Tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh bắc hà tĩnh

111 380 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 20:49

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ----------o0o--------- ĐINH THU HIỀN TÍN DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ----------o0o--------- ĐINH THU HIỀN TÍN DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC HÀ TĨNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS.TS. LÊ VĂN LUYỆN HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn, nhận đƣợc quan tâm, giúp đỡ tận tình nhiều cá nhân tập thể. Trƣớc hết, xin đƣợc bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới giảng viên hƣớng dẫn, PGS.TS. Lê Văn Luyện, tận tình hƣớng dẫn, bảo cho suốt trình thực luận văn. Những ngƣời vô quan trọng với bố mẹ, gia đình tôi, họ động viên suốt trình học tập. Tôi xin đƣợc dành lời cảm ơn sâu sắc hy sinh san sẻ họ để hoàn thành khóa học mình. Với hỗ trợ nhiệt tình nhiều bạn bè đồng nghiệp, cách trực tiếp gián tiếp, không đƣợc kể đến nhƣng xin đƣợc bày tỏ biết ơn thực tới họ. Còn lại sai sót khiếm khuyết yếu điểm tôi. Xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi. Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác. Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc. TÓM TẮT Xuất phát từ điều tín dụng cho DNNVV vấn đề đƣợc Đảng Nhà nƣớc đặc biệt coi trọng, đƣợc coi vấn đề trung tâm chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội nƣớc. Điều cho thấy việc tìm giải pháp để phát triển tín dụng cho DNVVN bối cảnh đƣợc coi hội nhƣ thách thức lớn ngân hàng thƣơng mại nói chung Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Chi Nhánh Bắc Hà Tĩnh nói riêng. Phát triển tín dụng DNNVV nhằm đáp ứng với chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng Nhà nƣớc, để giúp cho doanh nghiệp thân ngân hàng tháo gỡ khó khăn phát triển. Với định hƣớng phát triển là” ngân hàng bán lẻ với khách hàng mục tiêu cá nhân DNNVV”. Trong thời gian vừa qua, Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng, Vietcombank) Bắc Hà Tĩnh sử dụng nhiều biện pháp, tạo nên gia tăng đáng kể dƣ nợ cho vay đối tƣợng nhƣng chƣa thực tƣơng xứng với tiềm nhƣ định hƣớng mà ngân hàng đề ra. Trƣớc tình hình đó, việc nghiên cứu để phát triển tín dụng cho DNVVN Ngân hàng Vietcombank Bắc Hà Tĩnh vấn đề cần thiết. Từ trình công tác thực tiễn kết hợp với kiến thức lý luận đƣợc học, em định chọn đề tài” Tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh” cho luận văn thạc sỹ mình. Mục tiêu luận văn dựa sở khoa học thực tiễn để đề xuất giải pháp khuyến nghị để phát triển tín dụng cho DNNVV Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh nhƣng đảm bảo đƣợc chất lƣợng tín dụng hạn chế rủi ro cho ngân hàng. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i DANH MỤC BẢNG BIỂU . i DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Error! Bookmark not defined. PHẦN MỞ ĐẦU . CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG CHO C ÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Tổng quan công trình, tài liệu nghiên cứu có liên quan đến đề tài. . 1.2. Một số vấn đề lý luận tín dụng cho DNNVV NHTM . 1.2.1. Khái niệm đặc điểm DNNVV 1.2.2. Tổng quan tín dụng ngân hàng cho DNNVV 10 1.3. Phát triển tín dụng cho DNVVN 18 1.3.1. Quan điểm phát triển tín dụng cần thiết phát triển tín dụng cho DNVVN Ngân hàng thƣơng mại . 18 1.3.2. Các tiêu chí đánh giá phát triển tín dụng cho DNNVV NHTM 25 1.3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng cho DNNVV Ngân hàng thƣơng mại. . 31 CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 36 2.1. Cách tiếp cận nghiên cứu . 36 2.2.Phƣơng pháp thu thập tài liệu, liệu 36 2.3. Phƣơng pháp xử lý tài liệu, số liệu . 37 CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG VỀ TÍN DỤNG CHO CÁC DNVVN 40 TẠI NH TMCP NGOẠI THƢƠNG BẮC HÀ TĨNH . 40 3.1. Khái quát Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà tĩnh 40 3.1.1. Quá trình hình thành phát triển 40 3.1.2. Bộ máy tổ chức hoạt động Chi nhánh 41 3.1.3. Hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Bắc Hà Tĩnh 42 3.2. Thực trạng hoạt động tín dụng cho DNVVN Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng chi nhánh Bắc Hà Tĩnh 49 3.2.1. Khái quát khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh VCB Bắc Hà Tĩnh . 49 3.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh VCB Bắc Hà Tĩnh 50 3.3. Đánh giá kết hoạt động tín dụng VCB Bắc Hà Tĩnh DNVVN . 64 3.3.1. Kết đạt đƣợc . 64 3.3.2. Hạn chế nguyên nhân . 66 CHƢƠNG 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CHO CÁC DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG BẮC HÀ TĨNH . 75 4.1. Định hƣớng phát triển tín dụng cho DNVVN VCB Bắc Hà Tĩnh . 75 4.2. Giải pháp phát triển tín dụng cho DNNVV VCB Bắc Hà Tĩnh. . 76 4.2.1. Các giải pháp nhằm gia tăng nguồn vốn . 76 4.2.2. Các giải pháp phát triển quy mô cấu tín dụng DNNVV 78 4.2.3. Các giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng DNNVV. 88 4.3. Kiến nghị 92 4.3.1. Kiến nghị với phủ quan quản lý nhà nƣớc. . 92 4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc . 94 4.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam . 94 4.3.4. Kiến nghị với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa 95 4.3.5. Kiến nghị với Hiệp hội DNNVV địa bàn 96 KẾT LUẬN . 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa CP Cổ phần DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam VCB Bắc Hà Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - chi Tĩnh nhánh Bắc Hà Tĩnh i DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1.1: Tình hình huy động vốn Chi nhánh 44 Bảng 3.1.2: Tình hình hoạt động cho vay Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh, 2012 - 2014) . 47 Bảng 3.1.3: Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh 48 Bảng 3.2.1: Cơ cấu huy động vốn, 2012-2014) 51 Bảng 3.2.2: Vốn huy động cho vay ngân hàng, 2012-2014) . 53 Bảng 3.2.3: Doanh số cho vay theo quy mô doanh nghiệp, 2012 - 2014) 56 Bảng 3.2.4: Doanh số cho vay DNVVN theo thời hạn . 57 Bảng 3.2.5: Dƣ nợ cho vay theo quy mô doanh nghiệp, 2012-2014) . 59 Bảng 3.2.6. Dƣ nợ cho vay DNVVN theo thời hạn, 2012 - 2014) . 60 Bảng 3.2.7: Doanh số thu nợ, 2012-2014) 61 Bảng 3.2.8.Thu nhập từ hoạt động cho vay Vietcombank Bắc Hà Tĩnh , 2012 - 2014) 62 Bảng 3.2.9: Tỷ lệ nợ hạn DNNVV Vietcombank Bắc Hà Tĩnh 2012-2014 63 Bảng 4.1: Phân loại khách hàng 82 ii PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhƣ ngày nay, doanh nghiệp nhỏ vừa thuộc khu vực kinh tế khác đặc biệt khu vực tƣ nhân phát triển cách nhanh chóng, mạnh mẽ. Nó dần khẳng định vị đặc biệt quan trọng phát triển chung kinh tế. Cụ thể DNNVV chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp tƣ nhân, sử dụng 50% lực lƣợng lao động nƣớc, sản xuất 40% tổng hàng tiêu dùng, đóng góp 47% GDP 40% ngân sách… Tuy nhiên, điều kiện kinh tế khủng hoảng, suy thoái nhƣ DNNVV phải đƣơng đầu với khó khăn, thách thức có dấu hiệu kiệt quệ. Theo số liệu thống kê Bộ Kế hoạch đầu tƣ năm 2013 có đến 60.700 Doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng gần 13% so với kỳ năm 2012, tình trạng nợ đọng thuế gia tăng mạnh mẽ, thực trạng DN thu hẹp quy mô từ vừa thành nhỏ, từ nhỏ thành siêu nhỏ… diễn cấp tập nhƣ xu hƣớng Khó khăn lớn mà DNNVV phải đối mặt tình trạng thiếu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, bối cảnh suy thoái kinh tế làm cho nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện để tiếp tục vay phải chịu cạnh tranh ngày gay gắt thị trƣờng. Xuất phát từ điều tín dụng cho DNNVV vấn đề đƣợc Đảng Nhà nƣớc đặc biệt coi trọng, đƣợc coi vấn đề trung tâm chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội nƣớc. Điều cho thấy việc tìm giải pháp để phát triển tín dụng cho DNVVN bối cảnh đƣợc coi hội nhƣ thách thức lớn ngân hàng thƣơng mại nói chung Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Chi Nhánh Bắc Hà Tĩnh nói riêng. Phát triển tín dụng DNNVV nhằm đáp ứng với chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng Nhà nƣớc, Trƣờng hợp thành công Ngân hàng Hợp tác Đài Loan ví dụ. Nhằm hỗ trợ DNNVV phản ứng với môi trƣờng kinh tế thƣờng xuyên thay đổi, Ngân hàng Hợp tác Đài Loan giới thiệu sản phẩm tài - khoản cho vay có giá trị nhỏ quy mô dƣới 25.000 USD cho DNNVV - theo đơn xin vay quy trình đánh giá đƣợc đơn giản hóa. Sản phẩm đƣợc thiết kế nhằm giúp DNNVV dễ tiếp cận vốn vay nhờ mở rộng diện khách hàng tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Thủ tục quy trình cho vay đƣợc triển khai với nhƣ sau: Trƣớc hết, đơn xin vay quy trình đánh giá đƣợc đơn giản hoá. Các vay đƣợc giải ngân vòng ngày kể từ nộp tất giấy tờ đƣợc yêu cầu. Ngân hàng Hợp tác Đài Loan sử dụng hệ thống tính điểm để đánh giá uy tín khách hàng việc xem xét nhân tố bao gồm khoảng thời gian kể từ thành lập, hồ sơ tín dụng, lực đơn vị bảo lãnh, hồ sơ giới thiệu doanh nghiệp để xác định giá trị khoản vay cấp cho khách hàng với cách thức tƣơng tự nh sản phẩm ngân hàng tiêu dùng. Ngân hàng hối hợp với Quỹ bảo lãnh Tín dụng DNNVV để mặt giải tình trạng thiếu tài sản đảm bảo ngƣời xin vay vốn, mặt khác phân tán rủi ro tín dụng Đồng thời, Ngân hàng Hợp tác Đài Loan quy định mức trần cho vay để kiểm soát đƣợc rủi ro khoản vay. Trong trƣờng hợp hạn, chủ DNNVV có khả trả nợ dƣới hình thức trả góp. Kể từ khai trƣơng sản phẩm này, khoản cho vay có giá trị nhỏ cho DNNVV) vào ngày 15/9/2004, Ngân hàng Hợp tác Đài Loan thu hút đƣợc 7.167 khách hàng. Cho đến cuối tháng 5/2006, tổng số vay giải ngân 178,15 triệu USD, trung bình vay cho khách hàng 25.000 USD. Điều làm giảm rủi ro chủ nợ. Đặc biệt với mức lãi suất năm 6,3% mức cao so với mức lãi suất áp dụng cho doanh nghiệp lớn, lợi nhuận ngân hàng tăng lên đáng kể. Về nợ hạn, sử dụng hệ thống tính điểm tín dụng theo khách hàng không đủ tiêu chuẩn bị loại nên có số lƣợng nhỏ vay 87 bị hạn. Cho đến nay, tỷ lệ nợ hạn thấp, mức khoảng 1%. Đây mức thấp so với tiêu chuẩn trung bình. Lợi nhuận ngân hàng đến từ số lƣợng đông đảo khách hàng DNNVV sử dụng dịch vụ này. Đối với DNNVV, việc nắm bắt điều kiện quy trình tín dụng đƣợc chuẩn hoá tạo điều kiện thuân lợi nhiều việc tiếp cận. Bên cạnh đó, việc chuẩn hoá trở nên thuận lợi quy trình đƣợc đơn giản hoá. 4.2.3. Các giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng DNNVV. 4.2.3.1. Quản lý thẩm định chặt chẽ yếu tố ảnh hưởng đến tính lành mạnh quan hệ tín dụng với DNNVV Tài sản đảm bảo chƣa phải chỗ dựa an toàn cho hoạt động tín dụng ngân hàng. Trong nguyên tắc mà nói bất di bất dịch tín dụng tiền vay phải đƣợc đảm bảo tài sản dƣới hình thức chấp, cầm cố, bảo lãnh bên thứ 3. Tài sản bảo đảm nguồn thu cuối ngân hàng khách hàng không trả đƣợc nợ cho ngân hàng, nguồn thu không mong muốn ngân hàng. Do vậy, không nên xem tài sản bảo đảm an toàn cho ngân hàng. Ngoài ngân hàng cần linh hoạt việc xem xét tính pháp lý tài sản đảm bảo nhƣ giấy tờ đất, nhà khoong thiết phải có sổ đỏ, sổ hồng đƣợc đảm bảo mà số trƣờng hợp cần có hợp đồng mua bán đƣợc, ví dụ nhƣ đất mua dự án hay nhà chung cƣ…) Trong hoạt động tín dụng ngân hàng, tài sản chấp thƣờng bất động sản nhƣ đất đai, nhà cửa. Các bất động sản phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế xã hội, sách nhà nƣớc, xẩy biến động lớn, trƣờng hợp lừa đảo có tiếp tay cán tín dụng ngân hàng làm cho ngân hàng không thu hồi đƣợc nợ. Vì vậy, xem xét để cấp tín dụng cho khách hàng, ngân hàng cần trọng vào yếu tố khác nhƣ: tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh, khả cạnh tranh doanh nghiệp, lực quản lý kinh nghiệm ban lãnh đạo, yếu tố định khách hàng có trả nợ đƣợc ngân hàng hay không. 88 Vietcombank Bắc Hà Tĩnh cần phải trọng vào yếu tố nêu để từ làm giảm đƣợc khoản nợ xấu, nợ cần ý, nợ dƣới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ, nợ có khả vốn. đồng thời làm tăng khả quản lý rủi ro tín dụng cho ngân hàng ngân hàng xây dựng đƣợc tiêu chuẩn doanh nghiệp xin vay vốn tín chấp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa. Từ tăng khả tiếp cận vốn vay từ ngân hàng DNNVV có hoat động kinh doanh hiệu quả, có dự án kinh doanh tốt nhƣng không đủ tài sản đảm bảo. 4.2.3.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tín dụng quan hệ với DNNVV thông qua công tác đào tạo, tái đào tạo tuyển dụng Chất lƣợng hiệu tín dụng phụ thuộc phần lớn vào trình độ cán tín dụng ngân hàng. Vì vậy, trình độ cán tín dụng phải đƣợc chuẩn hóa, không ngừng nâng cao. Để nâng cao chất lƣợng cán tín dụng, Vietcombank Bắc Hà Tĩnh cần thực số biện pháp sau: Một là, Vietcombank Bắc Hà Tĩnh phải có chế độ thƣởng phạt nghiêm minh, gắn lợi ích với hiệu hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm cán tín dụng việc tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng tín dụng nhƣ giảm nợ hạn, nợ khó đòi . Đặc biệt, Vietcombank Bắc Hà Tĩnh cần có biện pháp thiết thực khuyến khích cán bộ, nhân viên giỏi, tích cực công tác gắn bó, tâm huyết với ngân hàng. Trong giai đoạn nay, tổ chức tài ngân hàng thành lập mới, mở rộng chi nhánh, phòng giao dịch; công ty chứng khoán, công ty tài đời… Do đó, nhu cầu nhân hoạt động tài chính, ngân hàng cao, cạnh tranh chất xám tổ chức tài chính, ngân hàng ngày lớn. Cán NHTM quốc doanh thƣờng hạn chế thu nhập, hội thăng tiến, chế làm việc… nên tìm đến với ngân hàng, công ty có điều kiện làm việc tốt hơn. Thực tế, thời gian gần đây, nhiều cán Vietcombank Bắc Hà Tĩnh chuyển sang công tác ngân hàng, công ty tài khác. Sự di chuyển nhân Vietcombank Bắc Hà Tĩnh kéo theo di chuyển khách hàng sang ngân hàng khác, đặc biệt khách hàng DNNVV 89 cá nhân - đối tƣợng khách hàng chủ yếu thiết lập trì quan hệ với ngân hàng thông qua cán ngân hàng. Hai là, tiếp tục nâng cao trình độ cán tín dụng, tăng cƣờng công tác đào tạo đào tạo lại để cán tín dụng có đủ kiến thức chuyên môn nhƣ kiến thức kinh tế thị trƣờng. Khuyến khích cán học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ nƣớc. Ngân hàng thƣờng xuyên có nhiều hình thức đào tạo khác với cán nhân viên nhƣ: đào tạo chỗ, mời giáo viên tập huấn theo chuyên đề. Trƣớc mắt, cần thƣờng xuyên phối hợp với ngân hàng thƣơng mại khác quan thuộc Chính phủ tổ chức hội thảo, tập huấn cho cán nghiệp vụ, kỹ quan hệ với DNNVV nhƣ: phƣơng pháp đánh giá tài sản chấp vay vốn ngân hàng, thông số thẩm định kết tài chính, kết hoạt động doanh nghiệp, vấn đề thông tin phòng chống rủi ro; tổ chức thi cán tín dụng giỏi nhằm khuyến khích cán tín dụng học hỏi kinh nghiệm từ ngân hàng bạn đồng thời cập nhật thông tin từ phía Chính phủ. Ba là, tổ chức thi tuyển cách công bằng, nghiêm túc, khách quan tuyển chọn ngƣời có lực, tâm huyết với nghề, ƣu tiên ngƣời có kinh nghiệm. Quy trình tuyển chọn cán không nên cứng nhắc mà phải dựa lực thực tế để định bố trí xếp công việc nhƣ thu nhập cách thỏa đáng. Bốn là, bố trí xếp sử dụng đội ngũ cán tín dụng phải phù hợp với vị trí yêu cầu công việc. Phân rõ trách nhiệm pháp lý vị trí công tác, đảm bảo quyền lợi gắn với trách nhiệm. 4.2.3.3. Tăng cường giám sát khoản tín dụng với doanh nghiệp nhỏ vừa nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng song song với việc mở rộng tín dụng Nếu Vietcombank Bắc Hà Tĩnh thực phát triển tín dụng với DNNVV mà nơi lỏng công tác kiểm tra giám sát khoản tín dụng khả chất lƣợng tín dụng giảm sút điều khó tránh khỏi, nợ hạn, nợ khó đòi gia tăng nhanh chóng). Vì việc trì tăng cƣờng công tác giám sát khoản tín dụng với DNNVV việc làm cần thiết, công cụ để Vietcombank Bắc Hà Tĩnh ngăn chặn rủi ro kinh doanh. 90 Giám sát quản lý tín dụng đƣợc tiến hành từ tiền vay phát khoản vay đƣợc hoàn trả, nhằm đôn đốc khách hàng thực đầy đủ cam kết thỏa thuận hợp đồng tín dụng. Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: Thứ nhất, kiểm tra trƣớc cho vay việc thẩm định điều kiện vay vốn theo quy định. Thông qua mà ngân hàng nhận biết xác khách hàng có sở định cho vay cách đắn. Thứ hai, kiểm tra cho vay việc kiểm tra mục đích, đối tƣợng vay vốn, kiểm tra mức vay thời hạn xin vay dự án vay vốn; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hồ sơ vay vốn. Thứ ba, kiểm tra sau cho vay đƣợc tiến hành từ ngân hàng phát tiền vay thu hết nợ nhằm đảm bảo khách hàng sử dụng mục đích, có hiệu số tiền vay, đôn đốc hoàn trả nợ gốc, lãi vay hạn, đồng thời thực biện pháp thích hợp ngƣời vay không thực đầy đủ, hạn cam kết. 4.2.3.4. Tăng cường quản lý rủi ro thu hồi nợ hạn, nợ xấu để nâng cao chất lượng tín dụng Quản lý rủi ro quan trọng ngân hàng, đặc biệt rủi ro tín dụng, rủi ro nhiều yếu tố tạo đặc biệt nguy nhiểm yếu tố ngƣời bên ngân hàng khách hàng xin vay. Do đó, giải pháp thực để hạn chế bớt rủi ro xuất phát từ yếu tố ngƣời dùng biện pháp vấn trực tiếp. Vietcombank Bắc Hà Tĩnh cần lập hội đồng thẩm định hồ sơ vay vốn, nhân viên tín dụng trực tiếp thụ lý hồ sơ khách hàng phải tự bảo vệ phƣơng án kinh doanh, phƣơng án trả nợ vay trƣớc hội đồng thẩm định. Ngân hàng định cho vay có kết chấp thuận từ hội đồng thẩm định. Nợ hạn, nợ xấu điều tất yếu ngân hàng, nhiên việc đôn đốc thu hồi nợ khách hàng nợ hạn điều cần thiết. Thực tế nay, cách đòi nợ ngân hàng chủ yếu dựa theo dạng mệnh lệnh, chí đe doạ khách hàng chƣa đến mức phải bị nhƣ nên 91 thƣờng xẩy mâu thuẫn khách hàng nhân viên ngân hàng tất nhiên khách hàng quan hệ tín dụng với ngân hàng nữa, thiệt hại cho ngân hàng doanh nghiệp. Chính lẽ dó, để việc thu hồi nợ hạn đạt hiệu cao, Vietcombank Bắc Hà Tĩnh nên xem việc đôn đốc thu hồi nợ hạn nghệ thuật phải đƣợc đào tạo cách bản. Tuỳ thuộc vào đối tƣợng mà ngân hàng có cách đòi nợ phù hợp, cần quan tâm, chia sẻ khó khăn với khách hàng, đồng cảm với khách hàng tránh gây mâu thuẫn đòi nợ. 4.3. Kiến nghị Phát triển tín dụng cho DNVVN NHTMCP Ngoại Thƣơng Bắc Hà Tĩnh thực tốt đƣợc hay không không dựa vào giải pháp mà cần đến hỗ trợ nhiều nhân tố khác. Sau số kiến nghị phủ quan quản lý Nhà nƣớc, với Ngân hàng Nhà nƣớc, với ngân hàng Ngoại Thƣơng, hiệp hội DNNVV với quyền địa phƣơng. Cụ thể 4.3.1. Kiến nghị với phủ quan quản lý nhà nƣớc. Để khuyến khích tạo điều kiện cho Doanh Nghiệp nhỏ vừa phát triển dễ dàng tiếp cận với vốn vay ngân hàng, Chính phủ cần thiết phải có chủ trƣơng, sách phù hợp kịp thời nhƣ sau: - Hiện tại, chƣa có văn cụ thể để điều chỉnh hƣớng dẫn hoạt động Doanh Nghiệp nhỏ vừa nên hạn chế cho doanh nghiệp lẫn quan Nhà Nƣớc quản lý. Do đó, Chính Phủ cần sớm thống ban hành văn pháp lý định cụ thể mặt loại hình doanh nghiệp này, tốt Luật Doanh Nghiệp nhỏ vừa. Kinh nghiệm nhiều nƣớc giới cho thấy việc làm cần thiết hữu ích. - Chính sách thuế Việt Nam nhiều bất cập. Việc tồn nhiều loại thuế với nhiều mức thuế khác cách tính thuế phức tạp lại chƣa đƣợc hƣớng dẫn rộng rãi cụ thể làm cho không Doanh Nghiệp nhỏ vừa mà ngân hàng lúng túng trình cho vay. Vì vậy, giải pháp sách thuế cần đơn giản hoá Doanh Nghiệp nhỏ vừa lúc cần thiết 92 - Thiếu mặt sản xuất kinh doanh vấn đề mà hầu hết Doanh nghiệp gặp phải. Việc cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay giấy tờ chứng minh quyền thuê đất để đem chấp với ngân hàng vay vốn lại vấn đề lớn. Cho nên, song song với việc thúc đẩy mạnh trình cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất việc xếp quy hoạch bố trí đủ chỗ cho Doanh Nghiệp nhỏ vừa địa bàn đòi hỏi nỗ lực lớn quyền cấp. - Nhà Nƣớc cần sớm hình thành quan riêng để khắc phục tình trạng Doanh Nghiệp nhỏ vừa đƣợc thành lập cách tràn lan, hoạt động tự không khuôn khổ, trƣớc mắt giao việc cho tổ chức đăng ký kinh doanh giám sát quản lý thông tin Doanh Nghiệp nhỏ vừa cho quan nhƣ Phòng Công nghiệp Thƣơng Mại Việt Nam hay Bộ Kế Hoạch Đầu Tƣ để hƣớng dẫn doanh nghiệp kinh doanh hƣớng pháp luật. - Nên hình thành tổ chức tƣ vấn, hỗ trợ Doanh Nghiệp nhỏ vừa thị trƣờng, đầu tƣ, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, cung cấp thông tin văn pháp luật, công nghệ…để giúp đỡ Doanh Nghiệp nhỏ vừa để khắc phục khó khăn mình. Hiện có VCCI thành lập Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa. Các hoạt động VCCI tập trung tham mƣu cho Đảng Nhà nƣớc chế, sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, có sách quan trọng nhƣ Luật doanh nghiệp, Nghị định 90 Chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa; Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa .Ngoài VCCI tiến hành hàng loạt hoạt động xúc tiến, cung cấp dịch vụ đào tạo, tƣ vấn, cung cấp thông tin, phát triển thị trƣờng, tiếp cận nguồn vốn. Hàng năm VCCI tổ chức hàng trăm khoá đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp nhỏ vừa, phải kể đến “ Chƣơng trình khởi tăng cƣờng khả kinh doanh”. Hiện nhiều mô hình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa đƣợc VCCI tổ chức tiến hành nghiên cứu ứng dụng Việt Nam, nhƣ: Xây dựng thị trƣờng dịch vụ phát triển kinh doanh; Xúc tiến phát triển thầu phụ công nghiệp ; Mô hình hợp 93 tác quyền doanh nghiệp; Mô hình vƣờn ƣơm doanh nghiệp Việt nam ; Quỹ đầu tƣ mạo hiểm; Các biện pháp tổng thể nhằm xoá đói giảm nghèo thông qua phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa .Tuy nhiên vấn đề thực thiết thực với Doanh Nghiệp nhỏ vừa sớm đƣa quỹ bảo lãnh tín dụng Doanh Nghiệp nhỏ vừa vào hoạt động nhanh chóng phát huy tác dụng, bảo đảm cho doanh nghiêp dễ dàng vay vốn ngân hàng. 4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc NHNN phải thƣờng xuyên có hoạt động để quản lý có biện pháp xử lý kịp thời. Việc yêu cầu báo cáo tình hình quan hệ tín dụng ngân hàng thƣơng mại với khách hàng số liệu dƣ nợ cho vay VND phân theo mức lãi suất cho vay cần thiết để có sở đánh giá thực tế. NHNN phối hợp với giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố để nắm bắt đƣợc tình hình quan hệ cho vay ngân hàng DNVVN. Bên cạnh đó, mối quan hệ hai chiều trung tâm thông tin tín dụng NHNN với ngân hàng cần thông suốt nữa, đảm bảo hiệu thông tin tín dụng chất lƣợng nguồn liệu, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày cao. Cuối cùng, việc phát triển công nghệ ngân hàng, NHNN phải định hƣớng phát triển công nghệ làm sở cho TCTD thực thống nhất. NHNN cần ban hành chế, nghiệp vụ hoạt động theo chuẩn mực quốc tế để ngân hàng đại hoá công nghệ quy định đƣợc áp dụng tƣơng thích với công nghệ đại. 4.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam Là quan lãnh đạo, điều hành trực tiếp hoạt Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam cần quan tâm tạo điều kiện cho Chi nhánh thực thành công mục tiêu mở rộng phát triển thị trƣờng Doanh Nghiệp nhỏ vừa biện pháp sau: - Ban hành, hoàn thiện, đồng hoá văn hoạt động kinh doanh tín dụng cho Chi nhánh toàn hệ thống, đặc biệt sớn hình thành quy trình cho vay riêng Doanh Nghiệp nhỏ vừa, có hƣớng dẫn cụ thể ƣu đãi cho doanh nghiệp này. Thực tế, Nghị định 178 94 Chính Phủ văn đạo chung cho tổ chức tín dụng bảo đảm tiền vay nên Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam sở thực tế ngân hàng để ban hành hƣớng dẫn cụ thể. Nhất quy định Doanh Nghiệp nhỏ vừa - Ủng hộ hỗ trợ tài chính, thông tin, nhân lực để thực thành công giải pháp nỗ lực nhằm phát triển nâng cao hiệu cho vay Doanh Nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam cấp thông tin cần thiết khách hàng, hỗ trợ chƣơng trình đào tạo cán tín dụng Chi nhánh tổ chức, kết hợp với Chi nhánh tổ chức Hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên đề tín dụng với Doanh Nghiệp nhỏ vừa. - Khai thác nguồn tín dụng ƣu đãi uỷ thác từ NHNN, tổ chức khác phân bổ hợp lý Chi nhánh hệ thống, tạo cho Chi nhánh có thêm nguồn để mở rộng cho vay Doanh Nghiệp nhỏ vừa, đồng thời nên sớm thành lập quỹ riêng cho vay Doanh Nghiệp nhỏ vừa đạo Chi nhánh thực có hiệu quả. - Tăng cƣờng hoạt động tra,kiểm soát nội tron toàn hệ thống ngân hàng nhằm vừa đảm bảo cho hoạt động Chi nhánh có tự chủ định vừa đảm bảo định hƣớng chiến lƣợc phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam. 4.3.4. Kiến nghị với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa Hiệp hội DNVVN tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp, liên kết, hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ DNVVN Việt Nam thuộc thành phần kinh tế nhằm nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trong thời gian qua, Hiệp hội tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham quan, khảo sát tiếp thị nƣớc ngoài. Bên cạnh việc tổ chức cho đoàn DN tham quan thị trƣờng nƣớc ngoài, hiệp hội tiến hành nhiều hoạt động xúc tiến thƣơng mại hỗ trợ xuất nƣớc .Tuy nhiên, để góp phần mở rộng cho vay DNVVN thời gian tới, Hiệp hội DNVVN cần tăng cƣờng tiến hành kết nối doanh nghiệp với quan chức mặt hoạt động, 95 đồng thời làm tham mƣu, đóng góp ý kiến với quan nhà nƣớc nhằm hoàn thiện hệ thống sách lợi ích đất nƣớc lợi ích doanh nghiệp . Bên cạnh đó, Hiệp hội nên có chƣơng trình hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp hội viên, để Hiệp hội thực trở thành khối vững mạnh, có gắn kết chặt chẽ doanh nghiệp hội viên với với Hiệp hội nhƣ thƣờng xuyên tiến hành hội thảo, giao lƣu trao đổi kinh, nghiệm DNVVN, buổi làm việc ngân hàng với doanh nghiệp .Hơn nữa, Hiệp hội DNVVN triển khai hoạt động tăng cƣờng tuyên truyền giáo dục thành viên xây dựng văn hoá kinh doanh tiến bộ, kinh doanh trung thực, có ý thức chấp hành luật pháp trách nhiệm cộng đồng cao, nâng cao chất lƣợng cung cấp thông tin, nâng cao chất lƣợng đa dạng hoá hình thức trao đổi kinh nghiệm hội kinh doanh. Trong thời gian tới, Hiệp hội DNVVN phải ngày khẳng định đƣợc tầm quan trọng hoạt động hệ thống DNVVN. Qua đó, Hiệp hội góp phần thực hoạt động cung cấp thông tin, marketing làm cầu nối cho doanh nghiệp với thị trƣờng nƣớc, đặc biệt hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho DNVVN, tiến hành nhiều hoạt động cho DNVVN. Sự lớn mạnh DNVVN quy mô chất lƣợng kinh doanh nhân tố góp phần thúc đẩy trình mở rộng cho vay DNVVN . 4.3.5. Kiến nghị với Hiệp hội DNNVV địa bàn Ở Hà Tĩnh có nhiều hiệp hội doanh nghiệp, ví dụ nhƣ: Hiệp hội doanh nghiệp trẻ, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa, hiệp hội doanh nghiệp ngành…Tuy nhiên, việc hỗ trợ của Hiệp hội DNNVV, đặc biệt hỗ trợ công tác huy động vốn thời gian qua chƣa đem lại kết khả quan, chƣa tƣơng xứng với tiềm Hiệp hội. Việc có hiệp hội Doanh nghiệp đứng bảo lãnh đem lại khả thuận lợi doanh nghiệp nhỏ vừa quan hệ vay vốn với NHTM. Vì vậy, hiệp hội doanh nghiệp nên thƣờng xuyên tổ chức lớp tập huấn, lớp đào tạo, giới thiệu kỹ thuật sản xuất mới, nhƣ kinh nghiệm công tác quản lý cho doanh nghiệp thuộc hiệp hội nghề nghiệp 96 mình. Đồng thời, thân DNNVV cần chủ động liên hệ với hiệp hội để tranh thủ trợ giúp có hiệu từ phía hiệp hội. KẾT LUẬN CHƢƠNG 4: Trên sở tồn tại, hạn chế hoạt động tín dụng cho DNNVV NHTMCP Ngoại Thƣơng Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh phân tích Chƣơng 3, Chƣơng luận văn đề xuất số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng cho DNVVV Chi nhánh, góp phần mở rộng quy mô tín dụng nhƣ đảm bảo chất lƣợng tín dụng cho đối tƣợng khách hàng để từ nâng cao hiệu kinh doanh Chi nhánh.Để thực tốt nhiệm vụ đòi hỏi phải có phối hợp chặt chẽ, đồng thân ngân hàng với hội sở quan hữu quan. Nhà nƣớc, Chính phủ cần tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng để ngân hàng phát triển hoạt động tín dụng cho DNNVV đồng thời ngân hàng cố gắng phát triển hoạt động tín dụng để đáp ứng đƣợc nguồn vốn cấp thiết cho DNNVV nhƣ phù hợp với chủ trƣơng, đƣờng lối đảng, nhà nƣớc đƣa ra. 97 KẾT LUẬN Trong thời gian qua, quan hệ tín dụng DNNVV với Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Bắc Hà Tĩnh có bƣớc phát triển định. Tuy nhiên, tốc độ phát triển chậm chạp, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu vốn ngày cao DNNVV. Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Điều ảnh hƣởng không nhỏ đến đóng góp DNNVV cho phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói riêng nƣớc nói chung. Chính lẽ đó, mục đích nghiên cứu đề tài đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục mặt hạn chế, phát huy ƣu điểm, góp phần phát triển hoạt động tín dụng cho DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh. Trên sở tập hợp, luận giải, minh chứng phân tích liệu từ lý luận thực tiễn, Luận án hoàn thành số nội dung sau: Thứ nhất, nghiên cứu lý luận doanh nghiệp nhỏ vừa nhƣ: khái niệm, đặc điểm, vai trò, thuận lợi nhƣ khó khăn doanh nghiệp nhỏ vừa Thứ hai, nghiên cứu lý luận chung tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa. Hệ thống hoá hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại cho thấy vai trò tín dụng ngân hàng. Đồng thời phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa. Thứ 3, nêu lên thực trạng hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh nhƣ: hoạt động huy động vốn, hình thức tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa nhƣ hoạt động cho vay ngân hàng đối tƣợng khách hàng này. Luận án đánh giá đƣợc chất lƣợng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa. Từ phân tích, đánh giá, luận án rút kết đạt 98 đƣợc, hạn chế nguyên nhân hạn chế để làm sở đề xuất giải pháp thích hợp. Thứ tư, hệ thống hoá định hƣớng phát triển tín dụng Ngân hàng Ngoại Thƣơng Bắc Hà Tĩnh doanh nghiệp nhỏ vừa. Từ đƣa giải pháp kiến nghị để phát triển hoạt động tín dụng cho đối tƣợng khách hàng này. Các giải pháp đƣa có sở lý luận thực tiễn nên có tính ứng dụng cao. Để thực thi giải pháp, tác giả mạnh dạn đƣa kiến nghị đề xuất thực hiện. Tác giả hi vọng Luận án đóng góp đƣợc phần nhỏ việc phát triển nâng cao chất lƣợng tín dụng Ngân hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam Bắc Hà Tĩnh cho doanh nghiệp nhỏ vừa nay. Với tầm nhìn hiểu biết có hạn, thêm vào biến đổi không ngừng môi trƣờng kinh doanh đa dạng, phong phú hoạt động NHTM nên vấn đề đƣa viết gặp nhiều thiếu sót. Chính vậy, em hi vọng nhận đƣợc đóng góp ý kiến quý Ngân hàng nhƣ thầy cô giáo mà đặc biệt Pgs.Ts Lê Văn Luyện - giáo viên trực tiếp hƣớng dẫn khóa luận. Tuy nhiên, em hi vọng ý kiến, giải pháp đƣa đƣợc quan tâm, trở thành đóng góp nhỏ tổng thể giải pháp để phát triển hoạt động tín dụng cho DNVVN Ngân hàng Vietcombank Bắc Hà Tĩnh nay. Em xin chân thành cảm ơn! 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ tài chính, 2002. Thông tư số 42/2002/TT-BTC ngày 07/05/2002 Bộ Tài hướng dẫn số điểm qui chế thành lập, tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa ban hành kèm theo định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 Thủ tướng Chính phủ. 2. Chính phủ, 2000. Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/09/2000 Chính phủ tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại. 3. Chính phủ, 2001. Nghị định 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 Chính phủ trợ giúp phát triển DNVVN. 4. Chính phủ, 1999. Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 Chính phủ bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng. 5. Chính phủ, 2001. Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20.12.2001 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN. 6. Ngô Quốc Chính, Giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa địa thành phố Hồ Chí Minh, Luận án thạc sĩ, Học viện Tài Chính, Hà Nội. 7. Phan Thị Cúc, 2008. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất bản: Thống Kê. 8. Frederic S. Mishkin, 1995. Tiền tệ - ngân hàng thị trường tài chính. Hà Nội: Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật. 9. Phan Thị Thu Hà, 2007. Ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất bản: đại học Kinh tế quốc dân. 10. Lƣu Thị Hƣơng, 2003. Giáo trình Tài doanh nghiệp. Hà Nội: nhà xuất Thống kê. 11. Ngân hàng nhà nƣớc, 2005. Quyết định số 457/QĐ - NHNN ngày 19.4.2005 Ngân hàng nhà nước tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng. 12. Ngân hàng nhà nƣớc, 2005. Quyết định 493/2005 định 18 100 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phong để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng. 13. Ngân hàng nhà nƣớc, 2001. Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc NHNN việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng. 14. Ngân hàng nhà nƣớc, 2010. Thông tư 13/2010/TT - NHNN quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng. 15. Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam. Báo cáo tài năm 2012, 2013, 2014 . 16. Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà Tĩnh. Báo cáo tài 17. Peter S. Rose, Quản trị ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất bản: Thống kê. 18. Nguyễn Hữu Tài, 2002. Giáo trình Lý thuyết tài - tiền tệ. Hà Nội: Nhà xuất bản: Thống kê. . 19. Lê Văn Tƣ, 2005. Quản trị ngân hàng thƣơng mại. Hà Nội: Nhà xuất bản: Tài Chính, Hà Nội. 20. Võ Đức Toàn, Giải pháp phát triển tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 21. Võ Đức Toàn, Hoạt động phối hợp quỹ bảo lãnh tín dụng với ngân hàng thương mại tổ chức hiệp hội việc bảo lãnh tín dụng trợ giúp doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam. Website 22. www.vcci.com.vn 23. www.customs.gov.vn 24. www.saga.vn 25. www.iss.gso.vn 26. www.tapchiketoan.com 27. www.sbv.gov.vn 101 28. www.vietcombank.com.vn 29. www.santhuongmai.com 102 [...]... nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam CN Bắc Hà Tĩnh 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài: Là hoạt động tín dụng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thƣơng mại 4.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài: Chủ yếu tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh. .. hƣớng đến việc trả lời các câu hỏi sau đây: - Cơ sở lý luận về phát triển tín dụng cho các DNNVV và thực tế tín dụng cho các DNVVN tại VCB Bắc Hà Tĩnh đã đạt đƣợc những kết quả gì và còn hạn chế gì? Nguyên nhân của những hạn chế đó? - Giải pháp nào để có thể phát triển tín dụng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh? 3 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên... dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của NHTM 2 - Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh, chỉ ra những thành tựu đạt đƣợc, những hạn chế và những nguyên nhân chủ yếu - Đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế, phát huy những ƣu điểm để phát triển hoạt động tín dụng cho các Doanh nghiệp. .. hƣớng mà ngân hàng đã đề ra Trƣớc tình hình đó, việc nghiên cứu để phát triển tín dụng cho các DNVVN hơn nữa tại Ngân hàng Vietcombank Bắc Hà Tĩnh là một vấn đề hết sức cần thiết Từ quá trình công tác thực tiễn kết hợp với kiến thức lý luận đƣợc học, em quyết định chọn đề tài” Tín dụng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh cho luận... dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa là một chi n lƣợc kinh doanh phù hơp Phát triển tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đƣợc hiểu là sự phát triển về quy mô, số lƣợng, cơ cấu tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đảm bảo đƣợc hiệu quả của hoạt động tín dụng cho đối tƣợng khách hàng này Nhƣ vậy, phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa đƣợc biểu hiện ở mặt định tính và định lƣợng -... thời gian nhất định Tín dụng ngân hàng bao gồm các hoạt động chính là: cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính Tín dụng ngân hàng khác với các loại hình tín dụng khác là ngân hàng cho khách hàng vay từ nguồn vốn nhận gửi từ dân cƣ, các doanh nghiệp, các tổ chức khác và hƣởng lợi từ chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi Tín dụng là hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng nhƣng cũng là... hoạt động của mỗi ngân hàng Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định” Nhƣ vậy, tín dụng ngân hàng đƣợc hiểu là quan hệ kinh tế giữa một bên là ngân hàng một bên là khách hàng, trong đó ngân hàng chuyển tiền hay tài sản cho khách hàng với những thoả thuận hoàn trả cả gốc và lãi trong một thời... tại NHTM a Tác dụng của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa * Tín dụng ngân hàng góp phần hình thành cơ cấu vốn tối ƣu cho doanh nghiệp Hiện nay để thực hiện các quyết định đầu tƣ, doanh nghiệp có thể sử dụng hai nhóm nguồn vốn là: vốn tự có và vốn đi vay Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp không đƣợc đáp ứng và quy mô của khoản vay còn tùy thuộc vào các điều kiện của doanh nghiệp, ... khách hàng hợp lý, tăng trƣởng tín dụng, đa dạng hóa các danh mục đầu tƣ cho vay, phân tán rủi ro, tăng thu nhập nâng cao vị thế cạnh tranh cho các ngân hàng c Phát triển tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mang lại lợi ích thiết thực cho nền kinh tế Một mặt, tín dụng ngân hàng đối với DNNVV thúc đẩy sự phát triển của chính các doanh nghiệp, mặt khác là cách thức để tăng thu cho Ngân. .. triển tín dụng và sự cần thiết của phát triển tín dụng cho DNVVN của Ngân hàng thƣơng mại 18 1.3.1.1 Quan điểm về phát triển tín dụng DNVVN Ngân hàng là tổ chức tín dụng thực hiện các hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng Chức năng cơ bản của nó là đi vay để cho vay Hay nói cụ thể hơn là ngân hàng là tạo nguồn vốn bên ngoài để tài trợ cho các đối tƣợng khách hàng khác nhau mà trong đó các doanh . động tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của NHTM. 3 - Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh, . Hà Tĩnh 49 3.2.1. Khái quát về khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của chi nhánh VCB Bắc Hà Tĩnh 49 3.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh VCB Bắc. Doanh nghiệp nhỏ và vừa 3 NH Ngân hàng 4 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 5 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 6 TMCP Thƣơng mại cổ phần 7 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 8 VCB Bắc Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh bắc hà tĩnh , Tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh bắc hà tĩnh , Tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh bắc hà tĩnh , CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG CHO C ÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Thứ hai, nghiên cứu những lý luận chung về tín dụng và chất lượng tín dụng ngân hàng. Hệ thống hóa các hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại, cho thấy vai trò của tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa., CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU, Thứ nhất, chỉ ra những phương pháp nghiên cứu được tác giả sử dụng trong quá trình hoàn thành luận án. Nêu ra một cách cụ thể quy trình áp dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp được tác giả sử dụng trong bài., TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG BẮC HÀ TĨNH, Các DNNVV đang rất thiếu vốn, thêm vào đó là sức ép cạnh tranh từ hội nhập kinh tế quốc tế lại càng làm gia tăng nhu cầu vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do vậy, để các DNNVV phát huy tốt vai trò của mình thì việc Nhà nước ta có những định hướng và c..., Mặt khác, Vietcombank Bắc Hà Tĩnh cần tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật khang trang, an toàn, đầy đủ tiện nghi tạo tâm lý thoải mái cho khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng., Bảng 4.1: Phân loại khách hàng, Nợ quá hạn, nợ xấu là điều tất yếu đối với ngân hàng, tuy nhiên việc đôn đốc thu hồi nợ đối với những khách hàng nợ quá hạn là điều hết sức cần thiết. Thực tế hiện nay, cách đòi nợ của ngân hàng chủ yếu dựa theo dạng mệnh lệnh, thậm chí còn đe doạ cả..., Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế trong hoạt động tín dụng cho các DNNVV tại NHTMCP Ngoại Thương Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh đã phân tích tại Chương 3, Chương 4 của luận văn đã đề xuất một số những giải pháp nhằm phát triển hơn nữa hoạt động tín dụng cho cá...

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm