phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng stapimex

79 310 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2015, 12:55

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN THỊ KIỀU HƢƠNGPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤVÀ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦNTHỦY SẢN SÓC TRĂNG - STAPIMEXLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNgành: Kế ToánMã số ngành: 52340301Tháng 11 – 2013 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN THỊ KIỀU HƢƠNGMSSV: LT11308PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤVÀ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦNTHỦY SẢN SÓC TRĂNG - STAPIMEXLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNgành: Kế ToánMã số ngành: 52340301CÁN BỘ HƢỚNG DẨNPHẠM LÊ THÔNGTháng 11 – 2013 LỜI CẢM TẠQua 2 năm học tập, nghiên cứu và tiếp thu những kiến thức đƣợc truyềnđạt, chỉ dạy từ thầy cô Trƣờng Đại Học Cần Thơ đặt biệt là thầy cô Khoa KinhTế & QTKD cũng nhƣ từ những kiến thức thực tế. Hôm nay, em đã hoànthành tốt luận văn tốt nghiệp, em xin chân thành cảm ơn đến:Trƣớc hết, em xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh Tế & QTKD TrƣờngĐH Cần Thơ đã truyền đạt những kiến thức quý báu để từ đó em có thể vậndụng những kiến thức ấy vào bài luận văn của mình.Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn đến thầy Phạm Lê Thông đã tận tìnhhƣớng dẫn, giải đáp những khó khăn, vƣớng mắc giúp em hoàn thành bài luậnvăn một cách tốt nhất.Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo vàtoàn thể nhân viên Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng – Stapimex đã tạođiều kiện cho em đƣợc thực tập tại Công ty.Kính chúc quý thầy cô Trƣờng Đại Học Cần Thơ cùng quý thầy cô KhoaKinh Tế & QTKD lời chúc sức khỏe và thành công trong công tác giảng dạy,tiếp tục truyền đạt kiến thức của mình cho thế hệ mai sau.Kính chúc Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công Ty Cổ Phần ThủySản Sóc Trăng – Stapimex đƣợc dồi dào sức khỏe và công tác tốt.Em xin chân thành cảm ơn!Cần Thơ, ngàythángnăm 2013Ngƣời thực hiệnNguyễn Thị Kiều Hƣơngi TRANG CAM KẾTTôi xin cam kết luận văn này đƣợc hoàn thành dựa trên kết quả nghiêncứu do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong luậnvăn là trung thực, luận văn không trùng với bất kì luận văn nào.Cần Thơ, ngàythángnăm 2013Ngƣời thực hiệnNguyễn Thị Kiều Hƣơngii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Thủ trƣởng đơn vịiii MỤC LỤCTrangCHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU1.1 Lý do chọn đề tài ......................................................................................... 11.2 Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................... 21.2.1 Mục tiêu chung ......................................................................................... 21.2.2 Mục tiêu cụ thể ......................................................................................... 21.3 Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................. 21.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu.................................................................... 21.3.2 Phƣơng pháp phân tích ............................................................................. 31.4 Phạm vi giới hạn .......................................................................................... 31.5 Lƣợc khảo tài liệu ........................................................................................ 3CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN ....................................................................... 52.1 Một số khái niệm ......................................................................................... 52.1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm ............................................................... 52.1.2 Khái niệm về lợi nhuận ............................................................................. 52.1.3 Khái niệm về doanh thu ............................................................................ 52.1.4 Khái niệm về chi phí ................................................................................. 62.2 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận ........ 72.2.1 Vai trò của việc phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận ........................ 72.2.2 Ý nghĩa của việc phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận ...................... 82.3 Một số phƣơng pháp phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Công tyStapimex ............................................................................................................ 92.3.1 Các chỉ tiêu về lợi nhuận .......................................................................... 92.3.2 Phân tích các tỷ số tài chính ................................................................... 122.3.3 Phƣơng pháp so sánh .............................................................................. 132.3.4 Phƣơng pháp thay thế liên hoàn ............................................................. 142.3.5 Phƣơng pháp số chênh lệch .................................................................... 14iv CHƢƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦYSẢN SÓC TRĂNG – STAPIMEX .................................................................. 153.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng –Stapimex .......................................................................................................... 153.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................. 153.1.2 Định hƣớng phát triển ............................................................................. 163.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng –Stapimex .......................................................................................................... 163.2.1 Bộ máy quản lý của Công ty................................................................... 163.2.2 Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của từng bộ phận trong cơ cấu tổchức .................................................................................................................. 173.3 Tình hình nhân sự của Công ty .................................................................. 183.4 Sản phẩm của Công ty ............................................................................... 193.4.1 Qui trình công nghệ ................................................................................ 193.4.2 Quy trình chuẩn bị nguyên liệu (sơ chế)................................................. 203.4.3 Quy trình chế biến sản phẩm cao cấp ..................................................... 213.5 Phƣơng hƣớng phát triển của Công ty Stapimex trong tƣơng lai .............. 22CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ LỢI NHUẬN CỦACÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG – STAPIMEX ................ 234.1 Phân tích tình hình tiêu thụ của Công ty Stapimex ................................... 234.1.1 Phân tích tình hình tiêu thụ thủy sản của Công ty Stapimex .................. 234.1.2 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Stapimex ................ 324.1.3 Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến tình hình tiêu thụ của Công tyStapimex .......................................................................................................... 364.2 Phân tích tình hình lợi nhuận của Công ty Stapimex ................................ 394.2.1 Phân tích chung về doanh thu của Công ty Stapimex ............................ 414.2.2 Phân tích chung về chi phí của Công ty Stapimex ................................. 434.2.3 Phân tích tình hình lợi nhuận Công ty Stapimex .................................... 464.2.4 Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận của Công ty Stapimex. 494.2.5 Phân tích các chỉ tiêu tài chính của Công ty Stapimex ........................... 55v CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN KINHDOANH CỦA CÔNG TY STAPIMEX .......................................................... 595.1 Giải pháp tăng doanh thu ........................................................................... 595.2 Giải pháp giảm chi phí ............................................................................... 605.2.1 Giảm chi phí sản xuất ............................................................................. 605.2.2 Giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ....................... 615.3 Tổ chức hoạt động Marketing .................................................................... 635.4 Một số giải pháp khác ................................................................................ 63CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................... 646.1 Kết luận ...................................................................................................... 646.2 Kiến nghị.................................................................................................... 656.2.1 Đối với Nhà Nƣớc................................................................................... 656.2.1 Đối với Công ty ...................................................................................... 65TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 67PHỤ LỤC ........................................................................................................ 68vi DANH MỤC BẢNGTrangBảng 4.1: Tình hình xuất khẩu thủy sản của Công ty Stapimex (từ 2010 – 6tháng đầu năm 2013)......................................................................................... 31Bảng 4.2: Sản lƣợng tiêu thụ nội địa theo cơ cấu mặt hàng thủy sản của Côngty Stapimex (từ 2010 – 6 tháng đầu năm 2013)................................................ 33Bảng 4.3: Sản lƣợng tiêu thụ xuất khẩu theo cơ cấu mặt hàng thủy sản củaCông ty Stapimex (từ 2010 – 6 tháng đầu năm 2013) ...................................... 35Bảng 4.4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Stapimex ........ 40Bảng 4.5: Tình hình doanh thu ......................................................................... 42Bảng 4.6: Tình hình chi phí của Công ty Stapimex .......................................... 45Bảng 4.7: Tình hình lợi nhuận của Công ty Stapimex từ năm 2010 – 6 thángđầu năm 2013 .................................................................................................... 48Bảng 4.8: Tình hình tiêu thụ theo hình thức xuất khẩu của Công ty Stapimextừ năm 2010 – 6 tháng đầu năm 2013............................................................... 49Bảng 4.9: Tình hình giá vốn – sản lƣợng – giá mua ......................................... 50Bảng 4.10: Tình hình chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp củaCông ty Stapimex.............................................................................................. 54Bảng 4.11: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ..................................... 55Bảng 4.12: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản .................................. 56Bảng 4.13: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ............................ 57Bảng 4.14: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên giá vốn hàng bán ......................... 57vii DANH MỤC HÌNHTrangSơ đồ 3.1: Bộ máy quản lý của Công ty Stapimex ........................................... 16Sơ đồ 3.2: Quy trình công nghệ ........................................................................ 20Hình 4.1: Sản lƣợng và giá trị xuất khẩu tôm của Công ty Stapimex ở thịtrƣờng Mỹ từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013 ........................................ 25Hình 4.2: Sản lƣợng và giá trị xuất khẩu tôm của Công ty Stapimex ở thịtrƣờng Nhật từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013 ...................................... 27Hình 4.3: Sản lƣợng và giá trị xuất khẩu tôm của Công ty Stapimex ở thịtrƣờng EU từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013 ......................................... 29Hình 4.4: Tình hình lợi nhuận của Công ty Stapimex từ năm 2010 – 6 thángđầu năm 2013 .................................................................................................... 46viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTASEAN: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam ÁAFTA: Khu vực mậu dịch tự do ASEANAPEC: Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình DƣơngWTO: Tổ chức thƣơng mại thế giớiTSCĐ: Tài sản cố địnhBHXH: Bảo hiểm xã hộiBHYT: Bảo hiểm y tếKPCĐ: Kinh phí công đoànROA: Tỷ suất lợi nhuận trên tài sảnROS: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuầnROE: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn tự cóSTĐNVKH: Số tƣơng đối nhiệm vụ kế hoạchSTĐHTKH: Số tƣơng đối hoàn thành kế hoạchNOBASHI: Tôm sú bóc vỏ chừa đuôi kéo dãn đông lạnh.SHUSHI: Tôm shushi đông lạnh.HLSO (Headless Shell On): Tôm sú vặt đầu đông lạnh.Raw PTO: Tôm sú bóc vỏ chừa đuôi rút gân đông lạnh.CPTO: Tôm sú bóc vỏ chừa đuôi rút gân luộc đông lạnh.EBIFRY: Tôm sú tẩm bột chƣa chiên đông lạnh.TEMPURA: Tôm sú tẩm bột chiên đông lạnhix CHƢƠNG 1GIỚI THIỆU1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀINgày nay, cùng với nhịp độ phát triển của đất nƣớc, hoạt động kinhdoanh giữ vai trò vô cùng quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩynền kinh tế phát triển ngày càng mạnh mẽ. Mặt khác, Việt Nam trở thànhthành viên chính thức của ASEAN, đã tham gia AFTA, gia nhập APEC vàWTO. Chính những sự kiện này tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho nền kinh tếViệt Nam phát triển hoà nhập vào nền kinh tế thế giới và đã làm cho môitrƣờng kinh doanh của Việt Nam ngày càng sôi nổi hơn và trong kinh doanhcũng đòi hỏi phải có một sự cạnh tranh gay gắt quyết liệt hơn nữa giữa các nhàdoanh nghiệp.Nhƣ ta đã biết, mỗi một công ty là một đơn vị sản xuất kinh doanh, làmột tế bào trong nền kinh tế với chức năng hoạt động sản xuất và phân phốisản phẩm của chính công ty làm ra, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của từngkhu vực, từng thị trƣờng. Vì vậy, vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà kinhdoanh hiện nay là làm sao để thoả mãn một cách tốt nhất nhu cầu của kháchhàng, đồng thời, phải mở rộng thị trƣờng tiêu thụ và khai thác những thịtrƣờng tiềm năng để nhằm tiêu thụ đƣợc tối đa sản phẩm của Công ty. Do đó,trong quá trình sản xuất kinh doanh thì giai đoạn tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩahết sức quan trọng trong việc quyết định sự thành công hay thất bại của mộtcông ty.Ngoài ra, tình hình tiêu thụ sản phẩm và kết quả hoạt động kinh doanhcủa một công ty đƣợc biểu hiện qua lợi nhuận của công ty và đây cũng chínhlà yếu tố khẳng định uy tín cho từng sản phẩm nói riêng và uy tín cho cả côngty nói chung tại thị trƣờng nội địa và cả thị trƣờng ở các nƣớc khác trên thếgiới.Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng - Stapimex là một trong những côngty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam. Sở dĩ, công ty ngày càng pháttriển mạnh mẽ và đi lên nhƣ hiện nay chính là vì công ty đã phải trải qua mộtthời gian dài để nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích kỹ từng nhân tố của thị trƣờng,từ đó, đánh giá những mặt thuận lợi và khó khăn, để xác định đƣợc một cáchchính xác từng thị trƣờng từ thị trƣờng mục tiêu, thị trƣờng chủ lực đến thịtrƣờng tiềm năng cho quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty nhằm đạt hiệuquả cao nhất, đẩy mạnh sự phát triển của công ty. Nếu sản phẩm mà công tytạo ra không tiêu thụ đƣợc sẽ làm cho quá trình hoạt động kinh doanh của1 công ty bị đình trệ. Ngƣợc lại, nếu sản phẩm của công ty đƣợc tiêu thụ mạnhthì sẽ tác động đến quá trình hoạt động kinh doanh của công ty nhanh thêm,lợi nhuận tích luỹ ngày càng nhiều hơn và đó là yếu tố quyết định sự tồn tại vàphát triển của công ty.Xuất phát từ nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc phân tích tình hìnhtiêu thụ sản phẩm của công ty nên qua thời gian thực tập tại Công ty Stapimexem đã quyết định chọn đề tài: “Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận củacông ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng - Stapimex” để làm luận văn tốt nghiệpcho mình.1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU1.2.1 Mục tiêu chungPhân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của Công ty cổ phần thủy sảnSóc Trăng – Stapimex để tìm ra và đánh giá các nhân tố thuận lợi và khó khănảnh hƣởng đến quá trình tiêu thụ sản phẩm ở hiện tại cũng nhƣ trong tƣơng lai.1.2.2 Mục tiêu cụ thểTừ mục tiêu chung đƣa ra mục tiêu nghiên cứu của đề tài sẽ đƣợc cụ thểnhƣ sau:- Tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần thủy sảnSóc Trăng – Stapimex.- Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của Công ty cổ phần thủy sảnSóc Trăng – Stapimex trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 6 tháng đầunăm 2013.- Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng đến tình hình tiêu thụ vàlợi nhuận của Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng – Stapimex.- Đề ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh củaCông ty.1.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU1.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệuCác số liệu và dữ liệu liên quan đến quá trình phân tích đƣợc thu thậpchủ yếu trong các báo cáo tài chính, báo cáo xuất khẩu của công ty, tạp chíthủy sản, từ nguồn internet. Đồng thời, ghi nhận các nhận xét, các đánh giá vềtình hình hoạt động kinh doanh của công ty do các phòng ban cung cấp.2 1.3.2 Phƣơng pháp phân tíchTrên cơ sở nghiên cứu những vấn đề về công việc kinh doanh thƣơngmại với những yếu tố về mặt hàng kinh doanh, giá cả thị trƣờng, đối thủ cạnhtranh, từ đó, đề tài đi sâu vào phân tích hoạt động kinh doanh của công tythông qua doanh số tiêu thụ của các thời kỳ, lợi nhuận trên từng mặt hàng.- So sánh các chỉ tiêu qua các năm (từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm2013).- Phân tích tỷ trọng của các mặt hàng kinh doanh và một số chỉ tiêu hiệuquả để nắm đƣợc thế mạnh của từng mặt hàng, từ đó có kế hoạch sản xuất vàtiêu thụ đạt hiệu quả hơn.1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨUTrong phạm vi nội dung nghiên cứu của bài luận văn này, em chỉ tậptrung và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm một số mặt hàng chủ lực và lợinhuận của Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng - Stapimex trên cơ sở số liệucủa giai đoạn từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013.Từ đó, đề ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệuquả kinh doanh của công ty trong tƣơng lai.1.5 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆUTrong quá trình thực hiện đề tài, em đã tham khảo qua một số luận văncủa khóa trƣớc:- Đầu tiên là đề tài: “Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản tại công tycổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau (CASES)” tác giả TrƣơngThanh Thúy – lớp Ngoại Thƣơng 2 K32, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanhtrƣờng Đại học Cần Thơ thực hiện.Nội dung của đề tài: Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản của Công tycổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau (CASES) từ năm 2007-2009, đềtài sử dụng những phƣơng pháp chênh lệch để phân tích các yếu tố ảnh hƣởngđến tình hình xuất khẩu thủy sản của Công ty nhƣ khối lƣợng, giá bán, chấtlƣợng sản phẩm, vấn đề về nguồn nguyên liệu, … , kết hợp với phân tích điểmmạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Công ty nhằm đƣa ra những giảipháp giúp Công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau đẩy mạnhtiêu thụ thủy sản trong thời gian tới nhƣ: giải pháp về nguồn nguyên liệu, tổchức mạng lƣới thu mua, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao kiếnthức kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thƣơng cho cán bộ, công nhân viên, tăng cƣờngcông tác Marketing, ….3 - Thứ hai là đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnhtranh tại Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng- STAPIMEX”. Tác giả Trần vănTựu- lớp Tài chính doanh nghiệp K2006 Sóc Trăng. Qua các năm từ năm2007 đến năm 2009, sử dụng ma trận SWOT để đánh giá chung về những mặtđạt đƣợc cũng nhƣ hạn chế, cơ hội và đe dọa của hoạt động sản xuất, kinhdoanh của Công ty nhằm đề ra một số giải pháp giúp Công ty nâng cao nănglực cạnh tranh và có những phản ứng kịp thời trƣớc sự thay đổi của môitrƣờng cạnh tranh nhƣ: nâng cao năng lực khai thác và nuôi trồng thủy sản,năng lực chế biến tại Công ty, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩymạnh công tác nghiên cứu thị trƣờng, xây dựng thƣơng hiệu, chú trọng mởrộng thị trƣờng xuất khẩu để nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ đó, ngƣời đọccó thể thấy đƣợc tính cạnh tranh trong phƣơng thức kinh doanh của Công ty vàhiệu quả đạt đƣợc từ phƣơng thức trên đối với hoạt động sản xuất kinh doanhcủa Công ty. Ngoài ra, ngƣời đọc còn thấy đƣợc mức độ rủi ro và phù hợp củaphƣơng thức kinh doanh của Công ty trong giai đoạn này.4 CHƢƠNG 2CƠ SỞ LÝ LUẬN2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM2.1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩmTiêu thụ là quá trình cung cấp sản phẩm và thu đƣợc tiền hàng hoặc đƣợcngƣời mua chấp nhận thanh toán. Sản phẩm của doanh nghiệp nếu đáp ứngđƣợc nhu cầu của thị trƣờng sẽ tiêu thụ nhanh, tăng vòng quay vốn.Trong kỳ phân tích, doanh nghiệp tiêu thụ nhiều hay ít là biểu hiện ở chỉtiêu khối lƣợng sản phẩm hàng hóa tiêu thụ, chỉ tiêu này đƣợc tính bằng đơn vịgiá trị và đƣợc gọi là giá trị sản phẩm hàng hóa tiêu thụ hay doanh thu bánhàng.2.1.2 Khái niệm về lợi nhuậnSau một thời gian hoạt động nhất định doanh nghiệp sẽ có thu nhập bằngtiền. Thu nhập này sau khi bù đắp các khoản chi phí hoạt động kinh doanh cóliên quan, còn lại là lợi nhuận. Lợi nhuận của doanh nghiệp phụ thuộc vàochất lƣợng hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, thể hiệnthành quả tài chính cuối cùng của doanh nghiệp. Vì vậy, lợi nhuận đƣợc xemlà chỉ tiêu chất lƣợng tổng hợp cuối cùng của hoạt động kinh doanh ở doanhnghiệp. Chỉ tiêu này cho thấy đƣợc sự phấn đấu của từng ngƣời, từng bộ phậncho doanh nghiệp về việc tăng doanh thu, giảm chi phí.2.1.3 Khái niệm về doanh thuDoanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền đã hoặc sẽ thu đƣợc dotiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lao vụ và các hoạt động khác(gồm cả các khoản trợ cấp, trợ giá) trong một thời kỳ nhất định.Doanh thu là một chỉ tiêu quan trọng của doanh nghiệp. Chỉ tiêu nàykhông những có ý nghĩa đối với doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa quan trọngđối với cả nền kinh tế xã hội. Doanh thu của doanh nghiệp gồm 2 bộ phận: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh: Gồm doanh thu từ hai bộ phận:- Doanh thu về bán hàngDoanh thu bán hàng của doanh nghiệp là chỉ tiêu tổng hợp bằng tiền vềtiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. Nói cách khác, doanh thu bán hàng là tổng hợptoàn bộ doanh thu bán ra của tất cả mặt hàng, dịch vụ kinh doanh trong mộtthời gian nhất định. Đây là bộ phận chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thucủa doanh nghiệp.5 Nội dung kinh tế của doanh thu bán hàng hóa bao gồm: Trị giá hàng hóa đã bán (tiêu thụ) và đã thu tiền (tiền mặt hoặc chuyểnkhoản qua ngân hàng). Trị giá hàng hóa đã bán nhƣng chƣa thu đƣợc tiền (do phƣơng thứcmua bán và thanh toán qui định).Qua đó, ta thấy doanh thu bán hàng khác với tiền thu bán hàng:Tiền thu bán hàng là toàn bộ số tiền thu đƣợc về bán hàng hóa trong mộtthời gian nhất định.- Doanh thu từ hoạt động tài chính:Thu nhập từ liên doanh, thu lãi tiền gửi, thu nhập đầu tƣ từ cổ phiếu, tráiphiếu, …. Thu nhập từ hoạt động khác:Là những khoản thu nhập bất thƣờng nhƣ thu về tiền phạt, tiền bồithƣờng, thu đƣợc những khoản nợ khó đòi đã chuyển vào thiệt hại.Thu nhập từ các hoạt động khác nhƣ: thu về thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ,giá trị các vật tƣ, tài sản thừa trong sản xuất, thu bán bản quyền phát minh,sáng chế, ….2.1.4 Khái niệm chi phíChi phí nói chung là sự hao phí đƣợc thể hiện bằng tiền trong quá trìnhkinh doanh với mong muốn mang về một sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thànhhoặc kết quả kinh doanh nhất định. Chi phí phát sinh trong các hoạt động sảnxuất, thƣơng mại, dịch vụ nhắm đến mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp làdoanh thu và lợi nhuận.Để quản lý và hạch toán chi phí sản xuất của doanh nghiệp ngƣời ta phânloại chi phí nhƣ sau: Căn cứ vào tính chất kinh tế: Chi phí sản xuất của doanh nghiệp cóthể chia thành các yếu tố sau đây- Nguyên vật liệu mua ngoài- Nhân công- Khấu hao- Các khoản dịch vụ mua ngoài- Các chi phí khác bằng tiền6  Căn cứ công dụng kinh tế: căn cứ công dụng kinh tế và địa điểm phátsinh có thể chia chi phí ra làm các khoản mục.- Nguyên vật liệu dùng ngoài sản xuất.- Nhân công trực tiếp (gồm chi phí tiền lƣơng, chi phí BHXH, BHYT,KPCĐ).- Chi phí sản xuất chung. Căn cứ vào khả năng tập hợp chi phí: Chi phí phát sinh thuộc loại sảnphẩm nào ta có thể tính trực tiếp vào sản phẩm đó, những khoản chi phí nàygọi là chi phí trực tiếp. Những khoản chi phí trực tiếp nhƣng tỷ trọng quá nhỏthì không nhất thiết phải để vào khoản mục độc lập, mà có thể đƣa vào khoảnmục chi phí sản xuất chung, sau đó phân bổ gián tiếp vào giá thành sản phẩm,do đó còn gọi là chi phí gián tiếp. Căn cứ vào mối quan hệ giữa chi phí với sản phẩm: Toàn bộ chi phíđược chia làm hai loại:- Chi phí biến đổi: Là những khoản chi phí luôn phụ thuộc vào sự biếnđộng của sản lƣợng hay doanh thu.- Chi phí cố định: Là những khoản chi phí không phụ thuộc vào sảnlƣợng tiêu thụ hay doanh thu.Sản phẩm hoàn thành cần phải tiêu thụ. Quá trình tiêu thụ sản phẩm,hàng hóa phát sinh chi phí bán hàng.Mặt khác, trong quá trình sản xuất và bán hàng doanh nghiệp còn phátsinh thêm chi phí quản lý doanh nghiệp.Nhƣ vậy, chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm toàn bộchi phí sản xuất gắn liền với sản phẩm hoàn thành (giá thành sản xuất), giámua hàng hóa, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.2.2 VAI TRÕ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢINHUẬN2.2.1 Vai trò của việc phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận2.2.1.1 Vai trò của việc phân tích tình hình tiêu thụTiêu thụ là quá trình chuyển hóa hình thái từ giá trị của hàng hóa sanggiá trị tiền tệ, sự chuyển hóa này đem đến cho khách hàng một sự thỏa mãn vềmặt giá trị sử dụng của hàng hóa. Do đó, vai trò của việc phân tích tình hìnhtiêu thụ sản phẩm là tìm ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan, rút ra7 những tồn tại và đề ra những biện pháp khắc phục để tận dụng triệt để thếmạnh của doanh nghiệp nhằm đƣa doanh số tới mức cao nhất. Để thực hiện tốtquá trình này trƣớc đó các tổ chức kinh doanh phải tiếp cận thị trƣờng, tìmhiểu nguyện vọng của khách hàng.2.2.1.2 Vai trò của việc phân tích lợi nhuận- Đánh giá tình hình lợi nhuận của từng bộ phận và toàn doanh nghiệp.- Nhận biết đƣợc khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện kế hoạch lợinhuận.- Xác định nguyên nhân ảnh hƣởng đến việc thực hiện kế hoạch lợinhuận.- Đề ra các biện pháp khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệpnhằm không ngừng nâng cao lợi nhuận.2.2.2 Ý nghĩa của việc phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận2.2.2.1 Ý nghĩa của việc phân tích hình hình tiêu thụTrong điều kiện kinh tế thị trƣờng các doanh nghiệp thuộc mọi thànhphần kinh tế tự do sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm do doanh nghiệp sảnxuất ra đƣợc tiêu thụ trên thị trƣờng với giá cả xác định chủ yếu dựa vào quyluật giá trị, cung cầu, cạnh tranh và nguyên tắc “thuận mua vừa bán”, khi sảnxuất đã phát triển thì vấn đề quan trọng trƣớc hết không phải là sản xuất mà làtiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Bởi vì:- Có tiêu thụ đƣợc sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp mới thu hồi đƣợcvốn để tiến hành tái sản xuất mở rộng, tăng tốc độ luân chuyển vốn, nâng caohiệu quả sử dụng vốn và phát triển sản xuất.- Sản phẩm hàng hóa có tiêu thụ đƣợc mới xác định đƣợc kết quả hoạtđộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là lãi hay lỗ và lãi lỗ ở mức độnào.- Qua tiêu thụ tính chất tiện ích của sản phẩm mới đƣợc xác định mộtcách hoàn toàn và điều này đƣợc thể hiện qua năng lực sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp.- Tiêu thụ đƣợc nhiều sản phẩm hàng hóa với giá cả phù hợp khôngnhững giúp doanh nghiệp có lãi mà điều này còn cho thấy khả năng chiếm lĩnhthị trƣờng tiêu thụ sản phẩm và thu hút khách hàng của doanh nghiệp, khẳngđịnh chất lƣợng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.8 2.2.2.2 Ý nghĩa của việc phân tích tình hình lợi nhuậnLợi nhuận là chỉ tiêu chất lƣợng tổng hợp biểu hiện kết quả của quá trìnhsản xuất kinh doanh. Nó phản ánh đầy đủ về mặt số lƣợng và chất lƣợng hoạtđộng của doanh nghiệp, phản ánh kết quả việc sử dụng các yếu tố cơ bản củaquá trình sản xuất nhƣ lao động, vật tƣ, tài sản cố định, …Lợi nhuận là nguồn gốc quan trọng để doanh nghiệp tích lũy, tái đầu tƣ,tăng trƣởng, phát triển và là điều kiện để góp phần nâng cao đời sống cải thiệnviệc làm của ngƣời lao động trong doanh nghiệp. Là nguồn để thực hiện nghĩavụ đối với ngân sách, góp phần cơ bản tạo nên sự vững mạnh cho hệ thống tàichính quốc gia.Lợi nhuận là đòn bẩy tài chính quan trọng có tác dụng khuyến khíchngƣời lao động và các doanh nghiệp ra sức phát triển sản xuất, nâng cao hiệuquả sản xuất kinh doanh trên cơ sở chính sách phân phối đúng đắn.Lợi nhuận là chỉ tiêu kinh tế đặt biệt quan trọng, vì vậy trong phân tíchtình hình lợi nhuận có ý nghĩa là một nội dung trọng tâm, thông qua việc phântích này đề ra các biện pháp nhằm không ngừng nâng cao lợi nhuận, thúc đẩysự tăng trƣởng của doanh nghiệp.2.3 Một số phƣơng pháp phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận củaCông ty2.3.1 Các chỉ tiêu về lợi nhuận2.3.1.1 Tổng mức lợi nhuậnĐây là chỉ tiêu tuyệt đối phản ánh lên kết quả kinh doanh cuối cùng củadoanh nghiệp, nói lên quy mô của kết quả và phản ánh 1 phần hiệu quả hoạtđộng doanh nghiệp.Tổng mức lợi nhuận của doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận từ hoạt độngkinh doanh và lợi nhuận từ hoạt động khác.Tổng lợi nhuận trƣớc thuế (TLNtrƣớc thuế) = LNthKD + LNkLNthBH = Dtthuần – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng- Chi phí quản lýDNLãi gộp (Lg) = DTthuần – Giá vốn hàng bánLNthuần = Lg – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệpLợi nhuận tài chính = Doanh thu tài chính – Chi phí tài chínhLNthKD = LNthBH + LN tài chính9 Lợi nhuận khác = Doanh thu khác – Chi phí khácLợi nhuận sau thuế = TLNtrƣớc thuế - Thuế thu nhậpTrong các doanh nghiệp, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là bộ phậnchủ yếu quyết định toàn bộ lợi nhuận của doanh nghiệp.2.3.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuậnTrong quá trình hoạt động có rất nhiều nhân tố khách quan và chủ quanảnh hƣởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Các nhân tố chủ yếu là:- Khối lƣợng sản phẩm tiêu thụ: Sản phẩm của doanh nghiệp có tiêu thụđƣợc mới xác định đƣợc lãi hay lỗ ở mức độ nào. Sản phẩm phải đƣợc tiêu thụở một số lƣợng nào đó sẽ có lợi nhuận, khối lƣợng tiêu thụ càng nhiều thì lợinhuận đạt đƣợc càng lớn.- Giá vốn hàng bán: giá thành sản xuất có vai trò to lớn trong chiến lƣợccạnh tranh về giá. Giá thành sản xuất thấp cho phép doanh nghiệp áp dụng giábán thấp hơn đối thủ nhƣng thu đƣợc lợi nhuận cao hơn. Giá thành sản xuất cótác động ngƣợc chiều với lợi nhuận, nếu giá thành thấp lợi nhuận sẽ cao hơnvà ngƣợc lại.- Chi phí bán hàng: là toàn bộ các chi phí liên quan đến việc tiêu thụ sảnphẩm, dịch vụ bao gồm cả chi phí bảo hành, sửa chữa nhƣ (chi phí vận chuyển,đóng gói, bảo quản, …)- Chi phí quản lý doanh nghiệp: là các chi phí dùng trong bộ máy quảnlý và điều hành doanh nghiệp, các chi phí có liên quan đến hoạt động kinhdoanh của doanh nghiệp.- Giá bán sản phẩm: trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp muốn tồntại và phát triển thì giá bán phải tƣơng ứng với giá trị, nghĩa là giá cả sản phẩmphải đảm bảo bù đắp đƣợc chi phí sản xuất và phải có lợi nhuận thỏa đáng đểtái đầu tƣ. Trong chính sách giá của doanh nghiệp, giữa giá bán và khối lƣợngbán có mối quan hệ chặt chẽ, khi khối lƣợng hàng hóa bán tăng thì giá bán cóthể giảm và ngƣợc lại.- Thuế suất: thuế suất do Nhà Nƣớc qui định, những thay đổi trongchính sách thuế sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến lợi nhuận, các doanh nghiệp cầnnắm bắt kịp thời các sự thay đổi này để có những biện pháp can thiệp kịp thờiđảm bảo đƣợc lợi nhuận, hạn chế tổn thất.10 2.3.1.3 Tỷ suất lợi nhuậnLà chỉ tiêu tƣơng đối phản ánh mối quan hệ giữa lợi nhuận và doanh thu,phản ánh một phần hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp. Tỷ suất lợi nhuận bán hàngChỉ tiêu này cho biết trong 100 đồng doanh thu thuần có đƣợc bao nhiêuđồng lợi nhuận.Tổng lợi nhuận bán hàngTỷ suất lợi nhuận bán hàng =x 100Doanh thu bán hàng thuần Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanhChỉ tiêu này cho biết trong 100 đồng vốn kinh doanh có đƣợc bao nhiêuđồng lợi nhuận. Nói cách khác, chỉ tiêu này cho thấy đƣợc mức sinh lời củatiền vốn.Tổng lợi nhuận trong kỳTỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh =x 100Vốn kinh doanh bình quân trong kỳ Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữuChỉ tiêu này cho biết trong 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra thu đƣợc baonhiêu đồng lợi nhuận ròng.Lãi ròng (lãi sau thuế) trong kỳTỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu =x 100Vốn chủ sở hữu bình quân trong kỳ Tỷ suất Lợi nhuận trên tài sản (ROA)Tỷ số ROA đo lƣờng khả năng sinh lãi ròng tài sản có của công ty. Tỷ sốnày đƣợc tính bằng cách chia lợi nhuận ròng cho tổng tài sản cóLợi nhuận ròngLợi nhuận trên tổng tài sản =Tổng tài sảnROA thể hiện cứ 1 đồng tài sản trong thời gian nhất định tạo ra đƣợc baonhiêu lãi ròng, chỉ tiêu này càng cao thể hiện sự sắp xếp phân bổ và quản lý tàisản hợp lý và hiệu quả.11  Tỷ suất Lợi nhuận trên vốn tự có (ROE)Tỷ số ROE thể hiện trong 1 thời gian nhất định 1 đồng vốn chủ sở hữutạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho họLãi ròngROE =Vốn chủ sở hữu2.3.2 Phân tích các tỷ số tài chính2.3.2.1 Khả năng thanh toán ngắn hạnĐó là quan hệ tỷ lệ giữa tài sản lƣu động so với tổng số nợ đến hạn.Tổng số tài sản ngắn hạnTỷ số thanh toán ngắn hạn =Tổng số nợ sắp đáo hạnTổng số nợ sắp đáo hạn là toàn bộ các khoản nợ ngắn hạn đƣợc trang trảibằng những tài sản lƣu động có thể chuyển đổi thành tiền trong thời kỳ phùhợp với hạn nợ phải trả bao gồm các khoản vay ngắn hạn của ngân hàng haycác tổ chức khác, các khoản nợ dài hạn sắp đến hạn trả, các khoản phải trảngƣời cung cấp, thuế chƣa nộp cho ngân sách nhà nƣớc, các khoản phải trảcán bộ công nhân viên, ….2.3.2.2 Mức lợi nhuận trên doanh thuMức lợi nhuận trên doanh thu là tỷ số của lợi nhuận ròng sẵn có vàdoanh thu.Lợi nhuận ròngMức lợi nhuận trên doanh thu =Doanh thuMức lợi nhuận trên doanh thu cho ta biết nếu có một đồng doanh thu thìsẽ có đƣợc bao nhiêu đồng lợi nhuận. Nếu mức lợi nhuận trên doanh thu quáthấp thì sẽ không tốt cho doanh nghiệp điều đó cho thấy rằng doanh thu của nóquá thấp, chi phí quá cao hoặc cả hai.2.3.3 Phƣơng pháp so sánhPhƣơng pháp so sánh đƣợc sử dụng chủ yếu trong hoạt động phân tíchkinh tế, đây là phƣơng pháp dùng để xem xét một chỉ tiêu phân tích bằng cáchdựa vào việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở hay còn gọi là chỉ tiêu gốc.12  Chỉ tiêu so sánh- Chỉ tiêu kế hoạch của một kỳ kinh doanh- Tình hình thực hiện các kỳ kinh doanh đã qua- Chỉ tiêu của doanh nghiệp tiêu biểu cùng ngành- Các thông số thị trƣờng- Các chỉ tiêu so sánh đƣợc với nhau. Điều kiện so sánh: Các chỉ tiêu so sánh đƣợc phải phù hợp về yếu tốkhông gian, thời gian, cùng nội dung kinh tế, đơn vị đo lƣờng, phƣơng pháptính toán, quy mô và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp.Trong việc thực hiện phƣơng pháp so sánh gồm có hai phƣơng pháp đólà phƣơng pháp so sánh tuyệt đối và phƣơng pháp so sánh tƣơng đối.2.3.3.1 Phương pháp so sánh tương đốiPhƣơng pháp so sánh tƣơng đối là tỷ lệ phần trăm của các chỉ tiêu cầnphân tích so với chỉ tiêu gốc để thể hiện mức độ hoàn thành kế hoạch của mộtdoanh nghiệp, hoặc tỷ lệ của số chênh lệch tuyệt đối so với chỉ tiêu kỳ gốc đểnói lên tốc độ tăng trƣởng.Phƣơng pháp số tƣơng đối còn giúp ta nghiên cứu cơ cấu của một hiệntƣợng nhƣ cơ cấu ngành, cơ cấu doanh thu. Số tương đối kết cấuSố tuyệt đối từng bộ phậnSố tƣơng đối kết cấu =x 100%Số tuyệt đối của tổng thểSố tƣơng đối kết cấu là biểu hiện mối quan hệ tỷ trọng của từng bộ phậncấu thành nên một tổng thể để xác định về một chỉ tiêu kinh tế nào đó, chẳnghạn có bao nhiêu phần trăm doanh thu của ngành A trong tổng doanh thu củadoanh nghiệp. Tổng tất cả các tỷ trọng của các bộ phận trong một tổng thểbằng 100%. Tỷ số này cho thấy vị trí vai trò của từng bộ phận trong tổng thể. Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch (STĐNVKH)Mức độ cần đạt theo kế hoạchSTĐNVKH (%) =x 100%Mức độ thực hiện đạt đƣợc kỳ kế hoạch13 Số tƣơng đối nhiệm vụ kế hoạch biểu hiện mối quan hệ giữa mức độ cầnđạt theo kế hoạch đề ra với mức độ thực tế đã đạt đƣợc ở kỳ kế hoạch trƣớc vềmột chỉ tiêu kinh tế nào đó. Số này phản ánh nhiệm vụ trong kỳ kế hoạch màdoanh nghiệp phải phấn đấu. Số tương đối hoàn thành kế hoạch (STĐHTKH)Mức độ thực tế đạt đƣợc trong kỳSTĐHTKH (%) =x 100%Mức độ cần đạt đƣợc kỳ kế hoạchSố tƣơng đối hoàn thành kế hoạch theo tỷ lệ phần trăm (%) là số tƣơngđối biểu hiện mối quan hệ tỷ lệ giữa mức độ thực tế đã đạt đƣợc trong kỳ vềmột chỉ tiêu kinh tế nào đó. Số này phản ánh tình hình hoàn thành kế hoạchcủa một chỉ tiêu kinh tế.2.3.3.2 Phương pháp so sánh tuyệt đốiPhƣơng pháp so sánh tuyệt đối là hiệu số của hai chỉ tiêu kỳ phân tích vàchỉ tiêu kỳ gốc, chẳng hạn nhƣ so sánh giữa mục kết quả thực hiện và kếhoạch hoặc giữa việc thực hiện kỳ này và thực hiện kỳ trƣớc2.3.4 Phƣơng pháp thay thế liên hoànLà phƣơng pháp thay thế mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố lên chỉ tiêuphân tích bằng cách thay thế lần lƣợt và liên tiếp các nhân tố từ giá trị gốcsang kỳ phân tích để xác định trị số của chỉ tiêu vừa tính đƣợc trị số của chỉtiêu khi chƣa có biến đổi của nhân tố cần xác định sẽ tính đƣợc mức độ ảnhhƣởng của các nhân tố đó.2.3.5 Phƣơng pháp số chênh lệchĐây là phƣơng pháp biến dạng của phƣơng pháp thay thế liên hoàn.Nhƣng cách tính đơn giản hơn và cho phép tính ngay đƣợc kết quả cuối cùngbằng cách xác định mức độ ảnh hƣởng của nhân tố nào thì trực tiếp dùng sốchênh lệch về giá trị kỳ phân tích so với kỳ kế hoạch của nhân tố đó.14 CHƢƠNG 3GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢNSÓC TRĂNG – STAPIMEX3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔPHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG - STAPIMEX3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển3.1.1.1 Thông tin khái quát- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2200108445 đăng ký lầnđầu ngày 08 tháng 05 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 05 tháng05 năm 2011- Vốn điều lệ: 77.500.000.000 đồng- Địa chỉ: 220 Quốc lộ 1A, phƣờng 7, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng,Việt Nam- Logo:- Số điện thoại: (079) 3821801- Wedsite: www.stapimex.com.vn3.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triểnTiền thân Công ty là doanh nghiệp nhà nƣớc và đƣợc thành lập từ năm1978. Đến năm 1993 Công ty đổi tên thành Công ty Thủy Sản Xuất NhậpKhẩu Tổng Hợp Sóc Trăng. Vào ngày 01/06/2006 Công ty chính thức cổ phầnhóa trở thành Công ty cổ phần lấy tên là Công Ty Cổ Phần Thủy Sản SócTrăng (tên viết tắt là Stapimex) và chính thức hoạt động theo hình thức cổphần từ ngày 01/06/2006.Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng đã đăng ký trở thành Công ty đạichúng từ ngày 30/06/2007.3.1.1.3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủy sảnđông lạnh xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, …15 - Địa bàn kinh doanh: xuất khẩu cho các thị trƣờng Mỹ, Nhật, Canada,EU, ….3.1.2 Định hƣớng phát triển- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:Mục tiêu của Công ty là huy động và sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất,không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tính cạnhtranh, đạt tỷ suất lợi nhuận tối ƣu, nâng cao đời sống của ngƣời lao động trongcông ty, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ đối vớiNhà Nƣớc.- Chiến lƣợc phát triển trung và dài hạn. Tiếp tục đầu tƣ và nâng cấp nhà xƣởng, thiết bị nhằm đáp ứng kịp thờicho chế biến xuất khẩu. Mở rộng và nâng cao tỷ trọng các mặt hàng giá trị gia tăng tại hai xínghiệp chế biến tôm. Niêm yết cố phiếu công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đểhuy động vốn đầu tƣ mở rộng sản xuất kinh doanh.3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY3.2.1 Bộ máy quản lý của công tyĐẠI HỘI CỔ ĐÔNGBAN KIỂM SOÁTHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCTRỢ LÝ TỔNG GIÁMTỔNG GIÁM ĐỐCĐỐCPHÒNG KINHPHÒNG KẾPHÒNG TỔPHÕNG ĐẦUPHÒNG KỸDOANHTOÁN TÀI VỤCHỨC HÀNHTƢ NUÔITHUẬTCHÍNHTRỒNGXÍ NGHIỆP ĐÔNGXÍ NGHIỆP ĐÔNGLẠNH TÂN LONGLẠNH AN PHÚNguồn: Phòng tổ chức hành chính Công ty Stapimex từ 2010 - 6 tháng đầu năm 2013Sơ đồ 3.1: Bộ máy quản lý của Công ty Stapimex từ năm (2010 – 2013)16 3.2.2 Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của từng bộ phận trong cơ cấutổ chức.3.2.2.1 Ban Tổng Giám ĐốcLà ngƣời đại diện cho Công ty theo luật doanh nghiệp, có quyền quyếtđịnh và điều hành mọi hoạt động của công ty theo đúng kế hoạch và phù hợpvới pháp luật của Nhà Nƣớc, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và kết quảsản xuất kinh doanh của Công ty.Hiện ban Tổng Giám Đốc của Công ty gồm 4 thành viên:- Tổng Giám Đốc: phụ trách chung mọi hoạt động của Công Ty- 3 Phó Tổng Giám Đốc: chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất, kinhdoanh, tham mƣu cho Tổng Giám Đốc về các hoạt động kinh doanh. Ngoài racòn chịu trách nhiệm về công tác đầu tƣ và thu mua nguyên liệu từ các hộ nuôi,tham mƣu cho Tổng Giám Đốc về các hoạt động đầu tƣ và thu mua.3.2.2.2 Hệ thống các phòng chức năng Phòng kinh doanhPhòng kinh doanh thực hiện chức năng là:- Trao đổi thông tin, tiếp xúc và làm việc với khách hàng trong và ngoàinƣớc.- Ký kết hợp đồng mua bán, lập chứng từ mua bán nội ngoại thƣơng.- Tham dự các kỳ hội chợ mà Công ty tham gia nhằm giới thiệu sảnphẩm tìm kiếm đối tác mới mở rộng thị trƣờng xuất khẩu.Bên cạnh đó phòng kinh doanh còn chịu trách nhiệm lập các biểu kếhoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, thực hiện việc mua nguyên liệu để đáp ứngcho nhu cầu chế biến của xƣởng đông lạnh. Phòng kế toán tài vụPhòng kế toán chịu trách nhiệm quản lý tài chính của Công ty phản ánhcác nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngày theo đúng qui định của Nhà Nƣớc,thống kê các khoản chi phí, có kế hoạch chi trả hợp lý để đảm bảo cung cấpkịp thời các khoản chi tiêu hàng ngày, kiểm tra chứng từ kế toán và các chứngtừ có liên quan đến thanh toán, tín dụng, hợp đồng kinh tế.Bên cạnh đó, phòng kế toán còn có trách nhiệm tham mƣu báo cáo địnhkỳ cho Tổng giám đốc về lãi, lỗ và hiệu quả kinh doanh, đề xuất các quyếtđịnh tài chính để lựa chọn các phƣơng án tối ƣu cho Công ty về huy động và17 sử dụng vốn …. Ngoài ra, bộ phận kế toán còn đảm nhận việc lập và báo cáocác biểu kế toán cho các cơ quan ban hành theo đúng quy định pháp luật. Phòng tổ chức hành chánhCó 2 chức năng:- Chức năng hành chính quản trị: tiếp nhận, pháp công văn, hƣớng dẫnkhách đến làm việc tại Công ty, thực hiện việc đƣa đón khách hàng, lãnh đạoCông ty cũng nhƣ vận chuyển hàng hóa, …., và xây dựng cơ bản.- Chức năng tổ chức nhân sự: Giải quyết các chế độ chính sách, BHXH,BHYT, KPCĐ cho ngƣời lao động, tuyển và đào tạo lao động cung cấp chocác bộ phận trong Công ty. Đồng thời phối hợp với xƣởng đông lạnh tổ chứcđiều động nhân sự hợp lý theo dây chuyền chế biến. Phòng đầu tư nuôi trồngChức năng là khảo sát mô hình nuôi và đầu tƣ cho các hộ nuôi thủy sản,bao tiêu sản phẩm, mua thức ăn, hóa chất, v.v Phòng kỹ thuậtPhòng kỹ thuật có chức năng quản lý tất cả các quy trình sản xuất, kiểmtra giám sát việc thực hiện quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 của toànCông ty, theo dõi các công đoạn chế biến theo tiêu chuẩn HACCP, SSOP, v.vNgoài ra, bộ phận kỹ thuật còn thực hiện việc kiểm nghiệm vi sinh cho các lôhàng xuất khẩu. Xí nghiệp đông lạnh Tân Long và Xí nghiệp đông lạnh An PhúNhiệm vụ của hai xí nghiệp Tân Long và An Phú là sản xuất chế biến cácmặt hàng đông lạnh theo đúng qui trình của khách hàng đƣa ra và kế hoạchsản xuất của Công ty.3.3 TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TYHiện nay, tổng số công nhân viên của Công ty Stapimex tính đến tháng 8năm 2013 là 2.151 ngƣời, trong đó công nhân là 2.037 ngƣời và khối gián tiếplà 114 ngƣời.Hằng năm, Công ty đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 2000 lao độngtại địa phƣơng. Nhằm đảm bảo đủ nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất nhấtlà vào cao điểm sản xuất Công ty luôn có chính sách huy động và tạo điềukiện tốt để ngƣời lao động yên tâm làm việc nhƣ: cải tiến công tác lƣơng, mởcác đợt tập huấn, thƣởng, …, tiêu chuẩn thi đua theo hƣớng động viên tínhtrung thực, năng động, sáng tạo và trách nhiệm của ngƣời lao động.18 3.4 SẢN PHẨM CỦA CÔNG TYCông ty Stapimex chủ yếu là chế biến và xuất khẩu tôm sú với các sảnphẩm đa dạng nhƣ Nobashi, tẩm bột chiên và tƣơi (Breaded Shrimp), Sushi,Raw PTO, CPTO, HLSO, Ring Shrimp, Tempura & Ebifry, …., tất cả đềuđƣợc đóng gói dƣới dạng Block, IQF, hút chân không hoặc hình thức đóng góibán lẻ theo yêu cầu của khách hàng.Mô tả sản phẩm:- Nobashi là tôm sú bóc vỏ chừa đuôi kéo dãn đông lạnh.- Shushi: Tôm shushi đông lạnh.- HLSO (Headless Shell On): Tôm sú vặt đầu đông lạnh.- Raw PTO: Tôm sú bóc vỏ chừa đuôi rút gân đông lạnh.- CPTO: Tôm sú bóc vỏ chừa đuôi rút gân luộc đông lạnh.- EBIFRY: Tôm sú tẩm bột chƣa chiên đông lạnh.- TEMPURA: Tôm sú tẩm bột chiên đông lạnh.3.4.1 Qui trình công nghệSản phẩm của Công ty là sản phẩm đông lạnh các loại. Trong đó, tômđông lạnh là mặt hàng chính.Để hoàn thành sản phẩm Công ty Stapimex sử dụng qui trình công nghệkhép kín từ thu mua nguyên liệu, sơ chế, chế biến, cấp đông đến đóng góithành phẩm và xuất xƣởng. Qui trình công nghệ đƣợc tóm tắt qua sơ đồ sau:19 Đại lýNông dânTrạm thu muaNguyên liệuSơ chế thôPhân cỡ, phân loạiCân lô, lên list hàng bánĐiều phối theo kế hoạch sản xuấtSản xuất SP thô SXSP cao cấpSơ chế (Nobashi, shushi, …)Xếp khuông0Cấp đông T=-40 => -350CCấp đôngT=-40 => -35 CĐóng góiĐóng gói tự độngKho trữ đông thành phẩmThị trƣờng xuất khẩuVận chuyển đƣờng bộVận chuyển containerNguồn: Phòng kinh doanh Công ty Stapimex từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013Sơ đồ 3.2: Qui trình công nghệ3.4.2 Quy trình chuẩn bị nguyên liệu (sơ chế) Khâu sơ chếKiểm tra kích cỡ các loại, trọng lƣợng tại địa điểm thu mua, thu mua ƣutiên tôm có chất lƣợng cao, đánh giá cỡ theo qui định, cân trọng lƣợng sơ bộ.20 Nƣớc đƣợc sử dụng để rửa tôm là nƣớc sạch làm mát, các loại tôm kém phẩmchất đƣợc tách riêng và ghi tỷ lệ. Kiểm tra nguyên liệu tại xưởngTôm trƣớc khi đƣa vào sản xuất hoặc tồn trữ phải đánh giá lại xem cóđáp ứng yêu cầu chất lƣợng nguyên liệu cần thiết để chế biến hay không. Sauđó rửa sạch hoặc đem tồn trữ.Tồn trữ bằng phƣơng pháp muối đá xay mịn phủ kín nguyên liệu, nhiệtđộ đảm bảo từ -2oC đến 0oC Xử lýTôm nguyên liệu theo dạng sản phẩm: tôm nguyên con, tôm thịt, …,đƣợc sản xuất trên dây chuyền riêng phù hợp với từng loại.- Tôm nguyên liệu:Vặt đầu tôm: Yêu cầu tôm vặt đầu còn giữ hai mép thịt đầu phẳng phiu.Nguyên liệu vừa đủ làm tránh tình trạng quá tải. Sản phẩm không bị lây nhiễm,sạch, vừa sơ chế vừa kiểm tra, có sự giám sát của cán bộ quản lý KCS. Loại bỏnội tạng, gạch, chân dính ở mép thịt đầu.Bóc vỏ, xẻ lƣng lấy đƣờng gân: các loại tôm đƣợc chế biến tôm thịt đƣợcvợt đầu, bóc vỏ, xẻ lƣng, rút chỉ. Giai đoạn này đƣợc tiếp xúc với nhiều vậtdụng và tay ngƣời nên điều kiện đảm bảo vệ sinh phải nghiêm ngặt. Rửa tômbằng nƣớc đã xử lý sạch, lạnh, nƣớc rửa tôm phải thay liên tục, tôm rửa trongrổ nhỏ 2 – 3 kg.Phân cỡ: Theo tiêu chuẩn Việt Nam hay theo yêu cầu của đơn đặt hàngthông thƣờng có rất nhiều qui cách phân cỡ, tùy theo mỗi loại mà có cách phâncỡ khác nhau, máy phân 5 loại cỡ tùy theo yêu cầu và quy cách đặt hàng củakhách hàng.3.4.3 Quy trình chế biến sản phẩm cao cấpSau khi nguyên liệu qua giai đoạn sơ chế sản phẩm đƣợc băng tải đƣađến phân xƣởng chế biến tôm cao cấp xuất khẩu. Sau đó, sản phẩm đƣợcchuyển băng tải sang khâu cấp đông nhiệt độ - 40oC< to 20 tỷ VNĐ- Trả cổ tức: 20%22 CHƢƠNG 4PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TYCỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG – STAPIMEX4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY STAPIMEX4.1.1 Tình hình thị trƣờng tiêu thụ thủy sản ở công ty Stapimex4.1.1.1 Thị trường trong nướcCông ty Stapimex là Công ty chuyên xuất khẩu về thủy sản. Tuy nhiênnói về tình hình tiêu thụ trong nƣớc thì Công ty đang chiếm một tỷ trọng rấtnhỏ so với các doanh nghiệp cùng kinh doanh mặt hàng thủy sản. Công tykhông chú trọng nhiều đến thị trƣờng trong nƣớc, mà hiện nay thị trƣờng tiêuthụ ở nƣớc ta lại rất có tiềm năng.Hiện tại ở các trung tâm đô thị lớn nhƣ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,Đà Nẵng, …., là những thành phố có lƣợng tiêu thụ thủy sản tƣơng đối caochủ yếu ở các hệ thống nhà hàng, siêu thị. Do đó, Công ty cần phải quan tâmnhiều hơn thị trƣờng trong nƣớc vì có thể nói thị trƣờng nội địa đang bắt đầumở ra một tiềm năng lớn cho ngành thủy sản, cùng với sự giàu lên, hiện đạilên nhanh chóng thì mức sống của ngƣời dân đƣợc nâng cao dẫn tới xu hƣớngmỗi ngƣời bắt đầu đề cao cái ngon, cái sang và cung cấp nhiều dinh dƣỡng chobữa ăn, đặc biệt là có xu hƣớng thiên về sử dụng ít chất béo nên sản phẩm vềthủy sản nhƣ tôm trở thành loại thực phẩm chiếm phần quan trọng.Chính vì vậy, để tăng doanh thu và lợi nhuận Công ty cần chú trọng pháttriển thị trƣờng nội địa, cần có kế hoạch quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhằmđƣa sản phẩm đến tay ngƣời tiêu dùng một cách nhanh nhất.4.1.1.2 Thị trường xuất khẩuTừ khi hình thành và phát triển Công ty đã hoạt động chế biến và xuấtkhẩu thủy sản cùng với những nổ lực không ngừng để ngày càng đa dạng hóavà nâng cao chất lƣợng sản phẩm, sản phẩm của Công Ty Stapimex đã đƣợckhách hàng ƣa chuộng và đánh giá cao nhờ sự ổn định về chất lƣợng, Điều nàyđƣợc thể hiện qua sự gia tăng về sản lƣợng và giá trị xuất khẩu tôm của Côngty qua 3 năm (từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013).Về sản lượng:Qua bảng số liệu ta thấy năm 2010 sản lƣợng xuất khẩu của Công ty là7.466,83 tấn. Sang năm 2011 sản lƣợng xuất khẩu đã tăng lên đến 8.389,32 tấn,tƣơng đƣơng tăng 12,35% so với năm 2010. Mặc dù năm 2011 phải đối mặt23 với các rào cản thƣơng mại khi thị trƣờng nhập khẩu tăng cƣờng kiểm soátchất lƣợng, dịch bệnh, …, nhƣng sản lƣợng xuất khẩu vẫn không sụt giảm màtrái lại còn tăng thêm. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy hoạt động xuất khẩucủa Công ty ngày càng có hiệu quả. Trong năm 2012 trƣớc những nguy cơ vềthời tiết bất lợi và dịch bệnh làm thiếu hụt nguyên liệu kéo dài, tôm xuất khẩuliên tục bị phát hiện có dƣ lƣợng kháng sinh vƣợt mức cho phép làm cho sảnlƣợng xuất khẩu giảm còn 7.820,94 tấn tƣơng đƣơng 6,78% so với năm 2011.Năm 2013 tình hình 6 tháng đầu năm khả quan Công ty đã xuất khẩu đƣợc3.256,81 tấn.Về giá trị xuất khẩu:Nhìn chung thì giá trị xuất khẩu của công ty tăng dần trong thời gian từnăm 2010 đến năm 2011. Năm 2011 Công ty đã thu về đƣợc 89.673,30 nghìnUSD từ hoạt động xuất khẩu, tăng 13.616,24 nghìn USD tƣơng đƣơng 17,9%so với năm 2010, ta thấy giá trị xuất khẩu năm 2011 tăng cao và mức tăng nàyphù hợp với giá trị tăng sản lƣợng. Sở dĩ có đƣợc điều này là do nguồn cungtôm trên thị trƣờng thế giới khan hiếm, đơn đặt hàng nhiều, trong đó một yếutố tác động không nhỏ nữa là do lũ lụt hoành hành ở các nƣớc châu Á, nhất làThái Lan, ảnh hƣởng trầm trọng đến việc sản xuất thủy sản, làm sản lƣợng tômbị hao hụt, đẩy giá trị lên cao. Mặt khác do nhu cầu tăng cao của thị trƣờngnhập khẩu cũng là một trở ngại lớn đối với Công ty do khan hiếm về nguyênliệu, tình trạng dịch bệnh xảy ra diện rộng, giá tôm biến động mạnh,…, trƣớctình hình đó làm cho các nhà Nhập khẩu siết chặt kiểm soát về chất lƣợng sảnphẩm làm cho kim ngạch xuất khẩu trong năm 2012 giảm 9.635,65 nghìnUSD còn 80.037,65 nghìn USD tƣơng đƣơng giảm 10,75%.Riêng 6 tháng đầu năm 2013 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 35.384,92nghìn USD và hứa hẹn tổng kim ngạch cuối năm 2013 sẽ đạt chỉ tiêu đƣa ra từđầu năm do tình hình dịch bệnh đã đƣợc khống chế và Bộ Thƣơng Mại HoaKỳ (DOC) cũng đã công nhận các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Namkhông bán phá giá, điều này cho thấy tình hình xuất khẩu tôm của Công ty nóiriêng và cả nƣớc nói chung đang có một lợi thế để tăng tốc trong những thángcuối năm.Về phương thức xuất khẩu:Sản phẩm của Công ty Stapimex đƣợc đƣa vào thị trƣờng nƣớc ngoàitheo 2 hình thức là xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu ủy thác. Trong các hìnhthức xuất khẩu Công ty chủ yếu tập trung xuất khẩu trực tiếp vì giá của hìnhthức này cao hơn so với giá ủy thác xuất khẩu. Mặt khác xuất khẩu theo24 phƣơng thức trực tiếp Công ty có thể giảm đƣợc chi phí lƣu thông, sản phẩmđến tay ngƣời tiêu dùng nhanh hơn, có thể tiếp xúc với khách hàng hiểu rõ hơnvề nhu cầu của khách hàng từ đó cải thiện nhầm nâng cao quy tín của Công ty.Về thị trường xuất khẩu:Hiện nay sản phẩm của Stapimex đã có mặt trên 20 quốc gia trên thế giới.Trong đó Mỹ và Nhật là hai thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất với tỷ trọng lần lƣợtlà 50% và 32% trong sản lƣợng xuất khẩu của Công ty. Bên cạnh giữ cân đốithị trƣờng Mỹ và Nhật việc mở rộng thị trƣờng và phát triển khách hàng mớiđang đƣợc đẩy mạnh rất tốt, đặt biệt là thị trƣờng EU với mục tiêu hƣớng tớiđạt 10% tổng doanh số xuất khẩu hàng năm của Công ty. Thị trƣờng Mỹ:Mỹ là nhà nhập khẩu tôm lớn nhất thế giới với 63 quốc gia và vùng lãnhthổ xuất khẩu tôm vào thị trƣờng này. Trong đó, Thái Lan là nhà cung cấphàng đầu chiếm 30% tổng lƣợng và giá trị nhập khẩu. Tiếp theo là Trung Quốc,Canada và Việt Nam. Cụ thể, Mỹ là thị trƣờng xuất khẩu chủ yếu của Công tyStapimex với sản lƣợng và kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu từ năm 2010 đếnnăm 2012.4.50050.00045.00040.00035.00030.00025.00020.00015.00010.0005.00004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.000500020102011Sản lượng (tấn)Giá trị (nghìn USD)2012Nguồn: Báo cáo hoạt động xuất khẩu của Công ty Stapimex từ năm 2010 – 2012Hình 4.1: Sản lƣợng và giá trị xuất khẩu tôm của Công ty Stapimex ở thịtrƣờng Mỹ từ năm 2010 đến năm 2012Qua hình trên ta thấy tuy là thị trƣờng đầy tiềm năng đối với tình hìnhxuất khẩu thủy sản của nƣớc ta nhƣng thị trƣờng Mỹ luôn có sóng gió và biếnđộng. Giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2010 đạt 39.190,24 (nghìn USD)chiếm 51,63% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó năm 2011 kim ngạch25 xuất sang Mỹ tăng lên là 43.281,19 (nghìn USD) và chiếm tỷ trọng 48,3%tổng kim ngạch xuất khẩu của Công ty. Đến năm 2012, thì kim ngạch xuấtkhẩu sang thị trƣờng này chỉ còn 30.603,91 (nghìn USD) và chiếm tỷ trọng38,24% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Sở dĩ thị trƣờng này biến động lênxuống nhƣ vậy là do năm 2010 đến năm 2011 nguồn cung tôm trên thế giớisụt giảm theo tác động của thiên tai, bệnh dịch, trong khi nhu cầu tại Mỹ phụchồi mạnh mẽ và xu hƣớng tiêu dùng trở lại tôm cỡ lớn, đẩy giá bán lên cao tạođiều kiện thuận lợi cho nƣớc ta nói chung vốn là quốc gia đáp ứng tôm cỡ lớnđứng thứ 2 ở thị trƣờng Mỹ và Công ty Stapimex nói riêng làm tăng kimngạch xuất khẩu trong năm 2011 là 10,44% so với năm 2010, đến năm 2012kim ngạch xuất khẩu giảm 29,3% so với năm 2011 một phần là do tôm nƣớcta bị kiện đƣợc bán theo trợ cấp của Chính phủ, và muốn áp dụng thuế chốngtrợ cấp đối với mặt hàng tôm, tuy giảm nhƣng Công ty vẫn luôn nổ lực để duytrì bạn hàng truyền thống và chủ lực. Nhìn chung, thị trƣờng Mỹ vẫn là thịtrƣờng xuất khẩu lớn nhất của Công ty Stapimex bình quân chiếm khoảng trên45% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Công ty, và để xuất khẩu hàng thủysản vào thị trƣờng Mỹ ngày càng cao thì Công ty phải có thật nhiều biện pháptối ƣu nhƣ là thƣờng xuyên theo dõi thông tin, diễn biến của vụ kiện cũng nhƣnhững diễn biến tình hình mua bán, biến động giá cả của thị trƣờng này đểquyết định phƣơng án kinh doanh của Công ty cho phù hợp. Hiện nay Công tyStapimex cần đặc biệt quan tâm đến việc nâng tỷ trọng sản phẩm chế biến giátrị gia tăng để xuất vào thị trƣờng Mỹ, nâng cao hiệu quả sản xuất, và cũng đểgiảm áp lực do công suất chế biến tăng quá nhanh so vơi tốc độ tăng nguyênliệu đƣa vào chế biến. Vì vậy, Mỹ là thị trƣờng mà Công ty gặp không ít khókhăn nhƣng từ những ngày đầu thành lập Công ty đã xác định và luôn nổ lựcchinh phục nhằm mở rộng thị phần sản phẩm vào thị trƣờng này. Thị trƣờng NhậtNhật Bản là thị trƣờng có truyền thống sử dụng các món ăn đƣợc chếbiến từ thủy sản là chính yếu trong bửa ăn hàng ngày, vào có dịp lễ và nghệthuật việc chế biến các món ăn từ thủy sản của ngƣời Nhật có từ lâu đời nênđây quả là một thị trƣờng rộng mở và đầy tiềm năng cho một doanh nghiệpxuất khẩu nhƣ Stapimex. Hơn nữa, do nhận thấy đây cũng là thị trƣờng cónhiều nét tƣơng đồng về văn hóa với nƣớc ta nên Công ty luôn xem Nhật là thịtrƣờng quan trọng và đã mạnh dạn không ngừng phấn đấu đƣa sản phẩm củamình vào thị trƣờng này. Sau nhiều nổ lực trong việc đa dạng hóa và nâng caochất lƣợng sản phẩm thì hiện nay sản phẩm của Công ty Stapimex ngày càngđƣợc ngƣời tiêu dùng Nhật ƣa chuộng. Minh chứng cụ thể là trong suốt thời26 gian qua từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013 Nhật luôn là thị trƣờngtruyền thống và hiện nay kim ngạch xuất khẩu sang Nhật của Công ty đứngthứ 2 sau Mỹ và sản phẩm của Công ty ngày càng tăng lên.2.6002.5502.5002.4502.4002.3502.3002.2502.2002.1502.10035.00030.00025.00020.00015.00010.0005.000020102011Sản lượng (tấn)2012Giá trị (nghìn USD)Nguồn: Báo cáo hoạt động xuất khẩu của Công ty Stapimex từ năm 2010 – 2012Hình 4.2: Sản lƣợng và giá trị xuất khẩu tôm của Công ty Stapimex ởthị trƣờng Nhật từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013Qua hình trên ta thấy năm 2011 Công ty đã xuất qua Nhật đƣợc 2.556,18tấn các sản phẩm tôm các loại tƣơng đƣơng tăng 12,6% so với năm 2010. Năm2012, sản lƣợng tôm xuất khẩu của Công ty 2.475,81 tấn trƣớc tình hình biếnđộng thất thƣờng nhƣng chỉ giảm không đáng kể 3,1% so với năm 2011. Sở dĩlƣợng tôm xuất khẩu giữ đƣợc tình trạng ổn định ở thị trƣờng này là do Côngty nắm bắt đƣợc nhu cầu thị trƣờng đầy tiềm năng, đẩy mạnh nghiên cứu chếra các sản phẩm đa dạng chủng loại tăng thêm sự lựa chọn và đáp ứng nhu cầungày càng cao của khách hàng. Kết quả của sự nổ lực trên đã cho ra 2 loại sảnphẩm Tempura và Ebifry giá trị cao mà thị trƣờng Nhật rất ƣa chuộng.Mặc dù sản lƣợng từ năm 2010 đến năm 2012 ít biến động nhƣng giá trịxuất khẩu thu đƣợc biến động nhiều ở năm 2012 cụ thể Công ty chỉ thu đƣợc25.045,67 nghìn USD giảm 18,1% so với năm 2011 nguyên nhân là do nguồntôm xuất khẩu bị trả về do phát hiện lƣợng kháng sinh vƣợt mức cho phép.Trong 6 tháng đầu năm 2013 lƣợng tôm xuất sang Nhật là 1.156,92 tấn.Theo thông tin từ VASEP, tình hình dịch bệnh đã đƣợc khống chế, trong 6tháng cuối năm tình hình xuất khẩu sẽ tăng mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho27 Công ty đảm bảo về chất lƣợng cũng nhƣ tăng sản lƣợng xuất khẩu sang thịtrƣờng này.Nhìn chung, so với các thị trƣờng khác thì thị trƣờng Nhật Bản chiếmmột vị trí rất quan trọng đối với Công ty, thị trƣờng này chỉ đứng thứ 2 sau Mỹ.Do đó, Công ty Stapimex cần phải làm tăng tỷ trọng các mặt hàng tƣơi sốngvà đông lạnh nhằm đẩy mạnh xúc tiến thƣơng mại, tăng cƣờng các thông tinthị trƣờng, tăng cƣờng đào tạo cán bộ thị trƣờng và tiếp thị chuyên nghiệp ởcác doanh nghiệp, nâng cao chất lƣợng sản phẩm đáp ứng yêu cầu và thị hiếucủa thị trƣờng Nhật. Đồng thời, phải tìm nhiều phƣơng pháp tốt nhất nhằm giữvững và ổn định đƣợc thị trƣờng Nhật Bản để có thể xuất khẩu vào thị trƣờngnày nhiều hơn nữa.Qua phân tích trên ta thấy rằng Nhật Bản là thị trƣờng rộng lớn và kimngạch xuất khẩu vào thị trƣờng này tƣơng đối lớn vì vậy hiện nay một số thịtrƣờng khác cũng tìm mọi cách để xuất khẩu hàng sang Nhật nhƣ Thái lan,Trung Quốc,…, và đó cũng là đối thủ cạnh tranh lớn của Công ty. Từ đó, thấyrằng thị trƣờng Nhật Bản là thị trƣờng tiềm năng lớn trong việc xuất khẩu tôm. Thị trƣờng CanadaCanada là nhà nhập khẩu lớn thứ ba của Công ty Stapimex sau Mỹ vàNhật. Đây là thị trƣờng có nhiều tiềm năng mà Công ty muốn tiếp tục pháttriển trong những năm tới. Sản lƣợng tôm xuất khẩu của Công ty sang thịtrƣờng này tăng dần qua các năm từ 412,64 tấn năm 2010 lên 464,91 tấn năm2011 và tiếp tục tăng 794,37 tấn năm 2012, trong 6 tháng đầu năm 2013 Côngty cũng xuất đƣợc 255,84 tấn hứa hẹn trong 6 tháng cuối năm 2013 sản lƣợngtôm sẽ tăng cao do gặp điều kiện thuận lợi.Sản lƣợng xuất khẩu sang thị trƣờng Canada trong giai đoạn này khôngngừng tăng lên thể hiện Công ty đã bắt kịp nhu cầu của ngƣời tiêu dùng nơiđây, sản phẩm của Công ty đã từng bƣớc thâm nhập và phát triển tốt ở thịtrƣờng này. Thị trƣờng EUEU là thị trƣờng rộng lớn và nhu cầu đa dạng với 27 quốc gia thành viênvà trên 500 triệu dân. Với nhu cầu tiêu thụ thủy sản cao EU là một trongnhững nhà nhập khẩu lớn của Stapimex sau Mỹ, Nhật và Canada.28 6008.0007.0005006.0004005.0003004.0003.0002002.0001001.00000201020112012Sản lượng (tấn)Giá trị (nghìn USD)Nguồn: Báo cáo hoạt động xuất khẩu của Công ty Stapimex từ năm 2010 - 2012Hình 4.3: Sản lƣợng và giá trị xuất khẩu tôm của Công ty Stapimex ởthị trƣờng EU từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013Qua biểu đồ ta thấy mặc dù diễn biến kinh tế chƣa ổn định nhƣng nhìnchung sản lƣợng và kim ngạch xuất khẩu của Công ty qua thị trƣờng EU làtƣơng đối ổn định và tăng dần qua các năm. Qua biểu đồ ta thấy năm 2011tổng kim ngạch tăng 1.744,58 nghìn USD tăng 81,5% so với năm 2010, đếnnăm 2012 kim ngạch xuất khẩu sang thị trƣờng này tăng 3.000,26 nghìn USDtăng 77,22% so với năm 2011, qua đó ta thấy tỉ trọng xuất qua thị trƣờng nàytăng rất cao. Mục tiêu hƣớng tới của Công ty Stapimex đối với thị trƣờng nàylà phấn đấu nhằm đạt đƣợc số lƣợng lẫn kim ngạch ngày càng tăng cao, phấnđấu đạt 10% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, đây là thị trƣờng khó tínhvà đòi hỏi khắt khe về chất lƣợng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nên trong thờigian tới Công ty muốn giữ vững thị trƣờng này và đạt đƣợc mục tiêu đề ra thìCông ty cần nỗ lực cải tiến trong sản xuất, đẩy mạnh tiếp thị, đa dạng hóa cácsản phẩm, đảm bảo chất lƣợng theo tiêu chuẩn EU. Mặc khác, chịu sự ảnhhƣởng của cuộc khủng hoảng nợ công trong khu vực thì đây cũng là thị trƣờngtiềm ẩn nhiều rủi ro, sắp tới ngoài mục tiêu tăng lƣợng xuất khẩu đồng thờiCông ty cũng đẩy mạnh khả năng thanh toán của nhà nhập khẩu, trên tinh thầnhỗ trợ cùng phát triển. Thị trƣờng ở các nƣớc khácNhìn chung ở các nƣớc này sản lƣợng thấp, nhƣng cũng góp phần quantrọng làm tăng kim ngạch của Công ty. Với tình hình xuất khẩu gặp khó khăn29 ở các thị trƣờng chủ lực do nhiều rào cản thƣơng mại thì với việc xuất khẩunhỏ lẻ cũng là cách phát triển đầy tiềm năng của Công ty. Vì vậy, để phát triểnmạnh hơn nữa thì Công ty nên ra sức tập trung và nổ lực để tiếp tục mở rộngthị trƣờng xuất khẩu này nhằm chủ động về thị trƣờng khi các thị trƣờng chủyếu nhƣ Mỹ, Nhật, Canada hay EU có nhiều biến động nhƣ vụ kiện chống trợcấp đối với tôm của thị trƣờng Mỹ, rào cản Ethoxyquin về tần suất và hàmlƣợng giới hạn cho phép với tôm của thị trƣờng Nhật,… Đồng thời, Công tycần phải quan tâm đến các thị trƣờng mới nổi nhƣ Hàn Quốc, Australia và cácnƣớc thành viên của EU nhƣ Đức, Tây Ban Nha, …, mặt khác tiếp tục mởrộng tăng cƣờng công tác nghiên cứu sản phẩm và Marketing nhằm tìm kiếmvà mở rộng thị trƣờng xuất khẩu qua các nƣớc tiềm năng nhƣ Châu Phi,Brazil, … Tóm lại, dù có những biến động về thị trƣờng điển hình nhƣ vụ kiệnchống trợ cấp, chống bán phá giá của Mỹ, rào cản Ethoxyquin của Nhật nhƣngtình hình xuất khẩu của Công ty cũng có những chuyển biến tích cực. Mặc dùkim ngạch xuất khẩu của Công ty qua 3 năm không đồng đều nhƣng nhìnchung tình hình kinh doanh Công ty vẫn đạt hiệu quả cao. Trong thời gian tới,để hoạt động xuất khẩu ổn định và ngày càng hiệu quả thì bên cạnh việc giữvững thị trƣờng truyền thống, Công ty cần tăng cƣờng công tác và mở rộng thịtrƣờng mới để hạn chế những rủi ro khi thị trƣờng truyền thống có nhiều biếnđộng. Qua đó cho thấy đƣợc Công ty đang rất nổ lực trong việc tìm kiếm thịtrƣờng, cải tiến kỹ thuật công nghệ chế biến, nâng cao chất lƣợng sản phẩm đểđạt đƣợc kết quả xuất khẩu cao.30 BẢNG 4.1: TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY STAPIMEX (2010 – 6 tháng đầu năm 2013)Đơn vị tính: Tấn, 1000 USDNăm 2010Năm 2011Năm 2012Chênh lệch2011/20106th đầu năm 2013Chênh lệch2012/2011CHỈ TIÊUSốlƣợngGiá trịSốlƣợngGiá trịSốlƣợngGiá trịSố lƣợngGiá trịSốlƣợngGiá trịSốlƣợngGiá trịTỔNG KIMNGẠCHXUẤT KHẨU7.466,8376.057,068.389,3289.673,307.820,9480.037,653.256,8135.384,92922,4913.616,24-568,38-9.635,651.Kim ngạchxuất khẩu trựctiếp6.851,2374.071,537.683,5187.322,517.612,779.126,983.256,8135.384,92832,2813.250,98-70,81-8.195,53Nhật bản2.264,7225.385,972.556,1830.580,542.475,8125.045,671.156,9214.250,63291,465.194,57-80,37-5.534,87Mỹ3.794,7739.190,243.961,2243.281,193.184,5930.603,911.290,8714.595,51166,454.090.95-776,63-12677,28Canada412,644.809,52464,915.468,94794,379.150,85255,842.010,8752,27659,42329,463.681,91EU213,752.140,79401,173.885,37520,916.885,63272,692.287,91187,421.744,58119,743.000,2649,2400,46147,331.050,26205,813.040,65120,83997,8598,13649,858,481990,39Trung đông91,831985,65189,332.150,84250,643.784.3257,63445,6797,5165,1961,311.633,48Các nƣớc khác24,32158,9110,7905,37180,571.615,95102,03796,4886,38746,4769,87710,582.Xuất ủy thác615,61.985,53705,812.350,79205,3910,670090,21365,26-500,51-1.440,12Hàn quốcNguồn: Báo cáo xuất khẩu của Công ty Stapimex từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 201331 4.1.2 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty Stapimex4.1.2.1 Phân tích tình hình tiêu thụ theo cơ cấu mặt hàng tại thịtrường nội địa.Tình hình tiêu thụ tôm của Công ty Stapimex tại thị trƣờng nội địa tƣơngđối thấp, vì thị trƣờng xuất khẩu đem đến cho Công ty nhiều doanh thu và lợinhuận hơn thị trƣờng nội địa nên những năm trƣớc đây Công ty vẫn chƣa tậptrung nhiều đến thị trƣờng trong nƣớc.Qua bảng 4.2 ta thấy tình hình tiêu thụ tôm nội địa đang đƣợc Công tytừng bƣớc chú trọng và sản lƣợng tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2011 tổngsản lƣợng tăng 1.151,09 tấn tăng 180,24% so với năm 2010, đến năm 2012 thìtổng sản lƣợng giảm 538,23 tấn tƣơng đƣơng 30,1%. Nhìn chung thì tình hìnhtiêu thụ tôm chịu ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng và lạm phát chung của cảnƣớc, chịu tác động tiêu cực của những vụ kiện chống bán phá giá tôm ở Mỹnên Công ty đã mở rộng ra các thị trƣờng khác và thị trƣờng nội địa là mộttrong những phân khúc đƣợc Công ty chú trọng hơn so với mấy năm trƣớc đó.Bên cạnh đó, do kinh tế nƣớc nhà không ngừng phát triển, ngƣời dân ngàycàng giàu lên đặt biệt là các thành phố lớn nhƣ Thành phố Hồ Chí Minh, HàNội, Hải Phòng, ….., ngƣời dân không những phải ăn no mà là ăn ngon, vàngƣời tiêu dùng Việt Nam hạn chế thức ăn có nhiều mở và đặt biệt là ảnhhƣởng của dịch cúm gia cầm nên thủy sản là sự thay thế hoàn hảo.Vì vậy, Công ty cần có nhiều biện pháp đƣa ra nhiền sản phẩm phù hợpvới nhiều tầng lớp, thích hợp với túi tiền của ngƣời tiêu dùng và tích cựcquảng bá hình ảnh, sản phẩm của Công ty để sản lƣợng tiêu thụ trong nƣớcngày càng tăng.32 Bảng 4.2: SẢN LƢỢNG TIÊU THỤ NỘI ĐỊA THEO CƠ CẤU MẶT HÀNGTHỦY SẢN CỦA CÔNG TY STAPIMEXĐVT: tấnChênh lệch2011/2010NămChỉ tiêu2010HLSO201120126 thángđầu năm2013Giá trịChênh lệch2012/2011%Giá trị%89,75231,95280,56197,81142,2158,4448,6120,96215,79483,56315,38193,87267,77124,1-168,18-34,78-112,2691,87-112,26100-20,39-18,2PDTO111,59263,46150,79108,15151,87136,1-42,64-16,2CPTO95,72137,85107, 6294,3542,1344,1-30,23-21,9Tempura & Ebifry125,78560,64305,27261,75434,86345,7-255,37-45,6Tổng Sản Lƣợng638, 63 1.789,721.251, 49855,931.151,09180,24-538,23-30,1RPDNOBASHINguồn: Báo cáo thu mua- sản xuất- tiêu thụ của Công ty Stapimex từ năm 2010 đến 6 thángđầu năm 20134.1.2.2 Phân tích tình hình tiêu thụ theo cơ cấu mặt hàng tại thịtrường xuất khẩuQua số liệu sản lƣợng tiêu thụ xuất khẩu ta thấy tổng sản lƣợng năm2011 đến năm 2012 giảm đi 568,38 tấn nhƣng một số mặt hàng vẫn tăng nhƣPDTO, CPTO, Shushi, …. Tuy Công ty Stapimex đã nổ lực rất lớn trong việccải tạo điều kiện sản xuất, môi trƣờng và đổi mới công nghệ, chủng loại, mẫumã, bao bì, ….., nhƣng một số sản phẩm thủy sản xuất khẩu còn chiếm tỷ lệthấp, lƣợng tiêu thụ không cao. Từ năm 2010 đến năm 2012 thì những sảnphẩm nhƣ Nobashi, PDTO và CPTO là những sản phẩm chính đóng góp đángkể trong sản lƣợng và doanh số xuất khẩu của Công Ty. Đây là những sảnphẩm chủ lực nhằm xuất sang các thị trƣờng truyền thống của Công ty nhƣMỹ, Nhật, Canada và EU do nhờ vào tính ổn định về chất lƣợng và sự ƣachuộng của khách hàng với số lƣợng đặt hàng ngày càng tăng.Nobashi có nghĩa là tôm bóc vỏ chừa đuôi kéo dãn đông lạnh và đƣợcchế biến theo yêu cầu của khách hàng. Nobashi luôn chiếm tỷ trọng cao về sảnlƣợng lẫn giá trị trong tổng các mặt hàng xuất khẩu của Công ty, đặc biệt trongnăm 2010 chiếm 18,6%. Ngoài ra sản phẩm Tempura & Ebifry cũng là mặthàng chiếm tỷ trọng cao về sản lƣợng xuất khẩu của Công ty. Mặt hàng này là33 sản phẩm đƣợc tạo ra với nguyên liệu là tôm Nobashi đƣợc tẩm bột sau đóđem chiên đây là hai sản phẩm đƣợc ƣa chuộng nhiều nhất ở Nhật và Mỹ. Mặcdù kinh tế gặp nhiều biến động nhƣng nhìn chung sản lƣợng xuất khẩu củaCông ty tăng do sự đóng góp đáng kể của hai sản phẩm này, năm 2011 sảnphẩm này chiếm 19,4% và năm 2012 chiếm 18,65% về sản lƣợng trong tổngsản lƣợng xuất khẩu của Công ty. Tempura & Ebifry đã góp phần rất lớn bùđắp cho lƣợng sụt giảm của các sản phẩm khác trƣớc tình hình chung là khủnghoảng tài chính nhƣ hiện nay. Trong 6 tháng đầu năm 2013 tỷ trọng 2 sảnphẩm này chiếm 22,7% về tổng sản lƣợng góp phần đáng kể trong sự gia tăngtổng sản lƣợng các mặt hàng xuất khẩu của Công ty trong thời gian tới.Bên cạnh đó, nhờ vào tính ổn định về chất lƣợng nên các sản phẩm chủlực của Công ty nhƣ PDTO, HLSO, CPTO vẫn đƣợc ƣa chuộng ở các thịtrƣờng lớn nhƣ Mỹ, Nhật, EU với số lƣợng đặt hàng ngày càng tăng. Đây lànguyên nhân giúp Công ty vẫn đảm bảo mục tiêu đề ra về sản lƣợng tiêu thụtrong thời kỳ kinh tế khó khăn. Sản lƣợng trong năm 2012 có sự sụt giảm đángkể trƣớc tình hình thế giới không ổn định, nhiều rào cản thƣơng mại và khủnghoảng tài chính gây nhiều khó khăn. Tuy nhiên nhìn chung những năm qua cácsản phẩm xuất khẩu của Công ty vẫn còn kém về mẫu mã và kích thƣớc tôm,tập trung chủ yếu ở dòng tôm sú cỡ lớn và tôm thịt rút gân chủ yếu ở nhà hàng,siêu thị, phân khúc tiêu dùng hộ gia đình vẫn chƣa đƣợc chú ý và thị trƣờngtrong nƣớc vẫn còn nhiều bỡ ngỡ.34 BẢNG 4.3: SẢN LƢỢNG TIÊU THỤ XUẤT KHẨU THEO CƠ CẤU MẶT HÀNG THỦY SẢN CỦA CÔNG TY STAPIMEX(từ năm 2010 – 6 tháng đầu năm 2013)ĐVT: TấnNămChỉ tiêuChênh lệch 2011/20106 tháng đầunăm 2013Tỉ lệ(%)201020112012HLSO763,62790,98756,26195,5427,363,58-34,72-4,39RPD878,66930,31940,75156,7251,655,8810,441,12NOBASHI1.390,151.356,581.275,92565,60-33,57-2,4-83,66-6,17PDTO1.337,921.360,961.450,29668,0523,041,7289,336,56110,20295,74380,0690,30185,54168,3784,3228,51CPTO1.422,301.355,501.447,54789,54-66,8-4,792,046,79Tempura & Ebifry1.100,241.626,981.458,45739,73526,7447,88-168,53-10,36463,74672,27111,6751,33208,5344,97-560,6-83,397.466,838.389,327.820,943.256,81922,4912,35-568,38-6,78HOSO & CPDTỔNG SẢN LƢỢNGNguồn: Báo cáo thu mua- sản xuất- tiêu thụ của Công ty Stapimex từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 201335Giá trịTỉ lệ(%)Sản phẩmSHUSHIGiá trịChênh lệch2012/2011 4.1.3 Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến tình hình tiêu thụ củacông ty StapimexMục đích của hoạt động tiêu thụ sản phẩm chính là doanh thu và lợinhuận, nó chịu ảnh hƣởng của nhiều nhân tố, các nhân tố này có quan hệ chặtchẽ với nhau có tác động qua lại nhau. Vì vậy, muốn đẩy mạnh quá trình tiêuthụ sản phẩm thì Công ty cần xác định đƣợc các nhân tố ảnh hƣởng và đây làcác nhân tố quan trọng ảnh hƣởng trực tiếp đến tình hình tiêu thụ sản phẩmcủa Công ty Stapimex.4.1.3.1 Về chất lượng của sản phẩmTrong tất cả các nhân tố ảnh hƣởng đến tình hình tiêu thụ thì nhân tố vềchất lƣợng sản phẩm giữ vai trò quan trọng nhất ảnh hƣởng đến uy tín và sựtồn tại của Công ty, một sản phẩm đƣợc xem là có chất lƣợng và khả năng tiêuthụ sang các nƣớc khác khi sản phẩm đó không những phải ngon, mẫu mã đẹp,hợp vệ sinh mà còn phải đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn quốc tế.Về chƣơng trình quản lý chất lƣợng sản phẩm thì hiện Công ty đang ápdụng vào hoạt động sản xuất tại các nhà máy là HACCP, ISO 9001:2000,BRC để đảm bảo các qui định khắt khe của từng thị trƣờng xuất khẩu cũngnhƣ từng khách hàng nhƣ Mỹ, Nhật, Canada, EU, …., công ty cũng trang bịcác thiết bị tiên tiến phát hiện dƣ lƣợng kháng sinh ở mức thấp nhất đối vớinguyên liệu đầu vào và thành phẩm chế biến hàng ngày của Công ty.Yêu cầu về chất lƣợng ở một vài thị trƣờng nhƣ: Thị trƣờng Mỹ là thịtrƣờng rất nghiêm khắc vì chất lƣợng sản phẩm đóng vai trò quan trọng và làthƣớc đo của sự bền vững trong kinh doanh trên thị trƣờng này. Mỹ là một thịtrƣờng lớn với nhiều đơn đặt hàng với số lƣợng lớn chính vì vậy thị trƣờngnày đòi hỏi chất lƣợng khi nhập, nếu không đáp ứng đƣợc các yêu cầu thì nhànhập khẩu Mỹ sẵn sàng tìm nhà cung cấp khác. Bên cạnh đó thị trƣờng Nhậtvà EU cũng là 2 thị trƣờng khó tính đòi hỏi chất lƣợng ở từng sản phẩm vềchất lƣợng và an toàn thực phẩm. Vì thế mỗi năm xuất khẩu tôm Việt nam nóichung và Công ty nói riêng gặp những khó khăn về rào cản thƣơng mại nhƣnhững vụ kiện tụng chống bán phá giá, chống trợ cấp và rào cản vệ sinh antoàn thực phẩm (dƣ lƣợng kháng sinh và hóa chất cấm). Điển hình nhƣ Mỹ đòiáp thuế chống trợ cấp 4,52% đối với thị trƣờng tôm nƣớc ta hay thị trƣờng khótính nhƣ Nhật và EU đòi hỏi thị trƣờng tôm xuất sang nƣớc này phải có CODEhoặc đảm bảo tiêu chuẩn HACCP, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hay mới đâyở thị trƣờng Nhật là kiểm tra 100% tôm Việt Nam nói chung nhập khẩu vàonƣớc này đối với Ethoxyquin, …, những điều này làm ảnh hƣởng không nhỏ36 đến lợi nhuận, khả năng cạnh tranh cũng nhƣ hoạt động xuất khẩu của Côngty. Tóm lại, trong thời gian qua Công ty cũng đã cập nhật thông tin vàcải tiến công nghệ để đáp ƣng yêu cầu khắt khe của từng thị trƣờng và cũngđƣợc cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2000, đều làm cho hiệu quả hoạt độngxuất khẩu của Công ty ngày càng đƣợc nâng cao nhằm tăng doanh thu và tănglợi nhuận.4.1.3.2 Về thị hiếu của người tiêu dùngBên cạnh chất lƣợng sản phẩm thì Công ty còn hiểu và nắm bắt đƣợc xuhƣớng của ngƣời tiêu dùng nó có tác động lớn đến sự thành công của Công tynhƣ Stapimex. Vì dựa vào điều này Công Ty có thể biết đƣợc khách hàng củamình cần gì và có chiến lƣợc, kế hoạch thiết kế sản phẩm phù hợp với từng đốitƣợng khách hàng, đón đầu tung ra những sản phẩm đúng thời điểm. Cụ thểtrong thời gian qua hƣớng vào thủy sản tƣơi, sống Công ty đã có đƣợc nhữngphản ứng khá tốt từ khách hàng Nhật về hai sản phẩm Tempura & Ebifry thịtrƣờng xuất khẩu lớn thứ hai của Công ty. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối vớiCông ty giúp giá trị xuất khẩu của Công ty luôn đạt mức ổn định và tăngtrƣởng.4.1.3.3 Về đối thủ cạnh tranhSự hiểu biết về đối thủ cạnh tranh có ý nghĩa quan trọng đối với tất cảcác doanh nghiệp, nếu có nhiều thông tin về đối thủ cạnh tranh doanh nghiệpsẽ đƣa ra những quyết định đúng đắn hơn về giá cả, chất lƣợng mẫu mã, dịchvụ cung cấp cho khách hàng làm cho họ hài lòng hơn so với đối thủ cạnh tranhkhác. Vì vậy, nhân tố đối thủ cạnh tranh là một trong những yếu tố cần thiếtcủa Công ty khi muốn cạnh tranh và kinh doanh có lợi nhuận cao trên thƣơngtrƣờng.Hiện tại những doanh nghiệp của các nƣớc nhƣ Thái Lan, Trung Quốc,Lào, Campuchia, …, có điều kiện địa hình, khí hậu giống nhƣ ở Việt Nam vàđó sẽ trở thành mối nguy hại đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung vàCông ty Stapimex nói riêng khi các doanh nghiệp nƣớc này bắt đầu quan tâmđến việc nuôi tôm để xuất khẩu. Thời gian gần đây các doanh nghiệp tại cácnƣớc này đã bắt đầu có kế hoạch thực hiện mô hình khép kín trong việc nuôitrồng, chế biến và xuất khẩu và các Công ty nƣớc ngoài có một bề dày kinhnghiệm xuất khẩu thủy sản và sản phẩm của họ đƣợc khẳng định trên thịtrƣờng quốc tế với chất lƣợng cao, với công nghệ chế biến hiện đại. Từ đó,doanh nghiệp nƣớc ta và cả Công ty Stapimex sẽ mất thị phần ngày càng cao37 nếu không nhanh chóng đổi mới thiết bị, cải thiện chất lƣợng ở công đoạn sảnxuất để khẳng định mình trên thị trƣờng quốc tế.Bên cạnh đó Công ty còn có những đối thủ ở thị trƣờng trong nƣớc, hiệnnay ở Đồng Bằng Sông Cửu Long có trên 220 nhà máy chế biến thủy sản đônglạnh, thời gian qua xuất khẩu thủy sản đem lại lợi nhuận cho các doanh nghiệpchế biến. Trƣớc tình hình các nhà máy, xí nghiệp thủy sản xuất khẩu mọc lênngày càng nhiều Công ty nên đầu tƣ trang thiết bị, cải tiến công nghệ, mở rộngquy mô sản xuất, ngoài ra thƣờng xuyên tạo ra các sản phẩm mới và khôngngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm.4.1.3.4 Về quan hệ thương mạiSản phẩm thủy sản của Công ty đã có mặt hầu hết ở các thị trƣờng nhậpkhẩu thủy sản lớn của thế giới nhƣ Mỹ, Nhật, EU, …., đến thời điểm hiện naysản phẩm của Công ty Stapimex đã có mặt khoảng 20 quốc gia trên thế giớitrong đó Mỹ và Nhật là hai thị trƣờng lớn nhất luôn chiếm tỷ trọng cao trongtổng sản lƣợng xuất khẩu. Bên cạnh giữ cân đối và duy trì thị trƣờng Mỹ vàNhật trong tƣơng lai việc mở rộng thị trƣờng và phát triển khách hàng mớiđang đƣợc đẩy mạnh rất tốt, Công ty có kế hoạch về việc mở rộng thị trƣờngsang các nƣớc thành viên khác của EU, các nƣớc tiềm năng thủy sản lớn. Đểđạt đƣợc mối làm ăn lâu dài với các nƣớc nhập khẩu tôm, Công ty cần chú ý:- Tiến hành nghiên cứu chính xác thị trƣờng mục tiêu bằng việc tập hợpvà phân tích các thông tin thu thập.- Thực hiện tiếp xúc ban đầu với các đối tác bằng thƣ, fax hay điện thoại,nên thực hiện việc giới thiệu Công ty và chất lƣợng sản phẩm muốn đƣa vàothị trƣờng một cách chi tiết, gởi kèm bảng giá sản phẩm theo điều kiện FOBhoặc CIF.- Tiếp xúc trực tiếp và thiết lập mối quan hệ làm ăn chính thức với nhànhập khẩu, tạo uy tín lâu dài.- Cần chính xác về thời hạn giao hàng, đảm bảo về chất lƣợng sản phẩmthể hiện khả năng sản xuất của Công ty mình. Nhƣ thế uy tín của Công ty cóthể nâng cao và có khả năng đạt đƣợc thỏa thuận xuất khẩu dài hạn. Tóm lại, quan hệ thƣơng mại cũng là một trong những yếu tố đóngvai trò quan trọng để đẩy mạnh tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty đếncác thị trƣờng cũ và các thị trƣờng mới trong thời gian hiện tại và cả tƣơng laisau này.38 4.2 PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY STAPIMEXThông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm(2010-2012) và 6 tháng đầu năm 2013 ta có thể so sánh lợi nhuận giữa cácnăm và đánh giá tình hình chung về hoạt động kinh doanh của Công tyStapimex nhƣ sau:Qua bảng 4.4 ta thấy hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2010 vànăm 2011 có xu hƣớng tăng về lợi nhuận. Mặc dù, năm 2011 là năm gặp nhiềukhó khăn trong các vụ kiện về bán phá giá, những qui định về an toàn thựcphẩm, …., làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn nhƣng riêng Công ty Stapimexthì doanh thu và lợi nhuận vẫn tăng, nguyên nhân là do Ban Quản Lý củaCông ty đã có những phƣơng pháp nhạy bén, linh hoạt và rất hiệu quả trongkinh doanh nhƣ hợp đồng với ngƣời nuôi tôm theo phƣơng thức đầu tƣ thức ăn,chế phẩm sinh học cho nông dân và thu mua tôm thƣơng phẩm theo giá thịtrƣờng, ngoài ra khi đến vụ tôm Công ty còn cử cán bộ kỹ thuật xuống tận nơihƣớng dẫn nông dân thu hoạch và bảo quản nguyên liệu, bảo quản đúng cách,vận chuyển kịp thời nên nguyên liệu của Công ty luôn đảm bảo chất lƣợng,với cách này Công ty luôn đảm bảo về nguồn nguyên liệu cũng nhƣ kiểm soátđƣợc chất lƣợng khi đƣa đƣợc hàng xuất khẩu ra các thị trƣờng chủ lực nhƣMỹ và Nhật trong điều kiện rất khó khăn. Chính những điều này đã đƣa Côngty luôn nằm trong top 10 những Công ty xuất khẩu thủy sản lớn nhất nƣớc ta.Ngoài ra, còn một lý do khác khiến Công ty giữ vững lợi nhuận là trong thờigian này Công ty đã gia tăng sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng cao, mởrộng sản xuất và đồng thời không những Công ty giữ vững khách hàng cũ màcòn tìm ra một số khách hàng mới. Tuy nhiên đến năm 2012 thì lợi nhuận bắtđầu giảm mạnh, mặc dù Công ty đã có những phƣơng pháp lâu dài đảm bảosản xuất nhƣng do thời tiết nắng nóng kéo dài làm tình trạng dịch bệnh xảy ratrên diện rộng chƣa đƣợc khống chế, tình trạng tôm chết hàng loạt làm chonguồn nguyên liệu khan hiếm, các rào cản thƣơng mại khi các nhà nhập khẩutăng cƣờng kiểm soát, tác động của các vụ kiện, các mức thuế xuất khẩu, ….,chính điều này đã làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Côngty giảm đi đáng kể.Để thấy rõ hơn tình hình kinh doanh của Công ty ta phân tích các yếu tốsau:39 Bảng 4.4: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY STAPIMEXĐơn vị tính: Ngàn đồngChênh lệch2011/2010NămChỉ tiêuChênh lệch2012/20112010201120126 tháng đầunăm 2013Giá trị1.Doanh thu bán hàng1.577.330.8292.088.538.0192.234.855.6571.050.305.428511.207.19032,4146.317.6387,012.Các khoản giảm trừ13.359.98435.144.20139.609.95516.353.19321.784.217163,14.465.75412,73.Doanh thu thuần1.563.970.8452.053.393.8182.195.245.7021.033.952.235489.422.97331,3141.851.8846,94.Giá vốn hàng bán1.479.601.8871.949.020.2452.070.113.966956.234.368469.418.35831,7121.093.7216,25.Lợi nhuận gộp84.368.958104.373.573125.131.73677.717.86720.004.61523,720.758.16319,86.Doanh thu hoạt động tài chính34.725.24056.943.54618.152.4868.076.24322.218.30663,9-38.791.060-68,17.Chi phí tài chính14.006.50447.205.48329.485.35220.238.58233.198.980237,1-17.720.131-37,58.Chi phí bán hàng64.163.32174.306.00884.015.47048.155.67410.142.68715,89.709.46213,19.Chi phí quản lý doanh nghiệp15.813.44314.312.34714.934.87910.980.468-1.501.096-9.5622.5324,310.Lợi nhuận thuần từ HĐKD25.110.93025.493.28114.848.5216.419.385382.3511,5-10.644.761-41,8816.658280.123917.389358.794-536.536-65,7637.266227,595.734198.333276.504290.191102.599107,278.17139,4720.92481.789640.88468.603-639.135-88,76.327.049773,625.831.85425.575.07115.489.4056.487.988-256.783-0,99-10.085.666-39,41.116.129622.756549.970210.354-493.373-44,2-72.786-11,724.715.72524.952.31514.939.4356.277.635236.5900,96-10.012.880-40,111.Thu nhập khác12.Chi phí khác13.Lợi nhuận khác14.Tổng lợi nhuận trƣớc thuế15.Chi phí thuế TNDN hiện hành16.Lợi nhuận sau thuế TNDN40%Giá trị% 4.2.1 Phân tích chung về doanh thu của Công ty StapimexNhìn chung doanh thu bán hàng của Công ty qua 3 năm đều tăng, cụ thểdoanh thu năm 2011 tăng 511.207.190 ngàn đồng tƣơng ứng tăng 32,41% sovới năm 2010, năm 2012 doanh thu tiếp tục tăng 146.317.638 ngàn đồngtƣơng ứng tăng 7,01% so với năm 2011. Nguyên nhân tăng là do Công ty đãđáp ứng và đảm bảo về chất lƣợng trong sản xuất kinh doanh khi đƣa sảnphẩm ra đƣợc thị trƣờng Mỹ, Nhật, EU trong điều kiện khó khăn nhất vềnhững rào cản thƣơng mại. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2013 thì Công tycũng đã thu đƣợc 1.050.428 ngàn đồng cao hơn 6 tháng đầu năm trƣớc, điềunày cho thấy Công ty đã không ngừng gia tăng những mặt hàng có giá trị cao,mở rộng sản xuất với nhiều mặt hàng và đồng thời không những giữ vững thịtrƣờng cũ mà còn tìm đƣợc một số thị trƣờng mới và thị trƣờng trong nƣớccũng đƣợc chú ý và mở rộng và chủ động đƣợc nguồn nguyên liệu đầu vào.Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính năm 2011 tăng 63,98% vớigiá trị 22.218.306 ngàn đồng so với năm 2010, năm 2012 doanh thu giảm vớitỉ lệ 68,12%. Nguyên nhân có đƣợc khoản doanh thu hoạt động tài chính là doCông ty thu đƣợc tiền lãi từ hoạt động nuôi tôm, lãi do chênh lệch tỷ giá đãthực hiện, ngoài ra Công ty còn thu đƣợc lãi tiền gửi, tiền cho vay từ cáckhoản tiền nhàn rỗi. Thu nhập khác cũng góp phần nhỏ trong tổng thu nhậpcủa Công ty, trong năm 2011 Công ty có thu nhập khác giảm 65,7%, đến năm2012 thu nhập này tăng 227,5% nguyên nhân là do nguồn thu này chủ yếu làtừ thanh lý, nhƣợng bán tài sản cố định. Nhƣ vậy, trong năm 2012 thu nhậpnày tăng là do nhƣợng bán vật tƣ, phế liệu, xử lý kiểm kê thừa, ….41 Bảng 4.5: TÌNH HÌNH DOANH THUĐvt: Ngàn đồngChỉ tiêuDoanh thu bán hàngDoanh thu hoạt động tàichínhThu nhập khácTổng Doanh thuNăm 2010Năm 2011Năm 20126 thángđầu năm2013Chênh lệch2011/2010Số tiềnChênh lệch2012/2011%Số tiền%1.577.330.8292.088.538.0192.234.855.6571.050.428511.207.19032,41146.317.63834.725.24056.943.54618.152.4868.076.24322.218.30663,98-38.791.060 -68,12816.658280.123917.389358.794-536.536-65,7637.266227,51.612.872.7272.145.761.6882.253.925.5329.485.465532.888.96033,1108.163.8445,1Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty Stapimex từ năm 2010 – 6 tháng đầu năm 2013427,01 4.2.2 Phân tích chung tình hình chi phí của Công tySố liệu trên cho thấy tình hình thực hiện chi phí của Công ty qua 3 nămcó nhiều sự thay đổi.- Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng chi phí hàng nămcủa Công ty. Năm 2011, giá vốn hàng bán của Công ty là 1.949.020.245 ngànđồng tăng hơn năm 2010 một khoảng là 469.418.358 ngàn đồng tƣơng đƣơng31,73 %. Đến năm 2012 giá vốn tiếp tục tăng một lƣợng 121.093.712 ngànđồng tƣơng ứng với 6,2 % so với năm 2011. Nguyên nhân chủ yếu là do chiphí đầu vào tăng cộng với dịch bệnh liên tiếp làm cho giá tôm nguyên liệu caoảnh hƣởng đến giá vốn hàng bán, giá vốn hàng bán là nhân tố mà Công ty khócó thể chủ động vì nhiều lý do tác động. Do đó, Công ty phải tính toán thật kỹvề thời điểm, sản lƣợng đặt hàng, chi phí vận chuyển nhƣ thế nào là hợp lý đểkhông làm chi phí này tăng cao ảnh hƣởng đến lợi nhuận của Công ty.- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp qua các năm có sựthay đổi theo hƣớng tăng dần. Cụ thể vào năm 2011 chi phí bán hàng tăng10.142.687 ngàn đồng tƣơng ứng với 15,8% so với năm 2010, năm 2012 chiphí bán hàng cũng tăng tƣơng ứng 13,1% và chi phí quản lý doanh nghiệptăng 4,35% so với năm 2011, các loại chi phí này tăng có nhiều lý do cụ thểnhƣ sau:Thứ nhất: Cùng với thời điểm giá xăng dầu gia tăng không ngừng ởtrong nƣớc lẫn ngoài nƣớc làm cho chi phí vận chuyển, phí bốc xếp, phí bánhàng trong nƣớc và ngoài nƣớc tăng cao mà Công ty Stapimex chủ yếu là xuấtkhẩu ra nƣớc ngoài nên dẫn đến tình trạng chi phí vận chuyển nƣớc ngoài vàtrong nƣớc làm vƣợt mức bình thƣờng so với những năm trƣớc.Thứ hai: Chi phí quản lý của Công ty gồm rất nhiều phần nhƣ lƣơngnhân viên quản lý, bảo hiểm, chi phí tiền ăn, chi phí điện thoại, chi phí sửachữa, …., tất cả chi phí này điều biến động theo chiều hƣớng tăng dần quatừng năm. Mặt khác, nƣớc ta ngày càng phát triển mạnh nên ngƣời dân đòi hỏinhiều hơn về mặt vật chất, giá cả của các mặt hàng tiêu dùng trong xã hộingày càng tăng cao, vì vậy nếu muốn nhân viên làm việc năng động sáng tạovà đạt hiệu quả thì đòi hỏi lƣơng công nhân viên phải tăng lên nhằm kích thíchđội ngũ nhân viên làm tốt hơn nữa. Do đó, chi phí tiền lƣơng nhân viên tănglên rất nhiều so với trƣớc đây.Ngoài ra, Công ty cũng đẩy mạnh việc quảng cáo, tiếp thị nên chi phíquảng cáo tăng cao kéo theo sự gia tăng của chi phí bán hàng.43 - Chi phí hoạt động tài chính và Chi phí khác cũng góp phần lớn trongtổng chi phí của Công ty. Công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ nên đòi hỏinguồn vốn phải đầu tƣ vào Công ty càng nhiều, nhiều chi phí phát sinh nêncần sự hỗ trợ của ngân hàng để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty.Do đó, các khoản trả lãi vay ngân hàng trong năm 2011 tăng 33.198.980 ngànđồng tƣơng ứng tăng 237% so với năm 2010, nhƣng đến năm 2012 khoản trảlãi này đã giảm đƣợc 17.720.131 ngàn đồng ứng với giảm 37,5% so với năm2011, cho thấy Công ty dần có khả năng luân chuyển vốn đáp ứng nhu cầu sảnxuất của Công ty. Ngoài ra, còn các khoản chi phí khác gia tăng cũng làm tăngtổng chi phí của Công ty. Nhìn chung, tình hình chi phí của Công ty Stapimex trong ba nămvừa qua có khá nhiều biến động theo chiều hƣớng tăng dần nhƣng không ảnhhƣởng quá nhiều đến tình hình lợi nhuận của Công ty. Mặc dù ảnh hƣởngkhông nhiều nhƣng để Công ty ngày càng đi lên thì sự tăng trƣởng của chi phítrong thời gian qua vẫn là một điều đáng lo ngại. Công ty cần dùng nhiều biệnpháp hơn nhƣ cố gắng phấn đấu trong việc tiết kiệm chi phí, hạn chế nhữngphí tổn để phần nào giảm sự tăng lên của tổng chi phí, giúp cải thiện lợi nhuậnđể Công ty kinh doanh có hiệu quả hơn nữa. Để thực hiện đƣợc Công ty cầnxem xét việc sử dụng chi phí ở từng bộ phận, tiêu biểu nhƣ chi phí tiếp khách,chi phí văn phòng phẩm, chi phí điện thoại, fax, công tác phí, …., đồng thờicần có kế hoạch và những giải pháp chiến lƣợc hợp lý hơn.44 Bảng 4.6: TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA CÔNG TY STAPIMEXĐvt: Ngàn đồngChỉ tiêuGiá vốn hàng bánNăm 2010Năm 2011Năm 20126 tháng đầunăm 2013Chênh lệch 2011/2010Số tiền%Chênh lệch 2012/2011Số tiền%1.479.601.8871.949.020.2452.070.113.966956.234.368469.418.35831,73121.093.7216,2CP tài chính14.006.50447.205.48329.485.35220.238.58233.198.980237-17.720.131-37,5CPBH64.163.32174.306.00884.015.47048.155.67410.142.68715,89.709.46213,1CPQLDN15.813.44314.312.34714.934.87910.980.468-1.501.096-9,5622.5324,3595.734198.333276.504290.191102.599107,278.17139,41.573.680.8892.085.042.4182.198.826.1711.035.899.283481.361.528CP khácTổng chi phíNguồn: Báo cáo tài chính của Công ty Stapimex từ năm 2010 – 6 tháng đầu năm 201345113.783.755 4.2.3 Phân tích tình hình lợi nhuận của Công ty StapimexNhìn chung qua 3 năm tình hình lợi nhuận của Công ty Stapimex cónhiều biến động tƣơng đối. Qua bảng số liệu ta thấy rằng lợi nhuận sau thuếcủa công ty năm 2010-2011 tăng không đáng kể nhƣng sang năm 2012 lợinhuận lại giảm xuống. Cụ thể là mức lợi nhuận năm 2011 là 24.952.315 ngànđồng tăng 0,96% so với năm 2010, tuy nhiên đến năm 2012 lợi nhuận củaCông ty chỉ đạt 14.939.435 ngàn đồng giảm 40,1% so với năm 2011.25.000.00020.000.00015.000.00010.000.0005.000.0000201020112012Lợi nhuận sau thuếNguồn: Báo cáo tài chính của Công ty Stapimex từ năm 2010 – 6 tháng đầu năm 2013Hình 4.4: Tình hình lợi nhuận của Công ty Stapimex từ năm 2010 - 2012Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2011 tăng382.351 ngàn đồng tƣơng ứng tăng 1,5% so với năm 2011, nhƣng đến năm2012 thì giảm mạnh với lƣợng 10.644.761 ngàn đồng tƣơng ứng giảm 41,8%.Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận của Công ty năm 2012 thấp hơn so với năm2010 và năm 2011 đó là do những hộ dân ở các tỉnh Đồng Bằng Sông CửuLong gặp khó khăn trong việc khắc phục dịch bệnh tràn lan gây hậu quảnghiêm trọng và hiện tƣợng tôm nuôi bị chết do thời tiết thay đổi làm yếu tốmôi trƣờng nhƣ nhiệt độ, PH, độ mặn thƣờng xuyên dao động lớn giữa ngàyvà đêm dẫn đến tính trạng tôm bị chết. Trong khi đó Công ty Stapimex thu manguyên liệu chủ yếu ở các tỉnh ĐBSCL và nhiều nhất là Sóc Trăng, Cà mau,Bạc liêu, …, từ đó đã gây tâm lý hoang mang, không yên tâm sản xuất cho cácdoanh nghiệp và ngƣời nuôi tôm. Từ các sự việc này đã kéo theo giá thủy sảntrong nƣớc không ổn định và có xu hƣớng tăng mạnh ảnh hƣởng đến thị46 trƣờng nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu. Chính vì vậy Công ty Stapimexgặp rất nhiều khó khăn về vấn đề nguồn nguyên liệu đầu vào.Trong 6 tháng đầu năm 2013 thì tình hình kinh doanh củà Công ty cũnggặp không ít khó khăn do tác động của tình hình dịch bệnh kéo dài từ năm2012, mặc dù gặp không ít khó khăn về nguyên liệu đầu vào nhƣng Công tyvẫn duy trì sản xuất và đáp ứng đủ nhu cầu cho khách hàng. Trong quí 3 thìtình hình dịch bệnh đã đƣợc khống chế và những vụ kiện đã không còn hứahẹn 6 tháng cuối năm hoạt động của Công ty sẽ thuận lợi hƣớng tới đạt mụctiêu đề ra cho năm 2013. Tóm lại, tuy là lợi nhuận của Công ty không ổn định nhƣng nhìnchung thì vẫn tƣơng đối cao so với các công ty khác trong cùng ngành, và luônđạt đƣợc chỉ tiêu đề ra về sản lƣợng và kim ngạch xuất khẩu. Tất cả đều đó làdo sự nổ lực của Công ty trong việc tìm cách nâng cao doanh thu và lợi nhuậnvà không ngừng mở rộng thị trƣờng nhằm đƣa Công ty Stapimex trở thànhmột Công ty có uy tín và thƣơng hiệu trên thị trƣờng trong và ngoài nƣớc.47 Bảng 4.7: TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY STAPIMEX (2010- 6 tháng đầu năm 2013)Đơn vị tính: Ngàn đồngChênh lệch2011/2010NămChỉ tiêu2010201120126 tháng đầunăm 2013Giá trịChênh lệch2012/2011%Giá trị%Doanh thu thuần1.563.970.845 2.053.393.818 2.195.245.702 1.033.952.235489.422.97331,3141.851.8846,9Giá vốn hàng bán1.479.601.887 1.949.020.245 2.070.113.966956.234.368469.418.35831,7121.093.7216,2Lợi nhuận gộp84.368.958104.373.573125.131.73677.717.86720.004.61523,720.758.16319,9Lợi nhuận từ hoạt động kinhdoanh25.110.93025.493.28114.848.5216.419.385382.3511,5-10.644.761-41,8720.92481.789640.88468.603Tổng lơi nhuận kế toán trƣớc thuế25.831.85425.575.07115.489.4056.487.988-256.783-0,99-10.085.666-39,4Lợi nhuận sau thuế24.715.72524.952.31514.939.4356.277.635236.5900,96-10.012.880-40,1Lợi nhuân khác-639.135 -88,65Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty Stapimex từ năm 2010 – 6 tháng đầu năm 201348559.095 683,6 4.2.4 Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận của Công ty4.2.4.1 Ảnh hưởng của nhân tố khối lượng sản phẩm tiêu thụKhối lƣợng tiêu thụ là toàn bộ khối lƣợng hàng hóa đã đƣợc xuất bántiêu thụ theo các phƣơng thức khác nhau và khối lƣợng sản phẩm của Công tycó tiêu thụ đƣợc mới xác định đƣợc lãi hay lỗ, lãi ở mức độ nào của một Côngty. Đây là nhân tố chủ quan của doanh nghiệp nói lên qui mô sản xuất kinhdoanh. Khi giá cả ổn định khối lƣợng hàng hóa trở thành nhân tố quan trọngnhất để tăng lợi nhuận, lợi nhuận tăng hay giảm tỷ lệ với khối lƣợng hàng hóatiêu thụ. Tình hình tiêu thụ theo phương thức sản xuấtTừ khi thành lập đến nay, những sản phẩm của Công ty hầu hết là đểxuất khẩu và đƣợc phép xuất trực tiếp ra thị trƣờng nƣớc ngoài. Vì vậy, việclựa chọn các hình thức xuất khẩu sao cho tối ƣu nhất giúp giảm bớt chi phívận chuyển, chi phí lƣu trữ, chi phí bảo quản, …, Đây là điều Công tyStapimex nói riêng hay bất cứ Công ty nào hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩuphải quan tâm.Bảng 4.8: TÌNH HÌNH TIÊU THỤ THEO HÌNH THỨC XUẤT KHẨUCỦA CÔNG TY STAPIMEX (Năm 2010 - 6 tháng đầu năm 2013)Đơn vị tính: TấnNăm 2010Năm 2011Năm 20126 tháng đầu năm2013Chỉ tiêuSốlƣợngTỷtrọngSốlƣợngTỷtrọngSốlƣợngTỷtrọngSốlƣợngTỷtrọngTổng sản lƣợng7.466,831008.389,321007.820,941003.256,81100Xuất khẩu trực tiếp6.851,2391,87.683,5191,67.612,797,33.256,81100615,68,2705,818,4205,32,700Ủy thác xuất khẩuNguồn: Báo cáo xuất khẩu của Công ty Stapimex từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013Qua bảng ta thấy thể hiện rõ tình hình xuất khẩu theo hình thức xuấtkhẩu của Công ty qua các năm phần lớn các sản phẩm đều xuất khẩu trực tiếp,bình quân xuất khẩu trực tiếp chiếm hơn 90% tình hình xuất của Công ty, tathấy xuất trực tiếp có xu hƣớng tăng dần qua các năm theo chiều hƣớng tíchcực thay đổi cơ cấu xuất khẩu.49 4.2.4.2 Ảnh hưởng của nhân tố Giá vốn hàng bánChi phí giá vốn hàng bán là một khoản chi phí rất quan trọng mà tất cảcác doanh nghiệp đều quan tâm đến hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinhdoanh bất cứ hàng hóa hay dịch vụ nào để bán trên thị trƣờng. Và đặc biệt hơnđối với mặt hàng xuất khẩu ra nƣớc ngoài thì yếu tố này lại càng đƣợc Công tyquan tâm nhiều hơn. Bởi vì giá vốn hàng hóa càng ít thì lợi nhuận gộp về bánhàng càng cao chứng tỏ doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất kinh doanh cóhiệu quả cao. Công ty Stapimex đã thấy rõ đều đó và đã áp dụng đầu tƣ vàodây chuyền công nghệ sản xuất để giá vốn hàng bán giảm đem lại lợi nhuậncao hơn, kết quả thể hiện qua bảng sau.Bảng 4.9: TÌNH HÌNH GIÁ VỐN- SẢN LƢỢNG- GIÁ MUANăm 2010Năm 2011Năm 20126 tháng năm2013Chỉ tiêuĐVTKhối lƣợng sảnphẩm tiêu thụTấn8.105,4610.179,049.072,434.112,74Giá mua trung bìnhNgànđồng182,544191,474228,176232,505Giá vốn hàng bánNgànđồng1.479.601.8871.949.020.2452.070.113.966956.234.368Nguồn: Báo cáo xuất khẩu của Công ty Stapimex từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013Lợi nhuận = DT – GNHB – CHBH – CPQLDN – ThuếGVHB = khối lƣợng sản phẩm tiêu thụ X Giá mua nguyên liệuZ0 = a0b0, Z1 = a1b1 , Z2 = a2b2Z = Z1 – Z0 = a1b1 – a0b0Z = Z2 – Z0 = a2b2 – a0b0Với: Z là giá vốn hàng bán, Z0 là giá vốn hàng bán năm 2010, Z1 là giá vốnhàng bán năm 2011, Z2 là giá vốn hàng bán năm 2012.a là khối lƣợng sản phẩm tiêu thụ , a0 là khối lƣợng sản phẩm tiêu thụ năm2010, a1 là khối lƣợng sản phẩm tiêu thụ năm 2011, a2 là khối lƣợng sản phẩmtiêu thụ năm 2012.b là giá mua nguyên liệu bình quân, b0 là giá mua nguyên liệu bình quân năm2010, b1 là giá mua nguyên liệu bình quân năm 2011, b2 là giá mua nguyênliệu bình quân năm 2012.50  So sánh chênh lệch tuyệt đối:Ta có: a1b0 = 10.179,04 x 182,544 = 1.858.122,7Z2011/2010 = (1.949.020.245 – 1.858.122,7) + (1.858.122,7 – 1.479.601.887)= 469.418.358 ngàn đồng So sánh tương đối năm 2011/2010:a1b1 / a0b0 = (a1b1 / a1b0) * (a1b0 / a0b0) (1.949.020.245 : 1.479.601.887) = (1.949.020.245 : 1.858.122,7) x(1.858.122,7 : 1.479.601.887)131,7 = 104,9 x 1,26(tăng 31,7%) (tăng 4,9%)Nhận xét:Khi giá vốn hàng bán năm 2011 so với năm 2010 tăng 31,7% tƣơngđƣơng 469.418.358 ngàn đồng là do giá mua bình quân tăng 4,9% so với năm2010. Trong 31,7% tăng lên của giá vốn hàng bán thì nhân tố giá mua làm giávốn hàng bán tăng lên 4,9%, khi giá vốn hàng bán tăng thì sẽ kéo theo lợinhuận sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, với tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công tythì giá vốn hàng bán vốn có tăng cao nhƣng bù lại sãn phẩm xuất khẩu cũngtăng theo nên lợi nhuận của Công ty vào năm 2011 vẫn đạt rất cao. So sánh năm 2012 / 2011Giá vốn hàng bán năm 2012 tăng so với năm 2011 tƣơng đƣơng 6,2%.Trong năm do tình hình thiếu nguyên liệu nên giá mua nguyên liệu cao dẫnđến giá vốn tăng cao. Tuy là giá vốn tăng cao nhƣng sản lƣợng tiêu thụ lạigiảm so với năm trƣớc vì vậy Công ty cần chủ động đều chỉnh hợp lý cho cânđối giữa giá vốn và sản lƣợng tiêu thụ. Nhìn chung, nhân tố giá vốn hàng bán là một nhân tố quan trọng ảnhhƣởng đến lợi nhuận của Công ty và với nhân tố này thì Công ty có thể chủđộng đều chỉnh đƣợc. Do đó, Công ty cần phải có nhiều biện pháp để hạn chếsự tăng lên của giá vốn hàng bán nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty.4.2.4.3 Ảnh hưởng của nhân tố chi phí bán hàng và chi phí quản lýdoanh nghiệpChi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng khá caotrong tổng chi phí của Công ty. Thông thƣờng, chi phí bán hàng luôn chiếm từ51 77 - 82% so với tổng chi phí bán hàng và quản lý, phần còn lại là chi phí phânbổ cho rất nhiều khoản mục khác nhau của Công ty.Qua bảng số liệu 4.10 ta thấy rõ chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phíbán hàng tăng đều qua từng năm. Phân tích chi tiết về chi phí bán hàng và chiphí quản lý doanh nghiệp để có thể thấy rõ nguyên nhân tăng hay giảm cáckhoản mục chi phí này: Chi phí bán hàngTrong chi phí bán hàng gồm chi phí vận chuyển, chi phí tiếp thị, quảngcáo, chi phí hoa hồng, bốc xếp, …, mỗi một nhân tố chi phí này chiếm một vaitrò quan trọng và nó có ảnh hƣởng đến lợi nhuận của Công ty.- Chi phí vận chuyển: Đây là khoản chi phí có tỷ trọng cao nhất trongtổng chi phí bán hàng và chi phi quan lý doanh nghiệp của Công ty. Chi phívận chuyển này bao gồm thuê ngoài, tự vận chuyển trong nƣớc và nƣớc ngoàinhƣ tàu xe, …. Qua bảng 4.10 ta thấy chi phí vận chuyển qua ba năm có xuhƣớng tăng dần. Năm 2011 chi phí vận chuyển của Công ty tăng 25,4% tƣơngứng 13.270.476 ngàn đồng so với năm 2010, còn năm 2012 thì chi phí này tiếptục tăng 12,4%, tỷ lệ chi phí từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013 tăng khácao và nhanh. Có nhiều nguyên nhân làm cho chi phí vận chuyển này tăng caolà vì hiện nay các loại xăng, dầu, nhớt dùng chủ yếu cho các phƣơng tiện vậntải lại luôn tăng giá qua từng năm do biến động của thị trƣờng thế giới, nhƣvậy đã làm giảm phần lớn lợi nhuận của Công ty và ảnh hƣởng khá nhiều đếntình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty cần phải cónhững giải pháp hợp lý để giảm thiểu phần nào chi phí này nhằm làm tăng lợinhuận của Công ty.- Chi phí quảng cáo và tiếp thị: Khoản chi phí quảng cáo và tiếp thị củaCông ty tăng và giảm tƣơng đối không ổn định. Năm 2011 chi phí này thấpnhất đều này chứng tỏ Công ty không đặt nặng vấn đề quảng cáo mà chủ yếulà bán sản phẩm cho những thị trƣờng quen thuộc. Tuy nhiên, đến năm 2012thì chi phí này lại tăng lên cho thấy Công ty quyết tâm xây dựng thƣơng hiệuvà đẩy mạnh quảng bá sản phẩm của Công ty. Nhƣng nhìn chung, tỷ trọng chiphí quảng cáo và tiếp thị còn chiếm phần rất thấp so với tổng chi phí bán hàng.Công ty cần chú trọng và quan tâm hơn nữa đến công tác quảng cáo, tiếp thịđể nâng cao thị phần cho Công ty và đem lại lợi nhuận với mức cao nhất.- Các chi phí khác: Bao gồm các chi phí nhƣ chi phí bốc xếp, chi phíchiếu xạ, phí ngân hàng, chi phí hoa hồng, môi giới, …, chiếm tỷ trọng không52 nhỏ trong tổng chi phí bán hàng của Công ty, nếu Công ty tiết kiệm các chi phínày sẽ làm tăng phần nào lợi nhuận. Chi phí quản lý doanh nghiệpChi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm nhiều loại chi phí nhƣ tiền lƣơng,bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, chi phí khấu hao TSCĐ,chi phí sửa chữa, …., tất cả các chi phí này sẽ tăng lên hay làm giảm xuốngphần lớn lợi nhuận của Công ty nếu không biết cách sử dụng đúng cách, hạnchế và tiết kiệm loại chi phí này.- Tiền lƣơng và bảo hiểm: là các khoản chi phí chiếm tỷ trọng cao trongtổng chi phí quản lý. Năm 2011 tiền lƣơng và bảo hiểm trả cho cán bộ côngnhân viên giảm 18,7% so với năm 2010 do chính sách thay đổi tái cơ cấu lạitrong bộ máy quản lý làm tiết kiệm đƣợc khoảng đáng kế giúp tăng lợi nhuậncủa Công ty. Tuy nhiên, đến năm 2012 thì khoản chi phí này tăng 45,1% vớinăm 2011. Ngoài các khoản chi phí tiền lƣơng thì chi phí bảo hiểm xã hội, bảohiểm y tế, kinh phí công đoàn cũng đƣợc Công ty trả cho nhân viên và có xuhƣớng tăng dần. Điều này cho thấy Công ty ngày một quan tâm nhiều hơn đếnđời sống cán bộ công nhân viên, điều đó đã khuyến khích rất nhiều đến quátrình làm việc của từng nhân viên, từ đó dẫn đến tình hình kinh doanh củaCông ty ngày càng đạt hiệu quả hơn.- Chi phí khấu hao TSCĐ: Qua ba năm ta thấy tình hình khấu hao tài sảncố định của Công ty tăng giảm không ổn định. Năm 2011 chi phí khấu hao củaCông ty tăng 7,3 % tƣơng ứng với tăng 7.683 ngàn đồng so với năm 2010, sởdĩ chi phí khấu hao tăng la do Công ty xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, mua sắmtrang thiết bị, máy móc hiện đại, …., đến năm 2012 thì khấu hao TSCĐ giảmxuống khá nhiều là 14.543 ngàn đồng tƣơng ứng giảm 12,9 % nguyên nhân làdo trong năm nay Công ty đã thanh lý và nhƣợng bán một số máy móc kémhiện đại và không cần thiết cho khâu sản xuất của Công ty.- Chi phí bằng tiền khác: Chi phí này bao gồm chi phí văn phòng phẩm,điện thoại, fax, chi phí đào tạo, chi phí tuyển dụng, chi phí công tác, ….., cácloại chi phí này không ổn định có một số chi phí tăng cũng có một số chi phígiảm. Công ty cần có những biện pháp và tính toán hợp lý để tiết kiệm chi phínày. Tóm lại, nhân tố chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp làmột trong những nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hƣởng đến lợinhuận. Vì vậy, Công ty cần có những biện pháp nhằm tiết kiệm tối đa nhằmđem lại lợi nhuận cho Công ty ngày càng nhiều hơn góp phần đẩy mạnh hoạtđộngkinhdoanhcủaCôngtytrongtƣơnglai.53 Bảng 4.10 : TÌNH HÌNH CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY STAPIMEXĐVT: Ngàn đồngChỉ tiêuNăm 2010Năm 2011Năm 20126 thángđầu năm2013Chênh lệch 2011/2010Giá trị%Chênh lệch2012/2011Giá trị%I.Chi phí bán hàng64.163.32174.306.00884.015.47048.155.67410.142.68715,89.709.46113,11.Chi phí vận chuyển52.183.25765.453.73373.581.08135.908.40413.270.47625,48.127.34812,4915.268785.799958.875356.551-129.469-14,1173.07522,13.Chi phí khác(bốc xếp, hoahồng…)11,064,7968.852.2759.475.51411.890.719-2.212.521-19,9623.2397,04II.Chi phí QLDN15.813.44314.312.34714.934.87910.980.468-1.501.096-9,5622.5324,38.838.9027.187.07910.426.786--1.651.823.818-18,73.239.70745,1105.160112.84398.300-7.682.9897,3-14.543-12,96.869.3817.012.4264.409.793-143.044.4202,1-2.602.632-37,179.976.76488.618.35598.950.34959.136.1428.641.590.7786,310.331.99417,42.Chi phí tiếpthị,quảng cáo1.Chi phí tiền lƣơng,BHXH,BHYT,BHTN,KPCĐ2.Chi phí khấu hao TSCĐ3.Chi phí bằng tiền khácTổng chi phíNguồn: Báo cáo tài chính của Công ty Stapimex từ năm 2010 – 6 tháng đầu năm 201354 4.2.5 Phân tích các chỉ tiêu tài chính của Công tyLợi nhuận chính là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế của quá trình sảnxuất kinh doanh của Công ty Stapimex. Tuy nhiên, chỉ tiêu này không chỉ chịusự tác động của chất lƣợng công tác mà còn ảnh hƣởng đến quy mô kinhdoanh của Công ty. Vì vậy, để đánh giá đúng đắn lợi nhuận của Công ty phảisử dụng và phân tích các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau:4.2.5.1 Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu (ROS)ROS phản ánh khả năng sinh lời trên cơ sở đƣợc tạo ra trong kỳ. Nói mộtcách khác, tỷ số này cho ta biết một đồng doanh thu tạo ra bao nhiêu đồng lợinhuận sau thuế.BẢNG 4.11: PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN/ DOANH THUĐVT: Ngàn đồngChỉ tiêu1.Lợi nhuận ròng2.Doanh thu thuầnROS (%)Năm 2010Năm 2011Năm 201224.715.72524.952.31514.939.4351.563.970.8452.053.393.8182.195.245.7020,0150,0120,007Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty Stapimex từ năm 2010 – 2012Qua bảng 4.11 cho thấy tỷ suất lợi nhuận / doanh thu thuần giảm từ năm2010 đến năm 2012. Trong năm 2010 trung bình thì cứ 100 đồng doanh thu thìtạo ra 0,015 đồng lợi nhuận sau thuế cho Công ty hay nói cách khác là lợinhuận sau thuế chiếm 0,015% doanh thu. Đến năm 2011, ROS giảm xuốngcòn 0,012%, tƣơng tự đến năm 2012 thì ROS tiếp tục giảm chỉ còn 0,007%.Nhìn chung tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu giảm dần và còn khá thấp.Nguyên nhân của sự biến động cùng chiều nói trên có thể là do trong 3 nămqua công ty gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào phải tìm nguồnnguyên liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất nên chi phí và giá vốn có xu hƣớng tăngcao. Tỷ suất ROS của Công ty có chiều hƣớng giảm thật sự là một vấn đề longại khi mà giá nguyên liệu ngày càng cao.Vì vậy, Công ty muốn kinh doanh có lợi nhuận và đạt hiệu quả hơn thìcần có những biện pháp quản lý chi phí hiệu quả hơn đặt biệt là hạ thấp giávốn hàng bán một cách hợp lý hơn mà không ảnh hƣởng đến chất lƣợng sảnphẩm và uy tín của Công ty. Đây là vấn đề mà Công ty đang cần phải thựchiện ngay trong năm 2013.55 4.2.5.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)ROA đo lƣờng khả năng sinh lời của tài sản. Chỉ tiêu này cho biết trongkỳ một đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuếTỷ suất này càng cao chứng tỏ Công ty có sự sắp xếp, phân bổ và quản lýtài sản hợp lý và hiệu quả.BẢNG 4.12: PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN / TỔNG TÀI SẢNĐVT: Ngàn đồngChỉ tiêu1.Lợi nhuận ròng2.Tổng tài sảnROA (%)Năm 2010Năm 2011Năm 201224.715.72524.952.31514.939.435560.090.191676.468.066713.744.4674,43,692,1Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty Stapimex từ năm 2010 – 2012Qua bảng số liệu ta thấy ROA của năm 2011 là 3,69 % giảm 0,71% sovới năm 2011, đến năm 2012 thì tỷ số này tiếp tục giảm chỉ còn 2,1% tức làgiảm 1,59% so với năm 2011. Qua đó ta thấy trong năm 2010 thì cứ 100 đồngtài sản của Công ty đƣa vào sản xuất kinh doanh thì tạo ra đƣợc 4,4 đồng tiềnlãi cho Công ty, nhƣng theo đó thì có xu hƣớng giảm dần qua các năm đếnnăm 2012 thì 1 đồng tài sản chỉ đem đến cho Công ty 2,1 đồng tiền lãi.Mặc dù tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của Công ty giảm dầnqua các năm nhƣng xét về mặt lợi nhuận thì chƣa gây ra tình trạng lỗ và khókhăn cho Công ty. Nhƣng không vì thế mà Công ty không tiếp tục thúc đẩysản xuất kinh doanh, không quan tâm đến lợi nhuận mà đó là tình trạng cảnhbáo giúp Công ty nhận thấy thúc đẩy sản xuất và tăng cƣờng đầu tƣ, chú trọnghơn trong việc sử dụng tài sản có hiệu quả và đề ra phƣơng thức phù hợpchuyển đổi theo chiều hƣớng tốt hơn, đem lại lợi nhuận cao hơn.4.2.5.3 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)ROE là hệ số sinh lời của vốn chủ sở hữu. Đây là tỷ suất rất quan trọngđối với cổ đông vì nó gắn liền với hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông.56 Bảng 4.13: PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN / VỐN CHỦ SỞ HỮUĐVT: Ngàn đồngChỉ tiêuNăm 2010Năm 2011Năm 20121.Lợi nhuận ròng24.715.72524.952.31514.939.4352.Vốn chủ sở hữu228.526.266234.790.516230.237.51510,8210,636,49ROE (%)Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty Stapimex từ năm 2010 – 2012Qua bảng số liệu ta thấy qua 3 năm thì tỷ suất lợi nhuận trên VCSH luônbiến động và có xu hƣớng giảm xuống từ năm 2010 đến năm 2012. Cụ thể lànăm 2010 ROE là 10,82% nghĩa là cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra thì thuđƣợc 10,82 đồng lợi nhuận sau thuế, đến năm 2011 thì tỷ suất lợi nhuận ROEnày giảm chỉ còn 10,63% tƣơng ứng giảm 0,19% so với năm 2010, tƣơng tựđến năm 2012 thì tỷ suất này tiếp tục giảm chỉ còn 6,49% tức là giảm đi 4,14%so với năm 2011.Nhìn chung trƣớc tình hình khó khăn chung thì ROE tuy giảm dần quacác năm nhƣng tỷ suất này tƣơng đối cao hay nói cách khác chủ sở hữu bỏ tiềnđầu tƣ thì thu đƣợc lợi nhuận tƣơng đối cao, và đây thể hiện tình hình kinhdoanh tốt của Công ty, vì nếu các cổ đông góp vốn mà vẫn sinh lời thì sẽ thuhút họ tiếp tục đầu tƣ nhiều hơn nữa vào Công ty. Do đó giúp Công ty có thêmvốn để đầu tƣ mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, vì vậy Công ty cần cónhững biện pháp, chiến lƣợc kinh doanh cụ thể, phù hợp với tình hình củaCông ty và thị trƣờng tiêu thụ để mang lại lợi nhuận cao thu hút ngày càngnhiều vốn của các nhà đầu tƣ.4.2.5.4 Tỷ suất lợi nhuận trên GVHBGiá vốn hàng bán là chi phí chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng chi phísản xuất sản phẩm. Vì vậy ta phải phân tích tỷ suất này để thấy rõ sự ảnhhƣởng của nhân tố giá vốn hàng bán đến lợi nhuận của Công ty.Bảng 4.14: PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN/GIÁ VỐN HÀNG BÁNĐVT: Ngàn đồngChỉ tiêu1. Lợi nhuận ròng2. Giá vốn hàng bánLN/GVHB (%)Năm 2010Năm 2011Năm 201224.715.72524.952.31514.939.4351.479.601.8871.949.020.2452.070.113.9661,671,280,72Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty Stapimex từ năm 2010 – 201257 Qua bảng số liệu ta thấy chỉ tiêu này giảm xuống qua mỗi năm. Năm2010 tỷ suất lợi nhuận / giá vốn hàng bán là 1,67%, nghĩa là trong 100 đồngchi phí bỏ ra sẽ mang về 1,67 đồng lợi nhuận, đến năm 2011 tỷ suất này giảmcòn 1,28% tƣơng ứng giảm 0,39% so với năm 2010, tiếp tục năm 2012 giảm0,56% chỉ còn 0,72% so với năm 2011. Sự biến động này là do có sự đầu tƣvào tài sản cố định, đổi mới cơ sở vật chất dẫn đến lợi nhuận không nhiều dogiá vốn tăng lên, mặc khác Công ty gặp khó khăn trong việc thu mua nguyênliệu phục vụ cho sản xuất, thời tiết xấu, tình trạng dịch bệnh kéo dài làm chogiá nguyên liệu tăng lên cao.58 CHƢƠNG 5MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN KINH DOANH CỦACÔNG TY STAPIMEXSau thời gian thực tập và tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinhdoanh của Công ty, qua phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận của Công ty qua3 năm từ năm 2010 đến năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 và dựa trên nhữngkết quả thu thập đƣợc em xin đƣa ra một số giải pháp chủ yếu là tăng sảnlƣợng tiêu thụ và lợi nhuận và đồng thời quản lí tốt chi phí của Công ty.5.1 GIẢI PHÁP TĂNG DOANH THUỔn định và tăng doanh thu là mục tiêu cần đạt đƣợc của doanh nghiệp.Tuy nhiên muốn tăng doanh thu thì có hai cách đó là tăng sản lƣợng tiêu thụhoặc tăng giá bán, đồng thời có thể kết hợp tăng sản lƣợng và giá bán. Nhƣngtrong điều kiện môi trƣờng kinh doanh cạnh tranh gay gắt, quyết liệt của nềnkinh tế nhƣ hiện nay thì khả năng tăng giá bán là vấn đề vô cùng khó khănkhông chỉ riêng đối với Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng – Stapimex màcòn đối với tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung.Do đó, để tăng doanh thu thì trong tƣơng lai Công ty phải có những biện phápthích hợp để gia tăng sản lƣợng tiêu thụ, đầu tƣ công nghệ mới hiện đại hơn đểgiảm thiểu hao phí trong quá trình sản xuất kết hợp với mở rộng thị trƣờng tìmthêm khách hàng mới.Ngoài ra việc ổn định doanh thu của Công ty chủ yếu còn là ổn địnhdoanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, cụ thể là ổn định giá bán của từngloại mặt hàng tiêu thụ trong và ngoài nƣớc trong tình cảnh giá nguyên vật liệutăng cao nhƣ hiện nay.Để ổn định giá bán và sản lƣợng tiêu thụ thì- Xây dựng chiến lƣợc giá cho phù hợp từng sản phẩm tôm xuất khẩu,vừa đảm bảo nâng cao lợi nhuận vừa đảm bảo tính cạnh tranh. Để đảm bảo giábán tôm đƣợc ổn định Công ty nên thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh an toànthực phẩm trong việc thực hiện hợp đồng về thời hạn giao hàng cũng nhƣ vềchất lƣợng của sản phẩm.- Cần chú trọng đến chính sách hoa hồng, khuyến mãi, khuyến khíchkhách hàng đồng thời thu hút sự chú ý của khách hàng đối với từng sản phẩm,từng mặt hàng của Công ty. Chính những điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi đểCông ty tăng sản lƣợng tiêu thụ từ thị trƣờng xuất khẩu đến thị trƣờng nội địa.59 Ngoài ra, tăng doanh thu sẽ dẫn đến tăng lợi nhuận và nâng cao uy tíncủa Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ hiện nay.5.2 GIẢI PHÁP TĂNG CHI PHÍ5.2.1 Giảm chi phí sản xuấtChi phí sản xuất là khoản chi phí chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng chiphí. Vì thế, để giảm chi phí sản xuất Công ty cần có những biện pháp thíchhợp nhƣ: giám sát chặt chẽ và có kế hoạch thích hợp trong việc sử dụngnguyên liệu tránh hao phí, giám sát tình hình là việc của các công nhân trựctiếp sản xuất nhằm hạn chế thời gian hao phí trong thao tác công việc củaCông nhân, tìm nguồn nguyên liệu với giá rẻ nhƣng vẫn đảm bảo chất lƣợngvà hợp lý hơn để có thể giảm nhẹ phần nào chi phí sản xuất nhằm hạ thấp giáthành sản phẩm để sản phẩm của Công ty có đủ năng lực cạnh tranh với cácđối thủ trên thị trƣờng.Ngoài ra, với công nghệ mới hiện đại đƣợc đầu tƣ và đội ngũ công nhânviên có đầy đủ năng lực, trình độ chuyên môn, có tay nghề cao, năng lực sảnxuất của Công ty đƣợc cải thiện sẽ giảm đi phần nào chi phí tồn trữ nguyênliệu và giúp cho Công ty có thể điều chỉnh, hoạch định chiến lƣợc nguyên vậtliệu phù hợp hơn. Điều này cũng góp phần vào việc hạ thấp giá thành sảnphẩm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Stapimextrong tƣơng lai. Đây là một số biện pháp cụ thể đối với các loại chi phí củatừng bộ phận:5.2.1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếpCông ty cần phải có sự phối hợp từ tất cả các khâu, từ khâu thu mua đếnkhâu sản xuất:Khâu thu mua nguyên vật liệu: Công ty cần tổ chức mạng lƣới thu muachặt chẽ, đa dạng hoá mạng lƣới thu mua qua nhiều vùng hoặc nhiều vựakhác để tránh bị động khi thiếu nguyên liệu. Đồng thời, Công ty nên chủđộng tìm những nguồn mua nguyên liệu ổn định và mua với số lƣợng lớn. Vìđặc trƣng các mặt hàng là tƣơi sống, nhƣ vậy nếu nhƣ Công ty có nhà cungcấp ổn định thì có thể xuống tận nơi để lấy nguyên liệu về tránh đƣợc tìnhtrạng nguyên liệu không còn tƣơi làm tăng lƣợng phế liệu. Mặt khác, khi muavới một số lƣợng lớn Công ty vừa đƣợc hƣởng giá ƣu đãi, hoa hồng vừa giảmđƣợc chi phí vận chuyển rất nhiều.Khâu bảo quản: Đối với nguyên liệu đòi hỏi độ tƣơi sống cao nên phảibảo quản sao cho phù hợp để nguyên liệu đạt chất lƣợng và bảo quản phải60 đảm bảo đủ tiêu chuẩn tƣơi sống của nguyên liệu nhất là cá và tôm. Đồngthời, Công ty nên tránh tình trạng bảo quản nguyên liệu quá lâu tại Công tyvà tốt nhất thì bộ phận thu mua của Công ty cần linh động trong việc vậnchuyển nhanh chóng nguyên liệu mua về đến phân xƣởng chế biến ngay nhƣvậy vừa tiết kiệm đƣợc chi phí bảo quản và hạn chế tối đa sự hƣ hỏng củanguyên liệu. Ngoài ra, Công ty cần chủ động tìm nguồn nguyên liệu ổn địnhvà xác định mức tồn kho thật hợp lý.Khâu sản xuất: Công ty cần tạo môi trƣờng làm việc thoải mái cho côngnhân nhƣ là chỗ làm việc rộng, thoải mái, đảm bảo vệ sinh an toàn cho côngnhân tại nơi làm việc, phát động phong trào thi đua tiết kiệm nguyên liệu,thƣờng xuyên kiểm tra thay mới các công cụ, dụng cụ để đảm bảo sự ổn địnhvề kích thƣớc, khối lƣợng, …, của sản phẩm chế biến. Mặt khác, Công ty cònkhuyến khích công nhân tiết kiệm nguyên liệu, tổ chức thi đua giữa các phânxƣởng.5.2.1.2 Chi phí nhân công trực tiếpCông ty muốn giảm chi phí này thì trƣớc hết phải giảm thời gian laođộng hao phí và nâng cao năng suất lao động, đồng thời, Công ty phải quantâm đến đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, đảm bảo đầy đủ các chếđộ về lƣơng, tiền thƣởng, bảo hiểm và các chế độ ƣu đãi khác cho công nhâncủa Công ty.Để giảm thời gian lao động hao phí thì Công ty phải bố trí, sắp xếp laođộng thật sự phù hợp giữa trình độ tay nghề và yêu cầu của các công nhân.Hơn thế nữa, những ngƣời có tay nghề cao nên bố trí những khâu đầu vàoquan trọng để xử lý nguyên vật liệu nhằm tránh các hiện tƣợng không đảmbảo chất lƣợng nguyên liệu dẫn đến thành phẩm tạo ra cũng không đạt chấtlƣợng cao.Nâng cao năng suất lao động tức là bộ phận quản lý sản xuất nên có kếhoạch sản xuất một cách khoa học, giảm số giờ công tiêu hao sản xuất vàgiảm các biến động đột ngột theo thị trƣờng nhƣ tăng lên hoặc giảm xuốngsản lƣợng sản xuất hay đơn đặt hàng trong tháng. Tránh tình trạng trong lúccông nhân ít việc lúc phải tăng ca liên tục vừa làm cho công nhân mệt mỏilàm giảm năng suất lao động vừa giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh củaCông ty. Hay các tình trạng thuê thêm công nhân mùa vụ cũng làm rất tốnkém chi phí lại không ổn định đối với tình hình hoạt động kinh doanh củaCông ty. Đồng thời, để nâng cao tay nghề công nhân tạo ý thức sử dụng tiết61 kiệm thì Công ty cần mở các lớp đào tạo ngắn hạn cho công nhân trong việcsử dụng các quy trình và công nghệ mới. Nhìn chung, khi Công ty muốn ngày càng phát triển mạnh thì điềucần nhất mà Công ty nên làm đó là tạo môi trƣờng làm việc tốt nhất cho côngnhân, khi đó họ sẽ hăng hái làm việc, tìm tòi, sáng tạo và sẽ đồng tâm vớimục tiêu chung của Công ty.5.2.1.3 Chi phí sản xuất chungĐối với loại chi phí này có rất nhiều khoản mục không thể cắt giảmđƣợc vì vậy muốn giảm chi phí này thì Công ty nên tận dụng các năng lựcsẵn có tận dụng tối đa công suất máy móc, thiết bị. Công ty phải thƣờngxuyên bảo trì máy móc, thiết bị, phƣơng tiện vận chuyển để tránh hƣ hỏngnặng để tốn kém nhiều chi phí sửa chữa hơn. Còn đối với chi phí vận chuyểnnƣớc ngoài thì Công ty cần phải tiếp tục tìm kiếm những đơn vị vận chuyểncó cƣớc chi phí phù hợp và có uy tín nhƣ thời gian vừa qua.5.2.2 Giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệpBên cạnh việc giảm chi phí sản xuất thì việc việc giảm chi phí bán hàngvà chi phí quản lý doanh nghiệp cũng là một vấn đề mà Công ty cần xem xét.Mặc dù với quy mô sản xuất của công ty ngày càng một gia tăng nhƣng tốcđộ tăng của chi phí quản lý và chi phí bán hàng vẫn tăng nhanh tƣơng đƣơngvới tốc độ tăng của doanh thu làm giảm hiệu quả hoạt động của Công ty.Để giảm chi phí bán hàng thì công tác bán hàng rất quan trọng, do đó,Công ty cần lựa chọn nhân viên bán hàng một hợp lý nhƣ nhân viên phải cótrình độ, năng lực, thực hiện tốt công tác bán hàng. Từ đó, sẽ giảm đƣợc phầnnào chi phí bán hàng làm tăng doanh thu cho Công ty.Ngoài ra, với những phƣơng tiện hiện có của Công ty, nếu Công tynâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trƣờng tiêu thụ ra khắp cả nƣớcthì có thể nói Công ty vẫn chƣa đủ phƣơng tiện để vận chuyển cho kháchhàng. Khi đó Công ty sẽ phải thuê phƣơng tiện vận chuyển bên ngoài. Mặcdù, giá thuê của Công ty là tƣơng đƣơng với giá thuê của những đơn vị khác,nhƣng nếu nhƣ Công ty tự trang bị thêm cho mình những phƣơng tiện vậnchuyển thì sẽ hạ thấp đƣợc rất nhiều chi phí. Trong đó, chi phí thuê ngoài làmột khoản chi phí không nhỏ mà Công ty cần phải giảm.Đặc biệt, các chi phí cho quảng cáo thì Công ty cần phải có kế hoạch cụthể và việc sử dụng chi phí quản lý doanh nghiệp phải hợp lý hơn, chi phí62 nào không cần thiết thì nên giảm bớt để hoạt động kinh doanh của Công tyđạt hiệu quả cao.5.3 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MARKETINGTích cực tham gia các kỳ hội chợ, triễn lãm, khảo sát thị trƣờng, tổ chứchội nghị khách hàng, giới thiệu văn hoá ẩm thực chế biến từ thủy sản. Tìmnhiều cộng tác viên ở nhiều nƣớc để thu thập thông tin và xúc tiến thƣơngmại, có hoa hồng hợp lý.Ngoài ra, tham gia các đợt hội chợ, các cuộc thi về chất lƣợng sản phẩmđể nâng cao uy tín thƣơng hiệu, đây là hình thức quảng bá sản phẩm mộtcách thực tế và hữu hiệu nhằm khẳng định mình với khách hàng và tạo ra ƣuthế cạnh tranh một cách mạnh mẽ.Đa dạng hoá sản phẩm: đƣa ra các sản phẩm mới nhƣ thủy hải sản xuấtkhẩu cao cấp, chế biến các mặt hàng thủy sản ăn liền xuất khẩu, …, đáp ứngthị hiếu khách hàng. Sự lựa chọn của mỗi ngƣời là khác nhau nên sự đa dạnghoá sản phẩm là điều cần thiết tránh sự nhàm chán của khách hàng khi sửdụng sản phẩm cùng loại để đẩy mạnh tình hình tiêu thụ sản lƣợng của Côngty ngày càng mạnh.Đổi mới bao bì: kiểu dáng đẹp, mẫu mã mới luôn là yếu tố lôi cuốnkhách hàng qua cái nhìn đầu tiên, nó góp phần đến sự lựa chọn sản phẩm củakhách hàng. Tuy nhiên, vẫn phải đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn chấtliệu sao cho đảm bảo chất lƣợng sản phẩm và với chi phí thấp.Lựa chọn thị trƣờng tối ƣu: Mặt hàng thủy sản nói chung có sức tiêu thụchịu ảnh hƣởng một phần đáng kể bởi tâm lý ngƣời tiêu dùng cùng với cácphong tục tập quán và nét văn hoá đặc thù của mỗi dân tộc, do đó, nên phântích và có sự chọn lọc khi thâm nhập thị trƣờng mới và tránh trƣờng hợp sảnphẩm tung ra lại không tiêu thụ đƣợc. Vì vậy, Công ty Stapimex cần tìm hiểukỹ và phân tích sở thích cũng nhƣ văn hoá của các quốc gia rồi mới đƣa sảnphẩm của Công ty vào thăm dò và mở rộng thị trƣờng.5.4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHÁCTận dụng nguồn phụ phẩm: Trong quá trình chế biến, các phụ phẩm từtôm nên đƣợc giữ lại hoặc sơ chế hoặc bán trực tiếp ra bên ngoài cho các cơsở chế biến khác nhƣ cơ sở thức ăn gia súc, gia cầm, nuôi cá, …, nếu làmđƣợc điều đó Công ty sẽ có thêm một khoản thu đáng kể vừa giảm chi phícho việc xử lý phụ phẩm.63 CHƢƠNG 6KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ6.1 KẾT LUẬNPhân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận là một công việc rất quan trọngcủa các nhà quản trị bởi một kế hoạch kinh doanh cho dù là có khoa học vàchặc chẽ đến đâu thì so với thực tế đang diễn ra vẫn chỉ là một dự kiến. Thôngqua thực tiễn kiểm nghiệm, phân tích và đánh giá để tìm ra nguyên nhân ảnhhƣởng trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến lợi nhuận của Công ty. Từ đó, mớicó giải pháp nâng cao hiệu quả lợi nhuận hơn nữa.Qua việc phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Công ty cổ phầnthủy sản Sóc Trăng – Stapimex từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013 ta thấyCông ty hoạt động tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả và luôn đạt hơn chỉ tiêu kếhoạch đề ra, nhƣng lợi nhuận của nó luôn biến động, lúc tăng, lúc giảm cụ thểnhƣ sau:Tổng doanh thu của Công ty luôn tăng dần qua các năm, trong đó doanhthu bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanhthu. Cao nhất là năm 2011 vì gặp đều kiện thuận lợi trong việc xuất khẩu, nhucầu cao, marketing tốt nên sản phẩm bán ra tăng cao, đến năm 2012 thì đây lànăm khó khăn nhất của các Công ty thủy sản nói chung và Công ty Stapimexcũng không ngoại lệ tình hình lợi nhuận năm 2012 giảm mạnh nhƣng Công tyvẫn duy trì đƣợc mức lợi nhuận tƣơng đối do sự gia tăng của giá vốn hàng bánvà chi phí bán hàng do ảnh hƣởng của lạm phát, nền kinh tế không ổn địnhlàm chi phí tăng cao nhƣng đây cũng là thành quả cao đáng khích lệ so với cácCông ty cùng ngành, khẳng định vị trí và thƣơng hiệu của Công ty trên thịtrƣờng trong và ngoài nƣớc. Qua 6 tháng đầu năm 2013 thì tình hình Công tycó những chuyển biến mới, khắc phục những điểm yếu từ năm trƣớc, doanhthu đạt hiệu quả cao.Nhằm tăng cƣờng và ổn định tình hình tiêu thụ cần ổn định của nguyênliệu đầu vào, hạn chế và có biện pháp hợp lý nhằm giảm chi phí cho bán hàngvà quản lý doanh nghiệp do chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng chi phí, khôngngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm để ngày càng có nhiều sản phẩm mớinhằm nâng cao vị thế của Công ty trong và ngoài nƣớc. Ngoài ra Công ty cầnquan tâm đến việc đào tạo tay nghề cho công nhân nhằm giảm chi phí sản xuất,có kế hoạch sản xuất phù hợp nhằm nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp thúcđẩy sản xuất phát triển khẳng định thƣơng hiệu của Công ty trên thị trƣờng thếgiới.64 6.2 KIẾN NGHỊ6.2.1 Đối với nhà nƣớcTrong xuất khẩu thủy sản, Nhà Nƣớc đóng vai trò là ngƣời nhạc trƣởng,là nhà thƣơng thuyết để tạo điều kiện môi trƣờng thuận lợi, là nhà can thiệptạo động lực hổ trợ cho các nhà kinh doanh thủy sản xuất khẩu, với sự hổ trợnhiệt tình của Nhà Nƣớc sẽ giúp cho tình hình kinh doanh của các doanhnghiệp ngày càng tốt hơn. Do đó, Nhà Nƣớc ta cần phải quan tâm nhiều hơnvà nên thực hiện một số nội dung quan trọng tạo đều kiện cho doanh nghiệpnhƣ sau:- Xây dựng khuôn khổ pháp lý rõ ràng và thông thoáng nhằm tạo điềukiện thuận lợi cho môi trƣờng kinh doanh.- Nhanh chóng triển khai cập nhật, điều chỉnh bổ sung các tiêu chuẩnhiện có, sớm ban hành các tiêu chuẩn cơ bản bắt buộc áp dụng.- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thƣơng mại hổ trợ cho các doanh nghiệptrong việc tìm hiểu thị trƣờng và cung cấp thông tin.- Tổ chức nhiều cuộc giao lƣu, triển lãm và các buổi hội chợ để quảngbá, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp tại địa phƣơng, trong nƣớc đếnngƣời tiêu dùng của ngoài tỉnh và trên thế giới.- Cần áp dụng các biện pháp khác nhau nhằm khuyến khích, tạo mối liênkết giữa cơ quan nhà nƣớc với doanh nghiệp và ngƣời nuôi hợp tác với nhaucùng có lợi.- Nghiên cứu và qui hoạch cụ thể cho ngành nuôi trồng để đáp ứng tốiđa nhu cầu nguyên liệu cho các doanh nghiệp thủy sản.6.2.2 Đối với Công tyBên cạnh sự hỗ trợ của Nhà Nƣớc thì sự phấn đấu của Công ty cũngđóng vai trò rất quan trọng:- Nâng cao số lƣợng ao nuôi có đầu tƣ lên cũng nhƣ tìm thêm nhiềunguồn cung cấp nguyên liệu để đa dạng hóa nguồn cung và hạn chế tình trạngbị động đối với nguyên liệu đầu vào khi có dịch bệnh, thiên tai xảy ra nhằm ổnđịnh nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.- Mở rộng và cũng cố mối liên kết với ngƣời nuôi bằng nhiều hình thứcnhƣ cung cấp thuốc, vật liệu, công cụ khác phục vụ công tác nuôi tôm hayhƣớng dẫn những kỹ thuật mới cho nông dân.65 - Nghiêm túc thực hiện công tác bảo trì thiết bị, máy móc, nhà xƣởngnhằm duy trì tốt năng lực hoạt động của nhà máy nhằm giảm chi phí sản xuất,hạ giá thành sản phẩm, tăng thêm lợi thế cạnh tranh của Công ty.- Tiếp tục công tác bồi dƣỡng và nâng cao kiến thức cũng nhƣ kỹ năngđiều hành cho cán bộ, nhân viên.- Tiếp tục đổi mới chế độ lƣơng, thƣởng và phúc lợi khác theo hƣớngtạo ra động lực làm việc, tăng năng suất lao động, nâng cao tính sáng tạo vàtrách nhiệm của ngƣời lao động.- Xây dựng thƣơng hiệu chung cho một số sản phẩm và tập trung nguồnlực để đẩy mạnh công tác quảng bá phát triển thị trƣờng.- Xây dựng chính sách tiếp thị sản phẩm và nâng cao hiệu quả xuất khẩu- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có năng lực cao nắm bắt vàphản ứng nhanh trƣớc sự thay đổi của đối thủ cạnh tranh trên thị trƣờng.- Duy trì tốc độ phát triển xuất khẩu sản phẩm ở các thị trƣờng chủ lựcổn định trƣớc đây.- Kiểm tra kỹ lƣỡng chất lƣợng cả khâu đầu vào và đầu ra của sản phẩm.- Xây dựng lại website riêng của Công ty thƣờng xuyên cập nhật thôngtin để giới thiệu sản phẩm đến ngƣời tiêu dùng nhanh chóng hơn.66 TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Phan Đức Dũng, 2009. Phân tích hoạt động kinh doanh. NXB Thống kê2. Võ Thanh Thu và Ngô Thị Hải Xuân, 11/2010. Kinh tế & Phân tích hoạtđộng kinh doanh thƣơng mại. NXB Tổng hợp TPHCM.3. Trƣơng Thanh Thúy, lớp Ngoại Thƣơng 2 K32. Phân tích tình hình xuấtkhẩu thủy sản tại công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau( CASET)”4. Trần văn Tựu, lớp Tài chính doanh nghiệp K2006 Sóc Trăng. Một sốgiải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần thủysản Sóc Trăng- STAPIMEX.5. Các website:www.stapimex.com.vnwww.vasep.com.vnwww.vietfish.com.vnwww.thuysanvietnam.com.vn67 PHỤ LỤC68 [...]... cổ tức: 20% 22 CHƢƠNG 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG – STAPIMEX 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY STAPIMEX 4.1.1 Tình hình thị trƣờng tiêu thụ thủy sản ở công ty Stapimex 4.1.1.1 Thị trường trong nước Công ty Stapimex là Công ty chuyên xuất khẩu về thủy sản Tuy nhiên nói về tình hình tiêu thụ trong nƣớc thì Công ty đang chiếm một tỷ trọng... mục tiêu nghiên cứu của đề tài sẽ đƣợc cụ thể nhƣ sau: - Tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng – Stapimex - Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng – Stapimex trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013 - Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng đến tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của Công ty cổ phần thủy. .. và lợi nhuận của công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng - Stapimex để làm luận văn tốt nghiệp cho mình 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng – Stapimex để tìm ra và đánh giá các nhân tố thuận lợi và khó khăn ảnh hƣởng đến quá trình tiêu thụ sản phẩm ở hiện tại cũng nhƣ trong tƣơng lai 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Từ mục tiêu. .. tiếp dùng số chênh lệch về giá trị kỳ phân tích so với kỳ kế hoạch của nhân tố đó 14 CHƢƠNG 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG – STAPIMEX 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG - STAPIMEX 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 3.1.1.1 Thông tin khái quát - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG - Giấy chứng nhận đăng ký doanh... đƣợc tiêu thụ mạnh thì sẽ tác động đến quá trình hoạt động kinh doanh của công ty nhanh thêm, lợi nhuận tích luỹ ngày càng nhiều hơn và đó là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty Xuất phát từ nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty nên qua thời gian thực tập tại Công ty Stapimex em đã quyết định chọn đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ. .. cổ phần lấy tên là Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng (tên viết tắt là Stapimex) và chính thức hoạt động theo hình thức cổ phần từ ngày 01/06/2006 Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng đã đăng ký trở thành Công ty đại chúng từ ngày 30/06/2007 3.1.1.3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh: sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủy sản đông lạnh xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, … 15 - Địa... TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam - Logo: - Số điện thoại: (079) 3821801 - Wedsite: www .stapimex. com.vn 3.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển Tiền thân Công ty là doanh nghiệp nhà nƣớc và đƣợc thành lập từ năm 1978 Đến năm 1993 Công ty đổi tên thành Công ty Thủy Sản Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Sóc Trăng Vào ngày 01/06/2006 Công ty chính thức cổ phần hóa trở thành Công ty cổ phần lấy tên là Công. .. chính sách phân phối đúng đắn Lợi nhuận là chỉ tiêu kinh tế đặt biệt quan trọng, vì vậy trong phân tích tình hình lợi nhuận có ý nghĩa là một nội dung trọng tâm, thông qua việc phân tích này đề ra các biện pháp nhằm không ngừng nâng cao lợi nhuận, thúc đẩy sự tăng trƣởng của doanh nghiệp 2.3 Một số phƣơng pháp phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của Công ty 2.3.1 Các chỉ tiêu về lợi nhuận 2.3.1.1... 2013) - Phân tích tỷ trọng của các mặt hàng kinh doanh và một số chỉ tiêu hiệu quả để nắm đƣợc thế mạnh của từng mặt hàng, từ đó có kế hoạch sản xuất và tiêu thụ đạt hiệu quả hơn 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trong phạm vi nội dung nghiên cứu của bài luận văn này, em chỉ tập trung và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm một số mặt hàng chủ lực và lợi nhuận của Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng - Stapimex. .. tài: Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản của Công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau (CASES) từ năm 2007-2009, đề tài sử dụng những phƣơng pháp chênh lệch để phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến tình hình xuất khẩu thủy sản của Công ty nhƣ khối lƣợng, giá bán, chất lƣợng sản phẩm, vấn đề về nguồn nguyên liệu, … , kết hợp với phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng stapimex, phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng stapimex, phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng stapimex

Từ khóa liên quan