Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 228

122 454 1
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2015, 14:47

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứuCác doanh nghiệp hiện nay hoạt động trong điều kiện nền kinh tế thị trường mở với xu hướng quốc tế hoá ngày càng cao và việc kinh doanh trên thị trường ngày càng mạnh mẽ, cạnh tranh khốc liệt tất cả đều nhắm vào mục đích tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, nhưng trong điều kiện hiện nay việc duy trì và bảo tòan nguồn vốn đã khó, việc kinh doanh để thu được lợi nhuận càng khó hơn đòi hỏi các doanh nghiệp phải hết sức thận trọng trong từng bước đi của mình.+ Đối với các nhà Quản trị tài chính: các chỉ tiêu liên quan đến Vốn kinh doanh là hết sức quan trọng, bởi nó là chỉ số liên quan mật thiết đến lượng tiền một doanh nghiệp cần để duy trì hoạt động thường xuyên, hay nói một cách khác Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ Tài sản củadoanh nghiệp.+Đối với bất kỳ một nhà đầu tư nào: việc xem xét thận trọng đến các chỉ số tài chính trong đó có các chỉ tiêu về hiệu quả quản lý kinh doanh là cơ sở quan trọng để xem xét có nên quyết định đầu tư hay không. Một doanh nghiệp có thể đưa ra con số doanh thu rất tốt, giá trị tài sản lớn, qui mô vốn đồ sộ…. nhưng những con số này chưa đủ để đảm bảo tình hình tài chính tốt của doanh nghiệp. Tiền của doanh nghiệp có thể đọng trong khâu dự trữ hoặc lưu thông, và rất có thể doanh nghiệp mất khả năng thanh toán do không thu hồi được công nợ từ khách hàng…việc xem xét các chỉ tiêu này giúp giảm thiểu rủi ro, góp phần tăng thêm hiệu quả cho nhà đầu tưXuất phát từ vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là: phải xác định và đáp ứng được nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, cần thiết, tối thiểu, Các giải pháp cần thực hiện để nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của doanh nghiệp mình. Các biện pháp thu hồi vốn đầu tư vào các TSCĐ thông qua các phương pháp khấu hao sao cho phù hợp nhất…Qua quá trình học tập tại trường Học Viện Tài Chính và thời gian thực tập Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 228 Em đã chọn đề: “Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 228’’làm chuyên đề tốt nghiệp.2.Mục đích nghiên cứu+ Hệ thống hóa những lý luận về Vốn kin doanh và quản trị vốn kinh doanh trong doanh nghiệp.+ Tìm hiểu thực trạng công tác sử dụng vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng công trình 228, từ đó rút ra kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân.+ Đề ra các giải pháp khắc phục nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty.3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu+ Đối tượng: Công tác quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228.+ Phạm vi nghiên cứu: Báo cáo tài chính 20112013.4. Phương pháp nghiên cứuĐề tài được nghiên cứu theo phương pháp:+ Phương pháp so sánh + Phương pháp tỷ số+ Phương pháp phân tích tỷ lệ + Phương pháp thống kê và phân tích5. Kết cấu chuyên đề:Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề được chia thành 3 chương:Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp.Chương 2: Thực trạng công tác quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 trong thời gian qua.Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản tri vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu chuyên đề tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập. Tác giả chuyên đề tốt nghiệp (Ký ghi rõ họ tên) Trần Thị Kim Ngân Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC VIẾT TẮT VKD: Vốn kinh doanh VCĐ: Vốn cố định VLĐ: Vốn lưu động TSCĐ: Tài sản cố định TSLĐ: Tài sản lưu động DN: Doanh nghiệp VCSH: Vốn chủ sở hữu SXKD: Sản xuất kinh doanh Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp NWC: Nhu cầu vốn lưu động thường xuyênDanh mục bảng biểu Bảng 2.1: Cơ cấu tài sản tình hình biến động tài sản công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Bảng 2.2 : Cơ cấu nguồn vốn tình hình biến động nguồn vốn Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Bảng 2.3: Tình hình biến động doanh thu,chi phí lợi nhuận công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Bảng 2.4: Một số tieeuphanr ánh hiệu sử dụng VKD công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228. Bảng 2.5: Cơ cấu vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 năm 2012-2013 Bảng 2.6: Hệ số nợ công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Bảng 2.7: Kết cấu biến động nguyên giá TSCĐ Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Bảng 2.8 : Giá trị lại hệ số hao mòn TSCĐ Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 năm 2012 – 2013 Bảng 2.9: Thời gian sử dụng TSCĐ tính đến năm 2013 Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Bảng 2.10: Các tiêu đánh giá hiệu VCĐ công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Bảng 2.11 : Kết cấu Vốn lưu động Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 năm 2012 – 2013 Bảng 2.12: Tình hình đảm bảo nguồn vốn Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bảng 2.13: Cơ cấu biến động vốn tiền Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Bảng 2.14: Các số toán Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 năm 2012 – 2013 Bảng 2.15: Cơ cấu tình hình quản trị hàng tồn kho Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Bảng 2.16: Vòng quay hàng tồn kho Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Bảng 2.17: Tình hình sử dụng quản trị khoản nợ phải thu Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Bảng 2.18: Vòng quay khoản phải thu kỳ thu tiền bình quân Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Bảng 2.19: So sánh vốn chiếm dụng vốn bị chiếm dụng Công ty cổ phần xây dựng công trình 228 Bảng 2.20: Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động ông 228 công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Bảng 2.21: Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng VKD công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Các doanh nghiệp hoạt động điều kiện kinh tế thị trường mở với xu hướng quốc tế hoá ngày cao việc kinh doanh thị trường ngày mạnh mẽ, cạnh tranh khốc liệt tất nhắm vào mục đích tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, điều kiện việc trì bảo tòan nguồn vốn khó, việc kinh doanh để thu lợi nhuận khó đòi hỏi doanh nghiệp phải thận trọng bước mình. + Đối với nhà Quản trị tài chính: tiêu liên quan đến Vốn kinh doanh quan trọng, số liên quan mật thiết đến lượng tiền doanh nghiệp cần để trì hoạt động thường xuyên, hay nói cách khác Vốn kinh doanh biểu tiền toàn Tài sản củadoanh nghiệp. + Đối với nhà đầu tư nào: việc xem xét thận trọng đến số tài có tiêu hiệu quản lý kinh doanh sở quan trọng để xem xét có nên định đầu tư hay không. Một doanh nghiệp đưa số doanh thu tốt, giá trị tài sản lớn, qui mô vốn đồ sộ…. số chưa đủ để đảm bảo tình hình tài tốt doanh nghiệp. Tiền doanh nghiệp đọng khâu dự trữ lưu thông, doanh nghiệp khả toán không thu hồi công nợ từ khách hàng…việc xem xét tiêu giúp giảm thiểu rủi ro, góp phần tăng thêm hiệu cho nhà đầu tư Xuất phát từ vấn đề đặt cho doanh nghiệp là: phải xác định đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, cần thiết, tối thiểu, Các giải pháp cần thực để nâng cao hiệu sử dụng Vốn lưu động doanh nghiệp mình. Các biện pháp thu hồi vốn đầu tư vào TSCĐ thông qua phương pháp khấu hao cho phù hợp nhất…Qua trình học tập trường Học Viện Tài Chính thời gian thực tập Công ty Cổ Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp phần Xây dựng công trình 228 Em chọn đề: “Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 228’’ làm chuyên đề tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu + Hệ thống hóa lý luận Vốn kin doanh quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp. + Tìm hiểu thực trạng công tác sử dụng vốn kinh doanh quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng công trình 228, từ rút kết đạt được, hạn chế nguyên nhân. + Đề giải pháp khắc phục nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh công ty. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu + Đối tượng: Công tác quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228. + Phạm vi nghiên cứu: Báo cáo tài 2011-2013. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu theo phương pháp: + Phương pháp so sánh + Phương pháp tỷ số + Phương pháp phân tích tỷ lệ + Phương pháp thống kê phân tích 5. Kết cấu chuyên đề: Ngoài lời mở đầu kết luận, chuyên đề chia thành chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung vốn kinh doanh quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 thời gian qua. Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản tri vốn kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm đặc trưng Vốn kinh doanh  Khái niệm vốn kinh doanh doanh nghiệp Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải có yếu tố tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động. Trong điều kiện kinh tế thị trường, để có yếu tố doanh nghiệp phải bỏ số vốn tiền tệ định, phù hợp với quy mô điều kiện kinh doanh doanh nghiệp. Số vốn tiền tệ ứng trước để đầu tư, mua sắm, hình thành tài sản cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gọi vốn kinh doanh doanh nghiệp. Hay nói cách khác, Vốn kinh doanh doanh nghiệp toàn số tiền ứng trước mà doanh nghiệp bỏ để đầu tư hình thành tài sản cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp. Hoặc vốn kinh doanh biểu tiền toàn giá trị tài sản mà doanh nghiệp đầu tư sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận.  Đặc trưng vốn kinh doanh Để quản lý sử dụng vốn kinh doanh cách tiết kiệm hiệu đòi hỏi doanh nghiệp phải nhận thức đắn đặc điểm sau vốn kinh doanh: - Trong trình sản xuất kinh doanh, vốn kinh doanh doanh nghiệp không ngừng vận động, chuyển đổi hình thái biểu hiện. Từ hình thía vốn tiền tệ ban đầu sang hình thái vốn vật tư, hàng hóa cuối lại trở hình thái tiền tệ. Qúa trình diễn liên tục, thường xuyên lặp lại Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp sau chu kì kinh doanh gọi trình tuần hoàn chu chuyển vốn kinh doanh doanh nghiệp. - Vốn kinh doanh không điều kiện tiên chho đời doanh nghiệp mà coi loại hàng hóa đặc biệt. Vốn kinh doanh biểu tiền tài sản định ( tài sản hữu hình vô hình ) mà doanh nghiệp huy động , sử dụng vào kinh doanh. - Vốn kinh doanh doanh nghiệp vận động gắn liền với chủ sở hữu định. Các doanh nghiệp mua, bán quyền sử dụng vốn kinh doanh thị trường tài chính. Giá quyền sử dụng vốn kinh doanh chi phí hội việc sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp - Vốn kinh doanh doanh nghiệp có giá trị theo thời gian tác động yếu tố khả sinh lời rủi ro. Một đồng vốn kinh doanh có giá trị kinh tế khác với đồng vốn kinh doanh tương lai ngược lại. 1.1.2 Thành phần vốn kinh doanh  Phân loại theo kết hoạt động đầu tư. Theo tiêu thức này, vốn kinh doanh doanh nghiệp bao gồm vốn kinh doanh đầu tư vào tài sản lưu động, tài sản cố định tài sản tài doanh nghiệp. - Vốn kinh doanh đầu tư vào tài sản lưu động (TSLĐ) số vốn đầu tư để hình thành tài sản lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, bao gồm loại vốn tiền, vốn vật tư hàng hóa, - khoản phải thu, loại TSLĐ khác doanh nghiệp. Vốn kinh doanh đầu tư vào tài sản cố định (TSCĐ) số vốn đầu tư để hình thành tài sản cố định hữu hình vô hình như: nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, dụng cụ quản lý, khoản 10 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp khấu hao TSCĐ. - Đi đôi với việc tăng cường đổi TSCĐ, công ty cần trọng nâng cao hiệu sử dụng VCĐ cách: • Phân loại TSCĐ cũ kỹ, lạc hậu không sử dụng cho mục đích SXKD • để lý, nhượng bán, nhanh chóng thu hồi vốn. Tận dụng tối đa công suất TSCĐ sử dụng mua sắm vào để phục vụ sản xuất: Qua xem xét ta thấy hệ số hao mòn phận máy móc thiết bị sản xuất 50% ( hệ số hao mòn 0,69) nên khả sử dụng khai thác không lâu. Do đó, để thực việc khai thác tốt lực TSCĐ vào sản xuất cách có hiệu năm tới, công ty phải tiếp tục tìm kiếm đơn đặt hàng hợp đồng ký kết, đẩy nhanh • vòng quay vốn. Ngoài ra, cần tiếp tục thực tốt biện pháp tích cực mà công ty áp dụng năm vừa qua : +Thường xuyên theo dõi trạng TSCĐ, làm tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, tu sửa nhà xưởng. + Tiếp tục đẩy mạnh chế phân cấp quản lý TSCĐ, giao TSCĐ cho phận, phòng ban, phân xưởng cách rõ ràng, quy định trách nhiệm bảo quản, sử dụng. + Tiếp tục tranh thủ sử dụng cách hợp lý nguồn vốn chiếm dụng hợp pháp từ khoản phải tra chưa đến hạn toán ( Phải trả người bán, phải trả CNV, Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước). Tính đến cuối năm 2013, số vốn chiếm dụng công ty 142.375.790.427 đồng . Đây nguồn hỗ trợ tích cực cho nhu cầu vốn SXKD công ty. + Quản lý chặt chẽ sử dụng có hiệu TSCĐ từ khâu mua sắm đến khâu sử dụng. Ngoài việc đầu tư, đại hóa TSCĐ để sử dụng có hiệu phân cấp quản lý TSCĐ, giao TSCĐ cho phận, phòng ban đơn vị cách rõ ràng, quy trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng thường 107 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp xuyên cho TSCĐ, nêu cao tinh thần trách nhiệm người sử dụng, thực quy trình kỹ thuật chế độ bảo dưỡng để trì lực sản xuất TSCĐ. Mọi TSCĐ công ty cần có hồ sơ để theo dõi quản lý riêng, cuối năm tài phải tiến hành kiểm kê, trường hợp thừa thiếu phải lập biên bản, tìm nguyên nhân có biện pháp sử lý. Cần thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ để phục hồi giá trị sử dụng, nâng cao lực sản xuất, kéo dài tuổi thọ TSCĐ. + Kế toán cần theo dõi chi tiết TSCĐ để có kế hoạch trích khấu hao tái sản xuất TSCĐ. Công ty cần lập kế hoạch trích khấu hao TSCĐ nội dung quan trọng để quản lý nâng cao hiệu sử dụng VCĐ. Thông qua kế hoạch khấu hao, công ty thấy nhu cầu tăng giảm VCĐ năm kế hoạch, chuẩn bị nguồn tài để đáp ứng nhu cầu đó. Vì kế hoạch khấu hao quan trọng để xem xét lựa chọn định đầu tư đổi TSCĐ tương lai. Về nguyên tắc, việc trích khấu hao TSCĐ phải phù hợp với mức độ hao mòn TSCĐ bảo đảm thu hồi đầy đủ giá trị vốn đầu tư ban đầu. Điều không giới hạn hao mòn vô hình mà góp phần bảo toàn VCĐ. Biện pháp quan trọng để công ty tính đúng, tính đủ chi phí khấu hao phải không ngừng nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ để bảo toàn mặt giá trị lẫn vật , kịp thời điều chỉnh giá trị TSCĐ để tạo điều kiện tính đúng, tính đủ chi phí. 3.2.5 Nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ hạ giá thành sản phẩm – dịch vụ. Cơ sở lý luận: Việc phấn đấu tăng khối lượng sản xuất tiêu thụ sở đảm bảo chất lượng phương hướng quan trọng giúp cho doanh nghiệp phấn đấu tăng lợi nhuận nâng cao hiệu sử dụng VKD. Thực tế, Đối với Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228, yêu cầu nâng cao chất lượng công trình đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nếu không đáp 108 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ứng tốt tính cạnh tranh thị trường ( mức độ cạnh tranh cao, nhiều công ty xây dựng, bất đông sản có quy mô cao, dịch vụ tốt mọc lên nhiều địa bàn) . Vì để nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty cần ý đến vấn đề sau: - Để nâng cao chất lượng sản phẩm việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho kĩ sư công trình, giám sát công trình người trực tiếp tạo sản phẩm cho công ty, nên cần có biện pháp sau: • Xây dựng chiến lược lâu dài công tác đào tạo bồi dưỡng công nhân kỹ thuật, đặc biệt nắm bắt yêu cầu kỹ tác nghiệp đảm bảo phù hợp • theo tiêu chuẩn. Đào tạo nhân viên mới, tiến hành cọ sát nhiều với thực tế, thực nghiệm, cần • có người hỗ trợ bảo hướng dẫn nhiệt tình Đào tạo thường xuyên: cử đào tạo, đào tạo chỗ khóa huấn luyện. Kết sau khóa học đảm bảo đầy đủ để công ty đánh • giá hiệu phương pháp hình thức đào tạo. Công ty cần nghiêm túc nâng cao tinh thần trách nhiệm người lao động, có chế thưởng phạt gắn liền với lợi ích cuả công nhân. - Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ thể tay nghề công nhân lao động trực tiếp tạo sản phẩm. Song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ty cần có biện pháp hạ giá thành cách tiết kiệm chi phí trực tiếp, gián tiếp cấu thành nên giá ttrij công trình. Việc tiết kiệm chi phí giúp công ty giảm bớt lượng vốn bỏ vào xây dựng. Hoặc mở rộng quy mô sản xuất mà không cần bỏ thêm vốn ( bỏ vốn hơn). Với ý nghĩa đó, việc phấn đấu tiết kiệm chi phí , hạ giá thành yêu cầu đặt nhằm tăng lợi nhuận nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty. Để thực điều này, công ty phải giảm bớt khoản chi phí sau: - Đối với chi phí nhân công: Giảm đến mức tối thiểu số CNV, giữ lại 109 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp cán có lực công nhân có nghiệp vụ cao. - Đối với chi phí NVL: Đây phận chi phí có thỷ trọng lớn giá thành. Muốn giảm chi phí cho khoản mục cần phải thực triệt để biện pháp tiết kiệm từ khâu thu mua đến khâu sử dụng. - Đối với chi phí máy móc thiết bị: Cần sử dụng triệt để công suất máy móc thiết bị. Trong thời gian sản xuất có lúc máy móc thiết bị không cần dùng hay chưa cần dùng, công ty tìm khách hàng có nhu cầu thuê. - Đối với chi phí sản xuất chung: Đây khoản chi phí gián tiếp. Song tiết kiệm góp phần đáng kể giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Thực tế khoản chi phí bao gồm nhiều loại nguồn gốc để chứng minh. Vì vậy, công ty cần có quy chế cụ thể nhằm hạn chế khoản chi phí cách hợp lý. 3.2.6 Tăng cường hiệu quản trị sử dụng vốn lưu động  Quản trị khoản phải thu Hiện nay, nợ phải thu Công ty tương đối cao. Để giải vấn đề này, việc áp dụng số giải pháp số giải pháp sau: - Quy định rõ ràng điều khoản toán hợp đồng: phương thức toán, thời hạn toán…, bên chủ đầu tư thực sai điều khoản hợp đồng bị phạt vi phạm hợp đồng (Ví dụ phạt 30% giá trị hợp đồng). Với giải pháp này, công ty ràng buộc khách hàng với trách nhiệm toán. - Tăng cường áp dụng biện pháp khuyến khích khách hàng toán tiền sử dụng tỷ lệ chiết khấu toán, ví dụ 3%, khách hàng toán sớm tiền hàng trước thời hạn công trình hoàn thành bàn giao. - Ghi sổ đối chiếu theo dõi chặt chẽ, thường xuyên khoản nợ phải thu, lập kế hoạch cụ thể việc thu hồi khoản này. Đối với khách 110 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp hàng chậm toán, công ty đôn đốc nhanh chóng thu hồi nợ, tính lãi khoản nợ hạn. Nếu khách hàng khả toán, công ty nhờ can thiệp quan pháp luật. - Đào tạo, bồi dưỡng cán có lực, khéo léo, có ý thức trách nhiệm toán đòi nợ, đồng thời gắn trách nhiệm quyền lợi họ với công tác này. - Lập quỹ dự phòng khoản phải thu để hạn chế tác động có rủi ro không thu nợ khách hàng. - Ngoài ra, công ty cần thực tốt việc toán với người cho vay có kế hoạch trả khoản nợ đến hạn để nâng cao uy tín công ty quan hệ tín dụng.  Quản trị hàng tồn kho - Đối với hàng tồn kho nguyên vật liệu, công ty cần xác định mức tồn kho tối đa tối thiểu để vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục không làm tồn đọng vốn công ty. - Giải phóng tồn kho BĐS thực phương án kinh doanh mới, trọng công tác giới thiệu, bán hàng; chia nhỏ hộ, chung cư để dễ bán cho đối tượng có thu nhập chưa cao;… - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho để hạn chế tác động rủi ro hàng tồn kho bị hư hỏng, phẩm chất, giúp mang lại ổn định cho sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu hoạt động.  Quản trị vốn tiền Qua phân tích chương ta thấy vốn tiền có công ty mức thấp với tỷ trọng tài sản công ty 8%. Vốn tiền có vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty như: mua sắm nguyên vật liệu,vật tư hàng hóa, trả lương nhân viên…để đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu công ty. Việc trì mức dự trữ tiền 111 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp vừa đủ tạo điều kiện giúp công ty có hội chiết khấu mua hàng, tăng hệ số khả toán công ty. Để có mức dự trữ tiền hợp lý, công ty cần tiến hành thu tiền khách hàng tiền mặt, hạn chế thanh toán qua ngân hàng. 3.2.7. Thường xuyên phân tích hoạt động tài doanh nghiệp Đây giải pháp tài quan trọng nhằm tăng cường phát huy vai trò, chức tài doanh nghiệp việc kiểm tra, giám sát, đánh giá, phân tích hiệu sử dụng vốn. Trong năm qua, công ty làm tốt công tác hạch toán kế toán, nhiên công tác phân tích tài chưa thực trọng. Các báo cáo tài mang nặng số tổng hợp có tính chất khứ. Các tiêu phân tích tình hình tài chung chung, chưa giúp Giám đốc nhà quản trị thấy tình hình sản xuất kinh doanh công ty cách rõ ràng xác nhất. Do đó, cần tăng cường công tác phân tích tài chính, thực chúng thường xuyên để từ thấy thành đạt tồn cần khắc phục, đưa nhận định giúp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nói chung công tác quản trị vốn nói chung.Đó giúp nhà quản trị lập kế hoạch cho năm tiếp theo, sát với tình hình thực tế hoàn thành phấn đấu nỗ lực tập thể công ty. 3.2.8 Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình xây dựng để giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho Công ty. Thực tế năm qua, khối lượng sản phẩm dở dang Công ty( công trình xây dựng dở dang) chiếm tỷ trọng lớn hàng tồn kho ( cuối năm 2013 chiếm 88.62%) vốn lưu động Công ty. Nó làm ứ đọng lượng vốn không nhỏ Công ty, đòi hỏi Công ty phải nhanh chóng có biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, từ 112 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tăng tốc độ luân chuyển vốn công ty. Xuất phát từ tình hình thực tế Công ty năm qua, giải pháp Công ty cần thực thời gian tới là: + Đối với công trình mà Công ty chưa thể tiếp tục thực năm qua phải chờ chỉnh sửa thiết kế gây ứ đọng vốn: - Công ty cần phải yêu cầu chủ đầu tư phải có trách nhiệm đền bù tổn thất việc ngừng thi công tạo mà lỗi công ty. - Tích cực, chủ động, nhanh chóng với chủ đầu tư nghiên cứu biện pháp khác phục đề xuất thiết kế để Công ty tiếp tục thực tiếp công trình tránh gây ứ đọng vốn lâu dài. + Đối với công trình mà Công ty tiếp tục thực thi công: - Trong thiết kế công cần nắm bắt vững tình hình thị trường khu vực, loại vật tư có .Tránh sử dụng loại nguyên vật liệukhông sẵn có làm cho công tác chuẩn bị vật tư gặp khó khăn dẫn đến kéo dài thời gian thi công công trình - Công ty cần phải lập bảng tiến độ có chuẩn bị kỹ lưỡng tiền, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, nhân công, để đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch. - Công ty cần phải chọn lựa phương pháp thi công phù hợp bước công đoạn, giai đoạn thi công khác cho phù hợp với lực thi công công ty huy động thời điểm đặc điểm kỹ thuật công trình. Các phương pháo công ty chọn phương pháp thi công tuần tự, phương pháp thi công gối tiếp hay phương pháp thi công song song. Điều rút ngắn thời gian thi công công trình tận dụng tối đa lực máy móc thiết bị công ty. - Công ty cần tiếp tục nghiên cứu áp dụng biện pháp thi công 113 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp đại, sử dụng biện pháp thi công để rút ngắn thời gian thi công, mang lại hiệu kinh tế cao phương pháp tiên tiến Công nghệ thi công cốp pha leo, Công nghệ gia công lắp dựng kết cấu thép…mà công ty áp dụng thành công. - Tiến hành nâng cao tay nghề cho công nhân có sách đãi ngộ khen thưởng hợp lý để nâng cao suất lao động. - Chú ý rằng, biện pháp rút ngắn thời gian thi công công để giảm lượng vốn ứ đọng, nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, công ty phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình, tránh làm ẩu, không đảm bảo chất lượng công trình làm giảm uy tín doanh nghiệp tốn lượng tiền lớn cho công tác bảo hành, bảo trì công trình, trí phải đền bù thiệt hại, hư hại cho chủ đầu tư. + Đối với công trình hoàn thành: - Công ty cần đẩy mạnh khâu xúc tiến thẩm định để sớm bàn giao công trình cho chủ đầu tư, từ nhanh chóng thu hồi vốn. - Để trình nghiệm thu diễn nhanh chóng, điều quan trọng phải đảm bảo chất lượng công trình xây dựng theo điều khoản thoả thuận với chủ đầu tư ký kết hợp đồng, tránh tình trạng công trình hoàn thành không đảm bảo chất lượng nên không chủ đầu tư nghiệm thu mà yêu cầu khắc phục để đảm bảo dung chất lượng công trình hợp đồng. 3.3.3 Điều kiện thực giải pháp tăng cường quản trị VKD công ty cổ phần xây dựng 228.  Điều kiện thực kế hoạch tổ chức huy động điều chỉnh cấu vốn lưu động hợp lý. Ở Công ty Cổ phần xây dựng công trình 228, bên cạnh việc xác định nhu cầu VLĐ phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh công việc không 114 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp phần quan trọng nhà quản trị tài phải xác định nguồn tài trợ cho nhu cầu VLĐ tăng thêm. Nguồn VLĐ tạm thời Công ty chủ yếu khoản phải trả nội sử dụng nguồn tài trợ Công ty phải chịu nhiều điều kiện ràng buộc từ phía công ty Xây dựng số4, tính chủ động sản xuất kinh doanh Công ty không cao. Hiện giai đoạn đầu hoạt động theo mô hình Cổ phần hóa, việc sử dụng nguồn tài trợ giảm nhanh sớm chiều được, nên Công ty cần đề kế hoạch việc nhận sử dụng nguồn vốn cấp từ công ty mẹ, cân đối lại nguồn VLĐ.  Điều kiện tăng cường công tác quản lý khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng. Để thực tốt việc quản lý khoản phải thu, Công ty cần phải thực sách tín dụng vừa nới lỏng vừa chặt chẽ để vừa thu hút khách hàng vừa không vốn. Nới lỏng thể chỗ công ty cung cấp ưu đãi cho khách hàng toán trước thời hạn. Chặt chẽ thể chỗ kí kết hợp đồng, công ty cần phải quy định biện pháp áp dụng trường hợp hợp đồng. Trong năm 2013 Công ty thực tốt sách thắt chặt tín dụng với khách hàng. Đây điều kiện thuận lợi làm tiền đề cho việc thực sách cho năm điều kiện kinh tế khó khăn nay.  Điều kiện tăng cường quản lý tồn kho dự trữ. Vốn tồn kho dự trữ Công ty Cổ phần xây dựng công trình 228 chiếm tỉ trọng lớn tổng số VLĐ, thành phẩm tồn kho chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm tỉ trọng cao Công ty giai đoạn dự trữ nhiều nguyên vật liệu phục vụ cho mục tiêu mở rộng thị trường. Hiện hầu hết nguyên vật liệu mà công ty sử dụng để sản xuất có biến động mạnh xi măng sắt giá tăng 115 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp mạnh. Vì việc dự trữ nguyên vật liệu đảm bảo ổn định giá thành sản xuất hạn chế tối đa tình trạng ứ đọng vốn công việc cần thiết.  Đối với ngân hàng Đây tổ chức trung gian tài nhận tiền gửi cho vay chức toán khác. Tuy nhiên tổ chức tín dụng tác động đến việc huy động sử dụng vốn doanh nghiệp qua nhiều hình thức khác nhau. Hiên nay, vốn cho doanh nghiệp vấn đè nóng bỏng. Vì trước hết cần phải nâng cao tác động hệ thống tổ chức tài việc huy động tạọ kênh dẫn vốn cho doanh nghiệp. Chính yêu cầu trên, ngân hàng cần tăng cường hoàn thiện theo hướng tạo điều kiện thuân lợi cho doanh nghiệp coi doanh nghiệp là khách hàng nghĩa đối tượng quan tâm ngân hàng. Để làm điều ngân hàng cần ý: - Tăng cường lực cán ngân hàng việc xem xét định cách khao học dựa đặc thù hoạt động ngân hàng. - Hiện đại hóa công nghệ, nâng cao trình độ hoạt động hệ thống ngân hàng, đợn vị kinh tế tăng cường hình thức toán không dùng tiền mặt, nhằm rút ngắn thời hạn toán, tăng cường kiểm soát pháp luật hoạt động doanh nghiệp - Tạo lập mối quan hệ với doanh nghiệp nhằm xây dựng mạng lưới khách hàng ổn định, đồng thời đảm bảo mức độ an toàn hoạt động tín dụng. Điều kiện tạo điều kiện để doanh nghiệp giảm chi phía giao dịch huy động vốn.   Các sách Nhà nước giúp doanh nghiệp thực giải pháp tăng cường quản trị VKD công ty CP xây dựng 228. Tạo lập môi trường pháp luật ổn định, thông thoáng: Trong kinh tế thị trường nay, tất hoạt động kinh tế phải chịu định chế Nhà Nước pháp luật, văn luật, có ý nghĩa điều kiện xác lập ấn định mối quan hệ kinh 116 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tế tầm vĩ mô, tạo khuân khổ hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý đơn vị kinh tế phù hợp với lợi ích phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Theo xu hướng chung kinh tế giới chuyển sang kinh tế thị trường phải có đầy đủ luật bản. Hiện Nhà nước ta có luật như: luật doanh nghiệp, luật doanh nghiệp nhà nước, luật thương mại, luật đầu tư nước ngoài… Nhà nước Quốc hội phải sớm thông qua luật khác để phù hợp với kinh tế thị trường như: luật chứng khoán, luật giao dịch chứng khoán, luật cạnh tranh… để bước xác định môi trường pháp lý cho hoạt động công ty cổ phần thành lập thời gian tới. Đối với vấn đề huy động vốn kinh doanh, Nhà nước cần ban hành quy định thuận lợi vay vốn ngân hàng hoạt động huy động tài khác giảm lãi suất cho vay, tăng lãi suất tiền gửi….  Tạo mội môi trường kinh tế, xã hội ổn định đảm bảo cho việc huy động vốn có hiệu quả. Thị trường vốn phát triển mặt tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nguồn vốn ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn trình kinh doanh. Mặt khác tạo hội cho doanh nghiệp đầu tư thêm vốn bên để tìm kiếm lợi nhuận, phân tán rủi ro, bảo toàn vốn kinh doanh. Như vậy, Nhà nước cần thông qua sách, công cụ khác nhằm tạo môi trường kinh tế thuận lợi cho việc đầu tư vốn. Điều thể đặc điểm: - Định hướng cho phát triển thị trường cách vạch kế hoạch sách phát triển dài hạn thị trường vốn, có biện pháp cải tiến - đại hóa hệ thống tài chính. Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát tạo yếu tố - khuyến khích đầu tư, sách lãi suất thuế. Đa dạng hóa công cụ tài tạo phương tiện chu chuyển vốn, 117 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp công cụ tài cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, tín phiếu kho  bạc. Thực ưu đãi chế, sách tài Việc thực chế tài thông thoáng hợp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động tốt hơn. - Đối với vấn đề cho vay vốn đầu tư Nhà nước nên tạo điều kiện thuận lợi việc tăng nguồn vốn kinh doanh cho công ty: hạ lãi suất, kéo dài thời gian - vay… Hoàn thiện hệ thống pháp luật hợp đồng kinh tế, xử lý hành vi vi phạm hợp đồng kinh tế, mua bán hàng hóa toán khoản nợ, - khoản tiền cho vay… Xem xét bổ sung vốn lưu động nhà nước. tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động việc sản xuất kinh doanh. Kết luận Trong điều kiện kinh tế thị trường để tồn tại, phát triển tìm chỗ đứng vững thị trường, doanh 118 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nghiệp phải quan tâm đến vấn đề tạo lập sử dụng đồng vốn cho có hiệu nhất. Đây vấn đề có ý nghĩa quan trọng, định tồn phát triển doanh nghiệp. Cũng tất doanh nghiệp khác trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần xây dựng công trình 228 quan tâm trọng đến vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn. Trong năm vừa qua, Công ty có nhiều cố gắng tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trình sản xuất tiến hành cách thường xuyên liên tục. Tuy nhiên hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh hạn chế. Do vậy, để tăng khả tổ chức sản xuất sử dụng vốn kinh doanh, tăng tích luỹ để tái sản xuất mở rộng, Công ty cần phải tích cực tìm giải pháp hữu hiệu cho trình kinh doanh mình. Qua thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế Công ty cổ phần xây dựng công trình 228, em mạnh dạn sâu nghiên cứu vấn đề Các giải pháp tăng cường quản trị VKD. Đây đề tài tương đối rộng, trình độ nhận thức lý luận em hạn chế nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót. Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô, cán Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 bạn đọc để chuyên đề em hoàn thiện hơn, thực có ý nghĩa phương diện lý luận thực tiễn. Em xin chân thành cảm ơn . Sinh viên thực hiện: Trần Thị Kim Ngân Danh mục tài liệu tham khảo 1. Chủ biên PGS.TS. Nguyễn Đình Kiệm, TS. Bạch Đức Hiển, Giáo trình tài doanh nghiệp, NXB Tài năm 2010. 2. Đồng chủ biên TS Bùi Văn Vần, TS Vũ Văn Ninh: giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Tài Chính năm 2013 Chủ biên GS.TS. Ngô Thế Chi, 119 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PGS.TS Nguyến Trọng Cơ, Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, NXB Tài năm 2008. Chủ biên GS.TS. Ngô Thế Chi, TS. Trương Thị Thủy, Giáo trình kế 3. toán tài chính, NXB Tài năm 2007 ( tái lần thứ nhất). Thời báo kinh tế Việt Nam. 4. 5. Báo cáo tài năm 2012, 2013 số tài liệu liên quan Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228. NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Khóa: 15 ; Lớp: LC 15.11.01 120 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đề tài: Các giải pháp tăng cường quản trị Vốn kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng 228 Nội dung nhận xét: 1.Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên : 2.Về chất lượng nội dung luận văn/đồ án: - Sự phự hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành: ………………………………………………………………………. - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu. ………… ………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng . năm 2014 - Điểm : - Bằng số - Bằng chữ Người nhận xét (Ký tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Khóa: 15; Lớp: LC.15.11.01 121 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đề tài: Các giải pháp tăng cường quản trị Vốn kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng 228. Nội dung nhận xét: - Sự phự hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành: ………………………………………………………………………… - Đối tượng mục đích nghiên cứu: ………………………………………………………………………… - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu: ………………………………………………………………………… - Nội dung khoa học …….……………………………………………………………………… Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) 122 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 [...]... chủ yếu tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 2.1.3.1 Khái quát tình hình quản trị tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228  Tình hình sản xuất kinh doanh: Trong 1 năm trở lại đây, công ty kinh doanh hầu như có lãi khá cao Cuối năm 2012 lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 4.840.445.523 đồng nhưng đến năm 2013 tăng lên mức 5.774.222.401 đồng với tỷ lệ tăng là... 4 cầu tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, đường Hồ Chí Minh… Doanh thu hàng năm của Công ty đạt từ 200– 300 tỷ đồng.Với năng lực hiện có Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 có thể đầu tư, xây dựng các công trình có giá trị sản lượng từ 125 – 150 tỷ đồng 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 32 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01... vụ của Công ty  Chức năng: Bước sang nền kinh tế thị trường đòi hỏi Công ty phải vươn mình theo cơ chế mới, Công ty đã và đang chuyển hướng sản xuất kinh doanh nhằm tập trung chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng đường, hiện nay đang mở rộng sang lĩnh vực thi công cầu + Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, các công trình thuỷ lợi, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, các khu công. .. đổi tên Công ty sửa chữa công trình giao thông 228 thành Công ty công trình giao thông 228 - Quyết định số 3463/QĐ – BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt phương án chuyển Công ty Công trình giao thông 228 trực thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 thành Công ty cổ phần Vốn điều lệ là: 11 tỷ đồng Trong đó: + Tỷ lệ phần vốn Nhà Nước: 51% vốn điều... đối tác, lên phiếu giá 2.1.2.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng công trình 228 34 Sinh viên: Trần Thị Kim Ngân Lớp: LC.15.11.01 Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sơ đồ 1.1 Cơ cầu tổ chức Bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần xây dựng công trình 228 Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Giám đốc Công ty Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Phòng kỹ thuật... trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 - Tên giao dịch quốc tế: Engineering Construction Jointstock Company N0 228 - Tên viết tắt: + Tiếng Việt: Công ty CP 228 + Tiếng Anh: Encojocom 228 - Trụ sở chính: Km 19 = 400 Quốc lộ 3, Xã Phủ... tới hiệu quả sử dụng vốn Nếu chu kỳ ngắn, doanh nghiệp sẽ thu hồi vốn nhanh nhằm tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh Ngược lại nếu chu kỳ dài, doanh nghiệp sẽ có một ghánh nặng là ứ đọng vốn và lãi trả các khoản vay hay các khoản phải trả CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 228 TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Khái quát quá trình hình thành phát... và các tổ chức tài chính khác Gọi góp vốn liên doanh, liên kết Tín dụng thương mại của nhà cung cấp Thuê tài sản Huy động vốn bằng phát hành chứng khoán( đối với một số loại hình doanh nghiệp được pháp luật cho phép) 1.2 Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn kinh doanh  Quản trị vốn kinh doanh là việc quản lý các tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn của doanh. .. mòn vô hình đối với các TSCĐ hữu hình hoặc vô hình 1.2.2 Nội dung quản trị vốn kinh doanh 1.2.2.1 Nội dung quản trị vốn lưu động  Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp Quản trị vốn lưu động là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của vốn lưu động thông qua quản trị về tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho nhằm đảm bảo quá trình tái sản xuất... nước; + Đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hình thức BOT, BT, BTO; + Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản; + Thi công nạo vét, bồi đắp mặt bằng, tạo bãi thi công công trình; + Sản xuất, lắp đặt các cấu kiện bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; + Dịch vụ cho thuê, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, xe máy; + Kinh doanh xuất nhập . các giải pháp khắc phục nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu + Đối tượng: Công tác quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng công trình. luận về Vốn kin doanh và quản trị vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. + Tìm hiểu thực trạng công tác sử dụng vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng công trình 228, . tập tốt nghiệp phần Xây dựng công trình 228 Em đã chọn đề: Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 228 ’ làm chuyên đề tốt nghiệp. 2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 228, Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 228, Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 228

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn