:“ Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp

116 903 6
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2015, 09:27

1 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập. Sinh viên thực Nguyễn Văn Hiển SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BEP Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản CTCP Công ty cổ phần ĐBTC Đòn bẩy tài GTCL Giá trị lại HTK Hàng tồn kho LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế NVDH Nguồn vốn dài hạn NVLĐTX Nguồn vốn lưu động thường xuyên NVNH Nguồn vốn ngắn hạn ROA Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSLĐ Tài sản lưu động TSNH Tài sản ngắn hạn VCĐ Vốn cố định VCSH Vốn chủ sở hữu VLĐ Vốn lưu động SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức công ty: Bảng 2.1: Cơ cấu cán công nhân viên Bảng 2.2. Cơ cấu cổ đông công ty. Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình công nghệ xưởng khí. Bảng 2.3. Tình hình biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Bảng 2.4. Hệ số hiệu hoạt động. Bảng 2.5. Bảng cấu biến động tài sản Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp. Bảng 2.6. Bảng cấu biến động nguồn vốn Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp. Bảng 2.7. Nguồn vốn lưu động thường xuyên công ty Biểu đồ 2.1. Mô hình tài trợ VKD Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp. Bảng 2.8. Cơ cấu biến động khoản mục vốn lưu động công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp. Bảng 2.9. Cơ cấu biến động khoản mục tài sản ngắn hạn khác. Bảng 2.10. Bảng cấu biến động khoản mục hàng tồn kho công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp. Bảng 2.12. Cơ cấu biến động khoản phải thu. Bảng 2.11. Hiệu suất sử dụng vốn tồn kho công ty. Bảng 2.13. Hiệu suất khoản phải thu công ty Cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp. Bảng 2.14. Cơ cấu biến động vốn tiền công ty Bảng 2.15. Các hệ số khả toán công ty. Bảng 2.16. Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động. SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Bảng 2.17: Bảng cấu biến động tài sản cố định công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp Bảng 2.18. Tình hình khấu hao TSCĐ công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp. Bảng 2.19. Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định. Bảng 2.20. Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh. SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết đề tài nghiên cứu. Trong bối cảnh kinh tế thị trường nay, Việt Nam tiến trình hội nhập với kinh tế khu vực giới, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước nhiều hội, bên cạnh nguy thách thức. Doanh nghiệp muốn tồn phải có chiến lược kinh doanh phù hợp đắn, đòi hỏi phải giải vấn đề đặt kinh doanh phải có lãi, sử dụng hiệu nguồn vốn, đáp ứng khả toán, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh mở rộng, tăng cường khả cạnh tranh. Hoạt động môi trường đầy canh tranh này, nhiều doanh nghiệp thích ứng kịp thời, chủ động việc sản xuất, kinh doanh, nâng cao vị mình.Tuy nhiên, không doanh nghiệp gặp không khó khăn, từ việc huy động vốn, sử dụng vốn kinh doanh. Điều dẫn đến làm ăn thua lỗ, doanh thu không bù đắp chi phí. Và nguyên nhân cội nguồn cho việc doanh nghiệp chưa phát huy hết khả đồng vốn, quản lý sử dụng hiệu quả. Do vậy, nhiệm vụ đặt cho doanh nghiệp phải sử dụng vốn cách có hiệu quả. Nhận thức tầm quan trọng này, qua thời gian thực tập công ty Cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp, giúp đỡ tận tình thầy giáo Nguyễn Đăng Nam toàn thể cán công nhân viên phòng Tài – Kế toán công ty, em mạnh dạn chọn đề tài:“ Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp ”. 2. - Đối tượng mục đích nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Tình hình sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp, từ đưa giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh. SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 Luận văn tốt nghiệp 3. 4. Học viện Tài Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp. Các số liệu sử dụng luận văn dựa Báo cáo tài công ty từ 2013 - 2014 Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp phân tích thống kê, phương pháp đối chiếu so sánh, phương pháp diễn giải để xem xét đánh giá vấn 5. đề đặt đề tài nguồn vốn kinh doanh. Kết cấu luận văn: Kết cấu luân văn bao gồm chương: Chương 1: Lý luận chung vốn kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường. Chương 2: Thực trạng quản trị vốn kinh doanh công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp. Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp. Trong trình thực luận văn này, em nhận dẫn tận tình thầy giáo Nguyễn Đăng Nam cán nhân viên Công ty, với nỗ lực thân, thời gian thực tập có hạn khả thực tế em hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, em mong đóng góp ý kiến thầy cô cán công ty để báo cáo em hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, tháng năm 2015. Sinh viên thực Nguyễn Văn Hiển. SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp Khái niệm, phân loại đặc trưng vốn kinh doanh Khái niệm vốn kinh doanh Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có ba yếu tố bản: sức lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động. Để có yếu tố này, doanh nghiệp phải ứng lượng vốn định phù hợp với quy mô điều kiện kinh doanh.Lượng vốn gọi vốn kinh doanh (VKD) doanh nghiệp. Như vậy, ta rút kết luận: Vốn kinh doanh biểu tiền toàn giá trị tài sản huy động, sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời. Vốn kinh doanh không điều kiện tiên đời doanh nghiệp mà yếu tố giữ vai trò định trình hoạt động phát triển doanh nghiệp. 1.1.1.2. Đặc trưng vốn kinh doanh Để quản lý sử dụng có hiệu VKD đòi hỏi doanh nghiệp phải nhận thức đắn đặc trưng vốn. Thứ nhất, vốn phải đại diện cho lượng tài sản định. Tài sản định hiểu nhà xưởng, đất đai, máy móc, thiết bị,… Thứ hai, vốn phải vận động để sinh lời. Đặc trưng vốn xuất phát từ nguyên tắc: tiền tệ coi vốn chúng đưa vào sản xuất kinh doanh. Trong trình vận động, vốn thay đổi hình thái biểu hiện, điểm khởi đầu điểm kết thúc SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài vòng luân chuyển phải hình thái tiền tệ, với giá trị thời điểm kết thúc lớn giá trị thời điểm ban đầu, tức việc kinh doanh có lãi. Ba vốn có giá trị mặt thời gian. Do ảnh hưởng nhiều yếu tố lạm phát, biến động tỉ giá, hay tiền khoa học công nghệ nên sức mua đồng tiền thời điểm khác khác nhau, vậy, việc lựa chọn thời điểm để huy động sử dụng vốn kịp thời điều quan trọng. Bốn là, vốn phải tích tụ, tập trung đến lượng định phát huy tác dụng trình SXKD. Đặc trưng đòi hỏi doanh nghiệp cần lập kế hoạch để huy động lượng vốn cần thiết, trình kinh doanh, thu lợi nhuân, cần phải tái đầu tư để mở rộng quy mô SXKD, nâng cao lực cạnh tranh. Năm là, vốn tồn nhiều hình thức khác nhau. Vốn không biểu tiền tài sản hữu hình mà biểu tiền tài sản vô hình.Đặc trưng giúp doanh nghiệp có nhìn nhận toàn diện loại vốn, từ đề xuất biện pháp phát huy hiệu tổng hợp VKD. Sáu là, phải gắn với chủ sở hữu. Vốn đóng vai trò vô quan trọng kinh tế tri thức nên có đồng vốn vô chủ.Vốn phải gắn với chủ sở hữu chi tiêu hợp lý có hiệu quả.Tùy hình thức đầu tư mà người chủ sở hữu vốn đồng tách rời với người sử dụng vốn. Bảy là, vốn loại hàng hóa đặc biệt. Vốn loại hàng hóa, trao đổi buôn bán thị trường.Tuy nhiên, người ta mua quyền sở dụng vốn mà mua quyền sở hữu vốn. Người mua (người vay vốn) phải trả cho người bán (người cho vay) lượng tiền lãi, tính theo tỉ lệ lãi suất SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài định, giá quyền sử dụng vốn. Đặc trưng giúp cho doanh nghiệp có định đắn việc huy động vốn để có hiệu cao với chi phí huy động vốn thấp nhất. Thành phần vốn kinh doanh, phân loại vốn kinh doanh 1.1.1.3.  Căn vào đặc điểm luân chuyển tham gia vào trình hoạt động SXKD, vốn kinh doanh chia thành hai loại: Vốn cố định (VCĐ) Vốn lưu động (VLĐ).  Vốn cố định: VCĐ phận vốn đầu tư ứng trước hình thành nên TSCĐ mà đặc điểm tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD hoàn thành vòng luân chuyển TSCĐ hết thời gian sử dụng. Đặc điểm luân chuyển vốn cố định: - Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD. Điều đặc điểm vốn cố định có giá trị lớn thời gian luân chuyển dài. - Vốn cố định dịch chuyển phần vào giá trị sản phẩm chu kỳ SXKD. Khi tham gia vào trình sản xuất, phận VCĐ luân chuyển cấu thành phí sản xuất sản phẩm (chi phí khấu hao) tương ứng với phần giá trị hao mòn TSCĐ. - Sau nhiều chu kì sản xuất, VCĐ hoàn thành vòng luân chuyển. Giá trị TSCĐ giảm xuống TSCĐ hết thời gian sử dụng, giá trị chuyển dịch hết vào giá trị sản phẩm VCĐ hoàn thành vòng luân chuyển. Từ đặc điểm luân chuyển VCĐ, yêu cầu đặt cho nhà quản lý việc quản lý VCĐ phải kết hợp quản lý theo giá trị quản lý hình thái vật TSCĐ doanh nghiệp. SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 101 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Tuy nhiên, thấy, năm 2014 kinh tế gặp nhiều bất cập, mà GDP có dấu hiệu hồi phục chưa cao, tiêu dung có cải thiện chậm, thâm hụt ngân sách mức cao, nợ xấu vấn đề đáng lo ngại. Bước sang năm 2015, kinh tế gặp nhiều rủi ro, thách thức, đặc biệt căng thẳng trị nhiều khu vực, diễn biến giá dầu khó đoán, đánh giá chung, tình hình kinh tế giới dự báo khả quan năm 2014. Sự phục hồi khối kinh tế, cường quốc kinh tế trực tiếp gián tiếp mang lại thuận lợi cho thị trường Việt Nam. Giá giới có xu hướng tiếp tục giảm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam cắt giảm chi phí, thúc đẩy tổng cung nước, tác động tích cực đến tăng trưởng. Môi trường kinh tế toàn cầu dần cân hơn, nhu cầu sử dụng hàng nội địa tăng lên, đặc biệt, vào cuối năm 2015, Việt Nam hoàn tất tiến trình gia nhập cộng đồng kinh ASEAN. Bên cạnh yếu tố tích cực, kinh tế gặp phải số hạn chế, thách thức chủ yếu tác động đến kinh tế Việt Nam năm 2015 giá dầu giảm ảnh hưởng đến thu ngân sách cân đối ngân sách; giá hàng hóa giảm phần ảnh hưởng đến xuất Việt Nam, đặc biệt lương thực dầu thô; doanh nghiệp nước gặp nhiều khó khăn; áp lực giảm nợ xấu,…Như vậy, năm 2015, năm nhiều hội thách thức Doanh nghiệp. 