ĐÁNH gía kết QUẢ điếu TRỊ BỆNH VIÊM tắc ĐỘNG MẠCH mạn TÍNH HAI CHI dưới

5 258 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 22:33

Đ NH G ẾT QUẢ Đ U TR B NH VIÊM TẮ ĐỘNG MẠCH MẠN ÍNH H ru g â H DƯỚI ê Quang hứu , BV W Huế Ó Ắ Đối tượng phương pháp nghiên cứu: / 009 đế / 011, g ê ứu ế ứu k o Ngo – Lồ g Ngự - BV ru g Ươ g Huế, ó 108 b â vào v đ ều rị b v ê ắ độ g í dướ ro g ó 63 ữ, độ uổ 33 đế 91 uổ . Mục tiêu: K ảo sá r u ứ g lâ sà g đá g kế đ ều rị sớ s u đ ều rị go k o . Kết quả: Đ số BN g đo đ u k g ỉ gơ y loé – o , g đo b eo p â lo ủ Ler e- o ek ập v g đo IV , 6%, vớ y gặp ả â ắ g ẽ ủ yếu độ g ẳ g â , o ấ Đ ày rướ ỷ l 81, 8% ếp đế Đ ày s u , %, Đ ,96%. ấ ả b â đượ ế s â Doppler Đ dướ , ro g b â đượ ụp ả qu g đá g rướ ổ, rườ g ợp ổ ă dò. Có , % ắ g o ả , 16,67% ầu ố độ g , 11,11% ắ ụ . eo dõ s u đ ều rị bằ g p ươ g p áp rê o ỷ l đáp ứ g s u ắ g o ả k ố 79, 8%, ầu ố độ g o kế ô g ố lê đế 77,78%, ắ s u ầu ố , %, s u ế ắ ụ . Kết luận: G đo b k ập v g đo IV (loé , o ò rấ o. Đ số ẹp ắ độ g ẳ g â , ỉ đị p ẫu uậ ắ g o ả ò ế ỷl o. Kế đ ều rị go k o sớ đố vớ ắ g o ả p ẫu uậ ầu ố dướ o đáp ứ g ươ g đố ố . SUMMARY EVALUATION OF EARLY RESULTS OF SURGERY THERAPY IN CHRONIC OCCLUSIVE ARTERIAL DISEASE OF LOWER EXTREMITY Subjects and methods: From 05/2009 to 04/2011, prospective study at Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery of Hue Centre hospital, we have performed 108 patients in 63 males and 45 females from 33 to 91 ages, who were treated chronic occlusive arterial disease of lower extremity by surgery therapy. Objectives: Evaluate the clinical symptoms anf the early results postoperatively. Results: Majority of patients suffered from pains at rest or ischemic ulcers and necrosis, the stage of disease was stage IV (55,56%) according to Leriche – Fontaine. Obstructive lesions mainly located in shank arteries and 50% in both of legs, the highest rate was anterial tibial artery with 81,48%, posterial tibial artery with 72,22%, and calf artery with 62,96%. All patients underwent Echo Doppler two lower extremity arteries, in those 72 cases were performed contract angiography to evaluate preoperative, 01 cases explorative operation. We have performes 72,22% sympathetic section, 16,67% bypass surgery, 11,11% amputation. During postoperative following up, the rate of good response after sympathetic section was 79,48%, 77,78% in bypass surgery, 22,22% obstructive after performing bypass, and then amputation. Conclusion: The major stage when patients come to hospital was stage IV (ulcer, necrosis). Almost cases were narrow and obstructive in shank arteries. The indication of sympathetic section was still high. Result of early surgery therapy by sympathetic section and bypass has shown a good effect relatively. .Đ V NĐ B v ê ắ độ g dầ độ g ướ í áu đế (V Đ dướ ườ g ậu ẹp dầ ( ậu, đù , k oeo, độ g ẳ g â .B ườ g gặp g , ó ể k ô g ó r u ứ g p ấ ấ go b ê , y ó b ểu lâ sà g (dị ả , đ lặ , lo dưỡ g . ườ g xuấ s u 60 uổ , í v ẩ V Đ dướ ươ g đố dễ dà g r u ứ g đặ u ủ b . ro g ữ g ă gầ đây, p r ể ủ kỹ uậ ă dò ì ả , so g so g vớ ế ro g kỹ uậ – r g ế bị ổ, B V ru g Ươ g Huế ế ẩ đ ều rị p ẫu uậ o rườ g ợp V Đ dướ vớ kỹ uậ g o ả , p ẫu uậ ầu ố độ g ắ ụ eo g g đo . Báo áo ày ằ đá g g đo rê lâ sà g, ỉ đị đ ều rị go k o ậ xé kế đ ều rị sớ s u p ẫu uậ . ụ g ê ứu đá g kế đ ều rị sớ s u đ ều rị go k o b V Đ dướ . .Đ ƯỢNG V HƯƠNG H NGH ÊN Ứ C ú g ô ế g ậ số l u ủ 108 b â ập v đ ều rị k o Ngo - Lồ g gự - BV ru g ươ g Huế đượ ẩ , đ ều rị p ẫu uậ V Đ dướ g / 009 đế / 011. . Ế Q Ả Kế g ê ứu rê 108 b â V Đ dướ , đượ đ ều rị k o Ngo – Lồ g gự - B v W Huế đượ rì bày s u 3.1. Đặc điểm chung Bả g 3.1. uổi uổ 20 - 39 40 - 59 60 - 79 >80 ổ g n 36 36 27 108 % 8,34 33,33 33,33 25 100 N ậ xé uổ ỏ ấ 33, uổ lớ ấ 9, uổ ru g bì ,3 . G ó 63 b â ( 8,33% b â ữ ( 1,67% . ỷ l / ữ 1, /1. Đị dư ó b â ( ế 38,89% số g p ố, 66 b â ( ế 61,11% số g ô g ô . Bả g 3. . ếu ố guy ếu ố guy n % ă g uyế áp 69 63,89 Đá áo đườ g 5,56 Béo phì 15 13,89 uố 63 58,33 N ậ xé ă g uyế áp ó ỷ l o ấ 63,89%, yếu ố guy uố 8,33%. 3.2. riệu chứng Bả g 3.3. r u ứ g lâ sà g r u ứ g n % Đ u 108 100 Lở loé , o 60 55,56 ổ g 108 100 N ậ xé , 6% b â vào v r u ứ g lở loé , o gó â oặ bàn â , r u ứ g đ u 100%. Bả g 3. . P â lo g đo b eo Ler e - Fontaine G đo b n % G đo I 0 G đo II 12 11,11 G đo III 36 33,33 G đo IV 60 55,56 ổ g 108 100 N ậ xé G đo IV ế , 6%, g đo III vớ 33,33%, Bả g 3. . C â ổ ươ g C â ổ ươ g n % C â p ả 15 13,89 Chân trái 39 36,11 chân 54 50 ổ g 108 100 N ậ xé V Đ ả â 0%, â rá 36,11%, â p ả 13,89%. Bả g 3.6. S â Doppler độ g dướ Đù sâu Đù ô g Khoeo C ày rướ Chày sau Mác 36 36 39 51 60 57 Hẹp (22,22%) (22,22%) (24,07%) (31,48%) (37,03%) (35,18%) 33 33 81 57 45 ắ (1,85%) (20,37%) (20,37%) (50%) (35,18%) (27,78%) N ậ xé Độ g y bị ắ oặ ẹp độ g ẳ g â lầ lượ Đ ày rướ 81, 8%, Đ ày s u , %, Đ ,96%. Bả g 3.7. So sá kế S â Doppler ụp uẩ n % Dươ g í ậ (D 99 91,67 Dươ g í g ả (DG 2,78 Â í ậ (A 5,55 Â í g ả (AG 0 ổ g 108 100 N ậ xé - Độ y = D /(D + AG = 100%. - Độ đặ u = A /(A + AG = 66,67% - G rị dự dươ g í = D / (D + DG = 97,08%. - G rị dự â í = A / (A + AG = 100%. - Độ í xá u g = (D + A /(D + DG + A + AG = 97,22%. 3.3. Điều trị ngoại khoa Bả g 3.8. P ươ g p áp đ ều rị go k o P ươ g p áp đ ều rị Cắ Σ Cầu ố Đ Cắ ụ ổ g n 117 27 18 162 % 72,22 16,67 11,11 100 N ậ xé P ẫu uậ ắ Σ , %, ầu ố Đ 16,67%, ắ ụ 11,11%. Bả g 3.9. Đá g kế sớ s u đ ều rị ắ g o ả Đá g ố Khá Xấu ổ g n 93 18 117 % 5,14 79,48 15,38 100 N ậ xé ỷl b â ả r u ứ g s u đ ều rị ắ Σ ứ độ k ế ỷl o ấ (79, 8% , ố ỉ ó ,1 %. Bả g 3.10. Đá g kế sớ s u đ ều rị ầu ố độ g Đá g ô g ố Hẹp ắ ổ g n 21 27 % 77,78 22,22 100 N ậ xé Kế đ ều rị s u ụp ô g ố 77,78%, ắ , %. V. B N ẬN Theo bả g , ỉ ó rườ g vào g đo II, ò l g đo eo p â lo ủ Ler e – o g ặ g ề loé , o ử, rố ợp ếu áu í dướ (11,11% đế vớ III (33,33% ế ều ấ g đo IV ( e , g ĩ đ số b â vào v k ó lo d dưỡ g . ỷ l ày o ều so vớ ú g ô , 6% r u á g ả ướ goà N olso (1993 – A 86% g đo II % g đo III, k ô g ó r u ứ g g đo I IV. ro g g ê ứu k , 108 b â rằ g 63,9% đ u (g đo II ,7% đ u k g ỉ gơ (g đo III . Có ều guyê â k ế b â ập v uộ , 61,11% số g ô g ô đ số b â ô g dâ í rì độ ểu b ế V Đ ò rấ ấp, oặ sứ l o độ g í ro g g đì ê ố gắ g kéo dà g rướ k ập v đ ều rị, oặ ự đ ều rị bằ g uố g ả đ u, k g v ê , đ ều rị y ế sở g dà g k ô g đỡ đế k lở loé o vào v . Vì vậy, v ếp ụ g áo dụ o gườ dâ b lý ầ ế ướ . ếu ố guy 108 b â đượ ú g ô k ảo sá , yếu ố uố ă g uyế áp ế ỷl o ấ o l ê qu đế ứ độ ặ g ủ ì r g ếu áu ủ . ấ ảb â ro g g ê ứu ủ ú g ô đượ ế s â Doppler độ g dướ , rườ g ợp ụp , ỷl ụp ắ lớp v í ò ấp. ro g g ê ứu ủ ú g ô ỷ l độ g y bị v ê ắ ấ b độ g ẳ g â lầ lượ độ g ày rướ 81, 8%, độ g ày s u , %, độ g ,96%. Kế ày k o so vớ g ê ứu ủ C s rê đố ượ g bị V Đ uổ 66 – 83 g đo o II bằ g s â Doppler àu o độ g ẳ g â ẹp oặ ắ lầ lượ độ g ày rướ 37, %, độ g ày s u 30%, độ g 0% . Đ ều ày oà oà ợp lý ẫu g ê ứu ủ ú g ô đ số g đo III, IV ê o ỷ l ẹp ắ ủ độ g ẳ g â ă g lê ro g k b â ủ g ả rê ỉ g đo II. ro g g ê ứu ủ ú g ô, ỷl â ắ Σ ò rấ o, lê đế , %, ò â ỉ đị ầu ố độ g ỉ 16,67%. Đ ều ày ê ộ lầ ữ k ẳ g đị b â ủ ú g ô k vào v đ số g đo uố ủ b vượ ỉ đị ầu ố . Đ ều ày ắ o ú g ầ ú rọ g ữ ro g v g áo dụ gườ dâ ă g ườ g o độ g ủ g lướ y ế sở. Trong nghiên ứu ủ ú g ô, ỷl b ó ả r u ứ g s u p ẫu uậ ắ g o ả k o (79, 8% ộ dấu u đá g g o b â r u ứ g đ u ộ r u ứ g ob â rấ k ó ịu, ả ưở g đế ấ lượ g số g ủ gườ b . uy ê lâu dà ì b rở ê rầ rọ g (vì g ả quyế guyê â r u ứ g đ u, lở loé , o rở l k ỉ ò ỉ đị ắ ụ . Đây ộ ê lượ g rấ xấu đố vớ b â ắ g o ả . Có rườ g ợp s u k ắ g o ả ìb â ả r u ứ g rấ ố , ế đ u oà oà b â bị Buerger â , uổ ò rẻ ( uổ ộ đ ều rấ đá g g b â vào v ươ g đố sớ (g đo II uy ê ú g ô ũ g g áo dụ b â ầ p ả bỏ uố (b â ú 30 gó / ă ếu k ô g ì ro g ươ g l rấ gầ b â ũ g vào v vớ r u ứ g V Đ rầ rọ g . Đá g kế sớ s u p ẫu uậ ầu ố ì ó 77,78% ầu ố độ g ô g ố , , % ầu ố bị ắ oà oà đượ xá đị bằ g s â Doppler áu. ro g ó rườ g ợp bị ắ oà oà vào gày ứ vớ r u ứ g â í l , ấ ả g gó â , s â ắ ầu ố đù ày s u. S u b â đượ ỉ đị ắ ụ 1/3 rê ẳ g â uy ê s u ỏ ụ bị o đượ ếp ụ ắ lê 1/3 dướ đù . Và ộ rườ g ợp ắ oà oà ầu ố đù - ày s u s u g uy ê â vẫ ò ấ đượ đ ều rị ộ k o ổ đị . So sá vớ ộ số g ả k , ỷ l đáp ứ g ố u g ủ ú g ô ũ g k o. uy ê , so sá vớ ộ số g ả ro g goà ướ k ro g g ê ứu ủ Josep De s ỷ l ắ ầu ố sớ – 3% , g ê ứu ủ D v dso , % , ỷ l ủ ú g ô lê đế , % o rấ ều, đ ều ày ó ể đượ g ả í số lượ g ầu ố độ g ủ ú g ô ò í (9 rườ g ợp ê ỉ vớ rườ g ợp ắ ầu ố o ỷ l ày o rấ ều so vớ á g ả k . G ả í k ó ể b â ày lấp lử g g ữ ỉ đị ắ g o ả ầu ố ê dẫ đế ấ b ày. V. Ế ẬN V ê ắ độ g í dướ ườ g xảy r lứ uổ rê 60, đ số b â vào v vớ r u ứ g g đo uộ (g đo III, IV ê ầu ế ó ỉ đị ắ g o ả số g. Vì ầ p b g y g đo sớ bằ g â g o ểu b ế ủ gườ dâ b lý V Đ g ả yếu ố guy uố b lý l ê qu . 1. 2. 3. 4. 5. 6. H HẢ Davidson JT 3rd, Callis JT-Arterial reconstruction of vessels in the foot and ankle-Ann Surg, 1993 June. Joseph M, Dennis F-Surgical Management of Femoral Popliteal Occlusive Diseases: Surgical and Interventional Therapy. Macchi C., Catini C., Giannelli F., et al. (1996 , “Coll er l r ul o d s l o lus o of lower limb arteries: an anatomical study and statistical research in 40 elderly subjects by echo – color – Doppler me od”. I l J A E bryol, 101 ( , pp. 1-7. Nicholson ML et al. Predictive value of bruits and doppler pressure meassurements in detecting lower limb arterial stenoisis. London. 1993. Dươ g Đứ Hoà g ( 006 ,"Ng ê ứu đặ đ ể lâ sà g s â Doppler b â b độ g dướ í ",Luậ ế sĩ y ọ ,Đ ọ Hà Nộ . Đoà A uấ ( 007 , " Ng ê ứu đặ đ ể lâ sà g s â Doppler độ g dướ b â đá áo đườ g ó b lý bà â ", Luậ vă ố g p sĩ y ọ , Đ ọ Dượ Huế. .   Kết quả:   -    . T QU U TR BNH VIÊM TNG MCH MI   .   Kết luận:   
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH gía kết QUẢ điếu TRỊ BỆNH VIÊM tắc ĐỘNG MẠCH mạn TÍNH HAI CHI dưới , ĐÁNH gía kết QUẢ điếu TRỊ BỆNH VIÊM tắc ĐỘNG MẠCH mạn TÍNH HAI CHI dưới , ĐÁNH gía kết QUẢ điếu TRỊ BỆNH VIÊM tắc ĐỘNG MẠCH mạn TÍNH HAI CHI dưới

Từ khóa liên quan