Công tác đào tạo công chức quận sơn trà thành phố đà nẵng

26 214 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2015, 13:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGỌC HIỆP CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2013 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS. BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS. Nguyễn Thanh Liêm Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Thế Tràm Luận văn dã bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 12 năm 2013. Có thể tìm hiểu luận văn : - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, việc xây dựng phát triển đội ngũ công chức xem nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Đây người trực tiếp tham mưu cho quyền cấp xây dựng, tổ chức triển khai công tác quản lý nhà nước tất lĩnh vực. Tuy nhiên chất lượng đội ngũ công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình đất nước như: thiếu số lượng; trình độ thấp, chưa đồng đều; cấu chưa hợp lý; đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với sử dụng; chế độ đãi ngộ cho công chức chưa đáp ứng yêu cầu… Vì công tác đào tạo nâng cao trình độ, lực đội ngũ công chức có vai trò to lớn. Để khắc phục hạn chế trên, đề tài “Công tác đào tạo công chức quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng” thực nhằm đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng, từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng thời gian đến. 2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận đào tạo công chức nhà nước để hình thành khung nội dung phương pháp nghiên cứu. Phân tích thực trạng công tác đào tạo công chức quận Sơn Trà thời gian qua. Đề xuất số giải pháp để đào tạo công chức quận Sơn Trà thời gian đến. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu a. Đối tượng nghiên cứu Công tác đào tạo công chức quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. b. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung, luận văn nghiên cứu đào tạo công chức quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. - Về không gian, đề tài chọn nghiên cứu việc đào tạo quan hành Ủy ban nhân dân phường địa bàn quận Sơn Trà. - Về thời gian, đề tài nghiên cứu đưa giải pháp đào tạo công chức cho quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng thời gian tới. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin số liệu; thống kê xã hội học thống kê toán học; phương pháp phân tích tổng hợp, phân loại theo mục đích cấu trúc đề cương duyệt để tiến hành xây dựng luận văn. 5. Bố cục kết cấu luận văn Nội dung luận văn kết cấu gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận đào tạo công chức. Chương 2: Thực trạng đào tạo công chức quận Sơn Trà. Chương 3: Định hướng giải pháp đào tạo công chức quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng thời gian đến. 6. Tổng quan vấn đề nghiên cứu Đề tài khoa học Phó giáo sư, Tiến sĩ Võ Xuân Tiến - Đại học Đà Nẵng; Đề tài khoa học Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Nhơn Học viện Hành Quốc gia; Đề tài khoa học cấp Bộ Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vân - Viện khoa học tổ chức nhà nước; Đề tài cấp Thạc sĩ Lê Thanh Huyền - trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Đề tài ông Đặng Công Ngữ - Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC 1.1.1. Công chức a. Các khái niệm Mỗi quốc gia có khái niệm riêng công chức. Ở Việt Nam khái niệm “công chức” thể văn Sắc lệnh số 76/SL ngày 20 tháng năm 1950 Chủ tịch Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bước vào thời kỳ đổi mới, khái niệm công chức sử dụng Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998. Đến ngày 26 tháng 02 năm 1998, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Cán bộ, công chức sửa đổi vào năm 2003; Ngày 13 tháng 11 năm 2008, kỳ họp thứ Quốc hội hóa XII thông qua Luật Cán bộ, công chức. Như công chức nhà nước công dân Việt Nam, biên chế tuyển dụng bổ nhiệm vào quan nhà nước Trung ương hay địa phương, giữ nhiệm vụ thường xuyên ngạch hưởng lương từ ngân sách nhà nước. b. Phân loại công chức * Căn vào ngạch bổ nhiệm, công chức phân thành: Công chức loại A (chuyên viên cao cấp), loại B (chuyên viên chính), loại C (chuyên viên) loại D (cán sự). * Căn vào vị trí công tác công chức cấp quận: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Công chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý); Nhân viên giúp việc. * Công chức cấp xã (phường) gồm chức danh sau đây: Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng - thống kê; Địa - xây dựng - đô thị môi trường (đối với phường, thị trấn) địa - nông nghiệp - xây dựng môi trường (đối với xã); Tài - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội. c. Đặc điểm công chức * Tính chất công việc công chức: Công chức người làm việc thường xuyên quan nhà nước, tổ chức xã hội định có tính chuyên môn nghiệp vụ rõ rệt. * Con đường hình thành công chức: Có hai đường hình thành công chức thông qua tuyển dụng bổ nhiệm. * Nơi công tác: Công chức làm việc quan Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước; tổ chức trị - xã hội từ trung ương đến địa phương; quan, đơn vị quân đội nhân dân; công an nhân dân; máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội. * Nguồn trả lương: Công chức người biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 1.1.2. Khái niệm đào tạo công chức Đào tạo trình hoạt động có mục đích, có tổ chức nhằm hình thành phát triển có hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cho cá nhân tạo tiền đề cho họ lao động cách thành thạo hiệu quả. Theo Uỷ ban Nhân lực Anh, đào tạo công chức trình có kế hoạch làm biến đổi thái độ, kiến thức kỹ thông qua việc học tập rèn luyện để làm việc có hiệu hoạt động hay loạt hoạt động đó. Trong đạo luật Liên bang Mỹ đào tạo xác định trình cung cấp, tạo dựng khả làm việc cho người học bố trí, xếp học viên vào chương trình, khoá học, môn học cách có hệ thống. Theo Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng công chức đào tạo trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống tri thức, kỹ theo quy định cấp học, bậc học. 1.1.3. Nguyên tắc đào tạo công chức Đào tạo công chức phải tuân theo số nguyên tắc sau: - Đào tạo sở theo nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực quan, đơn vị. - Bảo đảm tính tự chủ quan quản lý, đơn vị sử dụng công chức hoạt động đào tạo. - Kết hợp chế phân cấp chế cạnh tranh tổ chức đào tạo. - Đề cao vai trò tự học quyền công chức việc lựa chọn chương trình đào tạo theo vị trí việc làm. - Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả. - Đào tạo công chức nguồn đầu tư sinh lợi, phương tiện để đạt phát triển quan công quyền có hiệu nhất. 1.2. NỘI DUNG ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC 1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo công chức Xác định nhu cầu đào tạo nhằm giải vấn đề đặt như: Những kiến thức, kỹ cần thiết để đáp ứng với vị trí việc làm; Những kiến thức, kỹ cần thiết mà công chức có kiến thức, kỹ mà công chức thiếu so với yêu cầu VTVL đảm nhiệm. Để thực việc xác định nhu cầu đào tạo công chức cần sử dụng phương pháp: Phân tích, tổ chức kế hoạch hoạt động, kế hoạch nguồn nhân lực; Phân tích công việc, đánh giá kết công việc công chức; Điều tra khảo sát đào tạo công chức. Xác định nhu cầu đào tạo công chức cần thực hoạt động sau: Làm rõ mong muốn, yêu cầu, nguyện vọng đào tạo công chức. Đào tạo công chức phải gắn với nhu cầu nhân lực cho công tác quản lý. Đào tạo công chức nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài, thường xuyên, liên tục; bảo đảm đáp ứng nhu cầu số lượng, chất lượng cấu hợp lý theo vùng theo ngành, lĩnh vực. 1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo công chức Mục tiêu đào tạo công chức giai đoạn bao gồm: - Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực nhiệm vụ, công vụ; - Góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp có đủ lực xây dựng vận hành hành tiên tiến, đại. 1.2.3. Xây dựng quy định, tiêu chuẩn đào tạo công chức Thứ cần xác định đối tượng cần đào tạo. Thứ hai xác định vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực quan, đơn vị. Thứ ba chế độ đào tạo. Thứ tư hình thức đào tạo. Thứ năm thời gian công tác. Cuối bồi thường chi phí đào tạo. 1.2.4. Xác định chương trình đào tạo công chức Đối với chương trình đào tạo công chức, nội dung xác định cụ thể sau: Thứ nhất, Đào tạo lý luận trị . Thứ hai, Đào tạo kiến thức pháp luật kiến thức, kỹ quản lý nhà nước. Thứ ba, Đào tạo kiến thức, kỹ chuyên môn nghiệp vụ. Riêng ngoại ngữ, tin học kiến thức bổ trợ khác công chức đào tạo thường xuyên. 1.2.5. Xác định phương pháp đào tạo công chức - Phương pháp kích thích tư duy, tìm ý tưởng; Phương pháp thảo luận; Phương pháp thuyết trình có minh họa; Phương pháp nghiên cứu tình huống; Phương pháp luân chuyển; Phương pháp làm việc theo nhóm; Phương pháp đối thoại. 1.2.6. Đánh giá kết đào tạo công chức Đánh giá phản ứng người học; Đánh giá kết học tập; Đánh giá thay đổi công việc; Đánh giá tác động, hiệu đào tạo đến đơn vị. Các tiêu chí đánh giá, cụ thể: Tăng tỷ lệ tổ chức, công dân hài lòng với dịch vụ công; Rút ngắn thời gian để thực hoàn thành dịch vụ công hay thực thi công vụ; Rút ngắn thời gian tổ chức, công dân phải chờ đợi giải dịch vụ hành công; Giảm chi phí dịch vụ công. 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC 1.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến công tác đào tạo công chức, tạo hội để công chức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực. 1.3.2. Đội ngũ công chức Đội ngũ công chức phản ánh phần quy mô dân số, hoạt động kinh tế địa phương chất lượng trình độ thể chất, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lực phẩm chất nguồn nhân lực. Năng lực, phẩm chất đội ngũ công chức giúp cho quan hành hoạt động có hiệu quả, góp phần giúp công chức thích ứng với công việc, nâng cao lực hiệu công việc thực thi công vụ. 1.3.3. Cơ chế, sách phát triển công chức Mỗi quốc gia, địa phương, tổ chức tìm cách đưa chế, sách ưu đãi để trì thu hút lực lượng lao động đặc biệt đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi có thu hút đến làm việc coi hoạt động đầu tư mang tính chiến lược lâu dài, định đến phát triển bền vững quốc gia, địa phương, tổ chức mình. 1.3.4. Chế độ đãi ngộ môi trường làm việc Môi trường công tác yếu tố tạo động lực làm việc công chức. Điều kiện làm việc theo hướng đại sở vật chất, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào công vụ, có sách, chế độ phù hợp ., thiết lập tạo môi trường làm việc thân thiện. 1.4. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC Ở MỘT SỐ QUỐC GIA 1.4.1. Kinh nghiệm đào tạo công chức Singapo 1.4.2. Kinh nghiệm đào tạo công chức Indonesia 1.4.3. Kinh nghiệm đào tạo công chức Hoa Kỳ 1.4.4. Bài học kinh nghiệm rút từ công tác đào tạo công chức Thứ phải có quan tâm cấp ủy, quyền địa phương, sở công tác quy hoạch lập kế hoạch đào tạo. Thứ hai lực sở đào tạo. Thứ ba việc thực chế độ, sách cán bộ, công chức cử học. CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1. Điều kiện tự nhiên a. Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên b. Tài nguyên thiên nhiên 2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội a. Dân số lao động b. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội quận 2.2. TÌNH HÌNH CÔNG CHỨC QUẬN SƠN TRÀ 2.2.1. Tổ chức máy quan chuyên môn, UBND phường thuộc UBND Quận UBND quận Sơn Trà gồm có 12 quan chuyên môn 07 phường thuộc quận. 2.2.2. Thực trạng đội ngũ công chức quận Sơn Trà a. Về số lượng, cấu trình độ chuyên môn Giai đoạn 2006 - 2012 số lượng, cấu chất lượng đội ngũ công chức quận không ngừng gia tăng. Số lượng công chức biến động năm chịu tác động số nguyên nhân: thuyên chuyển công tác quan đảng quyền, điều động tăng cường phường, nghỉ hưu, việc . phụ thuộc vào công tác tuyển dụng công chức. 10 Hình 2.6: Số lượng công chức quận Sơn Trà giai đoạn 2006-2012 b. Về cấu trình độ lý luận trị Trình độ trung cấp lý luận trị chiếm tỷ lệ lớn, cử nhân trị chiếm tỷ lệ thấp nhất. Đối với công chức phường trình độ trung cấp lý luận trị tăng dần giai đoạn 2006-2012. Hình 2.11: Thực trạng lý luận trị công chức phường c. Về kiến thức quản lý nhà nước, tin học ngoại ngữ Kiến thức quản lý nhà nước yếu tố thiếu người công chức quan công quyền. 11 Đối với trình độ tin học ngoại ngữ yếu tố cần thiết để xác định ngạch người công chức làm việc quan hành nhà nước nay. Bảng 2.1: Kiến thức quản lý nhà nước, tin học ngoại ngữ công chức quận Sơn Trà giai đoạn 2006- 2012 Công chức quan Chỉ tiêu QLNN Năm SL 2006 Tỷ lệ Năm SL 2007 Tỷ lệ Năm Công chức phường hành quận Tin Ngoại học ngữ QLNN Tin Ngoại học ngữ 54 62 54 34 41 24 81,8 93,9 81,8 49,3 59,4 34,8 59 65 57 36 41 42 73,8 81,3 71,3 54,5 62,1 63,6 SL 77 67 67 35 43 44 2008 Tỷ lệ 100 87,0 87,0 55,0 67,0 69,0 Năm SL 82 93 81 35 38 34 2009 Tỷ lệ 88 100,0 87,0 56,0 61,0 55,0 Năm SL 2010 Tỷ lệ Năm SL 2011 Tỷ lệ Năm SL 2012 Tỷ lệ 85 89 84 44 58 48 94,4 98,9 93,3 61,0 81,0 67,0 80 87 85 57 59 53 92,0 100,0 97,7 70,4 72,8 65,4 96 94 62 76 72 89,6 100,0 97,9 75,6 92,7 87,8 86 d. Về cấu độ tuổi công chức quận Trong giai đoạn 2006 - 2012 lực lượng công chức thuộc quận giai đoạn sức lao động tốt nhất, động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu công việc. 12 2.2.3. Cơ chế, sách phát triển công chức quận Trong thời gian qua, UBND quận chưa thực có chế, sách hấp dẫn để khuyến khích đào tạo nâng cao lực công chức đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH; sách hỗ trợ công chức quận học sau đại học bước đầu thực tiếp nhận đối tượng thu hút thành phố phân bổ công tác quận; chưa có đề án, kế hoạch cụ thể để đào tạo công chức. 2.2.4. Chế độ đãi ngộ môi trường làm việc Việc thu hút, giữ chân nguồn nhân lực hành công làm việc lâu dài chưa thực có hiệu quả. Cơ sở hạ tầng, chất lượng sống điều kiện làm việc quận hạn chế. Sự phối hợp ngành quản lý, sở đào tạo nhân lực với quan, đơn vị sử dụng lao động thiếu chặt chẽ. Công tác quản lý nhà nước giáo dục, đào tạo, phát triển sử dụng nguồn nhân lực bất cập. 2.3. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC QUẬN SƠN TRÀ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC 2.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo công chức Hàng năm UBND quận đạo Phòng Nội vụ ban hành văn đến quan, đơn vị, UBND phường thuộc quận lập danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo công chức đơn vị mình. Bảng 2.2: Số lượt công chức cử đào tạo Năm 2006 Các lớp đào tạo Trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Sau đại học SL % 12,5 Năm 2007 SL % 10,9 1,8 Năm 2008 SL % 10,0 Năm 2009 SL % Năm 2010 SL % Năm 2011 SL % 7,4 3,9 8,8 3,7 3,9 8,8 Năm 2012 SL % 3,3 13 - Đại học - Cao đẳng - Trung cấp Trình độ lý luận trị - Cử nhân - Cao cấp - Trung cấp Trình độ quản lý nhà nước Tin học Ngoại ngữ Tổng cộng: 12,5 12,5 10 9,0 10,0 3,7 3,3 18,1 26,6 33,3 23 45,1 27 39,7 10 33,3 1,8 10,0 3,70 5,8 5,8 3,3 12,5 16,3 16,6 29,6 20 39,2 23 33,8 30,0 9,3 9,0 18 60,0 14 51,8 19 37,2 35 51,4 19 63,3 17 53,1 29 52,7 0,0 3,7 9,8 0,0 0,0 12,5 9,0 3,3 3,7 3,9 0,0 0,0 32 100 55 100 30 100 27 100 51 100 68 100 30 100 2.3.2. Mục tiêu đào tạo công chức quận - Phát triển lực làm việc công chức nâng cao khả thực công việc thực tế họ. - Giúp công chức phát triển đáp ứng nhu cầu nhân lực tương lai quan, đơn vị. - Giảm thời gian học tập, làm quen với công việc công chức thuyên chuyển, đề bạt, thay đổi nhiệm vụ tiết kiệm thời gian xử lý công việc. 2.3.3. Các tiêu chuẩn cử đào tạo công chức quận a. Điều kiện chung: Cử đào tạo theo nhu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn, có khả phát triển nằm diện quy hoạch quan, đơn vị; Trong kế hoạch đào cử học hàng năm. b. Điều kiện cụ thể 14 Ngoài điều kiện định nêu trên, công chức cử học phải đảm bảo điều kiện cụ thể việc: Cử học sau đại học; Cử học đại học sở đào tạo công lập (áp dụng công chức phường); Cử học lý luận trị; Cử học tin học, ngoại ngữ, kiến thức quản lý nhà nước. 2.3.4. Các chương trình đào tạo công chức a. Nội dung lớp đào tạo: Lý luận trị (cao cấp, trung cấp); Chuyên môn, nghiệp vụ (chuyên ngành); Kiến thức quản lý nhà nước; tin học, ngoại ngữ. b. Hình thức đào tạo Đào tạo theo hình thức quy, tập trung; vừa học, vừa làm; học hành cá nhân tự học; Đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch công chức; theo chức danh lãnh đạo, quản lý. 2.3.5. Tổ chức đào tạo công chức a. Về phân cấp quản lý công tác đào tạo quận Ở cấp quận, Phòng Nội vụ quan tham mưu giúp UBND quận quản lý công tác ĐTCC khối quyền; Đối với việc đào tạo cao cấp trị Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu; kiến thức quản lý nhà nước, tin học Sở Nội vụ thành phố trực tiếp mở lớp. b. Hệ thống đào tạo Đào tạo đại học sau đại học sở đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo quản lý hay sở liên kết .; đào tạo lý luận trị, quản lý nhà nước Học viện hay Trung tâm bồi dưỡng trị. Ngoài ra, đào tạo tin học, ngoại ngữ kỹ khác công chức thực theo hình thức phối hợp với trung tâm đào tạo địa bàn thành phố Sở Nội vụ tổ chức thực hiện. 15 c. Các điều kiện đảm bảo công tác đào tạo công chức Tài chính; Cơ sở vật chất-kỹ thuật; Tình hình đội ngũ cán giảng dạy; Nội dung phương pháp giảng dạy, đào tạo. 2.3.6. Đánh giá kết đào tạo công chức quận Công tác đào tạo công chức quận quan tâm cấp lãnh đạo đạt kết đáng khích lệ. Công tác hoàn thiện khung pháp lý cho công tác đào tạo ngày trọng ban hành nhiều văn liên quan đến công tác đào tạo áp dụng vào thực tiễn có tác động tích cực. Chất lượng khóa đào tạo công chức quận phụ thuộc vào bên liên quan: sở đào tạo, đơn vị cử công chức học thân học viên. Về công tác đào tạo kỹ chung, kỹ quản lý, kỹ lãnh đạo theo yêu cầu vị trí việc làm chưa trọng. Việc bồi dưỡng kiến thức bổ trợ (ngoại ngữ, tin học) chưa thực trở thành nhu cầu thường xuyên công chức; Chất lượng chương trình, tài liệu đào tạo chưa kịp thời đổi mới, thiếu tính thời sự, nhiều kiến thức trùng lắp khoá học. Mặt khác, nhiều đơn vị quận không thực đầy đủ hoạt động đánh giá chất lượng công chức cử đào tạo. Về công tác tra, kiểm tra quận đào tạo công chức nhiều hạn chế. Để khắc phục hạn chế, tồn nêu trên, cần có định hướng, đưa giải pháp đào tạo công chức bước hoàn thiện tổ chức thực tốt quy trình đào tạo công chức, có cải thiện tăng cường lực thực thi công vụ công chức quận nay. 16 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.1. QUAN ĐIỂM ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC 3.1.1. Nhận thức đầy đủ quan điểm đường lối, sách Đảng Nhà nước đào tạo công chức Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực nước ta giai đoạn 2011 - 2020, công tác đào tạo công chức coi khâu then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước bền vững. 3.1.2. Công tác đào tạo phải gắn với công tác đánh giá, tuyển dụng, sử dụng, thuyên chuyển, đề bạt bổ nhiệm công chức Để đánh giá công chức trước hết phải vào tiêu chuẩn công chức. Phải vào hiệu công tác thực tế. Căn vào mức độ tín nhiệm đồng nghiệp, phải vào môi trường điều kiện công tác, vào trách nhiệm liên đới. Việc đánh giá cán phải làm hàng năm, trước bổ nhiệm, đề bạt thuyên chuyển công tác hay hết thời gian tập sự. Công tác quy hoạch cán dự nguồn tảng, sở, cho việc đào tạo luân chuyển công chức. Mục tiêu quy hoạch lựa chọn công chức thực có đức, có tài để đưa vào nguồn kế cận, dự bị, có đủ phẩm chất, lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới. Công tác đào tạo khâu quan trọng công tác cán bộ. Bên cạnh công tác đào tạo công chức phải bám sát kế hoạch tuyển dụng bổ nhiệm cán để xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận trị, kiến thức 17 kỹ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học để đảm bảo công chức dự bị tuyển dụng thích ứng với môi trường làm việc công tác đề bạt bổ nhiệm thực kịp thời, quy định. 3.2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC QUẬN SƠN TRÀ TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.2.1. Mục tiêu tổng quát Mục tiêu chung tạo bước chuyển biến việc nâng cao lực, chất lượng hiệu đào tạo công chức; góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, vững vàng trị, tinh thông nghiệp vụ, có đủ lực xây dựng vận hành hệ thống trị hiệu quả. 3.2.2. Mục tiêu cụ thể a. Đối với công chức quan hành quận * Những mục tiêu cần đạt đến năm 2015 Tập trung đào tạo sau đại học nước; đào tạo cao cấp lý luận trị cho đội ngũ công chức giữ chức vụ từ phó trưởng phòng cấp quận tương đương trở lên dự nguồn cho chức danh này; đào tạo ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đào tạo sau đại học làm việc, giao dịch với người nước ngoài. * Định hướng mục tiêu đến năm 2020 + Có 20% CCHC quận có trình độ đào tạo sau đại học. + 80% CCHC quận có trình độ trung cấp lý luận trị trở lên. b. Đối với công chức phường * Những mục tiêu cần đạt đến năm 2015 Tập trung đào tạo trung cấp lý luận trị, đại học chuyên môn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ quản lý, điều hành cho đội ngũ cán chủ chốt, hình thành thái độ tận tụy phục vụ nhân dân cho công chức phường. 18 * Định hướng mục tiêu đến năm 2020 + Đào tạo trình độ trung cấp lý luận trị, trình độ đại học chuyên môn đào tạo sau đại học. + Cử đào tạo trước bổ nhiệm việc thực chế độ đào tạo bắt buộc tối thiểu năm theo vị trí việc làm. 3.3. ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC - Xây dựng Kế hoạch dài hạn công tác đào tạo công chức; tăng cường nâng cao đạo đức công vụ cho công chức nhằm đảm bảo kỷ cương, nghiêm minh hoạt động công vụ; đào tạo theo quy hoạch, kế hoạch, gắn với việc bố trí, sử dụng công chức. - Khuyến khích sở đào tạo địa bàn thành phố liên kết với sở đào tạo có uy tín nước. 3.4. CÁC GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC 3.4.1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo công chức Thứ nhất: Lãnh đạo đơn vị phải xác định nhu cầu đào tạo. Song song với việc phân tích nhu cầu đào tạo đơn vị cần phải thực phân tích nhu cầu nguyện vọng đào tạo. Muốn thực vấn đề cần phải: - Mô tả vị trí việc làm. - Hoàn thiện phương pháp đánh giá kết thực công việc. Thứ hai: Rà soát lại thực trạng đội ngũ công chức. Thứ ba: Khảo sát xác định nhu cầu đầu vào để thiết kế chương trình, nội dung, chuyên đề cụ thể cho vị trí quy hoạch. Thứ tư: Cần phải quan tâm dự báo nhu cầu xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể ngắn hạn, dài hạn. Thứ năm: Thực đào tạo theo quy hoạch. 19 3.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo công chức Mục tiêu ĐTCC hoàn thiện, củng cố nhận thức trị, đáp ứng nhu cầu cần thiết nâng cao lực công tác bao hàm yếu tố kiến thức, kỹ năng, thái độ công vụ. 3.4.3. Lựa chọn xác đối tượng đào tạo Thứ cần phải có thay đổi quan điểm đối tượng đào tạo. Thứ hai phải lựa chọn đối tượng đào tạo. Các tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng đào tạo: - Xuất phát từ nhu cầu nhân lực đơn vị - Các công chức có kết làm việc thấp chưa đáp ứng yêu cầu công việc thiếu hụt kiến thức, kỹ bắt buộc. - Ngành nghề đào tạo phải phù hợp với nhu cầu đơn vị - Công chức cử đào tạo phải phù hợp với khóa học - Ưu tiên đào tạo người diện quy hoạch cán quản lý - Có nhu cầu, nguyện vọng đào tạo sau đại học. 3.4.4. Đổi chương trình phương pháp đào tạo công chức a. Chương trình đào tạo - Chương trình bổ túc trình độ lý luận trị, ngoại ngữ tin học. - Chương trình đào tạo bổ sung kiến thức chuyên môn, kỹ đáp ứng cho yêu cầu phát triển. Chương trình đào tạo công chức phải có nội dung, tài liệu sử dụng cho khóa học thường xuyên nghiên cứu, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện chương trình sử dụng, thay đổi theo tình hình thực tiễn xã hội. b. Phương pháp đào tạo Phương pháp đào tạo xem người học yếu tố trung tâm 20 nội dung giảng dạy phải linh hoạt theo nhu cầu nhóm đối tượng, giáo viên đưa tình cụ thể phù hợp với chủ đề, phân công học viên xử lý vấn đề, cần thiết gợi ý để tranh luận. Bên cạnh trình đào tạo cần sử dụng phương tiện đại máy vi tính, đèn chiếu, . Giáo viên giới thiệu tóm tắt giảng, nêu tài liệu cần tham khảo thêm; tránh hình thức giảng dạy độc thoại, tiếp thu kiến thức cách thụ động. Sau khóa học phải có đánh giá giảng viên học viên trình học. Rút học kinh nghiệm. Một yếu tố góp phần cho công tác đào tạo đạt hiệu cao cần phải tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. 3.4.5. Hoàn thiện đánh giá hiệu công tác đào tạo công chức Thứ đánh giá thông qua phản ứng học viên sau tham gia khóa đào tạo. Thứ hai đánh giá kết thực công việc công chức sở kết thực công việc công chức sau đào tạo so sánh với kết thực công việc trước đào tạo, đánh giá mức độ vận dụng kiến thức, kỹ mà công chức đào tạo vào thực tế công việc. Thứ ba để đánh giá xác khóa đào tạo, quan sử dụng công chức cần phải tham gia từ xác định nhu cầu chương trình đào tạo công chức. 3.4.6. Hoàn thiện chế, sách đào tạo công chức Xây dựng chế động viên, khuyến khích đội ngũ công chức tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sở đào tạo nước, hay thông qua việc tìm nguồn học bổng. Việc đổi sách đào tạo cần hướng tới loại hình đào 21 tạo thường xuyên để công chức có khả tự học, tự đào tạo. Kiên giảm bớt hình thức đào tạo không mang lại chất lượng thực sự. Bên cạnh đó, cần mở rộng loại hình đào tạo chỗ mời chuyên gia nước đến làm việc giảng dạy sở đào tạo nước. Đổi sách đào tạo cần khắc phục cân đối số lượng, chất lượng đội ngũ công chức đơn vị. Chính sách kinh phí dành cho đào tạo công chức vấn đề cần quan tâm. Chính sách có vai trò định đến việc thực kế hoạch đào tạo. Bên cạnh nguồn kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước, quận cần có giải pháp nhằm tăng cường chi phí cho đào tạo, cụ thể: - Huy động nguồn kinh phí dành cho đào tạo từ nguồn tài trợ, dự án nước ngoài, từ đóng góp công chức tham gia đào tạo, từ nguồn thu ngân sách quận. - Sử dụng nguồn kinh phí dành cho đào tạo cách hiệu quả, tính toán xác chi phí phân bổ cho công tác đào tạo dự tính chi phí phát sinh. - So sánh chi phí đào tạo thực tế bỏ tổng kinh phí đào tạo thực tế để tiến hành điều chỉnh, cân đối cho phù hợp. - Giám sát chặt chẽ chi phí chi trình đào tạo. Với chế, sách đào tạo đắn việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức vấn đề thực khả thi, công tác đào tạo công chức đạt hiệu mục tiêu đề ra. 3.4.7. Cải thiện chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc Quận cần phải có chế độ đãi ngộ phù hợp, nơi làm việc vui vẻ, đồng nghiệp thân thiện, môi trường làm việc động, sáng tạo, có hội để công chức tham gia huấn luyện đào tạo tốt 22 yếu tố quan trọng. Hiện mức lương thu nhập công chức chưa cải thiện việc xây dựng văn hóa nơi làm việc biện pháp tương đối có hiệu quả. Quận phải tăng cường áp dụng thực văn hóa nơi công sở, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, trang bị phương tiện kỹ thuật đại văn phòng, không khí tin tưởng, cởi mở, dân chủ, . từ phát huy điểm mạnh, hạn chế nhược điểm để góp phần gia tăng sức hấp dẫn khu vực nhà nước đội ngũ công chức. Cần áp dụng biện pháp cải thiện thu nhập công chức thông qua việc vận dụng tiết kiệm kinh phí quản lý hành chính, khoán biên chế, . . Xây dựng quy chế khen thưởng công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác học tập đào tạo, khen thưởng tuyên dương công chức tiêu biểu đạt giải thưởng, có công trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ áp dụng rộng rãi, có hiệu sản xuất đời sống. Đồng thời có biện pháp quy định xử lý việc bồi thường kinh phí đào tạo trường hợp vi phạm quy chế đào tạo, không hoàn thành nhiệm vụ học tập. Thực cải thiện chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc công chức quan nhà nước góp phần xây dựng đội ngũ công chức xứng đáng lực lượng quan trọng, góp phần đưa đất nước phát triển thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa. 23 KẾT LUẬN Trong công đổi đất nước, nâng lên tầm cao cần đội ngũ công chức có trình độ, lực, kiến thức, tư tưởng vững vàng kỹ chuyên nghiệp. Theo công tác đào tạo công chức công việc trú trọng, quan tâm hàng đầu. Quán triệt chủ trương, đường lối, sách cán bộ, công chức Đảng Nhà nước, quận Sơn Trà có nhiều cố gắng công tác đào tạo công chức. Đào tạo công chức nhiệm vụ thường xuyên công tác tổ chức cán bộ, nội dung quan trọng xây dựng chiến lược cán nhằm xây dựng đội ngũ công chức có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao nâng cao lực hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước. Đào tạo công chức chủ trương lớn Đảng ta nội dung chiến lược phát triển nguồn nhân lực đất nước. Công tác đào tạo công chức cần vào thực tiễn phù hợp với công việc cụ thể, nâng cao lực tác nghiệp cho đội ngũ công chức, không chạy theo tiêu hoàn thành mặt lượng mà không trọng đến kết lâu dài công việc mà công chức sau đào tạo thực hiện. Các quan chức từ trung ương đến địa phương cần thống chế để tạo hệ thống đào tạo đồng bộ, phân bổ nguồn lực đào tạo đồng phù hợp với vùng, miền. Có sách ưu tiên cho công tác đào tạo vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn nguồn lực đào tạo. 24 Đào tạo công chức công việc phức tạp liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều vấn đề, đòi hỏi thống cao nhận thức hành động cấp ủy Đảng, cấp quyền, ngành cá nhân. Đồng thời cần có chế, sách, sở vật chất, tài đặc biệt đội ngũ giảng viên giỏi chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo công chức tình hình mới. Trong bối cảnh nước ta xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực dân, dân dân điều kiện trình toàn cầu hóa hội nhập quốc tế phát triển mạnh mẽ vấn đề cấp bách đặt phải đào tạo đội ngũ công chức cho phù hợp, đảm bảo đủ trình độ, lực phẩm chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ giao. Vì nước nói chung quận Sơn Trà nói riêng, đào tạo công chức đặt nhiều vấn đề phải nghiên cứu, đề xuất giải pháp để tổ chức thực có hiệu quả. Luận văn thạc sĩ "Công tác đào tạo công chức quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng" phần đáp ứng yêu cầu trên. Tiến hành thành công với công tác đào tạo công chức động lực chủ yếu định thành công cho trình đổi mới. [...]... tiêu ào t o công ch c c a qu n - Phát tri n năng l c làm vi c công ch c và nâng cao kh năng th c hi n công vi c th c t c a h - Giúp công ch c phát tri n áp ng nhu c u nhân l c trong tương lai c a cơ quan, ơn v - Gi m th i gian h c t p, làm quen v i công vi c m i c a công ch c do thuyên chuy n, b t, thay i nhi m v và ti t ki m th i gian x lý công vi c 2.3.3 Các tiêu chu n ư c c i ào t o i v i công ch... pháp ào t o công ch c và t ng bư c hoàn thi n và t ch c th c hi n t t quy trình ào t o công ch c, có như th m i c i thi n tăng cư ng năng l c th c thi công v qu n hi n nay i v i công ch c 16 CHƯƠNG 3 NH HƯ NG VÀ GI I PHÁP ÀO T O CÔNG CH C QU N SƠN TRÀ THÀNH PH À N NG TRONG TH I GIAN N 3.1 QUAN I M ÀO T O CÔNG CH C 3.1.1 Nh n th c c a y quan i m ư ng l i, chính sách ng và Nhà nư c v ào t o công ch c Trong... n ngu n nhân l c nư c ta giai o n 2011 - 2020, công tác ào t o công ch c ư c coi là khâu then ch t thúc y phát tri n kinh t - xã h i t nư c b n v ng 3.1.2 Công tác ào t o ph i g n v i công tác ánh giá, tuy n d ng, s d ng, thuyên chuy n, b t b nhi m i v i công ch c ánh giá công ch c úng trư c h t ph i căn c vào tiêu chu n công ch c Ph i căn c vào hi u qu công tác th c t Căn c vào m c tín nhi m c a ng... ph n cho công tác ào t o t hi u qu cao là c n ph i tăng cư ng xây d ng, nâng cao ch t lư ng i ngũ gi ng viên 3.4.5 Hoàn thi n ánh giá hi u qu công tác ào t o công ch c Th nh t ánh giá thông qua ph n ng c a h c viên sau khi tham gia khóa ào t o Th hai ánh giá k t qu th c hi n công vi c c a công ch c trên cơ s k t qu th c hi n công vi c c a công ch c sau ào t o và so sánh v i k t qu th c hi n công vi... vi c i v i công ch c trong cơ quan nhà nư c s góp ph n xây d ng ư c i ngũ công ch c x ng áng là l c lư ng quan tr ng, góp ph n ưa t nư c phát tri n trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa 23 K T LU N Trong công cu c i m i t nư c, nâng lên t m cao m i thì r t c n i ngũ công ch c có trình , năng l c, ki n th c, tư tư ng v ng vàng và k năng chuyên nghi p Theo ó công tác ào t o công ch c là công vi c... nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c ào t o công ch c là m t ch trương l n c a ng ta và là m t trong nh ng n i dung c a chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c c a t nư c Công tác ào t o công ch c c n i vào th c ti n và phù h p v i t ng công vi c c th , nâng cao năng l c tác nghi p cho i ngũ công ch c, không ch y theo ch tiêu v hoàn thành m t lư ng mà không chú tr ng n k t qu lâu dài c a công vi c mà công. .. y i v i c nư c nói chung và qu n Sơn Trà nói riêng, ào t o công ch c t ra nhi u v n ph i nghiên c u, xu t gi i pháp t ch c th c hi n có hi u qu Lu n văn th c sĩ "Công tác ào t o công ch c qu n Sơn Trà thành ph à N ng" ã ph n nào áp ng ư c yêu c u trên Ti n hành thành công v i công tác ào t o công ch c s là m t ng l c ch y u quy t nh thành công cho quá trình i m i ... trú tr ng, quan tâm hàng u Quán tri t ch trương, ư ng l i, chính sách cán b , công ch c c a ng và Nhà nư c, qu n Sơn Trà ã có nhi u c g ng trong công tác ào t o công ch c ào t o công ch c là m t nhi m v thư ng xuyên c a công tác t ch c cán b , là m t n i dung quan tr ng trong xây d ng chi n lư c cán b nh m xây d ng m t i ngũ công ch c có b n lĩnh chính tr v ng vàng, có ph m ch t o c cách m ng, có trình... nư c iv i i ngũ công ch c C n áp d ng bi n pháp c i thi n thu nh p c a công ch c thông qua vi c v n d ng ti t ki m kinh phí qu n lý hành chính, khoán biên ch , Xây d ng quy ch khen thư ng i v i công ch c hoàn thành xu t s c nhi m v và c trong công tác h c t p ào t o, khen thư ng và tuyên dương công ch c tiêu bi u trình, t ư c các gi i thư ng, có công tài nghiên c u, ng d ng khoa h c, công ngh r ng... là m t trong các y u t không th thi u c a ngư i công ch c trong cơ quan công quy n 11 i v i trình xác tin h c và ngo i ng cũng là y u t c n thi t nh ng ch c a ngư i công ch c làm vi c t i cơ quan hành chính nhà nư c hi n nay B ng 2.1: Ki n th c qu n lý nhà nư c, tin h c và ngo i ng công ch c qu n Sơn Trà giai o n 2006- 2012 Công ch c cơ quan Ch tiêu Công ch c phư ng hành chính qu n Tin Ngo i h c QLNN . ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC - Xây dựng Kế hoạch dài hạn trong công tác đào tạo công chức; tăng cường nâng cao đạo đức công vụ cho công chức nhằm đảm bảo kỷ cương, nghiêm minh trong hoạt động công vụ;. Đối tượng nghiên cứu Công tác đào tạo công chức quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. b. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung, luận văn chỉ nghiên cứu đào tạo công chức quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo công chức. Chương 2: Thực trạng đào tạo công chức quận Sơn Trà. Chương 3: Định hướng và giải pháp đào tạo công chức quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng trong thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo công chức quận sơn trà thành phố đà nẵng , Công tác đào tạo công chức quận sơn trà thành phố đà nẵng , Công tác đào tạo công chức quận sơn trà thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan