Luận văn thạc sĩ nhận diện khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

119 541 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2015, 13:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ CẨM GIANG NHẬN DIỆN KHẢ NĂNG TỒN TẠI SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ CẨM GIANG NHẬN DIỆN KHẢ NĂNG TỒN TẠI SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS. Đường Nguyễn Hưng Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi. Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác. Tác giả LÊ THỊ CẨM GIANG MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1. Tính cấp thiết đề tài . 2. Mục tiêu nghiên cứu . 3. Câu hỏi nghiên cứu . 4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài . 7. Tổng quan tài liệu . 8. Kết cấu luận văn 10 CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SAI PHẠM TRỌNG YẾU VÀ CÁC MÔ HÌNH NHẬN DIỆN SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 11 1.1. TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG TỒN TẠI SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH . 11 1.1.1. Khái niệm sai phạm trọng yếu báo cáo tài 11 1.1.2. Các sai phạm trọng yếu thường gặp báo cáo tài . 15 1.2. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CHUNG VỀ SAI PHẠM . 18 1.2.1. Thuyết đại diện . 18 1.2.2. Lý thuyết phân loại xã hội Edwin Hardin Sutherland (18831950) . 20 1.2.3. Tam giác gian lận Donald R. Cressey (1919-1987) 21 1.2.4. Mô hình bàn cân gian lận D.W. Steve Albrecht 22 1.2.5. Công trình nghiên cứu Hiệp hội nhà điều tra gian lận Hoa Kỳ (ACFE) . 23 1.3. CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH . 24 1.3.1. Mô hình nhận diện sai phạm trọng yếu Beneish . 24 1.3.2. Mô hình nhận diện gian lận báo cáo tài Dr. Obeua S. Persons 25 1.3.3. Mô hình nhận diện gian lận nhóm tác giả Hawariah Dalnial, Amrizah Kamaluddin, Zuraidah Mohd Sanusi, Khairun Syafiza Khairuddin 27 1.3.4. Mô hình nhận diện gian lận Trần Thị Giang Tân cộng . 29 TIỂU KẾT CHƯƠNG . 31 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ SAI PHẠM TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2013 32 2.1. TÌNH HÌNH CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 – 2013 33 2.2. TỔNG KẾT MỘT SỐ CÁC SAI PHẠM CHỦ YẾU CÁC DOANH NGHIỆP THƯỜNG VI PHẠM GIAI ĐOẠN 2010 – 2013 37 TIỂU KẾT CHƯƠNG . 40 CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHẬN DIỆN KHẢ NĂNG TỒN TẠI SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT VIỆT NAM 41 3.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . 41 3.1.1. Các giả thiết mô hình đề xuất 41 3.1.2. Đo lường biến mô hình 54 3.1.3. Chọn mẫu 57 3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 58 3.2.1. Thống kê mô tả biến mô hình 58 3.2.2. Mối quan hệ tương quan biến mô hình 60 3.2.3. Kết ước lượng mô hình nghiên cứu . 64 3.3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 65 TIỂU KẾT CHƯƠNG . 73 CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 4.1. KẾT LUẬN . 74 4.2. KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 75 4.2.1. Đối với Bộ tài chính, tổ chức nghề nghiệp kế toán kiểm toán . 75 4.2.2. Đối với kiểm toán viên . 79 4.2.3. Đối với đối tượng sử dụng thông tin báo cáo tài khác . 81 KẾT LUẬN . 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1. Các loại gian lận phổ biến báo cáo tài 16 1.2. Thống kê loại gian lận theo ACFE 23 1.3. Kết ước lượng mô hình nhận diện gian lận Dr. 27 Obeua S. Persons 1.4. Đo lường biến độc lập biến kiểm soát nghiên 28 cứu nhóm tác giả Hawariah Dalnial, Amrizah Kamaluddin, Zuraidah Mohd Sanusi, Khairun Syafiza Khairuddin. 2.1. Một số doanh nghiệp phải điều chỉnh tiêu lợi 34 nhuận sau thuế sau kiểm toán năm 2010 2.2. Một số doanh nghiệp phải điều chỉnh tiêu lợi 35 nhuận sau thuế sau kiểm toán năm 2011 2.3. Một số doanh nghiệp phải điều chỉnh tiêu lợi 36 nhuận sau thuế sau kiểm toán năm 2012 2.4. Một số doanh nghiệp phải điều chỉnh tiêu lợi 36 nhuận sau thuế sau kiểm toán năm 2013 3.1. Các biến độc lập nghiên cứu Persons 42 3.2. Đo lường biến độc lập biến kiểm soát 42 nghiên cứu nhóm tác giả Malaysia (tạm dịch) 3.3. Bảng tổng hợp tóm tắt kết tham khảo ý kiến chuyên gia 44 biến độc lập chọn mô hình nghiên cứu 3.4. Đo lường biến độc lập mô hình đề xuất 45 3.5. Bảng tham khảo tỷ lệ % để xác định mức trọng yếu tổng 55 thể báo cáo tài giới 3.6. Bảng tham khảo tỷ lệ % để xác định mức trọng yếu tổng thể báo cáo tài VACPA 55 3.7. Kết chọn mẫu 58 3.8. Thống kê mô tả biến mô hình 59 3.9. Bảng mô tả tương quan biến mô hình 61 3.10. Omnibus Tests of Model Coefficients 64 3.11. Model Summary 64 3.12. Classification Tablea 65 3.13. Variables in the Equation 65 3.14. Bảng tóm tắt biến không ảnh hưởng đến biến phụ 68 thuộc 3.15. Bảng tóm tắt biến có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc 68 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Tam giác gian lận Donald R. Cressey 21 2.1 Biểu đồ thể tình hình điều chỉnh số liệu lợi nhuận 33 sau thuế doanh nghiệp niêm yết Việt Nam giai đoạn 2010 – 2013 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết đề tài Sự sụp đổ nhiều đại gia danh tiếng giới sau nhiều năm bưng bít số liệu kiểm toán công ty kiểm toán độc lập hàng đầu giới Enron, Worldcom… cảnh báo tình trạng sai phạm báo cáo tài ngày gia tăng tinh vi. Những vụ phá sản gây hậu nghiêm trọng không cổ đông, mà ảnh hưởng đến chủ nợ, hệ thống ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp… từ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế đất nước. Bên cạnh đó, đối tượng gián tiếp gây thiệt hại công ty kiểm toán danh tiếng hàng đầu chịu thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghề nghiệp kiểm toán toàn giới. Việt Nam không nằm tình trạng này. Mặc dù sai phạm không tinh vi, tổn thất sai phạm gây chưa nghiêm trọng so với giới, vấn đề đáng báo động nay. Theo thống kê Vietstock, số 500 doanh nghiệp báo cáo tài cho năm 2013, xét riêng tiêu báo cáo kết hoạt động kinh doanh, có đến 80% kết có chênh lệch trước sau kiểm toán. Những chênh lệch diễn hàng năm dấu hiệu thuyên giảm. Mặc dù chênh lệch xuất phát từ nhiều lý khách quan chủ quan, phủ nhận ảnh hưởng tiêu cực từ vấn đề phần lớn đối tượng quan tâm số liệu báo cáo tài chính. Trên diễn đàn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp thẳng thắn cảnh báo: “Chất lượng thông tin đáng báo động vấn đề lớn đất nước!”. Việc nhận diện sai phạm trọng yếu báo cáo tài không vấn đề kiểm toán viên quan tâm, mà mối quan tâm chung đối tượng sử dụng thông tin báo cáo tài khác, báo cáo tài trước kiểm 2012 27 TS4 Hàng dịch vụ công nghiệp 2012 28 NBC Xây dựng vật liệu HOSE 56,013,300,868 70,382,511,429 14,369,210,561 26% 2012 29 HU3 Xây dựng vật liệu HOSE 33,783,983,010 28,387,389,114 (5,396,593,896)- -16% 2012 30 L18 Xây dựng vật liệu HNX 21,229,248,733 19,234,955,223 (1,994,293,510) -9% 2012 31 PXS Xây dựng vật liệu HOSE 88,561,527,033 91,188,822,205 2,627,295,172 5% 2013 32 CSC HNX 2,502,687,092 (600,666,387) (3,103,353,480) -124% 2013 33 BTP Bất động sản Điện nước & xăng dầu khí đốt HOSE 92,136,048,653 72,848,235,242 (19,287,813,411) -21% 2013 34 DIG HOSE 47,996,997,816 56,409,904,679 8,412,906,863 18% 2013 35 PAN Bất động sản Hàng dịch vụ công nghiệp HOSE 92,208,854,935 42,106,762,164 (50,102,092,771) -54% 2013 36 PXT Xây dựng vật liệu HOSE 1,668,686,868 (35,584,340,837) 2013 37 PXI Xây dựng vật liệu HOSE 20,982,086,506 4,327,674,102 (16,654,412,404) -79% 2013 38 CTI HOSE 14,795,812,061 2,051,374,743 (12,744,437,318) -86% 2013 39 LO5 Xây dựng vật liệu Hàng dịch vụ công nghiệp HNX 1,739,612,542 408,608,987 (1,331,003,555) -77% 2013 40 S12 Xây dựng vật liệu HNX 1,937,713,008 1,360,037,506 (577,675,502) -30% 2013 41 SHN Xây dựng vật liệu HNX 1,686,879,415 9,847,526,691 8,160,647,276 484% HOSE 20,119,285,855 18,835,475,681 (283,810,174) -6% (37,253,027,705) -2232% 2013 42 TDN Tài nguyên HNX 22,234,324,395 35,183,455,534 12,949,131,139 58% 2013 43 V15 Xây dựng vật liệu HNX (30,263,512,018) (60,655,856,450) (30,392,344,432) 100% 2013 44 PVL Bất động sản HNX (31,392,761,159) (187,197,772,191) (155,805,011,032) 496% 2013 45 LCG Xây dựng vật liệu HOSE (279,016,718,497) (294,446,610,685) (15,429,892,188) 6% 2013 46 SJE Xây dựng vật liệu HNX 36,245,590,894 21,352,039,248 (14,893,551,646) -41% 2013 47 TDH Bất động sản HOSE 31,388,251,178 23,800,622,903 (7,587,628,275) -24% 2013 48 ITC HOSE (273,532,738,799) (279,203,157,958) (5,670,419,159) 5% 2013 49 DQC HOSE 136,733,338,258 164,214,482,588 27,481,144,330 20% 2013 50 TET Bất động sản Hàng cá nhân & gia dụng Hàng cá nhân & gia dụng HNX (2,294,299,824) 3,858,403,083 6,152,702,907 -268% 2013 51 PTK Tài nguyên HOSE 1,378,476,465 2,051,374,743 672,898,278 49% 2013 52 SVT Tài nguyên HOSE 3,469,177,431 951,930,266 (2,517,247,165) -73% 2013 53 DAC HNX (1,173,855,571) (2,169,351,491) (995,495,920) 85% 2013 54 HJS Xây dựng vật liệu Điện nước & xăng dầu khí đốt HNX 23,605,893,289 21,039,352,248 (2,566,541,041) -11% 2013 55 SD2 Xây dựng vật liệu HNX 17,487,021,613 15,409,125,071 (2,077,896,542) -12% 2013 56 FCN Xây dựng vật liệu HOSE 149,606,275,448 139,557,612,320 (10,048,663,128) -7% 2013 57 VNE Xây dựng vật liệu HOSE 16,664,918,124 23,461,160,621 6,796,242,497 41% 2013 58 HLC Tài nguyên HNX 37,434,917,808 39,563,072,697 2,128,154,889 6% 2013 59 TCS Tài nguyên HNX 61,879,494,515 66,328,820,956 4,449,326,441 7% 2013 60 TVD Tài nguyên HNX 118,835,850,835 128,824,409,130 9,988,558,295 8% 2013 61 AAM Thực phẩm đồ uống HOSE 11,063,257,852 11,930,272,878 867,015,026 8% 2013 62 BHT Xây dựng vật liệu HNX 824,737,512 1,090,552,131 265,814,619 32% 2013 63 ADC Hóa chất HNX 6,162,711,071 6,466,784,657 304,073,586 5% 2013 64 ANV Thực phẩm đồ uống HOSE 10,289,257,303 6,807,525,308 (3,481,731,995) -34% 2013 65 FDC Bất động sản HOSE 338,866,636,677 326,536,927,522 (12,329,709,155) -5% PHỤ LỤC 04 DANH SÁCH 65 DOANH NGHIỆP KHẢ NĂNG KHÔNG TỒN TẠI SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2010-2013 Đơn vị tính: VND Năm STT 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 10 11 12 13 14 15 Mã chứng khoán doanh nghiệp tương đương ASM GMD KST HLG DMC NHC VCR LAS SJD MDG ONE TSM DTA PVG PVD Nhóm ngành Sàn Bất động sản Hàng dịch vụ công nghiệp Công nghệ thông tin Hàng cá nhân & gia dụng Hóa chất Xây dựng vật liệu Bất động sản Hóa chất Điện nước & xăng dầu khí đốt Xây dựng vật liệu Công nghệ thông tin Xây dựng vật liệu Bất động sản Điện nước & xăng dầu khí đốt Dầu khí HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HNX HNX HOSE HOSE HOSE HNX HNX HOSE HOSE HNX Lợi nhuận trước thuế trước kiểm toán (1) 196,566,465,698 230,942,116,660 10,010,007,348 56,722,958,127 113,387,707,298 11,630,814,008 15,766,134,300 232,438,803,738 91,816,038,918 57,333,039,548 7,126,615,030 5,341,224,861 1,980,565,246 149,191,542,125 1,074,464,102,772 Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán (2) 187,261,773,331 233,114,559,589 10,283,543,126 56,722,958,127 113,387,707,298 11,219,555,402 15,738,979,092 229,650,221,269 89,989,332,541 56,696,092,961 7,114,340,321 5,341,224,861 1,956,067,457 149,007,607,135 1,072,613,471,811 Chênh lệch (3) = (1)-(2) (9,304,692,367) 2,172,442,929 273,535,778 (411,258,606) 27,155,208 2,788,582,469 1,826,706,377 636,946,587 12,274,709 24,497,789 183,934,990 1,850,630,961 % chênh lệch (4) = (3)/(1) -4% 1% 3% 0% 0% -4% 0% 1% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 LSS TLH HVG BHS DLG SCJ PDR HQC PPS VGP NBP NHS KSS VC1 HMC VGS LGL PGC IJC VTV VIT DCT TCR SFI SCL Thực phẩm đồ uống Tài nguyên Thực phẩm đồ uống Thực phẩm đồ uống Bất động sản Xây dựng vật liệu Bất động sản Bất động sản Dầu khí Hàng dịch vụ công nghiệp Điện nước & xăng dầu khí đốt Thực phẩm đồ uống Tài nguyên Xây dựng vật liệu Xây dựng vật liệu Xây dựng vật liệu Bất động sản Điện nước & xăng dầu khí đốt Bất động sản Hàng dịch vụ công nghiệp Xây dựng vật liệu Xây dựng vật liệu Xây dựng vật liệu Hàng dịch vụ công nghiệp Xây dựng vật liệu HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HNX HNX HNX HOSE HNX HOSE HNX HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HNX 413,861,707,057 43,021,105,894 285,748,171,323 123,041,867,529 229,012,610 (12,103,733,765) 4,946,157,535 19,452,686,253 27,429,090,725 19,899,807,699 28,984,432,269 82,125,517,387 2,663,796,534 31,025,184,774 27,532,897,471 12,538,478,578 (48,564,825,886) 79,136,000,394 165,042,827,487 25,578,756,386 11,715,315,574 (136,291,426,343) (58,995,989,515) 36,078,910,482 37,332,907,236 412,976,805,962 42,225,508,376 285,256,005,590 119,210,127,630 223,967,956 (11,852,062,333) 4,937,638,393 19,048,208,965 27,381,847,523 19,486,033,470 28,368,124,898 81,213,136,526 2,630,847,796 30,059,006,019 27,192,340,597 12,399,181,217 (48,564,825,886) 79,136,000,394 161,533,457,002 24,782,188,979 11,570,407,787 (134,777,284,419) (58,312,258,027) 35,297,330,931 36,871,133,164 884,901,095 795,597,518 492,165,733 3,831,739,899 5,044,654 (251,671,432) 8,519,142 404,477,288 47,243,202 413,774,229 616,307,371 912,380,861 32,948,738 966,178,755 340,556,874 139,297,361 3,509,370,485 796,567,407 144,907,787 (1,514,141,924) (683,731,488) 781,579,551 461,774,072 0% 2% 0% 3% 2% 2% 0% 2% 0% 2% 2% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 1% 2% 1% 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 DHA MDC ACC SDU QNC VHL LCG SC5 PAC HAD BMC BKC Xây dựng vật liệu Tài nguyên Xây dựng vật liệu Bất động sản Xây dựng vật liệu Xây dựng vật liệu Bất động sản Bất động sản Hàng cá nhân & gia dụng Hàng cá nhân & gia dụng Tài nguyên Tài nguyên HNX HNX HNX HNX HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HNX HOSE HOSE 8,615,715,142 29,640,256,186 34,335,657,846 1,638,841,141 6,130,704,134 51,292,989,874 (311,265,973,754) 54,351,985,700 62,683,641,490 29,724,030,282 81,719,786,003 (20,270,533,533) 8,436,569,647 28,717,206,540 34,276,518,940 1,587,804,749 5,939,783,238 50,658,542,290 (307,807,936,275) 53,722,075,695 61,325,722,093 29,356,371,090 80,020,596,646 (20,235,620,057) 179,145,495 923,049,646 59,138,906 51,036,392 190,920,896 634,447,584 (3,458,037,479) 629,910,005 1,357,919,397 367,659,192 1,699,189,357 (34,913,476) 2% 3% 0% 3% 3% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 0% 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 HLY KHP DIC BT6 HOM DTL TC6 SQC HHC BBS VIE AGF D2D Xây dựng vật liệu Điện nước & xăng dầu khí đốt Xây dựng vật liệu Xây dựng vật liệu Xây dựng vật liệu Tài nguyên Tài nguyên Tài nguyên Thực phẩm đồ uống Xây dựng vật liệu Hóa chất y tế Thực phẩm đồ uống Bất động sản HNX HNX HNX HOSE HOSE HNX HNX HNX HOSE HNX HNX HOSE HOSE 21,787,408 73,508,191,356 14,636,352,538 8,068,053,103 1,520,258,792 19,196,104,913 60,557,276,421 (27,466,342,429) 21,108,910 71,888,964,324 14,180,550,809 7,968,258,632 1,502,639,818 18,780,258,568 59,298,116,496 (27,419,035,066) 678,498 1,619,227,032 455,801,729 99,794,471 17,618,974 415,846,345 1,259,159,925 (47,307,363) 24,524,396,021 7,950,035,943 (4,133,750,405) 21,784,818,941 46,312,824,914 23,760,663,248 7,936,342,994 (4,042,692,793) 21,331,849,907 45,328,057,122 763,732,773 13,692,949 (91,057,612) 452,969,034 984,767,792 3% 2% 3% 1% 1% 2% 2% 0% 3% 0% 2% 2% 2% PHỤ LỤC 05 THỐNG KÊ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHẢ NĂNG KHÔNG SAI PHẠM TRỌNG YẾU TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHẢ NĂNG CÓ SAI PHẠM TRỌNG YẾU BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đơn vị tính: tỷ đồng NĂM STT 2010 2010 2010 2010 2013 2010 2013 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 10 11 12 13 14 15 Doanh nghiệp sai phạm NVT PVT SRB TCM CSC DCL BTP SMC INC SCR DPR TBC CIG UNI NHÓM NGÀNH Bất động sản Hàng dịch vụ công nghiệp Công nghệ thông tin Hàng cá nhân & gia dụng Bất động sản Hóa chất Điện nước & xăng dầu khí đốt Tài nguyên Xây dựng vật liệu Bất động sản Hóa chất Điện nước & xăng dầu khí đốt Xây dựng vật liệu Công nghệ thông tin SÀN HOSE HOSE HNX HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HNX HNX HOSE HOSE HOSE HNX Tổng tài sản doanh nghiệp có khả sai phạm trọng yếu 1,375.50 7,760.93 89.90 1,913.85 669.21 792.16 1,813.13 2,140.29 50.57 714.77 2,430.08 849.21 473.28 170.33 Doanh nghiệp tương đương ASM GMD KST HLG LGL DMC PGC KDH NHC VCR LAS VSI MDG PMC Tổng tài sản doanh nghiệp tương đương 1244.89 6,543.00 99.79 1630.61 737.95 766.81 2039.22 2,416.94 52.06 806.1 2263 812.48 504.6 151.66 Chênh lệch tổng tài sản -9% -16% 11% -15% 10% -3% 12% 13% 3% 13% -7% -4% 7% -11% 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2013 2013 2013 2012 2013 2013 2013 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 41 43 44 45 VE1 DRH TMP PVS VHC SVC MPC SBT HDG SDH DIG PAN PXT PXI CTI LO5 S12 SHN QCG TDN V15 PVL PTL LCG SJE TDH Xây dựng vật liệu Bất động sản Điện nước & xăng dầu khí đốt Dầu khí Thực phẩm đồ uống Ô tô phụ tùng Thực phẩm đồ uống Thực phẩm đồ uống Bất động sản Xây dựng vật liệu Bất động sản Hàng dịch vụ công nghiệp Xây dựng vật liệu Xây dựng vật liệu Xây dựng vật liệu Hàng dịch vụ công nghiệp Xây dựng vật liệu Xây dựng vật liệu Bất động sản Tài nguyên Xây dựng vật liệu Bất động sản Bất động sản Xây dựng vật liệu Xây dựng vật liệu Bất động sản HNX HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HNX HNX HOSE HNX HNX HNX HOSE HOSE HNX HOSE 60.26 263.36 1,323.25 23,546.50 2,407.62 2,714.58 6,269.93 2,634.39 1,826.83 559.29 4,632.07 1,068.72 647.67 1,071.12 1,745.31 434.13 404.56 324.97 6,331.42 1,127.87 275.24 881.77 2,656.83 1,935.72 891.95 2,259.70 TSM DTA PVG PVD LSS HLG HVG BHS UDC SCJ IJC VTV VIT DCT TCR SFI SCL DHA PDR MDC ACC SDU HQC QNC VHL LCG 66.06 237.36 1458.34 1,8535.42 2,191.68 2520.74 6,390.86 2,107.84 1,750.52 579.32 4807.86 961.02 595.24 1049.1 1642.96 517.82 330.59 340.81 5187.27 1053.83 247.47 799.57 2718.61 2196.05 802.58 1935.72 10% -10% 10% -20% -9% -7% 2% -20% -4% 4% 4% -10% -8% -2% -6% 19% -18% 5% -18% -7% -10% -9% 2% 13% -10% -14% 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 ITC DQC TET PTK SVT PVC DAC HJS STP PCG SD2 FCN TS4 VNE HLC TCS TVD AAM BHT ADC ANV FDC HU3 L18 PXS Bất động sản Hàng cá nhân & gia dụng Hàng cá nhân & gia dụng Tài nguyên Tài nguyên Dầu khí Xây dựng vật liệu Điện nước & xăng dầu khí đốt Hàng dịch vụ công nghiệp Điện nước & xăng dầu khí đốt Xây dựng vật liệu Xây dựng vật liệu Thực phẩm đồ uống Xây dựng vật liệu Tài nguyên Tài nguyên Tài nguyên Thực phẩm đồ uống Xây dựng vật liệu Truyền thông Thực phẩm đồ uống Bất động sản Xây dựng vật liệu Xây dựng vật liệu Xây dựng vật liệu HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HNX HNX HNX HNX HNX HNX HOSE HOSE HOSE HNX HNX HNX HOSE HNX HNX HOSE HOSE HOSE HNX HOSE 2,317.18 1,668.58 86.66 316.58 127.23 1,944.25 40.69 938.29 183.53 377.57 764.46 1,594.24 915.69 1,979.32 2,180.26 1,670.70 1,807.95 302.07 208.55 55.15 2,811.24 1,039.32 708.05 1,102.46 1,302.89 SC5 PAC HAD BMC BKC PPS HLY KHP VGP NBP DIC BT6 NHS HOM DTL TC6 SQC HHC BBS VIE AGF D2D VC1 HMC VGS 2099.45 1430.56 88.36 272.81 116.93 2293.42 48.08 1080.18 208.59 366.96 782 1597.07 913.42 2006.54 2278.84 1419.38 1627.82 315.21 217.26 52.82 2,250.91 1112.36 766.12 1038.31 1272.01 -9% -14% 2% -14% -8% 18% 18% 15% 14% -3% 2% 0% 0% 1% 5% -15% -10% 4% 4% -4% -20% 7% 8% -6% -2% PHỤ LỤC 06 THỐNG KÊ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG MẪU THEO NHÓM NGÀNH STT 10 Thống kê theo nhóm ngành Bất động sản Công nghệ thông tin Dầu khí Điện nước & xăng dầu khí đốt Hàng cá nhân & gia dụng Hàng & dịch vụ công nghiệp Hóa chất y tế Tài nguyên Thực phẩm & đồ uống Xây dựng vật liệu TỔNG Số lượng 24 4 10 16 12 40 130 Tỷ lệ 18% 3% 3% 8% 5% 6% 5% 12% 9% 31% 100% PHỤ LỤC 07 - DỮ LIỆU TÀI CHÍNH CỦA 65 DOANH NGHIỆP KHẢ NĂNG CÓ TÔN TẠI SAI PHẠM TRỌNG YẾU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM LIỀN TRƯỚC NĂM SAI PHẠM STT NĂM T1 MÃ CK SÀN CHỨNG KHOÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 32 33 2009 2009 2009 2009 2012 2009 2012 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2012 2012 NVT PVT SRB TCM CSC DCL BTP SMC INC SCR DPR TBC CIG UNI VE1 DRH TMP PVS VHC SVC THT MPC SBT HDG SDH DIG PAN PXT HU3 L18 PXS CSC BTP HOSE HOSE HNX HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HNX HNX HOSE HOSE HOSE HNX HNX HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HOSE HNX HOSE TSNH/NNH TSNH-HTK /NNH TSNH/TTS 2.48186 1.06880 1.55597 0.94728 0.60856 1.56447 2.04318 1.04275 1.06532 1.94205 1.24726 5.01279 0.52727 12.57736 1.96429 1.79463 1.48065 0.86698 1.59313 1.19620 2.00326 1.76944 1.31529 2.68522 1.72328 1.23357 1.59115 1.23082 0.98507 1.36408 0.97443 2.20688 0.80846 1.15859 1.01546 1.34473 0.60397 0.30463 1.09877 0.90181 0.82221 0.93515 1.15223 1.18852 2.05879 1.69926 11.30157 1.63186 1.27888 1.04403 0.82038 0.73493 0.52066 1.44734 0.92050 0.64071 1.16725 1.48726 0.88027 1.08824 0.85762 0.63199 0.90013 0.95083 0.49876 0.45838 0.50103 0.24303 0.28343 0.55915 0.46771 0.58693 0.07031 0.85478 0.84609 0.78359 0.44638 0.22158 0.89320 0.68446 0.86653 0.20640 0.13905 0.40359 0.76447 0.67652 0.43630 0.86362 0.70581 0.66338 0.52383 0.86236 0.51195 0.50274 0.68093 0.71447 0.72462 0.75377 0.36649 HTK/TTS 0.32576 0.01283 0.01078 0.39743 0.23359 0.17471 0.06218 0.18079 0.52439 0.31868 0.05931 0.02187 0.29264 0.06943 0.13313 0.00066 0.00379 0.02169 0.34729 0.38206 0.12108 0.41435 0.18847 0.37501 0.02618 0.24698 0.16181 0.15244 0.24407 0.24300 0.01755 0.58341 0.15870 PT/TTS DTT/PT GVHB/HTK DTT/TTS TN/TTS 0.15753 0.05422 0.18370 0.14465 0.19210 0.35255 0.28210 0.54897 0.30055 0.19243 0.04686 0.08135 0.48143 0.26065 0.48490 0.12972 0.04486 0.21104 0.18929 0.07486 0.22113 0.32707 0.41700 0.23047 0.24779 0.60051 0.26014 0.33318 0.34445 0.37723 0.16624 0.16592 0.19901 1.09572 7.01987 0.20585 4.96612 2.03985 2.96758 1.70668 8.02558 1.14207 0.74127 16.88226 2.31126 0.63461 1.25297 1.31591 2.36278 7.29896 5.23763 8.96271 15.09273 5.21558 2.52173 1.68056 0.24455 3.26629 0.72173 0.90419 0.99446 2.14918 0.68743 1.24192 0.52249 10.48101 5.37611 24.81296 3.40163 4.72522 1.68205 5.11581 10.49828 21.13371 0.52490 0.48208 10.34691 7.30965 0.99908 4.82948 4.73259 355.61812 52.25608 45.23488 4.84097 2.90716 7.31357 1.63011 3.63804 0.15004 29.43160 1.92436 2.36386 1.71392 2.58080 1.12239 12.74755 0.13889 14.86823 0.19187 0.31331 0.03703 0.74743 0.13955 0.96209 0.67861 3.72168 0.28451 0.16702 0.14547 0.15614 0.32344 0.39371 0.61929 0.24904 0.18757 1.13634 1.82311 1.37395 0.59812 0.72320 0.73328 0.05790 0.85808 0.47439 0.32354 0.32833 0.63988 0.25387 0.17187 0.08419 2.32423 0.83764 0.65046 0.06570 0.66588 0.77173 0.52935 0.59243 0.75202 0.46454 0.70690 0.65114 0.72420 0.63447 0.34245 0.41535 0.61521 0.48018 0.75859 0.45517 0.74527 0.42838 0.63344 0.57751 0.49809 0.11215 0.72378 0.62428 0.83093 0.81916 0.82727 0.74364 0.74998 0.76004 LN/DTT 0.13711 (0.01086) (0.15778) 0.04830 0.04360 0.10007 0.08724 0.00828 0.03413 0.42140 0.38415 0.31672 0.13818 0.23409 0.07198 0.32405 0.08573 0.05390 0.07457 0.03915 0.26613 0.16562 (0.00177) (0.02078) 0.28341 0.05010 0.05695 0.03068 0.00573 0.01242 (0.63110) (0.08597) 0.00613 QUI MÔ DOANH NGHIỆP 12.12587 12.80458 10.83499 12.23182 11.87392 11.80796 12.33853 12.36924 10.70219 12.88319 12.22422 11.91612 11.61221 11.23953 10.72989 11.39561 12.13023 13.23449 12.25424 12.80034 12.36463 12.22955 11.78879 12.70786 11.56653 11.89077 11.95569 12.12315 11.60945 11.58161 11.54163 12.74393 12.11960 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 DIG PAN PXT PXI CTI LO5 S12 SHN TDN V15 PVL LCG SJE TDH ITC DQC TET PTK SVT DAC HJS SD2 FCN VNE HLC TCS TVD AAM BHT ADC ANV FDC HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HNX HNX HNX HNX HNX HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HNX HNX HNX HOSE HOSE HNX HNX HNX HOSE HNX HNX HOSE HOSE 1.47065 2.91400 2.16361 1.37726 1.21415 2.06909 3.38232 1.08594 2.07400 0.83116 3.15143 1.80213 0.65018 0.47185 2.67475 2.51617 1.43543 1.23926 1.07671 0.47252 0.43249 0.79967 0.59179 1.46295 1.20092 1.99406 1.57257 1.48076 1.95109 1.33015 1.12653 0.93865 1.10900 1.65626 0.78639 0.98382 0.89743 1.02986 0.55921 0.90108 1.85738 0.78982 2.82952 0.86808 0.05886 0.47099 2.55409 2.11175 0.70320 0.82482 0.32149 0.28711 0.21832 0.50739 0.39618 1.16539 0.79921 0.67492 1.43844 0.71987 0.73949 0.48358 0.73546 0.81143 0.93940 0.68747 0.67628 0.57929 0.78082 0.64290 0.81929 0.93454 0.74633 0.61314 0.46303 0.87277 0.46218 0.51048 0.54183 0.92182 0.89348 0.78162 0.53580 0.47368 0.15245 0.31088 0.54262 0.29696 0.77023 0.88096 0.94154 0.90513 0.35146 0.96967 0.82452 0.66544 0.23101 0.29673 0.43048 0.16549 0.20368 0.21546 0.68383 0.18559 0.02825 0.01060 0.04730 0.45236 0.32939 0.00020 0.10713 0.14816 0.45577 0.19451 0.37581 0.05964 0.07549 0.11363 0.08404 0.07471 0.39529 0.54120 0.08031 0.31095 0.21825 0.61714 0.28623 0.06173 0.42971 0.33231 0.22297 0.37871 0.46036 0.19238 0.13078 0.52776 0.02065 0.15123 0.40620 0.28518 0.02594 0.03826 0.27169 0.27915 0.31205 0.29476 0.13405 0.38484 0.07572 0.18956 0.16543 0.14799 0.17600 0.22438 0.57951 0.22233 0.05186 0.25263 0.48421 0.24780 0.36573 0.04275 1.28955 0.95874 2.42165 0.57408 0.35591 0.62158 3.35415 1.70146 1.42200 6.60814 11.92168 6.08983 5.52316 6.60922 2.19760 3.66664 10.27767 0.87184 14.72855 12.38303 8.17053 11.36962 6.32999 1.07512 5.04666 3.09568 2.84766 4.08622 2.52438 4.28379 0.73913 0.04711 0.68017 2.06233 4.98243 0.53664 0.08041 1.97763 20.61903 37.89857 11.31523 3.62181 2.14586 915.48464 12.29797 12.07964 1.44119 4.19872 2.75510 5.98402 13.32765 20.67355 27.08045 23.49994 4.12735 0.51126 27.85510 2.26610 1.07623 1.86718 3.52750 9.52527 0.17005 0.01399 0.27082 0.32654 1.03809 0.11484 0.05409 0.35503 0.51613 0.44073 0.51524 1.91525 0.67861 0.19246 1.33600 1.78135 0.69524 0.71467 1.18125 0.34965 1.09860 2.37216 2.12910 1.73263 1.51321 0.26205 2.72718 0.75045 0.23149 1.01442 1.04689 0.88041 0.64708 0.45126 0.45022 0.42858 0.71211 0.46476 0.33543 0.54354 0.19084 0.25643 0.51276 0.51699 0.58764 0.70970 0.09642 0.36704 0.72361 0.60611 0.64538 0.59714 0.84538 0.74237 0.77269 0.78112 0.89713 0.78139 0.59925 0.41925 0.59380 0.72993 0.81286 0.74688 0.00144 (0.00618) 0.07596 (0.05070) 0.03849 0.05836 0.04298 0.07602 0.39285 0.07250 0.00159 0.05294 (0.13207) 0.21847 0.06120 0.01167 0.03360 0.09931 0.05338 0.05969 0.06342 0.03245 0.02811 0.00455 0.03058 (0.12398) 0.05055 0.01454 0.20353 0.07126 0.02937 0.10098 11.54719 11.97556 12.34529 12.30513 11.93537 12.34929 12.42687 12.23453 10.91501 11.49594 11.14667 12.20605 10.68359 11.82782 11.26064 11.52946 11.90645 12.09141 11.86296 12.26612 12.20951 11.98795 12.17314 12.16501 11.45540 11.31899 10.60520 12.38970 11.82373 11.82520 11.98775 12.26565 PHỤ LỤC 08 - DỮ LIỆU TÀI CHÍNH CỦA 65 DOANH NGHIỆP KHẢ NĂNG KHÔNG TỒN TẠI SAI PHẠM TRỌNG YẾU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM LIỀN TRƯỚC NĂM SAI PHẠM STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 T-1 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 MÃ CK SÀN ASM GMD KST RAL DMC NHC VCR LAS SJD MDG ONE TSM DTA PVG PVD LSS TLH HVG BHS DLG SCJ PDR HQC PPS VGP NBP NHS KSS VC1 HMC VGS LGL PGC IJC VTV HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HNX HNX HOSE HOSE HOSE HNX HNX HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HNX HNX HNX HOSE HNX HOSE HNX HNX HOSE HOSE TSNH/ NNH TSNH-HTK / NNH 1.40792 1.30744 1.97376 1.21759 1.05692 2.04815 1.17241 1.53374 4.89388 0.69014 1.47325 5.21510 1.17775 14.22456 3.83698 2.27094 1.19747 0.80428 4.04984 0.88784 2.87421 1.80692 1.19860 3.20854 1.24376 3.00304 1.61596 0.73398 1.09909 1.06920 2.07189 6.21741 0.65457 3.04612 3.55184 1.50134 1.23830 1.54415 0.37547 0.79972 1.20100 0.92554 0.44214 4.24344 0.56409 1.29783 2.17656 0.71585 12.79861 2.76793 1.46434 1.07993 0.71849 3.54002 0.54626 2.52682 0.92343 0.66835 2.81238 1.11411 1.40903 1.29421 0.32601 1.09793 0.26196 1.80974 4.47195 0.40909 1.79225 2.23469 TSNH/ TTS 0.49265 0.23237 0.18529 0.56798 0.51140 0.56997 0.56763 0.75652 0.91049 0.27593 0.83136 0.06096 0.61746 0.55973 0.79773 0.74636 0.11203 0.21931 0.76049 0.55603 0.39832 0.77205 0.58738 0.61098 0.26433 0.63519 0.77128 0.40661 0.55229 0.26463 0.30577 0.93508 0.16165 0.76806 0.30671 HTK/ TTS 0.31722 0.01229 0.18565 0.47015 0.12445 0.23575 0.11953 0.53843 0.12101 0.05039 0.43757 0.01092 0.24216 0.08581 0.22226 0.59375 0.06981 0.02339 0.09629 0.21392 0.04814 0.23900 0.25986 0.20028 0.02755 0.54867 0.15357 0.22601 0.00058 0.19979 0.03869 0.86410 0.06062 0.31615 0.17627 PT/ TTS DTT/ PT 0.13891 0.09238 0.51788 0.07246 0.29315 0.28301 0.20829 0.10050 0.10993 0.08554 0.19936 0.04834 0.27829 0.38728 0.17015 0.09124 0.44990 0.13305 0.26971 0.31945 0.83422 0.44405 0.18315 0.36854 0.22795 0.06117 0.34121 0.16916 0.20120 0.05153 0.11361 0.05623 0.09162 0.31298 0.05194 5.18620 4.25796 1.97446 13.79420 0.43125 5.31481 10.39061 19.64036 12.52549 2.52817 9.70580 4.25826 2.82036 4.28590 10.31382 4.40795 4.58145 3.88740 3.20140 2.60508 0.46041 2.82412 10.92517 1.32834 2.05760 2.16963 9.99720 5.26073 3.35029 5.11897 5.19181 0.48394 18.45347 4.35462 3.11686 GVHB/ HTK 2.27093 32.01046 5.50778 2.12603 1.01584 6.38020 18.10744 3.66599 11.37792 4.29141 4.42204 18.84541 3.24118 19.34348 7.89548 0.67737 29.52785 22.11238 8.96699 3.89022 17.54123 5.24715 7.70000 2.44424 17.02237 0.24188 22.21193 3.93749 1,157.78 1.32023 15.24644 0.03149 27.88904 4.31094 0.91842 DTT/ TTS TN/ TTS LN/ DTT 0.72039 0.39334 1.02253 0.99955 0.16420 1.50413 2.16430 1.97388 1.37687 0.21626 1.93495 0.20584 0.78489 1.65982 1.75486 0.40219 2.06120 0.51722 1.86345 0.83219 0.84450 1.25406 2.00090 0.48954 0.46904 0.53271 3.41110 0.88990 0.67408 0.26377 0.58985 0.09721 1.69071 1.36292 0.16189 0.60742 0.41012 0.43214 0.60088 0.62141 0.29962 0.58948 0.49900 0.18793 0.48429 0.61225 0.49618 0.53615 0.65068 0.21322 0.53145 0.47587 0.64187 0.23186 0.72753 0.35334 0.60055 0.57207 0.42658 0.50305 0.34611 0.62354 0.79924 0.50257 0.57060 0.14758 0.69342 0.71790 0.25214 0.37740 0.11054 0.18818 0.07815 0.04047 0.03186 0.07151 0.02400 0.00928 0.27530 0.39151 0.07973 0.33211 0.09060 0.04059 0.07093 0.23238 0.01301 0.11695 0.22527 0.03495 0.21660 0.06144 0.05741 0.03067 0.07932 0.30275 0.00883 (0.01968) 0.13395 (0.12502) 0.07269 0.03473 0.01670 0.16269 0.01781 QUI MÔ 11.88036 12.65430 10.96923 12.02172 11.96399 11.85124 12.17856 12.17624 10.68466 11.85594 12.27066 12.01468 11.60680 11.17760 10.78664 11.43490 12.12598 13.16553 12.19030 12.33210 11.81694 12.79900 12.10780 12.28464 11.77311 12.66396 12.00862 11.75168 11.69145 11.40562 11.56371 12.66636 11.96738 11.44236 11.89316 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 VIT DCT TCR SFI SCL DHA MDC ACC SDU QNC VHL LCG SC5 PAC HAD BMC BKC HLY KHP DIC BT6 HOM DTL TC6 SQC HHC BBS VIE AGF D2D HOSE HOSE HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HNX HNX HNX HNX HOSE HOSE HNX HNX HOSE HNX HNX HNX HOSE 0.81840 1.99873 0.56112 1.34931 1.48337 1.82860 4.97261 2.47393 0.79016 2.04929 0.78956 1.64890 2.67546 2.34269 1.16000 1.34495 0.93520 0.81850 1.07303 1.14666 0.84168 1.56172 1.69706 1.44432 1.07746 1.73058 2.43293 0.12468 1.18183 1.10517 0.62438 1.75465 0.10896 0.96765 0.22407 1.49944 4.16386 1.23013 0.37216 1.18240 0.20156 1.46478 2.67540 1.87034 0.67850 0.91962 0.75893 0.33375 0.61297 0.60655 0.59359 1.19243 0.95456 1.28738 0.84167 0.85324 0.88253 0.05184 0.96278 0.98889 0.05196 0.50470 0.31210 0.57726 0.79195 0.63486 0.70557 0.53388 0.35973 0.82466 0.42457 0.49203 0.95191 0.83156 0.76573 0.72555 0.30754 0.33256 0.55699 0.05755 0.51402 0.28084 0.65457 0.85453 0.94121 0.72310 0.74921 0.87682 0.74598 0.62452 0.24940 0.12334 0.25150 0.16328 0.78064 0.36681 0.12292 0.26842 0.19030 0.81168 0.31618 0.05494 0.00002 0.16767 0.18582 0.22589 0.05797 0.19696 0.48967 0.29557 0.15151 0.11554 0.28639 0.09286 0.20597 0.42069 0.47744 0.51222 0.37053 0.22958 0.17665 0.26822 0.04665 0.37885 0.10127 0.14063 0.03922 0.03327 0.14799 0.07044 0.09759 0.05034 0.36798 0.49897 0.47341 0.41628 0.23747 0.07326 0.03389 0.24687 0.35358 0.12974 0.09451 0.71447 0.55632 0.25534 0.14658 0.26123 0.33078 0.36222 0.23321 2.50639 30.51518 0.90207 5.71924 11.60686 41.29491 36.73449 2.32131 4.74422 10.23178 34.94414 4.14365 3.62316 3.85397 1.89350 5.24995 9.71477 24.63041 2.02798 5.90340 2.92585 23.76014 2.68022 0.86122 6.98569 2.41023 3.06147 15.97153 6.37273 0.16518 5.45030 5.65998 2.09303 0.74191 4.44993 13.17655 4.55271 1.80517 0.41174 3.15806 32.01987 75,995.75 10.78235 9.81891 3.48938 21.50686 3.61374 1.70467 1.69387 13.77711 3.28541 7.84132 20.62272 2.32614 4.23995 0.74000 1.56134 14.25825 10.05445 0.41196 0.67225 1.42348 0.34175 0.57917 1.63226 1.61960 1.22202 0.54352 0.33420 0.99852 1.75920 1.52480 1.80785 1.82451 0.78823 1.24668 0.71175 0.83473 0.50065 2.18734 0.37959 2.24565 1.91492 0.47912 1.78370 0.35330 0.79975 5.28314 2.30835 0.42242 0.90667 0.63324 0.42782 0.86322 0.53718 0.15198 0.24879 0.45526 0.93639 0.53038 0.49213 0.35587 0.36123 0.68566 0.58497 0.51807 0.56562 0.62102 0.51124 0.74625 0.19638 0.38668 0.59164 0.41838 0.37714 0.59181 0.68864 0.71231 0.58686 0.11883 0.00246 0.00026 (0.04947) 0.00646 0.03430 0.12697 0.26083 (0.35005) 0.02509 (0.06381) 0.05819 0.06160 0.06427 0.00549 0.01267 0.11680 0.07383 0.00826 0.02058 0.01093 0.25117 0.03234 0.02553 0.00130 0.01217 0.13928 0.09356 0.01296 0.00026 12.06720 12.37659 11.93561 12.30498 12.36788 12.05899 11.16151 11.43304 11.14974 12.45192 10.70700 12.03350 11.38459 11.50691 11.81156 12.22853 11.79772 12.33139 12.28157 11.87174 12.28517 12.22959 11.47912 11.24413 10.95464 12.19451 11.92129 11.89652 12.07873 12.05449 PHỤ LỤC – KẾT QUẢ MÔ HÌNH (KHÔNG LOẠI BIẾN) Bảng 1: Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Df Sig. Step Step 47.376 11 .000 Block 47.376 11 .000 Model 47.376 11 .000 Bảng 2: Model Summary Cox & Snell R Step -2 Log likelihood Nagelkerke R Square Square 35.922 .305 .407 a Bảng 3: Classification Table Predicted Observed Y Percentage Correct Step 49 16 75.4 Y 16 49 75.4 Overall Percentage 75.4 a. The cut value is .500 Bảng 4: Variables in the Equation B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Step 1a TSNH/NNH -.202 .313 .415 .519 .817 (TSNH-HTK)/NNH -.441 .354 1.551 .213 0.643 TSNH/TTS 3.677 1.477 6.194 .013 39.523 HTK/TTS 1.887 1.846 1.045 .307 6.600 PT/TTS .147 1.943 .006 .639 1.159 DTT/PT -.005 .029 .031 .460 .995 GVHB/HTK -.057 .024 5.399 .060 0.945 DTT/TTS -1.370 .370 13.697 .000 .254 TN/TTS 3.502 1.389 6.355 .012 33.174 LN/DTT -2.787 1.268 4.832 .028 .062 QUIMO -.254 .471 .291 .590 .776 Constant -.270 5.708 .002 .962 .764 a. Variable(s) entered on step 1: TSNH/NNH, (TSNH-HTK)/NNH, TSNH/TTS, HTK/TTS, PT/TTS, DTT/PT, GVHB/HTK, DTT/TTS, TN/TTS, LN/DTT, QUIMO. PHỤ LỤC 10 – KẾT QUẢ MÔ HÌNH (LOẠI BIẾN TSNH/NNH) Bảng 1: Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Df Sig. Step Step 46.947 10 .000 Block 46.947 10 .000 Model 46.947 10 .000 Bảng 2: Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 33.272 .303 .404 a Bảng 3: Classification Table Predicted Y Percentage Observed Correct Step 50 15 76.9 Y 16 49 75.4 Overall Percentage 76.2 a. The cut value is .500 Bảng 4: Variables in the Equation B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Step 1a (TSNH-HTK)/NNH -.309 .282 1.203 .273 0.734 TSNH/TTS 3.510 1.440 5.941 .015 33.452 HTK/TTS 1.695 1.799 .888 .346 5.449 PT/TTS .216 1.922 .013 .910 1.242 DTT/PT -.007 .028 .052 .819 .994 GVHB/HTK -.057 .025 5.387 .120 0.945 DTT/TTS -1.355 .365 13.760 .000 .258 TN/TTS 3.657 1.378 7.045 .008 38.734 LN/DTT -2.764 1.216 5.168 .023 .063 QUIMO -.268 .471 .324 .569 .765 Constant -.247 5.704 .002 .965 .781 a. Variable(s) entered on step 1: (TSNH-HTK)/NNH, TSNH/TTS, HTK/TTS, PT/TTS, DTT/PT, GVHB/HTK, DTT/TTS, TN/TTS, LN/DTT, QUIMO. [...]... kết luận, luận văn bao gồm các nội dung chính sau: - Chương 1: Một số vấn đề lý luận về sai phạm trọng yếu và các mô hình nhận diện sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính - Chương 2: Thực trạng vấn đề sai phạm trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam giai đoạn 2010-2013 - Chương 3: Xây dựng mô hình nhận diện khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính của các doanh. .. lận trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam , Luận văn Thạc sĩ kinh tế [7] Tác giả này đã nghiên cứu về việc vận dụng mô hình nhận diện khả năng gian lận báo cáo tài chính của Beneish áp dụng dự báo đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Trong nghiên cứu của mình, tác giả này đã áp dụng mô hình Beneish với 30 công ty niêm. .. doanh nghiệp niêm yết Việt Nam - Chương 4: Kết luận và kiến nghị 11 CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SAI PHẠM TRỌNG YẾU VÀ CÁC MÔ HÌNH NHẬN DIỆN SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG TỒN TẠI SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính Hiện nay, các thuật ngữ được sử dụng không đồng nhất với nhau giữa các văn bản, các... và tập trung vào sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính bao gồm gian lận và sai sót trọng yếu Thứ hai, về khái niệm khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính: trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả nghiên cứu về khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính, chứ không nghiên cứu về những sai phạm đã được khẳng định một cách chắc chắn là gian lận hay sai 4 sót trọng yếu... chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mong muốn xây dựng được một mô hình phù hợp cho Việt Nam, giúp các kiểm toán viên Việt Nam có cơ sở để nhận diện sự tồn tại của các sai phạm trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết Bên cạnh đó, việc xây dựng thành công mô hình nhận diện khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính thông qua các... ra 3 2 Mục tiêu nghiên cứu - Xây dựng được mô hình nhận diện khả năng tồn tại các sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua các tỷ số tài chính, phù hợp với điều kiện của Việt Nam 3 Câu hỏi nghiên cứu - Có thể nhận diện khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính thông qua các chỉ số tài chính hay không? -... trường hợp có và không có khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính? 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính Trước khi đi vào nghiên cứu, có hai khái niệm cần được làm rõ, là khái niệm về sai phạm và khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính Thứ nhất, về khái niệm sai phạm: Theo khái niệm của... điều kiện của Việt Nam, do đó, khi áp dụng vào Việt Nam, có thể có nhiều yếu tố chưa phù hợp để sử dụng  Điểm nổi bật của luận văn so với hai nghiên cứu trên - Thứ nhất, tác giả có xem xét đến yếu tố sự phù hợp của mô hình xây dựng được đối với đặc thù Việt Nam Việc xây dựng được một mô hình nhận diện khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính có phù hợp với Việt Nam hay không trước... cao hơn Như vậy, trên cơ sở kế thừa và bổ sung các nghiên cứu trước đây, đề tài tập trung xây dựng mô hình nhận diện khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết phù hợp với điều kiện Việt Nam, phục vụ cho công tác kiểm toán và việc phân tích ra quyết định tài chính của các đối tượng sử dụng thông tin báo cáo tài chính khác 8 Kết cấu của luận văn Ngoài phần... về sai phạm và khái niệm khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính  Sai phạm Theo khái niệm của Chuẩn mực kiểm toán hiện hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 [2], các sai sót trong báo cáo tài chính có thể phát sinh từ gian lận hoặc nhầm lẫn Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, tác giả đồng tình với cách sử dụng thuật ngữ của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam [1] trước đây, là sai phạm trên . NHẬN DIỆN KHẢ NĂNG TỒN TẠI SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH . KHẢ NĂNG TỒN TẠI SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ. của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm các nội dung chính sau: - Chương 1: Một số vấn đề lý luận về sai phạm trọng yếu và các mô hình nhận diện sai phạm trọng yếu trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ nhận diện khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam, Luận văn thạc sĩ nhận diện khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam, Luận văn thạc sĩ nhận diện khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan