Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế

108 310 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 00:13

LUẬN VĂN: Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước phát triển kinh tế nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Mở đầu 1. Tính cấp thiết đề tài Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có bề dày lịch sử vẻ vang. Đảng lãnh đạo nhân dân tộc Lào đánh thắng thực dân, phong kiến lên đường xã hội chủ nghĩa; thực đường lối đổi mới, phấn đấu xây dựng nước Lào thành nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Để đưa đất nước phát triển, đường khác Đảng NDCM Lào phải có đường lối phát triển kinh tế đắn có hiệu quả. Chính vậy, Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để tìm giải pháp phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội nước mình, nhằm thúc đẩy kinh tế Lào phát triển. Nhưng, hôm nay, kinh tế Lào chưa thoát khỏi tình trạng kinh tế nhỏ bé, lạc hậu. Đời sống nhân dân thấp nhiều hộ đói nghèo. Nếu Đảng Nhà nước không tìm phương pháp hữu hiệu thúc đẩy kinh tế Lào phát triển làm cho nước Lào tụt hậu nhiều so với nước khu vực giới (tụt hậu kinh tế dẫn đến tụt hậu trị, khủng hoảng trị không đảm bảo an ninh trị .). Mặt khác, tiến trình phát triển lịch sử, ngày khoa học - công nghệ giới phát triển vũ bão; xu hội nhập nước khu vực toàn giới ngày phát triển. Vấn đề toàn cầu hóa vấn đề giới quan tâm. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nằm quỹ đạo đó. Vì vậy, để hội nhập với giới, đòi hỏi nước Lào phải xây dựng kinh tế vững mạnh. Thực mục đích đó, Đảng Nhà nước Lào thực công đổi toàn diện đất nước. Trong đó, xác định đổi kinh tế Trung tâm. Đảng Nhà nước Lào đề nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước việc phát triển kinh tế giai đoạn nay. Điều đưa kinh tế quốc dân phát triển lên bước; đồng thời, nâng cao đời sống nhân dân tạo tiền đề chủ nghĩa xã hội. Trong văn kiện Đại hội lần thứ VII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 2001 khẳng định: "Sự lãnh đạo Đảng Nhà nước phát triển kinh tế hàng hóa theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa điều cần thiết, khách quan. Nhà nước phải có giải pháp đắn, thực có hiệu để quản lý kinh tế phát triển toàn diện, quản lý phát triển tất thành phần kinh tế - xã hội" [36, tr.13-14]. Đây nội dung đường lối phát triển kinh tế mà Đảng NDCM Lào xác định coi trọng để tìm giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước phát triển kinh tế Lào từ đến năm 2020. Thực đường lối đổi kinh tế Đảng xuất phát từ tình hình thực tiễn nước năm qua nay, thấy cần thiết phải nghiên cứu vấn đề này. Đó lý chọn vấn đề: "Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước phát triển kinh tế nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào" làm đề tài luận văn thạc sĩ mình. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực hiệu nhà nước phát triển kinh tế nhiều tác giả nước nước nghiên cứu. - Bên cạnh lý luận kinh tế học tư sản, có dòng lý luận khác, lý luận Mác xít. Các Mác coi trọng giải pháp, vai trò hiệu lực nhà nước điều tiết kinh tế. Sau Mác, Người kế thừa phát triển học thuyết Mác V.I.Lênin, không bổ sung mặt lý luận mà áp dụng vào thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội Liên Xô giai đoạn đầu cách mạng Nga. Với sách NEP mình, ông kết hợp hệ thống giải pháp có hiệu lực phát huy vai trò nhà nước với kinh tế thị trường đề cao tự trao đổi hàng hóa sở có quản lý nhà nước. Lào có số luận văn đề cập đến vấn đề kinh tế Lào như: Pheng Ta Vi La Vông, Phát triển kinh tế hộ gia đình nông dân CHDCND Lào, Luận án tiến sĩ, 1991; Khăm Phăn Phun Bo Lin, Một số đặc điểm chế quản lý kinh tế CHDCND Lào, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 1991; Bun Thi Khưa Mi Xay, Phát triển thị trường nông thôn CHDCND Lào, Luận án tiến sĩ, năm 1999. Việt Nam có nhiều nhà kinh tế quan tâm nghiên cứu vấn đề kinh tế thị trường. Luận án tiến sĩ kinh tế Đặng Ngọc Lợi (1995), Phạm Khánh Phương, Tìm hiểu vai trò nhà nước quản lý kinh tế thị trường, Nxb Phân viện thành phố Hồ Chí Minh, 1995. Tiểu luận tốt nghiệp lý luận trị cao cấp Đoàn Thị Ngọc Thanh, 2000 . Đảng Nhà nước Lào quan tâm đến việc phát triển kinh tế giai đoạn nay, thể Văn kiện Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, có đề cập đến việc nghiên cứu giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước phát triển kinh tế Lào từ đến năm 2020. (Đại hội Đảng NDCM Lào lần thứ năm 2001). 3. Mục đích, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu đề tài a. Mục đích: Trên sở phân tích rõ thực trạng, nguyên nhân kinh tế, từ đề xuất phương hướng số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước phát triển kinh tế Lào. b. Nhiệm vụ - Phân tích, khái quát tình hình lãnh đạo Đảng Nhà nước Lào phát triển kinh tế năm qua khẳng định thành tựu, hạn chế; vấn đề đặt cần có giải pháp hiệu lực nhà nước để quản lý phát triển kinh tế thời đại mới. - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực nhà nước phát triển kinh tế Lào giai đoạn đến 2020. c. Phạm vi nghiên cứu Đề tài chủ yếu đề cập đến nội dung, phương hướng số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hiệu lực nhà nước phát triển kinh tế Lào góc độ trị học. - Thời gian khảo sát thực tế từ năm 1986 đến nay. 4. Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu đề tài - Cơ sở lý luận đề tài nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà nước Lào phát triển kinh tế Lào giai đoạn mới. - Kết hợp khảo sát thực tiễn, phân tích, khái quát, tổng hợp. 5. Những đóng góp khoa học luận văn - Đề tài đánh giá mặt thành công hạn chế phát triển kinh tế Lào năm qua đến nay. - Góp phần cách tương đối cụ thể nội dung phương hướng, số giải pháp chủ yếu có tính khả thi để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước phát triển kinh tế từ đến 2020. - Kết luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho nhà quản lý, trường trị cán bộ, học viên để nghiên cứu. 6. ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài - Kết nghiên cứu đề tài sử dụng làm tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy hệ thống trường trị, hành làm tài liệu tham khảo cho cấp ủy trình lãnh đạo, phát triển kinh tế thời đại mới. 7. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương, tiết. Chương Một số lý luận thực tiễn vai trò nhà nước kinh tế tính tất yếu phải tăng cường vai trò nhà nước Lào kinh tế 1.1. Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vai trò nhà nước kinh tế 1.1.1. Một số tư tưởng trước Mác vai trò Nhà nước việc phát triển kinh tế - xã hội Từ cuối kỷ XV, chủ nghĩa xã hội không tưởng xuất hiện. Đó trào lưu lý luận lịch sử xã hội loài người phê phán chủ nghĩa tư cách có hệ thống có sở thực tiễn từ chủ nghĩa tư trình hình thành phát triển. Chủ nghĩa xã hội không tưởng có cống hiến lớn cho loài người cách đắn khuyết tật chủ nghĩa tư bản. Đó chất bóc lột, tính tự phát vô Chính phủ sản xuất, phân hóa mặt xã hội khẳng định khuyết tật chế độ tư hữu nguyên nhân gây nên bất công xã hội tư bản. Nhưng hạn chế lớn chủ nghĩa xã hội không tưởng kỷ thứ XVIII không lực lượng giai cấp vô sản đủ sức để thực sứ mệnh lịch sử xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chế độ xã hội XHCN. Trong đó, lên tư tưởng kinh tế vai trò nhà nước việc phát triển kinh tế chủ nghĩa xã hội không tưởng hai giai đoạn: 1) Chủ nghĩa xã hội không tưởng Tây Âu (từ cuối kỷ XV đến đầu kỷ XIX. 2) Chủ nghĩa xã hội không tưởng Nga cuối kỷ XIX. 1.1.1.1. Tư tưởng kinh tế chủ nghĩa xã hội không tưởng từ cuối kỷ XV đến cuối kỷ XIX, tiêu biểu: a) Thomas More (1478-1535) Với tác phẩm "Đảo ước mơ" 1516 xuất Bỉ, Thomas More phản ánh thực trạng khốn khổ đại đa số nông dân Anh giai đoạn tích luỹ nguyên thủy CNTB. Ông khẳng định chế độ tư hữu CNTB nguyên nhân gây nên khốn khổ nông dân Anh. Đồng thời, ông nêu lên xã hội tốt đẹp chế độ tư hữu tư nhân. Nhưng, tư tưởng kinh tế Thomas More bị hạn chế chủ nghĩa nhân đạo. Ông không cách thức, đường cho nhân loại xây dựng xã hội tốt đẹp đường phát triển kinh tế vai trò Nhà nước việc phát triển xã hội. b) Thomas Campanenla (1568-1639) - Tác phẩm "Thành phố mặt trời" viết 1601, xuất lần đầu năm 1623 Đức. Campanenla viết xã hội tốt đẹp người bóc lột người, có chế độ sở hữu xã hội. Mọi người có trách nhiệm lao động đánh nhau; quan hệ phân phối theo nguyên tắc bình quân không dùng tiền tệ để trao đổi. Đồng tiền dành cấp cho đại sứ nhân viên tình báo hoạt động nước ngoài. Ăngghen sau phê phán, cho tư tưởng sai lầm. Nhưng Thomas More Campanenla có ảnh hưởng định tới CNXH không tưởng Tây Âu, ông xứng đáng người tiên phong trào lưu phê phán CNTB đầu học thuyết kinh tế thời giờ. c) Saint Simon (1761-1825) - Điểm tiến Simon so với nhà không tưởng khác ông dự kiến xã hội tương lai "hệ thống công nghiệp khoa học" tất yếu lịch sử mà nhân loại phải đến. Trong xã hội đó, lao động trở thành tự giác người. - Khi nói vai trò Nhà nước, Sain Simon cho rằng: Nhà nước với tư cách người đứng tổ chức xã hội phải Hội đồng nhà bác học, nghệ sĩ nhà công thương giỏi điều hành. Nhà nước cần phải tịch thu hết tài sản, tư liệu sản xuất . để trao cho người có khả việc tạo cải vật chất để đáp ứng tối đa cho lợi ích xã hội. Tư tưởng Simon vai trò nhà nước lý luận có ý nghĩa định Mác Ăngghen trình xây dựng học thuyết CNXH khoa học sau này. d) R.Owen có nhiều quan điểm tiến mà sau Mác tiếp thu, kế thừa phát triển. Đó - phê phán kinh tế tư chủ nghĩa, với chế độ tư hữu dẫn đến hỗn loạn, đầy mâu thuẫn chiến tranh đói nghèo đa số người lao động xã hội. *Tư tưởng kinh tế R.Owen có xu hướng thực tiễn rõ rệt. Ông đả kích mạnh mẽ chủ nghĩa tư bóc lột mà xây dựng dự án cải cách xã hội. Trong năm 1815-1817, ông nhiều lần đề nghị Chính phủ Anh thực dự án: hạn chế ngày lao động, tổ chức công xã lao động bị bác bỏ. Năm 1924, ông sang Mỹ thành lập công xã lao động - hòa hợp mới. Nhưng trì năm 1929, sau bị phá sản ông phải trở Anh tham gia phong trào hợp tác xã xuất tạp chí "Khủng hoảng". Các tác phẩm ông gồm: Báo cáo giảm nhẹ tình cảnh công nhân công nghiệp nông nghiệp (1820); nhận xét ảnh hưởng hệ thống công nghiệp. Báo cáo kế hoạch giảm nhẹ bớt tai họa xã hội (1818); hình thành đặc tính người (năm 1814); giới đạo đức (1844). Theo ông, xã hội tương lai gồm phần: nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa, khoa học giáo dục; kinh tế gia đình; kinh tế công nông thương nghiệp. Ông dự đoán: lao động nghĩa vụ người. Đặc biệt, phân phối sản phẩm theo nguyên tắc "làm theo lực, hưởng theo lao động". Ông có tư tưởng tiến bộ: người nêu lên tư tưởng hợp tác hóa sản xuất tiêu dùng. Đồng thời, thực chế độ "tiền công" "trao đổi công bằng" biện pháp để chuyển sang chế độ xã hội chủ nghĩa. Tiền lao động thước đo giá trị sức lao động người. Bên cạnh đó, ông đề tư tưởng, cho rằng: lập hợp tác xã cộng đồng để cải tạo sản xuất tư chủ nghĩa. Mỗi hợp tác xã đơn vị kinh tế, có vai trò tế bào xã hội tương lai. Chế độ sở hữu công cộng tảng hợp tác xã lao động theo chế độ tập thể lợi ích chung. Ông cho rằng, tổ chức lao động đúng, áp dụng khoa học kỹ thuật tạo suất sản phẩm gấp 10 lần. CNXH Ooen có xu hướng tiến đến gần với xã hội cộng sản hôm nay. 1.1.1.2. Tư tưởng kinh tế chủ nghĩa xã hội không tưởng Nga cuối kỷ XIX a) Tiêu biểu Gerson (1812-1870), ông người "trải qua chủ nghĩa vật biện chứng dừng lại trước chủ nghĩa vật lịch sử - Lênin". - Các tác phẩm ông kinh tế: chế độ sở hữu rửa tội (1889); gửi người bạn cũ (1869). Ông phê phán mạnh mẽ CNTB phân biệt chế độ tư sản khác chế độ phong kiến hình thức phương pháp bóc lột; phương thức kết hợp tư liệu sản xuất sức lao động đương thời . Học thuyết chủ nghĩa xã hội A.Gersen chủ nghĩa xã hội nông dân. Đó thứ chủ nghĩa xây dựng sở phê phán chủ nghĩa không tưởng Tây Âu chủ nghĩa tư thời. Ông cho rằng: giai cấp vô sản Tây Âu giai cấp nông dân Nga giai tầng bị áp cực khổ nhất, họ vùng dậy đấu tranh chủ nghĩa xã hội đời. Nhìn chung, tư tưởng A.Gersen tiếp cận gần với chủ nghĩa xã hội khoa học, hạn chế Gersen chỗ ông chưa thấy hết vai trò giai cấp công nhân mà thấy vai trò giai cấp nông dân. Song tư tưởng ông có vai trò quan trọng định nước Nga tìm cách lật đổ chế độ Sa hoàng. b. N.Tshecnuisepski (1828-1889) N.Tshecnuisepski nhà cách mạng dân chủ tiêng sở Nga kỷ XIX, với tác phẩm: "Về ruộng đất phần cải (1854); điều kiện tiêu dùng nông thôn (1857); chế độ sở hữu ruộng đất (1857); tư lao động (1869); nhận xét sách, sở kinh tế trị, Min (1861) . Tư tưởng kinh tế ông đỉnh cao lý luận kinh tế trước Mác. Ông cho rằng, phải thủ tiêu chế độ nông nô, không cho phát triển chủ nghĩa tư Nga sử dụng di sản nông nghiệp công xã để xây dựng hiệp hội. Nhà nước sở hữu tất ruộng đất, giao quyền quản lý cho công xã. Điều quan trọng coi tiến học thuyết ông chỗ: ông dự đoán Nga lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa biết sử dụng công xã thực chế độ sở hữu tập thể. Nhưng lý luận N.TShecnuisepski thể tính chất không tưởng chỗ đề cao vai trò công xã Nga tư chủ nghĩa để công xã nằm quan hệ kinh tế nó. Nhưng dù học thuyết ông Lênin đánh giá cao lý luận kinh tế, sở để ông nghiên cứu hoàn chỉnh kinh tế tư chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa. Nhìn chung, chủ nghĩa xã hội không tưởng cuối kỷ XV đến cuối kỷ XIX đánh dấu bước ngoặt quan trọng tư nhận thức người, phát triển kinh tế - xã hội vai trò nhà nước kinh tế. Đồng thời, sở quan trọng để sau Mác - Lênin kế thừa, phát triển thành học thuyết chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa cộng sản khoa học. Trong xã hội muốn phát triển, thông qua cách mạng xã hội chủ nghĩa Đảng Cộng sản lãnh đạo quản lý, tổ chức thực nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tập trung lãnh đạo quản lý phát triển kinh tế đất nước. Thực tiễn chứng minh: đến Mác - Ăngghen Lênin, với óc thiên tài, ông đưa lý luận chủ nghĩa xã hội không tưởng trở thành thực. Nhà nước pháp quyền nhân dân lao động nhà nước với vai trò quản lý kinh tế - xã hội, điều hành thực xây dựng kinh tế XHCN cộng sản chủ nghĩa. 1.1.2. Quan điểm Mác - Lênin vai trò Nhà nước việc phát triển kinh tế lý thuyết Keynes Sa muel Son vai trò Nhà nước phát triển kinh tế a. Quan điểm Mác - Lênin Lịch sử loài người năm 40 kỷ XIX lúc hệ thống kinh tế tư chủ nghĩa chiếm địa vị thống trị nhiều nước Tây Âu nước Mỹ. Đó thời điểm lịch sử đời chủ nghĩa Mác - Lênin - người thầy cách mạng vô sản Nga giới có đánh giá: "học thuyết Mác: . đời thừa kế thẳng trực tiếp học thuyết đại biểu xuất sắc triết học, kinh tế trị học chủ nghĩa xã hội" [13, tr.49-50]. Lênin cho rằng: Học thuyết Mác (trong có phần quan trọng kinh tế trị học. Đó kế thừa tất tinh hoa mà tư tưởng loài người sáng tạo thuộc địa phận xã hội loài người. Đồng thời, chủ nghĩa Mác đời bước ngoặt triết học, kinh tế - trị khoa học xã hội khác. Đó thành tựu xã hội loài người phát triển kinh tế. Giá trị chủ nghĩa Mác đem lại cho loài người vũ khí vĩ nhận thức giới cải tạo giới. Đó chủ nghĩa vật lịch sử - phát minh vĩ đại Mác, lý luận khoa học hoàn chỉnh chặt chẽ. Mác phát tính quy luật phát triển xã hội; bóc lột giá trị thặng dư chủ nghĩa tư tính tất yếu chuyển biến từ hình thái kinh tế - xã hội sang hình thái kinh tế - xã hội khác. Có thể nói ngắn gọn rằng: học thuyết kinh tế Mác vai trò Nhà nước kinh tế chia làm ba giai đoạn. Đó là: 1) Giai đoạn hình thành sở phương pháp luận học thuyết kinh tế Mác (từ 1843 đến 1848); 2) Giai đoạn Mác nghiên cứu, xây dựng hệ thống phạm trù quy luật kinh tế (18481867); 3) Giai đoạn hoàn thiện học thuyết kinh tế (1867-1895). Trong học thuyết Mác, học thuyết kinh tế chiếm vị trí quan trọng, hàng đầu. Nó sở để nhà nước thực vai trò lãnh đạo, quản lý việc xây dựng phát triển kinh tế. Mác trình bày khoa học có sức thuyết phục nguyên lý kinh tế mác xít, thị trường chủ nghĩa tư hình thành trình phát triển giai cấp tư sản chủ nghĩa tư bản. [...]... của Nhà nước đối với việc quản lý nền kinh tế chiếm một phần rất quan trọng của Nhà nước Xô viết b Một số lý thuyết về kinh tế và vai trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế * Lý thuyết kinh tế của Keynes: Vào những năm 30 của thế kỷ XX, lực lượng sản xuất đã phát triển, chế độ tư bản độc quyền ra đời và bành trướng thế lực thì cũng là lúc lý luận kinh tế cổ điển và tân cổ điển của Smith và... điều tiết nền kinh tế Nhà nước quản lý kinh tế bằng chính sách kinh tế: Chính sách kinh tế là những quy định của Nhà nước về một hoặc một số vấn đề kinh tế dựa trên sự vận dụng các quy luật kinh tế vào điều kiện cụ thể của một nước, một vùng hoặc một ngành kinh tế - kỹ thuật Nó là một khái niệm thuộc hoạt động chủ quan của Nhà nước, khi tình hình kinh tế thay đổi thì chính sách kinh tế cũng thay đổi... định, trật tự Ngày nay, vai trò Nhà nước và pháp luật đối với sự ổn định và phát triển kinh tế đã được khẳng định trong thực tiễn kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới Bằng pháp luật, Nhà nước xác định địa vị pháp lý của các đơn vị kinh tế, xác định thẩm quyền kinh tế và giải quyết các tranh chấp kinh tế Bằng pháp luật, Nhà nước quản lý kinh tế vĩ mô có định hướng, quản lý chất lượng sản phẩm và tiêu... trương của Đảng và Nhà nước Lào trong việc quản lý nền kinh tế quốc dân trong giai đoạn mới Để quản lý kinh tế, Nhà nước của các xã hội thường dùng luật pháp kinh tế và chính sách kinh tế như những công cụ để thực hiện Nhà nước vô sản để thực hiện chức năng kinh tế của mình, có nghĩa là để có thể là một chủ thể kinh tế và là người quản lý nền kinh tế, Nhà nước cũng cần có những phương tiện cần thiết Là một. .. cần thiết Là một chủ thể kinh doanh, Nhà nước phải có tư cách kiến thức quản lý kinh tế vi mô và những quan hệ kinh tế của một chủ doanh nghiệp để giám đốc điều hành hoạt động sản xuất của cơ sở mình Là người quản lý kinh tế, Nhà nước thực hiện quản lý nền kinh tế theo quan điểm mục tiêu đường lối phát triển kinh tế của giai cấp lãnh đạo quyết định Vậy Nhà nước Lào quản lý kinh tế theo quan điểm, đường... chính sách kinh tế để quản lý kinh tế, Nhà nước phải có tác động đến nhiều vấn đề, không chỉ kinh tế mà cả vấn đề xã hội, không phải chỉ chính sách đối nội mà cả những chính sách đối ngoại và cùng với sự phát triển của nền kinh tế, phải luôn cải tiến, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế cho phù hợp; không thể duy trì một cơ chế quản lý cho mọi giai đoạn phát triển của nền kinh tế Chính sách kinh tế phải rất... của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa Đó là những mâu thuẫn tất yếu dẫn đến khủng hoảng thừa, khủng kinh tế của chủ nghĩa tư bản Từ cơ sở lý luận "chế độ tư hữu và nhà nước" , về kinh tế tư bản chủ nghĩa của Mác cũng như toàn bộ lý luận, vấn đề kinh tế và nhà nước trong xã hội tư bản Lênin đã kế thừa và phát triển, nâng cao tầm lý luận và cụ thể về vấn đề kinh tế và sự quản lý của nhà nước đối với kinh tế. .. hoảng kinh tế trong các nước tư bản phát triển đầu thế kỷ XX đã chứng minh điều này Chính vì vậy, để phát huy những ưu điểm, khắc phục và hạn chế những khuyết tật của kinh tế thị trường nhất thiết phải có sự quản lý của Nhà nước đối với kinh tế thị trường Sự tác động của nhà nước trong kinh tế thị trường không hề làm thay đổi các chức năng thuộc về bản chất của Nhà nước nhưng nó đã làm cho Nhà nước. .. phía Nhà nước [15, tr.162] Do có sự quản lý điều tiết của Nhà nước đúng đắn và kịp thời nền kinh tế Việt Nam ở mức tăng trưởng và phát triển nhanh, đảm bảo vững chắc bước đi theo định hướng đi lên CNXH Từ những kinh nghiệm của Việt Nam, ở CHDCND Lào việc phát huy kinh tế nhà nước đóng vai trò trụ cột trong nền kinh tế quốc dân là hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế Để đảm bảo cho kinh tế nhà. .. ra của sản xuất Nhà nước quản lý kinh tế bằng pháp luật Đó là Luật kinh tế, Luật thuế, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư Trong hệ thống các công cụ và biện pháp mà Nhà nước sử dụng để quản lý kinh tế, pháp luật có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng Điều đó xuất phát từ chính sự đòi hỏi của các quan hệ kinh tế Pháp luật và phương tiện cơ bản của mọi Nhà nước; vì phương tiện quan trọng nhất để quản lý . có giải pháp và hiệu lực của nhà nước để quản lý và phát triển kinh tế trong thời đại mới. - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế. của Nhà nước đối với việc quản lý nền kinh tế chiếm một phần rất quan trọng của Nhà nước Xô viết. b. Một số lý thuyết về kinh tế và vai trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế * Lý. trò của nhà nước đối với nền kinh tế và tính tất yếu phải tăng cường vai trò của nhà nước Lào đối với kinh tế 1.1. Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế , Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế , Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn