phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng – stapimex

113 940 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2015, 22:00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KT - QTKD TRẦN THỊ YẾN LINH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG – STAPIMEX  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Kinh tế Ngoại thương Mã số ngành: 52340120 Cần Thơ, ngày tháng 12 năm 2013 LỜI CẢM TẠ Trong thời gian vừa qua, hướng dẫn, dạy tận tình Quý Thầy Cô Trường Đại Học Cần Thơ, Thầy Cô Khoa KT-QTKD giúp em tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, bao gồm lý thuyết lẫn thực tế suốt thời gian học tập trường. Em xin chân thành cảm ơn cô Bùi Thi Kim Thanh, người trực tiếp hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt luận văn mình. Trong thời gian thực tập Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng – STAPIMEX, em học hỏi thực tế hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình Ban lãnh đạo quý cô, công ty, đặc biệt anh Bình giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp. Em xin cảm ơn anh chị làm việc phòng kinh doanh, phòng kế toán thuộc công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng – STAPIMEX nhiệt tình bảo, cung cấp cho em số liệu, thông tin cần thiết cho luận văn. Do kiến thức hạn hẹp, thời gian tìm hiểu chưa sâu nên đề tài chắn không tránh khỏi thiếu sót. Em mong nhận bảo, góp ý quý thầy cô Ban lãnh đạo công ty để đề tài hoàn thiện hơn. Em xin kính chúc Quý Thầy Cô Khoa Kinh tế - QTKD Ban giám đốc, quý anh chị, cô công ty STAPIMEX dồi sức khỏe công tác tốt. Ngày tháng 12 năm 2013 Sinh viên thực Trần Thị Yến Linh LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài thực hiện, đề tài không trùng với đề tài hay nghiên cứu khoa học trước đây. Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan mình. Ngày tháng 12 năm 2013 Sinh viên thực Trần Thị Yến Linh NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sóc Trăng, ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên người hướng dẫn: Bùi Thi Kim Thanh Học vị: Thạc sĩ Chuyên ngành: Kinh Tế học Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Cần Thơ Tên học viên: Trần Thị Yến Linh Mã số sinh viên: 4105213 Chuyên ngành: Kinh tế Ngoại thương Tên đề tài: Phân tích tình hình xuất thủy sản Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng - STAPIMEX giai đoạn 2010 đến tháng 2013 NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: 2. Về hình thức: . 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn va tính cấp thiết đề tài: . 4. Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: . 5. Nội dung kết đạt (theo mục đích nghiên cứu): . 6. Các nhận xét khác: 7. Kết luận: Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2013 Giáo viên hướng dẫn Bùi Thị Kim Thanh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cần Thơ, ngày … tháng … năm … Giáo viên . MỤC LỤC Trang Lời cam đoan . . i Lời cảm tạ . i Nhận xét quan thực tập . iii Nhận xét giáo viên hướng dẫn . iv Nhận xét giáo viên phản biện .v Mục lục . vi Danh mục bảng x Danh mục hình xi Danh mục viết tắt xiii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .1 1.1. SỰ CÂN THIẾT CỦA ĐỂ TÀI . .1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . .2 1.2.1. Mục tiêu chung . .2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 1.3.1. Thời gian nghiên cứu .3 1.3.2. Không gian nghiên cứu . .3 3.3. Đối tượng nghiên cứu .3 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .5 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . .5 2.1.1. Khái niệm đặc điểm xuất .5 2.1.2. Vai trò nhiệm vụ xuất .5 2.1.2.1. Vai trò xuất . .5 2.1.2.2. Nhiệm vụ xuất . .6 2.1.3. Các hình thức xuất .6 2.1.3.1. Xuất trực tiếp .6 2.1.3.2. Xuất gián tiếp .7 2.1.4. Các vấn đề doanh thu, chi phí, lợi nhuận . .7 2.1.4.1. Khái niệm doanh thu . .7 2.1.4.2. Khái niệm chi phí .8 2.1.4.3. Khái niệm lợi nhuận .9 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 10 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 10 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 10 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG – STAPIMEX 14 3.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG – STAPIMEX 14 3.1.1. Lịch sử hình thành phát triển . 14 3.1.2. Nhiệm vu chức 15 3.1.2.1. Nhiệm vụ 15 3.1.2.2. Chức . 16 3.1.3. Cơ cấu tổ chức công ty . 16 3.1.3.1. Sơ đồ máy tổ chức công ty . 16 3.1.4. Hoạt động thu mua nguyên liệu công ty . 20 3.1.5. Quy trình chế biến sản xuất sản phẩm 22 3.1.5.1. Mô tả sản phẩm . 22 3.1.5.2. Quy trình công nghệ chế biến 23 3.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CẢU CÔNG TY CỔ PHẨN THỦY SẢN SÓC TRĂNG - STAPIMEX GIAI ĐOẠN 2010 2013 25 3.2.1. Kết hoạt động kinh doanh thủy sản công ty giai đoạn 2010 - 2013. 25 3.2.2. Kết hoạt động kinh doanh công ty . 27 3.2.3. Định hướng kế hoạch phát triển công ty thời gian tới 31 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN THỦY SẢN SÓC TRĂNG - STAPIMEX GIAI ĐOẠN 2010 - 2013 33 4.1. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2010 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2013 . 33 4.1.1. Kim ngạch xuất thủy sản 33 4.1.2. Tình hình xuất tôm Việt Nam giai đoạn 2010 - 2012 tháng đầu năm 2013 . 35 4.1.2.1. Thì trường xuất tôm Việt Nam giai đoạn 2010 - 2012 . 36 4.1.2.2. Khó khăn thách thức . 37 4.2. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN STAPIMEX GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 40 4.2.1. Kim ngạch xuất sản lượng xuất thủy sản . 40 4.2.2. Cơ cấu mặt hàng thủy sản công ty 42 4.2.2.1. Cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất theo sản lượng công ty STAPIMEX giai đoạn 2010 - 2012 42 4.2.2.2. Cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất theo giá trị xuất công ty STAPIMEX giai đoạn 2010 - 2012 44 4.2.3. Hình thức xuất thủy sản . 46 4.2.4. Phương thức toán xuất 48 4.2.5. Thị trường xuất 49 4.2.5.1. Thị trường Mỹ . 51 4.2.5.2. Thị trường Nhật . 53 4.2.5.3. Thị trường Canada 56 4.2.5.4. Thị trường EU . 58 4.2.5.5. Thị trường Hàn Quốc 61 4.2.5.6. Một số thị trường khác 63 4.2.6. Giá xuất 64 4.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY 66 4.3.1. Các nhân tố bên công ty ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 66 4.3.1.1. Nguồn nhân 66 4.3.1.2. Nguồn nguyên liệu 68 4.3.1.3. Hoạt động chiêu thị doanh nghiệp 70 4.3.1.4. Công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 71 4.3.1.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật 72 4.3.1.6. Ảnh hưởng sản lượng tiêu thụ đơn giá đến kim ngạch xuất 72 4.3.2. Các nhân tố bên ảnh hưởng đến hoạt động xuất 73 4.3.2.1. Lạm phát . 73 4.3.2.2. Tỷ giá hối đoái 74 4.3.2.3. Lãi xuất tín dụng . 75 4.3.2.4. Đối thủ cạnh tranh . 75 a. Đối thủ cạnh tranh quốc tế . 75 b. Đối thủ cạnh tranh nước 77 4.3.2.5. Sản phẩm thay . 79 CHƯƠNG 5: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG - STAPIMEX . 80 5.1. NHỮNG ĐIỂM MẠNH, HẠN CHẾ, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY . 80 5.1.1. Điểm mạnh 80 5.1.2. Điểm yếu . 81 5.1.3. Cơ hội 82 5.1.4. Thách thức . 83 5.2. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY . 85 5.2.1. Ma trận SWOT . 85 5.2.2. Các giải pháp . 89 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 93 6.1. KẾT LUẬN . 93 6.2. KIẾN NGHỊ . 94 6.2.1. Đối với nhà nước 94 6.2.2. Đối với xí nghiệp 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 10 thực phẩm xuất Việt Nam có lợi có nguồn lao động giá rẻ, nên tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ tạo ưu cạnh tranh 5.1.4 Thách thức Tình hình thị trường tiêu thụ: tình hình kinh tế giới theo dự báo tiếp tục suy thoái, sức mua chưa có dấu hiệu tăng trưởng. Bên cạnh đó, XK sang thị trường Nhật khó khăn đặc biệt tình trạng Ethoxyquin thời điểm chưa giải quyết. Từ cuối năm 2012, tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm ngày khó khăn Mỹ Canada. Tình hình nguyên liệu: tình hình nguyên liệu tiếp tục khó khăn, dịch bệnh tiếp tục diễn phức tạp chưa có biện pháp khắc phục. Kháng sinh chất cấm khác ethoxyquin chưa kiểm soát cách hiệu quả. Nông dân tiếp tục trì phương pháp nuôi trồng cũ, lạc hậu, chưa có giải pháp kỹ thuật nuôi hiệu hơn. Người nuôi tiếp tục thiếu vốn trầm trọng, lãi suất cao làm tăng chi phí nuôi trồng, số đất phải bỏ trống. Tóm lại, sản lượng 2013 không ổn định, giá thành cao chất lượng không theo kịp thị trường. Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh: Ngoài nguyên liệu tôm, hầu hết nguyên liệu phụ điện, xăng dầu, bao bì vật liệu khác tăng cao năm 2012 tiếp tục tăng năm nay. Tiền lương cho công nhân tiếp tục tăng 2013. Ngoài ra, chi phí vận tải không ổn định. Vấn đề bất ổn gây khó khăn tiêu thụ hàng hóa. Tình hình tiền tệ: Tình hình tiền tệ giới dự báo biến đổi khó lường lãi xuất ngân hàng Việt Nam giảm sút chút lãi suất đồng đô-la không giảm. Điều gây bất lợi công ty tập trung vay đồng đô-la chính. Do cán cân toán dự trữ ngoại tệ nhà nước tốt, tỷ giá đồng Việt Nam so với USD ổn định, điều gây bất lợi cho hàng xuất khẩu. Ngoài kinh tế bị suy thoái nên kinh doanh gặp nhiều khó khăn rủi ro toán tăng lên. Bên cạnh đó, kinh tế mở cửa, đồng nghĩa doanh nghiệp nước đầu tư ạt vào Việt Nam, mở nhiều ngành sản xuất giống với doanh nghiệp sản xuất truyền thống nước, gây nên cạnh tranh ngành, chia rẽ thị phần, làm giảm nguồn thu nước. Thuê mướn lao động, đặc biệt lao động có tay nghề với mức lương cao so với doanh nghiệp nước, làm cho công nhân chuyển sang lao động cho công ty vốn 98 nước ngoài, gây thiếu lao động có chuyên môn cho công ty nước. Điển hình, số nước có điều kiện hoạt động thủy sản đầu tư vào chế biến sản xuất thủy sản, góp phần vào việc chia rẽ thị phần lợi nhuận doanh nghiệp nước ta Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc…Mặt khác, yêu cầu chất lượng sản phẩm, hàng rào kỹ thuật thị trường tiêu thụ khắt khe trở thành chướng ngại khó khăn cho doanh nghiệp nước nói chung công ty nói riêng, đòi hỏi công ty phải cập nhật đổi cho phù hợp với yêu cầu này. Điều làm tăng chi phí sản xuất làm giảm lợi nhuận công ty. 99 5.2 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XK CỦA CÔNG TY 5.2.1 Ma trận SWOT Bảng 5.1 Ma trận SWOT S W O T ĐIỂM MẠNH (S) ĐIỂM YẾU (W) 1. Tình hình tài công ty ổn định 1. Chưa có sản phẩm có tính cạnh tranh riêng biệt. 2. Thương hiệu sản phẩm chất lượng có uy tín. 2. Vốn vay ngân hàng lớn, giá thành cao, hiệu chưa cao. 3. Đội ngũ CB CNV có trình độ, kinh nghiệm tay nghề cao. 3. Chưa khai thác tốt thị trường nước. 4. Thiết bị sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, công nghệ tiên tiến. 5. Được ngân hàng ủng hộ vốn. 6. Luôn đầu tư đủ loại phương tiện trang thiết bị vận chuyển. 4. Hoạt động Marketing R&D chưa mang lại hiệu 5. Trình độ chuyên môn nhân viên chưa thật đồng đều. 6. Nguồn vốn tự có thấp so với yêu cầu, vay ngân hàng lớn, giảm lợi nhuận từ làm hiệu đạt chưa cao. 7. Có quan hệ tốt vối khách hàng. 8. Sản phẩm chất lượng cao, đạt nhiều chứng nhận quốc tế. CƠ HỘI (O) Chiến lược SO 1. Quan hệ với nước (S1+S3+S4+S6+S7+ giới ngày mở O1+O2+O5) rộng.  Chiến lược phát 2. Mức thuế nhập thủy sản triển thị trường. nước Mỹ, Nhật, EU thấp. S1,S2,S4,S8 + 3. Tình hình trị xã hội O1,O5 Việt Nam ổn đinh.  Chiến lược cải 4. Nhà nước đề tiến sản phẩm. sách khuyến khích lãi vay, tỷ S1,S6+O4,O6 giá, đầu tư nguồn nguyên  ổn định nguồn liệu. 100 Chiến lược WO (W1,W3,W4+O1,O2,05) →Chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm. (W5+O3) → Tận dụng thị trường nước để ổn định đầu cho sản phẩm, tăng cường. tìm kiếm, thu hút nhân tài. 5. Mức tiêu thụ khách hàng nguyên liệu đầu vào. ngày nâng cao. 6. Ưu cạnh tranh nguồn nguyên liệu so với nước khác điều kiện khí hậu nước ta thích hợp. THÁCH THỨC (T) Chiến lược ST 1. Năm 2013, tình hình kinh tế (S1,S2,S7 + T7) giới, theo dự báo tiếp tục → Chiến lược giữ suy thoái, sức mua chưa có dấu chân khách hàng cũ. hiệu tăng trưởng. (S2,S4,S8 + T6,T8) 2. Tình hình nguyên liệu tiếp tục khó khăn, dịch bệnh tiếp tục → Phát triển khách diễn phức tạp chưa có hàng biện pháp khắc phục. (S1,S3,S4,S5,S6 + 3. Nông dân tiếp tục trì T2,T3) phương pháp nuôi trồng cũ, lạc → Ổn định nguồn hậu, chưa có giải pháp kỹ thuật nguyên liệu đầu vào. nuôi hiệu hơn. 4. Người nuôi tiếp tục thiếu vốn trầm trọng, lãi suất cao làm tăng chi phí nuôi trồng 5. Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh: tăng, chi phí vận tải không ổn định. 6. Tình hình tiền tệ giới dự báo biến đổi khó lường lãi xuất ngân hàng Việt Nam giảm sút chút lãi suất đồng đô la không giảm. 7. Sự cạnh tranh ngành, chia rẽ thị phần doanh nghiệp nước ngoài, làm giảm nguồn thu nước. 8. Cạnh tranh nước ngày gay gắt 9. Yêu cầu chất lượng sản phẩm, hàng rào kỹ thuật thị trường tiêu thụ khắt khe 101 Chiến lược WT (W1,W3 + T1,T8) → Marketing xây dựng thương hiệu tạo lợi cạnh tranh. (W3,W1 + T8) → Chú trọng đến chất lượng sản phẩm, quan tâm đến thị trường nước. Qua bảng ma trân SWOT, dựa vào việc tận dụng hội với cá điểm mạnh công ty để khắc phục điểm yếu giảm khả bị thiệt hại từ yếu tố bên ngoài. Các chiến lược SO nhằm theo đuổi hội phù hợp với điểm mạnh công ty - Chiến lược phát triển thị trường: đứng trước nhu cầu hàng hóa thủy sản đặc biệt tôm chế biến ngày nhiều với sách khuyến khích xuất nhà nước doanh nghiệp XK thủy sản công ty cần dựa vào điểm mạnh chất lượng, uy tín, cở sở vật chất thiết bị đại vị trí thuận lợi thị trường lớn công ty để xây dựng thực chiến lược phát triển thị trường nhằm chinh phục khách hàng, tăng doanh số tiêu thụ hạn chế rủi ro từ thị trường truyền thống có nhiều biến động. Để thực điều này, đòi hỏi công ty phải tăng cường công tác nghiên cứu thị trường có chiến lược xuất phù hợp. - Chiến lược cải tiến sản phẩm: với điểm mạnh sản phẩm đạt chất lượng cao, đạt nhiều chứng nhận quốc tế (ISO 9001:2000, HACCP, BRC, BAP GLOBAL,…) ban quản lý giàu kinh nghiệm có tinh thần trách nhiệm cao với sở vật chất, thiết bị đại kết hợp với hội sách khuyến khích xuất nhà nước nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tôm chế biến ngày nhiều công ty cần có chiến lược cải tiến sản phẩm nhằm đa dạng hóa sản phẩm theo hướng tạo nhiều sản phẩm có GTGT cao để tăng thêm nhiều lợi nhuận cho công ty tăng thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng từ làm tăng doanh thu lợi nhuận công ty. Chiến lược ST nhằm xác định điểm mạnh công ty để hạn chế thách thức nguy từ bên - Chiến lược giữ chân khách hàng cũ: trước cạnh tranh ngày gay gắt doanh nghiệp xuất nước, công ty cần tận dụng điểm mạnh sản phẩm chất lượng cao đạt nhiều chứng nhận quốc tế với mối quan hệ tốt với khách hàng để giữ chân khách hàng nhằm ổn định thị phần doanh số công ty. - Chiến lược phát triển khách hàng mới: Đứng trước yêu cầu thị trường xuất ngày nhiều khắt khe công ty cần tận dụng điểm mạnh từ sản phẩm có chất lượng cao đạt nhiều chứng nhận quốc tế với sở vật chất thiết bị có chiến lược 102 phát triển khách hàng mới, góp phần giảm thiểu rủi ro tăng thêm doanh số bán hàng công ty. - Ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào: với nguồn nguyên liệu mang tính thời tiết thời vụ công ty cần tận dụng điểm mạnh như: công ty đặt trung tâm ĐBSCL dồi mặt hàng thủy hải sản, ban quản lý giàu kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao với cở sở vật chất thiết bị đại công ty để có biện pháp ổn định nguồn nguyên liệu công ty phục vụ tốt cho sản xuất. Chiến lược WO nhằm khắc phục điểm yếu để theo đuổi nắm bắt hội. - Chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm: Quan hệ Việt Nam với nước giới ngày phát triển với nhu cầu tiêu dùng nông sản chế biến ngày nhiều. Tuy nhiên, công ty chưa xây dựng thương hiệu thị trường, hoạt động marketing R&D chưa mang lại hiệu quả. Do đó, công ty cần xem xét xây dựng thương hiệu để nâng cao hiệu hoạt động xuất khẩu. Là chiến lược quan trọng việc nâng cao khả cạnh tranh khẳng định vị sản phẩm công ty thị trường giới. Tuy nhiên, việc làm không dễ dàng mà phải có kết hợp đồng nhiều yếu tố sản phẩm đa dạng, đạt chất lượng cao đạt tiêu chuẩn, công tác tìm kiếm thị trường marketing phải đạt hiệu cao. Do đó, dù hoạt động ngành lâu công ty chưa thành công hoạt động này. - Tận dụng thị trường nước để ổn định đầu cho sản phẩm, tăng cường tìm kiếm, thu hút nhân tài: trước sách khuyến khích xuất nhà nước doanh nghiệp xuất thủy sản ngày nhiều, công ty cần có biện pháp cụ thể để phát triển thị trường nước nhằm ổn định đầu cho sản phẩm, tăng cường tìm kiếm thu hút nhân tài để khắc phục điểm yếu. - Chiến lược WT nhằm đề chiến lược ngăn ngừa không cho điểm yếu công ty làm cho công ty bị thiệt hại trước thách thức từ bên ngoài. - Marketing xây dựng thương hiệu tạo lợi cạnh tranh: với điểm yếu hoạt động marketing R&D chưa xây dựng thương hiệu thị trường cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt công ty cần đẩy mạnh hoạt động marketing xây dựng thương hiệu tạo lợi cạnh tranh so với đối thủ. 103 - Chú trọng đến chất lượng sản phẩm, quan tâm đến thị trường nước: yêu cầu thị trường xuất ngày nhiều khắt khe nên việc xâm nhập trở nên khó khăn hơn. Do đó, công ty phải tốn nhiều công sức và chi phí đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu thị trường nước thị trường nước có nhiều tiềm chưa quan tâm khai thác triệt để. Bởi vậy, thời gian tới công ty phải trọng đến chất lượng sản phẩm quan tâm đến thị trường nước để ổn định đầu cho sản phẩm. 5.2.2 Các giải pháp - Xúc tiến thương mại với thị trường tiềm như: Hàn Quốc, Trung Đông, Singapore, .nhằm giảm rủi ro thị trường truyền thống công ty có biến động. Và đồng thời giúp cho công ty có hội bước đưa sản phẩm chinh phục thị trường giới. Như phân tích năm hoạt động gần thị trường NK thủy sản STAPIMEX bị thu hẹp chưa rộng lớn. Nên việc tìm kiếm thị trường vấn đề cần thiết để việc xuất nâng cao để đem lại nguồn lợi lớn cho công ty, giữ vững thị trường truyền thống, phát triển thị trường tiềm năng. Tuy nhiên, công ty cần phải ý cân nhắc điều kiện hội, đe dọa điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, yếu tố chi phí, thu nhập đánh giá khả phát triển thị trường yếu tố mà không DN bỏ sót. - Quan tâm khai thác thị trường nội địa: bên cạnh việc mở rộng thị trường xuất khẩu, công ty cần quan tâm đến thị trường nước để ổn định đầu cho sản phẩm. Với lợi doanh nghiệp lớn, uy tín với việc đối thủ cạnh tranh nước chủ yếu tập trung vào thị trường nước mà trọng vào nhu cầu tiêu thụ thị trường nội địa. Công ty cần trọng công tác quảng bá sản phẩm thông qua kỳ hội chợ hay kênh truyền thống báo đài, truyền hình,… - Chiến lược cải tiến sản phẩm: với nhu cầu sống ngày phát triển, yêu cầu khách hàng hàng hóa ngày cao hơn. Do vậy, công ty cần đưa hình ảnh sản phẩm sâu vào người tiêu dùng không qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty cần tìm hiểu nhu cầu thị trường để có định hướng cho tương lai tiến hành đa dạng hóa sản phẩm theo hướng tập trung vào sản phẩm có gia trị gia tăng cao nhằm mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty. 104 - Giữ chân khách hàng cũ phát triển khách hàng mới: sở tạo mối quan hệ thân thiết với đối tác truyền thống uy tín thời gian qua, với sản phẩm đạt chất lượng cao, sở vật chất thiết bị đại, công ty thành công việc giữ chân khách hàng cũ với doanh số xuất ngày tăng. Tuy nhiên doanh số xuất sang số thị trường có sụt giảm rõ rệt Canada Nhật Bản. Công ty cần đầu tư thêm khoản mục để đảm bảo khai thác hết công suất nhà máy, khắc phục tình trạng thiếu lao động đặc biết tháng vào vụ để đảm bảo khả thực hợp đồng lớn, nâng cao hiệu sản xuất khách hàng. - Ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào: nhu cầu mặt hàng thủy sản chế biến đặc biệt tôm chế biến xuất ngày cao, để tận dụng hội này, công ty cần chủ động tiếp cận, tìm kiếm nguồn nguyên liệu xúc tiến công tác thu mua nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu đáp ứng cho sản xuất,nhất tháng nhu cầu tăng cao. Tăng cường ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với hộ thu mua đại lý để đảm bảo dự trữ tốt nguồn nguyên liệu. Công tác thu mua nguyên liệu cần phải chọn lọc kỹ, thu mua nguyên liệu có hiệu với chất lượng giá hợp lý. Xây dựng mối quan hệ tốt với thương lái, đại lý thu mua nguyên liệu. Ký hợp đồng dài hạn, thỏa thuận điều kiện cụ thể, có lợi cho hai bên. - Cải tiến công nghệ để đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm: Hiện công ty đầu tư công nghệ cao vào sản xuất loại máy móc đại, dây chuyền cấp đông Anh Quốc…Tuy nhiên, phải bị bàn tay người điều phối; đó, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ kỹ sử dụng máy móc cần thiết, không ngừng bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho nhân viên. Nâng cao chất lượng mặt hàng tôm XK, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế vế chất lượng VSATTP. Thường xuyên tìm hiểu, đáp ứng kịp thời tiêu chuẩn, quy định chất lượng sản phẩm thị trường nhập thị trường có yêu cầu chất lượng khác nhau. Triển khai chương trình kiểm soát an toàn chất lượng sản phẩm suốt quy trình thu mua, chế biến, sản xuất xuất nhằm đảm bảo hiệu chất lượng cao cho sản phẩm. Không ngừng đổi hoàn thiện hệ thống máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, tăng cường kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào sản phẩm đầu ra. Trang bị thêm thiết bị kiểm tra đại nhằm tăng cường kiểm soát dư lượng hóa chất cần thiết từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm xuất ra. Các yêu cầu thông tin, chứng nhận kiểm nghiệm phải thể đầy đủ. Hiện 105 nay, vấn đề môi trường hầu hết người quan tâm. Sản phẩm mang thông điệp bảo vệ môi trường hướng cho doanh nghiệp muốn cải tiến sản phẩm. Do đó, muốn đẩy mạnh XK Công ty phải tuân thủ quy định bao bì phế thải bao bì thị trường. - Marketing xây dựng thương hiệu tạo lợi cạnh tranh: Xác định thị phần công ty tạo thị trường tại, tình hình cung cầu hàng hóa công ty kinh doanh. Nghiên cứu nhu cầu thị hiếu khách hàng để biết sản phẩm ưa chuộng, sản phẩm có nhu cầu thấp để xây dựng kế hoạch phù hợp cấu sản phẩm cho công ty. Thu thập thông tin đặc điểm thị trường, xác định thị trường tiềm thâm nhập, thị trường chủ lực cần giữ vững…để có chiến lược phát triển phù hợp. Bên cạnh đó, đề chiến lược nhằm quảng bá thương hiệu công ty, quảng cáo, xúc tiến bán hàng nhằm thu hút nhiều khách hàng với chi phí tối thiểu. Thông tin tuyên truyền rộng rãi sản phẩm, đồng thời tiếp cận, tạo mối liên kết chặt chẽ với nhà nhập khẩu, nhà phân phối lớn thị trường để thỏa thuận, ký kết hợp đồng XK lâu dài, ổn định với thị trường này. Tích cực tham gia hội chợ triển lãm, hội thảo chuyên ngành, chương trình xúc tiến sản phẩm XK để giới thiệu thương hiệu sản phẩm Công ty đến với đối tác thị trường quốc tế, giúp sản phẩm công ty dễ dàng tiêu thụ hơn. Ngoài ra, Công ty nên tổ chức mạng lưới bán hàng nước, đổi phương thức tiếp thị XK, đồng thời quan tâm đến việc xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm cách hiệu nhất, đóng góp vào việc xây dựng hình ảnh công ty ngành hàng thủy sản Việt Nam thị trường nước quốc tế. Do đó, điều quan trọng cần làm công ty nên thành lập riêng phận Marketing chuyên nghiên cứu thị trường XK . Phải có nhân viên có chuyên môn cao khả dự đoán thị trường giúp công ty nguồn thông tin đáng tin cậy, có độ xác biến động thị trường thuận lợi hay khó khăn, hội hay thách thức XN nhiều mặt: biến động giá nguyên liệu, giá XK, tỷ giá hối đoái, tình hình cung cầu thị trường, thời điểm định thường xuyên nhất. Từ giúp doanh nghiệp có bước chuẩn bị đưa giải pháp, chiến lược phù hợp kịp thời. Bên cạnh xây dựng thêm phòng kế hoạch để nghiên cứu hoạch định chiến lược nhằm định hướng phát triển vào thị trường tiềm năng. - Phát triển nguồn nhân lực: Nâng cao kỹ việc tìm kiếm đối tác đàm phán hợp đồng XK, thỏa thuận giá cả, điều kiện giao hàng…với đối tác nước công ty. Chú trọng việc đào tạo, 106 bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ ngoại thương cho nhân viên. Trong thời gian thực đào tạo phải theo sát, khích lệ tinh thần nhân viên, tạo điều kiện tốt để nhân viên thực trách nhiệm, nhiệm vụ mình. Và sau thời gian thực chế độ đào tạo, phải tổ chức đánh giá kết đào tạo việc chuyển giao vào thực công việc. Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên học ngôn ngữ quốc tế để cần giao tiếp với khách hàng dễ trao đổi làm cho khách hàng hài lòng với công ty hơn. Giúp cho công ty tạo hình ảnh chuyên nghiệp với khách hàng, qua khách hàng có lòng tin với công ty hơn. Nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, có sách thưởng phạt hợp lý, chế độ phụ cấp thích hợp nhằm động viên họ làm việc tốt hơn. Khen thưởng, tăng lương cá nhân có thành tích xuất sắc công việc… Thường xuyên cho nhân viên tham gia hội thảo quốc tế ngành để nâng cao kiến thức, nắm bắt kịp thời thông tun chung tình hình, diễn biến nông sản, thông tin cần thiết nước NK giới. Hơn nữa, công ty cần khuyến khích tinh thần làm việc công nhân viên qua thi nhỏ ý tưởng sản phẩm hay thiết kế bao bì để làm phong phú thêm mẫu mã bao bì sản phẩm công ty, hay khen thưởng nhân viên xuất sắc năm. Thường xuyên cử nhân viên học gặp gỡ với chuyên gia để học hỏi kinh nghiệm việc đa dạng hóa sản phẩm. 107 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Chế biến xuất thủy sản chứng tỏ ngành mang lại hiệu kinh tế cao. Đặc biệt, năm trở lại phát triển với tốc độ nhanh. Và tạo uy tín sản phẩm chất lượng. Từ kim ngạch xuất hàng năm công ty có bước tăng trưởng vượt bật. Bên cạnh thành công đạt không khó khăn, đòi hỏi công ty phải có chiến lược đắn giải pháp tốt để đứng vững thị trường quốc tế. Qua thời gian dài hoạt động công ty đạt thành công định. Thị trường xuất ngày mở rộng, nhiều mặt hàng có chỗ đứng vững chắc. Hiện nay, sản phẩm công ty có mặt nhiều thị trường lớn Mỹ, EU, Hoa Kỳ, NHật Bản, Hồng Kông, . Các dòng sản phẩm có giá trị giá trị cao công ty trọng sản xuất, góp phần nâng cao lợi nhuận cho công ty. Không đem lượng ngoại tệ lớn cho nước nhà, công ty giải vần đề việc làm cho người dân địa phương, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh thành công tồn nhiều khó khăn: biến động thị trường, cạnh tranh gây gắt doanh nghiệp ngành nước, trang thiết bị sản xuất . Và vậy, công ty hoạch định nhiều kế hoạch, chiến lược kinh doanh nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất công ty phát triển vững thời gian tới. Với thâm niên hoạt động ngành 30 năm, Công ty Cổ Phần xuất thủy sản STAPIMEX nổ lực toàn thề Ban Lãnh đạo với tâm toàn thể cán công nhân viên công ty cố gắng phát huy điểm mạnh lợi mình, khắc phục khó khăn để đưa hoạt động kinh doanh công ty vào ổn định với quy mô ngày phát triển. 108 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với nhà nước - Các cán lãnh đạo ngành thuỷ sản từ Trung ương đến địa phương cần quan tâm tới vấn đề đảm bảo chất lượng, uy tín hàng thuỷ sản xuất sang nước giới. Đội ngũ cần tiếp tục giữ vai trò tích cực phổ biến giáo dục ý thức trách nhiệm cộng đồng lĩnh vực thuỷ sản người dân, công nhân, người lao động (tuân thủ quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, ). - Cần có quan tâm tạo nguồn cán thuỷ sản, đặc biệt cán có trình độ chuyên môn, trình độ quản lý cao. - Phối hợp chặt chẽ với tổ chức phủ phi phủ chương trình hành động bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, phát triển kinh tế - Thuỷ sản bền vững. - Nhà nước cần có sách thu hút đầu tư cho thuỷ sản, đặc biệt đầu tư nước ngoài. Nguồn vốn đầu tư cần phân bổ cân đối cho lĩnh vực tạo giống, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến để xuất vào thị trường nước giới. - Nhà nước ngành thuỷ sản cần cân nhắc việc thiết lập Quỹ bảo hiểm xuất thuỷ sản để bảo hiểm phần rủi ro cho nhà sản xuất, ổn định giá cho nhà sản xuất xuất thuỷ sản, hỗ trợ việc nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi trang thiết bị, . - Tổ chức hội thảo, hội thi tay nghề nhằm tăng cường hoạt sản, . Giao lưu, trao đổi kiến thức nuôi trồng, đánh bắt chế biến thuỷ động - Nhà nước cần ban hành quy định pháp lý nêu rõ mức độ lạc hậu tối đa máy móc, thiết bị, công nghệ phép nhập phục vụ cho việc sản xuất hàng thuỷ sản xuất khẩu. Song song đó, cần có đội ngũ cán xuất nhập có trình độ nghiệp vụ, có khả thẩm định chất lượng độ đại dây chuyền, công nghệ nhập khẩu. Hành động nhằm ngăn chặn tình trạng nhập máy móc, công nghệ lạc hậu gây lãng phí nguồn vốn quốc gia không làm tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm thuỷ sản. 109 6.2.2 Đối với Xí nghiệp Tiến hành đào tạo nguồn nhân lực tại, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật quốc tế cho đội ngũ cán làm sách phát triển thương mại, để kịp thời theo dõi diễn biến tình hình thị trường, chủ động đối phó với tranh chấp, rào cản thương mại sách bảo hộ nước nhập khẩu, giúp việc quản lý động, linh hoạt với thay đổi môi trường. Trong tuyển dụng nhân sự, nên ưu tiên chọn nhân viên có trình độ chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt nhân sự. Có sách đãi ngộ nhân tài, khuyến khích, khen thưởng, quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất nhân viên, người lao động xí nghiệp hợp lý để tạo động lực cho nhân viên làm việc tích cực hơn, tạo điều kiện để công nhân phát huy sở trường công việc cống hiến nhiều cho xí nghiệp. Tăng cường thu thập ý kiến, cập nhật thông tin khách hàng, khảo sát thị trường để có biện pháp, chiến lược đầu tư, kinh doanh phù hợp, thích đáng vào thị trường nội địa, nhằm mang lại lợi nhuận đề phòng rủi ro từ thị trường xuất khẩu. Biến thị trường nội địa thành hậu phương vững việc xúc tiến hoạt động xuất khẩu. Định hướng rõ thị trường xuất chủ lực để có chiến lược thích hợp với thị trường đó. Xây dựng mạng lưới phân phối sản phẩm nhiều hình thức liên kết với nhà phân phối lớn, hệ thống siêu thị tổ chức cung ứng lương thực thị trường lớn. Thiết lập mối quan hệ tốt với nhà cung cấp nguyên liệu cho xí nghiệp, chủ động ký kết hợp đồng thu mua với nông dân, thương lái vào đầu vụ thu hoạch để đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu bền vững. Bên cạnh đó, xuất phải đảm bảo thực hợp đồng xuất tiến độ nhằm tạo uy tín, lòng tin khách hàng quan hệ làm ăn lâu dài. Xí nghiệp cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào đầu sản phẩm, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời, thực tốt tiêu chuẩn quốc tế chất lượng, việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, xây dựng mô hình chuỗi giá trị từ sản xuất tới tiêu thụ, qua để nâng cao chất lượng sản phẩm. 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên (2009). “Giáo trình Kinh tế Đối Ngoại”, lưu hành nội bộ, Đại học Cần Thơ. 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Nam (2005). “ Thị trường xuất – nhập thủy sản”, NXB Thống kê 3. Đỗ Hữu Vinh (2006). “Marketing Xuất Nhập Khẩu”, Nhà xuất Tài Chính. 4. Tổng cục Thống kê: http://www.gso.gov.vn/ 5. Tổng cục Thủy sản: http://www.fistenet.gov.vn/ 6. Hiệp hội Chế biến XK thủy sản VN: http://www.vasep.com.vn/ 7. Tạp chí Thương mại thủy sản: http://vietfish.org/home.htm 8. Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng - STAPIMEX: www.stapimex.com. 9. Tài nguyên Giáo dục mở Việt Nam, 2010. Khái quát thị trường xuất thủy sản Mỹ Việt Nam. [ Truy cập: ngày 20 tháng 10 năm 2013] 10. Tạp chí tài chính, 2013. Tổng quan tình hình xuất thủy sản Việt Nam năm 2012. . [ Truy cập: ngày 20 tháng 10 năm 2013]. 11. Thủy sản Việt Nam, 2013. Ngành tôm năm 2012 vấn đề . [ Truy cập: ngày 10 tháng 10 năm 2013]. 12. Tổng cục thủy sản, 2013. Báo cáo tình hình sản xuất thủy sản tháng đầu năm 2013 . [ Truy cập: ngày 10 tháng 10 năm 2013]. 13. Tổng cục thủy sản, 2013. Một số giải pháp phòng chống dịch bệnh nuôi trồng thuỷ sản. < http://www.fistenet.gov.vn/c-thuy-san-viet-nam/bnuoi-trong/mot-so-giai-phap-phong-chong-dich-benh-trong-nuoi-trong-thuysan> [ Truy cập: ngày 23 tháng 11 năm 2013]. 111 PHỤ LỤC ẢNH HƯỞNG CỦA SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ VÀ ĐƠN GIÁ ĐẾN KIM NGẠCH Kim ngạch xuất doanh nghiệp chịu tác động hai nhân tố sản lượng xuất đơn giá xuất khẩu, sản lượng đơn giá xuất tăng làm cho doanh thu xuất tăng ngược lại. Ta có công thức tính: Kim ngạch xuất = sản lượng x đơn giá bình quân  Đối tượng phân tích thay đổi KNXK tôm qua năm.  Gọi Ki tổng KNXK tôm năm thứ i Các nhân tố ảnh hưởng đến tổng KNXK Qi Pi Trong đó: Qi tổng sản lượng xuất tôm năm thứ i (tấn) Pi đơn giá xuất tôm năm thứ i (nghìn USD/tấn)  Chỉ tiêu phân tích Ki = Qi x Pi  Chỉ tiêu kỳ kế hoạch Ki-1 = Qi-1 x Pi-1   K = Ki – Ki-1 đối tượng cần phân tích =>  K = Qi x Pi – Qi-1 x Pi1  Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố - Thay nhân tố Q: Qi-1 x Pi-1 thay Qi x Pi-1 Mức độ ảnh hưởng:  Q = Qi x Pi-1 – Qi-1 x Pi-1 = (Qi – Qi-1) x Pi-1 Qi x Pi-1 thay Qi x Pi - Thay nhân tố P: Mức độ ảnh hưởng:  P = Qi x Pi – Qi x Pi-1 = (Pi – Pi-1) x Qi  Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng:  Q +  P =  K Bảng Tổng hợp sản lượng đơn giá xuất ảnh hưởng đến kim ngạch xuất tôm công ty STAPIMEX giai đoạn 2010-2012. Năm Qi Pi (tấn) (1.000 USD) Qi – Qi-1 Pi – Pi-1 Q P 2010 7.295 10,44 - - - 2011 8.333 11,86 1037 1,42 10.828 11.832 2012 9.284 11,27 951 (0,59) 11.279 (5.477) 5.801 (Nguồn: Phòng kinh doanh - công ty STAPIMEX) 112 - Q +P 22.660 Bảng Tổng hợp sản lượng đơn giá xuất ảnh hưởng đến kim ngạch xuất tôm công ty STAPIMEX giai đoạn 6T2012 – 6T2013. Năm Qi Pi (tấn) (1.000 USD) Qi – Qi-1 Pi – Pi-1 Q P Q +P - - 2012 4.131 11,83 - - - 2013 3.448 12,2 (683) 0,37 (80.800) 1.276 (6.804) (Nguồn: Phòng kinh doanh - công ty STAPIMEX) 113 [...]... quá trình thực tập tại công ty Cổ phần thủy sản Sóc Trăng – STAPIMEX, em xin được chọn đề tài "Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản tại Công ty Cổ phần thủy sản Sóc Trăng giai đoạn 2010- 2013" làm đề tài luận văn của mình Qua đó, em có thể nắm được tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty, và biết được điểm mạnh công ty đạt được và điểm yếu mà công ty gặp phải trong hoạt xuất khẩu sang thị trường... Luận văn nghiên cứu trong phạm vi hoạt động xuất khẩu thủy sản của công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng STAPIMEX tại địa bàn Thành phố Sóc Trăng 17 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu: Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng STAPIMEX 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU “Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng Tác giả Trần Văn Tựu, Lớp Tài Chính Doanh... Trang Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy điều hành của công ty STAPIMEX 17 Hình 3.2: Sản lượng tôm nguyên liệu của công ty STAPIXMEX giai đoạn từ 2010 đếm 6/2013 21 Hình 3.3: Quy trình thu mua chế biến sản phẩm của công ty STAPIMEX 24 Hình 3.4: Sản lượng sản xuất thủy sản của công ty Stapimex giai đoạn 20102013 25 Hình 3.5: Sản lượng sản xuất thủy sản của công ty STAPIMEX. .. xử công bằng, bình đẳng khi tranh chấp thương mại, sẽ là bàn đạp để xuất khẩu thủy sản Việt Nam có khả năng cạnh tranh khách quan và phát triển lên một tầm cao mới Nhìn nhận sự tăng trưởng của xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2013, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của top 10 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam Trong đó, có Công ty Cổ phần thủy sản Sóc Trăng - STAPIMEX Công ty cổ phần thủy sản. .. tài tập trung phân tích hoạt động XK thủy sản của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ - CASEAMEX giai đoạn 2010 – 2012 dựa vào phương pháp chênh lệch để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu thủy sản của Công ty như khối lựợng, giá bán, chất lượng sản phẩm, vấn đề nguồn nguyên liệu,… kết hợp với phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Công ty nhằm đưa ra... phương pháp lý luận và kiến thức thực tiễn kết hợp với kết quả phân tích ở mục tiêu trên, đề ra giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty 28 CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG - STAPIMEX 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG STAPIMEX 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Trước năm 1992, Sóc Trăng trực thuộc tỉnh Hậu Giang với ưu thế của một tỉnh Đồng... chiến lược xuất khẩu phù hợp thúc đẩy sự phát triển xuất khẩu của công ty trong giai đoạn kinh tế hiện nay 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1 Mục tiêu chung: Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng, từ đó nắm được thuận lợi và khó khăn của công ty nhằm đưa ra chiến lược và giải pháp thúc đẩy hoạt động của công ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể:  Phân tích các yếu tố về doanh thu, sản lượng,... xuất khẩu, cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của công ty giai đoạn 2010 - 2013  Phân tích thị trường xuất khẩu thủy sản chủ lực của công ty, xác định cơ hội và thách thức trong hoạt động xuất khẩu, và khả năng ứng phó của doanh nghiệp  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu thủy sản, doanh thu xuất khẩu, và các chỉ tiêu về lợi nhuận  Xây dựng chiến lược xuất khẩu thủy. .. 49 Hình 4.8: Sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản STAPIMEX sang thị trường Mỹ giai đoạn 2010-2012 53 Hình 4.9: Sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản STAPIMEX sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2010-2012 56 Hình 4.10: Sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản STAPIMEX sang thị trường Canada giai đoạn 2010-2012 59 Hình 4.11: Sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản. .. tôm xuất khẩu theo giá trị xuất khẩu của công ty STAPIMEX giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012 đến 6 tháng đầu năm 2013 47 Bảng 4.4: Sản lượng và giá trị xuất khẩu theo hình thức xuất khẩu thủy sản của công ty STAPIMEX giai đoạn 2010-2012 48 Bảng 4.5: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của công ty STAPIMEX giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 51 Bảng 4.6: Tỷ trọng giá trị xuất khẩu thủy sản . quá trình thực tập tại công ty Cổ phần thủy sản Sóc Trăng – STAPIMEX, em xin được chọn đề tài " ;Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản tại Công ty Cổ phần thủy sản Sóc Trăng giai đoạn 2010-. hoạt động xuất khẩu thủy sản của công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng - STAPIMEX tại địa bàn Thành phố Sóc Trăng. 18 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu: Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng - STAPIMEX. . pháp phân tích số liệu 10 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG – STAPIMEX 14 3.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG – STAPIMEX 14 3.1.1. Lịch sử hình thành
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng – stapimex, phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng – stapimex, phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản tại công ty cổ phần thủy sản sóc trăng – stapimex, 4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG –STAPIMEX, 2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG - STAPIMEX GIAI ĐOẠN 2010 - 2013, 1 TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2010 ĐẾN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013, 2 TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN STAPIMEX từ năm 2010 đến 6T2013, 3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY, 1 NHỮNG ĐIỂM MẠNH, HẠN CHẾ, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, 2 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XK CỦA CÔNG TY

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm