Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại sở giao thông vận tải hà nội

112 260 6
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2015, 09:34

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- LÊ XUÂN HÙNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- LÊ XUÂN HÙNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN CÚC Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên : Lê Xuân Hùng Sinh ngày : 11/12/1977 Nơi sinh : Thành phố Hà Nội Học viên lớp : QH-2012-E.CH(QLKT 1) Khoa : Kinh tế Chính trị Mã số : 60340410 Tôi xin cam đoan: 1. Luận văn Thạc sỹ quản lý kinh tế: “Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Sở Giao thông Vận tải Hà Nội” thực dƣới hƣớng dẫn PGS.TS. Nguyễn Cúc. 2. Các số liệu, tài liệu, dẫn chứng mà sử dụng luận văn thu thập, xử lý mà chép không hợp lệ nào. Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2015 Học viên Lê Xuân Hùng LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chƣơng trình cao học luận văn này, bên cạnh nỗ lực thân tác giả nhận đƣợc quan tâm, động viên, giúp đỡ tận tình thầy cô, gia đình bạn bè suốt trình học tập, công tác. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: - Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Cúc - Các thầy, cô giáo Khoa Kinh tế Chính trị - Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. - Lãnh đạo, cán công chức Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Ban Quản lý dự án giao thông 2. - Các quan hữu quan, nhà khoa học, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ cung cấp tài liệu cho trình thực luận văn. Mặc dù có nhiều cố gắng để hoàn thành Luận văn tất nhiệt tình lực thân, nhiên Luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý báu thầy cô bạn đọc để tác giả hoàn thiện tốt luận văn mình. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2015 Tác giả Lê Xuân Hùng TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Tác giả: Lê Xuân Hùng Chuyên ngành: Quản lý kinh tế. Bảo vệ năm: 2015. Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Cúc. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu:  Mục đích nghiên cứu: Trên sở lý luận thực tiễn quản lý dự án để đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.  Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc. Đánh giá thực trạng, tìm hạn chế, tồn nguyên nhân công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Cuối cùng, luận văn đề số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án. Những đóng góp luận văn: Luận văn hệ thống hóa lý luận quản lý dự án hạ tầng giao thông; Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án Sở Giao thông Vận tải Hà Nội; Phân tích hạn chế, tồn nguyên nhân. Kết quan trọng luận văn đƣa đƣợc số biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông giai đoạn nay. MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt i Danh mục bảng biểu . ii Danh mục hình iii PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TU XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC .5 1.1. Hạ tầng giao thông hoạt động đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông 1.1.1. Hạ tầng giao thông 1.1.2. Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. 1.1.3. Các hình thức đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông 1.1.4. Các nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông hình thức huy động vốn: 11 1.2. Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN. 13 1.2.1. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN 13 1.2.2. Quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN .18 1.2.3. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN .23 1.3. Các nhân tố tác động đến quản lý dự án .32 1.4. Các tiêu chí đánh giá công tác quản lý dự án .33 1.4.1. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 33 1.4.2. Đảm bảo chất lượng dự án: .34 1.4.3. Thời gian hoàn thành dự án: .34 1.4.4. Chi phí đầu tư: .35 1.4.5. An toàn lao động: 35 1.4.6. Bảo vệ môi trường: 36 1.4.7. Hiệu dự án: 36 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 38 2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng .38 2.2. Địa điểm thời gian thực nghiên cứu 38 2.3. Các công cụ đƣợc sử dụng .38 2.4. Mô tả phƣơng pháp thực đề tài .38 2.4.1. Phương pháp vật biện chứng kết hợp với phương pháp logic lịch sử: 38 2.4.2. Phương pháp thu thập liệu thống kê kinh tế: 39 2.4.3. Phương pháp phân tích - tổng hợp: .39 2.4.4. Phương pháp so sánh: .40 2.4.5. Phương pháp dự báo: 40 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI .41 3.1. Giới thiệu khái quát Sở Giao thông Vận tải Hà Nội 41 3.1.1. Chức nhiệm vụ .41 3.1.2. Cơ cấu tổ chức 43 3.1.3. Chức số phòng ban. 44 3.2. Khái quát đặc điểm máy quản lý dự án hệ thống giao thông Thành phố .44 3.2.1. Mô hình quản lý dự án .44 3.2.2. Tổng quan hệ thống giao thông Thành phố .47 3.3. Thực trạng quản lý dự án xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giai đoạn 2009-2014. 50 3.3.1. Tổng quát dự án xây dựng hạ tầng giao thông giai đoạn 20092014. 50 3.3.2. Quy hoạch thực quy hoạch 51 3.3.3. Kế hoạch hóa nguồn vốn cho dự án đầu tư 53 3.3.4. Lập dự án đầu tư, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư .55 3.3.5. Quản lý đấu thầu .57 3.3.6. Tổ chức giám sát thực dự án 58 3.3.7. Kết thúc, nghiệm thu, bàn giao đánh giá dự án 69 3.4. Kết quả, hạn chế nguyên nhân công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở GTVT Hà Nội thời gian qua. 71 3.4.1. Kết đạt 71 3.4.2. Các tồn tại, hạn chế .74 3.4.3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế .75 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI .78 4.1. Định hƣớng phát triển hạ tầng giao thông Hà Nội giai đoạn 2016 -2020 78 4.1.1. Các để xây dựng định hướng phát triển hạ tầng giao thông Hà Nội giai đoạn 2016 -2020: .78 4.1.2. Dự báo thuận lợi khó khăn 78 4.1.3. Mục tiêu định hướng đầu tư công trung hạn năm 2016-2020: 80 4.1.4. Dự kiến quy mô nhu cầu vốn đầu tư công 05 năm 2016-2020 81 4.1.5. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công trung hạn năm 20162020 .81 4.1.6. Danh mục dự án đầu tư trung hạn 05 năm 2016-2020 .82 4.1.7. Dự kiến kết đạt được, tồn tại, hạn chế phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 .82 4.1.8. Các giải pháp thực .83 4.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở GTVT Hà Nội 87 4.2.1. Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch tuân thủ quy hoạch xây dựng hạ tầng giao thông .87 4.2.2. Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hóa nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch trung hạn hàng năm .88 4.2.3. Khai thác nguồn lực, thu hút nguồn vốn đầu tư, giảm gánh nặng cho đầu tư công .89 4.2.4. Đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt .92 4.2.5. Hoàn thiện công tác quản lý 92 4.2.6. Hoàn thiện tổ chức nâng cao chất lượng máy quản lý dự án chuyên nghiệp .95 4.2.7. Tăng cường công tác đánh giá, kiểm tra, tra, xử lý vi phạm việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước .96 KẾT LUẬN .98 TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa DADT Dự án đầu tƣ GPMB Giải phóng mặt GTVT Giao thông vận tải HTGT Hạ tầng giao thông NSNN Ngân sách nhà nƣớc QLDA Quản lý dự án UBND TP Ủy ban nhân dân thành phố i dựng lại định mức kinh tế – xã hội dịch vụ vận tải hành khách công cộng, công tác tu, trì kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. - Nghiên cứu xây dựng sách thực điều tiết cách hợp lý giá trị tăng thêm từ đất đai không đầu tƣ ngƣời sử dụng đất đem lại; trƣớc mắt nhà nƣớc đầu tƣ xây dựng công trình giao thông. *. Khai thác nguồn lực, thu hút đầu tƣ: - Tăng cƣờng huy động nguồn lực nƣớc, xây dựng chế sách đặc thù để đẩy nhanh tốc độ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. Sử dụng có hiệu nguồn ngân sách nhà nƣớc, ngân sách nhà nƣớc chủ yếu để đối ứng tham gia dự án lớn quan trọng, phải cân đối để dãn tiến độ vào cấp hệ thống sở hạ tầng có, đồng thời thời tăng cƣờng công tác quản lý bảo trì để sử dụng hệ thống kết cấu hạ tầng có hiệu quả. - Chú trọng nâng cao chất lƣợng dịch vụ vận tải với giá hợp lý, triển khai mạnh mẽ vận tải đa phƣơng thức, dịch vụ cảng nội địa ICD, vận tải công cộng khối lƣợng lớn nhằm nâng cao tốc độ lƣu chuyển xã hội, giảm vốn ứ đọng làm gia tăng nguồn lực xã hội. - Tăng cƣờng công tác xúc tiến đầu tƣ để huy động nguồn lực đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thời gian tới theo hƣớng kiện toàn tổ chức huy động vốn, xây dựng trang WEB xúc tiến đầu tƣ, củng cố máy làm công tác xúc tiến đầu tƣ. - Nghiên cứu, đổi sách giá, phí theo hƣớng xây dựng chế giá phí phù hợp với chế thị trƣờng bảo đảm cho nhà đầu tƣ có hiệu vốn. - Thực chế nhằm đẩy mạnh khai thác nguồn lực tài từ kết cấu hạ tầng giao thông để huy động thêm vốn ngân sách đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông (cảng ICD, cảng hàng không, đƣờng sắt, .) thông qua số phƣơng thức cho thuê quyền khai thác chuyển nhƣợng có thời hạn. - Nghiên cứu khai thác lợi ích từ địa tô chênh lệch xây dựng công trình giao thông đem lại (giá đất hai bên đƣờng vùng phụ cận thƣờng tăng lớn sau công trình đƣờng đƣợc đầu tƣ đƣa vào sử dụng, đặc biệt 85 đô thị lớn); lợi ích từ khai thác khoáng sản, vật liệu kết hợp với nạo vét thải luồng tầu; có sách phù hợp thu hồi đất tạo vốn hỗ trợ cho xây dựng hạ tầng giao thông. *. Phối hợp với quan liên quan: - Phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tƣ lập danh mục dự án hạ tầng giao thông kêu gọi thu hút xã hội hóa đầu tƣ (BT, BOT, PPP) làm sở để thành phần kinh tế, doanh nghiệp tham gia. - Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tƣ bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tƣ, vốn đầu tƣ thực dự án hạ tầng giao thông theo kế hoạch; đó, ƣu tiên công trình, dự án trọng điểm, cấp bách. Kịp thời điều chỉnh nguồn vốn đầu tƣ phù hợp với tiến độ thực dự án; - Phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc để rà soát, bố trí quỹ đất phục vụ cho yêu cầu đầu tƣ phát triển hạ tầng giao thông; quỹ đất đối ứng cho dự án đầu tƣ xây dựng công trình hạ tầng giao thông theo phƣơng thức BT; - Phối hợp với Sở Xây dựng việc triển khai đồng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng với công trình hạ tầng giao thông, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả; - Phối hợp với Ban đạo giải phóng mặt Thành phố hƣớng dẫn, đôn đốc chủ đầu tƣ, quận, huyện, thị xã công tác GPMB dự án hạ tầng giao thông. Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tham mƣu, đề xuất với UBND Thành phố hƣớng dẫn quận, huyện, thị xã chế, sách giải pháp cụ thể giải khó khăn, vƣớng mắc công tác GPMB trình triển khai thực dự án; - Phối hợp với Sở Tài nguyên môi trƣờng thực nhanh chóng, thuận tiện thủ tục giao đất, cấp đất cho dự án hạ tầng giao thông, đất cho dự án tái định cƣ phục vụ giải phóng mặt thi công công trình hạ tầng giao thông; - Phối hợp với Sở Công thƣơng, Bƣu Viễn thông liên quan đến quản lý quy hoạch, xây dựng hệ thống điện, nƣớc, hạ tầng kỹ thuật( thông tin, liên lạc, viễn thông…) để phối hợp triển khai đồng với xây dựng hạ tầng giao thông để giải 86 dứt điểm việc đào hè đƣờng, lòng đƣờng để hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật làm mỹ quan đô thị, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến chất lƣợng công trình giao thông nhƣ diễn giai đoạn trƣớc đây. - Phối hợp chủ đầu tƣ triển khai thực dự án theo tiến độ chất lƣợng công trình giao thông; kịp thời báo cáo vƣớng mắc UBND Thành phố để giải quyết. 4.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở GTVT Hà Nội 4.2.1. Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch tuân thủ quy hoạch xây dựng hạ tầng giao thông - Trên sở quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến 2030, tầm nhìn 2050 đƣợc Chính phủ phê duyệt quý II/2015 tiến hành triển khai điều chỉnh, hoàn thành quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải 30/30 quận, huyện, thị xã địa bàn Thành phố làm sở triển khai thực quản lý, đầu tƣ theo quy hoạch. - Rà soát quy hoạch liên quan đến quy hoạch giao thông đảm bảo tính đồng nhất, kịp thời báo cáo Thành phố điều chỉnh, bổ sung theo thời điểm. - Triển khai quy hoạch chi tiết để làm sở cắm mốc, quản lý quy hoạch để có điều kiện nguồn vốn triển khai đảm bảo tiến độ, hiệu đầu tƣ. Tập trung đạo, kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý quy hoạch địa bàn Thành phố. - Tập trung ƣu tiên đầu tƣ công trình trọng điểm có tính đột phá, công trình đầu mối giao thông có sức lan tỏa lớn, thúc đẩy phát triển vận tải cần đƣợc ƣu tiên đầu tƣ theo lộ trình, quy hoạch, kế hoạch đƣợc duyệt. - Hàng năm tiến hành đánh giá kết triển khai thực quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá việc thực quy hoạch giao thông địa bàn, để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. 87 4.2.2. Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hóa nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch trung hạn hàng năm - Nhằm thực mục tiêu, định hƣớng phát triển chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch giao thông đƣợc phê duyệt kiên không bố trí vốn cho dự án không nằm kế hoạch đầu tƣ không tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đƣợc cấp có thẩm quyền định. - Tập trung bố trí vốn để hoàn thành đẩy nhanh tiến độ dự án quan trọng, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. Ƣu tiên bố trí vốn cho dự án hoàn thành bàn giao đƣa vào sử dụng nhƣng nợ đọng xây dựng bản, dự án dự kiến hoàn thành kỳ kế hoạch, vốn đầu tƣ Nhà nƣớc tham gia thực dự án theo hình thức đối tác công tƣ, vốn đối ứng ODA, dự án chuyển tiếp thực theo tiến độ đƣợc phê duyệt, hạn chế bố trí vốn cho dự án khởi công chƣa đáp ứng yêu cầu theo quy định. - Trong công tác phê duyệt dự án đầu tƣ cần xác định rõ nguồn vốn đầu tƣ, khả cân đối vốn Ngân sách thành phố để hoàn thành dự án theo tiến độ đầu tƣ yêu cầu, kiên không phê duyệt dự án không xác định đƣợc rõ nguồn vốn, không đủ khả cân đối vốn kỳ kế hoạch. - Thực việc kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện, khối lƣợng giải ngân, toán nguồn vốn kế hoạch năm theo định kỳ( hàng quý, nửa năm năm) để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp; Có chế ủy quyền cho Chủ đầu tƣ tự điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn khuôn khổ nguồn vốn đƣợc cấp để đảm bảo giảm vốn nơi thừa, bổ sung vào nơi thiếu, đáp ứng nhu cầu thực tế dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm. - Nâng cao chất lƣợng công tác xây dựng kế hoạch vốn hàng năm theo sát khối lƣợng công việc dự kiến thực kỳ kế hoạch, điều đòi hỏi nâng cao tính chuyên nghiệp, phối hợp đồng cán lập kế hoạch quản lý dự án. 88 4.2.3. Khai thác nguồn lực, thu hút nguồn vốn đầu tư, giảm gánh nặng cho đầu tư công Giai đoạn nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc đầu tƣ cho công trình hạ tầng giao thông hạn hẹp, không đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tế. Việc xã hội hóa đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông giải pháp cấp thiết để huy động nguồn vốn đầu tƣ, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nƣớc. Trong giai đoạn vừa qua Bộ GTVT huy động đƣợc nguồn vốn lớn ngân sách khoảng 160 nghìn tỷ đồng triển khai 65 dự án,công trình. Dự kiến năm 2015 thu hút khoảng 45 nghìn tỷ đồng giai đoạn 2016-2020 cần tới 235 nghìn tỷ đồng. Một số giải pháp cụ thể để thu hút nguồn vốn đầu tƣ hạ tầng giao thông địa bàn Thành phố Hà Nội nhƣ sau: *. Nhóm giải pháp tổng thể để thu hút nguồn vốn xã hội hóa đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông: - Tăng cƣờng huy động nguồn lực nƣớc, xây dựng chế sách đặc thù để đẩy nhanh tốc độ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. Sử dụng có hiệu nguồn ngân sách nhà nƣớc, ngân sách nhà nƣớc chủ yếu để đối ứng tham gia dự án lớn quan trọng, phải cân đối để dãn tiến độ vào cấp hệ thống sở hạ tầng có, đồng thời thời tăng cƣờng công tác quản lý bảo trì để sử dụng hệ thống kết cấu hạ tầng có hiệu quả. - Tăng cƣờng công tác xúc tiến đầu tƣ để huy động nguồn lực đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thời gian tới theo hƣớng kiện toàn tổ chức huy động vốn, xây dựng trang WEB xúc tiến đầu tƣ, củng cố máy làm công tác xúc tiến đầu tƣ. - Nghiên cứu, đổi sách giá, phí theo hƣớng xây dựng chế giá phí phù hợp với chế thị trƣờng bảo đảm cho nhà đầu tƣ có hiệu vốn. - Thực chế nhằm đẩy mạnh khai thác nguồn lực tài từ kết cấu hạ tầng giao thông để huy động thêm vốn ngân sách đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông (cảng ICD, cảng hàng không, đƣờng sắt, .) thông qua số phƣơng thức cho thuê quyền khai thác chuyển nhƣợng có thời hạn. 89 - Nghiên cứu khai thác lợi ích từ địa tô chênh lệch xây dựng công trình giao thông đem lại (giá đất hai bên đƣờng vùng phụ cận thƣờng tăng lớn sau công trình đƣờng đƣợc đầu tƣ đƣa vào sử dụng, đặc biệt đô thị lớn); lợi ích từ khai thác khoáng sản, vật liệu kết hợp với nạo vét thải luồng tầu; có sách phù hợp thu hồi đất tạo vốn hỗ trợ cho xây dựng hạ tầng giao thông. - Nghiên cứu để ban hành sách phù hợp thu hồi đất tạo vốn hỗ trợ cho xây dựng hạ tầng giao thông. Khi xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông cần phải quy hoạch tổ chức khai thác quỹ đất hai bên đƣờng, vùng phụ cận để tạo nguồn lực từ đất đai đầu tƣ cho công trình này. Đồng thời nghiên cứu chế đền bù, giải phóng mặt phù hợp mở rộng phạm vi thu hồi đất để đầu tƣ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông. - Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xã hội hóa đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông theo phƣơng thức cũ: BT( Xây dựng – Chuyển giao); BOT( Xây dựng – Khai thác- Chuyển giao); BTO . đẩy mạnh hình thức đầu tƣ đối tác công tƣ PPP. *. Giải pháp tập trung để đẩy mạnh thu hút vốn đầu tƣ hình thức đối tác công tƣ PPP: - Chính phủ cần hoàn thiện sở pháp lý lĩnh vực đầu tƣ theo hình thức đối tác công tƣ, có sách đồng việc ƣu đãi, khuyến khích xã hội hóa đầu tƣ hạ tầng giao thông. Để đảm bảo thành công cho mô hình PPP cần hội đủ hai yếu tố sau: “Hợp đồng hiệu quả” để tăng giá trị vốn đầu tƣ “môi trƣờng thuận lợi” để quản lý PPP, trong nội dung nhân tố môi trƣờng khung thể chế, pháp lý đầy đủ ổn định. Điều tăng tính minh bạch cho mô hình PPP khuyến khích nhà đầu tƣ tƣ nhân tham gia tích cực hơn, đồng thời tăng tỉ lệ vốn hỗ trợ nhà nƣớc đủ đảm bảo cho dự án khả thi mặt tài chính. - Có chế sách ƣu đãi nhà đầu tƣ tham gia đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông nhƣ vay vốn ngân hàng lãi suất thấp dự án 90 đặc biệt quan trọng, dự án vùng đặc thù, đảm bảo quốc phòng an ninh; ƣu tiên cho khai thác dịch vụ liên quan dọc tuyến đƣờng (trạm xăng dầu, trạm dừng nghỉ, trạm cân xe, quảng cáo, công trình khác…), miễn giảm thuế, thƣởng tiến độ dự án, hƣởng chênh lợi nhuận nhà đầu tƣ tiết kiệm chi phí xây dựng… - Nghiên cứu, đổi sách giá, phí tiếp cận với thông lệ quốc tế phù hợp với chế thị trƣờng, tạo thuận lợi chia sẻ rủi ro với nhà đầu tƣ, bảo đảm cho nhà đầu tƣ có hiệu vốn. - Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời danh mục dự án đầu tƣ PPP; kiện toàn tổ chức huy động vốn, xây dựng trang website xúc tiến đầu tƣ sách có liên quan. - Chú trọng công tác lựa chọn nhà đầu tƣ, nhà đầu tƣ đƣợc lựa chọn phải có đủ lực tài theo quy định kinh nghiệm đầu tƣ xây dựng. - Các bộ, ngành, địa phƣơng quan có liên quan hỗ trợ việc đẩy nhanh thủ tục đất đai, cấp giấy chứng nhận đầu tƣ, giải phóng mặt bằng… để hoàn thiện sở pháp lý dự án, đảm bảo tiến độ hiệu dự án, thu hút ngân hàng thƣơng mại cho vay dự án giao thông. - Để khuyến khích thu hút đƣợc nhà đầu tƣ tƣ nhân vào dự án giao thông phải cân đƣợc lợi ích dự án với dự án đầu tƣ thông thƣờng khác nhƣ lợi nhuận kỳ vọng cao thông thƣờng, chế kiểm soát – chia sẻ rủi ro hữu hiệu bên, mức độ ƣu đãi đủ hấp dẫn cho nhà đầu tƣ để bù đắp cho tính dài hạn, quy mô lớn, phức tạp so với dự án thông thƣờng. - Đối với tín dụng có sách để ngân hàng nâng mức tín dụng dự án giao thông. - Đẩy mạnh sách nhƣợng quyền để tạo nguồn lực đầu tƣ. Thành lập quỹ hỗ trợ đầu tƣ dự án PPP. - Trong thu hút vốn đầu tƣ PPP minh bạch bình đẳng bên tham gia quan trọng. Đồng thời, cần phải hạn chế tối đa rủi ro liên quan đến xung đột lợi ích. Những xung đột lợi ích xảy 91 quan, tổ chức tham gia vào việc đề xuất, chuẩn bị dự án lại đồng thời có vai trò quan trọng việc định lựa chọn dự án. Ngoài ra, xung đột lợi ích tăng lên quan, tổ chức vừa có vai trò hỗ trợ, thúc đẩy phát triển dự án, vừa đƣợc giao nhiệm vụ giám sát thực đánh giá sau dự án đƣợc thực hiện. 4.2.4. Đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt - Tăng cƣờng phối hợp với quận, huyện, thị xã để đẩy nhanh công tác GPMB triển khai thi công; Công tác GPMB nhiều vƣớng mắc, tiến độ thực chậm, nhiều dự án nội đô khởi công nhƣng mặt dẫn đến thời gian thi công kéo dài làm an toàn giao thông, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến môi trƣờng, gây xúc cho ngƣời dân mà nguyên nhân công tác tái định cƣ chậm. Đối với dự án mà có khối lƣợng GPMB lớn đề nghị UBND Thành phố phê duyệt dự án có sẵn quỹ nhà tái định cƣ. - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chế độ sách hỗ trợ, đền bù, tái định cƣ công tác giải phóng mặt đảm bảo sát với thực tế thị trƣờng nhằm thỏa mãn quyền lợi tạo đồng thuận nhân dân ủng hộ cho công tác giải phóng mặt bằng. - Tăng cƣờng công tác quản lý đất đai, quản lý nhân địa phƣơng, rút ngắn thời gian xác định nguồn gốc đất công tác giải phóng mặt bằng. - Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, công khai, minh bạch công tác giải phóng mặt địa phƣơng. 4.2.5. Hoàn thiện công tác quản lý - Nâng cao chất lƣợng công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ thiết kế chi tiết, dự toán. Để thực yêu cầu cần thực tổng thể biện pháp: Lựa chọn đơn vị tƣ vấn đảm bảo lực, trình độ chuyên môn đáp ứng công việc có đạo đức nghề nghiệp; Nâng cao lực cán quản lý dự án, cán thẩm định, phê duyệt; Kiểm tra rà soát chặt chẽ hồ sơ kết hợp với công tác kiểm tra đối soát thực địa để loại bỏ sai khác, bất hợp lý mặt thiết kế 92 nhƣ dự toán kinh phí; Phối hợp chặt chẽ đơn vị liên quan công tác thẩm định, phê duyệt dự án đảm bảo tính đồng bộ, thống quan điểm rút ngắn thời gian thực hiện. - Nâng cao chất lƣợng công tác đấu thầu: Tiếp tục trì thực công tác công khai, minh bạch, công đấu thầu theo quy định pháp luật; Tăng cƣờng áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi ( kể gói thầu cần áp dụng hình thức định thầu theo luật định) để tăng hội lựa chọn đƣợc nhà thầu có chất lƣợng tốt đáp ứng đƣợc yêu cầu gói thầu với chi phí tiết kiệm. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, đánh giá chất lƣợng nhà thầu tham gia thực dự án khác nhằm có đánh giá tổng thể định lựa chọn nhà thầu; Xử lý nghiêm nhà thầu có hành vi vi phạm pháp luật đấu thầu. - Tăng cƣờng công tác quản lý chất lƣợng: Bên cạnh việc tăng cƣờng trách nhiệm Nhà thầu thi công, đơn vị tƣ vấn giám sát công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình công tác trƣờng nhƣ nội nghiệp cần tiến hành công tác kiểm tra thƣờng xuyên quan quản lý nhà nƣớc, công tác kiểm tra, kiểm định tổ chức tƣ vấn độc lập nhằm đánh giá chất lƣợng cách xác, khách quan. Phối hợp chặt chẽ với tổ chức, đoàn thể trị xã hội địa phƣơng để nâng cao vai trò giám sát cộng đồng. - Quản lý tiến độ cách khoa học, chặt chẽ: Xây dựng quản lý tiến độ theo nhiệm vụ cụ thể, áp dụng phần mềm quản lý tiến độ dự án công tác quản lý. Tăng cƣờng công tác kiểm tra xử lý Nhà thầu thi công không thực tiến độ thi công xác lập hợp đồng nhƣ tiến độ chi tiết thống nhất, đồng thời gắn trách nhiệm đơn vị tƣ vấn giám sát việc chậm tiến độ thi công dự án. Cụ thể hóa hợp đồng áp dụng chế tài xử phạt hành chính, kinh tế nhà thầu cố tình chây ì, không thi công làm chậm tiến độ dự án. Thực việc bổ sung nhà thầu thay nhà thầu thi công để đáp ứng tiến độ yêu cầu dự án. - Giám sát chặt chẽ công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trƣờng trƣờng: Trƣớc hết Nhà thầu thi công phải ý thức trách nhiệm phải 93 thực thƣờng xuyên liên tục suốt trình thi công bảo hành công trình. Ban QLDA, tổ chức tƣ vấn có trách nhiệm kiểm tra đạo Nhà thầu thực tốt giải pháp đảm bảo an toàn lao động, giảm thiểu tác động môi trƣờng; Kiên dừng thi công, kiểm điểm trách nhiệm Nhà thầu không hoàn thành trách nhiệm; Bên cạnh cần có vào quan quản lý nhà nƣớc chuyên ngành, quyền nhân dân địa phƣơng nơi có dự án. - Đẩy mạnh công tác nghiệm thu, toán, toán dự án: Thực công tác nghiệm thu, toán theo tiến độ hợp đồng ký kết; Công tác nghiệm thu toán đƣợc thực theo đợt, theo tháng nhằm giải ngân kịp thời kế hoạch vốn, không để tình trạng vốn đầu tƣ đọng ngân hàng, kho bạc làm giảm khả sinh lời vốn. Các Ban quản lý dự án tập trung hƣớng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu hoàn thành hồ sơ toán theo mẫu quy định, hạn chế việc phải sửa sửa lại hồ sơ toán nhiều lần, với công tác toán phải thu hồi chứng từ, hóa đơn liên quan. Chủ đầu tƣ, Ban Quản lý dự án đạo liệt, có chế tài xử lý nghiệm khắc để đẩy nhanh công tác toán dự án, song song với công tác toán cuối dự án yêu cầu nhà thầu phải nộp hồ sơ toán tránh tình trạng nhà thầu toán gần hết giá trị hợp đồng lơ trách nhiệm toán dự án mình. - Giải pháp khắc phục việc kéo dài dự án vấn đề đội vốn đầu tƣ: Việc kéo dài dự án đội vốn đầu tƣ lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông nhiều nguyên nhân kết hợp, để khắc phục tình trạng việc quan trọng cần xác định cụ thể nguyên nhân để đề xuất biện pháp giải quyết: + Đối với dự án thi công: Nguyên nhân chậm trễ vƣớng mắc công tác GPMB: Cần thiết đình hoãn tạm thời dự án, khoanh khối lƣợng thực Nhà thầu thi công, tập trung đạo, vốn để đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB, triển khai thi công sau hoàn thành xong GPMB. Nguyên nhân chậm trễ lực Nhà thầu thi công yếu kém, chây ì: Bổ sung 94 thay Nhà thầu có đủ lực, kinh nghiệm, tài để hoàn thành dự án theo tiến độ yêu cầu. + Đội vốn đầu tƣ: Xác định nguyên nhân dẫn đến việc tăng Tổng mức đầu tƣ, dự toán xây dựng nguyên nhân bất khả kháng( thiên tai, chậm trễ GPMB…) không lỗi Nhà thầu cần thiết phải tiến hành điều chỉnh TMĐT, dự toán theo quy định với nguyên tắc phải tiết kiệm ngân sách nhà nƣớc đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật đầu tƣ xây dựng đấu thầu; Trƣờng hợp nhà thầu chây ì, không chịu thi công nhằm kéo dài thời gian để đƣợc điều chỉnh dự toán xây dựng kiên không điều chỉnh tăng dự toán xây dựng tiến hành biện pháp xử phạt nhà thầu hành chính, kinh tế bắt buộc nhà thầu phải thi công hoàn thành công trình thay nhà thầu khác. + Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát tiến độ dự án, chất lƣợng thi công đáp ứng hoàn thành dự án theo thời gian yêu cầu. + Kiểm tra tổng thể dự án chậm tiến độ, tăng vốn đầu tƣ nhiều để sàng lọc đánh giá, lựa chọn biện pháp đình hoãn toàn dự án, đầu tƣ giai đoạn có đủ điều kiện vốn chuyển đổi sang hình thức đối tác công tƣ PPP. 4.2.6. Hoàn thiện tổ chức nâng cao chất lượng máy quản lý dự án chuyên nghiệp - Trong trình thực quản lý dự án cho thấy vấn đề nhân Ban Quản lý dự án tƣơng đối mỏng, việc thực nhiều dự án khoảng thời gian dẫn đến không bám sát đƣợc với trƣờng làm phát sinh sai sót số công trình. Vì cần bổ sung nhân cho ban quản lý dự án, trọng nhân có trình độ chuyên môn kinh nghiệm quản lý dự án, cần xây dựng quy chế, tiêu chuẩn thi tuyển, xét tuyển chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu công việc nhằm lựa chọn, tuyển dụng nhân đáp ứng yêu cầu công việc, giảm bớt chi phí đào tạo. Đánh giá chất lƣợng cán thƣờng xuyên, liên tục nhằm phát hiện, đào tạo bồi dƣỡng cán nguồn đồng thời thực công tác luân chuyển cán cho phù hợp với khả năng, lợi ngƣời. Chú trọng việc đổi nâng cao hiệu đạo điều 95 hành lãnh đạo hoạt động Ban, tăng cƣờng phối hợp phòng ban công tác quản lý va công tác chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn kinh phí cho công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ: Thƣờng xuyên tổ chức cử cán học công tác liên quan đến quản lý dự án đầu tƣ xây dựng nhƣ: quản lý dự án, quản lý đấu thầu, quản lý tài dự án, quản lý kỹ thuật thi công, tham quan, học tập mô hình quản lý, điều hành dự án mới… - Có sách đãi ngộ hợp lý tiền lƣơng cho cán thực công tác quản lý dự án Ban quản lý dự án, đảm bảo sống nhƣ tạo điều kiện thăng tiến công việc để thu hút ngƣời tài nhƣ ngƣời có kinh nghiệm thực tiễn tham gia công tác quản lý dự án. - Trang bị cho cán điều kiện làm việc phù hợp với nhiệm vụ đáp ứng môi trƣờng làm việc không ngừng thay đổi, phát triển nhƣ nay. - Song song với việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán quản lý dự án cần học tập, nâng cao phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, vững vàng trƣớc nhiều cám dỗ lĩnh vực quản lý dự án. 4.2.7. Tăng cường công tác đánh giá, kiểm tra, tra, xử lý vi phạm việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước Chống thất thoát, lãng phí công tác đầu tƣ công nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn vừa qua đến yêu cầu cấp bách. Trên thực tế, qua công tác kiểm tra, tra quan quản lý nhà nƣớc chuyên ngành phát sai sót, thất thoát, nhiên đơn vị tra, kiểm toán kiểm tra đƣợc tất dự án để thực nhiệm vụ hiệu qua công tác quản lý dự án. - Thƣờng xuyên tiến hành công tác kiểm tra trƣờng để xác nhận khối lƣợng trực tiếp đặc biệt hạng mục ẩn dấu, hoàn thiện hồ sơ hoàn công hạng mục theo thời điểm thi công. - Tăng cƣờng công tác kiểm tra, tra quan quản lý nhà nƣớc chuyên ngành. 96 - Đảm bảo chất lƣợng công tác toán, toán vốn đầu tƣ. Khuyến khích việc thuê đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành công tác kiểm toán báo cáo toán kể trƣờng hợp dự án nhóm C không cần kiểm toán theo quy định. - Học tập, đúc rút kinh nghiệm qua kết kiểm tra, tra quan chuyên ngành để tránh mắc phải dự án tiếp theo. - Nghiêm túc, kiên công tác xử lý kết sau tra. 97 KẾT LUẬN Trong giai đoạn qua, dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn Thành phố Hà Nội đƣợc đƣa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả, bƣớc đầu hình thành hạ tầng khung, phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối tuyến đƣờng nội đô,kết nối khu vực nội đô với khu vực ngoại thành. Hạ tầng giao thông Thủ đô tƣơng đối đồng bộ, góp phần lớn đảm bảo nhu cầu lại nhân dân, giảm ùn tắc giao thông tai nạn giao thông năm gần đây, đồng thời động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Bên cạnh kết đạt đƣợc, thời gian qua tồn tại, bất cập lĩnh vực đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông địa bàn Thành phố. Đề tài “Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Sở Giao thông Vận tải Hà Nội” nêu lên thực trạng quản lý, đánh giá thuận lợi thách thức, kết đạt đƣợc tồn tại, hạn chế cần khắc phục giai đoạn 2009 -2014, kết hợp với định hƣớng phát triển mạng lƣới giao thông để từ đƣa số phƣơng hƣớng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc đến năm 2020 Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Tôi hy vọng rằng, đóng góp góp phần nhỏ để hoàn thiện, nâng cao hiệu công tác quản lý dự án hạ tầng giao thông giai đoạn nghiệp phát triển giao thông Thủ đô. Luận văn sản phẩm cô đọng trình học tập, thu thập kiến thức đƣợc học kết hợp với kinh nghiệm thân. Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu rộng, liên quan đến nhiều sách vĩ mô với tầm hiểu biết hạn chế tác giả nên luận văn không tránh thiếu sót, nhận định chủ quan. Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến tham gia, đóng góp phê bình từ quý thầy, cô bạn đọc để luận văn hoàn thiện hơn. 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2009. Nghị định số 12/NĐCP ngày 10/02/2009 quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Hà Nội. 2. Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2009. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Hà Nội. 3. Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2010. Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 hợp đồng hoạt động xây dựng. Hà Nội. 4. Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2011. Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/11/2011 tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước vốn trái phiếu Chính phủ. Hà Nội. 5. Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,2011. Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Hà Nội. 6. Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2012. Chị thị số 27/CTTTG ngày 10/10/2012 giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng địa phương. Hà Nội. 7. Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,2013. Nghị định số 15/2013/NĐCP ngày 06/02/2013 quản lý chất lượng xây dựng công trình. Hà Nội. 8. Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013. Chỉ thị số 14/CTTTg ngày 28/6/2013 Tăng cường quản lý đầu tư xử lý nợ đọng xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ. Hà Nội. 9. Nguyễn Văn Chọn, 2003. Kinh tế đầu tư xây dựng. Hà Nội: NXB Xây dựng. 10. Nghiêm Văn Dĩnh Phạm Văn Vạng, 1999. Đánh giá dự án đầu tư giao thông vận tải. Trƣờng Đại học giao thông vận tải Hà Nội. 11. Nguyễn Thị Minh Hằng, 2011. Nâng cao hiệu dự án đầu tư VNPT Hà Nội . Luận văn thạc sĩ. Học viện công nghệ bƣu viễn thông. 12. Hoàng Cao Liêm, 2013. Phát triển hạ tầng giao thông đƣờng bộ: Vốn đâu?. Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 13/2013. 99 13. Từ Quang Phƣơng, 2014. Quản lý dự án đầu tư (tái lần 6). Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân. 14. Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2014. Luật Xây dựng. Hà Nội. 15. Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2014. Luật Đấu thầu. Hà Nội. 16. Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2014. Luật đầu tư công. Hà Nội. 17. Hoàng Đỗ Quyên, 2008. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư Ban Quản lý dự án công trình điện Miền Bắc. Luận văn thạc sĩ . Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân. 18. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, 2009-2014. Các báo cáo tổng kết thực nhiệm vụ Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm. Hà Nội. 19. Lê Hùng Sơn, 2003. Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tài dự án đầu tư hệ thống Kho bạc Nhà nước Việt Nam. Luận án tiến sĩ. Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân. 20. Lê Toàn Thắng, 2012. Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sĩ. Trung tâm đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên lý luận trị. 21. Bùi Ngọc Toàn, 2012. Lập phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Trƣờng Đại học giao thông vận tải Hà Nội. 22. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, 2011. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 ban hành quy định số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước UBND thành phố Hà Nội quản lý. Hà Nội. 23. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, 2012. Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 ban hành quy định số nội dung quản lý dự án đầu tư địa bàn thành phố Hà Nội. Hà Nội. 24. Phạm Hữu Vinh, 2011. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5. Luận văn thạc sĩ. Trƣờng Đại học Đà Nẵng. 100 [...]... thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Sở GTVT Hà Nội Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội 4 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TU XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Hạ tầng giao thông và hoạt động đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông 1.1.1 Hạ tầng giao thông 1.1.1.1... án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu: 4.2.1 Về không gian Trong đề tài này chỉ nghiên cứu công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Sở Giao thông Vận tải Hà Nội với đặc thù vừa là cơ quan quản lý nhà nƣớc vừa là chủ đầu tƣ các dự án. .. tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: 2 - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc - Đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tƣ xây dựng dự án hạ tầng giao thông, hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ phát triển và công tác quản. .. hạn chế, tồn tại trong quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội hiện nay? - Giải pháp nào để hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trong các giai đoạn tiếp theo? 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: 4.1 Đối tư ng nghiên cứu: Quản lý dự. .. án xây dựng hạ tầng giao thông Với nhiệm vụ chủ đầu tƣ, Sở Giao thông Vận tải giao 6 Ban quản lý dự án trực thuộc Sở làm nhiệm vụ Đại diện Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý, điều hành các dự án xây dựng hạ tầng giao thông và chịu trách nhiệm trƣớc Sở về kết quả thực hiện Do vậy, công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc thì chủ thể quản lý là Sở Giao thông Vận. .. triển hạ tầng đƣờng biển Đầu tƣ cho phát triển hạ tầng hàng không Hình 1.2: Vốn đầu tƣ phát triển cho hạ tầng giao thông (Nguồn: Tác giả điều tra tổng hợp) 1.2 Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN 1.2.1 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN 1.2.1.1 Khái niệm Dự án đầu tƣ từ NSNN là những dự án sử dụng nguồn vốn cấp phát từ nguồn NSNN và đƣợc đầu tƣ... tƣ phát triển và công tác quản lý hoạt động đầu tƣ dự án xây dựng hạ tầng giao thông từ ngân sách nhà nƣớc trong những năm vừa qua tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Những kết quả đạt đƣợc, những tồn tại và nguyên nhân - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo 3.3... nợ tồn đọng vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách bằng việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án là một vấn đề rất thiết thực cấp bách cả về lý luận và thực tiễn Là ngƣời đã có một số năm làm việc tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, tôi chọn đề tài “ Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh... đầu tƣ; Theo quy mô đầu tƣ - Theo nguồn vốn đầu tƣ thì đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông đƣợc chia làm 5 hình thức sử dụng vốn: Vốn ngân sách nhà nƣớc( chiếm tỷ trọng lớn); Vốn tín dụng đầu tƣ; Vốn do các doanh nghiệp nhà nƣớc đầu tƣ; Vốn đầu tƣ trong dân cƣ và tƣ nhân; Vốn đầu tƣ trực tiếp từ nƣớc ngoài - Theo tính chất đầu tƣ thì đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông bao gồm: Đầu tƣ xây dựng mới; Đầu. .. Thành phố Hà Nội, ngoài các nguồn vốn FDI, vốn từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp… thì nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc là nguồn vốn chủ yếu để đầu tƣ xây dựng, duy trì hoạt động cơ sở hạ tầng giao thông Tuy nhiên hiện nay ngân sách nhà nƣớc chỉ đáp ứng một phần nhu cầu đầu tƣ xây dựng cơ bản các công trình giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội Việc quản lý nhà nƣớc nói chung và của Thành phố Hà . tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, tôi chọn đề tài “ Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm đề tài luận văn thạc. tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội với đặc thù vừa là cơ quan quản lý nhà nƣớc. quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. 5 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TU XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại sở giao thông vận tải hà nội, Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại sở giao thông vận tải hà nội, Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại sở giao thông vận tải hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn