nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác ngô bền vững trên đất dốc huyện văn chấn – yên bái

110 408 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2015, 10:40

A B C N AB Bộ bảo vệ V CM CC BV R SC K2 Quạt cấp khí thứ cấp: 1,5 kw S Quạt hút : 15,0 kW T K 10 A kt KF 13 kf L KT RN Time kd KY KT KF ky KD Kf Kt 15 k3 16 Bộ điều khiển nhiệt độ ĐH đo nhiệt Định lợng trấu: 0,50 kW TĐ rn FOX1 Rt STOP Tay 17 18 21 22 Kd 23 Ky k2 k3 24 k4 Gạt tro: 0,50 kW k5 Vít tải tro: 0,75 kw k6 k4 Quạt thổi cấp trấu: 2,20 kW k5 k6 Hỡnh 3.2. S in iu khin ton b h thng lũ t Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc K thut Page 69 k7 Chng KT QU NGHIấN CU THC NGHIM 4.1. VT LIU TH NGHIM Tru c mua t nh mỏy xay xỏt Yờn M tnh Hng Yờn (hỡnh 5.1) cú thnh phn cho bng 4.1 (c phõn tớch ti Phũng thớ nghim ca Vin Húa hc, trng H Bỏch Khoa H Ni) . Bng 4.1. Thnh phn ca tru nguyờn liu Giỏ tr Thnh phn Cacbon c nh, % 12,65 Cht bc, % 62,1 m, % 11,87 Tro, % 13,38 C tng s, % 34,17 Nhit tr, kJ/kg 14.383 (=3.436 KCal/kg) T trng, kg/m3 116 Hỡnh 4.1. V tru nguyờn liu 4.2. KT QU TH NGHIM Tin hnh nghiờn cu thc nghim n yu t xỏc nh nh hng ca lu lng dũng khớ s cp Lsc (m3/h), lu lng dũng khớ th cp Ltc (m3/h) n nhit tõm lũ t Tld (oC), hiu sut lũ t ld (%) vi lng cp nhiờn liu qnl = 80kg/h. Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc K thut Page 70 Kt qu thớ nghim ó xỏc nh c nh hng ca cỏc yu t vo n thụng s nh sau: a. nh hng ca lng nhiờn liu cp vo bung t q (kg/h) ó tin hnh thớ nghim xỏc nh lng nhiờn liu (tru) cp vo bung t t 60-100 kg/h theo ngng 10 kg mt ln tng. Khi lng nhiờn liu cp vo bung t 60kg/h thỡ nhit tõm lũ v hiu sut lũ t thp, nu tip tc tng lng cp liu thỡ nhit tõm lũ v hiu sut lũ t tng (tt nhiờn vi lng tru tng s phi tng lng khớ s cp nh m rng ca van v ng thi tng dn tc gt tro v vớt ti thỏo tro). Khi lng nhiờn liu cp vo bung t tng lờn n 110 kg/h thỡ la bựng lờn cao sỏt trờn np ng khúi ca bung hũa khớ, cú th gõy hon tru quỏ nhiu, khụng kp chỏy ht nờn tớch t dn di ỏy bung t n quỏ ln thỡ bựng la lờn cao. T kt qu thớ nghim trờn, chỳng tụi chn lng nhiờn liu thớch hp cp vo bung t l 80 kg/h. b. nh hng ca lu lng dũng khớ s cp Lsc (m3/h) iu kin thớ nghim: lu lng dũng khớ th cp: Ltc = 360m3/h Kt qu thc nghim xỏc nh nh hng ca lu lng dũng khớ s cp n nhit tõm lũ t Tls v hiu sut bung t bd c th hin bng 4.2. Bng 4.2. Kt qu thớ nghim xỏc nh nh hng ca lu lng dũng khớ s cp Lsc Yj Nhit tõm lũ t Hiu sut lũ t Tld (0C) ld (%) 460 736,25 58,75 748 855 81 920 809 78,775 1070 764,5 73,7 Lsc (m /h) th xỏc nh nh hng ca lu lng dũng khớ s cp Lsc c th hin trờn hỡnh 4.2. Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc K thut Page 71 Hỡnh 4.2. nh hng ca lu lng dũng khớ s cp n nhit tõm lũ v hiu sut ca lũ t Kt qu thớ nghim cho thy, lng khớ s cp quỏ ng tin b k thut nụng nghip . 1.1.3 Cỏc gii phỏp canh tỏc bn vng trờn t dc . 10 1.2 Mt s c im kinh t k thut ca sn xut ngụ trờn t dc . 14 1.2.1 c im kinh t ca cõy ngụ . 14 1.2.2 Quy trỡnh canh tỏc ngụ trờn t dc . 16 1.3 Thc trng sn xut v nghiờn cu t dc trờn th gii . 17 1.4 Tỡnh hỡnh nghiờn cu cỏc k thut canh tỏc bn vng nc . 25 1.4.1 Hin trng s dng t dc Vit Nam 25 1.4.2 Nhng nghiờn cu v canh tỏc t dc . 27 CHNG II NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU . 32 2.1 i tng nghiờn cu 32 2.2 a im v thi gian nghiờn cu . 32 2.2.1 a im nghiờn cu . 32 2.2.2 Thi gian nghiờn cu . 32 Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Nụng nghip Page iii 2.3 Ni dung nghiờn cu . 32 2.4 Phng phỏp nghiờn cu . 32 2.4.1 Kho sỏt c im ni nghiờn cu 32 2.4.2 S dng bng hi tớnh toỏn hiu qu kinh t ca mt s loi hỡnh canh tỏc ngụ ti a phng . 33 2.4.3 Xỏc nh hiu qu ca cỏc k thut canh tỏc n mụi trng. 35 4.4 iu tra sõu nụng h 36 2.5 X lý s liu . 36 CHNG III KT QU V THO LUN 38 3.1 c im t nhiờn, v iu kin kinh t xó hi ca huyn Vn Chn Yờn Bỏi . 38 3.1.1 V trớ a lý, khớ hu . 38 3.1.2 c im a hỡnh v ti nguyờn thiờn nhiờn 40 3.1.3 c im dõn c v tỡnh hỡnh s dng t 42 3.1.4 Tỡnh hỡnh sn xut nụng nghip huyn Vn Chn 45 3.1.5 Sn xut chn nuụi v thu sn . 47 3.1.6 Lõm nghip: . 47 3.1.7 Cỏc hot ng dch v phc v sn xut: 48 3.1.8 c im sn xut ngụ trờn t dc huyn Vn Chn 49 3.2 c im cỏc gii phỏp canh tỏc ngụ bn vng trờn t dc ti huyn Vn Chn tnh Yờn Bỏi . 53 3.2.1 Mt s k thut canh tỏc ngụ bn vng trờn t dc ti huyn Vn Chn Yờn Bỏi 53 3.2.2 nh hng ca cỏc bin phỏp canh tỏc ngụ n hiu qu kinh t mụi trng ti Vn Chn Yờn Bỏi . 55 3.3 ỏnh giỏ cỏc yu t tỏc ng n kh nng ỏp dng ca cỏc bin phỏp k thut canh tỏc bn vng vo sn xut ngụ ti Vn Chn Yờn Bỏi. 67 3.3.1 c im cỏc nụng h ỏp dng k thut canh tỏc bn vng . 67 Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Nụng nghip Page iv 3.3.2 Vai trũ ca cỏc t chc tham gia n vic ỏp dng cỏc k thut canh tỏc bn vng . 72 3.3.3 Xỏc nh cỏc khú khn ca nụng dõn ỏp dng cỏc k thut canh tỏc trờn t dc 76 3.4 Kt qu tng hp cỏc yu t tỏc ng n vic ỏp dng k thut canh tỏc ngụ bn vng ti Vn Chn Yờn Bỏi . 82 3.5 xut cỏc gii phỏp nhm nõng cao kh nng ỏp dng ca cỏc bin phỏp k thut n canh tỏc ngụ bn vng trờn t dc ti Vn Chn Yờn Bỏi 86 3.5.1 xut k thut . 86 3.5.2 xut kinh t - xó hi 86 3.5.3 xut c ch chớnh sỏch . 87 KT LUN V KIN NGH 89 Kt Lun 89 Kin ngh . 89 TI LIU THAM KHO 90 Ph lc . 94 Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Nụng nghip Page v DANH MC CC BNG STT Tờn bng Trang 3.1 C cu cỏc loi t t nhiờn huyn Vn Chn 41 3.2 C cu dõn s, lc lng lao ng huyn Vn Chn - 2012 43 3.3 Tỡnh hỡnh s dng t huyn Vn Chn (2008 -2012) 44 3.4 Din bin din tớch, nng sut v sn lng s loi cõy trng nụng nghip huyn Vn Chn (2005 2012) 3.5 46 Mc u t v thi v gieo trng ngụ ca cỏc xó iu tra huyn Vn Chn, tnh Yờn Bỏi 3.6 52 Thc trng ỏp dng cỏc k thut canh tỏc bn vng trờn t dc huyn Vn Chn nm 2013 54 3.7 nh hng ca k thut canh tỏc n xúi mũn t ti Vn Chn, Yờn Bỏi 56 3.8 Thnh phn c di xut hin canh tỏc ngụ ti xó Cỏt Thnh huyn Vn Chn 58 3.9 nh hng ca BPKT n kh nng kim soỏt c di 59 3.10 nh hng ca k thut canh tỏc n tớnh cht vt lý v hoỏ hc t 60 3.11 Nhu cu lao ng hot ng sn xut ngụ t dc ti huyn Vn Chn nm 2014 3.12 63 nh hng ca bin phỏp k thut n hiu qu kinh t ca h thng sn xut ngụ t dc ti huyn Vn Chn 3.13 66 iu kin nhõn lc cỏc h tham gia v khụng tham gia thc hin cỏc k thut canh tỏc bn vng 68 3.14 Din tớch t canh tỏc v din tớch canh tỏc ngụ ca nụng h 68 3.15 Kh nng tip cn sn xut ca nụng h ti Vn Chn 69 3.16 Kt qu xp hng cỏc khú khn cn u tiờn gii quyt ỏp dng cỏc k thut canh tỏc bn vng 3.17 81 Mc tỏc ng ca cỏc yu t canh tỏc ngụ bn vng n vic ỏp dng k thut canh tỏc ngụ bn vng ti Vn Chn 83 Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Nụng nghip Page vi DANH MC CC HèNH, S STT 3.1 Tờn hỡnh Trang Din bin nhit v lng ma cỏc thỏng nm ti Vn Chn (giai on 1998 2007) 39 3.2 Hin trng s dng t huyn Vn Chn nm 2012 45 3.3 Din bin din tớch cõy trng v nng sut ngụ huyn Vn Chn (2005 2012) 50 3.4 Nhu cu lao ng ca cỏc bin phỏp k thut 64 3.5 nh hng ca k thut canh tỏc n nng sut ngụ 65 3.6 Cỏc kờnh thụng tin nụng nghip m nụng h tip nhn 71 Tờn s STT 3.1 Trang Mi liờn h gia cỏc t chc, thnh phn n vic ỏp dng k thut canh tỏc bn vng 3.2 74 Phõn tớch im mnh/im yu v C hi/thỏch thc ca cỏc k thut canh tỏc bn vng (SWOT) 3.3 77 Cỏc yu t khú khn tỏc ng n vic ỏp dng k thut canh tỏc bn vng ngụ trờn t dc ti Vn Chn Yờn Bỏi Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Nụng nghip 79 Page vii DANH MC T VIT TT BKH : Bin i khớ hu CA : Conservation Agriculture (Nụng nghip bo tn) CIRAD : Agricutural Reseach for Development ( Trung tõm nghiờn cu nụng nghip vỡ s phỏt trin ) FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations (t chc nụng lng th gii) HTNN : H thng nụng nghip IBSRAM : International Board for Soil Research and Management ICRAF : World Agro-forestry Centrer (trung tõm nghiờn cu nụng lõm nghip th gii) NLKH : Nụng lõm kt hp NN&PTNT : Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn NOMAFSI : Vin Khoa hc k thut Nụng Lõm nghip nỳi phớa Bc PRA : Participatory rural appraisal (ỏnh giỏ nhanh nụng thụn cú s tham gia) TBT : Tiu bc thang UBND : U ban nhõn dõn TBKT : Tin b k thut BVTV : Bo v thc vt KHKTNLN : Khoa hc k thut nụng lõm nghip TOT : Training of trainer (o to ngi o to) Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Nụng nghip Page viii M U 1. Tớnh cp thit ca ti Vựng nỳi phớa Bc, trờn 80% din tớch t canh tỏc l t dc. t cú dc di 15o chim khong 22% tng din tớch t dc; a s din tớch ny ó c s dng cho sn xut nụng nghip hoc nụng lõm nghip. Din tớch t cú dc t 15o n 25o chim khong 16%, cũn li l t cú dc trờn 25o, khong 62%. Do thiu t sn xut nờn nụng dõn nỳi phi canh tỏc cõy lng thc ngn ngy trờn t trờn dc hn 25o Vi dc nh vy, hin tng xúi mũn rụi t rt mnh, t nhanh chúng mt kh nng canh tỏc sau thi gian ngn. Min nỳi phớa Bc l vựng trung sinh sng ca nhiu dõn tc thiu s ớt ngi Thỏi, Ty, Dao, HMong Sinh k ca ngi dõn ph thuc hon ton vo sn xut nụng nghip, ch yu l sn xut cỏc cõy lng thc (ngụ, lỳa nng, sn). c bit, cõy ngụ nhng nm gn õy ó tr thnh cõy xoỏ gim nghốo, nh nhng thnh tu v cụng tỏc chn to ging v s dng phõn bún hoỏ hc. Theo Lờ Quc Doanh (2004), nỳi phớa Bc cú ti 62% h nụng dõn cú thu nhp t sn xut ngụ v bỡnh quõn cõy ngụ chim ti 15% thu nhp ca cỏc nụng h. Trong nhng nm gn õy, nhng thnh tu sn xut ngụ lai m nng sut ngụ ó tng vt (t 22,7 t/ha nm 2000 lờn 33,3 t/ha nm 2010). Cựng vi s n nh v th trng, vai trũ kinh t ca cõy ngụ ngy cng tr nờn quan trng hn. õy l mt iu ỏng mng vỡ thc s cõy ngụ ó úng gúp nhiu vic ci thin i sng nụng dõn nỳi. Tuy nhiờn sn xut ngụ trờn t dc hin ny sinh nhiu , nguyờn nhõn chớnh l nụng dõn ch quan tõm s dng ging mi v tng hm lng phõn hoỏ hc nhm tng nng sut ngụ. Cỏc khớa cnh ca canh tỏc bn vng cha c quan tõm. Vic s dng phõn xanh, phõn hu c hoc tn d cõy trng bo v v ci thin dinh dng v mựn cho t, cỏc bin phỏp hn ch xúi mũn t cha c ỏp dng. Kt qu l t dc ó v ang b xúi mũn. nhiu ni t trng ngụ Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun Thc s Khoa hc Nụng nghip Page [...]... dụng kỹ thuật canh tác tác ngô bền vững tại huyện Văn Chấn – Yên Bái - Xác định được các yếu tố hạn chế, các yếu tố thúc đẩy áp dụng biện pháp kỹ thuật vào sản xuất - Đề xuất được các giải pháp thúc đẩy ứng dụng các kỹ thuật 3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học Đề tài chỉ ra được các yếu tố thức đẩy và các yếu tố hạn chế việc áp dụng các kỹ thuật canh tác ngô bền vững vào sản... tình hình, thúc đẩy phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp trên đất dốc miền núi phía Bắc nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng, chúng tôi đề xuất thực hiện đề tài " Nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác ngô bền vững trên đất dốc tại Văn Chấn - Yên Bái " nhằm góp phần xây dựng các hệ thống canh tác ngô hiệu quả, ổn định và lâu bền hơn 2 Mục tiêu và yêu cầu... Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2 Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kỹ thuật canh tác ngô bền vững (che phủ đất, trồng xen cây họ đậu, tiểu bậc thang) vào sản xuất của các hộ nông dân Từ đó, làm cơ sở đề xuất giải pháp để hộ nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác mới vào sản xuất ở huyện Văn Chấn – Yên Bái 2.2 Yêu cầu của đề tài - Đánh giá được thực trạng áp dụng kỹ thuật. .. đề nghiên cứu canh tác trên đất dốc hay canh tác trên đất nương rẫy Nghiên cứu quan hệ giữa hệ thống cây trồng trên đất dốc với vấn đề rửa trôi, xói mòn đất, nghiên cứu ứng dụng hệ thống canh tác nông lâm nghiệp kết hợp trên đất dốc Nghiên cứu về kỹ thuật canh tác trên đất dốc (Sloping Agriculture Land Technology-SALT) lần đầu tiên áp dụng ở Philippine có kết quả thực tế thu nhập bình quân hàng năm trên. .. nghiên cứu phát triển các kỹ thuật canh tác bền vững trong điều kiện miền núi 3.2 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài - Nghiên cứu sẽ góp phần làm rõ vai trò của những kỹ thuật canh tác phù hợp (cho năng suất cây trồng cao, ổn định và duy trì, bảo vệ được nguồn tài nguyên thiên nhiên đất, nước, giảm phát thải) với điều kiện canh tác của huyện Văn Chấn và xác định được các giải pháp thúc đấy ứng dụng các kỹ. .. kinh tế và thu nhập cho người dân Tuy nhiên, việc áp dụng các kỹ thuật này trong sản xuất còn rất hạn chế Hiện mới chỉ rất ít diện tích đất dốc ở Yên Bái được canh tác ngô áp dụng các kỹ thuật bền vững Vậy những nguyên nhân cản trở các nông hộ tiếp nhận các kỹ thuật đó là gì, và việc giải quyết các vấn đề khó khăn đó như thế nào đang và đang là hướng nghiên cứu cho sự sự phát triển hiện nay Nhằm góp... thoái hoá đến mức giống và phân hoá học không còn phát huy tác dụng, năng suất và hiệu quả kinh tế thấp Nguy cơ này ngày càng cao, diện tích đất canh tác vốn đã rất hạn chế sẽ càng thiếu, nếu không có các biện pháp kịp thời hỗ trợ nôngdân áp dụng các kỹ thuật canh tác bền vững, hạn chế xói mòn đất Yên Bái là tỉnh có nhiều diện tích canh tác ngô trên đất dốc ở miền núi phía Bắc Phần lớn diện tích đất ở... quả nghiên cứu bước đầu của IBSRAM cho thấy canh tác trên đất dốc phải có mô hình cây trồng và kỹ thuật phù hợp để vừa thu được năng suất cao vừa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 23 bảo vệ được đất dốc, bảo vệ môi trường Một yếu tố quan trọng mà các nghiên cứu trong hệ thống này đề cập là các biện pháp kỹ thuật muốn được nông dân áp dụng phải là biện pháp có... hết các nhu cầu canh tác đất dốc bền vững góp phần xoá đói giảm nghèo cho nông dân miền núi và bảo vệ tài nguyên môi trường + Không làm đất hoặc làm đất tối thiểu: Đối với đất dốc, nếu làm đất càng kỹ mà không che phủ thì xói mòn sẽ xảy ra rất mạnh và nhanh Có thể làm cho đất trở nên tơi xốp mà không cần phải cày bừa đất bằng các biện pháp cơ giới đó là áp dụng các biện pháp thay thế nhờ hoạt động. .. 1996) Hiện nay, việc canh tác đất dốc chưa bền vững, nông dân vẫn áp dụng phương pháp du canh là chủ yếu, xói mòn và thoái hóa đất vẫn xảy ra rất mạnh trên diện rộng, một số kỹ thuật đã được nghiên cứu đề xuất như che phủ đất chưa được áp dụng rộng rãi do kỹ thuật chưa hoàn chỉnh, có nhiều vấn đề cần cải tiến cho phù hợp với từng loại đất và độ dốc, từng địa phương, đặc biệt là việc sử dụng và khai thác . LÊ VIỆT DŨNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC NGÔ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC HUYỆN VĂN CHẤN – YÊN BÁI CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC. các yếu tố tác động đến việc áp dụng kỹ thuật canh tác ngô bền vững tại Văn Chấn – Yên Bái 82 3.5 Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng áp dụng của các biện pháp kỹ thuật đến canh tác. của các biện pháp canh tác ngô đến hiệu quả kinh tế – môi trường tại Văn Chấn – Yên Bái 55 3.3 Đánh giá các yếu tố tác động đến khả năng áp dụng của các biện pháp kỹ thuật canh tác bền vững
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác ngô bền vững trên đất dốc huyện văn chấn – yên bái, nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác ngô bền vững trên đất dốc huyện văn chấn – yên bái, nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác ngô bền vững trên đất dốc huyện văn chấn – yên bái, Chương I. Tổng quan tài liệu, Chương II. Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương III. Kết quả và thảo luận, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan