lý chất lƣợng10093884Xây dựng chính sách chất lƣợng10091885Xây dựng kế hoạch chất lƣợng10088916Xây dựng quy trình cải tiến chất lƣợng1008888BQuản lý chất lượng đầu vào7Quản lý mục tiêu chất lƣợng đào tạo10088868Quản lý nội dung chƣơng trình đào tạo10097959Quản lý công tác tuyển sinh100938810Quản lý đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý1009510011Quản lý điều kiện bảo đảm1009395CQuản lý chất lượng quá trình đào tạo12Quản lý quá trình dạy học100889113Quản lý quá trình học tập và rèn luyện của học viên1009393DQuản lý chất lượng đầu ra14Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá100889115Quản lý công tác thông tin phản hồi1008480 147Kết luận chƣơng 3Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của chƣơng 1 và chƣơng 2, chƣơng 3của luận án tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản sau:Thứ nhất, đề xuất đƣợc những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng môhình: nguyên tắc đồng bộ, thực tiễn, chất lƣợng-hiệu qủa, khách quan, kế thừa-phát triển và nguyên tắc khả thi.Thứ hai, xây dựng đƣợc mô hình QLCLĐT tại ĐHNNQS theo quanđiểm QLCLTT, bằng cách tiếp cận xu thế quản lý chất lƣợng tiến tiến(QLCLTT) và tận dụng những thế mạnh của môi trƣờng sƣ phạm quân sự.Thứ ba, xuất phát từ quan điểm toàn diện, luận án thiết lập đƣợc cácnhóm thành tố của mô hình và đề xuất đƣợc các giải pháp triển khai, bao hàmhoạt động quản lý hầu hết các thành tố hình thành chất lƣợng của mô hình(thầy, trò, điều kiện, mục tiêu, nội dung, phương pháp...) trên mọi lĩnh vực(dạy học, nghiên cứu khoa học và rèn luyện học viên) và ở mọi thời điểm(đầu vào, quá trình đào tạo và đầu ra).Thứ tư, kết quả tổ chức xin ý kiến chuyên gia đã khẳng định sự cầnthiết phải xây dựng mô hình QLCLĐT theo quan điểm mô hình QLCLTT vàtính cấp thiết, tính thực tiễn, tính khả thi của các giải pháp triển khai mô hìnhtrong nâng cao chất lƣợng đào tạo tại ĐHNNQS. 148CHƢƠNG 4KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC GIẢI PHÁP4.1. Tổ chức thử nghiệm4.1.1. Mục đích thử nghiệmKết quả nghiên cứu của luận án là xây dựng đƣợc mô hình QLCLĐTtheo quan điểm QLCLTT tại ĐHNNQS và đề xuất 4 nhóm giải pháp triểnkhai mô hình. Nội dung các nhóm giải pháp đề cập hầu hết các lĩnh vực quảnlý chất lƣợng đào tạo trong cả 3 quá trình: đầu vào - quá trình đào tạo - đầu ra.Căn cứ vào điều kiện thực tế và phạm vi nghiên cứu của luận án chúng tôikhông thể tổ chức thử nghiệm cho tất cả các giải pháp, mà chỉ tập trung làmthử nghiệm 3 giải pháp nằm ở 3 nhóm giải pháp khác nhau và chỉ tổ chức thửnghiệm sƣ phạm tại khoa tiếng Pháp với mục đích kiểm tra tính đúng đắn,tính thực tiễn và tính khả thi của mô hình và nhóm giải pháp đề xuất.4.1.2. Nội dung thử nghiệmNội dung thử nghiệm tiến hành trên 3 giải pháp trong hệ thống nhómcác giải pháp (xem phụ lục số 10):1- Quản lý xây dựng kế hoạch chất lƣợng.2- Quản lý quá trình dạy học.3- Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá.4.1.3. Phạm vi và đối tƣợng thử nghiệmTổ chức thử nghiệm ở 4 lớp trong 2 khóa năm thứ hai và năm thứ bacủa khoa tiếng Pháp. Đối tƣợng là hai lớp năm thứ ba: lớp 3P1 và 3P2 mỗilớp gồm 18 học viên, đƣợc gọi là nhóm 1 (trong đó 3P1 là lớp đối chứng và3P2 là lớp thử nghiệm). Hai lớp năm thứ hai: lớp 4P1 và 4P2 mỗi lớp gồm 20học viên đƣợc gọi là nhóm 2. (trong đó 4P1 là lớp đối chứng và 4P2 là lớpthử nghiệm). Các lớp đối chứng và lớp thử nghiệm có cùng chƣơng trình,cùng thời gian và cùng mục tiêu đào tạo. Học viên trong cùng khóa có chất 149lƣợng đầu vào giống nhau nhƣ: cùng độ tuổi, cùng thi đầu vào và có điểm đầuvào tƣơng đƣơng. Giảng viên tham gia giảng dạy đồng thời cả hai lớp đốichứng và thử nghiệm. Chế độ quản lý giờ học và tự học giống nhau, tham giasinh hoạt và rèn luyện trong cùng khối tiếng Pháp của Hệ quản lý học viênquân sự. Đây là những điều kiện thuận lợi để tổ chức đánh giá thử nghiệm.Thử nghiệm chỉ tập trung vào những môn ngoại ngữ, kết quả thửnghiệm đƣợc đánh giá dựa trên kết quả điểm của môn học tiếng Pháp.4.1.4. Thời gian thử nghiệmThời gian thử nghiệm đƣợc tiến hành trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1là học kỳ II năm học 2006-2007 (từ tháng 2/2007 đến tháng 6/2007) và giaiđoạn 2 là học kỳ I năm học 2007-2008, (từ tháng 9/2007 đến tháng 1/ 2008).4.1.5. Lực lƣợng tham gia thử nghiệmBao gồm toàn bộ giảng viên khoa tiếng Pháp, cán bộ quản lý Hệ họcviên quân sự, cán bộ quản lý Phòng Đào tạo và Phòng Khoa học công nghệmôi trƣờng và 76 học viên của năm thứ 2 và thứ 3 khoa tiếng Pháp.4.1.6. Phƣơng pháp thử nghiệm- Tổ chức giữ nguyên công tác quản lý đào tạo đối với 2 lớp đối chứnglà 3P1 và 4P1. Tác động 3 giải pháp thử nghiệm vào 2 lớp 3P2 và 4P2. Kếtquả học tập sau thử nghiệm và ý kiến đánh giá qua phiếu hỏi sẽ là cơ sở đểđánh giá và so sánh kết quả giữa các lớp đối chứng và các lớp thử nghiệm.4.2. Xây dựng quy trình thử nghiệmQuy trình thử nghiệm bao gồm 3 bƣớc cơ bản:- Bƣớc 1: Chuẩn bị thử nghiệma - Xây dựng kế hoạch thử nghiệm báo cáo Ban giám hiệu Nhà trƣờngxin phép tổ chức thử nghiệm tại khoa tiếng Pháp.b - Tổ chức hội nghị với cán bộ quản lý, giảng viên khoa tiếng pháp,cán bộ quản lý hệ quản lý học viên quân sự và 76 học viên của 4 lớp, giớithiệu nội dung thử nghiệm, vai trò tầm quan trọng của mô hình quản lý chất 150lƣợng đào tạo theo quan điểm QLCLTT đối với việc nâng cao chất lƣợng đàotạo của Khoa và Trƣờng. Trình bày mục đích, yêu cầu, nội dung chi tiếtnhững giải pháp thử nghiệm, phƣơng pháp tiến hành và kết quả cần đạt đƣợc.c - Tổ chức biên soạn tài liệu hƣớng dẫn cán bộ quản lý và giảng viênthực hiện thử nghiệm, thiết kế mẫu nội dung quản lý từng giải pháp thử nghiệm.d - Tổ chức hiệp đồng tiến hành thử nghiệm giữa cán bộ và giảng viênkhoa tiếng Pháp với cán bộ quản lý .e - Xây dựng thang đánh giá chuẩn: Thang đánh giá các tiêu chí đƣợcsử dụng theo thang điểm 10 và đƣợc phân thành 5 mức độ khác nhau:- Xuất sắc: đạt điểm từ 9 tới 10- Giỏi: đạt điểm từ 8 tới cận 9.- khá: đạt điểm từ 7 tới cận 8.- Trung bình: đạt điểm từ 5 đến cận 7.- Không đạt: đạt điểm dƣới 5.f - Khảo sát đánh giá chất lƣợng ban đầu của 4 lớp học viên trƣớc khilàm thử nghiệm:Bảng 4.1. Phân loại chất lƣợng theo điểm học tập ngoại ngữ học kỳ Inăm học 2006-2007 ( Trước thử nghiệm - TN).Kết quảđiểm HTNhóm 1Nhóm 23P1-ĐC3P2-TN4P1-ĐC4P2-TNN=18N=18N=20N=20100002000030000411015446564565 151765568222391110100000TB.cộng6,386,336,36,25Bảng 4.2. Phân phối tần suất kết quả điểm ngoại ngữ học kỳ Inăm học 2006-2007 ( Trước TN).Mứcđộ đánhgiáSTTNhóm 1Nhóm 2Lớp 3P1- ĐCLớp 3P2-TNLớp 4P1-ĐCLớp 4P2-TNN=18N=18N=20N=20SL%SL%SL%SL%1Xuất sắc15,515,515,0002Giỏi211,0211,0210,0315,03Khá633,0528,0525,0630,04Tr.bình845,0950,01260,01050,0Kh.đạt15,515,50015,05¬Biểu đồ 4.1. So sánh chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ của các lớp học kỳ Inăm học 2006-2007 (trƣớc TN).6050403P13P24P14P23020100K.§¹tTrung b×nhKh¸GiáiXuÊt s¾c 152g- Tính toán về định lƣợngSau khi kết thúc thử nghiệm tác giả sử dụng các tham số nhƣ : điểmtrung bình cộng , độ lệch chuẩn, phƣơng sai và đại lƣợng kiểm định để đánh giákết quả thử nghiệm. Cách tính các tham số đƣợc áp dụng các công thức sau:nxiX=SSx=iY=n2x n (x=ii x) 2n 1 n ( x  x)iTrong đó :Sy =2in 1t = ( x - y. ).2 nxSy =ii[31, tr.22]n n (yii y) 2n 1 n (yiis y) 2n 1nS x2  S y2[31,tr.30][31, tr.30][31, tr.63]- x là điểm trung bình cộng của lớp thử nghiệm- y là trung bình cộng của lớp đối chứng- n i là số học viên có cùng điểm số x i và y i- x i là giá trị điểm x i- y i là giá trị điểm y i- n là tổng số học viên- S2 là phƣơng sai- S là độ chênh lệch chuẩn- t là đại lƣợng kiểm địnhh- Tổ chức xin ý kiến thăm dò sau thử nghiệmTác giả tổ chức xin ý kiến các giảng viên, cán bộ quản lý và học viênđánh giá kết quả thử nghiệm của các lớp đối chứng và các lớp thực nghiệmbằng hệ thống phiếu hỏi.- Bƣớc 2: Tiến hành thử nghiệmCụ thể hóa 3 giải pháp thử nghiệm và tổ chức tác động sƣ phạm vàocác lớp thử nghiệm trong 2 học kỳ (xem phụ lục số 10). 153- Bƣớc 3: Tổng hợp kết quả thử nghiệmTổng hợp kết quả điểm ngoại ngữ của các lớp đối chứng và các lớp thửnghiệm: kết quả trƣớc khi tổ chức thử nghiệm (học kỳ I năm học 2006-2007),kết quả giai đoạn 1 (học kỳ II năm học 2006-2007) và giai đoạn 2 (học kỳ Inăm học 2007-2008). So sánh, đối chiếu và kết luận.4.3. Phân tích kết quả thử nghiệm4.3.1. Phân tích kết quả về mặt định lƣợngTừ kết quả tổ chức thử nghiệm, việc phân tích kết quả về định lƣợngđƣợc chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 (học kỳ II năm học 2006-2007) vàgiai đoạn 2 (học kỳ I năm học 2007-2008).4.3.1.1. Tổng hợp và phân tích kết quả thử nghiệm giai đoạn 1Bảng 4.3. Thống kê kết quả điểm ngoại ngữ giai đoạn 1(học kỳ II năm học 2006-2007).Kết quảđiểmNhóm 1Nhóm 23P1-ĐCN=183P2-TNN=184P1-ĐCN=204P2-TNN=2000000100002000030000410005326365454768688232491111TB Cộng6.396.836.356.80 154Bảng 4.4. Phân phối tần suất kết quả điểm ngoại ngữ giai đoạn 1(học kỳ II năm học 2006-2007).STTMức độđánh giáNhóm 1Lớp 3P1-ĐCNhóm 2Lớp 3P2-TNLớp 4P1-ĐCLớp 4P2-TNN=18N=20N=20N=18SL%SL%SL%SL%1X.sắc15,515,515,015,02Giỏi211,0316,5210,0420,03Khá633,5844,5630,0840,04Tr. bình844,5633,51155,0735,05Kh.đạt15,5000000Biểu đồ 4.2. So sánh mức độ tiến bộ trong học tập ngoại ngữ giai đoạn 1(học kỳ II năm học 2006-2007).6050403P13P2304P1204P2100Kh«ng ®¹tTrung b×nhKh¸GiáiXuÊt s¾cNhận xét kết quả thử nghiệm giai đoạn 1:Căn cứ vào kết quả đánh giá chất lƣợng đào tạo trƣớc khi thử nghiệmtrong bảng: 4.1 ;4.2, biểu đồ: 4.1 (học kỳ I năm học 2006-2007- trước TN) vàkết quả thử nghiệm giai đoạn 1- (học kỳ II năm học 2006-2007) bằng các 155bảng: 4.3 ; 4.4 và biểu đồ : 4.2, mức độ tiến bộ của học viên có thể đƣợc đánhgiá cụ thể nhƣ sau:- Nhóm 1: So sánh tỷ lệ kết quả điểm giữa lớp TN - 3P2 và lớp ĐC-3P1.+ Điểm trung bình cộng so với trƣớc thử nghiệm: Lớp TN đã tăng 0,5(từ 6.33 lên 6.83), còn lớp ĐC chỉ tăng 0,01 (từ 6.38 lên 6.39).+ Sự tiến bộ về kết quả điểm của học viên: lớp TN- 3P2, tỷ lệ điểm họcviên không đạt yêu cầu không còn, so với trƣớc TN (5,5 %); tỷ lệ trung bình(33,5 %) so với trƣớc TN (5o %); tỷ lệ khá (44,5 %) so với trƣớc TN (28 %);tỷ lệ giỏi (16,5 %) so với trƣớc TN (11 %); tỷ lệ xuất sắc giữ nguyên (5,5 %).Đối với lớp ĐC- 3P1, tỷ lệ về học lực so với trƣớc TN hầu nhƣ không thayđổi.- Nhóm 2: So sánh tỷ lệ kết quả điểm giữa lớp TN-4P2 và lớp ĐC-4P1.+ Điểm trung bình cộng so với trƣớc thử nghiệm, lớp TN đã tăng 0,55điểm (từ 6.25 lên 6.80), còn lớp ĐC tăng 0,05 (từ 6.3 lên 6.35).+ Sự tiến bộ về kết quả điểm của học viên qua thử nghiệm giai đoạn 1:Lớp TN-4P2, tỷ lệ không đạt không còn, trƣớc TN (5 %); tỷ lệ trung bình(35 %) so với trƣớc TN (50 %); tỷ lệ khá (40 %) so với trƣớc TN (30 %); tỷ lệgiỏi (20 %) so với trƣớc TN (15 %); tỷ lệ xuất sắc (5 %) so với trƣớc TN(0%). Lớp ĐC-4P1, tỷ lệ trung bình (55 %) so với trƣớc TN (60 %); tỷ lệ khá(30 %) so với trƣớc (25 %); tỷ lệ giỏi (10 %) giữ nguyên và tỷ lệ xuất sắc(5%) giữ nguyên nhƣ trƣớc khi thử nghiệm.Kết quả sau thử nghiệm giai đoạn 1 so sánh với kết quả trƣớc thử nghiệm,các lớp thử nghiệm 3P2 và 4P2 đều có tỷ lệ điểm khá, giỏi và xuất sắc tăngnhiều hơn so với hai lớp đối chứng 3P1 và 4P1. Điều đó khẳng định trong giaiđoạn 1 của thử nghiệm việc tăng cƣờng các giải pháp quản lý đã nâng cao chấtlƣợng đào tạo đáng kể đối với các lớp TN. 1564.3.1.2. Tổng hợp và phân tích kết quả thử nghiệm giai đoạn 2Bảng 4.5. Thống kê kết quả điểm ngoại ngữ giai đoạn 2(học kỳ I năm học 2007-2008).Nhóm 1Nhóm 2Điểm số3P1-ĐCN=183P2-TNN=184P1-ĐCN=204P2-TNN=2000000100002000030000400005515164263767688262691212100000TB Cộng6.457.306.407.25Bảng 4.6. Phân phối tần suất kết quả điểm ngoại ngữ giai đoạn 2(học kỳ I năm học 2007-2008).Nhóm 1STTMức độđánhgiáLớp3P1- ĐCN=18Nhóm 2Lớp 3P2-TNN=18Lớp 4P1-ĐCN=20Lớp 4P2-TNN=20SL%SL%SL%SL%1X.sắc15,5211,015210,02Giỏi211,0633,5210630,03Khá633,5738,5630840,04Tr bình950,0317,01155420,05Kh.đạt00000000 157Biểu đồ 4.3. So sánh mức độ tiến bộ của học viên trong các lớptrong giai đoạn 2 (học kỳ I năm học 2007-2008).6050403P1303P24P1204P2100Kh«ng ®¹t Trungb×nhKh¸GiáiXuÊt s¾cNhận xét kết quả thử nghiệm giai đoạn 2:Căn cứ vào kết quả khảo sát chất lƣợng đào tạo trƣớc khi thử nghiệmqua các bảng: 4.1, 4.2 và biểu đồ 4.1 (học kỳ I năm học 2006-2007) và kết quảthử nghiệm giai đoạn 2 (học kỳ I năm học 2007-2008) qua các bảng: 4.5, 4.6và biểu đồ 4.3, so sánh mức độ tiến bộ của học viên trong các lớp TN với cáclớp ĐC trong giai đoạn 2 đƣợc đánh giá nhƣ sau:- Nhóm 1: So sánh tỷ lệ kết quả điểm giữa lớp TN - 3P2 với lớp ĐC-3P1:+ Điểm trung bình cộng so với trƣớc thử nghiệm: Lớp TN đã tăng 0,97(từ 6.33 lên 7,3), còn lớp ĐC chỉ tăng 0,07 (từ 6.38 lên 6.45).+ Sự tiến bộ về kết quả điểm của học viên: lớp TN- 3P2, tỷ lệ điểm họcviên không đạt yêu cầu không còn, so với trƣớc TN (5,5 %); tỷ lệ trung bình(17 %) so với trƣớc TN (50 %); tỷ lệ khá (38,5 %) so với trƣớc TN (28 %); tỷlệ giỏi ( 33,5 %) so với trƣớc TN (11 %); tỷ lệ xuất sắc (11 %) so với trƣớcTN (5,5 %). Đối với lớp ĐC- 3P1, tỷ lệ không đạt không còn, so với trƣớc TN(5,5 %); tỷ lệ trung bình (50 %) so với trƣớc TN (45 %); tỷ lệ khá (33,5 %) so 158với trƣớc TN (33 %); tỷ lệ giỏi (11 %) và tỷ lệ xuất sắc (5,5 %) giữ nguyênnhƣ trƣớc khi TN.- Nhóm 2: So sánh tỷ lệ kết quả điểm giữa lớp TN-4P2 và lớp ĐC-4P1+ Điểm trung bình cộng so với trƣớc thử nghiệm, lớp TN đã tăng 1điểm (từ 6.25 lên 7.25), còn lớp ĐC tăng 0,1 (từ 6.3 lên 6.4).+ Sự tiến bộ về kết quả điểm của học viên qua thử nghiệm: Lớp TN4P2, tỷ lệ không đạt không còn, trƣớc TN (5 %); tỷ lệ trung bình (20 %) sovới trƣớc TN (50 %); tỷ lệ khá (40 %) so với trƣớc TN (30 %); tỷ lệ giỏi (30%) so với trƣớc TN (15 %); tỷ lệ xuất sắc (10 %) so với trƣớc TN (0 %). LớpĐC-4P1, tỷ lệ không đạt không có ( trƣớc TN không có); tỷ lệ trung bình (55%) so với trƣớc TN (60 %); tỷ lệ khá (30 %) so với trƣớc TN (25 %); tỷ lệgiỏi (10 %) và tỷ lệ xuất sắc (5 %) giữ nguyên so với trƣớc TN.4.3.1.3. Tổng hợp kết quả học tập của các lớp trong 3 giai đoạnĐể đánh giá khách quan về mặt định lƣợng chúng tôi đã lập các bảng sosánh kết quả học tập của các lớp thử nghiệm và đối chứng trong cả 3 giaiđoạn trƣớc thử nghiệm, giai đoạn 1 và giai đoạn 2.Bảng 4.7. So sánh kết quả điểm ngoại ngữ của 3 giai đoạn thử nghiệm(trước thử nghiệm-TTN; Giai đoạn 1- GĐ.1; Giai đoạn 2- GĐ.2)3P1-ĐCĐIỂM3P2-TN4P1-ĐC4P2-TNTTNGĐ. 1GĐ.2TTNGĐ.1GĐ.2TTNGĐ.1GĐ.2TNNGĐ.1GĐ.241101000001005435421665531645454265654376665875666888222236222346911111211101TBC6.38 6.396.456.33 6.837.306.30 6.356.406.25 6.8027.25 159Bảng 4.8. So sánh tần suất kết quả điểm của 3 giai đoạn thử nghiệmLớpT.gian3P1- ĐC TrƣớcTNN=18G.Đoạn 13P2- TNN=18K.Đạt T.bìnhkháGiỏiX.sắcĐiểmTBCộng5,545,033,011,05,56.385,544,533,511,05,56.39G.Đoạn 2050,033,511,05,56.40Trước TN5,550,028,011,05,56.33G.Đoạn 1033,544,516,55,56.83G.Đoạn 20017,060,038,525,033,510,011,05,07.30055,030,010,05,06.35G.Đoạn 2055,030,010,05,06.40Trước TN5,050,030,015,006.25G.Đoạn 1035,040,020,05,06.80G.Đoạn 2020,040,030,010,07.254P1- ĐC Trƣớc TNN=20G.Đoạn 14P2- TNN=20Số % học viên đạt mức độ học tập6.30Căn cứ vào bảng: 4.7 và 4.8 có thể dễ dàng nhận thấy chất lƣợng đàotạo của các lớp TN đã tăng đáng kể. Tỷ lệ điểm không đạt và trung bình đãgiảm rất nhiều, thay vào đó là tỷ lệ điểm khá, giỏi đã tăng theo từng giai đoạn.Trong khi đó chất lƣợng đào tạo của các lớp ĐC cũng có tăng, nhƣng tỷ lệtăng không đáng kể.Căn cứ vào nội dung thử nghiệm của hai giai đoạn và kết quả các thamsố trong các bảng chúng tôi nhận thấy điểm trung bình cộng của các lớp thửnghiệm trong cả hai giai đoạn đều cao hơn điểm trung bình cộng của các lớpđối chứng. Điều đó cho phép đánh giá kết quả thử nghiệm các giải pháp trongcác giai đoạn là có ý nghĩa. Để khẳng định kết quả nghiên cứu thực sự có ýnghĩa hay do ngẫu nhiên, chúng tôi đã tiếp tục tính toán đại lƣợng kiểm định( t ) giữa kết quả giai đoạn 2 với kết quả trƣớc TN của 2 nhóm thử nghiệm vớigiả thuyết H 1 là “ sự khác nhau của điểm trung bình cộng của các nhóm thửnghiệm là không có ý nghĩa ”. 1604.3.1.4. Tính toán đại lượng kiểm địnhBảng 4.9. Bảng phân phối các tham số đặc trƣng về điểm kết quả thử nghiệmNhóm Lớp s.lƣợngCác tham số đặc trƣngNi3P1ĐCy15462118yy1-y(y1-y)25 6.45 1.4560.4570.5581.5592.552,100,200,302,406.50xx1-x(x1-x)25 7.30 2,3061,3070,3080,7091,705,291,690,900,492,89ni(y1-y)210,50.801,804,806.50S2ySy1,44 1.21ni3P2TNx11276218Niy156621204P1ĐCy5 6.46789y1-y1,400,400,601,602,60(y1-y)21,960,160,362,566,67ni(x1-x)25,293,380,632,945,78ni(y1-y)29,800,962,165,126,67S2 xSx1,06 1,24S 2 y Sy1,31,14S2xSx2Ni4P2TN¬20x113862xx1-x5 7,25 2,2561,2570,2580,7591,75(x1-x)25,061,560.060,563.06ni(x1-x)25,064,680,483,366,121,03 1,01 161Đại lƣợng kiểm định ( t ) đƣợc tính theo công thức: t = ( x  y) .Nhóm 1:181,44  1,06t = (7,3 – 6,45 ) .t = 0,85. 2,69 ;nsx 2  y 2 xkết quả : t = 2,29Tra bảng t  k (Bảng phân phối student), ta có t  k nằm ở giữa 1,98 và2,00 (với  = 0,05). Nhƣ vậy t = 2,29 > t  k = 2,00, điều đó cho thấy sựkhác nhau giữa điểm trung bình cộng giữa nhóm thử nghiệm 1 của 2 lớp 3P1và 3P2 là có ý nghĩa.Nhóm 2:t = ( 7,25 – 6,4 ) .t = 0,85 . 2,93;201,30  1,03Kết quả: t = 2,49Tƣơng tự trong bảng t  k ta có t  k nằm ở giữa 1,98 và 2,00 (với  =0,05). Nhƣ vậy t = 2,49 > t  k = 2,00, điều đó cho thấy sự khác nhau giữa điểmtrung bình cộng giữa nhóm thử nghiệm 2 của lớp 4P1 và 4P2 là có ý nghĩa.Tổng hợp kết quả tính toán đại lƣợng kiểm định (t) của cả 2 nhóm đềucó t > t  k (với  = 0,05), nhƣ vậy sự khác nhau giữa điểm trung bình cộngcủa các lớp TN và các lớp ĐC của cả 2 nhóm thử nghiệm là đều có ý nghĩa.Điều đó bác bỏ giả thuyết H 1 . Nhƣ vậy khẳng định việc tác động bằng cácgiải pháp quản lý chất lƣợng vào 2 lớp TN 3P2 và 4P2 là có tác dụng.4.3.2. Phân tích kết quả đánh giá thƣ̉ nghiêṃ qua phiếu thăm dòNgoài đánh giá về mặt định lƣợng, chúng tôi đã tổ chức xây dựng phiếuthăm dò ý kiến cán bộ, giảng viên và hoc viên tham gia thử nghiệm đánh giávề kết quả thử nghiệm. Đối tƣợng xin ý kiến là 70 ngƣời trong đó có 12 cánbộ quản lý, 20 giảng viên khoa Pháp và 38 học viên trong 2 lớp thử nghiệm.Nội dung phiếu xin ý kiến giảng viên, cán bộ quản lý gồm có 26 mục và xin ý 162kiến học viên gồm 19 mục về sự tiến bộ của học viên, những thay đổi tích cựccủa giảng viên và cán bộ quản lý sau thử nghiệm.Bảng 4.10. Đánh giá kết quả thử nghiệm qua phiếu thăm dò cán bộ, giảng viên( đánh giá của 32 giảng viên, cán bộ quản lý )Thang điểm đánh giá :- Rất đồng ý:5 điểm- Không đồng ý: 2 điểm- Đồng ý:4 điểm- Phản đố :1 điểm- Rất phản đối:0 điểm- Không đồng ý, không phản đối: 3 điểmSNội dungTTĐiểm / %5%4%3%0AĐối với học viên các lớp thử nghiệm1Kết quả học tập đƣợc cải thiện đáng kể2268,71031,302Xác định đƣợc mục tiêu học tập1237,51650,043Tích cực chủ động tham gia vào bài giảng2062,51237,504Xây dựng đƣợc kế hoạch tự học1443,81443,8412,45Tự đánh giá đƣợc kết quả học tập1546,81443,839,46Khả năng nghe và nói đƣợc tăng đáng kể2578,0722,0007Sáng tạo, chủ động trong học tập2165,6825,039,48Cởi mở, thoải mái trong học tập2372,0928,0009Thƣờng xuyên điều chỉnh phƣơng pháp học tập1237,51650,0412,5B12,50Đối với giảng viên10Nhận thức tốt về quan điểm QLCLTT1856,21443,80011Xác dịnh đƣợc mục tiêu bài giảng, môn học1650,01443,826,212Cải tiến PP dạy học theo hƣớng tích cực1031,21650,0618,81543,81340,7412,513Tăng cƣờng sử dụng phƣơng tiện trong giảngdạy14Năng lực sƣ phạm và ngoại ngữ đƣợc cải thiện1959,41031,239,415Nắm chắc kết quả học tập của học viên2062,51237,50016Nghiêm túc trong ra đề thi, coi thi và chấm thi1031,22268,80017Thƣờng xuyên xin ý kiến học viên sau giờ giảng2165,61134,40018Cởi mở, gắn bó thân thiết với học viên1959,41340,600 16319CGiúp đỡ học viên phƣơng pháp học ngoại ngữ1856,21134,439,4Đối với cán bộ quản lý20Nhận thức tốt về quan điểm QLCLTT1134,42062,513,121Đánh giá đƣợc mức độ tiến bộ của học viên1031,21959,439,422Nắm chắc kết quả đào tạo1237,51753,139,423Nắm chắc chất lƣợng giảng viên1443,81650,026,224Cải thiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo1340,61546,9412,525Thƣờng xuyên tổ chức lấy ý kiến GV và HV825,02165,639,426Thƣờng xuyên điều chỉnh quá trình quản lý1031,21959,439,4* Bảng không lập kết quả điểm 2, điểm 1 và điểm 0, do không có đánh giá ở mức này.Bảng 4.11. Đánh giá kết quả thử nghiệm qua phiếu thăm dò học viên(đánh giá của 38 học viên )Thang điểm đánh giá:- Rất đồng ý:5 điểm- Không đồng ý: 2 điểm- Đồng ý:4 điểm- Phản đối:1 điểm- Rất phản đối:0 điểm- Không đồng ý, không phản đối: 3 điểmSNội dungTTĐiểm / %5%4%3%AĐối với học viên các lớp thử nghiệm1Kết quả học tập đƣợc cải thiện đáng kể2258,01642,0002Xác định đƣợc mục tiêu học tập1642,01950,038,03Tích cực chủ động tham gia vào bài giảng1539,51950,0410,54Xây dựng đƣợc kế hoạch tự học1231,62155,2513,25Tự đánh giá đƣợc kết quả học tập1231,62052,6615,86Khả năng nghe và nói đƣợc tăng đáng kể2052,61847,407Sáng tạo, chủ động trong học tập1744,751744,7548Cởi mở, thoải mái trong học tập1539,52360,501642,11847,4410,51436,81950,0513,2B910010,50Đối với giảng viênCải tiến PP dạy học theo hƣớng tích cựcTăng cƣờng sử dụng phƣơng tiện trong giảngdạy 16411Năng lực sƣ phạm và ngoại ngữ đƣợc cải thiện1026,32873,70012Nắm chắc kết quả học tập của học viên1231,62668,40013Nghiêm túc trong coi thi và chấm thi2565,81334,20014Thƣờng xuyên xin ý kiến học viên sau giờ giảng2052,61847,40015Cởi mở, gắn bó thân thiết với học viên1950,01950,00016Giúp đỡ học viên phƣơng pháp học ngoại ngữ1334,22052,6513,2923,752565,75410,5CĐối với cán bộ quản lý17Nắm chắc kết quả đào tạo18Tăng cƣờng cơ sở vật chất cho đào tạo1539,51642,0718,519Thƣờng xuyên tổ chức lấy ý kiến học viên1642,01847,5410,5* Bảng không lập kết quả điểm 2, điểm1 và điểm 0, do không có đánh giá ở mức này.Kết quả đánh giá của giảng viên, cán bộ quản lý và học viên đều khẳng địnhcán bộ, giảng viên, học viên đều có nhận thức tốt về quan điểm QLCLTT.Học viên đã xác định đƣợc mục tiêu học tập, có nhiều tiến bộ đặc biệt khảnăng nghe và nói, vui vẻ, thoải mái, tích cực chủ động tham gia vào bài giảng,xây dựng đƣợc kế hoạch tự học và thƣờng xuyên cải tiến phƣơng pháp họcngoại ngữ.Giảng viên đã xác định đƣợc mục tiêu bài giảng, tích cực chủ động tiếp cậnphƣơng pháp dạy học tích cực, tổ chức ra đề, coi thi và chấm thi nghiêm túc,tích cực sử dụng phƣơng tiện trong giảng dạy, thƣờng xuyên xin ý kiến họcviên sau giờ giảng, chủ động thay đổi phƣơng pháp giảng dạy và đã cải thiệnđƣợc năng lực sƣ phạm và năng lực ngôn ngữ.Cán bộ quản lý nắm chắc đƣợc kết quả đào, chất lƣợng giảng viên và họcviên, thƣờng xuyên tổ chức xin ý kiến học viên, giảng và điều chỉnh quản lýquá trình đào tạo. 165Kết luận chƣơng 4Khẳng định tính đúng đắn về giả thuyết khoa học của luận án, tác giảđã tiến hành thử nghiệm 3 giải pháp quản lý tại Khoa tiếng Pháp. Kết quả thửnghiệm đƣợc đánh giá nhƣ sau:Thứ nhất, quá trình thử nghiệm đƣợc tiến hành hợp lý, chặt chẽ và khoahọc trong quá trình đào tạo bình thƣờng của khoa tiếng Pháp. Nội dung thửnghiệm không làm ảnh hƣởng đến quá trình đào tạo chung của Khoa và đãđóng góp tích cực vào nâng cao chất lƣợng đào tạo của các lớp đƣợc thửnghiệm bằng những kết quả cụ thể, làm thay đổi tƣ duy, phong cách của cánbộ quản lý, thay đổi phƣơng pháp giảng dạy của giảng viên và thay đổi nhậnthức, phƣơng pháp học và tự học của học viên.Thứ hai, thử nghiệm đƣợc thực hiện trong phạm vi không rộng và nộidung không dàn trải, nhƣng qua kết quả về mặt định lƣợng và ý kiến quaphiếu thăm dò giảng viên, cán bộ quản lý, học viên và thực tế của quá trìnhquản lý có thể khẳng định tính đúng đắn về giả thuyết khoa học của luận án.Thứ ba, kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn để đềxuất việc áp dụng mô hình QLCLĐT theo quan điểm QLCLTT và nhóm giảipháp triển khai mô hình nhằm tƣ̀ng bƣớc nâng cao chất lƣợng đào tạoSQNNQS tại ĐHNNQS. 166KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ1. Kết luậnNguồn nhân lực chất lƣợng cao là tài nguyên, là sức mạnh của mỗiquốc gia trong phát triể n, xây dƣ̣ng đấ t nƣớc và đă ̣c biê ̣t trong hợp tác và cạnhtranh của chiến lƣợc toàn cầu hóa. Nguyên nhân trên đã buộc mỗi nƣớc tậptrung đầu tƣ cho giáo dục, trọng điểm là giáo dục đại học. Việt Nam khôngphải là trƣờng hợp ngoại lệ, chất lƣợng đào tạo đại học đã trở thành vấn đềnóng và nhạy cảm của toàn xã hội. Thực tế trên đặt ra cho các trƣờng đại họcViệt Nam nói chung, các trƣờng đại học quân sự nói riêng, trong đó cóĐHNNQS cần nghiên cứu, nhanh chóng tìm đƣợc những giải pháp quản lýthích hợp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo.Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và đặc thù môi trƣờng sƣ phạm quân sự,tác giả đã chọn nội dung nghiên cứu xây dựng mô hình QLCLĐT theo quanđiểm QLCLTT tại ĐHNNQS nhằm từng bƣớc nâng cao chất lƣợng đào tạođội ngũ SQNNQS, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lƣợng cao của BQP.Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi rút ra những kết luận cơ bản sau:Thứ nhất, về lý luận, Luận án đã xây dựng đƣợc cơ sở lý luận dựa trênnhững khái niệm về chất lƣợng, quản lý chất lƣợng đào tạo, mô hình, mô hìnhquản lý chất lƣợng đào tạo, những đặc điểm của mô hình QLCLTT và nhữnglý do áp dụng quan điểm QLCLTT vào quản lý CLGDĐH. Trên cơ sở đóđịnh hƣớng nghiên cứu xây dựng mô hình QLCLĐT tại ĐHNNQS theo quanđiểm quản lý chất lƣợng tiên tiến của mô hình QLCLTT.Thứ hai, về kinh nghiệm quốc tế, luận án đề cập những kinh nghiệmbảo đảm chất lƣợng đào tạo đại học và bảo đảm chất lƣợng đào tạo ngoại ngữở một số nƣớc. Kinh nghiệm quốc tế là cơ sở thực tiễn để tham khảo xâydựng mô hình bảo đảm chất lƣợng đào tạo tại ĐHNNQS. 167Thứ ba, về thực tiễn, luận án đánh giá thực trạng công tác quản lý chấtlƣợng đào tạo của ĐHNNQS bằng cách tiếp cận quan điểm QLCLTT, nhƣđánh giá công tác quản lý chất lƣợng đầu vào - quá trình đào tạo - đầu ra vàđề cập những đặc thù của môi trƣờng sƣ phạm quân sự. Đây là cơ sở thực tiễnđể xây dựng mô hình và đề xuất các giải pháp triển khai phù hợp với điềukiện của Nhà trƣờng.Thứ tư, về kết quả nghiên cứu, Luận án đã xây dựng đƣợc mô hìnhquản lý chất lƣợng đào tạo bằng thiết lập các nhóm thành tố mô hình: đầu vào- quá trình đào tạo - đầu ra - môi trường sư phạm quân sự và đề xuất 4 nhómgiải pháp triển khai mô hình tƣơng ứng tác động vào các thành tố nhằm khôngngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo của Nhà trƣờng.Các giải pháp bao quát hầu hết công tác quản lý chất lƣợng đào tạo củaNhà trƣờng và định hƣớng theo quan điểm QLCLTT: cải tiến liên tục, nângcao chất lƣợng toàn diện ở mọi lúc (đầu vào - quá trình - đầu ra), mọi nơi (từvị trí của hiệu trưởng tới học viên) trên mọi lĩnh vực (dạy học, nghiên cứukhoa học, rèn luyện học viên) hƣớng tới bảo đảm chất lƣợng đầu ra (chấtlượng SQNNQS) đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lƣợng cao của BQP.Thứ năm, về kết quả thử nghiệm, kết quả thử nghiệm một số giải phápqua đánh giá về định lƣợng (kết quả thống kê toán học) về định tính (kết quảphiếu thăm dò) khẳng định tính đúng đắn về giả thuyết khoa học của Luận án.Thứ sáu, về đóng góp của đề tài, kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ bổsung cho lý luận về mô hiǹ h quản lý chất lƣợng đào tạo đa ̣i ho ̣c tiếp cận theoquan điểm quản lý chất lƣợng tiên tiến, sẽ từng bƣớc nâng cao chất lƣợng đàotạo đội ngũ SQNNQS đóng góp xây dựng nguồn nhân lực chất lƣợng cao choBQP, và sẽ góp phầ n làm phong phú thêm cho mô hình quản lý chất lƣợngđào tạo mang đặc thù môi trƣờng sƣ phạm quân sƣ̣ của hệ thống Nhà trƣờngQuân đội.Từ kết quả nghiên cứu của Luận án, có thể khẳng định việc xây dựngmô hình quản lý chất lƣợng đào tạo theo quan điểm QLCLTT là cần thiết và 168các giải pháp triển khai mô hình đều có tính khoa học, tính thực tiễn và tínhkhả thi cao trong điều kiện môi trƣờng sƣ phạm quân sự của ĐHNNQS.2. Khuyến nghị- Đối với ĐHNNQS:+ Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học viên nhận thức đúng về vai trò,tầm quan trọng, quy luật khách quan của việc áp dụng QLCLTT vào quản lýchất lƣợng đào tạo tại Trƣờng. Mọi thành viên trong Trƣờng đều tham gia vàoquản lý chất lƣợng đào tạo bằng xác định tốt nhiệm vụ, tự cải tiến, điều chỉnhvà chịu trách nhiệm về chất lƣợng công việc của cá nhân trƣớc tổ chức.+ Tổ chức áp dụng mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo và nhóm giảipháp triển khai mô hình trong thời gian gần nhất. Hình thành hệ thống quản lýchất lƣợng, xây dựng bộ máy quản lý, cơ chế hoạt động và các điều kiện quảnlý chất lƣợng đào tạo phù hợp với quan điểm QLCLTT. Xây dựng chính sáchchất lƣợng, kế hoạch chất lƣợng, hệ thống tiêu chí chuẩn đánh giá chất lƣợng,hoàn thiện chức trách nhiệm vụ cho các tổ chức và cá nhân và đầu tƣ cơ sởvật chất đáp ứng cho nhu cầu đào tạo.+ Xây dựng mối quan hệ thông tin nhiều chiều với học viên đang học,học viên đã tốt nghiệp, các đơn vị sử dụng học viên tốt nghiệp, thƣờng xuyêntổ chức xin ý kiến bằng phiếu hỏi, hòm thƣ góp ý, hội nghị sơ kết, tổng kết,hoặc hội nghị khách hàng đánh giá về chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng.- Đối với Bộ Quốc phòng:+ Tạo những điều kiện về cơ sở pháp lý, nguồn nhân lực cũng nhƣ cơsở vật chất, tài chính cho Trƣờng tổ chức áp dụng mô hình quản lý chất lƣợngđào tạo theo quan điểm QLCLTT. 169+ Chỉ đạo các cơ quan quân sự địa phƣơng, các cơ quan chức năng củaBộ, các đơn vị trong toàn quân tổ chức nâng cao chất lƣợng tuyển sinh “đầuvào ” và xây dựng quy chế tổ chức đánh giá định kỳ chất lƣợng “ đầu ra ”.+ Sau khi tổ chức áp dụng tại ĐHNNQS, có thể tổ chức rút kinhnghiệm để các học viện, nhà trƣờng trong toàn quân tham khảo.DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ1. Vũ Xuân Hồng - Đồng tác giả (2001), Hoàn thiện chương trình đàotạo ngoại ngữ và phương pháp tổ chức dạy học ngoại ngữ trong nhà trườngQuân đội - Đề tài NCKH cấp ngành, HVKHQS, Bộ Quốc phòng.2. Vũ Xuân Hồng (2004), "Quản lý học viên quân sự học tại các trƣờngngoài quân đội, thực trạng và giải pháp ", Tạp chí Nhà trường Quân đội, (1),tháng 1&2/2004, tr.17-20.3. Vũ Xuân Hồng (2007), "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạyhọc ngoại ngữ", Tạp chí Nhà trường Quân đội, (4), tháng 7&8/2007, tr.23-2427.4. Vũ Xuân Hồng - Chủ biên (2008), Nghiên cứu xây dựng hệ thốngchuẩn đánh giá các kỹ năng thực hành tiếng Pháp dành cho đào tạo cử nhânngoại ngữ quân sự - Đề tài NCKH cấp ngành, HVKHQS, Bộ Quốc phòng.5. Vũ Xuân Hồng (2009), "Áp dụng mô hình Quản lý Chất lƣợng Tổngthể (TQM) vào quản lý chất lƣợng đào tạo trong các trƣờng đại học quân sự ",Tạp chí Giáo dục, (213), kỳ 1 (5/2009), tr.7-10.6. Vũ Xuân Hồng (2009), "Xây dựng khung chuẩn đánh giá năng lựcthực hành tiếng nhằm nâng cao chất lƣợng đào đạo ngoại ngữ bậc đại học ", Tạpchí Giáo dục, (219), kỳ 1(8/2009), tr.35-37. 170DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOA-Tài liệu tiếng Việt.1. Ban Khoa giáo Trung ƣơng (2002), Giáo dục và đào tạo trong thờikỳ đổi mới, chủ trương, thực hiện, đánh giá, Nxb chính trị Quốc gia, Hà Nội.2. Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1999),Khoa học tổ chức và quản lý - một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Thốngkê, Hà Nội.3. Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Phạm ĐỗNhật Tiến (2007), Cẩm nang quản lý nhà trường, Nxb chính trị Quốc gia, Hà Nội.4. Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Đắc Hƣng (2004), Giáo dục Việt Namhướng tới tương lai, vấn đề và giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.5. Đặng Quốc Bảo (2004), “ Quản lý nhân tố có ý nghĩa then chốt đảmbảo chất lƣợng giáo dục và sứ mạng của Khoa Sƣ phạm (ĐHQGHN) pháttriển lý luận Quản lý giáo dục ”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học chất lượng giáodục và vấn đề đào tạo giáo viên, Khoa Sƣ phạm-ĐHQGHN, Hà Nội.6. Lê Khánh Bằng, Nguyễn Văn Tƣ (2006), Phương pháp tự học vàhướng dẫn tự học ngoại ngữ có chất lượng và hiệu quả, Nxb Đại học Sƣphạm, Hà Nội.7. Nguyễn Thị Ngọc Bích (2004), “Ứng dụng phƣơng thức quản lý chấtlƣợng tổng thể -TQM vào đào tạo giáo viên dạy hiệu quả” , Kỷ yếu Hội thảoKhoa học chất lượng giáo dục và vấn đề đào tạo giáo viên, Khoa Sƣ phạmĐHQGHN, Hà Nội. 1718. Vƣơng Nhật Bình (2000), Đảm bảo chất lƣợng trong giáo dục đạihọc : kinh nghiệm một số nƣớc , Kỷ yếu Hội thảo Đảm bảo chất lượng tronggiáo dục đại học Việt Nam, UNESCO-Bộ GD&ĐT, Đà Lạt.9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2000), Đảm bảo chất lượng trong giáo dụcViệt Nam, Viện Nghiên cứu và Phát triển giáo dục, Đà Lạt.10. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2004), Chương trình khung giáo dục đạihọc, khối ngành ngoại ngữ, Bộ GD&ĐT, Hà Nội.11. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Đề án đổi mới giáo dục đại họcViệt Nam, giai đoạn 2006-2020, Bộ GD&ĐT, Hà Nội.12. Bộ Quốc phòng (2002), Dự thảo chiến lược phát triển giáo dục vàđào tạo trong QĐNDVN, Cục Nhà trƣờng, Hà Nội.13. Bộ Quốc phòng (2000), Điều lệ Nhà trường Quân đội Nhân dânViệt Nam, Cục nhà trƣờng, Hà Nội.14 . Bộ Quốc phòng (2003), Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ QĐNDVN,BQP, Hà Nội.15. Bộ Tổng Tham mƣu (2004), Những văn bản chủ yếu về công tácgiáo dục đào tạo trong các nhà trường, Nxb QĐND, Hà Nội.16. Bộ Tổng Tham mƣu (2005), Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng vàđiều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo đại học trong hệ thống Nhà trườngQuân đội, Cục Nhà trƣờng, Hà Nội.17. Bộ Tổng Tham mƣu (2005), Một số văn bản mới về giáo dục-đàotạo và khoa học-công nghệ, Cục Nhà trƣờng, Hà Nội.18. Lê Thạc Cán (1991), Những sự tìm kiếm mô hình giáo dục đại họcthế kỷ 21, Hà Nội.19. Nguyễn Hữu Châu (2006), Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượnggiáo dục và đánh giá chất lượng giáo dục- Đề tài cấp Nhà nƣớc, Viện Chiếnlƣợc và Chƣơng trình giáo dục, Hà Nội. 17220. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2006), Những cơ sở khoahọc và quản lý giáo dục- Giáo trình giảng dạy cao học-Khoa Sƣ phạmĐHQGHN, Hà Nội.21. Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 (2001), Nxb Giáo dục,Hà Nội.22. Chính phủ nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2005),Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt đế án: “ Xây dựng,nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn2005-2010”,Hà Nội.23. Chính phủ nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2001),Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt “ Chiến lược phát triển giáodục 2001-2010 ”, Hà Nội.24. Chính phủ nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2005),Nghị quyết về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giaiđoạn 2006-2020, Hà Nội.25. Chính phủ nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2004), Báocáo về tình hình giáo dục trình Quốc hội (bản thảo), Hà Nội.26. Chính phủ nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2007), Đềán dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân (bản thảo), ViệnChiến lƣợc và Chƣơng trình giáo dục, Hà Nội.27. Nguyễn Đức Chính (1996), “ Phƣơng hƣớng cơ bản của cải tiếnquy trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ theo quan điểm lấy học sinh làm trungtâm ”, Tạp chí ngoại ngữ, 1996(1), Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia HàNội.28. Nguyễn Đức Chính (2002), Kiểm định chất lượng trong giáo dụcđại học, Nxb ĐHQGHN, Hà Nội.29. Nguyễn Đức Chính (1997), Chiến lược dạy và học ngoại ngữ xuyênsuốt các bậc học, ĐHQGHN, Hà Nội. 17330. Nguyễn Đức Chính, Lê Đức Ngọc, Nguyễn Phƣơng Nga (2000),“ Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lƣợng đào tạo dùng cho cáctrƣờng đại học Việt Nam ”, Kỷ yếu Hội thảo Đảm bảo chất lượng trong giáodục đại học việt Nam, UNESCO-Bộ GD&ĐT, Đà Lạt.31. Hoàng Chúng (1998), Phương pháp thống kê toán học trong khoahọc giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội.32. Nguyễn Quốc Cừ (2000), Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM& ISO 9000, Nxb KH&KT, Hà Nội.33. Ngô Doãn Đãi (2001), “ Đa dạng hóa phƣơng pháp giảng dạy đểnâng cao chất lƣợng đào tạo ”, Kỷ yếu hội thảo phương pháp giảng dạy tạiHải Phòng, tháng 2/2001.34. Đại học Quốc gia Hà Nội (2001), Tổng quan về tình hình kiểm địnhchất lượng giáo dục đại học thế giới, Trung tâm ĐBCLĐT và NCPTGDĐHQGHN, Hà Nội.35. Đại học Quốc gia Hà Nội (2001), Tổng quan chung về đảm bảo vàkiểm định chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học, Trung tâm ĐBCLĐT vàNCPTGD-ĐHQGHN, Hà Nội.36. Đại học Quốc gia Hà Nội- Khoa Sƣ phạm (2003), giáo dục đại họcTập tài liệu bồi dưỡng dùng cho các lớp giáo dục đại học và nghiệp vụ sưphạm đại học, Khoa Sƣ phạm, Hà Nội.37. Vũ Cao Đàm (1996), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NxbKhoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.38. Đảng Cộng sản Việt Nam, (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toànquốc lần thứ IX, Nxb chính trị Quốc gia, Hà Nội.39. Đảng Cộng sản Việt Nam, (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toànquốc lần thứ X, Nxb chính trị Quốc gia, Hà Nội. 17440. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Nghị quyết Hội nghị Trung ươnglần thứ 2, khóa 8 về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạotrong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.41. Đảng Cộng sản Việt Nam ((2002), Kết luận Hội nghị Trung ương 6(khóa IX) về giáo dục-đào tạo, khoa học - công nghệ và tổ chức cán bộ, Hà Nội.42. Đảng ủy Quân sự Trung ƣơng (1994), Nghị quyết 93/ĐUQSTW về tiếptục đổi mới công tác đào tạo cán bộ , xây dựng nhà trường chính quy, Hà Nội.43. Đảng ủy Quân sự Trung ƣơng (1998), Nghị quyết 94/ĐUQSTW vềxây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trong thời kỳ mới, Hà Nội.44. Trần Khánh Đức (2001), Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn bảođảm chất lượng đào tạo đại học và trung học chuyên nghiệp, Viện Nghiêncứu Phát triển giáo dục, Hà Nội.45. Trần Khánh Đức (2002), Giáo dục kỹ thuật - nghề nghiệp và pháttriển nguồn nhân lực, Nxb Giáo dục, Hà Nội.46. Trần Khánh Đức (2004), Quản lý và kiểm định chất lượng đào tạonhân lực theo ISO và TQM, Nxb Giáo dục, HàNội.47. Đặng Xuân Hải (2001), “ISO- 9000 với việc bảo đảm chất lƣợng giáodục đại học ”, Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 1-2001.48. Đặng Xuân Hải (2001), “ Bài giảng về chuyên đề quản lý chất lƣợnggiáo dục đào tạo ”, Tập tài liệu giảng dạy, Trƣờng CBQLGD-ĐT, Hà Nội.49. Đặng Xuân Hải - Đỗ Công Vịnh (2002), “ Một số giải pháp chủ yếuvề quản lý chất lƣợng đào tạo đại học ở nƣớc ta hiện nay ”, Tạp chí giáo dục, số40-2002.50. Nguyễn Thanh Hải (2005), Một số biện pháp quản lý chất lượngđào tạo của khoa quản lý doanh nghiệp tại Trường Đại học Dân lập quản lývà kinh doanh Hà Nội- Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục, Khoa Sƣ phạmĐHQGHN, Hà Nội. 17551. Vũ Ngọc Hải (2003), “ Các mô hình về quản lý giáo dục ”, Tạp chíphát triển giáo dục, số 6- 2003.52.Vũ Ngọc Hải, Trần Khánh Đức (2003), Hệ thống giáo dục hiện đạitrong những năm đầu thế kỷ 21, Nxb Giáo dục, Hà Nội.53. Vũ Ngọc Hải (2005), “ Xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại vàchất lƣợng ”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 1- 2005.54. Vũ Ngọc Hải, Đặng Bá Lãm, Trần Khánh Đức(2007), Giáo dụcViệt Nam đổi mới và phát triển hiện đại hóa, Nxb Giáo dục, Hà Nội.55. Bùi Hiền (1997), Phương pháp hiện đại dạy- học ngoại ngữ, NxbĐHQGHN, Hà Nội.56. Bùi Hiền (2008), “ Những vấn đề giáo dục ngoại ngữ trong quátrình hội nhập ”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phương pháp dạy-học ngoại ngữ,Học viện Kỹ thuật Quân sự, Hà Nội.57. Bùi Hiền (2001), Từ Điển giáo dục học, Nxb Từ điển Bách khoa,Hà Nội.58. Trần Bá Hoành (1995), “ Đánh giá trong giáo dục ”, Tài liệu bồidưỡng kiến thức, kỹ năng đánh giá cho sinh viên các trường đại học và caođẳng sư phạm, ĐHSPHN, Hà Nội.59. Học viện Chính trị Quân sự (2000), Nâng cao chất lượng giáo dụcđào tạo đại học ở HVCTQS hiện nay, Nxb QĐND, Hà Nội.60. Học viện Chính trị Quân sự (2002), Nâng cao chất lượng kiểm trađánh giá kết quả học tập các môn KHXH&NV của HVCTQS hiện nay, Đề tàikhoa học cấp học viện, Hà Nội.61. Học viện Khoa học Quân sự (2001), Hoàn thiện chương trình đàotạo ngoại ngữ và phương pháp tổ chức dạy học ngoại ngữ trong nhà trườngQuân đội ( Đề tài cấp ngành, chủ nhiệm đề tài Đinh Văn Tiếp), Hà Nội.62. Học viện Khoa học Quân sự (2007), Lịch sử Học viện Khoa họcQuân sự, HVKHQS, Hà Nội. 17663. Học viện Khoa học Quân sự (2005), Kỷ yếu hội thảo phương phápdạy học ngoại ngữ, ĐHNNQS, Hà Nội.64. Học viện Kỹ thuật Quân sự (2007), Kỷ yếu hội thảo phương phápdạy-học ngoại ngữ, Hà Nội.65. Vũ Xuân Hồng (2001), Những biện pháp tổ chức và phát triểnchương trình đào tạo ngoại ngữ cho sĩ quan cấp phân đội trong Nhà trườngQuân đội, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý và tổ chức công tác văn hóavà giáo dục, Trƣờng ĐHSP II- Trƣờng Cán bộ Quản lý Giáo dục và đào tạoTrung ƣơng, Hà Nội.66. Phạm Quang Huân (2007), “ Quản lý quá trình dạy học ở trƣờngphổ thông theo tiếp cận quản lý chất lƣợng tổng thể - TQM”, Tạp chí Khoahọc Giáo dục, 2007(25), Hà Nội.67. Đặng Thành Hƣng (2004) “Một số cách tiếp cận trong đánh giá chấtlƣợng giáo dục”, Tạp chí Giáo dục, số 92- 2004.68. Phạm Văn Kha (2000), “Ứng dụng mô hình quản lý chất lƣợng ISO9000 trong quản lý đào tạo đại học ở Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo Quốc gia Chiến lược phát triển giáo dục thế kỷ 21- kinh nghiệm các quốc gia, Tập1.69. Lê Viết khuyến, Lâm Quang Thiệp (2008), “ Chƣơng trình và quytrình đào tạo đại học ”, Tài liệu tập huấn cán bộ quản lý đào tạo các trườngđại học cao đẳng, Học viện Quản lý giáo dục, Hà Nội.70. Lê Viết Khuyến (2008), “Phát triển chƣơng trình đào tạo đại họccao đẳng ” Tài liệu tập huấn cán bộ quản lý đào tạo các trường đại học caođẳng, Học viện Quản lý giáo dục, Hà Nội.71. Lê Xuân Lam (1980), Từ điển tra cứu toán học và điều khiển họctrong kinh tế. Tác giả N.PFEDORENCO, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.72. Đặng Bá Lãm (2003), Kiểm tra và đánh giá trong dạy học đại học,Nxb Giáo dục, Hà Nội. 17773. Đặng Bá Lãm- chủ biên (2005), Quản lý nhà nước về giáo dục, lýluận và thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.74. Đặng Bá Lãm, Phạm Thành Nghị (1999), chính sách và kế hoạchtrong quản lý giáo dục, Nxb Giáo duc, Hà Nội.75. Phạm Văn Lâm (1999), “Xu hƣớng phát triển giáo dục đại học thếkỷ- 21”, Tạp chí Khoa học Quân sự, số 1-1999, tr.70-72.76. Nguyên Lân (2002), Từ điển và ngữ Hán việt, Nxb Từ điển Báchkhoa, Hà Nội.77. Phạm Văn Lập (1998), Phát triển chương trình đào tạo - Một sốvấn đề lý luận và thực tiễn, ĐHQGHN, Hà Nội.78. Nguyễn Văn Lê (1986), Khoa học quản lý nhà trường, Nxb TP. HồChí Minh.79. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2005), “ Mô hình quản lý chất lƣợng đào tạotại Khoa Sƣ phạm- ĐHQGHN ”, Tập văn bản quy định về quản lý đào tạo,Khoa Sƣ phạm-ĐHQGHN, Hà Nội.80. Nguyễn Thị Mỹ Lộc - chủ biên (2004), Một số vấn đề về giáo dụcđại học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.81. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Hậu, NguyễnQuốc Chí (2000), Những tư tưởng chủ yếu về giáo dục -Tập tài liệu giảng dạy,Khoa Sƣ phạm- ĐHQGHN, Hà Nội.82. Nguyễn Lộc (2003), “ Vì chúng ta yếu kém hay phƣơng pháp dạyhọc không có vai trò đối với chất lƣợng dạy học ”, Tạp chí Giáo dục và Đàotạo, số 438- 2003.83. Nguyễn Lộc (2005), “ WTO và chiến lƣợc dạy-học ngoại ngữ ởViệt Nam ”, Báo cáo tại Hội thảo Giáo dục Việt Nam và việc ra nhập WTO,tháng 11 năm 2005, Hà Nội.84. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập-Tập VI (1950-1952), Nxb Chính trịQuốc gia, Hà Nội. 17885. Mai Trọng Nhuận, Ngô Doãn Đãi, Đặng Xuân Hải (2004), “ Làmthế nào để nâng cao chất lƣợng giáo dục đại học ? ”, Kỷ yếu Hội thảo Khoahọc chất lượng giáo dục và vấn đề đào tạo giáo viên, Khoa Sƣ phạmĐHQGHN, Hà Nội.86. Phạm Thành Nghị (2000), quản lý chất lượng giáo dục đại học,Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.87. Phạm Thành Nghị (1998), Lựa chọn mô hình bảo đảm chất lƣợngđại học, Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 3-1998.88. Lê Đức Ngọc (2000), “Bàn về chất lƣợng và các giải pháp đảm bảochất lƣợng cao của ĐHQGHN- Kỷ yếu Hội thảo Đảm bảo chất lượng tronggiáo dục đại học Việt Nam, UNESCO-Bộ GD&ĐT, Đà Lạt.89. Lê Đức Ngọc (2008), “ Các mô hình quản lý và kiểm định chấtlƣợng giáo dục đại học ”, Tài liệu tập huấn cán bộ quản lý đào tạo các trườngđại học cao đẳng, Học viện Quản lý giáo dục, Hà Nộị.90. Lê Đức Ngọc (2004), Giáo dục đại học, Trung tâm ĐBCLĐT &NCPTGD- ĐHQGHN, Hà Nội.91. Nguyễn Văn Nhã (2004), “ Đổi mới giáo dục đại học, những vấn đềđặt ra hiện nay ”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học chất lượng giáo dục và vấn đềđào tạo giáo viên, Khoa Sƣ phạm-ĐHQGHN, Hà Nội.92. Paitoon Sinlarat (2000), “ Đảm bảo chất lƣợng trong giáo dục đạihọc Thái Lan ”, Kỷ yếu Hội thảo Đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại họcViệt Nam, UNESCO-Bộ GD&ĐT, Đà Lạt.93. Lê Đức Phúc (2000), “ Về đánh giá chất lƣợng giáo dục đại học ” ,Kỷ yếu Hội thảo Đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học Việt Nam,UNESCO-Bộ GD&ĐT, Đà Lạt.94. Phương pháp lãnh đạo và quản lý nhà trường hiệu quả, (2004)Nguyễn Kiên Trƣờng dịch, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 17995. Nguyễn Ngọc Quang (1990), Dạy học, con đường hình thành nhâncách, Trƣờng CBQLGD-ĐT TW, Hà Nội.96. Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2005), LuậtGiáo dục, Quốc hội nƣớc CHXHCNVN khóa XI, Hà Nội.97. Nguyễn Hữu Quỳnh, chủ biên (1998), Đại Từ điển Kinh tế thịtrường, Viện Nghiên cứu và Phổ biến tri thức bách khoa, Hà Nội.98. Vũ Văn Tảo, Lâm Quang Thiệp (2000), “ Hội nghị thế giới về giáodục đại học thế kỷ 21 ”, Tầm nhìn và hành động, ĐHQGHN, Hà Nội.99. Nguyễn Thị Thanh Tâm (2005), Biện pháp quản lý nhằm nâng caochất lượng giáo dục mầm non nông thôn theo quan điểm quản lý chất lượngtổng thể, luận án tiến sĩ giáo dục học, Viện Chiến lƣợc và Chƣơng trình giáodục, Hà Nội.100. Trịnh Ngọc Thạch (2008), Hoàn thiện mô hình quản lý đào tạonguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường đại học Việt Nam, Luận ántiến sĩ, chuyên ngành quản lý giáo dục, khoa Sƣ phạm-ĐHQGHN, Hà Nội.101. Trịnh Đức Thắng (1999), Những giải pháp chủ yếu phát triển độingũ giáo viên ngoại ngữ ở Trường ĐHNNQS, Luận văn thạc sĩ chuyên ngànhquản lý và tổ chức công tác văn hóa giáo dục, Đại học Sƣ phạm II- Trƣờngcán bộ Quản lý giáo dục và Đào tạo, Hà Nội.102. Trần Quốc Thành (2003), “ Đề cƣơng bài giảng Khoa học quản lýđại cƣơng ”, Đại học Sƣ phạm Hà Nội.103. Lâm Quang Thiệp (2000), “Về các cách tiếp cận trong việc xâydựng hệ thống đảm bảo chất lƣợng cho giáo dục đại học Việt Nam”, Kỷ yếuHội thảo Đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học Việt Nam, UNESCOBộ GD&ĐT, Đà Lạt.104. Lâm Quang Thiệp (2008), “ Hệ thống đảm bảo chất lƣợng chogiáo dục đại học Việt Nam ”, Tài liệu tập huấn cán bộ quản lý đào tạo cáctrường đại học cao đẳng, Học viện Quản lý giáo dục, Hà Nội. 180105. Nguyễn Minh Tiến, Đào Thanh Hải (2005), Hệ thống hóa nhữngvăn bản về chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam,Nxb Lao động-Xã hội, Hà Nội.106. Đinh Văn Tiếp (1996), Những phương hướng và biện pháp cảitiến hình thức tổ chức và phương pháp dạy học ngoại ngữ cho sinh viênkhông chuyên ở ĐHNNQS, Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Viện nghiêncứu Phát triển Giáo dục, Hà Nội.107. Nguyễn Cảnh Toàn (2001), Tuyển tập tác phẩm : Tự giáo dục, tựhọc, tự nghiên cứu, ĐHSPHN, TT Văn hóa Đông tây, Hà Nội.108. Nguyễn Quang Toản (2000), ISO- 9000 và TQM- thiết lập hệthống quản lý tập trung và chất lượng, Nxb Thống kê, TP. Hồ Chí Minh.109. Nguyễn Quang Toản (2005), “Áp dụng mô hình quản lý tập trungvào chất lƣợng và hƣớng tới khách hàng của bộ ISO- 9000 : 2000 để quản lýgiáo dục đại học”, Báo cáo tại Hội thảo bảo đảm chất lượng đào tạo củaĐHQGHN, tháng 2/2005, Hà Nội.110. Tổng cục Chính trị- QĐNDVN (2001), Giáo dục học quân sự,Nxb QĐND, Hà Nội.111. Nguyễn Đức Trí (2000), Xây dựng mô hình đào tạo giáo viên kỹthuật trình độ đại học cho các trường THCN, Đề tài NCKH cấp Bộ-mã sốB99-52-36, Hà Nội.112. Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD- ĐHQGHN (2005), Giáo dục đạihọc, chất lượng và đánh giá, Nxb ĐHQGHN, Hà Nội.113. Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), Tập I, Hội đồng Quốc gia chỉđạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội.114. Từ điển Bách khoa Việt Nam (2002), Tập II, Hội đồng Quốc giachỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội.115. Từ điển tra cứu toán học và điều kiển học trong kinh tế (1980),Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 181116. Trịnh Quang Từ (1996), Phương pháp tự học, Nxb TP. Hồ Chí Minh.117. UNESCO (2005) Bản hướng dẫn đảm bảo chất lượng giáo dụcđại học Đa biên, UNESCO, Paris.118. V.I Lê-nin (1977), Lê-nin toàn tập, tập 36, Nxb Tiến bộ,Matxcơva.119. Viện Nghiên cứu Phát triển giáo dục- Bộ GD-ĐT (2005), Luận cứkhoa học cho các giải pháp đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục ở nước tatrong thập niên đầu của thế kỷ 21- Chủ nhiệm đề tài: Đặng Bá Lãm, mã số:ĐTĐL- 2002/06, Hà Nội.120. Viện Nghiên cứu Phát triển giáo dục- Bộ GD-ĐT (2006), Phươngpháp xây dựng chiến lược và chính sách giáo dục vận dụng vào thực tiễn.Chủ nhiệm đề tài: Đặng Bá Lãm, mã số: B94-38-26, Hà Nội.121. Viện Chiến lƣợc và Chƣơng trình giáo dục (2005), Giáo dục việtNam và việc gia nhập WTO, Kỷ yếu Hội thảo, Hà Nội.B-Tài liệu tiếng nƣớc ngoài.- Tiếng Anh122. Alma Craft (1991), Quality Assurance in Higher Education, TheFalmer Press, Hongkong.123. Blaine R,Walter R, Karl R (1993), Measurement and Eluvation inSchools, Longman.124. Edward Sallis (1993), Total Quality Management in Education,Kogan Page Educational Management Series, Philadelphia-London.125. Quality Assurance for Higher Education in Asia and the Pacific(1999), published by SEAMEO and UNESCO, Bangkok.126. Williams G.(1993), Total Quality Management in Highereducational Panacea or Placebo ? ”, Higher Education, London.- Tiếng pháp 182127. Caroline Veltcheff & Stanley Hilton (2003), L’Evaluation en FLE,Hachette francais langue etrangere, Paris.128. Christine Taglangte (2003), L’Evaluation et le cadre Europeencommun, CLE international, Paris.129. UNESCO (2004), Rapport final, Conference mondiale surl’enseingement superieur, Paris.130. UNESCO (1998), "L’Enseigement supérieur au XXI.ème siècle",Vision et actions, octobre-1998, Paris.PHỤ LỤC SỐ: 1 (Mẫu: 01)PHIẾU XIN Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝVỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠOGiúp chúng tôi có cở sở thực tiễn cho việc nghiên cứu, đề xuất mô hình vànhững nhóm giải pháp triển khai mô hình nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạongoại ngữ tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự ( gọi tắt là Trƣờng), với tƣ các làgiảng viên, cán bộ quản lý, xin đồng chí cho biết ý kiến đánh giá của mình vềnhững nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý chất lƣợng đào tạo .Đồng chí vui lòng điền dấu (X) vào ô tƣơng ứng với ý kiến của mình theocác mức độ: Tốt (T), Khá (K), Trung bình (TB), Không đạt ( KĐ) và không rõ(KR). Sự quan tâm của đồng chí sẽ giúp chúng tôi đề xuất mô hình và nhómgiải pháp phù hợp nâng cao chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ tại ĐHNNQS.Cách thức đánh giá của từng chỉ số:- Tốt: Từ 80% đến 100%- Khá: Từ 65% đến cận 80%- Trung bình: Từ 50 đến cận 65%- Không đạt: < 50%S TTNội dungATuyển sinh đầu vào1Tiêu chí tuyển sinh2Chính sách tuyển sinhTKTBKĐKR 1833Chất lƣợng đầu vào4Xác định mục tiêu học tập của học viênBĐội ngũ giảng viên1Quy trình tuyển chọn giảng viên2Nhận thức về nhiệm vụ giảng dạy3Số lƣợng phù hợp với nhiệm vụ giảng dạy4Chất lƣợng đội ngũ giảng viên5Năng lực sƣ phạm6Năng lực giao tiếp ngoại ngữS TTNội dung7Năng lực nghiên cƣú khoa học8Phẩm chất chính trị, đạo đức9Đào tạo, bồi dƣỡngCQuản lý mục tiêu đào tạo1Mục tiêu của Trƣờng đƣợc công bố công khai2Mục tiêu bảo đảm tính thực tiễn, tính khoa học.3Mục tiêu đáp ứng nhu cầu trƣớc mắt.4Mục tiêu đáp ứng nhu cầu lâu dài.5Mục tiêu phù hợp với đặc thù của Trƣờng.6Mục tiêu phù hợp với nhu cầu của Quân đội.DQuản lý nội dung chƣơng trình1Chƣơng trình phù hợp với mục tiêu đào tạo2Cấu trúc nội dung chƣơng trình3Chất lƣợng giáo trình đang giảng dạy4Chất lƣợng tài liệu bổ trợ, tham khảo5Chất lƣợng giáo trình giảng dạy trên phƣơng tiện6Tỷ lệ thời lƣợng môn học chung với môn ngoại ngữ7Thông tin phản hồi về nội dung chƣơng trìnhEQuản lý điều kiện bảo đảm1Cảnh quan, môi trƣờng giáo dục2Phòng học ngoại ngữ chuyên dụng3Phòng học đa phƣơng tiện4Trang thiết bị phục vụ dạy học5Bảo đảm tài liệu giáo trình6Hệ thống thƣ việnTKTBKĐKR 1847Hội trƣờng phục vụ sinh hoạt tập thể8Điều kiện làm việc của cán bộ, giảng viên9Điều kiện ăn ở của học viên10Điều kiện cho học viên tự học11Điều kiện vui chơi giải trí12Điều kiện chăm sóc sức khỏeFQuản lý công tác giảng dạy1Phƣơng pháp phù hợp với mục tiêu đào tạo2Phƣơng pháp phù hợp với đối tƣợng đào tạo3Tiếp cận phƣơng pháp dạy học ngoại ngữ tích cực4Kết hợp phƣơng pháp hiện đại và truyền thống5Sử dụng phƣơng tiện vào giảng dạy6Hoạt động đổi mới phƣơng pháp dạy và họcGQuản lý công tác học tập và rèn luyện học viên1Số lƣợng học viên trong lớp (quy định 25 HV/Lớp)2Chất lƣợng NCKH và làm KLTN3Hoạt động tự học4Học viên sử dụng trang thiết bị vào học tập5Hoạt động ngoại khóa6Công tác phát triển Đảng7Giáo dục chính trị, tƣ tƣởng8Giáo dục truyền thống9Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện10Cập nhật kết quả học tập, rèn luyện11Khen thƣởng, kỷ luật kịp thời, công minh12Chất lƣợng học viên tốt nghiệp13Năng lực biên dịch, phiên dịch14Năng lực giảng dạy của học viênHQuản lý công tác kiểm tra, đánh giá1Quy trình kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu ĐT2Hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu ĐT3Nội dung kiểm tra, thi sát với nội dung giảng dạy4Tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi5Đánh giá kết quả khách quan công bằng6Quản lý kết quả thi, kiểm tra, đánh giá7Hệ thống chuẩn đánh giá chất lƣợng 185Ghi chú: Ngoài những nội dung trên, chúng tôi mong nhận đƣợc nhiều ý kiến nhận xétkhác nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ tại Trƣờng Đại học Ngoại ngữ Quân sự.Xin đồng chí vui lòng cho biết thêm những nhận xét của cá nhân mình:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xin chân thành cảm ơn đồng chí !PHỤ LỤC SỐ: 2 ( Mẫu: 02)PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN HỌC VIÊN VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝCHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠOGiúp chúng tôi có đủ cở sở thực tiễn cho việc nghiên cứu, đề xuất mô hìnhvà nhóm giải pháp triển khai mô hình nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạongoại ngữ tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự ( gọi tắt là Trƣờng), với tƣ cách làhọc viên xin đồng chí cho biết ý kiến đánh giá của mình về những nội dungliên quan đến công tác quản lý chất lƣợng đào tạo của Trƣờng.Đồng chí vui lòng điền dấu (X) vào ô tƣơng ứng với ý kiến của mình theocác mức độ: Tốt (T), Khá (K), Trung bình (TB), Không đạt ( KĐ) và không rõ(KR). Sự quan tâm của đồng chí sẽ giúp chúng tôi đề xuất mô hình phù hợpnâng cao chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ tại ĐHNNQS.Cách thức đánh giá của từng chỉ số :- Tốt: Từ 80% đến 100%- Khá: Từ 65% đến cận 80%- Trung bình: Từ 50 đến cận 65%- Không đạt: < 50%Nội dungS TTATuyển sinh đầu vào1Tiêu chí tuyển sinhTKTBKĐKR 1862Chính sách tuyển sinh3Chất lƣợng đầu vào4Xác định mục tiêu học tập của học viênBĐội ngũ giảng viên1Số lƣợng phù hợp với nhiệm vụ giảng dạy2Năng lực sƣ phạm3Năng lực ngôn ngữ4Nhiệt tình trong giảng dạy5Khách quan, công bằng trong đánh giá6Sử dụng trang thiết bị dạy học7Đào tạo chuyên môn cơ bản8Độ tuổi phù hợpS TTNội dungCQuản lý mục tiêu đào tạo1Mục tiêu của Trƣờng đƣợc công bố công khai2Mục tiêu đáp ứng nhu cầu trƣớc mắt.3Mục tiêu đáp ứng nhu cầu lâu dài.4Mục tiêu phù hợp với điều kiện của Trƣờng.DQuản lý nội dung chƣơng trình1Chƣơng trình phù hợp với mục tiêu đào tạo2Cấu trúc nội dung chƣơng trình3Chất lƣợng giáo trình đang giảng dạy4Chất lƣợng tài liệu bổ trợ, tham khảo5Chất lƣợng giáo trình giảng dạy trên phƣơng tiện6Tỷ lệ thời lƣợng môn học chung với môn ngoại ngữEQuản lý điều kiện bảo đảm1Cảnh quan, môi trƣờng giáo dục2Phòng học ngoại ngữ chuyên dụng3Phòng học đa phƣơng tiện4Trang thiết bị phục vu dạy học5Bảo đảm tài liệu giáo trình6Hệ thống thƣ viện7Hội trƣờng phục vụ sinh hoạt tập thể8Điều kiện ăn ở của học viên9Điều kiện cho học viên tự học10Điều kiện vui chơi giải trí11Điều kiện chăm sóc sức khỏeTKTBKĐKR 187FQuản lý công tác giảng dạy1Phƣơng pháp phù hợp với mục tiêu đào tạo2Phƣơng pháp phù hợp với đối tƣợng đào tạo3Tiếp cận phƣơng pháp dạy học ngoại ngữ tích cực4Kết hợp phƣơng pháp hiện đại và truyền thống5Sử dụng phƣơng tiện vào giảng dạy6Hoạt động đổi mới phƣơng pháp dạy và họcGQuản lý công tác học tập và rèn luyện học viên1Số lƣợng học viên trong lớp (quy định 25 HV/Lớp)2Chất lƣợng NCKH và làm KLTN3Hoạt động tự học4Học viên sử dụng trang thiết bị vào học tập5Hoạt động ngoại khóa6Công tác phát triển Đảng7Giáo dục chính trị, tƣ tƣởng8Giáo dục truyền thống9Khen thƣởng, kỷ luật kịp thời, công minh10Chất lƣợng học viên tốt nghiệp11Năng lực biên dịch, phiên dịch12Năng lực giảng dạy của học viênHQuản lý công tác kiểm tra, đánh giá1Hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu ĐT2Nội dung kiểm tra, thi sát với nội dung giảng dạy3Đánh giá kết quả khách quan công bằng4Quản lý kết quả thi, kiểm tra, đánh giáGhi chú: Ngoài những nội dung trên, chúng tôi mong nhận đƣợc nhiều ý kiến nhận xétkhác nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ tại TrƣờngĐại học Ngoại ngữ Quân sự.Xin đồng chí vui lòng cho biết thêm những nhận xét của cá nhân mình:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xin chân thành cảm ơn đồng chí ! 188 189PHỤ LỤC SỐ: 3 (Mẫu: 03)PHIẾU XIN Ý KIẾN VỀ MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁPTRIỂN KHAI MÔ HÌNHNhằm có đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn về mức độ cần thiết và khôngcần thiết của mô hình mới đề xuất và tính tính cấp thiết, tính thực tiễn và tínhkhả thi của các giải pháp triển khai mô hình, xin đồng chí vui lòng cho biết ýkiến của mình về những nội dung sau :Đồng chí vui lòng điền dấu (X) vào ô tương ứng với ý kiến của mình vềmức độ cần thiết hoặc không cần thiết trong nội dung 1 và tính cấp thiết, tínhthực tiễn và tính khả thi trong nội dung 2.1. Nội dung xin ý kiến đánh giá cho mô hìnhNội dung đánh giáCần thiếtKh. cần thiết- Xây dựng mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo theo quanđiểm QLCLTT tại ĐHNNQS2. Nội dung xin ý kiến đánh giá cho nhóm giải pháp triển khai mô hìnhSốTTNội dung giải phápAXây dựng điều kiện quản lý (6 giải pháp)1Nâng cao nhận thức về quan điểm QLCLTT2Xây dựng bộ máy và cơ chế QLCLTT3Xây dựng bộ công cụ quản lý chất lƣợng4Xây dựng chính sách chất lƣợng5Xây dựng kế hoạch chất lƣợng6Xây dựng quy trình cải tiến chất lƣợngBQuản lý chất lượng đầu vào (5 giải pháp)7Quản lý mục tiêu chất lƣợng đào tạo8Quản lý nội dung chƣơng trình đào tạo9Quản lý công tác tuyển sinh10Quản lý đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý11Quản lý điều kiện bảo đảmTính cấpthiếtTính thựctiễnTínhkhả thi 190CQuản lý chất lượng quá trình đào tạo( 2 giải pháp)12Quản lý quá trình dạy học13Quản lý quá trình học tập và rèn luyện của học viênD14Quản lý chất lượng đầu ra (2 giải pháp)15Quản lý công tác thông tin phản hồiQuản lý công tác kiểm tra, đánh giáGhi chú: Ngoài những nội dung trên, chúng tôi mong nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng gópkhác. Xin đồng chí vui lòng cho biết thêm những ý kiến của cá nhân mình:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xin chân thành cảm ơn đồng chí ! 191PHỤ L ỤC SỐ: 4 ( Mẫu: 04)PHIẾU DỰ GIỜ CỦA GIẢNG VIÊN( Tổ bộ môn :………………….)1. Họ và tên giảng viên giảng dạy………………………………………2. Bài giảng……………………………………………………………..3. Lớp …………………………………………………………………..4. Thời gian dự giờ……………………Ngày dự giờ…………………..5. Họ và tên giảng viên dự giờ………………………………………….Thang điểm đánh giá :Tốt: từ 8 đến 10Trung bình: từ 5 đến cận 7Khá: từ 7 đến cận 8Không đạt: dưới 5STTNội dung1Phát âm chuẩn, to, rõ, lƣu loát2Tổ chức giờ học hợp lý, khoa học3Làm chủ kiến thức môn học4Lƣợng kiến thức cung cấp cho họcTốtKháĐạtK.Đạtviên5Sử dụng trang thiết bị dạy học6Cung cố kiến thức bài học7Tôn trọng học viên8Quán xuyến lớp học9Tạo nhiều cơ hội cho hv hỏi, tranhluận10Học viên tích cực xây dựng bài11Mức độ nắm bài của học viên12Đạt hiệu quả và mục tiêu giờ họcNhững nhận xét khác * nếu có) :………………………………………………………….....Giảng viên dự giờ ( Ghi họ tên, cấp bậc) 192PHỤ LỤC SỐ: 5 (Mẫu: 05)PHIẾU HỎI HỌC VIÊN VỀ MÔN HỌC(Tên môn học…………….)Xin đồng chí cho biết một số thông tin chung về môn học.1- Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy :………………………….2- Thời lƣợng môn học :………………………………………………..3- Học kỳ……………………Năm học………….……………………..4- Lớp……………………………………………….…………………..Thang điểm đánh giá :- Rất đồng ý5- Không đồng ý2- Đồng ý4- Phản đối1- Không đồng ý, không phản đối3- Rất phản đối0ĐiểmSTTNội dung1Giảng viên nhiệt tình trong các giờ giảng2Giảng viên lên, xuống lớp đúng giờ3Năng lực sƣ phạm tốt4Năng lực ngôn ngữ tốt5Tổ chức các giờ học hợp lý và khoa học6Sử dung thiết bị giảng dạy thƣờng xuyên7Cập nhật kiến thức, tƣ liệu ngoài giáo trình8Giảng viên nắm chắc kiến thức môn học9Khuyến khích học viên tham gia xây dựngbài10Giảng viên nắm chắc trình độ chung của lớp11Học viên thu đƣợc nhiều kiến thức về từvựng12Kiến thức về ngữ pháp13Kiến thức về văn hoá, xã hội phong phú14Kiểm tra, đánh giá thƣờng xuyên, công543210 193bằng15Học viên thích tham gia môn học này16Môn học đạt hiệu qủa, chất lƣợng cao* Những nhận xét và kiến nghị khác ( nếu có) :Học viên nhận xét có thể ghi tên hoặckhông .PHỤ LỤC SỐ: 6 (Mẫu: 06)PHIẾU HỎI HỌC VIÊN SAU GIỜ HỌC(Môn học…………….)Xin đồng chí cho biết một số thông tin chung về giờ học.1- Họ và tên giảng viên giảng dạy :……………………………………2- Tiết học………………………………………………………………3- Bài học………….……………………………………………………4- Lớp……………………………………………….…………………..Thang điểm đánh giá :- Rất đồng ý5- Không đồng ý2- Đồng ý4- Phản đối1- Không đồng ý, không phản đối3- Rất phản đối0ĐiểmSTT1Nội dungGiảng viên nhiệt tình trong các giờgiảng2Phƣơng pháp truyền đạt tốt3Phát âm chuẩn, to, rõ, có ngữ điệu tốt4Tổ chức giờ giảng hợp lý và khoa học5Sử dung thiết bị trong giờ giảng hợplý6Trình bày bảng rõ ràng, khoa học7Giảng viên chuẩn bị bài chu đáo8Bám sát nội dung bài học9Học viên tích cực tham gia xây dựng543210 194bài10Học viên nắm chắc nội dung bài học11Học viên thoải mái sau giờ học12Hiệu qủa và chất lƣợng giờ học tốtNhững nhận xét và kiến nghị khác ( nếu có):Học viên nhận xét có thể ghi tên hoặc không.PHỤ LỤC SỐ: 7 ( Mẫu: 07)PHIẾU XIN Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG TOÀNQUÂN VỀ CHẤT LƢỢNG HỌC VIÊN TỐT NGHIỆPGiúp chúng tôi có đầy đủ cở sở thực tiễn cho việc nghiên cứu và đề xuấtmô hình quản lý nâng cao chất lƣợng công tác quản lý đào tạo ngoại ngữ tạiĐHNNQS. Kính đề nghị đơn vị cho biết ý kiến đánh giá của mình về nhữngnội dung liên quan đến chất lƣợng đội ngũ sĩ quan ngoại ngữ quân sự (tốtnghiệp tại ĐHNNQS) hiện đang công tác tại đơn vị.Xin điền dấu (X) vào ô tƣơng ứng với ý kiến đánh giá theo các mức độ:Tốt (T), Khá (K), Trung bình (TB), Không đạt ( KĐ) và không rõ (KR). Sựquan tâm của đơn vị sẽ giúp chúng tôi đề xuất những giải pháp phù hợp nângcao chất lƣợng đào tạo tạị Đại học Ngoại ngữ Quân sự.1- Họ và tên học viên tốt nghiệp....………………………………………2- Cấp bậc…………………………………………………………………3- Chức vụ đảm nhiệm……………………………………………………4- Tốt nghiệp ngoại ngữ tiếng……………………Năm học………………Đề nghị đơn vị đánh giá một số nội dung sau về cán bộ:S TTNội dung1- Lập trƣờng tƣ tƣởng2- Phẩm chất đạo đứcTKTBKĐKR 1953- Khả năng phiên dịch4-Khả năng nghe5- Khả năng nói6- Khả năng biên dịch7-Khả năng đọc8- Khả năng viết9- Khả năng giảng dạy10-Kiến thức về ngữ pháp11- Kiến thức về từ vựng12- Kiến thức văn hoá, xã hội13- Thuật ngữ quân sự, kiến thức quân sự14- Khả năng tổng hợp thông tin từ ngoại ngữ15- Khả năng tiếp tục học nâng cao16- Yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề17- Sức khoẻ18- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên mônGhi chú : Ngoài nội dung trên, chúng tôi mong nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp về : mụctiêu, nội dung chƣơng trình đào tạo, phƣơng pháp dạy học, chất lƣợng đầu vào, chất lƣợngđội ngũ giảng viên và các điều kiện bảo đảm của Trƣờng. Kính đề nghị đơn vị đóng góp :..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xin chân thành cảm ơn ! 196PHỤ LỤC SỐ: 8 ( Mẫu: 08)PHIẾU CHẤM ĐIỂM THI GIẢNG VIÊN GIỎIHọ và tên cán bộ giảng dạy…………………………………………………Tên bài giảng…………………………………………………………………Số tiết giảng…………………Ngày chấm………………Lớp………………….STT1234Nội dungchuẩn bị bài giảngThang điểm10 điểm-Nội dung đầy đủ, chính xác4- Cấu trúc logic, chặt chẽ3-Phân phối thời gian hợp lý3Thực hiện bài giảng5 điểm-Mở đầu2- Mục tiêu bài giảng3Nội dung bài giảng40 điểm- Trình bày khúc triết, dễ hiểu15- Độ chính xác so với giáo trình15- Vận dụng sáng tạo10Phương pháp thực hiện42 điểm-Tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo5-Phƣơng pháp đặc trƣng của bộ15Điểm 197môn- Biện pháp tổ chức trên lớp3- Củng cố khắc sâu kiến thức4- Sử dung phƣơng tiện dạy học10- Thực hiện kế hoạch bài giảng5Trang phục, lễ tiết tác phong53điểmTổng điểm100 điểmPH Ụ L ỤC SỐ: 9 ( Mẫu: 09)PHIẾU XIN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆMĐể có đầy đủ cơ sở khách quan và thực tiễn nhằm đánh giá chính xáckết quả quá trình thử nghiệm tại Khoa tiếng Pháp, xin đồng chí vui lòng chođiểm vào ô tƣơng ứng với ý kiến của mình về sự tiến bộ của học viên, sự thayđổi về nhận thức và nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên và cán bộquản lý .Sự quan tâm của đồng chí sẽ giúp chúng tôi đánh giá chính xác tính thựctiễn, tính khả thi, mức độ phù hợp của mô hình đề xuất và các nhóm giải pháptriển khai mô hình tại ĐHNNQS.Thang điểm đánh giá :- Rất đồng ý5- Không đồng ý2- Đồng ý4- Phản đối1- Không đồng ý, không phản3- Rất phản đối0đốiNội dung đánh giá :Điểm và đánh giá %STTNội dung543210 198AĐối với học viên các lớp thử nghiệm1Kết quả học tập đƣợc cải thiện đáng kể2Xác định đƣợc mục tiêu học tập3Tích cực chủ động tham gia vào bài giảng4Xây dựng đƣợc kế hoạch tự học5Tự đánh giá đƣợc kết quả học tập6Khả năng nghe và nói đƣợc tăng đáng kể7Sáng tạo, chủ động trong học tập8Cởi mở, thoải mái trong học tập9Thường xuyên điều chỉnh phương pháp học tậpBĐối với giảng viên9Nhận thức tốt về quan điểm QLCLTT10Xác dịnh được mục tiêu bài giảng, môn học11Cải tiến PP dạy học theo hƣớng tích cực12Tăng cƣờng sử dụng phƣơng tiện trong giảngdạy13Năng lực sƣ phạm và ngoại ngữ đƣợc cải thiện14Nắm chắc kết quả học tập của học viên15Nghiêm túc trong ra đề thi, coi thi và chấm thi16Thƣờng xuyên xin ý kiến học viên sau giờ giảng17Thƣờng xuyên điều chỉnh PP giảng dạy18Cởi mở, gắn bó thân thiết với học viên19Giúp đỡ học viên phƣơng pháp học ngoại ngữCĐối với cán bộ quản lý20Nhận thức tốt về quan điểm QLCLTT21Đánh giá được mức độ tiến bộ của học viên22Nắm chắc kết quả đào tạo23Nắm chắc chất lượng giảng viên24Tăng cƣờng cơ sở vật chất cho đào tạo25Thƣờng xuyên tổ chức lấy ý kiến GV và HV26Thường xuyên điều chỉnh quá trình quản lý* Những nội dung in nghiêng và gạch chân không sử dụng hỏi học viên. 199Ngoài nội dung trên xin đồng chí cho biết thêm ý kiến của mình về kếtquả quá trình tổ chức thử nghiệm :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...Xin chân thành cảm ơn đồng chí !PHỤ LỤC SỐ: 10NỘI DUNG CHI TIẾT 3 GIẢI PHÁP THỬ NGHIỆMGiải pháp 1. Xây dựng kế hoạch chất lƣợng.Xây dựng kế hoạch chất lƣợng chính là việc xây dựng các biện phápthực hiện mục tiêu chính sách chất lƣợng đã đặt ra. Cụ thể hóa giải pháp xâydựng kế hoạch chất lƣợng :a- Xây dựng kế hoạch chất lượng đào tạo- Xây dựng đề cƣơng cho nội dung cặp tiết, bài giảng, môn học, tậptrung hƣớng tới chất lƣợng đã đặt ra.- Cải tiến, nâng cấp giáo trình đáp ứng cung cấp kiến thức phù hợp vớinhu cầu của học viên.- Xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ các công đoạn của quy trình đàotạo, từ khâu soạn giáo án, lên lớp, tổ chức giảng dạy, sử dụng phƣơng tiện vàkiểm tra đánh giá của giảng viên.- Tăng cƣờng chất lƣợng các giờ thực hành tiếng, bảo đảm cân đối thờilƣợng cho thực hành với lý thuyết. 200- Đổi mới phƣơng pháp dạy học, bằng tiếp cận phƣơng pháp đƣờnghƣớng giao tiếp và tăng cƣờng sử dụng trang thiết bị hiện đại nâng cao chấtlƣợng đào tạo.- Đổi mới công tác quản lý giờ tự học, phát huy tính kế hoạch và chủđộng của học viên.- Xây dựng môi trƣờng tiếng, tạo không khí vui vẻ, thoải mái trong dạy học.- Hoàn thiện khâu kiểm tra, đánh giá : tổ chức kiểm tra đánh giá địnhkỳ từng học trình và học phần, đổi mới hình thức ra đề thi và kiểm tra nhằmđánh giá thực chất và trung thực chất lƣợng đào tạo.- Xây dựng hệ thống sổ chủ nhiệm lớp, tập trung vào quản lý chấtlƣợng học tập của lớp ( sổ nhật ký chất lƣợng).- Căn cứ vào hệ thống tiêu chí chuẩn để để tự kiểm tra, đánh giá kết dạyhọc (Khoa tiếng Pháp đã xây dựng hệ thống chuẩn đánh giá chất lƣợng đàotạo thực hành tiếng).- Quản lý khoa học và chặt chẽ kết quả thi, kiểm tra.b- Xây dựng kế hoạch thoả mãn nhu cầu khách hàng- Thành lập ban quản lý chất lƣợng nhằm tham mƣu cho Ban chủnhiệm khoa về bảo đảm chất lƣợng trong các công đoạn : Đầu vào - Quá trình- Đầu ra, giám sát thƣờng xuyên việc thực hiện các mục tiêu chất lƣợng đãxây dựng, định kỳ tiến hành xin ý kiến giáo viên và học viên bằng hệ thốngphiếu thăm dò, công khai kết quả ý kiến thăm dò.- Giảng viên xây dựng phiếu thăm dò học viên sau bài giảng.- Bộ môn xây dựng phiếu thăm dò học viên sau từng học phần, môn học.- Khoa xây dựng phiếu thăm dò học viên và giảng viên sau từng học kỳvà năm học.- Tổ chức sơ, tổng kết : cấp bộ môn tổ chức sơ kết đánh giá chất lƣợngdạy học sau từng học phần, cấp khoa sơ kết sau từng học kỳ, năm học. 201- Thông tin kịp thời và chính xác phục vụ cải tiến và điều chỉnh quátrình quản lý chất lƣợng đào tạo.Giải pháp 2. Quản lý quá trình dạy họca- Quản lý quá trình giảng dạy- Tăng cƣờng cơ sở vật chất, phƣơng tiện dạy học nhƣ phƣơng tiện nghenhìn( băng, đĩa, cát-xét, đầu kỹ thuật số ) sách báo tiếng pháp, từ điển tra cứu, tàiliệu bổ trợ về ngữ pháp, các kỹ năng đọc, viết và văn hóa, văn minh…- Tổ chức áp dụng phƣơng pháp dạy học ngoại ngữ tích cực, tăngcƣờng sử dụng phƣơng tiện dạy học hiện đại nhƣ tăng thời lƣợng sử dụngphòng đa chức năng trong các giờ thực hành tiếng. Cung cấp cho học viênnhững kiến thức mới về ngôn ngữ. Tổ chức làm việc theo nhóm, giảng viênlên kế hoạch, gợi mở, nêu vấn đề. Khuyến khích học viên nói và tranh luậnnhiều nhất trong những giờ thực hành tiếng.- Giảng viên hƣớng dẫn học viên cách khai thác tài liệu, cách tự học,cách chiếm lĩnh những kiến thức ngoài giờ lên lớp bằng sách báo, phim ảnh,các phƣơng tiện thông tin đại chúng.b- Quản lý quá trình học tập của học viênGiảng viên lấy học viên là trung tâm trong quá trình đào tạo, trong cácgiờ học, chủ động nêu vấn đề, tổ chức tranh luận và kết luận vấn đề, xây dựngmôi trƣờng tiếng, tạo thói quen sử dụng ngoại ngữ trong quá trình học tập vàsinh hoạt cho học viên.Trong quản lý đào tạo ngoại ngữ, đề cao vai trò tự học, tổ chức quántriệt cho học viên về vai trò và tầm quan trọng của tự học trong đào tạo ngoạingữ. Nội dung công tác quản lý tập trung:- Quản lý kế hoạch tự học : Hệ quản lý học viên có kế hoạch ngày, tuầnvà tháng cho từng lớp, từng tổ và từng cá nhân. Kế hoạch tự học phải đƣợc cụthể hóa nhƣ bố trí học kỹ năng gì ? Học nhƣ thế nào ? Học khi nào ? và đánhgiá kết quả tự học ra sao ?... 202- Quản lý phƣơng pháp tự học : Mỗi cá nhân có phƣơng pháp tự họcphù hợp trong quá trình đọc, nghe, phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tƣợnghóa, khái quát hóa, quy nạp và diễn đạt sự hiểu biết của mình bằng kỹ năngnói, viết và dịch.- Thiết kế bài giảng : hƣớng vào giải quyết vấn đề hay đặt ra các tìnhhuống để học viên tự giải quyết bằng tự học, sử dụng biện pháp “ kích não ”,kích thích tính tích cực của học viên trong tự học, tự nghiên cứu, buộc họcviên phát huy cao độ tính tự giác, chủ động khám phá và lĩnh hội những trithức mới, hình thành kỹ năng, kỹ xảo và thái độ nghệ nghiệp trong tƣơng lai.- Định hƣớng tự học cho học viên: hƣớng dẫn tổ chức xây dựng mụctiêu, kế hoạch tự học, lựa chọn phƣơng pháp tự học phù hợp, cách sử dụngtrang thiết bị, phƣơng tiện tự học và phƣơng pháp khai thác tài liệu...- Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả tự học: Cán bộ quản lý, giảngviên kiểm tra việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch tự học của từng học viên, quátrình thực hiện kế hoạch và kịp thời uốn nắn những lệch lạc, điều chỉnh quá trìnhtự học của học viên. Học viên tự kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động tự học.- Tăng cƣờng các điều kiện cho tự học: Học viên đào tạo sĩ quan sinhhoạt và học tập 24/24 giờ tại đơn vị, việc quản lý các điều kiện bảo đảm chotự học có vai trò quan trọng quyết định tới chất lƣợng tự học. Tăng cƣờng cởvật chất nhƣ tài liệu, sách báo, từ điển tra cứu, phƣơng tiện nghe nhìn vànhững điều kiện phòng học, thƣ viện…Hoạt động dạy và hoạt động học là hai hoạt động chính của quá trìnhđào tạo. Chất lƣợng đào tạo của trƣờng đại học đƣợc quyết định chính bởichất lƣợng hoạt động dạy của thầy và chất lƣợng học của trò.Giải pháp 3. Quản lý công tác kiểm tra đánh giáNội dung giải pháp kiểm tra đánh giá của luận án đề cập nhiều nội dungvà trong phạm vi rộng, khi tổ chức thử nghiệm tác giả đã cụ thể hoá nội dung 203cho phù hợp với điều kiện thử nghiệm của khoa tiếng Pháp. Nội dung chínhcủa giải pháp :-Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học viên có nhận thức đúng về vai trò,tầm quan trọng của kiểm tra đánh giá trong áp dụng quan điểm QLCLTT vàoquản lý chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ.- Hình thức kiểm tra: kiểm tra thƣờng xuyên, đột xuất (cặp tiết, bàigiảng) và định kỳ (học kỳ, năm học). Tuỳ thuộc vào từng kỹ năng xác địnhhình thức thi, kiểm tra cho phù hợp, đối với các kỹ năng nghe, đọc cần tăngcƣờng hình thức thi trắc nghiệm, kỹ năng nói cần tăng cƣờng phỏng vấn, đốithoại và kỹ năng viết tăng cƣờng tự luận.- Nội dung thi, kiểm tra: đối với năm thứ nhất và thứ hai tập trung đánhgiá các kỹ năng thực hành tiếng, nhƣ khả năng phát âm, khả năng nghe vàphán đoán, khối lƣợng từ vựng, kiến thức ngữ pháp và tập trung đánh giá khảnăng giao tiếp thông thƣờng. Đối với năm thứ ba và thứ tƣ đánh giá các kỹnăng thực hành tiếng trong xử lý tình huống giao tiếp, đánh giá khả năng dịchthuật, kiến thức ngôn ngữ, kiến thức văn hóa, văn minh, thuật ngữ quân sự vànăng lực sƣ phạm của học viên.- Thƣờng xuyên tổ chức xin ý kiến học viên, giảng viên và cán bộ quảnlý về chất lƣợng đào tạo:+ Giảng viên chủ động sử dụng phiếu hỏi đánh giá kết quả bài giảng.Nội dung tập trung thăm dò học viên về nội dung bài giảng, phƣơng pháp sƣphạm, thời lƣợng, sử dung thiết bị nhằm kịp thời điều chỉnh nội dung vàphƣơng pháp truyền đạt.+ Cấp bộ môn, khoa: sau mỗi học phần, học kỳ, năm học xây dựng hệthống phiếu hỏi học viên, cán bộ, giảng viên đánh giá về chất lƣợng nội dungchƣơng trình, phƣơng pháp giảng dạy, phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá… dựavào đó điều chỉnh quá trình quản lý chất lƣợng đào tạo. 204- Dựa trên hệ thống chuẩn đánh giá các kỹ năng thực hành tiếng Pháp(đề tài nghiên cứu của Khoa tiếng Pháp), tổ chức đánh giá định kỳ sau từnghọc kỳ, năm học. Trên cơ sở chất lƣợng thực tế đối chiếu với chuẩn, tổ chứcđiều chỉnh quá trình quản lý đào tạo, cải tiến phƣơng pháp dạy của giảng viên,phƣơng pháp học và tự học của học viên, tăng cƣờng trang thiết bị và các điềukiện bảo đảm phục vụ cho quá trình đào tạo.- Sử dụng ngân hàng đề của khoa vào tổ chức thi hết học kỳ và nămhọc, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ trong khâu bảo mật đề thi, chấm thi vàquản lý kết quả thi, tổ chức thi bù thi lại kịp thời và phù hợp với điều kiện dạyhọc của Khoa.PHỤ LỤC SỐ: 11CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG TRƢỜNG1- Chức trách, nhiệm vụ của Hiệu trƣởngĐiều lệ Trƣờng Đại học và Tiêu chuẩn chức danh cán bộ QĐNDVNquy định chức trách Hiệu trƣởng trên nhiều lĩnh vực, nhƣng do đề tài đề cậptới công tác đảm bảo chất lƣợng, tác giả chỉ đề cập những lĩnh vực trọng yếucó liên quan tới đảm bảo chất lƣợng đào tạo của Nhà trƣờng và liên quan tớiviệc xây dựng mô hình quản lý chất lƣợng theo quan điểm QLCLTT. Chứctrách và trách nhiệm của hiệu trƣởng đƣợc đề xuất nhƣ sau :- Chức trách: Là ngƣời chỉ huy cao nhất của nhà trƣờng, chịu tráchnhiệm trƣớc Đảng ủy và thủ trƣởng cấp trên về công tác giáo dục và đào tạo,công tác nghiên cứu khoa học và các công tác khác. Chỉ huy quản lý, xâydựng dơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọinghiệm vụ đƣợc giao.- Nhiệm vụ: Hiệu trƣởng là ngƣời chỉ huy điều hành quá trình giáo dục- đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học và những nhiệm vụ khác nhƣ chỉđạo xây dựng và bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, quản lý tàichính và cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, xây dựng đơn vị nề nếp chínhquy, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên và họcviên trong trƣờng. Những nhiệm vụ cụ thể bao gồm :- Nhiệm vụ quản lý giáo dục đào tạo:+ Quyết định đào tạo ngoại ngữ hai của Trƣờng.+ Chỉ đạo xây dựng chƣơng trình đào tạo: Căn cứ vào chƣơng trìnhkhung đào tạo cử nhân ngoại ngữ của Bộ GD&ĐT, tổ chức xây dựng và phát 205triển chƣơng trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ quân sự cho từng thứ tiếng phùhợp với mục tiêu đào tạo của Nhà trƣờng.+ Quyết định việc sử dụng giáo trình, tài liệu liên quan tới quá trình đào tạo.+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo quy địnhcủa Nhà nƣớc và BQP.+ Tổ chức xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá, quy trình thực tập tốtnghiệp, thi tốt nghiệp, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và cấp văn bằng chứng chỉ.- Nhiệm vụ quản lý NCKH:+ Quyết định thành lập hội đồng NCKH cấp trƣờng và cấp khoa.+ Tổ chức xây dựng kế hoạch NCKH hàng năm trình BQP phê duyệtvà giao chỉ tiêu cho các cơ quan đơn vị thực hiện.+ Tổ chức nghiệm thu và quả lý các đề tài NCKH và phát triển côngnghệ của các đơn vị, giáo viên và học viên thuộc phạm vi quản lý- Nhiệm vụ bảo đảm chất lượng đào tạo.Hiệu trƣởng là ngƣời đứng đầu bộ máy quản lý và chịu trách nhiệm caonhất về chất lƣợng đào tạo của Nhà trƣờng. Trong lĩnh vực này Hiệu trƣởngcó những nhiệm vụ sau:+ Thành lập Hội đồng bảo đảm chất lƣợng đào tạo của trƣờng.+ Tổ chức xây dựng mục tiêu đào tạo, kế hoạch mục tiêu chất lƣợngđào tạo.+ Tổ chức xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá (Bộ tiêu chí bảođảm chất lƣợng).+ Phê duyệt chức trách, nhiệm vụ của các trƣởng phòng, khoa, tổ bộmôn, giảng viên….+ Là trung tâm phối hợp hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ, điều chỉnh quátrình quản lý chất lƣợng, nâng cao chất lƣợng đào tạo chung của toàn trƣờng.+ Tổ chức thi tuyển giảng viên, thi giảng viên giỏi, bồi dƣỡng và phânloại đánh giá giảng viên hàng năm.+ Tổ chức chặt chẽ thi tuyển đầu vào, bảo đảm chất lƣợng đầu vào củahọc viên đạt tiêu chuẩn quy định.+ Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho đào tạo ngoạingữ, nâng cao chất lƣợng dạy và học.+ Tổ chức các hội thảo về nâng cao chất lƣợng dạy và học ngoại ngữ.+ Định kỳ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác giáo dục vàđào tạo, công tác NCKH.+ Chỉ đạo việc xin ý kiến khách hàng, cụ thể lấy ý kiến các đơn vị trongtoàn quân có sử dụng học viên tốt nghiệp.Ngoài việc thực hiện tốt chức trách trách, nhiệm vụ, ngƣời Hiệu trƣởngcần có những phẩm chất, năng lực cơ bản sau: 206- Phẩm chất đạo đức nghệ nghiệp: Là ngƣời có phẩm chất đạo đức tốt,có trách nhiệm cao với công việc, yêu nghề, yêu mến học viên, tận tụy vớicông việc quản lý, sống dân chủ, khoan dung và có uy tín với với cấp dƣới.Có nhận thức đúng về đƣờng lối, chủ trƣơng giáo dục của Đảng và Nhà nƣớc.Có hiểu biết sâu, có kinh nghiệm về quản lý giáo dục và đào tạo để vận dụngsáng tạo vào cơ sở giáo dục của mình.- Năng lực chuyên môn: Có bằng tiến sĩ ngôn ngữ học, thông thạo 2ngoại ngữ trở lên, trƣởng thành trong nghề ít nhất là 10 năm, có khả năngtham gia giảng dạy ở một số bộ môn. Ngoài khả năng chuyên môn, ngƣờihiệu trƣởng còn có sức khỏe tốt, có độ tuổi phù hợp, đối với nhà trƣờng quânđội hiệu trƣởng không vƣợt quá tuổi luật sĩ quan quy định và quân hàm từthƣợng tá trở lên.- Năng lực quản lý: Đã qua khóa học về quản lý giáo dục dài hạn hoặcđƣợc đào tạo thạc sĩ hay tiến sĩ quản lý giáo dục, am hiểu về tình hình quản lýgiáo dục khu vực và thế giới, có năng lực về tổ chức, chỉ huy, điều hành cơ sởgiáo dục, đã đảm nhiệm các chức vụ nhƣ tổ trƣởng bộ môn, chủ nhiệm khoa.Có phong cách làm việc độc lập, sáng tạo, sâu sát, tính quyết đoán và chịutrách nhiệm cao trong công việc. Có khả năng tổ chức, động viên, thuyết phụcmọi ngƣời tham gia công việc vì mục đích chung, biết phát huy sức mạnh vàkhả năng sáng tạo của tập thể xây dựng trƣờng thành tập thể mạnh về chuyênmôn, dân chủ và đoàn kết.2- Chức trách, nhiệm vụ của Chủ nhiệm khoaKhoa là đơn vị quản lý hành chính quân sự cấp cơ sở, chịu trách nhiệmvề chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ do khoa phụ trách, chủ nhiệm khoa có nhữngchức trách, nhiệm vụ sau :- Chức trách: Là ngƣời chỉ huy cao nhất trong khoa, chịu trách nhiệmtrƣớc Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trƣờng về công tác giáo dục – đào tạo,công tác NCKH và các công tác khác của Khoa, chỉ huy và quản lý xây dựngđơn vị vững mạnh toàn diện.- Nhiệm vụ:+ Là thành viên trong Hội đồng nghiên cứu khoa học, Hội đồng Bảođảm chất lƣợng, Hội đồng thi tốt nghiệp Quốc gia của Trƣờng và chủ tịch Hộiđồng khoa học của khoa.+ Xây dựng mục tiêu đào tạo ngoại ngữ do khoa phụ trách.+ Tổ chức xây dựng và phát triển chƣơng trình đào tạo cử nhân ngoạingữ quân sự trên cở chƣơng trình khung của Bộ GD&ĐT.+ Chịu trách nhiệm về số lƣợng và chất lƣợng NCKH của giảng viên vàhọc viên, chất lƣợng thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.+ Chủ trì công tác biên soạn tài liệu, giáo trình giảng dạy của khoa.+ Quản lý và bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên, tổ chức thi giảng viên giỏicấp khoa và tiến hành đánh giá chất lƣợng đội ngũ định kỳ hàng năm. 207+ Thực hiện kế hoạch đào tạo, kế hoạch kiểm tra đánh giá đã đƣợc hiệutrƣởng phê duyệt. Cử giảng viên tham gia ra đề thi, coi thi và chấm thi tốtnghiệp Quốc.+ Tổ chức đánh giá và nhận xét phân loại học viên sau từng năm học vàkhóa học.+ Định kỳ tổ chức rút kinh nghiệm thực hiện kế hoạch chất lƣợng sauhọc kỳ, năm học và khóa học, trên cơ sở đó điều chỉnh mục tiêu chất lƣợngcho phù hợp.+ Tăng cƣờng hiệu quả sử dụng trang thiết bị dạy học, nâng cao hiệuquả và chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ do Khoa phụ trách.3- Chức trách, nhiệm vụ trƣởng phòng đào tạo- Chức trách : Là ngƣời chỉ huy, quản lý phòng đào tạo, chịu tráchnhiệm trƣớc Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trƣờng về công tác giáo dục đàotạo, là trung tâm hợp đồng tổ chức đào tạo. Chỉ huy, quản lý xây dựng Phòngvững mạnh toàn diện.- Nhiệm vụ:+ Là thành viên trong Hội đồng Khoa học, Hội đồng Bảo đảm chấtlƣợng và Hội đồng thi tốt nghiệp quốc gia của Nhà trƣờng.+ Căn cứ vào chỉ lệnh đào tạo của BQP, xây dựng kế hoạch đào tạo, kếhoạch mục tiêu cụ thể của trƣờng trình Hiệu trƣởng phê duyệt.+ Chỉ đạo và trực tiếp điều hành kế hoạch đào tạo của Nhà trƣờng, duytrì các quy chế, quy định về giáo dục - đào tạo.+ Hƣớng dẫn các khoa thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, quản lýkết quả học tập và rèn luyện học viên, tổ chức cấp phát văn bằng chứng chỉtheo quy định.+ Là trung tâm phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan đơn vị trong thựchiện nhiệm vụ đào tạo và NCKH, tham mƣu cho hiệu trƣởng về bảo đảm chấtlƣợng đào tạo của Trƣờng.+ Quản lý định mức giảng dạy, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡnggiảng viên, đề xuất xét tặng danh hiệu giảng viên giỏi hàng năm.+ Quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất và ngân sách phục vụ cho giáoduc- đào tạo.+ Tổ chức lễ khai giảng, bế giảng, hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá vềđào tạo và bảo đảm chất lƣợng đào tạo hàng năm.4- Chức trách, nhiệm vụ trƣởng Phòng Nghiên cứu Khoa họcCông nghệ và Môi trƣờng- Chức trách: Là ngƣời chỉ huy phòng KH-CN &MT, chịu trách nhiệmtrƣớc Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trƣờng về công tác NCKH, về số lƣợng và 208chất lƣợng các đề tài NCKH của giảng viên và học viên, số lƣợng, chất lƣợnggiáo trình, tài liệu giảng dạy do Trƣờng biên soạn.- Nhiệm vụ:+ Căn cứ vào Chỉ lệnh của BQP, nhiệm vụ NCKH của Trƣờng, xâydựng kế hoạch NCKH hàng năm của trƣờng trình Hiệu trƣởng phê duyệt.+ Quản lý về số lƣợng, chất lƣợng và tiến độ NCKH của giảng viên,cán bộ quản lý và học viên. Tổ chức nghiệm thu, đánh giá các công trìnhnghiên cứu chặt chẽ, đúng quy định.+ Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu, thông tin khoa học và hội thảokhoa học về phƣơng pháp dạy và học ngoại ngữ.+ Quản lý việc sử dụng tài chính, cơ sở vật chất phục vụ cho công tácNCKH. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết và đánh giá về chất lƣợng NCKHcủa toàn trƣờng.+ Là trung tâm phối hợp hiệp đồng thực hiện các dự án và đề tài khoahọc và công nghệ nâng cao chất lƣợng đào tạo của trƣờng.5- Chức trách, nhiệm vụ hệ trƣởng hệ quản lý học viên- Chức trách: Là ngƣời chỉ huy cao nhất của Hệ, chịu trách nhiệmtrƣớc Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trƣờng về công tác quản lý, giáo dục vàrèn luyện học viên. Chỉ huy xây dựng Hệ thành đơn vị vững mạnh toàn diện.- Nhiệm vụ : Căn cứ vào mục tiêu đào tạo, mục tiêu giáo dục, rèn luyệnhọc viên, xây dựng kế hoạch công tác giáo dục, rèn luyện học viên trình Hiệutrƣởng phê duyệt.+ Nắm vững chƣơng trình học tập và NCKH của học viên, tổ chức phốihợp, hiệp đồng chặt chẽ với các khoa ngoại ngữ, các phòng chức năng thựchiện nhiệm vụ quản lý.+ Quản lý chặt chẽ tình hình học tập, công tác chính trị tƣ tƣởng và rènluyện của học viên, duy trì nghiêm Điều lệnh Quân đội, trực tiếp nhận xétđánh giá kết quả học tập và rèn luyện học viên sau mỗi năm học và khóa học.+ Quản lý chặt chẽ giờ tự học, các hoạt động ngoại khóa, phối hợp vớicác khoa ngoại ngữ nâng cao chất lƣợng hoạt động tự học, chất lƣợng NCKHvà khóa luận tốt nghiệp của học viên.+ Tổ chức bồi dƣỡng kiến thức chính trị, kiến thức quân sự, tạo điềukiện thuận lợi cho học viên hình thành nhân cách ngƣời sĩ quan tƣơng lai.+ Bảo đảm các điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập của học viên.+ Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết công tác quản lý giáo dục và rènluyện, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lƣợng giáo dục và rèn luyện học viên.6- Chức trách, nhiệm vụ tổ trƣởng bộ môn 209- Chức trách: Là ngƣời chỉ huy cao nhất của tổ bộ môn, chịu tráchnhiệm trƣớc chủ nhiệm khoa về việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ giảng dạyvà NCKH thuộc bộ môn phụ trách.- Nhiệm vụ: Tổ bộ môn là đơn vị cơ sở về học thuật có những nhiệmvụ chính sau:+ Là thành viên Hội đồng Kkhoa học, Hội đồng Bảo đảm chất lƣợngcủa Khoa.+ Căn cứ vào nhiệm vụ đƣợc giao, xây dựng mục tiêu, nội dung,chƣơng trình, chất lƣợng và tiến độ giảng dạy trong phạm vi bộ môn phụtrách.+ Tổ chức biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy của tổ bộ môn, trìnhhội đồng cấp khoa và cấp trƣờng phê duyệt.+ Tổ chức nghiên cứu đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, xây dựngphƣơng pháp giảng dạy bộ môn và các hoạt động mang tính học thuật nhằmkhông ngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo chuyên ngành.+ Xây dựng và bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên chuyên sâu về lĩnh vực bộmôn phụ trách.+ Tham mƣu cho Hội đồng khoa học, Hội đồng bảo đảm chất lƣợngcủa Khoa những lĩnh vực nghiên cứu khoa học chuyên ngành, chuyên sâu,những biện pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo.+ Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả giảng dạy và NCKH, tổchức sơ kết, rút kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng giảng dạy và NCKH của tổbộ môn.7- Chức trách, nhiệm vụ của giảng viên ngoại ngữCăn cứ vào chức trách, quyền hạn và nghĩa vụ của giảng viên đƣợc quyđịnh tại Luật Giáo dục, Điều lệ Trƣờng Đại học và Điều lệ công tác Nhàtrƣờng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chức trách, nhiệm vụ của giảng viênngoại ngữ đƣợc quy định nhƣ sau :- Chức trách: Chịu trách nhiệm trƣớc tổ bộ môn, Khoa về công tácgiảng dạy chuyên ngành, NCKH, hƣớng dẫn học viên NCKH và làm khóaluận tốt nghiệp và các công việc khác của tổ bộ môn.- Nhiệm vụ:+ Thực hiện giảng dạy theo nội dung chƣơng trình của Bộ GD&ĐT vàTrƣờng quy định. Xây dựng mục tiêu chất lƣợng giảng dạy từng bài giảng,từng, học phần, học kỳ và năm học.+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy trên lớp, nhiệm vụ NCKH và biênsoạn giáo trình, tài liệu giảng dạy ngoại ngữ.+ Tham gia đầy đủ các chƣơng trình bồi dƣỡng sƣ phạm, bồi dƣỡngngoại ngữ hàng năm trong và ngoài nƣớc, không ngừng tự bỗi dƣỡng nângcao trình độ sƣ phạm và ngôn ngữ nâng cao chất lƣợng giảng dạy. 210+ Tích cực sử dụng trang thiết bị và áp dụng công nghệ mới vào nângcao chất lƣợng dạy và học ngoại ngữ.+ Chịu sự giám sát và đánh giá của cơ quan chuyên môn về chất lƣợnggiảng dạy ngoại ngữ.+ Hƣớng dẫn học viên làm nghiên cứu khoa học và khóa luận tốtnghiệp hàng năm, trang bị cho học viên phƣơng pháp học và phƣơng pháp tựhọc ngoại ngữ, tham gia giáo dục và rèn luyện học viên.+ Tham gia viết bài cho các tạp chí chuyên ngành, dự các hội thảo vềphƣơng pháp giảng dạy ngoại ngữ trong và ngoài nƣớc.+ Xây dựng sổ nhật ký chất lƣợng giảng viên, theo dõi và đánh giá chấtlƣợng học tập và rèn luyện của học viên.8 - Chức trách, nhiệm vụ của học viênChức trách, nhiệm vụ của học viên đã đƣợc Điều lệnh Quản lý Bộ đội,Luật Giáo dục và Điều lệ Trƣờng Đại học quy định. Chức trách, nhiệm vụ cụthể của học viên đào tạo sĩ quan ngoại ngữ quân sự đƣợc quy định nhƣ sau:- Chức trách: Hoàn thành tốt chƣơng trình khóa học theo quy định ;phối kết hợp học tập với rèn luyện hình thành nhân cách ngƣời sĩ quan, cótrình độ cử nhân ngoại ngữ quân sự.- Nhiệm vụ:+ Thực hiện nghiêm các quy chế và quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ QPvà Nhà trƣờng về giáo dục- đào tạo, nghiên cứu khoa học và rèn luyện kỷ luật.+ Tự trau rồi phƣơng pháp học và tự học ở mọi lúc, mọi nơi, sử dụngphƣơng tiện, trang thiết bị nâng cao hiệu quả và năng lực tự học.+ Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, NCKH và hội thảophƣơng pháp học ngoại ngữ nâng cao năng lực các kỹ năng thực hành ngônngữ.+ Nghiêm túc trong tự đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, rút kinhnghiệm, điều chỉnh quá trình học và tự học, quá trình rèn luyện.+ Tích cực rèn luyện, nâng cao nhận thức về chính trị, kiến thức vềquân sự, hoàn thiện nhân cách ngƣời sĩ quan tƣơng lai. Nhận và hoàn thànhmọi nhiệm vụ đƣợc giao. Khi tốt nghiệp sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ ở bất cứđơn vị nào trong toàn quân. 211PHỤ LỤC SỐ: 12NỘI DUNG CHÍNH BỘ TIÊU CHÍ CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠOTẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰLĩnh vực 1: Sứ mạng và mục tiêu của Trƣờng.- Chức năng, nhiệm vụ đào tạo của Trƣờng.- Mục tiêu đào tạo của Trƣờng.- Định hƣớng phát triển trong 5 năm, 10 năm.Lĩnh vực 2: Công tác tổ chức và quản lý.- Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và quản lý chất lƣợng của Nhà trƣờng.- Công tác kế hoạch hóa.- Hệ thống các văn bản về tổ chức và quản lý.- Chức trách, nhiệm vụ cho mỗi thành viên của tổ chức.- Hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, công tác phát triểnĐảng trong giảng viên và học viên.Lĩnh vực 3: Chƣơng trình đào tạo.-Tổ chức phát triển chƣơng trình theo chƣơng trình khung của BộGD&ĐT.- Nội dung chƣơng trình.- Mục tiêu chƣơng trình.- Cấu trúc chƣơng trình.- Điều chỉnh chƣơng trình theo mục tiêu.- Giáo trình, tài liệu.Lĩnh vực 4: Hoạt động đào tạo.- Đào tạo theo chuẩn.- Đổi mới phƣơng pháp dạy học theo phƣơng pháp tích cực.- Quy trình kiểm tra, đánh giá.- Quản lý kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ.-Định hƣớng chuyển đổi đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ.Lĩnh vực 5: Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý.- Công tác quy hoạch và dự báo.- Quy trình tuyển chọn.- Năng lực sƣ phạm, năng lực ngôn ngữ và năng lực quản lý.- Tuổi tác, giới tính.- Chất lƣợng đội ngũ, học hàm, học vị, chức danh...- Chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý. 212- Quy trình đánh giá chất lƣợng đội ngũ cán bộ, giảng viên.- Đào tạo, bồi dƣỡng.Lĩnh vực 6: Quản lý học viên.- Công tác tuyển sinh.- Tiêu chí đầu vào của học viên ( kết quả thi đầu vào, sức khỏe, lý lịchbản thân và gia đình, phẩm chất đạo đức).- Kết quả học tập (học kỳ, năm học và cả khóa học).- Phƣơng pháp học và tự học ngoại ngữ.- Hoạt động rèn luyện quân sự của học viên.- Duy trì các hoạt động hành chính quân sự.- Kết quả rèn luyện của học viên.- Công tác khen thƣởng và kỷ luật.- Tiêu chí đầu ra của học viên (Kết quả kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, tháiđộ nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức. Năng lực : tƣ duy, nhận thức, giao tiếp,thích nghi...)Lĩnh vực 7: Nghiên cứu khoa học.- Nghiên cứu khoa học của giáo viên.- Nghiên cứu khoa học của học viên.- Biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy.- Tổ chức cho học viên làm khóa luận tốt nghiệp.- Tính khả thi của các công trình nghiên cứu khoa học.Lĩnh vực 8: Bảo đảm cơ sở vật chất.- Hệ thống hạ tầng cơ sở.- Điều kiện bảo đảm cho dạy học, sinh hoạt, rèn luyện.- Trang thiết bị dạy học ngoại ngữ- Hệ thống thƣ viện ngoại ngữ.- Bảo đảm tài chính cho giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.Khi xây dựng bộ tiêu chí cần căn cứ vào quy chuẩn của Bộ GD&ĐT vàBQP về giáo dục - đào tạo. Quá trình tổ chức đánh giá cần căn cứ vào mụcđích, nội dung từng tiêu chí. Đánh giá theo các mức : tốt, khá, trung bình vàkhông đạt. 213PHỤ LỤC SỐ: 13NỘI DUNG CHI TIẾT MÔ HÌNH NHÂN CÁCH HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP1- Phẩm chất đạo đức:Kiên định với CN Mác-lê-nin, tƣ tƣởng Hồ chi minh, trung thành vớiĐảng CSVN, có lòng yêu nƣớc, có tinh thần tự hào dân tộc. Có lòng nhân ái,xử lý đúng đắn các mối quan hệ. Có lối sống lành mạnh, giản dị, đoàn kết, kỷluật tốt, sẵn sàng giúp đỡ đồng đội lúc khó khăn.2 - Phẩm chất nghề nghiệp:Có tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ đƣợc giao, trên mọi lĩnh vực.Có phong cách sâu sát, cụ thể, khoa học trong công tác biên, phiên dịch, côngtác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Có tinh thần tự học không ngừng nângcao trình độ về ngoại ngữ về tất cả các kỹ năng, nghe, nói, đọc, viết, kiến thứcvề thuật ngữ chuyên ngành quân sự. Luôn nhạy cảm với tình hình chính trịtrong nƣớc và quốc tế.3- Kiến thức:Có kiến thức cơ bản của chƣơng trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ. Làmchủ ngôn ngữ đƣợc học, thành thạo trong thực hiện 4 kỹ năng ngôn ngữ, cókhả năng thực hành giao tiếp thông thƣờng bằng ngoại ngữ trên tất cả mọilĩnh vực, chuyên sâu về quân sự. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xãhội, các ngành học khác. Có đủ kiến thức quân sự để thực hiện chức năng chỉhuy, điều hành đơn vị. Có kiến thức về vi-tính, tin học, khả năng soạn thảovăn bản và khai thác tài liệu trên mạng.4- Kỹ năng nghề nghiệp:Khả năng biên và phiên dịch trong lĩnh vực quân sự, an ninh, quốcphòng. Khả năng làm cán bộ nghiên cứu về khoa học quân sự nƣớc ngoài,làm nhiệm vụ đối ngoại quân sự và làm giảng viên giảng dạy ngoại ngữ trongHệ thống Nhà trƣờng Quân đội. Khả năng điều hành chỉ huy đơn vị cấp trungđội và cấp đại đội. Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở những bậc họccao hơn.5 - Thể chất:Có sức khỏe tốt phục vụ quân đội lâu dài, sức chịu đựng dẻo dai trongmọi tình huống khắc nghiệt của môi trƣờng công tác và chiến đấu. Có cácgiác quan hoạt động bình thƣờng, không mắc các khuyết tật về nghe, nói vàthị giác. Có hệ thần kinh ổn định và vững vàng sẵn sàng đƣơng đầu với mọiđiều kiện khắc nghiệt của môi trƣờng quân sự. PHỤ LỤC SỐ 14BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO(KẾT QUẢ KHẢO SÁT 80 GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ QUA PHIẾU HỎI)Nội dungS TTTKKĐTBSL%SL%SL%SL%AQuản lý tuyển sinh đầu vào1Tiêu chí tuyển sinh1923,752126,253645,0045,002Chính sách tuyển sinh78,752025,004758,7567,503Chất lượng đầu vào2227,503037,502835,00004Xác định mục tiêu học tập của học viên1113,753341,253543,7511,25BQuản lý đội ngũ giảng viên1Quy trình tuyển chọn giảng viên1316,254556,252227,50002Nhận thức về nhiệm vụ giảng dạy1620,003746,252733,75003Số lượng phù hợp với nhiệm vụ giảng dạy1316,254961,251822,50004Chất lượng đội ngũ giảng viên1113,753138,753847,50005Năng lực sư phạm911,253645,003543,75006Năng lực giao tiếp ngoại ngữ1518,753138,753442,50007Năng lực nghiên cưú khoa học1113,753341,253645,0000213 8Phẩm chất chính trị, đạo đức5163,752430,0056,25009Đào tạo, bồi dưỡng1215,003442,503138,7533,7510Quy trình nhận xét, đánh giá giảng viên1620,003037,503240,0022,50CQuản lý mục tiêu đào tạo1Mục tiêu của Trường được công bố công khai67,50911,256277,5033,752Mục tiêu bảo đảm tính thực tiễn, tính khoa học.22,502126,254961,25810,003Mục tiêu đáp ứng nhu cầu trước mắt.45,001822,503645,002227,504Mục tiêu đáp ứng nhu cầu lâu dài.810,001721,253645,001923,755Mục tiêu phù hợp với đặc thù của Trường.56,251822,503847,501923,756Mục tiêu phù hợp với nhu cầu của Quân đội.45,001113,753948,752632,50DQuản lý nội dung chương trình1Chương trình phù hợp với mục tiêu đào tạo911,252531,254353,7533,752Cấu trúc nội dung chương trình22,502126,254961,25810,003Chất lượng giáo trình đang giảng dạy45,001822,505062,50810,004Chất lượng tài liệu bổ trợ, tham khảo00911,255265,001923,755Chất lượng giáo trình giảng dạy trên phương tiện001215,001721,255163,756Tỷ lệ thời lượng môn học chung với môn ngoại ngữ001113,751518,755467,507Thông tin phản hồi về nội dung chương trình0045,001923,755771,25EQuản lý điều kiện bảo đảm214 1Cảnh quan, môi trường giáo dục4455,002632,501012,50002Phòng học ngoại ngữ chuyên dụng001620,005062,501417,503Phòng học đa phương tiện0067,502328,755163,754Trang thiết bị phục vụ dạy học001316,252531,254252,505Bảo đảm tài liệu giáo trình002025,005163,75911,256Hệ thống thư viện00002733,755366,257Hội trường phục vụ sinh hoạt tập thể1518,751721,254860,00008Điều kiện làm việc của cán bộ, giảng viên1316,252126,254657,50009Điều kiện ăn ở của học viên00911,255973,751215,0010Điều kiện cho học viên tự học0045,003138,754556,2511Điều kiện vui chơi giải trí0033,753037,504758,7512Điều kiện chăm sóc sức khỏe001012,505366,251721,25FQuản lý công tác giảng dạy1Phương pháp phù hợp với mục tiêu đào tạo56,251721,255265,0067,502Phương pháp phù hợp với đối tượng đào tạo810,002733,753746,25810,003Tiếp cận phương pháp dạy học ngoại ngữ tích cực33,751316,252025,004455,004Kết hợp phương pháp hiện đại và truyền thống911,251316,251721,254151,255Sử dụng phương tiện vào giảng dạy33,7578,752531,254556,25215 6Hoạt động đổi mới phương pháp dạy và họcGQuản lý học tập và rèn luyện học viên1001215,006581,2533,75Số lượng học viên trong lớp (quy định 25 HV/Lớp)002936,253240,001923,752Chất lượng NCKH và làm KLTN1316,251822,503746,251215,003Hoạt động tự học45,002025,003645,002025,004Học viên sử dụng trang thiết bị vào học tập67,502126,253948,751417,505Hoạt động ngoại khóa002531,254151,251417,506Công tác phát triển Đảng5973,751113,751012,50007Giáo dục chính trị, tư tưởng4556,251721,251822,50008Giáo dục truyền thống4252,503341,2556,25009Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện67,502126,254556,25810,0010Cập nhật kết quả học tập, rèn luyện002126,254860,001113,7511Khen thưởng, kỷ luật kịp thời, công minh67,501923,754657,50911,2512Chất lượng học viên tốt nghiệp1316,252936,253442,5045,0013Năng lực biên dịch, phiên dịch1113,753240,003240,0056,2514Năng lực giảng dạy của học viên22,501417,52126,254353,75H1Quản lý công tác kiểm tra, đánh giáQuy trình kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu ĐT002733,754556,25810,00216 2Hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu ĐT003138,754758,7522,503Nội dung kiểm tra, thi sát với nội dung giảng dạy1012,503543,753543,75004Tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi002531,255062,5056,255Đánh giá kết quả khách quan công bằng1518,752936,253645,00006Quản lý kết quả thi, kiểm tra, đánh giá002531,254961,2567,507Hệ thống chuẩn đánh giá chất lượng0000000100,00* Ghi chú : T : TốtTB : Trung bìnhSL : Số lượng người đánh giá theo từmg cấp độ217K : KháKĐ : Không đạt% : Đánh giá phần trăm theo từng cấp độ PHỤ LỤC SỐ 15BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO(KẾT QUẢ KHẢO SÁT 150 HỌC VIÊN QUA PHIẾU HỎI)Nội dungS TTTKKĐTBSL%SL%SL%SL%AQuản lý tuyển sinh đầu vào1Tiêu chí tuyển sinh3020,005536,706040,0053,302Chính sách tuyển sinh2416,005738,006040,0096,003Chất lượng đầu vào3523,306543,305033,30004Xác định mục tiêu học tập của học viên2013,304530,007046,701510,00BQuản lý đội ngũ giảng viên1Số lượng phù hợp với nhiệm vụ giảng dạy3120,705536,706442,60002Năng lực sư phạm2919,306342,005838,70003Năng lực ngôn ngữ2214,706241,306644,00004Nhiệt tình trong giảng dạy9664,004832,002114,00005Khách quan, công bằng trong đánh giá9362,004530,00128,00006Sử dụng trang thiết bị dạy học3322,007248,004530,00007Đào tạo chuyên môn cơ bản4832,006946,003322,0000218 8Độ tuổi phù hợpCQuản lý mục tiêu đào tạo13926,007852,003322,0000Mục tiêu của Trường được công bố công khai96,002818,7010570,0085,302Mục tiêu đáp ứng nhu cầu trước mắt.106,702214,707046,604832,003Mục tiêu đáp ứng nhu cầu lâu dài.1812,002718,005536,705033,304Mục tiêu phù hợp với điều kiện của Trường.117,305838,705738,002416,00DQuản lý nội dung chương trình1Chương trình phù hợp với mục tiêu đào tạo128,002818,7010268,0085,302Cấu trúc nội dung chương trình003120,7010066,601912,703Chất lượng giáo trình đang giảng dạy003724,708154,003221,304Chất lượng tài liệu bổ trợ, tham khảo00128,008556,705335,305Chất lượng giáo trình giảng dạy trên phương tiện00005536,709563,306Tỷ lệ thời lượng môn học chung với môn ngoại ngữ001510,007550,006040,00EQuản lý điều kiện bảo đảm1Cảnh quan, môi trường giáo dục8556,703926,002617,30002Phòng học ngoại ngữ chuyên dụng002416,009764,702919,303Phòng học đa phương tiện0053,303523,3011073,304Trang thiết bị phục vu dạy học001912,705536,707650,70219 5Bảo đảm tài liệu giáo trình002919,308858,703322,006Hệ thống thư viện00006543,308556,707Hội trường phục vụ sinh hoạt tập thể4026,704228,006845,30008Điều kiện ăn ở của học viên001812,0011274,702013,309Điều kiện cho học viên tự học00007147,307952,7010Điều kiện vui chơi giải trí00005536,709563,3011Điều kiện chăm sóc sức khỏe003120,709362,002617,30FQuản lý công tác giảng dạy1Phương pháp phù hợp với mục tiêu đào tạo128,003624,008053,302214,702Phương pháp phù hợp với đối tượng đào tạo117,303926,007147,302919,403Tiếp cận phương pháp dạy học ngoại ngữ tích cực85,302214,702919,309160,704Kết hợp phương pháp hiện đại và truyền thống149,302214,703724,707751,305Sử dụng phương tiện vào giảng dạy85,301812,003724,708758,006Hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học0096,0012180,702013,30GQuản lý học tập và rèn luyện học viên1Số lượng học viên trong lớp (quy định 25 HV/Lớp)004731,306543,303825,302Chất lượng NCKH và làm KLTN2013,301919,308355,301812,003Hoạt động tự học96,703825,306845,303422,70220 4Học viên sử dụng trang thiết bị vào học tập128,003624,008053,302214,705Hoạt động ngoại khóa004228,008053,302818,706Công tác phát triển Đảng11174,002013,301912,70007Giáo dục chính trị, tư tưởng9966,003523,301610,70008Giáo dục truyền thống7550,005033,302516,70009Khen thưởng, kỷ luật kịp thời, công minh128,003825,308154,001912,7010Chất lượng học viên tốt nghiệp2617,306644,004328,701510,0011Năng lực biên dịch, phiên dịch2516,705637,306241,3074,7012Năng lực giảng dạy của học viên002516,703422,709160,70HQuản lý công tác kiểm tra, đánh giá1Hình thức KT, ĐG phù hợp với mục tiêu ĐT004932,708556,701610,602Nội dung kiểm tra, thi sát với nội dung giảng dạy2718,005234,706342,0085,303Đánh giá kết quả khách quan công bằng2718,005939,306442,70004Quản lý kết quả thi, kiểm tra, đánh giá003926,0010167,30106,70* Ghi chú :T : TốtK : KháTB : Trung bìnhKĐ : Không đạtSL : Số lượng người đánh giá theo từmg cấp độ221% : Đánh giá phần trăm theo từng cấp độ [...]... vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu lý luận về quản lý chất lƣợng đào tạo và mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo đại học làm cơ sở đề xuất mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo và các giải pháp triển khai mô hình 3.2 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm chất lƣợng đào tạo và mô hình bảo đảm chất lƣợng đào tạo 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý chất lƣợng đào tạo SQNNQS tại ĐHNNQS 3.4 Đề xuất mô hình quản lý chất. .. cần nghiên cứu [46,tr.65] Trong phạm vi nghiên cứu về chất lƣợng đào tạo đại học mô hình giáo dục” đƣợc hiểu là mô hình đào tạo khi giáo dục và đào tạo là hai khái niệm đồng nhất (được trình bày kỹ trong khái niệm đào tạo) Còn khái niệm Mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo là phƣơng thức quản lý chất lƣợng các thành tố của mô hình đào tạo, cụ thể quản lý chất lƣợng các thành tố đầu vào, quá trình đào. .. nhƣng chƣa có công trình nào đề cập tới xây dựng mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo tại ĐHNNQS Xuất phát từ lý do trên tác giả chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự ”, với mong muốn góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ của Nhà trƣờng, cung cấp cho Quân đội ngày càng nhiều sĩ quan giỏi về ngoại ngữ, thạo về chỉ huy điều hành, có quan... kê toán học và phiếu hỏi 10 Kết cấu luận án Luận án gồm 3 phần: 10.1 Phần mở đầu 10.2 Phần nội dung (gồm 4 chương) - Chương 1: Cơ sở lý luận về mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo - Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng công tác quản lý chất lƣợng đào tạo tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự 14 - Chương 3: Mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo và các giải pháp triển khai mô hình tại Đại học Ngoại ngữ Quân... vv… 22 - Mô hình vật lý - toán: Mô hình sử dụng nghiên cứu các hiện tƣợng, quá trình vật lý trên các mô hình nhân tạo hay trong phòng thí nghiệm Các mô hình vật lý thƣờng đƣợc sử dụng rộng rãi trong các công cụ toán học - Mô hình thông tin: Mô hình sử dụng hệ thống ký hiệu để mô tả các đặc trƣng, tính chất của đối tƣợng nghiên cứu Tùy từng đối tƣợng nghiên cứu và ngƣời nghiên cứu mà xây dựng mô hình phù... quản lý giáo dục - Khai thác, phân tích, tổng hợp các nguồn tài liệu khoa học trong và ngoài nƣớc về mô hình quản lý chất lƣợng đào tạo và chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ vv - Định hƣớng nghiên cứu xây dựng mô hình QLCLĐT theo quan điểm mô hình QLCLTT 9.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn - Tham khảo kinh nghiệm QLCLĐT đại học trên thế giới - Đánh giá thực trạng công tác QLCLĐT tại ĐHNNQS bằng xây dựng. .. luận quản lý chất lƣợng đào tạo đại học theo quan điểm của các mô hình quản lý chất lƣợng tiên tiến, phù hợp với các đặc điểm của một trƣờng đại học quân sự đào tạo chuyên ngành 8.2 Rút ra đƣợc những kinh nghiệm quốc tế về QLCLĐT để tham khảo trong xây dựng mô hình QLCLĐT tại ĐHNNQS 8.3 Đánh giá đƣợc thực trạng công tác quản lý chất lƣợng đào tạo tại ĐHNNQS theo quan điểm QLCLTT 8.4 Đề xuất đƣợc mô hình. .. cao chất lƣợng đào tạo đội ngũ SQNNQS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ củng cố an ninh quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc 6 Giới hạn đề tài Luận án chỉ tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về bảo đảm chất lƣợng đào tạo đại học, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ, đề xuất mô hình QLCLĐT (trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ bậc đại học) theo quan điểm QLCLTT và các giải pháp triển khai mô hình. .. tác quản lý chất lƣợng đào tạo chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, Nhà trƣờng chƣa xây dựng đƣợc mô hình quản lý chất lƣợng phù hợp với đặc thù môi trƣờng sƣ phạm quân sự đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ, chƣa đề xuất đƣợc những giải pháp quản lý chất lƣợng đào tạo hiệu quả, chƣa tiếp cận và kịp thời đổi mới theo xu hƣớng quản lý hiện đại 10 Hiện tại trên thế giới và ở Việt Nam đã có nhiều trƣờng đại học, ... lƣợng đào tạo theo quan điểm QLCLTT và các giải pháp triển khai mô hình áp dụng cho đào tạo SQNNQS 11 3.5 Kiểm chứng tính đúng đắn và tính khả thi của mô hình và các giải pháp 4 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu: Hoạt động đào tạo SQNNQS tại ĐHNNQS 4.2 Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác quản lý chất lƣợng đào tạo SQNNQS tại ĐHNNQS 5 Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đƣợc mô hình ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC o0o VŨ XUÂN HỒNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ Chuyên ngành : Quản lý giáo dục. .. QLCL: Quản lý chất lƣợng QLCLĐT: Quản lý chất lƣợng đào tạo QLCLĐTĐH: Quản lý chất lƣợng đào tạo đại học QLCLĐTNN: Quản lý chất lƣợng đào tạo ngoại ngữ QLCLTT: Quản lý chất lƣợng tổng thể QLGD: Quản. .. nghiên cứu chất lƣợng đào tạo đại học mô hình giáo dục đƣợc hiểu mô hình đào tạo giáo dục đào tạo hai khái niệm đồng (được trình bày kỹ khái niệm đào tạo) Còn khái niệm Mô hình quản lý chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lượng đào tạo tại đại học ngoại ngữ, Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lượng đào tạo tại đại học ngoại ngữ, Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lượng đào tạo tại đại học ngoại ngữ, CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, CHƯƠNG 2. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ, CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ, CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC GIẢI PHÁP, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm