giải pháp chủ yếu về quản lý nhà nước trong phát triển trang trại trên địa bàn huyện nga sơn, tỉnh thanh hóa

138 407 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 19:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM VĂN THÀNH GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM VĂN THÀNH GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 60 34 04 10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS. PHẠM VÂN ĐÌNH HÀ NỘI, NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thực hiện, số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị nào. Các thông tin, tài liệu trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc, giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn. Nếu có sai sót xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả Phạm Văn Thành Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii LỜI CẢM ƠN Sau năm học tập nghiên cứu theo chương trình đào tạo thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đến hoàn thành chương trình khóa học hoàn thiện Luận văn này. Trong trình học tập thực đề tài nhận nhiều giúp đỡ quý báu tập thể cá nhân. Nhân dịp xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: - Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thầy, cô giáo khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, đặc biệt thầy cô giáo môn Kinh tế nông nghiệp sách. - Cục Thống kê, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thanh Hóa; - UBND huyện Nga Sơn, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên - Môi trường, Tài - Kế hoạch, Công Thương, Chi cục Thống kê huyện, UBND xã, cán bộ, công chức chủ trang trại nơi trực tiếp điều tra; - Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Vân Đình nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ trình thực đề tài hoàn thành luận văn tốt nghiệp. - Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên giúp đỡ trình học tập hoàn thành luận văn này. Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả Phạm Văn Thành Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iii MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii PHẦN I MỞ ĐẦU . 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung . 1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu . 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu . 1.4 Câu hỏi nghiên cứu . PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 2.1 Cơ sở lý luận . 2.1.1. Một số khái niệm 2.1.2. Tiêu chí nhận dạng trang trại Việt Nam 10 2.1.3. Vai trò trang trại phát triển kinh tế . 12 2.1.4. Nội dung quản lý Nhà nước phát triển trang trại . 15 2.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý Nhà nước phát triển trang trại . 21 2.2 Thực tiễn phát triển trang trại giới quản lý nhà nước phát triển trang trại Việt Nam 23 2.2.1. Tình hình phát triển trang trại giới 23 2.2.2. Tình hình quản lý Nhà nước phát triển trang trại Việt Nam 26 2.3 Các công trình nghiên cứu có liên quan . 29 PHẦN III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Nga Sơn 34 3.1 3.1.1. Điều kiện tự nhiên . 34 3.1.2. Tài nguyên thiên nhiên 37 3.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 41 3.1.4. Đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới phát triển trang trại 47 3.1.5. Tình hình phát triển trang trại giai đoạn 2010 - 2013 . 48 3.2 Phương pháp nghiên cứu . 49 3.2.1. Phương pháp tiếp cận 49 3.2.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 50 3.2.3. Phương pháp thu thập số liệu 51 3.2.4. Hệ thống tiêu nghiên cứu . 54 3.2.5. Phương pháp xử lý số liệu . 54 3.2.6. Phương pháp phân tích 55 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iv PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 56 4.1 Thực trạng quản lý Nhà nước phát triển kinh tế trang trại, huyện Nga Sơn - tỉnh Thanh Hóa 56 4.1.1. Hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước phát triển trang trại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa . 56 4.1.2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước trang trại . 57 4.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước phát triển trang trại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa . 84 4.2.1. Chủ trương, sách Nhà nước . 84 4.2.2. Năng lực quan quản lý Nhà nước . 87 4.2.3. Trình độ, lực chủ trang trại địa bàn 88 4.3 Định hướng giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước phát triển trang trại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa . 89 4.3.1 Căn đề xuất giải pháp . 89 4.3.2 Định hướng phát triển trang trại 89 4.3.3. Các giải pháp chủ yếu tăng cường quản lý Nhà nước phát triển trang trại . 90 PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 5.1 Kết luận 96 5.2 Kiến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC……………………………………………………….…………… 102 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CNH Công nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa HTX Hợp tác xã KHCN Khoa học công nghệ KHKT Khoa học kỹ thuật KTTT Kinh tế trang trại PTNT Phát triển nông thôn TƯ Trung ương UBND Ủy ban nhân dân VAC Vườn ao chuồng XHCN Xã hội chủ nghĩa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page vi DANH MỤC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 3.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 huyện Nga Sơn 38 3.2. Một số tiêu văn hóa - xã hội huyện Nga Sơn giai đoạn 20112013 . 42 3.3. Một số tiêu phát triển kinh tế huyện Nga Sơn giai đoạn 2010 – 2013 . 44 3.4. Chọn điểm nghiên cứu 50 3.5. Nội dung, nguồn phương pháp thu thập số liệu thứ cấp . 51 3.6. Đối tượng, phương pháp thu thập số liệu sơ cấp . 52 4.1. Quy hoạch phát triển trang trại giai đoạn 2011 - 2013 huyện Nga Sơn . 60 4.2. Tình hình vi phạm thực quy hoạch trang trại Nga Sơn từ 2011 - 2013 62 4.3. Đánh giá chủ trang trại công tác quy hoạch phát triển trang trại quan quản lý Nhà nước 63 4.4. Công tác tuyên truyền hướng dẫn thực văn pháp quy phát triển trang trại 66 4.5. Đánh giá chủ trang trại công tác tuyên truyền hướng dẫn thực văn pháp quy phát triển trang trại 67 4.6. Công tác đăng ký xây dựng trang trại, thẩm định phê duyệt dự án chủ trang trại . 69 4.7. Thời gian đăng ký xây dựng trang trại, thẩm định phê duyệt dự án chủ trang trại . 70 4.8. Đánh giá chủ trang trại công tác đăng ký xây dựng trang trại, thẩm định phê duyệt dự án . 72 4.9. Yêu cầu vệ sinh nước thải chăn nuôi lợn 74 4.10. Yêu cầu tiêu chuẩn nước thải chăn nuôi gia cầm 75 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page vii 4.11. Đánh giá chủ trang trại công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nghiệm thu trang trại quan quản lý 77 4.12. Tình hình thực sách đất đai trang trại điều tra . 78 4.13. Kết thực sách hỗ trợ theo loại trang trại từ 2011-2013 . 80 4.14. Đánh giá chủ trang trại thực sách hỗ trợ phát triển trang trại . 82 4.15. Đánh giá chủ trang trại công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình thực sách quan quản lý 83 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page viii PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Kinh tế trang trại bước phát triển cao có tính quy luật kinh tế nông hộ, mô hình sản xuất có từ lâu, mang tính chất phổ biến không ngừng phát triển. Trang trại đơn vị sở sản xuất nông nghiệp hộ gia đình nông dân, hình thành phát triển từ phương thức sản xuất tư chủ nghĩa dần thay phương thức sản xuất phong kiến. Ngày nay, trang trại loại hình tổ chức sản xuất phổ biến nông nghiệp hầu hết quốc gia giới. Ở nước ta, trang trại hình thành phát triển từ sớm thực tạo điểm đột phá trình chuyển nông nghiệp từ tự cấp sang sản xuất hàng hóa từ có chủ trương đổi chế quản lý nhà nước nông nghiệp theo kinh tế thị trường định hướng XHCN, Đảng Nhà nước có nhiều sách khuyến khích phát triển trang trại, đặc biệt từ Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị số 26/NQ-TW, nông nghiệp, nông dân nông thôn; Quốc hội ban hành luật Đất đai năm 2003 luật đất sửa đổi năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị số 03/2000/NQ-CP kinh tế trang trại, Nghị định 41/2010/NĐ-CP, sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Bộ Nông nghiệp PTNT ban hành Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT, quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Các sách Đảng nhà nước tạo hành lang pháp lý cho kinh tế trang trại phát triển. Tuy nhiên công tác quản lý nhà nước phát triển trang trại bộc lộ bất cập số sách Nhà nước chưa khó áp dụng thực tiễn; đất đai cho sản xuất nông nghiệp manh mún, khó để tích tụ, chưa giao cho thuê ổn định lâu dài để chủ trang trại yên tâm sản xuất; số sách đầu tư, tín dụng, lao động, cung cấp thông tin thị trường, khuyến cáo khoa học kỹ thuật, công nghệ, môi trường, giúp trang trại định hướng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 1.11 Tổng diện tích đơn vị .m2 . Trong đó: - Diện tích chuồng trại chăn nuôi . m2 - Diện tích nuôi trồng thủy sản m2 - Diện tích trồng loại m2 - Diện tích nhà quản lý nhà kho . m2 2. HỆ THỐNG SẢN XUẤT 2.1 Đơn vị thuộc tổ chức kinh tế nào? (Chỉ lựa chọn phương án) Hiện 2.2 Trước [ ] Hộ [ ] Trang trại [ ] QuyTổmô hợp tácxuất đơn vị?8 sản [ ] [ ] [ ] Hộ Trang trại Tổ hợp tác Hiện Trước Trâu, bò (con) Lợn nái (con) Trâu, bò (con) Lợn nái (con) Lợn thịt (con) Lợn thịt (con) Gia cầm (con) Con nuôi khác (con) Gia cầm (con) Con nuôi khác (con) Diện tích nuôi trồng thủy sản (m2) Diện tích nuôi trồng thủy sản (m2) Diện tích trồng ăn (m2) Diện tích trồng ăn (m2) Diện tích trồng lúa (m2) Diện tích trồng lúa (m2) Diện tích trồng lúa (m2) Diện tích trồng lúa (m2) 10 Diện tích trồng rau màu (m2) 10 Diện tích trồng rau màu (m2) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 112 2.3 Phương thức sản xuất chủ yếu đơn vị? Hiện Trước 2.4. Đánh giá chất lượng xây dựng số trang thiết bị phục vụ sản xuất (Chú ý: Hạng mục không đánh giá chất lượng, tích vào ô lựa chọn) T Hạng mục T Ông bà có hệ Chất lượng thống này? công trình nào? (điền chữ V (điền chữ V vào ô thích có) Hệ thống nhà quản lý, bảo vệ Nhà kho Hệ thống điện lưới Hệ thống máy phát điện Hệ thống sưởi Hệ thống kênh cấp thoát nước Hệ thống làm đất Khác 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TRANG TRẠI 3.1 Điều kiện trở thành kinh tế trang trại 3.1.1 Lý để ông bà chuyển sang loại hình trang trại? (Xếp hạng theo lý quan trọng giảm dần) 1. Tiềm lực có sẵn (đất đai, vốn, kinh nghiệm…) 2. Thị trường đầu vào tiêu thụ sản phẩm thuận lợi 3. Có sách khuyến khích hỗ trợ 4. Điều kiện sản xuất thuận tiện (kiểm soát dịch Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 113 5. Muốn mở rộng phát triển chăn nuôi 6. Chính quyền phát động phong trào 7. Khác (ghi rõ) . 3.1.2 Để sản xuất trang trại, ông bà phải? (Chọn nhiều lựa chọn) [ ] Làm đơn [ ] Nhờ chỗ quen biết [ ] Bình xét theo quy định địa phương đặt [ ] đóng góp tiền theo quy định địa phương [ ] Khác 3.1.3 Theo ông/bà, thủ tục hành đăng ký kinh tế trang trại là? [ ] Phức tạp [ ] Bình thường [ ] Đơn giản [ ] Tốn 3.1.4 Quy trình thủ tục hành ông bà phải làm để trở thành loại hình trang trại gì? (Hỏi rõ bước, loại giấy tờ phải làm phải gặp quan nào) STT Loại giấy tờ Đơn đăng ký Lập dự án đầu tư Cam kết, đánh giá tác động môi trường Hợp đồng chuyển nhượng đất đai Trích lục đồ địa Khác . Cơ quan thẩm định phê duyệt Theo ông bà, quy trình nên cho thuận lợi cho trang trại quan quản lý Nhà nước? 3.1.5 Ông bà tham gia vào khâu xây dựng quy hoạch kinh tế trang trại địa phương? [ ] Xác định quy hoạch khu vực trang trại tập trung [ ] Xác định loạt hình trang trại [ ] Xác định đối tượng trồng, vật nuôi [ ] Không tham gia [ ] Không biết nội dung quy hoạch Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 114 3.2 Hỗ trợ đất đai 3.2.1 Những nội dung hỗ trợ đất đai cho chủ trang trại có phổ biến rộng rãi địa phương không? [ ] Có [ ] Không [ ] Không biết 3.2.2 Từ đâu mà đơn vị biết hỗ trợ đất đai cho chủ trang trại? [ ] Từ cán quyền địa phương [ ] Từ cán khuyến nông [ ] TV, đài, phát địa phương [ ] Từ sinh hoạt hội/nhóm/chủ trang trại [ ] Từ buổi họp dân [ ] Tự cá nhân tìm hiểu [ ] Khác (ghi rõ) 3.2.3 Nếu có, đơn vị tiếp cận với hỗ trợ đất đai nào? [ ] cấp đất lâu dài 50 năm [ ] chuyển nhượng tối thiểu 20 năm [ ] giao thầu năm [ ] Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp ngân sách năm đầu [ ] Đã cấp giấy CNQSDĐ [ ] Đã Quyết định giao đất huyện [ ] Đã Quyết định giao thầu xã 3.2.4 đơn vị phép xây dựng công trình vùng đất trang trại? [ ] Nhà quản lý [ ] Nhà kho, nhà bảo vệ [ ] Nhà kiên cố 3.2.5 Những loại hình khác địa phương có nhận hỗ trợ đất đai đơn vị không? [ ] Nhiều [ ] Ngang [ ] Ít [ ] Không biết 3.2.6 Theo ông/bà, thủ tục hành để chuyển nhượng/chuyển đổi/thuê đất? [ ] Phức tạp [ ] đơn giản [ ] Tốn 3.2.7 Đề xuất hạn chế/ bất cập hướng giải hỗ trợ đất đai phát triển trang trại? . . Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 115 3.3 Hỗ trợ đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng 3.3.1 Khu trang trại ông bà đầu tư xây dựng hạng mục nào? Đánh giá chất lượng dịch vụ? Đã STT Hạng mục đầu tư không đầu tư Mức đầu hỗ (0: chưa có; tư bao trợ đơn vị nhiêu % có tự đầu đầu tư) Hàng rào bao quanh Đường giao thông cấp Đánh giá chất lượng tốt, TB, Kém tư V đồng Đường điện Hệ thống cấp thoát nước xử lý môi trường 3.3.2 Kinh phí đầu tư xây dựng sở hạ tầng hàng rào trang trại [ ] Ngân sách nhà nước [ ] Của chủ trang trại có hỗ trợ nhà nước [ ] Chủ trang trại thành viên tự đóng góp [ ] Khác . 3.3.3 Theo ông bà, có hạn chế/ bất cập đầu tư xây dựng sở hạ tầng chung phát triển trang trại? . 3.3.4 Theo ông bà, hỗ trợ đầu tư xây dựng sở hạ tầng chung phát triển trang trại, nên giải vấn đề nào? Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 116 3.4 Hỗ trợ vay vốn lãi suất 3.4.1 Ông bà có biết chủ trương hỗ trợ vay vốn lãi suất vay cho trang trại địa phương không? [ ] Có [ ] Không [ ] Không biết 3.4.2 Từ đâu mà ông bà biết hỗ trợ vốn lãi suất? [ ] Từ cán quyền địa phương [ ] Từ cán khuyến nông [ ] TV, đài, phát địa phương [ ] Từ buổi họp dân [ ] Từ sinh hoạt hội/nhóm/chủ trang trại [ ] Tự cá nhân tìm hiểu [ ] Khác (ghi rõ) 3.4.3 Ông bà vay vốn tổ chức tín dụng nào?[ ] Ngân hàng NN [ ] Quỹ tín dụng nhân dân [ ] Ngân hàng Đầu tư phát triển [ ] Ngân hàng Công thương [ ] Ngân hàng Hợp tác [ ] Ngân hàng Chính sách xã hội [ ] Không vay [ ] Khác (ghi rõ) 3.4.4 Mức hỗ trợ lãi suất đơn vị nhận % 3.4.5 Thủ tục để nhận hỗ trợ vay vốn đơn vị? [ ] Phức tạp [ ] đơn giản [ ] Tốn 3.4.6 Những chủ trang trại khác địa phương có nhận hỗ trợ vay vốn lãi suất vay cho hoạt động c ủ a t r a n g t r i n hư đơn vị không? [ ] Nhiều [ ] Ngang [ ] Ít [ ] Không biết 3.4.7 Theo ông bà, có hạn chế/ bất cập hỗ trợ lãi suất vay vay vốn phát triển trang trại gì? Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 117 3.4.8 Theo ông bà, nên giải hạn chế/ bất cập nào? 3.5 Hỗ trợ khoa học công nghệ 3.5.1 Ông bà có biết chủ trương hỗ trợ KHCN phổ biến rộng rãi địa phương không? [ ] Có [ ] Không [ ] Không biết 3.5.2 Từ đâu mà ông bà biết hỗ trợ KHCN cho phát triển trang trại? [ ] Từ cán quyền địa phương [ ] Từ cán khuyến nông [ ] TV, đài, phát địa phương [ ] Từ buổi họp dân [ ] Từ sinh hoạt hội/nhóm/chủ trang trại [ ] Tự cá nhân tìm hiểu [ ] Khác (ghi rõ) 3.5.3 Ông bà thường nhận hỗ trợ kỹ thuật tiến bộ, thông tin thị trường, thông tin từ đâu? [ ] Từ chương trình khuyến nông TW [ ] Từ chương trình khuyến nông tỉnh [ ] Từ Trạm khuyến nông huyện [ ] Từ khuyến nông viên xã [ ] Khác (ghi rõ) Trong năm trở lại đây, đơn vị tham gia lớp tập huấn nội dung gì? 3.5.4 Theo ông bà, có hạn chế/ bất cập hỗ trợ khoa học công nghệ? 3.5.5 Theo ông bà, nên giải hạn chế/ bất cập nào? Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 118 3.7 Kết sách phát triển trang trại 3.7.1 Chương trình hỗ trợ có làm tăng số người tham gia loại hình kinh tế trang trại địa phương không? [ ] Có [ ] Không [ ] Không biết 3.7.2 Việc hỗ trợ so với trước làm thay đổi quy mô? [ ] Tăng [ ] Không đổi [ ] Giảm 3.7.3 Xu hướng thay đổi lãi (lợi nhuận) từ loại hình trang trại so với trước? Xu hướng thay đổi chung Ghi rõ 3.7.4 Loại hình trang trại so với loại hình khác địa phương lợi nhuận: [ ] Cao [ ] Không đổi [ ] Thấp [ ] Không biết 4. ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH 4.1 Theo Ông bà, phát triển trang trại địa phương có bất cập gì? (Khoảng cách, diện tích tổng thể khu, diện tích phân cho trang trại, loại c â y t r n g , vật nuôi khu trang trại, môi trường, xử lý chất thải, giao thông lại, liên đới tới hoạt động sản xuất khác quanh khu trang trại .) 4.2 Theo ông bà, để phát triển trang trại Nga Sơn nên trọng vào nội dung nào? Cách thức triển khai hỗ trợ để có hiệu quả? XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 119 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ---------------o0o--------------PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CỦA CÁC PHÒNG BAN, CƠ QUAN UBND HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ Người điều tra: Phạm Văn Thành Học viên Cao học - Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ngày điều tra: 15/10/2014 I. THÔNG TIN CHUNG 1. Họ tên người điều tra: . 2. Chức vụ - Đơn vị công tác: 3. Tuổi: . 4. Nam - nữ Tôn giáo .Đảng viên 5. Trình độ học vấn: . 6. Trình độ chuyên môn (Ghi rõ chuyên ngành hình thức đào tạo) 7. Trình độ Lý luận Chính trị . 8. Trình độ Tin học . 9. Trình độ Quản lý nhà nước 10. Trình độ ngoại ngữ 11.Thời gian công tác . 12. Hệ số lương Mức lương hưởng . 13. Phụ cấp hưởng .Tổng thu nhập/tháng . II. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TRANG TRẠI (Đánh dấu x vào ô [ ] ông bà cho đúng) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 120 1. Nội dung công tác quản lý nhà nước trang trại bao gồm: [ ] Công tác lập Quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển trang trại [ ] Tuyên truyền, hướng dẫn văn pháp quy [ ] Đăng ký, thẩm định phê duyệt dự án [ ] Kiểm tra, nghiệm thu trang trại [ ] Hỗ trợ cho trang trại [ ] Kiểm tra, xử lý trang trại vi phạm 2. Cơ quan có nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, sách phát triển trang trại gồm: [ ] Phòng Nông nghiệp & PTNT [ ] Phòng Tài nguyên - Môi trường [ ] Phòng Tài - Kế hoạch [ ] Phòng Công Thương [ ] Phòng Văn hóa - Thông tin [ ] Chi cục thuế [ ] Hệ thống Ngân hàng [ ] Trạm Khuyến nông [ ] MTTQ Đoàn thể [ ] Hội Làm vườn trang trại 3. Hình thức tuyên truyền chủ trương, sách phát triển trang trại: [ ] Trong buổi họp dân [ ] Trên hệ thống truyền [ ] Trong buổi sinh hoạt Đoàn thể [ ] Các hình thức tuyên truyền khác 4. Nội dung tuyên truyền phát triển trang trại quan, đơn vị gồm: [ ] Các chủ trương, sách Đảng, nhà nước [ ] Các văn pháp quy [ ] Các chế sách hỗ trợ [ ] Quy hoạch, kế hoạch phát triển trang trại Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 121 [ ] Các nội dung tuyên truyền khác 5. Định hướng phát triển loại hình trang trại địa phương gồm: [ ] Trang trại trồng trọt [ ] Trang trại chăn nuôi [ ] Trang trại Lâm ngghiệp [ ] Trang trại Tổng hợp [ ] Trang trại Nuôi trồng thủy sản [ ] Các loại hình Trang trại khác 6. Cơ quan, đơn vị tham gia lập quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển trang trại là: [ ] UBND cấp tỉnh [ ] UBND cấp huyện [ ] UBND cấp xã [ ] Cấp thôn, xóm, hộ gia đình 7. Quy hoạch - Kế hoạch phát triển trang trại có: [ ] Các xã, thị trấn có quy hoạch khu trang trại tập trung [ ] Kế hoạch số lượng phát triển trang trại [ ] Quy hoạch diện tích khu trang trại [ ] Quy định khoảng cách khu trang trại đến khu dân cư 8. Yêu cầu trang trại địa phương: [ ] Quy định diện tích đất đai [ ] Quy định chuồng trại [ ] Quy định hệ thống xử lý môi trường [ ] Quy định diện tích nhà bảo vệ, nhà điều hành [ ] Quy định cổng, tường rào [ ] Quy định cách xa khu dân cư [ ] Quy định khác 9. Nguồn gốc đất đai cho vùng trang trại tập trung từ: [ ] Từ nguồn quỹ đất công xã quản lý [ ] Từ nguồn quỹ đất 5% xã quản lý [ ] Từ nguồn đất nông nghiệp chia lâu dài theo luật đất đai Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 122 [ ] Từ nguồn gốc khác 10. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận đăng ký, thẩm định, phê duyệt dự án trang trại: [ ] Phòng Nông nghiệp & PTNT [ ] Phòng Tài nguyên - Môi trường [ ] Phòng Tài - Kế hoạch [ ] Phòng Công Thương [ ] Bộ phận Một cửa UBND huyện [ ] Bộ phận Một cửa UBND xã 11. Hồ sơ dự án trang trại bao gồm: [ ] Đơn đăng ký chủ hộ [ ] Tờ trình UBND cấp xã [ ] Thuyết minh dự án [ ] Cam kết bảo vệ môi trường đánh giá tác động môi trường [ ] Quy hoạch mặt xây dựng sơ đồ mặt xây dựng [ ] Trích lục đồ đất trang trại [ ] Các loại văn khác 12. Thời gian tiếp nhận đăng ký, thẩm định, phê duyệt dự án trang trại: [ ] Từ - ngày [ ] Từ 1- 10 ngày [ ] Từ - 15 ngày [ ] Từ - 20 ngày [ ] Từ - 30 ngày [ ] Từ - tháng 13. Những chế khuyến khích phát triển trang trại bao gồm: [ ] Hỗ trợ đất đai [ ] Hỗ trợ đầu tư xây dựng [ ] Hỗ trợ mua thức ăn, giống, giống [ ] Hỗ trợ KHKT, đào tạo, bồi dưỡng [ ] Hỗ trợ Thị trường [ ] Hỗ trợ Vốn vay [ ] Hỗ trợ thuế đất, thuế thu nhập Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 123 [ ] Hỗ trợ khác 14. Cơ quan có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm trang trại là: [ ] Phòng Nông nghiệp & PTNT [ ] Phòng Tài nguyên - Môi trường [ ] Phòng Tài - Kế hoạch [ ] Phòng Công Thương [ ] UBND cấp xã [ ] MTTQ Đoàn thể 15. Nội dung kiểm tra xử lý trang trại vi phạm gồm: [ ] Chính sách đất đai [ ] Chính sách đầu tư tín dụng [ ] Chính sách bảo hộ đầu tư [ ] Chính sách bảo vệ môi trường [ ] Chính sách thuế [ ] Chính sách lao động 16. Những chủ trương, sách Nhà nước cần điều chỉnh, bổ sung: [ ] Chính sách đất đai [ ] Chính sách đầu tư tín dụng [ ] Chính sách bảo hộ đầu tư [ ] Chính sách bảo vệ môi trường [ ] Chính sách thuế [ ] Chính sách lao động 17. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trang trại gồm: [ ] Tổ chức máy quản lý nhà nước [ ] Phân công nhiệm vụ cho quan, đơn vị [ ] Phân công nhiệm vụ cho cán công chức [ ] Trình độ cán công chức [ ] Về điều kiện làm việc cán công chức [ ] Về sách đãi ngộ cán công chức [ ] Hỗ trợ thuế đất, thuế thu nhập Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 124 [ ] Hỗ trợ khác III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN 1. Hệ thống văn pháp quy trang trại bao gồm: 2. Số lượng, loại hình trang trại có xã, thị trấn 3. Kết Công tác quy hoạch đất đai, dồn đổi đất đai cho vùng trang trại tập trung 4. Công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên nhân dân làm kinh tế trang trại 5. Các chế hỗ trợ cho trang trại: 6. Kết công tác kiểm tra, xử lý trang trại: Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 125 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 126 IV. ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH - GIẢI PHÁP 1. Theo ông bà có hạn chế, bất cập chế sách cần điều chỉnh, bổ sung (Quy hoạch, kế hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, Sự phối kết hợp quan công tác quản lý trang trại, xử lý môi trường .) nào? . 2. Theo ông bà, để phát triển trang trại Nga Sơn nên trọng vào nội dung nào? Cách thức triển khai hỗ trợ để có hiệu quả? XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 127 [...]... về phát triển trang trại, tìm ra những giải pháp chủ yếu hoàn thiện hoạt động quản lý Nhà nước trong quá trình phát triển trang trại trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về quản lý Nhà nước trong phát triển trang trại - Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý Nhà nước về phát triển trang trại trên địa bàn huyện. .. dung quản lý Nhà nước trong phát triển trang trại là gì? 2 Thực trạng công tác quản lý Nhà nước trong phát triển trang trại tại Nga Sơn diễn ra như thế nào? Những thuận lợi và khó khăn đang gặp phải? 3 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý Nhà nước trong phát triển trang trại tại Nga Sơn là gì? 4 Những giải pháp chủ yếu nào sẽ góp phần hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước trong phát triển trang trại Nga Sơn?... huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước đối với các trang trại, nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế trang trại ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu - Các vấn đề quản lý Nhà nước trong phát triển trang trại - Đối tượng khảo sát là các cơ quan quản lý Nhà nước trong phát triển kinh tế trang. .. 2.2.2 Tình hình quản lý Nhà nước trong phát triển trang trại ở Việt Nam a) Quản lý nhà nước trong phát triển trang trại ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Theo báo cáo của UBND huyện Thọ Xuân (2014), kinh tế trang trại ở huyện Thọ Xuân phát triển với nhiều loại hình hoạt động đa dạng, phong phú, toàn huyện hiện có 451 trang trại, trong đó: Trang trại chăn nuôi: 109 trang trại, trang trại Lâm nghiệp -... Thực tiễn phát triển trang trại trên thế giới và quản lý nhà nước trong phát triển trang trại ở Việt Nam 2.2.1 Tình hình phát triển trang trại trên thế giới Hiện nay trên thế giới kinh tế trang trại phát triển khá mạnh cả về quy mô số lượng và các hình thức khác nhau như trang trại theo kiểu tư bản tư nhân khá phát triển, chủ trang trại không trực tiếp quản lý mà thuê hoàn toàn lao động, trang trại chăn... năng về đất đai, lao động ở địa phương Xuất phát từ những lý do trên tôi lựa chọn vấn đề Giải pháp chủ yếu về quản lý nhà nước trong phát triển trang trại trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước về. .. thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định trong phát triển trang trại Bên cạnh thực trạng, đề tài phân tích rõ những tồn tại và nguyên nhân gây ra - Phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quản lý Nhà nước trong phát triển trang trại tại Nga Sơn - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước trong phát triển trang trại tại huyện Nga Sơn 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1 Nội dung quản. .. Quản lý nhà nước được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm quản lý nhà nước là toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước, từ hoạt động lập pháp, hoạt động hành pháp, đến hoạt động tư pháp Theo nghĩa hẹp, quản lý nhà nước chỉ bao gồm hoạt động hành pháp Quản lý nhà nước được đề cập trong đề tài này là khái niệm quản lý nhà nước theo nghĩa hẹp, chỉ bao gồm hoạt động hành pháp Hoạt động quản lý nhà nước chủ yếu và... quyền địa phương b) Quản lý nhà nước trong phát triển trang trại ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Tính đến hết năm 2013 toàn huyện Hậu Lộc có 1.005 trang trại, trong đó có 59 đạt tiêu chí Tổng thu nhập bình quân hàng năm của mô hình này trong năm đạt từ 40 - 100 triệu đồng/hộ, trừ chi phí hàng tháng mỗi hộ thu được từ 3- 5 triệu đồng Về loại hình trang trại chủ yếu là trang trại chăn nuôi, trang trại. .. do con người tạo ra Bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế trang trại trong nông nghiệp với đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực quản lý sẽ phát huy sức mạnh của các công cụ quản lý khác (Nguyễn Khắc Hoàn, 2006) 2.1.5.3 Trình độ, năng lực của chủ trang trại trên địa bàn Có ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý trang trại trong nông nghiệp, biểu hiện cụ thể đó là: Chủ trang trại phải là người có ý chí quyết . quản lý Nhà nước trong phát triển kinh tế trang trại, huyện Nga Sơn - tỉnh Thanh Hóa 56 4.1.1. Hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước trong phát triển trang trại tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. hoạt động quản lý Nhà nước về phát triển trang trại trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. - Đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước đối với các trang trại, nhằm. dung quản lý Nhà nước trong phát triển trang trại 15 2.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý Nhà nước trong phát triển trang trại 21 2.2 Thực tiễn phát triển trang trại trên thế giới và quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp chủ yếu về quản lý nhà nước trong phát triển trang trại trên địa bàn huyện nga sơn, tỉnh thanh hóa, giải pháp chủ yếu về quản lý nhà nước trong phát triển trang trại trên địa bàn huyện nga sơn, tỉnh thanh hóa, giải pháp chủ yếu về quản lý nhà nước trong phát triển trang trại trên địa bàn huyện nga sơn, tỉnh thanh hóa, Phần I. Mở đầu, Phần II. Cơ sở lý luận và thực tiễn, Phần III. Phương pháp nghiên cứu, Phần IV. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Phần V. Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan