phân tích các yếu tố ảnh hưởng việc sử dụng thức ăn đường phố trên địa bàn quận ninh kiều tp. cần thơ

78 1,186 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2015, 22:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VIỆC SỬ DỤNG THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU TP. CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Quản trị kinh doanh Thương mại Mã số ngành: 52340101 Năm 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU MSSV: 1091346 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VIỆC SỬ DỤNG THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU TP. CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Quản trị kinh doanh Thương mại Mã số ngành: 52340101 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGUYỄN TRI NAM KHANG Năm 2014 LỜI CẢM TẠ Trong bốn năm học tập rèn luyện giảng đường trường Đại học Cần Thơ, giúp đỡ hướng dẫn tận tình Thầy Cô, đặc biệt quý Thầy Cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, giúp em tích lũy cho vốn kiến thức chuyên ngành kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp: “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thức ăn đường phố địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ” Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình quý Thầy Cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Cô Nguyễn Tri Nam Khang, trực tiếp hướng dẫn em suốt thời gian làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Tuy nhiên, hạn hẹp kiến thức kinh nghiệm đề tài không tránh khỏi sai sót khuyết điểm. Em mong nhận đóng góp quý báu quý Thầy Cô để đề tài hoàn chỉnh hơn. Cuối em xin chúc quý Thầy Cô dồi sức khỏe thành công công việc mình! Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày …. tháng … năm 2014 Người thực NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa dùng cho luận văn cấp khác. Cần Thơ, ngày …. tháng … năm 2014 Người thực NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU ii MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Các giả thuyết cần kiểm định câu hỏi nghiên cứu .2 1.3.1 Các giả thuyết cần kiểm định 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Không gian .2 1.4.2 Thời gian 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu .3 1.5 Lược khảo tài liệu .3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Những vấn đề thức ăn đường phố .7 2.1.2 Tổng quan hành vi người tiêu dùng 2.1.3 Các yếu tố để đo lường chất lượng dịch vụ quán ăn lề đường .16 2.2 Phương pháp nghiên cứu . 17 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu . 17 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 18 2.3 Khung nghiên cứu 20 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ .21 3.1 Tổng quan Thành phố Cần Thơ 21 3.1.1 Lịch sử hình thành 21 3.1.2 Diện tích dân cư Thành phố Cần Thơ 21 iii Trang 3.1.3 Cơ sở hạ tầng . 22 3.1.4 Tình hình kinh tế 24 3.2 Tổng quan thị trường thức ăn đường phố địa bàn TP. Cần Thơ .26 3.2.1 Giới thiệu quán ăn lề đường địa bàn TP. Cần Thơ . 26 3.2.2 Những mặt tích cực tiêu cực kinh doanh thức ăn đường phố địa bàn TP. Cần Thơ . 27 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ . 30 4.1 Mô tả chung mẫu điều tra .30 4.1.1 Giới tính . 30 4.1.2 Độ tuổi . 30 4.1.3 Trình độ học vấn 31 4.1.4 Nghề nghiệp . 32 4.1.5 Thu nhập 32 4.2 Thực trạng sử dụng thức ăn đường phố địa bàn TP. Cần Thơ 33 4.2.1 Mức độ sử dụng thức ăn đường phố người dân 33 4.2.2 Thời gian sử dụng thức ăn đường phố người dân . 34 4.2.3 Đối tượng sử dụng thức ăn đường phố người dân 34 4.2.4 Số tiền chi tiêu trung bình sử dụng thức ăn đường phố người dân . 35 4.2.5 Kênh thông tin quán ăn lề đường . 36 4.2.6 Đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống quán ăn lề đường người dân .36 4.3 Kiểm định mối quan hệ đặc điểm nhân học với mức độ hài lòng sử dụng thức ăn đường phố . 38 4.3.1 Giới tính mức độ hài lòng sử dụng thức ăn đường phố người dân .38 iv Trang 4.3.2 Độ tuổi mức độ hài lòng sử dụng thức ăn đường phố người dân . 38 4.3.3 Trình độ học vấn mức độ hài lòng sử dụng thức ăn đường phố người dân 39 4.3.4 Nghề nghiệp mức độ hài lòng sử dụng thức ăn đường phố người dân .39 4.3.5 Thu nhập mức độ hài lòng sử dụng thức ăn đường phố người dân .40 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thức ăn đường phố .40 4.4.1 Mức độ quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thức ăn đường phố người dân TP. Cần Thơ 40 4.4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo . 43 4.4.3 Phân tích nhân tố EFA .44 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TP. CẦN THƠ . 48 5.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 48 5.2 Các giải pháp cụ thể . 48 5.2.1 Giải pháp người kinh doanh thức ăn đường phố . 48 5.2.2 Giải pháp quan chức 49 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 6.1 Kết luận 50 6.2 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC .53 PHỤ LỤC .56 v DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 1.1 Tóm tắt yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng thức ăn đường phố từ nghiên cứu trước .5 Bảng 3.1 Các đơn vị hành Thành phố Cần Thơ . 22 Bảng 4.1 Mức độ sử dụng thức ăn đường phố người dân . 33 Bảng 4.2 Số tiền chi tiêu trung bình sử dụng thức ăn đường phố 35 Bảng 4.3 Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng sử dụng thức ăn đường phố giới tính . 38 Bảng 4.4 Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng sử dụng thức ăn đường phố độ tuổi 38 Bảng 4.5 Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng sử dụng thức ăn đường phố trình độ học vấn . 39 Bảng 4.6 Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng sử dụng thức ăn đường phố nghề nghiệp 39 Bảng 4.7 Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng sử dụng thức ăn đường phố thu nhập . 40 Bảng 4.8 Bảng mô tả mức độ quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thức ăn đường phố người dân Thành phố Cần Thơ 41 Bảng 4.9 Kiểm định độ tin cậy thang đo 43 Bảng 4.10 Bảng ma trận tương quan biến . 45 Bảng 4.11 Bảng ma trận hệ số nhân tố 46 vi DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 2.1 Mô hình hành vi người tiêu dùng 11 Hình 2.2 Mô hình trình định người mua .15 Hình 2.3 Khung nghiên cứu 20 Hình 4.1 Giới tính đáp viên 30 Hình 4.2 Độ tuổi đáp viên 31 Hình 4.3 Trình độ học vấn đáp viên . 31 Hình 4.4 Nghề nghiệp đáp viên 32 Hình 4.5 Thu nhập đáp viên .32 Hình 4.6 Thời gian sử dụng thức ăn đường phố người dân . 34 Hình 4.7 Đối tượng sử dụng thức ăn đường phố người dân 35 Hình 4.8 Kênh thông tin quán ăn lề đường . 36 Hình 4.9 Đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống quán ăn lề đường 37 vii CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Từ xa xưa tới nay, sống loài người ăn uống nhu cầu thiếu thực phẩm thứ cần thiết để trì sống. Trong công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, người phải chạy đua với thời gian để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ mà trọng đến chuyện ăn uống cá nhân. Việc lựa chọn ăn vừa tiết kiệm kinh tế thời gian lựa chọn tối ưu nhất, xuất quán thức ăn nhanh đường phố nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Khi nhắc tới ăn đường phố hẳn nghĩ đến bữa ăn sáng chóng vánh, hay buổi tối ngồi tụ tập bên vỉa hè vừa thưởng thức ăn đường phố vừa nói chuyện rôm rả. Chúng bày bán la liệt xe đẩy, gánh hàng rong xe bán hàng di động hay gian hàng dựng tạm bợ. Tại nhiều nước giới, ẩm thực đường phố thu hút lượng lớn khách du lịch tới thưởng thức đa dạng, phong phú thực đơn đặc biệt ngon, bổ, rẻ, tiện lợi chúng. Tại Việt Nam, thức ăn đường trở thành nét văn hóa riêng cộng đồng người Việt. Nó phản ánh lối sống phát triển xã hội Việt Nam. Việc sử dụng thức ăn đường phố trở thành thói quen thiếu nhiều người Việt Nam. “Theo số liệu điều tra Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh, có tới 95,5% người dân Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng thức ăn đường phố, có 51% người dân dùng làm bữa ăn hàng ngày, 82% người dân dùng làm bữa ăn sáng” Qua thấy nhu cầu sử dụng thức ăn đường phố người dân cần thiết. Để nắm rõ vấn đề này, đề tài: “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thức ăn đường phố địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ” thực nhằm giúp chủ kinh doanh thực chiến lược marketing cho mặt hàng kinh doanh tốt hơn. Theo Chu Thị Hồng Anh (2013) Q5: Anh (chị) thường ăn quán ăn lề đường với ai? (Có thể nhiều lựa chọn) 1. □ Một 2. □ Bạn bè, đồng nghiệp 3. □ Gia đình 4. □ Người yêu 5. □ Khác (vui lòng ghi rõ):………………………………………………… Q6: Trung bình lần sử dụng dịch vụ ăn uống quán ăn lề đường, anh (chị) thường chi tiền? ……………………………. VNĐ Q7: Anh (chị) biết đến quán ăn lề đường thông qua kênh thông tin nào? (Có thể nhiều lựa chọn) 1. □ Bạn bè, người quen giới thiệu 2. □ Báo chí/ internet 3. □ Từ người thân gia đình 4. □ Từ tờ rơi quảng cáo 5. □ Do vô tình nhìn thấy 6. □ Khác (vui lòng ghi rõ):……… Q8: Dưới yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu anh (chị) việc sử dụng thức ăn quán ăn lề đường. Anh (chị) cho biết mức độ quan trọng yếu tố sau: 1. Rất không quan trọng 2. Không quan trọng 4. Quan trọng 5. Rất quan trọng 3. Trung bình Mức độ quan trọng Các tiêu chí 1. Thức ăn ngon      2. Thức ăn có giá trị dinh dưỡng      3. Thực đơn đa dạng, phong phú      4. Thường xuyên có      5. Thức ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm      6. Quán ăn      7. Mức độ tiếng quán ăn      8. Quán ăn có vị trí dễ tìm      9. Có chỗ để xe, giữ xe      10. Nhân viên phục vụ ân cần, chu đáo      11. Tính tiền nhanh chóng      12. Các yêu cầu khách hàng thực nhanh chóng      13. Người bán, nhân viên vui vẻ, hòa đồng      54 Mức độ quan trọng Các tiêu chí 14. Người bán, nhân viên quan tâm đến khách hàng      15. Có ưu tiên cho khách quen      16. Giá hợp lý      17. Có phần ăn với nhiều mức giá khác      Q9: Anh (chị) có hài lòng với dịch vụ ăn uống quán ăn lề đường hay không? 1. □ Rất không hài lòng 2. □ Không hài lòng 4. □ Hài lòng 5. □ Rất hài lòng 3. □ Trung bình III. PHẦN THÔNG TIN CHUNG Q10: Anh (chị) vui lòng cho biết giới tính anh (chị) 1. □ Nam 2. □ Nữ Q11: Anh (chị) vui lòng cho biết tuổi anh (chị) 1. □ < 18 tuổi 2. □ 18 – 25 tuổi 3. □ 26 – 35 tuổi 4. □ > 35 tuổi Q12: Trình độ học vấn anh (chị): 1. □ THPT thấp 2. □ Trung cấp/ Cao đẳng 3. □ Đại học 4. □ Sau đại học Q13: Nghề nghiệp anh (chị): 1. □ Học sinh - sinh viên 2. □ Kinh doanh - buôn bán 3. □ Cán - công chức 4. □ Nội trợ 5. □ Khác (vui lòng ghi rõ): ………………………… Q14: Thu nhập anh (chị) tháng bao nhiêu? 1. □ Dưới 1.500.000đ 2. □ Từ 1.500.000đ đến 3.000.000đ 3. □ Từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ 4. □ Trên 5.000.000đ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 55 PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG SPSS MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA Giới tính: Q10: Gioi tinh Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent nam 31 31.0 31.0 31.0 nu 69 69.0 69.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Độ tuổi: Q11: Tuoi Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 35 tuoi 9.0 9.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Trình độ học vấn Q12: Trinh hoc van Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent THPT hoac thap hon 21 21.0 21.0 21.0 trung cap cao dang 11 11.0 11.0 32.0 dai hoc 67 67.0 67.0 99.0 1.0 1.0 100.0 100 100.0 100.0 sau dai hoc Total 56 Nghề nghiệp Q13: Nghe nghiep Cumulative Frequency Valid Hoc sinh sinh vien Kinh doanh buon ban can bo cong chuc noi tro Total Percent Valid Percent Percent 80 80.0 80.0 80.0 6.0 6.0 86.0 13 13.0 13.0 99.0 1.0 1.0 100.0 100 100.0 100.0 Thu nhập Q14: Thu nhap Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent < 1,5 trieu 48 48.0 48.0 48.0 1,5 - trieu 29 29.0 29.0 77.0 - trieu 20 20.0 20.0 97.0 > trieu 3.0 3.0 100.0 100 100.0 100.0 Total THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THỨC ĂN LỀ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Mức độ sử dụng thức ăn đường phố người dân Q3: Muc su dung dich vu an uong duong Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 7 lan 5.0 5.0 100.0 100 100.0 100.0 Total 57 Thời gian sử dụng thức ăn đường phố người dân $Q4 Frequencies Responses Percent of N Percent Thuong an nao Cases Q4.1: Su dung vao nhung dip nao "hang ngay" 14 9.6% 14.0% Q4.2: Su dung vao nhung dip nao "cuoi tuan" 27 18.5% 27.0% Q4.3: Su dung vao nhung dip nao "khi co tg ranh" 22 15.1% 22.0% 4.8% 7.0% 40 27.4% 40.0% 35 24.0% 35.0% .7% 1.0% 146 100.0% 146.0% a Q4.4: Su dung vao nhung dip nao "ngay nghi le tet" Q4.5: Su dung vao nhung dip nao "gap go ban be" Q4.6: Su dung vao nhung dip nao "bat cu nao co nhu cau" Q4.7: Su dung vao nhung dip nao "khac" Total a. Dichotomy group tabulated at value 1. Đối tượng sử dụng thức ăn đường phố người dân $Q5 Frequencies Responses N Percent Thuong di an voi aia Q5.1: Thuong di an voi "mot minh" Percent of Cases 10 8.5% 10.0% 82 70.1% 82.0% 15 12.8% 15.0% Q5.4: Thuong di an voi "nguoi yeu" 7.7% 9.0% Q5.5: Thuong di an voi "khac" .9% 1.0% 117 100.0% 117.0% Q5.2: Thuong di an voi "ban be dong nghiep" Q5.3: Thuong di an voi "gia dinh" Total a. Dichotomy group tabulated at value 1. Số tiền chi tiêu trung bình sử dụng thức ăn đường phố người dân Descriptive Statistics N Q6: So tien chi cho moi lan an Valid N (listwise) Minimum 100 10000 100 58 Maximum 200000 Mean 46850.00 Std. Deviation 33744.846 Kênh thông tin quán ăn lề đường $Q7 Frequencies Responses N a Kenh thong tin Q7.1: Kenh thong tin "bb nguoi quen gt" Percent Percent of Cases 63 47.4% 63.0% 2.3% 3.0% Q7.3: Kenh thong tin "nguoi than gd" 13 9.8% 13.0% Q7.4: Kenh thong tin "to roi quang cao" 11 8.3% 11.0% Q7.5: Kenh thong tin "vo tinh nhin thay" 43 32.3% 43.0% 133 100.0% 133.0% Q7.2: Kenh thong tin "bao chi internet" Total a. Dichotomy group tabulated at value 1. Đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống quán ăn lề đường người dân Q9: Muc hai long doi voi dich vu an uong duong Frequency Valid rat khong hai long Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 5.0 trung binh 31 31.0 31.0 36.0 hai long 59 59.0 59.0 95.0 5.0 5.0 100.0 100 100.0 100.0 khong hai long rat hai long Total 59 KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC VỚI MỨC ĐỘ HÀI LÒNG KHI SỬ DỤNG THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ Giới tính mức độ hài lòng sử dụng thức ăn đường phố Independent Samples Test Q9: Muc hai long doi voi dich vu an uong duong Levene's Test for Equal variances Equal variances assumed not assumed F Equality of Variances 3.932 Sig. t-test for Equality of t Means df .050 Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference -.066 -.058 98 44.944 .948 .954 -.010 -.010 .157 .176 95% Confidence Interval Lower -.322 -.366 of the Difference Upper .301 .345 Độ tuổi mức độ hài lòng sử dụng thức ăn đường phố Test of Homogeneity of Variances Q9: Muc hai long doi voi dich vu an uong duong Levene Statistic df1 3.894 df2 Sig. 96 .011 ANOVA Q9: Muc hai long doi voi dich vu an uong duong Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 4.306 1.435 Within Groups 47.254 96 .492 Total 51.560 99 60 2.916 Sig. .038 Trình độ học vấn mức độ hài lòng sử dụng thức ăn đường phố Test of Homogeneity of Variances Q9: Muc hai long doi voi dich vu an uong duong Levene Statistic df1 df2 a 2.234 Sig. 96 .113 a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Q9: Muc hai long doi voi dich vu an uong duong pho. ANOVA Q9: Muc hai long doi voi dich vu an uong duong Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.203 .734 Within Groups 49.357 96 .514 Total 51.560 99 F Sig. 1.428 .239 Nghề nghiệp mức độ hài lòng sử dụng thức ăn đường phố Test of Homogeneity of Variances Q9: Muc hai long doi voi dich vu an uong duong Levene Statistic df1 df2 a 2.059 Sig. 96 .133 a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Q9: Muc hai long doi voi dich vu an uong duong pho. ANOVA Q9: Muc hai long doi voi dich vu an uong duong Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 4.649 1.550 Within Groups 46.911 96 .489 Total 51.560 99 Sig. 3.172 .028 Thu nhập mức độ hài lòng sử dụng thức ăn đường phố Test of Homogeneity of Variances Q9: Muc hai long doi voi dich vu an uong duong Levene Statistic df1 2.539 61 df2 Sig. 96 .061 ANOVA Q9: Muc hai long doi voi dich vu an uong duong Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 4.058 1.353 Within Groups 47.502 96 .495 Total 51.560 99 Sig. 2.734 .048 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU SỬ DỤNG THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ Xác định yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng thức ăn đường phố Descriptive Statistics Std. N Minimum Maximum Mean Deviation Q8.1: Yeu to anh huong "thuc an ngon" 100 4.40 .829 100 3.90 .990 100 3.81 .907 Q8.4: Yeu to anh huong "thuong xuyen co mon moi" 100 3.41 1.016 100 4.57 .782 100 4.40 .725 100 3.11 1.024 Q8.8: Yeu to anh huong "quan an co vi tri de tim" 100 3.44 .988 Q8.9: Yeu to anh huong "co cho de xe giu xe" 100 3.83 .975 100 4.19 .837 100 3.71 .913 100 4.03 .969 100 4.17 .792 100 3.83 .888 Q8.2: Yeu to anh huong "thuc an co gia tri dinh duong" Q8.3: Yeu to anh huong "thuc don da dang phong phu" Q8.5: Yeu to anh huong "thuc an dam bao atvs thuc pham" Q8.6: Yeu to anh huong "quan an sach se" Q8.7: Yeu to anh huong "muc noi tieng cua quan an" Q8.10: Yeu to anh huong "nv phuc vu an can chu dao" Q8.11: Yeu to anh huong "tinh tien nhanh chong" Q8.12: Yeu to anh huong "cac yc cua kh duoc thuc hien nhanh chong" Q8.13: Yeu to anh huong "nguoi ban nv vui ve hoa dong" Q8.14: Yeu to anh huong "nguoi ban nv luon quan tam den kh" 62 Q8.15: Yeu to anh huong "co su uu tien cho khach quen" Q8.16: Yeu to anh huong "gia ca hop ly" Q8.17: Yeu to anh huong "co phan an voi nhieu muc gia khac nhau" Valid N (listwise) 100 3.40 1.110 100 4.38 .693 100 3.84 1.098 100 Kiểm định độ tin cậy thang đo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .839 17 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Q8.1: Yeu to anh huong "thuc an ngon" if Item Deleted 62.02 63.616 .321 .836 62.52 61.626 .382 .834 62.61 61.473 .440 .830 63.01 61.061 .407 .832 61.85 63.664 .343 .835 62.02 63.878 .358 .834 63.31 61.630 .365 .835 62.98 61.394 .399 .833 62.59 58.648 .599 .821 Q8.2: Yeu to anh huong "thuc an co gia tri dinh duong" Q8.3: Yeu to anh huong "thuc don da dang phong phu" Q8.4: Yeu to anh huong "thuong xuyen co mon moi" Q8.5: Yeu to anh huong "thuc an dam bao atvs thuc pham" Q8.6: Yeu to anh huong "quan an sach se" Q8.7: Yeu to anh huong "muc noi tieng cua quan an" Q8.8: Yeu to anh huong "quan an co vi tri de tim" Q8.9: Yeu to anh huong "co cho de xe giu xe" 63 Q8.10: Yeu to anh huong "nv phuc vu an can chu 62.23 60.482 .566 .824 62.71 59.481 .584 .823 62.39 59.190 .565 .823 62.25 61.624 .506 .828 62.59 61.941 .416 .832 63.02 60.242 .411 .833 62.04 64.160 .352 .835 62.58 58.569 .522 .826 dao" Q8.11: Yeu to anh huong "tinh tien nhanh chong" Q8.12: Yeu to anh huong "cac yc cua kh duoc thuc hien nhanh chong" Q8.13: Yeu to anh huong "nguoi ban nv vui ve hoa dong" Q8.14: Yeu to anh huong "nguoi ban nv luon quan tam den kh" Q8.15: Yeu to anh huong "co su uu tien cho khach quen" Q8.16: Yeu to anh huong "gia ca hop ly" Q8.17: Yeu to anh huong "co phan an voi nhieu muc gia khac nhau" Phân tích nhân tố EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square .730 588.180 df 136 Sig. .000 64 Total Variance Explained Initial Eigenvalues % of Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Squared Loadings Loadings Cumulative % of Cumulative Total Variance % % of Total Variance Cumulative Component Total Variance % % 4.916 28.915 28.915 4.916 28.915 28.915 2.711 15.950 15.950 2.302 13.541 42.457 2.302 13.541 42.457 2.395 14.090 30.040 1.327 7.805 50.262 1.327 7.805 50.262 2.065 12.149 42.189 1.249 7.349 57.611 1.249 7.349 57.611 1.625 9.561 51.750 1.069 6.286 63.897 1.069 6.286 63.897 1.589 9.349 61.099 1.013 5.960 69.857 1.013 5.960 69.857 1.489 8.758 69.857 .743 4.371 74.228 .716 4.213 78.441 .631 3.710 82.151 10 .578 3.399 85.550 11 .535 3.145 88.694 12 .472 2.776 91.471 13 .400 2.354 93.824 14 .350 2.060 95.884 15 .260 1.529 97.413 16 .242 1.426 98.839 17 .197 1.161 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. a Component Matrix Component Q8.1: Yeu to anh huong "thuc an ngon" .399 .622 -.010 .270 -.018 .205 .451 .393 .508 .000 .053 -.033 .526 .148 -.124 .666 -.183 -.171 Q8.2: Yeu to anh huong "thuc an co gia tri dinh duong" Q8.3: Yeu to anh huong "thuc don da dang phong phu" 65 Q8.4: Yeu to anh huong "thuong xuyen co mon .464 -.259 .350 .597 -.031 -.161 .428 .658 .200 -.139 -.260 -.003 .435 .571 .187 -.222 .006 .204 .414 -.524 .527 -.032 .079 .118 .480 -.550 -.008 -.154 -.226 .190 .700 -.124 -.035 -.209 -.435 -.139 .679 -.011 -.218 -.281 -.135 -.219 .688 -.065 -.096 -.278 -.187 -.051 .672 -.086 -.357 .003 .185 -.123 .612 -.061 -.336 .067 .371 -.332 .500 .118 .256 -.235 .581 -.300 .480 -.280 .083 .004 .333 .494 .442 .250 -.454 .115 .169 .498 .601 -.387 .024 .096 -.124 .216 moi" Q8.5: Yeu to anh huong "thuc an dam bao atvs thuc pham" Q8.6: Yeu to anh huong "quan an sach se" Q8.7: Yeu to anh huong "muc noi tieng cua quan an" Q8.8: Yeu to anh huong "quan an co vi tri de tim" Q8.9: Yeu to anh huong "co cho de xe giu xe" Q8.10: Yeu to anh huong "nv phuc vu an can chu dao" Q8.11: Yeu to anh huong "tinh tien nhanh chong" Q8.12: Yeu to anh huong "cac yc cua kh duoc thuc hien nhanh chong" Q8.13: Yeu to anh huong "nguoi ban nv vui ve hoa dong" Q8.14: Yeu to anh huong "nguoi ban nv luon quan tam den kh" Q8.15: Yeu to anh huong "co su uu tien cho khach quen" Q8.16: Yeu to anh huong "gia ca hop ly" Q8.17: Yeu to anh huong "co phan an voi nhieu muc gia khac nhau" Extraction Method: Principal Component Analysis. a. components extracted. 66 Rotated Component Matrixa Component Q8.1: Yeu to anh huong "thuc an ngon" -.012 .614 -.120 .304 .013 .421 .026 .707 .196 .167 .197 -.124 .208 .158 -.068 .833 .066 .224 .053 .051 .421 .754 .124 -.147 .262 .800 -.167 .065 -.027 .040 .141 .746 .026 -.111 .092 .209 .154 .026 .799 .100 .116 -.243 .558 -.174 .541 .023 -.081 .057 .813 .200 .167 .164 .015 -.044 .724 .161 .015 .049 .302 .096 .694 .210 .184 .026 .174 .104 .483 -.018 .090 .207 .476 .354 .356 -.065 -.002 .267 .691 .253 .067 .340 .210 -.056 .797 -.099 Q8.2: Yeu to anh huong "thuc an co gia tri dinh duong" Q8.3: Yeu to anh huong "thuc don da dang phong phu" Q8.4: Yeu to anh huong "thuong xuyen co mon moi" Q8.5: Yeu to anh huong "thuc an dam bao atvs thuc pham" Q8.6: Yeu to anh huong "quan an sach se" Q8.7: Yeu to anh huong "muc noi tieng cua quan an" Q8.8: Yeu to anh huong "quan an co vi tri de tim" Q8.9: Yeu to anh huong "co cho de xe giu xe" Q8.10: Yeu to anh huong "nv phuc vu an can chu dao" Q8.11: Yeu to anh huong "tinh tien nhanh chong" Q8.12: Yeu to anh huong "cac yc cua kh duoc thuc hien nhanh chong" Q8.13: Yeu to anh huong "nguoi ban nv vui ve hoa dong" Q8.14: Yeu to anh huong "nguoi ban nv luon quan tam den kh" 67 Q8.15: Yeu to anh huong "co su uu tien cho khach .062 .047 .680 -.024 .186 .409 .136 .176 .056 .051 .076 .832 .434 -.027 .540 .256 .001 .190 quen" Q8.16: Yeu to anh huong "gia ca hop ly" Q8.17: Yeu to anh huong "co phan an voi nhieu muc gia khac nhau" Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 10 iterations. Component Score Coefficient Matrix Component Q8.1: Yeu to anh huong "thuc an ngon" -.120 .234 -.035 .159 -.103 .248 -.115 .341 .126 .047 .065 -.189 -.003 -.033 -.156 .578 -.069 .054 -.139 -.003 .156 .518 .011 -.182 .119 .359 -.101 -.022 -.147 -.090 -.014 .341 .059 -.181 -.044 .083 -.075 .063 .437 -.014 .004 -.189 .232 -.087 .222 -.084 -.208 .026 .412 .039 -.070 .011 -.176 -.169 Q8.2: Yeu to anh huong "thuc an co gia tri dinh duong" Q8.3: Yeu to anh huong "thuc don da dang phong phu" Q8.4: Yeu to anh huong "thuong xuyen co mon moi" Q8.5: Yeu to anh huong "thuc an dam bao atvs thuc pham" Q8.6: Yeu to anh huong "quan an sach se" Q8.7: Yeu to anh huong "muc noi tieng cua quan an" Q8.8: Yeu to anh huong "quan an co vi tri de tim" Q8.9: Yeu to anh huong "co cho de xe giu xe" 68 Q8.10: Yeu to anh huong "nv phuc vu an can chu .337 -.020 -.158 -.080 .097 -.068 .304 .034 -.026 -.108 -.028 -.037 .113 -.140 -.093 .035 .262 .163 .031 -.179 -.163 .101 .486 .072 -.151 .106 .064 -.142 .615 -.178 -.194 .013 .429 -.149 .035 .343 -.077 -.008 .059 -.073 -.068 .626 .092 -.043 .233 .076 -.162 .108 dao" Q8.11: Yeu to anh huong "tinh tien nhanh chong" Q8.12: Yeu to anh huong "cac yc cua kh duoc thuc hien nhanh chong" Q8.13: Yeu to anh huong "nguoi ban nv vui ve hoa dong" Q8.14: Yeu to anh huong "nguoi ban nv luon quan tam den kh" Q8.15: Yeu to anh huong "co su uu tien cho khach quen" Q8.16: Yeu to anh huong "gia ca hop ly" Q8.17: Yeu to anh huong "co phan an voi nhieu muc gia khac nhau" Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Component Scores. 69 [...]... Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thức ăn đường phố của người dân trên địa bàn Thành phố Cần Thơ là gì? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến việc sử dụng thức ăn đường phố của người dân trên địa bàn Thành phố Cần Thơ? Làm thế nào để đáp ứng nhu cầu sử dụng thức ăn đường phố của người dân trên địa bàn Thành phố Cần Thơ? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng. .. chung Phân tích thực trạng sử dụng thức ăn đường phố và các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ ăn uống tại các quán ăn lề đường trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ để từ đó đề ra các giải pháp giúp các chủ kinh doanh đáp ứng tốt hơn nhu cầu ăn uống của người dân ở Thành phố Cần Thơ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng sử dụng thức ăn đường phố trên địa bàn - Phân tích các yếu tố. .. CỨU Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thức ăn đường phố trên địa bàn quận Ninh Kiều Dữ liệu sơ cấp Thực trạng sử dụng thức ăn đường phố Thông tin chung về đáp viên Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thức ăn đường phố Sự khác biệt của các yếu tố đến việc sử dụng thức ăn đường phố Giải pháp Hình 2.3 Khung nghiên cứu 20 CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 3.1 TỔNG... là cần thiết Dưới đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thức ăn đường phố mà tác giả đã học tập được từ những nghiên cứu trước Bảng 1.1 Tóm tắt các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng thức ăn đường phố từ những nghiên cứu trước đây Tên đề tài nghiên cứu Yếu tố Kết quả Giá cả Giá cả phải chăng Phong cách phục vụ Thức ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Thức ăn ngon, hợp khẩu vị Thức ăn ngon,... Nguyễn Tố Quyên, Huỳnh Nhựt Phương (2013), Phân tích nhu cầu của người dân Thành phố Cần Thơ về việc tập trung các quán ăn lề đường thành khu phố ăn uống”, Đại học Cần Thơ Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích tình hình sử dụng dịch vụ ăn uống tại các quán ăn lề đường và nhu cầu tập trung các quán ăn lề đường thành khu phố ăn uống của người dân tại Thành phố Cần Thơ, từ đó đề ra giải pháp giúp các. .. quán ăn lề đường đáp ứng tốt hơn nhu cầu ăn uống của người dân tại Thành phố Cần Thơ Tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả để khái quát thực trạng, tình hình kinh doanh của các quán ăn lề đường trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, kết hợp với tính điểm trung bình để xác định mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu thành lập khu phố ăn uống của người dân Thành phố Cần Thơ 3 Kết quả phân tích. .. người ăn thức ăn đường phố mỗi ngày 2 Thức ăn đường phố có mối liên hệ mật thiết với Take-out, đồ ăn vặt (hàng rong, quà vặt), đồ ăn nhẹ (snack), thức ăn nhanh, nó được phân biệt bởi hương vị địa phương và được mua trên đường phố, mà không cần nhập bất kỳ trụ sở hay công trình xây dựng gì Từ lâu, thức ăn đường phố là một nhu cầu của người dân đô thị, việc phát triển các loại hình thức ăn đường phố là... và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của thực khách về chất lượng dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống trong hệ thống nhà hàng tại Thành phố Cần Thơ Tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích thực trạng dịch vụ ăn uống của hệ thống nhà hàng – khách sạn – quán ăn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, và sử dụng. .. tình hình sử dụng dịch vụ ăn uống tại các quán ăn lề đường trên địa bàn Thành phố Cần Thơ cho thấy, các quán ăn lề đường đang hoạt động rất phổ biến và có lượng khách hàng rất lớn Theo kết quả nghiên cứu của đề tài có 94,5% đáp viên được hỏi có sử dụng thức ăn tại các quán ăn lề đường Tuy nhiên, chất lượng của dịch vụ ăn uống tại các quán ăn lề đường được đánh giá là chưa tốt, chưa đáp ứng được các yêu... nhà ăn cho sinh viên là cần thiết, và ý tưởng của đề tài là khả thi và có thể mang lại lợi nhuận 4 Kết luận: Qua việc lược khảo các nghiên cứu, các bài báo khoa học và các tham luận trong Hội thảo khoa học: “Đề xuất một số giải pháp bán hàng rong tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ , tác giả đã rút ra được việc phân tích nhu cầu sử dụng thức ăn đường phố của người dân trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích các yếu tố ảnh hưởng việc sử dụng thức ăn đường phố trên địa bàn quận ninh kiều tp. cần thơ, phân tích các yếu tố ảnh hưởng việc sử dụng thức ăn đường phố trên địa bàn quận ninh kiều tp. cần thơ, phân tích các yếu tố ảnh hưởng việc sử dụng thức ăn đường phố trên địa bàn quận ninh kiều tp. cần thơ

Từ khóa liên quan