Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Xây dựng Minh Cường

66 525 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 08:42

Việc chuyển đổi sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa từ năm 1986 đến nay đã đưa đất nước ta dần phát triển mạnh theo từng năm, song cũng gặp không ít những khó khăn còn tồn tại. Hoạt động kinh doanh Môc lôc 1. Sản phẩm .22 1. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường .48 2. Khai thác một cách tối đa các nhân tố nội lực của Công ty 52 3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo lao động .56 4. Áp dụng thành tựu mới của khoa học - kĩ thuật vào hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty 60 5. Tăng cường tiết kiệm chi phí .61 6. Một số giải pháp khác .62 + Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhờ sử dụng nguồn nhân lực bên ngoài 63 NguyÔn Ngäc Nam – QTKDTM K38 1 Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài: Việc chuyển đổi sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa từ năm 1986 đến nay đã đưa đất nước ta dần phát triển mạnh theo từng năm, song cũng gặp không ít những khó khăn còn tồn tại. Hoạt động kinh doanh, hoạt động thương mại sôi nổi, sống động hơn nhưng cũng đặt các doanh nghiệp trước những thử thách gay go và quyết liệt. Trong cơ chế thị trường yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển đó là cần phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình. Hiệu quả ấy xét về mặt lượng thể hiện mối tương quan giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra. Do vậy nâng cao hiệu quả kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý của doanh nghiệp. Sau một thời gian thực tập tại công ty TNHH Xây dựng Minh Cường tôi thấy công ty đạt hiệu quả khá cao trong khu vực. Song bên cạnh đó, công ty vẫn có những hạn chế còn tồn tại làm ảnh đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty như là: Doanh thu chưa ổn định , công tác marketing chưa được chú trọng… Xuất phát từ tình hình trên, tôi chọn chủ đề: "Thực trạng và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Xây dựng Minh Cường" làm đề tài của chuyên đề tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu: Quá trình nghiên cứu đề tài sẽ nhằm mục đích tìm ra các giải pháp và đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng Minh Cường. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đề tài có đối tượng nghiên cứu là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng Minh Cường. - Phạm vi về không gian: Đề tài nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng Minh Cường về vấn đề xây dựng. NguyÔn Ngäc Nam – QTKDTM K38 2 - Phạm vi về thời gian: Đề tài phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng Minh Cường dựa trên các số liệu từ năm 2004 đến 2008. 4. Kết cấu của chuyên đề: Chuyên đề được chia làm 3 chương chính như sau: - Chương I: Hiệu quả sản xuất kinh doanh và vai trò của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. - Chương II: Phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Xây dựng Minh Cường hiện nay. - Chương III : Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty TNHH Xây dựng Minh Cường. Quá trình thực hiện chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi kính mong sự giúp đỡ của các thầy giáo,cô giáo, các cán bộ công nhân viên của công ty và các bạn đọc. NguyÔn Ngäc Nam – QTKDTM K38 3 Chng I Lý lun chung v hiu qu sn xut kinh doanh trong cỏc doanh nghip I. Khỏi nim, bn cht v vai trũ ca hiu qu sn xut kinh doanh trong cỏc doanh nghip. 1. Khỏi nim hiu qu sn xut kinh doanh i vi tt c cỏc doanh nghip, cỏc n v sn xut kinh doanh hot ng trong nn kinh t, vi cỏc c ch qun lý khỏc nhau thỡ cú cỏc nhim v mc tiờu hot ng khỏc nhau. Ngay trong mi giai on phỏt trin ca doanh nghip cng cú cỏc mc tiờu khỏc nhau. Nhng cú th núi rng trong c ch th trng nc ta hin nay v c bit trong giai on mi gia nhp WTO, mi doanh nghip hot ng sn xut kinh doanh (doanh nghip nh nc, doanh nghip t nhõn, Cụng ty c phn, Cụng ty trỏch nhim hu hn .) u cú mc tiờu bao trựm lõu di l ti a hoỏ li nhun. t c mc tiờu ny mi doanh nghip phi xõy dng cho mỡnh mt chin lc kinh doanh v phỏt trin doanh nghip thớch ng vi cỏc bin ng ca th trng, phi thc hin vic xõy dng cỏc k hoch kinh doanh, cỏc phng ỏn kinh doanh, phi k hoch hoỏ cỏc hot ng ca doanh nghip v ng thi phi t chc thc hin chỳng mt cỏch cú hiu qu. Trong quỏ trỡnh t chc xõy dng v thc hin cỏc hot ng qun tr trờn, cỏc doanh nghip phi luụn kim tra ,ỏnh giỏ tớnh hiu qu ca chỳng. Mun kim tra ỏnh giỏ cỏc hot ng sn xut kinh doanh chung ca ton doanh nghip cng nh tng lnh vc, tng b phn bờn trong doanh nghip thỡ doanh nghip khụng th khụng thc hin vic tớnh hiu qu kinh t ca cỏc hot ng sn xut kinh doanh ú. Vy thỡ hiu qu kinh t ca cỏc hot ng sn xut kinh doanh (hiu qu sn xut kinh doanh) l gỡ ? hiu c phm trự hiu qu kinh t ca hot ng sn xut kinh doanh thỡ trc tiờn chỳng ta tỡm hiu xem hiu qu kinh t núi chung l gỡ. T trc n nay cú rt nhiu tỏc gi a ra cỏc quan im khỏc nhau v hiu qu kinh t. Nguyễn Ngọc Nam QTKDTM K38 4 2. Phân loại hiệu quả kinh doanh Tùy theo phạm vi, kết quả đạt được và chi phí bỏ ra mà có các phạm trù hiệu quả khác nhau như : hiệu quả kinh tế xã hội, hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất trong quá trình kinh doanh. Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, hiệu quả trực tiếp của các doanh nghiệp là hiệu quả kinh tế, còn hiệu quả của ngành hoặc hiệu quả của nền kinh tế quốc dân là hiệu quả kinh tế xã hội. Từ đó ta có thể phân ra 2 loại : hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp và hiệu quả kinh tế - xã hội. 2.1. Hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp Khi nói tới doanh nghiệp người ta thường quan tâm nhất, đó là hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp vì các doanh nghiệp khi Xây dựng Minh Cườngnh hoạt động kinh doanh đều với động cơ kinh tế để kiếm lợi nhuận. 2.1.1. Hiệu quả kinh tế tổng hợp Hiệu quả kinh tế tổng hợp là phạm trù kinh tế biểu hiện tập của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác các nguồn lực đó trong quá trình tái sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Hiệu quả kinh tế tổng hợp là thước đo hết sức quan trọng của sự tăng trưởng kinh tế và là chỗ dựa cho việc đánh giá việc thực hiện mục tiêu kinh tế của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. 2.1.2. Hiệu quả kinh tế của từng yếu tố Hiệu quả kinh tế từng là yếu tố, là sự thể hiện trình độ và khả năng sử dụng các yếu tố đó trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó là thước đo quan trọng của sự tăng trưởng từng yếu tố và cùng với hiệu quả kinh tế tổng hợp làm cơ sở để đánh giá việc thực hiện mục tiêu kinh tế của doanh nghiệp. 2.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội Hiệu quả kinh tế - xã hội là hiệu quảdoanh nghiệp đem lại cho xã hội và nền kinh tế quốc dân. Nó thể hiện qua việc tăng thu ngân sách cho Nhà nước, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao mức sống của người lao động và tái phân phối lợi tức xã hội. NguyÔn Ngäc Nam – QTKDTM K38 5 Túm li trong qun lý, quỏ trỡnh kinh doanh, phm trự hiu qu kinh t c biu hin cỏc loi khỏc nhau. Vic phõn loi hiu qu kinh t l c s xỏc nh cỏc ch tiờu hiu qu kinh t, phõn tớch hiu qu kinh t v xỏc nh nhng bin phỏp nõng cao hiu qu kinh t. II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cỏc ch tiờu hiu qu tng hp cho phộp ta ỏnh giỏ c hiu qu hot ng sn xut kinh doanh chung ca ton doanh nghip. Nú l mc tiờu cui cựng m doanh nghip t ra. 1. Ch tiờu li nhun Li nhun va l ch tiờu phn ỏnh kt qu ng thi va l ch tiờu phn ỏnh tớnh hiu qu ca cỏc hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. i vi cỏc ch doanh nghip thỡ hay quan tõm cỏi gỡ ngi ta thu c sau quỏ trỡnh sn xut kinh doanh v thu c bao nhiờu, do ú m ch tiờu li nhun c cỏc ch doanh nghip c bit quan tõm v t nú vo mc tiờu quan trng nht ca doanh nghip. Cũn i vi cỏc nh qun tr thỡ li nhun va l mc tiờu cn t c va c s tớnh cỏc ch tiờu hiu qu ca doanh nghip. = TR - TC : Li nhun thu c (trc thu li tc ) t hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. TR : Doanh thu bỏn hng TC : Chi phớ b ra t c doanh thu ú. 2. Cỏc ch tiờu v doanh li Cỏc ch tiờu v doanh li nú cho ta bit hiu qu sn xut kinh doanh ca ton doanh nghip, nú l cỏc ch tiờu c cỏc nh qun tr, cỏc nh u t, cỏc nh tớn dng c bit quan tõm chỳ ý ti, nú l mc tiờu theo ui ca cỏc nh qun tr. Nguyễn Ngọc Nam QTKDTM K38 6 * Doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh D VKD : Doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh Π : Lợi nhuận trước hay sau thuế lợi tức ( nếu là trước thuế lợi tức có thể tính thêm lãi trả vốn vay) thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc từ tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. V KD : Vốn kinh doanh của doanh nghiệp (vốn chủ sở hữu cộng vốn vay) Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn kinh doanh, doanh nghiệp tạo ra được mấy đồng lợi nhuận trước hoặc sau thuế lợi tức D VKD càng cao càng tốt. * Doanh lợi vốn chủ sở hữu (vốn tự có) D VCSH : Doanh lợi vốn chủ sở hữu Π R : Lợi nhuận (trước hoặc sau thuế) C CSH : Vốn chủ sở hữu ( vốn tự có của doanh nghiệp) Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tạo ra được mấy đồng lợi nhuận trước hoặc sau thuế. * Doanh lợi doanh thu bán hàng D TR : Doanh lợi doanh thu bán hàng Π sản xuất : Lợi nhuận trước hoặc sau thuế lợi tác thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp TR : Tổng doanh thu bán hàng NguyÔn Ngäc Nam – QTKDTM K38 7 KD VKD V D π = D VCSH = C CSH Π R = Chỉ tiêu này cho biết trong một đồng doanh thu có bao nhiêu đồng lợi nhuận trước hoặc sau thuế lợi tức. 3. Chỉ tiêu khác H : Hiệu quả kinh tế của sản xuất Q : Sản lượng sản xuất tính theo giá trị C : Chi phí tài chính (chi phí xác định trong kế toán tài chính) C TT : Chi phí kinh doanh thực tế C PĐ : Chi phí kinh doanh phải đạt (chi phí kinh doanh là chi phí được xác định trong quản trị chi phí kinh doanh, nó khác với chi phí tài chính). Hai chỉ tiêu này còn được dùng để đánh giá tính hiệu quả ở từng bộ phận trong doanh nghiệp. III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty xây dựng. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty xây dựng là mối quan hệ so sánh giữa kết quả đạt được trong quá trình sản xuất kinh doanh với chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó. Nó phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực đầu vào để đạt được các mục tiêu của công ty xây dựng. Các đại lượng kết quả đạt được và chi phí bỏ ra cũng như trình độ lợi dụng các nguồn lực nó chịu tác động trực tiếp của rất nhiều các nhân tố khác nhau với các mức độ khác nhau, do đó nó ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty xây dựng. Đối với các công ty xây dựng ta có thể chia nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty như sau : 1. Các nhân tố khách quan: 1.1. Nhân tố môi trường quốc tế và khu vực Các xu hướng chính trị trên thế giới, các chính sách bảo hộ và mở cửa của các nước trên thế giới, tình hình chiến tranh, sự mất ổn định chính trị, tình NguyÔn Ngäc Nam – QTKDTM K38 8 hỡnh phỏt trin kinh t ca cỏc nc trờn th gii . nh hng trc tip ti cỏc hot ng m rng th trng tiờu th sn phm cng nh vic la chn v s dng cỏc yu t u vo ca cụng ty xõy dng. Do vy m nú tỏc ng trc tip ti hiu qu sn xut kinh doanh ca cỏc cụng ty. Mụi trng kinh t n nh cng nh chớnh tr trong khu vc n nh l c s cỏc cụng ty xõy dng trong khu vc nht l i vi Cụng ty Xõy dng Minh Cng cỏc hot ng sn xut kinh doanh thun li gúp phn nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh. Vớ d nh tỡnh hỡnh mt n nh ca cỏc nc ụng Nam ỏ trong my nm va qua ó lm cho hiu qu sn xut ca nn kinh t cỏc nc trong khu vc v trờn th gii núi chung hiu qu sn xut kinh doanh ca cỏc cụng ty xõy dng trong khu vc núi riờng b gim rt nhiu. Xu hng t do hoỏ mu dch ca cỏc nc ASEAN v ca th gii ó nh hng ti hiu qu sn xut kinh doanh ca cỏc nc trong khu vc. 1.2. Nhõn t mụi trng nn kinh t quc dõn: * Mụi trng chớnh tr, lut phỏp Mụi trng chớnh tr n nh luụn luụn l tin cho vic phỏt trin v m rng cỏc hot ng u t ca cỏc cụng ty xõy dng, cỏc t chc cỏ nhõn trong v ngoi nc. Cỏc hot ng u t nú li tỏc ng tr li rt ln ti cỏc hiu qu sn xut kinh doanh ca cỏc cụng ty xõy dng. i vi cụng ty Xõy dng Minh Cng iu ny tht s l quan trng bi nú tỏc ng trc tip n lnh vc hot ng cng nh s tn ti v phỏt trin ca cụng ty. Mụi trng phỏp lý bao gm lut, cỏc vn bn di lut, cỏc quy trỡnh quy phm k thut sn xut to ra mt hnh lang cho cỏc cụng ty xõy dng hot ng, cỏc hot ng ca cụng ty xõy dng nh sn xut kinh doanh cỏi gỡ, sn xut bng cỏch no, bỏn cho ai õu, ngun u vo ly õu u phi da vo cỏc quy nh ca phỏp lut. Cỏc cụng ty xõy dng phi chp hnh cỏc quy nh ca phỏp lut, phi thc hin cỏc ngha v ca mỡnh vi nh nc, vi xó hi v vi ngi lao ng nh th no l do lut phỏp quy Nguyễn Ngọc Nam QTKDTM K38 9 nh (ngha v np thu, trỏch nhim m bo v sinh mụi trng, m bo i sng cho cỏn b cụng nhõn viờn trong cụng ty . ). iu ny ó c ỏp dng mt cỏch trit i vi Cụng ty xõy dng Minh Cng bi hng nm Cụng ty u hon thnh tt vic úng thu cho nh nc õy khụng phi l trỏch nhim m cũn l ngha v quan trng i vi mi doanh nghip. L mt cụng ty chuyờn v xõy dng nờn vic m bo v sinh mụi trng l iu ht sc quan trng, trong nhng nm qua Cụng ty ó thc hin tt vn ny, tuy nhiờn vỡ phm vi xõy dng ca cụng ty rt rng nờn cng khú trỏnh khi nhng sai phm trong vn m bo v sinh mụi trng. Cú th núi lut phỏp l nhõn t kỡm hóm hoc khuyn khớch s tn ti v phỏt trin ca cỏc cụng ty xõy dng, do ú nh hng trc tip ti cỏc kt qu cng nh hiu qu ca cỏc hot ng sn xut kinh doanh ca cỏc cụng ty. * Mụi trng vn hoỏ xó hi Tỡnh trng tht nghip, trỡnh giỏo dc, phong cỏch, li sng, phong tc, tp quỏn, tõm lý xó hi . u tỏc ng mt cỏch trc tip hoc giỏn tip ti hiu qu sn xut kinh doanh ca mi cụng ty, cú th theo hai chiu hng tớch cc hoc tiờu cc. Nu khụng cú tỡnh trng tht nghip, ngi lao ng cú nhiu c hi la chn vic lm thỡ chc chn chi phớ s dng lao ng ca doanh nghip s cao do ú lm gim hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip v ngc li nu tỡnh trng tht nghip l cao thỡ chi phớ s dng lao ng ca doanh nghip s gim lm tng hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip, nhng tỡnh trng tht nghip cao s lm cho cu tiờu dựng gim v cú th dn n tỡnh trng an ninh chớnh tr mt n nh, do vy li lm gim hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Trỡnh vn hoỏ nh hng ti kh nng o to cng nh cht lng chuyờn mụn v kh nng tip thu cỏc kin thc cn thit ca i ng lao ng, phong cỏch, li sng, phong tc, tp quỏn, tõm lý xó hi . nú nh hng ti cu v sn phm ca Nguyễn Ngọc Nam QTKDTM K38 10 [...]... xut kinh doanh ca cụng ty xõy dng Bờn cnh nhõn lc thỡ tin lng v thu nhp ca ngi lao ng cng nh hng trc tip ti hiu qu sn xut kinh doanh ca cụng ty xõy dng vỡ tin lng l mt b phn cu thnh lờn chi phớ sn xut kinh doanh ca cụng ty ng thi nú cũn tỏc ng túi tõm lý ngi lao ng trong cụng ty xõy dng Nu tin lng cao thỡ chi phớ sn xut kinh doanh s tng do ú lm Nguyễn Ngọc Nam QTKDTM K38 15 gim hiu qu sn xut kinh doanh, ... hn mun vy cụng tỏc t chc nhõn lc hp lý l iu kin cụng ty xõy dng Xõy dng Minh Cng sn xut kinh doanh cú hiu qu Cụng tỏc t chc b trớ s dng ngun nhõn lc ph thuc vo nhim v sn xut kinh doanh ca cụng ty xõy dng, ph thuc vo chin lc kinh doanh, k hoch kinh doanh, phng ỏn kinh doanh ra Tuy nhiờn cụng tỏc t chc nhõn lc ca bt k mt cụng ty xõy dng no cng cn tuõn th cỏc nguyờn tc chung v s dng ỳng ngi ỳng vic,... trong cụng ty xõy dng, s dng ngi ỳng vic sao cho phỏt huy tt nht nng lc s trng ca ngi lao ng l mt yờu cu khụng th thiu trong cụng tỏc t chc nhõn lc ca cụng ty xõy dng nhm a cỏc hot ng kinh doanh ca cụng ty cú hiu qu cao Nh vy nu ta coi cht lng lao ng (con ngi phự hp trong kinh doanh) l iu kin cn Cụng ty Xõy dng Minh Cng sn xut kinh doanh tt hn mun vy cụng tỏc t chc nhõn lc hp lý l iu kin cụng ty xõy... cụng ty xõy dng nờn lm tng hiu qu sn xut kinh doanh Cũn nu m mc lng thp thỡ ngc li Cho nờn cụng ty xõy dng cn chỳ ý ti cỏc chớnh sỏch tin lng, chớnh sỏch phõn phi thu nhp, cỏc bin phỏp khuyn khớch sao cho hp lý, hi ho gia li ớch ca ngi lao ng v li ớch ca cụng ty Chng II Phõn tớch v ỏnh giỏ hiu qu sn xut kinh doanh ca cụng ty TNHH Xõy dng Minh Cng I Quá trình hình thành và phát triển của công ty - Tờn... v giỏ c sn phm sn xut ca cụng ty, nh hng ti s cnh tranh ca cụng ty vỡ vy nh hng ti hiu qu ca cụng ty 2 Cỏc nhõn t ch quan ( nhõn t bờn trong doanh nghip) 2.1 B mỏy qun tr cụng ty xõy dng T chc b mỏy qun tr cụng ty xõy dng phự hp vi nhu cu nhim v ra s to lp nng lc v cht lng hot ng mi , thỳc y kinh doanh phỏt trin , tit kim chi phớ v nõng cao hiu qu kinh doanh ca cụng ty xõy dng Mi b phn ca ca h thụng... Nguyễn Ngọc Nam QTKDTM K38 19 S b mỏy qun lý ca cụng ty Giỏm c PXSX1 P K toỏn, ti chớnh P K hoch, vt t i thi cụng P Giỏm c P K thut P.t chc, hnh chớnh T to phụi PXSX2 T s ch T thnh phm 3 Năng lực kinh doanh của Công ty TNHH Xây Dng Minh Cng Theo quyt nh ca UBND H ni Cụng ty TNHH Minh Cng c thnh lp vo ngy 31 thỏng 11 nm 1999 Vn iu l ban u ca cụng ty l 11 t vi s cỏn b cụng nhõn viờn tng cng cú 70 ngi,trong... thc trng hiu qu sn xut kinh doanh ca cụng ty Xõy dng Minh Cng 1 Phõn tớch hot ng Marketing - Cụng ty TNHH Xõy dng Minh Cng l mt Cụng ty t nhõn, do mi i vo hot ng c gn 10 nm nờn s bit n v sn phm ca Cụng ty vi th trng trong nc v nc ngoi cha cao Phn ln hng hoỏ sn xut ra u tiờu th trong nc, mt s xut khu ra nc ngoi 1.1 Th trng tiờu thu hng hoỏ ca Cụng ty - Do l Cụng ty t nhõn lờn Cụng ty cú s linh hot trong... Cụng ty ng thi, tỡnh hỡnh ti chớnh tt hay xu cú tỏc ng thỳc y hay kỡm hóm hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty Thụng qua cỏc bỏo cỏo ti chớnh do phũng k toỏn lp s cung cp cho nhng ngi cú liờn quan bit tỡnh hỡnh ti chớnh ca Cụng ty cú kh quan hay khụng T ú a ra cỏc i phỏp phự hp cho quỏ trỡnh kinh doanh ca Cụng ty Thụng qua cỏc s liu ca Bng cõn i k toỏn v Bng kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty mt... mụi trng, u cú tỏc ng nht nh n chi phớ kinh doanh, nng sut v cht lng sn phm Mt mụi trng trong sch thoỏng mỏt s trc tip lm gim chi phớ kinh doanh, nõng cao nng sut v cht Nguyễn Ngọc Nam QTKDTM K38 11 lng sn phm to iu kin cho cụng ty xõy dng nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh C s h tng ca nn kinh t nú quyt nh s phỏt trin ca nn kinh t cng nh s phỏt trin ca cỏc cụng ty xõy dng H thng ng xỏ, giao thụng, h...cỏc doanh nghip Nờn nú nh hng trc tip ti hiu qu sn xut kinh doanh ca cỏc cụng ty xõy dng * Mụi trng kinh t Cỏc chớnh sỏch kinh t ca nh nc, tc tng trng nn kinh t quc dõn, tc lm phỏt, thu nhp bỡnh quõn trờn u ngi l cỏc yu t tỏc ng trc tip ti cung cu ca tng cụng ty xõy dng Nu tc tng trng nn kinh t quc dõn cao, cỏc chớnh sỏch ca Chớnh ph khuyn khớch cỏc cụng ty xõy dng u t m rng sn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Xây dựng Minh Cường, Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Xây dựng Minh Cường, Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Xây dựng Minh Cường, Tính cấp thiết của đề tài: Mục đích nghiên cứu: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:, Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh Phân loại hiệu quả kinh doanh, Chỉ tiêu lợi nhuận Các chỉ tiêu về doanh lợi, Ch tiờu khỏc Chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH XD Minh Cờng., Năng lực kinh doanh của Công ty TNHH Xây Dng Minh Cng, Sản phẩm Đặc tính về sản phẩm và cơng tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm, Công nghệ sản xuất của Công ty Công nghệ sản xuất của Công ty, Phân tích hoạt động Marketing, Phân tích tình hình lao động tiền lương, Chi phí và giá thành sản phẩm 1. Đối tượng tập hợp trong chi phí, III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Những kết quả đạt được Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường., Khai thác một cách tối đa các nhân tố nội lực của Công ty., Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo lao động

Từ khóa liên quan