MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT NAM HÀ NỘI

56 645 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 14:30

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT NAM HÀ NỘI          !"#$%"&' ("!!)*""+,-./01 2)*1+-3'1)! ,- 4! "5!1&6178."/9 !: /;<=!> ? > ?  @ ,- &'=&"/,- ",-ABA CD>C8.!)*)!"! A,-E:!98!/2"% &'!=/&'+&&F"(( @  > @ & G  H 5 H "> ? > @ & G A31 ?  ? > ?  @  " ? : H  H : H  G "> ?  G  ?  ?  @  ? &' G  ? > ?   @ : H &'E H  H  G  G I J 3 ? 1 ?  ?   ? > ?  @ : H : G  H  H  ?  H  G  G  H 1 G  > ? & ?  K &F<=0L.'=!chi nha ́ nh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội $6&6AM TS.BÙI ĐỨC THỌN"4K=: 9=N" 4/O&F-=PN"49"&F '=."9&Q<R -3C" ( ';,- 99!S :<=TE> H ' H  N" J  @   J 'I H : ?  G  ?  ? :U> ? A H N"%I H 1 H   H & ? : ?  @ "I H  V                   !"#"$%&'(")*+',-!.#/01" 2!01! "#!30(#!   !"#"$% - WC" 5!9%"(!=/&' -&F"( - WC"A 5A!9%"(A !=/&'-SF&F"( 4 5(")*+ <8)AX Y*A8%:AAAC ,-Q - Z9-&"1)A1 )<[\&6#10>C!1)" 9!>)"S!1>CA. AC,-."9 - P)A!">(]S 0!)* )*>C!!> - P)A!^0 H )* *&_."9`C!!'<_."/! S U>A!)*>1,- !&Ka&`=.,-" C) "S>&F"*&_b!/8, c -!W>A!)*a& :./;S'"(."9 >1 !!_:8)!"950! C">C.!) *<d;-U!= ]A` a)&_;%;&'!1,-eC A!;8!/+6"/,- 6 !.#/01" 2!01! "#!30(#! / Theo cấp kế hoạch kinh doanh ,-&F)*12;A1! A&F!AC A&FA]!)*;. ,-2"%]"(,,- AC1`"]. .A&F!]!3" ! * ! !8 "S!! f]A&F!A C<=1CY"#Q - QA&F&KKgc Y3"_ "<+&KF6Vh3"  AC&K^"3"_%+ -  QA&F ")6 &'!1,-W AC^""i_"") ! Y - Q"(&F&K>/!, BSD "(.A C&K( B&FD 78Theo hình thức thể hiện: - Q!A#1/+6 "j,- - Q!" &'&6!- ,-",-S< ]")/ - !A"&'8 C!> ? &'E!<=&6AM  !C^" 1CS%" > ? !8)=CE!"j8 N-=K!;1;)* - !"#)Sb!]!!" ] !>!"E:!A') ;W>8"M].(!7776 &6AM!"!>;9=K . (a1!"<=&6AM=C])9=K ! - $%&Q1`""<> G "(S S< .( 7 C"(&F 1&6 @ ! `= !+&'9&FjF12]: \8 - '(!)Q!1)&K9)""+&' ? 1 12<+;!"&'9k<+lU:\ m >^!:\12 "!n!:\K :\ :> c/ Theo thời gian thực hiện kế hoạch kinh doanh: - *+,,-!Kogp3"_  - *+,%!QKogVp3" - *+,#QKoA&6V3" 49:)*;#!/<- 2!01! "#!30(#! VcV =!">#?:',3@70 U-!A=1!9178.C AE-&F'8]1">&K  &K <= """."9<6+ .0)A=&F& J +77! +>77&&'+eC A`,8)]A=1='A .AC E @ > G : ?  G  ?  ? &' ?  ?  @ > G : G   G I H  & G  H A& ? 1 G : H I H " @  J  G  G > G 1 H 1 H > @ & G  -  G  G > G 1> @ & G &Q': G > @ & G  U> H :& ?  W @ 3 H I G  q @ : @ " A ?  ? r ? > G sN r ? > G :> G T p -  G  G > G 1 H > @ & G QW G  H  E> G  @  ?  U H : G  I G  @ s>&' H  G "> I J "> s>&' H : ?  G T  G  G > G  H  @ &' @ & ?  G  H  G  ?  G > G : ?  G  ? t G : H & G  J  G  G > G  H  44 !"2)/<-%A)">: "(A8%bK=C!&F "-;s#A$AC&Kc"( S!&F&]"(&F&Ku AvA!'!Av=C'U!"(Aa8 &F:"N-=&sAC"( !"(!8!"(!-U]"(! 8<=<+n!!.AC !] "(A F!8W>&F""-F  "-A"-8;Ko! A C1<)s(!-SC ).AC0a;/+6<=!>. AC &>)0!a)&_<=<+n "(!C"-:".!+6 <)w".AC <=.<)w""6SC ).>)*]3"8: AC =U!U&6!=&:A&K&0/"( !-! &F!)&_:A!6<= x <+`.AC!"(!-;6<=)&_ =!&6"7A$0/6"(!'9 /!)%"("b! &K&F !"S)U! a8%bC"C =C"(!K!!"(  G  G : ? " ? : H % G  ?  G " ?  H  G  " ? 3 G  ?   ?  H A H  ?  @  ? & ?  ? " ? &' ? AJ A H ' 3& G  H & H ' H  H & H  H  ?  ?  @  @  G " ?  ?  @  H ' ? ' G > @ & G  46 !))*"B#)"C#DC ở1&6-1!08&*6C .CA!A=1!S<'1) A(0!)C=CA <!E!1! "> "- <) w"!9 >C9 s<+!]A=1 S<n&1! &F6N)S;&F#; AM"A!)&_; <=.Aq=;S! C/Ae9 >nO A!:\g;A&6&  @  ?  G ' H  & G  G   ?  @  H &6]^AM&K -81."9 y 4E F.G3@#=-!HI#=# 9"!-&'!=/8)"16 &'=/ ^8]&'/;&F& :S! 4J #!="-!HI#=# 5=/&'Nw$F;6"( !;6%W&' 1)A8&/<+S %&F"-/.Sg&&' +& 4J @(!K#-!HI#=#',*(L:G2)DM#! q9&' "!&'A<d &F=/50! 8:1,&K! `=.ACC=CA P&6N!)%:A=A(F!&F A12:\ 6 #N"3:#=!OG2:O(%N)7P# 2!01! "#!30(#! 6QP#)R%/HS z G &' ? : H > G ' G  G  H : H & H : G  ? : G U !1>.KM-0/!11) !S.1e9 &614&"1)"&F gYm"71)A.1  +&FA=A!9 !C&K.& { !XZ">.>1< A23" F  S<Xs!An9/;.&K<> a;8s/]1)91!!81 !A!`+;g: VYc "#!30(#! E0!8&!*&_A.1P# S.CA!9XP"+A!"8! "[!1&Kr4)Sb 12!1&F "(."9r491!APA=!j ,&K"#!"6u'7<6+ . r491!7/&:.ACB, -D.1!<=1))"|"NU&77; !94K&;U]!8&^:" C1=/&K!A4">)" !1A 66 T)!,#= "#!30(#! PA;A(9Xq)K:O 49""6*&_."9})(]! 8&2:>)!"> >S) <!<)w".1U]> 99!)3.<)w"!;/eC<) %;<d&F!&!Xs"1<d&F<RA( <X ~ 6E !M)*HU#= P9&K!"+&F!<)w" &!XE9"&F:)K:O!&6) 9">W49,!1!C! 9071F&F"<+>&-, <- " +<+!<+&F."!"3g)! "6&6S&F8.<)w"<dA P)<<&F."96&F. +.!8&1&F</8&1 6J ">:)!A }8!&FsNPA=&<)w" ."96!&!Xr4")S%9 1!PSS)&'C> 0!;7Ot4=/9)SF P):"A(3"<!<d&F= C&! Xs/]S!.<)w" A(&KA$ 6V =HU"!OWX!Y: P46C&K.<_]a&! /ACP_9!8&;:"C"91O 8&P4-"AC."9<= 3=1_]!43= U!4^b]-(/>A)" Pa)0*>)*:<= ]3"6 Vh [...]... lui khi doanh nghip bn sau õy l mt s chin lc rỳt lui cn cõn nhc: - Bỏn c phiu ra cụng chỳng ln u(IPO) õy l mt s kin rt hin i vi doanh nghip mi hot ng - Sỏp nhp/ mua li cụng ty - i tỏc kinh doanh mua li doanh nghip - Bn quyn kinh doanh 23 CHNG II: THC TRANG CU A CễNG TAC LP Kấ HOACH KINH DOANH VA VIấC THC HIấN Kấ HOACH KINH DOANH TAI CHI NHANH NGN HA NG T&PT NAM HA NễI 2.1 Gii thiờu vờ chi nhanh... lý: gm nhng chi tit sau: doanh nghip c thnh lp khi no, vi dũng mụ t lnh vc kinh doanh ca daonh nghip, túm tt doanh nghip cung cp nhng gỡ - Lch s ca doanh nghip: tng quan v lch s kinh doanh ca doanh nghip Sp xp chi tit chi tit thnh cỏc s kin theo dũng thi gian hoc theo hỡnh thc vn k, nờu c cỏc thnh tu v cỏc mc lch s quan trng Gii thớch s hỡnh thnh ca doanh nghip v ng lc cho s phỏt trin ca doanh nghip,... hang ờ n vi chi nhanh iờ u nay a lam chi nhanh mõ t i mụ t l ng vụ n ln t cac ca nhõn va cac tụ chc kinh tờ 2.2.2.3 Tỡnh hỡnh c th tng mt hot ng trong 3 nm qua: 31 Kờ t qua hoa t ụ ng kinh doanh cua chi nhanh c thờ hiờ n qua 3 chi tiờu chinh la: huy ụ ng vụ n, tin du ng va thu dich vu Kờ t qua o c thờ hiờ n qua bang sụ liờ u sau: S LIU K HOCH VA THC HIấN Kấ HOACH KINH DOANH TAI CHI NHANH NGN... hang kinh doanh, kt qu nghiờn cu th trng v bn xut cng nh danh sỏch cỏc v trớ c 1.4 Cỏch vit mt bn k hoch kinh doanh 1.4.1 Mc lc: Bn mc lc nờn lit kờ tt c cỏc lnh vc kinh doanh chớnh trong k hoch kinh doanh ca bn, v cú th c chia thnh cỏc mc nh quan trng hoc lm rừ Hóy nh rng trang mc lc phi c sp xp mt cỏch rừ rng, ngn np v ỏnh s trang theo ỳng cỏch thc Bn mc lc s giỳp ngi c d dng theo dừi k hoch kinh. .. 2007 chim 61,36% tng d n - D n tớn dng trung v di hn l 476 t ng, tng trng 69,39% so vi nm 2007 chim 38,64% tng d n * ỏnh giỏ hot ng tớn dng: - Trong 3 nm qua, chi nhỏnh ó ch ng v tớch cc tip th khỏch hng tớn dng v hot ng ti chi nhỏnh, c bit khỏch hng cú hot ng kinh doanh xut nhp khu Chi nhỏnh ó thc hin tt v cú hiu qu chớnh 32 sỏch i vi doanh nghip va v nh theo hng dõn ca Ngõn hng T&PT Vit Nam nhm chia... lõ p kờ hoa ch ta i ngõn hang T&PT chi nhanh Nam Ha Nụ i co nhiờ u iờ m khac biờ t Do õy la mụ t chi nhanh cua ngõn hang T&PT Viờ t Nam nờn chi nhanh chiu s quan ly va iờ u hanh cua ngõn hang T&PT VN Do o, cụng tac lõ p kờ hoa ch cua chi nhanh cung chiu s quan ly va giam sat cua ngõn hang tụ ng Cụng tac lõ p kờ hoa ch cua chi nhanh do phong kờ hoa ch tụ ng h p chiu trach nhiờ m thc hiờ n Phong kờ... hu hỡnh v vụ hỡnh ca doanh nghip( c gi l ti sn cú) v cỏc khon n ca doanh nghip, hoc l i vi ch n( ti sn n) hoc i vi ch s hu( vn gúp c ụng hoc giỏ tr tnh ca doanh nghip) 1.4.13 Chin lc rỳt lui khi doanh nghip : thu hỳt vn u t cho doanh nghip mỡnh, iu mu cht l phi cú mt k hoch rỳt lui cho cỏc nh u t cú th thu hi vn ca minh v rut lui khi doanh nghip bn Phn vit v chin lc rỳt lui khi doanh nghip 22 ca bn... ton b doanh nghip Li tuyờn b ny s xỏc nh con ng m doanh nghip s i theo v nhuyờn tc ch o cỏc chc nng xuyờn xut ca doanh nghip Li tuyờn b v tm nhỡn v s mnh ca doanh nghip cho ngi c bit c thụng 12 tin v k hoch kinh doanh ca doanh nghip iờ u nay rõ t quan tro ng trong ban tom t t, no la iờ m thu hut nha õ u t nhõ t - Xem xột c hi : mụ t, lng hoỏ c hi xem doanh nghip phự hp im no Gii thớch ti sao doanh. .. ngõn hang T&PT Nam Ha Nụ i: 2.1.1 S ra i va phat triờ n cua chi nhanh: Ngy 31/10/1963, Chi im Tng Mai thuc Chi hng kin thit H Ni c thnh lp, tin thõn ca Chi nhỏnh NH T&PT Thanh Trỡ Sau mt chng ng di k t ú n nay, Chi nhỏnh ó thay i nhiu tờn gi khỏc nhau Trc õy, NH T&PT Thanh Trỡ l Chi nhỏnh cp II, trc thuc Chi nhỏnh cp I NH T&PT H Ni Ngy 31/10/2005, Ch tch hi ng Qun tr Ngõn hng T&PT Vit Nam ó ký Quyt... 2009-2010, phn u n nm 2010 chi nhỏnh t xp loi doanh nghip hng I, th hin: - Chi nhỏnh ó nghiờm tỳc trin khai ch o ca ngõn hng T&PT Vit Nam thc hin cỏc ch trng, chớnh sỏch ca ng v Chớnh ph v gii phỏp kim ch lm phỏt, n nh kinh t v mụ, bo m an ninh xó hi Thc hin hiu qu chớnh sỏch tin t tht cht ca Ngõn hng Nh nc Vit Nam trờn tỡnh hỡnh tng tr, chia s vi doanh nghip, khỏch hng Chi nhỏnh ó trin khai hiu qu
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT NAM HÀ NỘI, MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT NAM HÀ NỘI, MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT NAM HÀ NỘI, Vai trò: Phân loại kế hoạch kinh doanh: a Theo cấp kế hoạch kinh doanh, Thiết lập các mục tiêu: Phát triển các tiền đề:, Xây dựng các phương án : Đánh giá các phương án : Lựa chọn phương án và ra quyết định:, Mặt hàng kinh doanh Thị trường Tiêu thụ Người chủ sở hữu:, Những cơ hội và nguy cơ: Tóm tắt tổng quát:, Giới thiệu về công ty:, Sản phẩm và dịch vụ: Phân tích ngành:, Phân tích thị trường:, Cơ cấu tổ chức của NH ĐTPT Nam Hà Nội, Đánh giá tình hình hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của chi nhánh trong 3 năm qua:, Quy trình lâ ̣p kế hoa ̣ch:, Những mă ̣t đã đa ̣t được:, Mu ̣c tiêu của chi nhánh trong năm 2009:, Kế hoa ̣ch kinh doanh của chi nhánh trong năm 2009:, Mô ̣t số kiến nghi ̣ với chính phủ:, Kiến nghi ̣ với ngân hàng Nhà Nước Viê ̣t Nam: Kiến nghi ̣ với ngân hàng ĐTPT VN:

Từ khóa liên quan