3.1.2. Mục tiêu định hướng công ty Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp đạt số thành tựu đáng kể, bước khẳng định vị trí quan trọng lĩnh vực công nghiệp khí. Với bối cảnh kinh tế - xã hội thay đổi ngày diễn biến phức tạp, để hoạt động công ty trì việc hoạch định kế hoạch, chiến lược, xác định mục tiêu định hướng công ty SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 102 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài điều vô cần thiết. Trên sở nghiên cứu nhu cầu thị trường khả đáp ứng mình, công ty xây dựng cho chiến lược phát triển kinh doanh năm tới, mà trước hết năm 2015: Các mục tiêu định hướng cụ thể công ty năm 2015:  Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tăng doanh thu, lợi nhuận, đáp ứng tiêu kế hoạch. Mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng  tiếp tục quảng bá thương hiệu, nâng cao vị cạnh tranh công ty Xây dựng cấu vốn hợp lý, tăng cường công tác quản trị nâng cao  hiệu sử dụng vốn kinh doanh. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đội ngũ cán công nhân viên có trình độ cao, tư chất đạo đức tốt, gắn bó lâu dài với công ty, xây dựng công  ty ngày ổn định phát triển Tiếp tục trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng lĩnh vực khí, thiết bị công nghiệp,các tổ chức tín dụng, ngân hàng nhằm đảm bảo đủ nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào tăng cường tiêu thụ sản phẩm, hàng  - hóa đầu ra, tăng cường khả huy động vốn. Xây dựng, tính toán lập kế hoạch số tài chính, cụ thể: Tiếp tục hoàn thiện máy quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng sản - phẩm, hiệu quả. Đạt tổng doanh thu 1836 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp 1190 tỷ đồng. Doanh thu sản xuất công nghiệp 1150 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 5.92trđ/người/tháng. Để đạt mục tiêu này, phương hướng chủ yếu công ty không ngừng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, vấn đề tăng cường quản trị vốn kinh doanh xem trọng tâm vô cần thiết. 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tương cường quản trị vốn kinh doanh công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 103 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Qua trình thực tập công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp,tìm hiểu thực tế nghiên cứu vấn đề lý luận tăng cường quản trị vốn kinh doanh công ty, thấy công ty cố gắng việc đưa giải pháp để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, có số thành công như: Doanh thu lợi nhuân tăng, đời sống cán công nhân viên cải thiện… nhiều hạn chế, hàng tồn kho nhiều, cấu vốn chưa thật hợp lý,…Vì vậy, góc nhìn sinh viên khoa Tài Doanh nghiệp, em xin mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp sau: 3.2.1. Điều chỉnh cấu nguồn vốn theo xu hướng giảm thấp hệ số nợ Vốn vai trò quan trọng DN thực SXKD, nhu cầu vốn thường lớn khả huy động thường có hạn, yêu cầu đặt cho nhà quản lý DN lập kế hoạch huy động vốn xây dựng cấu nguồn tài trợ cách hợp lý, khai thác triệt để nguồn lực bên trong, tận dụng tối đa nguồn lực bên ngoài, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn. Qua phân tích tình hình nguồn vốn công ty, ta thấy, nợ phải trả công ty năm 2014 2013 xấp xỉ 70%, chủ yếu nợ ngắn hạn. Việc huy động nhiều nợ thể mức độ sử dụng đòn bẩy tài lớn. Đây vấn đề mà công ty cần lưu ý. Bởi đòn bẩy tài khuếch đại ROE, làm giảm sút nhanh tỷ suất lợi nhuận công ty làm ăn thua lỗ. Sử dụng tín dụng ngắn hạn đòi hỏi công ty phải có nghĩa vụ toán lãi vay hoàn trả vốn gốc thời gian ngắn. Nếu tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn công tác quản lý vốn không tốt dẫn tới tình trạng khả toán khoản nợ đến hạn, dẫn đến vỡ SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 104 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nợ, làm uy tín với chủ nợ. Vì thế, để điều chỉnh cấu nguồn vốn theo hướng giảm hệ số nợ, Công ty thực số biện pháp sau:  Huy động tối đa từ nguồn lực bên lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khấu hao TSCĐ. Tuy nhiên, việc sử dụng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư phải phù hợp với  sách cổ tức mức độ tăng trưởng công ty. Công ty huy động thêm cách phát hành thêm cổ phiếu thường bên thị trường, với quyền ưu tiên mua cổ phiếu cho cổ đông công ty để bảo vệ quyền lợi quyền kiểm soát cho cổ  đông. Thay việc vay tổ chức tín dụng bên ngoài, công ty thực chiếm dụng nguồn vốn từ khách hàng. Sử dụng hình thức này, công ty vừa có vốn để đảm bảo sản xuất kinh doanh, chi phí sử dụng vốn thấp. Tuy nhiên, công ty nên xem xét việc trả chậm thực trả sớm tiến  hàng để hưởng chiết khấu toán. Trong trường hợp vay tổ chức tín dụng bên ngoài, cần lựa chọn tổ chức có uy tín, có mối quan hệ làm ăn lâu dài, để có lãi suất ưu đãi nhất, hoãn nợ, gia hạn nợ nợ đến hạn. Hiện công ty có mối quan hệ tín dụng lâu dài với Ngân hàng đầu tư phát triển BIDV, vậy,  công ty cần trì mối quan hệ này. Sử dụng phân bổ hợp lý nguồn vốn, tránh tình trạng sử dụng nợ ngắn hạn để đầu tư cho tài sản dài hạn, vi phạm nguyên tắc cân tài chính, làm tăng rủi ro tài công ty. Song hành thực giải pháp trên, công ty cần quản lý tốt nguồn vay nợ. Lập kế hoạch huy động sử dụng vốn cách hợp lý, tránh tình trạng nợ đến hạn hạn. 3.2.2. Giảm quy mô hàng tồn kho, tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 105 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Qua phân tích tình hình tồn kho trự công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp, thấy lượng tồn kho trự công ty lớn, đặc biệt khoản mục hàng hóa (chiếm tới 51.81% khoản mục hàng tồn kho). Sở dĩ tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, phần dự báo sức tiêu thụ thiết bị công nghiệp phục hồi gia tăng vào quý I năm 2015. Việc trự nhiều hàng hóa gây ứ đọng vốn tồn kho, làm hao mòn giá trị hàng hóa, bị chi phối ảnh hướng tiến khoa học – kĩ thuật, đặc biệt sản phẩm khí. Vì vậy, công ty nên có biện pháp để giải phóng hàng tồn kho, cụ thể:  Thông qua tình hình đơn hàng, hợp đồng kinh tế, lập phiếu khảo sát thị trường, từ xác định số lượng hàng hóa, thành phẩm cần sản xuất thêm, tránh tình trạng sản xuất dư thừa. Duy trì mối quan hệ làm ăn với công ty công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam, Công ty cổ phần  thủy điện A vương, Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam,… Đẩy mạnh công tác tiêu thụ cách sử dụng chiết khấu toán, chiết  khấu thương mại, tăng hoa hồng đại lý,… Định kỳ phải liên tục kiểm kê, đánh giá phẩm chất hàng tồn kho, kịp thời phát hư hỏng, hao hụt, mát, hàng hóa bị lỗi thời. Trong trường hợp hàng hóa bị lỗi thời, phẩm chất, cần phải loại bỏ, sửa chữa lại, tránh tình trạng đưa thị trường hàng hóa không đủ chất lượng, làm giảm  uy tín công ty. Nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh thị trường. Chất lượng sản phẩm tốt, tạo uy tín, hình ảnh công ty. Để làm điều này, công ty cần phải liên tục đổi công nghệ, áp dụng tiến khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Song hành với việc nâng cao chất lượng sản phẩm cắt giảm chi phí sản xuất không cần thiết, nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh hàng hóa thị trường nội địa, đặc biệt với mặt hàng loại xuất xứ từ Trung quốc. SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 106 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Đối với khoản mục nguyên vật liệu, lượng tồn kho nguyên vật liệu công ty chiếm tỷ trọng lớn (chiếm 22.15% tỷ trọng hàng tồn kho), có xu hướng tăng nhanh (Tăng đến 93.41% ), việc trự lượng lớn nguyên vật liệu điều tốt cho công ty, việc tránh biến động giá thuế nhập ( hầu hết nguyên vật liệu công ty nhập khẩu). Tuy nhiên, công ty thời kì cắt giảm sản xuất, nên việc dự trữ nhiều nguyên vật liệu không cần thiết, điều làm cho quy mô Hàng tồn kho tăng lên. Vì vậy, để giảm bớt nguyên vật liệu tồn kho, công ty tìm đối tác uy tín, cung cấp nguyên vật liệu dồi dào, đáng tin cậy. Hoặc liên doanh, liên kết, tăng cường sản xuất, nhằm giảm quy mô nguyên vật liệu tồn kho đảm bảo yêu cầu sản xuất, mục tiêu công ty. Ngoài ra, công ty cần thường xuyên trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nhằm hạn chế tối đa rủi ro xảy tương lai. Việc trích lập phải có tính toán, phù hợp với tình hình hàng tồn kho tình hình tiêu thụ tương lai. 3.2.3. Nâng cao khả toán nhanh công ty, tăng cường lượng tiền mặt quỹ Vốn tiền phận cấu thành nên tài sản ngắn hạn. Đây loại tài sản có tính khoản cao định đến khả toán nhanh doanh nghiệp. Nếu không quản lý tốt, dẫn đến rủi ro toán doanh nghiệp. Trong năm 2014, khả toán nhanh công ty đạt 0.043. Khả toán nhanh thấp. Đồng thời, lượng tiền mặt quỹ công ty ít, chiếm 4.17%, lại tiền gửi ngân hàng. Những điều làm cho công ty không kịp đối phó với khoản nợ đến hạn hạn, tình khẩn cấp mà chưa kịp làm thủ tục rút tiền ngân SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 107 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hàng. Vì vậy, công ty cần nâng cao khả toán, đặc biệt khả toán nhanh tăng lượng tiền mặt quỹ. Cụ thể:  Cắt giảm quy mô nợ, vay cần lập kế hoạch đầy đủ, số lượng, thời gian, lãi suất, Có kế hoạch vay trả nợ hợp lý, đầy đủ. Thực tế, nợ phải trả công ty lớn, chiếm đến 70% nguồn vốn, tất nợ ngắn hạn, làm nghĩa vụ phải trả nợ công ty năm lớn. Việc vay nhiều nợ ngắn hạn gia tăng áp lực trả nợ liên tục lên công ty.Vì vậy, công ty kế hoạch trả nợ phù hợp với tình hình dẫn đến nguy  rủi ro tài chính, không toán nợ. Công ty cần lập sổ sách chi tiết, theo dõi khoản nợ, khoản nợ đến hạn cần phải ưu tiên toán trước. Trả tiền gốc lãi hàng kỳ đầy đủ cho  chủ nợ. Tránh tình trạng nợ hạn bị phạt lãi trả chậm. Công ty cần đàm phán để có điều khoản toán dài với nhà cung cấp, thời gian toán dài tốt, có thời gian gia hạn hoãn  nợ. Công ty cần đẩy mạnh công tác giải phóng hàng tồn kho thu hồi nợ phải thu nhằm để tăng lượng tiền mặt công ty, tăng tính khoản tài sản. Đồng thời xác định đắn mức trự tiền mặt hợp lý, tối thiểu đế  đáp ứng nhu cầu chi tiêu tiền mặt công ty năm. Bên cạnh đó, công ty cần thực công tác rút bớt tiền gửi ngân hàng nhập vào quỹ tiền mặt, tránh tình trạng gặp rủi ro toán trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, tiền gửi ngân hàng phải chủ yếu cấu tiền  mặt công ty. Công ty cần quản lý chặt chẽ khoản thu chi tiền mặt, tránh bị mát, lợi dụng thực cho mục đích cá nhân. Phân định rõ ràng, tách bạch quản lý vốn tiền kế toán thủ quỹ. Việc xuất, nhập quỹ cần có chứng từ hợp pháp, thủ quỹ thực hiện. Phải thực đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ tiền mặt với sổ quỹ hàng ngày. Theo dõi, quản lý chặt SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 108 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chẽ khoản tiền tạm ứng, tiền trình toán, phát sinh thời gian chờ đợi toán ngân hàng. 3.2.4. Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn Hiện công ty sử dụng sách bán chịu, nhằm tăng khả tiêu thụ hàng hóa, tăng doanh thu. Qua phân tích, ta thấy phải thu ngắn hạn công ty chiếm tỷ trọng lớn (chiếm đến 38.43% tổng vốn lưu động) có xu hướng tăng. Và chủ yếu phải thu khách hàng. Nợ phải thu lớn làm tăng rủi ro thu hồi nợ, tiềm ẩn nguy vốn, mà thực tế cho thấy, công ty phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi lên số 7,354trđ năm 2014. Vì vậy, thời gian tới, công ty nên:  Xác định lại sách bán chịu, trình ký kết hợp đồng, công ty cần đánh giá kỹ lực tài khách hàng để đảm bảo khách hàng đủ khả toán hay không. Tùy khách hàng mức độ thân tín, thông qua phân tích báo cáo tài khách hàng, xếp hạng tín nhiệm  để có sách chiết khấu, thời gian bán chịu hợp lý. Trong trình thực hợp đồng, công ty cần lập sổ chi tiết, liên tục theo dõi khách hàng, khách hàng đến hạn cần phải thông báo nhắc nhở, sớm thu hồi nợ, tránh tình trạng phát sinh nợ khó đòi, chí  vốn. Áp dụng nhiều hình thức toán, khuyến khích toán nhanh công ty cần phải thắt chặt thêm kỷ luật toán. Thực biện pháp xử phạt thu tiền lãi trả chậm khách hàng trả nợ số ngày quy định  hợp đồng. Đối với khoản nợ lớn, khó thu hồi nợ công ty cần liên kết với tổ  chức mua bán nợ, để thu hồi vốn kịp thời Công ty cần trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán toán động, có trình độ, nhắm bắt thu thập thông tin cần SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 109 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài thiết kĩ toán khách hàng, nắm bắt tỷ lệ chiết khấu tín  dụng, lãi suất ngân hàng. Tiếp tục thực biện pháp phòng ngừa rủi ro bán chịu trích trước dự phòng nợ phải thu khó đòi; trích lập quỹ dự phòng tài chính. 3.2.5. Kịp thời nâng cấp, đầu tư thay thiết bị, tài sản cố định hao mòn, giá trị lại thấp, lạc hậu, tăng cường hiệu sử dụng VCĐ Trong trình hoạt động sử dụng, công ty không tránh khỏi việc tài sản cố định bị hao mòn giá trị, hay trở nên lạc hậu chịu ảnh hưởng tiến khoa học kĩ thuật, đặc biệt ngành công nghiệp khí. Nếu doanh nghiệp không thường xuyên theo dõi, không trọng đổi công nghệ, bị tụt hậu với đối thủ cạnh tranh, tài sản bị hao mòn gần hết gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, làm cho việc sản xuất kinh doanh bị đình trễ. Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp công ty thuộc lĩnh vực công nghiệp khí, việc đổi mới, nâng cấp tài sản cố định, máy móc thiết bị việc quan trọng. Trong năm 2014, hầu hết tài sản cố định công ty đảm bảo cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên,có số tài sản, đặc biệt phương tiện vận tải, truyền dẫn, khấu hao hết 83% giá trị. Vì vậy, công ty nên:  Đánh giá lại trình độ máy móc thiết bị có, tìm hiểu máy móc thiết bị đối thủ cạnh tranh, từ đó, tiến hành đổi công nghệ cho phù hợp  với tình hình nhu cầu thị trường. Đối với phương tiện vận tải truyền dẫn, công ty cần có biện pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm, đánh giá tổng thể nhằm đảm bảo cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh diễn bình thường. Nếu chi phí sửa chữa lớn giá trị lại thiết bị, góc độ tài việc sửa chữa không hiệu quả. Khi đó, với việc vào số yêu cầu khác sản xuất, khả SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 110 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài mua sắm thay thế… để định sửa chữa hay chấm dứt thiết bị cũ,  đầu tư thiết bị mới. Cân đối xem xét nguồn vốn để đổi máy móc thiết bị sử dụng quỹ khấu hao công ty, huy động lợi nhuận để lại hay vay dài hạn từ  tổ chức tín dụng. Công ty xem xét đến việc sử dụng hình thức thuê tài thuê hoạt động phù hợp với đặc điểm máy móc. Sử dụng hình thức  tiết kiệm chi phí đầu tư cho công ty. Phân loại TSCĐ cũ kỵ, lạc hậu, không phù hợp với sản xuất kinh doanh để lý, nhượng bán, nhanh chóng thu hồi vốn. Tài sản đem nhượng bán phải công khai, tài sản lý hình thức hủy, dỡ bỏ, hỏng hóc phải tổ chức hội đồng lý giám đốc định. Tuy nhiên, thực đầu tư thiết bị, tài sản cố định, công ty cần lưu ý rằng:  Việc đầu tư phải dựa lực hoạt động, kỹ thuật TSCĐ, phù hợp với mục tiêu chiến lược doanh nghiệp. Khi đầu tư cần phải sử dụng  nguồn vốn dài hạn, nhằm đảm bảo nguyên tắc cân tài chính. Việc đầu tư phải lựa chọn nhà cung cấp có uy tín thị trường, có chuyên gia thẩm định chất lượng tài sản, tránh đầu tư phải tài sản lạc hậu,  lỗi thời, làm giảm hiệu sản xuất kinh doanh. Đi đôi với đầu tư việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, tiếp thu tốt tiến khoa học kĩ thuật, có khả nắm bắt công nghệ mới, phát huy tối đa hiệu máy móc thiết bị vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, để tăng cường công tác quản trị nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định, công ty cần lựa chọn phương pháp khấu hao sử dụng hợp lý quỹ khấu hao. Công ty nên lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp với đặc tính công dụng loại tài sản, ngành công nghiệp khí, bị ảnh hưởng chịu tác động hao mòn vô SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 111 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hình lớn khoa học công nghệ không ngừng phát triển. Việc lựa chọn phương pháp khấu hao hợp lý thể công ty thực khấu hao nhanh nhà cửa, vật kiến trúc tài sản cố định vô hình nhà máy quy chế II năm 2014. Công ty cần ý đến công tác quản lý sử dụng quỹ khấu hao, sử dụng cách linh hoạt hợp lý, tránh để nhàn rỗi thất thoát. 3.2.6. Một số giải pháp khác 3.2.6.1. Các giải pháp nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để tăng cường lợi nhuận công ty Giá thành nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả cạnh tranh doanh nghiệp. Cùng loại sản phẩm, sản phẩm có giá thành thấp thu hút nhiều khách hàng hơn, thu hút nhiều người tiêu dung hơn. Từ nâng cao hiệu sử dụng vốn, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn. Hạ thấp giá thành tạo điều kiện cho công ty giảm bớt lượng vốn lưu động sử dụng vào sản xuất, công ty tiết kiệm chi phí nguyên liệu đầu vào,chi phí quản lý…. Để thực điều này, công ty nên thực số giải pháp như:  Luôn trọng đổi công nghệ, áp dụng tiến khoa học kĩ thuật vào sản xuất, từ nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng lực sản xuất, đồng  thời giảm chi phí nhân công. Sắp xếp lao động cách hợp lý, đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân viên, khuyến khích cán công nhân viên phát huy, tìm tòi  sáng tạo sáng kiến nhằm cải tiến kĩ thuật, nâng cao suất. Bố trí hợp lý khâu sản xuất, phân tách nhiệm vụ khâu, hạn chế  lãng phí nguyên vật liệu, sức người. Quản trị tốt chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, xây dựng định mức cụ thể có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Bên cạnh đó, công ty cần phải SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 112 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài liên tục rà soát, kiểm tra loại chi phí chưa hợp lý, để từ có điều chỉnh cắt giảm cho phù hợp. 3.2.6.2. Mở rộng thị trường đầu ra, đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa Đi đôi với việc cắt giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm công ty phải mở rộng thị trường đầu ra, tăng tốc độ tiêu thụ hàng hóa. Từ tăng doanh thu, lợi nhuận. Đặc biệt bối cảnh tình hình kinh tế dự báo phục hồi quý I năm 2015. Vì vậy, việc mở rộng thị trường đầu việc cần thiết. Cụ thể:  Tăng cường công tác khảo sát thị trường, nắm bắt tâm lý người tiêu dùng, từ có điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thị trường, tổ chức mạng  lưới tiêu thụ có hiệu quả. Duy trì phát triển mối quan hệ làm ăn lâu dài với khách hàng lâu  năm, tìm mở rộng qua hệ với khách hàng mới. Cố gắng đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, thực theo phương châm “khách hàng thượng đế”, hỗ trợ khách hàng từ khâu bốc dỡ vận chuyển,… nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm. SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 113 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.6.3. Xây dựng cấu nhân công ty hợp lý, thực chức Để thực điều này, công ty cần:  Cải tiến máy công ty gọn nhẹ nữa, phân định rõ ràng, trách nhiệm chức phận, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho phòng ban,  đặc biệt phòng kế toán – tài chính. Với hệ thống máy móc, thiết bị đại,công ty cần người lao động có tay nghề cao để vận hành. Vì vậy, việc bồi dưỡng, đào tạo tuyển dụng công nhân có trình độ cao, khả tiếp thu khoa học kĩ thuật  tốt yêu cầu quan trọng công ty. Đi đôi với nâng cao tay nghề, bồi dưỡng đội ngũ quản lý cho cán công nhân viên sách đãi ngộ công ty. Công ty cần gắn quyền lợi cán công nhân viên với hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty. Có chế độ lương thưởng hàng tháng, hàng quý, hàng năm cán công nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, công ty cần xây dựng tốt văn hóa doanh nghiệp, điều mà công ty thiếu. Ví dụ hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cán công nhân viên. 3.2.6.4. Định kỳ tiến hành phân tích tình hình tài chính, đánh giá kết kinh doanh công ty Để nâng cao hiệu sử dụng VKD, công ty cần phải có nhìn đắn tình hình thực tế, kết đạt hạn chế tồn việc quản lý, sử dụng vốn để từ đưa điều chỉnh kịp thời. Đây nhiệm vụ phòng Tài – kế toán. Công tác phân tích cần phải tập trung vào:  Xác định cấu sư biến động VKD kỳ, xác định việc phân bổ vốn vào khâu có hợp lý hay không, vốn bị thiếu hay bị ứ đọng khâu nào? SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 114 Luận văn tốt nghiệp  Học viện Tài Xác định cấu biến động nguồn VKD, xem xét sách tài trợ hợp lý hay chưa, vốn huy động từ nguồn nào, có đảm bảo khả  tự chủ sách vay nợ công ty hay không. Xác định, tiến hành phân tích khoản mục, phân tích hệ số khả toán, hiệu hoạt động, từ đó, có nhìn tổng quát tình hình tài công ty, từ đưa định hướng phát triển công ty. 3.3. Điều kiện thực giải pháp Đề giải pháp đề xuất thực tốt nhất, cần có tham gia, tạo điều kiện Nhà Nước quan chức có liên quan: - Ngăn chặn độc quyền doanh nghiệp FDI hoạt động lĩnh vực sản xuất công nghiệp khí, giúp cho công ty có khả cạnh - tranh bình đẳng. Có sách hỗ trợ cho hoạt động sản xuất nước. Có sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, phát triển khoa học công nghệ áp dụng vào sản xuất để nâng cao suất lao động, chất lượng sản - phẩm, hạ thấp giá thành. Đưa gói vay vốn ưu đãi lãi suất, kì hạn để khuyến khích doanh nghiệp gia tăng sử dụng đòn bẩy tài chính, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 115 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN VKD yếu tố quan trọng, có tính định bậc hoạt động SXKD DN. Do làm để quản trị VKD hiệu vấn đề mà DN quan tâm, trọng. Đối với Công ty Cổ phần Kinh doanh thiết bị công nghiệp, quan tâm ý tới công tác quản trị vốn công ty số tồn ảnh hưởng không tốt tới hiệu sử dụng vốn.Dựa vào tình hình thực tế, em mạnh dạn đưa số giải pháp mang tính kiến nghị đến công ty nhằm góp phần nâng cao công tác quản trị VKD công ty.Em hy vọng thời gian tới, với việc thực đồng giải pháp trên, công ty có kết mong đợi, nâng cao hiệu sử dụng đồng vốn. Mặc dù trình thực tập, em nỗ lực công việc trình độ hạn chế, thời gian nghiên cứu có hạn nên viết em không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế. Em mong nhận góp ý, bảo thầy cô môn Tài doanh nghiệp, cán phòng Tài kế toán Công ty để viết em hoàn thiện hơn. Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy giáo - PGS.TS. Nguyễn Đăng Nam, người trực tiếp hướng dẫn em suốt trình thực tập hoàn thành đề tài, thầy cô giáo môn TCDN cán phòng Tài - kế toán Công ty tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để em hoàn thành đề tài này. Sinh viên Nguyễn Văn Hiển DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 116 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 1. PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, TS. Nghiêm Thị Thà (2010), “ Giáo trình 2. phân tích tài doanh nghiệp”, NXB Tài PGS.TS Nguyễn Năng Phúc (2013), “Giáo trình phân tích báo cáo tài 3. chính”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. TS. Bùi Văn Vần, TS Vũ Văn Ninh (2013), “Giáo trình Tài 4. Doanh nghiệp”, NXB Tài chính. Báo cáo tài 2013, 2014 Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị 5. 6. 7. công nghiệp. Trang web mie.com.vn Trang web cafef.com.vn Trang web cophieu68.com.vn PHỤ LỤC Báo cáo tài Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị Công nghiệp 2013, 2014 – Bao gồm Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 [...]... chia nguồn vốn của doanh nghiệp thành hai loại: Vốn chủ sở hữu và Nợ phải trả - Vốn chủ sở hữu là phần vốn thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp, bảo gồm số vốn chủ sở hữu bỏ ra và phần bổ sung từ kết quả kinh doanh Vốn chủ sở hữu tại một thời diểm có thể được xác định bằng công thức: Vốn chủ sở hữu = Giá trị tổng TS – Nợ phải trả - Nợ phải trả là thể hiện bằng tiền những nghĩa vụ mà doanh nghiệp có... xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra bình thường, góp phần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ 1.2.2.4 Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp Quản trị vốn cố định là một nội dung quan trọng trong quản lý vốn kinh doanh của các doanh nghiệp Điều đó không chỉ ở chỗ vốn cố định thường chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng số vốn kinh doanh của doanh nghiệp, có ý nghĩa quyết định tới năng lực sản xuất của doanh. .. trị vốn kinh doanh Tổ chức đảm bảo nguồn vốn kinh doanh Khái niệm: Tổ chức đảm bảo nguồn vốn kinh doanh là việc thực hiện huy động và sử dụng các nguồn vốn để đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn ( nguồn vốn tạm thời và nguồn vốn thường xuyên) SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 16 Luận văn tốt nghiệp. .. quả sử dụng vốn cao nhất SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 15 Luận văn tốt nghiệp 1.2 1.2.1 Học viện Tài chính Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn kinh doanh Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệpkhi tiến hành hoạt động SXKD là tối đa hóa giá trị tài sản của chủ sở hữu hay nói cách khác là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp VKD là... tiêu thụ) Đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao tăng cường quản trị vốn. Dưới đây là các chỉ tiêu đánh giá về việc quản trị vốn lưu động của doan nghiệp  Tốc độ luân chuyển VLĐ: Phản ánh hiệu suất của sử dụng VLĐ của doanh nghiệp VLĐ luân chuyển càng nhanh thì tăng cường quản trị vốn càng cao và ngược lại Chỉ tiêu này được biểu hiện... doanh nghiệp Tùy từng giai đoạn sản xuất mà doanh nghiệp có thể phân bổ các loại nguồn vốn khác nhau 1.2.2.3 Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 1 Xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra thường xuyên, liên tục Trong quá trình đó luôn đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng vốn lưu động cần thiết để đáp ứng các yêu cầu mua sắm vật tư... xuyên cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nguồn vốn thường xuyên của doanh nghiệp tại một thời điểm có thể xác định bằng công thức: Nguồn vốn thường xuyên = Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn Hoặc Nguồn vốn thường xuyên = Giá trị TTS – Nợ ngắn hạn Dựa vào phạm vi huy động vốn 1.1.2.3 - Nguồn vốn bên trong DN: Là nguồn vốn có thể huy động được từ bản than DN gồm vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau... cũng như tình trạng trang bị khoa học kĩ thuật của doanh nghiệp Đối với các TSCĐ đã hết thời hạn sử dụng hoặc xét thấy việc sử dụng TSCĐ cũ, lỗi thời, không phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh, DN cần thanh lý, nhượng bán TSCĐ, nhằm thu hồi một phần vốn cho DN 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp Chỉ tiêu về tổ chức đảm bảo vốn kinh doanh 1.2.3.1  Khái quát... doanh nghiệp  Nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp bao gồm nguồn vốn lưu động ngắn hạn và nguồn vốn lưu động dài hạn (Nguồn vốn lưu động tạm thời và nguồn vốn lưu động thường xuyên) - Nguồn vốn lưu động tạm thời: Là các nguồn vốn có tính chất ngắn hạn (dưới một năm) doanh nghiệp có thể sử dụng để đáp ứng các yêu cầu có tính chất tạm thời phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nguồn vốn. .. TSTC như cổ phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng, chứng chỉ quỹ… 1.1.2 Nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp Vốn kinh doanh của doanh nghiệp được tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau.Theo các tiêu thức khác nhau, chúng ta có thể phân loại nguồn vốn kinh doanh thành các loại khác nhau SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 13 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Dựa vào quan hệ sở hữu vốn 1.1.2.1 . tập. Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Hiển SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 1 2 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính MỤC LỤC SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 2 3 Luận văn tốt nghiệp Học viện. chân thành cảm ơn! Hà nội, tháng 4 năm 2015. Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Hiển. SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 8 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH. doanh. SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 7 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính 3. Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp. Các số liệu sử dụng trong luận văn dựa
- Xem thêm -

Xem thêm: :“ Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp, :“ Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp, :“ Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp, Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VKD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP, Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình công nghệ xưởng cơ khí., Bảng 2.17: Bảng cơ cấu và biến động tài sản cố định của công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIỂT BỊ CÔNG NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn