Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai của huyện mê linh thành phố hà nội

95 523 6
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2015, 09:31

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN NGỌC ANH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI CỦA HUYỆN MÊ LINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN NGỌC ANH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI CỦA HUYỆN MÊ LINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN VIẾT LỘC XÁC NHẬN CỦA CTHĐ XÁC NHẬN CỦA GVHD PGS. TS. Phí Mạnh Hồng TS. Nguyễn Viết Lộc Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi. Các số liệu trích dẫn nêu Luận văn hoàn toàn trung thực. Kết nghiên cứu Luận văn chƣa đƣợc ngƣời khác công bố công trình nào. Hà nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả Luận văn Nguyễn Ngọc Anh LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo trƣờng Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo thầy cô giáo khoa Kinh tế trị, thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập thực luận văn. Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Viết Lộc, ngƣời nhiệt tình hƣớng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm quý báu nghiên cứu khoa học dành tình cảm tốt đẹp cho thời gian qua. Mặc dù cố gắng nhƣng chắn luận văn tránh khỏi sai sót, kính mong nhận đƣợc bảo, góp ý quý thầy cô bạn bè đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện nữa. Hà nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả Luận văn Nguyễn Ngọc Anh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ iii PHẦN MỞ ĐẦU . CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI 1.1. Tổng quan nghiên cứu lý thuyết 1.1.1. Tổng quan báo, tạp chí nghiên vấn đề quản lý đất đai 1.1.2. Sách tham khảo vấn đề quản lý đất đai 1.1.3. Luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu vấn đề quản lý đất đai . 1.2. Quản lý nhà nƣớc đất đai . 1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nƣớc đất đai . 1.2.2. Vai trò nguyên tắc quản lý nhà nƣớc đất đai . 10 1.2.3. Sự cần thiết phải quản lý nhà nƣớc đất đai 11 1.3. Nội dung QLNN đất đai 11 1.3.1. Ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai tổ chức thực văn đó. 11 1.3.2. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ địa chính; Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . 11 1.3.3. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 12 1.3.4. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất . 12 1.3.5. Quản lý tài đất đai 12 1.3.6. Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ ngƣời sử dụng đất quản lý hoạt động dịch vụ công đất đai . 12 1.3.7. Thanh tra, kiểm tra việc giải tranh chấp đất đai; giải khiếu nại, tố cáo quản lý sử dụng đất . 12 1.4. Công cụ phƣơng pháp QLNN đất đai . 13 1.4.1. Công cụ quản lý nhà nƣớc đất đai 13 1.4.2. Phƣơng pháp quản lý nhà nƣớc đất đai 16 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến QLNN đất đai quyền huyện 18 1.5.1. Tác động công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất lập đồ địa 19 1.5.2. Tác động công tác quy hoach, kế hoạch hoá việc sử dụng đất đến công tác đền bù giải phóng mặt tái định cƣ . 20 1.5.3. Nhiệm vụ ban hành tổ chức thực văn pháp luật quản lý, sử dụng đất tác động đến công tác đền bù tái định cƣ 20 1.5.4. Giao đất, cho thuê đất 20 1.5.5. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 21 1.5.6. Thanh tra chấp hành chế độ, thể lệ quản lý sử dụng đất . 21 1.5.7. Giải tranh chấp đất đai, khiếu nại, việc quản lý sử dụng đất đai tác động đến công tác đền bù tái định cƣ tố cáo vi phạm lĩnh vực đất đai 21 1.6. Kinh nghiệm QLNN đất đai địa phƣơng 23 1.6.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc đất đai Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến “phân lô bán nền”, biến đất công thành đất tƣ 23 1.6.2. Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc đất đai quận Lê Chân thành phố Hải Phòng 24 1.6.3. Bài học kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc đất đai quyền huyện Mê Linh 25 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 27 2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng . 27 2.2. Địa điểm thời gian thực nghiên cứu 28 2.2.1. Địa điểm 28 2.2.2. Thời gian . 28 2.3. Các công cụ đƣợc sử dụng tiêu nghiên cứu 28 2.4. Mô tả phƣơng pháp điều tra, tính toán, lựa chọn đơn vị phân tích 29 2.4.1. Chọn mẫu điều tra . 29 2.4.2. Cách thức tiến hành . 29 2.5. Mô tả tiêu nghiên cứu, phƣơng pháp phân tích số liệu 30 2.5.1. Các tiêu nghiên cứu . 30 2.5.2. Phƣơng pháp phân tích số liệu 31 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI . 33 Ở HUYỆN MÊ LINH . 33 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Mê Linh 33 3.1.1. Điều kiện tự nhiên . 33 3.1.2. Tình hình kinh tế xã hội 37 3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế huyện Mê Linh. 42 3.1.4. Chuyển dịch cấu kinh tế . 47 3.2.Thực trạng QLNN đất đai huyện Mê Linh, kết đạt đƣợc hạn chế quản lý nhà nƣớc đất đai huyện Mê Linh 57 3.2.1. Thực trạng QLNN đất đai huyện Mê Linh 57 3.2.2. Đánh giá hiệu kinh tế, xã hội, môi trƣờng việc sử dụng đất; tính hợp lý việc sử dụng đất. . 59 3.2.3. Kết đạt đƣợc công tác đất đai huyện Mê Linh . 61 3.2.4. Hạn chế yếu . 62 3.2.5. Nguyên nhân tồn quản lý nhà nƣớc đất đai . 63 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ . 64 NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI 64 4.1. Các đề xuất giải pháp . 64 4.1.1. Định hƣớng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Mê Linh . 64 4.1.2. Dự báo nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 65 4.1.3. Mục tiêu quản lý nhà nƣớc đất đai quyền huyện Mê Linh 66 4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý đất đai quyền huyện Mê Linh thành phố Hà Nội 66 4.2.1 Giải pháp hoàn thiện công cụ phƣơng pháp quản lý nhà nƣớc đất đai quyền huyện 66 4.2.2. Giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý nhà nƣớc đất đai huyện Mê Linh . 67 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 5.1. Kết luận 69 5.2. Kiến nghị 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC 75 PHẦN THÔNG TIN CHUNG 82 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa BĐS Bất động sản CNQSDĐ ĐĐT ĐKĐĐ DN GPMB Giải phóng mặt GTSX Giá trị sản xuất HĐND Hội đồng Nhân dân HGĐ & CN 10 KT- XH 11 LĐĐ 2003 Luật đất đai năm 2003 12 QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất 13 QLNN Quản lý Nhà nƣớc 14 QSDĐ Quyền sử dụng đất 15 QLĐĐ Quản lý đất đai 16 SDĐ 17 TN & MT 18 UBND Chứng nhận quyền sử dụng đất Đất đô thị Đăng ký đất đai Doanh nghiệp Hộ gia đình cá nhân Kinh tế- Xã hội Sử dụng đất Tài Nguyên Môi Trƣờng Ủy Ban Nhân dân i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Bảng 2.1 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 10 Bảng 3.9 11 Bảng 3.10 12 Bảng 3.11 Nội dung Tổng hợp số kết thu phát phiếu khảo sát Hiện trạng dân số, mật độ dân số huyện Mê Linh năm 2013 Bảng thống kê dân số trung bình huyện Mê Linh theo xã Tỷ số giới tính, tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô tỷ suất sinh tự nhiên Cơ cấu dân số theo tuổi địa bàn huyện Mê Linh Tăng trƣởng GTSX địa bàn Mê Linh theo ngành (%) Thực trạng mạng lƣới đƣờng huyện lộ (năm 2014) Cơ cấu ngành kinh tế (%) địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2009-2013 Diện tích cấu sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 Biến động diện tích theo mục đích sử dụng (Năm 2014 so với năm 2012 năm 2009) Hiện trạng sử dụng đất huyện Mê Linh phân theo mục đích sử dụng đất Hiện trạng sử dụng đất huyện Mê Linh theo đồ đo đạc ii Trang 32 38 39 40 40 44 46 48 50 53 56 60 - Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát trình thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi quy hoạch, kế hoạch sử dụng. Có biện pháp xử lý kịp thời trƣờng hợp cố tình chậm triển khai thực sử dụng sai mục đích đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất. - Xây dựng quy định, đồng thời thực đầy đủ chế lấy ý kiến nhân dân việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập phƣơng án thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ, nhƣ phƣơng án khác có liên quan tới lợi ích ngƣời dân đảm bảo thực công khai minh bạch, khắc phục tình trạng tiêu cực hoạt động quản lý, sử dụng đất 4.2.2.2. Giải pháp nguồn vốn - Cân đối xác định nguồn vốn để thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi quy hoạch, kế hoạch sử dụng. - Nghiên cứu theo hƣớng khuyến khích đầu tƣ theo hình thức xã hội hóa, nhằm giảm áp lực cho nguồn ngân sách Nhà nƣớc. - Thực sách khai thác quỹ đất hợp lý, phát huy tiềm năng; tăng cƣờng thực dự án đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc. 4.2.2.3. Giải pháp công nghệ, sử dụng lao động - Có giải pháp, đào tạo nguồn lao động địa phƣơng cách hợp lý hiệu quả, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đƣợc duyệt. - Cần xem xét ƣu tiên dự án có tính trọng điểm, động lực phát triển kinh tế địa phƣơng, dự án thân thiện với môi trƣờng, dự án mang tính biền vững. 68 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1. Kết luận - Nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc đất đai quyền huyện Mê Linh, nhƣ địa phƣơng khác quan trọng nặng nề. Đất đai đƣợc quản lý tốt phân bổ sử dụng mục đích mang lại lợi ích cho xã hội; đó, đòi hỏi quyền sở phải nâng cao trách nhiệm, thực quyền hạn mà pháp luật đất đai quy định; đồng thời, có biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ cách có khoa học hiệu theo điều kiện đặc thù địa phƣơng mình. Tăng cƣờng thực tốt công tác quản lý nhà nƣớc đất đai trình phát triển KT-XH đô thị hóa địa phƣơng yêu cầu cần thiết khách quan. Vì đề tài phân tích số sở lý luận từ thực trạng quản lý, sử dụng đất đai huyện Mê Linh đề giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đất đai thời gian đến. Để giải vấn đề trên, đề tài thực nghiên cứu số nội dung sau: - Tổng hợp kinh nghiệm quản lý, sử dụng đất số địa phƣơng cho thấy: (i) quản lý nhà nƣớc đất đai nội dung phức tạp, khó kiểm soát, cần thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát, vai trò ngƣời đứng đầu quan trọng; (ii) Quản lý nhà nƣớc đất đai quyền huyện có tác động lớn đến việc thu hút đầu tƣ thành phần kinh tế, phát triển đô thị bền vững, tạo động lực góp phần phát triển KT-XH ổn định trị. - Từ kết phân tích đánh giá thu đƣợc, luận văn có kết luận QLNN đất đai quyền huyện Mê Linh, nhƣ làm rõ nguyên nhân yếu kém, giảm hiệu lực quản lý hiệu sử dụng đất. Từ đó, xây dựng đề xuất hai nhóm giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc đất đai: (i) Nhóm hoàn thiện công cụ phƣơng pháp quản lý nhà nƣớc đất đai quyền huyện; (ii) Nhóm hoàn thiện nội dung quản lý nhà nƣớc đất đai huyện Mê Linh. 69 5.2. Kiến nghị * Kiến nghị với Nhà nước: - Hoàn thiện hệ thống sách, pháp luật đất đai; - Xây dựng hoàn thiện chế, sách tài đất đai; - Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực chuyên môn quản lý nhà nƣớc đất đai; xây dựng hoàn thiện định mức sử dụng đất. - Hoàn thiện phƣơng pháp, quy trình mở rộng điều tra lĩnh vực đất đai, đánh giá tiềm đất đai hiệu sử dụng đất phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc đất đai yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. - Hoàn thiện phƣơng pháp, nội dung, quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực lồng ghép quy hoạch với nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng, ứng phó với thiên tai biến đổi khí hậu; đô thị cần nghiên cứu quy trình lồng ghép quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị. * Kiến nghị với quyền huyện Mê Linh: - Hoàn thành đo đạc, lập đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất; - Hoàn thiện quy trình thực thủ tục hành đất đai theo hƣớng cải cách thủ tục hành công khai, minh bạch, đơn giản, .Thực giao đất, cho thuê đất theo chế thị trƣờng qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. - Xây dựng hệ thống sở liệu hệ thống thông tin lƣu trữ đất đai đồng từ trung ƣơng đến địa phƣơng theo hƣớng thƣơng mại hóa thông tin đất đai, thực tự chủ tài chính. - Thành lập phát triển quan chuyên trách tuyên truyền, giáo dục sách pháp luật đất đai. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng sách, pháp luật đất đai; 70 - Xây dựng tăng cƣờng lực đội ngũ cán làm công tác quản lý đất đai. - Phát triển nguồn nhân lực khoa học có trình độ cao; tăng cƣờng nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ tiên tiến lĩnh vực quản lý đất đai; - Kiện toàn hệ thống tổ chức ngành quản lý đất đai. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quản lý đất đai cho tất cấp, đảm bảo đủ số lƣợng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai đại. 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo Thanh Niên, 2005. “Ông “quan tham” quản lý đất đai nào?”. Site: http://www1.thanh nien.com.vn.phapluat. 2. Báo Thanh niên, 2006. “Dự án khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội: Nhà nước thiệt hại 3.000 tỷ đồng định duyệt giá đất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội”. Báo Thanh niên (47) ngày 28 tháng năm 2006. 3. Báo Thanh niên, 2007. “Xử lý sai phạm quản lý đất đai quận Lê Chân Hải Phòng”. WWW1/ Thanh nien. com. vn. phapluat. 4. Báo Xây dựng, 2007. “Bộ trưởng BXD làm việc với số quận Thành phố Hà Nội”. Báo x ây dựng (64), ngày 9/8/2007. 5. Bộ Tƣ pháp, Bộ Tài nguyên Môi trƣờng, 2005. Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/06/2005 hướng dẫn việc đăng ký, chấp, bảo lãnh quyền SDĐ, tài sản gắn liền với đất. Hà Nội. 6. Đỗ Hậu, Nguyễn Đình Bồng, 2005. Quản lý đất đai BĐS đô thị. Hà Nội: Nxb Xây dựng. 7. Võ Kim Cƣơng, 2004. Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi. Hà Nội: Nxb Xây dựng. 8. Chính phủ, 2001. Nghị định số 79/2001/NĐ- CP ngày 01.11.2001 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 17/1999/NĐ- CP ngày 29.03.1999 thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền SDĐ chấp, góp vốn giá trị quyền SDĐ. Hà Nội. 9. Chính phủ, 2003. Quyết định số 13/2003/QĐ-TTG ngày 17 tháng 01 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007. 72 10. Chính phủ, 2005. Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 cấp giấy chứng nhận QSH nhà QSH công trình kết cấu, Hà Nội 11. Chính phủ, 2006. Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định hướng dẫn thi hành LĐĐ 2003. Hà Nội. 12. Học viện Hành quốc gia, 2000. Giáo trình Quản lý hành nhà nước, Tập - Quản lý hành nhà nước. Hà Nội: Nxb Giáo dục. 13. Hội thảo Khoa học, 2004. Tình hình thị trường BĐS vài năm gần vấn đề đặt r., Hội thảo Khoa học, Thị trƣờng BĐS, Viện nghiên cứu Địa chính, Viện NCKH Thị trƣờng Giá cả, Hà Nội. 14. Nguyễn Cảnh Quý, 2012. Nhận thức thực pháp luật đất đai cán lãnh đạo, quản lý cấp quyền Việt Nam nay. Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia. 15. Nguyễn Khắc Thái Sơn, 2007. Giáo trình quản lý nhà nước đất đai, Hà Nội: Nxb Nông nghiệp. 16. Nguyễn Thế Vinh, 2008. Hoàn thiện quản lý nhà nước đất đai quyền quận Tây Hồ. Luận án TS Kinh tế, Trƣờng đại học Kinh tế. 17. Phạm Hữu Nghị, 2000/ Những quy định chuyển quyền SDĐ, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nƣớc, Viện nghiên cứu Địa chính, Tổng cục Địa chính. 18. Quốc Hội, 2003. Luật đất đai 2003, Hệ thống văn pháp luật quản lý, kinh doanh tài BĐS. Hà Nội: Nxb Tài chính. 19. Quốc Hội, 2013. Luật số 45/2013/QH13: Luật đất đai, http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl ass_id=1&mode=detail&document_id=171639 20. Tạp chí Nhà nƣớc Pháp luật, 2010, Số (262) 73 21. Tạp chí Quản lý nhà nƣớc năm 2008, 2009, 2010 22. UBND TP Hà Nội, 2014. Quyết định số: 6 /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2014 UBND Thành phố Hà Nội việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/10.000. Hà Nội. 23. World Bank, 2011. Báo cáo Đề xuất hoàn thiện sách Nhà nước thu hồi đất chế chuyển dịch đất đai tự nguyện Việt Nam Ngân hàng Thế giới năm 2011. http://wwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/ IB/2011/10/19/000356161_20111019001540/Rendered/PDF/648910ESW 0whit0IC00baocao0WB0Vie010.pdf 74 PHỤ LỤC Phụ lục 1. Một số nghiên cứu nội dung đổi công tác quản lý nhà nƣớc đất đai Luật Đất đai 2003 Trên sở so sánh LĐĐ 2003 với luật đất đai 1993, Luật Đất đai 2003 gồm chƣơng, 146 điều, đoạn mở đầu nhƣ Luật Đất đai 1993, chƣơng quy định riêng ngƣời nƣớc mà đƣợc bố trí chung vào điều áp dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nƣớc. Luật Đất đai 2003 có vấn đề đổi nhƣ sau: • Vấn đề đổi thứ nhất: Làm rõ vai trò Nhà nƣớc đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai, có quyền định đoạt hƣởng lợi từ đất đai Luật Đất đai 2003 quy định Nhà nƣớc giữ quyền định đoạt cao đất đai việc thực quyền cụ thể: định mục đích sử dụng đất (thông qua việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất), quy định thời hạn sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, định giá đất. Trên sởđó, Luật Đất đai 2003 quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quan nhà nƣớc cấp quyền việc thực nhiệm vụ ngƣời đại diện. Nhà nƣớc có quyền hƣởng lợi từ đất đai thông qua việc quy định nghĩa vụ tài đất đai ngƣời sử dụng đất. Với việc làm rõ vai trò Nhà nƣớc ngƣời đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai, Luật Đất đai 2003 phân định rõ ranh giới quyền chủ sở hữu đất đai với quyền ngƣời sử dụng đất, nâng cao nhận thức ngƣời sử dụng đất nghĩa vụ họ chủ sở hữu đất đai. • Vấn đề đổi thứ hai: Nội dung quản lý nhà nƣớc đất đai đƣợc bổ sung đầy đủ hoàn chỉnh - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Nhằm đảm bảo phù hợp với việc quản lý đất đai đô thị tính thống sử dụng đất phát triển đô thị, Luật Đất đai 2003 quy định phƣờng, thị trấn, xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị lập quy hoạch sử dụng đất mà việc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện. Nhằm nâng cao tính khả thi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Luật Đất đai 2003 quy định: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã, phƣờng, thị trấn đƣợc lập chi tiết gắn với đất thể đồ địa phải lấy ý kiến đóng góp nhân dân. Quy định việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: diện tích đất ghi kế hoạch sử dụng đất đƣợc công bố phải thu hồi để thực dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau năm không đƣợc thực theo kế hoạch quan nhà nƣớc có thẩm quyền xét duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh huỷ bỏ công bố. Quy định nhƣ để tránh tình trạng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất "treo" nhƣ nay. - Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất: Luật Đất đai 2003 quy định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo hƣớng tiếp tục phân cấp cho địa phƣơng, Chính phủ không định giao đất. Cụ thể: + Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng định giao đất, cho thuê đất tổ chức, giao đất sở tôn giáo; giao đất, cho thuê đất ngƣời Việt Nam định cƣ nƣớc ngoài; cho thuê đất tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài. + Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh định giao đất, cho thuê đất hộ gia đình, cá nhân; giao đất cộng đồng dân cƣ. -Thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất: Luật Đất đai 2003 quy định Nhà nƣớc thực việc thu hồi đất, bồi thƣờng, giải phóng mặt sau quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đƣợc công bố dự án đầu tƣ có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đƣợc quan nhà nƣớc có thẩm quyền xét duyệt để chủ động quỹ đất cho đầu tƣ phát triển. Đồng thời, Luật Đất đai 2003 quy định Nhà nƣớc giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất (do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng thành lập) thực việc thu hồi đất, bồi thƣờng, giải phóng mặt trực tiếp quản lý quỹ đất thu hồi trƣờng hợp sau quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đƣợc công bố mà chƣa có dự án đầu tƣ. -Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Luật đất đai quy định cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy vậy, tình hình nay, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực chậm, tuỳ theo điều kiện cụ thể địa phƣơng, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.trực thuộc trung ƣơng uỷ quyền cho quan quản lý đất đai cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. -Đăng ký đất đai: Luật Đất đai 2003 quy định việc đăng ký quyền sử dụng đất đƣợc thực Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Theo đó, Chính phủ quy định theo hƣớng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tổ chức nghiệp có chức tổ chức thực đăng ký quyền sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa gốc thực thủ tục hành quản lý đất đai theo chế "một cửa". - Giải tranh chấp, khiếu nại đất đai: Luật Đất đai 2003 tăng cƣờng vai trò giải tranh chấp Toà án nhân dân. Cụ thể, Luật quy định: Tranh chấp đất đai mà đƣơng có giấy chứng nhận có loại giấy tờ quyền sử dụng đất, tranh chấp tài sản gắn liền với đất Toà án nhân dân giải quyết. Việc giải tranh chấp đất đai đƣợc thực cấp, cấp thứ cấp giải cuối cùng. Nhƣ vậy, mặt đảm bảo quyền công dân, mặt khác xác định rõ phạm vi, chức năng, thẩm quyền giải tranh chấp đất đai Toà án nhân dân quan hành cấp. - Quản lý tài đất đai: Quy định nguyên tắc định giá đất, bảo đảm sát với giá chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất thực tế thị trƣờng điều kiện bình thƣờng; có chênh lệch lớn so với giá chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất thực tế thị trƣờng phải điều chỉnh cho phù hợp. Giá đất Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng quy định đƣợc công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm để ngƣời sử dụng đất thực nghĩa vụ tài đất đai năm đó. Luật Đất đai 2003 quy định cho phép doanh nghiệp có khả chuyên môn làm dịch vụ tƣ vấn giá đất để thuận lợi giao dịch quyền sử dụng đất. Bổ sung định đấu giá quyền sử dụng đất đấu thầu dự án có quyền sử dụng đất nhằm khắc phục tiêu cực chế xin - cho quyền sử dụng đất để tăng thu cho ngân sách nhà nƣớc. • Vấn đề đổi thứ ba: Chế độ sử dụng đất - Phân loại đất: Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời để quản lý đất nông nghiệp đảm bảo an toàn lƣơng thực quốc gia, phù hợp với tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nƣớc, Luật Đất đai 2003 quy định phân chia quỹ đất thành nhóm: nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất chƣa sử dụng. Trong nhóm đất đƣợc phân thành nhiều loại đất cụ thể có quy định quản lý sử dụng theo loại đất nhằm tạo điều kiện cho việc quản lý vĩ mô Nhà nƣớc, thuận lợi cho ngƣời sử dụng chủ động chuyển đổi cấu trồng, chuyển dịch cấu kinh tế. - Hạn mức giao đất, hạn mức nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất nông nghiệp: Sửa đổi hạn mức sử dụng đất nông nghiệp: Luật Đất đai 2003 quy định hạn mức giao đất nông nghiệp không thu tiền sử đụng đất, vƣợt hạn mức giao đất phải chuyển sang thuê đất, trừ diện tích đất thuê, đất nhận chuyển nhƣợng, đất đƣợc thừa kế, tặng cho. Để đảm bảo công đồng thời khuyến khích kết hợp trồng trọt, nuôi thuỷ sản, sản xuất muối, Luật Đất đai 2003 quy định hạn mức giao đất trƣờng hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhiều loại đất (đất trồng hàng năm, đất trồng lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối). Quy định hạn mức nhận chuyển nhƣợng quyền sử đụng đất nông nghiệp: Luật Đất đai 2003 giao cho Chính phủ trình Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định hạn mức nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nƣớc điều kiện kinh tế - xã hội vùng. Đất (vườn, ao): Luật Đất đai 2003 quy định đất ở, vƣờn, ao đất thuộc khu dân cƣở nông thôn, phù hợp với quy hoạch xây dựng đƣợc xác định đất đất nông nghiệp; đất ở, đất khuôn viên nhà thuộc khu dân cƣđô thị, phù hợp với quy hoạch xây dựng đƣợc xác định đất ở. Luật Đất đai 2003 bổ sung quy định cụ thể xác định diện tích đất trƣờng hợp đất mà có vƣờn, ao (trƣờng hợp đất mà có khuôn viên xung quanh nhà đƣợc hình thành trƣớc ngày 18 tháng 12 năm 1980 từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trƣớc ngày Luật có hiệu lực thi hành). Đất khu công nghệ cao, khu kinh tế (cơ chế giao lại đất): Luật Đất đai 2003 quy định Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng định giao đất lần cho Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ban quản lý đƣợc giao lại đất, cho thuê đất cho ngƣời đầu tƣ vào Khu công nghệ cao, khu kinh tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tƣ. • Vấn đề đổi thứ tƣ: Quyền nghĩa vụ ngƣời sử dụng đất Về lựa chọn hình thức giao đất, thuê đất: Luật Đất đai 2003 quy định tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đƣợc lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thuê đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chủ động sử dụng đất, huy động nguồn thu ngân sách từ quỹ đất tạo thuận lợi cho phát triển thị trƣờng bất động sản. Luật Đất đai 2003 bổ sung quyền tặng cho quyền sử dụng đất; mở rộng đối tƣợng đƣợc xây dựng, kinh doanh nhà (kể tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài). • Vấn đề đổi thứ năm: Thủ tục hành quản lý sử dụng đất Luật Đất đai 2003 dành chƣơng quy định thủ tục hành quản lý sử dụng đất theo chế "một cửa", thủ tục hồ sơ đơn giản, thời gian thực thủ tục không kéo dài nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành theo tinh thần đạo Chính phủ. • Vấn đề đổi thứ sáu: Xử lý vi phạm Để xác định rõ trách nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp việc phát hiện, ngăn chặn xử lý vi phạm pháp luật quản lý sử dụng đất đai, đồng thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân quyền sử dụng đất, ngăn chặn xử lý tình trạng cán quản lý đất đai không thực chức trách, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho ngƣời sử dụng đất thực thủ tục hành chính. Luật Đất đai 2003 quy định trách nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân dần cấp nhƣ sau: -Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời vi phạm pháp luật quản lý sử dụng đất địa phƣơng. - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát ngăn chặn kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời việc xây dựng công trình đất lấn chiếm, buộc ngƣời có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng đất trƣớc vi phạm. Đồng thời, Luật Đất đai 2003 quy định xử lý trách nhiệm thủ trƣởng, công chức, viên chức thuộc quan quản lý đất đai cán địa cấp xã việc vi phạm trình tự thực thủ tục hành chính. Phụ lục 2: Phiếu khảo sát mức độ hài lòng QLNN đất đai huyện Mê Linh V/v: Thực trạng QLNN đất khu công nghiệp địa bàn huyện Mê Linh (Những thông tin khảo sát mang tính chất tham khảo phục vụ cho trình nghiên cứu tác giả. Tác giả xin cam kết thông tin ý kiến bạn tôn trọng bảo mật) PHẦN THÔNG TIN CHUNG 1.Họ tên ngƣời đƣợc vấn:…………………………………… 2. Chức vụ (xin ghi rõ):………………………………………………… 3. Tên đơn vị:………………………………………………………… 4. Đơn vị thuộc loại hình nào: □ Cơ quan nhà nƣớc □ Doanh nghiệp Liên doanh □ Doanh nghiệp Việt Nam 5. Lĩnh vực làm việc đơn vị: □ Điện tử □ Dệt may □ Thực phẩm □ Da giày □ Hóa chất □ Lĩnh vực khác PHẦN Ý KIẾN THAM KHẢO Doanh nghiệp có thực theo trách nhiệm xã hội QLĐĐ theo luật đất đai hay không? □ Có □ Không Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Mê Linh phù hợp với nguyện vọng nhân dân? □ Có □ Không Cơ quan QLNN đất đai có văn yêu cầu chế giám sát theo trình tự luật đất đai hay không? □ Có □ Không □ Không biết Việc giao đất, thu hồi đất, thuê đất phù hợp với nguyện vọng ngƣời dân □ Có □ Không Công tác quản lý hồ sơ địa nhà nƣớc thu hồi đất đai đƣợc quyền huyện làm tốt □ Có □ Không Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất nông nghiệp cho ngƣời dân đƣợc quyền huyện làm tốt □ Có □ Không Chính quyền xử lý công trƣờng hợp vi phạm đất đai? □ Có □ Không Thái độ cán địa cấp xã, huyện, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ngƣời dân đến giao dịch chấp nhận đƣợc? □ Có □ Không Đánh giá chung trang thiết bị QLĐĐ? □ Thiếu thốn □ Hơi □ Bình thƣờng □ Tốt 10 Đánh giá chung tình trạng xử lý khiếu kiện, khiếu nại? □ Rất tốt □ Đạt yêu cầu 11 Ƣớc tính tỷ lệ nhân dân tham gia nhiệt tình, ủng hộ việc QLNN đất đai huyện? □ 0% □ 1% - 30% □ 31% - 50% □ 51% - 80% □ Trên 80% [...]... tác giả chọn đề tài Hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai của huyện Mê Linh thành phố Hà Nội làm luận văn tốt nghiệp của mình 2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá đƣợc thực trạng, đánh giá đƣợc mặt đạt đƣợc và chƣa đạt đƣợc trong công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai tại huyện Mê Linh, từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi để Hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai của. .. của huyện Mê Linh thành phố Hà Nội Câu hỏi nghiên cứu của đề tài là: Làm thế nào để quản lý nhà nƣớc về đất đai tốt hơn góp phần thúc đẩy cho sự phát triển huyện Mê Linh nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung? 2 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động quản lý nhà nƣớc về đất đai của huyện Mê Linh thành phố Hà Nội - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Hoạt động QLNN về đất đai. .. Thực trạng quản lý nhà nƣớc về đất đai trên địa bàn huyện Mê Linh Chƣơng 4 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai ở huyện Mê Linh 3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI 1.1 Tổng quan các nghiên cứu lý thuyết Trong quá trình nghiên cứu đề tài tốt nghiệp, tác giả đã tập trung nghiên cứu các nhóm vấn đề xoay quanh chủ đề QLNN về đất đai 1.1.1 Tổng... có gần 200 ha đất đƣợc giao tạo vốn hàng chục tỉ đồng Một số kinh nghiệm từ thực tiễn công tác nhƣ: đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc, xác định giá đất, giá tài sản, công tác quy hoạch - Hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước về đất đai, tác giả Nguyễn Thị Phƣợng, Tạp chí Quản lý Nhà nƣớc, năm 2008, số 146, tr 24-28 đề cập đến thực tiễn phân cấp trong quản lý nhà nƣớc về đất đai giữa trung... nghị với Nhà nƣớc, thành phố một số biện pháp hoàn thiện QLNN về đất đai của chính quyền quận nói chung 1.2 Quản lý nhà nƣớc về đất đai 1.2.1 Khái niệm quản lý nhà nƣớc về đất đai - Khái niệm quản lý: Hiện nay có nhiều cách giải thích thuật ng quản lý, có quan niệm cho rằng quản lý là cai trị; cũng có quan niệm cho rằng quản lý là điều hành, điều khiển, chỉ huy [12] Quan niệm chung nhất về quản lý đƣợc... định: Nhà nƣớc thống nhất quản lý về đất đai với 13 nội dung [18], nhằm bảo vệ và thực hiện quyền sở hữu nhà nƣớc về đất đai, đƣợc tập trung vào 4 lĩnh vực cơ bản sau đây: Một là: Nhà nƣớc nắm chắc tình hình đất đai, tức là Nhà nƣớc biết rõ các thông tin chính xác về số lƣợng đất đai, về chất lƣợng đất đai, về tình hình hiện trạng của việc quản lý và sử dụng đất đai Cụthể: - Về số lƣợng đất đai: Nhà nƣớc... hiện quyền sở hữu Nhà nƣớc về đất đai Kiểm tra, giám sát là củng cố trật tự trong phân phối đất đai và sử dụng đất đai, đảm bảo đúng quy định của Nhà nƣớc 1.2.2 Vai trò và nguyên tắc quản lý nhà nƣớc về đất đai 1.2.2.1.Vai trò quản lý nhà nước về đất đai - Bảo đảm sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả - Thông qua đánh giá, phân loại, phân hạng đất đai, Nhà nƣớc nắm đƣợc quỹ đất tổng thể và... giữa các cơ quan quản lý đất đai trong hệ thống chính quyền địa phƣơng các cấp; Các quy định pháp lý về phân cấp trong quản lý đất đai thể hiện rõ quan điểm, chủ trƣơng của nhà nƣớc trong việc quản lý nguồn lực đất 4 đai, điều tiết các quan hệ đất đai và các đối tƣợng bất động sản khác nhằm xóa bỏ độc quyền của nhà nƣớc về đất đai; Những hạn chế, bất cập khi thực hiện thẩm quyền quản lý nhà nƣớc và đề... tốcáo về tài nguyên đất, đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật - Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên đất, đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật… 1.4.2 Phƣơng pháp quản lý nhà nƣớc về đất đai 1.4.2.1 Phương pháp hành chính Phƣơng pháp quản lý hành chính về đất đai của Nhà nƣớc là cách thức tác động trực tiếp của Nhà nƣớc đến các chủ thể trong quan hệ đất đai, bao... thể và cơ cấu từng loại đất - Việc ban hành các chính sách, các quy định về sử dụng đất đai tạo ra một hành lang pháp lý cho việc sử dụng đất đai - Phát hiện những mặt tích cực để phát huy, điều chỉnh và giải quyết những sai phạm; 1.2.2.2 Nguyên tắc quản lý nhà nước về đất đai - Nguyên tắc thống nhất về quản lý nhà nƣớc: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nƣớc thống nhất quản lý - Nguyên tắc phân cấp . công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai tại huyện Mê Linh, từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi để Hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai của huyện Mê Linh thành phố. lý đất đai của chính quyền huyện Mê Linh thành phố Hà Nội 66 4.2.1 Giải pháp hoàn thiện công cụ và phƣơng pháp quản lý nhà nƣớc về đất đai của chính quyền huyện 66 4.2.2. Giải pháp hoàn thiện. cứu: Hoạt động quản lý nhà nƣớc về đất đai của huyện Mê Linh thành phố Hà Nội. - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Hoạt động QLNN về đất đai trên địa bàn huyện Mê Linh. + Về thời gian: Từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai của huyện mê linh thành phố hà nội, Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai của huyện mê linh thành phố hà nội, Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai của huyện mê linh thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn