quan hệ sản xuất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

15 466 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 14:57

trình bày về quan hệ sản xuất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất A. lời nói đầu Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nớc của mỗi quốc gia. Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất đều có ảnh hởng rất lớn tơí nền kinh tế. Sự tổng hoà mối quan hệ giữa lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất tạo nên một nền kinh tế có lực lợng sản xuất phát triển kéo theo một quan hệ sản xuất phát triển. Nói cách khác Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lợng sản xuất là một điều kiện tất yếu để phát triển một nền kinh tế. Do vậy, nghiên cứu về quy luật này sẽ giúp cho mỗi sinh viên chúng ta, đặc biệt là sinh viên khối kinh tế, có thêm những hiểu biết ban đầu sâu sắc hơn về sự phát triển của nớc ta cũng nh trên thế giới; hiểu đợc quy luật vận động của nền kinh tế từ đó có thể góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng nớc nhà sau này. Do thời gian còn hạn hẹp sự hiểu biết các vấn đề cha sâu sắc, chắc chắn bài viết còn có rất nhiều thiếu sót. Bởi vậy em mong đợc sự chỉ bảo, phê phán của thầy để có thể sửa chữa, khắc phục những mặt kiến thức còn yếu của mình để bài viết có thể hoàn thiện hơn. B. nội dung 1 I. đặt vấn đề Với tính cách là phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử phơng thức sản xuất biểu thị cách thức con ngời thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài ngời. Dới sự vận động của lịch sử loài ngời, cũng nh sự vận động của mỗi xã hội cụ thể, sự thay đổi về phơng thức sản xuất bao giờ cũng là sự thay đổi có tính chất cách mạng. Trong sự thay đổi đó, các quá trình kinh tế, xã hội đợc chuyển sang một chất mới. Ph- ơng thức sản xuất là cái mà nhờ nó ngời ta có thể phân biệt đợc sự khác nhau của những thời đại kinh tế khác nhau. Mà phơng thức sản xuất chính là sự thống nhất giữa lực lợng sản xuất ở một trình độ nhất định quan hệ sản xuất tơng ứng. đo cũng chính là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Do vậy, quy luật trên trớc hết là quy luật kinh tế nhng hơn thế nữa nó con là quy luật cơ bản nhất của toàn bộ đời sống xã hội của lịch sử nhân loại bởi vì nó là quy luật của bản thân phơng thức sản xuất. Sự tác động của quy luật này dẫn tới sự thay đổi của phơng thức sản xuất kéo theo sự thay đôỉ cua toàn bộ đời sống xã hội. Với những lý do trên, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất có ý nghĩa hết sức to lớn. Tuy nhiên, việc nắm bắt đợc quy luật này không phải là đơn giản, nhận biết đợc một quan hệ sản xuấtphù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực l- ợng sản xuất hay không hoàn toàn phải phụ thuộc vào thực tiễn của sản xuất kinh nghiệm bản thân. Với những chính sách, đờng lối chủ trơng đúng đắn, nắm bắt tốt quy luật của đảng nhà nớc, nền kinh tế, đặc biệt là kinh nhiều thành phần đã phát triển mạnh mẽ, đa nớc ta từ một nớc nông nghiệp lạc hậu phát triển thành nớc sản xuất nông nghiệp tiên tiến; góp phần đẩy nhanh nền kinh tế nớc nhà đi sang một hớng khác, sánh vai cùng các nớc trong khu vực trên thế giới. II- giải quyết vấn đề 2 Khái niệm về lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất A/ Khái niệm về lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất: 1/ Lực l ợng sản xuất: Để tiến hành sản xuất thì con ngời phải dùng các yếu tố vật chất kỹ thuật nhất định. Tổng thể các nhân tố đólực lợng sản xuất. Lực lợng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên. Nghĩa là trong quá trình thực hiện sản xuất xã hội con ngời trinh phục tự nhiên bằng các sức mạnh hiện thực của mình suức mạnh đó đợc chủ nghĩa duy vật lịch sử khái quát trong khái niệm lực lợng sản xuất. Trình độ lực lợng sản xuất biểu hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con ngời. Lực lợng sản xuất nói lên năng lực thực tế của con ngời trong quá trình sản xuất tạo nên của cải cho xã hội đảm bảo sự phát triển của con ngời. Lực lợng sản xuất bao gồm ngời lao động kỹ năng lao động t liệu sản xuất. Trong quá trình sản xuất công cụ lao động tác động vào đối tợng lao động để tạo ra của cải vật chất thì t liệu lao động đợc hoàn thiện nhằm đạt đợc năng suất lao động cao. Còn trong t liệu lao động tức là tất cả các yếu tố vật chất mà con ngời sử dụng để tác động vào đối tợng lao động thì công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất linh hoạt nhất. Bởi vậy khi công cụ lao động đã đạt đến trình độ tin học hoá đợc tự động hoá thì vai trò của nó lại càng quan trọng. Trong mọi thời đại công cụ sản xuất luôn là yếu tố đông nhất của lực l- ợng sản xuất. Chính sự chuyển đổi cải tiến hoàn thiện không ngừng của nó đã gây lên những biến đổi sâu sắc trong toàn bộ t liệu sản xuất. Trình độ phát triển công cụ lao động là thớc đo trình độ chinh phục tự nhiên của con ngời. Tuy nhiên LêNin viết: Lực lợng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, ngời lao động có thể cói yếu tố quan trọng nhất trong lực lợng sản xuất chính là con ngời. Trong thời đại ngày nay khoa học đã phát triển tới 3 mức trở thành nguyên nhân trực tiếp của nhiều biến đổi to lớn trong sản xuất đời sống nó đã trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp. Nó vừa là ngành sản xuất riêng vừa thâm nhập vào các yếu tố cấu thành lực lợng sản xuất đem lại thay đổi về chất cho lực lợng sản xuất. Khoa học công nghệ hiện đại chính là đặc điểm thời đại của sản xuất nó hoàn toàn có thể coi là đặc trng cho lực lợng sản xuất hiện đại. 2/ Khái niệm về quan hệ sản xuất: Để tiến hành quá trình sản xuất nhất định con ngời phải có mối quan hệ với nhau. Tổng thể những mối quan hệ này gọi là quan hệ sản xuất. Nói cách khác quan hệ sản xuấtquan hệ giữa ngời với ngời trong sản xuất. Trong sự sản xuất ra đời sống xã hội của mình con ngời dù muốn hay không cũng buộc phải duy trì những quan hệ nhất định với nhau để trao đổi hoạt động sản xuất cũng nh kết quả lao động những quan hệ sản xuất này mang tính tất yếu. Nh vậy quan hệ sản xuất do con ngời tạo ra song nó đợc hình thành một cách khách quan không phụ thuộc vào ý muốn của bất kỳ ai. Việc phải thiết lập các mối quan hệ trong sản xuất tự nó đã là vấn đề có tính quy luật tất yếu, khách quan của sự vận động xã hội. Với tính chất là những quan hệ kinh tế khách quan không phụ thuộc vào ý muốn của con ngời, quan hệ sản xuất là những quan hệ mang tính vật chất của đời sống xã hội. Quan hệ sản xuất là hình thức xã hội của lực lợng sản xuất là cơ sở của đời sống xã hội. Quan hệ sản xuất gồm 3 mặt: - Quan hệ sở hữu về t liêu sản xuất tức là quan hệ giữa ngời với t liệu sản xuất. Tính chất của quan hệ sản xuất trớc hết đợc quy định bởi quan hệ sở hữu đối với t liệu sản xuất Biểu hiện thành chế độ sở hữu. trong hệ thống các quan hệ sản xuất thì quan hệ sở hữu về t liệu sản xuất có vai trò quyết định đối với các quan hệ xã hội khác. Trong các hình thái kinh tế xã hội mà loài ngời đã từng trải qua, lịch sử đã đợc chứng kiến sự tồn tại của 2 loại hình sở hữu cơ bản đối với t liệu sản 4 xuất: sở hữu t nhân sở hữu công cộng. Sở hữu công cộng là loại hình mà trong đó t liệu sản xuất thuộc về mọi thành viên của cộng đồng. Do t liệu sản xuất là tài sản chung của cả cộng đồng nên các quan hệ xã hội trong sản xuất trong đời sống xã hội nói chung trở thành quan hệ hợp tác giúp đỡ nhau. Ngợc lại trong các chế độ t hữu do t liệu sản xuất chỉ nằm trong tay một số ng- ời nên của cải xã hội không thuộc về số đông mà thuộc về một số ít ngời các quan hệ xã hội do vậy bất bình đẳng. - Quan hệ tổ chức quản lý kinh doanh sản xuất: Tức là quan hệ giuã ngời với ngời trong sản xuất trong trao đổi vật chất của cải. Trong hệ thống các quan hệ sản xuất các quan hệ về mặt tổ chức quảnsản xuất là các quan hệ có khả năng quyết định một cách quy mô tốc độ hiệu quả xu hớng mỗi nền sản xuất cụ thể đi ngợc lại các quan hệ quản tổ chức có thể làm biến dạng quan hệ sở hữu ảnh hởng tiêu cực đến kinh tế xã hội. Quan hệ phân phối sản xuất sản phẩm tức là quan hệ chặt trẽ với nhau cùng mục tiêu chung là sử dụng hợp có hiệu qủa t liệu sản xuất để làm cho chúng không ngừng đợc tăng trởng, thúc đẩy tái sản xuất mở rộng nâng cao phúc lợi cho ngời lao động. Bên cạnh các quan hệ về mặt tổ chức quản lý,trong hệ thống quan hệ sản xuất, các quan hệ về mặt phân phối sản phẩm lao động cũng là những nhân tố có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự vận động của toàn bộ nền kinh tế. Quan hệ phân phối có thể thúc đẩy tốc độ nhịp điệu của sản xuất nhng ngợc lại nó có khả năng kìm hãm sản xuất kìm hãn sự phát triển của xã hội Nêu xét riêng trong phạm vi một quan hệ sản xuất nhất định thì tính chất sở hữu quyết định tính chất của quản phân phối. Mặt khác trong mỗi hình thái kinh tế xã hội nhất định quan hệ sản xuất thống trị bao giờ cũng giữ vai trò chi phối các quan hệ sản xuất khác, ít nhiều cải biến chúng để chẳng những chung không đối lập mà phục vụ đắc lực cho sự tồn tại phát triển của kinh tế xã hội mới. 5 B/ Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất: 1/ Tính chất trình độ của lực l ợng sản xuất: a/ Tính chất: Tính chất của lực lợng sản xuấttính chất của tu liệu sản xuất lao động. Khi nền sản xuất đợc thực hiện với những công cụ ở trình độ phổ thông, lực lợng sản xuất chủ yếu mang tính chất cá nhân. Khi trình độ sản xuất đạt tới trình độ cơ khí hoá, lực lợng sản xuất đòi hỏi phải đợc vận động cho sự hợp tác xã hội rộng rãi trên cơ sở chuyên môn hoá. Tính chất tự cấp tự túc cô lập của nền sản xuất nhỏ lúc đó phải đợc thay thế bởi tính chất xã hội hoá. b/ Trình độ của lực l ợng sản xuất: Lực lợng sản xuất là yếu tố có tác dụng quyết định đối với sự phát triển của phơng thức sản xuất: Trình độ của lực lợng sản xuất trong từng giai đoạn của lịch sử loài ngời thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của loài ngời trong giai đoạn đó. Khái niệm trình độ của lực lợng sản xuất nói lên khả năng của con ngời thông qua việc sử dụng công cụ lao động thực hiện quá trình cải biến tự nhiên nhằm đảm bảo cho sự sinh tồn phát triển của mình. Trình độ lực l- ợng sản xuất thể hiện ở: Trình độ công cụ lao động, trình độ quản lý xã hội trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh nghiệm kỹ năng của con ngời trình độ phân công lao động. Trên thực tế tính chất trình độ của lực lợng sản xuất không tách biệt nhau B/ Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất: Quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất là hai mặt của phơng thức sản xuất, sự tác động lẫn nhau giữa lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất biểu hiên mối quan hệ mang tính chất biện chứng. Chính sự thống nhất tác động giữa quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất đã hình thành nên quy luật về sự 6 phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất trìng độ phát triển của lực lợng sản xuất. Lực lợng sản xuất là nhân tố thờng xuyên biến đổi phát triển. Ngợc lại quan hệ sản xuất thờng có tính ổn định trong một thời gian dài. Sự biến đội của lực lợng sản xuất có nhiều nguyên nhân: - Bản thân ngời lao động thì những kỹ năng kinh nghiệm không ngừng tích luỹ tăng lên. - Bản thân tri thức khoa học trí thức công nghệ trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp. - Sự ổn định của quan hệ sản xuất là nhu cầu khách quan để có thể sản xuất đợc. Chính vì vậy mà sự phát triển của lực lợng sản xuất đến một giới hạn nhất định sẽ đặt ra nhu cầu xoá bỏ quan hệ sản xuất hiện có. Việc xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ thay nó bằng một quan hệ sản xuất mới cũng có nghĩa là diệt vong cả một phơng thức sản xuất lỗi thời sự ra đời của một phơng thức sản xuất mới. Sự xoá bỏ các hình thức quan hệ sản xuất hiện có không phải là tự thân mà phải thông qua một phơng thức chính trị pháp quyền mà phơng thức pháp quyền là trực tiếp. Những quan hệ sản xuất hiện có từ chỗ là hình thức kinh tế cần thiết để đảm bảo duy trì khai thác, phát triển của lực lợng sản xuất giờ đây trở thành những hình thức kìm hãm sự phát triển đó nh CácMác đã nhận định Từ một giai đoạn phát triển nào đó của chúng các lực lợng sản xuất vật chất của xã hội mâu thuẫn với những quan hệ sản xuất hiện có trong đó từ trớc đến nay các lực lợng sản xuất vẫn tiếp tục phát triển. Từ chỗ là những hình thức phát triển của lực lợng sản xuất những quan hệ ấy trở thàng những xiềng xích của các lực lợng sản xuất. Khi đó bắt đầu thời đại một cuộc Cách mạng xã hộiĐó cũng chính là nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển nhất định của lực lợng sản xuất. 7 Thực tiễn cho thấy rằng lực lợng sản xuất chỉ có thể phát triển khi có một quan hệ sản xuất hợp lý đồng bộ phù hợp với nó. quan hệ sản xuất lạc hậu hơn hoặc tiên tiến hơn một cách giả tạo cũng sẽ kìm hãm sự phát triển của lực lợng sản xuất. Khi mâu thuẫn giữa lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất đã bộc lộ gay gắt đòi hỏi phải giải quyết nhng còn lực lợng sản xuất ngời không phát hiện đợc cũng nh mâu thuẫn đợc phát hiện mà không giải quyết đợc hoặc giải quyết một cách sai lầm thì tác dụng kìm hãm của quan hệ sản xuất sẽ trở thành nhân tố phá hoại đối với lực lợng sản xuất. Tuy nhiên bên cạnh đó, chúng ta không nên tuyệt đối hoá vai trò của lực lợng sản xuất mà bỏ qua sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với nó khi giữa chúng có sự phù hợp. Đôi khi sự phát triển chệch hớng của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuấtdo yếu tố chủ quan, chứ không phải do tính chất đặc thù của quy luật đó. Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã chứng minh vai trò quyết định của lực l- ợng sản xuất đối với quan hệ sản xuất song nó cũng chỉ rõ rằng quan hệ sản xuất bao giờ cũng thể hiện tính độc lập tơng đối với lực lợng sản xuất. Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lợng sản xuất , nó là yếu tố quyết định là tiền đề cho lực lợng sản xuất phát triển khi nó phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Nó làm nhiệm vụ chỉ ra mục tiêu bớc đi tạo quy mô thích hợp cho lực lợng sản xuất hoạt động, cũng nh đảm bảo lợi ích chính đáng cho ngời lao động phát huy tính tích cực sáng tạo cho con ngời là nhân tố quan trọng quyết định trong lực lợng sản xuất. Sở dĩ quan hệ sản xuất có thể tác động mạnh mẽ trở lại đối với lực lợng sản xuất vì nó quyết định mục đích sản xuất, quy định hệ thống quảnsản xuất quản lý xã hội quy định phân phối phần của cải ít hay nhiều mà ngời lao động đợc hởng. Do đó nó tạo ra những điều kiện hoặc kích thích hoặc hạn chế sự phát triển của công cụ sản xuất áp dụng thành tựu khoa học sản xuất hợp tác phân công lao động. 8 C/ Sự vận dụng quy luật vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Sự nghiệp đã đổi mới của Việt Nam đợc bắt đầu ngay từ giữa những năm 80 đợc triển khai mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực từ đó đến nay. Quá trình đổi mới đã đa lại nhiều thành tựu to lớn, nhng đồng thời cũng đặt ra nhiều lý luận quan trọng mà việc áp dụng quy luật quan hệ sản xuất phụ thuộc vào tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất vào việc giải quyết chúng một cách đúng đắn sẽ là cơ sở hết sức cần thiết cho việc tiếp tục hoạch định đẩy nhanh sự nghiệp đổi mới, cũng nh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Việt Nam đã xây dựng chủ nghĩa xã hội đợc hơn 30 năm ở miền Bắc hơn 10 năm trên phạm vi toàn quốc nếu tính đến thời điểm bắt đầu đổi mới. Ngôi nhà xã hội chủ nghĩa mà chúng ta muốn xây dựng có thể có nhiều đặc tr- ng, nhng có hai đặc trng chất lợng quan trọng nhất mà dứt khoát chúng ta phải đặt đến, đó là vừa giàu có hơn, vừa công bằng hơn so với trong chủ nghĩa t bản. Tuy nhiên trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội thì nền kinh tế sản xuất của nớc ta lại chậm phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Sự khó khăn này có thể có nhiều nguyên nhân, nhng có lẽ một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là: không nắm vững quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Nghị quyết Đại hội VIII đã chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm: Nền kinh tế phát triển cha vững chắc, hiệu quả sức mạnh tranh chấp. Nhịp độ tăng trởng tổng sản phẩm trong nớc (GDP) nhịp độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu không đạt chỉ tiêu đề ra. Nhìn chung, năng xuất lao động thấp, chất lợng sản phẩm cha tốt, giá thành cao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp thiếu thị trờng tiêu thụ trong cả nớc nớc ngoài. Hệ thống tài chính-ngân hàng còn yếi kém thiếu lành mạnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Cơ cấu đầu t cha hợp lý, đầu t còn phân tán, lãng phí thất thoát nhiều. Nhịp độ 9 thu hút đầu t trực tiếp của nớc ngoài giảm, công tác quản lý, điều hành công tác này còn nhiều vớng mắc thiếu sót. Quan hệ một số mặt cha phù hợp. Kinh tế nhà nớc cha đợc củng cố tơng xứng với vai trò chỉ đạo, cha có chuyển biến đáng kể trong việc sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nớc. Một số vấn đề văn hoá-xã hội bức xúc gay gắt chậm đợc giải quyết. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị nông thôn còn ở mức cao. Các hoạt động khoa học công nghệ cha đợc đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng bảo vệ tổ quốc. Cơ chế chính sách không đồng bộ cha tạo động lực mạnh để phát triển. Một số cơ chế, chính sách còn thiếu, cha nhất quán, cha sát với cuộc sống, thiếu tính khả thi. Nhiều cấp, ngành cha thay thế, sửa đổi những quy định về quản lý nhà nớc không còn phù hợp, cha bổ sung những cơ chế, chính sách mới có tác dụng giải phóng mạnh mẽ lực lợng sản xuất. Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội từ một xã hội tiền t bản chủ nghĩa, nhà nớc ta đã không thấy rõ bớc đi có tính quy luật trên con đờng tiến lên chủ nghĩa xã hội nên đã tiến hành ngay cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nền kinh tế quốc dân xét về thực chất là theo đờng lốiđẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, đa quan hệ sản xuất đi trớc mở đờng cho lực lợng sản xuất phát triển. điều đó có nghĩa là đa quan hệ sản xuất đi trớc để tạo địa bàn rộng rãi, thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển. Điều đó là hoàn toàn mâu thuẫn với quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. để khắc phục những mâu thuẫn có thể phát sinh đòi hỏi phải thiết lập quan hệ sản xuất mới với những hình thức bớc đi phù hợp trình độ phát triển của lực lợng sản xuất.Những chính sách mới của đảng nhà nớc đã thúc đẩy nền kinh tế nớc ta phát triển một cách mạnh mẽ.Sự thúc đẩy nền kinh tế nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa đã đa nền kinh tế nớc ta sang một bớc đi mới. Mọi ngời đợc tự do kinh doanh buôn bán, các doanh nghiệp kinh doanh hợp tác cạnh tranh với nhau một cách bình đẳng trớc pháp luật Tất cả đều nhằm vào mục tiêu duy nhất là thúc đẩy nền kinh tế nớc nhà. 10 [...]... ngừng của Đảng nhờ đó, tạo ra sự biến đổi mới trong các Hợp tác xã nông nghiệp trên cả ba mặt của quan hệ sản xuất Điều đó càng khẳng định ý nghĩa to lớn của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất Nhng dựa vào tiêu chuẩn nào để khẳng định rằng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất Trớc hết sự phù hợp đó thể hiện... quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuấtquy luật hết sức phổ biến Tuy nhiên không phải bất cứ lúc nào cũng có sự phù hợp đó Do vậy, phải nắm bắt tốt quy chúng ta có thể áp dụng vào từng trờng hợp cụ thể Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp 12 với trình độ lực lợng sản xuất còn là quy luật phổ biến trong toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại Sự thay thế phát triển. .. đi lên của lịch sử loài ngời từ chế độ công xã nguyên thuỷ qua chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ t bản chủ nghĩa đến xã hội cộng sản tơng lai là do sự tác động của hệ thống các quy luật xã hội, trong đó quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuấtquy luật cơ bản nhất Lực lợng sản xuất là nhân tố thờng xuyên biến đổi, ngợc lại quan hệ sản xuất. .. ở học tập của con em nông dân cũng khá hơn trớc Nh vậy thực trạng nền kinh tế có phát triển không? Lực lợng sản xuấtphát triển không đó chính là tiêu thức để đánh giá sự phù hợp của quan hệ sản xuất vào tính chất trình độ của lực lợng sản xuất Một quy luật có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế của mỗi quốc gia III/ Kết luận giải pháp 1/ Kết luận: Quy luật của quan. .. chỉ tác động tích cực trong một thời gian ngắn cuối cùng, vẫn phải tuân thủ quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất Thực trạng nền sản xuất nông nghiệp của nớc ta trong thời gian chuẩn bị vào những năm đầu bớc vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đã làm rõ nhận định trên của đảng Tại thời điểm đó nền sản xuất nông... nhân sản xuất chậm phát triểndo giữa lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất có mâu thuẫn Mâu thuẫn đó thể hiện giữa một bên là yêu cầu phát triển hơn nữa của lực lợng sản xuất theo hớng tất yếu chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn với một bên là chế độ sở hữu phân tán Theo một số nhà nhận định, đây là mâu thuẫn vốn có mâu thuẫn là phổ biến trong các nền sản xuất Khi nền sản xuất xã hội phát triển. .. thờng có tính ổn định song sự ổn định đó chỉ là tạm thời cũng cần có sự thay đổi cho phù hợp Nếu quan hệ sản xuất không có những sự thay đổi cho phù hợp thì nó sẽ kìm hãm sự phát triển của sản xuất Nh vậy, trong việc xác lập hoàn thiện, thay đổi quan hệ sản xuất cần phải căn cứ vào thực trạng của các lực lợng sản xuất hiện có về mặt tính chất trình độ của chúng (đây là cơ sở lý luận trực tiếp của. .. triển đến trình độ cao thì tự bản thân chế độ t hữu nhỏ không thể nào tồn tại nh cũ, nó buộc phải thay đổi Nhìn lại quá trình chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ở nớc ta trớc đây Đảng ta đã rút ra đợc sự cần thiết của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất Tại Đại hội IX Đảng ta nhận định: "Cần phải nhân rộng mô hình hợp tác, liên kết Công nghiệp nông... quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội phải kể đến yếu tố chủ quan của việc đảng lãnh đạo, Nhà nớc phát động tính tích cực xã hội của quần chúng bằng những lợi ích vật chất tinh thần yêu nớc vốn có của họ Tuy nhiên, theo nhận định trên của đảng, ta thấy rằng, không thể cho rằng những yếu tố tiên tiến của quan hệ sản xuất mãi là tiền đề sự thúc đẩy phù hợp giữa lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất. .. nền kinh tế nớc ta trong thời kỳ quá độ, chúng ta sẽ đi phân tích nền sản xuất nông nghiệp trong thời gian này tại đại hội lần thứ VI, Đảng ta đã nhận định: "Lực lợng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trờng hợp quan hệ sản xuất lạc hậu, mà cả khi quan hệ sản xuất phát triển không đồng bộ, có những yếu tố đi quá xa so với trình độ của lực lợng sản xuất ( Đảng cộng sản Việt Nam Văn kiện đại hội đại biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: quan hệ sản xuất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, ®Ỉt vÊn ®Ị néi dung

Từ khóa liên quan