BỘ ĐỀ THI MÔN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN

34 5,079 40
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2015, 16:19

BỘ ĐỀ THI MÔN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁNBỘ ĐỀ THI MÔN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁNBỘ ĐỀ THI MÔN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁNBỘ ĐỀ THI MÔN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁNBỘ ĐỀ THI MÔN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN B THI SINH VO LP 10 TRNG CHUYấN Cể P N đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên Môn thi: Sinh học ----------------------------------------------Câu I. (2,0 điểm) Thế nhiễm sắc thể giới tính? Hãy nêu điểm giống khác nhiễm sắc thể th-ờng với nhiễm sắc thể giới tính cấu trúc chức năng. Câu II. (1,0 điểm) Ưu lai gì? Nguyên nhân t-ợng -u lai. Tại -u lai biểu rõ F1 sau giảm dần qua hệ? Câu III. (2,0 điểm) Xét hai loài sinh vật: loài thứ có kiểu gen AaBb, loài thứ hai có kiểu gen AB (chỉ ab xét tr-ờng hợp gen liên kết hoàn toàn ). 1. Nêu đặc điểm chung đặc điểm riêng kiểu gen hai loài. 2. Muốn nhận biết kiểu gen loài ng-ời ta làm nào? Câu IV. (1,0 điểm) 1. Trình bày hình thức quan hệ khác loài? 2. Hãy cho biết ba mối hiểm hoạ lớn ảnh h-ởng đến sinh thái môi tr-ờng? Cho ví dụ. Câu V. (2,0 điểm) Trong vùng sinh sản thể động vật có tế bào sinh dục sơ khai gọi A, B, C, D. Trong thời gian tế bào sinh sản liên tục để tạo tế bào sinh dục sơ khai đòi hỏi môi tr-ờng nội bào cung cấp 2652 nhiễm sắc thể đơn. Các tế bào sinh dục sơ khai vào vùng chín hình thành tế bào sinh giao tử. Trong trình tạo giao tử lại đòi hỏi môi tr-ờng nội bào cung cấp 2964 nhiễm sắc thể đơn. Các giao tử tạo có 12,5% tham gia thụ tinh tạo đ-ợc 19 hợp tử. 1. Xác định tên giới tính loài động vật này. 2. Số l-ợng tế bào sinh từ tế bào sinh dục sơ khai A số l-ợng tế bào sinh từ tế bào sinh dục sơ khai B. Số l-ợng tế bào sinh từ tế bào sinh dục sơ khai C số l-ợng tế bào sinh từ tế bào sinh dục sơ khai D bình ph-ơng số tế bào sinh từ tế bào sinh dục sơ khai B. Hãy so sánh tốc độ sinh sản tế bào A, B, C, D. Câu VI. (2,0 điểm) Bò có gen A quy định tính trạng lông đen trội không hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng lông vàng. Bò lông trắng đen kết lai bò đen với bò vàng. Gen B quy định tính trạng không sừng trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng có sừng. Gen D quy định tính trạng chân cao trội hoàn toàn so với gen d quy định tính trạng chân thấp. Mỗi gen nằm nhiễm sắc thể th-ờng. 1. Lai bò vàng, có sừng, chân thấp với bò đực. Năm đầu đẻ bê đực vàng, có sừng, chân thấp. Năm sau sinh bê lông trắng đen, không sừng, chân cao. Hãy biện luận để xác định kiểu gen bò bố mẹ bê con. 2. Tìm kiểu gen bò bố mẹ tr-ờng hợp đời có tỉ lệ phân ly kiểu hình nhsau: 1:2:1:1:2:1:1:2:1:1:2:1 ---------------------- Hết ---------------------- h-ớng dẫn chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 Môn thi: Sinh học ----------------------------------------------(Bản h-ớng dẫn gồm 04 trang) Nội dung trả lời Câu I: (2,0 điểm). Điểm 1. Khái niệm: Trong tế bào thể sinh vật cặp NST th-ờng có cặp NST giới tính khác giống đực giống cái. Trong tế bào sinh d-ỡng, NST th-ờng tồn thành cặp t-ơng đồng nh-ng NST giới tính t-ơng đồng không tuỳ theo giới tính, tuỳ theo nhóm loài. Các gen NST giới tính không quy định tính đực, mà quy định số tính trạng th-ờng liên kết với giới tính. 0,25 2. Sự giống khác NST th-ờng NST giới tính: a) Giống nhau: - Về cấu trúc: + Trong tế bào sinh d-ỡng, NST tồn cặp gồm NST có nguồn gốc khác nhau. Trong giao tử NST tồn thành chiếc. 0,25 + Có thành phần ADN prôtêin. + Có kích th-ớc hình dạng đặc tr-ng cho loài. + Trên NST có nhóm gen liên kết hoàn toàn. + Đều có khả bị đột biến. 0,25 - Về chức năng: + Góp phần quy định tính đặc tr-ng NST. + Đều có khả tự nhân đôi, phân li, tổ hợp, trao đổi đoạn nguyên phân, giảm phân, tổ hợp tự thụ tinh đảm bảo di truyền ổn định NST loài. 0,25 + Gen NST có khả điều hoà, tự sao, mã để tổng hợp protein quy định tính trạng đặc tr-ng cho loài. + Các đột biến NST tạo tính trạng không bình th-ờng ảnh h-ởng tới 0,25 tồn tại, phát triển thể. b) Khác nhau: NST th-ờng NST giới tính Cấu - Có nhiều cặp, tế bào sinh - Có cặp đồng dạng không đồng dạng tuỳ giới, loài. 0,25 trúc d-ỡng tồn t-ơng đồng - Gen tồn thành cặp gen alen - Gen tồn thành cặp hay tuỳ thuộc vào vùng gen NST giới, loài. - Chứa hầu hết gen thể - Chỉ chứa số gen. 0,25 - Mang hầu hết gen quy định - Mang gen quy định giới tính tính trạng th-ờng không liên quan mang gen quy định tính Chức đến giới tính. trạng sinh dục phụ liên quan đến giới tính. - Gen đột biến lặn NST th-ờng - Gen đột biến lặn NST giới tính có 0,25 biểu chậm thể biều đời cá thể. Câu II: (1,0 điểm) 1. Hiện t-ợng -u lai: Là t-ợng thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh tr-ởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, tính trạng suất cao trung bình hai bố mẹ v-ợt trội hai bố mẹ. 0,25 2. Nguyên nhân t-ợng -u lai: + Giả thuyết trạng thái dị hợp: Trong thể lai phần lớn gen nằm trạng thái dị hợp, làm cho gen lặn có hại không biểu AABBCC x aabbcc AaBbCc Trong hệ sau tỉ lệ thể dị hợp giảm dần nên -u lai giảm dần. + Giả thuyết tác động cộng gộp gen trội có lợi AAbbCC x aaBBcc AaBbCc F1 tập trung đ-ợc gen trội có lợi nhiều so với P 3. Ưu lai biểu rõ F1 hệ sau -u lai giảm dần vì: hệ F1 gen th-ờng nằm trạng thái dị hợp. hệ sau tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng gen lặn có hại đ-ợc biểu thành tính trạng xấu. Câu III: (2,0 điểm) 1. Đặc điểm chung kiểu gen hai loài - Chứa hai cặp gen dị hợp tử, thành phần gen nh- nhau. Đều thể l-ỡng bội thể -u lai cao, có tính di truyền không ổn định. - Có tính phổ biến tự nhiên, có khả tạo nhiều loại biến dị qua đ-ờng sinh sản hữu tính. 2. Đặc điểm riêng a) Đặc điểm riêng kiểu gen AaBb - Hai cặp gen dị hợp tử tồn hai cặp NST khác nhau, phân li độc lập, tổ hợp tự tạo nên loại giao tử có tỉ lệ nhau: AB : Ab : 1aB : 1ab đồng thời làm xuất biến dị tổ hợp. - Mỗi cặp gen chi phối hình thành tính trạng, biểu theo quy luật di truyền trội lặn hoàn toàn. Cả hai cặp gen di truyền theo định luật phân li độc lập tạo loại kiểu hình loại kiểu gen. Lai thuận lai nghịch kết nh- nhau. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 AB ab - Hai cặp gen không alen tồn cặp NST t-ơng đồng phân li, tổ hợp phụ thuộc vào nhau. Khi giảm phân tạo giao tử tạo hai loại giao tử có tỉ lệ nhau: 1AB : 1ab đồng thời làm hạn chế xuất biến dị tổ hợp. - Mỗi cặp gen xác định tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Liên kết gen hoàn toàn giao phối ngẫu nhiên tạo tối đa kiểu gen. Kết lai thuận, lai nghịch thay đổi. 3. Ph-ơng pháp phân biệt kiểu gen loài - Cho tự thụ phấn (hay giao phối gần động vật) loại kiểu gen, vào tỉ lệ kiểu hình đời mà xác định kiểu gen thuộc loài nào. - Cho thể lai phân tích + Nếu FB có tỉ lệ kiểu hình: : : : kiểu gen thể là: AaBb AB + Nếu FB có tỉ lệ kiểu hình : kiểu gen thể là: ab Câu IV: (1,0 điểm) 1. Các mối quan hệ khác loài - Quan hệ hỗ trợ: + Cộng sinh: hợp tác có lợi loài sinh vật + Hội sinh: hợp tác hai loài sinh vật, bên có lợi bên lợi hại. - Quan hệ đối địch: + Cạnh tranh: sinh vật khác loài tranh giành thức ăn, nơi điều b) Đặc điểm riêng kiểu gen 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 kiện sống khác. Các loài kìm hãm phát triển nhau. + Kí sinh, nửa kí sinh: sinh vật sống nhờ thể sinh vật khác, lấy chất dinh d-ỡng, máu . từ sinh vật đó. + Sinh vật ăn sinh vật khác: gồm tr-ờng hợp: động vật ăn thịt mồi, động vật ăn thực vật, thực vật bắt sâu bọ . 2. Ba mối hiểm hoạ lớn ảnh h-ởng đến sinh thái môi tr-ờng: + Sự ô nhiễm môi tr-ờng: ví dụ ô nhiễm không khí khí thải sinh hoạt công nghiệp . + Sự cạn kiệt tài nguyên môi tr-ờng: Đất canh tác cằn cỗi, chặt phá rừng bừa bãi . + Tình trạng dân số đông: ví dụ đô thị hoá tăng nhanh, nhu cầu l-ơng thực, thực phẩm tăng tác động vào môi tr-ờng làm suy thoái môi tr-ờng, giảm đa dạng sinh học . Câu V: (2,0 điểm) 1. Xác định tên giới tính động vật - Tổng số NST đơn giao tử đ-ợc tạo thành là: 2964 x = 5928 (NST) - Số giao tử đ-ợc thụ tinh = số hợp tử đ-ợc tạo = 19 - Số giao tử đ-ợc tạo là: 19 x 12,5% = 152 giao tử - Số NST đơn giao tử là: 5928 : 152 = 39 Vậy NST 2n = x 39 = 78 loài Gà Tổng số NST đơn TBSD sơ khai: 2964 (NST) Số TBSD sơ khai tham gia giảm phân tạo giao tử là: 2964 : 78 = 38 (tế bào) Số giao tử đ-ợc tạo từ tế bào sinh giao tử là: 152 : 38 = (giao tử) Vậy thể đực 2. So sánh tốc độ sinh sản tế bào A, B, C, D - Gọi số tế bào đ-ợc sinh từ TBSD sơ khai A x (x nguyên d-ơng) - Số tế bào lần l-ợt đ-ợc sinh từ TBSD sơ khai B, C, D là: 2x, 4x2, 4x2` - Theo ta có ph-ơng trình: x + 2x + 4x2 + 4x2 = 38 8x2 + 3x - 38 = 38 Giải ph-ơng trình đ-ợc x1 = (thoả mãn) x2 = (loại) 16 Vậy số tế bào tế bào A, B, C, D lần l-ợt là: 2, 4, 16, 16. Chứng tỏ tốc độ sinh sản tế bào C = tốc độ sinh sản tế bào D = lần tốc độ sinh sản tế bào B = lần tốc độ sinh sản tế bào A. Câu VI: (2,0 điểm) 1. Xác định kiểu gen bò bố, mẹ hai bê Theo đề bài: + Bò lông đen có KG: AA , bò lông vàng có KG: aa Bò lông trắng đen có KG: Aa + Gen B quy định tính trạng không sừng, gen b quy định tính trạng có sừng. + Gen D quy định tính trạng chân cao, gen d quy định tính trạng chân thấp. + Do gen nằm NST th-ờng gen di truyền theo quy luật phân li độc lập. Vậy bê đực vàng, có sừng, chân thấp có KG: aabbdd Bò vàng, có sừng, chân thấp có KG: aabbdd Nhận thấy bò có kiểu gen aabbdd giảm phân tạo giao tử abd truyền cho bê đó: + Bê đực có kiểu gen aabbdd nhận giao tử abd từ bò phải nhận giao tử abd từ bò đực (1) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 ` 0,25 0,25 + Bê trắng đen, không sừng, chân cao nhận giao tử abd từ bò nên KG AaBbDd tức nhận giao tử ABD từ bò đực (2) Từ (1) (2) bò đực giảm phân tạo hai loại giao tử abd ABD nên KG bò đực là: AaBbDd (trắng đen, không sừng, chân cao) 2. Kiểu gen bố mẹ Theo đề tỉ lệ phân li kiểu hình đời là: 1:2:1: 1:2:1: 1:2:1: 1:2:1. Ta phân tích thành tỉ lệ: (1:2:1) x (1:1) x (1:1) - Tỉ lệ 1:2:1 tỉ lệ F1 tr-ờng hợp trội không hoàn toàn. Sơ đồ lai phù hợp tỉ lệ là: P: x (3) Aa Aa (trắng đen) (trắng đen) G: A ,a A ,a F1 : AA : Aa : 1aa (1 đen) (2 trắng đen) (1 vàng) - Tỉ lệ 1:1 tỉ lệ phép lai phân tích. Sơ đồ lai phù hợp tỉ lệ là: P: Bb x bb (4) (không sừng) (có sừng) G: B,b b F1 : 1Bb : 1bb (1 không sừng) (1 có sừng) - Tỉ lệ 1:1 tỉ lệ phép lai phân tích. Sơ đồ lai phù hợp tỉ lệ là: P: Dd x dd (5) (chân cao) (chân thấp) G: D,d d F1 : 1Dd : 1dd (1 chân cao) (1 chân thấp) Từ (3), (4), (5) KG bố mẹ tr-ờng hợp tr-ờng hợp sau: TH1: P : AaBbDd x A abbdd TH2: P : AaBbDd x A aBbdd TH3: P : AaBbDd x A abbDd Chú ý: - Học sinh giải theo cách khác kết hợp lí cho điểm tối đa. - Điểm toàn tổng điểm thành phần không làm tròn. ---------------------- Hết ---------------------- 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Môn thi: Sinh học Câu I: (1,5 điểm) Giả sử có quần xã sinh vật gồm quần thể sinh vật sau: cỏ, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu hại thực vật, hổ, vi sinh vật, mèo rừng. a) Xây dựng chuỗi thức ăn có quần xã sinh vật nêu trên. b) Hãy vẽ sơ đồ l-ới thức ăn quần xã sinh vật trên. Câu II: (2,5 điểm) a) Những diễn biến NST kỳ giảm phân. b) Nêu điểm khác NST th-ờng NST giới tính. c) Hãy trình bày chế phát sinh thể (2n 1) nhiễm (OX) thể (2n + 1) nhiễm (XXX) ng-ời. Câu III: (2,0 điểm) a) Vì tự thụ phấn bắt buộc giao phấn giao phối gần động vật qua nhiều hệ gây t-ợng thoái hoá ? b) Tại nói: Đột biến gen th-ờng có hại cho thân sinh vật nh-ng có ý nghĩa chăn nuôi trồng trọt ? c) Công nghệ tế bào ? Gồm công đoạn thiết yếu ? Tại cần thực công đoạn ? Câu IV: (2,0 điểm) Một gen có 3900 liên kết hiđrô hiệu số guanin với loại nuclêôtit khác không bổ sung với 10% tổng số nuclêôtit gen. Hãy xác định: a) Số l-ợng loại nuclêôtit gen. b) Số l-ợng loại nuclêôtit gen có tế bào tế bào chứa gen kỳ nguyên phân. c) Tổng số loại nuclêôtit gen tế bào chứa gen nguyên phân ba đợt liên tiếp. Câu V: (2,0 điểm) Một ng-ời đàn ông bị bệnh mù màu (1) kết hôn với ng-ời phụ nữ bình th-ờng (2), sinh đ-ợc ng-ời gái không bị bệnh mù màu (4). Ng-ời gái lấy chồng bình th-ờng (3) sinh đ-ợc hai ng-ời gái không bị bệnh (6; 7) trai bị bệnh mù màu (9). Ng-ời gái (6) lấy chồng bình th-ờng (5) sinh đ-ợc hai ng-ời gái không bị bệnh (10; 11) trai bị bệnh mù màu (12). Ng-ời gái (7) lấy chồng bình th-ờng (8) sinh đ-ợc trai không bị bệnh (13). a) Dựa vào thông tin cho lập sơ đồ phả hệ. b) Hãy cho biết gen quy định bệnh mù màu trội hay lặn, có liên kết với giới tính hay không ? Vì ? c) Xác định kiểu gen ng-ời phả hệ. --------------- Hết --------------- Họ tên thí sinh: . Số báo danh: Phòng thi số: Chữ ký cán coi thi số I. H-ớng dẫn chung 1.Thí sinh làm theo cách riêng nh-ng đáp ứng đ-ợc yêu cầu cho đủ điểm. 2. Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm h-ớng dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với h-ớng dẫn chấm đ-ợc thống thực hội đồng chấm thi. 3. Tuyệt đối không làm tròn điểm d-ới hình thức. II. H-ớng dẫn chấm cụ thể. H-ớng dẫn Câu I: (1,5 điểm) a) Xây dựng chuỗi thức ăn có quần xã sinh vật: (1 điểm) 1) Cỏ Thỏ Vi sinh vật. 2) Cỏ Thỏ Hổ Vi sinh vật. 3) Cỏ Dê Vi sinh vật. 4) Cỏ Dê Hổ Vi sinh vật. 5) Cỏ Thỏ Mèo rừng Vi sinh vật. 6) Cỏ Sâu hại thực vật Vi sinh vật. 7) Cỏ Sâu hại thực vật Chim ăn sâu Vi sinh vật. b) Sơ đồ l-ới thức ăn quần xã sinh vật: (0,5 điểm) T.Điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,50 điểm Câu II: (2,5 điểm) a) Những diễn biến NST kỳ giảm phân: (1,0 điểm) Các kì Giảm phân I Giảm phân II - Các NST xoắn, co ngắn. - NST co lại cho thấy số l-ợng - Các NST kép cặp t-ơng NST kép đơn bội. Kỳ đầu đồng tiếp hợp theo chiều dọc bắt chéo với nhau, sau lại tách rời nhau. Các cặp NST t-ơng đồng tập NST kép xếp thành hàng trung xếp song song thành hai mặt phẳng xích đạo thoi Kỳ hàng mặt phẳng xích đạo phân bào thoi phân bào. Các cặp NST kép t-ơng đồng Từng NST kép chẻ dọc tâm Kỳ sau phân ly độc lập với hai động thành hai NST đơn phân ly cực tế bào. hai cực tế bào. Các NST kép nằm gọn Từng NST đơn nằm gọn Kỳ cuối nhân đ-ợc tạo thành với số nhân đ-ợc tạo thành với số l-ợng đơn bội (kép). l-ợng đơn bội. b) Những điểm khác NST giới tính NST th-ờng: (0,5 điểm) NST giới tính NST th-ờng - Th-ờng tồn cặp tế bào - Th-ờng tồn với số cặp > tế l-ỡng bội. bào l-ỡng bội. - Tồn thành cặp t-ơng đồng (XX) - Luôn tồn thành cặp t-ơng không t-ơng đồng (XY). đồng. - Chủ yếu mang gen quy định giới tính - Chỉ mang gen quy định tính trạng thể. th-ờng thể. c) Cơ chế phát sinh thể (2n 1) nhiễm thể (2n + 1) nhiễm ng-ời: điểm) ng-ời: gái cặp NST giới tính XX. trai cặp NST giới tính XY. Khi giảm phân cặp NST giới tính không phân ly: 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm - Nếu ng-ời gái giảm phân hình thành trứng, không phân ly cặp NST XX tạo thành hai loại trứng (hai loại giao tử đột biến) loại mang cặp XX loại không mang NST giới tính nào. Khi loại trứng mang NST giới tính XX thụ tinh với tinh trùng bình th-ờng mang 0,25 điểm NST X tạo thành hợp tử XXX thể (2n + 1) nhiễm. Khi loại trứng không mang NST giới tính (O) thụ tinh với tinh trùng mang NST giới tính X tạo thành hợp tử OX thể (2n - 1) nhiễm. - Sơ đồ: 0,25 điểm 0,25 điểm - Nếu trai giảm phân không bình th-ờng tạo tinh trùng mang NST giới tính (XY) tinh trùng không mang NST giới tính (O), thụ tinh với trứng X tạo hợp tử OX thể (2n 1) nhiễm. - Sơ đồ: 0,25 điểm Câu III: (2,0 điểm) a) Tự thụ phấn bắt buộc giao phấn giao phối cận huyết động vật dẫn tới t-ợng thoái hoá vì: - Xuất tổ hợp đột biến gen lặn có hại làm giảm sức sống hay gây chết. 0,25 điểm - Các gen vào thể đồng hợp lặn làm giảm -u lai. b) Đột biến gen th-ờng có hại cho thân sinh vật vì: - Sự biến đổi cấu trúc phân tử ADN dẫn tới biến đổi cấu trúc loại prôtêin mà mã hoá cuối dẫn đến biến đổi đột ngột gián đoạn kiểu 0,25 điểm hình. - Các đột biến gen biểu kiểu hình th-ờng có hại cho thân sinh vật chúng phá vỡ thống nhất, hài hoà kiểu gen qua chọn lọc trì lâu đời điều kiện tự nhiên gây rối loạn trình tổng hợp 0,25 điểm prôtêin. * ý nghĩa đột biến gen trồng trọt chăn nuôi. - Đa số đột biến gen tạo gen lặn. Chúng biểu thể đồng hợp điều kiện ngoại cảnh thích hợp. - Qua giao phối, gặp tổ hợp gen thích hợp, đột biến vốn có hại trở thành có lợi. c) Công nghệ tế bào là: ngành kỹ thuật quy trình ứng dụng ph-ơng pháp nuôi cấy tế bào mô để tạo quan thể hoàn chỉnh với kiểu gen thể gốc. Công nghệ tế bào gồm hai công đoạn thiết yếu là: tách tế bào mô từ thể mang nuôi cấy tế bào mô sẹo, dùng hoóc môn sinh tr-ởng kích thích tế bào mô sẹo phân hoá thành quan thể hoàn chỉnh. Cần thực công đoạn vì: nhờ hai công đoạn công nghệ tế bào ng-ời ta tạo đ-ợc quan thể hoàn chỉnh với kiểu gen thể gốc. Câu IV: (2,0 điểm) a) Số l-ợng loại nuclêôtit gen: (1, điểm) - Tổng số nuclêôtit gen (N): Hiệu số guanin với loại nuclêôtit khác là: G A. Theo điều kiện ta có: G A = 10% tổng số nuclêôtit gen (1). Ta lại có G + A = 50% tổng số nuclêôtit gen (2). 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm G A 10% G A 50% Từ (1) (2) ta có hệ ph-ơng trình: Giải hệ ph-ơng trình ta đ-ợc G = 30%; A = 20% Cũng theo điều kiện ta có: 2A + 3G = 3900. 20xN 30xN 3900 Thay A G vào ta có: 100 100 giải ta có N = 3000 nuclêôtit. - Số nuclêôtit loại gen: 30x3000 GX 900 nuclêôtit 100 20x3000 AT 600 nuclêôtit 100 b) Số l-ợng nuclêôtit loại gen có tế bào tế bào chứa gen kỳ nguyên phân: kỳ nguyên phân, NST trạng thái kép, gen nhân đôi tế bào có gen. Số nuclêôtit loại gen là: A = T = 600 x = 1200 nuclêôtit. G = X = 900 x = 1800 nuclêôtit. c) Tổng số loại nuclêôtit gen tế bào chứa gen nguyên phân đợt liên tiếp: Khi tế bào chứa gen nguyên phân đợt liên tiếp gen tự nhân đôi lần thành gen con. Tổng số nuclêôtit loại gen là: A = T = 600 x = 4800 nuclêôtit. G = X = 900 x = 7200 nuclêôtit. Câu V: (2,0 điểm) a) Sơ đồ phả hệ: (0,75 điểm) 0,50 điểm 0,50 điểm 0,50 điểm 0,50 điểm 0,75 điểm b) Gen quy định bệnh mù màu: (0,50 điểm). - Thế hệ thứ không thấy biểu bệnh (di truyền gián đoạn) nên gen quy định bệnh mù màu gen lặn. - Bệnh thấy đàn ông nên di truyền liên kết với giới tính. Gen lặn quy định bệnh mù màu nằm NST giới tính X c) Kiểu gen ng-ời phả hệ: (0,75 điểm) - Quy -ớc: XAXA nữ bình th-ờng; XAXa nữ bình th-ờng nh-ng mang gen bệnh, XAY nam bình th-ờng, XaY nam bị mù màu. - Những ng-ời đàn ông I1, III9, IV12 bị bệnh nên có kiểu gen: XaY. - Những ng-ời đàn ông II3, III5, III8, IV13 không bị bệnh nên có kiểu gen: XAY. - Những ng-ời phụ nữ II4, III6, bình th-ờng nh-ng có trai bị bệnh nên có kiểu gen: XAXa. - Những ng-ời phụ nữ I2, III7, IV10, IV11 bình th-ờng nên có kiểu gen: XAXA hay XAXa --------------- Hết --------------- 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm - Lai kinh tế phép lai cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng khác dùng lai F1 làm sản phẩm, không dùng làm giống. - Lai kinh tế tận dụng -u lai: + Khi cho giao phối bố mẹ thuộc dòng khác lai F chứa đầy đủ cặp gen dị hợp kiểu hình biểu tốt nhất. + Nếu cho F1 làm giống F2 trở thể dị hợp giảm dần -u lai giảm dần. Do đó, việc đ-a lai F1 vào sản xuất thu sản phẩm mà không dùng làm giống tiếp nhằm thu đ-ợc suất cao nhất. Nhvậy phép lai kinh tế tận dụng -u lai. - Ph-ơng pháp lai kinh tế phổ biến n-ớc ta thí dụ + Cách làm phổ biến lai kinh tế n-ớc ta dùng n-ớc thuộc giống thích nghi tốt cho giao phối với đực cao sản giống nhập nội. Con lai thích nghi với điều kiện khí hậu chăn nuôi n-ớc ta, giống mẹ có sức tăng sản bố. + VD: Lợn lai kinh tế có sức sống cao, lợn đẻ nặng từ 0,7 đến 0,8kg, tăng trọng nhanh, tỉ lệ thịt nạc cao. Câu4 1,0điểm - ánh sáng ảnh h-ởng lên đời sống sinh vật. Môĩ sinh vật thích nghi với điều kiện sống khác nhau: + Đối với thực vật: ánh sáng làm thay đổi đặc điểm hình thái, sinh lí thực vật. Có nhóm -a sáng, có nhóm -a bóng. + Đối với động vật: ánh sáng tạo điều kiện cho động vật nhận biết vật, định h-ớng di chuyển không gian, ánh sáng ảnh h-ởng tới hoạt động, khả sinh tr-ởng sinh sản động vật. Có nhóm động vật -a sáng động vật -a tối. - Sự khác thực vật -a sáng thực vật -a bóng Thực vật -a sáng Thực vật -a bóng - Thân cao - Lá nhỏ th-ờng xếp xiên có màu xanh nhạt, có tầng cutin dày, mô giậu phát triển, nhiều lớp tế bào. - Mọc nơi quang đãng. - Thân mọc vống - Lá th-ờng to xếp ngang có màu xanh đậm, phiến mỏng, mô giậu phát triển, lớp tế bào. - Mọc d-ới tán to nơi có ánh sáng yếu. - C-ờng độ quang hợp cao c-ờng - Có khả quang hợp điều kiện độ ánh sáng mạnh. C-ờng độ hô hấp ánh sáng yếu. C-ờng độ hô hấp thấp cao -a bóng. -a sáng. Câu 1,0 điểm a. Phân biệt khái niệm quần thể quần xã sinh vật - Quần thể sinh vật tập hợp cá thể loài , sinh sống khoảng không gian xác định, thời điểm định. Những cá thể quần thể có khả sinh sản tạo thành hệ mới. - Quần xã sinh vật tập hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống không gian định. Các sinh vật quần xã có mối quan hệ gắn bó nh- thể thống quần xã có cấu trúc t-ơng đối ổn định. Các sinh vật quần xã thích nghi với môi tr-ờng sống chúng. b. Phân loại: - Những tập hợp quần thể sinh vật:3, - Những tập hợp quần xã sinh vật: 2, 4, - Những tập hợp quần thể sinh vật, quần xã sinh vật:1, Câu6 1,5điểm a. Qui luật di truyền chi phối phép lai giải thích - Xét riêng cặp tính trạng + P : Cao x Lùn F1: 100% cao F2: Cao : Lùn = (3150 + 1010) : (1080 + 320) : + P : Sớm x Muộn F1: 100% Muộn F2: Muộn : Sớm = (3150 + 1080) : (1010 + 320) : Vậy cặp tính trạng di truyền theo định luật đồng tính phân tính MenĐen với cao trội hoàn toàn so với lùn, muộn trội hoàn toàn so với sớm P chủng. - Xét chung tính trạng F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình cao, muộn : cao, sớm : lùn, muộn : lùn, sớm = (3 cao : lùn) x (3 muộn : sớm) Vậy cặp tính trạng di truyền phân li độc lập theo Định luật phân li độc lập MenĐen. Qui -ớc: Gen A: Thân cao gen a: Thân lùn Gen B: Chín muộn gen b: Chín sớm KG P: Thân cao, chín sớm chủng : AAbb Thân lùn, chín muộn chủng : aaBB - Sơ đồ lai: Pt/c: Thân cao, chín sớm x Thân lùn, chín muộn AAbb aaBB F1: Kiểu gen: aaBb Kiểu hình: Thân cao, chín muộn F1 x F1 : aaBb x aaBb GF1: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F2 : Kiểu gen: Kiểu hình: 9A- B9 Thân cao, chín muộn 3A- bb Thân cao, chín sớm 3aaB3 Thân lùn, chín muộn 1aabb Thân lùn, chín sớm b. Kiểu gen thể F2 đem lai Cây thân lùn, chín sớm có kiểu gen aabb, F2 đ-ợc dùng lai với thân lùn, chín sớm phép lai phép lai phân tích nên kết lai phụ thuộc vào giao tử F2 + Với F2 thứ nhất: Tỉ lệ KH 50% cao, muộn : 50% cao, sớm Chứng tỏ F2 thứ phải cho loại giao tử có tỉ lệ t-ơng đ-ơng AB Ab. Do đó, KG F2 thứ AABb. + Với F2 thứ hai : Tỉ lệ KH 50% cao, muộn : 50% Lùn, muộn Chứng tỏ F2 thứ hai phải cho loại giao tử có tỉ lệ t-ơng đ-ơng AB aB. Do đó, KG F2 thứ hai aaBB. + Với F2 thứ ba : Tỉ lệ KH 25% thân cao, chín muộn : 25% thân cao, chín sớm : 25% thân lùn, chín muộn : 25% thân lùn, chín sớm. Chứng tỏ F2 thứ ba phải cho loại giao tử có tỉ lệ t-ơng đ-ơng AB, Ab, aB, ab. Do đó, KG F2 thứ ba aaBb + Với F2 thứ t- : Tỉ lệ KH 100% cao, muộn Chứng tỏ F2 thứ t- phải cho 1loại giao tử AB. Do đó, KG F2 thứ hai aABB Ghi chú: ( Học sinh qui -ớc gen lập luận toán theo ph-ơng pháp khác nh-ng cho kết cho điểm tối đa ) a. Số l-ợng loại nuclêôtit gen Câu Mỗi gen dài 5100A0 Số l-ợng nuclêôtit gen N = 1,5 điểm (5100A0 : 3,4 A0 ) x = 3000 nu - Xét gen trội Ta có 2A + 2G = 3000 mà A/G = 2/3 A = T = 600nu, G = X = 900nu - Xét gen lặn Số liên kết Hiđrô gen trội 2A + 3G = 1200 + 2700 = 3900 Số liên kết Hiđrô gen lặn 3900 - 300 = 3600 gen lặn ta có: 2A + 2G = 3000 2A + 3G = 3600 Suy ra: A = T = 900nu, G = X = 600nu b. Số l-ợng nuclêôtit môi tr-ờng nội bào cung cấp - Tr-ớc đột biến: + Do chiều dài gen nh- nên số chu kì xoắn gen C = 3000/20 = 150 chu kì (Do chu kì xoắn có 10 cặp nu) + Tổng số chu kì xoắn gen : 150 x = 300 - Sau đột biến: Tổng số chu kì xoắn gen 120 + 180 = 300 Nh- sau bị đột biến tổng số chu kì xoắn gen tế bào không đổi tức tổng số nuclêôtit gen tế bào không đổi. Do tế bào thực nguyên phân tổng số nuclêôtit mà môi tr-ờng nội bào cung cấp cho tế bào tr-ớc sau đột biến không đổi. Ghi chú: ( Học sinh giải toán theo ph-ơng pháp khác nh-ng cho kết cho điểm tối đa ) S GIO DC V O TO HNG YấN THI CH NH THC ( thi cú 01 trang) Kè THI TUYN SINH VO LP 10 THPT CHUYấN NM HC 2012 2013 Mụn thi: SINH HC (D nh cho thớ sinh thi v o lp chuyờn Sinh h c) Th i gian l m b i: 150 phỳt Cõu 1: (2,0 i m) a. Tại từ tế bào l-ỡng bội 2n qua chu kì nguyên phân tạo tế bào có nhiễm sắc thể 2n giống giống tế bào mẹ nh-ng qua chu kì giảm phân lại tạo tế bào có nhiễm sắc thể n? b. Prôtêin vật chất di truyền nh-ng sống thiếu prôtêin? Cõu 2: (1,0 i m) a. Giả sử quần xã sinh vật gồm sinh vật: vi sinh vật, dê, cáo, hổ, cỏ, thỏ, ngựa. Vẽ sơ đồ có l-ới thức ăn quần xã sinh vật trên. b. Nêu ý nghĩa sinh thái nhóm tuổi quần thể sinh vật. Cõu 3: (2,0 i m) a. Th-ờng biến gì? Phân biệt th-ờng biến đột biến. b. Mức phản ứng gì? Mức phản ứng có di truyền đ-ợc không? Tại sao? Cõu 4: (1,0 i m) Một gen có 1951 liên kết hiđro. Sau đột biến gen có 1500 nuclêôtit Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen. Hãy xác định dạng đột biến gen trên. Cõu 5: (2,0 i m) lúa tính trạng thân cao t-ơng phản với tính trạng thân thấp, tính trạng hạt tròn t-ơng phản với tính trạng hạt dài. Trong số phép lai thể bố mẹ (P), F1 ng-ời ta thu đ-ợc kết nh- sau: - Phép lai 1: 75% lúa thân cao, hạt tròn : 25% lúa thân thấp, hạt tròn. - Phép lai 2: 75% lúa thân thấp, hạt dài : 25% lúa thân thấp, hạt tròn. Cho biết: Mỗi gen quy định tính trạng, gen nằm nhiễm sắc thể khác phân li độc lập trình phân bào. Hãy xác định kiểu gen P F1? Cõu 6: (2,0 i m) ng-ời, bệnh X gen nhiễm sắc thể th-ờng quy định. Một gia đình có chồng bình th-ờng, vợ bị bệnh X, bên phía ng-ời chồng có bố mẹ bình th-ờng, anh trai chị gái bị bệnh này, em trai bình th-ờng. Họ sinh đ-ợc trai bình th-ờng (*), trai bị bệnh X gái bình th-ờng. Ng-ời trai (*) bình th-ờng lớn lên lấy vợ bình th-ờng. a. Xây dựng phả hệ gia đình bệnh X. b. Bệnh X gen trội hay gen lặn quy định? Giải thích. c. Xác định kiểu gen cá thể không bị bệnh phả hệ. d. Khả cặp vợ chồng ng-ời trai (*) sinh bình th-ờng phần trăm? ------------ Hết ------------ Cõu 1 (2 i m) (1 i m) i m ỏp ỏn a. - Trong nguyên phân do: + Bộ NST 2n tế bào mẹ đ-ợc nhân đôi lần kì trung gian. + Diễn lần phân li đồng NST kì sau. - Trong giảm phân do: + Bộ NST 2n tế bào mẹ đ-ợc nhân đôi lần kì trung gian. + Diễn lần phân chia NST kì sau I kì sau II. b. Sự sống thiếu Prôtêin vì: - Prôtêin đảm bảo nhiều chức quan trọng liên quan đến toàn hoạt động sống tế bào, biểu thành tính trạng thể. Thiếu chức sống không tồn tại. + Chức cấu trúc. + Chức xúc tác trình trao đổi chất. + Chức điều hoà, bảo vệ thể, . a. L-ới thức ăn: 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 Ngựa Hổ Dê Cỏ Vi sinh vật Thỏ Cáo b. ý nghĩa sinh thái nhóm tuổi Nhóm tuổi ý nghĩa sinh thái Tr-ớc sinh Các cá thể lớn nhanh, nhóm có vai sản trò chủ yếu làm tăng tr-ởng khối l-ợng kích th-ớc quần thể. Sinh sản Khả sinh sản cá thể định mức sinh sản quần thể. Sau sinh sản Các cá thể không khả sinh sản nên không ảnh h-ởng tới phát triển quần thể. a. (2,0 i m) - Khái niệm: Th-ờng biến biến đổi kiểu hình phát sinh đời cá thể d-ới ảnh h-ởng trực tiếp môi tr-ờng. 0,5đ 0,5 - Phân biệt th-ờng biến đột biến: Th-ờng biến Đột biến Biến đổi kiểu hình, không Biến đổi vật chất di truyền biến đổi vật chất di truyền liên quan đến ADN NST Diễn đồng loạt, định h-ớng Biến đổi riêng rẽ, vô h-ớng, gián đoạn Không di truyền đ-ợc Di truyền đ-ợc Có lợi cho sinh vật Th-ờng có hại, có lợi trung tính b. Mức phản ứng: + Khái niệm mức phản ứng: Mức phản ứng giới hạn th-ờng biến kiểu gen (hoặc gen hay nhóm gen) tr-ớc môi tr-ờng khác nhau. + Mức phản ứng di truyền đ-ợc. Vì mức phản ứng kiểu gen quy định. 0,5 0, 0,5đ - Tính đ-ợc số l-ợng loại Nuclêôtit gen sau đột biến (1,0 i m) A = T = 20%. 1500 = 300 Nu G = X = 30% . 1500 = 450 Nu - Tính đ-ợc số liên kết hiđro gen sau đột biến H = 2A + 3G = . 300 + . 450 = 1950 lk. Số liên kết hiđro gen sau đột biến gen ban đầu liên kết Dạng đột biến xảy ra: + thay cặp G X cặp A T. + Mất cặp A T thêm cặp G X thay cặp A T G X đồng thời cặp A T. (2 i m) * Xác định t-ơng quan trội - lặn: - Phép lai 1: Xét tính trạng chiều cao F1 có tỷ lệ thân cao: thân thấp thân cao (A) tính trạng trội so với thân thấp (a) P có kiểu gen Aa có kiểu hình thân cao (1) - Phép lai 2: Xét tỷ lệ hình dạng hạt F1 có hạt dài: hạt tròn hạt dài (B) trội so với hạt tròn (b) P có kiểu gen Bb kiểu hình hạt dài (2) * Xác định kiểu gen P: - Phép lai 1: Tính trạng hình dạng hạt F1 có 100% hạt tròn P có kiểu gen bb (3) Kết hợp (1) (3) phép lai P1 là: Aabb (cao, tròn) x Aabb (cao, tròn) Viết sơ đồ lai: (học sinh viết sơ đồ lai) => KG F1 - Phép lai 2: Tính trạng chiều cao F1 có 100% thân thấp P có kiểu gen aa (4) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25đ Kết hợp (2) (4) phép lai P2 là: aaBb (thấp, dài) aaBb(thấp, dài) Viết sơ đồ lai: (học sinh viết sơ đồ lai) => KG F1 x 0,25 0,25đ (HS biện luận theo cách khác cho điểm) a. Sơ đồ phả hệ (2 i m) I 0,5 II III Nam bình th-ờng Nữ bình th-ờng Nam bị bệnh Nữ bị bệnh ? (Thiếu thích trừ 0,25 đ) b. Bệnh X gen lặn quy định - Cặp bố mẹ (I1 I2) bình th-ờng nh-ng sinh II1, II2 bị bệnh. - Số cá thể bị bệnh có tỷ lệ so với không bệnh. c. Quy -ớc A bình th-ờng, a bị bệnh Kiểu gen cá thể không bị bệnh phả hệ: + I1, I2, II4, III2, III4 có kiểu gen Aa + II3 III1 có kiểu gen AA Aa d. Khả sinh bình th-ờng vợ chồng ng-ời trai (*) - Khả ng-ời phụ nữ III1 có kiểu gen Aa 1/2 Khả ng-ời cho giao tử a 1/4. Ng-ời chồng III2 có kiểu gen Aa cho giao tử a chiếm tỉ lệ 1/2 nên khả cặp vợ chồng sinh bị bệnh 1/8. Khả họ sinh không bị bệnh 7/8 = 87,5 %. 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên Môn thi: Sinh học Câu (2,0 điểm) Nguyên phân gì? Trình bày diễn biến nhiễm sắc thể trình nguyên phân, ý nghĩa nguyên phân. Câu (1,25 điểm) a. Khái niệm thể dị hợp, cho ví dụ? b. loài l-ỡng tính, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. Hãy nêu cách nhận biết thể dị hợp loài này? Câu ( 1,75 điểm) a. Một nhiễm sắc thể có trình tự gen phân bố: abcde . fgh Cho biết: A, B, C, D, E, F, G, H kí hiệu gen nhiếm sắc thể; ( .) kí hiệu tâm động. Do đột biến cấu trúc nên gen phân bố nhiếm sắc thể có trình tự: abcde . fg - Xác định dạng đột biến. - Nếu dạng đột biến xảy nhiễm sắc thể số 21 ng-ời gây hậu gì? b. Trình bày mối quan hệ kiểu gen, môi tr-ờng kiểu hình. Ng-ời ta vận dụng mối quan hệ sản xuất nông nghiệp để nâng cao suất giống trồng vật nuôi nh- nào? Câu (1,5 điểm) Hãy xếp t-ợng sau theo mối quan hệ sinh thái. 1. Giun đũa sống ruột lợn. 2. Sói đuổi bắt thỏ. 3. Chấy, rận bám vào da ng-ời. 4. Sóc chuột tranh nguồn thức ăn. 5. Hải quỳ bám vào vỏ tôm kí c-. 6. Chim cú mèo bắt chuột. 7. Các chim sẻ tranh hạt thóc. 8. Đàn lợn rừng tìm mồi. 9. Đại bàng bắt thỏ. 10. Địa y bám vào thân cây. 11. Các kiến tha mồi. 12. Một số loài sâu bọ sống tổ kiến, tổ mối. Câu 5: (1,5 điểm): Một phân tử mARN có 1200 nuclêôtit, tỉ lệ loại nuclêôtit nh- sau: U = 2A, G = 3A, X = 4A. a. Tính số l-ợng loại nuclêôtit phân tử mARN. b. Tính chiều dài gen làm khuôn để tổng hợp mARN này. c. Nếu mạch thứ gen làm khuôn để tổng hợp mARN số l-ợng loại nuclêôtit gen bao nhiêu? Câu (2,0 điểm): đậu Hà Lan, tính trạng hạt vàng, vỏ trơn trội hoàn toàn so với tính trạng hạt xanh, vỏ nhăn. Cho cá thể F1 lai với hai cá thể khác nhau: a. Với cá thể thứ thu đ-ợc F2 có tỉ lệ: 56,25% hạt vàng, vỏ trơn : 18,75% hạt vàng, vỏ nhăn : 18,75% hạt xanh, vỏ trơn : 6,25% hạt xanh, vỏ nhăn. b. Với cá thể thứ hai thu đ-ợc F2 có bốn loại kiểu hình hạt xanh, vỏ nhăn chiếm12, 5%. Hãy biện luận viết sơ đồ lai phù hợp cho tr-ờng hợp. Biết gen quy định tính trạng phân li độc lập với nhau. ------------ Hết -----------Thí sinh không đ-ợc sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Chữ ký giám thị: . .. . Số báo danh: . Phòng thi số: . kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt Môn thi: Sinh học HƯớNG DẫN CHấM (H-ớng dẫn chấm gồm 03 trang) Câu Đáp án Điểm Câu 2,0 đ a. Khái niệm nguyên phân Nguyên phân ph-ơng thức sinh sản tế bào lớn lên thể, đồng thời trì ổn định NST đặc tr-ng qua hệ tế bào. b. Những diễn biến NST trình nguyên phân - Kì đầu: Các NST kép bắt đầu đóng xoắn co ngắn. Các NST kép dính vào 0,5 đ Câu 1,25đ Câu 1,75đ sợi tơ phân bào tâm động. - Kì giữa: Các NST kép đóng xoắn cực đại, có hình dạng, kích th-ớc đặc tr-ng. Các NST kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào. - Kì sau: Hai crômatit NST kép tách tâm động thành NST đơn phân li hai cực tế bào. - Kì cuối: Các NST dãn xoắn, dài dạng sợi mảnh. c. ý nghĩa nguyên phân. - Nguyên phân ph-ơng thức sinh sản tế bào, nhờ nguyên phân mà tăng nhanh sinh khối tế bào, đảm bảo phân hoá mô quan để hình thành nên thể, đảm bảo cho thể không ngừng lớn lên. - Nguyên phân giúp đảm bảo khả truyền đạt NST đặc tr-ng loài qua hệ tế bào đ-ợc ổn định trình phát sinh cá thể qua hệ thể loài sinh sảnvô tính. a. Khái niệm thể dị hợp ví dụ - Thể dị hợp thể mang hai alen khác gen. - Ví dụ: Aa, BbCc b. Cách nhận biết Nhận thấy cao có hai kiểu gen AA Aa. Để phát cao mang kiểu gen dị hợp có cách sau: * Cách 1: Sử dụng phép lai phân tích (Phép lai thân cao với thân thấp). - Nếu thân cao có kiểu gen đồng hợp trội AA FB có 100% thân cao. PB: AA ( thân cao) x aa ( thân thấp) G: A a FB: 100% Aa (100% thân cao) - Nếu thân cao có kiểu gen dị hợp Aa FB có 50% thân cao : 50% thân thấp PB: Aa ( thân cao) x aa ( thân thấp) G: A, a a FB: 50% Aa (50% thân cao) : 50% aa ( thân thấp) * Cách 2: Cho tự thụ phấn. - Nếu thân cao có kiểu gen đồng hợp trội AA F1 có 100% thân cao. P: AA ( thân cao) x AA ( thân cao) G: A A F1: 100% AA (100% thân cao) - Nếu thân cao có kiểu gen dị hợp Aa F1 có tỉ lệ 75% thân cao: 25% thân thấp. P: Aa ( thân cao) x Aa ( thân cao) G: A, a A, a F1: AA : 2Aa : aa 75% thân cao : 25% thân thấp a. Dạng đột biến hậu - Dạng đột biến: Do đột biến đoạn mang gen H Kiểu đột biến cấu trúc NST dạng đoạn. - Hậu quả: ng-ời, đoạn nhỏ đầu NST số 21 gây bệnh ung th- máu. b. Mối quan hệ ứng dụng * Mối quan hệ kiểu gen, môi tr-ờng kiểu hình - Kiểu gen quy định khả biểu kiểu hình tr-ớc điều kiện khác môi tr-ờng. - Môi tr-ờng điều kiện để kiểu gen biểu thành kiểu hình. - Kiểu hình kết qủa t-ơng tác kiểu gen môi tr-ờng. * ứng dụng sản xuất - Kiểu gen đ-ợc biểu giống vật nuôi trồng. - Môi tr-ờng điều kiện chăm sóc, biện pháp kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt . 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu 1,5 đ Câu 1,5 đ Câu 2,0 đ - Kiểu hình suất thu đ-ợc. - Nếu có giống tốt mà biện pháp kĩ thuật không phù hợp không thu đ-ợc suất cao. - Để thu đ-ợc suất cao thiết phải kết hợp chọn giống tốt với ứng dụng biện pháp kĩ thuật sản xuất hợp lí. Sắp xếp theo mối quan hệ sinh thái - Quan hệ hỗ trợ loài; 8,11 - Quan hệ cạnh tranh loài: - Quan hệ cạnh tranh khác loài: - Quan hệ cộng sinh: - Quan hệ hội sinh: 10,12 - Quan hệ vật ăn thịt mồi: 2,6,9 - Quan hệ kí sinh: 1,3 a. Số l-ợng loại nuclêôtit phân tử mARN. Theo đầu ta tính đựơc: A + U + G + X = 1200 nuclêôtit Hay A + 2A + 3A + 4A = 1200 A = 120 nuclêôtit Do đó: U = 2A = 240 nuclêôtit G = 3A = 360 nuclêôtit X = 4A = 480 nuclêôtit b. Chiều dài gen: L = 1200 x 3,4A0 = 4080A0 c. Số l-ợng loại nuclêôtit gen Mạch gen gốc ta có: Am = T1 = A2 = 120 nuclêôtit Um = A1 = T2 = 240 nuclêôtit Gm = X1 = G2 = 360 nuclêôtit Xm = G1 = X2 = 480 nuclêôtit Vậy gen có: A = T = T1 + T2 = A1+ A2 = 360 nuclêôtit G = X = X1 + X2 = G1+ G2 = 840 nuclêôtit Biện luận viết sơ đồ lai cho tr-ờng hợp - Quy -ớc: Gen A quy định thân cao gen a quy định thân thấp Gen B quy định vỏ trơn gen b quy định vỏ nhăn - Xét phép lai thứ * Phân tích di truyền riêng tính trạng F2 + Hạt vàng/ hạt xanh = ( 56,25% + 18,75%) / (18,75% + 6,25%) = 3/1 Đây tỉ lệ định luật phân tính Men đen Sơ đồ lai phù hợp với kết là: F1: Aa ( Hạt vàng) x Cây thứ Aa ( Hạt vàng) G: A, a A, a F2: AA : 2Aa : aa 75% Hạt vàng : 25% Hạt xanh (1) + Vỏ trơn/ vỏ nhăn = ( 56,25% + 18,75%) / (18,75% + 6,25%) = 3/1 Đây tỉ lệ định luật phân tính Men đen Sơ đồ lai phù hợp với kết là: F1: Bb ( Vỏ trơn) x Cây thứ Bb ( Vỏ trơn) G: B, b B, b F2: BB : 2Bb : bb 75% Vỏ trơn : 25% Vỏ nhăn (2) Theo đề gen quy định tính trạng phân li độc lập với nên từ (1) (2) ta có kiểu gen F1 thứ là: AaBb Sơ đồ lai: F1: AaBb ( Hạt vàng, vỏ trơn) x AaBb ( Hạt vàng, vỏ trơn) G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab Lập bảng Pennet ta có kết F2: Tỉ lệ phân li kiểu gen: 9(A-B-) : 3( A-bb) : ( aaB-) : 1aabb Tỉ lệ kiểu hình: 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 56,25% hạt vàng, vỏ trơn 18,75% hạt vàng, vỏ nhăn 18,75% hạt xanh, vỏ trơn 6,25% hạt xanh, vỏ nhăn. - Xét phép lai thứ hai: F2, hạt xanh, vỏ nhăn chiếm tỉ lệ 12,5% aabb = 12,5% = 1/8 1/8 aabb = 1/4 giao tử ab F1 x 1/2 giao tử ab thứ thứ hai giảm phân tạo loại giao tử thứ hai dị hợp tử cặp gen Kiểu gen thứ hai aaBb Aabb Sơ đồ lai + F1: AaBb ( Hạt vàng, vỏ trơn) x Cây thứ hai aaBb ( Hạt xanh, vỏ trơn) G: AB, Ab, aB, ab ab, aB Lập bảng Pennet ta thu đựơc kết F2: Tỉ lệ phân li kiểu gen: 3(A-B-) : 1( A-bb) : ( aaB-) : 1aabb Tỉ lệ kiểu hình: 37,5% hạt vàng, vỏ trơn 12,5% hạt vàng, vỏ nhăn 37,5% hạt xanh, vỏ trơn 12,5% hạt xanh, vỏ nhăn. + F1: AaBb ( Hạt vàng, vỏ trơn) x Cây thứ hai Aabb ( Hạt vàng, vỏ nhăn) G: AB, Ab, aB, ab Aa, ab Lập bảng Pennet ta thu đựơc kết F2: Tỉ lệ phân li kiểu gen: 3(A-B-) : 3( A-bb) : ( aaB-) : 1aabb Tỉ lệ kiểu hình: 37,5% hạt vàng, vỏ trơn 37,5% hạt vàng, vỏ nhăn 12,5% hạt xanh, vỏ trơn 12,5% hạt xanh, vỏ nhăn. Ghi chú: Học sinh biện luận theo cách khác mà cho kết phù hợp cho điểm tối đa. hết . 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Đề thi tuyển sinh vào THPT chuyên Môn thi: Sinh Câu (1.5 điểm) Nêu rõ đặc điểm tiến hoá x-ơng ng-ời so với x-ơng thú ? Câu (3 điểm) Hãy giải thích: a) Sự mỏi nguyên nhân ? b) Tim hoạt động đời mà không bị mệt mỏi ? c) Hô hấp diễn cách nhịp nhàng, liên tục ng-ời ta không để ý ? d) Cây tự thụ phấn qua nhiều hệ có t-ợng thoái hoá ? Câu (2 điểm) Nêu cấu trúc vai trò màng tế bào ? Tại nói tế bào đơn vị cấu trúc chức sống ? Câu (2 điểm) a) Hoạt động nhiễm sắc thể giảm phân tạo nhiều loại giao tử ? b) Vì tế bào tạo qua giảm phân có số l-ợng nhiễm sắc thể giảm nửa ? c) Dùng tác nhân gây đột biến vào kỳ để gây đột biến gen đột biến số l-ợng nhiễm sắc thể ? d) Khả gen bị đột biến phụ thuộc vào yếu tố ? Câu (1.5 điểm) Có số hợp tử nguyên phân bình th-ờng: 1 số hợp tử qua đợt nguyên phân, số hợp tử qua đợt nguyên phân, số hợp tử lại qua đợt nguyên phân. Tổng số tế bào tạo thành 2480. a) Tìm số hợp tử nói trên. b) Tính số tế bào sinh từ nhóm hợp tử trên. Kè THI TUYN SINH VO LP 10 THPT CHUYấN Mụn thi: SINH HC Cõu 1: (1,5 im) Ti dựng phộp lai phõn tớch cú th kim tra c thun chng ca c th mang tớnh trng tri? Cú th dựng phng phỏp no khỏc kim tra c khụng? Cho vớ d minh ha. Cõu 2: (1,5 im) H sinh thỏi l gỡ? Mt h sinh thỏi hon chnh cú nhng thnh phn ch yu no? Trong h sinh thỏi cú nhng mi quan h no? Cõu 3: (2,0 im) a. Ti hai ADN c to t ADN m qua c ch t nhõn ụi li ging v ging ht ADN m? Trong trng hp no qua nhõn ụi ADN khỏc ADN m? b. Mt gen vi khun cú chiu di 5100A0 ó tng hp mt phõn t mARN cú X - U = 20%; G + U = 40%. Tớnh s liờn kt hidro v s liờn kt húa tr cú gen ó tng hp phõn t mARN núi trờn? Cõu 4: (1,0 im) Mt qun th u H Lan cú cỏc cõy mang kiu gen theo t l 2AA : 3Aa : 1aa. Nu cỏc cõy ny t th phn, sau hai th h t l kiu gen AA, aa qun th l bao nhiờu? Cõu 5: (2,0 im) 1. Hm lng ADN nhõn mt t bo lng bi ca ngi l 6,6.10-12 gam. Hóy cho bit hm lng ADN ny mi t bo kỡ u I, kỡ cui I, kỡ sau II v kỡ cui II ca gim phõn. 2. Mt t bo sinh dc s khai ca th cỏi (2n = 44) nguyờn phõn liờn tip mt s t ó c mụi trng t bo cung cp nguyờn liu tng ng 2772 NST n. Cỏc t bo sinh u gim phõn to trng. Bit hiu sut th tinh ca trng l 50%, ca tinh trựng l 6,25% v mi trng th tinh vi mt tinh trựng to thnh mt hp t. Hóy xỏc nh: a. S t nguyờn phõn ca t bo sinh dc s khai cỏi v s hp t c hỡnh thnh. b. S NST n mụi trng ó cung cp cho ton b quỏ trỡnh to cỏc tinh trựng trờn. Bit rng cỏc t bo sinh tinh trựng c to t mt t bo sinh dc s khai c. Cõu 6: (2,0 im) ngi, gen A quy nh túc xon tri hon ton so vi gen a quy nh túc thng, gen B quy nh thun tay phi l tri hon ton so vi gen b quy nh thun tay trỏi. Hai cp gen ny nm trờn hai cp nhim sc th thng khỏc nhau. a. Nu ngi chng túc thng, thun tay trỏi thỡ ngi v phi cú kiu gen, kiu hỡnh nh th no cú th sinh c túc xon, thun tay phi? b. Mt gia ỡnh cú b v m u túc xon, thun tay phi sinh u lũng túc thng, thun tay trỏi. Tớnh xỏc sut h sinh thờm c mt ngi trai v mt ngi gỏi u cú túc thng, thun tay phi. ------------ Hết -----------Thớ sinh khụng c s dng ti liu. Giỏm th khụng gii thớch gỡ thờm. H v tờn thớ sinh: . Ch kớ ca giỏm th: . .. . S bỏo danh: . Phũng thi s: . Kè THI TUYN SINH VO LP 10 THPT CHUYấN Mụn thi: SINH HC HNG DN CHM (Hng dn chm gm cú 03 trang) Cõu ỏp ỏn * Dựng phộp lai phõn tớch cú th kim tra c thun chng ca c th (1,5im) mang tớnh trng tri vỡ: - Phộp lai phõn tớch l phộp lai gia c th mang tớnh trng tri cn xỏc nh kiu gen vi c th mang tớnh trng ln. + Nu kt qu ca phộp lai l ng tớnh thỡ cỏ th mang tớnh trng tri cú kiu gen ng hp (c th thun chng ch cho mt loi giao t). + Nu kt qu ca phộp lai l phõn tớnh thỡ cỏ th mang tớnh trng tri cú kiu gen d hp (c th d hp cho hay nhiu loi giao t). * Cú th dựng phng phỏp t th phn kim tra c thun chng ca ging vỡ kt qu ca phộp lai l ng tớnh thỡ cỏ th mang tớnh trng tri cú kiu gen ng hp (thun chng). Nu l th d hp thỡ kt qu ca phộp lai l phõn tớnh VD: Quy c: Gen A quy nh ht go c Gen a quy nh ht go trong. Cõy P ht go c cú kiu gen: AA hoc Aa S lai TH1 P: AA (ht go c) x AA (ht go c) GP A A F1: AA (100% ht go c) TH2 P: Aa (ht go c) x Aa (ht go c) G: A , a A,a F1: KG: AA: Aa : aa KH: ht c : ht * Khỏi nim h sinh thỏi: - H sinh thỏi bao gm qun xó sinh vt v mụi trng sng ca qun xó (1,5im) (sinh cnh). H sinh thỏi l mt h thng hon chnh v tng i n nh. * Mi h sinh thỏi hon chnh cú cỏc thnh phn ch yu sau: - Cỏc thnh phn vụ sinh (khụng sng) nh t, ỏ, nc, thm mc, nhit , ỏnh sỏng. - Cỏc sinh vt bao gm dng l: + Sinh vt sn xut: L thc vt t tng hp c cht hu c. + Sinh vt tiờu th: L cỏc ng vt d dng (bao gm c ng vt n thc vt v ng vt n tht). + Sinh vt phõn gii: Gm nm v vi khun, . * Cỏc mi quan h h sinh thỏi: - Quan h gia sinh vt vi mụi trng: Cỏc yu t mụi trng cú nh hng n i sng sinh vt, ngc li sinh vt cng tỏc ng tr li mụi trng. - Quan h gia cỏc sinh vt: + Mi quan h cựng loi: Cỏc cỏ th sinh vt h tr v cnh tranh ln nhau. + Mi quan h khỏc loi: Gm quan h h tr (cng sinh v hi sinh) v i ch (cnh tranh, kớ sinh, na kớ sinh, sinh vt ny n sinh vt khỏc), c im 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25đ 0,25đ 0,25 bit l quan h dinh dung gia cỏc loi. a. Hai ADN sau nhõn ụi ging v ging ADN m quỏ trỡnh (2,0im) nhõn ụi din theo nguyờn tc: - Nguyờn tc khuụn mu: Ngha l mch mi ca mi ADN c tng hp da trờn mch khuụn ca ADN m. - Nguyờn tc b sung: Liờn kt cỏc nuclờụtit mch khuụn vi cỏc nuclờụtit t theo NTBS (A liờn kt vi T bng liờn kt hirụ G liờn kt vi X bng liờn kờt hirụ). - Nguyờn tc bỏn bo ton: Trong mi ADN cú mch ca ADN m cũn mt mch c tng hp mi. - Cú ADN khỏc ADN m nu xy t bin quỏ tỡnh nhõn ụi. 5100 b. N = x = 3000 nu 3, theo ta cú X - U =20% G + U =40% GARN + XARN = 60% Ggen = Xgen =30% Agen = Tgen =20% ta cú H = 2A + 3G =2x20% .3000 + 3x30%.3000 = 3900 N 3000 S liờn kt húa tr: N + 2( - 1) = 3000 + 2( - 1) = 5998 2 (HS tớnh theo cách khác cho điểm) - Trong qun th ban u cỏc cõy cú kiu gen AA chim t l 2/6. (1,0im) Cõy kiu gen Aa chim t l 3/6. Cõy kiu gen aa chim t l 1/6. - Sau mi th h t th phn t l kiu gen d hp gim i mt na so vi th h trc, lng ng hp t tri v ng hp t ln tng lờn bng v bng 1/2 lng d hp t gim i. - T l kiu gen kiu gen AA, aa t th phn qua th h l: 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 = 25 = 52,08% TLKG AA = + x 6 48 0,25 (2im) 1 = 17 = 35,42% TLKG aa = + x 6 48 (HS tớnh theo cách khác cho điểm) 1. Hm lng ADN cỏc kỡ ca gim phõn l - kỡ u ca gim phõn I NST ó nhõn ụi ú ADN nhõn ụi. Vy hm lng ADN l 2x6,6.10-12 gam - kỡ cui ca gim phõn I mi t bo cha n NST th kộp. Vy hm lng ADN l 6,6.10-12 gam - kỡ sau ca gim phõn II mi t bo cha 2n NST th n. Vy hm lng ADN l 6,6.10-12 gam - kỡ cui ca gim phõn II mi t bo cha n NST th n. Vy hm lng ADN l 3,3.10-12 gam 2. a. Gi k l s t nguyờn phõn ca t bo sinh dc s khai cỏi. Theo gi thit ta cú: ( k 1) 44 = 2772 k = 64 k = 6. Nh vy sau t nguyờn phõn t t bo s khai hỡnh thnh 64 t bo sinh trng. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - Mi t bo gim phõn to trng. Vỡ hiu sut th tinh ca trng l 50% nờn s hp t to thnh l: 50 64 = 32 hp t. 100 b. to 32 hp t cựng vi hiu sut th tinh ca tinh trựng l 6,25% thỡ s lng tinh trựng cn cú l: 32 100 = 512 tinh trựng 6, 25 - Mi t bo sinh tinh gim phõn to tinh trựng. Vy s lng t bo sinh tinh l: 512 = 128 t bo. - S t nguyờn phõn ca t bo sinh dc s khai c l: 2k =128 k = 7. - S NST n mụi trng cung cp cho t bo sinh dc s khai c l: ( 27 1) 44 + 27 44 = 1120 NST (HS biện luận theo cách khác cho điểm) a. Ngi chng cú túc thng - thun tay trỏi cú kiu gen aabb ch cho mt loi giao t ab. (2 im) - Ngi túc xon - thun tay phi cú kiu gen AaBb (do nhn giao t ab ca b) nhn giao t AB ca m. - Ngi v cho giao t AB nờn cú kiu gen AABB hoc AABb hoc AaBB hoc AaBb v cú kiu hỡnh túc xon - thun tay phi. b.B m u túc xon - thun tay phi cú kiu gen A-B- Ngi u lũng túc thng - thun tay trỏi cú kiu gen aabb nhn giao t ab t c b v m b m cựng cú kiu gen AaBb. - Kh nng h sinh túc thng thun tay phi: AA : Bb x Bb => BB : aa => túc thng cú kiu gen aa chim bb => thun tay phi chim . 4 => Kh nng h sinh ngi túc thng thun tay phi l x = 4 Aa x Aa => Aa : Bb : 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 . . 16 - Xỏc sut h sinh c thờm mt trai, mt gỏi u túc thng - thun tay phi l 2x ( x ) = (1,76%). 16 512 (HS tớnh theo cách khác cho điểm) ----------------Ht---------------- 0,25 0,25 0,25 [...]... sinh có thể giải bài toán theo ph-ơng pháp khác nh-ng cho kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa ) S GIO DC V O TO HNG YấN THI CH NH THC ( thi cú 01 trang) Kè THI TUYN SINH VO LP 10 THPT CHUYấN NM HC 2012 2013 Mụn thi: SINH HC (D nh cho thớ sinh thi v o lp chuyờn Sinh h c) Th i gian l m b i: 150 phỳt Cõu 1: (2,0 i m) a Tại sao từ một tế bào l-ỡng bội 2n qua một chu kì nguyên phân tạo ra 2 tế bào con có. .. không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: Chữ ký của giám thị: Số báo danh: Phòng thi số: kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt Môn thi: Sinh học HƯớNG DẫN CHấM (H-ớng dẫn chấm gồm 03 trang) Câu Đáp án Điểm Câu 1 2,0 đ a Khái niệm nguyên phân Nguyên phân là ph-ơng thức sinh sản của tế bào và sự lớn lên của cơ thể, đồng thời duy trì ổn định bộ NST đặc tr-ng qua các thế hệ tế bào... giậu phát triển, nhiều lớp tế bào - Mọc nơi quang đãng - Thân mọc vống - Lá th-ờng to xếp ngang có màu xanh đậm, phiến lá mỏng, mô giậu kém phát triển, ít lớp tế bào - Mọc d-ới tán các cây to nơi có ánh sáng yếu - C-ờng độ quang hợp cao ở c-ờng - Có khả năng quang hợp ở điều kiện độ ánh sáng mạnh C-ờng độ hô hấp ánh sáng yếu C-ờng độ hô hấp thấp cao hơn cây -a bóng hơn cây -a sáng Câu 5 1,0 điểm a Phân... theo sơ đồ sau: (2) (3) (6) (4) (1) (5) (7) VSV -Hết Họ tên thí sinh: Chữ ký của cán bộ coi thi số 1 Số báo danh: Phòng thi số: H-ớng dẫn chấm đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên A Phần trắc nghiệm khách quan(5,0 điểm) I Câu trả lời đúng: Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 A B C X X D X X Câu Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 A B X C D X X X Câu 5 Câu 6 Câu 7 X X Câu 12 Câu 13 X Câu 14 Câu 15 Cách... ng-ời con trai (*) - Khả năng ng-ời phụ nữ III1 có kiểu gen Aa là 1/2 Khả năng ng-ời này cho giao tử a là 1/4 Ng-ời chồng III2 có kiểu gen Aa cho giao tử a chiếm tỉ lệ 1/2 nên khả năng cặp vợ chồng này sinh con bị bệnh là 1/8 Khả năng họ sinh con không bị bệnh là 7/8 = 87,5 % 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên Môn thi: Sinh học Câu 1 (2,0 điểm) Nguyên phân là gì? Trình... ta, giống mẹ nó và có sức tăng sản của bố + VD: Lợn lai kinh tế có sức sống cao, lợn con mới đẻ đã nặng từ 0,7 đến 0,8kg, tăng trọng nhanh, tỉ lệ thịt nạc cao Câu4 1,0điểm - ánh sáng ảnh h-ởng lên đời sống của sinh vật Môĩ sinh vật đều thích nghi với điều kiện sống khác nhau: + Đối với thực vật: ánh sáng làm thay đổi những đặc điểm hình thái, sinh lí của thực vật Có nhóm cây -a sáng, có nhóm cây -a bóng... + Đối với động vật: ánh sáng tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật, định h-ớng di chuyển trong không gian, ánh sáng ảnh h-ởng tới hoạt động, khả năng sinh tr-ởng và sinh sản của động vật Có nhóm động vật -a sáng và động vật -a tối - Sự khác nhau giữa thực vật -a sáng và thực vật -a bóng Thực vật -a sáng Thực vật -a bóng - Thân cao - Lá nhỏ th-ờng xếp xiên có màu xanh nhạt, có tầng cutin dày,... 37,5% hạt vàng, vỏ nhăn 12,5% hạt xanh, vỏ trơn 12,5% hạt xanh, vỏ nhăn Ghi chú: Học sinh có thể biện luận theo cách khác mà vẫn cho kết quả phù hợp thì vẫn cho điểm tối đa hết 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Đề thi tuyển sinh vào THPT chuyên Môn thi: Sinh Câu 1 (1.5 điểm) Nêu rõ những đặc điểm tiến hoá của bộ x-ơng ng-ời so với bộ x-ơng thú ? Câu 2 (3 điểm) Hãy giải thích: a) Sự mỏi cơ và nguyên nhân của nó... cây ở F1 có tỷ lệ 3 thân cao: 1 thân thấp thân cao (A) là tính trạng trội so với thân thấp (a) ở P đều có kiểu gen Aa có kiểu hình thân cao (1) - Phép lai 2: Xét tỷ lệ hình dạng hạt ở F1 có 3 hạt dài: 1 hạt tròn hạt dài (B) là trội so với hạt tròn (b) ở P đều có kiểu gen Bb kiểu hình hạt dài (2) * Xác định kiểu gen P: - Phép lai 1: Tính trạng hình dạng hạt ở F1 có 100 % hạt tròn ở P đều có kiểu... ứng với số NST trong bộ đơn bội (n) của loài Ví dụ ở ruồi giấm có 4 nhóm LK ứng với n = 4 0,25điểm - Sự PLĐL chỉ đúng trong tr-ờng hợp các cặp gen qui định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau Sự DTLK phổ biến hơn sự di truyền PLĐL 0,25điểm Câu II (1,0 điểm) 1) Số NST đ-ợc dự đoán ở thể tam bội, tứ bội: Một loài có có 2n = 24 n = 12 Thể tam bội: 3n = 3 X 12 = 36 Thể tứ bội: 4n = 4 X 12 =
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ THI MÔN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN, BỘ ĐỀ THI MÔN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN, BỘ ĐỀ THI MÔN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN

Từ khóa liên quan