cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thị xã hồng ngự, tỉnh đồng tháp – thực trạng và giải pháp

46 751 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2015, 22:54

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA LUẬTBỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬTKHÓA 2012 – 2015ĐỀ TÀI:CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEOCƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂNDÂN THỊ XÃ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNGTHÁP – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPGiảng viên hướng dẫn:Sinh viên thực hiện:Ths.VÕ DUY NAMBộ Môn: Luật Hành chínhVÕ HỒNG NHÂNMSSV: S120056Lớp: DT1263B1Cần Thơ, Tháng 11/2014 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, ngày…..tháng ….năm 2014 MỤC LỤCTRANGMỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CƠ CHẾ“MỘT CỬA”. ..................................................................................................... 31.1. Cải cách thủ tục hành chính và sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách thủ tụchành chính. ............................................................................................................. 31.1.1 Khái niệm về thủ tục hành chính. ................................................................... 31.1.2. Đặc điểm thủ tục hành chính. ........................................................................ 41.1.3. Ý nghĩa thủ tục hành chính: .......................................................................... 51.2. Sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. ................... 51.3. Cơ chế một cửa.................................................................................................... 61.3.1. Khái niệm. ...................................................................................................... 61.3.2. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa. ........................................................... 61.3.3. Phạm vi và quy trình thực hiện cơ chế “một cửa”. ........................................ 61.3.4. Ưu điểm. ......................................................................................................... 7CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠCHẾ MỘT CỬA TẠI UBND THỊ XÃ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP. ......... 82.1. Khái quát về quá trình hình thành và hoạt động của UBND thị xã Hồng Ngự.................................................................................................................................. 82.1.1. Khái quát về quá trình hình thành của UBND thị xã Hồng Ngự. ................. 82.1.2. Quá trình hoạt động của UBND thị xã Hồng Ngự. ....................................... 92.2. Thực trạng cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” của UBND thị xã HồngNgự........................................................................................................................ 112.2.1. Khái quát chung về cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” của ủy ban nhândân thị xã Hồng Ngự. ............................................................................................... 112.2.1.1. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. ... 122.2.1.2. Quy trình thủ tục hành chính giải quyế theo cơ chế một cửa củaUBND Thị xã Hồng Ngự. ......................................................................................... 142.2.2. Các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân thị xãHồng Ngự. ................................................................................................................ 152.2.2.1. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực đất đai................................................................................................................................... 162.2.2.2. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong quản lý xây dựngnhà ở. ........................................................................................................................ 172.2.2.3. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Laođộng – Thương binh và xã hội. .................................................................................. 20 2.2.2.4. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực cấp giấyphép kinh doanh. ....................................................................................................... 222.2.2.5. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Tư pháp................................................................................................................................... 232.2.3. Đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tạiUBND thị xã Hồng Ngự. .......................................................................................... 242.2.3.1. Đánh giá chung và những kết quả đạt được. ......................................... 242.2.3.2. Hạn chế................................................................................................. 262.2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế. .................................................................... 27CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTẠI UBND THỊ XÃ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP ................................... 293.1. Chương trình cải cách nền kinh tế hành chính đến năm 2020 và định hướngcơ bản cho cải cách thủ tục hành chính ở UBND thị xã Hồng Ngự. .................. 293.1.1. Những yêu cầu thực tế đối với giải quyết thủ tục hành chính tại thị xã HồngNgự. .......................................................................................................................... 293.1.2. Định hướng trong cải cách thủ tục hành chính đối với thị xã Hồng Ngựtrong giai đoạn tới..................................................................................................... 303.2. Các giải pháp và kiến nghị thực thi.................................................................. 323.2.1. Hoàn thiện thể chế pháp lý gắn liền với Đơn giản hóa các thủ tục hànhchính, xóa bỏ những thủ tục rườm rà. ..................................................................... 323.2.2. Các giải pháp xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm. ................... 343.2.3. Giải pháp về gải quyết và thực hiện thủ tục hành chính. ............................ 343.2.3.1. Đầu tư cải tạo, nâng cấp phòng làm việc và trang thiết bị của bộ phậnTiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa thị xã Hồng Ngự. ............................... 343.2.3.3. Về Thủ Tục. .......................................................................................... 363.2.4. Giải pháp về thanh tra, giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính. . 36KẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND Thị xã Hồng Ngự, tỉnh ĐồngTháp – Thực trạng và giải phápMỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài.Trong quá trình xây dựng cùng với sự phát triển không ngừng của đất nước nóichung và của từng địa phương trong nước nói riêng, đặc biệt trong giai đoạn cải cáchnền hành chính đến năm 2020, thì Thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực đang là ràocản đối với hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân, gây tốn kém, ảnh hưởng đếnnăng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Các thủ tục hành chính hiện nay đều do cơ quannhà nước, người có thẩm quyền quy định về trình tự, cách thức thực hiện và hồ sơ đểgiải quyết đối với một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Đây là nhữngvấn đề quan trọng mà Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua đã không ngừng đưara nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính nhằm cải cách một nên hành chínhhiện đại đáp ứng nhu cầu xã hội. Thực tế đã cho thấy việc cải cách hành chính từTrung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựuđáng khích lệ. Chính vì lẽ đó Chính phủ ta đã tiếp tục đẩy mạnh việc ban hành các quyđịnh về cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý cơ bản cho việc triển khaithực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đổi mới, đáp ứng được nhu cầu củaxã hội như Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế“một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước tại địaphương, được từng cơ sở địa phương quán triệt một cách triệt để và đạt kết quả cao.Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định và cần được tháo gỡnhư: Các cơ quan hành chính còn hoạt động chồng chéo, thậm chí còn quan liêu, tạokhoãng cách xa rời với quần chúng nhân dân gây ảnh hưởng về quyền và nghĩa vụ,làm mất lòng tin của người dân. Nguyên nhân của những hạn chế này là do những khókhăn, bất cập của cán bộ thực hiện công tác này trong việc giải quyết các thủ tục hànhchính. Điều này khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của thủ tục hành chính để giảiquyết đơn giản, tạo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan cũng như các ngành hữuquan chặt chẽ hơn, thì việc cải cách thủ tục và thời gian giải quyết theo cơ chế một cửalà một vấn đề cấp thiếp nhất nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội ở địa phương .Nhận thấy được tầm quan trọng này nên Tác giả đã chọn đề tài: “Cải cách thủ tục hànhchính theo cơ chế một cửa tại UBND Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp – Thực trạngvà giải pháp” để nghiên cứu nhằm đúc kết kinh nghiệm và tìm ra những giải pháp tháogỡ mang lại hiệu quả cao phục vụ cho địa phương, tỉnh nhà nói riêng và phát triển đấtnước nói chung. Do thời gian nghiên cứu không nhiều nên khó tránh khỏi những thiếusót mong Quý Thầy, Cô và các bạn đóng góp để khóa luận thêm hoàn thiện hơn.GVHD: ThS. Võ Duy Nam1SVTH: Võ Hồng Nhân 2. Tình hình nghiên cứu đề tài.Trên cơ sở kiến thức đã học và tích lũy được, cùng với kinh nghiệm công việctại địa phương vào việc phân tích lý luận và thực tiễn về cải cách hành chính, thủ tụchành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” nói riêng.Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu về cải cách thủ hành chính theo cơ chế “một cửa” tạiUBND thị xã Hồng Ngự mới chỉ dừng lại ở những báo cáo, tổng kết của địa phươngmà chưa có nghiên cứu chuyên sâu về thực tiễn hoạt động.3. Đối tượng nghiên cứu đề tài.Luận văn tập trung nghiên cứu những quan điểm về chủ trương đường lối chínhsách của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách pháp luật của Nhà nước Cộng HòaXã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về cải cách hành chính nói chung và Cải cách thủ tụchành chính theo cơ chế “một cửa” tại địa phương nói riêng.4. Phạm vi nghiên cứu đề tài.Luận văn chỉ nghiên cứu thực trạng giải quyết công việc theo cơ chế một cửatại UBND Thị xã Hồng Ngự về các lĩnh vực thực tại, theo mốc thời gian từ 2010 đếnnay vì do Thị xã Hồng Ngự mới chia tách địa giới hành chính năm 2009.5. Mục tiêu nghiên cứu.Nhằm tìm hiểu về thực trạng hoạt động cải cách thủ tục hành chính ở địaphương. Qua đó nhằm nghiên cứu tìm ra những hạn chế, nhưng khó khăn vướng mắcđể đề xuất những giải pháp thực thi nhằm nâng cao hiệu phục vụ cho địa phươngmình.6. Kết cấu đề tài.Chương 1: Cơ sở lý luận về thủ tục hành chính và cơ chế một cửa.Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế mộtcửa tại Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chínhtheo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.GVHD: ThS. Võ Duy Nam2SVTH: Võ Hồng Nhân CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CƠ CHẾ “MỘT CỬA”.1.1. Cải cách thủ tục hành chính và sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách thủ tụchành chính (CCHC).1.1.1 Khái niệm về thủ tục hành chính (TTHC).Theo Từ điển tiếng Việt thông dụng, thủ tục là: “cách thức tiến hành một côngviệc với nội dung, trình tự nhất định, theo quy định của Nhà nước”. Như vậy, bất kỳhoạt động quản lí nào cũng đều được tiến hành theo những thủ tục nhất định. Thủ tụcđóng vai trò quan trọng trong việc điều hành bộ máy nhà nước cũng như đảm bảoquyền và lợi ích của người dân.Trong nghiên cứu TTHC, có nhiều quan niệm khác nhau:- Quan niệm thứ nhất: TTHC là trình tự mà các cơ quan quản lý nhà nước giảiquyết trong lĩnh vực trách nhiệm hành chính và xử lý vi phạm pháp luật.- Quan niệm thứ hai: TTHC là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụthể nào trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước (HCNN). Như vậy, ngoài thủ tụcxử lý các vi phạm hành chính thì thủ tục như cấp phép, đăng ký, giải quyết khiếu nại,tố cáo ... cũng được xem là TTHC. Quan niệm này có phạm vi rộng hơn nhưng vẫnchưa đầy đủ.- Quan niệm theo nghĩa rộng nhất khẳng định: TTHC là trình tự về thời gian vàkhông gian các giai đoạn cần phải có để thực hiện mọi hình thức hoạt động của các cơquan quản lý HCNN, bao gồm: trình tự thành lập các công sở, trình tự bổ nhiệm, điềuđộng cán bộ, công chức, viên chức; trình tự lập quy, áp dụng quy phạm để đảm bảocác quyền chủ thể và xử lý vi phạm; trình tự tổ chức - tác nghiệp hành chính.TTHC là một bộ phận tạo thành chế định tất yếu của luật hành chính, do vậy xây dựngmột quan niệm chung, thống nhất về TTHC là rất quan trọng. Điều đó có ý nghĩa tolớn trong hoạt động lập pháp và để nhận thức hành động đúng đắn trong hoạt độngquản lý HCNN, đặc biệt là trong tiến trình cải cách nền HCNN.Như vậy, Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức giải quyết công việc của cơquan hành chính nhà nước có thẩm quyền trong mối quan hệ nội bộ của hành chính vàgiữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và cá nhân công dân. Nó giữvai trò đảm bảo cho công việc đạt được mục đích đã định, phù hợp với thẩm quyền củacác cơ quan nhà nước hoặc của các cá nhân, tổ chức được ủy quyền trong việc thựchiện chức năng quản lý nhà nước.Để giải quyết một công việc nhất định đều cần có những thủ tục phù hợp. Theonghĩa thông thường, thủ tục có nghĩa là phương cách giải quyết công việc theo mộttrình tự nhất định, một thể thống nhất.GVHD: ThS. Võ Duy Nam3SVTH: Võ Hồng Nhân Theo quan niệm chung, thủ tục là phương thức, cách thức giải quyết công việctheo một trình tự nhất định, một thể lệ thống nhất hoặc có thể hiểu thủ tục là nhữngquy tắc, phép tắc hay quy định để giải quyết công việc.Cũng có thể hiểu thủ tục là những quy tắc, chế độ, phép tắc hay quy định chungphải tuân theo khi làm việc công.Thủ tục hành chính (TTHC) là một loại quy phạm pháp luật qui định về trình tựvề thời gian, về không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy Nhànước, là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan HCNN trong mối quan hệ vớicác cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân.1TTHC là một bộ phận chế định của Luật hành chính. Nói cách khác, TTHC làmột loại hình quy phạm mang tính công cụ để giúp các cơ quan Nhà nước có điều kiệnthực hiện chức năng của mình.TTHC do các cơ quan Nhà nước ban hành để thực thi Hiến pháp và pháp luậtnhằm thực hiện chức năng quản lý của nền hành chính nhà nước (HCNN) và hoànthành nhiệm vụ của mình, đồng thời các cơ quan HCNN có trách nhiệm thực thi cácthủ tục đó.Tr−íc ®©y khi ch−a triÓn khai c¬ chÕ “ mét cña” c«ng d©n , tæ chøc ph¶i ®i l¹inhiÒu lÇn, ®Õn mét hoÆc nhiÒu c¬ quan ®Ó liªn hÖ gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña m×nh. Nayvíi c¬ chÕ “ mét cña” c«ng d©n, tæ chøc chØ ph¶i ®Õn liªn hÖ t¹i mét bé phËn, viÖc phèihîp gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña c«ng d©n, tæ chøc thuéc tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan hµnhchÝnh nhµ n−íc.1.1.2. Đặc điểm thủ tục hành chính.- Thủ tục hành chính được điều chỉnh bằng các quy phạm thủ tục hành chính.Mọi hoạt động quản lý hành chính Nhà nước đều phải được trật tự hoá, tức là phảiđược tiến hành theo trình tự, thủ tục nhất định.- Thủ tục hành chính là trình tự thực hiện thẩm quyền trong quản lý hành chínhNhà nước. Nghĩa là, thủ tục hành chính được phân biệt với thủ tục tư pháp, khác vớithủ tục tố tụng tại toà án, kể cả tố tụng hành chính cũng không thuộc về khái niệm thủtục hành chính.- Thủ tục hành chính rất đa dạng, phức tạp. Tính đa dạng, phức tạp của nó đượcquy định bởi hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, là hoạt động diễn ra trên tất cảcác lĩnh vực của đời sống xã hội và bộ máy hành chính bao gồm rất nhiều các cơ quantừ Trung ương đến địa phương, mỗi cơ quan đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ củamình đều tuân thủ theo những thủ tục nhất định. Hơn nữa nền hành chính Nhà nước ta1Xem:- Thủ tục hành chính: Lý luận và thực tiển, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Văn Thâm, Võ Kim Sơn(2002)GVHD: ThS. Võ Duy Nam4SVTH: Võ Hồng Nhân hiện đang chuyển từ nền hành chính kế hoạch hoá tập trung sang nền hành chính phụcvụ; đồng thời với xu thế hợp tác quốc tế hiện nay đối tượng quản lý không chỉ là côngdân, tổ chức trong nước mà còn có yếu tố nước ngoài. Do vậy, thủ tục hành chính hiệnnay rất đa dạng, phong phú và phức tạp. So với các quy phạm nội dung của luật hànhchính, thủ tục hành chính có tính năng động hơn và đòi hỏi phải thay đổi nhanh hơnkhi thực tế cuộc sống đã có những yêu cầu mới.1.1.3. Ý nghĩa thủ tục hành chính:- Thủ tục hành chính có ý nghĩa quan trọng trong quản lý Nhà nước và xã hội.Trước hết, nếu không thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết thì một quyết định hànhchính sẽ không được đưa vào thực hiện hoặc bị hạn chế tác dụng. Nói cách khác, thủ tụchành chính đảm bảo cho các quyết định hành chính được thi hành. Thủ tục hành chínhđảm bảo cho việc thi hành quyết định được thống nhất và có thể kiểm tra được tính hợppháp, hợp lý cũng như các hệ quả do việc thực hiện các quyết định hành chính tạo ra.Thủ tục hành chính khi được xây dựng và vận dụng một cách hợp lý, sẽ tạo ra khả năngsáng tạo trong việc thực hiện các quyết định quản lý, đem lại hiệu quả thiết thực choquản lý Nhà nước. Bởi thủ tục hành chính liên quan đến quyền lợi công dân, do vậy khiđược xây dựng hợp lý và vận dụng tốt vào đời sống nó sẽ có ý nghĩa rất thiết thực, làmgiảm sự phiền hà, chống được tệ quan liêu, tham nhũng, củng cố được mối quan hệ giữaNhà nước và nhân dân. Xét trong tổng thể, vì thủ tục hành chính là một bộ phận phápluật hành chính nên nắm vững và thực hiện các quy định về thủ tục hành chính sẽ có ýnghĩa rất lớn đối với quá trình cải cách nền hành chính Nhà nước và xây dựng Nhà nướcpháp quyền. Cũng cần nhấn mạnh rằng, thủ tục hành chính có ý nghĩa như một công cụđiều hành cần thiết của tổ chức hành chính, không thể tách rời khỏi hoạt động của các tổchức hành chính. Từ sự phân tích trên, có thể khẳng định rằng: Thủ tục hành chính làchiếc cầu nối quan trọng giữa cơ quan Nhà nước với nhân dân và các tổ chức, có khảnăng làm bền chặt mối quan hệ đó, làm cho Nhà nước ta thực sự là Nhà nước của dân,do dân và vì dân. Trên một phương diện nhất định, thủ tục hành chính biểu hiện trình độvăn hoá, văn hoá giao tiếp, văn hoá điều hành, mức độ văn minh của nền hành chính. Vìvậy, cải cách thủ tục hành chính không đơn thuần liên quan đến pháp luật, mà còn là yếutố ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đất nước về chính trị, văn hoá, giáo dục và mởrộng giao lưu hợp tác quốc tế.1.2. Sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.Thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vữngmạnh, từng bước hiện đại hoá; Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nướcgiai đoạn 2001-2010; “Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quảnlý Nhà nước, giai đoạn 2007 - 2010” (gọi tắt là đề án 30)2.2Xem Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Uỷ ban nhân dân Thị xã Hồng NgựGVHD: ThS. Võ Duy Nam5SVTH: Võ Hồng Nhân Các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước và chính quyền địa phương thuộc địabàn Thị xã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, việc đơn giản hóa các thủ tục hànhchính theo Đề án 30 sẽ tiết kiệm về thời gian, tiền của, công sức và tạo dựng được niềmtin trong nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp.Đối với Thị xã, việc gắn kết giữa sự phát triển kinh tế xã hội với thực hiện cải cáchhành chính, theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là rất cấp bách, thể hiện bộ mặt chínhquyền hiện đại, xứng tầm với đô thị đang phát triển.1.3. Cơ chế một cửa.1.3.1. Khái niệm.Muốn CCHC thì TTHC phải được đơn giản hóa một cách tối đa, tránh rườm rà.Để đáp ứng yêu cầu đó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày22 tháng 6 năm 2007 về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tạicơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Đây được coi như là một giải pháp mangtính đột phá trong việc cải cách TTHC. Vì vậy cơ chế “một cửa” là “Cơ chế là cơ chếgiải quyết công việc của tổ chức, cá nhân, bao gồm cả tổ chức, cá nhân nước ngoài(sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quanhành chính nhà nước, từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kếtquả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quanhành chính nhà nước”31.3.2. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa.Theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 93/2007/NĐ-TTg, ngày 22-6-2007, củaThủ tướng Chính phủ, việc thực hiện cơ chế "một cửa", "cơ chế một cửa liên thông"tại cơ quan hành chính nhà nước phải tuân theo những nguyên tắc sau:- Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.- Công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việccủa tổ chức, công dân.- Nhận yêu cầu và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.- Việc phối hợp giữa các bộ phận có liên quan để giải quyết công việc của tổchức, công dân là trách nhiệm của cơ quan HCNN.- Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, công dân.1.3.3. Phạm vi và quy trình thực hiện cơ chế “một cửa”.Cơ chế “một cửa” được áp dụng đối với các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 3Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 93 /2007/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 6 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ các quy3Theo Điều 1 Quy chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương(ban hành kèm theo Quyết định số 93 /2007/QĐ-TTg, ngày 22-6 -2007 của Thủ tướng Chính phủ).GVHD: ThS. Võ Duy Nam6SVTH: Võ Hồng Nhân định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương quyết định những loại côngviệc thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để giải quyết một số lĩnhvực công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật cùngthuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước. Bao gồm cáccơ quan sau:- Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND), các sở và cơ quan tương đương (sau đâygọi là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh) thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương (sau đây gọi là UBND cấp Tỉnh);- UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là UBND cấpHuyện);- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã);- Các cơ quan được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc đặt tại địa phương củacác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.* Quy trình tiếp nhận, giải quyết bao gồm ba bước cơ bản như sau:Bước 1: Cán bộ, công chức (CBCC) tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầugiả quyết TTHC của công dân, tổ chức. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì viếtgiấy biên nhận đã nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì phảihướng dẫn cụ thể để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh.Trường hợp yêu cầu của tổ chức, công dân không thuộc phạm vi giải quyết thìhướng dẫn tổ chức, công dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.Đối với những TTHC có yếu tố chuyên môn kinh tế – kỹ thuật phức tạp cần phảigiải trình trước cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Cơ quan có thẩm quyền giải quyếtphải thông báo bằng văn bản cho công dân, tổ chức biết nội dung, thời gian, địa điểmgiải trình những vấn đề đó. Thời gian gửi thông báo phải đủ để công dân, tổ chứcnhận được và chuẩn bị giải trình.Bước 2: CBCC Bộ phận tiếp nhận HSHC chuyển hồ sơ TTHC đến cácphòng chuyên môn để giải quyết. Các phòng chuyên môn sau khi nghiên cứu hồ sơ,trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó chuyển về Bộ phận tiếp nhận HSHC để trảkết quả theo đúng thời gian quy định.Bước 3: Bộ phận tiếp nhận HSHC lưu trữ kết quả giải quyết, thu phí, lệ phítheo quy định, trả kết quả cho tổ chức, công dân theo đúng thời hạn đã hẹn. Trườnghợp giải quyết hồ sơ không đúng thời gian như đã hẹn thì Bộ phận tiếp nhận HSHC cótrách nhiệm thông báo cho tổ chức, công dân biết lý do và hẹn thời gian trả kết quả.1.3.4. Ưu điểm.Kể từ khi áp dụng thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính Nhànước, hầu hết tổ chức và công dân có nhu cầu giải quyết công việc liên quan đến cáclĩnh vực áp dụng theo cơ chế một cửa đều đến giao dịch tại “Bộ phận tiếp nhận và trảGVHD: ThS. Võ Duy Nam7SVTH: Võ Hồng Nhân kết quả” (TN&TKQ) của Thị xã và xã, phường để nộp hồ sơ và nhận lại kết quả đãgiải quyết. Hầu hết các hồ sơ công việc của tổ chức và công dân đều được các cơ quan,đơn vị có liên quan tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, chính xác, đúng quy địnhcủa pháp luật và trả lại cho tổ chức, công dân cơ bản đúng hẹn, (hàng năm đạt từ 95 %trở lên); số hồ sơ phải trả lại hoặc trả không đúng hẹn chiếm tỷ lệ nhỏ, chủ yếu lànhững hồ sơ chưa hợp lệ hoặc những hồ sơ liên quan đến những lĩnh vực phức tạp, cầnphải có thời gian nghiên cứu, xác minh.- Thủ tục hành chính, phí và lệ phí, thời gian giải quyết công việc của tổ chức,công dân theo cơ chế một cửa, được cải tiến, rút gọn, công khai, minh bạch, thuận tiệncho tổ chức và công dân.- Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được các cơquan, đơn vị quan tâm bố trí về số lượng; lựa chọn những người có phẩm chất chínhtrị, đạo đức tốt, am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ và có kỹ năng giao tiếp tốt. Nên trongquá trình tiếp xúc giải quyết công việc cho tổ chức, công dân, cơ bản có thái độnghiêm túc, đúng mực, tôn trọng tổ chức, công dân; việc gây phiền hà, sách nhiễu đốivới tổ chức, công dân được khắc phục, hạn chế đáng kể.- Bước đầu cơ sở vật chất, phương tiện làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả được UBND Thị xã và các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư, nên trước mắt cơ bảnđáp ứng yêu cầu thiết yếu, đảm bảo tiêu chuẩn do Trung ương quy định. Hiện nay Bộphận TN&TKQ thuộc Văn phòng HĐND&UBND Thị xã đang thi công trụ sở làmviệc riêng và được UBND Tỉnh đầu tư hệ thống áp dụng công nghệ thông tin hiện đạiđể giải quyết các thủ tục hành chính.- Một số nơi tại Thị xã rất coi trọng bộ phận "một cửa". Việc này thể hiện cụthể trong việc tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ ưu tú trong cơ quan vào đây. Có xã,phường coi bộ phận "một cửa" là nơi đào tạo cán bộ thuộc diện quy hoạch. Ai làm tốtsẽ được cất nhắc, bổ nhiệm; ai làm kém, bị dân phàn nàn sẽ bị thay, đưa ra khỏi diệnquy hoạch… Những nơi như vậy cảm thấy tự hào vì được cấp trên tin tưởng, lại có cơhội thăng tiến, càng cố gắng làm tốt hơn. Nhờ thế, bộ phận "một cửa" được dân tin,dân quý, góp phần nâng cao uy tín cho cơ quan nhà nước chủ quản.CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾMỘT CỬA TẠI UBND THỊ XÃ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP.2.1. Khái quát về quá trình hình thành và hoạt động của UBND thị xã Hồng Ngự.2.1.1. Khái quát về quá trình hình thành của UBND thị xã Hồng Ngự.GVHD: ThS. Võ Duy Nam8SVTH: Võ Hồng Nhân Thị xã Hồng Ngự được hình thành theo Nghị định số: 08/NĐ-CP, ngày23/12/2008 của Chính Phủ và công bố đi vào hoạt động chính thức vào ngày30/04/2009 với 7 xã, phường:1. Phường An Thạnh2. Phường An Lạc3. Phường An Lộc4.5.6.7.Xã Tân HộiXã Bình ThạnhXã An Bình AXã An Bình BThị xã có diện tích 12.216,16 ha, số dân là: 78.089 người (19.791 hộ); có đườngbiên giới giáp với nước bạn Campuchia; Đông giáp với huyện Tân Hồng, phía Tâygiáp với huyện Hồng Ngự, Nam giáp với huyện Tam Nông, phía Bắc giáp với tỉnhPrayveng (Campuchia).Với lợi thế và vị trí ảnh hưởng trong vùng, do đó hệ thống đô thị của tỉnh Đồngtháp đã xác định Thị xã Hồng Ngự là một trong ba cụm đô thị với trục hành lang quốclộ 30 từ huyện Thanh Bình, Thị xã Hồng Ngự đến huyện Hồng Ngự và huyện TânHồng.Với tầm quan trọng đó thị xã Hồng Ngự đã được Tỉnh xác định là vùng kinh tếtrọng điểm phía Bắc của Tỉnh về nông nghiệp và kinh tế biên giới không những đã cóphạm vi ảnh hưởng trong vùng tỉnh mà còn có khả năng ảnh hưởng tới khu vực ngàycàng mạnh, góp phần phát triển chung cho cả khu vực kinh tế vùng Đồng Tháp Mườivà vùng biên giới Việt Nam - Campuchia./.2.1.2. Quá trình hoạt động của UBND thị xã Hồng Ngự.* Chức năng nhiệm vụ:UBND thị xã Hồng Ngự do HĐND thị xã Hồng Ngự bầu ra, là cơ quan chấphành của HĐND thị xã, là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu tráchnhiệm trước HĐND cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên. UBND chịu trách nhiệmchấp hành Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghịquyết của HĐND cùng cấp nhằm đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, chính sách, biệnpháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và thực hiện các chínhsách khác trên địa bàn thị xã. UBND thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địaphương, góp phần đảm bảo sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chínhNhà nước từ Trung ương đến cơ sở.UBND thị xã Hồng Ngự giải quyết công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn quy địnhtại Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003. UBND thị xã thảo luận tập thể và quyếtđịnh theo đa số các vấn đề được quy định tại Điều 124 Luật Tổ chức HĐND và UBNDGVHD: ThS. Võ Duy Nam9SVTH: Võ Hồng Nhân năm 2003 và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyềncủa UBND, cụ thể:- Xây dựng chương trình làm việc của UBND thị xã hàng tháng, hàng quý vàhàng năm;- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quyếttoán ngân sách hàng năm của thị xã, trình HĐND thị xã quyết định;- Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng những công trình trọng điểm của thịxã, trình HĐND quyết định;- Đề ra các biện pháp thực hiện Nghị quyết của thị xã, HĐND thị xã về kinhtế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thông qua báo cáo của UBND trước khi trình Banthường vụ, HĐND thị xã.* Cơ cấu tổ chức:UBND thị xã Hồng Ngự gồm 12 phòng ban và 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộcdưới sự quản lý trực tiếp của chủ tịch UBND thị xã và 3 phó chủ tịch phụ trách kinhtế, văn hóa và xã hội. Bốn đơn vị trực thuộc đó là:- Hội chữ thập đỏ;- Hội người mù;- Trung tâm dạy nghề thị xã;- Trung tâm văn hóa – thông tin – thể thao.Dưới đây là sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy UBND Thị xã Hồng Ngự:GVHD: ThS. Võ Duy Nam10SVTH: Võ Hồng Nhân CHỦ TỊCHUBNDPhó ChủTịchPhó ChủTịchTàiChínhVănPhòngCôngThươngTưPhápNộiVụVănHoáTN&MTNôngNghiệpPhó ChủTịchThanhTraYTếGiáoDụcLĐTB&XHSơ đồ Cơ cấu tổ chức UBND thị xã Hồng Ngự nhiệm kỳ 2011-2016.2.2. Thực trạng cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” của UBND ủy ban nhândân thị xã Hồng Ngự.2.2.1. Khái quát chung về cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” của ủy bannhân dân thị xã Hồng Ngự.Thực hiện Quyết định 93/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan HCNN ở địaphương và Quyết định số 1602/QĐ-UBND-HC ngày 16/10/2007 của UBND tỉnhĐồng Tháp Về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơquan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp.+ Quyết định số: 1226/QĐ-UBND-HC, ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Uỷ bannhân dân Tỉnh, về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giaiđoạn 2011-2015;+ Thực hiện chủ trương Quyết định số: 1225/QĐ-UBND-HC, ngày 27 tháng 12năm 2010 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chínhnăm 2011 của tỉnh Đồng Tháp với nội dung cụ thể như sau4:Xem:- 4 Quyết định số: 1125/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2010, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việcban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 của tỉnh Đồng Tháp.GVHD: ThS. Võ Duy Nam11SVTH: Võ Hồng Nhân - Tạo sự thống nhất và quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị trong côngtác đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả dịch vụ hành chính công; từng bướcnâng dần tính chuyên nghiệp hiện đại trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, tạobước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của Thị xã trong năm2011 và những năm tiếp theo.- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và nhân dân khi đến giao dịchcác thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyếtcông việc; từng bước đơn giải hoá các thủ tục hành chính. Tăng cường sự giám sát củanhân dân đối với việc thực hiện chương trình cải cách hành chính, nâng cao vai tròtrách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước và công dân.- Thông qua việc thực hiện Đề án, hướng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng,nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức các phòng, banchuyên môn, nhất là các cán bộ, công chức trực giao dịch tại Bộ phận TN&TKQ: Đảmbảo yêu cầu thạo việc, công tâm, có trình độ, năng lực chuyên môn, kỷ năng hànhchính, khả năng giao tiếp với tổ chức và công dân, có tinh thần, thái độ phục vụ nhândân tận tuỵ, nhã nhặn; ngăn chặn tình trạng hách dịch, cửa quyền khi giao dịch, giảiquyết công việc với tổ chức và công dân.Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-UBND-HC phê duyệt đề án “Thực hiện cơ chếmột cửa của Uỷ ban nhân dân Thị xã”; Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg, ngày 179-2001 về phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn2001- 2010; Quyết định 181/2003/QĐ-TTg, ngày 40-9-2003 về việc ban hành Quy chếthực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.2.2.1.1. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả5.* Về vị trí, chức năng:Thực hiện theo Điều 1 quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận &Trả kết quả và trách nhiệm phối hợp trong giải quyết công việc theo cơ chế một cửacủa Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự như sau:Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) Thị xã đặt tại Văn phòngHĐND&UBND Thị xã; là tổ chức đầu mối để tiếp và hướng dẫn tổ chức, công dân vềthủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; có nhiệm vụ chủyếu là nhận hồ sơ đã đủ thủ tục theo quy định, chuyển hồ sơ đến các phòng, banchuyên môn, cơ quan liên quan để xem xét giải quyết; trả kết quả cho tổ chức, côngdân đúng thời gian quy định* Nơi làm việc của Bộ phận TN&TKQ Thị xã:- Có trụ sở làm việc riêng, vị trí thuận lợi, có trang thiết bị phục vụ đầy đủ vàtheo hướng hiện đại;- 5 Quyết định số: 1171/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2011, của Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng NgựGVHD: ThS. Võ Duy Nam12SVTH: Võ Hồng Nhân - Thực hiện niêm yết các loại thủ tục hành chính và hướng dẫn thực hiện thủ tụchành chính của tất cả các lĩnh vực, công việc thông qua các kiốt (quầy) và hệ thốngmáy vi tính cập nhật, tra cứu thông tin;- Bố trí nơi tổ chức, công dân ngồi chờ tương đối thoáng mát, sạch đẹp;- Cán bộ, công chức (CBCC) làm việc đúng theo nội quy, qui định và niềm nở,tận tình thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.* Biên chế:Bố trí số cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ là 12 người, trong đóđiều động từ các phòng, ban chuyên môn là 07 người (số cán bộ thường xuyên làmviệc tại Bộ phận ở các lĩnh vực), bổ sung 3 biên chế sự nghiệp; điều động cán bộ Chicục thuế và cán bộ Kho bạc nhà nước Thị xã vào trực giao dịch tại Bộ phận TN&TKQ.Cán bộ trực tiếp làm việc tại Bộ phận TN&TKQ được tuyển chọn từ các phòngban, cơ quan chuyên môn có liên quan đến thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hànhchính thuộc lĩnh vực ngành; là lực lượng cán bộ trẻ, đủ năng lực chuyên môn, trình độứng dụng tin học, có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách giao tiếp mẫu mực, có tâmhuyết phục vụ nhân dân.* Tổ chức và hoạt động:Phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thị xã có trách nhiệm chỉđạo hoạt động của Bộ phận; bổ sung thêm chức danh 01 Phó Văn phòngHĐND&UBND trực tiếp phụ trách Bộ phận TN&TKQ giải quyết công việc theo cơchế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.Cán bộ, CC-VC Bộ phận TN&TKQ chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý củaLãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND Thị xã và chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyênmôn, biên chế, chế độ trực thuộc của các phòng, ban, ngành chủ quản.Mối quan hệ hoạt động giữa bộ phận một cửa với các phòng, ban chuyên môn làmối quan hệ phối hợp công tác trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân thôngqua các quy trình quản lý theo TCVN 9001 - 2000.Bộ phận TN&TKQ Thị xã là tổ chức đầu mối để tiếp và hướng dẫn tổ chức, côngdân về thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; nhận,chuyển hồ sơ đến các phòng, ban chuyên môn, cơ quan liên quan để xem xét giảiquyết theo đúng quy trình và trả kết quả cho tổ chức, công dân đúng thời gian quyđịnh.- Bộ phận TN&TKQ được sử dụng một phần phí, lệ phí để lại theo quy định hiệnhành của pháp luật để chi hỗ trợ cho cán bộ trực tiếp làm việc tại Bộ phận. Uỷ bannhân dân Thị xã bổ sung kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Thị xã. Có cơ chếkhuyến khích, gắn trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cán bộ, công chức làm việc tạiGVHD: ThS. Võ Duy Nam13SVTH: Võ Hồng Nhân đây, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, công chức cóthái độ yêu sách, nhũng nhiễu, cửa quyền và các hành vi vi phạm khác.* Thời gian làm việc:CBCC Bộ phận TN&TKQ Thị xã làm việc trong giờ hành chính, cụ thể như sau:+ Sáng từ: 07 giờ 30 đến 11 giờ 30;+ Chiều từ: 13 giờ 30 đến 16 giờ 00.+ Từ 16 giờ đến 16 giờ 30: Họp tổng hợp ngày và bàn giao thủ tục đến các cơquan chuyên môn, CBCC thực hiện thu phí, lệ phí phải nộp số tiền thu được về Thủquỹ cơ quan Văn phòng HĐND&UBND Thị xã.2.2.1.2. Quy trình thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa của UBNDThị xã Hồng Ngự.Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND Thị xã HồngNgự, “một cửa” được thực hiện theo cơ chế đại diện: các cơ quan, đơn vị có tráchnhiệm liên quan trong quá trình xây dựng quy chế phối hợp sẽ thống nhất với nhau vềviệc uỷ quyền cho cơ quan chủ trì tiếp nhận tất cả các loại hồ sơ liên quan đến phầnviệc của cơ quan chủ trì và phần việc của các cơ quan sẽ phối hợp và thu phí, lệ phícủa các phần việc này. Trên cơ sở các quy định về thủ tục đã thống nhất, cơ quan chủtrì phân loại và chuyển hồ sơ đến các cơ quan cần phối hợp để các cơ quan giải quyếttheo thẩm quyền. Các cơ quan phối hợp sau khi giải quyết công việc xong chuyển kếtquả lại cho cơ quan chủ trì để trả cho đối tượng.Sơ đồ: Mô hình tổ chức và quy trình giải quyết công việc theo cơ chế “mộtcửa” tại UBND thị xã Hồng Ngự(Nguồn : Phòng Nội vụ thị xã Hồng Ngự)BộCơ quanphối hợpphậnTổchức,côngdân(1) Nộp HSmộtcửa(2) Chuyểncủacơ(4) Trả KQ(3) Trả KQquanBộ phận chuyênmôn của cơ quanchủ trì.chủ trì* Quy trình giải quyết các công việc được diễn giải như sau :(1). Tiếp nhận hồ sơGVHD: ThS. Võ Duy Nam14SVTH: Võ Hồng Nhân Khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức cũng như của công dân ; CB, CC của Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm :- Xem xét, kiểm tra kỹ các loại giấy tờ cần thiết của từng loại hồ sơ;- Hướng dẫn việc kê khai, bổ sung (nếu thiếu);- Tiếp nhận các hồ sơ đã được kiểm tra đúng yêu cầu, viết phiếu hẹn trả kết quảtheo quy định.- Những hồ sơ thuộc các lĩnh vực được quy định giải quyết tại Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả theo cơ chế “một cửa” cho công dân và tổ chức thì các phòng, banchuyên môn không trực tiếp nhận. Hồ sơ không có kiểm tra xác nhận của Bộ phận”một cửa” được coi là không đủ điều kiện để xem xét.(2). Xem xét giải quyết hồ sơ của các phòng, ban chuyên môn liên quan- Trưởng các phòng, ban chuyên môn chịu trách nhiệm giải quyết các hồ sơ thuộcquyền hạn của phòng, ban do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến.- Hồ sơ liên quan đến nhiều phòng, ban chuyên môn thì cần xem xét nội dungchủ yếu liên quan đến phòng, ban chuyên môn nào để báo cáo UBND Thị xã quy địnhtrách nhiệm phối hợp giải quyết.(3). Thẩm quyền ký giải quyết công việc- Đối với những loại công việc UBND Thị xã quy định thuộc thẩm quyền ký củaTrưởng các phòng, ban thì trưởng các phòng, ban ký giải quyết sau đó chuyển lại Bộphận tiếp nhận và trả kết quả.- Đối với các loại việc UBND Thị xã quy định thuộc thẩm quyền ký của Chủ tịchhoặc Phó Chủ tịch UBND Thị xã thì các phòng, ban chuyên môn trình Chủ tịch hoặcPhó Chủ tịch ký thông qua Văn phòng HĐND và UBND.(4). Trả kết quảSau khi nhận hồ sơ đã giải quyết của các phòng ban chuyên môn, các cán bộ thụlý trực tiếp mang hồ sơ đến Bộ phận Văn thư để đóng dấu; ghi sổ theo dõi; cập nhậtthông tin vào máy tính; hướng dẫn cách nộp phí, lệ phí theo quy định và trả kết quả hồsơ theo đúng ngày ghi trên giấy biên nhận hồ sơ.Những hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết hoặc cần có thêm thời gian đểnghiên cứu thêm thì các phòng, ban chuyên môn cần thông báo bằng văn bản về lý docụ thể và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho tổ chức hoặccông dân được biết và viết phiếu hẹn lại.2.2.2. Các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân thịxã Hồng Ngự.Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) của Uỷ ban nhân dân thị xã HồngNgự được thành lập và bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2010. Qua hơn 03 năm thựcGVHD: ThS. Võ Duy Nam15SVTH: Võ Hồng Nhân hiện, đã góp phần đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính của Thị xã; giải quyếtnhanh, gọn, thuận tiện, rõ ràng, đúng pháp luật về các thủ tục hành chính ở các lĩnhvực:- Lĩnh vực Đất đai;- Đăng ký kinh doanh;- Lĩnh vực cấp phép xây dựng;- Tư pháp – hộ tịch;- Lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội.2.2.2.1. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực đất đai6.* Giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sảnxuất nông nghiệp- Tên Cơ quan thống kê: Văn phòng đăng ký QSDĐ thị xã Hồng Ngự- Trình tự thực hiện:Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ và nhận lại kết quả tại Bộphận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã (mẫu số 1a/ĐĐ)Bước 2: Sau khi giải quyết ở cấp xã, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơvà nhận lại kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện(Thời gian: sáng 7h30 đến 11h30; chiều 13h30 đến 17h. Từ thứ hai đến thứ sáu. Riêngthứ bảy chỉ làm buổi sáng.)- Hồ sơ gồm:+ Đơn xin giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân(mẫu số 1a/ĐĐ);- Thời hạn giải quyết ở cấp xã: 07 ngày- Thời hạn giải quyết ở cấp huyện là 30 ngày cụ thể:+ Văn phòng đăng ký QSD đất 7 ngày;+ Phòng Tài nguyên & Môi trường 15 ngày;+ Ủy ban nhân cấp huyện: 05 ngày;+ Văn phòng đăng ký QSD đất chỉnh lý và trả kết quả: 3 ngày;Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đã được cải tiến theo hướng đơn giảnhóa, thống nhất và công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiệncác quyền luật định, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Theo tinh thần đó, Luật đất6Theo nguồn website UBND Thị xã Hồng Ngự:http://txhongngu.dongthap.gov.vn/wps/portal/txhn/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQEDc3n1AXEwODUFMXA8AYOewIDdzdy83E6B8JLK8pRNQ3t_YKMjVKcTQ2c2QgO5wkH1IKvwNDSwMPB1Dg_3dzIwMLZxM0eSxmASN8ABHA30_Tzyc1P1I_WjzHG7w1w_Mic1PTG5Ur8gN8IgMyAjEADNxA7B/dl2/d1/L0lJSklna21BL0lKakFBTXlBQkVSQ0pBISEvWUZOQTFOSTUwLTVGd0EhIS83X1VURkZMVUQ0MDBVNUQwSVBTQ1ZSRjdHSkY3LzRKcXAzODE2NDAwMDI!/?PC_7_UTFFLUD400U5D0IPSCVRF7GJF7_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/TXHN/sitetxhn/stadichvucongtructuyen/stadvctt_linhvuc_datdai/stadvctt_linhvuc_datdai_5.1/5.1.+giao+dat+trong+cay+hang+nam+cho+ho+gia+dinhGVHD: ThS. Võ Duy Nam16SVTH: Võ Hồng Nhân đai đã được Chính phủ trình Quốc hội ban hành năm 2003. Ngày 29 tháng 10 năm2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 181/2004/NĐ-CP quy định về việc thi hànhLuật nói trên. Việc cải cách thủ tục hành chính trong pháp luật về đất đai thể hiệntrong các nội dung: lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,giải quyết tranh chấp về đất đai.Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất: Thẩm quyền giaođất, cho thuê đất đã được phân cấp hoàn toàn cho địa phương. Thủ tục thu hồi đấtđược cải tiến theo hướng giảm sự can thiệp bằng biện pháp hành chính. Tổ chức pháttriển quỹ đất được thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng sau khi quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất được công bố. Thủ tục giao đất, cho thuê đất đã được thực hiện theocơ chế "một cửa", hồ sơ được đơn giản hóa, thời gian được rút ngắn nhờ cải tiến cácbước trích lục, trích đo địa chính khu vực đất xin giao, xin thuê.Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có những cải tiến đáng kể nhưsau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo một mẫu thống nhất do Bộ TàiNguyên và Môi trường phát hành. Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất được thực hiệnbởi các cơ quan được thành lập mới là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc SởTài Nguyên và Môi trường theo cơ chế "một cửa". Theo thủ tục mới, bản vẽ trích lụchay trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong quátrình thẩm tra hồ sơ và biên bản xác định ranh giới sử dụng đất do cơ quan chuyênmôn về đo đạc lập trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chính thay vì việc người sử dụngđất phải nộp bản vẽ trích lục hay trích đo địa chính thửa đất và biên bản xác định ranhgiới với hộ liền kề khi nộp hồ sơ như trước đây. Trách nhiệm của UBND cấp xã đượctăng cường trong việc xét duyệt để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Theo quy định mới, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chịu trách nhiệm vềđiều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp đủ điều kiện, UBNDcấp có thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bỏ qua thủ tục ký quyếtđịnh về cấp giấy chứng nhận như trước đây.Tuy nhiên, mặc dù mới được ban hành, song việc sửa đổi Nghị định 181 đãđược đặt ra. Điều này, một mặt thể hiện sự linh hoạt, kịp thời, cầu thị trong quản lýnhà nước nói chung và cải tiến thủ tục hành chính nói riêng, nhưng cũng là biểu hiệncủa sự thiếu toàn diện khi hoạch định chính sách và xây dựng thể chế.2.2.2.2. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong quản lý xây dựngnhà ở.* Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở+ Trình tự thực hiện:Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:GVHD: ThS. Võ Duy Nam17SVTH: Võ Hồng Nhân - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBNDcấp huyện.- Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận phải ghi phiếu nhận, có chữ ký củangười giao người nhận và thời hạn giải quyết, vào sổ theo dõi và lập phiếu chuyển choPhòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Công thương (gọi tắt là Phòng nghiệp vụ) thụ lý.- Trường hợp cần làm rõ thông tin về vị trí khu đất xin phép xây dựng, Cán bộTiếp nhận và trả kết quả chuyển toàn bộ hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụngđất thiết lập trích lục bản đồ địa chính (nội dung thể hiện hình dáng toàn bộ khu đất, sốthửa và các thửa giáp ranh có liên quan, kích thước tứ cận khu đất và kích thước lộgiới hiện hữu); Cán bộ Tiếp nhận nhận lại hồ sơ và chuyển cho phòng nghiệp vụ thựchiện theo quy định. Thời hạn thực hiện tối đa không quá 02 ngày làm việc.- GPXD được lập thành 02 bản chính (mẫu A màu vàng), một bản giao chongười xin phép xây dựng, một bản được lưu trữ tại phòng nghiệp vụ.Bước 2. Thực hiện hồ sơ:- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của phòng nghiệp vụ nhận hồ sơ từ Cán bộ tiếpnhận và trả kết quả giao Cán bộ phụ trách thụ lý.- Cán bộ phụ trách đi khảo sát thực tế, kiểm tra, đối chiếu với quy hoạch.Lập tờ trình cấp phép xây dựng trình UBND cấp huyện phê duyệt. Sau khi kýgiấy phép xây dựng Văn phòng UBND chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận củaphòng nghiệp vụ để lưu trữ và chuyển giấy phép còn lại tới bộ phận Tiếp nhận vàtrả kết quả.Bước 3. Cá nhân, tổ chức nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả.+ Hồ sơ:a) Thành phần hồ sơ bao gồm:- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo/sửa chữa: theo phụ lụcsố16.- Ảnh chụp khổ (10 x 15) cm mặt chính công trình có không gian liền kềtrước khi cải tạo, sửa chữa mở rộng.- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định củapháp luật về đất đai có công chứng hoặc xác nhận của UBND cấp xã.- Trường hợp tổ chức, công dân xin phép cải tạo, sửa chữa mà có mở rộng diệntích và đang sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai ngày14/7/1993 phải kèm theo trích lục bản đồ địa chính (ghi rõ kích thước tứ cận khu đấtvà số thửa giáp ranh) tỷ lệ 1/500 hoặc 1/1000 có xác nhận của Văn phòng Đăng kýquyền sử dụng đất.GVHD: ThS. Võ Duy Nam18SVTH: Võ Hồng Nhân - Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của phápluật về đất đai, tổ chức, công dân xin phép xây dựng làm đơn đề nghị UBND cấp xãxác nhận phù hợp với loại đất xây dựng, đã sử dụng ổn định từ trước đến thời điểmxây dựng và không có tranh chấp.- Đối với trường hợp xây dựng có chung vách, móng, cột, đà, dầm và các cấukiện chi tiết khác: có giấy thoả thuận của các bên liên quan được UBND cấp xã xácnhận.* Thành phần bản vẽ thiết kế xây dựng (TKXD)- Họa đồ vị trí xây dựng (tỷ lệ 1/500 – 1/200): thể hiện rõ tứ cận, kích thước lộgiới, khoảng cách với công trình lân cận tiêu biểu, thể hiện hướng Bắc trên họa đồ;kích thước mặt bằng công trình trên lô đất.- Mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng quay ra các trục đường và mặt bằngmóng (tỷ lệ tối thiểu 1/100).- Bản vẽ sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối: thoát nước, cấp nước và cấp điện(trong trường hợp cải tạo sửa chửa công trình chưa có hệ thống đấu nối); đối với cáccông trình xây dựng trong khu vực chưa có hệ thống cấp điện, cấp nước thì được miễnbản vẽ sơ đồ hệ thống cấp điện, cấp nước.- Bản vẽ thiết kế xây dựng : 02 bộ bản vẽ thể hiện phần cải tạo + 01 bộ bản vẽhiện trạng thể hiện trên khổ giấy tối thiểu A3 (297mm x 420mm) phỏng theo bản vẽđiển hình (mẫu H-1 đối với nhà có diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250m2; mẫu H-2đối với nhà có diện tích sàn xây dựng từ 250m2 trở xuống) do Sở Xây dựng ban hành.* Các quy định về TKXD công trình:- Công trình ở đô thị có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250m2 hoặc có chiềucao từ 03 tầng trở lên hoặc có vị trí xây dựng trong khu di sản văn hoá, di tích lịch sửvăn hoá thì bản vẽ TKXD phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt độngthiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (lớn hơn250m2 hoặc số tầng cao trên 03 tầng).- Công trình ở đô thị có tổng diện tích sàn xây dựng từ 250m2 trở xuống và cóchiều cao dưới 03 tầng thì bản vẽ TKXD do cá nhân, hộ gia đình được tự thiết kếnhưng phải phù hợp quy hoạch xây dựng được duyệt và tự chịu trách nhiệm trướcpháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàncông trình lân cận.- Cách tính m2 sàn nhà và số tầng xây dựng:+ Tổng diện tích sàn xây dựng gồm: diện tích sàn xây dựng tầng hầm, tầng trệtvà các tầng lầu (kể cả các tầng lửng) của một căn nhà độc lập, nhà song lập hoặc củanhiều căn nhà theo dãy phố liên kế có chung kết cấu chịu lực và xây dựng cùng thờiđiểm.GVHD: ThS. Võ Duy Nam19SVTH: Võ Hồng Nhân + Số tầng được tính gồm: tầng hầm, tầng trệt, tầng lửng và các tầng lầu (không tínhsân thượng và mái bê tông cốt thép).b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)+ Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việcThủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng đã được tập trung rà soát với mụcđích loại bỏ các thủ tục phiền hà, cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vàcông dân.Cải tiến thủ tục hành chính về xây dựng đã được thể hiện trong Luật Xây dựngnăm 2003, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này (Nghị định số 209/2004/NĐCP về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP về quyhoạch xây dựng, Nghị định số 16/2004/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình, Nghị định số 71/2004/NĐ-CP về quản lý xây dựng công trình đặc thù…).Điểm nổi bật của công tác cải cách thủ tục hành chính về xây dựng là cải tiến thủtục cấp giấy phép xây dựng. Theo quy định của Thông tư 09/2005/TT-BXD hướngdẫn một số nội dung về cấp phép xây dựng thì người xin cấp phép xây dựng chỉ phảinộp hồ sơ tại cơ quan cấp giấy phép xây dựng.- Việc cấp GPXD đã được phân cấp cho chính quyền cấp huyện, cấp xã thựchiện, cùng với đó là việc đơn giản hóa các thủ tục, hồ sơ xin cấp GPXD. Theo đó,người xin cấp GPXD chỉ phải nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép xây dựng; các thủ tụckhông cần thiết được bãi bỏ; thời gian cấp phép đã được giảm (từ 30 ngày xuống còn20 ngày đối với công trình, 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ). Việc cấp GPXD nhà ởnông thôn đã được quy định trong Luật Xây dựng.- Ngoài ra, nhiều quy định mới đã được ban hành nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân,tổ chức như trong việc xin cấp GCN và đăng ký biến động về đất như: bổ sung các thủtục đăng ký biến động đối với tài sản mà trước đây chưa quy định; giảm thời gian xemxét cấp GCN lần đầu... Đồng thời, quy định trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sơtrong việc kiểm tra hồ sơ trước khi tiếp nhận để tránh phiền hà cho người dân và doanhnghiệp.- Tuy nhiên, thủ tục hành chính về xây dựng - vấn đề liên quan trực tiếp tới ngườidân, doanh nghiệp vẫn phải được tiếp tục nghiên cứu. Quá trình thực hiện Nghị địnhsố 16/2004/NĐ-CP đã bộc lộ những bất cập, đòi hỏi có sự điều chỉnh cần thiết.2.2.2.3. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Laođộng – Thương binh và xã hội.* Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh+ Trình tự thực hiện:Bước 1: Thân nhân của người chết viết bản khai theo mẫu quy định vàchuẩn bị đầy đủ hồ sơ.GVHD: ThS. Võ Duy Nam20SVTH: Võ Hồng Nhân Bước 2: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhậnhồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến.- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập danh sách vào sổ tiếp nhận, đưa cán bộcấp xã ký ngày giao hồ sơ.+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướngdẫn làm lại kịp thời.Bước 3: Phòng Lao động – TB & XH thẩm định hồ sơ, chủ trì phối hợpcùng với Hội Cựu chiến binh cấp huyện tổng hợp, lập danh sách đề nghị hưởng chế độmai táng phí. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký văn bản đề nghị gởi Sở Lao động –Thương binh và Xã hội.Bước 4: Sau khi có Quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí của Sở Laođộng – TB&XH, Phòng Lao động – TB & XH thông báo cho cấp xã và thân nhânngười chết lĩnh tiền mai táng phí.+ Hồ sơ:a) Thành phần hồ sơ:- Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí của thân nhân Cựu chiếnbinh từ trần (mẫu 1b) có xác nhận của Hội cựu chiến binh cấp xã, Ủy ban nhân dâncấp xã (nếu Cựu chiến binh cư trú ở xã, phường, thị trấn). Trường hợp Cựu Chiến binhkhông còn thân nhân, thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đứng ra tổ chức mai táng làm bảnkhai.- Giấy khai tử do UBND cấp xã, phường cấp.- Đề nghị của UBND xã, phường nơi đối tượng đang cư trú (mẫu 2b).- Danh sách Cựu chiến binh từ trần đề nghị hưởng chế độ mai táng phí(mẫu 4b).b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.+ Thời hạn giải quyết: Hồ sơ chuyển về tỉnh sau 30 ngày kể từ ngày nhậnhồ sơ.* Chế độ hưởng bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng+ Trình tự thực hiện:Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ đúng theo qui định.Bước 2: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhậnhồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến.- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo qui định thì lập danh sách vào sổ tiếp nhận,đưa cán bộ cấp xã ký ngày giao hồ sơ.GVHD: ThS. Võ Duy Nam21SVTH: Võ Hồng Nhân + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướngdẫn làm lại kịp thời.Bước 3: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm trađối tượng thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế, lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảohiểm y tế chuyển về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.Bước 4: Tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế từ Sở Lao động – TB & XHchuyển giao cho UBND cấp xã phát cho người có công.+ Hồ sơ:a) Thành phần hồ sơ gồm:- Bản khai cá nhân (mẫu số 13) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.- Hồ sơ người có công với cách mạng (quyết định hưởng trợ cấp, hoặcquyết định công nhận . . .).- Danh sách đề nghị cấp Bảo hiểm y tế của UBND xã, phường.b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.+ Thời hạn giải quyết: Hồ sơ được chuyển về Sở Lao động – TB&XHsau 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.Nhìn chung các văn bản về thương binh và xã hội tương đối đầy đủ. Việc xâydựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong cách lĩnh vực theo cơ chế “mộtcửa” tại UBND Thị xã Hồng Ngự đều dựa theo những quy định chung nhất của cácvăn bản pháp luật. Đối với một số thủ tục hành chính áp dụng đặc thù thì UBND quyđịnh thêm một số loại giấy tờ nằm ngoài quy định chung. Những quy định riêng nàyđược đưa ra xuất phát từ yêu cầu quản lý của địa phương nhưng lại gây khó khănphiền hà cho tổ chức, công dân khi tham gia vào các thủ tục hành chính. Tuy nhiên,công tác này vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế như: một số văn bản quy phạm phápluật có nội dung trùng lặp, xúc tiến chưa đúng tiến độ, n¨ng lùc cña c¸c c¸n bé, c«ngchøc lµm c«ng t¸c tiÕp nhËn hå s¬ cßn h¹n chÕ nªn ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh tiÕp nhËnvµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc.2.2.2.4. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực cấpgiấy phép kinh doanh.* Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh+ Trình tự thực hiện:Bước 1: Người dân trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đểđựơc hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh (ĐKKD). Tiếp nhận giấy đề nghị ĐKKDtại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.Bước 2: Kiểm tra hồ sơ ĐKKD, In giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,trình lãnh đạo Phòng ký giấy chứng nhận ĐKKD và vào sổ theo dõi.GVHD: ThS. Võ Duy Nam22SVTH: Võ Hồng Nhân Bước 3: Giao trả giấy chứng nhận ĐKKD cho Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả để trao lại cho người dân.+ Hồ sơ:a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:- 01 Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.( nếu các cá nhângóp vốn thành lập hộ kinh doanh kèm theo mẩu phụ lục II-5).- 01 Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhânkhác (nếu không có CMND).- Nếu kinh doanh ngành nghề mà pháp luật qui định phải có chứng chỉhành nghề thì kèm theo bản sao giấy chứng chỉ ngành nghề đó.b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).+ Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc.Việc đăng ký kinh doanh đã có những chuyển biến rõ rệt kể từ khi tiến hành theocơ chế "một cửa"; thời gian cấp giấy đăng ký kinh doanh giảm từ 15 ngày xuống 05ngày, cán bộ làm công tác nghiệp vụ có đủ năng lực giải quyết công việc một cáchkhoa học đáp ứng nhu cầu công việc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế:Ngoài những yêu cầu về giấy tờ theo luật quy định, tổ chức, công dân khi nộp hồsơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cần phải chuẩn bị thêm CMTND và sổ hộ khẩucũng như hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh (nếu là thuê địa điểm kinh doanh) cóchứng thực.Những yêu cầu này nằm ngoài quy định của luật doanh nghiệp và đi ngượclại với quan điểm chỉ đạo chung khi xây dựng thủ tục hành chính là đơn giản hóa giấytờ và quy trình thực hiện thủ tục hành chính. Vì vậy, UBND thị xã cần tiến hành ràsoát các thủ tục không hợp lý, rườm rà gây cản trở sự tham gia của các thành phầnkinh tế vào sản xuất kinh doanh.2.2.2.5. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Tưpháp.* Cấp lại bản chính giấy khai sinh+ Trình tự thực hiện:Bước 1: cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luậtBước 2: nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Thịxãa. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;- Trường hợp hồ sơ bị thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơhướng dẫn người nộp hồ sơ để hoàn chỉnh theo thủ tục quy định.b. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: vào giờ hành chính của các ngày làm việctrong tuần.GVHD: ThS. Võ Duy Nam23SVTH: Võ Hồng Nhân Bước 3: nhận bản chính Giấy khai sinh tại bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả của UBND Thị xãa. Các bước thực hiện:- Công chức trả kết quả ra phiếu thu lệ phí.- Người yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh nộp lệ phí và nhận bản chính Giấykhai sinh từ công chức trả kết quả.b. Thời gian trao trả: vào giờ hành chính của các ngày làm việc trongtuần.+ Hồ sơ:a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:1. Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh;2. Bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có).b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).+ Thời hạn giải quyết:- Trường hợp thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính: giải quyếttrong ngày. Nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15h thì trả kết quả vào ngày hôm sau.- Trường hợp gửi yêu cầu qua bưu điện: thì trả kết quả trong thời hạn03 ngày (làm việc), kể từ ngày nhận được yêu cầu.* Chứng thực bản sao từ sổ gốc, chứng thực chữ ký+ Hồ sơ gồm có:- Bản sao CMTND, hộ khẩu của người đi chứng thực (trong trường hợpchứng thực chữ ký).- Bản sao các giấy tờ chứng thực.+ Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc.2.2.3. Đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế mộtcửa tại UBND thị xã Hồng Ngự.2.2.3.1. Đánh giá chung và những kết quả đạt được.Cơ chế một cửa đã được triển khai thực hiện thông suốt từ Thị xã đến xã, phườnghầu hết các lĩnh vực liên quan trực tiếp tới những nhu cầu quan hệ hành chính của cáctổ chức, công dân. Thủ tục hành chính được niêm yết đầy đủ, công khai minh bạch, rõràng cả phí và lệ phí, cũng như thời gian giải quyết hồ sơ của công dân và tổ chức;công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức và công dân đều thực hiện theođúng quy định; những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính,đã góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấpvà thay đổi theo hướng gần dân và có trách nhiệm với nhân dân; đồng thời cũng gópphần ngăn chặn tiêu cực trong hoạt động một bộ phận cán bộ, công chức khi thực thinhiệm vụ; giảm được phiền hà và chi phí đi lại cho tổ chức và công dân.GVHD: ThS. Võ Duy Nam24SVTH: Võ Hồng Nhân Sự phối hợp giữa các cán bộ, công chức ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cũngnhư ở các phòng, ban được tăng cường; đã có sự phối hợp tốt trong việc giải quyếtcông việc của công dân và tổ chức; qua đó đã nâng cao một bước về tinh thần tráchnhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công việc được giao; hoạt động của bộphận tiếp nhận và trả kết quả có hiệu quả hơn trước.Cải cách thủ tục hành chính đã cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân vàlàm tăng tính dân chủ trong quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; thu hút sựquan tâm của nhân dân đến các công việc của Nhà nước và hoạt động của nền hànhchính. Mối quan hệ giữa cơ quan, đơn vị, địa phương với người dân, doanh nghiệp đãđược cải thiện đáng kể.- Nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, kịp thời và công bằng trongkhi giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Những năm qua việcthực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đượcThị uỷ thường xuyên quan tâm chỉ đạo; Ủy ban nhân dân Thị xã đã cụ thể hoá và chỉđạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức thực hiện.Các hồ sơ, thủ tục hành chính, đặc biệt những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới ngườidân và doanh nghiệp như đất đai, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký kinh doanh, sởhữu nhà ở… đã được giải quyết nhanh và hiệu quả hơn, giảm phiền hà, chi phí, thờigian, công sức của người dân, được sự đồng thuận cao trong xã hội, tạo mối quan hệkhắn khít hơn giữa chính quyền và công dân. Cụ thể, từ khi Thị xã chính thức đi vàohoạt động đến nay đã thực hiện đạt kết quả như sau:- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng HĐND&UBND Thị xã7:- Lĩnh vực đất đai: đã tiếp nhận 54186 hồ sơ, trả đúng hẹn 54103 hồ sơ, tồn lại83 hồ sơ chưa tới hẹn.- Lĩnh vực xây dựng: đã tiếp nhận 31280 hồ sơ, trả đúng hẹn 31264 hồ sơ, tồnlại 16 hồ sơ chưa tới hẹn.- Đăng ký kinh doanh: đã tiếp nhận 12389 hồ sơ, trả đúng hẹn 12381 hồ sơ,tồn lại 28 hồ sơ chưa tới hẹn.- Tư pháp – hộ tịch: đã tiếp nhận 44362 hồ sơ, trả đúng hẹn 44360 hồ sơ, tồnlại 02 hồ sơ chưa tới hẹn.- Lĩnh vực Lao động – Thương binh & xã hội: đã tiếp nhận 41113 hồ sơ, giảiquyết 41106 hồ sơ, tồn 07 hồ sơ.- Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếptục được điều chỉnh, bảo đảm quản lý nhà nước và phục vụ xã hội. Thông qua kết quảvà tác động của những cải cách, điều chỉnh trong phân công, phân cấp, quan niệm và7Theo báo cáo số: 285/UBND-BC tổng kết 3 năm kết quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại UBNDThị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (01/2010-6/2014)GVHD: ThS. Võ Duy Nam25SVTH: Võ Hồng Nhân nhận thức về vai trò và chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân Thị xã càng rõ nét vàphù hợp hơn, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính từng bước được sắp xếp lại theohướng hợp lý, tinh gọn.- Mối quan hệ giữa cơ quan, đơn vị, địa phương với người dân, doanh nghiệp đãđược cải thiện đáng kể. Thông qua một loạt các cải cách và biện pháp như cải cách thủtục hành chính theo cơ chế một cửa, tăng cường công tác kiểm tra, công tác phục vụngười dân, doanh nghiệp được thiết lập, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dânđến quan hệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.2.2.3.2. Hạn chế.- Thủ tục hành chính trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân theo cơchế một cửa tuy đã được cải cách, tiến bộ; nhưng nhìn chung vẫn còn rườm rà; Cáchồ sơ giải quyết công việc cho tổ chức và công dân tại bộ phận một cửa còn tồnđọng, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai;- Một số nơi cơ sở chất lượng giải quyết công việc theo cơ chế một cửa chưa cao;việc trả kết quả cho tổ chức, công dân còn chậm; vẫn còn có hiện tượng không tuânthủ quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa;- Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả tuy đã được quan tâm đầu tư, bố trí, nhưng nhìnchung còn khó khăn, thiếu thốn, chưa đáp ứng yêu cầu làm việc và quy định của Chínhphủ.- Mô hình hoạt động theo cơ chế một cửa tại Bộ phận TN&TKQ chưa rõ ràng, docán bộ kiêm nhiệm, chủ yếu từ các phòng, ban chuyên môn được phân công trực tạimột cửa theo quy định 2-3 ngày trong 1 tuần, có trường hợp khi nào có hồ sơ mới đến.Mối quan hệ giữa bộ phận với các phòng, ban chuyên môn trong giải quyết công việcnhiều lúc còn thiếu chặt chẽ, chưa có sự ràng buộc cụ thể giữa trách nhiệm và kết quảgiải quyết. Tính độc lập và chuyên trách trong hoạt động chưa đảm bảo; chất lượng,hiệu quả giao dịch trên một số lĩnh vực còn hạn chế.- Việc kiểm tra, giám sát hoạt động tại Bộ phận TN&TKQ và cán bộ trực của cáccơ quan nhà nước và nhân dân chưa được thực hiện thường xuyên. Một số Cán CB-CCtrách nhiệm chưa cao; một số trường hợp chưa thống nhất quy trình giải quyết; tìnhtrạng từ tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả tại Bộ phận nhiều lúc thiếu chặt chẽ.- Vẫn còn trường hợp cán bộ "một cửa" trình độ thấp, thiếu kiến thức chuyênmôn nghiệp vụ. Cả hai trường hợp trên đều do lỗi liên quan đến công tác cán bộ. Bộphận "một cửa" có thể coi là bộ mặt của cơ quan nhà nước, là nơi giao thiệp với dân,cần phải làm thật tốt. Muốn làm được tốt, cán bộ phải có trình độ chuyên môn cao,nghiệp vụ vững vàng. Thế nhưng không phải ở đâu, cán bộ "một cửa" cũng được lựachọn kỹ. Có nơi khi thành lập bộ phận này thì cử tạm một cán bộ văn phòng ngồi vàoGVHD: ThS. Võ Duy Nam26SVTH: Võ Hồng Nhân đó. Dư luận từng nhiều lần phản ánh, hiện tượng bộ phận "một cửa" là nơi chứa cán bộthừa, cán bộ yếu của các phòng, ban khác, nên khi giao thiệp với dân, không nhữngkhông được việc, còn nặng nề hay cáu gắt, khiến người dân lại càng bức xúc thêm. Cơquan nhà nước thì mất uy tín.- Bên cạnh đó, việc tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theoQuyết định 93/2007/QĐ-TTg đã bộc lộ một số khiếm khuyết, bất cập và tạo ra sự vậndụng khác nhau ở một số địa phương tập trung vào một số nội dung lớn sau:Một là, chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhìn chung cònthấp, mang tính hình thức; các lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh, tư pháp căn cứtheo văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành đã tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủtục tại các phòng chuyên môn bên cạnh bộ phận một cửa, một cửa liên thông (với sốlượng giải quyết thủ tục còn lại ngoài các lĩnh vực trên). Điều này dẫn tới một thực tếlà tồn tại nhiều bộ phận "một cửa" trong cùng hệ thống hành chính.Hai là, các thủ tục hành chính được niêm yết, thực hiện tại bộ phận một cửa, mộtcửa liên thông còn ít so với thực tế số lượng thủ tục hành chính được quy định tại vănbản quy phạm pháp luật đã được chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố; Việcniêm yết thủ tục tại bộ phận một cửa chưa kết nối nhuần nhuyễn với kết quả đã có củaĐề án 30 và kiểm soát thủ tục hành chính dẫn tới hiện trạng công khai không đầy đủ sốlượng, bộ phận cấu thành TTHC; niêm yết thủ tục hành chính đã lỗi thời, hết hiệu lực;quy định thời gian giải quyết TTHC còn tùy tiện, chỉ vào một số ngày làm việc trongtuần, gây khó khăn cho nhân dân khi đi làm TTHC.Ba là, tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính còn thấp; Chưa xác địnhcụ thể danh mục thủ tục thực hiện liên thông; cơ chế, trách nhiệm các Bộ, ngành, địaphương liên quan trong tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Điều này dẫn đếnthực trạng việc tổ chức thực hiện thủ tục liên thông không cao, cùng một quy định thủtục hành chính thống nhất nhưng khi triển khai ở địa phương khác nhau, đơn vị hànhchính lãnh thổ khác nhau thì quy trình, thời hạn, cách thức, số lượng thực hiện thủ tụchành chính là khác nhau. Vì vậy, nhiều địa phương đã trình cơ quan có thẩm quyền đềnghị thành lập Trung tâm Dịch vụ Hành chính công tỉnh hoặc mô hình Văn phòng pháttriển kinh tế với mục tiêu là cung cấp thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến vàđẩy mạnh thực hiện liên thông giải quyết thủ tục.2.2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế.* Nguyên nhân khách quan:- Việc thực hiện cơ chế một cửa là nội dung công việc mới, phức tạp; nhiều nộidung liên quan đến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; trong khi đó, một sốchính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ban hành chưa thật sự đồng bộ, tính khảGVHD: ThS. Võ Duy Nam27SVTH: Võ Hồng Nhân thi chưa cao, chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhất là thủ tục hành chính. Vì vậy,khó triển khai, tổ chức thực hiện có kết quả cao trong thực tiễn;- Việc thực hiện cơ chế một cửa cần phải đầu tư lớn về nguồn lực; trong khi đó,điều kiện kinh tế - xã hội của Thị xã còn khó khăn; nên chưa có điều kiện đầu tư tươngứng, đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa để có hiệu quả cao.* Nguyên nhân chủ quan:- Nhận thức của một số cấp ủy Đảng ở cơ sở, nhất là Người đứng đầu của một sốcơ quan, đơn vị về vị trí, yêu cầu của việc thực hiện cơ chế một cửa chưa thật sự đầyđủ. Vì vậy, chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thựchiện cũng như việc đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, bố trí đội ngũ cán bộ,công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;- Số lượng, chất lượng của một bộ phận cán bộ, công chức các cơ quan chuyênmôn cũng như cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cònnhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng với yêu cầu của việc thực hiện cơ chế một cửa;chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa động viên, thu hút được nhiều cán bộ,công chức có năng lực chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng thực thicông vụ, giao tiếp, ứng xử tốt đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên; côngtác sơ, tổng kết, tập huấn, trao đổi học tập kinh nghiệm…chưa được tiến hành kịp thời,nề nếp. Vì vậy, không kịp thời chỉ rõ, uốn nắn, sửa chữa những sai sót, khuyết điểmtrong quá trình thực hiện cơ chế một cửa.GVHD: ThS. Võ Duy Nam28SVTH: Võ Hồng Nhân CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠIUBND THỊ XÃ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP3.1. Chương trình cải cách nền kinh tế hành chính đến năm 2020 và định hướngcơ bản cho cải cách thủ tục hành chính ở UBND thị xã Hồng Ngự.3.1.1. Những yêu cầu thực tế đối với giải quyết thủ tục hành chính tại thị xãHồng Ngự.Yêu cầu Cải cách thủ tục hành chính ở UBND Thị xã Hồng Ngự vẫn là một yêucầu có tính khách quan, là khâu quan trọng trong quá trình cải cách nền hành chínhNhà nước. Do vậy, phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vựcliên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, tiếp tục xoá bỏ các thủ tục hành chính gâyphiền hà, dễ xảy ra tham nhũng, sách nhiễu đối với nhân dân. Muốn vậy, quá trình cảicách thủ tục hành chính cần đảm bảo các yêu cầu sau:- Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống thủ tục hành chính Tính thống nhất thểhiện ở cả 2 mặt: phạm vi ( cả nước - từ Trung ương đến địa phương ) và đối tượng ápdụng. Tránh tình trạng mỗi địa phương quy định một cách khác nhau.- Bảo đảm sự chặt chẽ của hệ thống thủ tục hành chính Đảm bảo quy trình xâydựng và thực hiện thủ tục hành chính cần được tuân thủ một cách khiêm khắc, chặtchẽ, đúng pháp luật.- Bảo đảm tính hợp lý của thủ tục hành chính sự thống nhất và chặt chẽ của thủtục hành chính là nhằm đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động quản lý, bảo đảm sựcông bằng, bình đẳng giữa các chủ thể bị quản lý, đảm bảo hiệu lực pháp luật. Tínhhợp lý của các thủ tục hành chính sẽ góp phần làm cho việc thực hiện các thủ tục hànhchính đạt hiệu quả cao hơn. Tính hợp lý, biểu hiện ở nhiều khía cạnh như: hợp lý vềmôi trường chính trị, môi trường kinh tế, môi trường xã hội, tâm lý công dân.- Bảo đảm tính khoa học của quy trình thực hiện các thủ tục hành chính đã banhành Đây chính là sự tính toán các bước đi cần thiết, hợp lý để thực hiện một thủ tụchành chính. Sự tính toán đó phải nhằm đạt mục tiêu là rút ngắn thời gian giải quyết,tiết kiệm chi phí, giảm phiền hà.- Bảo đảm tính rõ ràng, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính Tính rõràng của thủ tục hành chính đòi hỏi các thủ tục hành chính phải được xây dựng trên cơsở xem xét một cách cụ thể các bước của toàn bộ quy trình xây dựng và thực hiện thủtục. Công khai hoá một cách đầy đủ các quy trình thủ tục hành chính trong quan hệgiữa Nhà nước và công dân là điều kiện góp phần tăng hiệu quả của quá trình giảiquyết công việc giữa Nhà nước và công dân.- Các thủ tục hành chính phải dễ hiểu, dễ tiếp cận Cần nhận thấy rằng, trình độdân trí của một quốc gia quyết định đến hiệu quả của quá trình thực hiện các thủ tụcGVHD: ThS. Võ Duy Nam29SVTH: Võ Hồng Nhân hành chính, do đó những thủ tục quá phức tạp, thiếu rõ ràng về nội dung sẽ làm chongười dân khó chấp hành một cách triệt để. Thực tế, mặt bằng dân trí hiện nay khôngđồng đều giữa thành thị và nông thôn, do đó khả năng tiếp cận của người dân cũng rấtkhác nhau, nhất là đối với các lĩnh vực phức tạp như đất đai, nhà ở, đăng ký kinhdoanh...- Các thủ tục hành chính ban hành phải có tính khả thi cao Tính khả thi của thủtục hành chính phải được xem xét trên nhiều giác độ như: tính cụ thể, khoa học của thủtục, đảm bảo yêu cầu thực tế, phân công rõ ràng trách nhiệm của người thực hiện, trìnhtự thực hiện mạch lạc không chồng chéo nhau.- Đảm bảo tính ổn định của quy trình thủ tục hành chính Sự thay đổi tuỳ tiện thủtục hành chính sẽ làm cho việc tuân thủ thủ tục hành chính của công dân không đảmbảo, dễ tạo khe hở cho cán bộ, công chức lợi dụng sách nhiễu nhân dân. Ổn định hệthống thủ tục hành chính không phải là vấn đề đơn giản, bản thân sự ổn định đòi hỏiviệc xây dựng các quy định thủ tục hành chính phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản vàphản ánh nghiêm túc của các cơ quan Nhà nước trong quan hệ với tổ chức, công dân.Tóm lại, hiện nay nền hành chính của các nước trên thế giới đều hướng đến mục tiêuphục vụ nhân dân, chính vì vậy thủ tục hành chính cũng phải hướng đến mục tiêu phụcvụ nhân dân, đảm bảo lợi ích của nhân dân. Đây cũng chính là con đường có hiệu quảđể tăng cường kỷ cương, phép nước, giảm nhẹ tệ quan liêu, cửa quyền góp phần chốngtệ nạn tham nhũng trong bộ máy hành chính Nhà nước.3.1.2. Định hướng trong cải cách thủ tục hành chính đối với thị xã HồngNgự trong giai đoạn tới8.Tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP quy định rõ Chương trìnhtổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Chương trình tổng thể cảicách hành chính nhà nước 10 năm được chia thành hai giai đoạn:* Giai đoạn 1 (2011 - 2015) gồm các mục tiêu sau đây:- Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị tại địa phương để không còn sự chồngchéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quanhành chính nhà nước; trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấpđược phân định hợp lý;- Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được đổi mới cơbản;- Thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theohướng gọn nhẹ, đơn giản; mỗi năm đều có tỷ lệ giảm chi phí mà cá nhân, tổ chức, phảibỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước;8Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của chính phủ.GVHD: ThS. Võ Duy Nam30SVTH: Võ Hồng Nhân - Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai 100% vào năm 2013 tạitất cả các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; bảo đảm sự hài lòng của cánhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 60 %;- Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, bảo đảm sự hài lòngcủa cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáodục, y tế đạt mức trên 60% vào năm 2015;- 50% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị tríviệc làm; trên 60% cán bộ và 80% công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn theo chức danh;- Thực hiện đổi mới chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chứctheo chỉ đạo của Trung ương.- Đến năm 2015, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điềuhành đạt được các kết quả sau:+ 100% các Sở, ban, ngành, UBND các Huyện, Thị xã, thành phố có trangthông tin điện tử với đầy đủ thông tin theo quy định và 60% số trang thông tin điện tửcó cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2 (4 cấp độ của mô hình Chính phủ điệntử: Hiện diện, tương tác, giao dịch, tích hợp);+ 70% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước đượctrao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử;+ 90% cán bộ sử dụng hệ thống thư điện tử của cơ quan nhà nước để trao đổicông việc và văn bản;+ Nhân rộng mô hình một cửa điện tử hiện đại tại các huyện, thị xã, thành phố;+ 50% các cuộc họp của UBND tỉnh với Trung ương, các Thị xã thực hiện trênmôi trường mạng;+ 50% các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội cấp xã, phường được kếtnối vào mạng truyền dẫn tốc độ cao, an toàn, bảo mật;+ 80% cơ quan sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên môi trườngmạng;+ Xây dựng và sử dụng thống nhất biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa các cơquan hành chính; tổ chức và cá nhân đáp ứng yêu cầu đơn giản hoá thủ tục hành chính.- Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001 :2008, hệ thống quản lý quản lý theo kết quả (PMS). Đến năm 2013, đạt các kếtquả:+ 100% đơn vị cấp tỉnh (Sở, ngành và tương đương), 100% Thị xã, thị xã, thànhphố và trên 50% xã, phường, thị trấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêuchuẩn TCVN ISO 9001 :2008 hoặc hệ thống quản lý quản lý theo kết quả (PMS);+ Hơn 60% đơn vị, địa phương xác định phương pháp để thu thập và theo dõithông tin về sự chấp nhận của khách hàng;GVHD: ThS. Võ Duy Nam31SVTH: Võ Hồng Nhân + Hơn 70% tổ chức xây dựng kế hoạch đánh giá định kỳ sự phù hợp của cácquy trình;+ 80% thủ tục hành chính áp dụng Hệ thống đúng tiến độ thời gian.- Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh kết nối với Cổngthông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và hoàn thành việc kết nối với Cổng thôngtin điện tử Chính phủ; hình thành đầy đủ mạng thông tin điện tử hành chính của tỉnhtrên Internet.* Giai đoạn 2 (2016 - 2020) gồm các mục tiêu sau đây:- Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh tới cơ sở thông suốt, trongsạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.- Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân vàdoanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80% vào năm 2020.- Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợplý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệpphát triển của đất nước; 100% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ,công chức theo vị trí việc làm.- Chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được cải cách cơ bản;thực hiện thang, bảng lương và các chế độ phụ cấp mới; đến năm 2020 đạt được mụctiêu bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và gia đình ở mứctrung bình khá trong xã hội.- Sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấptrên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80% vào năm 2020; sự hài lòng của ngườidân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt mứctrên 80% vào năm 2020.- Đến năm 2020, việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạtđộng của các cơ quan hành chính nhà nước đạt được mục tiêu hiện đại hóa hành chính.3.2. Các giải pháp và kiến nghị thực thi.3.2.1. Hoàn thiện thể chế pháp lý gắn liền với Đơn giản hóa các thủ tục hànhchính, xóa bỏ những thủ tục rườm rà.- Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính với việc ban hành văn bản chỉ đạo;thường xuyên tiến hành rà soát để bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạmpháp luật không còn phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội;GVHD: ThS. Võ Duy Nam32SVTH: Võ Hồng Nhân Đổi mới công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theođúng tiến độ và kế hoạch, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảotính thống nhất xuyên suốt, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hành chính nhà nước;Nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị có liên quan về vị trí, vai trò củacông tác soạn thảo, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong quản lýnhà nước, trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, đồng thời đề cao trách nhiệmcủa các ngành, các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện;Hình thành và kiện toàn một đội ngũ cán bộ chuyên trách có trình độ nghiệp vụvà kỹ năng thành thạo, quán triệt tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính để đảmnhiệm công tác soạn thảo, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, đưacông tác này vào hoạt động thường xuyên ở bộ máy chính quyền địa phương các cấpthuộc tỉnh;Xây dựng một quy trình khoa học về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạmpháp luật dựa trên thành tựu công nghệ tin học, các phương tiện kỹ thuật hiện đại.- Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy định về xã hội hoá theo hướng định rõtrách nhiệm Nhà nước trong chăm lo đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân,khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng các dịch vụ trong môi trườngcạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.- Xây dựng và hoàn thiện thể chế về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân,trọng tâm là bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy ý kiến của nhândân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng và về quyền giám sátcủa nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.- Rà soát, cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trên tất cả cáclĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân vàdoanh nghiệp.- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Phương án đơn giản hóa thủ tụchành chính theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho các tổ chức và công dânđể tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội vànâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm điều kiện cho kinh tế của tỉnh phát triển nhanh,bền vững. Một số lĩnh vực trọng tâm cần tập trung là: Đầu tư, đăng ký doanh nghiệp,đất đai, quản lý đô thị, xây dựng, chế độ chính sách, y tế, giáo dục, lao động, bảohiểm, khoa học và công nghệ và một số lĩnh vực khác.- Cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành,các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước.- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy địnhcủa pháp luật.GVHD: ThS. Võ Duy Nam33SVTH: Võ Hồng Nhân - Công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức thiếtthực và thích hợp; thực hiện thống nhất cách tính chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏra khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước; duy trì và cậpnhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiềuhình thức; phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức trong quá trình soạn thảo các quyđịnh hành chính phải đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính; mở rộng các kênh thuthập thông tin, tham vấn ý kiến tổ chức, công dân và tăng cường đối thoại giữa cơquan nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân; công khai các chuẩn mực, các quy địnhhành chính để nhân dân giám sát việc thực hiện. Hình thành cơ sở dữ liệu đối với quátrình cải cách hành chính để đối chiếu, so sánh, đánh giá, điều chỉnh.- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy địnhhành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sátviệc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính các cấp.3.2.2. Các giải pháp xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm.Từ những tồn tại hạn chế nêu trên, tôi cho rằng để nâng cao hiệu quả giải quyếtTTHC theo cơ chế một cửa cần nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 93/2007/QĐ-TTgtập trung vào những vấn đề cơ bản sau:Thứ nhất, làm rõ nội hàm khái niệm cơ chế một cửa; xác định cụ thể những thủtục hành chính thực hiện liên thông; trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các ngành, cáccấp trong giải quyết công việc theo cơ chế một cửa; việc công khai, minh bạch thủ tụchành chính tại bộ phận một cửa cần tuân thủ theo quy định tại Chương III Nghị định63/2010/NĐ-CP; làm rõ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhân sự, công nghệthông tin bộ phận một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại.Thứ hai, cần xây dựng phần mềm điện tử dùng chung áp dụng tại bộ phận mộtcửa, phục vụ theo hướng kết nối với bộ thủ tục hành chính đã được công bố trên cơ sởdữ liệu quốc gia về TTHC; có tiện ích tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ, định vị hồ sơđang được xử lý ở cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết; từng bước phát triểnphần mền giải quyết TTHC trực tuyến cho cá nhân, tổ chức.Thứ ba, cần đề xuất những công việc có thể ủy quyền cho cán bộ ở Bộ phận mộtcửa được phép quyết định, giải quyết ngay. Trước mắt có thể tổ chức thực hiện thíđiểm tại một số địa phương trên cơ sở đó tổng kết để hoàn thiện thể chế quy định vềvấn đề này để nhân rộng trong phạm vi toàn quốc, hạn chế dần tình trạng "văn thư" tạibộ phận một cửa.3.2.3. Giải pháp về gải quyết và thực hiện thủ tục hành chính.3.2.3.1. Đầu tư cải tạo, nâng cấp phòng làm việc và trang thiết bị của bộphận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa thị xã Hồng Ngự.GVHD: ThS. Võ Duy Nam34SVTH: Võ Hồng Nhân * Đầu tư cải tạo, nâng cấp phòng làm việc:Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Bộ phận TN&TKQ đảm bảo thôngthoáng, tiện lợi cho việc giải quyết công việc từng lĩnh vực. Việc đầu tư phải xứng tầmquy mô và xu hướng phát triển của Thị xã, giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm2020.Đảm bảo trụ sở làm việc nghiêm túc, bố trí liên thông giữa các bộ phận, lĩnhvực; đảm bảo đủ điều kiện để niêm yết công khai các thủ tục hành chính, giải quyếtcông việc nhanh chóng, thuận tiện; diện tích phòng làm việc đủ để bố trí phù hợp cácvật dụng, như: bàn, ghế, máy vi tính, tủ đựng hồ sơ của cán bộ, việc bố trí được chiathành ô cho từng bộ phận, lĩnh vực. Khu vực ghế ngồi cho công dân ngồi chờ đến lượtgiao dịch. Vị trí để đặt các trang thiết bị hướng dẫn, tra cứu các thủ tục và kiểm tra kếtquả giải quyết của công dân tìm hiểu khi đến giao dịch; hệ thống Camera kiểm soátcủa lãnh đạo đối với toàn bộ hoạt động của bộ phận một cửa.3.2.3.2. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng hiệu quả của những côngviệc đang thực hiệnĐối với đội ngũ cán bộ “Một cửa” của Thị xã cần nắm chắc tư tưởng, sự hăngsay nhiệt tình của cán bộ đang làm nhiệm vụ tại các ngành Thị xã, các xã, phường;phối hợp với lãnh đạo các đơn vị chủ quản của cán bộ thực hiện tốt việc quy hoạch ổnđịnh đội ngũ, có cơ chế ràng buộc để hạn chế thấp nhất các trường hợp thay đổi cánbộ; phối hợp với Phòng Nội vụ trong việc tham mưu đề xuất ổn định đội ngũ làm côngtác ở bộ phận “Một cửa”.Tổ chức kiểm tra lại các kế hoạch, lộ trình, nội dung, hình thức ĐT-BD chotừng đối tượng phù hợp để tham mưu cho lãnh đạo UBND Thị xã có chỉ đạo chung,phân công phân nhiệm rõ ràng cụ thể cho từng ngành thực hiện.Cụ thể:- Đẩy nhanh tiến độ đào tạo trình độ sơ cấp lý luận chính trị cho 05 đ/c CBCC một cửa;- Rà soát 08 đ/c được bố trí không đúng chuyên môn nghiệp vụ để điều chỉnhbố trí hoặc có kế hoạch ĐT-BD phù hợp, đảm bảo chuyên môn cần thiết; (đã đạt trìnhđộ chính trị chưa hẳn đạt được nghiệp vụ chuyên môn). Cần nâng cao chất lượng vàhiệu quả công tác quy hoạch ĐT-BD và ĐT-BD đúng đối tượng, đúng mục đích và sửdụng lâu dài.- Tổ chức bố trí thời gian hợp lý cho 06 đ/c chưa được xếp ngạch công chứctự học tập bồi dưỡng, tham gia dự thi Công chức theo quy định.Để đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, công chức thực sự nắm, hiểu rõ công việc,thạo việc và chuyên môn hóa cao thì việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làmviệc tại Bộ phận TN&TKQ nói riêng và toàn thể cán bộ, công chức các phòng, banGVHD: ThS. Võ Duy Nam35SVTH: Võ Hồng Nhân chuyên môn là hết sức cần thiết. Tổ chức đào tạo cán bộ, công chức tập trung vào mộtsố nội dung sau:- Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử hành chính giữa cán bộ công chức vớicác tổ chức và công dân. Giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhândân cho mỗi cán bộ, công chức.- Tiếp tục đào tạo cán bộ, công chức nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệthông tin vào thực tế công tác cũng như giải quyết công việc thường ngày.- Nâng cao hiệu quả giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ, côngchức tại Bộ phận TN&TKQ.Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được lập kế hoạch thực hiện cụ thểtrước khi triển khai Đề án và được bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm.3.2.3.3. Về Thủ Tục.Trên cơ sở hệ thống pháp luật thống nhất từ trung ương đến địa phương,UBND Thị xã cần xây dựng quy trình phối hợp thực hiện giải quyết hồ sơ hành chínhgiữa các cơ quan chuyên môn cũng như các quy chế làm việc của cơ quan cần phảiđược các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa, việc này cần gắn liền với ủy quyền và tăngcường trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công việc. Để đảm bảo được hiệuquả làm việc, UBND cần phân định rõ tách bộ phận một cửa với cơ chế trách nhiệm rõràng, tách chức năng quản lý và chức năng cung cấp dịch vụ công để trách chồng chéovà cán bộ công chức kiêm nhiệm nhiều công việc ảnh hưởng tới công tác. Bên cạnhđó, cần xây dựng chế độ trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, nhất là đối vớingười đứng đầu cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, công chức cần được giao chức trách,nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể với những quyền hạn nhất định. Trên cơ sở đó, thường xuyêntiến hành kiểm tra việc làm của họ. Nếu họ không hoàn thành nhiệm vụ thì nghĩa là họđã thiếu tinh thần trách nhiệm, chứ không phải là thiếu trách nhiệm vì trách nhiệm đãđược giao rõ ràng, cụ thể. Lãnh đạo UBND Thị xã cần quy định lại thời gian tiếp nhậnvà trả kết quả tại Bộ phận “một cửa” cho hợp lý hơn, phù hợp với tình hình và nhu cầucủa người dân. Cụ thể, cần xóa bỏ quy định giải quyết lĩnh vực thủ tục hành chính theongày chẵn và ngày lẻ như hiện nay, thay vào đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ởcác lĩnh vực thực hiện thời gian làm việc vào tất cả các ngày trong tuần theo giờ hànhchính để tránh sự phiền hà, mất thời gian đi lại của tổ chức, công dân và đảm bảo thờigian giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân đúng theo quy định.Đồng thời, lãnh đạo UBND Thị xã cần tăng cường công tác tham quan, học hỏinhững cách làm hay của các địa phương bạn để áp dụng có hiệu quả.3.2.4. Giải pháp về thanh tra, giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính.Thực hiện theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 củaChính phủ về kiểm soát. Đây là công tác trọng tâm để thực hiện thủ tục hành chính cóGVHD: ThS. Võ Duy Nam36SVTH: Võ Hồng Nhân hiệu quả nhằm mục đích rà soát việc giải quyết và thực hiện thủ tục hành chính củatừng ngành Thị xã để:- Kịp thời phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thựchiện cải cách hành chính; chỉ rõ những nơi có khuyết điểm, yếu kém để phê bình vàtìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục;- Đề xuất thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo đúng nội dung vàthời gian quy định.- Hệ thống, cập nhật các quy định mới của pháp luật về thủ tục hành chính.- Việc thực hiện cơ chế một cửa, kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết công việc củangười dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ,công chức, viên chức nhà nước.- Văn phòng HĐND&UBND Thị xã : Kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc;chế độ thông tin báo cáo; kỹ thuật soạn thảo, trình bày văn bản; công tác tiếp dân, giảiquyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm soát thủ tục hành chính.- Phòng Tài nguyên - Môi trường: Kiểm tra việc thực hiện các quy định về đấtđai, môi trường; thực hiện, thi hành Luật Đất đai.- Phòng Quản lý Đô thị: Kiểm tra việc thực hiện các quy định về cấp phép xâydựng công trình, nhà ở; công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn về việc xây dựng vànhững vấn đề liên quan đến xây dựng và chỉnh trang đô thị.- Phòng Tư pháp: Kiểm tra việc rà soát, ban hành các văn bản; công tác hộ tịch,chứng thực và xử lý vi phạm hành chính; việc đổi mới và nâng cao chất lượng công táctham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện vănbản quy phạm pháp luật; công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật.- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Kiểm tra việc thực hiện, giải quyếthồ sơ, thủ tục liên quan đến chính sách người có công và bảo trợ xã hội; điều tra, quảnlý hộ nghèo, hộ cận nghèo; giải quyết việc làm.- Đài Truyền thanh Thị xã phối hợp cùng với Tổ Kiểm tra, kiểm tra việc thựchiện công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi về công tác cải cách thủ tục hành chính ởcác ngành, xã, phường.- Định kỳ hàng tháng, quý tổ chức tiếp xúc tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếpgiữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thị xã với tổ chức, nhân dân tiếp thu ý kiến đóng gópđể hoạt động quản lý nhà nước ngày càng hiệu quả hơn.* Kiến Nghị thực thi- Thực hiện đồng bộ cải cách thủ tục hành chính với triển khai cơ chế "một cửa",.Rà soát lại hệ thống thủ tục, đánh giá mức độ phù hợp của các thủ tục và kiểm soátviệc định ra các thủ tục mới của các bộ, ngành và địa phương. Nhanh chóng đưa vàothực hiện tại bộ phận "một cửa" của cơ quan hành chính các cấp những thủ tục hànhGVHD: ThS. Võ Duy Nam37SVTH: Võ Hồng Nhân chính đã được rà soát, công khai tại giai đoạn I của Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tụchành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.- Tiếp tục quán triệt chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, nângcao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" một cách sâu rộng,toàn diện, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cơ sở theo các nghị quyết củaĐảng, Quốc hội và chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn2011-2020.- Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thựchiện cơ chế "một cửa", tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quanhành chính các cấp trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện, lựa chọn, bố trí cán bộ côngchức, kiểm tra chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ cho công dân và tổ chức thôngqua bộ phận "một cửa".- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cán bộ,công chức và người dân về cơ chế "một cửa". Khen thưởng và khuyến khích nhữngsáng kiến, cách làm hay trong thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", đượcnhân dân đồng tình, ủng hộ.GVHD: ThS. Võ Duy Nam38SVTH: Võ Hồng Nhân KẾT LUẬNTrải qua 03 năm thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đãđi vào nề nếp đáp ứng với công cuộc đổi mới của xã hội theo hướng hiện đại phát triểnđã cho thấy: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theocơ chế “một cửa” tại cơ quan, đơn vị đúng theo quy định; ban hành Quyết định thànhlập Tổ tiếp nhận và trả kết quả; có Quy chế hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảvà hoạt động nghiêm túc theo Quy chế; thực hiện mở sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trảkết quả và ghi chép đầy đủ các thông tin theo quy định; có phiếu hẹn hồ sơ; có phòngTiếp nhận tiếp nhận và trả kết quả phù hợp, bố trí chỗ tiếp công dân thuận tiện, cán bộ,công chức đều đeo thẻ công chức khi thi hành công vụ, các thủ tục hành chính đượcniêm yết công khai, rõ ràng và đầy đủ. Các hồ sơ giải quyết theo cơ chế “một cửa” tạicác cơ quan, đơn vị đều được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, thẩm địnhban đầu trước khi chuyển cho bộ phận, phòng, ban chuyên môn và thực hiện đúng theoquy trình đã ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh nên chất lượng giải quyết hồ sơ ngàycàng nâng lên, giảm thiểu số lượng hồ sơ trễ hẹn, tồn đọng. Qua thực tế cho thấy, khithực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã)thì các thủ tục hành chính, quy trình, thời gian, mẫu đơn, mẫu tờ khai và lệ phí đượcniêm yết công khai, rõ ràng tại các cơ quan hành chính; giúp cho tổ chức, cá nhân vàdoanh nghiệp hiểu rõ các thủ tục cần thiết và hồ sơ phải thực hiện, giảm phiền hà, chiphí và thời gian tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.Tuy nhiên công cuộc phát triển đất nước theo cơ chế thị trường định hướng xãhội chủ nghĩa gắn liền với sự thay đổi căn bản vai trò của Nhà nước và phương thứchoạt động của nền hành chính quốc gia. Có thể nói rằng, cải cách hành chính là tiền đềvà động lực thúc đẩy cải cách phát triển kinh tế - xã hội. Cải cách hành chính trongthời gian qua mặc dù đã đạt được những thành công đáng ghi nhận, tuy nhiên hoạtđộng của Nhà nước và của nền hành chính quốc gia vẫn còn nhiều điểm bất cập. Nếuduy trì quá lâu tình trạng này sẽ tạo ra tác động kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hộicủa đất nước. Trước yêu cầu phát triển sâu hơn nền kinh tế thị trường theo định hướngxã hội chủ nghĩa, yêu cầu hội nhập mạnh mẽ và toàn diện, công cuộc cải cách hànhchính đang đứng trước những thách thức vô cùng to lớn. Để vượt qua những tháchthức này, thì cải cách hành chính trong giai đoạn mới ở UBND Thị xã Hồng Ngự cầnphải có những thay đổi hết sức sâu sắc cả về phương thức để phù hợp với địa phương.GVHD: ThS. Võ Duy Nam39SVTH: Võ Hồng Nhân DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOVăn bản quy phạm pháp luật :1. Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 20032. Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27-10-2007 của Chính phủ quy định chếđộ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nướctrong thi hành nhiệm vụ, công vụ.3. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổsung một số Điều Nghị Quyết số 30/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 củaChính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhànước giai đoạn 2011-2020.4. Chính phủ, Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 04-5-1994 của Chính phủ về cảicách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dânvà tổ chức.5. Quyết định Số 07/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạchthực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhànước giai đoạn 2007 - 20106. Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giaiđoạn 2001-2010.7. Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22-6-2007 của Thủ tướng Chính phủ vềBan hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” tạicơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.8. Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10-01-2007 của Thủ tướng Chính phủ về phêduyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhànước giai đoạn 2007-2010.Sách báo, tạp chí:1. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nhàxuất bản Sự thật, Hà Nội, 1987.2. Học viện Hành chính, Hành chính công, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội, 2004.3. Học viện Hành chính, Giáo trình thủ tục hành chính, NXB Đại học quốc gia,Hà Nội, 2004.4. Học viện Hành chính, Thuật ngữ Hành chính, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội,2002.5. Nguyễn Văn Thâm, Võ Kim Sơn, Thủ tục hành chính: Lý luận và thực tiển,NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002.Trang thông tin điện tửGVHD: ThS. Võ Duy Nam40SVTH: Võ Hồng Nhân 1. Bộ Nội vụ Việt Nam, Cải cách hành chính nhà nước, Trung tâm Thông tin Bộ Nội vụ,http://caicachhanhchinh.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/71/0/1010050/0/4355/Nghi_quyet_so_30c_NQ_CP_ban_hanh_ngay_8_thang_11_nam_2011_cua_Chinh_phu_Ban_hanh_Chuong_trinh_tong_the, [truy cập ngày 09/8/2014].2. Bộ Tài chính Việt Nam, Đơn giản thủ tục hành chính đi vào thực chất,http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=149362881&p_details=1, [truy cập ngày 12/8/2014]3. UBND Thị xã Hồng Ngự, Tổ chúc bộ máy UBND Thị xã Hồng Ngự,http://txhongngu.dongthap.gov.vn/wps/portal/txhn2, [truy cập ngày 19/9/2014].4. Tạp chí Cộng sản, Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế “một cửa”, “một cửaliên thông”, Trần Văn Tuấn, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Tieudiem/2010/2111/Cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-va-co-che-mot-cua-mot.aspx,[truy cập ngày 22/7/2014].Các văn bản khác:1. Quyết định số 1602/QĐ-UBND-HC ngày 16 tháng 10 năm 2007 của UBNDtỉnh Đồng Tháp Về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tạicác cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp.2. Quyết định số: 1226/QĐ-UBND-HC, ngày 27 tháng 12 năm 2010 của UBNDtỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Thápgiai đoạn 2011-2015;3. Quyết định số: 1225/QĐ-UBND-HC, ngày 27 tháng 12 năm 2010 của UBNDtỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 của tỉnhĐồng Tháp. Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-UBND-HC phê duyệt đề án “Thựchiện cơ chế một cửa của Uỷ ban nhân dân Thị xã”.4. Báo cáo số: 254/2010/UBND-BC ngày 30 tháng 9 năm 2010 về tình hình pháttriển kinh tế - xã hội năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của UBNDThị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.5. Báo cáo số: 225/2011/UBND-BC ngày 30 tháng 9 năm 2011 về tình hình pháttriển kinh tế - xã hội năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của UBNDThị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.6. Báo cáo số: 276/2012/UBND-BC ngày 30 tháng 9 năm 2012 về tình hình pháttriển kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của UBNDThị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.7. Báo cáo số: 287/2013/UBND-BC ngày 30 tháng 9 năm 2013 về tình hình pháttriển kinh tế - xã hội năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của UBNDThị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.GVHD: ThS. Võ Duy Nam41SVTH: Võ Hồng Nhân 8. Báo cáo số: 285/2014/UBND-BC ngày 30 tháng 9 năm 2014 về tình hình pháttriển kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của UBNDThị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.GVHD: ThS. Võ Duy Nam42SVTH: Võ Hồng Nhân [...]... thỏng 12 nm 2010 ca U ban nhõn dõn Tnh, v vic ban hnh K hoch ci cỏch hnh chớnh tnh ng Thỏp giai on 2011-2015; + Thc hin ch trng Quyt nh s: 1225/Q-UBND-HC, ngy 27 thỏng 12 nm 2010 ca U ban nhõn dõn Tnh, v vic ban hnh K hoch ci cỏch hnh chớnh nm 2011 ca tnh ng Thỏp vi ni dung c th nh sau4: Xem: - 4 Quyt nh s: 1125/Q-UBND ngy 27 thỏng 12 nm 2010, ca U ban nhõn dõn tnh ng Thỏp, v vic ban hnh K hoch ci cỏch... qu theo quy nh - Nhng h s thuc cỏc lnh vc c quy nh gii quyt ti B phn tip nhn v tr kt qu theo c ch mt ca cho cụng dõn v t chc thỡ cỏc phũng, ban chuyờn mụn khụng trc tip nhn H s khụng cú kim tra xỏc nhn ca B phn mt ca c coi l khụng iu kin xem xột (2) Xem xột gii quyt h s ca cỏc phũng, ban chuyờn mụn liờn quan - Trng cỏc phũng, ban chuyờn mụn chu trỏch nhim gii quyt cỏc h s thuc quyn hn ca phũng, ban. .. hnh chớnh theo c ch mt ca, c ch mt ca liờn thụng; cú nhim v ch yu l nhn h s ó th tc theo quy nh, chuyn h s n cỏc phũng, ban chuyờn mụn, c quan liờn quan xem xột gii quyt; tr kt qu cho t chc, cụng dõn ỳng thi gian quy nh * Ni lm vic ca B phn TN&TKQ Th xó: - Cú tr s lm vic riờng, v trớ thun li, cú trang thit b phc v y v theo hng hin i; - 5 Quyt nh s: 1171/Q-UBND ngy 03 thỏng 3 nm 2011, ca U ban nhõn... tip v hng dn t chc, cụng dõn v th tc hnh chớnh theo c ch mt ca, c ch mt ca liờn thụng; nhn, chuyn h s n cỏc phũng, ban chuyờn mụn, c quan liờn quan xem xột gii quyt theo ỳng quy trỡnh v tr kt qu cho t chc, cụng dõn ỳng thi gian quy nh - B phn TN&TKQ c s dng mt phn phớ, l phớ li theo quy nh hin hnh ca phỏp lut chi h tr cho cỏn b trc tip lm vic ti B phn U ban nhõn dõn Th xó b sung kinh phớ chi thng xuyờn... Thanh Tra Y T Giỏo Dc LTB &XH S C cu t chc UBND th xó Hng Ng nhim k 2011-2016 2.2 Thc trng ci cỏch TTHC theo c ch mt ca ca UBND y ban nhõn dõn th xó Hng Ng 2.2.1 Khỏi quỏt chung v ci cỏch TTHC theo c ch mt ca ca y ban nhõn dõn th xó Hng Ng Thc hin Quyt nh 93/Q-TTg ngy 04/9/2003 ca Th tng Chớnh ph v vic ban hnh Quy ch thc hin c ch mt ca ti cỏc c quan HCNN a phng v Quyt nh s 1602/Q-UBND-HC ngy 16/10/2007... ca Ch tch hoc Phú Ch tch UBND Th xó thỡ cỏc phũng, ban chuyờn mụn trỡnh Ch tch hoc Phú Ch tch ký thụng qua Vn phũng HND v UBND (4) Tr kt qu Sau khi nhn h s ó gii quyt ca cỏc phũng ban chuyờn mụn, cỏc cỏn b th lý trc tip mang h s n B phn Vn th úng du; ghi s theo dừi; cp nht thụng tin vo mỏy tớnh; hng dn cỏch np phớ, l phớ theo quy nh v tr kt qu h s theo ỳng ngy ghi trờn giy biờn nhn h s Nhng h s khụng... nh nc cú c cu cỏn b, cụng chc theo v trớ vic lm; trờn 60% cỏn b v 80% cụng chc cp xó t tiờu chun theo chc danh; - Thc hin i mi ch tin lng i vi cỏn b, cụng chc, viờn chc theo ch o ca Trung ng - n nm 2015, ng dng cụng ngh thụng tin trong hot ng qun lý, iu hnh t c cỏc kt qu sau: + 100% cỏc S, ban, ngnh, UBND cỏc Huyn, Th xó, thnh ph cú trang thụng tin in t vi y thụng tin theo quy nh v 60% s trang thụng... ỏp dng h thng qun lý cht lng theo tiờu chun TCVN ISO 9001 :2008, h thng qun lý qun lý theo kt qu (PMS) n nm 2013, t cỏc kt qu: + 100% n v cp tnh (S, ngnh v tng ng), 100% Th xó, th xó, thnh ph v trờn 50% xó, phng, th trn ỏp dng h thng qun lý cht lng theo tiờu chun TCVN ISO 9001 :2008 hoc h thng qun lý qun lý theo kt qu (PMS); + Hn 60% n v, a phng xỏc nh phng phỏp thu thp v theo dừi thụng tin v s chp... giai on 2001- 2010; Quyt nh 181/2003/Q-TTg, ngy 40-9-2003 v vic ban hnh Quy ch thc hin c ch mt ca ti c quan hnh chớnh Nh nc a phng 2.2.1.1 C cu t chc v hot ng ca b phn tip nhn v tr kt qu5 * V v trớ, chc nng: Thc hin theo iu 1 quy ch T chc v hot ng ca B phn Tip nhn & Tr kt qu v trỏch nhim phi hp trong gii quyt cụng vic theo c ch mt ca ca y ban nhõn dõn th xó Hng Ng nh sau: B phn Tip nhn v Tr kt qu (TN&TKQ)... khụng iu kin gii quyt hoc cn cú thờm thi gian nghiờn cu thờm thỡ cỏc phũng, ban chuyờn mụn cn thụng bỏo bng vn bn v lý do c th v chuyn n B phn tip nhn v tr kt qu thụng bỏo cho t chc hoc cụng dõn c bit v vit phiu hn li 2.2.2 Cỏc lnh vc thc hin theo c ch mt ca ti y ban nhõn dõn th xó Hng Ng B phn Tip nhn v Tr kt qu (TN&TKQ) ca U ban nhõn dõn th xó Hng Ng c thnh lp v bt u hot ng t ngy 01/01/2010 Qua hn ... triển khai chế công dân , tổ chức phải lại nhiều lần, đến nhiều quan để liên hệ giải công việc Nay với chế công dân, tổ chức phải đến liên hệ phận, việc phối hợp giải công việc công dân, tổ chức... gii quyt theo c ch mt ca ti cỏc c quan, n v u c B phn tip nhn v tr kt qu tip nhn, thm nh ban u trc chuyn cho b phn, phũng, ban chuyờn mụn v thc hin ỳng theo quy trỡnh ó ban hnh ca y ban nhõn... chớnh gii quy theo c ch mt ca ca UBND Th xó Hng Ng 14 2.2.2 Cỏc lnh vc thc hin theo c ch mt ca ti y ban nhõn dõn th xó Hng Ng 15 2.2.2.1 Ci cỏch th tc hnh chớnh theo c ch
- Xem thêm -

Xem thêm: cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thị xã hồng ngự, tỉnh đồng tháp – thực trạng và giải pháp, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thị xã hồng ngự, tỉnh đồng tháp – thực trạng và giải pháp, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thị xã hồng ngự, tỉnh đồng tháp – thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan