Tìm hiểu về hoạt động của Sở tài nguyên môi truongf tỉnh Phú Thọ

22 594 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2013, 11:43

Luận văn kinh tế- Đề tài : Tìm hiểu về hoạt động của Sở tài nguyên môi truongf tỉnh Phú Thọ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Giai đoạn thực tập là giai đoạn giúp cho sinh viên có cơ hội được tìm hiểu cọ xát thực tế và qua đó vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Được lãnh đạo cơ quan và nhà trường tạo điều kiện cho em được về thực tập tại Sở Tài nguyên môi trường Phú Thọ.Trong báo cáo này em xin giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức, quản lý nhân sự, tình hình hoạt động tại Sở TN- MT. Em xin chân thành cảm ơn chú Vũ Văn Thủy – Giám đốc Sở TN- MT cùng các cán bộ của Phòng Quản lý Đất đai và thầy Nguyễn Minh Ngọc đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này. Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỞ TN- MT TỈNH PHÚ THỌ: 1-Giới thiệu chung: Tên đầy đủ: Sở Tài nguyênMôi trường tỉnh Phú Thọ Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ Điện thoại: 0210.847.911 Fax: 0210.847.911 - 0210.856.889 Website:http://tnmtphutho.gov.vn http://tnmtphutho.vn 2- Quá trình hình thành và phát triển : Sở Tài nguyênMôi trường Phú Thọ được thành lập và chính thức đi vào hoạt động tháng 7/2003 trên cơ sở tổ chức bộ máy của Sở Địa chính và tiếp nhận thêm biên chế, chức năng nhiệm vụ từ các sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao sang. Sở Tài nguyênmôi trường là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên 6 lĩnh vực lớn : Quản lý Tài nguyên đất, Tài nguyên Nước, Môi trường, Khí tượng thuỷ văn, đo đạc và Bản đồ . Tổ chức bộ máy của Sở hiện có 8 phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước: Phòng quản lý đất đai, quản lý Khoáng sản, Quản lý Nước và Khí tượng Thuỷ văn, Quản lý Môi trường, Quản lý đo đạc và Bản đồ; 5 đơn vị sự nghiệp : Trung tâm kỹ thuật công nghệ tài nguyên, Trung tâm Lưu trữ và Thông tin, Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Toàn sở có trên 170 cán bộ công chức và lao động, trong đó khối quản lý Nhà nước có 47 biên chế, các đơn vị sự nghiệp có 37 biên chế còn lại là lao động hợp đồng. 78% CBCCVC và lao động thuộc sở có trình độ đại học, 7% có trình độ thạc sỹ chuyên ngành, còn lại là nhân viên kỹ thuật trung cấp và Cao đẳng. Tỷ lệ lao động nữ chiếm 31% số nhân lực của Sở. Được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của các Bộ ngành Trung ương, của Tỉnh uỷ HĐND- UBND tỉnh, Sở đã được đầu tư cơ sở vật chất tương Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 đối khang trang, trang bị phương tiện kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao. Đội ngũ cán bộ CCVC và lao động thuộc sở nhiệt tình làm việc, tích cực học hỏi vươn lên làm chủ phương tiện công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trớc mắt và lâu dài. II- HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TẠI SỞ TN-MT TỈNH PHÚ THỌ: 1- Tổ chức bộ máy: 2- Chức năng: Sở Tài nguyênMôi trường là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở - Văn Phòng Sở - Thanh tra Sở - Phòng Kế hoạch và Tài chính. - Phòng Quản lý Đất đai. - Phòng Quản lý Đo đạc và Bản đồ. - Phòng Quản lý Khoáng sản. - Phòng Quản lý Nước và Khí tượng Thủy văn. - Phòng Quản lý môi trường. Các đơn vị hành chính - Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Tài nguyên. - Trung tâm Lưu trữ và Thông tin Tài nguyênMôi trường. - Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường. - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. - Trung tâm phát triển quỹ đất. GIÁM ĐỐC P.GIÁM ĐỐC Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nguyên môi trường; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyênMôi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyênMôi trường. 3- Nhiệm vụ và quyền hạn: 1. Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về quản lý nhà nước tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo phân cấp của Chính phủ, kiểm tra việc thực hiện. 2. Tham mưu, trình UBND tỉnh về quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển dài hạn, 10 năm, 5 năm và hàng năm về quản lý tài nguyênmôi trường. 3. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên ngành do Bộ Tài nguyênMôi trường hướng dẫn, tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh. 4. Trình UBND tỉnh quyết định các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyênmôi trường ở địa phương, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. 5. Chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật các chương trình, quy hoạch, kế hoạch sau khi được xét duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về tài nguyênmôi trường. 6. Về lĩnh vực quản lý tài nguyên đất: a. Giúp UBND tỉnh xây dựng các quy định, cụ thể hóa các biện pháp quản lý tài nguyên đất đai ở địa phương. b. Giúp UBND tỉnh lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch cấp tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. c. Thẩm định trình UBND tỉnh xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, các phường thị trấn và kiểm tra việc thực hiện. d. Trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuế đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thẩm quyền của UBND tỉnh. Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 đ. Tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đánh giá phân hạng đất đai. e. Quản lý việc đăng ký đất đai; lập hệ thống hồ địa chính, quản lý hồ sơ, chỉnh lý hồ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai. g. Thực hiện ký hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật; quản lý đăng ký giao dịch đảm bảo về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức. h. Quản lý tổ chức thực hiện việc bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với những trường hợp nhà nước thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt và quản lý quỹ đất thuộc khu vực đó có quy hoạch phát triển đô thị mà nhà nước đó có quyết định thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê. i. Tham gia định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh theo khung giá, nguyên tắc, phương pháp định giá các loại đất do Chính phủ quy định. 7. Về lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản: a. Giúp UBND tỉnh xây dựng các quy định, cụ thể hóa các biện pháp về quản lý tài nguyên khoáng sản ở địa phương. b. Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép khai thác, khai thác tận thu, chế biến khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật. c. Tổ chức khảo sát đo đạc, kiểm kê đánh giá nguồn tài nguyên khoáng sản theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyênMôi trường để quản lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật. d. Giúp UBND tỉnh chủ trì chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan để khoanh vùng cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ xem xét quyết định. 8. Về lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và khí tượng thủy văn: a. Giúp UBND tỉnh xây dựng các quy định, cụ thể hóa các biện pháp về quản lý tài nguyên nước và hoạt động khí tượng thủy văn ở địa phương. b. Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép hoạt động, điều tra, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo phân cấp; kiểm tra việc thực hiện. Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c. Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép hoạt động của các công trình khí tượng thủy văn chuyên dụng trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp phép. d. Tổ chức việc điều tra cơ bản, kiểm kê, đỏnh giá tài nguyên nước theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyênMôi trường. đ. Tham gia xây dựng phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở tỉnh. 9. Về lĩnh vực môi trường: a. Giúp UBND tỉnh xây dựng các quy định, cụ thể hóa các biện pháp về quản lý bảo vệ môi trường ở địa phương. b. Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn hoặc thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo phân cấp. c. Tổ chức báo cáo hiện trạng môi trường, xây dựng và tăng cường năng lực quan trắc và phân tích môi trường, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyênMôi trường. d. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của cỏc dự án, cơ sở theo phân cấp. đ. Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 10. Về lĩnh vực quản lý đo đạc và bản đồ: a. Giúp UBND tỉnh xây dựng các quy định, cụ thể hóa các biện pháp quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ ở địa phương. b. Thẩm định và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc ủy quyền cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức và cá nhân đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. c. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ địa chính, đo đạc và bản đồ chuyên dụng của tỉnh. d. Tổ chức xây dựng điểm hệ thống đo đạc cơ sở chuyên dụng, thành lập hệ thống bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng. Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 đ. Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản, đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm, bản đồ phát hành không đúng thẩm quyền, ấn phẩm, bản đồ cú sai sót về kỹ thuật, về địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương. 11. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyênmôi trường theo quy định của pháp luật. 12. Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tài nguyênmôi trường ở cấp huyện và cấp xã. 13. Phối hợp các cơ quan có liên quan trong việc bảo vệ các công trình nghiên cứu, quan trắc về khí tượng thủy văn, địa chất khoáng sản, môi trường, đo đạc và bản đồ. 14. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm luật về tài nguyênmôi trường theo quy định của pháp luật. 15. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và phối hợp nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ về quản lý tài nguyênmôi trường trên địa bàn tỉnh; Tham gia hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về tài nguyênmôi trường theo quy định của pháp luật. 16. Tham gia thẩm định các dự án, công trình có nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyênmôi trường. 17. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý về tài nguyênmôi trường theo quy định của Bộ tài nguyênMôi trường và UBND tỉnh. 18. Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh. III- TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ TRONG NHỮNG NĂM QUA : Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Liên tục nhiều năm liền sở Địa chính trước đây và Sở Tài nguyênMôi trường Phú Thọ ngày nay đều hoàn thành xuất sác nhiệm vụ được giao. Đánh giá xếp loại công chức viên chức hàng năm theo quy định của Bộ Nội Vụ, 100% số cán bộ công chức viên chức của sở đều được xếp loại từ Khá trở lên, không có cá nhân xếp loại trung bình yếu kém, vi phạm kỷ luật. Nội bộ đoàn kết quy chế dân chủ được phát huy. Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan được tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động. Hàng năm đều được xếp loại Tổ chức vững mạnh. Liên tục nhiều năm liền Đảng Bộ Sở Tài nguyênmôi trường được Đảng bộ khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh tặng Danh hiệu tổ chức Cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Cơ quan được công nhận là Cơ quan văn hoá. Năm 2003, Sở Tài nguyênMôi trường Phú Thọ và 2 cá nhân thuộc sở được Nhà nước tặng huân chương lao động hạng III, nhiều tập thể và cá nhân được bộ TN&MT, UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen, 05 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Năm 2004 Sở Tài nguyênMôi trường được UBND tỉnh tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu khối Kinh tế của tỉnh. Nhiều tập thể và cá nhân được Bộ TN&MT, UBND tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen. Năm 2005, Sở Tài nguyênMôi trường Phú Thọ và 2 đơn vị , 3 cá nhân thuộc Sở được Bộ Tài nguyênMôi trường tặng bằng Khen ; 01 cá nhân thuộc sở được tặng Huân chương lao động hạng III ; 2 cá nhân được tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Sở tài nguyênMôi trường được Khối ngành Kinh tế của tỉnh và Bộ Tài nguyênmôi trường đề nghị cấp có thẩm quyền xét Tặng cờ Thi đua của Chính Phủ. Sở TNMT được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng danh hiệu Cơ quan Văn hoá Năm 2006 là năm đầu tiên ngành Tài nguyên & Môi trường triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2006- 2010 ) của tỉnh, có nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, thử thách mới. Tổng kết công tác thi đua của Khối ngành kinh tế tỉnh Phú Thọ năm 2006, Sở Tài nguyênMôi trường đã được các sở Ngành trong khối kinh tế thống nhất bầu chọn và đề nghị Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trình Chính phủ tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2006 Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Bộ Tài nguyênmôi trường, của Tỉnh ủy- UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành, thị, trong năm 2008, cán bộ công chức viên chức và lao động Ngành Tài nguyênMôi trường Phú Thọ đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt kết quả trên các lĩnh vực công tác sau 1- Trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên Đất đai: Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định (Số 1081/2008QĐ-UBND ngày 21/4/2008) Quy định về Quản lý, khai thác quỹ đất san nền, đắp nền công trình trên địa bàn tỉnh; Quyết định (số 3245/2008/QĐ- UBND ngày 12/11/2008) quy định cụ thể một số điểm về quản lý sử dụng đất ở và đất dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Ngày 04/6/2008, Sở TNMT đã ban hành văn bản số 769/TNMT Hướng dẫn lập bản vẽ trích lục, trích đo địa chính thu hồi và giao đất theo Nghị định 84/2007/NĐCP của Chính phủ. Đôn đốc, tổng hợp đánh giá kết quả 3 năm thực hiện dồn đổi ruộng đất nông nghiệp theo Nghị quyết 18/ NQ-TU của Ban thường vụ Tỉnh uỷ trình UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh uỷ, hướng dẫn chỉnh lý hồ địa chính sau dồn đổi ruộng đất. Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kiểm kê đất đai của các tổ chức doanh nghiệp thực hiện theo Chỉ thị 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã hoàn thành theo kế hoạch báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyênMôi trường và Chính phủ. Chủ trì giới thiệu và thoả thuận địa điểm cho các chương trình,dự án Thẩm định kịp thời đúng luật định 390 hồ thu hồi ,giao đất với tổng diện tích 2.188,35 ha. Phối hợp tổ chức giao đất tại thực địa cho các tổ chức theo quy định. Kết quả đã đáp ứng kịp thời nhu cầu về đất cho xây dựng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ANQP. Chỉ đạo lập hồ QHSD đất đến năm 2015 của thành phố Việt Trì và Thị xã Phú Thọ. Đến nay đã cơ bản hoàn thành và trình thường trực UBND tỉnh kết quả lập QHSD đất của Thị xã Phú Thọ. Nghiệm thu tổng thể kết quả lập QHSD đất của các xã thuộc huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Ba. Thẩm định và tham gia thẩm định quy hoạch các ngành, các lĩnh vực. Tham gia vào các chương trình, dự án của các ngành do tỉnh yêu cầu Triển khai đánh giá phân hạng đất thành phố Việt Trì và huyện Tân Sơn theo dự án được duyệt. Thẩm định, nghiệm thu khối lượng thực hiện, tham mưu cho Hội đồng Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thẩm định cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu kết quả đánh giá phân hạng đất huyện Thanh Ba và Tam Nông, Thanh Sơn trình UBND tỉnh phê duyệt. Chỉ đạo hoàn thiện hồ địa chính, cấp GCNQSD cho các loại đất, giao đất cho nhân dân làm nhà ở và đấu giá QSD đất. Trong công tác này, một số huyện đã quan tâm chỉ đạo thực hiện như UBND huyệnHạ Hòa cấp 2.295 GCNQSD đất (trong đó cấp mới 1700 giấy, cấp chuyển quyền 595 giấy), thu ngân sách từ đấu giá QSD đất và giao đất ở được 5 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch; huyện Đoan Hùng cấp được 21.610 giấy CNQSD đất ở ( đất ở đô thị 1.338 hộ, đất ở nông thôn 20.272 hộ), thu từ đấu giá QSD đất đạt 7. 285, 1 triệu đồng. 2- Trong lĩnh vực Quản lý Tài nguyên nước - Khí tượng Thuỷ văn: Dự thảo Quy định một số điểm cụ thể về khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước quy mô nhỏ, vùng khai thác nước dưới đất phải đăng ký trên địa bàn tỉnh. Trình UBND tỉnh tổ chức triển khai dự án Khảo sát đánh giá hiện trạng và định hướng khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ. Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp15 giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước (04 hồ thăm dò khai thác nước dưới đất; 02 hồ xin cấp giấy phép khai thác nứớc mặt; điều chỉnh vị trí thăm dò nước dưới đất 01 hồ sơ; thẩm định 04 hồ xin xả thải vào nguồn nước; 01 hồ xin cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp kiểm tra v việc lập hồ việc xả thải vào nguồn nước, việc khai thác nước ngầm để bảo vệ nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước Triển khai thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV tỉnh Phú Thọ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội”.Thường xuyên cập nhật dữ liệu lập cảnh báo KTTV trên địa bàn tỉnh hàng tháng phục vụ yêu cầu quản lý và sản xuất. 3- Trong lĩnh vực Lĩnh vực quản lý Khoáng sản: Dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3258/2008/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 Quy định trách nhiệm quản lý bảo vệ Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với sở Công thương dự thảo, trình UBND xem xét để ban hành Quy định tiêu chí chế biến sâu khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn thiện đề cương 3 dự án ( Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về địa chất khoáng sản tỉnh Phú Thọ- Giai đoạn II; Dự án đánh giá trữ lượng tài Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47 [...]... lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản Đôn đốc nghiệm thu 3 dự án đang thực hiện chuyển tiếp từ năm 2008 ( Dự án Khoanh định khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh ; Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản tỉnh Phú Thọ- giai đoạn II; Dự án đánh giá trữ lượng tài nguyên cát, sỏi lòng sông Lô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ) ; Kiểm tra, yêu cầu các đơn vị hoạt động khoáng... Kiến nghị UBND tỉnh ra Quyếtđịnh tạm đình chỉ hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH MiWon Việt Nam -Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số: 1334/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, kiểm tra rà soát hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh kiểm tra 86 cơ sở hoạt động khoáng sản; qua kiểm tra đã báo cáo UBND tỉnh ban hành... huấn về TNMT do Bộ TNMT tổ chức tại các tỉnh thànhtrong cả nước Đảm bảo đầy đủ chế độ cho cán bộ CCVC và người lao động làm việc tại Sở về chế độ tiền lương, tiền công, chế độ BHXH, BHYT theo qui định của pháp luật về lao động Rà soát tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ- CP của Chính phủ tại các đơn vị thuộc sở theo yêu cầu của Tỉnh uỷ và Sở Tài chính Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên. .. nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động khoáng sản ) Tham gia đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động khoáng sản tại các huyện Thanh Sơn, Thanh Thuỷ, Phù Ninh Báo cáo hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của đoàn giám sát HĐND tỉnh Kết quả đã tiến hành rà soát hồ sơ, hoạt động của 85 mỏ, 12 giấy phép khai thác cát sỏi sông Lô của 11 doanh nghiệp Qua... hành, thực hiện nhiệm vụ của Sở và ngành Phối hợp đảm bảo các hoạt động của các tổ chức đoàn thể, các hoạt động văn hoá thể thao, đảm bảo an toàn về người và tài sản, phương tiện, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong cơ quan, không có cán bộ viên chức mắc các tai tệ nạn xã hội, vi pham Luật giao thông Duy trì hoạt động của bộ phận nhận hồ & trả kết quả theo cơ chế một cửa Sở đã tiếp nhận 656 hồ... cường toàn diện công tác quản lý nhà nước về tài nguyênmôi trường theo đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước - Khai thác, sử dụng hợp lý tiết kiệm đạt hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế -xã hội bền vững - Củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy ngành tài nguyên & môi trường từ tỉnh đến xã, không ngừng nâng cao phẩm chất... cảm về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 ; Dự án đo đạc, phân tích môi trường theo lưới quan trắc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện Thẩm định hồ của 10 đơn vị đăng ký chủ nguồn thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT, ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi. .. việc thành lập và đi vào hoạt động ổn định của Chi cục Bảo vệ Môi trường Bảo đảm đầy đủ chế độ cho CBCC,VC và lao động làm việc tại sở theo quy định của Pháp luật về lao động Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Đảng uỷ và Lãnh đạo Sở trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đời sống văn... cường Ngành Tài nguyênMôi trương đã tích cực tham mưu, có những đề xuất quan trọng về quản lý tài nguyênMôi trường.Triển khai khẩn trương các nhiệm vụ chuyên môn trên 6 lĩnh vực với khối lượng công việc lớn, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu quản lý Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tài nguyên đất, tài nguyên nước,... cộng: 250,7 triệu đồng, trong đó, xử phạt vi phạm về lĩnh vực đất đai đối với 05 cơ sở tổng số 29 triệu đồng; về lĩnh vực khoáng sản là: 122 triệu đồng; về lĩnh vực môi trường là 99,7 triệu đồng Một số phòng Tài nguyênMôi trường các huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện tổ chức các đoàn thanh tra liên ngành thanh tra công tác quản lý tài nguyênMôi trường Riêng trong lĩnh vực Khoáng sản, phòng . lu t v T i nguy n & M i trư ng v c c ho t đ ng c a Ng nh b ng nhi u h nh th c phong ph tr n nhi u k nh th ng tin. K t quả đã góp ph n n ng cao nh n. ) c a t nh, c nhi u thu n l i nh ng c ng c nhi u khó kh n, th th ch m i. T ng k t c ng t c thi đua c a Kh i ng nh kinh t t nh Ph Th n m 2006, S T i
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về hoạt động của Sở tài nguyên môi truongf tỉnh Phú Thọ, Tìm hiểu về hoạt động của Sở tài nguyên môi truongf tỉnh Phú Thọ, Tìm hiểu về hoạt động của Sở tài nguyên môi truongf tỉnh Phú Thọ, - Quản lí Tài ngun Nước- Khí tượng –Thuỷ văn : - Quản lí khống sản : - Quản lí Mơi trường :, - Quản lý Đo đạc Bản đồ : - Cơng tác tun truyền PBPL và thanh tra chun ngành : - Cơng tác Tổ chức hành chính - Kế hoạch - Tài chính:, - Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn