Bài giảng tiếng việt 3 tuần 8 bài tập viết ôn chữ hoa g

14 422 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 22:48

Bài giảng Tiếng việt TẬP VIẾT Kiểm tra cũ Ôn tập B: a) Luyện viết chữ hoa : *Tìm chữ hoa có bài? Ô, G, T, V, X HS nhắc lại quy trình viết hoa chữ b) Viết từ ứng dụng * Giải thích : Ông Gióng nhân vật chuyện cổ Thánh Gióng đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. b) Viết từ ứng dụng + Trong từ Ông Gióng chữ có chiều cao nào? Chữ Ô, G, g cao li rưỡi, chữ lại cao li + Khoảng cách chữ chừng nào? Bằng chữ o b) Viết từ ứng dụng B Ông Gióng c) Viết câu ứng dụng : Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương Giải thích : câu ca dao tả cảnh đẹp sống bình đất nước ta. Trấn Vũ đền thờ Thọ Xương địa điểm thuộc Hà Nội trước đây. c) Viết câu ứng dụng : Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương +Trong câu ứng dụng chữ có chiều cao ? Các chữ G, đ, l, g, T, V, h, X cao li rưỡi; chữ t cao li rưỡi; chữ lại cao li c) Viết câu ứng dụng : B Gió Tiếng Trấn Vũ Thọ Xương *Yêu cầu viết : + dòng chữ Gi, cỡ nhỏ + dòng chữ Ô, T , cỡ nhỏ. + dòng Ông Gióng, cỡ nhỏ. + dòng câu ứng dụng, cỡ nhỏ. * Dặn dò : Yêu cầu nhà hoàn thành viết Tiếng Việt 3, tập học thuộc lòng câu ứng dụng. [...]...c) Viết câu ứng dụng : B Gió Tiếng Trấn Vũ Thọ Xương *Yêu cầu viết : + 1 dòng chữ Gi, cỡ nhỏ + 1 dòng chữ Ô, T , cỡ nhỏ + 2 dòng Ông Gióng, cỡ nhỏ + 1 dòng câu ứng dụng, cỡ nhỏ * Dặn dò : Yêu cầu về nhà hoàn thành bài viết trong vở Tiếng Việt 3, tập một và học thuộc lòng câu ứng dụng . Bài giảng Tiếng việt 3 TẬP VIẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tiếng việt 3 tuần 8 bài tập viết ôn chữ hoa g , Bài giảng tiếng việt 3 tuần 8 bài tập viết ôn chữ hoa g , Bài giảng tiếng việt 3 tuần 8 bài tập viết ôn chữ hoa g