nghiên cứu sự đàn hồi của động mạch chủ bằng siêu âm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát

7 149 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2015, 08:14

792NGHIÊN CỨU S Đ N HỒI CỦ ĐỘNG MẠCH CHỦ BẰNG SIÊU ÂMTRÊN B NH NHÂN ĂNG H YẾT ÁP NGUYÊN PHÁTBộBùi Ngọc Anh, Nguyễn Anh Vũô Nộ , rườ g ĐH Dượ HuếÓẮĐộ gủ ó ấu rú đà ồ và bị ảưở g bở ă g uyế áp. Sựy đổấu rú đà ồ ày do ă g uyế áp đượểqu sự g ă g ứ g và g ả k ảă g g ã ở ủ độ gủ. Sự đà ồ độ gủ là ộỉ đ ể dự báo águy ơb o gồ ă g uyế áp.Mục tiêu: Đá g á sự đà ồ ủ độ gủởbâ ă g uyế áp và xáđịộ số yếu ố l ê qu ớ sự đà ồ độ gủ..Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Ng ê ứu ắ g g rêbâđượẩ đoá ă g uyế áp k ô g đ ều rị và 3 gườ bìườ g đượ làóứ g. Đá g á áỉ số đà ồ b o gồ sự g ã ở ươ g đố (Dp , sự g ã ở (Cp ,odul đà ồ (Ep và ỉ số ứ g(β dự vào p ép đo đườ g kí độ gủ lê bằ g s êu âode vị rí á v độ gủ3 .Kết quả: Sự g ã ở ươ g đố (Dp , sự g ã ở (Cp ấp ơ và odul đà ồ(Ep và ỉ số ứ g(βo ơ ở bâ ă g uyế áp so vớ gườ bìườ g ( p ... Sự g ă g uyế áp g ă g áp lự lê độ g ủ, ứ độ uyế áp g o ì ă g p g ủ độ g ủ g ă g lâu dà o ấu rú độ g ủ ổ ả áp lự độ g ủ dày lê xơ ứ gg ă g 3.5 hời gian phát bệnh H với thông số đàn hồi động mạch. .. ó g ă g vậ ố só g ữ gb â ă g uyế áp ± /s/ ă 3.6 Huyết áp với thông số đàn hội động mạch chủ Bả g 3.9 ươ g qu g g ữ áp lự vớ ô g số đà Cá ô g số Huyế áp â u Áp lự p Dp - 0,271 - 0,033 > 0,05... ứu k ô g ó 3.2 hỉ số huyết áp khối thất trái nhóm nghiên cứu Bả g C ỉ số uyế áp k ố ấ rá ủ ó g ê ứu Nhóm B C ứ g p Huyế áp Huyế áp â u 165,38 ± 12,24 115 ± 6,74 < 0,05 Huyế áp â rươ g 99,04 ±7,98
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu sự đàn hồi của động mạch chủ bằng siêu âm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát , nghiên cứu sự đàn hồi của động mạch chủ bằng siêu âm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát , nghiên cứu sự đàn hồi của động mạch chủ bằng siêu âm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát

Từ khóa liên quan