Tình hình phát triển của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và kế hoạch phát triển sản phẩm TDTD tại chi nhánh Đống Đa.

59 662 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 08:17

Tình hình phát triển của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và kế hoạch phát triển sản phẩm TDTD tại chi nhánh Đống Đa. Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hà M U 1. Lý do chn ti: Sau 60 nm hot ng, ngnh Ngõn hng Vit Nam ó tri qua mt thi k y sụi ng v ý ngha. Cỏc ch trng, chớnh sỏch i mi hot ng Ngõn hng ó gúp phn quan trng trong quỏ trỡnh thỳc y tng trng kinh t, kim ch lm phỏt v chuyn dch c cu theo hng cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ t nc v hi nhp vo nn kinh t ton cu. Tuy nhiờn, trong nhng nm gn õy, hot ng Ngõn hng nc ta ang gp nhiu khú khn c bit l trong hot ng tớn dng ca cỏc Ngõn hng Thng Mi (NHTM).Tớn dng c coi l mt trn hng u, l khõu then cht trong hot ng kinh doanh ca NHTM bờn cnh ú l cỏc hot ng hng ti vic phỏt trin th trng sn phm tớn dng ang l mi quan tõm khụng ch l ca cỏc cp lónh o, qun lý v iu hnh ca h thng Ngõn hng m cũn l mi quan tõm ca c xó hi. Bi vy, lm th no sm phm tớn dng ca cỏc NHTM tip cn c ti rng khp cỏc hot ng ca cỏc tp th, cỏ nhõn trong nn kinh t ang l vn bc xỳc v cú ý ngha rt quan trng. Trong nhng nm gn õy, NHTM Vit Nam ó cú nhng bin phỏp tớch cc nhm m rng quy mụ tớn dng, a dng hoỏ sn phm dch v, tng lói sut huy ng, gim lói sut cho vay, ng dng cụng ngh cao.nhng vn quan trng ca cỏc NHTM hin nay l cn phi cú cỏc gii phỏp hu hiu gn vi k hoch phỏt trin th trng, hng vo vic nõng cao cht lng tớn dng, em li hiu qu cao nht thỡ ngnh Ngõn hng núi chung v h thng NHTM núi riờng mi cú th ngy cng phỏt trin v ng vng trờn con ng hi nhp kinh t ton cu. Ngõn hng Si Gũn Thng Tớn chi nhỏnh ng a, H Ni cng khụng nm ngoi nhng vn ny. Tuy mi c thnh lp nhng Si Gũn Thng Tớn chi nhỏnh ng a, H Ni ó t c nhng thnh tu ỏng k trong cụng tỏc tớn dng song bờn cnh ú cng cú khụng ớt nhng khú khn ang gp phớa trc. Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 1 Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hà Nhn thc rừ tm quan trng ca hot ng phỏt trin th trng cụng tỏc huy ng vn trong hot ng ca Ngõn hng. Vi nhng kin thc ó hc v qua thc t ti ngõn hng Si Gũn Thng Tớn chi nhỏnh ng a, em xin mnh dn chn ti: K hoch phỏt trin th trng sn phm tớn dng tiờu dựng ca ngõn hng Si Gũn Thng Tớn chi nhỏnh ng a, H Ni. Do thi gian nghiờn cu cng nh kin thc thc t khụng nhiu, bi chuyờn ca em cũn nhiu im cha cp n v cũn cú nhng thiu sút nht nh. Rt mong nhn c s gúp ý ca cỏc thy cụ giỏo trong khoa bi chuyờn ca c hon thin hn. 2. Mc ớch nghiờn cu: Phõn tớch vic trin khai Chng trỡnh h tr cỏc huyn nghốo ca tnh Lo Cai, ỏnh giỏ nhng mt thnh cụng v hn ch ca chng trỡnh, tỡm hiu nguyờn nhõn ca chỳng qua ú xut cỏc gii phỏp, kin ngh nhm nõng cao hiu qu s dng vn u t h tr gim nghốo Ngh quyt 30a/2008/NQ-CP ti tnh Lo Cai. 3. i tng: Tỡm hiu v k hoch phỏt trin th trng sn phm tớn dng tiờu dựng ca ngõn hng thng mi, t ú nờu lờn hng hon thin cho ti. 4. Gii hn, phm vi nghiờn cu: Tỡnh hỡnh kinh doanh s lng, s lt v doanh thu t cỏc sn phm ca ngõn hng thng mi song do thi gian nghiờn cu cú hn v trong khuụn kh ca mt chuyờn tt nghip em ch tin hnh tp trung nghiờn cu hng phỏt trin th trng sn phm tớn dng tiờu dựng do ngõn hng SacomBank chi nhỏnh ng a trờn a bn H Ni. 5. Cõu hoi nghiờn cu: K hoch phỏt trin th trng sn phm TDTD ca ngõn hng nh th no? K hoch ú cú phự hp vi tỡnh hỡnh chung ca nn kinh t trong hin ti v thi gian ti hy khụng? Cú mang li hiu qu trong kinh doanh ca ngõn hng hay khụng? Tỡm ra nguyờn nhõn? Hng gii phỏp hon thin k hoch phỏt trin th trng sn phm TDTD? Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 2 Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hà 6. Phng phỏp nghiờn cu: 6.1. Nhúm cỏc phng phỏp nghiờn cu lý lun: Phõn tớch, tng hp nhm h thng húa cỏc khỏi nim v cỏc vn lý lun liờn quan n chuyờn . 6.2. Nhúm cỏc phng phỏp nghiờn cu thc tin: iu tra kho sỏt, ly ý kin ca cỏc chuyờn gia, trao i, quan sỏt, phng vn sõu, tng kt kinh nghim. 7. B cc ca chuyờn : M u Chng 1: Nhng vn c bn v tớn dng tiu dựng v cụng tỏc kt hoch phỏt trin th trng sn phm. Chng 2: Tỡnh hỡnh phỏt trin ca ngõn hng Si Gũn Thng Tớn v k hoch phỏt trin sn phm TDTD ti chi nhỏnh ng a. Chng 3: Hng hon thin k hoch phỏt trin th trng sn phm tớn dng tiờu dựng. Kt lun Danh mc ti liu tham kho Ph lc Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 3 Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hà CHNG 1: NHNG VN C BN V TN DNG TIấU DNG V CễNG TC K HOCH PHT TRIN TH TRNG SN PHM 1.1. Tớn dng tiờu dựng v ý ngha ca vic phỏt trin th trng sn phm TDTD. 1.1.1. Khỏi nim v c im ca TDTD Tớn dng lm mt giao dch v ti sn gia bờn cho vay (ngõn hng v cỏc nh ch ti chớnh khỏc) v bờn i vay (cỏ nhõn, doanh nghip v cỏc ch th khỏc) , trong ú bờn cho vay chuyn giao ti sn cho bờn i vay s dng trong mt thi hn nht nh theo tho thun, bờn i vay cú trỏch nhim hon tr vụ iu kin vn gc v lói cho bờn cho vay khi n hn thanh toỏn. Trong hot ng kinh doanh ca ngõn hng, nghip v tớn dng l nghip v sinh li ch yu. Trờn c s mc ớch cho vay, tớn dng c phõn thnh nhiu loi, trong ú phi k n hỡnh thc tớn dng tiờu dựng, mt trong nhng nghip v c d oỏn l s úng vai trũ ch o ti cỏc NHTM trong tng lai. Tớn dng tiờu dựng l cỏc khon cho vay nhm ti tr cho nhu cu chi tiờu ca ngi tiờu dựng, bao gm cú cỏ nhõn v h gia ỡnh. õy l mt ngun ti chớnh quan trng giỳp ngi tiờu dựng trang tri cỏc nhu cu v nh , dựng gia ỡnh Bờn cnh ú, nhng chi tiờu cho nhu cu giỏo dc, y t v du lch cng cú th c ti tr bi cỏc khon tớn dng tiờu dựng. Nhỡn chung, tớn dng tiờu dựng cú c im sau: - Quy mụ ca tng hp ng vay thng nh, dn n chi phớ t chc cho vay cao, vỡ vy lói sut ca tớn dng tiờu dựng thng cao hn so vi lói sut ca cỏc loi cho vay trong lnh vc thng mi v cụng nghip. - Nhu cu vay tiờu dựng ca khỏch hng thng ph thuc vo chu k kinh t. iu ny c th hin rt rừ qua cỏc giai on ca nn kinh t . Khi nn kinh t tng trng cao, thu nhp ca ngi dõn cng tng lờn , do ú h cú nhu cu mua sm nhiu hn. Tuy nhiờn, khi nn kinh t cú nguy c lm phỏt, thỡ nhu cu tiờu dựng gim dn, mt phn do giỏ c cỏc mt hng tng cao, phn na l do k vng ca ngi dõn cng gim i. - Nhu cu vay tiờu dựng ca khỏch hng hu nh ớt co dón vi lói sut. Thụng thng , ngi i vay quan tõm ti s tin phi thanh toỏn hn l mc lói sut m h phi gỏnh chu. - Mc thu nhp v trỡnh hc vn l hai bin s cú quan h rt mt thit ti nhu cu vay tiờu dựng ca khỏch hng. C th l, khi thu nhp ca khỏch hng tng Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 4 Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hà lờn, h cú nhu cu tiờu dựng nhiu hn, mt phn do mong mun c ci thin i sng ca mỡnh. Trong khi ú, vi mc thu nhp thp, nhu cu tiờu dựng thng b hn ch. Tng t nh vy, trỡnh hc vn cng cú nh hng ti nhu cu vay tiờu dựng ca khỏch hng. Th hin, vi trỡnh hc vn cao, khỏch hng thng cú nhu cu s dng nhng hng hoỏ hin i v t tin hn, do ú m nhu cu tiờu dựng cng cao hn. - Cht lng cỏc thụng tin ti chớnh ca khỏch hng vay thng khụng cao. Vi nhng khon cho vay tiờu dựng, khỏch hng thng l cỏc cỏ nhõn, h gia ỡnh. Do ú, cỏc thụng tin ti chớnh ca khỏch hng ch yu l vic xem xột v ỏnh giỏ ngun tr n, c th l thu nhp ca khỏch hng, ngoi ra cũn cú cỏc ti sn thuc s hu ca khỏch hng. Mc thu nhp v s n nh ca thu nhp l nhng thụng tin quan trng trong quỏ trỡnh ỏnh giỏ kh nng tr n ca khỏch hng. Tuy vy, khú cú th ỏnh giỏ chớnh xỏc ngun thu nhp ca khỏch hng bi bờn cnh ngun thu nhp n nh, khỏch hng cũn cú mt khon thu nhp khụng thng xuyờn. Ngoi vic xem xột cỏc khon thu nhp, ngõn hng cng quan tõm ti s d cỏc ti khon tin gi ca khỏch hng- mt tiờu thc giỏn tip v tng thu nhp v s n nh thu nhp ca khỏch hng. Tuy nhiờn, nc ta, vic s dng ti khon cỏ nhõn hon ton cha c ph bin trong dõn c nờn vic qun lý thụng tin khỏch hng di hỡnh thc ny hin cha c thc hin. - Ngun tr n ch yu ca ngi i vay cú th bin ng ln, ph thuc vo quỏ trỡnh lm vic, k nng v kinh nghim i vi cụng vic ca nhng ngi ny. Thụng thng, vi nhng ngi cú quỏ trỡnh lm vic cng lõu thỡ jmc thu nhp cng tng lờn tng ng vi thi gian cụng tỏc, c bit l vi nhng ngi cú k nng v kinh nghim lm vic cao s c tr mc lng xng ỏng vi kh nng ca h. Do ú, tt c cỏc yu t trờn quyt nh s n nh v mc thu nhp ca khỏch hng. - T cỏch ca khỏch hng l yu t khú xỏc nh song li rt quan trng, quyt nh s hon tr ca khon vay. Mt khon vay ch cú th c chp nhn khi khỏch hng c ỏnh giỏ l cú t cỏch tt, mc ớch vay ỳng n v phự hp vi chớnh sỏch cho vay ca ngõn hng. Tuy vy, t cỏch ca khỏch hng vay l yu t nh tớnh , khú cú th c ỏnh giỏ mt cỏch chớnh xỏc, m ch cú th c xỏc minh v d oỏn trờn c s cỏc thụng tin thu thp c v khỏch hng. iu ny li ph thuc vo k nng v kinh nghim ca nhõn viờn phõn tớch tớn dng. 1.1.2. Cỏc loi hỡnh tớn dng tiờu dựng. Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 5 Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hà Trong phn ny, vic phõn loi tớn dng tiờu dựng c da trờn nhiu tiờu thc khỏc nhau nhm giỳp a ra mt cỏi nhỡn ton din v tớn dng tiờu dựng nhng giỏc khỏc nhau. 1.1.2.1. Cn c vo mc ớch cho vay Tớn dng tiờu dựng c trỳ Tớn dng tiờu dựng c trỳ l cỏc khon vay nhm ti tr cho nhu cu mua sm, xõy dng hay ci to nh ca khỏch hng l cỏ nhõn hoc h gia ỡnh. õy l khon tớn dng cú giỏ tr ln, thi hn cho vay di v ti sn hỡnh thnh t vn vay thng l ti sn m bo. Tớn dng tiờu dựng phi c trỳ Tớn dng tiờu dựng phi c trỳ l cỏc khon vay nhm ti tr cho vic trang tri cỏc chi phớ mua sm xe c, dựng gia ỡnh, chi phớ hc hnh, gii trớ v du lch . õy l cỏc khon tớn dng mang tớnh cht nh l vi thi hn ngn. 1.1.2.2. Cn c vo phng thc hon tr 1.1.2.2.1. Tớn dng tiờu dựng tr gúp. õy l hỡnh thc tớn dng tiờu dựng trong ú ngi i vay tr n (gm s tin gc v lói) cho ngõn hng nhiu ln, theo nhng k hn nht nh trong thi hn cho vay. Phng thc ny c ỏp dng cho nhng khon vay cú giỏ tr ln hoc thu nhp nh k ca ngi i vay khụng kh nng tr ht mt ln s n vay. i vi loi hỡnh ny, cỏc ngõn hng thng chỳ ý ti mt s vn sau: a. Loi ti sn c ti tr Thin chớ tr n ca ngi i vay s tt hn nu ti sn hỡnh thnh t vn vay ỏp ng c nhu cu thit yu i vi h lõu di trong tng lai. Khi la chn ti sn ti tr, ngõn hng thng chỳ ý n iu ny, vỡ vy ngõn hng thng ch mun ti tr cho nhu cu mua sm nhng ti sn cú thi hn s dng lõu bn hay cú gớa tr ln. Vỡ vi nhng loi ti sn nh vy, ngi tiờu dựng s c hng nhng tin ớch t chỳng trong mt khong thi gian di. b. S tin tr trc. Thụng thng, ngõn hng yờu cu ngi i vay phi thanh toỏn trc mt phn giỏ tr cn mua sm, s tin ny c gi l s tin tr trc, phn cũn li ngõn hng s cho vay. S tin tr trc cn phi ln mt mt lm cho ngi i vay ngh rng h chớnh l ch s hu ca ti sn, mt khỏc cú tỏc dng hn ch ri ro cho ngõn hng. Mt khi khụng cm nhn c mỡnh l ch s hu ca ti sn hỡnh thnh t tin vay thỡ ngi i vay cú th s cú thỏi min cng trong vic tr n. Ngoi ra, Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 6 Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hà khi khỏch hng khụng tr n, trong nhiu trng hp, ngõn hng nh phi tip nhn v phỏt mói ti sn thu hi n. Hu ht cỏc ti sn ó qua s dng u b gim giỏ tr, tc l gớa tr th trng nh hn giỏ tr hch toỏn ca ti sn, cho nờn s tin tr trc cú mt vai trũ quan trng giỳp ngõn hng hn ch ri ro. S tin tr trc thng ph thuc vo cỏc yu t sau: - Loi ti sn: i vi cỏc ti sn cú mc gim giỏ nhanh thỡ s tin tr trc nhiu, ngc li vi ti sn cú mc gim giỏ chm thỡ s tin tr trc ớt. - Th trng tiờu th ti sn sau khi s dng: Ti sn sau khi ó s dng nu vn cú th tip tc c mua, bỏn d dng thỡ s tin tr trc cú xu hng thp, ngc li nu ti sn ó qua s dng m khú tỡm c th trng tiờu th thỡ s tin tr trc cú xu hng cao hn. - Mụi trng kinh t. - Nng lc ti chớnh ca ngi i vay. b. Chi phớ ca khon tớn dng õy l chi phớ m ngi i vay phi tr ngõn hng cho vic s dng vn. Chi phớ ny bao gm lói vay v cỏc chi phớ khỏc cú liờn quan. Chi phớ ca khon tớn dng ny phi trang tri c chi phớ huy ng vn, chi phớ hot ng, ri ro, ng thi mang li mt phn li nhun tho ỏng cho ngõn hng. c. iu khon thanh toỏn Khi xỏc nh cỏc iu khon liờn quan n vic thanh toỏn n ca khỏch hng, ngõn hng thng chỳ ý ti mt s vn sau: - S tin thanh toỏn mi nh k phi phự hp vi kh nng v thu nhp, trong mi quan h hi ho vi cỏc nhu cu chi tiờu khỏc ca khỏch hng. - Giỏ tr ca ti sn ti tr khụng c thp hn s tin ti tr cha thu hi. - Kỡ hn tr n phi thun li cho vic tr n ca khỏch hng. K hn tr n thng theo thỏng. Bi l, thụng thng, ngun tr n chớnh ca ngi i vay lng c nhn hng thỏng. - Thi hn cho vay khụng nờn quỏ di. Thi hn cho vay thng b gii hn bi thi hn hot ng ca ti sn c ti tr. Thi hn cho vay quỏ di d lm giỏ tr ti sn gim mnh. Hn na, khi thi hn cho vay quỏ di thỡ thin chớ tr n ca ngi i vay cng nh vic thu hi n thng gp nhiu rc ri. S tin thanh toỏn cho mi nh k cú th c tớnh bng mt trong s cỏc phng phỏp sau õy: Phng phỏp gp: õy l phng phỏp thng c ỏp dng trong tớn dng Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 7 Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hà tiờu dựng tr gúp, do tớnh cht n gin v d hiu ca nú. Theo phng phỏp ny, trc ht lói c tớnh bng cỏch ly vn gc nhõn vi lói sut v thi hn vay, sau ú cng gp vo vn gc ri chia cho s k hn phi thanh toỏn tỡm s tin phi thanh toỏn mi k hn tr n. Phng phỏp lói n : Theo phng phỏp ny, vn gc ngi i vay phi tr tng k c tớnh u nhau, bng cỏch ly vn gc ban õu chia cho s k hn thanh toỏn. Cũn lói phi tr mi nh k c tớnh trờn s tin khỏch hng thc s cũn thiu ngõn hng. Phng phỏp hin giỏ: Theo phng phỏp ny, s tin gc v lói m ngi i vay phi tr c tớnh theo phng phỏp hon tr theo niờn kim.Ta cú cụng thc: a= 1)1( )1( + + n n i iiV trong ú a: s tin gc v lói phi tr theo tng k nht nh. V: s vn gc ban u i: lói sut cho vay n: s k hn tr n d. Vn phõn b lói cho vay theo thi gian . Khi s dng phng phỏp gp tớnh lói, cỏc ngõn hng thng tin hnh phõn b li phn lói cho vay ó c tớnh. Vic phõn b cú th c thc hin theo nh k gn lin vi cỏc k thanh toỏn hoc cng cú th c thc hin theo quý hay theo nm ti chớnh. Tuy nhiờn, vic phõn b lói vay theo nm ti chớnh thng c cỏc ngõn hng ỏp dng nhiu hn. e. Vn tr n trc hn Thụng thng, ngi i vay c quyn thanh toỏn tin vay trc hn m khụng b pht. Nu tin tr gúp c tớnh theo phng phỏp lói n v phng phỏp hin giỏ thỡ vn rt n gin, ngi i vay phi thanh toỏn ton b vn gc cũn thiu v lói ca k hn hin ti cho ngõn hng. Tuy nhiờn, nu tin tr gúp c tớnh bng phng phỏp gp thỡ vn cú phn phc tp hn. Vỡ theo phng phỏp gp, lói c tớnh da trờn c s gi nh rng tin vay s c khỏch hng s dng cho n lỳc kt thỳc hp ng, cho nờn nu khỏch hng tr n trc hn thỡ thi hn n thc t s khỏc vi thi hn n ga nh ban u v nh vy s tin lói phi tr cng cú s thay i. Trong trng hp ny ngõn hng thng ỏp dng cỏc phng phỏp ging nh phõn b lói vay núi trờn. 1.1.2.2.2. Tớn dng tiờu dựng phi tr gúp Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 8 Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hà Theo phng thc ny, tin vay c khỏch hng thanh toỏn cho ngõn hng ch mt ln khi n hn. Thng thỡ cỏc khon tớn dng tiờu dựng phi tr gúp ch c cp cho cỏc khon vay cú giỏ tr nh vi thi hn khụng di. 1.1.2.2.3. Tớn dng tiờu dựng tun hon õy l cỏc khon tớn dng tiờu dựng trong ú ngõn hng cho phộp khỏch hng s dng th tớn dng hoc phỏt hnh sộc c phộp thu chi da trờn ti khon vóng lai. Theo phng thc ny, trong thi hn tớn dng c tho thun trc, cn c vo chi tiờu v thu nhp kim c tng thi k, khỏch hng c ngõn hng cho phộp c thc hin vic vay v tr n nhiu k mt cỏch tun hon, theo mt hn mc tớn dng. Lói phi tr mi k cú th c tớnh da trờn mt trong ba cỏch sau: - Lói c tớnh da trờn s d n ó c iu chnh: Theo phng phỏp ny, s d n c dựng tớnh lói l s d n cui cựng ca mi k sau khi khỏch hng ó thanh toỏn n cho ngõn hng. - Lói c tớnh da trờn s d trc khi c iu chnh: Theo cỏch ny, s d n c dựng tớnh lói l s d n mi k cú trc khi khon n c thanh toỏn. - Lói c tớnh trờn c s d n bỡnh quõn. 1.1.2.3 Cn c vo ngun gc ca khon n 1.1.2.3.1. Tớn dng tiờu dựng giỏn tip Tớn dng tiờu dựng giỏn tip l hỡnh thc tớn dng trong ú ngõn hng mua cỏc khon n phỏt sinh do nhng cụng ty bỏn l ó bỏn chu hng hoỏ hay dch v cho ngi tiờu dựng. ngân hàng công ty bán lẻ ngừơi tiêu dùng (2) (4)(6) (5) (4) (1) (1): Ngõn hng v cụng ty bỏn l ký hp ng mua bỏn n. Trong hp ng, ngõn hng thng a ra cỏc iu kin v i tng khỏch hng c bỏn chu, s tin bỏn chu ti a v loi ti sn bỏn chu . (2): Cụng ty bỏn l v ngi tiờu dựng ký kt hp ng mua bỏn chu hng hoỏ. Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 9 Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hà Thụng thng, ngi tiờu dựng phi tr trc mt phn giỏ tr ti sn. (3): Cụng ty bỏn l giao ti sn cho ngi tiờu dựng (4): Cụng ty bỏn l bỏn b chng t bỏn chu hng hoỏ cho ngõn hng (5): Ngõn hng thanh toỏn tin cho cụng ty bỏn l. (6): Ngi tiờu dựng thanh toỏn tin tr gúp cho ngõn hng Tớn dng tiờu dựng giỏn tip cú mt s u im sau: - TDTD giỏn tip to iu kin ngõn hng d dng tng doanh s cho vay tiờu dựng - TDTD giỏn tip cng cho phộp ngõn hng tit kim v gim bt chi phớ hot ng cho vay. - õy cng l ngun gc ca vic m rng quan h vi khỏch hng v cỏc hot ng ngõn hng khỏc. - Nu ỏp dng phng thc cú truy ũi thỡ TDTD giỏn tip cú an ton cao Bờn cnh nhng u im nh trờn, TDTD giỏn tip cũn cú mt s nhc im : - Ngõn hng khụng tip xỳc trc tip vi khỏch hng, m ch c bit thụng qua cụng ty bỏn l. Bờn cnh ú ta nhn thy rng, cỏc cụng ty bỏn l khụng cú chuyờn mụn sõu thm nh khỏch hng mt cỏch chi tit v chớnh xỏc. - Thiu s kim soỏt ca ngõn hng khi cụng ty bỏn l thc hin vic bỏn chu hng hoỏ cho ngi tiờu dựng. - Cỏc cụng ty bỏn l thc hin phng thc ny khụng nhm cp tớn dng cho khỏch hng m ch nhm tng doanh s bỏn hng. - K thut nghip v trong TDTD giỏn tip cú tớnh phc tp cao. Do nhng nhc im k trờn nờn cú rt nhiu ngõn hng khụng mn m vi TDTD giỏn tip. Cũn nhng ngõn hng no tham gia hot ng ny thỡ u cú cỏc c ch kim soỏt tớn dng cht ch. TDTD giỏn tip thng c thc hin thụng qua cỏc phng thc sau õy: Ti tr truy ũi ton b: Theo phng thc ny, khi bỏn cho cỏc ngõn hng cỏc khon n m ngi tiờu dựng ó mua chu, cụng ty bỏn l cam kt s thanh toỏn cho ngõn hng ton b cỏc khon n nu khi n hn ngi tiờu dựng khụng thanh toỏn cho ngõn hng. Ti tr truy ũi hn ch: Theo phng thc ny, trỏch nhim ca cụng ty bỏn l i vi cỏc khon n m ngi tiờu dựng mua chu khụng thanh toỏn ch gii hn trong mt chng mc nht nh, ph thuc vo cỏc iu khon ó c tho thun gia ngõn hng v cụng ty bỏn l. Di õy l cỏc tho thun thng gp trong truy Phan Thùy Tâm - KTPT 48A 10 [...]... hiện kế hoạch hoá dài hạn, tức là để đảm bảo tính khả thi lĩnh vực mục tiêu, chính sách giải pháp đựoc hoạch điịnh trong chi n lợc đã chọn - Kế hoạch 1 năm: Kế hoạch này cụ thể những mục tiêu, phơng hớng hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch Có thể nói, đây là kế hoạch điều hành, bao gồm cả việc thiết lập các cân đối, cụ thể trên cơ sở nghiện cứu, dự báo thị tr ờng mà điều chỉnh các kế hoạch. .. thể, căn cứ vào tiêu thức thời gian thì kế hoạch kinh doanh có thể chia thành: k hoch di hn, k hoch trung hn v k hoch 1 nm - Kế hoạch dài hạn: Có thể coi đây nh là một chi n lợc kinh doanh của doanh nghiệp Nó định hớng cho mọi hoạt động của doanh nghiệp trong một thời gian tơng đối dài bao gồm hệ thống những mục tiêu, chính sách, biện pháp thực hiện những mục tiêu dó của doanh nghiệp - Kế hoạch trung... thụng qua cỏc ch tiờu ỏnh giỏ m rng TDTD cú th thy c rng chi nhỏnh Sacombank ng a ó cú nhng n lc ỏng k trong vic m rng TDTD T vic tng quy mụ doanh s cho vay,d n TDTD v tng s lng khỏch hng cho n vic thc hin m rng loi hỡnh TDTD ó th hin s quan tõm ca chi nhỏnh trong vic va m rng TDTD va nõng cao cht lng TDTD 2.2.4.2 Tình hình doanh thu từ hoạt động TDTD Cựng vi vic m rng TDTD qua cỏc nm 2007-2009, doanh... chung v k hoch húa Kế hoạch hoá là hoạt động có hớng đích của Chính phủ, của các doanh nghiệp hay hộ gia đình nhằm đạt đợc những mục tiêu đã định Chức năng chủ yếu của kế hoạch hoá là tính toán các nguồn tiềm năng, dự kiến khai thác các khả năng có thể huy động phối hợp các nguồn tiềm năng ấy theo những định hớng chi n lợc đã định để tạo nên một cơ cấu hợp lí, thúc đẩy tăng trởng nhanh giữ cân bằng... vay tại chi nhánh Sacombank Đống Đa qua các năm n v: T ng Nm 2006 2007 2008 2009 Tuyt Tuyt tng so Tuyt tng so Tuyt tng so i i 2006 i 2007 i 2008 150 52 250 100 320 70 DS TDTD 98 (t VN) 14200 1400 17000 2800 19500 2500 khỏch hng 12800 (lt) (Ngun: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh TDTD ti chi nhỏnh qua cỏc nm) Bng s liu trờn cho thy, cựng vi s tng lờn trong doanh s TDTD l s tng lờn ca s khỏch hng n giao dch TDTD vi chi. .. hin phỏt trin th trng sn phm TDTD sẽ giúp ngân hàng thoả mãn tối đa các yêu cầu hợp lý của khách hàng về khối lợng tín dụng tiêu dùng Rõ ràng vic phỏt trin th trng TDTD vn s em n li ớch tt nht cho ngi tiờu dựng - i vi cỏc NHTM Trong nn kinh t th trng, cnh tranh l mt iu khụng th trỏnh khi cú th ng vng v tn ti trong mt mụi trng cnh tranh y khc nghit ũi hi mi NHTM phi cú chin lc kinh doanh phự hp , mt... ca chi nhỏnh ngy cng tng qua cỏc nm, iu ny chng t uy tớn ca chi nhỏnh ngy cng c nõng cao trờn th trng, nh ú s tng kh nng cnh tranh ca chi nhỏnh Chớnh iu ny s to iu kin tt cho chi nhỏnh m rng hn na hot ng TDTD Trong thi gian ti õy chi nhỏnh tin hnh vic nghiờn cu, phõn loi th trng, phõn loi khỏch hng nhm thc hin tt vic m rng TDTD c v s lng v s lt khỏch hng cng nh thc hin vic a dng hoỏ cỏc loi hỡnh TDTD. .. Tỡnh hỡnh tng trng TDTD theo mc ớch cho vay ti chi nhỏnh qua cỏc nm 2.2.4.1 S lng v s lt khỏch hng Nm trờn a bn ụng dõn c vi mng li cỏc chi nhỏnh cp 2 ngy cng c m rng, khỏch hng ca chi nhỏnh rt ụng vi nhu cu a dng Ch cn nhỡn vo bng doanh s cho vay v d n TDTD ti chi nhỏnh qua cỏc nm l cú th thy c rng cỏc khon TDTD ngy cng m rng v quy mụ, iu ú cng cú ngha l s lng khỏch hng n giao dch vi chi nhỏnh ngy cng... 86,19 67,6 121,55 57,8 220,33 79 - Phi c trỳ 19 21,8 41,31 32,4 88,75 42,2 58,57 92 ( Ngun: Bỏo cỏo hot ng TDTD ti chi nhỏnh qua cỏc nm) S d cho vay c trỳ ti chi nhỏnh chim t trng cao l do nhu cu ca khỏch hng v cho vay mua nh, sa cha nh ca ti chi nhỏnh thng chim u th hn S lng khỏch hng vay tiờu dựng ca chi nhỏnh rt ụng, c bit l nhng khỏch hng thc hin cỏc khon vay c trỳ Vo cỏc dp cui nm, gn l Tt, s lng cỏc... hng - i vi ngi tiờu dựng TDTD to iu kin ỏp ng kp thi nhu cu chi tiờu c bit l nhng nhu cu chi tiờu mang tớnh cn thit, kp thi Nh ú ngi tiờu dựng c hng nhng tin ớch trc khi tớch lu tin TDTD l phng thc ci thin mc sng ca ngi tiờu dựng khi h cha cú y kh nng thanh toỏn hin ti - i vi nn kinh t TDTD gúp phn ci thin i sng dõn c Gúp phn gim chi phớ giao dch xó hi qua vic tit kim chi phớ v thi gian cho c . sn phm TDTD sẽ giúp ngân hàng thoả mãn tối đa các yêu cầu hợp lý của khách hàng về khối lợng tín dụng tiêu dùng. Rõ ràng vic phỏt trin th trng TDTD vn. tức là để đảm bảo tính khả thi lĩnh vực mục tiêu, chính sách và giải pháp đựoc hoạch điịnh trong chi n lợc đã chọn. - Kế hoạch 1 năm: Kế hoạch này cụ thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình phát triển của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và kế hoạch phát triển sản phẩm TDTD tại chi nhánh Đống Đa., Tình hình phát triển của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và kế hoạch phát triển sản phẩm TDTD tại chi nhánh Đống Đa., Tình hình phát triển của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và kế hoạch phát triển sản phẩm TDTD tại chi nhánh Đống Đa., Tín dụng tiêu dùng phi trả góp Tín dụng tiêu dùng tuần hồn, Chỉ tiêu phản ánh doanh số TDTD Chỉ tiêu phản ánh dư nợ TDTD, Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban - Giám đốc, phó giám đốc:, Sản phẩm cho vay - Cho vay bất động sản Dịch vụ chuyển tiền - Chuyển tiền trong hệ thống Các dịch vụ khác - Chuyển tiền kiều hối, Hoạt động tài chính, Xây dựng và hồn thiện danh mục sản phẩm TDTD Đa dạng hố phương thức TDTD, Hồn thiện quy trình cho vay Gắn mở rộng TDTD đi đơi với việc nâng cao chất lượng TDTD, Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng

Từ khóa liên quan