nghiên cứu đặc điểm lâm sàn và hình ảnh của chảy máu dưới màng nhện tại khoa thần kinh bệnh viện thanh nhàn năm 2009

6 514 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2015, 19:38

589 NGH ÊN Ứ Đ NG NH N Ạ Đ H Â S NG V HÌNH ẢNH Ủ HẢY H N NH B NH V N H NH NH N NĂ DƯỚ 2009 Đinh Văn Thắng, T Văn Hải, Trưong Trường Giang B v N , Hà Nộ Ó Ắ Mục tiêu: Xá đị số lượ g, ỷ l ủ C DN ro g B N. ô ả ộ số đặ đ ể lâ sà g ì ả rê p ụp CLV N ủ C DN. ì ểu guyê â ộ số yếu ố l ê qu . Đối tượng, phương pháp: Ng ê ứu 78 b â ảy áu dướ g đ ều rị Khoa ầ k B v N g 7/ 008 đế g 6/ 009 Kết quả: C DN ế , % ro g B N. Cá r u ứ g lâ sà g ủ C DN Hộ ứ g g ão ế 100%. ,6% ó rố lo ý ứ . 1,0% ó rố lo rò . 39,7% ó ă g HA. ,6% ó l gườ . 33,3% ó l ầ k sọ. ,1% ó rố lo ả g . ,8% ó o g ậ . rê p ụp CLV sọ ão ì ả đ ể ì ủ C D N ế ,9%. Có BN C DN ụp SC p ú p ì độ g ão ế , % . Dị d g ô g độ g ĩ ão (AV ế 3,7%. C DN k ô g p bấ ườ g áu k ụp SC ế 11,1%. Có ,1% BN C DN đượ đ ều rị ộ k o , ro g vo g BN ế 8, % ủ C DN. ,8% đượ đ ều rị bằ g p ươ g p áp ú , ,1% đượ đ ều rị bằ g p ươ g p áp p ẫu uậ . Từ khóa: C ảy áu dướ SUMMARY To study 78 subarachnoid haemorrhage patients who were treated at the neurology department of Thanh Nhan hospital from July, 2008 toJune, 2009. Subarachnoid haemorrhage make up 4,5% of total stroke cases. There are some clinical characteristic of subarachnoid haemorrhage: 100% meningeal syndrome 52,6% consciousness disorder, 41% sphincter disorder, 39,7% hypertension 34,6% hemiplegia, 33,3% cranial nerve paralyses, 14,1% sensation disorder. 12,8 % convulsion . In cranial-cerebral CT scanner imaging and MS CT imaging: the rate of typical image of subarachnoid haemorrhage is 85,9%, about 85,2% arterial aneurism, 3,7% arteriovenous malformation ( AVM). The rate of none disorder blood vessel in MSCT imaging is 11,1%. There are 82,1% subarachnoid haemorrhage patient treated by internal medicine method, among them 22 patient died (mortality rate is 28,2%). There are 12,8 % patient treated by endovascular coiling and 5,1 % were surgical treatment. Keywords: subarachnoid haemorrhag. .Đ V NĐ B N vấ đề ấp ế ủ y ọ bở lẽ ó k ô g ữ g gây r p í y ế ò gây ă g suấ l o độ g ủ b â Ướ í g ă Ho kỳ k oả g ỷ USD o vấ đề B N. N ữ g ă gầ đ ều rị dự vào ế b s , sứ ấp ứu p ẫu uậ ầ k gày g oà g úp o ỷ l vo g B N l ê ụ g ả xuố g. C ảy áu dướ g (C D N ộ ể ủ B N, ặ dù C D N gặp lâ sà g í ảy áu ro g u ô ão, ỉ ế k oả g % ủ B N, g ỷ l vo g ro g g đầu % đế 1%. C ẩ C D N goà uẩ lâ sà g k đ ể ủ độ quị ão ó u g vớ ứ g xuấ uyế ứ đầu dộ , ô , rố lo ý ứ , dị ão uỷ ó áu k ô g đô g. Ngày y, rê p ụp ão ắ lớp v í sọ ão (CNCLV ro g ữ g gày đầu ủ C D N ó ì ả ă g ỷ rọ g k e rã uộ ão, bể đáy. Ngoà r , ụp ắ lớp đ dãy óo( SC ụp ão số oá xoá ề (DSA vừ để ì guyê â vừ sở để góp p ầ quyế đị ro g đ ều rị p áu để dự p ò g C DN p Mục tiêu nghiên cứu: 1. Xá đị số lượ g, ỷ l ủ C DN ro g B N. 590 . ô ả ộ số đặ đ ể lâ sà g ì ả rê p 3. ì ểu guyê â ộ số yếu ố l ê qu . ụp CLV N ủ C DN. .Đ ƯỢNG V HƯƠNG H NGH ÊN Ứ 2.1. Đối tượng nghiên cứu: ổ g số 78 b â ảy áu dướ g đ ều rị k o ầ k B v Thanh Nhàn. 2.1.1.Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: ấ ả b â đượ ẩ xá đị ảy áu dướ g đ ều rị ộ rú b v N gày g ă 008 đế gày 30 g ă 009. 2.1.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán chảy máu màng nhện: C ẩ C D N dự vào lâ sà g p CNCLV . 2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ: C ảy áu dướ g ấ ươ g. N ữ g b â k ô g đượ CNCLV . 3.2. hương pháp nghiên cứu - ô ả ắ g g. Hồ ứu ế ứu dự vào b á b â bị C D N vào đ ều rị b v N 1/7/ 007 đế 30/6/ 009. B o gồ bướ - u ập ộ số đặ đ ể lâ sà g, ì ả , yếu ố l ê qu eo ẫu b g ê ứu. 3.3. Sử lý số liệu: Theo phươ g p áp ố g kê ọ . . Ế Q Ả Bả g 3.1. Số BN ỷ l ể b ế ro g B N ể bế n % NMN 1369 78,9 XHN 287 16,6 CMDN 78 4,5 ổ g số 1734 100 N ậ xé ro g ă ó 173 BN B N vào k o đ ều rị. Đ số N N ế 78,9% ro g B N.XHN ế 16,6%. C DN ế , %. Bả g 3. . r u ứ g lâ sà g lú k p b r ứ g n % N ứ đầu 39 50,0 Nôn 5,1 RL ý ứ 34 43,6 Dấu u K k u rú 1,3 ổ g số 78 100 N ậ xé r u ứ g k p ườ g gặp ấ ứ đầu ế 0,0%. ếp đế rố lo ý ứ ế 3,6%. ô ế ,1% ó dấu u ầ k k u rú ế 1,3%. Bả g 3.3. Cá dấu u lâ sà g ủ C DN Dấu u lâ sà g n % (n=78) RL ý ứ 41 52,6 Hộ ứ g màng não 78 100 L K sọ 26 33,3 L gườ 27 34,6 RL ả g 11 14,1 RL rò 32 41,0 Co g ậ 10 12,8 ă g HA 31 39,7 N ậ xé Hộ ứ g g ão ế 100%, ếp đế rố lo ý ứ ế ,6%, rố lo rò ế 1,0%, ă g HA ế 39,7%. l gườ ế ,6%, l ầ k sọ 591 ế 33,3%, rố lo ả gá ế ,1%, ó o g ậ ế ,8%. Bả g 3. . ỷ l BN C DN đượ CCLV N SC P ươ g p áp ụp n % (n=78) CCLVTN 78 100 % MSCT 27 34,6% N ậ xé 100% BN C DN đượ CCLV N. C DN đượ ụp SC ế ,6%. Bả g 3. . Hì ả ổ ươ g rê p CCLV N ủ BN C DN Hì ả ổ ươ g n % K ô g ổ ươ g 0 Hì ả C DN 67 85,9 áu vào ão ấ 1,3 K ố áu ụ 0 Hỗ ợp ổ ươ g 10 12,8 ổ g số BN 78 100 N ậ xé C ủ yếu BN ó ì ả đ ể ì ủ ảy áu dướ ế ,9%. ộ số BN ó ì ả ảy áu ả k o g dướ ro g ão ấ ế ,8%, BN ảy áu ão ấ ế 1,3%. Bả g 3.6. Hì ả ổ ươ g rê p ụp SC ão ủ BN C DN Hì ả ổ ươ g n % K ô gp ổ ươ g 11,1 ú p ì ão 23 85,2 Dị d g ô g độ g ĩ ão 3,7 P ố ợp ú p ì AV 0 Cá ổ ươ g k 0 ổ g số 27 100 N ậ xét: Đ số BN C DN ụp SC p ú p ì độ g ão ế , %, BN p ổ ươ g dị d g ô g độ g ĩ ão (AV ế 3,7%, BN C DN k ô g p bấ ườ g áu k ụp SC ế 11,1%. Bả g 3.7. P â lo BN C DN eo g Gớ n % Nam 49 62,8 Nữ 29 37,2 ổ g số 78 100 N ậ xé Số BN N ế ,8% ều ữ ( ế 37, %.) Bả g 3.8. P â lo BN C DN eo ó uổ . N ó uổ n % 80 6,5 ổ g số 78 100 N ậ xé N ó uổ 0- gặp ều ấ ế 7, %. ếp đế ó uổ 0-39 ế 26,9%. uổ rẻ ấ 17 uổ o ấ 83 uổ . Bả g 3.9. Cá p ươ g p áp đ ều rị kế ủ C DN Kế Đ Đỡ vo g ổ g số % P ươ g p áp Đ Nộ k o 42 22 64 82,1 Nú 10 10 12,8 Phẫu uậ 4 5,1 ổ g số 56 22 78 100 592 N ậ xé Có BN C DN đ ều rị ộ k o ế ,1% , ro g vo g 8, % ủ C DN. Có 10 BN C DN đượ đ ều rị bằ g p ươ g p áp ú ế ,8%. Có BN C DN đượ đ ều rị bằ g p ươ g p áp p ẫu uậ ế ,1% %. BN ế V. B N ẬN 4.1. Số lượng, tỷ lệ chảy máu nhện tai biến mạch máu não ro g ă , 1/7/ 007 đế 30/6/ 009, k o ầ k B v N ếp ậ đ ều rị 101 b â , ro g ó 173 b â bị bế áu ão ( B N ế ,3% số b â ro g k o . ro g số b h nhân TBMMN có 1369 b â áu ão (N N ế 79,0%, 87 b â xuấ uyế ão (XHN ế 16,6% 78 b â ảy áu dướ (C DN ế , %. Kế g ê ứu ủ ú g ô ũ g ươ g đươ g vớ kế g ê ứu ủ ộ số g ả ro g goà ướ . eo Lê Vă í , ố g kê ro g ă 001 – 00 K o ầ k B v B ó 7080 b â B N vào đ ều rị ro g ó 3611 b â N N ế ,9 %, 779 b â XHN ế 39,69%, b â C DN ế 6,3% b â B N p â lo đượ ế 9,9% . eo y vă ủ ổ ứ ế ế g (WHO ì ro g B N, N N ế %, XHN ế % C DN y ò gọ ảy áu g ão k ô g xếp vào ó B N k ô g gây ổ ươ g u ô ão. ộ số g ả vẫ xếp C DN vào ó b B N vớ ý g ĩ ự đ ều rị xử rí ủ C DN ũ g eo guyê ắ xử rí B N ó u g. ặ k , ộ ro g ữ gbế ứ g ủ C DN o ắ áu ão ứ p gây r ếu áu ão ụ ức NMN. 4.2. Đặc điểm lâm sàng chảy máu nhện Bả g 3. o Có 39 BN C DN ó r u ứ g k p bằ g ứ đầu ế 0,0%. Có BN C DN ó r u ứ g k p bằ g rố lo ý ứ ế 3,6%.Có BN k p bằ g r u ứ g ô ế ,1% BN ó dấu u ầ k k u rú ế 1,3%. Cá r u ứ gk p ủ ảy áu dướ g xuấ rấ độ gộ . K đầu r u ứ g lẻ ứ đầu, rố lo ý ứ , ô oặ ó dấu u ầ k k u rú o g ậ ụ bộ. S u b â xuấ r u ứ g p ố ợp ếp eo. Đế k b â đượ đư đế ập v vào k o , bá sỹ uyê k o k xá đị ó r u ứ g ự ể đượ b ểu rê bả g s u Có 78 BN C DN ó ộ ứ g g ão ế 100%. Có BN C DN ó rố lo ý ứ ế ,6%. BN ó rố lo rò ế 1,0%. 31 BN ó ă g HA ế 39,7%. BN ó l gườ ế ,6%. BN ó l ầ k sọ ế 33,3%. Có 11 BN ó rố lo ả gá ế ,1% 10 BN ó o g ậ ế ,8%. eo Lê Vă í r u ứ g dấu u ủ ảy áu dướ ìk u, g ườ g gặp ấ N ứ đầu dộ , dấu u gáy ứ g, ếu só ầ k k u rú, rố lo ý ứ , buồ ô ô , o g ậ . r u ứ g ứ đầu sảy r k oả g %. C ảy áu dướ g áu rà vào k o g dướ , p ầ ủ áu kí í g ão gây r dấu u g ão ứ đầu, ô , gáy ứ g, o g ậ . ặ k , g ão bị kí í gây o ắ áu đo u qu g ão vào ão ậu qủ ó ể gây r ếu áu ụ ão ứ p . Dự vào ế ày, uố ó N od p ó dụ g đề p ò g o ắ ão ro g ảy áu dướ b dượ N o op đượ sử dụ g ro g lâ sà g. Một số đặc điểm phim chụp V N ro g g ê ứu ủ ú g ô 78 b â đươ ụp ão ắ lớp v í ộ ro g ữ g uẩ ẩ để ọ đố ượ g g ê ứu ế 100%. uy ê ỉ ó 7b â ảy áu dướ đượ ụp ão ( SC ế ,6% . Bả g 3. o ó 67 b â o ì ả ủ ảy áu dướ rê p CNCLV b ểu bằ g ì ả ă g ỷ rọ g ro g k o g dướ ứ độ k u ế 86%. ùy eo số lượ g áu r k o g dướ ùy eo g ừk b â 593 k p b đế k CNCLV ứ độ ă g ỷ rọ g ể rê p ók u. Có 10 b â ì ả ủ áu ả k o g dướ ro g ão ấ ê 13%. Kế g ê ứu ủ ú g ô ũ g p ù ợp vớ y vă ộ số g ê ứu k . eo Lê Vă í , CCLV ão u g ấp ô g ấ để ẩ ảy áu dướ ro g 90% rườ g ợp. Bả g 3.6 o vớ b â ảy áu dướ đượ ụp ão ó b nhâ p ú p ì ão ế %, b â dị d g ô g độ g ĩ ão (AV ế % b â k ô gp bấ ườ g ão ro g rì ụp ế 11%. b v N ,k b â độ quỵ vào v k ó dấu u g ão g gờ ảy áu dướ g ú g ô ỉ đị CCLV N để xá đị ẩ . K ó xá đị ẩ ảy áu dướ , ú g ô ỉ đị ụp ão để ì guyê â gây ảy áu dướ p ầ lớ ú p ì ão. H y ườ g dù g kỹ uậ ụp k ô g xâ lấ ụp ão ắ lớp dãy ( SC . ùy eo rì r g lâ sà g ủ b â đ ều k k p í ủ g gườ b àb â ó ụp đượ ão y k ô g. Vì ro g số 78 b â ảy áu dướ g ì ỉ ó 7b â đượ ụp ão ô . S u k ụp ão ếu p đượ p ì ão y dị d g , ú g ô ế ộ ẩ vớ uyê k o p ẫu uậ ầ k để vấ ý k ế ú y p ẫu uậ ùy uộ vào đặ đ ể ổ ươ g ủ dị d g áu đ ều k k p í ủ gườ b . ro g g ê ứu ủ ú g ô ó 10 b â đượ đ ều rị ú ão b â đượ p ẫu uậ sử rí dị d g ão. Theo Lê Vă í ếu ì ả ụp ão bì ườ g s u ảy áu dướ , ì go k o ầ k k uyê ê ụp l s u oặ g. 4.3. ột số yếu tố liên quan C ảy áu dướ g í Bả g 3.7 o ó 9b â ế ,8%, ữ ó 9b â ế 37, %. ỷ l / ữ 1,7. N ũ g g ố g vớ bế áu ão ó u g, gớ ế ỷl o ữ g . Lê Vă í g ê ứu 9936 b â bế áu ão 1997 đế 006 ế 69%, ữ ế 31%, eo y vă g ả o rằ g uổ ru g bì gây vỡ p ì ão vào k oả g uổ ưu ế ữ g ều gớ 6. Nguyê â ủ yếu ủ ảy áu dướ vỡ p ì ão, dị d g bẩ s ro g ão ó k b â đượ s r . ỷl ắ p ì ão k u eo ều g ê ứu, đặ b ó k uk k g vớ l u lâ sà g. eo l u ụp k g ướ í ỷl ắ p ì ão vỡ 0,3 đế 9%. Có k oả g 000 rườ g ợp ảy áu dướ p ì ì ú đượ ẩ g ă Ho Kỳ. Bả g 3.9 o ó b â ảy áu dướ đượ đ ều rị ộ k o ế ,1%. Có 10 b â đượ đ ều rị ú ế , % b â đượ đ ều rị p ẫu uậ ế ,1%. vo g ủ ảy áu dướ b v ó b â ế 8, %. Cá b â ảy áu dướ đượ ụp ão ó ú p ì ão oặ dị d g ão đượ đ ều rị ú oặ p ẫu uậ ì vo g b v . N ữ gb â ób ả lâ sà g ặ g oặ d ễ b ế ó g ó đ ều k ụp ão để ì guyê â ì đ ều rị ộ k o eo dõ b v . ặ k , ộ số b â k ô g ó đ ều k ụp ão ều lý k ô g ó k p í, ro g g g đì gườ b uẩ bị để ụp ão . ì ũ g đ ều rị ộ k o eo dõ b v . ro g b â đượ eo dõ đ ều rị ộ k o ì ó b â vo g ế , %. N vậy, ỷ l vo g ủ ảy áu dướ b v o ỷ l vo g ủ bế áu ão ó u g. C ú g ô g ê ứu ố g kê ro g 10 ă ì ì bế áu ão B v N 1997 đế 006 ó 789 b â bế áu ão vào đ ều rị ì ó 916 b â bế áu ão vo g b v ế 11,6% . 594 V. Ế ẬN 5.1. ỷ lệ DN B N g 7/ 007 đế 6/ 009 ó 78 b â C D N vào đ ều rị k o ầ k ro g ổ g số 173 BN B N ế , %. N N ế 78,9% .XHN ế 16,6%. 5.2. Mô tả đặc điểm lâm sàng DN Cá r u ứ g lâ sà g lú k p b N ứ đầu ế 0,0%. Rố lo ý ứ ế 3,6%. Nô ế ,1% dấu u ầ k k u rú ế 1,3%. Cá r u ứ g lâ sà g k b â vào v Hộ ứ g g ão ế 100%. ,6% ó rố lo ý ứ . 1,0% ó rố lo rò . 39,7% ó ă g HA . ,6% ó l gườ . 33,3% ó l ầ k sọ. ,1% ó rố lo ả g . ,8% ó o g ậ . ộ số đặ đ ể rê p ụp CLV N Có 67 BN ó ì ả đ ể ì ủ C D N ế ,9%. C ảy áu ão ấ 1,3% ,8% ảy áu ỗ ợp. ộ số đặ đ ể rê p ụp SC , % C DN ụp SC p ú phìn độ g ão. 3,7% p ổ ươ g dị d g ô g độ g ĩ ão (AV . 11,1% C DN k ô g p bấ ườ g áu k ụp SC . 5.3. ột số yếu tố liên quan N ế ,8%, ữ ế 37, % ro g C DN. N ó uổ 0- ế 7, %, ó uổ 0-39 ế 6,9% Có 60,3% BN C DN k ô g ă g HA, 39,7% ó ă g HA. Có ,1% BN C DN đượ đ ều rị ộ k o , ro g vo g BN ế 8, % ủ C DN. ,8% đượ đ ều rị bằ g p ươ g p áp ú , ,1% đượ đ ều rị bằ g p ươ g p áp p ẫu uậ H HẢ 1. Nguyễ Vă C ươ g ( 00 , Thực hành lâm sàng thần kinh học, Nhà xuất Y học. 2. Nguyễ Vă Đă g ( 006 , Tai biến mạch máu não, Nhà xuất Y học. 3. Lê Đức Hinh nhóm chuyên gia (2007), Tai biến mạch máu não hướng dẫn chẩn đoán xử trí, Nhà xuất Y học. 4. Hoà g Đức Ki t (2005), Chẩ ì ảnh tai biến m ch máu não: số đ ểm thời sự, Nội san Thần kinh, số 7, tr 27-31. 5. Đ Vă ắng (2006), Một số đặ đ ểm tai biến m ch máu não t i B nh vi n Thanh Nhàn- Hà Nội (1999-2003), Tập san Thần kinh học, số 9, tr 47-58. 6. Lê Vă í ( 00 , Đ ều trị ro g vị tai biến m ch máu não, Hội thảo khoa học Tai biến mạch máu não cập nhật chẩn đoán điều trị 29/7/2005, tr 26-41. 7. Nguyễn Lân Vi t (2007), Thực hành bệnh tim mạch, Nhà xuất Y học. 8. Grau A J, et al (2001), Risk Factors, Outcome, and Treatment in Subtypes of Ischemic Stroke. The German Stroke Data Bank , Stroke ,32: 2559-2566. . bin mch máu não ti Bnh vin Thanh Nhàn- Hà Ni (1999-2003), Tp san Thn kinh hc, s 9, tr 47-58. 6. u tr  tai bin mch máu não, Hi tho khoa hc. NguyThc hành lâm sàng thn kinh hc, Nhà xut bn Y hc. 2. Nguy Tai bin mch máu não, Nhà xut bn Y hc. 3. c Hinh và nhóm chuyên gia (2007), Tai. mn chn và x trí, Nhà xut bn Y hc. 4. c Kit (2005), Chnh tai bin mch máu não: mt s m thi s, Ni san Thn kinh, s 7, tr 27-31. 5. ng
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đặc điểm lâm sàn và hình ảnh của chảy máu dưới màng nhện tại khoa thần kinh bệnh viện thanh nhàn năm 2009 , nghiên cứu đặc điểm lâm sàn và hình ảnh của chảy máu dưới màng nhện tại khoa thần kinh bệnh viện thanh nhàn năm 2009 , nghiên cứu đặc điểm lâm sàn và hình ảnh của chảy máu dưới màng nhện tại khoa thần kinh bệnh viện thanh nhàn năm 2009

Từ khóa liên quan